1- Magnituds i Unitats

16
TEMA 1: Anàlisi dimensional i unitats . Física aplicada a la farmàcia. Didac Simon Garcia [email protected] Desembre 2015

Transcript of 1- Magnituds i Unitats

Page 1: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 1/19

TEMA 1:

Anàlisi dimensional i unita

Física aplicada

Dida

Didac.d

D

Page 2: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 2/19

MAGN!"DS "N!A!S

Magnitud, defnició:

Exercici 1: Escriu el nom de 10 magnituds.

Page 3: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 3/19

MAGN!"DS "N!A!S Unitat de mesura, defnició:

De#nicio 1$ "na &nidad de medida es &na can'idad es'andarde'erminada magni'&d física) de#nida * adop'ada por con+e

De#nicio 2$ -as &nidades de medida son los 'amaos de refean acordado para medir cada &na de las dis'in'as magni'&dnecesi'amos medir para es'&diar) describir * comprender el

&al/&ier +alor de &na can'idad física p&ede epresarse comde la &nidad de medida correspondien'e.

Unitat de mesura, exemples: Longitud  La unitat de mesura és el metre.

Exercici 2: Completa la taula de l’exercici anterior afegint lescorresponents.

Page 4: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 4/19

MAGN!"DS "N!A!S Magnituds i unitats. Exemples:

http://es.slideshare.net/mjgb1/medida!de!la!longitud

Page 5: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 5/19

MAGN!"DS "N!A!S Mesurar. oncepte 44No'a$ el concep'e de mes&ra a&darà a consolidar e

magni'&d i &ni'a'.

-a medición es &n proceso b6sico de la ciencia /&e consis'e en com

seleccionado con el obe'o o fen,meno c&*a magni'&d física se dese

c&6n'as +eces el pa'r,n es'6 con'enido en esa magni'&d Mesura directa! instruments de mesura.

-a mes&ra direc'a s7ob'e amb &n instrument de

mesura /&e compara directament la +ariable ames&rar amb &n pa'r,.

8emple$ 9er a mes&rar la longi'&d d7&n obec'e

podem fer ser+ir &n pe& de rei: &na cin'a me'rica: "bs#r$ese %uedel objeto con lmarcado en el comparaci&n di

Page 6: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 6/19

MAGN!"DS "N!A!S

Mesura indirecta

;&an no es possible reali'(ar &na mes&ra direc'a) cal fer &na mes&ra ind

8emples$

<olem mes&rar l7al=ada d7&n rasca cels. >s in+iable mes&rar?lo amb

m'rica. om podem mes&rar doncs l7al=ada

<olem mes&rar el n&mero de mols en &n +as d7aig&a. 8+iden'men' e

mes&ra direc'a Bno podem con'ar les molc&lesC. om podem mes&

Exercici ): *igues %uins instruments de mesura faries ser$ir per a mes

magnituds de la llista elaborada en els exercicis 1 i 2.

Exercici +: ,roposa un m-tode de mesura indirecta per als exemples pr

Exercici : ,ensa en + exemples de mesures directes i + de mesures ind

Page 7: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 7/19

MAGN!"DS "N!A!S

Mes conceptes a tenir el compte so"re les mesures

Mesures destructi#es #s mesures no destructi#es. Mes&res no des'r&c'i+es$ No modi#/&en l7obec'e a mes&rar.

Mes&res des'r&c'i+es$ Modi#/&en les propie'a's del obec'e a mes&rar.

8$ Mes&res de 'orsio sobre &n me'all. "n cop mes&ra' el ma'erial po' res&l'ar dpropie'a's de 'orsio al'erades.

Error de mesura.

 !ip&s d7error de mes&ra.

$ncertesa en la mesura.

%ispersió de mesura.

&epeti"ilitat de mesura.

Etc, etc, etc.

Page 8: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 8/19

MAGN!"DS "N!A!S

Unitats de mesura: 'istema $nternacional d(unitats )'.$.*

Sis'ema d7&ni'a's mes e's a ni+ell m&ndial.  !amb coneg&' com a sis'ema m'ric Ba /&e pro+ del sis'ema

decimalC.

Ebec'i&$ /&e les mes&res reali'(ades a diferen's indre's del moe/&i+alen's$

Facili'ar el comer= in'ernacional) facili'ar la repe'ebili'a' d7eperimediferen's indre's del mon) perme'en aií maor collaboraci, en l7àm

in+es'igaci,. Di' d7&na al're manera$

1g es &n g a/&í i a la 9e/&in... 1me're es &n me're a/&í i a la ndia. 8'c) e'

Page 9: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 9/19

Unitats de mesura: 'istema $nternacional d(unitats )'.$.*

uidadin++++ 8ncara es mol' fre/Hen' l7&s d7&ni'a's no incloses polsades) milles) galons) e'c e'c.

8n +erd$ es'a's /&e an adop'a' el S.. com a priori'ari.

-os 'res 3nicos países /&e en s& legislaci,n no an adop'adIirmania) -iberia * 8s'ados "nidos.

 !o' i aio al'res paisos B"JC encara fan ser+ir al'res mes&res com&. Bpolsades) pe&s) e'c e'cC.

MAGN!"DS "N!A!S

Page 10: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 10/19

$mportancia de les unitats:

MAGN!"DS "N!A!S

Page 11: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 11/19

MAGN!"DS "N!A!S

Magnituds i unitats "àsiues en el '.$.

El '.$. %efneix set magnituds "àsiues. El reste de mesures es

deri#ar d(auestes magnituds.

Page 12: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 12/19

MAGN!"DS "N!A!S Magnituds i unitats "àsiues en el '.$.

Multiples i su"m-ltiples de les &ni'a's bàsi/&es.

Mi'an=an' pre#os es'ablim &n m&l'iplicador a la &ni'a' bàsica.

A&confunit

Page 13: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 13/19

MAGN!"DS "N!A!S Magnituds i unitats "àsiues en el '.$.

Multiples i su"m-ltiples de les &ni'a's bàsi/&es.

Mi'an=an' pre#os es'ablim &n m&l'iplicador a la &ni'a' bàsica.

A&confunit

Page 14: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 14/19

MAGN!"DS "N!A!S Magnituds i unitats "àsiues en el '.$.

Multiples i su"m-ltiples de les &ni'a's bàsi/&es. on+ersio mi'an=an' l7escala.

''p$44KKK.por'aled&ca'i+o.ne'4c&ar'o?basico45504"nidades?de?medid

&d?+ol&men?masa?'iempo

Page 15: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 15/19

MAGN!"DS "N!A!S Magnituds i unitats "àsiues en el '.$.

Multiples i su"m-ltiples de les &ni'a's bàsi/&es. on+ersio mi'an=an' con+ersi,.

Page 16: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 16/19

MAGN!"DS "N!A!S Magnituds i unitats "àsiues en

el '.$.

Unitats deri#ades de les &ni'a's

bàsi/&es.  De es'as &nidades b6sicas es

posible ob'ener c&al/&iero'ra &nidad de medida. ada &nade las &nidades demedidas c&mple &na de doscondiciones) o bien no posee&nidades o bien p&ede ser

epresada como &n prod&c'ode &nidades b6sicas.

8emple$ S&per#cie.

es.slidesare.ne'4corason14magni'&des?f&ndamen'ales?del?s?LL0155

A&/$/0: No confondreamb múltiples isubmultiples++

Page 17: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 17/19

MAGN!"DS "N!A!S Magnituds i unitats "àsiues en el '.$.

Unitats deri#ades de les &ni'a's bàsi/&es.

es.slidesare.ne'4corason14magni'&des?f&ndamen'ales?del?s?LL0155

A&/$/amb músubmult

Page 18: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 18/19

MAGN!"DS "N!A!S Magnituds i unitats "àsiues en

el '.$.

Unitats deri#ades de les &ni'a's

bàsi/&es. S&per#cie i <ol&m.

on+ersio d7&ni'a's.

<ol&m BmC +s capaci'a' Bli'resC.

es.slidesare.ne'4corason14magni'&des?f&ndamen'ales?del?s?LL0155''p$44KKK.por'aled&ca'i+o.ne'4c&ar'o?basico45504"nidades?de?medida

&d?+ol&men?masa?'iempo

Page 19: 1- Magnituds i Unitats

7/26/2019 1- Magnituds i Unitats

http://slidepdf.com/reader/full/1-magnituds-i-unitats 19/19

Oebs dPin'ers

''p$44rec&rsos'ic.ed&cacion.es4neK'on4Keb4ma'erialesQdidac'icogni'&des.'m

''ps$44es.Kiipedia.org4Kii4Magni'&dQfRRADsica

''ps$44es.Kiipedia.org4Kii4"nidadesQbRRA1sicasQdelQSis'eml

''p$44KKK.por'aled&ca'i+o.ne'4c&ar'o?basico45504"nidades?de?mgi'&d?+ol&men?masa?'iempo

''ps$44par/&eciencia.Kordpress.com42014042T4/&e?es?&medida4