Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko...

324
ÁREA DE IMPULSO CIUDAD, ECONOM ÍA Y HACIENDA HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA 2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUA TEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 Udalbatzak, 2017ko urriaren 25ean, 2017ko azaroaren 29an eta 2018ko apirilaren 25ean egindako bilkuretan onartuak. Aprobadas en sesiones plenarias de 25 de octubre de 2017, 29 de noviembre de 2017 y 25 de abril de 2018. Argitaratuak Publicados en 2017ko abenduaren 29an G.A.O.ko 247 zenbakian 2018ko urtarilaren 29an G.A.O.ko 20 zenbakian 2018ko ekainaren 21an G.A.O.ko 119 zenbakian En el B.O.G. nº 247 de 29 de diciembre de 2017 En el B.O.G. nº 20 de 29 de enero de 2018 En el B.O.G. nº 119 de 21 de junio de 2018 Tokiko Udal Batzarrak, 2018ko otsailaren 28an, 2018ko martxoaren 21an eta 2018ko apirilaren 25ean, 2018ko maiatzaren 30ean, 2018ko ekainaren 13an, 2018ko uztailaren 18an eta 2018ko azaroaren 21. Aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesiones celebradas en fechas, 28 de febrero de 2018, 21 de marzo de 2018, 25 de abril de 2018, 30 de mayo de 2018, 13 de junio de 2018, 18 de julio de 2018 y 21 de noviembre de 2018. Argitaratuak Publicados en 2018ko martxoaren 8an G.A.O.ko 48 zenbakian 2018ko apirilaren 12an G.A.O.ko 70 zenbakian 2018ko maiatzaren 2an G.A.O.ko 83 zenbakian 2018ko ekainaren 14an G.A.O.ko 114 zenbakian En el BOG nº 48 de 8 de marzo de 2018. En el BOG nº 70 de 12 de abril de 2018. En el BOG nº 83 de 2 de mayo de 2018. En el BOG nº 114 de 14 de junio de 2018. 2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUA TEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 1/324

Transcript of Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko...

Page 1: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU

BATERATUA

TEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS

PÚBLICOS 2018

Udalbatzak, 2017ko urriaren 25ean, 2017ko azaroaren 29an eta 2018ko apirilaren 25ean egindako bilkuretan onartuak.

Aprobadas en sesiones plenarias de 25 de octubre de 2017, 29 de noviembre de 2017 y 25 de abril de 2018.

Argitaratuak Publicados en

2017ko abenduaren 29an G.A.O.ko 247 zenbakian 2018ko urtarilaren 29an G.A.O.ko 20 zenbakian 2018ko ekainaren 21an G.A.O.ko 119 zenbakian

En el B.O.G. nº 247 de 29 de diciembre de 2017 En el B.O.G. nº 20 de 29 de enero de 2018 En el B.O.G. nº 119 de 21 de junio de 2018

Tokiko Udal Batzarrak, 2018ko otsailaren 28an, 2018ko martxoaren 21an eta 2018ko apirilaren 25ean, 2018ko maiatzaren 30ean, 2018ko ekainaren 13an, 2018ko uztailaren 18an eta 2018ko azaroaren 21.

Aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesiones celebradas en fechas, 28 de febrero de 2018, 21 de marzo de 2018, 25 de abril de 2018, 30 de mayo de 2018, 13 de junio de 2018, 18 de julio de 2018 y 21 de noviembre de 2018.

Argitaratuak Publicados en

2018ko martxoaren 8an G.A.O.ko 48 zenbakian 2018ko apirilaren 12an G.A.O.ko 70 zenbakian 2018ko maiatzaren 2an G.A.O.ko 83 zenbakian 2018ko ekainaren 14an G.A.O.ko 114 zenbakian 2018ko ekainaren 21an G.A.O.ko 119 zenbakian 2018ko uztailaren 23an G.A.O.ko 141 zenbakian 2018ko azaroaren 27an G.A.O.ko 228 zenbakian

En el BOG nº 48 de 8 de marzo de 2018. En el BOG nº 70 de 12 de abril de 2018. En el BOG nº 83 de 2 de mayo de 2018. En el BOG nº 114 de 14 de junio de 2018. En el BOG nº 119 de 21 de junio de 2018. En el BOG nº 141 de 23 de julio de 2018. En el BOG nº 228 de 27 de noviembre de 2018.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 1/212

Page 2: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

AURKIBIDEA/ ÍNDICEOOFF

Eranskina/AnexoAtala/Sección

OrriaPágina

1. Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kuotak finkatzeko futsezko elementuak erregulatuko dituen ordenantza fiskalaOrdenanza fiscal reguladora de los elementos esenciales para determinar las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles................................................................................................................................................. 7

1.II Karga tasa/Tipo de gravamen.................................................................................................................. 71.IV Hobariak / Bonificaciones.......................................................................................................................1.II.Eranskina/AnexoII. Salbuespenak / Exenciones…………………………………………………..

8 13

2. Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskalaOrdenanza fiscal reguladora de los elementos esenciales para determinar las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica........................................................................................................................ 17

2.II Tarifa......................................................................................................................................................... 172.III Salbuespenak / Exenciones.....................................................................................................................2.IV Hobariak / Bonificaciones………………………………………………………………………

1821

3. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga erregulatzen duen ordenantza fiskalaOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras............................... 26

3.I Eranskina/AnexoI Tarifa....................................................................................................................... 333.II Eranskina/AnexoII Salbuespenak / Exenciones.................................................................................. 373.III Eranskina/AnexoIII Hobariak / Bonificaciones................................................................................ 38

4. Hirilurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga erregulatzen duen ordenantza fiskalaOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.................................................................................................................................................................. 39

4. IV Salbuespenak / Exenciones..................................................................................................................... 424.I Eranskina/AnexoI Portzentaia taula eta tarifa / Tabla de porcentajes y tarifa.................................... 53

5. Udalerriko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga ordainarazteko zenbait ahalmen erregulatzen dituen ordenantza fiskalaOrdenanza fiscal reguladora de determinadas facultades para la exacción del Impuesto sobre Actividades Económicas........................................................................................................................................................... 54

5.I Eranskina/AnexoI Koefizienteak / Coeficientes.................................................................................... 575.II Eranskina/AnexoIII Udalerriko bide publikoen sailkapena / Clasificación de las vías municipales 585.III Eranskina/AnexoIII Salbuespenak / Exenciones............................................................................... 625.IV Eranskina/AnexoIV Hobariak eta murrizpenak / Bonificaciones y reducciones.............................. 66

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 2/212

Page 3: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

6. Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaOrdenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal.................................................................................................................................. 68

6.I Eranskina/Anexo I Kaleen sailkapena / Zonificación de calles ........................................................... 796.II Eranskina Bide publikoa hesi, andamio, merkantzia eta antzeko instalazioez okupatzeagatik

AnexoII Por ocupación de la vía pública con vallas, andamios, mercancías e instalaciones análogas 806.III Eranskina/ Ibilgailuak espaloietan eta bazterbideetan zehar finken barrukaldera sartzeagatik

AnexoIII Por entrada de vehículos al interior de las fincas a través de las aceras y arcenes............ 816.IV Eranskina Trakzio mekanikoko ibilgailuek udalerrietako kaleetan aparkatzeagatik, horretarako

erabakitako zonen barruan eta muga jakin batzuekin (TAO)Anexo VI Por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que pudieran establecerse (OTA)....................................................................................................................................................... 88

6.V. Eranskina Zeremonia zibilak ospatzeko udaletxeko batzar aretoa erabiltzeagatikAnexoV Por utilización de la Sala Capitular del Ayuntamiento para la celebración de ceremonias civiles. 89

6. VI. Eranskina«Irungo Baratze Parkea»-ko aisialdirako baratze ekologikoen erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik.Anexo VI Por el uso y aprovechamiento de las huertas ecológicas De ocio de «Irungo Baratze Parkea». 90

7. Udal bide publikoetako lurzoru, lurpe edo hegalkinaren erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia, hornidura zerbitzuen enpresa ustiatzaileen aldeUtilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro de interés general......................... 91

8. Zerga ordenantza, telefonia mugikorreko zerbitzuak ematen dituzten enpresei udal jabari publikoa era pribatiboan erabili eta bereziki ustiatzeagatiko tasak ezartzea arautzen duenaOrdenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal a favor de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil......................... 96

8.I Eranskina/Anexo I Oinarrizko tarifa / Tarifa básica............................................................................ 101

9. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza fiskalaOrdenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas..................................................................................................................................................... 102

9.I Eranskina Interesatuek horrela eskaturik, udal administrazioak eman edo ulertzen dituen dokumentuak

Anexo I Tramitación / Expedición de documentos, a instancia de parte................................................... 1109. II Eranskina/Anexo II Autotaxi Lizentzia eta baimen administratiboak emategatiko tasa/ Por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de autotaxis...................................................... 118

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 3/212

Page 4: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

9.III Eranskina Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeek exijitutako hirigintza lizentziak ematea AnexoIII Otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana............................................................................................................................................................... 120

A. Eraikuntza eta obren lizentziak / Licencias de construcción y obras..................................................... 120B. Jardueretako eta establezimenduak irekitzeko baimenak / Licencias de actividad y de apertura de

establecimientos...................................................................................................................................... 122C. Zatiketa eta banantze lizentziak / Licencias de parcelación y segregación........................................... 128D. Aurri deklarazioa / Declaración de ruina............................................................................................... 129E. Lokal komertziala etxebizitza bihurtzeko edo alderantzizko erabilera emateko baimena /

Licencia de cambio de uso de local comercial a vivienda o viceversa.................................................. 1299.IV Asistentziak eta egonaldiak anbulategietan, gaixoak indarberritzeko zentroetan eta antzeko beste

zerbitzuak; eta udalerrien gainerako ongintza eta asistentzia establezimenduakAsistencias y estancias en dispensarios, centro de recuperación y análogos, y demás establecimientos benéfico-asistenciales de los municipios................................................................................................. 131

A. Etxez-etxeko laguntza / Servicio de ayuda a domicilio......................................................................... 1319.V Eranskina Asistentziak eta egonaldiak zaharren etxe eta egoitzen, haur hezilekuak, aterpetxeak eta

antzeko izaera duten bestelako establezimenduetanAnexo V Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles, albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga..................................................................... 133

A. Zahar egoísta / Residencia de ancianos.................................................................................................. 133B. Etxebizitza egoísta / Pisos – Residencia................................................................................................. 134C. Eguneko egonaldiak / Estancias diurnas................................................................................................ 135D. Udal Haurreskola / Escuela Infantil Municipal...................................................................................... 136

9.VI Eranskina Bainuetxeak, dutxalekuak, igerilekuak, kirol instalazioak eta antzeko beste zerbitzuakAnexo VI Servicios en casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos..................................................................................................................................................... 139

A. Udalaren Kirol Instalazio periferikoak erabiltzeagatik/ Por utilización de las instalaciones deportivas periféricas municipales................................................................................................................................ 139B. Artaleku, Azken-Portu eta Sonia Etxazarreta Mahai Teniseko hobekuntzano zentru kirol instalazioetan tokiak erabiltzeagatik / Por utilización de espacios en las Instalaciones Deportivas de Artaleku, Azken-Portu y centro de tecnificación Tenis de Mesa Sonia Etxazarreta.................................. 142C. Salbuespenak / Exenciones.................................................................................................................... 143

9.VII Eranskina Udal hilerriko zerbitzuak, gorpuak eraman eta bestelako udal hileta zerbitzuakAnexo VII Servicios en el Cementerio municipal, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter municipal............................................................................................................... 144

9.VIII Eranskina Irakaskuntza bereziak udalerriko ikastetxetanAnexo VIII Enseñanzas especiales en establecimientos docentes del municipio................................ 147

A. Marrazki eta pintura udal akademia / Academia de dibujo y pintura.................................................... 148

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 4/212

Page 5: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

B. Zeramika udal tailerra / Taller municipal de cerámica........................................................................... 149C. Musika udal Kontserbatorioa / Conservatorio municipal de música..................................................... 150D. Udal Euskaltegia / Euskaltegi municipal............................................................................................... 153E. Jabekuntza eskola / Escuela de empoderamiento................................................................................... 156

9.IX Eranskina Ibilgailuak geldiarazi, bide publikotik jaso eta ondoko zainketa zerbitzuengatik Anexo IX Por servicios de inmovilización, retirada y custodia de vehículos....................................... 156

9.X Eranskina Amorrokontrako aterpean animaliak jaso eta edukitzeagatik Anexo X Por acogida y estancia de animales en el albergue antirrábico.............................................. 161

9.XI Eranskina Udaltzaingoak zerbitzu bereziak emateagatikAnexo XI Por prestación de servicios especiales por la Policía Local.................................................. 161

9.XII Eranskina Anexo XII Oiasso museoan zerbitzuengatik / Por servicios en el museo Oiasso.......... 1629.XIII Eranskina Anexo XIII Azterketa eskubideengatik/ Por derechos de examen................................ 1649.XIV Eranskina Hiri garraio kolectiboaren zerbitzu publicoa emateagatikAnexo XIV Por la prestación del servicio público del transporte colectivo urbano.................................... 166

10. Zerbitzuak eskaini edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaOrdenanza fiscal que regula los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales........................................................................................................................................

168A. Solas – Jolas................................................................................................................................................ 168C. Eskola Kirola............................................................................................................................................... 170D. Argitalpenen palmenta / Venta de publicaciones........................................................................................ 172E. Kopiak......................................................................................................................................................... 177F. Amaia Kultur Zentroa / Centro Cultural Amaia.......................................................................................... 179G. “Martindozenea” Aterpetxea / Albergue “Martindozenea”........................................................................ 185H. “Martindozenea” Gaztelekua / Gazteleku “Martindozenea”...................................................................... 190I. “Martindozenea” Gaztelekuko ikastaroak, tailerrak edo jarduerakCursillos, talleres o actividades en el Gazteleku “Martindozenea”.................................................................. 191J. Ludoteka /Ludoteca...................................................................................................................................... 193K. Udalekua / Colonia de verano..................................................................................................................... 194L. Udal WiFi sarea / Redes WiFi municipales ............................................................................................... 196M. Amaia Kultur Zentroa ez diren beste instalazioetako kontzertuak. /Conciertos en Instalaciones distintas del centro cultural Amaia...................................................................... 197

N. “Sens-Irun” Bisita gidatuagatik / Por visista guiada “Sens-Irun” .............................................................. 198

O. “Aparkaleku plazaren erabilpena aldi batean lagatzea”/Cesión de uso temporal de plaza de aparcamiento…………………………………………………….

198

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 5/212

Page 6: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

P. San Pedro eta San Martzial jaietan bide publikoan salmentarako etxolak erabiltzeagatik / Por la utilización de casetas para la venta en la vía pública durante las fiestas de San Pedro y San Marcial......

Q. Eguberrietako kanpainan izotz pista edo txirristaren erabilpena /Utilización pista hielo y/o tobogán en la campaña de Navidad..............................................................................................................................

R. Udaleku irekietara joateagatik / Por asistencia a las colonias abiertas de verano……………………..S. “Irun atsegin dut” anpainarekin zerikusia duten elementuen salmenta/por venta de elementos relativos

a la campaña "irun me gusta"……………………………………………………………………………T. “Erromatar Zirkua” Ikuskizuneko Sarrerat- Asistencia al Espectáculo "Circo Romano"…………….U. San Martzial-Txingudi Kirol Gunearen Instalazioen Erabilera/Utilización de las Instalaciones del

Espacio Deportivo San Marcial Txingudi…………………………………………………………….

199

199201

203

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 6/212

Page 7: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

1.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ERREGULATUKO DITUEN ORDENANTZA FISKALA

1.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua

Udal honek, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Araueko 14.3 artikuluak ematen dion zilegidura erabiliz, 4/2003 martxoaren 19ko Foru Arauaren bidez aldatutako udal zergak ordaintzeko sistemari lotuta, ondorengo artikuluan ezarritako terminoetan finkatzen du Zerga honen karga tasa.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

Este Ayuntamiento, haciendo uso de la autorización que confiere el art. 14.3 de la Norma Foral 12/1.989, de 5 de Julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, modificada por Norma Foral 4/2003, de 19 de marzo, de Reforma del Sistema de Tributación Local, fija el tipo de gravamen de este Impuesto en los términos que se establecen en el artículo siguiente.

II. KARGA TASA

2. Artikulua

1. Hiri Ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga tasa I. ERANSKINEAN adierazten den ehuneko hainbestean geratuko da finkatua.

2. Landa ondasunei aplikagarri zaien Ondasuen Higiezinen gaineko Zergaren karga tasas, I. ERANSKINEAN adierazten dan ehuneko hainbestean geratzen da finkatua.

II. TIPOS DE GRAVAMEN

Artículo 2º

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el tanto por cien que se indica en el ANEXO I.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de naturaleza Rústica, queda fijado en el tanto por cien que se indica en el ANEXO I.

III. OINARRI ZERGAGARRIA ETA KUOTAK

3. Artikulua

1. Hiri Ondasunei aplikatutako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Oinarri Zergagarria, ondasun horien balio katastrala izango da.

2. Landa Ondasuen aplikagarri den Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Oinarri Zergagarria, erregelamenduz onartutako balio katastrala izango

III. BASE IMPONIBLE Y CUOTAS

Artículo 3º

1. La Base Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicado a los Bienes de naturaleza Urbana, estará constituido por su valor catastral.

2. La Base Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de naturaleza Rústica estará constituida por el valor catastral

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 7/212

Page 8: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

da.

3. Zerga honetako kuotaren zehaztapena, aurreko ataletan adierazitako Oinarri Zergagarriei bakoitzari dagozkion karga tasak aplikatuz lortuko da, Ordenantza honetako 2. Artikuluan finkatzen delarik.

reglamentariamente aprobado.

3. La determinación de la cuota de este Impuesto se obtiene aplicando a las Bases Imponibles expresadas en los apartados anteriores los tipos de gravamen respectivos, fijados en el art. 2º de esta Ordenanza.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 8/212

Page 9: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

IV. HOBARIAK

4. Artikulua

Ondorengo hobariak ezartzen dira:

1. Zerga kuota osoaren %50eko hobaria, beti ere interesatuek obrek hasten diren zergaldiaren barruan hala eskatzen badute, honako ondasun higiezinen kasuan: Obra berrikoak nahiz haiekin parekagarri diren eraberritzekoak, urbanizazio, eraikuntza eta sustapen inmobiliarioko enpresek egiten duten jardueraren xede direnean eta haien ibilgetuaren artean ageri ez direnean.

Hobari hau aplikatzeko epea obrak hasi ondorengo zergalditik horiek amaitu ondorengo zergaldira bitartekoa izango da, eta beti ere denbora horretan urbanizazio edo eraikuntza lanak benetan egiten badira. Epe horrek ezingo ditu inoiz hiru zergaldi gainditu.

Hobari hau interesatuak eskatu beharko du eta honako baldintzak hauek bete dituela egiaztatu beharko du agiri bidez:

a) Dagokion urbanizazio edo eraikuntza obren hasiera-egunaren egiaztapena.

b) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman izanaren kopia edo, hala badagokio, azken ordainagiriaren kopia.2. Zerga kuota osoaren %50eko hobaria, dagokion zergaldiko sortzapen-egunean familia ugariko titular diren subjektu pasiboentzat, bere ohiko familia-etxebizitza den ondasunari dagokionean.

IV. BONIFICACIONES

Artículo 4º

Se establecen las siguientes bonificaciones:

1. Una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados dentro del periodo impositivo en el que se inicien las obras, para los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.1

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante este tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

Esta bonificación deberá solicitarse por los interesados, quienes deberán presentar documentación acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate.

b) Fotocopia del Alta o, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.

2. Una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del impuesto, a favor de los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familias numerosas en la fecha de devengo correspondiente al periodo impositivo de aplicación y respecto del bien inmueble que constituya su vivienda habitual

1 Artículo 15.1.a) de la Norma Foral 12/1989, modificado por la Norma Foral 10/2005, de 28 de octubre, por la que se aprueban determinadas medidas tributarias, que queda con la siguiente redacción: “Una bonificación de entre el 50 y el 90 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados dentro del periodo impositivo en el que se inicien las obras, para los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo. (...)”

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 9/212

Page 10: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Dena den, ez da hobaririk aplikatuko, familia unitateko kide kopurua edozein delarik, baldin eta ohiko balio katastralak 275.992,00€-ko kopurua gainditzen badu (edo 314.194,00.-€-koa gainditzen badu balio katastralean garajearen balioa sartuta baldin badago), eta familia ugariko titular diren subjektu pasiboak beste etxebizitzetako eskubide osoko jabeak badira, etxebizitza udalerrian bertan edo udalerritik kanpo kokatuta badago, %50etik gorako titulartasun-portzentajean, eta/edo titulartasunaren portzentajeen katastro balioaren batuketa 137.996,00 €-tik gorakoa bada.

Alde horretatik, familia ugariko titular guztien ondasunak hartuko dira kontuan, haien titulartasun jabetza dena delakoa ere (pribatiboa edo irabazpidezkoa).

Hobaria interesatuak eskatuta emango da eta eskariarekin batera agiri hauek aurkeztuko dira.

a) Idatzia/eskaria: ondasun higiezina identifikatuko da.b) Eskatzailearen NANaren fotokopia.c) Familia Ugari Tituluaren, edo, Titulurik ezean, Familia Liburuaren fotokopia konpultsatua.

Hobaria ofizioz iraungiko da subjektu pasiboak familia ugariko titular izateari edo lehen aipatu baldintzak betetzeari uzten dion hurrengo urtean.

Dena den, subjektu pasiboak epearen luzapena eska dezake amaitzen den urte berean, baldin eta baldintzak betetzen jarraitzen badu.

Halaber, subjektu pasiboak gertatzen diren aldaketak komunikatu egin beharko ditu, baldin eta hobari honi dagokionean eraginik badute. Hobaria

familiar.

No obstante, no se aplicará bonificación alguna, con independencia del número de miembros de la unidad familiar, en los supuestos en los que el valor catastral de la vivienda habitual sea superior a 275.992,00.- € (o a 314.194,00.-€, si en el valor catastral está incluido el correspondiente al garaje), así como en los supuestos en los que sujetos pasivos titulares de familia numerosa sean propietarios de pleno derecho de otras viviendas, sitas dentro o fuera del municipio, en un porcentaje de titularidad superior al 50%, y/o cuando el valor catastral de la suma de los porcentajes de titularidad sea superior a 137.996,00 €.

A este respecto se tendrán en cuenta los bienes de todos los titulares de familia numerosa, con independencia de su régimen de titularidad, privativo o ganancial.

La bonificación se concederá a petición del interesado, quien deberá acompañar a la misma la siguiente documentación:

a) Escrito/Solicitud en el que se identifique el bien inmueble.

b) Fotocopia del D.N.I. del solicitante.c) Fotocopia compulsada del Título de Familia

Numerosa, o, en su defecto, del Libro de Familia.

La bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a aquél en que el sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa o deje de concurrir alguno de los requisitos señalados con anterioridad.

No obstante, el sujeto pasivo podrá solicitar la prórroga de dicho plazo dentro del año en que el mismo finalice, siempre que continúen concurriendo los citados requisitos.

Asimismo, el sujeto pasivo está obligado a comunicar las variaciones que se produzcan y que tengan trascendencia a efectos de esta bonificación.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 10/212

Page 11: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

jasotzeko baldintzak beteko ez balira, hobariaren ondorioz ordaindu ez den zergaren zatia eta berandutzako interesak ordaindu beharko dira.

Hobari hau jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasikoda, eta ezingo dira eskatu aurreko urteetako hobariak.

3. Zergaren kuota osoaren %50eko hobaria babes publikoko etxebizitza eraiki berrietarako, proiektuan eta erregistroan horietara atxikitako garajeak eta trastelekuak barne, 3 urteko epean, behin betiko kalifikatiboa ematen denaren ondorengo zegalditik zenbatuta.

Hobari hau aplikatzeko, interesatuak eskaera egin beharko du. Eskaera 3 urteko zerga-aldia amaitu baino lehen egin beharko da eta, hala badagokio, eskaera egin ondorengo zerga-alditik aplikatuko da.

Hobari-eskaerarekin batera, babes ofizialeko etxebizitzaren Behin-betiko Kalifikazioaren fotokopia konpultsatuaren fotocopia aurkeztu beharko da.

4. Ondasun higiezinen zergaren kuotaren osoaren %50eko hobaria, eguzki energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak ipini badira, beti ere instalazio horiek ipintzea indarrean dagoen legeriak derrigortzen ez badu. Hobari honen iraupena hiru urtera luzatuko da, instalazioa egiten denetik, eta hobaria aplikatzeko baldintza izango da beroa sortzeko instalazioek Administrazio eskudunak homologatutako kolektore egokiak dauzkatenak sartzen badituzte.

Hobari hau aplikatzeko, interesatuak eskaera egin beharko du. Eskaera 3 urteko zerga-aldia amaitu baino lehen egin beharko da eta, hala badagokio, eskaera egin ondorengo zerga-alditik aplikatuko da.

En caso de no cumplirse los requisitos exigidos para disfrutar de esta bonificación, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora.

El efecto de la concesión de esta bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

3. Una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto para las viviendas de protección pública de nueva construcción, así como los garajes y trasteros vinculados a las mismas, en proyecto y registralmente, durante un plazo de 3 años contados desde el período impositivo siguiente al del otorgamiento de la calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los 3 periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se solicite.

La solicitud de bonificación deberá ir acompañada de Fotocopia compulsada de la Calificación Definitiva de la vivienda de protección oficial.

4. Una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado voluntariamente sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, siempre que las mismas no resulten de obligada ejecución por la normativa vigente. La duración de esta bonificación se extenderá a tres años, desde su instalación, y su aplicación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. 2

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los 3 periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo

2

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 11/212

Page 12: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

5. Zergaren kuota osoaren %50eko hobaria, Eusko Jaurlaritzaren 2013ko abenduaren 23eko 466/2013 Dekretu bidez etxebizitza hutsei buruz onartutako Bizigune programaren barruan edo antzekoak diren beste foru edo udal programa batzuen barruan erabilera-lagapena duten ondasun higiezinei dagokienez.

6. Artikulu honetako 2 eta 3 ataletan araututako hobariak ez dira bateragarriak. Subjektu pasibo berak hobari bat baino gehiagorako eskubidea badu, bakarra aukeratu beharko du.

Hala ez badu egiten, Udal Administrazioak berak aplikatuko du bere ustez subjektu pasiboarentzat onuragarriena dena.

siguiente a aquél en que se solicite.

5. Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles cuyo uso sea objeto de cesión en el marco del "Programa de Vivienda Vacía" «Bizigune» regulado por el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, o en el marco de otros programas forales o municipales similares. 3

6. Las bonificaciones reguladas en los apartados 2 y 3 de este artículo no son compatibles entre sí. En el supuesto de que un mismo sujeto pasivo tenga derecho a más de una bonificación, deberá optar por la aplicación de una sola de ellas.

En su defecto, la Administración Municipal aplicará la bonificación que considere más favorable al sujeto pasivo.

V. AZKEN XEDAPENA

Transkribatutako Ordenantza Fiskala eta Ordenantzaren zati osagarri den Eranskinean dauden karga tasak 2.018ko urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean eta aldatu edo derogatzea erabakitzen ez den bitartean aplikatuz joango dira.

V. DISPOSICIÓN FINAL

La Ordenanza Fiscal transcrita y los tipos de gravamen contenidos en el Anexo, que forma parte integrante de la misma, entrará en vigor el día 1 de enero del 2.018, continuando aplicándose en tanto no acuerde su modificación o derogación.

I. ERANSKINA – KARGA TASA

ANEXO I – TIPOS DE GRAVAMEN

*Ondasun hiritarrak. *Bienes de naturaleza urbana.

3 Apartados 3 y 5 modificados en sesión plenaria de 25 de octubre de de 2.017.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 12/212

Page 13: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

-Industri lurzoruan edo tertziarioan dauden hiri-ondasunei aplikatzekoa, balorazio txostenen arabera: %0,5435.

-Gainerako hiri-ondasunetarako: %0,2088.

*Ondasun landatarrak.

-Landa lurren gaineko Ondasun Higiezinen % 1,0459.

-Tipo de gravamen aplicable a bienes urbanos situados en suelo industrial o terciario según las ponencias de valoración: 0,5435%.

-Tipo de gravamen aplicable al resto de bienes urbanos: 0,2088 %.

* Bienes de naturaleza rústica.

-Tipo de gravamen aplicable al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica es de 1,0459 %.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 13/212

Page 14: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

II. ERANSKINA - SALBUESPENAK

ANEXO II - EXENCIONES

A) Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren 12/1989 Foru Arauaren 4. artikuluak ezarriak, 4/2003ko martxoaren 19ko Foru Arauaren bidez aldatutako udal zergak ordaintzeko sistemari lotuta:

“A.1 Hurrengo ondasun higiezinak salbuetsita egongo dira:

a) Gipuzkoako Foru Aldundiarenak, Euskal Autonomi Erkidegoarenal, Estatuarenak eta entitate lokalenak izanik, herritarren segurtasunari nahiz hezkuntza edo espetxeetako zerbitzuei zuzenean atxikita daudenak, eta, orobt, Estatuak Defentsa Nazionalari atxikita dauzkanak.

b) Udalerrien jabetzako auzo ondasunak eta esku komuneko herri basoak. Era berean, salbuetsita egongo dira honako hauek:

1. Udalerrien, udal organismo autonomoen edo udalerri horiek erabat partizipatutako sozietateen jabetzako ondasunak, beti ere aipatutako udalerrien lurraldean kokaturik badaude.

2. Mankomunitateen, beren organismo autonomoen edo mankomunitate horiek erabat partizipatutako sozietateen jabetzako ondasunak, beti ere aipatutako mankomunitateek jarduten duten lurralde eremuan kokaturik badaude.

Aurreko 1. eta 2. kasuetan, salbuespena aplikagarria izan dadin, ezinbestekoa da ondasun horiek erabilera edo zerbitzu publikoari atxikita egotea eta emakida administratiboko erregimenari lotuta ez agertzea, non eta emakida administratiboaren titularra ez den irabazi asmorik gabeko elkarte bat,

A) Establecidas por el artículo 4 de la Norma Foral 12/1989, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, modificado mediante Norma Foral 4/2003, de 19 de marzo, de reforma del Sistema de Tributación Local:

“A.1 Estarán exentos los siguientes inmuebles.

a) Los que sean propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del Estado y de las Entidades Locales, y estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional. 4

b) Los comunales propiedad de los Municipios y los montes vecinales en mano común. Asimismo, estarán exentos los bienes que sean propiedad de:

1. Los municipios o de sus Organismos Autónomos o de sociedades íntegramente participadas por dichos Municipios, siempre que estén enclavados en el territorio de los referidos municipios.

2. Las Mancomunidades o de sus Organismos Autónomos o de sociedades íntegramente participadas por dichas Mancomunidades, cuando los bienes estén enclavados en el ámbito territorial de actuación de las referidas Mancomunidades.

En los casos 1 y 2 anteriores, para que sea aplicable la exención, los bienes deberán estar afectos al uso o servicio público y no encontrarse en régimen de concesión administrativa, salvo que el titular de la concesión administrativa sea una Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el

4 Redacción modificada por NF 8/2006, de 1 de diciembre, por la que se aprueban determinadas medidas tributarias. Las carreteras, caminos y vías terrestres que sean de dominio público y aprovechamiento público y gratuito pasan a ser declarados no sujetos

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 14/212

Page 15: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Elkarteen Erregistroan izena emanda ez dagoen eta udalarekin batera bertako organo eskudunak udal onurakoak izendatutako lankidetza jardueran egiten ez dituen.

c) Gurutze Gorriarenak eta erreegelamenduz zehaztuko diren gisa horretako beste entitateenak.

A.2 Era berean, eta eskaera aurrez aurkezturik, ondo hauek salbuetsiko dira:

a) Erregelamenduz zehaztuko diren hazkunde moteleko espeziez landatutako mendien azalera, bere aprobetxamendu nagusia zura edo kortxoa denean, baldin eta zuhaiztiaren dentsitatea espezie horri berez dagokiona bada.Orobat, baso berritzen edo birlandatzen diren mendien azalera, baso Administrazioak onartutako antolamendu proiektuei edo plan teknikoei jarraiki egiten bada. Paragrafo honetan aurreikusten den salbuespenak hamabost urtez iraungo du, eskaera aurkeztu ondorengo zergalditik aurrera kontatuta.

b) Eliza Katolikoarenak, Estatu Espainiarrak eta Vatikano hiriak 1979ko urtarrilaren 3an gai ekonomikoei buruz sinatutako Akordioan jasotakoaren arabera., eta legez onartuta dauden elkarte konfesional ez-katolikoarenak, Konstituzioaren 16. artikuluan xedatutakoaren indarrez izenpetutako lankidetza akordioetan ezartzen den eran.

c) Indarrean dauden nazioarteko hitzarmenen indarrez salbuespen hau aplikagarri duten ondasun higiezinak, eta elkarrekikotasun baldintza egonez gero, baita atzerriko gobernuenak ere, beren ordezkaritza diplomatiko edo kontsularrek nahiz beren organismo ofizialek erabiltzekoak direnean.

d) Trenbideek hartutako lurrak eta lur horien gainean dauden eraikinak, baldin eta horiek geltoki edo biltegi gisa nahiz linea horiek

Registro de Asociaciones correspondiente, que realice actividades de colaboración con el municipio declaradas de interés municipal por el órgano competente del mismo.

c) Los de la Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determine.

A.2 Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

a) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.Asimismo, la superficie de los montes poblados en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. La exención prevista en éste párrafo tendrà una duración de quince años contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

b) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

c) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

d) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 15/212

Page 16: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

ustiatzeko ezinbestekoa den beste edozein zerbitzutarako erabiltzen badira.

Beraz, ostalaritza establezimenduak, ikuskizunetakoak, merkataritza eta aisialdi guneak, enplegatuentzako etxebizitzak, zuzendaritzako bulegoak eta lantegiak ez dira salbuetsita egongo.

e) Monumentu izaera duten edo monumentu multzo baten parte diren ondasun higiezinak, Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak 2. Artikuluaren 2 apartatuko a) eta b) letretan jasotako moduan. Salbuespen hau kalifikatuta nahiz inbentariatuta dauden kultur ondasunei aplikatuko zaie, beti ere uztailaren 3ko 7/1990 Legeak ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Era berean, ondasun higiezinak salbuetsita egongo dira Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak 44. artikuluan aipatutako arkeologia zonetan kokaturik daudenean –zona horiek Kultur Ondasun gisa izendatuta egon behar dute eta kalifikatuak nahiz inbentariatuak izan-, baldin eta eskuhartze arkeologikoren bat bertan egin ondoren, Eusko Jaurlaritzako Sailak erabakitzen badu aurkitutako aztarnak bertan mantendu behar direla ezer kendu gabe eta tokiz aldatu gabe.

f) Oinarri ezargarria 600 eurotik gorakoa ez duten ondasunak.

g) Unibertsitate Publikoak bere helburuak betetzeko atxikita dauzkan ondasunak, eta hezkuntza itunetara bildutako ikastetxe pribatuenak, erabat edo zati batean itundutako ikastetxeak diren bitartean.”

Apartatu honetan jasotako salbuespenak aplikatzeko, interesatuek eskaera aurkeztu behar

estaciones, almacenes o a cualquier otro servicios indispensable para la explotación de dichas líneas.

No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales, y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles.

e) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento o que formen parte de un conjunto monumental, a que se refieren las letras a) y b) del apartado 2, del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención alcanzará tanto a los bienes culturales calificados como inventariados, siempre que se reúnan los requisitos que determina la citada Ley 7/1990, de 3 de julio.

Asimismo, estarán exentos lo bienes inmuebles que se encuentren dentro de una zona arqueológica a que se refiere el artículo 44 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, declarada como Bien Cultural, tanto sea calificada como sea inventariada, y siempre que, tras haber sido objeto de algún tipo de intervención arqueológica, el Departamento correspondiente del Gobierno Vasco haya establecido la necesidad de mantener en los mismos los restos encontrados, sin que puedan ser eliminados ni trasladados.

f) Los bienes cuya base imponible no supere la cantidad de 600 euros. 5

g) Los bienes propiedad de la Universidad Pública que estén afectos al cumplimiento de sus fines y los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros total o parcialmente concertados.“

Para la aplicación de las exenciones previstas en este apartado 2, los interesados deberán solicitarlo

5 Redacción introducida por la Norma Foral 10/2005, de 28 de octubre, por la que se aprueban determinadas medidas tributarias. (B.O.G. nº 208, de 3.11.2005).

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 16/212

Page 17: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

diote aldez aurretik udal eskudunari.Ematen diren salbuespenek eskaera egin eta ondorengo zergalditik aurrera izango dute eragina.

B) Bide azpiegiturak erabiltzeko kanona eta “Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia S.A.” foru sozietate publikoaren zerga arloko zuzenbide arauen alderdi batzuk arautzen dituen urriaren 3ko 7/2002 Foru Arauaren 10. Artikuluak ezarria:

“Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia S.A.” foru sozietate publikoari ustiatzeko agindu zaizkion errepideak, bideak eta gainerako lehorreko bideak salbuetsita egongo dira, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak 4. Artikuluaren 1 apartatuan jasotakoaren arabera, nahiz eta haien erabilpena doakoa ez izan.”

de forma previa al Ayuntamiento competente.Las exenciones que se concedan surtirán efectos desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se hubiera efectuado la solicitud.”

B) Exención establecida por el artículo 10 de la Norma Foral 7/2002, de 3 de octubre, pro la que se regula el canon de utilización de infraestructuras viarias y se regulan determinados aspectos del régimen jurídico tributario de la Sociedad Pública Foral “Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras S.A.”

“Las carreteras, los caminos y demás vías terrestres cuya explotación está encomendada a “Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras S.A” gozarán de la exención establecida en el apartado 1 del artículo 4 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aun cuando su utilización no fuera gratuita. “

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 17/212

Page 18: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

2.- TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ERREGULATZEN DITUEN

ORDENANTZA FISKALA

2.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN

MECÁNICA

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 18/212

Page 19: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua

Udal honek, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko Uztailaren 5eko 14/1989 Foru Araueko 4.4 artikuluak ematen dion zilegidura erabiliz, artikulu horretako 1. atalean ezarritako gutxienezko kuotak finkatzen ditu gehienez ere 3koa izango den.koefizientea aplikatuz,.

II. ZERGA KUOTA

2. Artikulua

Aurreko artikuluak aipatzen duen koefizientea aplikatuz, ondoren adierazten den tarifa taularen arabera exijituko da Zerga hau.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

Este Ayuntamiento, haciendo uso de la autorización que le confiere el artículo 4.4 de la Norma Foral 14/1.989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica, fija las cuotas mínimas establecidas en el apartado 1 del citado artículo mediante la aplicación del coeficiente que como máximo será de 3.

II. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 2º

En aplicación del coeficiente a que se refiere el artículo anterior, este Impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas que se relaciona a continuación:

Potentzia eta ibilgailu mota/Potencia y clase de vehículo Coef/Koef.

A) Turismoak/Turismos

9 z. fiskaletik beherakoak/ De mens de 9 c. Fiscales 1,62 29,859 eta 11’99 z. fiskalen artekoak/ De 9 hasta 11’99 c. fiscales 1,99 73,2512 eta 13’99 z. fiskalen artekoak/ De más de 12 hasta 13’99 c. fiscales 2,19 134,2314 eta 15’99 z. fiskalen artekoak/ De más de 14 hasta 15’99 c. fiscales 2,39 204,7216 eta 19’99 z. fiskalen artekoak/ De más de 16 hasta 19’99 c. fiscales 2,55 281,8520 z. fiskaletik gorakoak/ De más de 20 c. fiscales 2,78 374,66

B) Autobusak/Autobuses

21 leku baino gutxiagokoak/ De menos de 21 plazas 2,34 194,8721 eta 50 leku dituztenak/ De 21 a 50 plazas 2,34 277,5550 lekutik gorakoak/ De más de 50 plazas 2,34 346,94

C) Kamioiak/Camiones

Eraman dezaketen karga: 1.000 kg. baino gutxiago/ De menos de 1000 kg. de c. útil 2,13 90,20Eraman dezaketen karga: 1.000-2.999 k/ De 1000 kg. a 2999 kg. de carga útil 2,13 177,72Eraman dezaketen karga: 2.999-9.999 / De más de 2999 a 9999 kg. de carga útil 2,13 253,13Eraman dezaketen karga: 9.999 kilotik gora/ De más de 9999 kg. de carga útil 2,13 316,41

D) Traktoreak/Tractores

16 z. Fiskaletik beherakoak/ De menos de 16 c. fiscales 2,10 37,1316 eta 25 z. Fiskalen artekoak/ De 16 a 25 c. fiscales 2,10 58,3725z. Fiskaletik gorakoak/ De más de 25 c. fiscales 1,67 138,74

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 19/212

Page 20: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdi-atoiakRemolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

Eraman dezaketen karga: 750 k. Baino gehiago/ De más de 750 kg. de carga útil 2,19 38,68Eraman dezaketen karga: 1.000-2.999 k./ De 1000 a 2999 kg. de carga útil 2,19 60,80Eraman dezaketen karga: 2.999 kilotik gora/ De más de 2999 kg. de carga útil 1,74 144,53

F) Beste ibilgailu batzuk/Otros vehículos

Ziklomotoreak/Ciclomotores 1,97 8,90Motozikletak, 125 c.c.-etara bitarte/Motocicletas hasta 125 c.c 1,97 8,90Motozikletak, 125-250 c.c.-en artean/Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 2,27 17,50Motozikletak, 250-500 c.c.-en artean/Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 2,41 37,22Motozikletak, 500-1.000 c.c.-en artean/Motocicletas de más de 500 hasta 1000 c.c. 2,56 79,02Motozikletak, 1.000 c.c.-etatik gora/.Motocicletas de más de 1000 c.c. 2,78 171,68

III. SALBUESPENAK

3. Artikulua

1. Zerga ordaintzetik salbuetsita daude 14/1989 Foru Arauaren 2.1 artikuluko a) eta g) paragrafo bitartean aipatutako ibilgailuak.

a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako udal entitateen ibilgailu ofizialak, defentsari edo herritarren segurtasunari atxikita badaude.

b) Ordezkari diplomatikoen, kontsulatuko bulegoen, eta atzerriko agente diplomatikoen eta karrerako funtzionario kontsular kreditatuen ibilgailuak, kanpotik identifikatuta badaude eta mailan eta hedaduran elkarrekikotasun baldintza betetzen bada.

Baita ere, Espainian egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak, eta estatutu diplomatikoa duten funtzionario edo kideenak.

c) Nazioarteko itun edo hitzarmenen ondorioz salbuestekoak diren ibilgailuak

d) Anbulantziak eta osasun laguntzarako nahiz zauritu edo gaixoak garraiatzeko erabiltzen diren gainerako ibilgailuak.

III. EXENCIONES

Artículo 3º 1. Están exentos del Impuesto los vehículos señalados en el artículo 2.1, párrafos a) a g) de la Norma Foral 14/1989.

a) Los vehículos oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de las Entidades Municipales guipuzcoanas, adscritos a la Defensa o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en el Estado Español y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 20/212

Page 21: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

e)4 Mugikortasun murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2.822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzen duenak, II. eranskinaren A letran aipatuak, pertsona desgaituen izenean matrikulatuta daudenean.

Era berean, salbuetsita daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak, baldin eta desgaituen izenean matrikulatuta egonik beraiek ez beste inork erabiltzeko badira. Salbuespen hau zirkunstantzia horiek betetzen diren artean aplikatuko da, pertsona desgaituek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraiatzeko ibilgailuak izan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu batengatik bakarrik izango zaizkie aplikagarriak horien onuradun diren subjektu pasiboei.

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honako hauek hartuko dira pertsona desgaitutzat:

a’) Minusbaliotasun maila 100eko 33koa edo handiagoa eta 100eko 65ekoa baino

txikiagoa duten pertsonak, mugikortasun murriztuko egoeran badaude. Mugikortasun murriztua dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1.971/1999 Errege Dekretuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoak, 3. eranskinean jasotzen duen baremoaren A, B edo C letretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo horren D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo gehiago eman zaizkienean.

b’) Minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa duten pertsonak.

Aurreko a) eta b´) letretan aipatutako pertsonak mugikortasun murriztuko A egoeran badaude 1.971/1999 Errege Dekretuak 3. eranskinean jasotzen duen baremoaren arabera, 14 zaldi fiskaleko muga ez zaie aplikatuko, baldin eta ibilgailua gurpil aulkia eramateko egokituta badago.

Salbuetsita daude, baita ere, guraso-ahal, tutoretza edo kuradoretza dela-eta

e)4 Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre, matriculados a nombre de personas con discapacidad.

Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las siguientes:

a’) Aquellas personas que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las situaciones descritas en las letras A, B ó C del baremo que figura como Anexo 3 del Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración o calificación del grado de minusvalía o que obtengan 7 o más puntos en las letras D, E, F, G ó H del citado baremo.

b’) Aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

A las personas incluidas en las letras a) y b) anteriores que se encuentren en situación carencial de movilidad reducida calificada con la letra A en el baremo que figura como Anexo 3 del mencionado Real Decreto 1.971/1999, no les será de aplicación el límite de 14 caballos fiscales, siempre que el vehículo se encuentre adaptado para el uso con silla de ruedas.

Quedarán también exentos del impuesto los vehículos cuyos titulares acrediten que tienen a su cargo, por razón de patria potestad, tutela o

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 21/212

Page 22: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

ardurapean minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa duen pertsona bat duten pertsonen jabetzako ibilgailuak. Ibilgailu bat baino gehiago badute jabetzan, ibilgailu bakarrak izango du salbuespena.5

f) Autobusak, mikrobusak eta hiri garraio publikoari atxikita dauden gainerako ibilgailuak, plaza kopurua, gidariarena barne, bederatzitik gorakoa denean.

g) Nekazaritzako Ikuskapenaren Kartilaz hornitutako traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta makinak.

curatela, a alguna persona con un grado de minusvalía igual o superior al 65%. De ser titulares de más de un vehículo, la exención sólo se aplicará a uno.5

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola

2. 2.1. artikuluko a) eta g) paragrafoek aipatu salbuespenak lortzeko, ibilgiluaen titularrek, Udal honetako erroldan inskribatuan egoteaz gain, eskaera egin beharko dute, eta eskaeran, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren arrazoia adierazi beharko dituzte. Gainera, alegatutakoa egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte. Salbuespenari buruzko erabakia jasotzen duen jakinarazpenak egiaztagiri balioa izango du.

3. Aurreko ataleko ondorioetarako, interesatuek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte eskaerarekin batera:

a) Desgaitasuna dutenen izenean beraiek bakarrik erabiltzeko matrikulatutako ibilgailuak

-Desgaitasun duenaren NANaren fotokopia.-Desgaitasun-ziurtagiri eguneratuta.-Ibilgailuaren aseguru-polizaren fotokopia, zeinean haren ohizko gidaria agertu behar duen.-Ibilgailua berak bakarrik erabiltzen duela dioen adierazpen zinpekoa.

Ibilgailua bere titular den pertsona minusbaliatuak bakarrik erabiltzeko ez dela ulertuko da, ibilgailuaren aseguru-polizan ibilgailuaren titular den pertsona minusbaliatuaz gain beste pertsona bat azaltzen denean ohiko gidari, baimendun edo noizean behingo gidari moduan.

2. Para poder obtener las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del artículo 2.1, los titulares de los vehículos, que deberán figurar empadronados en este Municipio, solicitarán su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, y acreditar, mediante la presentación de la documentación en que consten, la realidad de lo alegado. La notificación en la que se resuelva la concesión de la exención servirá de documento acreditativo de su existencia.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, los interesados deberán aportar, junto con la solicitud, la siguiente documentación:

a) Vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo

-Fotocopia del D.N.I. de la persona con discapacidad.-Certificado de discapacidad actualizado.-Fotocopia de la Póliza del seguro del vehículo en la que figure el conductor habitual del mismo.-Declaración Jurada de uso exclusivo del vehículo.

Se entenderá que el vehículo no es de uso exclusivo de la persona minusválida titular del mismo, cuando en la Póliza del Seguro del vehículo figure además de la persona minusválida titular del vehículo, otra persona como conductora habitual, autorizada u ocasional del mismo.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 22/212

Page 23: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

b) Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta nekazaritzako makinaria.

-Zirkulazio baimenaren fotokopia.-Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen Ziurtagiriaren fotokopia.-Nekazaritzako makinariaren Inskripzio Txartelaren fotokopia. Edo bestela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazarita eta Ingurumen Departamentuko Nekazaritzako Makinariaren Erregistro Ofizialean Alta eman izanaren ziurtagiria, ibilgailuaren titularraren izenean egina nahitaez.

4. Salbuespen hauek jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasiko da eta aurreko urteetakoa salbuespenak ezin izango dira eskatu. Edonola ere, matrikula berria daukaten ibilgailuentzat bi hilabeteko epea dago Trafiko Buruzagitzan alta ematen zaienetik hasita, indarrean den ekitaldirako salbuespena eskatzeko.

b) Tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola.

-Fotocopia del Permiso de Circulación.-Fotocopia del Certificado de características técnicas del vehículo.-Fotocopia de la Cartilla de Inscripción de maquinaria agrícola, o documento acreditativo de Alta en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola del Departamento de “Agricultura y Medio Ambiente” de la Diputación Foral de Gipuzkoa, expedida necesariamente a nombre del titular del vehículo.

4. Estas exenciones surtirán efectos desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se hubiera efectuado la solicitud. No obstante, los vehículos de nueva matriculación dispondrán de un plazo de 2 meses desde la fecha de Alta en la Jefatura de Tráfico para solicitar la exención con efectos en el año en curso.

IV. HOBARIAK

4. Artikulua

1. Honako hobari hauek zehaztu dira:

a) Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergari dagokion kuotaren %100eko baliokidea, Probintziako Trafiko Buruzagitzan ibilgailu historiko gisa behar bezala matrikulatutako ibilgailuentzat.

Ibilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Hobari hau jaso ahal izateko, eta historikotzat hartutako ibilgailuei dagokienean, ibilgailu horien titularrek aipaturiko 1247/1995 Errege Dekretu horren 2. Atalaren 8. artikuluak aipagai duen Gidatzeko Baimena aurkeztu beharko dute hobaria eskatzerakoan.

b) Ibilgailu elektrikoei dagokion zergaren kuotaren

IV. BONIFICACIONES

Artículo 4º

1. Se establecen las siguientes bonificaciones.

a) Equivalente al 100% de la cuota del impuesto correspondiente para los vehículos debidamente matriculados como vehículos históricos en la Jefatura Provincial de Tráfico.

La calificación del vehículo como histórico se realizará atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, Reglamento de Vehículos Históricos –A 1995\2338-.

Para el disfrute de esta bonificación y por lo que a los vehículos catalogados como históricos se refiere, los titulares de los mismos habrán de instar su concesión adjuntando el Permiso de Circulación a que se refiere el artículo 8º, apartado 2º del citado RD 1247/1995.

b) Equivalente al 75% de la cuota del impuesto

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 23/212

Page 24: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

%75aren baliokidea.

c) Motor elektriko bat edo gehiago eta barne-errekuntzako beste bat bateratzen dituen motor hibridodun ibilgailuei dagokien zergaren kuotaren %50aren baliokidea, betiere fabrikak homologatuta daudela, isuri kutsatzaileak gutxitzeko katalizagailuak sartuz. Autogasa edo GLP petrolio-gas likidotua erabiltzen duten turismo-ibilgailuei aplikatzen zaien zerga-kuotaren %50ari dagokiona aplikatu ahalko da. Artikulu honen 3. Atalean aplikatutakoa gorabehera, Autogasa edo GLP petrolio-gas likidotua erabiltzen duten ibilgailuei dagozkien hobariei buruz, 2018an eragina izango dutenak bakarrik 2018ko otsailaren 28ra arte eskatu ahalko dira”.

d) Familiako kideren baten titulartasuneko bostentzako edo gehiagorentzako tokia duen ibilgailu-turismo bakar bati dagokion zergaren kuotaren %45a, familia hori familia ugaria denean indarreango legeriaren arabera eta ibilgailuak 16 z fiskaletik beherako potentzia duenean.

Zergaren subjektu pasiboak eskatuta emango da hobaria, eta horrek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du eskariarekin batera:

a) Ibilgailua identifikatuta agertzen den idazkia/eskaera.b) Eskatzailearen NANaren fotokopia eta ibilgailuaren Zirkulazio-baimena.c) Familia Ugariaren tituluaren fotokopia konpultsatua.

Hobaria ofizioz baliogabetuko da familia-unitateak familia ugariaren baldintza betetzeari uzten dion hurrengo urtean, edo aurretik aipatutako baldintzetako bat betetzeari uzten dion hurrengo urtean.

Hala ere, subjektu pasiboak aipatutako epearen

correspondiente a los vehículos eléctricos.

c) Equivalente al 50% de la cuota del impuesto correspondiente a los vehículos de motor híbrido que combinen uno o varios motores eléctricos con uno de combustión interna, que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores que minimicen las emisiones contaminantes. También corresponderá la aplicación del equivalente al 50% de la cuota del impuesto correspondiente a los vehículos-turismo cuyo combustible utilizado sea el Autogás, o Gas Licuado del petróleo (GLP). No obstante lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, las bonificaciones por vehículo cuyo combustible utilizado sea el Autogás, o Gas Licuado del petróleo (GLP) que deban surtir efectos en el año 2.018 podrán solicitarse hasta el 28 de febrero de 2.018.

d) Equivalente al 45% de la cuota del impuesto correspondiente a un solo vehículo turismo de cinco o más plazas, cuya titularidad recaiga en algún miembro de la familia, en los supuestos en que ésta tenga la consideración de familia numerosa de acuerdo con la legislación vigente y el vehícuo tenga una potencia fiscal inferior a 16 c. fiscales.

La bonificación se concederá a petición del sujeto pasivo del impuesto, quien deberá acompañar a la misma la siguiente documentación:

a) Escrito/Solicitud en el que se identifique el vehículo.

b) Fotocopia del D.N.I. del solicitante y del Permiso de circulación del vehículo.

c) Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa.

La bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a aquél en que la unidad familiar pierda su condición de familia numerosa o deje de concurrir alguno de los requisitos señalados con anterioridad.

No obstante, el sujeto pasivo podrá solicitar la

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 24/212

Page 25: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

luzapena eskatu ahal izango du hobariaren aplikazioa amaitzen den urtearen barnean, betiere lehengo baldintza horiek jarraitzen badute.

Era berean, subjektu pasiboa behartuta dago gerta daitezkeen eta hobari honen ondorioetarako eragina izan dezaketen aldaketen berri ematera. Hobari hau jasotzeko exijitzen diren baldintzak beteko ez balira, egindako hobariaren ondorioz ordaindu gabe geratu den zergaren zatia ordaindu beharko da, eta berandutze interesak ere bai.

Hobaria jasotzeko eskabidea egin eta hurrengo zergaldian izango ditu ondorioak hobari honek.

2. 4.1. artikulak aipatu hobariak lortzeko, ibilgiluaen titularrek, Udal honetako erroldan inskribatuan egoteaz gain, eskaera egin beharko dute, eta eskaeran, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren arrazoia adierazi beharko dituzte. Gainera, alegatutakoa egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte.

3. Aipatzen diren hobariak jasotzeko, Udalak aldez aurretik onartu beharko ditu eta eskaera egin ondorengo zerga-alditik aurrera sortuko dituzte ondorioak. Edonola ere, matrikula berria daukaten ibilgailuentzat bi hilabeteko epea dago Trafiko Buruzagitzan alta ematen zaienetik hasita, indarrean den ekitaldirako hobaria eskatzeko.

Halaber, hobariak aplikatzeko nahitaezkoa izangoda zergaren ordainketan egunean egotea. Baldintza hori nahitaezkoa da hobaria emateko, eta ez bada betetzen, galdu egingo da eskubidea.

4. Artikulu honetan aurreikusten diren hobariak eta aurreko artikuluan arautzen diren salbuespenak ezzaizkie aplikatuko onuradun diren subjektu pasiboei ibilgailu bat baino gehiagorengatik.

5. Artikulu honetako 1 ataletan araututako hobariak

prórroga de dicho plazo dentro del año en que el mismo finalice, siempre que continúen concurriendo los citados requisitos.

Asimismo, el sujeto pasivo está obligado a comunicar las variaciones que se produzcan y que tengan trascendencia a efectos de esta bonificación. En caso de no cumplirse los requisitos exigidos para disfrutar de esta bonificación, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora.

Ésta bonificación surtirá efectos desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se hubiera efectuado la solicitud.

2. Para poder obtener las bonificaciones a que se refiere el artículo 4.1, los titulares de los vehículos, que deberán figurar empadronados en este Municipio, solicitarán su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, y acreditar, mediante la presentación de la documentación en que consten, la realidad de lo alegado.

3. El disfrute de las bonificaciones recogidas requerirá el reconocimiento previo del Ayuntamiento y surtirá efectos desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se hubiera efectuado la solicitud. No obstante, los vehículos de nueva matriculación dispondrán de un plazo de 2 meses desde la fecha de Alta en la Jefatura de Tráfico para solicitar la bonificación con efectos en el año en curso.

Asimismo, las bonificaciones quedan condicionadas a estar al corriente en el pago del impuesto, condición cuyo incumplimiento será exigible para la concesión de la bonificación, y cuyo incumplimiento dará lugar a la pérdida de la misma.

4. Las bonificaciones previstas en este artículo y las exenciones reguladas en el artículo precedente no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

5. Las bonificaciones reguladas en el apartado 1 de

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 25/212

Page 26: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

ez dira bateragarriak. Subjektu pasibo berak hobari bat baino gehiagorako eskubidea badu, bakarra aukeratu beharko du.

Hala ez badu egiten, Udal Administrazioak berakaplikatuko du bere ustez subjektu pasiboarentzatonuragarriena dena.

este artículo no son compatibles entre sí. En el supuesto de que un mismo sujeto pasivo tenga derecho a más de una bonificación, deberá optar por la aplicación de una sola de ellas.

En su defecto, la Administración Municipal aplicará la bonificación que considere más favorable al sujeto pasivo. 6

V. ZERGAREN KUDEAKETA

5. Artikulua

1. Zerga hau autolikidazio errejimenean exijituko da, udal administrazioak Zerga honen subjektu pasiboei eta espedienteak izapidatzen dituzten Gestoriei emango diez ereduaren bitartez.

2. Zergaren ordainketa autolikidazioa aurkeztuko den unean egingo da.

V. GESTIÓN DEL IMPUESTO

Artículo 5º

1. Este Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación en el modelo que al efecto se facilitará por la administración municipal a los sujetos pasivos de este impuesto y a las gestorías que tramiten los correspondientes expedientes.

2. El pago del Impuesto se efectuará en el momento de la presentación de la autoliquidación.

6. Artikulua

Zerga hau ordaindu dela egiaztatuko duen dokumentua, zorra kitatzen den unean Udal Administrazioak emango duen behin betiko ordainagiria izango da.

Artículo 6º

El documento acreditativo del pago de este Impuesto, será el recibo definitivo que expida la Administración municipal en el momento de liberar la deuda.

7. Artikulua

1. Trafiko Buruzagitzari ibilgailuen matrikulazioa, zirkulatzeko gaitasun agiria edo behin betiko baja eskatzen diotenek Zerga ordaindu izana frogatu beharko dute aldez aurretik.

2. Ibilgailuen titularrek Trafiko Buruzagitzari haien erreformaren berri ematen diotenean, Zerga honen eraginetarako duten sailkapena aldatzen bada betiere, eta orobat, ibilgailuak transferitu, zirkulazio baimenean ageri den helbidea aldatu edo horieri

Artículo 7º

1. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del Impuesto.

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que

6 Modificado por acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 25 de octubre de 2017. Entrada en vigor el 1 de enero de 2.018.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 26/212

Page 27: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

baja ematen diotenean, zergaren azken ordainagiria ordaindu izana frogatu beharko diote aurrez Trafiko Buruzagitzari. Horrek ez du eragotziko, dena den, kontzeptu horregatik, sortu, likidatu, kobrantzara aurkeztu eta preskribitu ez diren zor guztien ordainketa kudeaketa eta ikuskaritza organoen bitartez exijitu ahal izatea.

Hamabost urteko edo hortik gorako antzinatasuna duten ibilgailuen behin betiko bajak ordainketa frogatzeko obligaziotik kanpo geratzen dira.

3. Trafikoko Buruzagitzak ez dute ibilgailuen baja edo transferentzia espedienterik izapidetuko, aurretik Zerga ordaindu izana frogatzen ez bada.

conste en el permiso de circulación del vehículo o, de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la Jefatura de Tráfico el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas

Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

3. Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el pago del Impuesto.

V. KUOTEN ITZULKETA

8. Artikulua

Ibilgailuaren behin betiko baja emango litzatekeen kasuan, subjektu pasiboaren alde izango diren kuota proportzionalak eta behin behineko likidazioaren soberan ordaindutakoak Zergaren sujetu pasiboei itzuli egingo zaizkie behin betiko baja eta ibilgailuaren matrikulazioari buruzko dokumentazioa aurkezteko unean.

Ibilgailua lapurtzeagatik Erregistro Publikoan aldi baterako baja ematen zaionean ere kuota hainbanatuko da, modu berean.

V. DEVOLUCIÓN DE CUOTAS

Artículo 8º

Las cuotas proporcionales que resulten a favor del sujeto pasivo, en el supuesto de baja definitiva del vehículo, así como los excesos abonados en su caso en la liquidación provisional, serán devueltos a los sujetos pasivos del Impuesto en el momento de la presentación de la documentación relativa a la baja definitiva y a la matriculación del vehículo.

También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos, en los supuestos de baja temporal en el Registro Público correspondiente por sustracción o robo del vehículo.

VI. AZKEN XEDAPENA

Ordenantza Fiskal hau eta daraman Eranskina Udal Batzarrak onartu zuen eta 2018ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean, aldatu edo derogatzea erabakitzen ez den bitartean aplikatuz joango delarik.

VI. DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal que con su Anexo fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno entrará en vigor el día 1 de enero del 2018, continuando aplicándose en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

3.- ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ERREGULATZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 27/212

Page 28: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

3.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua

1. Udal honek, Lurralde Historikoko Herri Ogasunak erregulatzen dituen Foru Arauean eta Zergari buruzko Arau partikularrean aurrikusitakoaren arabera Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga ezarri eta exijitzen du Ordenantza honi jarraiki, tarifa aplikagarriak dituen Eranskina ere parte delarik.

2. Ordenantza udal barruti osoan aplikatzen da.

I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1º

1. Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y la Norma Foral particular del tributo establece y exige el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con arreglo a la presente ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen las tarifas aplicables.

2. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 28/212

Page 29: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

II. EGITATE ZERGAGARRIA

2. Artikulua

1. Zerga honen zergapeko egitatea edozein eraikuntza, instalazio edo lan izango da, baldin eta horretarako lan edo hirigintza lizentzia behar bada, lizentzia hori lortu edo ez, edo erantzukizunpeko aiderazpena edo aurretiko komunikazioa eskatzen bada, betiere lizentzia igortzea edo jarduera kontrolatzea zergaren udal honi dagokionean.

2. Zergapeko egitate zergagarriak, banan banan adieraziz, ondorengoek osatzen dute:

1. Mota guztietako eraikuntza edo instalazio berrietako eraikitze-obrak.

2. Dauden mota guztietako eraikuntza edo instalazioen zabaltze obrak.

3. Dauden mota guztietako eraikuntza eta instalazioen egituran eragin dezaketen aldaketa edo berrikuntzazkoak.

4. Dauden mota guztietako eraikuntza eta instalazioen kanpoko itxuraren aldaketa dakartenak.

5. Eraikuntzaren barne antolamendua aldatzen duten obrak, beraien erabilera edozein delarik.

6. Lurraren Legeko testu bateratuko 58. Artikuluko 2. Atalen azaltzen diren eta behin-behineko izaerarekin egin behar diren obrak.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º

1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento.7

2. A título enunciativo, constituyen supuestos de hecho imponible sujetos al impuesto los siguientes:

1. Las obras de construcción de edificaciones o instalaciones de todas clases de nueva planta.

2. Las obras de ampliación de edificios o instalaciones de todas clases existentes.

3. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.

4. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.

5. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.

6. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del art. 58 del texto refundido de la Ley del Suelo.

7 La Norma Foral 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias, modifica el artículo 1 apartado 1 de la Norma Foral 15/1989, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto queda como sigue: “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro de los términos municipales del Territorio Histórico de GIpuzkoa, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición”.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 29/212

Page 30: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

7. Zerbitzu publikoen instalaziorako obrak.

8. Lur hiridurak, esate baterako lurrerauzketak, lauketak, indusketa eta lurreztaketa; iharduera horiek onartu edo baimendutako Hirigintza edo Eraikuntza Proiekturen batean egin beharreko obratzat zehaztu eta programatuta daudenean izan ezik.

9. Eraikuntzen erauzketa, aurri zorian daudela aitortuetan salbu.

10.Lurpeko instalazioak, horien helburua aparkalekua, industri, merkataritza, edo lanbide iharduera, zerbitzu publikoak edo lurrazpiari ematen zaizkion beste erabilera batzuk badira.

11.Bide publikotik ikusteko moduan jartzen diren propaganda kartelak ipintzea.

12.Gaitasun ekonomikoa frogatuko lukeen bailiabide ekonomikoen inbertsioa dakarren edozein obra, eraikuntza edo instalazio, obra edo hirigintza lizentziari lotua.

7. Las obras de instalación de servicios públicos.

8. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.

9. La demolición de las construcciones, salvo en las declaradas de ruina inminente.

10.Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destinen el subsuelo.

11.La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.

12.Cualesquiera obras, construcciones o instalaciones que impliquen inversión de recursos económicos demostrativos de una capacidad económica y sujetos a licencia de obras o urbanísticas.

3. Artikulua

Zerga honen pean ez dira egongo Udal honen jabetzako higiezinetan egindako eraikuntza, obra edo instalazioak, beti ere obraren jabe gisa Udalak iharduten badu.

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ordaintzetik salbuetsita dago edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea, horren jabeak Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskal Autonomi Erkidegoa, Estatua edo Udal Entitateak direnean, baldin eta, zergari lotuta egonik, zuzenean errepide, trenbide, portu, aireportu, obra hidrauliko eta populazioen eta ur zikinen saneamendura zuzenduta badago, nahiz eta horien kudeaketa, dela inbertsio lanetan dela artapen lanetan, organismo autonomoek egin.

Artículo 3º

No estarán sujetas a este impuesto las construcciones, obras o instalaciones ejecutadas sobre inmuebles cuya titularidad dominical corresponda a este Ayuntamiento, siempre que ostente la condición de dueño de la obra.

Se exime del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Estado o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 30/212

Page 31: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Zerga honetik kanpo geratzen dira etxeen aurrekaldea eta/edo teilatuen garbitu, pintatu eta konpontze lanak, baita jadanik eraikita eta etxebizitza gisa erabiltzen diren eraikinetan gas naturalaren sareari lotzeko beharrezko diren lanak ere. Ordenantzaren 3 artikulua aldatzen da zergaren salbuespena merkataritza lokaletara zabaltzeko, jasotzen diren eta Jabekideen Erkidegoak egindako obrengatik

Se declaran exentas de este Impuesto las obras de limpieza, pintura y reparación de fachadas y/o tejados, así como las obras necesarias para la instalación y enganche a la red de gas natural en edificios ya construidos y destinados a vivienda. Se extenderá la aplicación de la exención sobre los locales comerciales cuando las obras se acometan por la Comunidad de Propietarios, conforme al régimen de Propiedad Horizontal.

III. SUBJEKTU PASIBOAK.

4. Artikulua

Eraikuntza, instalazio edo obraren jabe diren pertsona fisiko, pertsona juridiko eta Zergen Foru Arau Orokorrak 35. Artikuluan aipatzen dituen entitateak dira, zergadun gisa, Zerga honen subjektu pasiboak, horiek egiten diren ondasun higiezinaren titularrak izan edo ez.

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, lanek sortarazten dituzten gastuak edo kostua jasaten dituena izango da eraikuntza, instalazio edo obraren jabea.

III. SUJETOS PASIVOS.

Artículo 4º

Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

5. Artikulua

Eraikuntza, instalazio edo obra subjektu pasibo zergadunak egiten ez duenean, egoera hori erantzunkizuzenez, aldez aurretik jakinazten dutenak edo beharreko lizentziak eskatu edo eraikuntzak, instalazioak edo obrak egiten dituztenak zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat hartuko dira.Ordezkoak zergadunari exijitu ahal izango ordaindutako zerga kuotaren zenbatekoa.

Artículo 5º

En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes declaren responsablemente, comuniquen previamente o soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.8

8 La Norma Foral 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias, modifica el artículo 2 apartado 2 de la Norma Foral 15/1989, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto queda como sigue: “2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o prsenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.El sustituto podrá exigir del contribuyen el importe de la cuota satisfecha.”

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 31/212

Page 32: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

IV. OINARRI ZERGAGARRIA.

6. Artikulua

1. Eraikuntza, instalazio edo obraren benetako kostuak eratzen du Zergaren oinarri ezargarria; ondorio horietarako, kostu hori eraikuntza, instalazio edo obra gauzatzeko kostu materiala dela jotzen da.

Oinarri ezargarritik kanpo geratzen dira Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta erregimen berezietako antzeko beste zergak, eraikuntza, instalazio edo obrekin lotuta egon litezkeen tasa, prezio publiko eta udal mailako gainerako ondare-prestazioak, eta, orobat, profesionalen ordainsariak, kontratistaren mozkin empresariala eta hertsi-hertsian exekuzioaren kostu materiala osatzen ez duten bestelako kontzeptuak.

2. Aurreko zenbakian ezarritakoaren ondorioetarako, behin-behineko likidazioa oinarritzen den exekuzio-aurrekontuan materialen kostua eta aurreko lanak eta lan osagarriak ere sartuko dira.

3. Oinarri zergagarria, Udal lizentziarik gabeko eraikuntza, instalazio edo obren kasuetan, Udal Administrazioak erabakitakoa izango da, bataz besteko kostuaren arabera.

IV. BASE IMPONIBLE.

Artículo 6º

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación y obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, el presupuesto de ejecución sobre el que se gira la liquidación provisional incluirá el costo de los materiales, así como de los trabajos previos y auxiliares.

3. En el caso de construcciones, instalaciones y obras sin licencia municipal, la base imponible se fijará por la Administración Municipal de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

V. ZERGA KUOTA

7. Artikulua

Zerga honen kuota, oinarri zergagarria Eranskinean adierazten den karga tasa aplikatuz aterako da.

V. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7º

La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se expresa en el Anexo.

VI. HOBARIAK

8. Artikulua

1. Honako hobari hauek zehazten dira:a) 100eko 95erainoko hobaria, eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak edo udal onurakoak izendatuta daudenean zirkunstantzia

VI. BONIFICACIONES

Artículo 8º

1. Se establecen las siguientes bonificaciones:a) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 32/212

Page 33: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

sozial, kultural edo historiko-artistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik. Izendapena Udal Batzarrak onartu beharko du, eta hark, gainera, dauden inguruabarren arabera ezarriko du hobariaren portzentajea, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da, batzarkideen gehiengo soilaren aldeko botoekin.

b) 100eko 95eko hobaria, baldin eta eraikuntza, instalazio edo obretan eguzki energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikoa ahalbidetzen duten sistemak, borondatez, ezartzen badira. Dena den, hobari hau aplikatu ahal izateko, ezinbestekoa izango da beroa sortzeko instalazioak Administrazio eskudunak homologatutako kolektoreekin hornituta egotea eta beti ere instalazio horiek ipintzea indarrean dagoen legeriak derrigortzen ez badu.

c) 100eko 50eko hobaria babes ofizialeko etxebizitzen zer ikusia duten eraikuntza, instalazio edo obrak direnean, baldin eta Administrazio Publikoek sustatutakoak badira.

2. Aurreko ataletan aipatutako hobarien alderdi objektiboa osatzen duten obrak egingo ez balira, hobari horren ondorioz ordaindu ez den zerga-zatia ordaindu beharko da, baita berandutza interesak ere.

Helburu horrekin Udal Administrazioak egindako obrak hobaria jaso duten eraikuntza edo berrikuntza jarduketarekin bat datozen egiaztatu ahal izango du. Halaber, egoki iruditzen zaizkion jarduerak burutuko ditu onura horretaz baliatzen direla egiaztatzeko.

por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación, que además fijará el porcentaje de bonificación en función de las circunstancias concurrentes, y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

b) Una bonificación del 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen voluntariamente sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, siempre que las mismas no resulten de obligada ejecución por la normativa vigente. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.9

c) Una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial, siempre que sean promovidas por las Administraciones Públicas.

2. En caso de no realizarse las obras que integran el aspecto objetivo de las bonificaciones recogidas en los párrafos precedentes, deberá abonarse la parte del impuesto que hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora.

A tal fin la Administración Municipal podrá comprobar la adecuación de las obras efectuadas con la actuación de construcción o rehabilitación bonificada, así como realizar cuantas actuaciones de policía considere oportunas para acreditar el disfrute del beneficio.

VII. SORTZAPENA

9. Artikulua

VII. DEVENGO

Artículo 9º9 Añadida por acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 25 de febrero de 2.004. Entrada en vigor el 27 de abril de 2.004, día siguiente al de su publicación en el B.O.G. Modificada por acuerdo plenario de 26 de mayo de 2.004, incrementando el porcentaje de bonificación del 50 al 95%, modificación con efectos a partir del día siguiente a su publicación en el B.O.G. Publicada en el B.O.G. nº 136 de 19/7/04.Modificada su redacción en cuando a la necesidad de que se trate de obras de carácter voluntario, esto es, que no resulten de obligada ejecución por la normativa vigente, acuerdo plenario de 25.10.2006.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 33/212

Page 34: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Eraikuntza, instalazio edo obra hasterakoan bertan sortuko da zerga, beharrezko lizentzia jaso ez bada ere.

El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

III. KUDEAKETA

10. Artikulua

Aginduzko lizentzia ematen denan behin-behineko likidazioa egingo da eta, oinarri zergagarria, doakienek aurkezturiko aurrekontuaren arabera zehaztuko da, beti ere aurrekontu hori dagokion Elkargo Ofizialak ikuskatua eta Ordenantza honetako 6.2 artikuluak adierazten duena betetzen badu; horrela ez bada, edo lizentzia lortu ez denean, udal-teknikariek zehaztuko dute oinarri zergagarria egiasmoaren bataz besteko kostuaren arabera.

VIII. GESTIÓN

Artículo 10º

Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente y contenga los extremos a que se refiere el artículo 6.2 de esta Ordenanza; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.10

11. Artikulua

Dagokion lizentzia eman ondoren hasierako proiektua aldatuko balitz, behin-behineko likidzio berri bat egiteko aurrekontu berri aurkeztu beharko da lehenengo aurrekontutik garestitzen denaren arabera.

Artículo 11º

Si concedida la correspondiente licencia se modificara el proyecto inicial, deberá presentarse un nuevo presupuesto a los efectos de practicar una nueva liquidación provisional a tenor del presupuesto modificado en la cuantía que exceda del primitivo.

12. Artikulua

1. Benetan egindako eraikuntzak, instalazioak edo obrak eta euren azken kostu erreala ikusiz, Udal Administrazioak, bidezko administrazio egiaztapena eginda, kasuan kasu aldatu egingo du aurreko atalean aipatzen den oinarri zergagarria eta, ondorioz, dagokion behin-betiko likidazioa egingo du eta subjektu pasiboari dagokion zenbatekoa

Artículo 12º

1. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, la oportuna comprobación administrativa modificará, en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que

10 La Norma Foral 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias, modifica el artículo 4 apartado1 de la Norma Foral 15/1989, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo texto queda como sigue: “1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa, o cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:

a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.

b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta establezca al efecto.”

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 34/212

Page 35: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

eskatu edo, hala gertatuz gero, itzuli egingo dio.

2. Aurreko atalean ezartzen denerako, obra bukatu edo berau behin-behinerako hartzen deneko hurrengo lehen hilabetearen barruan, gorabehera honen aitorpena aurkeztuko da Udal Administrazioak emango duen inprimakian, obraren zuzendari fakultatiboaren ziurtagiria erantsiz, dagokion kolegio profesionalak ikuskatua egin ahal denean, eta bertan zertifikatu beharko da obren kostu totala, honi erantsiz proiektu eta zuzendaritzaren eskubide fakultatiboak, industria onura eta obren ondorioz egon daitezkeen beste batzuk.

corresponda.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, dentro del mes siguiente a la terminación de la obra o recepción provisional de la misma, se presentará declaración de esta circunstancia en impreso que facilitará la Administración Municipal, acompañada de certificación del director facultativo de la obra, visada por el colegio profesional correspondiente, cuando sea viable, por la que se certifique el costo total de las obras incluidos los derechos facultativos del proyecto y dirección, beneficio industrial y otros que puedan existir por motivos de los mismos.

13. Artikulua

Zergaren likidaziorako, isiltasun positiboa aplikatuz emandado lizentziek espreski emandako lizentzien bailo bera edukiko dute.

Artículo 13º

A efectos de la liquidación del impuesto, las licencias otorgadas por aplicación del silencio administrativo positivo tendrá el mismo efecto que el otorgamiento expreso de licencias.

14. Artikulua

Ordenantza honetan erregulatutako Zerga honen likidazio, bilketa eta ikuskaritzari eta zerga urraketen kalifikazioa eta kasu bakoitzean ezarri beharreko zehapenak erabakitzeari dagokienez, Zergari buruzko Foru Arau Orokorrean aurrikusitakoa izango da aplikagarri.

Artículo 14º

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto regulado en esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria.

15. Artikulua

Lizentziaren titularrak baimendutako obrak eraikuntzak edo instalazioak ez burutzea erabakiko balu, idatzi bidez espreski adieraziz, eginiko behin-behineko likidazioa itzuli edo bertan behera utziko du Udalak.

Artículo 15º

Si el titular de una licencia desistiera de realizar las obras, construcciones o instalaciones autorizadas, mediante renuncia expresa formulada por escrito, el Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación total de la liquidación provisional practicada.

16. Artikulua

Lizentzia iraungi ondoren, egindako likidazioa itzuli edo bertan behera utziko du Udalak, titularrak berritzea eskatu eta udalak baimenik ematen ez badu.

Artículo 16º

Caducada una licencia el Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación de la liquidación practicada, salvo que el titular solicite su renovación y el Ayuntamiento lo autorice.

IX. AZKEN XEDAPENA IX. DISPOSICIÓN FINAL

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 35/212

Page 36: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Ordenantza hau bere Eranskinarekin batera izan zen onartua eta 2018ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean eta hala jarraituko du aldatzea edo derogatzea erabakitzen den arte.

La presente Ordenanza con su Anexo fue aprobada, entrará en vigor el 1 de enero del 2018 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

I. ERANSKINA - TARIFA

ANEXO I - TARIFA

Karga tasa, izaera orokorrez................%5

Inbertsio berriko obrak, zergapekoak, ekimen publikoko ekonomi sustapen esparruetan kokaturik (ZAISA, IRUNGO INDUSTRIALDEA, etab.). Karga tasa: %2

Inbertsio berriko obrak, zergapekoak, eta E.B.ko programetatik edo administrazio publiko ezberdinetatik, beran erakunde autonomo edo elkarte publikoetatik, datozen dirulaguntzen onuradun direlarik, ondorengo aipatzen diren programa horietako batean, edo antzeko batean, sarturik enplegu sortzeko ekonomi ihardueretarako xedea dutenean.

“Aterpe Plana” Gipuzkoako Foru Aldundiarena. “Autoenplegu” INEMena.Karga Tasa: %2

Inbertsio berriko obrak, ekonomi jardueren gaineko zergari atxikiak. Bidasoa Garapen Agentzia, SA soziedadeak kudeatutako ekintzaileei laguntzeko programan sartuak daudenakKarga Tasa: %2

Inbertsio berriko obrak, zergapekoak, nekazaritza ustiapenak garatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Laguntza Planaren onuradunak.Karga Tasa: %2

Inbertsio berriko obrak, zergari loturikoak, herriko enpresak berkokatu edo berregituratzera zuzenduak. Enpresa horien helburua enplegua

Tipo de gravamen, con carácter general: 5 %

Obras de nueva inversión, sujetas al impuesto, situadas en ámbitos de promoción económica de iniciativa pública (ZAISA, IRUNGO INDUSTRIALDEA, etc.). Tipo de gravamen: 2%

Obras de nueva inversión, sujetas al impuesto, que sean beneficiarias de ayudas económicas procedentes de programas de la U.E. o de las diversas administraciones públicas, de sus organismos autónomos o de sociedades públicas, y con destino a actividades económicas generadoras de empleo, acogidas a los programas que se citan o similares:

“Plan Aterpe”, de la Diputación Foral “Autoempleo”, del INEMTipo de Gravamen: 2%

Obras de nueva inversión, sujetas al impuesto, de actividades económicas acogidas al programa de acompañamiento a emprendedores gestionado desde la Agencia de Desarrollo del Bidasoa S.A. ADEBISA.Tipo de Gravamen: 2%

Obras de nueva inversión, sujetas al impuesto, beneficiarias del Plan de Ayudas para el desarrollo de las explotaciones agrarias de Gipuzkoa de la Diputación Foral.Tipo de Gravamen: 2%

Obras de nueva inversión, sujetas al impuesto, destinadas a la reubicación o reestructuración de empresas de la localidad cuyo fin sea el

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 36/212

Page 37: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

mantendu edo sortzea izango da, 30 langile baino gehiagoko plantilarekin eta inbertsioa 1.803.036,31 euro baino handiagoa izanik.

Karga Tasa: %2

Alde Zaharraren Biziberritze Integratuko Plan Bereziaren eremuan egingo diren obrak. Karga-mota: %0,25

Eusko Jaurlaritzaren menpeko Ikastetxe publikoetan egiten diren obrak:Karga-mota: %0,25

mantenimiento o generación de empleo, con plantillas de más de 30 trabajadores y cuya inversión supere la cantidad de 1.803.036,31 euros. Tipo de Gravamen: 2%

Obras a realizar en el ámbito del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Antiguo. Tipo de Gravamen: 0,25%

Obras realizadas en Centros docentes públicos dependientes del Gobierno Vasco.Tipo de Gravamen: 0,25%

Eraikinetara sartzeko baldintzak hobetzeko obrak:Karga-mota: %0,25

Zerga murriztu hau aplikatzeko, arau hauek beteko dira:

- Borondatez eginiko egokitzapen-obrekin lotuta egongo da, hau da, indarrean dagoen araudiaren arabera derrigorrezkoak ez direnean izaten.

-Kuota zehazteko, obraren aurrekontu oso hartuko da kontuan, baldin eta obraren helburu bakarra eraikina minusbaliotasunen bat duten pertsonen sarbide eta bizi baldintzak hobetzea bada.

-Obrek eraikina berritzeko helburua badute, baina aurrekontuan beste partida batzuk ere jasotzen badira minusbaliotasunen bat duten pertsonen sarbide eta bizi baldintzak hobetzeko egokitzapenez gain, dagokion partidak bakarrik hartuko dira kontuan hobari eskubidea duen kuota zehazteko. Horretarako, nahitaezkoa izango da aurrekontua ondo berezitua aurkeztea helburu hori duten obren zatian.

Egoitza eraikuntza kolektiboen elementuetan eragina duten indartzeko eta/edo egokitzeko obrak, betiere eraikuntzaren dagokion EITn

Obras destinadas a favorecer las condiciones de accesibilidad a los edificios.Tipo de Gravamen: 0,25%

La aplicación de este tipo reducido se ajustará a las siguientes reglas:

-Irá referida a obras de adaptación realizadas voluntariamente, esto es, que no resulten de obligada ejecución por la normativa vigente.

-Se tomará en consideración el presupuesto total de la obra para el cálculo de la cuota, siempre que la obra a realizar esté destinada únicamente a la adaptación del edificio para favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

-En caso de que las obras estén destinadas a la reforma de la edificación, comprendiendo en el presupuesto más partidas además de la adaptación de dicha edificación para favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, únicamente se computarán para el cálculo de la cuota con derecho a bonificación las partidas correspondientes. Para ello será necesario que el presupuesto se presente desglosado en la parte que corresponda a obras que favorezcan dichas condiciones.

Obras que afecten a los elementos comunes de edificios residenciales colectivos, siempre y cuando, en la ITE correspondiente al edificio,

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 37/212

Page 38: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

aipatutako obrak premia handiko, premiazko eta/edo epe ertaineko jarduketa gisa programatu badira, eta ez ohiko mantentze jarduketa gisa.

Karga-tasa: %0,25.

Tasa hau apliaktzeko ondorengo baldintzak bete beharko dira:

- Kuota kalkulatzeko obraren aurrekontu osoa hartuko da kontuan, betiere obraren helburu bakarra eraikinarren egituraren indartzea eta/edo egokitzapena izan behar delarik.

- Obrek eraikina berritzeko helburua badute, baina aurrekontuan beste partida batzuk ere jasotzen badira egituraren indartzeari eta/edo egokitza penari buruzkoez gain, bakarrik helburua betetzen duten partidei aplikatuko zaie tasa murriztua. Horretarako, nahitaezkoa izango da aurrekontua ondo berezitua aurkeztea helburu hori betetzen duten lanak argi identifikatzeko.

dichas obras hayan sido programadas como actuaciones muy urgentes, urgentes y/o a medio plazo y no como de mantenimiento ordinario. Obras de refuerzo y/o adecuación estructural.

Tipo de Gravamen: 0,25%.

La aplicación de este tipo se ajustará a las siguientes reglas:

- Se tomará en consideración el presupuesto total de la obra para el cálculo de la cuota, siempre que la obra a realizar esté destinada únicamente al refuerzo y/o adecuación estructural del edificio.

- En caso de que las obras estén destinadas a la reforma de la edificación, comprendiendo en el presupuesto más partidas además de las destinadas a refuerzo y/o adecuación estructural, únicamente se computarán para el cálculo de la cuota con derecho a tipo reducido las partidas correspondientes. Para ello será necesario que el presupuesto se presente desglosado en la parte que corresponda a obras que favorezcan dichas condiciones.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Udalak zerga hau autolikidazio bitartez egin dadila exiji dezake.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Tasa murriztuaren ezarpena onartzeko, onuradun izaera edo zehazki aipatzen diren programei atxekita egotea egiaztatu behar da. Egiaztapen hori behin-betiko likidazioa egiterako aurkeztu beharko da.

2. Tasa murriztu baten ezarpenerako eskubidea duela uste izanik, bere egiaztapena obraren amaiera eta behin-betiko likidazioaren ondoren lortzen duenak, ezarri zaion tasa eta murriztuaren arteko aldea ordain diezaioten eskaria aurkeztu beharko du. Ordainketa hau baimentzeko, beti ere, dagozkion kasuetan adierazitako gorabehera eta betebehar guztiak bete beharko dira eta iharduera horrek

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Para que sea reconocida la aplicación del tipo reducido, deberá acreditarse suficientemente la condición de beneficiario, o de estar acogido a los programas que expresamente se mencionan. Tal acreditación habrá de presentarse antes de practicar la liquidación definitiva.

2. Quien creyendo poder acogerse a la aplicación de un tipo reducido, obtenga la acreditación con posterioridad a la finalización y liquidación definitiva de la obra, deberá presentar solicitud de abono de la diferencia resultante entre el tipo aplicado y el reducido. Dicho abono será autorizado siempre que concurran todas las circunstancias y requisitos recogidos en los respectivos supuestos, y

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 38/212

Page 39: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

ekonomi sustapenezko iharduerentzako tasa murriztuekin lortu nahi diren helburuetara zuzendua egon beharko du.

3. Zergatia edozein delarik ere, norbaitek tasa murriztuaren ezarpena bidezkotu duten programetako onuradun izaera hori galdu egiten badu, likidazio osagarria egin beharko du tasa murriztua eta orokorraren arteko aldeari dagokionez. Ondorio horretarako, gorabehera hori udal administrazioari jakinarazi beharko dio horren berri izaten duenetik hasi eta hilabeteko epean.

4. -Inolaz ere ezingo dute tasa murriztuaren ezarpenerako eskubiderik izan, udal lizentziaz kanpo edo hura gabe burututako obrek

que la actividad esté orientada hacia los objetivos que pretenden con el establecimiento de los tipos reducidos para actividades de promoción económica.

3. Quien, por cualquier causa, perdiese su condición de beneficiario de los programas que han justificado la aplicación del tipo reducido, estará obligado a practicar liquidación complementaria por la diferencia resultante de la aplicación del tipo reducido y del general. A este efecto, deberá poner en conocimiento de la administración municipal tal circunstancia en el plazo de un mes desde la fecha en que tenga conocimiento de ello.

4. En ningún caso podrán acogerse a la aplicación de tipo reducido aquellas obras realizadas al margen de la licencia municipal de obras o que carezcan de dicha licencia

II. ERANSKINA – SALBUESPENAK

ANEXO II – EXENCIONES

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 39/212

Page 40: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Ogasun Ministerioaren 2001eko ekainaren 5eko Aginduak Espainiako Estatuaren eta Egoitza Santuaren artean Gai Ekonomikoei buruz 1979ko urtarrilaren 3an egindako Akordioaren IV. artikuluan 1. Idatz-zatiko B) letran zerga sartzea argitzen du, hau ezartzen baitu:

“Lehenengoa.- Toki Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1988 Legearen 101 eta 104 artikuluetan araututako Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga sartuta dago Espainiako Estatuaren eta Egoitza Santuaren artean Gai Ekonomikoei buruz 1979ko urtarrilaren 3an egindako Akordioaren IV. Artikuluaren 1 idatz-zatiko B) letrak zehazten dituen zerga erreal edo ondasun-zergen artean.

Bigarrena.- Egoitza Santuak, Gotzain Batzarrak, Elizbarrutiek, parrokiek eta beste lurralde-mugape batzuek, Ordena eta Kongregazio erlijiosoek, Biziera Sagaratuko institutuek eta horien probintziek eta etxeek salbuespen osoa eta iraunkorra dute Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergan, Hiri-Lurralde Zergatik (egun Ondasun Higiezinen gaineko Zerga) salbuetsita dauden higiezin guztietarako.”

La Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2.001 aclara la inclusión del Impuesto en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1.979 al disponer:11

“Primero.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, regulado en los artículos 101 a 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, está incluido entre los impuestos reales o de producto a que hace referencia la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1.979.

Segundo.- La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para todos aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles).”

III. ERANSKINA - HOBARIAKANEXO III - BONIFICACIONES

Udal Gobernu Batzordeak, 2000 uztailaren 5ean eginiko bilkuran ezagutua:

Reconocida por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 5 de julio de 2000: 12

11 La orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 15 de octubre de 2.009, modifica la Orden de 5 de junio de 2001, por la que se aclaraba la inclusión del ICIO en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y l a Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1.979, modificando la redacción del apartado segundo de la citada Orden de 5/6/2001.Redacción año 2.001: “Segundo.- La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.”

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 40/212

Page 41: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

“Eraikuntza, Instalazio eta Obren Gaineko Zergaren kuotaren %95eko hobaria ezartzea igogailuen instalazioagatik horretarako onarturiko Udal Ordenantzaren arabera dirulaguntza eman den kasuetan. Horrenbestez, dauden zirkunstantzia sozialak kontuan hartuz, udal interes berezikoak aldarrikatzen dira obra horiek.”

“Establecer la bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones u Obras relativas a la instalación de ascensores en aquellos casos en los que se haya otorgado subvención al amparo de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, quedando dichas obras declaradas de interés municipal en atención a las circunstancias sociales que concurren.”

4.- HIRILURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ERREGULATZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

4.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

12 Por acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 27.7.2005, publicado en el B.O.G. nº 157 de 19 de agosto, se sometió a exposición pública le propuesta de dejar sin efecto la Ordenanza reguladora de las ayudas económicas para la instalación de ascensores en inmuebles residenciales en el término municipal de Irun, acuerdo que devino definitivo al no presentarse reclamaciones ni sugerencias, de conformidad con anuncio publicado en el B.O.G. nº 191 de fecha 7 de octubre de 2.005.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 41/212

Page 42: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua

Udal honek, Lurralde Historikoko Herri Ogasunak erregulatzen dituen Foru Arauean eta Zergari buruzko Arau partikularrean aurrikusitakoaren arabera, Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga ezarri eta exijitzen du Ordenantza honi jarraiki, potzentaien taula eta tarifa aplikagarriak dituen Eranskina parte delarik.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral particular del tributo, establece y exige el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen el cuadro de porcentajes y las tarifas aplicables.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 42/212

Page 43: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

2. Artikulua

Ordenantza udal barruti osoan aplikatzen da.

Artículo 2º

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. EGITATE ZERGAGARRIA

3. Artikulua

1. Zergaren egitate zergagarria, zerga-aldian zehar hirilurrek izan duten balio gehikuntza da, lur horien jabetza edozein tituluren bidez eskualdatzen denean edo horien gainean jabaria mugatuz edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzen denean.

2. Ondorio hauetarako, hurrengoak sartuko dira hirilurtzat:

Hirilurra, urbanizagaia, egitasmoan sartutako urbanizagaia edo egitasmoan ez dagoen urbanizagaia Hirigintza Iharduerako Egitaraua onesten den unetik, zoladurazko bideak edo espaloien harrizko zerrenda eduki eta estolderia, ur-hornidura, energia elektrikoaren hornidura eta argiteria publikoak dituzten lurrak eta hiri-eraikuntzek beteta dauden haiek.

Nekazal Legerian xedatutakoaren aurka zatizen diren lurrak ere honelakotzat hartuko dira, beti ere zatitze horrek nekazal erabilera hutsaltzen duenean, eta horregatik beren izaeraren aldakuntzarik jasotzen ez badute honako zerga honetarako ez bada.

3. Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren betebehar tributario nagusia sortu dadin, beharrezkoa izango da terrenoen balio gehikuntza bat gertatzea haien jabetza edozein tituluren bidez eskualdatzeagatik edo terreno horien gaineko jabaria mugatzen duen edozein gozamen eskubide erreal eratu edo eskualdatzeagatik.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 3º

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor que hayan experimentado durante el periodo impositivo los terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad se transmita por cualquier título, o sobre los que se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio.

2. A estos efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:

El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado, o urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística, los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la Legislación Agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente impuesto.

3. Para que nazca la obligación tributaria principal del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana será necesaria la existencia de incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, sobre los mismos.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 43/212

Page 44: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Aurreko paragrafoan aipatzen diren balioak izango dira kontuan hartuko direnak edo, dagokion kasuan, aintzat hartu beharko liratekeenak, terrenoen jabetza eskualdatzea edo haien jabaria mugatzen duen edozein gozamen eskubide errealeratu edo eskualdatzea kasuan kasuko tributuekin zergapetze -aren ondorioetarako.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren balioak kontuan hartuko dira hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga aldatzen duen martxoaren 28ko 2/2017 Foru Dekretu-Arauaren artikulu bakarrean ezarritako aurreikuspenen arabera.

La existencia del incremento de valor de los terrenos se determinará por comparación del valor de adquisición de la propiedad o, en su caso, de la constitución o adquisición del derecho real de goce limitativo del dominio, y del valor de transmisión o, en su caso, de la constitución o transmisión del derecho real de goce limitativo del dominio.

Los valores a que se refiere el párrafo anterior, serán tenidos en cuenta con arreglo a las previsiones establecidas en el artículo único del Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 13

III. MENPEKOTASUN EZA

4. Artikulua

1. Ez dago zerga honi lotuta Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako landalurtzat hartzen diren lurren balio gehikuntza. Beraz, zerga honi lotuta dago Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako hirilurtzat hartzen diren lurren balio gehikuntza, kontuan hartu gabe Katastroan edo Zergaren Erroldan halakotzat hartuta dauden edo ez.

2. Zerga honen eraginetarako hurrengoek izango dute nekazal izaerako ondasun higiezinen kontsiderazioa:

Aurreko artikuluko 2. zenbakian xedatutakoaren arabera hirilurren kontsiderazioa ez dutenek.

3. Zergari lotu gabe egongo da, era berean, Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak VI. Tituluaren VII. Kapituluan araututako erregimen berezia aplikagarria zaien eragiketetatik eratorritako eskualdaketak direla eta hirilurrek izan duten balio gehikuntza, salbu aipatu foru arauak 101. artikuluan jasotakoaren arabera ematen diren lurrei buruzko

III. NO SUJECIÓN

Artículo 4º

1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquel.

2. A efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza rústica:

Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en el nº 2 del artículo anterior.

3. Tampoco estará sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana con ocasión de las transmisiones derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 2/2014 de 17 de enero a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en

13 Añadido por acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 25 de octubre de 2017.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 44/212

Page 45: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

eskualdaketak, jarduera adar batean sartuta ez daudenean.

Aipatu lurrak geroago eskualdatzen direnean, aipatu VI Tituluaren VII Kapituluan jasotako eragiketetatik eratorritako eskualdaketak ez du etenaraziko balio gehikuntza sortu den urteen kopurua.

4. Hala ere, ez dira Zergari lotuta egongo ezkontideek ezkontza sozietateari ondasun eta eskubideen ekarpenak egitea, ekarpen horien ordainetan ezkontideei ondasun eta eskubideak modu egiaztatuan esleitzea, eta ezkontideei beren hartzeko komunen ordainetan eskualdaketak egitea.

Ez da zergarekiko loturarik izango, halaber, ondasun higiezinak ezkotideen artean edo seme-alaben alde eskualdatzen direnean, baldin eta ezkontza baliogabetu edo senar-emazteak banandu edo dibortziatzean emandako sententziak betetzearen ondorio badira, ezkontzako erregimen ekonomikoak zeinahi dela ere.

el artículo 101 de la citada Norma Foral, cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el referido capítulo VII del Título VI.

4. Asimismo, no se producirá la sujeción a este Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

IV. SALBUESPENAK

5. Artikulua

1. Zerga hau ordaindu behar dutenak hurrengo pertsona edo Entitateak direnean, balio gehikuntzak salbuetsita daude zerga honetan:

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Foru Aldundia eta, orobat, lurralde administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.

b) Zerga ezartzen duen udalerria, udalerri horren parte diren edo izan daitezkeen gainerako udal entitateak, eta lurralde administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.

c) Ongintza eta ongintza-irakaskuntzako kalifikazioa duten entitateak.

d) Gizarte Segurantzaren entitate kudeatzaileak eta indarrean dagoen legeriaren arabera

IV. EXENCIONES

Artículo 5º

1. Están exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor, cuando la obligación de satisfacer el mismo recaiga sobre las siguientes personas o Entidades.

a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa así como los Organismos Autónomos y entidades de derecho público de análogo carácter de las citadas Administraciones Públicas territoriales.

b) El Municipio de la imposición y demás entidades municipales integradas o en las que se integre dicho Municipio así como los Organismos Autónomos y entidades de derecho público de análogo carácter de las citadas Administraciones Públicas.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de previsión social

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 45/212

Page 46: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

eratutako gizarte aurreikuspenerako mutualitateak.

e) Emakida administratibo itzulgarrien titularrak, emakidei atxikitako lurrei dagokionez.

f) Gurutze Gorria eta beronekin pareka daitezkeen beste entitateak, erregelamenduz zehaztutako direnak.

g) Nazioarteko Itune eta Hitzarmenetan salbuespena aintzatetsi izan zaien pertsonak edo Entitateak.

2. Era berean, jarraian adieraziko diren egintzen ondorio diren balio gehinkuntzak ere zerga honetan salbuetsita daude.

a) Zortasun eskubideak eratu eta eskualdatzea.

b) Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak, Ondasun Higiezinen gaineko Zergarenak, 4.2.e) artikuluan aurreikusten duen salbuespena aplikagarri duten ondasunak eskualdatzea, baldin eta haien jabeek edo eskubide errealen titularrek frogaturik uzten badute ondasun higiezinen horiek artatu, hobetu edo birgaitzeko obrak euren kontura egin dituztela.

Salbuespen hau aplikatzeko, nahitaezkoa izango da kontserbazio, hobekuntza edo berritzen lan horiek udal-lizentzia atera behar izana. Halaber, nahitaezkoa izango da obra horiek salmenta aurreko 5 urteen barruan egin izana.

Helburu horietarako, kontserbazio, hobekuntza edo berritze lantzat joko dira helburutzat egitura, fatxada edo teilatuen kontsolidazio edo tratamendu bidez eraikitzea dutenak, baita obra horien antzekoak ere, obren koste osoak balio katastralaren %50ª gainditzen badu.

5 bis artikulua.

1. Lurren eskualdatze eta, jabaria mugatuz,

constituidas conforme a lo previsto en la legislación vigente.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja y otras entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.

2. Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes a los que resulte de la aplicación de la exención prevista en el artículo 4.2.e)14 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

La efectividad de esta exención queda condicionada a que las obras de conservación, mejora o rehabilitación hubieran quedado efectivamente sujetas a licencia municipal. Asimismo, será preciso que las mencionadas obras se hubieran efectuado durante los 5 años anteriores a la enajenación.

A estos efectos, se entenderá por obras de conservación, mejora o rehabilitación las que tienen por objeto la construcción de edificaciones mediante la consolidación y el tratamiento de estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de estas obras exceda del 50% del valor catastral.

Artículo 5º bis.

1. En la transmisión de terrenos, y en la transmisión

14 Dicho artículo hace referencia a bienes inmuebles que tengan la condición de monumento o formen parte de un conjunto monumental, y, a los bienes inmuebles que se encuentren dentro de una zona arqueológica.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 46/212

Page 47: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

irabazteko xedeekin ondasunen gaineko eskubide errealak eskualdatzea edo eratzea heriotzaren ondorioz egitean, kuota osoaren %50eko hobaria edukiko dute ondorengoek eta adoptatuek, ezkontideek edo izatezko bikotekideek, betiere izatezko bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako izatezko bikoteak direnean, eta baita asabek eta adoptatzaileek ere. Eskualdatutako ondasunaren edo eskubidearen eskualdatzea (eratxikiak barne) egin aurreko 24 hilabeteko epean, gutxienez, 12 hilabetez beraien ohiko etxebizitza izan dela egiaztatzen duten oinordekoei aplikatuko zaie era indibidualean.

2. Hobari hau eskaera bidezkoa da; eta, lortu ahal izateko, Likidazioa borondatez ordaintzeko epea amaitu aurretik eskatu beharko da.

o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra los descendientes y adoptados, los cónyuges o parejas de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, y los ascendientes y adoptantes. Se aplicará esta bonificación individualmente a los herederos que acrediten que el bien o el derecho transmitido con sus anejos, constituyera su vivienda habitual durante un mínimo de 12 meses durante los últimos 24 meses anteriores a la transmisión.2. Esta bonificación es de carácter rogado, para obtenerla deberá solicitarse antes de que finalice el plazo de pago voluntario de la Liquidación. 15

15 Añadida por acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 26 de octubre de 2016. Entrada en vigor el 1 de enero de 2.017.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 47/212

Page 48: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

V. SUBJEKTU PASIBOAK

6. Artikulua

1. Zergadun gisa, honako hauek dira zerga honen subjektu pasiboak:

a) Terrenoak eskualdatzen direnean edo jabaria mugatzen duten gozameneko eskubide errealak eratu edo eskualdatzen direnean, baldin eta musu truke egiten bada: terrenoa erosten duen pertsona fisikoa edo juridikoa nahiz Zergen Foru Arau Orokorrak 33. artikuluan aipatutako entitatea edo, bestela, eskubide erreala eratu edo eskualdatzen zaion pertsona.

b) Terrenoak eskualdatzen direnean edo jabaria mugatzen duten gozameneko eskubide errealak eratu edo eskualdatzean direnean, baldin eta ordain truke egiten bada: terrenoa eskualdatzen duen pertsona fisikoa edo juridikoa nahiz Zergen Foru Arau Orokorrak 33. artikuluan aipatutako entitatea edo, bestela, eskubide erreala eratu edo eskualdatzen duena.

2. Aurreko apartatuko b) letran aipatutako kasuetan, zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat hartuko da terrenoa erosten duen edo, bestela, eskubide erreala eratu edo eskualdatzen zaion pertsona fisikoa edo juridikoa nahiz Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatutako entitatea, beti ere zergaduna Espainian egoiliarra ez den pertsona fisikoa denean.

V. SUJETOS PASIVOS

Artículo 6º

1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria, que adquiera el terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

VI. OINARRI ZERGAGARRIA

7. Artikulua

1. Lurren balioak sortzapenaren unean ageri et gehienez ere hogei urtetan izan duen gehikuntzak eratzen du zerga honen oinarri ezargarria.

Oinarri ezargarria kalkulatzeko, kontuan hartuko da lurrak sortzapenaren unean duen balioa, artikulu

VI. BASE IMPONIBLE

Artículo 7º

1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 48/212

Page 49: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

honen 2 apartatuan jasotakoaren arabera, eta 3 apartatuaren arabera hari dagokion portzentajea.

2. Lurrak sortzapenaren unean duen balioa zehazteko, ondoko erregelak aplikatuko dira:

a) Lurrak eskualdatzen direnean, sortzapenaren unean duten balioa Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako une horretan finkaturik dutena izango da.

Nolanahi ere, balio hori ponentzia onartu ondoren onartutako antolamendu aldaketak jasotzen ez dituen balio-ponentzia baten ondorioz kalkulatu denean, zerga hori behin-behingoz onartu ahal izango da. Halakoetan, behin betiko likidazioan lursailen balioa aplikatuko da. Balio hori dagozkion balorazio-prozedurei jarraiki kalkulatuko da, zerga sortu den eguna erreferentziatzat hartuta.

Lursaila, hiritarra izanik ere, zerga sortzeko garaian katastroko balioriz zehaztu gabe badu, Udalak katastroko balio hori zehaztean egin ahal izango du likidazioa, eta, balio hori kalkulatzeko, zerga sortzen den unean hartuko du oinarritzat.

b) Jabaria mugatzen duten gozamen eskubide errealak eratu eta eskualdatzen direnean, artikulu honen 3 apartatutan jasotzen diren urteko portzentajeak aurreko letran definitutako balioaren zatiari aplikatuko zaio, betiere Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren ondorioetarako eskubide horiek kalkulatzeko finkatutako arauak aplikatzetik ateratzen den portzentajearen arabera.

c) Eraikin edo lur baten gainean solairu bat edo gehiago eraikitzeko eskubidea, edo lur azpian azalera eskubide errealik sortu gabe eraikitzeko eskubidea eratu edo eskualdatzen denean, artikulu honen 3. apartatuan jasotzen diren

momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 3.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración que se instruyan, referido a la fecha del devengo.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 49/212

Page 50: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

urteko potzentajeak a) letran definitutako balioaren zatiari aplikatuko zaizkio eskualdaketa-eskrituran finkaturiko proportzionaltasun moduluaren arabera, edo bestela, lur gainean edo lur azpian eraikiko diren solairuen azalera edo bolumena eta haiek behin eraikiz gero eraikitako azalera edo bolumen osoaren arteko proportzioaren arabera.

d) Nahitaezko desjabetzapenetan, artikulu honen 3 apartatuan jasotzen diren urteko portzentajeak lurraren balioari berez dagokion balio justuaren zatiari aplikatuko zaizkio, non eta aurreko a) letran definitutako balioz ez den txikiagoa, kasu horretan, azken hau erabiliko baita, ez balio justua.

3. Lurrak sortzapenaren unean duen balioa aurreko artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatu ondoren, Eranskinean dagoen eskalaren portzentaia aplikatuko zaio sortzapen unean.

Portzentajea zehazteko, erregela hauek aplikatuko dira:

Lehena: Zergari lotutako eragiketa bakoitzaren balio gehikuntza, gehikuntza hori agerian jarri den urte kopururako udalak finkatutako urteko portzentajearen arabera zehaztuko da.

Bigarrena: Sortzapenaren unean lurrak duen balioari zein portzentaje aplikatuko zaion kalkulatzeko, kasu bakoitzari aplikagarri zaion urteko portzentajea balio gehikuntza agerian jarri den urte kopuruarekin biderkatuko da.

Hirugarrena: Eragiketa bakoitzari aplikagarri zaion urteko portzentajea lehen erregelaren arabera zehazteko, eta urteko portzentaje hori zenbat urterekin biderkatu behar den bigarren erregelaren jakiteko, balio gehikuntzaren sorreraldia eratzen duten urte osoak bakarrik hartuko dira kontuan, eta sorreraldiko urte zatiak ezingo dira ondorio horietarako aintzat hartu.

anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido la letra a) que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiación forzosa, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará el porcentaje de la escala que se contiene en el Anexo.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el periodo que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor.

Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor.

Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla primera y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los años completos que integren el periodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho periodo.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 50/212

Page 51: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

VII. ZERGA KUOTA

8. Artikulua

Zerga honen kuota osoa, oinarri zergagarriari Eranskienean adierazten den karga tasa aplikatzeagatik ateratzen den emaitza izango da.

VII. CUOTA TRIBUTARIA.

Artículo 8º

La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se expresa en el Anexo.

VIII. ZERGAREN SORTZAPENA

9. Artikulua

1. Zerga sortuko da:

a) Lurraren jabetza eskualdatzen denean, kostubidez edo doan izanik ere, bizien artean hahiz heriotza tartean dela.

b) Jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzen denean eraketa edo eskualdaketa gertatzen den datan.

Aurrekoaren eraginetarako, hurrengo hau hartuko da eskualdaketa datatzat:

a) Bizien arteko egintza edo kontratuetan agiri publikoa ematen denekoa eta, dokumentu pribatuak direnean, horiek errejistro publikoan inskribatzen direnekoa edo duen lanbidearen zioz funtzionari publiko batek ematen dituenekoa.

b) Heriotza ziozko eskualdaketetan, sortzailearen heriotza data.

2. Ebazpen irmoaz lurraren eskualdaketa edo beronen gaineko gozameneko ondasun-eskubidearen eraketa edo eskualdaketa edo deuseztapena gertatu dela epaibidez edo administrazio bidez adierazi edo aintzatets dadinena, subjektu pasiboak ondaindutako zergaren itzulketa egin diezaioten eskubidea izango du, beti ere egintza edo kontratu horrek irabazpiderik eman ez badio eta itzulketa, ebazpena irmo hartu zenetik lau urteko epearen barruan galda dezanean, eta irabazpiderik dagoela ulertuko da interesatuek Kode Zibilaren

VIII. DEVENGO DEL IMPUESTO

Artículo 9º

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se tomará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos intervivos la de otorgamiento del documento público, y, cuando se trate de documentos privados, la de incorporación o inscripción de éstos en un registro público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 51/212

Page 52: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

1295. Artikuluak aipatu elkarrekiko itzulketak burutu behar dituztela justifikatzen ez denean. Egintzak edo kontratuak irabazpiderik sortarazi ez badu eta, deuseztapena edo iraungipena zergaren subjektu pasiboaren eginbeharrak ez betetzearen zioz adieraziz gero, ez da ezertan ere itzulketarik egongo.

3. Alde kontratatzaileen arteko adostasunez kontratua indarrik gabe geratzen bada, ez da ordaindutako zerga itzuliko eta tributuak ordaindu behar dituen egintza berritzat hartuko da. Elkarren arteko adostasuntzat adiskidetzan bat etortzea eta demandara makurtze hutsa joko dira.

4. Baldintzaren bat tarteko duten egintza edo kontratuetan, berauen kalifikazioa Kode Zibileko preskripzioen arabera egingo da. Etendurazkoa balitz, zerga ez litzateke likidatuko harik eta berau bete arte. Baldinta deuseztapenezkoa balitz, zerga esijitu egingo litzateke, noski, baldintza betetzen denean aurreko ataleko erregelaren araberako itzulketa egitearen erreserban.

efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

IX. KUDEAKETA

10. Artikulua

Subjektu pasiboek Udal Administrazioaren aurren aukeztu beharko dute Zergagatik dagokien aitorpena administrazioak emango duen eredu ofizialaren arabera, non tributu zerrendako elementuak eta kuota zehazteko beharrezko gainerako elementuak azalduko baitira eta, kuotaren ordainketa, aitorpena aurkezten den ekintza berean egin beharko da.

10. bis Artikuloa

Nolanahi ere, Ordenantza honen 11. Artikuluan ezarritako epeetan mantendu egingo da lursailen jabetzaren gaineko besterentze-aitorpena aurkezteko betebeharra edo hiri lurren jabetza mugatzen duen gozamen eskubide errealaren eraketa edo eskurapenari dagokiona, hain zuzen lursailen balioan gehikuntza ez dagoen kasuetan, betiere

IX. GESTIÓN

Artículo 10º

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Administración Municipal, la declaración correspondiente por el Impuesto según el modelo oficial que facilitará aquélla y que contendrá los elementos de la relación tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para el señalamiento de la cuota cuyo pago deberá efectuarse simultáneamente en el mismo acto de la presentación de la declaración.

Artículo 10º bis

Se mantendrá, en todo caso, en los plazos indicados en el art. 11 de la presente Ordenanza, la obligación de presentar declaración de la transmisión de la propiedad de los terrenos o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los terrenos de naturaleza urbana en los supuestos en que no exista

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 52/212

Page 53: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Ordenantza honen 3.3. artikuluan adierazitakoaren arabera; egindako operazioan, lursailen balioan gehikuntzarik ez dagoela justifikatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko ditu subjektu pasiboak.

incremento de valor de los terrenos de acuerdo con lo señalado en el artículo 3.3 de la presente Ordenanza; el sujeto pasivo deberá aportar los documentos que justifiquen la no existencia de incremento de valor de los terrenos en la operación realizada.

11. Artikulua

Hurrengo epeetan aurkeztu beharko da aitorpena eta horretatik ateratako kuota ordaindu, zergren sortzapena egiten den datatik aurrera zenbatuko direlarik:

a) Bizien arteko egintzetan, epea 30 lanegunekoa izango da.

b) Heriotzaren ziozko egintzetan, epea sei hilabetekoa izango da, subjektu pasiboak horrela eskaturik urtebeteko mugaraino luzatu ahal izango delarik.

Artículo 11º

La declaración deberá ser presentada e ingresada la cuota resultante de la misma en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de 30 días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

12. Artikulua

1. Aitorpenari, nahitanahiez, ezarpena sortaraziko duten egintza edo kontratuak bilduko dituen agiria, behar bezala askietsia, erantsiko zaio. Era berean, behar dena aurkeztu beharko da lursailen balioaren gehikuntza badagoela konprobatzeko, betiere ordenantza honen 3.3. artikuluan ezarritakoaren arabera, hau da, jabaria -titulua edozein delarik ere- erosteko edo ondasunaren jabetza jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzeko erabili zen dokumentazioa.

2. Eskatzen diren salbuespen edo hobariak halaber, agiriz ziurtatu beharko dira.

Artículo 12º

1. A la declaración se acompañará inexcusablemente el documento debidamente autenticado en que consten los actos o contratos que originan la imposición. Se deberá presentar asimismo aquella necesaria para realizar la comprobación de la existencia de incremento de valor de los terrenos, conforme a lo dispuesto en el art. 3.3 de la presente ordenanza, es decir la documentación por la que adquirió la propiedad por cualquier título o constituyó o transmitió el derecho real de goce limitativo del dominio del bien.

2. Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse documentalmente.

13. Artikulua

Udal Administrazioak pertsona interesatuek errekeritu ahal izango ditu Zergaren likidazioa burutzeko beharrezko irizten dituen bestelako agiriak aurkez ditzaten hogeita hamar egunetako epean, interesatuak eskaturik beste hamabost egunez luza daitekeena, epe horien barruan egindako errekerimenduei erantzuten ez dietenek dagozkien

Artículo 13º

La Administración Municipal podrá requerir a las personas interesadas que aporten en el plazo de treinta días, prorrogables por otros quince a petición del interesado, otros documentos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación del Impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos,

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 53/212

Page 54: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

arauhauste eta tributu zehapenak izango dituztelarik esandako agiriak aitorpena egiaztatu eta likidazioa ezartzeko beharrezkoak badira, heinean. Esandako agiri horiek interesatuak bere onurarako bakarrik alegaturiko gorabeherak egiaztatzeko bitarteko hutsak balira, errekerimenduari ez erantzuteak alegatu bai baina zuritu gabeko zertzeladak kontutan hartu gabe likidazioa egin dadin ekarriko du.

en las infracciones y sanciones tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran necesarios para comprobar la declaración. Si tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias alegadas por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requerimiento determinará la práctica de la liquidación haciendo caso omiso de las circunstancias alegadas y no justificadas.

14. Artikulua

10. artikuluan xedatutakoaz at, jarraian adieraziko direnek ere Udal Administrazioari jakinarazi egin beharko diote egitate ezargarriaren buruketa subjektu pasiboen epe berberen barruan:

a) Honako Ordenantza Fiskal honetako 6. Artikuluaren a) hizkian bildutako kasuetan, beti ere bizien arteko negozio juridikoaren zioz sortarazi badira, dohaintza emailea edo ondasun eskubidearen eratzailea edo eskualdatzailea.

b) Aipatu 6. Artikuluaren b) hizkiko kasuetan, eskuratzailea edo dagokion eskubide erreala bere alde eratu edo eskualdatuta duen pertsona.

Artículo 14º

Con independencia de lo dispuesto en el artículo 10, están igualmente obligados a comunicar a la Administración Municipal la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza Fiscal, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo 6 citado, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

15. Artikulua

Era berean, Notariek egutegiko hiruhilabeteko bakoitzaren lehen hamabostaldiaren barruan, aurreko hiru hilabetekoan beraiek baimendutako agiri guztien zerrenda edo indize laburtua igorri behar izango dute nahitaez, bakoitzak bere udalari, haiek, dena den, eskuhartzaileen izen-deiturak, nortasun agiri nazionala eta helbidea eta, egintzak bil ditzatenetan, zerga honen egitate ezargarriaren eginkizuna ageriko jar dezaten egintza edo negozio juridikoak bilduko dituztelarik, azken borondateko egintzen salbuespenarekin. Epe berberaren barruan ere jakinaren gainean egon edo izenpeak legeztatzeko aurkeztu izan zaizkien egitate, egintza edo negozio juridikoen zerrenda igorri behar izango dute. Atal honetan aurrikusitakoa Lurralde Historikoko Tributuzko Foru Arau Orokorrean ezarritako lankidetzazko betebehar orokorraren kalterik gabe ulertzen da.

Artículo 15º

Asimismo, los Notarios, estarán obligados a remitir a la Administración Municipal, dentro de la primera quincena de cada trimestre natural, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, en el término municipal, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este artículo se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 54/212

Page 55: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

16. Artikulua

1. Udal Administrazioa aitortu ez diren egitate ezargarrien jakinaren gainean dagoenean, 11. Artikuluan aipatzen diren epeen barruan, interesatuei errekerimendua egingo die aipatu aitorpena egin dezaten, tributu infrakzioen eta, hala balitz, dagozkien zehapenen kalterik gabe.

2. Udal Administrazioak aurrikusitako errekerimenduak bideratuta eta interesatuek dagokien aitorpena aurkezten ez badute, ofiziozko espedientea izapidetuko da dituen datuekin, dagokion likidazioa eginez eta, hala balegokio, dagozkion sartze epeak eta errekurtsoen adierazpena azaldurik, tributu infrakzioen eta, hala balitz, dagozkien zehapenen katerik gabe.

Artículo 16º

1. Siempre que la Administración Municipal tenga conocimiento de la realización de hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados en el artículo 11, requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.

2. Si cursados por la Administración Municipal los requerimientos anteriormente previstos, los interesados no presentaran la correspondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, con indicación, en su caso, de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.

17. Artikulua

Ezin izango da Jabetzaren Errejistroan terrenoen eta gainerako zergapeko ekintzen dokumentua inskribatu, aldez aurretik Zerga honen ordainketa edota, kasua balitz, kuoten ordainketaren atzerapena ez bada kreditatzen.

Artículo 17º

No podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad el documento de la transmisión de terrenos y demás actos sujetos sin que se acredite el previo pago de este Impuesto o del aplazamiento del pago de las cuotas en su caso.

18. Artikulua

Ordenantza honetan erregulatzen den Zerga honen likidazio, bilketa eta ikuskaritzari dagokion orotan, era berean zerga urraketak kalifikatu eta kasu bakoitzari jarri beharreko zehapenak finkatzeko orduan, Tributuzko Foru Arau Orokorrean aurrikusitako izango da aplikagarri.

Artículo 18º

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto regulado en esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria.

IX. XEDAPEN GEHIGARRIA

1. Aurreko 7.2.b) artikuluan xedatutako eraginetarako eta Ondare Transmisio eta Ekintza Juridiko Dokumentatuei buruzko Zerga onartzen duen Foru Arauak indarrean dirauen bitartean, hurrengo arau hauek bete beharko dira:

IX. DISPOSICIÓN ADICIONAL

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.2.b) y en tanto permanezca en vigor la Norma Foral aprobatoria del Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, deberán observarse las siguientes reglas:

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 55/212

Page 56: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

a) Denboraldiko gozamenaren balioa, ondasunen balioaren proportzioan egingo da, urtebeko epealdiko 100eko 5en arabera alegia, 100eko 70a gainditu gabe.

b) Biziarteko gozamenetan, balio hori ondasunen balio osoaren %70ekoa dela iritziko da gozamendunak 20 urte baino gutxiago dituenean, eta hori gutxituz joango da, gehiagoko urte bakoitzeko 100eko 1aren proportzioan, balio osoaren 100eko 10eko mugarekin.

c) Pertsona juridiko baten alde egindako gozamena, 30 urtetik gorako eperako edo denbora mugatu gabe egongo balitz, eragin fiskaletara, ebazpenaren baldintzapean dagoen jabetza osoko transmisiotzat joko da.

2. Jabetza soileko eskubidearen balioa, gozamenaren balioaren eta ondasunen balio osoaren desberdintasunean zenbatuko da. Aldi berean denboraldikoak diren biziarteko gozamenetan jabetza soila baloratzeko, aurreko lehen zenbakiko arauetatik balio gutxien ematen diona aplidatuko da.

3. Erabilera eta bizitoki eskubide errealen balioa, kasuan kasu, behin behineko edo biziarteko gozamenak baloratzeko arauen oinarri diren ondasunen balioaren 100eko 75a aplikatzetik sortutakoa izango da.

a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor de los bienes, en razón del 5 por 100 por cada periodo de un año, sin exceder del 70 por 100.

b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que aumente la edad en la proporción de 1 por 100 menos por cada año más, con el límite del 10 por 100 del valor total.

c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se establece por plazo superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

2. El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de la reglas del número primero anterior, aquella que le atribuya menos valor.

3. El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor de los bienes sobre los que fueron impuestas las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

IX. AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau 2018ko urtarrilaren 1ean jarriko indarrean eta bere aldaketa edo derogatzea erabakitzen ez den arte hala jarraituko du.

X. DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero del 2018 y seguirá vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 56/212

Page 57: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

I. ERANSKINA – PORTZENTAIA TAULA ETA TARIFA

ANEXO I – TABLA DE PORCENTAJES Y TARIFA

ALDIAPERIODO

URTEKO PORTZENTAIAPORCENTAJE ANUAL

a) Urtebetetik 5era bitartekoa/de 1 a 5 años 3,6

b) 10 urte artekoa/ Hasta 10 años 3,4

c) 15 urte artekoa/ Hasta 15 años 3,1

d) 20 urte artekoa/ Hasta 20 años 2,9

TARIFA

Aldia / Periodo Karga Tasa / Tipo de gravamen

*Urtebetetik 5era bitartekoa / De 1 a 5 años 12,00 %*10 urte artekoa / Hasta 10 años 11,25 %15 urte artekoa / Hasta 15 años 10,25 %20 urte artekoa / Hasta 20 años 9,25 %

*Lehenengo bi ataletako tarifei %9,25 aplikatuko zaie, higiezina eroslearen OHIZKO ETXEBIZITZA izan bada gutxienez 12 hilabeteetan, azkeneko 24 hilabeteetan

*A las tarifas de los dos primeros tramos se les aplicará el 9,25% si el inmueble ha sido VIVIENDA HABITUAL del vendedor durante un mínimo de 12 meses en los últimos 24 meses.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 57/212

Page 58: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

5.- UDALERRIKO IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ORDAINARAZTEKO ZENBAIT AHALMEN ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA

FISKALA

5.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE DETERMINADAS FACULTADES PARA LA EXACCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL

MUNICIPIO

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua

Udal honek Ordenantza Fiskal honetan jasotako koefiziente eta indizeak zehazten ditu, apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arautzaileak, Jardura Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bateratua onartzen duenak, bere 11 artikuluan ezarritako ahalmenen arabera, (Foru Dekretua martxoaren 19ko Toki Tributazioaren Sistema erreformatzeko 4/2003 Foru Arau bidez aldatu zen).

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

Este Ayuntamiento haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 11 del Decreto Foral Normativo 1/1993, de 20 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas, modificado mediante Norma Foral 4/2003, de 19 de marzo, de reforma del Sistema de Tributación Local, fija los coeficientes e índices contenidos en esta Ordenanza Fiscal.

II. GUTXIENEKO KUOTEN PONDERAZIOA

1. Artikulua

Udalerri horretan zergapetutako ihardueretarako zerga honen Tarifetan Foru Diputazio honek ezarri dituen gutxieneko kuotak I. Eranskinean azaltzen diren koefizienteen arabera gehituko dira.

II. PONDERACIÓN DE CUOTAS MÍNIMAS

Artículo 2º

Las cuotas mínimas fijadas por la Diputación Foral en las Tarifas de este Impuesto para las actividades gravadas en este término municipal se incrementarán en los coeficientes que se indican en el Anexo 1.

2. Artikulua

Udalerriaren barnean Zerga honek zergapetutako iharduerak gauzatzen diren aretoen kokapena ponderatzeko, aurreko 2. ERANSKINean adierazitako indizeak aplikatuko zaizkie, bide publikoak duen kategoria kontutan hartuz.

Artículo 3º

A efectos de ponderar la situación física de los locales o establecimientos donde se ejerzan las actividades gravadas por este Impuesto en el término municipal, se aplicará a las cuotas incrementadas conforme el artículo 2 anterior los índices de la escala que se indican en el ANEXO 2 en función de la categoría de la vía pública.

3. Artikulua

Ponderazio eta gehinkuntza koefizienteak eta kokapen indizea honen 2. Eta 3. Artikuluetan hurrenez-jurren finkatzen direnak, ez zaizkie

Artículo 4º

Los coeficientes de ponderación e incremento y, el índice de situación fijados respectivamente en los artículos 2 y 3 de este Ordenanza no se

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 58/212

Page 59: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

aplikatuko kuota probintzialei eta bereziei, ezta Foru Errekarguari ere.

aplicarán a las cuotas provinciales y especiales ni al Recargo Foral.

4. Artikulua

Aipatu 3.artikuluan esandako indizeak aplikatzeko, udalerriko kale, plaza edo auzoak II. ERANSKINean adierazitako ketagorien arabera sailkatzen dira.

Artículo 5º

Para la aplicación de los índices a que hace referencia el artículo 3 anterior se clasifican las calles, plazas o barrios del término municipal por el orden de categorías que se relacionan en el ANEXO II.

III. ZERGA KUOTA

5. Artikulua

Zerga honen zerga kuota Tarifek finkatzen dituzten gutxieneko kuotez osatuko da, horri, koefizienteak eta Ordenantza honetako 2 eta 3 artikuluen eta, kasua balitz, Foru Errekarguaren arabera dagokion indizea erantsiz.

III. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6º

La cuota tributaria de este Impuesto estará formada por las cuotas mínimas que fijen las Tarifas, incrementadas con los coeficientes y el índice que proceda según los artículos 2 y 3 de esta Ordenanza y del Recargo Foral en su caso.

IV. HOBARIAK

6. Artikulua

Zergaren kuotaren gain honako hobari hauek aplikatuko dira, hala badagokio:

a) Zerga honen kuotaren %95aren hobaria izango 2/1997 Foru Arauaren 5. Artikuluak eta kidekoek aipagai dituzten lehen mailako Kooperatibek, bereziki babestuta baitaude. Hona hemen: Lan elkartuko kooperatibak, nekazaritza kooperatibak, hustiapen komunitarioko kooperatibak, kontsumo kooperatibak eta irakaskuntza kooperatibak.

Hobari hau eskatu egin beharko da eta alderdi batek eskatzen duenean emango da, bidezkoa bada.

b) Dagokion kuotaren %50a, udal kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat, baldin eta hobaria aplikatu aurreko zergaldian %5 edo gehiago handitu badute plantillako kontratu mugagabedun langillen batez bestekoa, aurreko zergaldiarekin alderatuz gero.

IV. BONIFICACIONES

Artículo 7º

Sobre la cuota del impuesto, se aplicarán, en su caso, las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación equivalente al 95% de la cuota del presente impuesto para las Cooperativas especialmente protegidas de primer grado a que se refieren los artículos 5 y concordantes de la Norma Foral 2/1997, esto es: cooperativas de trabajo asociado, cooperativas agrarias, cooperativas de explotación comunitaria, cooperativas de consumo y cooperativas de enseñanza.

La presente bonificación tendrá carácter rogado y se concederá, cuando proceda, a instancia de parte.

b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado en más de un 5% el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 59/212

Page 60: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Hobaria eskatu egin behar da eta aplikatu beharreko ekitaldiaren lehen hiruhilekoan eskatu beharko da. Eskaerarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

- Sinatutako lan kontratu mugagabedun kopia konpultsatuak.

- Gizarte Segurantzako alta eta kotizazio agirien kopia konpultsatuak.

- Subjektu Pasiboaren langileen zerrenda urte bakoitzean. Kontratu-motak aipatu beharko dira.

c) Kuotaren %25 eko hobaria udal kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat, baldintza hauek betetzen dituztenean:

1) Energia erabili edo ekoiztea energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioetatik edo kogenerazio sistemetatik abiatuta. Ondorio horietarako, energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioak Energia Berriztagarriak Sustatzeko Planean jaso eta halakotzat definitzen direnak dira.

bonificación, en relación con el periodo anterior a aquél.

La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse dentro del primer trimestre del ejercicio al que ha de aplicarse. Con la correspondiente solicitud se acompañará la siguiente documentación:

copias compulsadas de los contratos de trabajo de carácter indefinido suscritos.

copias compulsadas de las Altas o documentos de cotización a la Seguridad Social.

relación de trabajadores del Sujeto Pasivo en los respectivos años, con expresión de cada tipo de contrato.

c) Una bonificación del 25% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:

1) Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración. A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 60/212

Page 61: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Kogenerazio sistemak, elektrizitatea eta energia termiko erabilgarria aldi berean ekoizteko balio duten ekipo edo instalazioak dira.

2) Beren industri jarduerak udalerriko gune jendeztatuenetik urrun dauden lokal edo instalazioetan egitea, dela jarduera hasten dutenetik, dela jarduera tokiz aldatzen dutenean.

3) Langileei zuzendutako garraio plan bat ezartzea lanpostura joateak dakarren energia kontsumoa eta sortutako isuriak murrizteko, eta garraiobiderik eraginkorrenen erabilpena, garraio publikoarena edo partekatuarena, sustatzeko.

definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.

2) Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal.

3) Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.

V. AZKEN XEDAPENA

Transkribatutako Ordenantza Fiskala eta horren I. eta II. ERANSKINetako koefizienteak, indizeak eta bide publikoen kategoriak Udal Batzarrak onartu zituen I. ERANSKINean esaten den egunean egindako batzarraldian, eta 2018ko urtarrilaren 1ean

V. DISPOSICIÓN FINAL

La Ordenanza Fiscal transcrita, los coeficientes, índices y categorías de vías públicas contenidos en los ANEXOS I y II que forman parte de la misma, fueron aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesiones celebradas los días que se

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 61/212

Page 62: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

sartuko da indarrean, eta erregelamenduaren arabera aldatzea edo derogatzea erabakitzen ez den bitartean aplikatzen jarraituko da.

indican en el ANEXO I, y entrará en vigor el día 1 de enero del 2018 continuándose aplicando en tanto no se acuerde su modificación o derogación en forma reglamentaria.

I. ERANSKINA - KOEFIZIENTEAKANEXO I - COEFICIENTES

Ponderazio Koefizientea: Zergaren Tarifetan ezarritako kuota minimoak igo egingo dira, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren Testu Bateginaren 11. artikuluan jasotako taula aplikatuz, uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauan idatzita dagoenaren barruan, zeinaren bidez aldaketa jakin batzuk sartzen diren tokiko zerga-ordainketan.

Finkatutako gutxieneko kuoten gehikuntzaren koefizientea bakarra: 2,2

Coeficiente de ponderación: se incrementan las cuotas mínimas fijadas en las Tarifas del Impuesto, mediante la aplicación de la tabla recogida en el artículo 11 del Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas, en la redacción dada por la Norma Foral 4/2012, de 4 de julio, por la que se introducen determinadas modificaciones en la tributación local.16

Coeficiente único de incremento de las cuotas mínimas fijadas: 2,2 17

II. ERANSKINA – UDALERRIKO BIDE PUBLIKOEN SAILKAPENA

ANEXO 2 – CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

Udalerriko kale eta zonaldeak ondoren agertzen diren kategorietan jasota gelditzen dira, eta horiei,

Las calles y zonas del término municipal quedan recogidas en las categorías que seguidamente se

16 Dicho coeficiente, de acuerdo con el artículo 2 de la Norma Foral 4/2012, se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Negozio-zifraren zenbateko garbia (eurotan)Importe neto de la cifra de negocios (euros)KoefizienteaCoeficiente1.000.000,00 eta 5.000.000,00 euro bitartean

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 de euros1,295.000.000,01 eta 10.000.000,00 euro bitartean

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,3010.000.000,01 eta 50.000.000,00 euro bitartean

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,001,3250.000.000,01 eta 100.000.000,00 euro bitartean

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,001,33100.000.000,00 euro baino gehiago

Más de 100.000.000,001,35Negozio-zifra garbirik gabe

Sin cifra neta de negocio1,31

17 Conforme a corrección de errores publicada en el B.O.G. nº 75 de fecha 21.04.2006.

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 62/212

Page 63: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

modu berean adierazten den kokapen Indizea izango zaie aplikagarri.

indican, y a las que serán de aplicación el Índice de situación que asimismo se señala:

Indizeen Eskala/Escala de Índices:

1. Zonaldea/Zona 1 .........................................................................índice 1,102. Zonaldea/Zona 2 .........................................................................índice 0,993. Zonaldea/Zona 3 .........................................................................índice 0,884. Zonaldea/Zona 4 .........................................................................índice 0,775. Zonaldea/Zona 5 .........................................................................índice 0,666. Zonaldea/Zona 6 .........................................................................índice 0,55

1. KATEGORIA / 1ª CATEGORÍA

Anaka AuzoaArgentinar Errepublika/ República ArgentinaArizmendi Almirantea/ Almirante ArizmendiBehobia AuzoaBeraketa/BeraquetaBidasoa AuzoaColon Ibilbidea /PaseoGernikako Arbola Plaza/ Plaza Árbol De Guernica

Gipuzkoa Hiribidea

/ Avenida De GipuzkoaHondarribia Kalea/ Calle FuenterrabíaIparralde Hiribidea/ Avenida de IparraldeJ.R. Agirretxe Alkatea Plaza Jenaro Etxeandia PlazaLapice AuzoaLuis Mariano KaleaLuis Mariano Plaza

Nafarroa Hiribidea/ Navarra, Avenida De

Primitivo Azpiazu plazatxoaSan Juan Harria PlazaUdal Merkatua/Mercado Municipal AbastosVentas AuzoaZabaltza Plaza/ Ensanche, Plaza Del

2. KATEGORIA / 2ª CATEGORÍA

Aduana KaleaArantzateko Jauna /Señor De AranzateArbelaitz Berrotaran

Cipriano Larrañaga Eliza / IglesiaJoaquin Gamón Miguel De Astigar Prudencia Arbide

San Martzial / San MarcialSerapio Mujika /Serapio MúgicaZubiaurre

3. KATEGORIA / 3ª CATEGORÍA

Aldapeta Alfonso Morales Antonio Valverde KaleaAntzaran/Anzarán Arbesko Errota/Molino De ArbesArtaleku

Bartolomé De Urdinso BasurkoBera/Vera De Bidasoa Bergaretxe Jenerala/General BergarecheBicentenario Segunda Batalla de San Marcial Plazatxoa/San

Martzialeko Bigarren Batailaren Bimendeurrena PlazatxoaC.D. Bidasoa PlazatxoaEloy Iglesias Emilio Navas ParkeaErlaitz

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 63/212

Page 64: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Eskoleta/Escuelas Fermin Calbetón Foruen/Fueros Francisco De Gainza Geltokiko Kalea /Calle Estación RenfeGudarien Hendaia/Hendaya Jacobo Arbelaitz/Jacobo Arbelaiz Jaizkibel UrbanizacionJaizubia HiribideaJosé Antonio Loidi BizcarrondoJuan AranaJuan De La Cruz Juan Luis Seisdedos KaleaJuan Wollmer PlazaJunkaleko Plazatxoa /Plazoleta Del Juncal

Karrika Nagusia/MayorLarretxipi/LarrechipiLeandro Agirretxe PlazaLegia/LeguiaLeon Iruretagoyena HiribideaLezoLope De IrigoienLucas De BerroaLuis De UranzuM. Juncal LabandibarManuel Aznar EnbaxadoreaMendibil ParkeaPikoketaPinudi/PinarPio Xii Plaza PlaiaundiPlatanoen plaza/ Plaza de los PlátanosPolicarpo BalzolaRamon Iribarren

Renfe GeltokiaRicardo Alberdi

Zumardia/ AlamedaSalís HiribideaSalvador EtxeandíaSan Migel PlazaSan PedroSantiagoSantiago Zubia /Puente InternacionalSarasateSebastian ErrazuMaritxu Anatol Kalea Uranzu MerkatuaUrruña PlazatxoaUsotegiUztapide BertsolariaVicente LaffiteZuberoa

4. KATEGORIA / 4ª CATEGORÍA

AginaAiako Arria/Peñas De AyaAixin Zuloa, IbilbideaAlberto Anguera PlazaAlberto LarzabalAldaparoAlondegia/AlhóndigaAlzukaitz KaleaAma Birjina Miraritakoaren/Virgen MilagrosaAnaka KaleaAndrearriaga IbilbideaAranibarArkaleArmagileen/ArmerosArtiga IbilbideaArturo CampiónAstigarraAuzolan KaleaBalendin Anaia PlazatxoaBalezaleen/BallenerosBaskoi Kalea

Belitz KaleaBerio KaleaBerroeta Pintorea/Pintor BerroetaBidasoa KaleaBiriatuBiteriBlas De LezoBoluetaCasto CanteroDarío De RegoyosDeskarga KaleaDolores Salis kaleaDunboaEguzkitzaEguzkitza Aldea /Vega De EguzkizaEiheraElatzeta KaleaElkanoEnbido KaleaErmitaErregeoianaErrenteria/RenteríaErromerieta, RotondaErromes, Plaza

Errotaundi IbilbideaEsteban Pérez YerobiEzkiaEzurrikiFabiola Erregina/Reina FabiolaFernando Erregea/Rey FernandoFlorencio Iratxeta Quile PlazaFernando Etxepare PlazatxoaFreyre Jenerala/General FreireGabiriaGaskoi KaleaGaraiar KaleaGebaraGoiberrotaHaizeolaHirumugarrieta KaleaIbarrola HiribideaIgnacio ZuloagaInfanta EulaliaÍñigo De Loiola

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 64/212

Page 65: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

IpartxikiIpuruaIruleen/HilanderasIrurzunzarIsabel Erregina/Reina IsabelIstillaga, PlazaItsasaundiIzagaJ.J. Tadeo MurguíaJaizkibelJavier Esteban IndartJesusJolóJose EginoJostun kaleaJuan AlbizuJulian Gaiarre IbilbideaJulian Sanchez ParkeaJunkalKarobiagaKaskotegi KaleaKisulabeLabeltzeLamisingo IturriaLapitze KaleaLarreaundi PlazaLarruginen/CurtidoresLekaeneaLekunberri

Lekuona Misiolaria/Misionero LecuonaLepantoLertxunaLesakaLetxunborro, AvenidaLizarraLopez BecerraLuis Mari Tolosa KarrikaMaiatzaren LehenaMarinelen/NavegantesMazuolaMeazuri KaleaNueva 4OianhazabaletaOiartzun/OyarzunOlazabal Y RameriNicolás Guerendiain KaleaOsinbiribil (Rotonda)P.De Arístegui Enbajadorea

HiribideaPello BishentePeñaPepito EtxebestePerez Portu Almirantea KaleaPerubustan (Rotonda)PilarPio BarojaPortu PlazatxoaPrimautzarPrimitivo Azpiazu plazatxoa

PuianaRataplan KaleaRiberaSan Antonio Paduako, PlazaSan Frantzisko Xabierreko/ San Francisco JavierSan Jose Langilea/ San José ObreroSanta ElenaSarjia/SargíaSorozarreta ParkeaTeodoro MuruaTonpes KaleaTrengizonen KarrikaTxanaleta PlazaTxatxeneTxikilloTxoantenea KaleaTxomi ErrekaUranzuUrdanibia Plaza UrkiaVictoriano JuaristiXarlengoZeharrolaZubelzuZubi-Muxu Plazatxoa Zumea

5. KATEGORIA / 5ª CATEGORÍA

Agerre KaleaAlardeAlcaldía De SacasAldabe Mendia /Monte AldabeAlei KaleaAntoine D’abadie, PlazaAntonio ViglioneAntxo-TxipiAraba KaleaArbiun PlazatxoaArrabatenea kaleaArtigako HaritzaBelasko Eraikina

/Edificio BelascoBienabe ArtiaBizkaia KaleaBlaia IbilbideaBurniola KaleaCésar FigueridoClara Campoamor kaleaComete SareaCompostelaDianaDonostia/San SebastiánE.Pedrós Alardeko Jeneral /Gral. Del Alarde

Elizatxo HiribideaEndara KaleaEndarlaza HiribideaEnkantia KaleaErroiarri KaleaErrotazar Kalea (Eskubialdea) /Dcha.EuropaEuskadi, PlazaEuskalherria Hiribidea (Ezkerraldea) /Izda.Fajina/FaginaFray Juan De Cigarroa

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 65/212

Page 66: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIAETA OGASUN ARLOA

Gabarrari PlazatxoaGaztainondo KaleaGazteluzahar IbilbideaGobaraginen/LavanderasGorostiaga KaleaHaltza KaleaHaritza KaleaHarmugarrieta KaleaHarrobieta KaleaIbaieta IbilbideaIñude kaleaJ.Pérez De Azkue PlazaJose AlkainJose Basilio Aranburu PlazaJosé Luis Barrio PlazatxoaJosé Manuel Estonba ParkeaJose Maria IparraguirreJosé María FrancoJostun kaleaJuan Thalamas Labandibar Julio Caro Baroja

Kontrakalea/ContracalleKorrokoitzKostorbe AldeLapurdi KaleaLastaola PostetxearenLeandro SotoLegazpiLope De PrimautMeaka Auzoa /Barrio (Ctra. Ibarla Dcha.)Meaka Auzoa /Barrio (Ctra. Ibarla Izda.)Meatzarien KaleaMiguel De AmbulodiMosketeroen/MosqueterosMourlane MitxelenaMuinoa KaleaMunnogaina KaleaNafarroa Beherea KaleaNekazarien KaleaOlaberria Auzoa /Barrio (Dcha De Ctra.)Olaberria Auzoa /Barrio (Izda De Ctra.)

Olagizonen /FerronesOlaketaPagoa KaleaPagogainaPapineaPedro De IrizarPerujaran KaleaPierre Lhande, IbilbideaPierre Loti, IbilbideaPiketazaharra KaleaPorcelanas BidasoaReal Unión IbilbideaSan Isidro Nekazaria /LabradorSan RamónSanta Margarita Ospitalea /HospitalTeileria KaleaUrjauzi KaleaUrzan PlazatxoaZapatainzabala KaleaZeharkarrika /TravesíaZurbarán

6. KATEGORIA / 6ª CATEGORÍA

Errota KaleaErrotaberri KaleaErrotarako Errepidea /Molino, Ctra.Gaspar Montes Ibilbidea /PaseoGorosti KaleaOilakineta KaleaOlaberriarako Errepidea / Ctra.Patricio ArabolazaPozuetakogaina KaleaSan Narciso KaleaTren Txikito Kalea

2018ko ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUATEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 2018 66/212

Page 67: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Izen zehatzik ez edo aurreko zerrendan agertzen ez diren kal haientzat, hurbilen duten kal edo zonaldearen indizea izango da aplikagarri. Aipatu zerrendan jasotako bi kaletatik distantzia berdinera egongo balitz, kategoria handiena duen hari dagokion indizea izango zaio aplikagarri.

Aquellas calles que no tengan atribuido nombre concreto alguno o no figuren en la precedente relación, les será aplicable el índice correspondiente a la calle o zona más próxima. En caso de encontrarse a igual distancia de dos calles recogidas en la mencionada, le será de aplicación el índice correspondiente a la de mayor categoría.

III. ERANSKINA - SALBUESPENAK

ANEXO III - EXENCIONES

A.- 1/1993 Foru Dekretu Arautzaileak, 5artikuluak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bateratua onarzen duenak, bere 5 artikuluan ezarriak, beti ere Toki Tributazio sistema erreformatzen duen 4/2012 Foru Arauaren 3 artikkuluak emandako idazteketan.

“1.- Honako hauek egongo dira Zergatik salbuetsita:

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta udal entitateak, eta, orobat lurralde administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.

b) Beren jarduera hasten duten subjektu pasiboak, jarduera garatzen duten zerga honen lehen bi zergaldietan.

Ondorio horietarako, jarduerari ez zaiola hasierarik eman ulertuko da kasu hauetan:

a’) Jarduera batean lehenago beste titularitate batekin aritu denean; zirkunstan-tzia hori betetzen dela joko da, besteak beste, bategiteak, zatiketak edo jarduera adarren ekarpenak egiten badira.b’) Subjektu pasiboa Merkataritza Kodeko 42. artikuluaren arabera sozietate talde bateko

A.- Establecidas por el artículo 5 del Decreto Foral Normativo 1/1993, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas, en la redacción dada por el artículo 3 de la Norma Foral 4/2012, de reforma del sistema de tributación local.

“1.- Están exentos del Impuesto:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y las Entidades Municipales, así como los organismos autónomos y entidades de derecho público de análogo carácter de las citadas Administraciones Públicas territoriales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma.

A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la actividad en los siguientes casos:

a’) Cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. b’) Cuando el sujeto pasivo forme parte de un grupo de sociedades conforme al

Page 68: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

kide denean, non eta ez den taldeko enpresetako batek lehenago garatu gabeko jarduera berri bat.

c’) Jarduera bera egin duten enpresek %25etik gora partizipatua bada.

c) 1.000.000 eurotik beherako eragiketa bolumena duten subjektu pasiboak.

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunei dagokienez, salbuespena lurralde espainiarrean establezimendu iraunkor bidez jarduten dutenei bakarrik aplikatuko zaie, beti ere euren eragiketa bolumena 1.000.000 eurotik beherakoa bada.

Edozein kasutan ere, salbuespena aplikatu ahal izateko, ezinbesteko baldintza da letra honetan aipatutako negozio-zifraren zebateko garbia betetzen ez duten enpresek ez izatea 100eko 25etik gorako partaidetzarik subjetu pasibo horien kapitalean, zuzenean edo zeharda, non eta enpresa horiek ez diren arrisku-kapitaleko fondo edo sozietateak edo enpresen sustapenerako sozietateak, hain zuzen Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 59. eta 60. artikuluetan aipatuak hurrenez hurren, eta partaidetza hori ez den haien xede soziala betetzeren ondorioa.

Letra honetan jasotzen den salbuespena aplikatzeko, erregela hauek hartuko dira kontuan:

1. Subjektu pasiboaren negozio-zifraren zenbateko garbia Merkataritza Kodearen 35. artikuluko 2. apartatuaren bigarren paragrafoan xedatutakoari jarraiki zehaztuko da.

2. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren edo

artículo 42 del Código de Comercio, salvo que se trate de una actividad nueva no desarrollada con anterioridad por ninguna de las empresas integrantes del grupo.

c’) Cuando se halle participada en más de un 25 por 100 por empresas que hayan desarrollado la misma actividad.

c) Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1.000.000 de euros.

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en territorio español mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un volumen de operaciones inferior a 1.000.000 de euros.

En todo caso, será requisito para la aplicación de la exención que los sujetos pasivos no se hallen participados directa o indirectamente en más de un 25 por 100 por empresas que no reúnan el requisito del importe neto de la cifra de negocios previsto en esta letra, excepto que se trate de fondos o sociedades de capital riesgo o sociedades de promoción de empresas a que se refieren los artículos 59 y 60, respectivamente, de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, cuando la participación sea consecuencia del cumplimiento del objeto sociales de éstas últimas.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1ª El importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo se determinará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 35 del Código de Comercio.

2ª El importe de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del

Page 69: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunen kasuan, negozio-zifraren zebateko garbia hauxe izango da, alegia, zerga horien aitorpena zerga honen sortzapena gertatu aurreko urtean aurkeztu beharreko zergaldikoa.

Sozietate zibiletan eta Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluaren 3. apartatuan aipatzen dituen entitateetan, negozio-zifraren zenbateko garbia zerga honen sortzapena gertatu aurreko bi urte lehenagokoa izango da.

Zergaldia urte naturala baino laburragoa izan bada, negozio-zifraren zenbateko garbia urtebetera eramango da.

3. Negozio-zifraren zenbateko garbia kalkulatzeko, subjektu pasiboak egindako jarduera ekonomiko guztiak hartuko dira kontuan.

Entitatea sozietate talde bateko kide bada Merkataritza Kodeak 42. artikuluan jasotakoaren arabera, adierazitako magnitudeak talde horretako entitate guztiei buruzkoak izango dira.

4. Subjektu pasiboai Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunak badira, lurralde espainiarren dituzten establezimendu iraunkor guztiengatik egotzi beharrekoa izango da negozio-zifraren zenbateko garbia.

d) Gizarte Segurantzaren entitate kudeatzaileak eta indarrean dagoen legeriaren arabera eratutako gizarte aurreikuspeneko mutualitateak.

e) Ikerkuntzako organismo publikoak, maila guztietako irakaskuntza zentroak, Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Foru Aldundiaren edo udal entitateen fondoekin nahiz ongintzazko edo herri onurakoak

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del periodo impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto.

En el caso de sociedades civiles y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto.Si el periodo impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe de la cifra de negocios se elevará al año.

3ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme el artículo 42 del Código de Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

4ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de previsión social constituidas de conformidad con la legislación vigente.

e) Los Organismos Públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la

Page 70: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

izendatutako fundazioen baliabideekin odorik finantziatuak, eta, orobat, irabazi asmorik gabekoak izanik, hezkuntza-itunen erregimenean dauden ikastetxeak, beren maila guztietan, baita euren ikasleei liburu edo artikuluak eman edo mantendu erdia zein barnetegia eskaintzen dizkietenean ere, nahiz eta salbuespenez baino ez, irakasteko erabilitako tailerretan lortutako produktuak establezimenduan bertan saltzen diren, baldin eta salmentaren zenbatekoa, ezein partikular edo hirugarren batentzat erabilgarria izan gabe, soil-soilik lehengaiak erosi edo establezimenduari eusteko erabiltzen bada.

f) Gutxitu fisiko, psikiko eta sentsoarialen irabazi asmorik gabeko elkarte eta fundazioak, pertsona minusbaliatuen alde irakaskuntza, hezkuntza, birgaikuntza eta tutoretza mailan egiten dituzten pedagogia, zientzia, laguntza eta enplegu jarduerengatik, baita xede horietara zuzendutako tailerretan lortutako produktuak saltzen badituzte ere, baldin eta salmenta horren zenbatekoa, ezein partikular edo hirugarren batentzat erabilgarria izan gabe, soil-soilik lehengaiak erosi edo establezimenduari eusteko erabiltzen bada.

g) Martxoaren 24ko 5/1995 Foru Arauak, ekimen pribatuari interes orokorreko jardueretan parte hartzeagatik zerga pizgarriak ematekoak, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan salbuespenaren zerga onura aitortua duten entitateak.

h) Elkarteeen Erregistroan inskribatutako irabazi asmorik gabeko elkarteak, baldin eta udalarekin batera lankidetza jarduerak burutzeagatik bertako organo eskudunak herri onurakoak izendatzen baditu.

Salbuespena elkarte horien berezko zeregin diren eta gutxieneko kuotarekin zergapetzen diren jarduerei aplikatuko zaie.

Diputación Foral o de las Entidades Municipales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuídos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

g) Las entidades a las que la Norma Foral 5/1995, de 24 de marzo, de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés general reconoce el beneficio fiscal de la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

h) Las Asociaciones sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro de Asociaciones correspondiente, que por realizar actividades de colaboración con el municipio sean declaradas de interés municipal por el órgano competente del mismo.La exención alcanzará a las actividades que constituyan su finalidad específica

Page 71: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

i) Salbuespena nazioarteko itun edo hitzarmenen indarrez aplikagarri duten subjektu pasiboak.

2. Artikulu honen 1 apartatuko b), e), f) eta h) letretan jasotzen diren salbuespenek erreguzko izaera izango dute, eta interesatuak eskatuta emango dira, hala badagokio.”

gravadas con cuota mínima municipal.

i) Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o Convenios Internacionales.

2. Las exenciones previstas en las letras b), e), f) y h) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.”

-IV- ERANSKINA – HOBARIAK / MURRIZPENAK

ANEXO IV – BONIFICACIONES / REDUCCIONES

A) Zergaren Tarifen Lehen Sekzioko 64 eta 65 Multzoei dagokien Oharran ezarria:

“64 eta 65 Multzoetan sailkatutako iharduketak egiten direneko lokalek 50 metro karratuko edo metro karratu gutxiagoko azalera konputagarria dutenean, Multzo horretako talde edo epigrafeei dagokien kuota kasuan kasu adierazitakoaren 100eko 50ekoa izango da. Arestian aipatutako azalera konputagarria 50 eta 70 metro karratuen artekoa denean talde edo epigrafeei dagokien kuota kasuan kasu adierazitakoaren 100eko 80koa izango da.”

B) Zergaren Tarifen Lehen Sekzioko 662 Taldearen (“Salmenta mistoa edo integratua txikizkakoa denean”) 1. Oharran ezarria:

“Multzo honetan sailkatutako iharduketak egiten direneko lokalek 50 metro karratu baino gutxiagoko azlera konputagarria dutenean, hauen kuota dagokienaren 100eko 50ekoa izango da. Arestian aipatutako azalera konputagarria 50 eta 70 metro karratuen artekoa denean hauen kuota dagokienaren 100 eko 80koa izango da.”

C) Zergaren Tarifen Lehen Sekzioko 6. Sailari (“Merkataritza, Jatetxeak eta Ostalaritza, Konponketak”) dagozkion Oharretan ezarriak.

A) Establecida en la Nota Común a las Agrupaciones 64 y 65 de la Sección 1ª de las Tarifas:

“Cuando los locales en los que se ejerzan las actividades clasificadas en las Agrupaciones 64 y 65 tengan una superficie computable inferior a 50 metros cuadrados, la cuota de los grupos o epígrafes correspondientes será el 50 por 100 de la señalada en cada caso. Cuando dicha superficie computable se encuentre comprendida entre 50 y 70 metros cuadrados la cuota de los grupos o epígrafes correspondientes será el 80 por 100 de la señalada en cada caso.”

B) Establecida en la Nota 1ª de las comunes del Grupo 662 (“Comercio mixto o al por menor”) de la Sección 1ª de las Tarifas:

“Cuando los locales en los que se ejerza la actividad clasificada en este Grupo tenga una superficie computable inferior a 50 metros cuadrados, su cuota será el 50 por 100 de la que corresponda. Cuando dicha superficie computable se encuentre comprendida entre 50 y 70 metros cuadrados su cuota será el 80 por 100 de la que corresponda.”

C) Establecidas por las Notas Comunes a la División 6ª (“Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones”) de la Sección 1ª de las Tarifas.

Page 72: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

“1. Sail honetan sailkatutako iharduerak egiten direneko lokaletan –udal kuota tributatzen dutenak- hirigintza-lizentzia lortzea eskatzen duten obra nagusiak egiten direnean eta hauek hiru hilabete baino gehiago iran behar badute eta obra hauen ondorioz lokalek itxita geratu behar badute, dagokien kuota lokala itxita egon den egun kopuruen arabera murriztu egingo da.

Subjektu pasiboak dagokion Udalari eskatu beharko dio aurreko paragrafoak aditzera ematen duen murrizketa eta, hala badagokio, murrizketa eman ondoren, subjektu pasiboak bidezko Udalerrian zergabilketa funtzioa betetzen duen Entitateari bidegabeko sarreren itzulketa eskatu beharko dio, bertan egindako sarreren zenbatekoaren arabera.

2. Bide publikoetan hiru hilabete baino gehiago irauten duten obrak egiten badira eta obra hauek Sail honetn sailkatutako iharduerak egiten dituzten lokalak –udal kuota tributatzen dutenak- afektatzen badituzte, subjektu pasiboek 100eko 80 arteko murrizketa eskatu ahal izango dute. Udalak, hala badagokio, murrizketa hau ematerakoan obra hauek lokalak zein puntutaraino afektatzen dituzten kontuan hartuko du. Murrizketa eman ondoren, bidezko Udalerrian zergabilketa funtzioa betetzen duen Entitateari bidegabeko sarreren itzulketa eskatu ahal izango diote, bertan egindako sarreren zenbatekoaren arabera.”

“1ª Cuando en los locales en que se ejerzan actividades clasificadas en esta División, que tributen por cuota municipal, se realicen obras mayores para las que se requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística, y tengan una duración superior a tres meses, siempre que por razón de las mismas permanezcan cerrados los locales, la cuota correspondiente se reducirá en proporción al número de días en que permanezca cerrado el local.

La reducción a que se refiere el párrafo anterior deberá ser solicitada por el sujeto pasivo al Ayuntamiento respectivo y, en su caso, una vez concedida, aquél deberá solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos por el importe de la misma ante la Entidad que ejerza la función recaudatoria en el Municipio de que se trate.

2ª Cuando se realicen obras en las vías públicas que tengan una duración superior a tres meses y afecten a los locales en los que se realicen actividades clasificadas en esta División, que tributen por cuota municipal, los sujetos pasivos podrán solicitar al Ayuntamiento correspondiente una reducción de hasta el 80 por 100 de la cuota, el cual la concederá, en su caso, atendiendo al grado de afectación de los locales por dichas obras. Una vez concedida la reducción, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de ingresos indebidos por el importe de la misma a la Entidad que ejerza la función recaudatoria en el Municipio de que se trate.”

Page 73: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

6.- UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

6. - ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

I. XEDAPEN OROKORRAK I. DISPOSICIONES GENERALES18

1. Artikulua Artículo 1º

Entitate lokal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo probetxamendu bereziagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.

Esta Entidad Local, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece y exige tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, y según las normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.

2. Artikulua Artículo 2º

Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial de la Entidad Local.

II. ZERGAGAIA II. HECHO IMPONIBLE

3. Artikulua Artículo 3º

Zergapeko egitatea da toki jabari publikoko lurzoruaren, hegalaren edo lur azpiaren erabilera pribatibozko edo aprobetxamendu berezizko edozein spuostu, hala nola:

a) Merkantziekin, eraikuntzako materialekin, hesiekin, eskorekin eta antzeko instalazioekin okupatzea.

b) Ibilgailuak espaloietatik eta bazterbideetatik finken barrura sartzea.

c) Irabazi asmoz mahaiekin, aulkiekin, tribunekin, oholtzekin eta antzeko elementuekin okupatzea.

d) Bide publikoan kioskoak jartzea.e) Bide publikoa salmeta-postuekin,

erakustaldiekin, barrakekin eta abarrekin okupatzea.

f) Salmenta-postuekin eta antzekoekin okupatzea “Urdanibiako Merkatu txikian”.

g) Itzalkin handiak eta olanak jartzea (fatxadara finkatuak edo ez) behe-solairuan, ostalaritzako

Constituye el hecho imponible cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local, tales como:

a) Ocupación con mercancías, materiales de construcción, vallas, puntales e instalaciones análogas.

b) Entrada de vehículos al interior de las fincas a través de las aceras y arcenes.

c) Ocupación con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

d) Instalación de quioscos en la vía pública.

e) Ocupación de la vía pública con puestos de venta, exhibición, barracas, etc..

f) Ocupación con puestos de venta y similares en el “Mercadillo Urdanibia”.

g) Instalación de sombrillas de grandes 18 Nuevo texto de la Ordenanza aprobada por acuerdo plenario de fecha 27 de octubre de 2.010.

Page 74: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

lokaletarako.h) Lurzoruaren, hegalaren edo lur azpiaren beste

edozein okupazio.

dimensiones y toldos (fijados o no a fachada) en planta baja para locales del ramo de hostelería.

h) Cualquier otra ocupación en el suelo, vuelo o subsuelo.

III. SUBJEKTU PASIBOA III. SUJETO PASIVO

4. Artikulua Artículo 4º

1. Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen entitateak, baldin eta beren onura partikularrerako gozatu, erabili edo aprobetxatzen badute modu berezian udal jabari publikoa, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzkoak, 20.2 artikuluan jasotzen dituen kasuen arabera.

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.2 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.

2. Espaloietan egokitutako ibilgailu sarrerak modu pribatiboan erabiltzeagatik edo haien probetxamendu bereziagatik ezartzen diren tasetan eta, oro bat, sarrera horiek eraiki, mantendu, aldatu edo kentzekoetan, zergadunaren ordezkotzat hartuko dira ibilgailuen sarrera horiei sarbidea ematen dieten finka eta lokalen jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

2. En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3. Estatua, autonomia elkarteak eta entitate lokalak ez daude behartuta tasak ordaintzera herri jabariaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziarengatik, zuzenean ustiatzen dituzten komunikazio zerbitzu publikoen probetxamenduetan eta, bereziki, herritarren segurtasunarekin edo defentsa nazionalarekin zer ikusia duten guztietan.

3. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

5. Artikulua Artículo 5º

Tasen ordainketa lizentziak beren izenean jasotzen dituztenek egingo dute, eta horien ezean, probetxamenduaren onuradun direnek.

Las tasas se harán efectivas por aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes o, en su defecto, por quienes se beneficien del aprovechamiento.

Page 75: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

6. Artikulua Artículo 6º

1.- Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.

2.- Ez dira egongo Tasa ordaintzera behartuta, baina bai dagokion lizentzia lortzera:

a) Onura publikotzat hartutako fundazioak eta elkarteak, eta interes orokorreko helburuak dituzten entitateak, betiere dagokion Erregistro Publikoan izen emanda badaude, beren xede soziala betetzeari lotutako alki baterako okupazio edo aprobetzamenduagatik.

b) Alderdi politikoak, talde politikoak, sindikatuak eta antzeko entitateak, beren xede soziala betetzeari lotutako aldi baterako okupazio edo aprobetzamenduagatik.

c) Udalaren jabari publikoaren aldi baterako okupazioak edo aprobetxamenduak Udalaren edo beste erakunde publiko batzuen babesa edo laguntza izan dezaten.

d) Ordenantza honen 3.c) eta 3.g) artikuluek deskribatzen dituzten zerga egitateetarako espazio publiko hauetan instalatzen diren udal jabari publikoko aldi baterako okupazio eta aprobetxamenduak: Udalak bide publikoak berrurbanizatzeko eta horrela jarduera ekonomikoak berroneratzeko eta sustatzeko eta dagozkion eremuak bizitza sozial eta komertzialean eta herritarren bizitzan hobeto integratzeko sustatzen dituen lanek kaltetutako espazio publikoak.

Alkatetzaren ebazpen bidez finkatuko dira salbuespen honen ezaugarriak, bai okupazio edo aprobetxamenduen lekuzkotasunari dagokionez, bai haien iraupenari dagokionez.

1.- La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.

2.- No estarán obligados al pago de la Tasa, pero sí a la obtención de la licencia correspondiente:

a) Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública y demás entidades que persiguiendo fines de interés general, consten inscritas en el Registro Público correspondiente, por las ocupaciones o aprovechamientos temporales vinculados al cumplimiento de us objeto social.

b) Los partidos políticos, agrupaciones políticas, sindicatos y entidades análogas, por las ocupaciones o aprovechamientos temporales vinculados al cumplimiento de su función social.

c) Las ocupaciones u aprovechamientos temporales del dominio público municipal que cuenten con el apoyo o la colaboración del Ayuntamiento o de otras entidades públicas.

d) Las ocupaciones y aprovechamientos temporales del dominio público municipal para los hechos imponibles descritos en los apartados c) y g) del artículo 3.º de esta Ordenanza, instalados en espacios públicos afectados por obras de reurbanización de las vías públicas promovidas por el Ayuntamiento, que contribuyan a la regeneración y promoción de las actividades económicas, así como a integrar mejor la correspondiente zona a la vida social, comercial y ciudadana.

Por resolución de Alcaldía se fijarán las características de la referida exención, tanto en lo que se refiere a su ámbito espacial como a la duración de la misma.

V. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA V. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

Page 76: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

7. Artikulua Artículo 7º

1. Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik exijitzen den tasa hurrengo uneetan sortuko da zergagaiaren izaeraren arabera: erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia hasten denean, eta orduan zenbateko osoa edo haren zati bat aurrez ordaintzea exijitu daiteke, edota, bestela, jarduketari edo espedienteari hasiera ematen dion eskaera aurkezten denean; jarduketa ez da egingo edo espedientea ez da izapidatuko dagokion ordainketa egiten ez bada.

1. La tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se devengará, según la naturaleza de su hecho imponible, cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su importe total o parcial, o cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

2. Tasaren izaera materialak sortzapena aldizkakoa izatea exijitzen duenean, sortzapen hori urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean gertatuko da eta zergaldiak urte naturala hartuko du. Erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia hasi edo uzten denean, ordea, zergaldia zirkunstantzia horretara egokituko da, eta kuotan dagokion hainbanaketa egingo da.

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo en la cuota.

3. Jabari publikoa erabili edo aprobetxatzeko eskubidea burutu edo gauzatu gabe geratzen bada subjektu pasiboarekin zer ikusirik ez duten arrazoiengatik, dagokion zenbatekoa itzuliko zaio.

3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

VI. KUOTA ZEHAZTEKO ARAUAK VI. NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA

8. Artikulua Artículo 8º

1. Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da.

1. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

2. Izaera orokorrez, eta II eta IV. Eranskinetan jasotako aprobetxamenduetan ezar daitezkeen berezitasunen katerik gabe, honako hau izango da zerga-kuota erabakitzeko formula:

C.T. = TB x S x D x FCZ x FCT x FCA

Horretan:

2. Con carácter general, y sin perjuicio de las peculiaridades que en los aprovechamientos recogidos en los anexos II al IV se establecen, la cuota tributaria de la tasa estará determinada por la fórmula siguiente:

C.T. = TB x S x D x FCZ x FCT x FCA

Donde:

Page 77: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

TB = Oinarrizko Tarifa aplikagarria.S = Aprobetxamenduaren dimentsioa dagokion

gune-unitatean.D = Erabileraren edo aprobetxamenduaren iraupena,

egunetan, betiere Ordenantza honetako beste artikuluetan iraupen minimorik ezartzen ez bada.

FCZ = Gunearen faktore zuzentzailea.FCT = Aprobetxamendu motaren faktore

zuzentzailea.FCA = Urte osoaren faktore zuzentzailea.

TB = Tarifa básica aplicable.S = La dimensión del aprovechamiento en la

unidad espacial que corresponda.D = La duración en días de la utilización o el

aprovechamiento, siempre que no se establezca una duración mínima en otros artículos de la presente Ordenanza.

FCZ = El factor corrector de zona.FCT = El factor corrector del tipo de

aprovechamiento.FCA = El factor corrector de año entero.

9. Artikulua. Oinarrizko tarifa

M2-ko edo erabilera edo aprobetxamenduaren frakzio eta eguneko Oinarrizko Tarifa (TB) 0,103 €-koa da.

Artículo 9º Tarifa básica

La Tarifa Básica (TB) por m2 o fracción y día de utilización o aprovechamiento es de 0,103 €.

10. Artikulua. Aprobetxamendua dagoen bide publikoaren dimentsioa, iraupena eta faktore zuzentzailea eta aprobetxamendu-mota zehazteko arau orokorrak

Artículo 10º Reglas generales para la determinación de la dimensión, duración y del factor corrector de la vía pública en donde se ubica el aprovechamiento, y, del tipo de aprovechamiento

10.1. Aprobetxamenduaren dimentsioa (S)

a) Izaera orokorrez, aprobetxamenduaren dimentsioa izango da benetan okupatutako lekua, kasu bakoitzean erabakitzen den neurri unitatean, frakzioak gehiegizkoaz biribilduz.

b) Gunea finkatu ezin den kasuetan, 2 m2-ko azalera minimoa kontuan hartuko da.

c) Mahaitxo batek, lau aulkiarekin, 3 m2-ko gutxieneko lekua okupatzen duela iritziko da.

d) Ondoko ostalaritzako elementu osagarri hauek: barrikak, berogailuak, mahai osagarriak eta publizitate kartelak, okupatzen duten gutxieneko espazioa m2 1 ekoa dela kontsideratuko da.

e) Bide publikoaren aprobetxamendua fatxada-lerroan dauden kutxazain automatikoen edo makina saltzaileen bidezkoa bada eta bide publikotik sarrera duten mostradoreak eta lei-hatilak, arau orokor gisa, haren eragingunea izango da okupatutako azalera; eragingune hori elementuaren aurrealdearen luzera bider 0,60 m izango da.

10.1.Dimensión del aprovechamiento (S)

a) Con carácter general, se considerará como dimensión del aprovechamiento el espacio real ocupado, en la unidad de medida que en cada caso se determine, redondeando las fracciones por exceso.

b) En los casos en que no fuere posible fijar el espacio, se considerará una superficie mínima de 2 m2.

c) Se considerará que el espacio mínimo que ocupa una mesa velador con cuatro sillas es de 3 m2.

d) Se considerará que el espacio mínimo que ocupan los siguientes elementos auxiliares de hostelería: barriles, calefactores, mesas auxiliares y carteles publicitarios es de 1m2

e) En el supuesto de aprovechamiento de la vía pública con cajeros automáticos o máquinas expendedoras sitas en la línea de fachada, y mostradores y ventanillas con acceso desde la vía pública, como regla general la superficie ocupada será la de su área de influencia, siendo ésta la longitud del frente del elemento por 0,60 m.

f) En el supuesto de ocupación y

Page 78: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

f) Bide publikoaren okupazioa eta aprobetxamendua makina saltzaileen bidezkoa bada, arau orokor gisa, elementu bera gehi bere eragin-gunearen ezalera izango da okupatutako azalera; eragingune hori elementuaren aurrealdearen luzera bider 0,60 m izango da.

g) Ez da jabari publikoaren okupaziotzat hartuko kutxazain automatikoaren bidezko aprobetxamendua, hori fatxadaren barruan atzeraemanda baldin badago eta gutxienez 60 cm baldin badaude kutxazainaren alde kanpoagoenetik bide publikoraino.

h) Iragarkiak, pelikulak, bideoak eta abar grabatzeko kasuetan, azalera minimo okupatua 40 m2-koa izango da.

i) Itzalkin handia mahaitxo bati dagozkion 3m2-tik gora estaltzen duena izango da. Olanen kasuan, azalera okupatua elementuak berak duen neurrikoa izango da, eta soilik behe-solairuan jarritako olanen kasuan aplikatuko da (fatxadari finkatuta egon edo ez), ostalaritzako jardueretarako lokaletan, hala nola, tabernetan, jatetxeetan, kafetegietan eta antzekoetan.

j) Food Truck batek, 12 m2-ko gutxieneko lekua okupatzen duela iritziko da.

aprovechamiento de la vía pública con máquinas expendedoras como regla general la superficie ocupada será la del propio elemento más la superficie de su área de influencia, siendo esta la egúnpa del frente del elemento por 0,60 metro.

g) No se considerará ocupación del dominio público el aprovechamiento con cajero automático, cuando el mismo se encuentre retranqueado dentro de la fachada y haya un mínimo de 60 cm contados desde la parte más exterior del cajero hasta la vía pública.

h) En el caso de rodajes de anuncios, películas, vídeos, etc… se considerará que la superficie mínima ocupada es de 40 m2.

i) Se considerará como sombrilla de grandes dimensiones aquella que cubra más de 3 m2 correspondientes a una mesa velador. En el caso de toldos, la superficie ocupada será la del propio elemento, siendo de aplicación únicamente para aquellos toldos instalados en planta baja (fijados o no a fachada), en locales cuya actividad pertenezca al ramo de hostelería, tales como bares, restaurantes, cafeterías y similares.

j) Se considerará que el espacio mínimo que ocupa un Food Truck es de 12 m2

10.2. Aprobetxamenduaren iraupena (D)

a) Izaera orokorrez, Okupazioaren edo aprobetxamenduaren iraupena dagokion udal baimenak edo lizentziak baimendutako aldia izango da, gehiegizko frakzioak biribilduz, espresuki adierazitako supoztuetan gutxieneko aldia ezartzearen kalterik gabe.

b) Epea zein den, erabilera eta aprobetxamenduak urtekoak, seihilekoak edo denboraldikoak, hiruhilekoak eta hilekoak izan ahalko dira, urteko jai eta bezpera guztietarako, jarraiko egun-kopuru jakin batengatik, jarrian ez diren egunen kopuru batengatik aldi jakin batean eta jaien iraupenagatik.

c) Udaldia 184 egunekoa izango da; negualdia, 180 egunekoa, eta urtea, 365 egunekoa.

X.2. Duración del aprovechamiento (D)

a) Con carácter general, se considerará como duración de la ocupación o del aprovechamiento el periodo autorizado por la correspondiente autorización o licencia municipal, redondeando las fracciones por exceso, sin perjuicio de la consideración de un periodo mínimo en los supuestos indicados expresamente.

b) Según el plazo, los usos y aprovechamientos podrán ser anuales, semestrales o de temporada, trimestrales, mensuales, para todas las fiestas y vísperas durante el año, por un número determinado de días consecutivos, por un número de días no consecutivos durante un determinado periodo y por la duración de las fiestas.

c) La temporada de verano se considerará de 184 días, la temporada de invierno de 180 días y el año de 365 días.

Page 79: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

10.3. Bide publikoko faktore zuzentzailea (FCZ) Bide publikoko faktore zuzentzaileak aprobetxamendua dagoen kalearen mailaren arabera modulatzen du zerga-kuota.

a) Zerga Ordenantza honen ondorioetarako, udalerriko bideak 3 mailatan sailkatzen dira, Eranskinean zehazten denaren arabera, eta Gune bakoitzari honako faktore zuzentzaile hau dagokio:

10.3. Factor corrector de la vía pública (FCZ) El factor corrector de la vía pública modula la cuota tributaria en función de la categoría de la calle donde se ubica el aprovechamiento.

a) A los efectos de esta Ordenanza Fiscal, los viales del término municipal se clasifican en 3 categorías, según se determina en el Anexo, correspondiéndole a cada Zona el siguiente factor corrector:

ZONA 1 2 3 4FCZ 1,80 1,70 1,11 1

b) Bide ireki berri bat inongo mailatan espresuki sartuta agertzen ez denean, hirugarren mailako gisa sailkatuko da behin-behinean. Aurreko hori ez aplikagarri izango bide-izena aldatzen den kasuetan.

c) Aprobetxamenduak ukitutako edo gehiagoren elkargunean dagoenean, maila goragoeneko bideari dagokion tarifa aplikatuko da.

d) Aprobetxamendu edo okupazio berean bi bide publiko baldin badaude, maila goragoeneko faktore zuzentzailea aplikatuko zaio.

e) Bide publikoaren lur azpian edo hiriaren lur azpiko zerbitzu publikoen instalazioetan dauden aprobetxamendu eta okupazioei bide publikora ateratzeko hurbilen dagoen irteerari dagokion faktorea aplikatuko zaio.gunea maila desberdinetan sailkatutako bi bide publiko.

f) Deskribatutako guneen artean kalearen sailkapen-aldaketa batek aldaketa hori egin gabe legokiokeen gune-koefizientea baino handiagoa aplikatzea ekarriko balu eta tasaren igoera aurreko ekitaldian zerga-ordaintzaileak eta zergapeko egitateak ordaindutakoaren %25etik gorakoa gertatzen bada, 0,25eko koefiziente zuzentzaile bat aplikatuko da

b) Cuando algún vial de nueva apertura no aparezca expresamente comprendido en ninguna categoría, será provisionalmente clasificado como de tercera categoría. Lo anterior no será de aplicación en los casos de cambio de denominación viaria.

c) Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o más vías públicas clasificadas de distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.

d) Si en un mismo aprovechamiento u ocupación concurren dos vías públicas, se le aplicará el factor corrector de superior categoría.

e) A los aprovechamientos y ocupaciones situados en el subsuelo de la vía pública o en instalaciones de servicios públicos que discurran por el subsuelo de la ciudad, les será de aplicación el factor que corresponda al de la salida más próxima a la vía pública.

f) Cuando un cambio de clasificación de calle entre las zonas descritas suponga la aplicación de un coeficiente de zona superior al que le hubiera correspondido de no haberse producido dicho cambio y se produzca un incremento de la tasa superior al 25% respecto de la devengada en el ejercicio anterior por el mismo contribuyente y hecho

Page 80: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

izandako igoeraren gainean. Koefiziente hori progresiboki igoko da, 0.25 puntu urtean, 1era iritsi arte.

Inongo kasutan ere ez da gertatuko gerora egindako kale-sailkapenaren aldaketek, betiere koefiziente zuzentzaile horrek 1 baliora iritsi aurretik gertatzen direnean, jatorriko koefizientearen (0,25) aplikazio berria, baizik eta dagokion koefiziente zuzentzailea sorrarazitako azkeneko tasaren eta bere kasuan aplikatzekoak gertatzen diren guneen emaitzazko tasa berriaren arteko diferentzialaren gainean aplikatuko da; horrenbestez, lehenengo gune-aldaketa gertatu zenetik lau ekitaldiko epe maximoan subjektu pasiboak sorrarazten den tasaren %100an ordainduko du.

imponible, se aplicará un coeficiente corrector de 0,25 sobre el incremento producido. Dicho coeficiente se incrementará progresivamente a razón de 0,25 puntos anuales hasta llega a 1.

En ningún caso, posteriores cambios de clasificación de calle entre las zonas que se produzcan con anterioridad a que dicho coeficiente corrector alcance el valor 1 darán lugar a la nueva aplicación del coeficiente original (o,25), sino que el coeficiente corrector que corresponda se aplicará sobre el diferencial entre la última tasa devengada y la nueva tasa resultante de la relación de zonas que en su caso resulte de aplicación, de tal modo que en el plazo máximo de cuatro ejercicios desde que se produjera el primer cambio de zona el sujeto pasivo tributará al 100% de la tasa que se devengue.

10.4. Okupazio edo aprobetxamendu motako faktore zuzentzailea (FCT)

Okupazio edo aprobetxamendu motako faktore zuzentzaileak daukan erabilera-modalitatearen arabera modulatzen du zerga-kuota. Hori, honako taula honen arabera:

10.4. Factor corrector del tipo de ocupación o aprovechamiento (FCT)

El factor corrector del tipo de ocupación o aprovechamiento modula la cuota tributaria en función de la modalidad del uso a que se destina. Ello conforme a la siguiente tabla: 19

Ocupación / Aprovechamiento FCT

Mahaitxoak, mahaiak, aulkiak eta itzalkinak /Veladores, mesas, sillas y sombrillas 1

Zabuak, zaldiko-maldikoak, karruselak eta beste atrakzio batzuk/ Columpios, tiovivos, carruseles y otras atracciones < de 2,5 m2 1Zabuak, zaldiko-maldikoak, karruselak eta beste atrakzio batzuk urritik apiria arte/ Columpios, tiovivos, carruseles y otras atracciones de octubre a abril2,5m2-koa edo handiagoa/Igual o superior a 2,5m2 5

Gainerakoa/ Resto 7,5Merkantziak eta/edo erakusketariak espaloietan/ Mercancías y/o expositores en las aceras 1Txanponekin eragiten zaien salmenta-gailu automatikoak/ Aparatos de venta automática accionados con monedas

1

Kutxazain automatikoak/ Cajeros automáticos 20Fatxada-lerroan jarritako beste autozerbitzuak/ Otros autoservicios instalados en la línea de 1

19 Por acuerdo plenario de fecha 23.02.2011, se rectifican el FCT correspondiente a columpios, tiovivos etc.. resto, y, churrerias o buñolerias que pasan del 18 al 11.Por acuerdo plenario de fecha 13.03.2012 se modifican los factores correctores correspondientes a columpios, tiovivos etc.. resto, y, churrerias o buñolerias que pasan del 11 al 11 al 7,5.Por acuerdo plenario de fecha 25.10.2017 se modifican los factores correctores correspondientes al Mercadillo de Urdanibia que pasan del 11 al 5 y de 15 a 14,5.

Page 81: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

fachadaBide publikotik sarrera duten mostradoreak edo lehiatilak/ Mostradores o ventanillas con acceso desde la vía pública

5

Loteria saltzeko kioskoak/ Kioscos de venta de lotería 1,5Lore-salmenta/ Venta de flores 7Urdanibiako merkatu txikia/ Mercadillo de Urdanibia:

Eskualdeko baserriko produktuen salmenta / Venta de productos de caserío comarcales 5Merkatu txikiko beste salmenta-postu batzuk/ Otros puestos de venta del mercadillo 14,5

Txurro- edo kruxpeta-dendak/ Churrerías o buñolerías 7,5Gaztaina- eta izozki palmenta/ Venta de castañas, helados 11Pelikulak, iragarkiak, bideoak eta abar grabatzea/ Rodajes de películas, anuncios, vídeos, etc...

25

Beste okupazio batzuk / aprobetxamenduak/ Otras ocupaciones / aprovechamientos 20Ostalaritzako elementu laguntzaileak: upelak, perretxiko-motako edo antzeko berogailua, mahai laguntzaileak, eta. / Elementos auxiliares de hostelería: barriles, calefactor tipo seta o similar, mesas auxiliares etc. 1Itzalkin handiak eta olanak behe-solairuan, fatxadara finkatuak edo ez, ostalaritzako lokaletarako / Sombrillas de grandes dimensiones y toldos en planta baja, fijados o a fachada, para locales del ramo de hostelería 0,50Okuoazio-aldi berari buruz elementu desberdinak dituzten aprobetxamendu–taldeak / Grupos de aprovechamientos con diferentes elementos referidos a un mismo periodo de ocupación:1. Taldea.- mahaitxoek berek okupatutako lekuari dagokio, eta ostalaritzako beste elementu laguntzaile batzuk ere hartuko lituzke (upelak, perretxiko-motako edo antzeko berogailua, mahai laguntzaileak etab ...), itzalkin handiak eta olanak behe-solairuan, fatxadara finkatu gabeak, ostalaritza lokaletarako./ Grupo 1.- Se corresponde con el espacio ocupado por las propias mesas velador, e incorporaría otros elementos auxiliares de hostelería (barriles, calefactor tipo seta o similar, mesas auxiliares ...), sombrillas de grandes dimensiones y toldos en planta baja, sin fijar a fachada, para locales del ramo de hostelería 12. Taldea.- Olanaren hegalarekin bat dator behe-solairuan, fatxadara finkatuta, etta behe-solairuan fatxadara finkatutako Olanak hartuko lituzke ostalaritzako lokaletarako, bide publikotik iriste-o mostradoreak edo lehiatilak, gehi ostalaritzako beste elementu laguntzaile batzuk (upelak, perretxiko-motako edo antzeko berogailua, mahai laguntzaileak etab ...), eta 2,5 m2-tik beherako atrakzioak. / Grupo 2.- Se corresponde con el vuelo del propio Toldo en planta baja fijado a fachada, e incorporaría toldos en planta baja, fijados a fachada, para locales del ramo de hostelería, mostradores o ventanillas de acceso desde la vía pública, más otros elementos auxiliares de hostelería (barriles, calefactor tipo seta o similar, mesas auxiliares etc...), y, atracciones de menos de 2,5 m2. 0,50Faroletan eta kidekoetan jartzen diren publizitate kartelak eta banderatxoak/Carteles publicitarios y banderolas en farolas y similares 1,5Food Truck bakoitza/ Por unidad de Food Truck 27

10.4. Urte osoko faktore zuzentzailea (FCA)

Urte osoko faktore zuzentzaileak (FCA) 0,75ko balioa izango du, erabilerak edo aprobetxamenduak

10.4. Factor corrector del año entero (FCA)

El factor corrector del año entero (FCA) tendrá un valor de 0,75 en el caso de que la utilización o

Page 82: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

365 eguneko iraupena duen kasuetan, edo 1ekoa, gainerako kasuetan.

aprovechamiento tenga una duración de 365 días o de 1 en el resto de los casos.

VII. LIKIDAZIOA ETA DIRU-SARRERA VII. LIQUIDACIÓN E INGRESO

11. Artikulua Artículo 11º

Entitate Lokalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.

Por la Entidad Local se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose en metálico la cantidad liquidada, conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.

VIII. ERANTZUKIZUNAK ETA BERMEAK VIII. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS

12. Artikulua. Erantzukizunak Artículo 12º Responsabilidades

1. Erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziak udal jabari publikoa suntsitu edo hondatzen duenean, onuradunak, behar den tasari aurre egiteaz gainera, osorik itzuli beharko ditu berreraikuntza edo konponketa gastuen kostuak, eta haren zenbatekoa aldez aurretik ordaindu.

1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

2. Kalteak konponezinak badira, udalak kalteordain bat jasoko du. Suntsitutako ondasunen pareko balioa izango du, edo bestela, kaltetutako ondasunen zenbatekoarena.

2. Si los daños fueran irreparables, la Entidad Local será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

3. Entitate Lokalak ezingo ditu barkatu, ez osorik ez zati batean, apartatu honetan aipatzen diren kalteordainak edo diru-itzulketak.

3. La Entidad Local no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

13. Artikulua. Bermeak Artículo 13º Garantías

1. Gunearen aprobetxamenduak edo erabilera pribatikoak tokiko jabari publikoaren hondamendia edo kaltea eragin dezakeela irizten denean, onuraduna behartuta dago, legokiokeen tasa ordaintzearen kalterik gabe, berriz eraikitzeko edo konpontzeko gastuen guztizko kostua ordaintzera eta haren zenbatekoa aurretik gordailutzera.

1. Cuando se considere que la utilización privativa o el aprovechamiento especial pueda llevar aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la Tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación, y, al depósito previo de su importe.

2. Aprobetxamendua amaitutakoan eta ukitutako jabari publiko behar bezala leheneratutakoan itzuliko da fidantza.

2. Procederá la devolución de la fianza una vez finalizado el aprovechamiento y acreditada la correcta reposición del dominio público afectado.

Page 83: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

IX. TASEN KUDEAKETA IX. GESTIÓN DE LAS TASAS

14. Artikulua Artículo 14º

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

X. AMAIERAKO XEDAPENA X. DISPOSICIÓN FINAL

Ordenantza hau, eta bere Eranskina, bertan adierazten den egunean onartu zen behin betikoz. 2018ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

La presente Ordenanza, con su Anexo, fue aprobada definitivamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor el 1 de enero del 2018 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Page 84: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

I. ERANSKINA – KALEEN SAILKAPENA

ANEXO I – ZONIFICACIÓN DE CALLES

1. ZONALDEA

Jenaro EtxeandiaLeon IruretagoienaLuis Mariano kaleaLuis Mariano plazaSan Juan Harria PlazaC.D. Bidasoa plazatxoaZabaltza plazaKale NagusiaForu kaleaBerrotaran kalea

ZONA 1

Jenaro Echeandiac/Leon Iruretagoiena c/Luis MarianoPlaza Luis Mariano plaza San Juan Harriaplaza C.D. BidasoaPlaza del Ensanchec/Mayorc/Fuerosc/Berrotaran

2. ZONALDEA

Argentinar Errepublika kalea/ Cipriano Larrañaga kaleaColon IbilbideaIparralde HiribideaJ.R. Agirretxe Alkatea plazaJuan de la Cruz kaleaJoakin Gamon kaleaPrudencia Arbide kalea Ricardo Alberdi zumardiaJuan Vollmer plazaJuan Luis Seisdedos kalea, Juan Vollmerplazaren eta J.A. Loidi Bizcarrondoren arteko

zatian.Primitivo Azpizu plazaSantiago kalea

ZONA 2

c/República Argentinac/Cipriano LarrañagaPaseo de ColónAvenida Iparraldeplaza Alcalde J.R. Aguirrechec/ Juan de la Cruzc/Joaquín Gamónc/Prudencia ArbideAlameda Ricardo AlberdiPlaza Juan Vollmerc/Juan Luis Seisdedos, en el tramo entre la plaza

Juan Vollmer-J.A. Loidi BizcarrondoPlaza Primitivo Azpiazu

c/Santiago

3. ZONALDEA

Almirante Arizmendi kalea Alberto Anguera plazaAnzaran plazaEihera plazaErromes plazaHondarribia kalea

ZONA 3

c/Almirante Arizmendi plaza Alberto Angueraplaza Anzaránplaza Eiheraplaza Erromesc/Fuenterrabia

Page 85: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Nafarroa etorbideaPío XII plazaSan Martzial kaleaSan Pedro kaleaAlzukaitz kaleaEuskalherria hiribideaP. Aristegui Embajadorea plazaPuiana kaleaUrdanibia plazaPeña kaleaEscuelas KaleaLeandro Agirretxe plaza

Avda. de Navarraplaza Pío XIIc/San Marcialc/San Pedroc/AlzukaitzAvda. de EuskalherriaPlaza Embajador P. De Aristeguic/PuianaPl. Urdanibiac/Peñac/ EscuelasPlaza Leandro Agirretxe

4. GAINONTZEKO LEKUAK 4. RESTO CIUDAD

II. ERANSKINA – BIDE PUBLIKOA HESI, ALDAMIO, MERKANTZIA ETA ANTZEKO INSTALAZIOEZ OKUPATZEAGATIK

ANEXO II – POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS, MERCANCÍAS E INSTALACIONES ANÁLOGAS

TARIFA TARIFA

a) Garabi mugikorra, merkantzia, hondakin, lur, hare, eraikuntzarako material edo beste edozein materialez.

m2 edo frakzio eta eguneko 2,61 €

a) Con grúas móviles, mercancías, escombros, tierras, arenas, materiales de construcción o cualesquiera otros materiales.

Por m2 o fracción y día 2,61 €

b) Garabi finkoa, obra etxola, hesi, aldamio edo beste edozein instalazioz.

m2 edo frakzio eta hamabostaldiko 2,61 €

b) Con grúas fijas, casetas, vallas, andamios o cualesquiera otras instalaciones.

Por m2 o fracción y quincena 2,61 €

c) Zutabe, eustaga edo eusteko beste hainbat elementuez.

Bakoitzeko eta hamabostaldiko edo frakzioko 4,72 €

c) Con puntales, asnillas u otros elementos de apeo.

Por cada elemento y quincena o fracción 4,72 €

d) Kontenedore eta antzekoez.

Bakoitzeko eta hamabostaldiko edo frakzioko 4,72 €

d) Con Contenedores y similares.

Por cada elemento y quincena o fracción 4,72 €

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Bide publikoaren okupazio edo probetxamenduak udal akordio egokia beharko du

Normas de aplicación de la tarifa:

1. La ocupación o aprovechamiento de la vía pública requerirá el oportuno acuerdo municipal y

Page 86: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

eta aurreko tarifan ezarritako zenbatekoak kobratzeko bide emango du.

2. Aipatutako zenbatekoak murriztezinak izango dira dagozkion tarifetan zehazten diren epealdi barruan.

3. Ordaindu beharra eskabidean zehaztutako denboraren arabera edo udal ebazpenean zehaztutakoaren arabera izango da, azken hau desberdina balitz. Iraupena zehaztuko ez balitz, ordainketara lotutako epealdiaren amaiera, probatxamenduaren onura izan duenak baja aurkezten duen data izango da.

4. Kontzeptu hau ordaintzera behartuta daudenak:

a) lizentzia bakoitzaren jabetza duten pertsona fisiko eta juridikoak.

b) tarifa honetan zehaztu diren probetxamenduaren onura jasotzen duten enpresa, entitate edo partikularrak.

c) bide publikoan kokatu diren elementuen jabe edo arrendatzaileak.

5. Tasa hau ordaintzetik salbuetsita daude, beharrezko baimena izanik, teilatuen edo fatxaden garbiketa, pintaketa eta konponketa lanekin zerikusia daukaten materialekin egiten diren udal jabetza publikoaren okupazioak.

dará lugar al cobro de los importes que se recogen en la precedente tarifa.

2. Los importes señalados serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en las respectivas tarifas.

3. La obligación del pago irá referida al tiempo indicado bien en la solicitud o bien en la resolución municipal, caso de ser ésta diferente. En el supuesto de que no se determinase la duración, el fin del periodo sujeto al pago se corresponderá con la fecha de la declaración de baja presentada por el beneficiario del aprovechamiento.

4. Estarán obligados al pago por este concepto:

a) las personas físicas o jurídicas titulares de las respectivas licencias.

b) las empresas, entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamientos a que se refiere esta tarifa.

c) los propietarios o arrendatarios de los elementos colocados en la vía pública.

5. Estarán exentos del pago de esta Tasa aquellas ocupaciones de dominio público municipal que, contando con la preceptiva autorización, estén directamente relacionadas con la realización de obras o trabajos de limpieza, pintado y reparación de fachadas y/o tejados.

III. ERANSKINA – IBILGAILUAK ESPALOIETAN ETA BAZTERBIDEETAN ZEHAR FINKEN BARRUKALDERA SARTZEAGATIK

ANEXO III – POR ENTRADA DE VEHÍCULOS AL INTERIOR DE LAS FINCAS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y ARCENES

TARIFA

Aplikatuko diren Tarifak, kasu bakoitzean, oinarrizko prezioa koefizientearekin biderkatzetik ateratzen dena izango da, kontuan izanik koefiziente hau ondoren zehazten diren aldagarrien arabera legokiokeena izango dela.

TARIFA

Las tarifas a aplicar serán las resultantes de multiplicar en cada caso, el precio base por el coeficiente que le corresponda según las variables que a continuación se recogen

Page 87: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Espaloi eta bazterbideetan zehar edifizio partikularretara sartzea.

Entrada de vehículos en edificios particulares a través de aceras o arcenes.

-Oinarrizko prezioa 106,60 € -Precio base 106,60 €

ZONAAretoaren edukiaCapacidad del local 1 2 3

1-3 bitartekoa / De 1 a 3 2 1,5 14-9 bitartekoa / De 4 a 9 4 3 210-30 bitartekoa / De 10 a 30 6 4 331-50 bitartekoa / De 31 a 50 8 5 451-75 bitartekoa / De 51 a 75 10 6 576-100 bitartekoa / De 76 a 100 12 7 6101 baino gehiagokoa / De 101 en adelante 14 8 7

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Ordaintzera beharturik daude:

a) Dagokion udal lizentziaren titular diren pertsona naturalak edo juridikoak.

b) Tarifa honetan jasotako probetxamenduen onuradun diren enpresa, entitate edo partikularrak.

c) Sarrera eta ibilgailuentzako iraganbide hauek jarrita aurkitzen diren edo jarriko diren eraikinen jabeak.

2. Tarifak finkatzearen ondorioetarako, hiru zona desberdin jarri dira, ondoren jasotzen den bezala:

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Están obligados al pago:

a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la respectiva licencia municipal.

b) Las empresas, entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamientos recogidos en la tarifa.

c) Los propietarios de los inmuebles, donde se hallen establecidos, o se establezcan, las entradas o pasos de vehículos

2. A efectos de fijación de tarifas se establecen tres zonas distintas, según se recoge a continuación:

1. MAILAKO ZONALDEA / ZONA 1ª CATEGORÍA

AduanaJ.R. Agirretxe AlkateaAldaparoAldapetaAntonio ViglioneArgentinar Errepublika/República ArgentinaArizmendi Almirantea

Perez Portu AlmiranteaArbelaitzBeraketaBerrotaranBicentenario Segunda Batalla de San Marcial, Plazatxoa/San Martzialeko Bigarren Batailaren Bimendeurrena, PlazatxoaBiteri

BoluetaC.D. Bidasoa plazatxoaCipriano LarrañagaColon IbilbideaDunboa Eloy IglesiasMartxoak 8 kalea Endarlaza HiribideaEihera Plaza

Page 88: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Eliza/Iglesia Emilio Navas ParkeaErlaitzEskoleta/EscuelasErrotaundi IbilbideaGeltokiko/EstaciónFermín CalbetónFrancisco De GainzaHondarribiaForuen Karrika/Calle FuerosGaztainondoGazteluzar IbilbideaGernikako Arbola Plaza /Árbol De GuernicaGoiberrotaJenaro Etxeandia PlazaPoxpologile kaleaGipuzkoa HiribideaGudarien KaleaHaizeolaIgnacio ZuloagaIparralde HiribideaItsasaundiJacobo De Arbelaiz

Jaizkibel UrbanizazioaJaizubia Hiribidea Joaquín GamónJuan AlbizuJuan Arana Juan De La Cruz Juan Thalamas Labandibar Kaskotegi Lastaola Postetxearen Kalea Legia Leon Iruretagoiena Lope De Irigoyen Luis MarianoLuis Mariano PlazaMaria Juncal Labandibar Karrika Nagusia/Calle Mayor Miguel De Astigar Nafarroa Hiribidea Nazioarteko Zubia/Puente Internacional Olazabal Y Rameri Ortíz De Zarate Plaiaundi Pikoketa Pinudi Kalea/Calle Pinar Pio XII Plaza

Primitivo Azpiazu plazatxoaPrudencia Arbide Ramon Iribarren Rotonda OsimbiribilSan Juan Harria Plaza San MartzialSan Miguel Plaza San Pedro Sarasate Sebastian Errazu Arantzateko Jauna/Señor De Aranzate Serapio Mujika Tonpes Txanaleta Plazatxoa Txoantenea Urdanibia Plaza Usotegi Uztapide Bertsolaria Zabaltza Plaza/Plaza Del Ensanche Zeharrola Zuberoa Zubiaurre

2. MAILAKO ZONALDEA / ZONA 2ª CATEGORIA

Agina Aiako Harriak/Peñas De Aya Aixin Zolua Ibilbidea Alberto Larzabal Alberto Anguera PlazaAlcaldía De SacasAlei Alfonso Morales Alondegia Alzukaitz Ama Birjina Mirarietakoaren/Virgen Milagrosa Anaka KaleaAnaka Auzoa/ Barrio De AnakaAndrearriaga Ibilbidea Antoine D´ Abadie Plaza

Antonio ValverdeAntxotxipiAntzaran Araba Aranibar Arbesko Errota/Molino De Arbes Arbiun Plazatxoa Arkale Armagileen Kalea/ArmerosArrabateneaArtaleku Artiga Ibilbidea Artigako Haritza Arturo Campion Astigarra Auzolan Bartolome De UrdinsoBaskoi Basurko Behobia Auzoa

Belasko Eraikina/Edificio Belasco Belitz Bera/Vera De Bidasoa Berio Berrueta Pintorea Bidasoa Bienabe Artia Biriatu Bizkaia Blas De LezoBurniola Casto Cantero César Figuerido Clara CampoamorCompostela Darío De Regoyos Donostia Dolores SalisEguzkitza Eguzkitzaldea/Vega De Eguzkiza

Page 89: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ElkanoElizatxo HiribideaEmbajador P.A. Arístegui Enbido Endara Enkantia Ermita ErregeoianaErrenteriaErromerieta, Rotonda DeErromes PlazaEsteban Pérez Yerobi Europa HiribideaEuskadi Plaza Euskal Herria Hiribidea Ezkia Ezurriki KaleaFabiola Erregina Fernando Erregea Fernando Etxepare, PlazatxoaFlorencio Iratxeta Quile Plaza Gabarrari Plazatxoa Gabiria Garaiar Gaskoi Gebara Gipuzkoa PlazaGobaraginen Kalea/Lavanderas Gorosti Gorostiaga Haltza Haritza Harmugarrieta Harrobieta Hendaia Hirumugarrieta Infanta Eulalia Iñigo De Loiola IñudeIparragirre Ipartxiki Ipurua Iruleen Kalea/Hilanderas Irurzunzar Isabel Erregina Istillaga Plaza Izaga Jaizkibel Javier Esteban Indart Jesus

José Alkain José Egino José Antonio Loidi BizcarrondoJosé Joaquín Tadeo MurguiaJosé Luis Barrio, Plazatxoa José Manuel Estonba Parkea Jostun kaleaJuan Luis Seisdedos Juan Perez De Azkue Plaza Juan Wollmer Plaza Julian Gayarre Ibilbidea Julian Sanchez ParkeaJulio Caro Baroja Junkal Karobiaga Kisulabe Komete Sarea/Red Comete Kontrakalea Korrokoitz Kostorbe Alde Labeltze Lamisingo IturriaLapitze KaleaLapitze AuzoaLapurdi Larreaundi Plaza Larretxipi Larruginen Kalea/Curtidores Leandro Agirretxe Plaza Leandro Soto LegazpiLekaenea Lekunberri KaleaLekuona Misiolaria/Misionero Lecuona Lepanto Lertxuna Lesaka Letxunborro HiribideaLezo LizarraLópez De Becerra Lucas De Berroa Luis De Uranzu Luis Mari TolosaMaiatzaren Lehena/Primero De MayoMarinelen Kalea/Navegantes MazuolaMeaka Auzoa/Barrio Meaka Meatzari

Meazuri Miguel De Ambulodi Molino, Carretera DelMonte AldabeMourlane Mitxelena Muinoa Munogaina Nafarroa Beherea Nekazari OianzabaletaOiartzun Oilakineta Olagizonen Kalea/Ferrones Olaketa Pagoa Papinea Patricio Arabolaza Pedro De HirizarPello Bixente Peña Pepito EtxebestePerubustan, Rotonda DePierre Lhande Ibilbidea Pierre Loti IbilbideaPiketazaharra Pilar Pio BarojaPlatanoen Plaza/Plaza De Los Plátanos Policarpo BalzolaPorcelanas BidasoaPortu Plazatxoa Pozuetakogaina Primautzar Puiana Real Unión Ibilbidea Ribera Ricardo Alberdi Zumardia/Alameda Salis Ibilbidea Salvador Etxeandia Santa Margarita Ospitalea/Hospital Santiago San Antonio Paduakoa, PlazaSan Frantzisko Xabierreko/San Francisco Javier San Isidro Nekazaria/San Isidro Labrador San Jose Langilea/San José Obrero San Narziso San Ramón

Page 90: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Santa Elena Santiago Urtizberea Sarjia Sorozarreta Parkea Teileria Teodoro MuruaTrengizonen Kalea Tren Txikito Txatxenea Txikillo Txumi Erreka Uranzu Urkia Urzan Plazatxoa UrjauziUrruña Plaza Vicente Lafitte Victoriano Juaristi Xarlengo Zapatainzabala Zubeltzu Zubi-Muxu PlazatxoaZumea

Page 91: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

3. MAILAKO ZONALDEA / ZONA 3ª CATEGORIAAgerre, Alarde,Balendin Anaia Plazatxoa Balezaleen Kalea/Balleneros Bidasoa Auzoa/Barrio Bidasoa Blaia Ibilbidea Deskarga Diana Elatzeta Erroiarri Errota Errotaberri ErrotazarEusebio Pedros Alardeko Jenerala /Gral. Del Alarde Eusebio Pedrós Fajina Fray Juan De Zigarroa Freyre Jenerala Ibaieta Ibilbidea Ibarrola Hiribidea JolóJosé Basilio Aranburu Plaza José Mª Franco Katea Auzoa/Barrio De Ventas Lope De Primaut Olaberria Auzoa Ezkerra /Barrio Olaberria (Izda. Ctra. Olaberria)Olaberria Auzoa Eskubia /Barrio Olaberria (Dcha. Ctra. Olaberria)Olaberriarako Errepidea /Ctra. Olaberria Pagogaina Perujaran Rataplan Zeharkarrika/Travesía Zurbaran

3. Ordainketa, beste bideren bat zehaztu ezean, udal lizentzia jasotzen den momentuan egingo da:

a) Probetxamenduak berriak direnetan, probetxamenduari dagokion lizentzia jaso aurretik.

b) Probetxamenduak lehendik baimenduak eta luzatuak direnetan, probetxamenduaren izaera urtekoa den kasuetan izan ezik, zeinaren kobraketa urte naturalka egingo baita tasen padroietan sartu

3. El pago se realizará, salvo que se establezca algún procedimiento distinto, al otorgar la licencia municipal:

a) En el caso de nuevos aprovechamientos, previamente a la retirada de la correspondiente licencia.

b) En caso de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, salvo que se trate de aprovechamiento

Page 92: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ondoren, probetxamendua amaitzen den momentuan egingo da likidazioa.

4. Ordenantza honek erregulaturiko probetxamenduak edukitzeaz interesaturiko entitate edo partikularrek Udalean aurkeztuko dute eskabide zehatza eskaturiko probetxamenduaren hedadura eta ezaugarriak adieraziz, Udal honek onarturiko ordenantza honekin bat etorriz.

5. Lehendik baimenduriko probetxa-menduaren aldakuntza edo bajaren kasuan ere horri buruzko deklarazioa aurkeztu beharko dute.

6. Lizentzien titularrek, baita tasaren ordainketatik salbuetsirik daudenek ere, Udaletxean eskuratu beharko dituzte probetxamendua seinalatuko duten arauzko plakak. Plaka horietan baimenaren errejistro-zenbakiak agerian egon beharko du eta iraunkorki jarrita egongo dira, bide publikoaren erabilpen bereziaren plaka-baimenak arautzen dituen Ordenantzan finkatzen den bezala.

7. Plakak jarri gabe izateak edo arauz kanpoko beste batzuk erabiltzeak probetxamendurako beren eskubideaz baliatzea eragotziko die lizentzien titularrei.

8. Aurreko atalean jasotako tarifa, urte naturalari dagokio. Urtean zehar gertaturiko baja edo altek proportziozko likidaziorako bidea emango dute, probetxamenduaren iraupenaren arabera. Ondorio hauetarako, tasa hau sorrarazten duen probetxamenduari dagokion plaka udal bulegoetan entregatzen den momentuan emango da bukatutzat erabilpena.

9. Baimena duten titularrek eskatuta –plaka hondatzeagatik, lapurtua izateagatik edo galtzeagatik- Udalak plaka berriak emateko ondorengo Tarifaren araberako ordainketa egin beharko da:

Plaka berria: 34,95 €

de carácter anual, cuyo cobro se efectuará, por años naturales, una vez incluidos en los padrones de las Tasas, se efectuará una liquidación en el momento de la finalización del aprovechamiento.

4. Las entidades o particulares interesados en la concesión del aprovechamiento regulado por ésta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y carácter del aprove-chamiento requerido de conformidad con la Ordenanza aprobada por éste Ayuntamiento.

5. También deberán presentar la oportuna declaración en caso de alteración o baja de los aprovechamientos ya concedidos.

6. Los titulares de las licencias, incluso los que estuvieran exentos del pago de la Tasa, deberán proveerse en el Ayuntamiento de placas reglamentarias para la señalización del aprovechamiento. En tales placas constará el número de registro de la autorización y deberán ser instaladas, de forma permanente, tal como queda establecido en la Ordenanza reguladora de la autorización de placas de uso especial de la vía pública.

7. La falta de instalación de las placas o el empleo de otras a las reglamentarias, impedirá a los titulares de las licencias el ejercicio de su derecho al aprovechamiento.

8. La tarifa recogida precedentemente corresponde al año natural. Las altas o bajas que se produzcan a lo largo del mismo darán lugar a una liquidación proporcional según el tiempo de duración del aprovechamiento. A estos efectos se entenderá que finaliza el aprovechamiento en el momento en que la placa correspondiente sea presentada en las oficinas municipales.

9. La entrega por parte del Ayuntamiento, a solicitud de los titulares de la autorización, de nuevas placas por deterioro, sustracción o pérdida dela placa inicialmente entregada, dará lugar al pago de la siguiente Tarifa:

Nueva placa: 34,95 €

Page 93: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

IV. ERANSKINA – TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUAK UDALERRIETAKO KALEETAN APARKATZEAGATIK HORRETARAKO ERABAKITAKO ZONEN

BARRUAN ETA MUGA JAKIN BATZUEKIN

ANEXO IV – POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS DE LOS MUNICIPIOS DENTRO DE LAS ZONAS QUE A

TAL EFECTO SE DETERMINEN Y CON LAS LIMITACIONES QUE PUDIERAN ESTABLECERSE

TARIFA TARIFA

Udalak mugatutako zonaldean aparkatzeagatik, orduko (BEZ barne):

Por Estacionamiento en la zona delimitada por el Ayuntamiento, cada hora (IVA incluido)

Zona urdinean 1,25 € En zona azul 1,25 €Udal kiroldegiko erabiltzaileek ibilgailua bertako aparkalekuan utzita

0,62 € Los usuarios del Polideportivo Municipal que estacionen su vehículo en el aparcamiento del mismo

0,62 €

Zona berdean En zona verdeLehenengo bi ordutan 1,11 € Las dos primeras horas 1,11 €Hirugarren eta laugarren ordutan 0,49 € La tercera y la cuarta hora 0,49 €Laugarren ordutik aurrera (30 minutu) 0,22 € El exceso sobre la 4ª hora (30 minutos) 0,22 €Parkimetro pertsonalarekin Con parquímetro personalLehenengo bi ordutan 0,96 € Las dos primeras horas 0,96 €Hirugarren eta laugarren ordutan 0,49 € La tercera y la cuarta hora 0,49 €Laugarren ordutik aurrera (30 minutu) 0,22 € El exceso sobre la cuarta hora (30 minutos) 0,22 €Egoiliar txartela, urteko kuota 33,60 € Tarjeta de residente, cuota anual 33,60€

Zigorra indargabetzea: Anulación de denuncia:Aparkatzeko txartelik gabe aparkatzeagatik. 7,50 € Por estacionar sin ticket de estacionamiento. 7,50 €

Aparkatze-txartelean adierazitako denbora gehienez 30 minutuz gainditzeagatik.

1,00 €Por rebasar en un máximo de 30 minutos el tiempo señalado en el ticket de estacionamiento.

1,00 €

Aparkatze-txartelean adierazitako denbora 31-60 minutuz gainditzeagatik. 3,00 €

Por rebasar entre 31 minutos y 60 minutos el tiempo señalado en el ticket de estacionamiento.

3,00 €

Aparkatze-txartelean adierazitako denbora 60 minutuz gora gainditzeagatik. 5,00 € Por rebasar en más de 60 minutos el tiempo

señalado en el ticket de estacionamiento. 5,00 €

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Tasa hau aplikatuko den zonaldea eta ordutegia udal akordio baten bitartzen zehaztuko da eta behar bezala adierazita egongo da.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Las zonas y el horario donde será de aplicación la presente Tasa, vendrán determinados por acuerdo municipal, encontrándose debidamente indicados.

Page 94: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

2. Zerbitzua, horretarako udalak hartuko dituen irizpide eta akordioen arabera emango da.

3. Modalitate bakoitzari dagokion erabilera baldintzak eta aparkatzeko denbora maximoa ere, zerbitzua erregulatzen duen Ordenantzan ezartzen dena betez zehaztuko dira.

4. Tarifan adierazitako zenbatekoak zatitu ahal izango dira, ezartzen den denboraren arabera.

5. Tasa hau ordaindu izanaren frogagiriak zonaldean jarritako makinetan lortuko dira eta horretarako behar bezala seinalizaturik eta erabiltzeko arauak agerian dituztela egongo dira.

6.- “Egoiliar Txartela”ren kuota ordaintzeko Zerbitzuaren Ordenantzan jasotzen dena beteko da. Kuota hori lauhilekoetan zatituko da, txartela lortzen den datan oinarrituz. Egoiliar Txarteletik baja emanez gero, kuota itzuliko da baja ematen den datatik aurrera, eta gainerako lauhilekoetan zatituta hori ere.

7. Salaketa indargabetzeko ordainketa gehienez 90 minutuko epean egin behar da, aparkatze-txartelean adierazten den denboratik kontatzen hasita.

2. La prestación del Servicio se realizará con arreglo a las directrices y acuerdos municipales adoptados al respecto.

3. Las condiciones de uso correspondiente a cada modalidad así como el tiempo máximo de estacionamiento, vendrá determinado con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza reguladora del servicio.

4. Los importes señalados en la tarifa serán fraccionables, con arreglo a los periodos que se establezcan.

5. Los tickets acreditativos del pago de la presente Tasa, se obtendrán en las máquinas expendedoras instaladas en la zona y que contarán con la necesaria señalización e indicaciones de uso.

6.-El abono de la cuota de Tarjeta de Residente, se ajustará a lo establecido por la Ordenanza del Servicio. Dicha cuota se fraccionará por cuatrimestres, en atención a la fecha de su expedición. En el caso de baja de Tarjeta de Residente procederá la devolución de la cuota a partir de la fecha de baja, fraccionada igualmente por cuatrimestres restantes.

7. El abono de la anulación de la denuncia deberá realizarse en el plazo máximo de 90 minutos a partir del tiempo señalado en el ticket de estacionamiento.

V. ERANSKINA – ZEREMONIA ZIBILAK OSPATZEKO UDALETXEKO BATZAR ARETOA ERABILTZEAGATIK

ANEXO V – POR UTILIZACIÓN DE LA SALA CAPITULAR DEL AYUNTAMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE CEREMONIAS CIVILES

TARIFA TARIFA

Irunen erroldatua

Irunen erroldatugabe

Empadronado en Irun

No empadronado

Zeremonia eskaera bakoitzeko 117,00€ 185,00€ Por cada solicitud de ceremonia 117,00€ 185,00€

Tarifa aplikatzeko arauak: Normas de aplicación de la tarifa:

Page 95: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

1. Tasa ordaintzera behartuak daude Udaletxeko Kapitulu-Aretoan edozein motatako zeremonia zibila ospatzea eskatzen duten pertsonek.

2. Tasaren ordainketa baimen eskaera aurkezteko momentuan egingo da.

3. Tasa aplikatuko da 2018/01/01etik aurrera baimenduko diren zeremonien kasuan.

1. Están obligados al pago de la tasa aquellas personas que soliciten realizar cualquier tipo de ceremonia civil en la Sala Capitular de la Casa Consistorial.

2. El pago de la tasa se realizará en el momento de la solicitud de autorización.

3. La tasa será de aplicación para aquellas ceremonias que se autoricen a partir del 01/01/2018.

VI. ERANSKINA –«IRUNGO BARATZE PARKEA»-KO AISIALDIRAKO BARATZE EKOLOGIKOEN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBETXAMENDU

BEREZIAGATIK.

ANEXO VI – POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS HUERTAS ECOLÓGICASDE OCIO DE «IRUNGO BARATZE PARKEA».

Tarifa

Baratze ekologikoa: 46,00 €.

Tarifa aplika tzeko arauak:

1. Tasa ordaintzera beharturik daude aisialdirako baratze ekologikoaren lagatzearen onuradunak.

2. Ordainketa udalaren baimena ematean egingo da, baldin eta beste prozedura ezberdinen bat ezartzen ez bada.

a) Probetxamendu berrien kasuan, dagokion baimenaerretiratu aurretik.

b) Dagoeneko baimendutako eta luzatutako baimenenkasuan, urteko izaera duten probetxamenduen kasuan izan ezik, hauek urte naturalen arabera kobratuko baitira, Tasaren erroldan behin sartu eta gero, likidazio bat egingo da probetxamendua amaitzen den unean.

3. Aurrez aipatutako tarifa urte naturalari dagokio. Urtean zehar gertatutako altek eta bajek hurrengo hilabetetik aurrera izango dituzte efektuak eta likidazio propor tzional bat sortuko dute probetxa menduaren iraupenaren arabera, baimenaren

Tarifa

Huerta Ecológica: 46,00 €.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Están obligados al pago de la tasa aquellas personas beneficiarias de la cesión sobre el huerto ecológico de ocio.

2. El pago se realizará, salvo que se establezca algún procedimiento distinto, al otorgarse la autorización municipal.

a) En el caso de nuevos aprovechamientos, previamente a la retirada de la correspondiente autorización.b) En el caso de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, salvo que se trate de aprovechamientos de carácter anual, cuyo cobro se efectuará, por años naturales, una vez incluidos en el padrón de la Tasa, se efectuará una liquidación en el momento de la finalización del aprovechamiento.

3. La tarifa recogida precedentemente corresponde al año natural. Las altas o bajas que se produzcan a lo largo del mismo surtirán efectos a partir del mes siguiente, y darán lugar a una liquidación proporcional según el tiempo de duración del

Page 96: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

berritzearen kasuan izan ezik, ez duelarik kasu honetan likidazio proportzionalik egiteko eskubiderik sortaraziko. Ondorio hauetarako ulertuko da probetxamendua amaitu egin dela ukoegitea edo baja eragiten duten gainontzeko kasuak udalean urkezten direnean.

aprovechamiento, excepto en los supuestos de revocación de la autorización, que no dará lugar a realizar una liquidación proporcional. A éstos efectos se entenderá que finaliza el aprovechamiento en el momento en que la renuncia o cualquiera de los restantes supuestos de baja es presentado en este Ayuntamiento.

7. - ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEN ALDE BEREZIKI APROBETXATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN

ORDENANTZA FISKALA

7. - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS

EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua

1. Udal honek, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11 /1989 Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresei tasak ezartzen eta ordainarazten dizkie udalerriko bideetako lurzoruaren, zorupearen eta lurgainaren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik.

2. Ondore horietarako, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresatzat honako hauek joko dira:a. Energia elektrikoaren, uraren edo gasaren

hornikuntzan diharduten enpresak.

b. Herritar guztientzat telekomunikazio zerbitzuak egiten dituzten enpresak, baldin eta osorik edo zati batez erabiltzen badituzte udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabilera edo aprobetxamendu berezia eginez instalatutako telekomunikazio sare publikoak, sareen edo instalazioen titularra edozein dela ere.

c. Hornidura zerbitzuak egiten dituen edozein enpresa, baldin eta zerbitzuak egiteko erabiltzen dituen tutueria, hari eta gainerako instalazioek udalerriko lurzorua, lurgaina edo zorupea

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

1. Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 11 /1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histbrico de Gipuzkoa, establece y exige tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vias publicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de suministro.

2. A estos efectos, tendran la consideración de empresas explotadoras de servicios de suministro:

a) Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua o gas.

b) Las empresas que presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público mediante la utilizacion, total o parcial, de redes públicas de telecomunicaciones instaladas con utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías publicas municipales, con independencia de la titularidad de las redes o instalaciones.

c) c)Cualesquiera otras empresas de servicios de suministros que utilicen pare la prestación de los mismos tuberías, cables y demás instalaciones

Page 97: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

atzematen badute.

3. Artikulu honetan ezarritakoaren ondoreetarako, zerbitzuak banatzen eta merkaturatzen dituzten enpresak ere zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen multzoan sartuko dire.

que ocupen el suelo, vuelo o subsuelo municipales.

3. A los efectos de lo establecido en este articulo se incluirán entre las empresas explotadoras de servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2. Artikulua

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatuko da.

Artículo 2º

La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial municipal.

II. ZERGA EGITATEA

3. Artikulua

1. Zerga egitatea honakoa da: hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabilera edo aprobetxamendu berezia egitea, zerbitzuok interes orokorrekoak badira, edo eragina badute udalerriko biztanle guztiengan edo gehienengan.

2. Tasaren zenbatekoa ezartzeko araubide hau aurreko artikuluan aipatutako enpresa guztiei aplikatuko zaie, bai zerbitzuak egiteko erabiltzen dituzten sareen titular direnei, bai sareen titular ez izan arren sareak erabiltzeko, sareetan sartzeko edo haiekin konektatzeko eskubideen titular direnei.

3. Sakelako telefonoen zerbitzuak ez dira sartuko tasaren zenbatekoa ezartzeko araubide berezi honetan.

4. Tasa hau bateragarria da udal eskumeneko zerbitzuak edo jarduerak egiteagatik ezar litezkeen beste tasa batzuekin, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresak haien subjektu pasibo izan behar direnean 11/89 Foru Arauaren 23.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. Tasa hau ordaintzen duenak ez du edukiko udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik ezarritako gainerako tasak ordaindu beharrik.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 3º

1. Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario.

2. Este régimen de cuantificación se aplicará a las empresas mencionadas en el apartado anterior tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3. No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.

4. Esta tasa es compatible con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas explotadoras de servicios de suministro deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el art. 23.1.b) de la Norma Foral 11/89 quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exaccion de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial.

III. SUBJEKTU PASIBOA III. SUJETO PASIVO

Page 98: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

4. Artikulua

1. Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33. artikuluan aipatutako pertsona fisiko eta juridikoak eta erakundeak, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen titularrak izanez gero, baldin eta zerbitzuok interes orokorrekoak izan edo udalerriko biztanle guztiengan edo gehienengan eragina badute, eta haiek egiteko udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabilera edo aprobetxamendu berezia egiten bada.

2. Artikulu honetan ezarritakoaren ondoreetarako, zerbitzuak banatzen eta merkaturatzen dituzten enpresak ere zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen multzoan sartuko dira.

Artículo 4º

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, titulares de las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y utilicen privativamente o aprovechen especialmente el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública municipal.

2. A los efectos de lo establecido en este artículo se incluirán entre las empresas explotadoras de servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK

5. Artikulua

Salbuespenak, eta bestelako onura fiskalak, aplikatu beharreko xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 5º

La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.

V. ZERGA OINARRIA

6. Artikulua.

1. Tasaren zerga oinarria kalkulatzeko, hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udal mugartean urtean egiten duten fakturaziotik ateratako sarrera gordinak hartuko dira kontuan.

2. Sarrera gordinak izango dira enpresari egotzi ahal zaizkionak, udalerrian egindako zerbitzuen ordainez lortutakoak badira.

3. Ez dira sarrera gordintzat joko zerbitzuen gaineko zeharkako zergak, ez eta gainontzekoen kontura kobratutako partidak edo kopuruak ere, hornidura zerbitzua ustiatzen dituen enpresaren beraren sarrerak ez badira.Halaber, ez dira sartuko fakturazioko sarrera gordinetan Ekonomia Ministerioaren

V. BASE IMPONIBLE

Artículo 6º

1. La base imponible de la tasa vendrá determinada por los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las empresas explotadoras de servicios de suministros.

2. Serán ingresos brutos aquellos imputables a la entidad que hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en el municipio.

3. No se incluirán como ingresos brutos los impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la empresa explotadora de servicios de suministro.Asimismo, no se incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades

Page 99: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Elektraenergia Ekoizteko Instalazioen Administrazio Erregistroko 1. edo 2. atalean Inskribatutako instalazioetan araubide berezi honen araberako zerga-ordainketari lotuta dagoen energia sortzeko erabiliko den lehengaia hornitzeagatik jasotzen diren kopuruak.

4. Zerbitzuak egiteko besteren sareak erabiltzen dituzten enpresek euren fakturazioaren sarrera gordinetatik kenduko dituzte beste enpresa batzuei beraien sareekin konektatzeagatik edo haietan sartzeagatik ordaindutako kopuruak. Halako sareen titular diren enpresek horregatik jasotako kopuruak fakturazioaren sarrera gordin gisa konputatu behar dituzte.

5. Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 111. artikuluan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ikuskapenari buruzko Araudiaren 37. artikuluan ezarritakoari jarraituz, sareen titular diren enpresek Udalari informazioa eman beharko diote, hark eskatuz gero, sareetan sartzeagatik edo haiekin konektatzeagatik ordaintzen dieten enpresei buruz.

percibidas por aquéllos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquéllas instalaciones que se hallen inscritas en la Seccion 1ª o 2ª del Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por éste régimen especial.

4. Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso a interconexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

5. En virtud de lo establecido en el art. 111 de la Norma Foral General Tributaria y el art. 37 del Reglamento de Inspeccion del Territorio Historico de Gipuzkoa, las empresas titulares de las redes deberán aportar la información que el ayuntamiento le requiera sobre las empresas de las que perciban ingresos en concepto de acceso a interconexión a las redes.

VI. KUOTA

7. Artikulua

Zerga kuota % 1,5 izango da, eta udal mugartean urtean egindako fakturaziotik datozen sarrera gordinei aplikatuko zaie.

VI. CUOTA

Artículo 7º

La cuota tributaria sera del 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA.

8. Artikulua

1. Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa aprobetxamendu berezia hasten denean sortuko da lehenengoz, eta geroztik urtero sortuko da, urtarrilaren 1 ean.

2. Subjektu pasiboari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik jabaritza publikoaren

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO.

Artículo 8º

1. La tasa por ocupación del dominio público municipal por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de suministro se devengará cuando se inicie el aprovechamiento especial y, posteriormente, el 1 de enero de cada año.

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento del dominio público no se desarrolle, procederá la devoluci6n del importe

Page 100: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

aprobetxamendua ezin baliatu edo garatu bade, tasaren zenbatekoa itzuli egingo da.

correspondiente.

VIII. LIKIDAZIOA ETA SARRERA

9. Artikulua

Udalak likidazioa egingo du, eta likidatutako zenbatekoaren sarrera egingo da.

VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO

Articulo 9º

Por el Ayuntamiento se practicará la liquidacion que proceda, ingresándose la cantidad liquidada.

IX. TASEN KUDEAKETA.

10. Artikulua

1. Ekitaldi bakoitzaren lehen lau hilabeteetan, enpresek udal barrutain egindako hornidurengatik lortutako sarreren aitorpena egingo dute, aurreko urtean lortutako sarrera gordinak zehazki azalduz.

2. Aipatu aitorpenarekin batera, enpresaren kontabilitateko laburpena eta kasu bakoitzean Udal Administrazioak eskatuko dituen agiriak aurkeztu beharko dira.

3. Udal Administrazioak Tasa honen zehazketa edo behin behineko kobraketa egingo du, hori egin ondoren 4 urtetan ordaindu beharreko zenbatekoa zuzendu ahal izango delarik eta, epe hori iraganik, kasu bada, behin betikotzat joko da.

IX. GESTIÓN DE LAS TASAS

Artículo 10º

1. Las empresas presentarán dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio declaración por los ingresos obtenidos por suministros efectuados dentro del término municipal con detalle de los ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente anterior.

2. Dicha declaración habrá de acompañarse de un extracto de la contabilidad de la empresa y de la documentación que en cada caso solicite la Administración Municipal.

3. La Administración Municipal procederá a la determinación o cobro provisional de esta Tasa, pudiendo rectificar la cantidad a satisfacer dentro del plazo de 4 años de haberse practicado la misma, transcurrido se entenderá, en su caso, elevada a definitiva.

11. Artikulua

Zergen arloko arau-hausteak, haien sailkapena eta dagozkien zehapenak direla eta, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean eta Ordenantza Fiskal Orokorrean xedatutakoa beteko da.

Artículo 11º

En todo lo referido a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

X. AMAIERAKO XEDAPENA

Ordenantza hau, 2018eko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

X. DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor en el 1 de enero de 2018 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Page 101: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

8.- ZERGA ORDENANTZA, TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN ENPRESEI UDAL JABARI PUBLIKOA ERA PRIBATIBOAN ERABILI ETA

BEREZIKI USTIATZEAGATIKO TASAK EZARTZEA ARAUTZEN DUENA

8.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

MUNICIPAL A FAVOR DE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

1. Artikulua. Foru Araudia

Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan xedatutakoaren arabera, tasak arautu dira eta exijitu dakizkieke telefonia mugikorreko zerbitzuak ematen dituzten enpresei, udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan eta bereziki ustiatzeagatik.

Artículo 1º Normativa Foral

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, se regulan y exigen tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, a favor de las empresas que prestan servicios de telefonía móvil.

2. Artikulua. Zergapeko egitatea

1. Tasa horien zergapeko egitatea da telefonia mugikorreko zerbitzuak emateko udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan erabiltzea eta bereziki ustiatzea.

Joko da erabilera pribatiboa eta ustiapen berezia hasiko dela zerbitzua eskatzen duten pertsonei ematen hasten den unean.

2. Jabari publikoaren ustiapen berezia dela esango da, zerbitzua emateko antenak, instalazioak edo sareak jartzen badira, halakoak udalaren bide publikoetako zoruan, zorupean edo hegaletan jartzen direnean. Ez da kontuan izango nor den bide publikoen titularra.

3. Tasa horiek ez dute zerikusirik izango hirigintza lizentzia emateagatiko tasekin, ez eta honako obra hauek ekarriko dituztenekin ere: udal jabari publikoa lurzoruan, zorupean edo hegaletan erabiltzeko edo ustiatzeko lehenengo instalazioa eraikitzeak, egikaritzeak, haren osagarriak egiteak, mantentzeak edo eraisteak; edo zerbitzuen sareak jartzeko Udalak

Artículo 2º Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de estas tasas, la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, para prestar servicios de telefonía móvil.

Se entiende que se inicia la utilización privativa y el aprovechamiento especial, en el momento en que se inicia la prestación del servicio a las personas que lo solicitan.

2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación del servicio se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales con independencia de quien sea el titular de aquéllas.

3. Estas tasas son independientes de las tasas por el otorgamiento de licencia urbanística, y obras que corresponda por la construcción, ejecución, complemento, conservación, derribo de la 1ª instalación para la utilización o aprovechamiento del dominio público municipal, en el suelo, subsuelo, o vuelo, o por la cesión de uso de infraestructuras específicamente destinadas o

Page 102: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

prestatutako edo berariaz jarritako azpiegituren erabilera lagatzeak.

habilitadas por el Ayuntamiento para alojar redes de servicios.

3. Artikulua. Sortzapena eta zergaldia

1. Tasak sortuko dira telefonia mugikorreko zerbitzuak emateko udal jabari publikoko lurzorua, zorupea edo hegalak era pribatiboan erabiltzen eta bereziki ustiatzen hasten direnean.

2. Udal jabari publikoa aldian behin erabiltzen bada era pribatiboan edo ustiatzen bada bereziki, tasa urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko da, eta zergaldiak urte naturala hartuko du.

3. Gune horiek erabiltzen edo ustiatzen hasi baino ez bada egin, urtea bukatzeko falta diren hiruhilekoei eta hilei dagokien kuota likidatuko da (altari dagokion hila barne).

4. Jarduera uzten bada, urtea hasi denetik igaro diren hiruhilekoei eta hilei dagokien kuota likidatuko da (jarduera utzi den hila barne).

Artículo 3º Devengo y Período impositivo

1. Las tasas se devengan cuando se inicia la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal, para prestar servicios de telefonía móvil.

2. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, se efectúe de forma periódica, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año, y el período impositivo, comprenderá el año natural.

3. En el supuesto de inicio en la utilización o en el aprovechamiento, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres y meses que resten para finalizar el año, incluido el correspondiente al alta.

4. En el supuesto de cese de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres y meses transcurridos desde el inicio del año, incluido el correspondiente al cese.

4. Artikulua. Subjektu pasiboak

1. Tasen subjektu pasibo izango dira auzo osoan edo auzoaren zati handienean eragina duten telefonia mugikorreko zerbitzuak ematen dituzten enpresak edo enpresa-ustiatzaileak, bai sareen titular badira, bai sare horiek erabiltzeko, haietarako sarbidea izateko edo elkarri lotzeko eskubidearen titular baino ez badira.

2. Udalerriaren barruan emantzat joko dira, beren izaera dela eta, udal jabari publikoko lurzoru, zorupe edo hegalen ustiapenaren mende dauden edo harekin zerikusia duten zerbitzu guztiak.

Artículo 4º Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos de las tasas, las empresas explotadoras o prestadoras de servicios de telefonía móvil que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, tanto si son titulares de las redes, como si solamente son titulares de derechos de uso, de acceso o de interconexión de las mismas.

2. Se consideran prestados dentro del término municipal todos los servicios, que por su naturaleza, dependan del aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público municipal o estén en relación con él.

5. Artikulua. Erantzuleak

Subjektu pasiboaren zerga betebeharrei era solidarioan edo ordezkatzailean erantzun beharko diete Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorreko 35.

Artículo 5º Responsables

Responderán solidaria o subsidiriamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a las que se refieren los

Page 103: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

artikulutik 43. artikulura bitartean aipatutako pertsona fisiko edo juridikoek.

artículos 35 a 43 de la Norma Foral General Tributaria de Gipuzkoa.

6. Artikulua. Zerga kuota

1. Telefonia mugikorreko zerbitzuekin erabilera pribatiboa edo ustiapen berezia egiteagatiko tasen zenbatekoa zehazteko, honako parametro hauek aintzat hartuko dira:

a) Urteko oinarrizko tarifa.b) Erabilera pribatiboaren edo ustiapen bereziaren

iraupena.c) Operadore bakoitzari ezar dakiokeen

koefiziente espezifikoa, merkatuan duen kuotaren arabera.

2. Zerga kuota = OT x I x KE

Non,

OT: urteko oinarrizko tarifa.

I: erabilera pribatiboaren edo ustiapen bereziaren iraupena; urteetan edo urteko hiruhilekotan adierazten da (1; 0,25; 0,50; 0,75 eta abar, kontuan izanik ea urte osoa den edo 1., 2. edo 3. hiruhilekoa den, hurrenez hurren).

KE: koefiziente espezifikoa, operadore bakoitzari ezar dakiokeena, kasuan kasuko udalerrian duen merkatu kuotaren arabera.

3. Oinarrizko tarifa eranskinean zehaztu da.

4. Operadore bakoitzari ezar dakiokeen koefiziente espezifikoa zein den jakiteko, abiapuntu hartuko da udalerri horretan dagokion telefonia mugikorraren merkatu kuota osoa, ondoren ordaintzeko edo aldez aurretik ordaintzeko modalitate guztiak barne.

Artículo 6º Cuota tributaria

1. Para determinar la cuantía de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial con los servicios de telefonía móvil, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

a) La tarifa básica por año.b) El tiempo de duración de la utilización

privativa o aprovechamiento especial.c) El coeficiente específico atribuible a cada

operador en función de su cuota de mercado.

2. Cuota tributaria = TB x T x CE

Donde,

TB: es la tarifa básica por año.

T: es el tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial, expresado en años o fracción trimestral del año (1; 0,25; 0,50; 0,75 según se trate de todo el año o de 1, 2, 3 trimestres respectivamente).

CE: es el coeficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado en este término municipal.

3. La tarifa básica se establece en el Anexo.

4. El coeficiente específico atribuible a cada operador se obtendrá a partir de la cuota total de mercado de telefonía móvil que le corresponde en este término municipal, incluyendo todas las modalidades de pago posterior o de pago previo.

7. Artikulua. Tasaren kudeaketa

1. Erabilera pribatiboaren edo ustiapen bereziaren iraupena kalkulatzeko, eta operadore bakoitzari ezar dakiokeen koefiziente espezifikoa zein den jakiteko, subjektu pasiboek honako bi agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, urte bakoitzeko urtarrilaren 30a baino lehen: udal jabaria ustiatzen hasi zen eguna adierazten duen egiaztagiria; eta udalerrian subjektu

Artículo 7º Gestión de la tasa

1. Para calcular el tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial y el coeficiente específico atribuible a cada operador, los sujetos pasivos deberán presentar antes del 30 de enero de cada año, una declaración acreditativa de la fecha de inicio del aprovechamiento del dominio municipal, y del número de usuarios para

Page 104: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

pasiboak zenbat erabiltzailerentzat lan egiten duen erakusten duen egiaztagiria. Ondoren ordaintzeko edo aldez aurretik ordaintzeko zerbitzuak ere jasoko dira egiaztagirian.

2. Interesdunek ez badute adierazpenik egiten horretarako jarritako epean, Udalak eskumena izango du tasa kuantifikatzeko, udalerrian operadore bakoitzak dituen merkatu kuoten arabera.

3. Obligaziodunak datuak ez dituela baieztatu egiaztatzen denean, Udalak aplikatu ahalko ditu Telekomunikazioen Merkatuko Batzordeak argitaratutako azken urteko txostenean jasota izango diren operadore bakoitzaren datuak, udalerriak bereiziak, txostenean agertzen baldin badira; edo kasuan kasuko autonomia erkidegoak edo, bestela, Estatuak, gehitutakoak.

los que el sujeto pasivo opere en el término municipal, que incluirá tanto los servicios de pago posterior o de pago previo.

2. La falta de declaración de los interesados dentro del plazo fijado facultará al Ayuntamiento para cuantificar la tasa, en función de las respectivas cuotas de mercado de cada operador en el municipio.

3. Una vez verificado que el obligado no acredita los datos, el Ayuntamiento podrá aplicar los datos que resulten para cada operador, del último informe anual publicado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones desagregados por el municipio si constan en él, o los agregados por la Comunidad autónoma a la que se pertenece o por el conjunto nacional total en su defecto.

8. Artikulua. Tasa ordaintzea

1. Udalak likidazioak egingo ditu hiru hilez behin, bai eta urte bakoitzeko behin betiko likidazioa ere.

2. Tasak ordaindu beharko dira behin betiko likidazioaren kontura egingo diren hiru hilez behingo likidazioen arabera. 3. Hiru hilez behingo likidazioen zenbatekoa izango da zerga kuotaren emaitza izango den guztizko zenbatekoaren % 25. Zerga kuota ezarritako parametroen arabera kalkulatuko da, eta aurreko urtekoari dagokiona izango da.

4. Udalak likidazioen berri emango die subjektu pasiboei, dituzten zerga zorrak ordain ditzaten ordaintzeko borondatezko aldian, honako mugaegun hauek baino lehen: urte bakoitzeko martxoaren 31, ekainaren 30a, irailaren 30a eta abenduaren 31a.

5. Behin betiko likidazioa sartu beharko da kasuan kasuko urtearen ondorengo lehendabiziko hiruhilekoan. Zenbateko osoa zehaztuko da zerga kuotaren emaitza izango den zenbatekoaren arabera. Zerga kuota ezarritako parametroei jarraikiz kalkulatuko da, eta aurreko urteari dagokiona izango

Artículo 8º Pago de la tasa

1. El Ayuntamiento practicará liquidaciones trimestrales y la liquidación definitiva de cada año.

2. El pago de las tasas deberá efectuarse de acuerdo con las liquidaciones trimestrales, practicadas a cuenta de la liquidación definitiva.

3. El importe de las liquidaciones trimestrales, equivaldrá al 25% del importe total resultante de la cuota tributaria, calculada conforme a los parámetros fijados, y referida al año inmediatamente anterior.

4. El Ayuntamiento notificará las liquidaciones a los sujetos pasivos con el fin de que hagan efectivas sus deudas tributarias en el periodo voluntario de pago, en los siguientes plazos de vencimiento: 31 de marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre, y 31 de Diciembre, de cada año.

5. La liquidación definitiva deberá ser ingresada dentro del primer trimestre siguiente al año al que se refiere. El importe total se determinará por la cuantía resultante de la cuota tributaria calculada conforme a los parámetros fijados, referida al año inmediato anterior.

Page 105: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

da.

6. Sartu beharko den zenbatekoa izango da zenbateko horren eta ekitaldi berari lotuta egingo diren konturako sarreren arteko aldea. Saldoa negatiboa bada, Udalari ordaindutako gehiegizkoa konpentsatu beharko da kontura egingo den lehenengo ordainketan eta hurrengoetan.

7. Erabilera pribatiboak eta ustiapen bereziak kalteak eragiten baditu udal jabari publikoko ondasunetan, Udalak eskatuko du ordain dadila kalteak konpontzeko egoki joko duen diru kopurua. Hori ordainduta ere, berdin-berdin ordaindu beharko da tasa.

8. Erabilera pribatiboak edo ustiapen bereziak jabari publikoa suntsitu edo hondatu badu, onuraduna behartuta izango da kaltetutakoa berregiteko edo konpontzeko gastuen kostu osoa itzultzera. Hala eginda ere, berdin-berdin ordaindu beharko du tasa, eta Ingurumen Erantzukizunari buruzko 26/2007 Legeak dakartzan erantzukizunei erantzun beharko die erantzukizunik badu. Dena den, Udalari kalte ordaina emango zaio, ondasunak lehengoratuta edo konponduta. Kalteak konponezinak badira, berriz, hondatutako ondasunaren balioaren ordaina emango zaio.

6. El importe que deberá ingresarse, corresponde a la diferencia entre ese importe y los ingresos a cuenta efectuados en relación al mismo ejercicio. En el caso de que haya saldo negativo, el exceso satisfecho al Ayuntamiento deberá ser compensado en el primer pago a cuenta o en los sucesivos.

7. Cuando la utilización y el aprovechamiento pueda ocasionar daños a los bienes de dominio público municipal, el Ayuntamiento exigirá el depósito de las cantidades que estime convenientes para cubrir los daños, sin perjuicio del pago de la tasa.

8. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa, estará obligado al reintegro del coste total de los gastos de reconstrucción o reparación, independientemente de las responsabilidades en que pueda incurrir en aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En todo caso, el Ayuntamiento será indemnizado con la restitución o la reparación de los bienes o su valor si los daños fueran irreparables.

9. Artikulua: Oro har aplikatzeko arauak

Tasa horiei aplikagarri zaizkie kudeaketari, aplikazioari, likidazioari, ikuskatzeari, zerga bilketari, arau hausteei eta zigorrei buruzko arauak, honako araudi hauetan xedatuak: Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean, Gipuzkoako Dirubilketa Erregelamenduan, Administrazio Bidean Berraztertzeko Gipuzkoako Erregelamenduan, Zerga Ikuskapenaren Araudian, eta indarrean diren gainerako araudietan.

Artículo 9º Normas de aplicación general

Las normas sobre gestión, aplicación, liquidación, inspección, recaudación, infracciones y sanciones, establecidos en la Norma Foral General Tributaria de Gipuzkoa, Reglamento de Recaudación de Gipuzkoa, Reglamento de Revisión en Vía Administrativa de Gipuzkoa, y Reglamento de Inspección tributaria y demás normativa vigente, son de aplicación a estas tasas.

Azken xedapena

Ordenantza hau eta eranskina, behin Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta gero, indarrean sartuko dira 2018ko urtarrilaren 1ean, eta indarrean izango dira ordenantza eta eranskina indargabetzea edo aldatzea erabakitzen den arte.

Disposición final

La presente Ordenanza y su Anexo, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018, y se mantendrán en vigor mientras no se acuerde su derogación o modificación.

Page 106: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

I. ERANSKINA – OINARRIZKO TARIFA

ANEXO I – TARIFA BÁSICA

Oinarrizko Tarifa Telefonia mugikorreko operadore guztien artean banatua, ustiapen berezia irauten duen denboraren eta operadore bakoitzari bere merkatu kuota oinarritzat hartuta aplikatzekoa zaion koefiziente espezifikoaren arabera 318.027,80.- €

Tarifa básica distribuida entre los distintos operadores de telefonía móvil en función del tiempo de duración del aprovechamiento especial y el coeficiente atribuible a cada operador en función de su cuota de mercado

318.027,80.- €

Page 107: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

9.- ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA

9. - ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

I. XEDAPEN OROKORRAK I. DISPOSICIONES GENERALES

1. Artikulua Artículo 1º

Entitate lokal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.

Esta Entidad Local, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece y exige tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el Anexo, en los términos de la presente Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.

2. Artikulua Artículo 2º

Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial de la Entidad Local.

II. ZERGAGAIA II. HECHO IMPONIBLE

3. Artikulua Artículo 3º

Administrazio Lokalaren aldetik zerbitzu bat eskaintzeak edo jarduera bat burutzeak eratzen du zergagaia, dela eskatua izan delako, dela partikularren egintza edo hutsegiteen ondorioz zeharka probokatu delako.

Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por la Administración Local, bien porque haya sido instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares.

III. SUBJEKTU PASIBOA III. SUJETO PASIVO

4. Artikulua Artículo 4º

1. Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen entitateak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquéllos.

2.-Zergadunaren ordezkotzat hartuko dira: 2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:

Page 108: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

a) Etxebizitza edo lokalen okupatzaileei onura edo eragina dakarkieten zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: higiezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que benefien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

b) Suhiltzaile zerbitzuengatik, aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantenimendua barne, arriskuaren entitate edo sozietate aseguratzaileak.

b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.

c) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan: obren eraikitzaileak edo kontratistak.

c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.

5. Artikulua Artículo 5º

Tasak ordaintzera behartuta daude: Están obligados al pago de las Tasas:

a) Partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.

a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten.

b) Partikularrek eskatu ez baina, horien egintza edo hutsegiteengatik, derrigorrezkoak gertatu diren zerbitzu edo jardueren kasuan, egintza edo hutsegite horiek leporagarri dituztenak.

b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean imputables dichas actuaciones u omisiones.

6. Artikulua Artículo 6º

Ordenantza honetatik eratortzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere erantzungo dute.

Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK19

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES20

20 2013ko uztailaren 30eko osoko bilkuran onetsia, 2013ko irailaren 17ko GAOn argitaratua/ Aprobado por acuerdo Plenario de 30 de julio de 2013, publicado el en BOG el 17 de septiembre de 2013.

Page 109: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

7. artikulua.

Onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan eta jarraian ezarritakoaren arabera emango dira.

1. Xedea.

Atal honen helburua da ondoren zehazten diren tasak ordaintzerakoan aplikatzekoak diren hobariak ezartzea.

Udal Musika EskolaUdal KontserbatorioaUdal Haureskola, (familia unitate bereko partaide kopuruaren araberako hobaria)

Ondoren zehazten diren hobarien onuradun izateko, eskatzaileek ondorengo baldintzak bete behar dituzte:

1.- Udalerrian erroldatua egotea likidazio-gai den kuotari dagokion denboraldia hasi aurretik

2.- Udalerriarekiko zerga-betebeharrak eguneratuak edukitzea edo onartua edukitzea ordaintzeko dauden zorren ordainketaren atzerapena.

3.- Gehienez ere, etxebizitza bakar baten titularra izatea.

4.-Gehinez ere, profesionalak ez diren erabileretarako (A eta F kategoriak) ibilgailu bakar baten titularra izatea.

Salbuetsi egiten zaie azkeneko betekizun hori betetzea 4 edo kide gehiagoko famili unitateei.

Artículo 7º

La concesión de beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación y a lo que a continuación se señala.

1. Objeto.

Es objeto del presente apartado fijar las bonificaciones susceptibles de aplicación por el pago de las siguientes tasas. Escuela de Música MunicipalConservatorio MunicipalEscuela Infantil (bonificación en atención al número de participantes de una misma Unidad Familiar)

Para ser beneficiario de las bonificaciones que a continuación se establecen los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.- Estar empadronado en el municipio con anterioridad al inicio del periodo al que se refiere la cuota objeto de liquidación

2.- Estar al corriente en las obligaciones fiscales con el municipio o tener concedido un aplazamiento de pago sobre las deudas pendientes.

3.- Ser titular, como máximo, de una única vivienda.

4.- Ser titular, como máximo, de un único vehículo para usos no profesionales (categorías A y F).

Se excepciona del cumplimiento de este último requisitos a las unidades familiares de 4 o más miembros.

2. Aplikatzeko hobariak.

2.a. Familia unitatearen diru-sarreren maila kontuan hartuta:

Bat. Gehienez %75eko hobaria:

2. Bonificaciones a aplicar.

2.a. En atención al nivel de ingresos de la unidad familiar:

Uno. Bonificación máxima del 75%.

Page 110: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Famili Unitateko Kideak / Miembros de la Unidad Familiar

Famili-unitatearen urteko gehienezko errenta/ Renta anual máxima de la Unidad Familiar (€)

Kide 1/1 miembro 10.920,00Kide 2/2 miembro 13.580,00Kide 3/3 miembro 14.840,00Kide 4/4 miembro 15.600,00Familia ugaria/ Familia numerosa 16.240,00

BI. Gehienez %25eko hobaria: DOS. Bonificación máxima del 25%:

Famili Unitateko Kideak / Miembros de la Unidad Familiar

Famili-unitatearen urteko gehienezko errenta/ Renta anual máxima de la Unidad Familiar

Kide 1/1 miembro 17.500,00Kide 2/2 miembro 21.700,00Kide 3/3 miembro 23.800,00Kide 4/4 miembro 24.920,00Familia ugaria/ Familia numerosa 26.040,00

2.b Famili Unitate bereko kide-kopuruaren araberako hobaria:

Hobariak ezartzen dira dagozkien kuotetan, aurrerako adierazten diren betekizunak betetzen dituzten, multzoan, onuradunen alde:

-Kuotaren %25a, famili unitateko aldi berean matrikulatutako bigarren kidearen alde.

-Kuotaren %50a, famili unitateko aldi berean matrikulatutako hirugarren eta hortik aurrerako kideen alde.

2.b. Bonificación en atención al número de participantes de una misma Unidad Familiar:

Se establecen bonificaciones en las cuotas respectivas a favor de los beneficiarios que reúnan, conjuntamente, los requisitos que más adelante se señalan:

-Del 25% de la cuota a favor del segundo miembro de la unidad familiar matriculados en el mismo periodo de tiempo.

-Del 50% de la cuota a favor del tercer y sucesivos miembros de la unidad familiar matriculados en el mismo periodo de tiempo.

Hobari hori aplikatzeko denek batera bete beharko dituzten betekizunak honako hauek dira:

a) Famili-unitateko kide desberdinak, Haur Hezkuntza, Lehen edo Bigarren Hezkuntzako ikasleak izanik edo Goi Mailako Ikasketak egiten ari direnak eta 25 urte bete gabe dituztenak, aldi beran, ondorengo zerbitzuetako batean izena emanda egotea:

Los requisitos que, conjuntamente, deberán reunirse para la aplicación de ésta bonificación, son los siguientes:

a) Que los diversos miembros de la unidad familiar, siendo alumnos de Educación Infantil, Enseñanza Primaria, Secundaria o aquéllos que estuvieran cursando Enseñanza Superior, siempre que no hayan superado la edad de 25 años y estén inscritos simultaneamente en alguno de

Page 111: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

1. Udal Musika Eskola eta Udal Kontserbatorioa.

2. Udal Haureskola.

b) Famili unitatearen PFEZ.aren aitorpena egiterakoan oinarri ezargarria ez dadila Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (OAEAP) kopurua hirukoitza baino handiagoa izan zerga-ordainketa; indibidualean; edo OAEAPren seikoitza zerga-ordainketa bateratuan, OAEAP 14 ordainketatan kontuan hartuta.

Beraz, famili-unitateko kide batzuek zerga-ordainketa indibiduala egitea aukeratuko balute, errenta indibidual horien bataz multzoa hartuko da kontutan.

los servicios siguientes:

1. Escuela de Música Municipal y Conservatorio Municipal.2. Escuela Infantil.

b) Que la base imponible, a efectos de la declaración del I.R.P.F. de la Unidad Familiar, no supere el triple del importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en tributación individual; o al séxtuplo del IPREM en la tributación conjunta; considerando el IPREM en 14 pagas.

A éstos efectos, en el supuesto de que varios miembros de la unidad familiar hubieran optado por la tributación individual, se considerará el conjunto de dichas rentas individuales.

2.c. 2.a. eta 2.b. ataletan araututako hobariak ez dira bateragarriak. Subjektu pasibo berak hobari bat baino gehiagorako eskubidea badu, bacará aukeratu beharko du.

Hala ez badu egiten, Udal Administrazioak berak aplikatuko du bere ustez subjektu pasiboarentzat onuragarriena dena.

2.c. Las bonificaciones recogidas en los apartados 2.a. y 2.b. no son compatibles entre sí. En el supuesto de que un mismo sujeto pasivo tenga derecho a más de una bonificación, deberá optar por la aplicación de una sola de ellas.En su defecto, la Administración Municipal aplicará la bonificación que considere más favorable al sujeto pasivo.

3. Aipatu hobariak aplikatzeko zera ulertuko da:

1. Familiaren Urteko Errenta dira Familia Unitateko kide guztien errendimendu guztiak oso-osorik; horiek kontuan hartzen dira PFEZn Zerga-oinarri Orokorra eta horri gehitzen zaio aurrezkiaren zerga-oinarria. Gainera, diru-sarrera gisa sartu dira PFEZn konputagarriak ez direnak: kotizazio gabeko pentsioak, gizarte sorospenak eta, oro har, kargei lotuta ez dauden diru-sarrerak edo salbuetsita daudenak. Hori guztia hobaria eskatzen den ekitaldiaren aurreko zerga-ekitaldiari dagokiolarik.

2.-Familia Unitatearen diru-sarrerak zehazteko, PFEZri buruzko araudiak xedatzen duena beteko da (urtarrilaren 17ko 3/2014 FAren 97 art.). Horrela definitutako Familia Unitatearen kideak izango dira kenketak edukitzeko aukera ematen

3. A los efectos de la aplicación de las señaladas bonificaciones se entenderá que:

1. Constituyen la Renta Familiar Anual el total de los rendimientos íntegros, considerados a efectos de determinar la Base Imponible General en el I.R.P.F., de todos los miembros de la Unidad Familiar, más la Base imponible del ahorro. Se incluirán además, como ingresos, aquellos no computables en IRPF: pensiones no contributivas, subsidios sociales y, en general, los ingresos no sujetos o exentos. Todo ello, relativo al ejercicio económico inmediatamente anterior a aquél para el que se solicite la bonificación.

2. A los efectos de determinar los ingresos de la Unidad Familiar, se estará lo dispuesto a la normativa en materia de IRPF (art. 97 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero). Formarán

Page 112: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

duten gainerako arbasoak eta /edo ondorengoak, aipatutako araudiarekin bat etorriz (79-84 art.). Familia Unitatea definizio honen arabera zehazterik ez dagoenean, kontuan hartuko da hobaria eskatzen den ekitaldiko urtarrilaren 1ean bizikidetza unitatearen osaera.

también parte de la Unidad Familiar así definida el resto de ascendientes y/o descendientes que den lugar a deducciones de acuerdo con la citada normativa (arts. 79 a 84). Cuando no resulte posible determinar la Unidad Familiar conforme a la presente definición, se tendrá en consideración la composición de la unidad convivencial a fecha 1 de enero del ejercicio para el que se solicite la bonificación.

4. Gestioa.

a) Hobaria lortzeko, subjektu pasibo interesatuak dagokion eskaera eta 5. atalean jasotako dokumentazioa aurkeztu beharko ditu, Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin edo beste Administrazio batzuekin zergadunen datu fiskaletarako irispidea izateko sinatutako hitzarmenen bidez lortzerik ez dagoenean.

Eskaera hori zerbitzua eskatzeko garaian egin beharko da, edo bestela, eskatutako zerbitzua -ordaindu beharreko kuota eragin duena- hasi zen datatik gehienez ere bi hilabeteko epean. Epe horietatik kanpo ez da eskaerarik onartuko.

4. Gestión a) Para la obtención de la bonificación, el sujeto

pasivo interesado estará obligado a presentar la correspondiente solicitud junto con la documentación que se recoge en el apartado 5, cuando no sea posible su obtención a través de los convenios suscritos por el Ayuntamiento con la Diputación Foral de Gipuzkoa u otras Administraciones para el acceso a los datos fiscales de los contribuyentes.

Dicha solicitud deberá realizarse en el momento de interesar la prestación del servicio o, en su caso, hasta un máximo de dos meses después de la fecha en que se efectuó el inicio de la prestación del servicio interesada y que da lugar al pago de la cuota. Fuera de estos plazos no se admitirá solicitud alguna.

b) Eskaera aurkeztu eta hurrengo hiruhilekoaren barruan, eta kasuan kasuko Arloak dagokion txostena eginda, Alkatetza Ebazpena emango da, urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arteko indarra izango duena, edo hala dagokionean, kasu horretako tasari dagokion denborarena.

c) Ordenantza honetan ezarritako baldintzetakoren bat betetzen ez duen subjektu pasibo orok galdu egingo ditu hemen adierazten diren hobari-eskubideak, eta ordaindu egin beharko ditu bere egoera sozio-ekonomikoa aldatu zenetik hasita ordaintzea zegozkion kuota guztiak.

b) Dentro del trimestre siguiente a la presentación de la solicitud, y debidamente informado por el Área gestora, se procederá a dictar la correspondiente Resolución de Alcaldía con efectos del 1 de enero al 31 de diciembre o, en su caso, del tiempo a que corresponda la tasa de que se trate.

c) Aquel sujeto pasivo beneficiario que incumpliera cualquiera de las condiciones establecidas en la presente ordenanza perderá los derechos de bonificación aquí establecidos, debiendo proceder al abono de todas aquellas cuotas que le correspondía haber liquidado desde el momento en el que se cambió su situación socio-económica.

5. Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Tasaren salbuespena edo hobaria lortzeko eskari-orria bete ondoren Udalean aurkeztu beharko da eta

5. Documentación a presentar

La solicitud debidamente cumplimentada para obtener las bonificaciones de la tasa, deberá ser

Page 113: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ondorengo agiriak ere erantsi beharko dira:

* Familia Unitateko kide guztien NANaren fotokopia (edo familia liburuarena, NAN izan beharrik ez dutenen kasuan), unitate hori Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 97 artikuluan jasotako definizioaren arabera ulertuta.

presentada en el Ayuntamiento acompañada por los siguientes documentos:

* Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad Familiar (o del libro de familia, para aquéllos que no sea preceptivo contar con dicho DNI), entendida ésta conforme a la definición contenida en el artículo 97 de la Norma Foral 3/2014 de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

* IRPF Aitorpenaren fotokopia edo, bestela:

- Ogasunaren ziurtagiria, Aitortzaileen Zentsuan sartu gabe dagoela esaten duena.

- Soldata, pentsio edo beste kontzeptuetatik jasotako diru-sarrerenziurtagiriak (azkeneko nominaren fotokopia edota pentsioaren justifikantea, etab.)

- Diru-sarrerak autonomo gisa lan egiteagatik diren kasuan, “Zenbatespen objektiboa” izenekoaren fotokopia gehitu behar da.

- INEMen ziurtagiria, prestazio ekonomikorik jasotzen ari den ala ez esaten duena.

- Erakunde finantzierotan dituzten kontu korronteen bataz besteko saldoaren ziurtagiria (Libretak, kontuak, epekako aurrezkia, etab.)

- Alegatutako edozein gorabehera bereziren justifikazioa.

- Bizitza laboraleko txostena

* Interesgarri izan daitekeen beste edozein dokumentazio.

Behar diren dokumentazio guztiak ez baditu eskatzaileak aurkezten, gehienez hamar egunetako epean dokumentazioa osatzeko errekerituko zaio bestela eskubidea galdu eta espedientea artxibatuko delarik, baliorik gabe utziz.

* Fotocopia de la Declaración del IRPF o en su defecto :

- Certificado de Hacienda de no estar incluido en el Censo de Declarantes.

- Certificados de ingresos que se tuvieran procedentes de salarios, pensiones u otros conceptos (fotocopia de la última nómina y/o justificante de la pensión, etc.).

- En caso de ingresos por trabajos de trabajador autónomo, adjuntar la fotocopia de la “Estimación Objetiva”.

- Certificado del INEM de estar percibiendo o no alguna prestación económica.

- Certificado de saldos medios de las cuentas que se posean en entidades financieras (Libretas, cuentas, ahorro a plazo, etc....).

- Justificación de cualquier circunstancia especial alegada.

- Informe de la vida laboral

* Cualquier otra documentación que pudiera considerar de interés.

En caso de no presentarse por el solicitante la totalidad de la documentación necesaria se le requerirá para que en el plazo máximo de diez días complete la misma considerando que decae el derecho y archivando el expediente no teniendo éste efecto alguno.

V. OINARRI EZARGARRIA V. BASE IMPONIBLE

8. Artikulua Artículo 8º

Page 114: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Oinarri ezargarria zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitzak eratzen du, IV. Eranskinean jasotakoaren arabera.

Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los términos contenidos en el Anexo IV.

VI. KUOTA VI. CUOTA

9. Artikulua Artículo 9º

Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.

La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

10. Artikulua Artículo 10º

Zerbitzua edo jarduera egiten denean sortzen da tasa.

La tasa se devenga cuando se realiza el servicio o actividad.

VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO

11. Artikulua Artículo 11º

Administrazio Lokalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.

Por la Administración Local se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.

IX. TASEN KUDEAKETA IX. GESTIÓN DE LAS TASAS

12. Artikulua Artículo 12º

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

I. ERANSKINA - INTERESATUEK HORRELA ESKATURIK, UDAL ADMINISTRAZIOAK EMAN EDO ULERTZEN DITUEN DOKUMENTUAK IZAPIDATZEAGATIK

Page 115: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ANEXO I - POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LAS ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES MUNICIPALES, A INSTANCIA DE PARTE

Exakzio honen oinarria, izapidatu beharreko espedienteen izaeratik ateratakoa hartuko da.

TARIFA

Udal eskumeneko espediente oro izapidatzeagatik aplikatu beharreko tarifa, instantzia bakoitzean, hasti eta bukatu arte, azken erabakia interesatuari ziurtatu eta jakineraztea barne, ondorengoa izango da:

Se tomará como base de la presente exacción la que resulte de la naturaleza de los expedientes a tramitar.

TARIFA

La Tarifa a aplicar por tramitación, en cada instancia, de toda clase de expedientes de competencia municipal, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído, será la siguiente:

1. Epigrafea: Ziurtagiriak Epigrafe 1: Certificados

a) Udal bulegoetan azaltzen diren beste hainbat erabaki eta dokumentuen ziurtagiriak

a) Certificaciones de acuerdos y documentos que consten en las Oficinas Municipales

Azken bost urtetako dataren bati dagozkionak, folio bakoitzeko 2,25 €

Referidos a una fecha dentro del último quinquenio, por cada folio 2,25 €

Aurreko bosturtetakoa, lehenengo folioa 2,90€ Del quinquenio anterior, el primer folio 2,90 €Hamarretik pasatzen den urte bakoitzeko, lehen folioari erantsiko zaio 2,15 €

Por cada año que pase de diez, se agregará al primer folio 2,15 €

2. Epigrafea: Txostenak Epigrafe 2: Informes

Interesatuek horrela eskaturik eta interes partikularrean sustatutako espediente administratibo edo judiziozko agintearen arabera udal teknikariek jaulkitako txosten bakoitzeko 8,60 €

Informes que emitan los técnicos municipales en expedientes administrati-vos o en virtud de mandamiento judicial promovido a instancia de parte y en interés particular 8,60 €

Atestatua 23,30 € Atestados 23,30 €Hirigintzako Txostenak 31,45 € Informes Urbanísticos 31,45 €Hirigintzako Ziurtagiriak 94,15 € Certificaciones Urbanísticas 94,15 €

Interesatuek eskatuta, funtzionamenduan dauden jarduerakin lotuta, Udal Zerbitzu Teknikoek egindako ikuskapen-lanengatik ematen dituzten txostenak likidatu egingo zaizkie salaketa-egileari, nahiz salaketa-hartzaileari, egindako ikuskapenaren emaitzaren arabera. Kanpoko langilerik kontratatzea beharrezkoa izatekotan, likidazioan bertan egindako laguntza teknikoaren kostua gehituko da.

Los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales con motivo de inspecciones realizadas, a instancia de parte, con relación a actividades en funcionamiento, serán liquidadas bien al denunciante o bien a la persona denunciada, conforme al resultado de la inspección realizada. En caso de resultar necesario contratar personal externo, se incorporará a la liquidación el coste de la asistencia técnica realizada.

Page 116: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

3. Epigrafea: Dokumentuak egiaztatzea Epigrafe 3: Compulsa de Documentos

Egiaztatutako dokumentu bakoitzeko, jubilazio, langabezia, eskola, akademia edo antzeko espedienteen izapidetzan eragina izan behar duenean izan ezik, 6,45 €

Por cada documento compulsado, salvo que vaya a surtir efectos en la tramitación de expedientes de jubilación, desempleo, escolaridad, académicos u otros análogos, 6,45 €

4. Epigrafea: Askiespena Epigrafe 4: Bastanteo

Dokumentuen askiespenagatik 18,65 € Por bastanteo de documentos 18,65 €

5. Epigrafea: karneta eta txartelak berriro egiteagatik.

Epígrafe 5. Reexpedición de carnets y tarjetas

Liburutegiko karneta 4,65 € Del carnet de la Biblioteca 4,65 €Azoka txikian postuak jartzeko baimenduen identifikazio-txartelena. 4,65 €

De tarjetas identificativas de autorizados para la instalación de puestos en el Mercadillo 4,65 €

Eremu mugatuetara sartzeko txartela: De tarjetas de acceso a zonas restringidas:

Txartela egiteagatik eta lehen aldiz emateagatik 0,00 €

Por expedición y entrega inicial de la tarjeta 0,00 €

Bigarren txartela edo beste bat emateagatik txartela galtzea edo hondatzea dela-eta 26,25 €

Por entrega de segunda tarjeta o sucesivas por pérdida o deterioro de la misma: 26,25 €

-Lapurretagatik txartel berri bat emateagatik (nahitaezkoa da polizi salaketa aurkeztea). 0,00 €

-Por entrega de nueva tarjeta por motivo de robo (obligatorio presentar denuncia policial). 0,00 €

6. Epigrafea: Animali arriskutsuak edukitzeko baimena.

Epigrafe 6: Licencia para tenencia de animales peligrosos.

Baimena edo berriztapen emateagatik 21,55 € Por otorgamiento de licencia/renovación 21,55 €

7. Epigrafea: Beste hainbat Epigrafe 7: Otros varios

a) Planoen kopiak a) Copias de planos

a.1) Plotter a.1) Plotter> A-0 / ml 26,85 € > A-0 / ml 26,85 €A-0 26,85 € A-0 26,85 €A-1 21,70 € A-1 21,70 €A-2 16,55 € A-2 16,55 €A-3 10,35 € A-3 10,35 €a.2) Kopiagailua a.2) Copiadora> A-0 / ml 16,55 € > A-0 / ml 16,55 €

Page 117: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

A-0 16,55 € A-0 16,55 €A-1 10,35 € A-1 10,35 €A-2 8,30 € A-2 8,30 €A-3 3,15 € A-3 3,15 €A-4 1,10 € A-4 1,10 €

b) Proiektuen planoen kopiak b) Copias de planos de proyectos

> A-0 (ml) 2,65 € > A-0 (ml) 2,65 €<= A-0 (planoko) 2,65 € <= A-0 (por plano) 2,65 €OHARRA: Espedienteen izapidean, aginduzko iragarkiak argitaratzeagatik sortutako gastuak, dagokien zenbatekoagatik fakturako dira

NOTA: En la tramitación de los expedientes, los gastos que se deriven de la publicación de los anuncios preceptivos, serán facturados por el importe correspondiente.

c) Kartografia digitala c) Cartografía digital

c.1) Irungo Udalaren datu kartografiko sinbolizatuak edo irudi grafikoak oinarritzat erabiltzen dituzten mapak argitaratzea.

c.1) Publicación de mapas que utilicen como base los datos cartográficos simbolizados o imágenes gráficas del Ayuntamiento de Irun.

ProduktuaProducto

BereizketaResolucion

FormatuaFormato

Unitatea

Unidad€/mapa

Kartografia Digitala Zona Urbanoa 2DCartografía Digital Zona Urbana 2D 1/500 DWG Orria / Hoja

(250x250m) 129,05 €

Kartografia Digitala Gainontzekoa 2DCartografía Digital Resto 2D 1/2000 DWG Orria / Hoja

(1000x1000m) 129,05 €

Kartografia Digitala Zona Urbanoa 3DCartografía Digital Zona Urbana 3D 1/500 DWG Orria /Hoja

(250x250m) 199,50 €

Kartografia Digitala Gainontzekoa 3DCartografía Digital Resto 3D 1/2000 DWG Orria /Hoja

(1000x1000m) 199,50 €

OrtoargazkiaOrtofoto 20cm ECW Orria /Hoja

(1000x1000m) 67,55 €

c.2) Argitalpen bibliografikoak, Irungo Udalaren material kartografikoa edo bere argazki edo irudien artxiboko materiala erabiltzen dituztenak.

c.2) Publicaciones bibliográficas en las que se utilice material cartográfico del Ayuntamiento de Irun, o bien de su archivo de fotografías o imágenes.

Irudi txikia erabiltzeko lagapenaGehienez 10x15 zm - Liburua 106,70 €

Cesión de uso de imagen pequeñaMáx. 10x15 cm - Libro 106,70 €

Irudi ertaina erabiltzeko lagapenaGehienez 15x30 zm - Liburua 140,50 €

Cesión de uso de imagen medianaMáx. 15x30 cm - Libro 140,50 €

Irudi handia erabiltzeko lagapenaGutxienez 30x30 zm - Liburua 179,80 €

Cesión de uso de imagen grandeMás de 30x30 cm - Libro 179,80 €

Irudia erabiltzeko lagapena Gutxienez 50x50 zm - Kartela 235,90 €

Cesión de uso de imagen Más de 50x50 cm - Cartel 235,90 €

Irudia erabiltzeko lagapena Gutxienez 100x100 zm – Erakusketa 235,90 €

Cesión de uso de imagen Más de 100x100 cm - Exposición 235,90 €

Page 118: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

c.3) Informazio ez estandarra, udal teknikarien aldetik prestakuntza eskatzen duena

Erabilera komertzialerako den kasuetan daukan prezioa oinarri hartuz eta Ha neurriaren arabera ezarrita, zera proposatzen dugu:

c.3) Información no estándar que requiera preparación por parte de los técnicos municipales

Tomado como base el precio para el caso de uso comercial y estableciéndolo por Ha, los importes serán:

ProduktuaProducto

BereizketaResolucion

FormatuaFormato

UnitateaUnidad €/Ha

Kartografia Digitala Zona Urbanoa 2DCartografía Digital Zona Urbana 2D 1/500 DWG Ha 18,95 €

Kartografia Digitala Gainontzekoa 2DCartografía Digital Resto 2D 1/2000 DWG Ha 1,25 €

Kartografia Digitala Zona Urbanoa 3DCartografía Digital Zona Urbana 3D 1/500 DWG Ha 28,35 €

Kartografia Digitala Gainontzekoa 3DCartografía Digital Resto 3D 1/2000 DWG Ha 1,90 €

OrtoargazkiaOrtofoto 20cm ECW Orria /Hoja

(1000x1000m) 0,70 €

8. Epigrafea: Balizko txakur arriskutsuen Erregistroa

Epigrafe 8: Registro Municipal de perros potencialmente peligrosos.

Txartela emateko/berritzeko 21,30 € Inscripción/renovación de tarjeta 21,30 €

IRUNGO UDALAK ERATUTAKO DATU KARTOGRAFIKOAK ETA INFORMAZIOA ERABILTZEKO BALDINTZAK.

CONDICIONES DE USO DE LOS DATOS CARTOGRÁFICOS Y DE LA INFORMACIÓN ELABORADA POR El AYUNTAMIENTO DE IRUN.

1. Irungo Udalak eratutako datu kartografikoak eta informazioa JABETZA INTELEKTUALAren modalitate bat da, Jabetza Intelektualaren Legearen apirilaren 12ko 1/1996 Errege Dekretu Legegilearen 10. artikuluak eta aplikagarri diren gainerako nazio eta nazioarteko legeriek babestua, eta EDOZEIN pertsona fisiko edo juridikok erabiltzeak esan nahi du Erabiltzeko Baldintza hauek osorik eta zalantzarik gabe beteko direla.

1. Los datos cartográficos y la información elaborada por el Ayuntamiento de Irun constituyen una modalidad de PROPIEDAD INTELECTUAL protegida por el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril de la Ley de Propiedad Intelectual y de la demás legislación nacional e internacional aplicable, y su uso por parte de CUALQUIER persona física o jurídica supone la aceptación completa e incondicional de estas Condiciones de Uso.

Irungo Udaleko datu kartografikoak eta informazioa erabiltzeak EZ dakar, inola ere, bere jabe bilakatzea, izan ere, erabat eta ondorio guztietarako Irungo Udalarenak izango baitira. Beraz, Irungo Udalari bakarrik dagokio ustiatzeko eskubideak erabiltzea eta, bereziki, informazio hori erreproduzitu, itzuli, banatu, publikoki komunikatu

El uso de los datos cartográficos y de la información elaborada por el Ayuntamiento de Irun NO conlleva, en ningún caso, la adquisición de su propiedad, que seguirá siendo en exclusiva y a todos los efectos, del Ayuntamiento de Irun. Por consiguiente, corresponde en exclusiva al Ayuntamiento de Irun el ejercicio de los derechos

Page 119: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

eta eraldatzekoa. de explotación y, en particular, de reproducción, traducción, distribución, comunicación pública y transformación de dicha información.

2. Irungo Udaleko datu kartografikoak eta informazioa erabiltzen dutenak konprometitzen dira horiek legez erabiltzera, eta beroiek izango dira datuen erabileraren erantzule bakarrak, eta ESPRESUKI UKO EGITEN DIOTE IRUNGO UDALARI INONGO ERREKLAMAZIORIK JARTZEARI, ez baita inola ere erantzule egiten erabiltzaileek datu kartografikoei eta informazioari emango dioten erabileraren inguruan, ezta erabilera horretatik sor daitezkeen ondorioena ere.

2. Los usuarios de los datos cartográficos y de la información elaborada por el Ayuntamiento de Irun se comprometen al uso legal de los mismos, siendo los únicos responsables de la utilización que se haga de ellos y RENUNCIANDO DE FORMA EXPRESA A TODA RECLAMACIÓN FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE IRUN, que en ningún caso se hace responsable del uso, legal o no, que los usuarios hagan de los datos cartográficos y de la información, así como de las consecuencias que puedan desprenderse de dicho uso.

3. Irungo Udalak eratutako datu kartografikoak eta/edo informazioa banaka eta ez esklusiboki erabiltzeko baimena ematen da, une oro klausula hauek eta jabetza intelektualaren arautegia betetzeko baldintzapean edo, enpresa bat izatekotan, bere enpresa-xedearekin zerikusia daukaten jarduerei lotuta. BI KASUETAN DEBEKATUTA DAGO informazio horren ERABILERA KOMERTZIALA, bai osorik eta bai parte bat izanda, zeharka edo zati batzuk aterata edo orokortuta izanik ere.

3. Se autoriza el uso individual y no exclusivo de los datos cartográficos y/o de la información elaborada por el Ayuntamiento de Irun, condicionado en todo momento al cumplimiento de estas cláusulas y de la normativa de propiedad intelectual, o, en el caso de una empresa, a aquellas actividades relacionadas con su objeto social. EN AMBOS CASOS QUEDA PROHIBIDO EL USO COMERCIAL de esta información, sea en su totalidad o en parte, indirectamente o en forma de extracciones o generalizaciones de la misma.

Irungo Udalak eratutako datu kartografiko eta informazioaren erabilera komertzialari dagokionez, erabiltzeko baldintza hauetako seigarren klausulan esaten dena bete beharko da.

Por lo que respecta al uso comercial de los datos cartográficos y de la información elaborada por el Ayuntamiento de Irun, habrá que atenerse a lo que dispone la cláusula sexta de estas condiciones de uso.

4. Erabat debekatuta dago Irungo Udalak eratutako datu kartografikoak eta/edo informazioa ez-legezko helburuetarako erabiltzea. Era berean, espresuki debekatzen da datu eta/edo informazio hauek hirugarren parteei erakustea datuak beharrezko diren esparru funtzionaletik urrun dauden pertsonak badira, jabetza intelektualaren legeak ezarrita duenez.

4. Queda terminantemente prohibido utilizar los datos cartográficos y/o la información elaborada por el Ayuntamiento de Irun con fines ilegales. Asimismo, se prohíbe expresamente toda exhibición de estos datos y/o información a terceras partes que sean ajenas al ámbito funcional en el que resulten necesarios, según los términos establecidos por la Ley de propiedad intelectual.

Hala ere, debekatuta dago alokatzea, saltzea, lagatzea, eskualdatzea, komertzializatzea, argitaratzea, helburu komertziala duen edozein

No obstante, queda prohibido el arrendamiento, venta, cesión, transferencia, comercialización, edición, cualquier actuación con fines

Page 120: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

jarduera burutzea eta, orokorki, irabazizko helburuak dituen era guztietako ekintzak, Irungo Udalaren datu kartografikoen eta informazioaren jabetza eskubideak hausteko arriskua badago.

comerciales y, en general, todo tipo de acto con fines lucrativos, susceptible de vulnerar los derechos de propiedad de los datos cartográficos y de la información del Ayuntamiento de Irun.

5. Irungo Udalak eratutako datu kartografiko eta/edo informazioaren edozein erabilera komertzialerako datu eta/edo informazio horiek erabiltzeko baimen-kontratu bat sinatu beharko da, horretarako adieraziko diren baldintzen eta tarifa ekonomikoen arabera.

5. Para cualquier uso comercial de los datos cartográficos y/o información cartográfica elaborada por el Ayuntamiento de Irun, habrá que firmar un contrato de licencia de uso de dichos datos y/o información, de acuerdo con las condiciones y las tarifas económicas que a tal efecto se indiquen.

“Prezio komertzial”gisa ulertzen da paperean eginiko edozein eratako argitalpenetan (liburuak, aldizkariak, egunkariak, mapak, kartelak, etab.) datu kartografikoak eta informazio kartografikoa erabiltzea, publikoari saltzeko prezio bat badute.

Se entiende por “uso comercial” la utilización de datos cartográficos y de información cartográfica en todo tipo de publicaciones en papel (libros, revistas, diarios, mapas, carteles, etc.) que tengan un precio de venta al público.

Erabiltzeko baimen kontratu honetan ezarriko dira erreproduzitu eta erabiltzeko arauak. Baimen hori emango da, bakarrik, eskarian aipatu den helbururako, eta arauetan bertan adieraziko da lagatako datuak eta/edo informazioa Irungo Udalaren jabetzakoak direla aipatzeko obligazioa dagoela.

En este contrato de licencia de uso se establecerán las normas de reproducción y uso, autorización que se concederá únicamente para lo que ha sido solicitada y en la cual constará la obligatoriedad de mencionar la propiedad del Ayuntamiento de Irun de los datos y/o información cedida.

6. Aurreko aurreikuspenen aurkako jarduera oro, hala nola baimen baten bitartez babestu gabeko bestelako jarduera haiek, baimena derrigorrezkoa ez den kasuetan, Irungo Udalaren jabetza intelektualaren eskubideak hautsi egin direla ulertuko da, eta honek, bere kasuan, emandako baimena automatikoki atzera bota eta Irungo Udalak eratutako datu kartografikoetara eta informaziora sartzeko bidea baliogabetu, eten eta/edo blokeatu ahal izango du, dagozkion kalte-ordainak erreklamatzeko eta egokitzat jotzen diren legezko jardueretara jotzeko kalterik gabe.

6. Toda actuación contraria a las previsiones anteriores, así como todas aquellas otras acciones no amparadas por una autorización, en los casos en los que ésta sea preceptiva, se considerarán una vulneración de los derechos de propiedad intelectual del Ayuntamiento de Irun, pudiendo éste en su caso, revocar automáticamente la autorización otorgada y cesar, interrumpir y/o bloquear el acceso a los datos cartográficos y de la información elaborada por el Ayuntamiento de Irun, sin perjuicio de reclamar las indemnizaciones pertinentes y de recurrir a las acciones legales que se juzguen oportunas.

DATU KARTOGRAFIKOAK MAILA KOMERTZIALEAN ERABILTZEKO BAIMENA

LICENCIA DE USO COMERCIAL DE DATOS CARTOGRÁFICOS

Bai argitaletxeek eta bai informazio alorreko profesionalek orokorki Irungo Udalari zuzenduta eginiko eskariei zerbitzu bat ematearren, beren argitalpenetarako gure datu kartografikoak

Con el fin de ofrecer un servicio a las demandas dirigidas al Ayuntamiento de Irun por parte de las editoriales y los profesionales de la información en general, por lo que respecta a la

Page 121: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

erabiltzeari dagokionean, aipatu datu kartografikoak maila komertzialean erabiltzeko baimenen prezioen zerrenda agertzen da, jarduteko esparru desberdinak kontuan hartuz sailkatuta.

utilización de nuestros datos cartográficos para sus publicaciones, tanto en papel como digitales, a continuación se presenta la lista de precios de las licencias de uso comercial de dichos datos cartográficos, desglosados en función de los distintos ámbitos de actuación.

1. Irungo Udalaren datu kartografiko sinbolizatuak edo irudi grafikoak oinarritzat erabiltzen dituzten mapak argitaratzea

1. Publicación de mapas que utilicen como base los datos cartográficos simbolizados o imágenes gráficas del Ayuntamiento de Irun

Erabiltzeko baimenaren lagapena argitaratzen den mapa bakoitzerako egingo da, IRUNGO UDALAK ERATUTAKO DATU KARTOGRAFIKOAK ETA INFORMAZIOA ERABILTZEKO BALDINTZAK zenbateko finkoa.

La cesión de la licencia de uso se efectuará por cada mapa que se publique, es decir, por cada mapa distinto se necesitará la correspondiente licencia de uso. Importe fijo para cada conjunto de datos.

Gauzatzea: Erabiltzeko baimena lagatzeko kontratu bat sinatuko da mapa bakoitzeko, eta kontratuaren eranskin bat sinatuko da berriz inprimatu edo berriz editatzeagatik, non agertuko den editorearen obligazioa erabiltzen dituen datuak Irungo Udalaren jabetzakoak direla adieraztekoa. Edizio eta berrinprimatze bakoitzarekin egiten den tiradaren kontrol estua egin beharko da.

Implantación: Se firmará un contrato de cesión de la licencia de uso por cada mapa y un anexo al contrato por cada reimpresión o reedición, donde figurará la obligación del editor de hacer constar que la propiedad de los datos corresponde al Ayuntamiento de Irun. Habrá que mantener un control estricto de la tirada de cada una de las ediciones y reimpresiones.

2. Argitalpen bibliografikoak

Irungo Udalaren material kartografikoa edo bere argazki edo irudien artxiboko materiala erabiltzen dituzten argitalpenak.

2. Publicaciones bibliográficas

Publicaciones en las que se utilice material cartográfico del Ayuntamiento de Irun, o bien de su archivo de fotografías o imágenes.

Erabiltzeko lagapena egiteko irizpide hauek proposatzen dira, modalitate bakoitzaren arabera:

* Irungo Udalaren mapa bat erreproduzitzeko garaian, jarduera pribatu baterako denean eta DINA4 formatua baino txikiagoan, Irungo Udalaren baimen espliziturik ez da beharko. Besterik gabe, editoreek idatzizko eta argi eta garbi ikusteko moduko aipamen bat egin beharko dute informazioaren jatorria eta Irungo Udalaren copyright zein den adieraziz.

Se concretan los siguientes criterios para la cesión de uso según cada modalidad:

* Por lo que respecta a la reproducción de un mapa del Ayuntamiento de Irun en un formato inferior a 1 DINA4 para una actividad privada, no se necesitará el permiso explícito por parte del Ayuntamiento de Irun. Simplemente, los editores deberán hacer una referencia escrita y claramente visible del origen de la información y del copyright del Ayuntamiento de Irun.

* Publizitate alorreko jardueretarako Irungo Udalaren materiala sartzeari dagokionez, erabiltzeko doaneko lagapena emango da, beti ere jarduera horiek ez badakarte material kartografikoaren erabilera intentsiboa, kasu

* Por lo que respecta a la inclusión de material del Ayuntamiento de Irun para actividades del ámbito de la publicidad, se concederá una cesión de uso gratuita, siempre y cuando dichas actividades no impliquen una utilización

Page 122: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

horretan kasuz kasu aztertuko baita bidezkoa den ala ez baloratzearren. Editoreak eskaria idatziz bideratu beharko du eta Irungo Udaleko alkateak sinatutako gutun bat izango da baimena, non aipatuko den zein den arrazoia, informazioaren jabea eta erreproduzitzeko esklusibitatea.

intensiva del material cartográfico, por lo que se analizarán caso por caso con el fin de valorar si es procedente. La solicitud por parte del editor deberá cursarse por escrito y la autorización será una carta firmada por el Alcalde del Ayuntamiento de Irun, en la que se hará referencia al motivo, propiedad de la información y exclusividad para su reproducción.

Liburuak, entziklopediak, turismo gidak, kartelak, etab. ilustratzeko irudiak eta mapak eskatzeari dagokionez, tirada handia eta saltzeko prezioarekin, editoreak aipatu beharko du datu horien jabea Irungo Udala dela. Honek erreproduzitzeko baimena emango du eskarian adierazten den agirian, eta horien zenbatekoa fakturatzeari ekingo zaio ondorengo tarifak aplikatuz, gehi euskarria grabatzeko eta informazioa ateratzeko gastuak:

* Por lo que respecta a las solicitudes de imágenes y mapas para ilustrar libros, enciclopedias, guías de turismo, carteles, etc., con una tirada considerable y precio de venta, el editor deberá hacer constar que el propietario de los datos es el Ayuntamiento de Irun. Éste concederá autorización para su reproducción en el documento indicado en la solicitud y se procederá a facturar su importe aplicando las siguientes tarifas, más los gastos de grabación del soporte y de la expedición de la información:

3. Interneten erabilera

Ekonomikoki kasuz kasu aztertu eta baloratuko da, eskatutako zerbitzuaren ezaugarriak kontuan hartuta.

3. Utilización en Internet

Se analizará y valorará económicamente caso por caso, en función de las características del servicio solicitado.

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Errejistro Orokorrean ez da onartuko ezta Udal Txit Goren honetako Bulegoetan emango ere tasa horri loturiko inolako ofizio, jakinarazpen, titulu, agiri edo dokumentu, dagokion ondainketaren ziurtagiriarekin batera ez badoa.

2. Tasa honi loturik egon eta ordainketaren ziurtagiririk ez duen dokumentua baliogabetzat joko da.

3. Udal bulegoetan eta Udal Kontuhartzailetzak jarritako lekuetan entregatuko dira ordainketaren ziurtagiriak.

4. 1996ko ekainaren 19ko osoko bilkuran erabaki zenez, errolda, portaera ona, bizitoki eta egoitza-ziurtagiriak egiteagatik tasa bat ordaintzeko esijentzia kendu egin zen, baita, errolda egiteko

Normas de aplicación de la tarifa:

1. No se admitirán en el registro General ni se entregarán por las Oficinas del Excmo. Ayuntamiento, oficio, comunicación, título, volante o documento alguno sujeto a esta tasa, sin que vaya acompañado del correspondiente justificante de su abono.

2. El documento que estando sujeto a esta tasa, careciese del justificante de su abono, será considerado nulo.

3. Los justificantes de pago serán entregados en las dependencias municipales y lugares que designe la Intervención Municipal.

4. En virtud del acuerdo plenario adoptado en la sesión de 19 de junio de 1996, fue suprimida la exigencia de tasa por emisión de certificados de empadronamiento, buena conducta, vecindad o

Page 123: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ezarrita dauden epeetatik kanpo, nahita, erroldatzeagatik ere. Ezabaketa hori Ordenantza 1996ko abuztuaren 16ko G.A.O.ean argitaratzen denetik jarriko da indarrean.

residencia, así como por el concepto de empadronamiento realizado, de forma voluntaria, fuera de los plazos establecidos al efecto. Dicha supresión se hace efectiva desde la fecha de publicación de la Ordenanza en el B.O.G. de 16 de agosto de 1996.

Salbuespenak eta hobariak

A) Salbuespenak

Ordenantza honetan, 7. Epigrafean, erregulatzen diren kuotak ordaintzetik salbuetsirik daude:

- Dokumentazioa, udal enkargu bat egiteko beharrezkoa denean.

- Ikasleen proiektu tekniko bat garatzeko eskatzen denean. Kasu hauetan, eskaera, matrikulatuta dagoen zentruko arduradun baten bidez gauzatu beharko du eskaera.

B) Hobariak

Ordenantza honetan 7. Epigrafean, erregulatzen diren kuotetan, hurrengo hobariak jartzen dira:

- Eraikuntza edo obrarako lizentzia tramitatzeko dokumentazioa eskatzen denean, %50ª.

- Beste administrazioekin arlo honi buruzko harremanak, hitzarmen baten bidez zehaztuko dira.

Exenciones y bonificaciones

A) Exenciones

Están exentas de la aplicación de las cuotas reguladas en el Epígrafe 7:

- Cuando sea necesaria la documentación para la ejecución de un encargo municipal.

- Cuando se solicite para desarrollar un proyecto técnico de un alumno. En estos casos, la solicitud deberá ser formulada por un responsable del centro en el que esté matriculado.

B) Bonificaciones

Se establecen las siguientes cuotas bonificadas para el Epígrafe 7:

- Cuando se solicite la documentación para la tramitación de una licencia de construcción u obra, 50%.

- En esta materia, las relaciones con otras administraciones se concretarán mediante el oportuno Convenio.

II. ERANSKINA - AUTOTAXI LIZENTZIA ETA BAIMEN ADMINISTRATIBOAK EMATEGATIKO TASA.

ANEXO II - POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS.

Ordenantza honetan sartzen diren Zerga-kontzeptuen kuotak ondokoak dira:

Las cuotas de los conceptos impositivos comprendidos en la presente Ordenanza, serán las siguientes:

a) Lizentzia berriak ematea eta Lizentziak a) Concesión y expedición de nuevas El precio

Page 124: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

igortzea: emateko lehiaketatik ateratzen den prezioa.

licencias: resultante del concurso de concesión de licencias.

b) Lizentziak besterentzeko baimena:

-lizentzia besterentze bakoitzeko. 2.091,35 €

b) Autorización de transmisión de licencias:-por cada transmisión de licencia. 2.091,35 €

c) Ibilgailuak aldatzeko baimena 42,60 € c) Autorización de cambio de vehículos:

42,60 €

Tarifa aplikatzeko Arauak: Normas de aplicación de la Tasa:

1.- Zerga oinarria.

Hauek eratzen dute tasa honen Zerga Oinarria:

a) Lizentzia berriak ematea eta igortzea.b) Lizentziak besterentzeko baimena.c) Ibilgailua aldatzeko baimena.d) Bisa eta edo urteroko lizentzia igortzea.

1.- Hecho Imponible.

Constituye el Hecho Imponible de esta tasa:

a) La concesión y expedición de nuevas licencias.b) La autorización de transmisión de licencias.c) La autorización de cambio de vehículos.d) El visado y/o reexpedición de licencias.

2.- Ordaintzeko modua.

Udal administrazioak lizentzia edo baimena emanda, dagokion Likidazioa egingo da. Aipatutako likidazioa emandako lizentzia edo baimena entregatu aurretik ordaindu beharko da.

Bisa eta edo lizentziak berriro ematen direnean, horretarako ezartzen den prozedurak xedatzen duenarekin bat etorriko da kuotaren ordainketa.

2.- Forma de pago.

Otorgada la Licencia o autorización por la Administración Municipal se practicará la correspondiente Liquidación. Dicha Liquidación deberá ser abonada con carácter previo a la entrega de la licencia o autorización concedida.

En los casos de visado y/o reexpedición de licencias, el abono de la cuota se ajustará a lo establecido en el procedimiento que al efecto se establezca.

3. Subjektu pasiboa

Honako hauek izango dira tasaren subjektu pasiboak: zer pertsona fisiko edo juridikori edo Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen martxoaren 8ko Foru Arauaren 36. artikuluak aipatzen duen zer entitateri ematen edo aldatzen zaizkien lizentziak edo ematen zaien ibilgailuak aldatzeko baimena, horiexek.

3.-Sujeto Pasivo:

Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, a cuyo favor se otorgue o transmita la licencia, o se autorice la sustitución del vehículo.

III. ERANSKINA – LURZORUARI ETA HIRI ANTOLAKETARI BURUZKO LEGEEK EXIJITUTAKO HIRIGINTZA LIZENTZIAK EMATEAGATIK

Page 125: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ANEXO III – POR OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA

A.- ERAIKUNTZA ETA OBREN LIZENTZIA A.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS

TARIFA TARIFA

Instalazio, eraikuntza edo obra egiteko proiektuari emandako lizentzia bakoitzeko edo adostasunagatik aplikatuko den tarifa ondorengoa izango da:

La tarifa a aplicar por cada licencia o conformidad prestada al proyecto para la realización de la instalación, construcción u obra, será la siguiente:

Obra txiki bezala izapidatuko diren espedienteak 54,65 €

Expedientes que se tramitan como obras menores 54,65 €

Obra handi bezala izapidatuko diren espedienteak 656,45 €

Expedientes que se tramitan como obras mayores 656,45 €

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Ordainarazpen honen xedea izango da beharrezko zerbitzu teknikoak eta administratiboak ematea Euskadiko Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legeko 207 artikuluak eta hurrengoek eta bat datozen gainerako xedapenek aipatzen duten aginduzko hirigintza-lizentzia edo adostasuna emateko.

2. Instalazioak, eraikuntzak eta obrak indarrean dagoen Araudiari lotzen zaizkion iharduerak erabakitzen du egitate iharduerak erabakitzen du egitate zergagarria, hori guztia aipatutako xedapenetan esandako lizentzia edo adostasuna emateko beharrezko aurrekontu bezala. Tasa honen esparruan sartutakoak bezala hartuko dira suntsitzeari dagozkion lanak (aurri deklarazioetan salbu), lurrak mugitu eta zerbitzu publikoak jartzearen obrak, halaber Egitasmo, Arau eta Ordenantzek adierazitako eraikuntza edo zoru erabileraren ekintza guztiak.

3. Edozein kasutan ere, obra horien egileak eta kontratistak izango dira zergadunaren ordezko.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Será objeto de esta exacción, la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia o conformidad urbanística a que se refieren los artículos 207 y siguientes de la Ley del Pais Vasco 2/2006, de Suelo y Urbanismo y demás disposiciones concordantes.

2. El hecho imponible viene determinado por la actividad municipal desarrollada con motivo de instalaciones, construcciones y obras, tendentes a verificar si las mismas se realizan con sujeción a la normativa vigente, todo ello como presupuesto necesario para el otorgamiento de la oportuna licencia o conformidad a que se refieren las disposiciones mencionadas. Se entenderán incluidos en el ámbito de la presente tasa, las obras relativas a demoliciones (salvo las de inminente ruina), movimientos de tierra y obras de instalación de servicios públicos, así como cuantos actos de edificación y uso del suelo señalen los Planes, Normas u Ordenanzas.

3. En todo caso serán sustitutos del contribuyente las constructoras y contratistas de las obras.

Page 126: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

4. Ordaintzera beharturik daude lizentzia hori eskatzen duten pertsona natural edo juridikoak eta lizentzia hori burutzen dutenak, baita beharrezko lizentziarik gabe instalazioak, eraikuntzak eta obrak burutu dituztenak ere.

5. Instalazio, eraikuntza edo obraren bukaerak lizentzia eman zenean ezarritako epea gainditzen duenean, berriz ere tasa sortuko da dagokion zenbatekoan, baldin eta organo emailearentzat bidezkoa diren arrazoiak ematen ez badira.

6. Tasa hori ordaintzetik SALBUETSITA egongo dira:

a) Behin betiko aurrekontuan 6,010,12 euro gainditzen ez duten obrak. Era berean, eta zenbatekoa edozein delarik ere, salbuetsita egongo dira fatxadak eta/edo teilatuak garbitzeko, margotzeko eta konpontzeko obrak.

b) Interes bereziko edo udal erabilerarako deklaratzen diren obrak, Eraikinen, Instalazioen eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzako 8.1 artikuluko a) atalaren ondorioetarako.

7. Indarrean dagoen arautegitik sortutako edo Ordenantza honek ezarritako salbuespenak lortzeko interesa duten pertsonek, hori lortzeko eskubidea ematen dien arrazoia agertu beharko dute Udaletxean.

8. Tasa honen likidazioa, Instalazio, Eraikuntza eta Obren gaineko Zergarekin batera egingo da.

4. Están obligados al pago las personas naturales o jurídicas solicitantes de la respectiva licencia y los ejecutantes de la respectiva licencia y los ejecutantes de las instalaciones, construcciones y obras cuando se hubiera procedido sin la preceptiva licencia.

5. Volverá a devengarse la tasa, en el importe correspondiente, cuando la finalización de la instalación, construcción u obra supere el plazo fijado al ser otorgada la licencia, salvo que concurran causas justificadas a juicio del órgano otorgante.

6. Se hallarán EXENTOS del pago de esta tasa:

a) Las obras cuyo presupuesto definitivo no supere los 6.010,12 euros. Así mismo y con independencia de su cuantía, estarán exentas las obras de limpieza, pintura y reparación de fachadas y/ o tejados.

b) Las obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal a los efectos del apartado a) del artículo 8, 1 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras.

7. Las personas interesadas en la obtención de las exenciones establecidas por la presente Ordenanza o derivadas de la normativa vigente, deberán acreditar ante este Ayuntamiento las circunstancias que les dan derecho a su obtención.

8. La liquidación se efectuará de forma conjunta con la del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras.

B.- JARDUERETARAKO ETA ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO

BAIMENAK EMATEAGATIK

B.- POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS21

21 Nueva Ordenanza aprobada por acuerdo plenario de 25.10.2006; su aprobación implica la derogación de las Ordenanzas vigentes relativas a la Tasa por otorgamiento de Licencia de Actividades Clasificadas y a la Tasa por otorgamiento de Licencia de Apertura.Por acuerdo plenario de fecha 13.03.2012 se modifica la ordenanza en relación con el concepto de hecho imponible y con las letras f y g del párrafo tercero. Asimismo, se añade una Tarifa 5; todo ello en aplicación

Page 127: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

I. ZERGA-JARDUERA

Tasaren Zerga Jardueratzat hartuko da era guztietako jardueretarako eta establezimenduak irekitzeko baimena eman baino lehen zerbitzu teknikoak eta administratiboak ematea. Establezimendu horiek industrialak, komertzialak, profesionalak eta elkarte alorrekoak izan daitezke, jendearentzako irekita ala ez, baita horien lagungarri edo osagarri izan daitezkeen espazioak edo horiekin zerikusia dutenak ere.

Orobat, Tasaren zergapeko egitatea da lokalak irekitzen direnean egin litezkeen aitorpen arduratxu edo aurretiazko komunikazioak daudenean eman litezkeen geroko egiaztapeneko edo ikuskapeneko administrazio zerbitzuak ematea.

I. HECHO IMPONIBLE

Constituye el Hecho Imponible de la Tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos previos a la concesión de las licencias de actividad y de apertura de todo tipo de establecimientos, incluidos los industriales, comerciales, profesionales y asociativos, estén o no abiertos al público, así como de aquellos espacios que sirvan de auxilio o complemento para las mismas o tengan relación con ellas.

Asimismo, costituye el Hecho Imponible de la Tasa, la prestación de los servicios administrativos de comprobación posterior e inspección que se presten con ocasión de las declaraciones responsables o comunicaciones previas que se formulen a propósito de la apertura de locales.

Ondorioz, instalazio edo irekitze jardueratzat hartuko da:

a) Lehen aldiz establezimendua instalatzea, bere jarduerari hasiera emateko.

b) Establezimendua handitzea eta bertan egiten den edozein aldaketa, instalazioaren hasierako baldintzetan eragina duenean. Horiek berriz egiaztatzea exijituko da.

c) Lokal beroietan jarduera zabaltzea edo aldatzea, aurreko titularrak jarraitzen badu ere.

d) Beste lokal desberdin batzuetara aldatzea.e) Titularitatean aldaketa egitea, Elkarteen izaera

juridikoa aldatze hutsa egiten denean izan ezik, beti ere aretoaren egitura fisikoan edo bertan egiten den ihardueran aldaketarik izan bada.

f) Baimenan behar dutenb edo aurretiazko komunikazioa edo aitorpen arduratzua eskatzen duten jardueren legalizazioa.

g) Baimena behar duten edo aurretiazko komunikazioa edo aitorpen arduratsua eskatzen duten jardueren erregularizazioa.

A tal efecto, tendrá la consideración de instalación o apertura:

a) La instalación por primera vez del establecimiento para dar comienzo a sus actividades.

b) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y que afecte a las condiciones iniciales de la instalación, exigiendo nueva verificación de las mismas.

c) Las ampliaciones o variaciones de actividad en los mismos locales, aunque continúe el titular anterior.

d) Los traslados a otros locales diferentes.e) El cambio en la titularidad, con excepción

de la mera transformación de la naturaleza jurídica de las Sociedades, siempre que se hayan producido cambios en la disposición física del local o en la actividad desplegada en el mismo.

f) La legalización de las actividades sujetas a licencia o sometidas a comunicación previa o declaración responsable.

g) La regularización de las actividades sujetas a licencia o sometidas a comunicación

de la Norma Foral 5/2011, de 26 de diciembre, de Modificación del IRPF tendente a la recuperación de la equidad, y de aprobación de otras medidas tributarias, publicada en el B.O.G. nº 244 de 27.12.2011.

Page 128: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Baimenak berrikustea, titularraren jarduerek arrazoituta, salaketak daudelako edo udalaren ikuskaritzak bultzatuta.

previa o declaración responsable.

La revisión de las licencias motivada por actuaciones del titular, por denuncias o por inspección municipal.

II. ZORTZAPENA

Tasak sortu egingo dira eta ordaintzeko obligazioa sortzen da egitate zergapegarria eragiten duten zerbitzuak ematen edo udal jarduerak egiten hastean. Ondorio horrekin, zerbitzuaren edo jardueraren hasiera datatzat hartuko da dagokion irekitze-baimenaren, aurretiazko komunikazioaren edo aitorpen arduratsuaren aurkezpen-data.

Jarduera eta irekitze baimenak tramitatzeagatik zerga ordaintzeko obligazioa lokalaren, jardueraren eta titularraren unitateko dela ulertzen da.

Hala ere, emandako baimen oro baliogabe utzi ahal izango da, interesatuaren eskariz, ordaintzea tokatzen zaion eskubideen %30a ordainduz eta lokalean jarduerarik burutu ez badu. Baimena ematen zaion egunetik sei hilabeteko epe barruan eskaria egiten badu gauzatuko da baliogabetze prozesua.

II. DEVENGO

Las Tasas se devengan y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de servicios o realización de actividades municipales que constituyen su hecho imponible. A éstos efectos se entenderá iniciado el servicio o actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de apertura, comunicación previa o declaración responsable.

La obligación de contribuir por la tramitación de las licencias de actividad y de apertura se entiende por unidad de local, de actividad y de titular.

No obstante, todo permiso concedido, podrá ser anulado a petición del interesado, abonando el 30% de los derechos que corresponde satisfacer, siempre y cuando no haya ejercido la actividad en el local, y haya formalizado la solicitud en tal sentido dentro de los seis meses desde la fecha del otorgamiento de la licencia.

III. TARIFA

Tarifa hauek ezartzen dira:

III. TARIFA

Se establecen las siguientes tarifas:

1.- Jardueretarako baimena eta jarduera sailkatuak irekitzeko baimena: 1.825,25 €

1.- Licencia de Actividad y Apertura de actividades clasificadas: 1.825,25 €

101 m2-tik aurrera, 10 m2 bakoitzeko, gehi 12,10 €

A partir de 101 m2, por cada 10 m2, se añade 12,10 €

Derrigorrezko iragarkiak argitaratzeagatik sortzen diren gastuak, dagokion zenbatekoagatik ordainaraziko dira.

Era berean, jardueretan egin behar diren ikuskapenak, akatsak daudelako, zehaztasun faltagatik edo amaieran exijitu den dokumentazioa

Los gastos que se deriven de la publicación de los anuncios preceptivos, serán repercutidos por el importe correspondiente.

Asimismo, las inspecciones que se deban girar a las actividades por motivos de errores, falta de concreción o bien falta de la propia

Page 129: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

bera falta delako, dagokion zenbatekoagatik jasanaraziko dira. Edozein kasutan, berezko ezaugarriak kontuan hartuz, Udaletik kanpoko langileak kontratatuz egin behar diren ikuskapenak ere jasanarazi egingo dira.

Bi baimenak batera ez badira ematen, ordainketa baimen bakoitza jaso ondoren ordainduko da. Hala balegokio, azaleraren arabera kuota, honen ordaiketa lehendabisiko baimenaren batera egingo da, eta bai publizitatearen gastuen, bai ikuskapenen gastuen kopuruak gehituko dira.

documentación final exigida, serán repercutidas por el importe correspondiente. En todo caso se repercutirán las inspecciones que por las características propias de su realización, deban ser contratadas a personal externo al Ayuntamiento.

En el caso de que ambas licencias no fueran otorgadas al mismo tiempo, el pago se realizará al percibir cada una de las licencias, sin perjuicio del importe que corresponda en atención a la superficie afecta a tal actividad, cuyo abono se hará junto con el de la primera de las licencias que se otorguen y, en su caso, a los gastos de publicidad y/o de las inspecciones..

Jarduetarako baimena 1.166,00 € Licencia de actividad 1.166,00 €Irekitze baimena 659,45 € Licencia de apertura 659,45 €

2.- Jarduerak Irekitzeko Baimena, 3/1998 Legeak, Ingurumena Babesteko Euskadiko L Orokorra, dioen Jarduera Baimena lortu beharrik ex dutenak

838,75 €

2.- Licencia de de apertura de actividades exentas de obtener la liciencia de Actividad de la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 838,75 €

3.- Irekitze Baimena, prozedura sinplifikatuan 118,85 €

3.-Licencia de apertura de procedimiento simplificado 118,85 €

Prozedura sinplifikatuan Irekitze Baimena emateagatik ordaindu beharreko Tasa, auto-likidazioaren prozeduraren bitartez kobratuko da.

La Tasa por la Licencia de Apertura de procedimiento simplificado se recaudará mediante el procedimiento de autoliquidación.

4.-Jarduera saikatuen titularitate aldaketak (beti ere jarduera birkalifikatzea eragiten ez badute), eta salbuetsitako jardueren titularitatean aldaketak. 118,85 €

4.- Cambios de titularidad de actividades clasificadas(siempre que no impliquen recalificación de la actividad) y cambios de titularidad de acitvidades exentas 118,85 €

5.- Lokalak irekitzen direnean egin litezkeen aitorpen arduratsu edo aurretiazko komunikazioak daudenean eman litezkeen geroko egiaztapeneko edo ikuskapeneko administrazio zerbitzuak:

117,05 €

5.- Servicios administrativos de comprobación posterior o inspección que se presten con ocasión de las declaraciones responsables o comunicaciones previas que se formulen a propósitco de la apertura de locales: 117,05 €

Tarifa aplikatzeko arauak: Normas de aplicación de la tarifa:

Page 130: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

1. Tasa ordainketaren dokumentu fiskalak ez du Udal Ordenantzen aplikazioa eta eragina aldatu eta aurretik juzgatzen, ezta indarrean dagoen gainontzeko araudiarena ere, komertzio edo industrien baimena, debekatze, mugatze edo kokatzeari dagokionean.

Udalak emandako irekitze baimenak bere indarraldia urtebeteko epea baino laburragorako zehazten badu, horren tasa, jardueraren arabera, proportzionalki banatuko da baimena eman den hilabete kopuruaren edo zatikien arabera.

1. El documento fiscal de pago de la tasa no prejuzga ni altera la aplicación y efectividad de las Ordenanzas Municipales, ni del resto de la vigente normativa, en cuanto a autorizaciones, prohibiciones, limitaciones o emplazamientos de comercios o industrias.

Si la licencia municipal de apertura determina su vigencia a un periodo inferior al año, la tasa resultante, en función de la actividad, se prorrateará por el número de meses o fracción por los que se conceda dicha licencia.

2. Eredu/Kasu bereziak:

a) Jarduera zabaltzea: lokal independente bat irekitzea ekartzen duten jardueren zabaltzeak, aurreko arauak jarraituz likidatuko dira.

b) Lokalaz aldatzea: lekuz aldatutako jarduerari dagokion kuotaren %75a ordainduko dute, aurreko epigrafeetan finkatutako eta lekualdatze egunean indarrean dauden tarifen arabera, beti ere, areto berrian aurrekoan egiten ziren jarduera berberak egiten badira eta, azken honek, lekualdaketa eskaria egindako eguna baino bost urte lehenago ateratako baimena badauka.

2. Reglas/Supuestos especiales:

a) Ampliaciones de actividad: se liquidarán, siguiendo las reglas anteriores, las ampliaciones de actividad que supongan la apertura de un local independiente.

b) Traslados de local: satisfarán el 75% de la cuota correspondiente a la actividad trasladada, según las tarifas fijadas en los epígrafes anteriores y vigentes en la fecha del traslado, siempre que en el nuevo establecimiento se desarrollen las mismas actividades que en el anterior y éste se hallase provisto de la correspondiente licencia expedida dentro de los cinco años precedentes a la fecha de petición del traslado.

IV. SALBUESPENAK

Tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira, baina ez, beharrezko baimena edukitzeko obligaziotik:

a) Lokaletan egin beharreko obrak direla eta aldi baterako egindako lekualdaketak, beti ere dagokien baimena baldin badute. Salbuespen egoera honek lokal zaharra berriz irekitzen denean ere jarraituko du, egokitu edo berritu ondoren lehengo jarduera berberarekin jarraituz gero.

IV. EXENCIONES

Estarán exentos del pago de la tasa, pero no de la obligación de proveerse de la oportuna licencia:

a) Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por causa de obras en locales, siempre que éstos se hallen provistos de la correspondiente licencia. Esta exención alcanzará a la reapertura del local primitivo, una vez reparado o reconstruido y se continúe ejerciendo la misma actividad.

b) Derrigorrezko eraiste, hondoratze, sute eta agindu eta xedapen ofizialak betez egiten diren

b) Los traslados determinados por derribo forzoso, hundimiento, incendio y los que se

Page 131: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

lekualdaketak. Salbuespen egoera honek lokal zaharra irekitzean ere jarraituko du, konpondu edo berritu ondoren, edo bestela, zaharraren ordez lokal berria irekitzen denean, baldin eta lehengo lokala uzteagatik titularrak dirulaguntzarik jaso ez badu eta jarduera berbera burutzen jarraitzen badu.

verifiquen en cumplimiento de órdenes y disposiciones oficiales. Esta exención alcanzará a la reapertura del local primitivo una vez reparado o reconstruido, o bien al nuevo local que sustituya a aquél siempre y cuando el titular no haya recibido indemnización alguna por abandono del local primitivo, y se continúe ejerciendo la misma actividad.

V. HOBARIAK

a) Jarduera nagusiari dagokion kuotaren %75a, honako baldintza hauetako edozein betetzen duten lokalei:

1.-Gai edo artikuluen gordailu edo biltegi izango diren lokalentzat, baldin eta horietan inolako transakzio edo manipulaziorik egin dela egiaztatzen ez bada, eta beti ere titularrek jarduera nagusi horietarako beharrezko baimenak lortuta badituzte.

2.- Jarduera ekonomikoak garatzeko xedea duten lokalak. ADEBISA- Bidasoa Garapen Agentzia, SA soziedadeak kudeatutako ekintzaileei laguntzeko programei atxikitakoak daudenak.

V. BONIFICACIONES

a) Del 75% de la cuota correspondiente a su actividad principal, para los locales destinados a:

1.-Depósitos o almacenes de géneros o artículos, siempre que en ellos no se verifique transacción ni manipulación de alguna clase, y siempre que sus titulares se hallen provistos de las correspondientes licencias por las actividades principales.

2.- Locales en los que se vayan a desarrollar actividades económicas acogidas a programas de acompañamiento a emprendedores gestionados desde la Agencia de Desarrollo del Bidasoa S.A., ADEBISA.

b) Jarduera nagusiari dagokion kuotaren %50a, honako baldintza hauetako edozein betetzen duten lokalei:

1. Ekimen publikoko sustapen ekonomikorako esparruetan kokaturik egotea (ZAISA, IRUNGO INDUSTRIALDEA , etab)

2. E.B.ko programetatik edo administrazio publiko desberdinetatik, beren erakunde autonomo edo elkarte publikoetatik datozen dirulaguntzen onuradun izanik, ondoren aipatzen diren programa hauetako batean, edo antzeko batean, sarturiko jarduera ekonomikoak helburu dituzten lokalak:

-"Enplegurako Udal Ekimenak" Eusko Jaurlaritza eta Lan eta Gizarte Segurantzako Ministeriokoak.-"Aterpe Plana" Gipuzkoako Foru

b) Del 50% de la cuota resultante, correspondiente a su actividad principal, para los locales que cumplan cualquiera de los requisitos siguientes:

1. Estar ubicados en ámbitos de promoción económica de iniciativa pública (ZAISA, IRUNGO INDUSTRIALDEA, etc. ).

2. Locales en los que se vayan a desarrollar actividades económicas que sean beneficiarias de ayudas económicas procedentes de la U.E. o de las diversas administraciones públicas, organismos autónomos o sociedades públicas, acogidas a los siguientes programas o similares:

-"Iniciativas Locales de Empleo", del Gobierno Vasco y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Page 132: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Aldundiarena.-"Ekimen Programa" Eusko Jaurlaritzarena.-“Auto-enplegua”, Eusko Jaurlaritzarena.

3. Jarduera ekonomikoak garatzeko xedea duten lokalak. Adebisa- Bidasoa Garapen Agentzia, SA soziedadeak kudeatutako ekintzaileei laguntzeko programari atxikitakoak daudenak.

4. Tasari lotutako jarduera ekonomikoak burutuko dituzten lokalak, udalerri honetako Enpresen Zentroan kokatuta.

5. Tasari lotutako jarduerak, herriko enpresak berriz kokatu edo berregituratzearekin zerikusia dutenak. Enpresa horien helburua enplegua mantendu edo sortzea izango da, 30 langile baino gehiagoko plantilarekin eta inbertsioa 2.370.609,00 euro baino handiagoa izanik.

-"Plan Aterpe", de la Diputación Foral de Gipuzkoa.-"Programa Ekimen", del Gobierno Vasco.-“Autoempleo”, del Gobierno Vasco.

3. Locales en los que se vayan a desarrollar actividades económicas acogidas al programa de acompañamiento a emprendedores gestionado desde la Agencia de Desarrollo del Bidasoa S.A., ADEBISA.

4. Locales en que se vayan a desarrollar actividades económicas, sujetas a la tasa, ubicadas en el Centro de Empresas de este municipio.

5. Actividades sujetas a la tasa, relacionadas con la reubicación o reestructuración de empresas de la localidad cuyo fin sea el mantenimiento o generación de empleo, con plantillas de más de 30 trabajadores y cuya inversión supere la cantidad de 2.370.609,00 euros.

b) atalean jasotzen den hobaria aplikatzea onartua izan dadin, behar bezala egiaztatu beharko da onuradun izaera edo zehazki aipatzen diren programei atxikita egotea. Egiaztapen hori irekitze baimena eskuratzeko unean bertan aurkeztu beharko da.

Para que sea reconocida la aplicación de la bonificación recogida en el apartado b), deberá acreditarse suficientemente la condición de beneficiario, o de estar acogido a los programas que expresamente se mencionan. Tal acreditación habrá de presentarse en el momento de retirar la Licencia de apertura.

b) atalean jasotzen den hobaria aplikatzea onartuko diotela uste duenak, bere egiaztapena lokala ireki ondoren lortzen badu, hobaria aplikatzerakoan gertatu den diferentzia ordaintzeko eskaria aurkeztu beharko du. Ordainketa hau baimentzeko, beti ere, dagozkion kasuetan adierazitako gorabehera eta betebehar guztiak bete beharko dira eta, jarduera horrek, ekonomia sustatzeko jarduerentzako hobaria ezartzearekin lortu nahi diren helburuetara zuzenduta egon beharko du.

Quien creyendo poder acogerse a la aplicación de la bonificación del apartado b), obtenga la acreditación con posterioridad a la apertura del local, deberá presentar solicitud de abono de la diferencia resultante por aplicación de la bonificación. Dicho abono será autorizado siempre que concurran todas las circunstancias y requisitos recogidos en los respectivos supuestos, y que la actividad este orientada hacia los objetivos que se pretenden con el establecimiento de la bonificación para actividades de promoción económica.

Arrazoia edozein delarik ere, norbaitek hobaria aplikatzea justifikatu duten programen onuradun

Quien, por cualquier causa, perdiese su condición de beneficiario de los programas que

Page 133: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

izaera galdu egiten badu, likidazio osagarria egitera beharturik egongo da aipatu hobaria aplikatzearen ondorioz atera den diferentziagatik. Ondorio horretarako, gorabehera horri buruz udal administrazioa jakinaren gainean jarri beharko du, horren berri izaten duenetik hasi eta hilabeteko epean.

han justificado la aplicación de la bonificación, estará obligado a practicar liquidación complementaria por la diferencia resultante de la aplicación de dicha bonificación. A este efecto, deberá poner en conocimiento de la administración municipal tal circunstancia en el plazo de un mes desde la fecha en que tenga conocimiento de ello.

C.- ZATIKETA ETA BANANTZE LIZENTZIAK

C.- LICENCIAS DE PARCELACIÓN Y SEGREGACIÓN

TARIFAKasu bakoitzean aplikatu beharreko tarifa ondorengo zerrendan azaltzen dena izango da:

TARIFALa tarifa a aplicar en cada caso será la recogida en el siguiente detalle:

a) Eraikin bat jabetza horizontaleko edo higiezin-konplexuko erregimenean eratzeko lizentzia edo lizentziaren aldaketak:

370,00€

a) Licencia para proceder a la constitución de un edificio en régimen de propiedad horizontal o complejo inmobiliario o sus modificaciones: 22

370,00€b) Eraikitako lekuak banantzeko, zatitzeko, gehitzeko edo multzokatzeko lizentzia:.........................................................................................................323,00 €

b) Licencia de segregación, división, agregación o agrupación de espacios construidos :...........................................................................................................................323,00 €

c) Eraiki gabeko lekuak banantzeko, zatitzeko, gehitzeko edo multzokatzeko lizentzia:..................................................................................................506,00 €

c) Licencia de segregación, división, agregación o agrupación de espacios sin construir:...........................................................................................................................506,00 €

d) Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legeko 39 artikuluko hirigintza-partzelazioaren lizentzia: 49,50 €

d) Licencia de parcelación urbanística del artículo 39 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo:

49,50 €

D.- AURRI DEKLARAZIOA D.- DECLARACIÓN DE RUINA23

I. ZERGAPEKO EGITATEA

Partearen eskariz edo, bere kasuan, ofizioz aurri-deklarazioaren espediente bat tramitatu edo konpontzeko udalak egindako jardueral zehazten du.

I. HECHO IMPONIBLE

Determinado por la actividad municipal desarrollada con motivo de la tramitación y resolución de un expediente de declaración de

22 Tasa de nuevo establecimiento aprobada en sesión plenaria de 26.10.2016.23 Tasa de nuevo establecimiento aprobada en sesión plenaria de 26.10.2005.

Page 134: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ruina a instancia de parte, o, en su caso, de oficio.

II. SUBJEKTU PASIBOA

Zergadun modura pertsona fisiko edo juridikoak eta NFGT Arauko 35.3 artikuluak aipatzen dituen erakundeak, udal zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituztenak edo horien ondorioz onuradun edo afektatu geratzen direnak.

II. SUJETO PASIVO

En concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.3 de la NFGT, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades municipales.

III. SORTZAPENA

Espedientea tramitatzeko eskaria aukezten denean edo ofizioz ekintza administratiboa diktatzen denean.

III. DEVENGO

Cuando se presente la solicitud de tramitación del expediente, o, al dictarse el acto administrativo de incoación de oficio.

IV. TARIFA

Kasu bakoitzean aplikatu beharreko tarifa, ondorengo xehetasunean jasotzen dene izango da:

IV. TARIFA

La tarifa a aplicar en cada caso será la recogida en el siguiente detalle:

Aurri-deklarazioa 3.096,75 € Declaración de Ruina 3.096,75 €

E.- LOKAL KOMERTZIALA ETXEBIZITZA BIHURTZEKO EDO ALDERANTZIZKO

ERABILERA EMATEKO BAIMENA EMATEAGATIK

E.- POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE LOCAL COMERCIAL

A VIVIENDA, O VICEVERSA

I. ZERGAPEKO EGITATEA

Lokal komertziala etxebizitza bihurtzeko edo alderantzizko erabilera emateko espediente bat tramitatu eta konpontzeko udalak egindako jarduerak zehazten du.

Espediente bakar batean hainbat erabilera baimentzen badira, ulertuko da baimendutako erabilera-aldaketa adina zerga-egitate gertatu direla.

I. HECHO IMPONIBLE

Determinado por la actividad municipal desarrollada con motivo de la tramitación y resolución de un expediente de cambio de uso de local comercial a vivienda o viceversa.

En el supuesto de que se autoricen varios cambios de uso en un único expediente, se entenderá que se produce tantos hechos imponibles como cambios de uso autorizados.

II. SUBJEKTU PASIBOA

Zergadun modura pertsona fisiko edo juridikoak eta NFGT Arauko 35.3 artikuluak aipatzen dituen erakundeak, udal zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituztenak edo horien ondorioz onuradun edo

II. SUJETO PASIVO

En concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.3 de la NFGT, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o

Page 135: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

afektatu geratzen direnak. actividades municipales.

III. SORTZAPENA

Espedientea tramitatzeko eskaria aukezten denean.

III. DEVENGO

Cuando se presente la solicitud de tramitación del expediente.

IV. TARIFA

Kasu bakoitzean aplikatu beharreko tarifa, ondorengo xehetasunean jasotzen dena izango da:

IV. TARIFA

La tarifa a aplicar en cada caso será la recogida en el siguiente detalle:

Erabilera aldatzeko baimena 743,30 € Licencia cambio de uso 743,30 €

Page 136: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

IV. ERANSKINA- ASISTENTZIAK ETA EGONALDIAK ANBULATEGIETAN, GAIXOAK INDARBERRITZEKO ETA ERREHABILITATZEKO ZENTROETAN ETA ANTZEKO

BESTE ZERBITZUAK, ETA UDALERRIEN GAINERAKO ONGINTZA ETA ASISTENTZIA ESTABLEZIMENDUAK, BAI ETA EDOZEIN IZAERATAKO ENTITATEEK GASTUAK

ORDAINDU BEHAR DITUZTENEAN ERE

ANEXO IV - POR ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN DISPENSARIOS, CENTROS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN, AMBULANCIAS SANITARIAS Y OTROS

SERVICIOS ANÁLOGOS, Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS BENÉFICO-ASISTENCIALES DE LOS MUNICIPIOS, INCLUSO CUANDO LOS GASTOS DEBAN

SUFRAGARSE POR OTRAS ENTIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA

A.- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA A.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

1.Kuotak.

Erabiltzaileei aplikagarri zaien kuota gehiengoa ondorengo taulan adierazitakoa da:

1. Cuotas.

La cuota máxima a aplicable a las personas usuarias es la que figura en la siguiente tabla:

Ordua lanegunetan 15,00 € Hora en día laborable 15,00 €Ordua igande, jaiegun eta gau orduetan 16,50 € Hora en domingos y festivos, y horas

nocturnas 16,50 €

2.Ekarpenen koadroa.

Zerbitzua erabiltzen duenaren ekarpena:

Erabiltzaileek zerbitzuaren kostua ordaintzeko egin beharreko ekarpena, koadro honen araberakoa izango da:

2. Cuadro de aportaciones.

La aportación del usuario del servicio:

La aportación de la persona usuaria sobre el coste del servicio vendrá determinada por el siguiente cuadro de aportaciones:

Diru-sarrerak Ekarpena Ingresos AportaciónEAEAP %120 arte 1,5% Hasta 120% IPREM 1,5% EAEAP %121-125 4% 121-125%IPREM 4%EAEAP %126-130 8% 126-130%IPREM 8%EAEAP %131-150 15% 131-150%IPREM 15%EAEAP %151-175 24% 151-175% IPREM 24%EAEAP %176-200 35% 176-200% IPREM 35%EAEAP %201-225 48% 201-225% IPREM 48%EAEAP %226-250 61% 226-250% IPREM 61%EAEAP %251-275 74% 251-275% IPREM 74%EAEAP %276-300 87% 276-300% IPREM 87%EAEAP %300tik gora 100% >300% IPREM 100%

Page 137: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

3.Ondarearen kontabilizazioa.

Aurreko ekarpen-taula hori aplikatuko zaie per cápita ondarea 40.000 €-koa edo gutxiagokoa duten onuradunei.

Per capita ondarea hortik gorakoa denean, honako tarte hauen arabera kalkulatuko da ekarpena:

40.000€ -45.000 € bitarteko ondarea: diru-sarreren araberako ekarpen-taulako goiko tarteari dagokion %koa ordaindu beharko du.

45.000,01-50.000€ bitarteko ondarea: diru-sarreren araberako ekarpen-taulako goiko bi tarteei dagokien %koa ordaindu beharko du.

50.000,01 €-ko edo gehiagoko ondarea: ezarritako kuota maximoa ordainduko du.

4. Erabilera libreko zenbatekoa.

EAEAP % 120ari dagokion zenbatekoa izango da erabilera libreko zenbatekoa. Familia edo bizikidetza unitateko kide-kopurua bat baino gehiagokoa balitz, EAEAPren % 40a gehituko zaio zenbateko horri, bigarren kideagatik, eta EAEAPren %30a, gainerako kide bakoitzarengatik.

5.- Premiazko prozeduraz ezarritako zerbitzuetarako aplikatu beharreko hasierako tarifa.

ELZ premiaz abian jartzea errazte aldera, ezartzen da ezen premiazko prozeduraz hasitako zerbitzuek ekarpen-taulako 3. tarteari dagokion hasierako tarifa aplikatu ahal izango zaiela zerbitzua hasi den hilabete naturaleko arreta-egunetan. Beraz, kasu horietan, kuota maximoen gaineko % 8koa izango da hasierako ekarpena.

Hurrengo hileko lehenengo egunetik aurrera, diru-sarreren araberako portzentajea aplikatuko da.

3. Contabilización del patrimonio.

A las personas beneficiarias cuyo patrimonio per cápita sea igual o inferior a 40.000 € se les aplicará la anterior tabla de aportaciones.

Cuando el patrimonio per cápita supere dicha cantidad, la aportación se calculará según los siguientes tramos:

Patrimonio entre 40.000€ -45.000 €: aportará el % correspondiente a un tramo superior de la tabla de aportaciones según ingresos.

Patrimonio entre 45.000,01-50.000€: aportará el % correspondiente a dos tramos superiores de la tabla de aportaciones según ingresos.

Patrimonio igual o superior a 50.000,01 € aportará la cuota máxima establecida.

4. Cuantía de libre disposición.

Se considerará como cuantía de libre disposición el importe referenciado al 120% IPREM. Si el número de integrantes de la unidad familiar o de convivencia fuere superior a uno, se añadirá a dicha cuantía el 40% del IPREM por el segundo miembro y un 30% del IPREM por cada uno de los restantes miembros.

5. Tarifa inicial a aplicar para servicios establecidos por procedimiento de urgencia.

Con el fin de facilitar la puesta en marcha urgente del SAD, se establece que los servicios iniciados por el procedimiento de urgencia tendrán una tarifa inicial, correspondiente al 3º tramo de la tabla de aportaciones, aplicable durante los días de atención del mes natural en que se haya iniciado el servicio. Por tanto, en estos casos la aportación inicial será equivalente al 8% sobre las cuotas máximas.

A partir del primer día del mes siguiente, se aplicará el porcentaje que correspondiente según ingresos.

Page 138: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

6. Jatordu zerbitzuak.

Jatordu zerbitzuei aplikagarri izango zaien eguneko kouta, ondoko taulatik aterako da:

6. Servicio de comidas.

La cuota aplicable a los servicios de comida será la resultante de la siguiente tabla

Famili Unitatearen sarrerak / hilabeteko Jatordua Ingresos Unidad Familiar / mes ComidaZergarik gabeko pentsio zenbatekora arte Salbuetsita Hasta pensión no contributiva (PNC) ExentoZGPtik 563,00 €ra 1,94€ De PNC a 563,00€ 1,94€563,01 €-tik 622,00 € ra 2,24€ De 563,01€ a 622,00 € 2,24€622,01 €-tik 736,00 € ra 2,55€ De 622,01€ a 736,00€ 2,55€736,01 €-tik 912,00 € ra 3,00€ De 736,01€ a 912,00€ 3,00€912,01 €-tik 1.085,00 € ra 3,21€ De 912,01€ a 1.085,00€ 3,21€1.085,01 €-tik 1.260,00 € ra 3,52€ De 1.085,01€ a 1.260,00€ 3,52€1.260,01 €-tik 1.433,00 € ra 3,84€ De 1.260,01€ a 1.433,00€ 3,84€

1.433,01 €-tik gora 4,56€ Más de 1.433,01 €

4,56€

7. Kobrantza.

Kobrantza hilean behin egingo da, egiaz ematen den zerbitzuaren arabera, eta likidazioa amaitutako hilabete bakoitzeko egingo da.

7.Cobro

El cobro se efectuará mensualmente en base a la prestación efectiva del servicio, practicándose la liquidación a mes vencido.

V. ERANSKINA - ASISTENTZIAK ETA EGONALDIAK ZAHARREN ETXE ETA EGOITZETAN, HAUR HEZILEKUAK, ATERPETXEAK ETA ANTZEKO IZAERA DUTEN

BESTELAKO ESTABLEZIMENDUETAN

V. ANEXO - POR ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN HOGARES Y RESIDENCIAS DE ANCIANOS, GUARDERÍAS INFANTILES, ALBERGUES Y OTROS

ESTABLECIMIENTOS DE NATURALEZA ANÁLOGA

A.- ZAHAR EGOITZA A.- RESIDENCIA DE ANCIANOS

1. 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera ingresatutako erabiltzaileen araubide ekonomikoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuetako Departamentuak ezartzen duenaren arabera arautuko da, zehazki Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasun egoeran dauden pertsonak egoitza zerbitzuetan eta eguneko zentroetan sartzeko araubidea arautzen duen martxoaren 24ko 7/2015 Foru Dekretuan, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren

1. El régimen económico de los usuarios ingresados a partir del 1º de enero de 2004, se regirá por lo establecido por el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el Decreto Foral 7/2015, de 24 de marzo, por el que se regula el régimen de acceso a los servicios residenciales y de centro de día para personas en situación de dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y en el Decreto Foral 15/2015, de 2 de junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de

Page 139: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

araubidea arautzen duen ekainaren 2ko 15/2015 Foru Dekretuan ezartzen denaren arabera.

2. 2004ko urtarilaren 1a baino lehenago sartzen direnek, ekarpen hau egin beharko dute:

Hileko Kuota: egoiliarrak jasotzen duen sarreren %75a, hilero eta ondorengo ezaugarriak kontutan izanik:

atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2. Para los usuarios ingresados con anterioridad al 1º de enero de 2004, el régimen de aportación será el siguiente:

Cuota Mensual: El equivalente al 75% de los ingresos que percibe el residente, de forma mensual y teniendo en cuenta las siguientes características:

a) Libreki erabiltzeko gutxieneko kopurua 158,95 € a) Cantidad mínima de libre disposición 158,95 €

b) Plaza motaren araberako tarifak b) Tarifas según tipo de plaza

Psikogeriatrikoa 3.274,15 € Psicogeriátrico 3.274,15 €

Mendekotasun handikoa 3.025,70€ Gran dependiente 3.025,70€

Mendekotasunezkoa 2.326,05€ Dependiente 2.326,05€

Baliatua 1.907,35€ Autónomo 1.907,35€

c) Egonaldi eta asistentziaren ordain gisa abonatu behar duen kopurua kontura ordaindutakotzat hartuko da, gainontzekoa atzeratua geratuz, horretarako baliabide nahiko edukitzen den unerarte.

Horretarako, egoiliar bakoitzak izenpetuko dituen likidazioak egingo dira.

c) La cantidad abonada como pago de estancia y asistencia se considerará como pago a cuenta, quedando aplazado el resto al momento en que se disponga de recursos suficientes para ello.

A este efecto, se practicarán liquidaciones que serán suscritas por los respectivos residentes.

d) Ezkontidea etxean geratzen bada, erreserbatuko zaion kopurua 488,70 €

d) Cantidad reservada para el cónyuge, en caso de que se quede en el domicilio 488,70 €

B.- ETXEBIZITZA-EGOITZA B.- PISO-RESIDENCIA

1. 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera ingresatutako erabiltzaileen araubide ekonomikoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuetako Departamentuak ezartzen duenaren arabera arautuko da, zehazki Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasun egoeran dauden pertsonak egoitza zerbitzuetan eta eguneko zentroetan sartzeko araubidea arautzen duen martxoaren 24ko 7/2015 Foru Dekretuan, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzen duen ekainaren 2ko 15/2015 Foru Dekretuan ezartzen denaren arabera.

1. El régimen económico de los usuarios ingresados a partir del 1º de enero de 2004, se regirá por lo establecido por el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el Decreto Foral 7/2015, de 24 de marzo, por el que se regula el régimen de acceso a los servicios residenciales y de centro de día para personas en situación de dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y en el Decreto Foral 15/2015, de 2 de junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Page 140: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

2. 2004ko urtarrilaren 1ª baino lehenago sartzen direnek, ekarpen hau egin beharko dute:

Hileko kuota: egoiliarrak jasotzen duen sarreren %75aren baliokidea, hilero eta ondorengo ezaugarriak kontutan izanik:

2. Para los que usuarios ingresados con anterioridad al 1 de enero de 2004, el régimen de aportaciones será el siguiente:

Cuota Mensual: El equivalente al 75% de los ingresos que percibe el residente, de forma mensual y teniendo en cuenta las siguientes características:

a) Libreki erabiltzeko gutxieneko kopurua 158,95 € a) Cantidad mínima de libre disposición 158,95 €b) Tarifa 1.150,90 € b) Tarifa 1.150,90 €

c) La cantidad abonada como pago de estancia y asistencia se considerará como pago a cuenta, quedando aplazado el resto al momento en que se disponga de recursos suficientes para ello.

A este efecto, se practicarán liquidaciones que serán suscritas por los respectivos residentes.

c) La cantidad abonada como pago de estancia y asistencia se considerará como pago a cuenta, quedando aplazado el resto al momento en que se disponga de recursos suficientes para ello.A este efecto, se practicarán liquidaciones que serán suscritas por los respectivos residentes.

Tarifa aplikatzeko arauak:

Zerga ordaintzeko obligazioa tarifan zehazten den edozein Zerbitzutan egoteak edota asistentzia jasotzeak sortzen du (Egoitza eta Etxebizitza-Egoitza).

Normas de aplicación de la tarifa:

La obligación de pago nace por la estancia y/o asistencia en cualquiera de los Servicios respectivos a que se refiere la tarifa (Residencia y Piso-Residencia).

C.- EGUNEKO EGONALDIAK C.- ESTANCIAS DIURNAS

1. Oraingo erabiltzaileen araubide juridikoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuetako Departamentuak ezarritakoa izango da, zehazki Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasun egoeran dauden pertsonak egoitza zerbitzuetan eta eguneko zentroetan sartzeko araubidea arautzen duen martxoaren 24ko 7/2015 Foru Dekretuan, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzen duen ekainaren 2ko 15/2015 Foru Dekretuan ezartzen denaren arabera.

1. El régimen jurídico de los actuales usuarios se rige se rige por lo establecido por el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el Decreto Foral 7/2015, de 24 de marzo, por el que se regula el régimen de acceso a los servicios residenciales y de centro de día para personas en situación de dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y en el Decreto Foral 15/2015, de 2 de junio, por el que se regula el régimen de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2. Hilero kobrantza bat egingo da emandako zerbitzua kontuan hartuta, eta urteko azken ordainagiriarekin edo zerbitzua ematez bukatzen denean, dagokion epearen likidazioa egingo da.

2. El cobro se efectuará mensualmente en base a la prestación estimada del servicio, practicándose una liquidación por el periodo correspondiente con la última del año o cuando cese la prestación del servicio.

Page 141: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

D.- UDAL HAURRESKOLA

HILABETEKO TARIFA

D.- ESCUELA INFANTIL

TARIFA TARIFA MENSUAL

TARTEATRAMO

URTEKO DIRU-SARRERA GORDINAK

INGRESOS NETOS ANUALES

ASISTENTZIAASISTENCIA

JANTOKIACOMEDOR24Familia unitatea osatzen duten

kideakMiembros de la unidad

familiar

Gehienezhasta

gehienez 5 orduz

eguneanhasta 5h/día

5 ordutik aurrera egunean+ de 5h/día

1(*) 2 kide /2 miembros 13.350 € 90,00€/hilean/mes 103,05 €/hilean/mes 3,99€/egunean/día

3 kide /3 miembros 17.567 €4 kide/4 miembros 20.201 €5 kide/ 5 miembros 23.232 €6 kide /6 miembros 27.717 €Kide konputagarri berri bakoitzeko, 4.115 € gehituko diraPor cada nuevo miembro computable más se añadirán 4.115 €

2 Familia Unitateko 2-4 kide, 1. tartearen amaieratik 25.725 € arte2-4 miembros de Unidad Familiar desde el fin del tramo 1 hasta 25.725 €Familia Unitateko 5 kide edo gehiago badira, 1. tartearen amaieratik 31.900 € arte5 ó más miembros de Unidad Familiar desde el fin del tramo 1 hasta 31.900 €

113,45€/hilean/mes

127,30 €/hilean/mes

3,99€//eguneko/día

3 Familia Unitate guztiak 2. tartearen amaieratikTodas las Unidades familiares desde el fin del tramo 2

141,60€ /hilean/mes

158,40 €/hilean/mes

3,99€/egunean/día

(*) Tarte honetako tarifak bat etorri behar du Eusko Jaurlaritzaren bekaren zenbatekoarekin. Gaur egun hilean 90 eurokoa da.(*) La tarifa de este tramo ha de coincidir con el importe de la beca del Gobierno Vasco que en la actualidad es de 90,00 €/mes.

Tarifa aplikatzeko arauak: Normas de aplicación de la tarifa:

1.- Ordain tzeko obligazioa adingabea Udal Haur Eskolan ikasturte osorako –irailetik uztailerako, biak barne– matrikulatze tik edo jarraitzea

1.- La obligación de pago, nace por la matrícula o la confirmación de continuidad del menor en la Escuela Infantil Municipal por todo el curso

24 Egungo tarifa (2018ko irailaren 1etik aurrera indarrean). 2017-09-1etik 2018-09.1era bitarteko tarifa: 4,10 euro eguneko/ Tarifa actual (vigente a partir del 1 de septiembre de 2018). Tarifa curso 1-09-2017 hasta 1-09-2018 4,10€/día

Page 142: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

baieztatzetik sortzen da, eta adingabearen bajarekin amaitzen da, baja hori ofiziozkoa izan edo borondatezkoa izan.

escolar, desde septiembre hasta julio, ambos inclusive, y finaliza con la baja del menor, bien sea de oficio o voluntaria.

2.- Irailaren 1ean Udal Haur Eskolan matrikulatutakoek tasa ordaindu beharko dute, bertaratzea edozein delarik ere, adingabearen baja gertatu arte.

2.- Los matriculados en la Escuela Infantil Municipal a fecha 1 de septiembre deberán satisfacer el pago de la tasa, independientemente de la asistencia, hasta la baja del menor.

3.- Ikasturtean sartzen den ikasleen tzat, bertaratzen hasten diren hilabetean bertan hasten da tasaren ordainketa.

3.- Para el alumnado que se incorpora durante el curso escolar, el pago de la tasa se inicia en el mismo mes en que comienza su asistencia o bien al mes siguiente de la matriculación efectiva.

4.- Tasaren ordainketaren barruan sartzen da baja jakinarazten den hilabetearen beraren tasa ere.

4.- El pago de la tasa incluye la referente al mismo mes en que se comunica la baja.

5.- Zerbi tzura ez joatea ez da arrazoia izango tasa ez ordain tzeko, uztaila barne.

5.- La mera ausencia del Servicio no justifica el impago de la tasa, incluyendo el mes de julio.

6.- Asistentzia kuota zehazteko, familiek eskabidean islatu duten ordutegia kontuan hartuko da. Zerbitzuko taldeak aipatutako ordutegia ez dela betetzen antzematen badu, kasu horretan Udalak ofizioz zehaztuko du asistentzia kuota.

6.- La determinación de la cuota de asistencia se hará a partir del horario de asistencia reflejado por las familias en su solicitud, salvo que se constate por el equipo del servicio un incumplimiento reiterado de dicho horario, en cuyo caso la cuota de asistencia se determinará de oficio por el Ayuntamiento.

7.- Familiek beren ordutegia aldatu ahal izango dute; horretarako aurretik jakinaraziko zaio Zerbi tzuari, eta jakinarazpena egin eta hurrengo hilabetean izango ditu ondorioak.

7.- Las familias podrán modificar su horario previa comunicación al Servicio y con efectos al mes siguiente de la comunicación.

8.- Nolanahi ere, irailari dagokion tasa gehienez ere egunean 5 orduko saioari dagokiona izango da, egoki tzeko aldia dela eta.

8.- La tasa correspondiente al mes de septiembre será en todo caso la correspondiente al máximo de 5 horas debido al periodo de adaptación.

9.- Erreferentzia hartuko dira Familia Unitateko urteko dirusarrerak, eta azken ekitaldiari buruzko datu fiskalak kontuan hartu dira. Besterik adierazi ezean, Udalak datu fiskalak eskatuko dizkio Gipuzkoako Foru Aldundiari Nolanahi ere, Udalak erabil tzaile bakoi tzari eslei tzen zaion tartea jakinaraziko dio lehenengo hilabeteko kuota kobratu aurretik.

9.- Se tomarán como referencia los ingresos netos anuales de la Unidad Familiar relativos a los datos fiscales del último ejercicio disponible. Por defecto el Ayuntamiento solicitará los datos fiscales a la Diputación Foral de Gipuzkoa. En cualquier caso el Ayuntamiento comunicará el tramo asignado a cada uno de los usuarios antes del cobro efectivo de la primera mensualidad.

10.- Familia Unitatetzat hartuko da dagokion ikasturtean Onarpen Oinarrietan deskribatzen dena.

10.- Se considera Unidad Familiar la descrita en las Bases de Admisión del curso correspondiente

11.- Ondorengo eragiketa erabiliko da Diru-sarrera Garbiak kalkula tzeko: Zerga-oinarri Orokorra +

11.- Se consideran Ingresos Netos los correspondientes a la siguiente operación: Base

Page 143: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Aurrezkiaren Zerga-oinarria – Kuota Likidoa + Kargei lotuta ez dauden diru-sarrerak edo salbuetsita daudenak.

Imponible general + Base Imponible del ahorro – Cuota Líquida + ingresos no sujetos a gravamen o exentos.

12.- Gurasoetako bat edo biak ez balira Gipuzkoan zergadun izan aurreko ekitaldian, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko dute edo beren zergak likidatu dituzten lurraldeko PFEZ aitorpenari dagokiona.

Honen ezean, ondoko dokumentazio gehigarria aurkez daiteke: kontu korrontean helbideratu beharko dute beka.

a) Ogasuneko Egiaztagiria, aurreko ekitaldian PFEZ Aitorpena aurkeztu beharrik ez izateari buruzkoa.b) Gizarte Seguran tzaren Lan-bizi tzari buruzko txostena, aipatutako ekitaldia barne hartzen duena.c) Aurreko dokumentazioarekin bat datorrena (Nominak, 10-T, enpresa ziurtagiriak), aurreko ekitaldiko diru-sarrerak osatu eta zehaztuarte.d) Familia Unitatearen aurreko ekitaldiko diru-sarrerei buruzko zinpeko aitorpena.

12.- Si alguno o ambos padres no hubieron sido contribuyentes en Gipuzkoa en el ejercicio anterior deberán presentar la documentación correspondiente o equivalente a la Declaración del IRPF del territorio en que hubiera liquidado sus impuestos.

En ausencia de la misma podrá presentarse la siguiente documentación complementaria:

a) Certificado de Hacienda de no tener obligación de haber presentado la Declaración del IRPF en el ejercicio anterior.b) Informe de Vida Laboral de la Seguridad Social que incluya el ejercicio de referencia.c) Otra documentación congruente con la anterior(Nóminas. 10-T, certificaciones de empresas) hasta completar y definir los ingresos del ejercicio anterior.d) Declaración jurada de ingresos de la Unidad Familiar respecto al ejercicio anterior.

13.- Dokumentazio hori aurkeztu ezean, onetsitako gehienezko kuota aplikatuko da. Kopuru hori berrikusi egin ahalko da eskatzen den ekonomiari buruzko dokumentazioa aurkeztutakoan.

13.- En ausencia de cualquier documentación se aplicará la cuota máxima aprobada. Esta asignación podrá ser revisada una vez presentada con posterioridad la documentación económica exigida

14.- Familia Unitatearen egoera ekonomikoak aurreko ekitaldiarekiko aldaketa nabarmena izan badu, tasa bat esleitzeko eskaliteke 8. atalean egungo ekitaldiarekiko zehazten den dokumentazio osagarria aurkeztuz horretarako.

Kopuru-eslei tze hori ikasturteko edozein unetan eska daiteke, urtarrilaren 1etik martxo aren 31 arteko aldia kenduta.

14.- Si la situación económica de la Unidad Familiar ha sufrido una modificación sustancial respecto al ejercicio anterior podrá requerirse una asignación de tasa aportando la documentación complementaria descrita en el apartado 8 respecto al ejercicio en curso.

Esta asignación podrá solicitarse en cualquier momento del curso escolar exceptuando el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

15.- Familiek laguntzagatiko tasaren kobrantza atzeratzea eska dezakete, aurrez esanez Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza.

15.- Las familias podrán solicitar el aplazamiento del cobro de la tasa por asistencia, previa indicación de la intención de solicitar la beca que convoque el Departamento de Educación, Universidad e

Page 144: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Investigación del Gobierno Vasco para este fin, excepto el alumnado de 2 años.

16.- Atzeratze hori eskatzen duten familiek Udalak helburu horretarako izendatutako kontu korrontean helbideratu beharko dute beka.

16.- Las familias que soliciten dicho aplazamiento se obligan a domiciliar la beca en la cuenta corriente que el Ayuntamiento designe a tal efecto.

17.- Atzeratze hori automatikoki amaituko da familiak beka eskaririk egiten ez badu; eta nolanahi ere deialdia erabakitzen denean, nahiz eta erabaki horren aurka errekurtsoa jartzerik egon.

17.- El aplazamiento finalizará de forma automática si la familia no realiza la solicitud de la beca y en cualquier caso a la resolución de la convocatoria, aunque cupiera recurso contra dicha resolución.

18.- Anai-arrebengatik hobariak adin-tarte guztietan emango dira.

19.- Baldin eta ezinbesteko arrazoiak direla eta beharrezkoa bada zerbitzua bertan behera uztea, zenbat egunetan funtzionatzen duen zerbitzuak hasiera batean aurreikusitako egun kopuruaren aldean, hainbat egunekiko proportzionala izango da zerbitzua bertan behera gelditzen den hilabete bakoitzean ordaindu beharreko tasa.

18.- Las bonificaciones por hermanos se aplicarán en todos los tramos de edad.

19.- Si por causa de fuerza mayor fuera necesaria la suspensión del servicio, la liquidación de la tasa correspondiente a cada uno de los meses afectados por dicha suspensión será proporcional al número de días de funcionamiento del servicio en relación al número de días inicialmente previsto.

* Aldaketa hauek 2016ko irailaren 1ean hasiko dira indarrean.

* Estas modificaciones entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2016.

VI. ERANSKINA - BAINUETXEAK, DUTXALEKUAK, IGERILEKUAK, KIROL INSTALAZIOAK ETA ANTZEKO BESTE ZERBITZUAGATIK

ANEXO VI - POR SERVICIOS EN CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

A.- UDALAREN KIROL INSTALAZIO PERIFERIKOAK ERABILTZEAGATIK.

A.- POR UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES PERIFÉRICAS.

Honako hauek dira udalaren kirol-instalazio periferikoak: Uranzu Udal Pilotalekua, eta honako udalaren kirol-instalazio hauek: Artia, Plaiaundi, Ugalde-Ventas, Stadium Gal eta San Jose Langilea-Larreaundi.

TARIFA

Tasen kobraketa, ondorengo epigrafeetara egokituko da:

Se entiende por Instalaciones deportivas municipales periféricas el Frontón Municipal Uranzu, y las instalaciones deportivas municipales de Artia, Plaiaundi, Ugalde-Ventas, Stadium Gal y San José Obrero-Larreaundi.

TARIFA

La percepción de las Tasas se ajustará a los siguientes epígrafes:

A.1) Pilotalekuak eta Trinketeak A.1) Frontones y Trinketes

Page 145: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Uranzu Pilotalekuko kantxa 20,50 € Uranzu Pilotalekuko kantxa 20,50 €“Ramuntxo Berri” Trinketea 16,40 € “Ramuntxo Berri” Trinketea 16,40 €Uranzu Txiki Pilotalekua. Sarrera librea 0,00 € Uranzu Txiki Pilotalekua. Sarrera librea 0,00 €

A.2) Futbol zelaiak A.2) Campos de fútbolBelar naturaleko futbol-zelaia.Entrenamendua. 104,70 €

Campo de fútbol de hierba natural. Entrenamiento. 104,70 €

Belar naturaleko futbol-zelaiaLehiaketa 521,45 €

Campo de fútbol de hierba natural. Competición. 521,45 €

Belar naturaleko futbol-zelaiaArgiteri artifiziala. 73,50 €

Campo de fútbol de hierba natural. Iluminación artificial. 73,50 €

Belar artifizialeko futbol-zelaia.Osoa. 44,20 €

Campo de fútbol de hierba artificial. Completo 44,20 €

Belar artifizialeko futbol-zelai erdia.22,95 €

Medio Campo de fútbol de hierba artificial. 22,95 €

A.3) Aire zabaleko kiroletarako pista A.3) Pista polideportiva aire libreAire zabaleko kiroletako pista 0,00 € Pista polideportiva aire libre 0,00 €

A.4) Rugby zelaiaOrduko edo ordu-zatiko, zelai erdia 26,20 € Por hora o fracción, medio campo 26,20 €Orduko edo zatiko, zelai osoa 52,30 € Por hora o fracción, campo completo 52,30 €

A.5) Atletismo pista (sesioa)Irungo kiroldegietara abonatua 0,00 € Abonado a polideportivos de Irun 0,00 €Irungo kiroldegietara ez-abonatua 3,15 € No abonado a polideportivos de Irun 3,15 €Taldeak 24,85 € Grupos 24,85 €

A.6) GimnasioakPlaiaundiko gimnasioa, banakoa, Irungo kiroldegietara abonatua. 0,00 €

Gimnasio Plaiaundi, individual, abonado a polideportivos de Irun 0,00 €

Plaiaundiko gimnasioz, banakoa, Irungo kiroldegietara ez-abonatua 2,20 €

Gimnasio Plaiaundi, individual, no abonado a polideportivos de Irun 2,20 €

Plaiaundiko gimnasioa Taldeak 5,50 € Gimnasio Plaiaundi Grupos 5,50 €Uranzu gimnasioa 5,75 € Gimnasio Uranzu 5,75 €Stadium Galeko gimnasioa. Banakoa 3,15 € Gimnasio Stadium Gal. Individual 3,15 €Stadium Galeko gimnasioa. Taldean. 6,40 € Gimnasio Stadium Gal. En grupo. 6,40 €

a.7) Instalazioen irekiera berezia A.7) Apertura especial de las instalaciones

Laneguna Jaieguna Laboral FestivoEgunez (8:00 – 24:00) 28,35 € 39,85 € Diurno (8:00 – 24:00 h.) 28,35 € 39,85 €Gauez (24:00 – 8:00 h.) 42,50 € 59,70 € Nocturno (24:00 – 8:00 h.) 42,50 € 59,70 €Jaiegun hauetan: urtarrilak 1- ekainak 30- uztailak 1 eta abenduak 25.

99,40 € En los siguientes días festivos: 1 de enero- 30 de junio- 1 de julio y 25 de

99,40 €

Page 146: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

diciembre.

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Ordaintzeko obligazioa kirol-instalazioetako instalazioak edo zerbitzuak erreserbatzetik sortzen da, kirola egiteko izan nahiz beste ekintza batzuk egiteko izan, Irungo Udalak hartarako ezarritako arauen arabera betiere.

Uranzu Txiki Pilotalekuko eta Artia eta Ugalde-Ventaseko aire zabaleko kirol pisten erreserba ez da baimenduko.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. La obligación de pago nace por la reserva de las instalaciones o servicios de las instalaciones deortivas, para la práctica deportiva, o para el desarrollo de otros actos, conforme a las normas establecidas al efecto por el Ayuntamiento de Irun.

No se autorizará la reserva del Frontón Uranzu-Txiki, ni de las pistas polideportivas al aire libre de Artia y Ugalde-Ventas.

2. Ondaintzera behartutaq geratuko da instalazioetan alokairua edo zerbitzua erreserbatzen duen titularrak, pertsona fisikoa edo juridikoa.

2. Quedará obligado al pago la persona física o jurídica que figure como titular de la reserva del alquiler o servicio de las instalaciones.

3. Era honetan ordainduko dira Tasak:

a) Entrenamenduetarako eta lehiaketetarako erreserba erregularren kasuan, bai elkarteen aldetik bai erabiltzaile partikularren aldetik, Irungo Udalak kobrantza helbideratua egingo du, hiru hilean behin.Prozedura hori bera erabiliko da elkarteen erreserba puntualen kasuan ere.

b) Erabiltzaile partikularren erreserba puntualen kasuan, erabili aurretik ordainduko da, eta, erreserba baieztatzeko, ordainketa egin izanaren egiaztagiria dagokion udal arloan aurkeztu beharko da.

Stadium Galeko eta San Jose-Larreaundiko instalazioetan tokiak alokatzeari dagokionez, tarifak instalazioak kudeatzen dituen entitateari ordainduko zaizkio, kasu bakoitzerako ezarritako prozeduraren arabera.

3.El pago de las Tasas se efectuará:

a) En el caso de reservas regulares para entrenamientos y competiciones, tanto por parte de asociaciones como por parte de usuarios particulares, el Ayuntamiento de Irun girará cobro domiciliado con una periodicidad trimestral.Este mismo procedimiento se empleará en el caso de reservas puntuales por parte de asociaciones.

b) En el caso de reservas puntuales por parte de usuarios particulares, el pago se realizará con carácter previo al uso y resultará necesario para confirmar la reserva presentar justificante de haber realizado el pago ante el área municipal correspondiente.

En relación con los alquileres de espacios en las instalaciones del Stadium Gal y de San José-Larreaundi, el pago de las tarifas se realizará a la entidad gestora de las instalaciones, confome al procedimiento establecido en cada caso.

4. Instalazioak kirol izaerakoa ez den jarduera bat bideratzeko erabili nahi bada, Irungo Udalak fiantza bat eskatu ahal izango du, gerta litezkeen balizko kalteri aurre egiteko. Berme hori interesatuari

4. Cuando la utilización de las instalaciones se destine a alguna actividad no deportiva, el Ayuntamiento de Irun podrá exigir el depósito de una fianza, como garantía de los posibles

Page 147: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

itzuliko zaio aurretik dagozkion txostenak eginda. desperfectos que pudieran ocasionarse. Dicha garantía será devuelta al interesado previo los informes oportunos.

5. Udal instalazio periferikoak erabiltzeagatik hobariak edo exentzioak:

a) Alokairu tarifaren gaineko %75ko hobaria ezartzen da Irunen finkatuak eta Eusko Jaurlaritzaren Kirol Elkarte Erregistroan altan dauden kirol entitateerako baita Irungo Udalak kirol edo gizarte mailako interes handia aitortzen dien jardueretarako ere.

Hobari hori entiate horiek egindako alokairuetan ere aplikatuko dira Stadium Galeko eta San Jose-Larreaundiko instalazioetan.

b) Salbuespenezko kasuetan, irabazi asmorik gabeko eta hirirako inpaktu edo garrantzi berezia duten jardueretarako erreserbak direnean, Irungo Udalak hobariak edo exentzioak eman ahal izango ditu dagokion tasaren ordainketan.

Irabazi asmorik ez izatea eta inpaktu eta garrantzi berezia izatea, atal honek aipatzen dituen ondorioetarako, Alkatetzak berariaz aitortu beharko du, aurretik Ordezkari eskudunaren txostena eginda.

c) Epigrafeetan jasotako kuotak ordaitzetik salbuetsita egongo dira Udalak berak antolatutako jarduerak.

5. Bonificaciones o exenciones por utilización de las instalaciones municipales periféricas:

a) Se establece una bonificación sobre la tarifa por alquileres del 75% para las entidades deportivas con sede social en Irun dadas de alta en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco y para aquellas actividades a las que el Ayuntamiento de Irun les reconozca un marcado interés deportivo y/o social.Dicha bonificación resultará también de aplicación a los alquileres realizados por éstas entidades en las instalaciones del Stadium Gal y de San José-Larreaundi.

b) En casos excepcionales, cuando se trate de reservas para actividades sin ánimo de lucro con especial impacto o relevancia para la ciudad, el Ayuntamiento de Irun podrá conceder bonificaciones o exenciones en el pago de la tasa correspondiente.

El cáracter no lucrativo, así como el carácter de especial relevancia e impacto, a los efectos a que se refiere este apartado, habrá de ser reconocido expresamente por la Alcaldía, previo informe del Delegado/a competente.

c) Estarán exentas del pago de las cuotas recogidas en los diferentes epígrafes las actividades organizadas por el propio Ayuntamiento.

6. Ordenantza honetan xedaturikoa ez betetzeagatik sor litezkeen erantzukizunak indarrean dauden legezko xedepenetan zehazturikoaren arabera zigortuko dira.

6. Las responsabilidades que pudieran derivarse por incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza, serán sancionados con arreglo a las disposiciones legales vigentes.

7. Beste kontuetan, indarrean dauden Ordenantza Fiskaletan eta Prezio Publikoetan, eta indarrean dauden beste araudi aplikagarrietan xedaturikoa beteko da.

7. En lo demás se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos vigentes, y en el resto de la normativa vigente que fuera de aplicación.

B.- ARTALEKU, AZKEN PORTU ETA SONIA ETXAZARRETA MAHAI TENISEKO

B.- POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE

Page 148: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

HOBEKUNTZANO ZENTRU KIROL INSTALAZIOETAN TOKIAK ERABILTZEAGATIK

ARTALEKU, AZKEN-PORTU Y CENTRO DE TECNIFICACIÓN TENIS DE MESA SONIA ETXAZARRETA

Hobari bat ezartzen da Artaleku eta Azken Portu udal kiroldegietako eta Sonia Etxazarreta Mahai Teniseko Hobenkuntza Zentruko instalazioak alokatzeko tarifen gainean %75ekoa, entitate-egoitza Irunen daukaten kirol-entitateetarako, betiere Eusko Jaurlaritzako Kirol Entitateen Erregistroan alta emanda badaude.

Se establece una bonificación sobre la tarifa por alquileres de las Instalaciones de los polideportivos municipales Artaleku y Azken-Portu , así como del Centro de Perfeccionamiento de Tenis de Mesa Sonia Etxazarreta del 75% para las entidades deportivas con sede social en Irun dadas de alta en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco

C. SALBUESPENAK C. EXENCIONES

Udal Batzarrak, mila bederatziehun eta laurogeita hemeretziko azaroaren hogeita lauan eginiko osoko bilkuran, besteak beste, ondorengo erabakia hartu zuen:

“Langabeziak gure hirian daukan eragina ikusita, eta eragin hori oraindik larriagoa dela denbora luzez langabezian dauden 45 urtetik gorako herritarren artean, jende horrek baliabide ekonomikoen eskasiaz gain gizartetik urruntzea eta hirian parte hartzeko aukera falta jasaten baitu modu berezian, ondorioz, Irungo Euskal Herritarrok Udal Taldea, E.L.A., L.A.B., C.C.O.O., U.G.T. Sindikatuak eta Ascodel-Illazel Elkarteak, langabetuek inguru sozialean inplikatzeko dauzkaten aukerak hobetu asmoz, Udal Batzarrak azaroaren amaieran egingo duen osoko bilkuran ondorengo mozioa aurkeztera eraman gaitu, eztabaidatua izan dadin eta ahal balitz onartua ere bai, gero, 2000. Urteko Ordenantza Fiskal eta Prezio Publikoetan sartuko litzatekeelarik testu hori.Denbora luzez langabezian dauden 45 urtetik gorako pertsonek, I.N.E.M.ek emandako dokumentazio egiaztagarria aurkezten badute, bertan adieraziko baitu ez berak eta ez bere familiako inork ez duela inolako diru-sarrerarik jasotzen, ezta langabezian egoteagatik inolako laguntzarik ere, denen artean soldata minimo interprofesionala baino handiagoa izan gabe, horiek guztiak enplegu-eskatzaile gisa alta emanda egon beharko dute gainera, zera eskatu ahal izango diote Udalari:

-Kiroldegiaren kasuan, Tasa guztiak kentzea

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Ante la gran incidencia que el Paro tiene en nuestra Ciudad, y que castiga de manera más dura a la franja poblacional de parados de larga duración, mayores de 45 años; los cuales además de padecer la falta de recursos económicos, sufren de manera especial el alejamiento social y la posibilidad de participación ciudadana, nos lleva al Grupo Municipal de Euskal Herritarrok de Irun, a los Sindicatos E.L.A., L.A.B., C.C.O.O., U.G.T. y a la Asociación Ascodel-Illazel, en un intento de mejorar sus posibilidades de implicación en el entorno social, a presentar para su discusión y posible aprobación, en el Pleno que el Ayuntamiento celebrará a finales del mes de noviembre, la siguiente moción, respecto de un texto que se incluiría en las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos del año 2.000.Todos los parados de larga duración mayores de 45 años, que presenten documentación acreditativa emitida por el I.N.E.M., en la que se establezca que ni él ni ningún otro miembro de su unidad familiar perciben ingresos de ningún tipo, o subsidios por prestación de desempleo, superiores en su conjunto al salario mínimo interprofesional, además de estar todos ellos dados de alta, como demandantes de empleo, podrán solicitar del Ayuntamiento:

-En el caso del Polideportivo, la anulación total de Tasas para el acceso al Polideportivo, de todos los

Page 149: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

kiroldegian sartzeko, unitate familiarreko kide guztientzat.

-Amaia Kultur Zentroaren kasuan, Udalak antolatu edo laguntzen dituen ekitaldi guztietara sarrera dohain, unitate familiarreko bi pertsonentzat”.

Bide batez, ondorengo zuzenketa gehigarria onartu zen:“Zerbitzu publikoak eskaini eta ekintza administratiboak burutzeagatik ezarritako Tasak erregulatzen dituen Ordenantzako 2. Artikuluak esaten duena kontutan hartuz, aurreko irizpidea aplikatzeagatik plantea daitezkeen gorabehera ekonomikoak Udalak konpentsatuko dizkie zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeei.Testu honeta adierazten diren baldintzak betetzen dituzten pertsonen errolda bat egingo da, eta eskari espresu baten bitartez erakutsi beharko dute aipatutako udal zerbitzuetan, Kiroldegian eta Amaia Kultur Zentroan, interesa dutela. Errolda hori aldian behin Udal Ogasun Arloak eguneratuko du, INEMek eskainiko dituen datuan kontutan hartuz eta Foru Ogasunak ondarezko diru-sarreren inguruan egin ditzakeen zertifikazio negatiboen arabera.”

miembros de la unidad familiar.

-En el caso del Centro Cultural Amaia, el acceso gratuito a los actos organizados, o participados por el Ayuntamiento, a dos personas de la unidad familiar.”

Asimismo aprobó la siguiente enmienda de adición:“Las diferencias económicas que se planteen por la aplicación de este criterio en relación con lo que establece el artículo 2 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, serán compensadas por el Ayuntamiento a los organismos prestadores de los servicios.Se elaborará un censo de personas que reúnan los requisitos indicados en este texto, y que muestren a través de petición expresa su interés por los servicios municipales indicados, Polideportivo y Centro Cultural Amaia. Este censo será actualizado periódicamente por parte del Área de Hacienda Municipal, de acuerdo con los datos que ofrezca el INEM y con las certificaciones negativas de la Hacienda Foral en relación con los ingresos patrimoniales.”

VII. ERANSKINA - UDAL HILERRIA, GORPUAK ERAMATEKO ZERBITZUAK ETA BESTELAKO UDAL HILETA ZERBITZUAGATIK

ANEXO VII - POR SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER MUNICIPAL

I. ZERGAGAIA

Udal hilerrian ematen diren honelako zerbitzu eta iharduerengatik ordaindu beharko dira hemen araututako tasak:

a) Gorpuak errausteagatik.b) Gorpuak lurperatu eta lurpetik ateratzeagatik.c) Gorpuak lekuz aldatu eta txikitzeagatik.d) Hilobiak erabiltzeko eskubideak eman eta

eskuz aldatzeagatik.e) Hilerriak kontserbatu, zaindu eta

garbitzeagatik.

I. HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios y actividades en el cementerio municipal:

a) La cremación.b) La inhumación y exhumación.c) El traslado y reducción.d) La concesión y transmisión de derechos

funerarios.e) La conservación, vigilancia y limpieza del

cementerio.

Page 150: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

II. SORTZAPENA

Zerbitzua ematen denean sortzen da tasa ordaindu beharra. Honelakoetan ulertuko da zerbitzua ematen hasita dagoela:

1. Gorpuak erre, lurperatu, lekuz aldatu eta txikitzeko zerbitzua emateko eskabidea egitean.

2. Hilobia erabiltzeko eskubideen lizentzia ematean.

3. Hilerria kontserbatu eta garbitzeko zerbitzua ematen denean.

II. DEVENGO

La tasa se devenga al prestarse el servicio. Se entiende iniciada la prestación del servicio:

1. Al presentar la solicitud de prestación del servicio de: cremación, inhumación, traslado y reducción.

2. Al otorgar la concesión de derechos funerarios.

3. Al estar establecido el servicio de conservación y limpieza del cementerio.

III. SUBJEKTU PASIBOA

Tasa honakoek ordaindu behar dute, zergapekoak dira eta: gizakiek eta zuzenbide izakiek, oinordekotza banatugabeek, ondasunen elkarteek eta, zuzenbide nortasunik izan gabe, unitate ekonomikoa diren edo zergagai den aparteko ondarea duten bestelako entitateek, baldin eta zerbitzuak eta emakidak eskatzen badituzte.

III. SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición que soliciten la prestación de los servicios o el otorgamiento de concesiones.

IV. SALBUESPENAK

1989ko uztailaren 11/1989 Foru Arauaren 9. Artikuluan jasotako ahalmenez baliaturik, honako salbuespenak egingo dira:

1. Ongintzako edo gizarte laguntzako erroldan jasotakoen gorpuak, behartsuenak eta ongintza etxeetan bizi zirenenak errausteko, lurperatzeko eta lurpetik ateratzeko zerbitzuak.

2. Arrazoi bereziengatik Udalak berak ordaindu behar dituenak.

IV. EXENCIONES

En uso de las facultades recogidas en el art. 9 de la Norma Foral 11/1.989 de 5 de Julio se establecen las siguientes exenciones:

1. Los servicios de cremación, inhumación y exhumación de las personas incluídas en el Padrón beneficencia o de asistencia social, de los fallecidos en estado de indigencia y de los asilados en establecimientos benéficos.

2. Los que por causas excepcionales deban ser costeados por el propio Ayuntamiento.

V. MENPEKOTASUN EZA

Emakidun bera duten jabeek ez dute zergarik ordaindu behar izango hilobiak erabiltzeko eskubideak elkarren artean aldatzeagatik.

V. NO SUJECIÓN

La transmisión de derechos funerarios efectuada entre los titulares de una misma concesión, no se sujeta a gravamen.

VI. TASAK ORDAINTZEKO EPEA VI. PAGO DE LAS TASAS

Page 151: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

1. Gorpuak erraustu, lurperatu, lurpetik atera, lekuz aldatu, eta txikitzeko zerbitzuak izenpeturiko hitzarmenean edo zerbitzuak ematea onartzen duen ebazpenean adierazitako moduan eta epean ordainduko dira.

2. Hilerria kontserbatu, zaindu eta garbitzeko zerbitzua, errolda baten bidez kudeatzen den aldizkako zerbitzua izanik, urtean behin ordainduko da, errolda jende aurrean ikusgai jartzen denean adieraziko den modu eta epean.

1. La prestación de los servicios de cremación, inhumación, exhumación, traslado y reducción, se abonará en la forma y en el plazo señalado en el contrato suscrito o resolución sobre su admisión.

2. La prestación del servicio de conservación, vigilancia y limpieza del cementerio, por su carácter de servicio periódico que se gestiona con la formación de un padrón, se abonará anualmente en la forma y en el plazo señalado en el trámite de exposición pública del padrón.

VII. TARIFA (BEZ gabe) VII. TARIFA (Sin IVA)

Ehorzketa-zerbitzuak Servicios de inhumación Gorpua ehorztea 446,50 € Inhumación de cadáver 446,50 €Errautsak ehorztea 189,50 € Inhumación de cenizas 189,50 €Kolunbario aniztunean ehorztea 34,55 €€ Inhumación en Columbario múltiple 34,55 €

Hobitik ateratzeko zerbitzua Servicio de exhumaciónBanakako lurreko hobitik ateratzea 235,50 € Exhumación desde tierra individual 235,50 €

Errausketa zerbitzua Servicios de cremaciónGorpuzkiak banaka -erraustzea 289,60 Cremación individual de restos 289,60Kutxatila 80,55 € Urna 80,55 €

Kanpora lekualdatzeko zerbitzuak Servicios traslado externoHorma-hobitik 222,40 € Desde nicho 222,40 € Panteoitik 285,30 € Desde panteón 285,30 €Gorpuzkin-kutxa 88,65 €€ Caja de restos 88,65 €Gorpuzkin-kutxa handia 229,70 € Caja de restos grande 229,70 €

Murrizketa zerbitzuak Servicios de reducciónBanakako gorpuzkin-murrizketa 189,80€ Reducción de restos individual 189,80€Hilobia irekitzea 57,50 € Apertura de sepultura 57,50 €

Berrehorzketa zerbitzua Servicio de reinhumaciónGorpuzkinak berrehorztea 380,30 € Reinhumación restos 380,30 €Errautsak berrehorztea 479,00 € Reinhumación cenizas 479,00 €

Kolunbario-zerbitzua Servicio de columbariosBanakako kolunbarioen urteko alokairua 69,15 € Alquiler de columbario individual anual 69,15 €Banakako kolunbarioen 4 urteko alokairua 208,25 € Alquiler de columbario individual 4 años 208,25 €Kolunbarioen 4 urteko alokairua 298,50 € Alquiler de columbario doble 4 años 298,50 €

Kolunbario laukoitzen 4 urteko alokairua 413,35 €Alquiler de columbario cuádruple 4 años 413,35 €

Page 152: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Tumulu5 urte EZURTEGI alokatzeagatik

115,25 € 508,95€

Túmulo Alquiler de OSARIO 5 años

115,25 €508,95€

Obrak eta Hobekuntzak egiteagatik Por la realización de Obras y MejorasEraberritzeko lanak, altxaerak aldatzea, etabar…

Aurrekontu-ko 5%

Obras de reforma, sustitución de alzados, etc…

5% del presupuesto

Emakidak ConcesionesPanteoien eta antzeko elementuen emakidaren tasa bere unean ezarriko da, hura eraikitzeko kostuaren eta amaierako erabiltzaileen eskura jartzeko beste beharrezko gastuen arabera. Eskaintza publikoa egin aurretik erabakiko da, eta tasak onesteko prozedurari lotuko zaio.

Erabaki espresurik ez badago, egin den azkeneko esleipenaren emaitza hartuko da tasatzat, hura gauzatu zenetik kontsumoko prezioen indizearen (KPI) eboluzioaren arabera eguneratuta.

La tasa por concesión de panteones y elementos análogos se establecerá en cada momento atendiendo al coste de su construcción y otros necesarios para su puesta a disposición de los usuarios finales. Se determinará de forma previa a la realización de la oferta pública y se ceñirá al procedimiento de aprobación de las tasas.

En ausencia de acuerdo expreso, se tomará como tasa la resultante de la última adjudicación realizada, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo (I.P.C.) desde que aquélla tuvo lugar.

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Beharrezko tituluaren bidez formalizatuko dira emakidak, eta ordainketa gutunarekin batera horren eskubideak ziurtatuko ditu.

2. Emakidari dagokionez partikular batek egindako salmenta, lagapen edo baimen-emateak ez du baliorik izango.

3. Tasaren kudeaketa Zerbitzuaren Araudian ezarritakoari egokituko zaio.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Las concesiones serán formalizadas mediante el oportuno título, que junto con la carta de pago justificará sus derechos.

2. Será nula toda venta, cesión o autorización que se otorgue por un particular y vaya referida a la concesión.

3. La gestión de la tasa se adecuará a lo establecido por el Reglamento del Servicio.

VIII. AZKEN XEDAPENA

Ordenantza eta bere Eraskina 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dute eragina, eta Indarrean jarraituko dute horiek aldatu edo indargetzea erabaki arte.

VIII. DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza y su Anexo surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2018 y seguirán en vigor en tanto no se acuerde su derogación o modificación.

VIII. ERANSKINA - UDALERRIKO IKASTETXEETAN IRAKASKUNTZA BEREZIENGATIK

Page 153: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ANEXO VIII - POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DEL MUNICIPIO

A.- MARRAZKI ETA PINTURA UDAL AKADEMIAKO ZERBITZUENGATIK

A.- POR SERVICIOS EN LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DIBUJO Y PINTURA

I. TARIFA

Matrikularen kontzeptupean ordaindu beharrekoa, ikasturte eta asignaturako, ondorengoa izango da:

I. TARIFA

La cantidad a abonar por curso y asignatura, en concepto de matrícula, será la siguiente:

A) Urritik Ekainarte ikastarorako A) Curso Octubre a JunioOrdu kopuruak 18 urtetik

beherakoak18 urtetik gorakoak

Astean 2 ordukoa 249,70 288,45Astean 4 ordukoa 425,80 553,30

Nº Horas Menores 18 años Mayores 18 años2h/semana 249,70 288,454h/semana 425,80 553,30

B) Ikastaro arrunta ez diren ikastaroetarako, ikastaroko B) Para cursillos distintos al curso ordinario, por cursillo

Orduak Kuota 16 ordukoa 86,15

Nº horas Cuota De 16 horas 86,15

C) Klasetan pertsona-eredu bat beharko duten asignaturetan erantsiko zaio, orduko

C) La asignatura que requiera la presencia de una persona-modelo durante las clases, a la tarifa se le incrementará, por hora

Kuota bakarra 3,50 Cuota única 3,50

D) Kurtsoa hasita dagoenean, bigarren hiruhilabetetik aurrera (urtarrila), Matrikula gauzatzen bada, hiruhilabeteko kuota

D) Cuota trimestral cuando el curso está iniciado, a partir del segundo trimestre (enero) y se formaliza la matrícula

Asteko ordu kopuruak

18 urtetik beherakoak

18 urtetik gorakoak

2 ordukoa 90,95 106,204 ordukoa 157,65 181,70

Nº Horas semanales

Menores 18 años Mayores 18 años

De 2 horas 90,95 106,20De 4 horas 157,65 181,70

E) Matrikularen prezioan sartuta dago ikaskuntzarako behar den material tekniko bereziaren gastua, aurrekontuko partidan ezarritako kredituaren mugaraino.

E) En el precio de la matrícula se incluye el gasto en material técnico especial necesario para el aprendizaje, hasta el límite del crédito consignado en la partida presupuestaria.

Tarifa Hauek 2014.urteko irailaren 1etik hasita, indarrean sartuko dira

Estas tarifas entrarán en vigor el 1 de septiembre del curso escolar correspondiente.

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Zerga ordaintzeko obligazioa, matrikula

Normas de aplicación de la tarifa:

1. La obligación de pagar nace en el momento de

Page 154: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

formalizatzeko momentuan sortzen da, zerbitzu hau benetan ematearekin zerikusirik gabe, baldin eta ez-emate hau eskatzaileari egotzi bide bazaio.

2. Ikasle matrikulatuaren guraso, tutore edo arduradunak dira zerga hau ordaintzera obligaturik daudenak, eta ikasle matrikulatuak, adin heldura iritsiak badira.

3. Urritik ekainera arteko ikasturte arruntari dagokion kuota honela ordainduko da:

-%50a matrikula egiterakoan. -%25a abenduko lehen hamabostaldian. -%25a otsaileko lehen hamabostaldian.

formalizar la matrícula, con independencia de su real prestación, si la falta de ésta fuera imputable al solicitante.

2. Están obligados al pago los padres, tutores o encargados de los alumnos matriculados, y éstos, si hubieran alcanzado la mayoría de edad.

3. La cuota correspondiente al curso ordinario de octubre a junio será abonada de la siguiente forma:

-50% en el momento de formalizar la matrícula. -25% primera quincena de Diciembre. -25% primera quincena de Febrero.

II. SALBUESPEN ETA HOBARIAK

Salbuespenak eta hobariak tramitatu eta onartzeko kontuetarako, zerbitzuak eskaini edo udal iharduerak burutzeagatik Tasak Erregulatzen dituen Udal Ordenantzaren 7. Artikuluan agintzen dena beteko da.

II. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

A efectos de tramitación y reconocimiento de exenciones y bonificaciones, se estará a lo establecido por el artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por prestación de servicios y realización de actividades administrativas.

B.- ZERAMIKA TAILERREAN ZERBITZUAK ESKAINTZEAGATIK

B.- POR SERVICIOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE CERÁMICA

I. TARIFA

Matrikularen kontzeptupean ordaindu beharrekoa, ikasturte eta asignaturako, ondorengoa izango da:

I. TARIFA

La cantidad a abonar por curso y asignatura, en concepto de matrícula, será la siguiente:

A) Urritik ekainerarteko ikastarorako pertsona eta kurtsogatik

A) Para el curso de octubre a junio por persona y curso

Kuota arrunta 453,7518 urtetik beherakoak 385,70

Cuota ordinaria 453,75Menores de 18 años 385,70

B)Hiruhilabeteko kuota Urtarrilatik aurrera B) Cuota trimestral a partir de ENEROKuota arrunta 167,2518 urtetik beherakoak 142,15

Cuota ordinaria 167,25Menores de 18 años 142,15

C) Ikasturte barruan egingo diren espezialitateko ikastaro trinkoak (32 ordukoak)

C) Cursillos intensivos de especialidad a realizar durante el curso (32 horas)

Kuota arrunta 5,1018 urtetik beherakoak 4,35

Cuota ordinaria 5,10Menores de 18 años 4,35

Page 155: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

D) Udako ikastaro trinkoak: UZT eta/edo ABUZ (adineko pertsonentzako soilik)

D) Cursillos intensivos de verano: JUL y/oAGT (destinados exclusivamente a personas de edad)

Kuota bakarra 123,20 Cuota única 123,20

E) Matrikula prezioaren barruan dago sartuta material tekniko suntsikorrari dagokion gastua onetsitako oinarrizko programaren arabera. Material gehigarri guztia ikaslearen kontura izango da.

E) El precio de la matrícula incluye el gasto en material técnico fungible según el programa básico aprobado. Todo material suplementario será de cuenta del alumno

Tarifa Hauek 2014 urteko irailaren 1etik hasita, indarrean sartuko dira

Estas tarifas entrarán en vigor el 1 de septiembre del curso escolar correspondiente.

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Zerga ordaintzeko obligazioa, matrikula formalizatzeko momentuan sortzen da, zerbitzu hau benetan ematearekin zerikusirik gabe, baldin eta ez-emate hau eskatzaileari egotzi bide bazaio.

2. Ikasle matrikulatuaren guraso, tutore edo arduradunak dira zerga hau ordaintzera obligaturik daudenak, eta ikasle matrikulatuak, adin heldura iritsiak badira.3. Urritik ekainera arteko ikasturte arruntari dagokion kuota honela ordainduko da:

-%50a matrikula egiterakoan. -%25a abenduko lehen hamabostaldian. -%25a otsaileko lehen hamabostaldian.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. El devengo se produce en el momento de formalizar la matrícula, con independencia de su real prestación, si la falta de ésta fuera imputable al solicitante.

2. Están obligados al pago los padres, tutores o encargados de los alumnos matriculados, y éstos, si hubieran alcanzado la mayoría de edad.

3. La cuota correspondiente al curso ordinario de octubre a junio será abonada de la siguiente forma:

-50% en el momento de formalizar la matrícula. -25% primera quincena de Diciembre. -25% primera quincena de Febrero.

C. IRUNGO UDAL KONTSERBATORIOA C.- CONSERVATORIO MUNICIPAL DE IRUN

Maila Ertaina (matrikula barne): Grado Profesional (incluida matrícula):

Irunen erroldatuaEmpadronado en Irun

Irunen erroldatugabeakNo empadronados

Sarrera froga/Prueba de acceso 52,20€ 52,20€1. eta 2. Kurtso / Primer y Segundo Curso 1.020,00€ 1.326,95€3. eta 4. Kurtsoa / Tercer y Cuarto Curso 1.116,20€ 1.450,70€5. eta 6. Kurtsoa / Quinto y Sexto Curso 1.236,90€ 1.607,25€

Kurtsoa errepikatzen dutenentzat / Repetidores:Instrumentua/ Instrumento: 928,95€ 1.206,20€

Page 156: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Ikasgai osagarria/ Resto asignaturas:

Besteak/Otros:Bigarren instrumento/Segundo instrumento Ohiz Kanpoko matrikula/Matricula extraordinaria

317,15€

408,25€ 510,00€

411,30€

531,00€ 510,00€

2. MUSIKA ESKOLA (musika) 2. ESCUELA DE MÚSICA (música)Musika espezialitatea (matrikula barne) Especialidad Música (incluida matrícula)

Irunen erroldatuaEmpadronado en Irun

Irunen erroldatugabeakNo empadronado

Talde instrumentala / Conjunto instrumental 63,45€ 83,90€Musika Hizkuntza / Lenguaje musical 366,30€ 475,75€Instrumentua / Instrumento 408,25€ 531,00€Instrumentua + Taldea / Instrumento + Conjunto derogado derogadoInstrumentua+Hizkuntza/Instrumento+Lenguaje 546,35€ 710,05€Hezkuntza indartua / Enseñanza reforzada 591,35€ 768,35€

3. MUSIKA ESKOLA (dantza) 3. ESCUELA DE MÚSICA (danza)

Irunen erroldatuaEmpadronado en Irun

Irunen erroldatugabeakNo empadronados

Hasiera maila/ Iniciación 160,65€ 209,75€Prestakuntza / Preparatorio 247,60€ 321,25€1. Kurtsoa / Primer Curso: 433,80€ 563,75€2. Kurtsoa / Segundo Curso: 458,35€ 594,40€3. eta 4. Kurtsoa / Tercer y Cuarto Curso: 481,90€ 626,15€

4. IKASTARO DESBERDINAK 4. CURSILLOS DIVERSOS

Irunen erroldatuaEmpadronado en Irun

Irunen erroldatugabeakNo empadronados

Aktiboki ikaslea / Alumno activo 10,55€/hora 13,70€/horaEntzule gisa / Alumno oyente 6,35€/hora 8,45€/hora

5. ZIURTAGIRI AKADEMIKOAK 5. CERTIFICACIONES ACADÉMICAS

Irunen erroldatua Empadronado en Irun

Irunen erroldatugabeak No empadronados

Ziurtagiri akademikoakCertificaciones académicas 5,30€ 6,35€

Page 157: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Musika Eskolako DiplomaDiploma Escuela de Música 6,35€ 8,45€

6. INSTRUMENTUAK ALOKATZEA 6. ALQUILER DE INSTRUMENTAL

Irunen erroldatuaEmpadronado en Irun

Irunen erroldatugabeakNo empadronados

Instrumentuan alokairuaAlquiler de instrumentos 147,35 €/ curso 191,35 €/ curso

7. KONTSERBATORIOKO ENTZUNDEGIA ERABILERA

7. USO AUDITORIO DEL CONSERVATORIO

Irunen erroldatuaEmpadronado en Irun

Irunen erroldatugabeakNo empadronados

Orduko erabiltzeagatikPor hora de utilización 139,15 € 181,10 €

Tarifa aplikatzeko arauak:

A) Musika Eskola eta Kontserbatorioari dagokionez

- Izena emandakoan, 62 euroko kopurua ordainduko da, eta dirua IRUNGO UDAL KONTSERBATORIOAREN kontuan sartuko da; ikasturte osoari dagokion gainerako zenbatekoa urritik martxora bitartean, banaketa proportzionala eginda ordainduko da, hilabete bakoitzeko lehenengo hamabostaldietan.

-Izena ematerakoan ordaindutako 62 euroak itzuli egingo dira eskatutako tokiari berariazko uko egitea gertatzen bada, betiere lehen klase eguna baino lehen. Data horretatik aurrera ikaskurte osoaren prezioa ordaindu beharko da, honako kasuak salbu:

1. Ikaslea lanean hasten bada, eta ikastetxeak ezin badio ordutegi bateragarririk eskeini.2. Matrikulatutako ikasketak jarraitu ezin ditzaken gaixotasunen bat izanez gero.

Kasu hauetan beharrezkoa izango da egiaztagiri ofiziala aurkeztea.

Normas de aplicacion de la tarifa:

A) Con relación al Conservatorio Municipal y Escuela de Música.

-Al formalizar la inscripción se abonará la cantidad de 62 Euros mediante ingreso en la cuenta del CONSERVATORIO MUNICIPAL DE IRUN; el resto del importe correspondiente al Curso completo será abonado prorrateado entre los meses de octubre y marzo, en las primeras quincenas de cada mes.

-La cantidad de 62€ abonada al formalizar la inscripción será devuelta en el caso de que se produzca renuncia expresa a la plaza solicitada, siempre que la misma se produzca con anterioridad al primer día de clase. A partir de esa fecha se contrae la obligación de abonar el precio establecido para el curso, a excepción de los siguientes casos:

1. Si el/la alumno/a comienza a trabajar, y el Centro no le puede ofrecer horario compatible. 2. Si el/la alumno/a desarrolla una enfermedad que le impida la realización de los estudios para los que se había matriculado.

En estos casos deberá presentar el correspondiente justificante oficial.

Page 158: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Honen aldeko ebazpenak, ikasturtean ordaindu gabe dagoen tasa kopurua ezeztatuko du. Ez da inongo kasutan baja jakinarazi arteko tasen diru itzulpenik egingo. Ez dira inoiz ere onartuko "matrikula erreserbak" aurreko ikasturteko eperen bat ordaindu gabe badago.

-“Ohiz kanpoko Matrikula” egiteko aukera Irungo Kontserbatorioan edo Udal Musika Eskolan matrikulatutako gehienez 4 ikasleri emango zaie.“Ohiz kanpoko Matrikula” aukera hori alkatearen edo horrek eskuordetutako zinegotziaren Ebazpenaren bidez lortuko da; horretarako, aurrez, Irakasle Klaustroak eta Eskola Kontseiluak aldeko txostena egin behar dute, musikarekin loturik etorkizun profesional argi eta bikaina izan dezaketela erakusten duten ikasleen adina, gaitasun artistikoak, kalifikazioak eta lortutako sariak kontuan hartuz.

La Resolución favorable eximirá del pago de lo que reste de curso. En ningún caso se devolverán las cantidades satisfechas hasta la fecha de la comunicación de la baja.25

No se admitirán" reservas de matrícula " de los alumnos que no tengan abonado íntegramente el curso anterior. -Se concederá la "Matrícula Extraordinaria" a un máximo de 4 alumnos de los matriculados en el Conservatorio o en la Escuela de Música Municipal de Irun.Dicha "Matrícula Extraordinaria" se obtendrá mediante Resolución del Alcalde o Concejal en quién delegue y previo informe favorable del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar, en base a la edad, aptitudes artísticas, calificaciones y premios conseguidos de los alumnos que muestren claras evidencias de un claro y brillante futuro profesional vinculado con la música.

Hobariak:

11.- Hobariak aitortzeko eta tramitatzeko, Tasak Arautzeko Udal Ordenantzaren 7. Artikuluan ezarritakoa bete beharko da, bertan zehazten baita zerbitzuak emateagatik edota adimistrazio-ekintzak burutzeagatik jarraitu beharreko prozedura. Salbuespena izango da “Ohiz kanpoko Matrikula” eman zaien ikasleen kasua, dagokien tasa ezarriko zaielako horiei.

- Bonificaciones:

1.- A efectos de tramitación y reconocimiento de bonificaciones, se estará a lo establecido por el artículo 7 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas, a excepción de los alumnos a los que se les haya otorgado la distinción de "Matrícula Extraordinaria" a los cuales se les aplicará la tasa correspondiente.

B) Entzundegia erabilerari dagokionez:

Ordaintzeko obligazioa dute Kontserbatorioko Entzundegia erabiltzeko baimena eskatzen duten pertsona fisiko eta erakundeek.

- Salbuespenak eta hobariak:

Entzundegiaren erabilera Irungo kultur, hezkuntza, kirol nahiz gizarte mailako erakunderen batek burutzen duenean (kultura, hezkuntza, kirol nahiz gizarte mailakoa), eta helburutzat ez-irabazizko ekintzaren bat egitea duenean, dagokien epigrafeetan jasotako kuotei % 50eko hobaria aplikatuko zaie.

B) Con relación a la utilización del Auditorio:

Están obligados al pago, las personas físicas y entidades que soliciten y/o se les autorice a utilizar el Auditorio del Conservatorio.

- Exenciones y Bonificaciones:

Cuando la utilización del Auditorio se realice por una entidad cultural, educativa, deportiva o social de Irun, y tenga como objeto el desarrollo de una actividad no lucrativa, a las cuotas recogidas en los respectivos epígrafes se les aplicará una bonificación del 50%.

25 2018ko irailaren 1etik aurrera indarrean/ vigente a partir del 1 de septiembre de 2018.

Page 159: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Epigrafe desberdinetan jasotako kuota ordaintzetik salbuetsita egongo dira Udal Erakunde Autonomoek antolaturiko iharduerak, baita Udalak berak antolaturikoak ere.

Estarán exentas del pago de las cuotas recogidas en los diferentes epígrafes las actividades organizadas por los Organismos Autónomos Municipales y las organizadas por el propio Ayuntamiento.

D.- "IRUNGO UDAL EUSKALTEGIA - EUSKALTEGI MUNICIPAL DE IRUN"

JASO-TAKO ZERBITZUENGATIK

D.- POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL "EUSKALTEGI MUNICIPAL DE IRUN -

IRUNGO UDAL EUSKALTEGIA"

TARIFA TARIFA

Udal euskaltegian matrikula egiten dutenek, 2017/2018 ikasturtean, ordaindu beharreko zenbatekoak

Importes a abonar por quienes formalicen, en el curso 2017/2018, la matrícula en el Euskaltegi Municipal:

A) HABEren dirulaguntzapeko ikastaroak

IKASTARO MOTA IKASTAROAREN PREZIOA

25 ordu astean (iraila-urria/ekaina) ................. 606,90€20 ordu astean (iraila-urria/ekaina)) .................565,10 €15 ordu astean (iraila-urria/ekaina) .................483,50 €10 ordu astean (iraila-urria/ekaina) .................362,10 €8 ordu astean (iraila-urria/ekaina) ..................309,10 €7,5 ordu astean (iraila-urria/ekaina) .................290,70 €6 ordu astean (iraila-urria/ekaina) .................239,70 €5 ordu astean (iraila-urria/ekaina) ...................217 €4 ordu astean (iraila-urria/ekaina) ..................189,75 €3 ordu astean (iraila-urria/ekaina) ..................135,70 € 80 ordu astean(uztaila-edo abuztua) ................69,40 €

AISA (materiala) ………44,90 €

Bestelako iraupena duten taldeak (ordu kopurua edo egutegia): orduko prezioa kalkulatuko da

A) Cursos subvencionados por HABE

TIPO DE CURSO PRECIO DEL CURSO

25 horas semanales (septiembre-octubre/junio) ............. 606,90€20 horas semanales (septiembre-octubre/junio) .............565,10 €15 horas semanales (septiembre-octubre/junio) .............483,50 €10 horas semanales (septiembre-octubre/junio) .............362,10 €8 horas semanales (septiembre-octubre/junio) ..............309,10 €7,5 horas semanales (septiembre-octubre/junio) .............290,70 €6 horas semanales (septiembre-octubre/junio) ............ 239,70 €5 horas semanales (septiembre-octubre/junio) ...................217 €4 horas semanales (septiembre-octubre/junio) ..............189,75 €3 horas semanales (septiembre-octubre/junio) ..............135,70 €80 horas mes(Julio-Agosto) 69,40 €

AISA (material) ………44,90 €

Grupos de duración distinta (número de horas o calendario): se calculará el precio de cada hora

Page 160: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

asteko iraupenenan antzekotasun handiena duen ordu kopurua duten ikastaroekin

conforme al precio de la hora del tipo de curso que más se le asemeje en duración semanal.

B) Bestelako ikastaroakEskola orduaren prezioa

B) Otro tipo de cursos de euskeraPrecio por hora lectiva

B.1 Ikastaro pertsonalizatuak. Taldeko 44,90 € B.1 Cursos personalizados. Por grupo 44,90 €B.2 Xede berezitako ikastaroak. Taldeko(Gutxienez 4 ikasle, gehienez 12) 80,10 €

B.2 Cursos específicos. Por grupo(Mín. 4 alumnos, máx. 12) 80,10 €

B.3 Euskalduntze / Alfabetatzea B.3 Euskalduntzea / AlfabetatzeaBanakako klaseak. Ikasleko 44,90 € Clases individualizadas. Por alumno 44,90 €Taldeka(Gutxienez 4 ikasle, gehienez 12) 80,10 €

Por grupos(Mín. 4 alumnos, máx. 12) 80,10 €

B.4. Autoikaskuntza ikastaroak 561,00 € B.4. Cursos de autoaprendizaje 561,00 €C) Higurarrenei zuzendutako bestelako lan edo zerbi tzuak, Euskaltegiko funtzioekin eta/edo langilegoarenekin erlazionaturikoak:

28,60€/ordu.

C) Otros trabajos o servicios a terceros relacionados con las funciones del Euskaltegi y/o de los trabajadores: 28,60€/ordu.

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Hobariak

Salbuespenak eta hobariak tramitatu eta onartzeko kontuetarako, zerbitzuak eskaini edo udal iharduerak burutzeagatik Tasak Erregulatzen dituen Udal Ordenantzaren 7. Artikuluan agintzen dena beteko da.

2. Ordainketa

-Ordenantza honetan auraututako kontzeptuen ordainketaren betebeharra, ikaslearena da. Adinez txikia izanez gero, gurasoei, tutoreei edo arduradunei dagokie.

-Udal Euskaltegian egindako izen-emate guztietan dagokion kurtso osoa ordainduko da.

- Izena ematerakoan 60 euroko diru-sarrera egingo da Irungo Udal Euskaltegiko kontuan. Iraila/ekaina ikastaroari dagokion gainerakoa ordaintzeko horrela egingo da:

%50 (ken ordaindutako 60€) urriaren lehenengo hamabostaldian.%25 abenduaren lehenengo hamabostaldian.%25 otsailaren lehengo hamabostaldian.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Bonificaciones

A efectos de tramitación y reconocimiento de exenciones y bonificaciones, se estará a lo establecido por el artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por prestación de servicios y realización de actividades administrativas.

2. Pago

-La obligación de pago por los conceptos regulados en esta Ordenanza, recae sobre el alumno; y sobre los padres, tutores o encargados del alumno si éste no hubieran alcanzado la mayoría de edad.

-Toda inscripción formalizada en el Euskaltegi Municipal, se realizará contrayendo la obligación de abonar el curso correspondiente completo.

- Al formalizar la inscripción se abonará la cantidad de 60 euros mediante ingreso en la cuenta del Euskaltegi Municipal de Irun; el resto del importe correspondiente al curso septiembre/ junio será abonado de la siguiente forma:

50% (descontados los 60€) en la primera quincena de octubre.25% en la primera quincena de diciembre.25% en la primera quincena de febrero

Page 161: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

-Udako ikastaroaren ordainketa matrikula egitean egingo da

Idatziz hileko ordainketa egitea eskatu ahal izango da, berau kontu korrontean helbideratuz.

-Izena ematerakoan ordaindutako 60 euroak itzuli egingo dira ondorengo kasuetan

1.- Zerbitzua ez ematea zentroari egotzi dakiokeen kasuan edo ikasleak aukeratutako ordutegietan ez badago bere mailako talderik.

2.- Ikaslea urriaren lehenengo hamabostaldian:

- Lanean hasten bada,- Derrigorrez, euskaltegiko ordutegian ikastaro batean parte hartu behar badu eta ez badago bere mailako beste talderik beste ordutegi batean -- Gaixotasun larri bat badu.Kasu horietan guztietan dagokion agiri ofíziala eskatuko zaio.

El pago del curso de verano se realizará junto con la matrícula.

Se podrá solicitar por escrito la opción de pago mensual domiciliando el mismo en cuenta corriente.

-Los 60€ abonados serán devueltos en los casos siguientes:

1.- En el caso en que el servicio no pueda darse y la razón sea imputable al centro o si no hay grupo de su nivel en ninguno de los horarios elegidos por el alumno.

2.- Si el alumno durante la primera quincena de octubre.

- Comienza a trabajar.- Debe, obligatoriamente, realizar un curso en el horario del euskaltegi y éste no le puede ofrecer grupo de su nivel en ningún otro horario.- Tenga una enfermedad grave.

En todos los casos anteriores se le exigirá el correspondiente justificante oficial.

E.- JABEKUNTZA ESKOLAPRESTAKUNTZA IKASTAROAK

E.- ESCUELA DE EMPODERAMIETO.CURSOS DE FORMACIÓN

TARIFA

Matrikula-tasa, kurtsoaren iraupenaren arabera zehazten da.

TARIFA

La tasa de matrícula se establece en atención a la duración del curso.

a)12 ordu arte 8,25 € a) De 1 a 12 horas 8,25 €b) 20 eta 13 ordu artean 15,55 € b) Entre 13 y 20 horas 15,55 €c) 21 ordutik aurrera 31,05 € c) A partir de 21 horas 31,05 €

Kuota orokorraren %90eko hobaria aitortzen zaie Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (D.B.E.) jasotzen duen Bizikidetza Unitateko kide diren pertsonei.

Se reconoce una bonificación del 90 % de la cuota general a favor de aquellas personas cuya Unidad de Convivencia es perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I.).

Page 162: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

IX. ERANSKINA - IBILGAILUAK GELDIARAZI, BIDE PUBLIKOTIK JASO ETA ONDORIOZKO ZAINKETA ZERBITZUA EMATEA ERREGULATZEN DUEN

ORDENANTZA

ANEXO IX - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INMOVILIZACIÓN, RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA

PÚBLICA Y SUBSIGUIENTE CUSTODIA DE LOS MISMOS

I. TARIFA

Tasak hurrengo tarifaren arabera sortuko dira:

I. TARIFA

Las tasas se devengarán con arreglo a la siguiente tarifa:

1) Ibilgailuak erretiratzeagatik 1) Por la retirada de vehículosa) Bizikletak, motozikletak, motokarroak eta izaera beretsuko gainontzeko ibilgailuak, bakoitzeko 62,90 €

a) Bicicletas, motocicletas, motocarros y demás vehículos de características análogas, por cada uno 62,90 €

b) Auto, triziklo, kuatriziklo, furgoneta, eta izaera beretsuko gainontzeko ibilgailuak, 1.500 kg. arteko tonelajearekin, ibilgailu bakoitzeko 156,65 €

b) Automóviles de turismo, triciclos, cuatriciclos, furgonetas y demás vehículos de características análogas, con tonelaje de hasta 1.500 kg., por cada vehículo 156,65 €

c) Auto, furgoneta, kamioa, traktore, erremolke eta izaera beretsuko gainontzeko ibilgailuak, 1.500 kg.tik gorako tonelajearekin, ibilgailu bakoitzeko 207,15 €

c) Automóviles de turismo, furgonetas, camiones, tractores, remolques y demás vehículos de características análogas, con tonelaje superior a 1.500 kgs., por cada vehículo 207,15 €

d) Kendu beharreko ibilgailuaren ezaugarriengatik Udalak hura kendu eta lekualdatzeko bitarteko egokiak ez dituenean, kuota, zerbitzua kontratatzeak sortutako gastuen arabera kalkulatuko da.

e) Aurreko hiru zenbakietan aipatzen diren eragiketak hasi besterik egin ez direnean, ibilgailua erretiratu gabe, a), b) eta c) apartatuetan adierazitako kuotak %50ean gutxituko dira.

d) Cuando, por las características del vehículo a retirar, el Ayuntamiento no disponga de los medios adecuados para su retirada y traslado, la cuota de pago se cuantificará por los gastos que ocasione la contratación del servicio.

e) Cuando las operaciones a que se refieren los apartados a), b), y c) anteriores hayan sido simplemente iniciadas, sin haberse producido la retirada del vehículo, las cuotas tarifadas referidas en los mencionados apartados serán reducidas en un 50%.

2) Aurreko 1) epigrafean aipatzen diren ibilgailuak ibilgetzeagatik aplikatuko den tarifa, bertan aiderazitako zenbatekoaren %50ekoa izango da.

2) La tarifa por la inmovilización de los vehículos a los que se refiere el epígrafe 1) anterior, será del 50% de los importes en el mismo señalados.

Page 163: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

3) Ibilgailuak erretiratu direnetik berrogeita zortzi ordu igaro eta girado edo jabeek jaso ez badituzte, “1” tarifari ibilgailuen egonaldi eta zaintzagatik dagozkion kuotak erantsiko zaizkio:

3) Por el depósito y guarda de los vehículos retirados, la tarifa “1” se complementará con las cuotas correspondientes al depósito y guarda de los vehículos en el caso de que transcurran cuarenta y ocho horas desde su recogida sin haber procedido a retirarlos sus conductores o sus propietarios.

a) Bizikletak, motozikletak, motokarroak eta izaera beretsuko gainontzeko ibilgailuak, bakoitzeko

8,00 €/ egun

a) Bicicletas, motocicletas, motocarros y demás vehículos de características análogas, por cada uno

8,00 €/ dia

b) Auto, triziklo, kuatriziklo, furgoneta, eta izaera beretsuko gainontzeko ibilgailuak, 1.500 kg.tik gorako tonelajearekin, ibilgailu bakoitzeko.

14,70 €/dia

b) Automóviles de turismo, triciclos, cuatriciclos, furgonetas y demás vehículos de características análogas. 14,70

€/dia

4) Biltegian zaintzeagatik beharreko Tasa ordaintzetik salbuetsiko dira ibilgailuen biltegian dauden eta ibilgailuaren jabetzari Udalaren alde uko egiten dioten ibilgailuen titularrak.

II. KARGA OINARRIAK

Exakzio honen oinarritzat zerbitzu unitatea eta kendutako ibilgailuaren klasea hartuko da.

4) Se eximirá del pago de la tasa de custodia en el depósito, a los titulares de los vehículos que están en el depósito de vehículos y que renuncian a la propiedad del vehículo en favor del ayuntamiento.

II. BASES DE GRAVAMEN

Se tomará como base de esta exacción la unidad de servicio y la clase de vehículo retirado.

Tarifa aplikatzeko arauak:

I. XEDEA

Ordenantza honetan araututako exakzioaren helburu da:

1. Jarraian zehaztuko diren ibilgailuak bide publikotik kentzeko eta horretarako prestatutako gordailura eramateko zerbitzua eskaintzea:

A) Arriskua sortzen badu, ibilgailuen edo oinezkoen zirkulazioari nahasmendu larriak sortzen badizkio edo zerbitzu edo ondare publikoren bat hondatzen badu.

B) Trafikoari, ibilgalu motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legeko 85 artikuluan ezarritako inguruabarren batean baldin badaude.

C) Zirkulazio Kodearen 292 III. Artikuluan

Normas de aplicación de la tarifa:

I. OBJETO

Constituye el objeto de la exacción regulada en esta Ordenanza:

1. La prestación del servicio de retirada de la vía pública y su traslado al depósito habilitado al efecto, de aquellos vehículos que:

A) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.

B) Se encuentren en alguna de las circunstancias establecidas en el art. 85 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

C) Se encuentren en alguna de las demás

Page 164: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ezarritako gainontzeko egoeraren batean daudenak.

2. Bide publikotik kendutako ibilgailuen edo beste edozein arrazoirengatik udal gordailuan daudenen zaintza.

3. Trafikoari, ibilgalu motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legeko 83 eta 84 artikuluek ezartzen dutenaren arabera arauz kanpo aparkatutako ibilgailu bat ibilgetzea.

circunstancias establecidas en el art. 292 III del Código de la Circulación.

2. La custodia de los vehículos retirados de la vía pública, o que por cualquier causa se encuentren en depósito municipal.

3. La inmovilización de un vehículo estacionado antirreglamentariamente conforme establece el art.83 y 84. de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

II. ZERGAK ORDAINDU BEHARRA

Zergak ordaintzeko beharra ibilgailua geldiarazteko edo bide publikotik kentzeko lanak hasten diren momentuan sortzen da, hau da, kendu beharreko ibilgailuaren ondoan garabia dagoenean, nahiz eta oraindik lanean hasi gabe egon.

II. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

La obligación de contribuir nace en el momento en que se inician las operaciones de inmovilización o de retirada del vehículo de la vía pública, lo que se entiende sucedido por la presencia de la grúa junto al vehículo a retirar, y aún cuando no haya iniciado su actuación.

III. SUBJEKTU PASIBOA

Zerbitzua sortarazi duten pertsonak dira ordaindu beharra daukatenak, horrelakotzat hartuko dira kendutako nahiz geldiarazitako ibilgailuen gidariak eta subsidiarioki horien titularrak, legez kontrako erabilera kasuetan salbu

III. SUJETO PASIVO

Están obligadas al pago las personas que hayan provocado el servicio, considerando así a los conductores de los vehículos retirados o inmovilizados, y subsidiariamente, a los titulares de los mismos, salvo en los casos de utilización ilegítima.

IV. ORDAINTZEKO MODUA ETA EPEAK.

Kuota hauek Udaltzaingoari ordaindu beharko zaizkio dagokion ziurtagiriaren truke, eta nahitaezko baldintza izango da geldiarazteko, edo ibilgailuen geldiaraztea desblokeatzeko, ibilgailuak itzultzeko, edo kasu balitz, hasi besterik ez diren kentze eragiketak.

IV. TÉRMINOS Y FORMA DE PAGO

El pago de estas cuotas deberá realizarse a la Guardia Municipal actuante contra el correspondiente justificante, y será condición indispensable para la devolución de los vehículos, o -en su caso- para la suspensión de las operaciones de retirada simplemente iniciadas, o el desbloqueo de la inmovilización de los vehículos.

V. ARAU OROKORRAK

1. Ordenantza honen bidez ezartzen den eskubideen exakzioak ez du salbuesten, zirkulazio nahiz udaltzaingoaren arauak hausteagatik datozen zehapenak ordaintzea.

a) Udalak, horretarako ezarrita dituen tokitan

V. REGULACIONES GENERALES

1. La exacción de derechos que se establece por la presente Ordenanza no excluye el pago de las sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de las normas de circulación o policía urbana.

a) El Ayuntamiento procederá a la venta en pública

Page 165: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

jasorik dituen ibilgailuen salmenta egingo du enkante publikoaren bidez, titularrei jasotze eta gordetzearen berri espreski eman ondoren ,hilabete bat baino gehiago pasatzen bada ibilgailuen kargu hartzeko titularrek neurri egokiak hartu gabe.

b) Utzitako ibilgailuen titularrak ezezagunak balira edo helbide ezezagunean baleude, horiek lokalizatzeko egin beharko diren gestioek fruiturik ematen ez dutenean, aurreko zenbakiak aipatzen duen jakinarazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaraturiko ediktu publikoaren bidez egingo da, titularren kontura, ager daitezenean, eta iragarki horretan ibilgailuen erreferentzia eta ezaugarriak adieraziko dira ahalik eta zehazkien.

c) Aurreko xedapenak ez dira aplikatuko ibilgailuak prozedura judizialeko trafiko ekintzetan sarturik daudenean, tramiteak indarrean dirauen bitartean.

2. Ibilgailuen enkante bidezko salmentaren ekoizpena, ibilgailu horiek kentzeak, gordetzeak eta enkanteak sortzen dituen gastuak ordaintzeko erabiliko da. Gainontzekoa bi urtetako epean egongo da gorderik ibilgailuaren titularraren esku. Epe hori iraganik, Udalari esleituko zaio.

subasta de los vehículos que tenga depositados en los locales o recintos establecidos al efecto cuando, después de haberse notificado expresa y formalmente a sus titulares la circunstancia de su retirada y depósito, transcurra más de un mes desde la última notificación sin que aquéllos adopten las medidas adecuadas para hacerse cargo de los mismos.

b) Cuando los titulares de los vehículos depositados fuesen desconocidos o se encontrasen en ignorado paradero, una vez que resulte infructuosa la gestión que deberá realizarse para su localización, las notificaciones a que se refiere el apartado anterior se practicará mediante edicto publicado, a costa de los titulares si aparecieren, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, en los que se especificarán con la precisión posible las referencias y características de los vehículos.

c) Las disposiciones que anteceden no se aplicarán cuando los vehículos se hallaren implicados en hechos de tráfico sometidos a procedimiento judicial, mientras se halle éste en tramitación.

2. El producto de la venta en subasta de los vehículos, se aplicará en primer lugar al pago de los gastos tanto de retirada y custodia como los que origine la subasta. El sobrante se depositará durante el plazo de dos años a disposición del titular del vehículo. Transcurrido este plazo, se adjudicará al Ayuntamiento.

VI. ZUZENBIDE OSAGARRIA

Ordenantza honetan aurrikusten ez den guztian, Zirkulazio Kodean eta aplikagarri diren xedapen orokorretan erabakitakoari jarraituko zaio.

VI. DERECHO SUPLETORIO

En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Código de Circulación y disposiciones generales que sean de aplicación.

Page 166: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

X. ERANSKINA - AMORROKONTRAKO ATERPEAN ANIMALIAK JASO ETA EDUKITZEAGATIK

ANEXO X - POR ACOGIDA Y ESTANCIA DE ANIMALES EN ALBERGUE ANTIRRÁBICO

TARIFA TARIFA

Zakurrak amorrukontrako aterpean jaso, atenditu eta kontrolatzeagatik.

Por recogida, atención y control de perros en el albergue antirrábico habilitado al efecto.

Zakur eta eguneko 11,05 € Por perro y día 11,05 €

XI. ERANSKINA - UDALTZAINGOAK ZERBITZU BEREZIAK EMATEAGATIK

ANEXO XI - POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES POR LA POLICÍA LOCAL

TARIFA TARIFA

1.-Kendu edota konfiskatutako gauzak erretiratu, garraiatu, zaindu eta gordetzeagatik.

1.-Por retirada, transporte, vigilancia y custodia de objetos retirados y/o decomisados.

Objetuak eta salgaiak erretiratu eta garraiatzeagatik 133,65 €

Por retirada y transporte de objetos y mercancías 133,65 €

Objetuak eta salgaiak zaindu eta gordetzeagatik 4,55 €

Por vigilancia y custodia de los objetos y mercancías 4,55 €

2.- Ibilgailuetako gidariei droga, kontrola egiteagatik.

2.- Por realización control de drogas en conductores de vehículos.

Udaltzaingoak egindako hasierako Testa 30,95 € Test inicial realizado por la policía local 30,95€Laborategian egindako kontrastea 17,00 € Análisis de contraste en el laboratorio 17,00 €

Page 167: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

XII. ERANSKINA - OIASSO MUSEOAN ZERBITZUENGATIKANEXO XII - POR SERVICIOS EN EL MUSEO OIASSO

TARIFA TARIFA

1. Bisitak Arrunta Hobaritua 1. Visitas Ordinaria BonificadaMuseoa 6,25 € 3,85 € Museo 6,25 € 3,85 €Museoa + Ama Xantalen 11,10 € 7,05 € Museo + Sta. Elena 11,10 € 7,05 €

Norbaitek lagunduta doazen 6 urtetik beherakoek sarrera doan izango dute.

Tarifa hobariduna Gazte Txartela edo ikasle-txartela dutenei aplica dakieke; 6urtetek 14ra bitarteko adingabeei, heldu batek lagunduta, 10 laguneko edo gehiagoko taldeei, langabetuei eta beste museo edo entitate batzuekin egindako akordioetatik eratorritako sustapenei.

Los menores de 6 años de edad acompañados tendrán acceso gratuito.

La tarifa bonificada es aplicable a poseedores de Gazte Txartela/Carnet Joven, o, de carnet de estudiante; menores entre 6 y 14 años acompañados de un adulto, a grupos de entre 10 o más personas, a desempleados, y a las promociones derivadas de los acuerdos con otros museos o entidades.

Museoaren bisitaldia, maiatzaren 18an (Museoen Nazioarteko Eguna), uztailaren 25ean (Done Jakue jaia) eta abuztuaren 18an(Santa Elena Jaia) dohainik izango da. Baita ere urtero zehaztuko den beste egun batean ere.

Aste bakoitzeko igandeak, uztaila eta abuztuan izan ezik, museoko egunak izango dira eta %50eko hobari gehigarri bat izango dute museoa eta baselizako sarrera prezioan.

La visita al museo será gratuita cuando se realice durante los días 18 de mayo (Día Internacional de los Museos), 25 de Julio (Festividad de Santiago), y 18 de agosto (festividad de Santa Elena) así como en una fecha más que anualmente se determinará.

Los domingos de cada semana, exceptuando los meses de julio y agosto, tendrán la consideración de días del museo y contarán con una bonificación adicional del 50% sobre el precio de entrada al museo y a la ermita.

2. Erabilera anitzeko aretoen alokairua Arrunta Hobaritua 2. Alquiler de Sala

Multiusos Ordinaria Bonificada

Museoko ordutegiaren barne:

En horario del museo:

Jardunaldi osoa 195,65 € 96,25 € Jornada completa 195,65 € 96,25 €10:00-14:00 128,60 € 63,85 € 10:00-14:00 128,60 € 63,85 €16:00-19:00 128,60 € 63,85 € 16:00-19:00 128,60 € 63,85 €Orduko 52,40 € 26,25€ Por hora 52,40 € 26,25€

Ordutegitik kanpo, orduko 74,35 € 49,20 €

Fuera del horario, por hora 74,35 € 49,20 €

Hobaria duten Tarifez baliatu ahal izando dia tokiko irabazi asmorik gabeko Elkarteak eta Erakundeak.

Podrán acogerse a las Tarifas Bonificadas las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro locales.

Page 168: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Irungo Udalak edo entitate publikoek (Bidasoa Bizirik, Mugaz gainkiko Partzuergoa ...) kontratatutako alokairuak doakoak izango dira, betiere aretoa inongo jarduerarik programatuta ez badago eta museoaren funtzionamedu-ordutegian okupatzen bada.

Los alquileres contratados por el Ayuntamiento de Irun o entidades públicas como Bidasoa Activa, Consorcio Transfronterizo etc... serán gratuitos, siempre y cuando no hubiera ninguna actividad programada en la sala y la ocupación de la misma se produzca en horario de funcionamiento del museo.

Tarifa aplikatzeko arauak:

1.- Prezioak pertsonako eta bisitari bakoitzeko dira, eta bisitaldia hasi aurretik ordainduko dira.

2. Oro har, TALDETZAT hartuko da gutxienez 10 lagun eta gehienez 20 dituen multzoa. Kontsiderazio berdina izango dute ikasle taldeek.

3.- Sarrera dohain izango duen urteko eguna, oraindik aukeratu gabe dago, Kultura ordezkariak finkatuko du eta dagokion urte naturala hasi baino lehen ezarri beharko da.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Los precios son por persona y visitante individual y se abonarán con carácter previo al inicio de la visita.

2. Tendrán la consideración general de GRUPO el conjunto de un mínimo de 10 personas y un máximo de 20. Los grupos de estudiantes tendrán igual consideración.

3. La fecha anual de acceso gratuito pendiente de designación, se fijará por el Delegado de Cultura, debiendo establecerse con antelación al inicio del año natural correspondiente.

Page 169: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

XIII ERANSKINA. POR DERECHOS DE EXAMEN.ANEXO XIII. AZTERKETA ESKUBIDEENGATIK.

Art. 1.- Zergapeko Egitatea.

Udal honek deitutako sarrera-probetan parte-hartzea eskatzen dutenen artean langile funtzionarioak eta laboralak hautatzeko –bai plazak behin-behinean edo behin betiko estaltzeko, bai lan-poltsak eratzeko– gauzatzen den jarduera teknikoa eta administratiboa da tasaren zergapeko egitatea.

Art. 1.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la selección del personal funcionario y laboral, bien para la cobertura provisional o definitiva de plazas, bien para la conformación de bolsas de trabajo, entre quienes soliciten participar en las correspondientes pruebas de acceso convocadas por este Ayuntamiento.

2. art.- Subjektu pasiboak.

Aurreko artikuluan aipatzen diren hautatze-probetan izangai gisa izena ematea eskatzen duten pertsona fisikoak dira tasaren subektu pasiboak.

Ez dute subjektu pasiboaren izaerarik eta, beraz, ez daude tasa honetara loturik, karrerako funtzionario izaera edo lan-kontratudun finkoaren izaera edukita barne-sustapenetako hautaketa-prozesuetan hautagai gisa izena ematea eskatzen dutenek edo lanpostuak behin betiko hornitzeko diren lehiaketetan edo beste deialdi batzuetan parte hartzen dutenek.

Art. 2.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas a las que se refiere el artículo anterior.

No poseen la condición de sujetos pasivos y, por lo tanto, no quedan sujetas a la presente tasa, aquellas personas que, ostentando la condición de funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo, soliciten la inscripción como aspirantes en las procesos selectivos de promoción interna, o participen en concursos u otras convocatorias dirigidas a la provisión definitiva de los puestos de trabajo.

3. art.- Sortzapena.

1. Tasaren sortzapena hautatze-probetan izena ematea eskatzen den unean sortuko da.2. Izena emateko eskaera hori ez da izapidetuko, tasaren zenbatekoa Ordenantza honetako 5. artikuluan aurreikusitako baldintzetan ordaintzen ez den bitartean.

Art. 3.- Devengo.

1. El devengo de la Tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas.2. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el importe de la tasa, en los términos previstos en el artículo 5 de esta Ordenanza.

4. art. - Zerga-kuota.

Honako zerga-kuota hauek ezarri dira:

a). 15,00, dagokion enplegu-eskaintza publikoan sartu diren plantilla-plazak dela karrerako funtzionario gisa dela lan-kontratudun finko gisa behin betiko estaltzeko hautaketa-probetan izena emateko eskaera gertatzen

Art. 4. Cuota tributaria.

Se establecen las siguientes cuotas tributarias:

a). 15,00 euros cuando se produzca la solicitud de inscripción en pruebas selectivas destinadas a la cobertura definitiva de plazas de plantilla que hubieran sido incluidas en la oferta de empleo

Page 170: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

denean.

b). 10,00 euro, lan-poltsak osatzeko edo bitarteko langileak edo aldi baterako lan-kontratudunak hautatzeko egiten diren hautaketa-probetan izena emateko eskaera gertatzen denean.

HOBARIAK

Kuotaren zenbatekoaren %50eko hobari bat aitortzen da Lanbiden edo enpleguaren beste zerbitzu publiko batzuetan eskatzaile gisa alta emanda daudela egiaztatzen duten eskatzaileen alde.

público correspondiente, ya sea en calidad de funcionario/a de carrera o de personal laboral fijo.

b). 10,00 euros cuando se produzca la solicitud de inscripción en pruebas selectivas destinadas a la conformación de bolsas de trabajo, o a la selección de personal interino o laboral temporal.

BONIFICACIONES

Se reconoce una bonificación del 50% del importe de la cuota a favor de las personas solicitantes que acrediten encontrarse dadas de Alta como demandantes de empleo en Lanbide u otros servicios públicos de empleo.

5. art.- Kudeatze-arauak.

1. Ordenantza honetan araututako tasa autolikidazio-erregimenean eskatuko da.Subjektu pasiboek Udal Administrazioak hartarako gaitutako inprimakietan gauzatu beharko dute autolikidazioa, eta baimendutako edozein banku-entitatetan egin beharko dute diru-sarrera hori, izena emateko dagokion eskaera aurkeztu aurretik. Ez da onartuko epez kanpo ordaintzea.Tasa hori aurreko paragrafoan adierazitako epean ordaintzen ez bada, ez da onartuko hautatze-probetarako izangaia izatea.

2. Izena emateko eskaerarekin batera aurkeztu beharko da, beti, autolilkidazioaren kopia, diru-sarrera behar bezala eginda.

3. Subjektu pasiboari egotzi ezin zaion kausengatik zergapeko egitatea den jarduera teknikoa eta/edo administratiboa egiten ez denean, bidezkoa izango da dagokion zenbatekoa itzultzea. Beraz, ez da bidezkoa izango inolako itzulketarik egitea, interesatuari egotzi ahal zaizkion kausengatik hautatze-probetatik kanpo geratzen bada.

Art. 5. Normas de gestión.

1. La tasa regulada en esta Ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación.Los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación, en los impresos habilitados al efecto por la Administración Municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, antes de presentar la correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de plazo.La falta de pago de la tasa en el plazo señalado en el párrafo anterior, determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.

2. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, copia de la autoliquidación, debidamente ingresada.

3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho imponible no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado.

Azken xedapena.

Ordenantza hau, behin Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, 2018ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta indarrean egongo da, indargabetzea edo aldatzea erabakitzen ez den bitartean.

Disposición final.

La presente Ordenanza, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018 y se mantendrán en vigor mientras no se acuerde su derogación o modificación.

Page 171: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

XIV ERANSKINA . HIRI GARRAIO KOLEKTIBOAREN ZERBITZU PUBLIKOA EMATEAGATIK.

ANEXO XIV. POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO.

Art. 1.- Zergapeko Egitatea.

Zergapetzen den egitatea hiriko garraio kolektiboaren zerbitzua ematea izango da.

Art. 1.- Hecho Imponible.

El hecho imponible está constituido por la prestación del Servicio de Transporte Colectivo Urbano.

2. art.- Subjektu Pasiboak.

Tasa honen subjektu pasiboak, Zergei buruzko Gipuzkoako Foru Arau Orokorraren 35 artikuluak aipatzen dituen pertsona fisikoak edo juridikoak eta entitateak izango dira, betiere Ordenanza honetan araututako Udal zerbitzuen onuradun edo eraginpeko direnean.

Art. 2.- Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de la Tasa las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del Servicio.

Garraio-tituloa Kuota(BEZ gabe)

Kuota(BEZ barne,

%10)Título de transporte Cuota

(sin IVA)

Cuota(IVA 10%

incl.)ARRUNTA GENERALNoizbehinkako billetea (*) 1,32 € 1,45 € Billete ocasional (*) 1,32 € 1,45 €Txartelbus izengabekoa, billete bakoitza 0,90 € 0,99 €

Txartelbus anónima, cada billete 0,90 € 0,99 €

Txartelbus, txartelak 1etik 20ra 0,71 € 0,78 €

Txartelbus, billetes 1 a 20 0,71 € 0,78€

Txartelbus, txartelak 21etik 50era 0,56 € 0,62€

Txartelbus, billetes 21 a 50 0,56 € 0, 62 €

Txartelbus, txartelak 51eta hurrengoak  0,14 € 0,15 €

Txartelbus, billetes 51 a y siguientes 0,14 € 0,15 €

Gau txori (gau-zerbitzua)1,82 € 2,00 €

Gau txori (servicio nocturno) 1,82 € 2,00 €

Page 172: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

TITULO GUZTIETAN Dtua. EN TODOS LOS TITULOS Dto.Umeak, 6 urte arte 100% Niños hasta 6 años 100%

Modu beraren arteko linea-aldaketa 100% Transbordo intramodal 100%Modu desberdinen arteko linea-

aldaketa(*) 75% Transbordo intermodal (*) 75%(*) Bidaia garestiena osorik eta merkeenaren %25 ordaintzen da.

(*) Se abona el trayecto más caro y el 25% del más barato.

KOLEKTIBOAK COLECTIVOSFamilia ugaria arrunta 20% Familia numerosa general 20%Familia ugaria berezia 50% Familia numerosa especial 50%

Gazteak, Gipuzkoan erroldatua, <25 urte eta <2,5 OAEAP 12%

Jóvenes, empadronado en Gipuzkoa, <25 años y <2,5 IPREM 12%

Adinekoak, Gipuzkoan erroldatua, >65 urte eta <2,5 OAEAP 52%

Mayores, empadronado en Gipuzkoa, >65 años y <2,5 IPREM 52%

Desgaituak, Gipuzkoan erroldatua, %65tik gorako desgaitasuna eta

<2,5 OAEAP 52%

Discapacitados, empadronado en Gipuzkoa, >65% discapacidad y <2,5 IPREM 52%

Soziala 52% Social 52%

5. art. Sortzapena.

Egitate ezargarria den zerbitzua ematen denean Tasa eta ordaintzeko beharra sortzen dira. Ondorio hauetarako, zerbitzua hasitzat joko da lizentziaren eskaria aurkezten den egunean.

Art. 5.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio que constituye el Hecho Imponible. A éstos efectos, se entenderá iniciada idcha prestación del Servicio en la fecha de solicitud del mismo.

6. art. Kudeaketa.

Zerbitzua ematen den unean ordainduko da Tasa. Hala ere, eskaria jasotzen den unean ordaintzea eskatu dezake administrazioak.

Art. 6.- Gestión.

La liquidación y pago de la Tasa se practicará simultáneamente a la prestación del Servicio. No obstante, se podrá liquidar y exigir su pago al tiempo de ser registrada su petición.

10.- ZERBITZUAK ESKAINI EDO UDAL IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK

10.- PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES26

26 Por acuerdo plenario de 20 de julio de 2.007 se delega la competencia sobre establecimiento y modificación de precios público del Excmo. Ayuntamiento Pleno a la Comisión Municipal de Gobierno, previo Informe de la Comisión de Economía y Hacienda.

Page 173: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

A.- "SOLAS-JOLAS" ZERBITZUAGATIK A.- POR "SOLAS-JOLAS”

I. TARIFA

Prezio publiko hau hurrengo tarifaren arabera jasoko da:

I. TARIFA

Este precio público se percibirá de acuerdo con la siguiente tarifa:

Izena emandako familia-unitateko kide bat bada.

72,85 €Hilabeteko eta kideko

Inscripción de un único miembro de la unidad familiar.

72,85 €Por mes y

participante

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko bi kide badira.

58,25 €Hilabeteko eta kideko

Dos miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

58,25 €Por mes y

participante

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko hiru kide badira

43,70 €Hilabeteko eta kideko

Tres miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

43,70 €Por mes y

participante

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko lau kide edo gehiago badira

29,10 €Hilabeteko eta kideko

Cuatro o más miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

29,10 €Por mes y

participante

1. Hobariak

Kuota orokorraren % 75eko hobaria aitortzen zaie Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen bizikidetza-unitateko kideei, baina ezin izango da bateratu beste salbuespen edo hobari batzuekin.

2.- Hobariak bideratzea.

Honako betekizun hauek egiaztatzen dituzten pertsonek jaso ahal izango dute tarifan ezarritako hobaria:

-Irungo Udalak gaitutako baldintzen eta prozeduren

1. Bonificaciones

Se reconoce una bonificación del 75 % de la cuota general a favor de aquellas personas cuya Unidad de Convivencia es perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I.), que no será acumulable a otras exenciones o bonificaciones.

2.- Tramitación de las bonificaciones.

Podrán beneficiarse de la bonificación establecida en la tarifa aquéllas personas que acrediten los siguientes requisitos:

-Realizar la inscripción al programa Solas-Jolas

Page 174: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

arabera izena ematea Solas-Jolas programan.

-Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradun izatea.-Irunen erroldatuta egon beharko dute bai programan parte hartzen duenak bai DBE laguntzaren titular onuradunak.

Hobariaren eskaera, berariaz adierazita egingo da, Solas-Jolas programan aurre-izenemateko formularioan ezarritakoaren arabera.

Kasu guztietan, interesdunak baimena eman beharko dio Irungo Udalari, DBE jasotzen duela eta erroldatuta dagoela egiaztatzeko.

Hobaria eskatzen duen eskatzaile onuradunak (DBE jasotzen duena) izena emateko orrian agertu beharko du izena emandako ume edo gaztearen aita, ama edo tutore gisa.

conforme a las condiciones y procedimientos habilitados por el Ayuntamiento de Irun.-Figurar como beneficiario/a de ayuda de Renta de Garantía de Ingresos.-Tanto el participante en el programa como el titular beneficiario/a de la ayuda RGI deberán estar empadronados/as en Irun.

La solicitud de bonificación se realizará mediante indicación expresa conforme a lo establecido en el formulario de preinscripción al programa Solas-Jolas.

En todos los casos, el/la interesado/a, deberá autorizar al Ayuntamiento de Irun la verificación de la percepción de RGI y empadronamiento.

La persona beneficiaria solicitante de la bonificación (perceptora de RGI) deberá figurar en la hoja de inscripción como padre, madre o tutor/a del niño/a o joven inscrito/a.

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Ordaintzeko obligazioa zerbitzuaren eskaintza hasten den unean sortzen da.

2. Ordainketa emanaldi bakarrean burutuko da, Udalak ezarritako txanda bakoitzean izenematea egiten den unean.

3. Ordaintzeko obligazioa izenemandako haurren gurasoek, tutoreek edo arduradunek dute.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. La obligación de pago nace en el momento en que se inicie la prestación del servicio.

2. El pago se realizará, en una sola entrega, en el momento de formalizar la inscripción en cada uno de los turnos que establezca el Ayuntamiento.

3. La obligación del pago recae sobre los padres, tutores o encargados de los niños/as inscritos.

C.- "ESKOLA KIROLA"GATIK: C27.- POR "ESKOLA KIROLA":

Prezio publiko hau honako tarifa honen arabera jasoko da:

Haur eta ikasturte bakoitzeko inskripzioa 3.-6.LH………………….…… 125,95€

Este precio público se percibirá de acuerdo con la siguiente tarifa:

Inscripción por cada niño/a y curso 3º-6º primaria………………….… 125,95€

27 Letra B derogada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 21 de abril de 2.017 (B.O.G. nº 79 de 26 de abril de 2017.

Page 175: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

DBE/RGI jasotzen ari dela egiaztatzen duen familia bateko haurra izanez gero……………………… 31,25€

Haur eta ikasturte bakoitzeko inskripzioa1.-2. LH………………………… 40,00€

DBE/RGI jasotzen ari dela egiaztatzenduen familia bateko haurra izanez gero………………………. 10,00€

Tarifa aplikatzeko arauak:

- Programan izena ematen den unean sortzen da ordaintzeko obligazioa.

- Inskripzioaren bidez interesdunak Irungo Udalari kontu-korronte zenbaki bat emango dio ordainketa helbideratzeko; bertan azaldu behar dute kontuaren titularraren datuak.

- Ohiko ordainketa inskripzioa egitean tarifaren %100ari dagokion hasierako lehen ordainketa baten bidez egin ahalko da, edo, bestela, bi ekarpen eginez: lehena 62,98€ (3.-6. Maila)/20€-koa (1.-2. Maila), inskripzioa egitean; eta bigarrena 62,97€/20€-koa, dagokion ikasturteko urtarrilean. Hobaridun tarifen kasuan, lehen ordainketaren zenbatekoa 15,75€ (3.-6. Maila)/5,00€-koa (1.-2. Maila) izango da, eta bigarrenarena 15,50€/5,00€-koa.

- Inskribatutako haurren gurasoek hartzen dute ordaintzeko obligazioa.

- Kasu berezietan, ordainketa hilabeteetan zatikatuta egitea onar dezake Udalak, aurrez Kultura eta Kirol Arloko teknikariek txostena egin badute.

Niño/a cuya familia acredite la percepción del RGI………………………….... 31,25€

Inscripción por cada niño/a y curso1º-2º primaria………………….… 40,00€

Niño/a cuya familia acredite la Percepción del RGI………………. 10,00€

Normas de aplicación de la tarifa:

- La obligación de pago nace en el momento en que se formalice la inscripción al programa.

- A través de la inscripción, el/la interesado/a facilitará al Ayuntamiento de Irun un número de cuenta corriente para la domiciliación del pago o pagos donde figurarán los datos del titular de la cuenta.

- El pago ordinario se podrá realizar mediante un primer pago inicial por el 100% de la tarifa al formalizar la inscripción, o mediante dos aportaciones, la primera de ellas por un importe de 62,98€ (3º-6º curso)/20€ (1º-2º curso) en el momento de formalizar la inscripción y la segunda de 62,97€/20€, durante el mes de enero del curso correspondiente. En el caso de las tarifas bonificadas, la cuantía del primer pago ascenderá a 15,75€ (3º-6º curso)/5,00€ (1º-2º curso) y la segunda a 15,50€/5,00€.28

- La obligación de pago recae sobre los padres/madres o tutores de los/las niños/as inscritos/as.

- En casos especiales, el Ayuntamiento, previo informe de los técnicos del Área de Cultura y Deportes, podrá aceptar el pago en fracciones mensuales.

28 2018ko irailaren 1etik aurrera indarrean/ vigente a partir del 1 de septiembre de 2018.

Page 176: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Hobaria eskatzea eta ematea:

Tarifan ezarritako hobariaz baliatzeko, baldintza hauek dituztela egiaztatu behar dituzte interesdunek:

- Eskola-kirolaren programan izena eman behar dute, Irungo Udalak jarritako baldintza eta prozeduren arabera.

- Dagokion ikasturtean zehar (irailetik maiatzaren bitarteko aldian) Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradun gisa azaldu behar dute.

- Ikasleak zein Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titular onuradunak Irunen erroldatuta egon behar dute dagokion ikasturtean zehar (irailetik maiatzaren bitarteko aldian).

Salbuespen eskaera berariazko adierazpen baten bidez egin behar da, eskola-kirolaren programan izena emateko inprimakian ezarritakoaren arabera. Inskripzioa Irun Txartela erabiliz modu elektronikoan eginez gero, inskripzio prozeduran berariazko adierazpena eginez egin behar da eskaera.

Nolanahi ere, interesdunak baimena eman behar dio Irungo Udalari Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuraduna dela eta erroldatuta dagoela egiaztatzeko.

Salbuespen-eskaera egiten duen pertsona onuradunak (Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duenak) izena eman duen ikaslearen aita, ama edo tutore gisa azaldu behar du inskripzio-orrian.

Hobariaren onuradun izateko baldintzak egiaztatutakoan, Udalak www.irun.org weborrian argitaratuko du onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda.

Onuradun suertatzen diren eskatzaileei ezarritako epeetan egingo zaie banku-kontuan hobaridun-kuotarako ezarritako prezioen kobrantza.

Solicitud y concesión de la bonificación:

Podrán beneficiarse de la bonificación establecida en la tarifa, aquellas personas que acrediten los siguientes requisitos:

- Realizar la inscripción al programa de deporte escolar conforme a las condiciones y procedimientos habilitados por el Ayuntamiento de Irun.

- Figurar como beneficiario/a de ayuda de Renta de Garantía de Ingresos durante el curso escolar correspondiente (período comprendido entre septiembre y mayo).

- Tanto el alumno/a como el titular beneficiario/a de la ayuda RGI deberán estar empadronados/as en Irun durante el curso escolar correspondiente (período comprendido entre septiembre y mayo).

La solicitud de exención se realizará mediante indicación expresa conforme a lo establecido en el formulario de inscripción al programa de deporte escolar. En el caso de realizar la inscripción vía electrónica mediante Irun Txartela, la solicitud se realizará mediante indicación expresa en el procedimiento de inscripción.

En todos los casos, el/la interesado/a, deberá autorizar al Ayuntamiento de Irun la verificación de la percepción de Renta de Garantía de Ingresos y empadronamiento.

La persona beneficiaria solicitante de la exención (perceptora de RGI) deberá figurar en la hoja de inscripción como padre, madre o tutor/a del alumno/a inscrito/a.

Una vez verificadas las condiciones exigidas para resultar beneficiario/a de la bonificación, el Ayuntamiento publicará en la web www.irun.org la lista de estimados y desestimados.

A los solicitantes que resulten beneficiarios se les girará en la cuenta bancaria en los plazos fijados los precios establecidos para la cuota bonificada.

Page 177: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Kobrantza bakoitza gauzatu aurretik, baldintzak betetzen direla egiaztatuko da. Bigarren kobrantzaren aurretik salbuespenaren onuradun izateko egoerari dagokionez aldaketaren bat gertatu bada, titularra behartuta dago indarrean dagoen inskripzio-kuotaren zenbateko arrunta ordaintzera; eta kopuru hori kobratuko zaio inskripzio-prozesuan emandako kontutik.

La verificación de cumplimiento de los requisitos se realizará antes de cada uno de los cobros. En el caso de que de cara al segundo cobro variaran las circunstancias que dieron lugar a la adquisición de beneficiario/a de la exención, el titular se obliga al abono de la cantidad ordinaria de la cuota de inscripción vigente, cantidad que le será girada a la cuenta suministrada en el proceso de inscripción.

D.- ARGITALPENEN SALMENTA D.- VENTA DE PUBLICACIONES

Hona hemen udalaren argitalpenen saltezko prezioak (%4 BEZa barne):

Los precios de venta de las publicaciones editadas por este Ayuntamiento serán las siguientes (4% de IVA incluido):

ARGITALPENA/PUBLICACIÓN ALEA/UNIDAD

“Proyecto de reconstrucción de la Ciudad de Irún”. MCMXXXVIII 9,02 € “El Ayuntamiento de Irún en 1925”. NAVAS LABIANO, EMILIO 3,01 € “Gestión del Ayuntamiento de Irún. (Indices de los acuerdos

adoptados en el periodo de 1926 a 1930)”. NAVAS LABIANO, EMILIO 4,21 €

“Cinco años de gestión del Ayuntamiento de Irún. (Indices de los acuerdos adoptados en el periodo de 1931 a 1935)”. NAVAS LABIANO, EMILIO 4,21 €

“Gestión del Ayuntamiento de Irún. (Indices de los acuerdos adoptados en el periodo de 1946 a 1958)”. NAVAS LABIANO, EMILIO 6,01 €

“Historia de la Universidad de Yrun-Uranzu”. GAINZA, FRANCISCO 6,01 €

“Irún a vista de grulla”. MORAN PEREZ, HELENA / 4,81 € “Irun: Kurriloak kontu kontari”. MORAN PEREZ, HELENA.

Traducción de ARISTI IBARRA, MANOLI 4,81 € “El bajo Bidasoa en época romana. Guía catálogo para la visita del

Museo Santa Elena (Irun)”. BENITO DOMINGUEZ, ANA Mª - ESTEBAN DELGADO, MILAGROS e IZQUIERDO MARCULETA, MAITE 4,81 €

“Bidasoa behea erromatarren garaian. Irungo Ama Xantalengo Museoa ezagutzeko gidaliburua.” BENITO DOMINGUEZ, ANA Mª - ESTEBAN DELGADO, MILAGROS e IZQUIERDO MARCULETA, MAITE 4,81 €

“Monografía histórica de la villa de Irún.” MUGICA, SERAPIO 9,02 € “Santiago Bideak Irundik /Los caminos de Santiago por Irun.”

PUCHE MARTINEZ, AITOR 3,01 € “Santa Elena de Irun.” IGNACIO BARANDIARAN, MANUEL

MARTÍN-BUENO y JAIME RODRÍGUEZ SALIS 6,01 €

Page 178: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

“Pintores del Bidasoa.” IÑAKI MORENO RUIZ DE EGUINO Y GREGORIO DÍAZ EREÑO 9,02 €

“Irun, en los caminos a Santiago, entre Gipuzkoa y Lapurdi (s. X-XX)”. AITOR PUCHE MARTÍNEZ 4,81 €

“Irun, veinte siglos de historia” AITOR PUCHE MARTÍNEZ 4,81 € “Igun, hogei mendetako historia” AITOR PUCHE MARTÍNEZ 4,81 € “Amaia K.Zaren 10. Urteurrena/ 10 años delAmaia KZ”

(erakusketaren katalogoa/catálogo de la exposición) 6,01 € “XX mendeko formak eta objetuak: buztinetik portzelanara – XX

siglos de formas y objetos: de la arcilla a la porcelana” (erakusketaren katalogoa/catálogo de la exposición) 6,01 €

“Bienabe Artia 1899-1987” (erakusketaren katalogoa/catálogo de la exposición” 6,01 €

“José Ibañez Viana (erakusketaren katalogoa/catálogo de la exposición” 6,01 €

“Gaspar Montes Iturrioz (erakusketaren katalogoa/catálogo de la exposición” 9,02 €

Kolon Pasealekuan egiten ari diren obreei buruzko bideoa/ 29 Video sobre las obras que se están realizando en el Paseo de Colón 4,00 €

“José Mensuro Mensu (erakusketaren katalogoa/catálogo de la exposición”30 10,00 €

“Enrique Albizu (erakusketaren katalogoa/catálogo de la exposición”31 10,00 € “Irun Bidasoa. Lo que el río verá. Estrategiak eta Proiektuak” 32 10,00 € “Festejos de toros en Irun, siglos XVI-XX”33 5,00 € “José Gracenea (erakusketaren katalogoa/catálogo de la exposición”34 12,00 € “El mayorazgo del Barón de Oña”35 13,00 € “El republicanismo en Irun” 6,00 € “Catálogo exposición antológica Menchu Gal Orendain” 18,00 € “El Ayuntamiento de Irun en 1.924”, Emilio Navas Labiano36 3,00 € “El contrabando en Irun”, Irun tiene Historia nº 5, Daniel Fernández

Gómez, Unai Garin Quintana y Gelaxi Goikoetxea Emazabel 6,00 € “Irun y Hondarribia: dos entidades locales durante la Edad Moderna”,

Irun tiene Historia nº 6, Marta Trutxuelo García 6,00 € “Plantas medicinales, comestibles y tóxicas en los montes de Irun y

parque Natural de Aiako Harria”, Santiago Ramos Vicente 6,00 €29 Aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada en fecha 29 de mayo de 2.002.30 Aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada en fecha 26/03/2003, publicado en el B.O.G. nº 71 de fecha 14-4-03.31 Aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada en fecha 26/03/2003, publicado en el B.O.G. nº 71 de 14-4-03.32 Aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada en fecha 3/12/2003, publicado en el B.O.G. nº 243 de 22-12-2003.33 Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 25/2/2004, publicado en el B.O.G. nº 45 de fecha 8/3/2004.34 Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 2/6/2004, publicado en el B.O.G. nº 111 de fecha 14/6/2004.35 Aprobado, junto con los 2 siguientes, por la JGL en sesión celebrada en fecha 22/6/05, publicado en el B.O.G. nº 123 de fecha 30/6/05.36 Aprobado, junto con los 3 siguientes, por la JGL en sesión celebrada en fecha 18/3/08, publicado en el B.O.G. nº 64 de fecha 4/4/08.

Page 179: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

“Darío de Regoyos, erakusketaren katalogoa, 2008/ Catálogo de la exposición de Darío de Regoyos, 2008” 20,00 €37

“Irungo kale-izendegi eta toponímiko mapa/ Mapa y callejero toponímico de Irun” 1,00 €38

“La prensa en Irun antes y durante la Belle Époque. Mujer Laicismo y modernidad (1885-1925)” 11,00 €39

“Un modelo diferente. Vida municipal de Irun durante el reinado de Isabel II)”, M. Tranche Iparraguirre 13,00 €40

“Irun en el siglo XVI a partir de su catálogo documental”, A. Galdón Monfort 13,00 €41

“Historia de las Mujeres en Irun. 1931-1992”. M. Tranche, S. Loza y M. Ruiz 15,85 €42

“La música en Irun en el siglo XIX. La capilla de Música de la Iglesia de Santa María del Juncal”. Paulino Capdepón Verdú 15,60.-€43

“Catálogo de la exposición del artista Amable Arias Yebra”. 5,00.-€44

“Catálogo exposición Nestor Basterretxea en la sala Menchu Gal 2013 5,00.-€ 45

“Los Olazabal, un ejemplo de surgimiento, persistencia y transformación de las élites locales en Irun (siglos XV-XVIII) 15,00.-€46

Libro “Historia de Irun”, Sagrario Arrizabalaga y Lourdes Odriozola 25,00.-€47

Catálogo de la exposición de Remigio Mendiburu en la Sala Menchugal 5,00.-€ 48

Libro “Luis Mariano, la vida entera” 20,00.€ 49

Catálogo de la exposición “Ana Izura, dela mano de Gaspar” en la sala Mentxu Gal 5,00.€ 50

Libro “Infraestructuras Hidraulicas en la Desembocadura del Bidasoa: La Subcuenca Hidrogáfica de Jaizubia (Siglos XVI-XVIII)".

37 Aprobado por la JGL en sesión celebrada en fecha 4/07/08, publicado en el B.O.G. nº 133 de fecha 11/07/08.38 Aprobado por la JGL en sesión celebrada en fecha 4/08/08, publicado en el B.O.G. nº 147 de fecha 04/08/08.39 Aprobado por la JGL en sesión celebrada en fecha 25/03/09, publicado en el B.O.G. nº .40 Aprobado por la JGL en sesión celebrada en fecha 30/03/11, publicado en el B.O.G. nº .41 Aprobado por la JGL en sesión celebrada en fecha 30/03/11, publicado en el B.O.G. nº .42 Aprobado por la JGL en sesión celebrada en fecha 28/09/11, publicado en el B.O.G. nº 191 de 6.10.2011.43 Aprobado por la JGL en sesión celebrada en fecha 28/12/2011, publicado en el B.O.G. nº 247 de 30.12.2011.44 Aprobado por la JGL en sesión celebrada en fecha 28/11/2012, publicado en el B.O.G. nº 231 de 4.12.2012.45 Aprobado por la JGL en sesión celebrada en fecha 1/08/2013, publicado en el B.O.G. nº 164 de 29.08.2013. 46 Aprobado por JGL en sesión celebrada en fecha 18 /09/2013, publicado en el BOG nº 182 el 24 de septiembre de 201347 Aprobado por JGL en sesión celebrada en fecha 26/02/2014, publicado en el BOG nº 48 el 12 de marzo de 201448 Aprobado por JGL en sesión celebrada en fecha 26/02/2014, publicado en el BOG nº 48 el 12 de marzo de 201449 Aprobado por JGL en sesión celebrada el fecha 09/07/2014, publicado en el BOG nº 139 el 9 de julio de 201450 Aprobado por JGL en sesión celebrada en fecha 12/11/2014, publicado en el BOG nº 224 el 24 de noviembre de 2014

Page 180: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Formato Papel 20,00 € Formato e-book 12,00 € 51

Catálogo de la exposición “Revisitando a Balerdi-Balerdi Berrikusten” en la sala Mentxu Gal 2015 5,00.€ 52

Catálogo de la exposición “Maestros del Bidasoa. Inspiración y dedicación" en la sala de exposiciones Amaia Kultur Zentroa, 2015 15,00.€ 53

Catálogo de la exposición “José Luis Noain Cendoya" en la sala de exposiciones Mentxu Gal 2015 3,00.€ 54

Catálogo de la exposición "VENUS-PRINCESAS" obras de la escultora Dora Salazar Romo en la Sala de Exposiciones Menchu Gal, 2016. 3,00.€ 55

"Zumeta berrikusten-revisando a Zumeta" (erakusketaren katalogoa /catálogo de la exposición en la Sala de Exposiciones Menchu Gal,) . 3,00.€ 56

"Irungo Unibertsi tatearen Jurisdikzioa Salbuesteko Errege Zedula eta lotutako autoak: Azterlana eta faksimile erreproduzioa"/"Real Cédula de Exención de Jurisdicción de la Universidad de Irun y autos relacionados: Estudio y reproducción facsímil": 10,00€57

Liburua: “La evolución de las fortificaciones en Irun en los siglos XVI-XIX: Una aproximación a la arquitectura defensiva en Gipuzkoa". Egilea: Alfredo Moraza Barea."/Libro "La evolución de las fortificaciones en Irun en los siglos XVI-XIX: Una aproximación a la arquitectura defensiva en Gipuzkoa" Autor; Alfredo Moraza Barea: 58

-Paperezko formatuko alea/ Ejemplar en formato papel 24,96€

-Liburu elektroniko formatuko alea (e-book)(Publikoarentzako Salmenta PrezioaPSP (BEZ barne 21%)/ Ejemplar en formato libro electrónico (e-book) Precio Venta al Público PVP (IVA incluido 21%) …………………………………………………….17,42€

erakusketaren katalogoa/ Catálogo de la exposición: "ROSA VALVERDE. ISLAK: BIZITZA ETA SORKUNTZA/REFLEJOS: VIDA Y CREACIÓN /" Menchu Gal erakusketaren aretoan, 2017an/ en La Sala De Exposiciones Menchu Gal, 2017. 3,00 €59

51 Aprobado por JGL en sesión celebrada en fecha 11 /02/2015, publicado en el BOG nº 33 el 19 de febrero de 201552 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 22 /04/2015, publicado en el BOG nº 79 de 29 de abril de 2015.53 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 22 /07/2015, publicado en el BOG nº 143 de 29 de julio de 2015.54 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2015, publicado en el BOG nº 231 de 2 de diciembre de 201555 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 9 de marzo de 2016, publicado en el BOG nº 65 de 8 de abril de 201656 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 27 de julio de 2016, públicado en el BOG nº 159 de 22 de agosto de 2016.57 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 13 de octubre de 2016, públicado en el BOG nº 199 de 20 de octubre de 2016.58 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, públicado en el BOG nº 73 de 18 de abril de 2017.59 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 29 de marzo de 2017 y 12 de abril de 2017, públicado en el BOG nº 81 de 28 de abril de 2017.

Page 181: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

erakusketaren katalogoa «María Cueto Konstelazio Begetalak» Menchu Gal aretoan 2017an /Catálogo de la exposición «María Cueto: Constelaciones Vegetales». en la Sala de Exposiciones Menchu Gal, 2017. 3,00 €60

erakusketaren katalogoa /Catálogo de la exposición «Antonio Valverde Ayalde (1915-1970)» Amaia KZ aretoan 2017an./ en la Sala de Exposiciones Amaia KZ, 2017. 3,00 €61

erakusketaren katalogoa/Catálogo de la exposición «Marijo Recalde. Zatia eta Osoa/la Parte y el Todo. Lana 1990-2017 obra» Menchu Gal aretoan 2017-2018an./en la sala de exposiciones Menchu Gal, 2017-2018. 3,00 € 62

erakusketaren katalogoa/Catálogo de la exposición « Carmen Maura.Lana 1975-2017 Obra» Menchu Gal aretoan 2018an./en la sala de exposiciones Menchu Gal,2018. 3,00 € 63

Liburua/Libro « Ibilaldiak Irunen barrena»/ «Irun. Paseos por la ciudad» 20,00 € 64

Liburua: “"Viendo dentro en la tierra a los enemigos". Las compañías de Azcue y Ambulodi frente a las tropas franco-navarras (1521-1524). 65

-Paperezko formatuko alea/ Ejemplar en formato papel 15,00€

-Liburu elektroniko formatuko alea (e-book)(Publikoarentzako Salmenta PrezioaPSP (BEZ barne 21%)/ Ejemplar en formato libro electrónico (e-book) Precio Venta al Público PVP (IVA incluido 21%) …………………………………………………….10,46€

60 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 26 de julio de 2017, públicado en el BOG nº 154 de 14 de agosto de 2017.61 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 9 de agosto de 2017, públicado en el BOG nº 161 de 24 de agosto de 2017.62 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2017, públicado en el BOG nº 231 de 4 de diciembre de 2017.63 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 28 de febrero de 2018, públicado en el BOG nº 48 de 8 de marzo de 2018.64 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 25 de abril de 2018, públicado en el BOG nº 32 de 2 de mayo de 2018.65 Aprobado por JGL en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2018, públicado en el BOG nº 228 de 27 de noviembre de 2018.

Page 182: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

E.- KOPIAK E.- COPIAS

TARIFA TARIFA

A) Udaletxeko makina erreproduktoreak egindako fotokopia bakoitzeko:

A) Por cada fotocopia realizada por la máquina reproductora municipal:

A.1) A4 formatoan edo antzekoan, txuri eta beltz

0,15 € A.1) Formato A4 o similar, blanco y negro

0,15 €

A.2) A3 formatoan edo antzekoan, txuri eta beltz

0,25 € A.2) Formato A3 o similar, blanco y negro

0,25 €

A.3.) A4 formatoan edo antzekoan, koloretan

0,20 € A.3) Formato A4 o similar, color 0,20 €

A.4.) A3 formatoan edo antzekoan, koloretan

0,35 € A.4) Formato A3 o similar, color 0,35 €

B) Inpresoraz ordenagailutik ateratako informazioa. Unitatea:

B) Información impresa extraída del Ordenador. Unidad:

B.1) Txuri beltzez.A4 edo antzekoa 0,10 € B.1) En blanco y negro. A4 o similar 0,10 €B.2) Txuri beltzez.A3 edo antzekoa 0,20 € B.2) En blanco y negro A3 o simular 0,20 €B.3) Koloreduna. A4 edo antzekoa 0,15 € B.3) En color. A4 o simular 0,15 €B.4) Koloreduna. A3 edo antzekoa 0,30 € B.4) En color. A3 o simular 0,30 €

C) Euskarri digitalez ordenagailutik ateratako informazioa.Unitatea:

C) Información extraída del Ordenador en soporte digital. Unidad:

C.1) Emandako CD-DVD euskarria (unitatea) 1,00 € C.1) Soporte CD-DVD facilitado

(unidad)1,00 €

C.2) Emandako bolumen gutxiko USB txartela euskarria (unitatea) 4,00 € C.2) Soporte tarjeta USB de baja

capacidad facilitada (unidad) 4,00 €

C.3) Emandako bolumen haundikoUSB txartela euskarria (unitatea) 6,00 € 3) Soporte tarjeta USB de alta

capacidad facilitada (unidad) 6,00€

C.4) Grabatu edo formatu digitalean emandako argazki edo dokumentu bakoitzeko (unitatea)

1,00 € C.4) Por fotografía o documento grabado o servido en formato digital (unidad)

1,00 €

C.5) Formatu bereziko argazki edo dokumentu bakoitzeko (unitatea)

3,00 € C.5) Por fotografía o documento con formato especial (unidad)

3,00 €

D) Plan Nagusiaren Berrikuskapenari buruzko Dokumentuaren Kopiak CD-DVD formatuan. Unitatea:

10,40€

D) Copias del Documento de Revisión del Plan General en formato CD-DVD. Unidad: 10,40 €

Tarifa aplikatzeko arauak:

1.- Zerbitzua eskatu den bulegoan fotokopiak/orrialdeak eta CD-DVDak jasotzen

Normas de aplicación de la tarifa:

1.- El pago se realizará en el momento de recibir las copias/hojas/CD-DVDs en la dependencia

Page 183: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

diren une berean ordainduko dira, bertan emango zaiolarik abonuaren ziurtagiri egokia.

2.- CD-DVDak zerbitzuan emango dira eta ez da onartuko bakoitzaren CD-DVDak erabiltzea.

municipal correspondiente, donde les será facilitado el oportuno justificante de su abono.

2.- Los CD-DVDs serán facilitados en el propio servicio y no se admitirá el uso de CD-DVDs propios.

Page 184: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

F.- AMAIA KULTUR ZENTROKO ARETOE-TAN EMANIKO

ZERBITZUENGATIK

F.- POR SERVICIOS EN LAS SALAS DEL CENTRO CULTURAL AMAIA

TARIFA TARIFA

1. Amaia Entzundegia alokatzea / Alquiler del Auditorio Amaia:1.1 Hitzaldi, zine, bideoproiekzio edo eskola-ekintzetarako alokatzea

Alquiler para Conferencias, cine, proyecciones de video o actividades para centros escolares:

1.1.a) Egun erdia/media jornada: 08:00-15:00/15:00-22:00 h. 408,00 €1.1.b) Egun osoa/jornada completa: 08:00-22:00 h 816,00 €

1.2 Musika, antzerki, kontzertu, errezital edo antzeko ekintzetarako alokatzeaAlquiler para actuaciones musicales, teatrales, conciertos, recitales o similares.

Irabazi asmorik gabeko elkarte eta entitateak/ Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

1.2.a) Egun erdia/media jornada: 08:00-15:00/15:00-22:00 h. 816,00 €1.2.b) Egun osoa/jornada completa: 08:00-22:00 h 1.224,00€

Musika eta antzerki-sustatzaile eta banatzaileentzat/ Promotoras y distribuidoras de música y teatro

1.2.c) Egun osoa/jornada completa: 08:00-22:00 h 2.346,00€

2.- Dantza Aretoa Alokatzea / Alquiler Sala de Danzas:2.1 20 ordu arteko erabileragatik, orduko / Por utilización hasta 20 horas, cada hora 59,45 €2.2 20 eta 40 ordu bitartean erabiltzeagatik, orduko

Por utilización a partir de 20 y hasta 40 horas, cada hora 50,65 €2.3 40 eta 60 ordu bitartean erabiltzeagatik, orduko

Por utilización a Partir de 40 y hasta 60 horas, cada hora2.4 60 ordu baino gehiagoz erabiltzeagatik, orduko

Por utilización a partir de 60 horas, cada hora

40,80 €

11,90 €

3. Hitzaldi Aretoa Alokatzea / Alquiler Sala de Conferencias :3.1 Ordu bat erabileragatik (gutxieneko prezioa bi orduz jarraian)

Por hora de utilización, mínimo 2 horas continuadas 57,15€

3.2 Egun bateko erabileragatik / Por utilización de 1 día 408,00 €

Page 185: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

4. Amaia K.Z.-an antolatutako ikuskizunetarako sarrerakEntradas a espectáculos organizados en el C.C. Amaia:

4.1 Ikuskizun orokorrak / Espectáculos de carácter general:4.1.1. Sarrera orokorra / Entrada general 14,60 €4.1.2. Sarrera hobaritua: langabezian daudenak, 14 urtetik beherakoak eta

gazte-txartela dutenak / Entrada bonificada: desempleados, menores de 14 años y para poseedores de Carnet joven. 9,40 €

4.2 Haurren ikuskizunak:4.2.1. Sarrera orokorra / Entrada general 4,30 €4.2.2. 14 urte baino gutxiago dutenen sarrera / Entrada de menores de 14 años 4,30 €

4.3 Izaera bereziko ikuskizunak, sarrerako Espectáculos de carácter especial, por entradaA modalitatea (9.001,00 euro<katxeta<15.000,00 euro)/Modalidad A (9.001,00 euros<cachet<15.000,00 euros)

Sarrera orokorra / Entrada general 16,65 €Sarrera hobaritua: langabezian daudenak, 14 urtetik beherakoak eta gazte-txartela dutenak / Entrada bonificada: desempleados, menores de 14 años y para poseedores de Carnet joven 12,50 €

B modalitatea (15.001,00 euro<katxeta<20.000,00 euro)/Modalidad B (15.001,00 euros<cachet<20.000,00 euros)

Sarrera orokorra / Entrada general 20,75 €Sarrera hobaritua: langabezian daudenak, 14 urtetik beherakoak eta gazte-txartela dutenak / Entrada bonificada: desempleados, menores de 14 años y para poseedores de Carnet joven 15,65 €

C modalitatea (20.001,00 euro<katxeta<25.000,00 euro)/Modalidad C (20.001,00 euros<cachet<25.000,00 euros)

Sarrera orokorra / Entrada general 27,05 €Sarrera hobaritua: langabezian daudenak, 14 urtetik beherakoak eta gazte-txartela dutenak / Entrada bonificada: desempleados, menores de 14 años y para poseedores de Carnet joven 20,85 €

D modalitatea (katxeta>25.001,00 euro)Modalidad D (cachet>25.001,00 euros)

Sarrera orokorra / Entrada general 31,25 €Sarrera hobaritua: langabezian daudenak, 14 urtetik beherakoak eta gazte-txartela dutenak / Entrada bonificada: desempleados, menores de 14 años y para poseedores de Carnet joven 22,90 €

E1 modalitatea: "Herriko taldeak eta artistak promozionatzeko" ikuskizunakEspectáculos de carácter promocional para grupos y artistas locales 4,30 €E2 modalitatea: "Kanpoko taldeak eta artistak promozionatzeko" ikuskizunakEspectáculos de carácter promocional para grupos y artistas no locales 7,55 €F modalitatea: "Ikasleentzako ikuskizunak”Espectáculos para escolares en horario lectivoF1. Sarrera Orokorra / Entrada general 2,05€

4.4. Zine Klubaren saio zinematografikoak, sarrerako 5,35 €

Page 186: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Sesiones cinematográficas de Cine Club, por entrada

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Salbuespenak eta hobariak:

Normas de aplicación de la tarifa:66

1. Exenciones y bonificaciones:67

A) Xedea

Erregulazio honen xedea, prezio publikoa ordaintzeagatik aplikatuko diren salbuespen eta hobariak finkatzea da.

Aipatutatko prezio publikoetarako ezarritako salbuespen eta hobarien onuradun izateko beharrezkoa da entitate sozialak egoísta Irunen izatea.

A) Objeto

Es objeto del presente apartado fijar las exenciones y bonificaciones a aplicar por el pago del presente precio público.

Para ser beneficiario de las exenciones y bonificaciones establecidas para los mencionados precios públicos se requiere que la entidad social tenga su sede social en Irun.

B) Aplikatzeko salbuespenak eta hobariak

B.1) Areto hauen erabilera herriko erakunderen batek burutzen duenean (kultura, hezkuntza, kirol nahiz gizarte mailakoa), eta helburutzat sarrera dohainik duen, alegia, sarrera-preziorik gabeko ekintzaren bat egitea duenean, dagokien epigrafeetan jasotako kuotei %50eko hobaria aplikatuko zaie.

Hobari hori %100ekoa izan liteke Irungo irabazi asmorik gabeko erakunderen batek antolatutako ikuskizunaren edo jardueraren ezaugarriengatik Udalak hala erabakitzen duenean.

Udalak sustatzaile pribatuekin (musika, antzerki alorrekoak eta abar) edo eskatzen duten beste entitate batzuekin hitzartzen ahal ditu Amaia KZko instalazioak lagatzeko baldintzak, bertan ikuskizunak edo jarduerak egiteko, eta lagapena doakoa izan liteke edo tarteko beste lankidetza formula batzuk izan litezke. Alderdien arteko akordioa Lankidetza Hitzarmeneko dokumentu

B) Exenciones y bonificaciones a aplicar

B.1) Cuando la utilización de los espacios se realice por una entidad de la localidad (cultural, educativa, deportiva o social), y tenga como objeto el desarrollo de una actividad de acceso gratuito, es decir, sin precio de entrada, a las cuotas recogidas en los respectivos epígrafes se les aplicará una bonificación del 50%.

Esta bonificación podrá ser del 100% cuando por las características específicas del espectáculo o actividad, organizada por una entidad de Irun, sin ánimo de lucro, así lo determine el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento podrá acordar con promotores privados (musicales, de teatro etc...) u otras entidades que así lo soliciten, las condiciones de la cesión de las instalaciones del Amaia KZ para la realización de los espectáculos o actividades, pudiendo ser de cesión gratuita u otras fórmulas intermedias de colaboración. El acuerdo entre las partes se recogerá en un

66 La modificación del apartado 1 de estas Normas fue aprobada en sesión plenaria de fecha 31 de octubre de 2.001, con efectos a partir del 1 de enero de 2.002.67 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2.004, las referencias al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pasan a estar referidas al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del Salario Mínimo Interprofesional y para el incremento de su cuantía.

Page 187: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

batean jasoko da; bertan bilduko dira baldintza tekniko eta ekonomiko guztiak.

%50eko eta %100eko hobaria jaso dezaketen, edo lankidetza publiko-pribatuko proposamenetako ikuskizun edo jardueren ezaugarrien zehaztapena, atal honi dagokionez, Alkatetzak onartu beharko du espreski, Kulturako Ordezkaritzaren txostenaren ondoren.

documento de Convenio de Colaboración que estipulará todas las condiciones técnicas y económicas. La determinación de las características del espectáculo o actividad susceptible de bonificarse al 50% o al 100%, o, en las propuestas de colaboración público-privada, a los efectos a que se refiere este apartado, habrá de ser reconocido expresamente por la Alcaldía, previo informe del Delegado/a de Cultura.

B.2) Epigrafe desberdinetan jasotako kuota ordaintzetik salbuetsita egongo dira Irungo Udalaren udal arloek antolatutako jarduerak.

2. Amaia Kultur Zentroko edozein Areto alokatzeko erreserbatzea gutxienez 15 egun lehenago egindo da, eta erreserba hori ez da gauzatuko aurrez dagokion ordainketa egin ez bada. Ordainketa hau konturako entregatu ahal izango da, zeinaren zenbatekoa gutxienez erreserbaturiko ordu edo egun guztien %50a izango den.

3. Alogeren ordainketa, antolatzaileek alokatutako aretoa erabiltzen hasi aurretik egin beharko da. Edonola ere, ordainketa hori gutxienez 48 ordu lehenagotik egin beharko da.

4. Kontzertu, errezital, antzerki eta abarretarako Entzundegia alokatzeak, jantzitegiak edota kamerinoak erabiltzeko eskubidea ekarriko du. Dantza Aretoa alokatzeak jantzitegia erabiltzeko eskubidea ekarriko du.

5. Egindako erreserbak ezabatzea, behar bezala justifikaturiko arrazoiengatik bakarrik onartuko da. Ezabatze eskaria idatziz egin beharko da horretarako dituen zioak adieraziz eta, edonola ere, zein egunetarako erreserbatu den kontutan hartuz, gutxienez bi (2) egun lehenago.

6. Kultur, kirol, hezkuntza edo gizarte mailako elkarteek antolaturiko ekintza edo ikuskizunetara joateko sarrera kobratzeak, Irungo Udalaren aldetik beti ere salbuespenak edo hobariak

B.2) Estarán exentas del pago de las cuotas recogidas en los diferentes epígrafes las actividades organizadas por las distintas áreas municipales del Ayuntamiento de Irun.

2. La reserva de fechas de cualquiera de las Salas del Centro Cultural Amaia se efectuará con una antelación mínima de 15 días, y no será efectiva si previamente no se ha realizado el pago correspondiente. Este pago podrá tener carácter de entrega a cuenta cuyo importe será como mínimo del 50% del total de horas o días reservados.

3. El pago de los alquileres se realizará con carácter previo a la utilización del espacio alquilado por los organizadores. En todo caso habrá de efectuarse dicho pago con una antelación mínima de 48 horas.

4. El alquiler del Auditorio para conciertos, recitales, teatro, etc. dará derecho a la utilización de los vestuarios y/o camerinos. El alquiler de la Sala de Danza, dará derecho a la utilización de los vestuarios.

5. Las anulaciones de reservas efectuadas, únicamente serán admitidas por causas debidamente justificadas. La solicitud de anulación habrá de formularse por escrito indicando las causas que la motivan y, en todo caso, con una antelación mínima de dos (2) días a la fecha objeto de la reserva.

6. El establecimiento de cobro de entrada para asistencia a actividades o espectáculos organizados por entidades culturales, deportivas, educativas o sociales impedirá, en

Page 188: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

aitortzea eragotziko du; salbuetsita geratuko da B.1. klausulan ezarritakoa.

7. Ordaintzeko obligazioa, instalazioak erabiltzeko eskaria egiten duen pertsona harengain edo pertsona edo erakundeen ordezkariengain joango da.

8. Aurretik erreserbaturiko espazioaren erabilera hitzartutakoa baino denbora gehiagorako denean, tarifan sartutako zenbatekoaren zatikiak kobratzeari ekingo zaio.

9. Amaia Kultur Zentroko instalazioak urtean 20 egun edo gehiagotan erabiltzen dituzten pertsona edo erakunde haiek, horren erabilerarako hitzarmenak formaliza ditzakete Irungo Udalarekin.

todo caso, el reconocimiento de exenciones o bonificaciones por parte del Ayuntamiento de Irun, exceptuando lo establecido en la cláusula B.1.

7. La obligación del pago recaerá en los solicitantes y/o representantes de las personas o entidades que interesen el uso de las instalaciones.

8. Cuando la utilización de un espacio, previamente reservado, lo sea por tiempo superior al acordado, se procederá al cobro de la fracción siguiente tarifada. El cobro por tiempo suplementario de utilización será por fracciones mínimas de treinta minutos.

9. Aquellas personas y/o entidades que utilicen las instalaciones del Centro Cultural Amaia durante 20 o más días al año, podrán formalizar conciertos con el Ayuntamiento de Irun sobre tal utilización

10. Kultur Zentroa alokatzeko tarifak gehitu egingo dira, antolatutako ikuskizunaren edo jardueraren ezaugarrien arabera, langile gehiago eskatzen diren kasuetan, betiere plantilako langile kopurua nahikoa ez bada. Langile bakoitzeko prezioa Amaia Kultur Zentroan ekitaldiak burutzeko behar diren lan kontratuen espedientearen esleipen akordioan ezarritakoa izango da.

Aipatutako tarifa ez da aplikatuko kasu hauetan:-Egoitza soziala Irunen duten erakundeen kasuan.-Hitzarmen edo lankidetza kontratu bat sinatuta duten erakundeen kasuan

10. Las tarifas fijadas de alquiler del Centro Cultural se incrementarán en aquellos casos que por las características del espectáculo o actividad organizada requiera refuerzo de personal por ser insuficiente el de plantilla. El precio por operario será el establecido en el acuerdo de adjudicación del expediente de contratación de los trabajos derivados de la realización de actividades del Amaia KZ.

Dicha tarifa no será aplicable a:-Entidades con domicilio social en Irun.-Entidades con las que se tenga suscrito un

convenio o contrato de colaboración.

I. ERANSKINA

Salbuespenak

Udal Batzarrak, mila bederatziehun eta laurogeita hemeretziko azaroaren hogeita lauan eginiko osoko bilkuran, besteak beste, ondorengo erabakia hartu zuen:

“Langabeziak gure hirian daukan eragina ikusita, eta eragin hori oraindik larriagoa dela denbora

ANEXO I

Exenciones

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Ante la gran incidencia que el Paro tiene en nuestra Ciudad, y que castiga de manera más

Page 189: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

luzez langabezian dauden 45 urtetik gorako herritarren artean, jende horrek baliabide ekonomikoen eskasiaz gain gizartetik urruntzea eta hirian parte hartzeko aukera falta jasaten baitu modu berezian, ondorioz, Irungo Euskal Herritarrok Udal Taldea, E.L.A., L.A.B., C.C.O.O., U.G.T. Sindikatuak eta Ascodel-Illazel Elkarteak, langabetuek inguru sozialean inplikatzeko dauzkaten aukerak hobetu asmoz, Udal Batzarrak azaroaren amaieran egingo duen osoko bilkuran ondorengo mozioa aurkeztera eraman gaitu, eztabaidatua izan dadin eta ahal balitz onartua ere bai, gero, 2000. Urteko Ordenantza Fiskal eta Prezio Publikoetan sartuko litzatekeelarik testu hori.Denbora luzez langabezian dauden 45 urtetik gorako pertsonek, I.N.E.M.ek emandako dokumentazio egiaztagarria aurkezten badute, bertan adieraziko baitu ez berak eta ez bere familiako inork ez duela inolako diru-sarrerarik jasotzen, ezta langabezian egoteagatik inolako laguntzarik ere, denen artean soldata minimo interprofesionala baino handiagoa izan gabe, horiek guztiak enplegu-eskatzaile gisa alta emanda egon beharko dute gainera, zera eskatu ahal izango diote Udalari:

-Kiroldegiaren kasuan, Tasa guztiak kentzea kiroldegian sartzeko, unitate familiarreko kide guztientzat.

-Amaia Kultur Zentroaren kasuan, Udalak antolatu edo laguntzen dituen ekitaldi guztietara sarrera dohain, unitate familiarreko bi pertsonentzat”.

Bide batez, ondorengo zuzenketa gehigarria onartu zen:

“Zerbitzu publikoak eskaini eta ekintza administratiboak burutzeagatik ezarritako Tasak erregulatzen dituen Ordenantzako 2. Artikuluak esaten duena kontutan hartuz, aurreko irizpidea aplikatzeagatik plantea daitezkeen gorabehera ekonomikoak Udalak konpentsatuko dizkie zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeei.Testu honeta adierazten diren baldintzak betetzen dituzten pertsonen errolda bat egingo da, eta eskari espresu baten bitartez erakutsi beharko dute

dura a la franja poblacional de parados de larga duración, mayores de 45 años; los cuales además de padecer la falta de recursos económicos, sufren de manera especial el alejamiento social y la posibilidad de participación ciudadana, nos lleva al Grupo Municipal de Euskal Herritarrok de Irun, a los Sindicatos E.L.A., L.A.B., C.C.O.O., U.G.T. y a la Asociación Ascodel-Illazel, en un intento de mejorar sus posibilidades de implicación en el entorno social, a presentar para su discusión y posible aprobación, en el Pleno que el Ayuntamiento celebrará a finales del mes de noviembre, la siguiente moción, respecto de un texto que se incluiría en las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos del año 2.000.Todos los parados de larga duración mayores de 45 años, que presenten documentación acreditativa emitida por el I.N.E.M., en la que se establezca que ni él ni ningún otro miembro de su unidad familiar perciben ingresos de ningún tipo, o subsidios por prestación de desempleo, superiores en su conjunto al salario mínimo interprofesional, además de estar todos ellos dados de alta, como demandantes de empleo, podrán solicitar del Ayuntamiento:

-En el caso del Polideportivo, la anulación total de Tasas para el acceso al Polideportivo, de todos los miembros de la unidad familiar.

-En el caso del Centro Cultural Amaia, el acceso gratuito a los actos organizados, o participados por el Ayuntamiento, a dos personas de la unidad familiar.”

Asimismo aprobó la siguiente enmienda de adición:

“Las diferencias económicas que se planteen por la aplicación de este criterio en relación con lo que establece el artículo 2 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, serán compensadas por el Ayuntamiento a los organismos prestadores de los servicios.Se elaborará un censo de personas que reúnan los requisitos indicados en este texto, y que

Page 190: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

aipatutako udal zerbitzuetan, Kiroldegian eta Amaia Kultur Zentroan, interesa dutela. Errolda hori aldian behin Udal Ogasun Arloak eguneratuko du, INEMek eskainiko dituen datuan kontutan hartuz eta Foru Ogasunak ondarezko diru-sarreren inguruan egin ditzakeen zertifikazio negatiboen arabera.”

muestren a través de petición expresa su interés por los servicios municipales indicados, Polideportivo y Centro Cultural Amaia. Este censo será actualizado periódicamente por parte del Área de Hacienda Municipal, de acuerdo con los datos que ofrezca el INEM y con las certificaciones negativas de la Hacienda Foral en relación con los ingresos patrimoniales.”

G.- “MARTINDOZENEA” ATERPETXEKO INSTALAZIOAK ETA ZERBITZUAK

ERABILTZEAGATIK

G.- POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS PRESTADOS EN EL ALBERGUE

“MARTINDOZENEA” 68

1. Ordaintzeko obligazioa

Ordaintzeko obligazioa sortzen da:

A) Banakako eskaera informaletan (in situ), zerbitzuak eskatzeko unean.

B) Izaera formaleko banakako eta taldeko eskaeretan, erreserba onartzen den unean.

1. Obligación de pago

La obligación de pago nace:

A) En las solicitudes individuales de carácter informal (in situ), en el momento de solicitar los servicios.

B) En las solicitudes individuales y de grupo de carácter formal, con la admisión de la reserva.

2. Kontratuaren formalizazioa

Instalazioak eta zerbitzuak erabiltzeko interesa dutenek, erreserba onartzeko eskatuko diote Aterpetxeari, eta eskaerarekin batera, egin beharreko jardueren programa aurkeztuko dute. Era berean, partehartzaileen izena eta adina zehaztuko dute, eta baita pertsona arduradunaren eta ordezkatzen duen erakundearen datuak ere taldeak direnean.

Behin erreserba onartu ondoren, zeregin horretarako normalizaturiko ereduan sinatu den kontratua eta dagokion zenbatekoa ordaindu dela egiaztatzen duen agiria aurkeztuko dira (edo helaraziko dute) Aterpetxearen Bulegoetan bisita baino gutxienez 30 egun lehenago.

Banakako erabiltzaileen ostatu-kontratuak sukaldea erabiltzeko eskubida du berekin.

2. Formalización del contrato

Los interesados en la utilización de las instalaciones y servicios, solicitarán del Albergue la admisión de la reserva, acompañando a su solicitud, en su caso, el programa de las actividades a realizar, e indicando el nombre y edad de los participantes, así como los datos de la persona responsable y de la entidad que representa en las asistencias de grupos.Una vez admitida la reserva, entregarán (o harán llegar a las oficinas) en las Oficinas del Albergue con una antelación mínima de 30 días a la fecha de la visita, el contrato suscrito en el modelo normalizado a tal efecto, y el justificante del ingreso del importe correspondiente.

El contrato de alojamiento de usuarios individuales conlleva derecho a cocina.

68 Aprobada su implantación por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada en fecha 26 de marzo de 2.003, y publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 71 de fecha 14-4-2003.

Page 191: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

3. Ordaintzeko obligazioa dute

Ordaintzeko obligazioa dute Mantindozenea Aterpetxeko instalazioak eta zerbitzuak erabiltzeko baimena eskatzen duten pertsona fisiko eta erakundeek.

3. Obligados al pago

Están obligados al pago, las personas físicas y entidades que soliciten y/o se les autorice a utilizar las instalaciones y servicios del Albergue Martindozenea.

4. Areto eta espazio osagarrien alokairua

1. Martindozenea eraikineko balio anitzeko aretoak, lehen solairuak nahiz bigarreneakoak (jangela balio anitzeko areto gisa erabil daiteke), jarduera ezitzaile eta ludikoetarako alokatu ahal izango zaizkie aterpetxean ostatu-zerbitzua kotratatu duten taldeei.

2. Talde batek aterpetxean ostatu hartu badu, ez du ordaindu beharko jangela jarduera ludiko edo hezitzaileerako erabili ahal izateko. Behe-plantako aretoak erabiltzeko, berriz, ordaindu egin beharko dute salbuespenezko kasuetan edo ezinbesteko arrazoiak ematen direnean izan ezik (eguralde txarra ...). Orduan, aldez aurretik onartutako alokairu-prezioak aplikatuko dira.

3. Dena den, behe-plantako aretoak alokatu eta erabiltzeko (Gaztelekukoak), Gaztelekuaren funtzionamendu-baldintzak bete beharko dira, bere ekintza-programa eta funtzionamendu-ordutegia errespetatuz.

4. Alquiler de salas y dependencias complementarias

1. Las salas polivalentes del edificio Martindozenea, tanto en su planta baja como primera (utilización del comedor como sala polivalente) podrán alquilarse para el desarrollo de actividades educativas y lúdicas, con carácter ordinario, a aquellos grupos que hayan contratado el servicio de alojamiento en el albergue. 2. La utilización del comedor como sala polivalente para desarrollo de actividades de tipo lúdico o educativo derivadas del alojamiento de un grupo en el albergue será gratuito. No así, la utilización de las salas de la planta baja, salvo casos excepcionales o de fuerza mayor (inclemencia metereológica etc...), para los que regirán los precios de alquiler aprobados.

3. En cualquier caso, el alquiler y la utilización de la salas de la planta baja (Gazteleku) estará sujeto a las condiciones establecidas para el funcionamiento de esta instalación como Gazteleku y respetando su programa de actividades y horario de funcionamiento.

TARIFAK TARIFASI.- Banakako prezioa (BEZ-a barne) : I.- Precio Individual (IVA incluido):a) Orokorra a) General

BEZ gabe

%21eko BEZarek

inSin IVA

Con IVA al 21%

Gaua eta gozaría24,00 € 26,40

Alojamiento y desayuno: 24,00 € 26,40

Mantenu erdia 31,38 € 34,51

Media pensión: 31,38 € 34,51

Page 192: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Mantenu osoa 37,46 € 41,21

Pensión completa: 37,46 € 41,21

Bazkaria edo afaria 7,73 € 8,50 Comida o cena: 7,73 € 8,50 Maindireen alokairua 2,45 € 2,70 Alquiler de sábanas: 2,45 € 2,70 Toallen alokairua 2,45 € 2,70 Alquiler de toallas: 2,45 € 2,70

b) Aterpekidea >30 urte b) Alberguista >30 añosBEZ gabe %21eko

BEZarekinSin IVA Con IVA al

21%

Gaua eta gosaria 20,27 € 22,30 € Alojamiento y desayuno: 20,27 € 22,30 €Mantenu erdia

27,27 € 30,00 € Media pensión: 27,27 € 30,00 €

Mantenu osoa 33,18 € 36,50 Pensión completa: 33,18

€ 36,50 Bazkaria edo afaria 7,73 € 8,50 Comida o cena: 7,73 € 8,50 Maindireen alokairua 2,45 € 2,70 Alquiler de sábanas: 2,45 € 2,70 Toallen alokairua 2,45 € 2,70 Alquiler de toallas: 2,45 € 2,70

b) Aterpekidea <30 urte b) Alberguista <30 añosBEZ gabe %21eko

BEZarekinSin IVA Con IVA al

21%

Gaua eta gosaria 15,73 € 17,30 Alojamiento y desayuno: 15,73

€ 17,30

Mantenu erdia 22,64 € 24,90 Media pensión: 22,64

€ 24,90

Mantenu osoa 28,64 € 31,50 Pensión completa: 28,64

€ 31,50 Bazkaria edo afaria 7,73 € 8,50 Comida o cena: 7,73 € 8,50 Maindireen alokairua 2,45 € 2,70 Alquiler de sábanas: 2,45 € 2,70 Toallen alokairua 2,45 € 2,70 Alquiler de toallas: 2,45 € 2,70

II.-Talde prezioa(=>10 pertsona): II.- Precio Grupo(=>10 personas):a) >30 urte a) >30 urte

BEZ gabe %21eko BEZarekin

Sin IVA Con IVA al 21%

Gaua eta gosaria 17,55 € 19,30 Alojamiento y desayuno: 17,55 19,30 Mantenu erdia 23,55 € 25,90 Media pensión: 23,55 25,90 Mantenu osoa 29,55 € 32,50 Pensión completa: 29,55 32,50 Bazkaria edo afaria 7,73 € 8,50 Comida o cena: 7,73 € 8,50 Maindireen alokairua 2,45 € 2,70 Alquiler de sábanas: 2,45 € 2,70 Toallen alokairua 2,45 € 2,70 Alquiler de toallas: 2,45 € 2,70 b) <30 urte b) <30 años

BEZ gabe %21eko BEZarekin

Sin IVA Con IVA al 21%

Gaua eta gosaria 11,55 € 12,70

Alojamiento y desayuno: 11,55 € 12,70

Page 193: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Mantenu erdia 15,45 € 17,00

Media pensión: 15,45 € 17,00

Mantenu osoa 19,36 € 21,30

Pensión completa: 19,36 € 21,30

Bazkaria edo afaria 7,73 € 8,50 Comida o cena: 7,73 € 8,50 Maindireen alokairua 2,45 € 2,70 Alquiler de sábanas: 2,45 € 2,70 Toallen alokairua 2,45 € 2,70 Alquiler de toallas: 2,45 € 2,70

5. Fidantzak. Zenbatekoa eta itzultzea

1. Banakako erabiltzaileek 6 euroko fidantza jarri beharko dute.

2. Fidantza hori egonaldia amaitzean itzuliko da, establezimenduko Zuzendaritzak egonaldia dela-eta besterik egiteko arrazoirik ez dagoela adierazi ondoren.

6. Prezioen ordainketa

1. Banakako erabiltzaileek Aterpetxera zuzenean jotzen badute, erabilera aurretik ordainduko dute kontrataturiko zerbitzuen zenbatekoa. Ordainketa hori indarrean dagoen monetan edo kreditu-txartelarekin egingo da.

2. Ostatua aldez aurretik erreserbatzen duten banakako erabiltzaileek, erreserba baieztatu nahi badute, dagokion kontu-korrontean sartu beharko dute kontratatutako zerbitzuaren zenbatekoa. Gainera, erabiltzailearen izen-abizenak adierazi beharko dituzte eta transferentziaren kopia Aterpetxeko zuzendaritzari bidali.

5. Fianzas. Importe y devolución

1. Los usuarios individuales deberán depositar una fianza de 6 €.

2. Dicha fianza será devuelta al finalizar la estancia, previo Vº Bº de la Dirección del establecimiento que confirme la inexistencia de razones derivadas de la estancia que lo impidan.

6. Pago de los precios

1. Los usuarios individuales que se dirijan directamente al Albergue abonarán la cuantía de los servicios contratados con anterioridad a la ocupación. Dicho abono se realizará en moneda de cursos legal o a través de tarjeta de crédito.

2. Los usuarios individuales que reserven plaza de alojamiento por anticipado, para obtener confirmación de la reserva, deberán ingresar en la cuenta corriente correspondiente el importe del servicio contratado, indicando el nombre y apellidos del usuario, y remitiendo copia de la transferencia a la dirección del Albergue.

3. Taldeek kontrataturiko zerbitzuen guztizko zenbatekoaren % 30 aurreratuko dute. Kopuru hori erreserba onartzean ordainduko da.

3. Los grupos abonarán un anticipo del 30% a cuenta del importe total de los servicios contratados. Cantidad que se ingresará con la admisión de la reserva.

4. Egonaldia amaitu ondoren, kontratuaren kitapena egingo da, eta horretarako, batu egingo dira erabilitako zerbitzu guztiak, eta instalazioak gaizki erabiltzeagatik sor litezkeen kalteak, eta horri kontuan aurreratuko dirua kenduko zaio. Fakturan xehe adieraziko dira faktura hori osatzen duten kontzeptu guztiak.

4. Concluida la estancia, se procederá a la liquidación del contrato sumando el coste de todos los servicios utilizados y de los posibles daños que hubieran podido producirse por el mal uso de las instalaciones y, descontando la cantidad anticipada a cuenta. La factura recogerá desglosadamente todos los conceptos que la componen.

7. Prezioak itzultzea 7. Devoluciones de los precios

Page 194: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

1. Prezioa ordaintzeko obligazioa duenaren kanpoko arrazoiengatik zerbitzua ez bada ematen, dagokion kopurua itzuli egingo zaio.

2. Bidezko arrazoiengatik, eta arrazoi horiek berari egotzi ezin zaizkionean, interesatuak ez baditu instalazioak eta zerbitzuak erabiltzen, eta beti ere onarturiko erreserba horrek beste aprobetxamendu batzuk ekidin ez baditu, ordaindu den eta erabili ez den kopurua itzuli ahal izango du Aterpetxeko zuzendaritzak.

3. Bidezko arraoziak daudelako, taldeen arduradunek Aterpetxeko zuzendaritzari egindako erreserban aldaketarik jakinarazten badiote, dagokion zenbatekoaren itzulketa bidezkoa izango da, aldaketa zerbitzua erabiltzen hasi baino 30 egun lehenago jakinarazten bada. Epe hau ez bada errespetatzen, ez da diru-itzulketarik izango.

1. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio no se preste, procederá la devolución del importe correspondiente.

2. Si el interesado desiste de utilizar las instalaciones y servicios por causas fundadas, no imputables a él, y siempre que la reserva concedida no hubiese impedido otros aprovechamientos, podrá la dirección del Albergue devolver el importe satisfecho y no utilizado.

3. Cuando por causas fundadas, los responsables de grupos comuniquen a la dirección del Albergue cualquier cambio sobre las reservas efectuadas, procederá la devolución del importe correspondiente, siempre que se comunique con al menos 30 días de antelación a la prestación del primer servicio. Si este plazo no es respetado no habrá derecho a devolución alguna.

8. Erantzukizuna eginiko kalteengatik

1. Jartzen diren fidantzak zuzenean ala zeharka erabiltzaileek Aterpetxeko ondasun eta instalazioetan eta langileei eragindako kaltegalerak, eta zerbitzuetan gorabeherak sortzeagatik erabiltzaileek zuzenean ala zeharka eragindako gastuak ordaintzeko izango dira.

Kalteek konponbiderik ez badute, Aterpetxeko zuzendaritzak (Udalak) ondasunen edo kalteen balioa ordaintzeko eskatuko du kasu guztietan.

8. Responsabilidad por daños

1. Las fianzas se constituyen y responden del resarcimiento de los daños y perjuicios causados directa o indirectamente por los usuarios a los bienes, instalaciones y personal del Albergue, y de los gastos ocasionados directa o indirectamente por los usuarios por los trastornos en los servicios.

Si los daños fueren irreparables, la dirección del Albergue (el Ayuntamiento) exigirá en todo caso la restitución o reparación de los bienes y daños o su valor.

9. Maindire eta eskuoihalen alokairua

Maindire edo eskuoihal sorten alokairuak haiek zazpi egunez erabiltzeko eskubidea emango du, zortzigarrenean ordezkatuak izan beharko direlarik. Kasu honetan, sorta berri bat erantsiko litzateke fakturan.

9. Alquiler de sábanas y toallas

El alquiler de un juego de sábanas o toallas dará derecho a su uso durante siete días, debiendo ser reemplazadas al octavo, procediéndose a la facturación de un nuevo juego.

H.- “MARTINDOZENEA” GAZTELEKUKO INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIK

H.- POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL GAZTELEKU

“MARTINDOZENEA”69

Page 195: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Aterpean ez daudenentzat

TARIFA

Para los no alojados en el Albergue

TARIFA

Alokairuak Egun osoa Egun erdia Alquileres Jornada entera

Media jornada

a) Irabazi-asmorik gabeko entitateak : a) Entidades no lucrativas:Areto haundia 131,60 € 67,85 € Sala grande 131,60 € 67,85 €Areto txikiak 67,85 € 37,75 € Salas pequeñas 67,85 € 37,75 €b) Beste entitateak b) Otras entidadesAreto haundia 225,45 € 135,30 € Sala grande 225,45 € 135,30 €Areto txikiak 135,30 € 75,00 € Salas pequeñas 135,30 € 75,00 €

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Irungo gazte-elkarteek Gaztelekuko aretoak dohainik erabiltzeko eskubidea izango dute, beti ere Gaztelekuaren Erabilera Araudian ezarritako baldintzetan.

2. Gaztelekuaren aretoak irabazi-asmorik ez duten entitate edo elkarteei ere alokatu ahal izango zaizkie.

3. Udalaren berariazko baimena lortuz gero, irabazizko izaera edo jarduna duten entitateek ere erabili ahal izango dituzte instalazioak. Kasu horretan, aurrerago jasotako Tarifak aplikatuko dira-

4. Tarifaren ordainketan ikus-entzunezko materialaren erabilera sartzen da.

Normas de aplicación de la tarifa :

1. Las asociaciones juveniles de Irun tendrán derecho de uso gratuito de las salas del Gazteleku, en las condiciones establecidas en la Normativa del uso del Gazteleku.

2. Podrán también alquilarse las salas del Gazteleku a entidades o asociaciones no lucrativas.

3. Previa autorización expresa municipal, podrán hacer uso de las instalaciones las entidades de carácter o actividad lucrativa, en cuyo caso, regirán las Tarifas más arriba señaladas.

4. En el pago de la Tarifa se entenderá incluida la utilización del material audiovisual disponible.

1. Ordainketa

1. Ordaintzeko obligazioa, instalazioak erabiltzeko eskaria egiten duen pertsona harengain edo pertsona edo erakundeen ordezkariengain joango da.

2. Alogeren ordainketa, antolatzaileek alokatutako aretoa erabiltzen hasi aurretik egin beharko da. Edonola ere, ordainketa hori gutxienez 48 ordu lehenagotik egin beharko da.

1. Pago

1. La obligación de pago recaerá en los solicitantes y/o representantes de las personas que interesen el uso de las instalaciones.

2. El pago de los alquileres se realizará con carácter previo a la utilización del espacio alquilado. En todo caso, habrá de efectuarse dicho pago con un antelación mínima de 48 horas.

69 Aprobado su implantación por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada en fecha 26 de marzo de 2.003, publicado en el B.O.G. nº 71 de fecha 14-4-2003.

Page 196: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

2. Hobariak

Irabazi-asmorik gabeko entitate edo elkarteei %50eko hobaria aplikatuko zaie tarifaren zenbatekoaren gain.

2. Bonificaciones

Se establece una bonificación del 50% sobre el importe de la tarifa, a favor de las entidades o asociaciones no lucrativas.

I.- “MARTINDOZENEA” GAZTELEKUN IKASTAROETAN, TAILERRETAN EDO AKTIBITATEETAN PARTE HARTZEAGATIK

I.- POR PARTICIPACIÓN EN CURSILLOS, TALLERES O ACTIVIDADES EN EL GAZTELEKU “MARTINDOZENEA”70

A.- HIRUHILEKOKO TAILERRETAKO KUOTA

Tailer bakoitzeko kuota:

18 urtez behekoak 18 urtez gorakoak16,85€ 39,15€

A.- POR PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES TRIMESTRALES

Cuota por Taller:

Menores de 18 años Mayores de 18 años16,85 39,15€

Tarifa aplikatzeko arauak:

.- Arau orokor bezala kuota baten ordainketa ezarriko da Martindozenea Gaztelekun tailer edo ikastaro formatuan, hiruhileko iraupenarekin, astean 1,5 edo 2 orduz, hau da, 18-24 orduko iraupenez, antolatzen diren aktibitateetan parte hartzeko.

Normas de aplicación de la tarifa:

.-Se establecerá como norma general el abono de una cuota de participación en aquellas actividades que se organicen en el Gazteleku Martindozenea en formato de taller o cursillo con una duración determinada de un trimestre, con una frecuencia de 1,5 ó 2h/semana, es decir, de entre 18-24 horas de duración.

Salbuespenak:Salubespena aitortzen zaie Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) jasotzen duen Bizikidetza Unitateko kideei.).

C.-UNEAN UNEKO TAILERRETAN PARTE HARTZEAGATIK.

Tailer bakoitzeko kuota

18 urtez behekoak 18 urtez gorakoak11,15€ 16,85€

Exenciones:Se reconoce la exención a favor de aquellas personas cuya Unidad de Convivencia es perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (R. G. I.).

B.- POR PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES PUNTUALES.

Cuota por Taller

Menores de 18 años Mayores de 18 años11,15€ 16,85€

70 Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 25 de agosto de 2.010, publicado el anuncio en el BOG nº 167 de 1.09.2010. Con anterioridad estaba calificada como tasa. Modificada por acuerdo de la JGL de fecha 1.02.2012, publicado en el BOG nº 24 de fecha 6.02.2012.Por acuerdo de la JGL de 25.04.2012, se deroga el apartado A relativo a la cuota general anual, BOG nº 81 de 30.04.2012.

Page 197: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Tarifa aplikatzeko arauak:

Arau orokor bezala kuota baten ordainketa ezarriko da Martindozenea Gaztelekun tailer edo ikastaro formatuan, gehienez bi hilabeteko iraupenarekin, astean 1,5 orduz, hau da, 12 orduko iraupenez, antolatzen diren aktibitateetan parte hartzeko.

Salbuespenak:Salubespena aitortzen zaie Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) jasotzen duen Bizikidetza Unitateko kideei.).

Normas de aplicación de la tarifa:

Se establecerá como norma general el abono de una cuota de participación en aquellas actividades que se organicen en el Gazteleku Martindozenea en formato de taller o cursillo con una duración máxima de dos meses, con una frecuencia de 1,5 h/semana, es decir, de 12 horas de duración.

Exenciones:Se reconoce la exención a favor de aquellas personas cuya Unidad de Convivencia es perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (R. G. I.).

C.- TXANGOETAN PARTE HARTZEAGATIKO KUOTA.

Kuotaa) Egunekoa, material berezien alokairurik eta garraio bidearen alokairurik gabe.

10,90 €

b) Egunekoa, material berezien alokairurik ez, baina garraio bidearen alokairua barne dela.

21,75€

c) Egunekoa, material berezien alokairua barne, baina garraio bidearen alokairurik ez.

10,90€

d) Egunekoa, material berezien eta garraio bidearen alokairua barne direla.

54,00€

Tarifa aplikatzeko araua:

Arau orokor bezala kuota baten ordainketa ezarriko da Martindozenea Gaztelekun antolatzen diren txangoetan parte hartzeko, betiere material eta garraio premiei dagokienez ezarritako baldintzetan eta egun bateko iraupenarekin

C.- CUOTA POR PARTICIPACIÓN EN EXCURSIONES.

Cuotaa) De día sin implicar alquiler de materiales específicos, ni alquiler de medio de transporte

10,90 €

b) De día sin implicar alquiler de materiales específicos y con alquiler de medio de transporte.

21,75€

c) De día con alquiler de materiales específicos y sin alquiler de medio de transporte

10,90€

d) De día incluyendo alquiler de materiales específicos y medio de transporte

54,00€

Norma de aplicación de la tarifa:

Se establecerá como norma general el abono de una cuota de participación en aquellas excursiones que se organicen en el Gazteleku Martindozenea con las condiciones especificadas en cuanto a necesidades de material y transporte y con una duración máxima de una jornada.

J.- LUDOTEKA J.- LUDOTECA71

71 Aprobada la modificación por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de agosto de 2.010; publicado en el B.O.G. nº 167 de fecha 1.09.2010.

Page 198: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

TARIFA

Honako kopurua ordaindu beharko da matrikula-kontzeptuan:

A) Ikasturtea: Urriaren 2 etik ekainaren 30ra.

TARIFA

La cantidad a abonar en concepto de matrícula, será la siguiente:

A) Para el curso: 2 de octubre a 30 de junio.

Kuota orokorra 40,60 € Cuota general 40,60€

Kuota kasu guztietan aplikatuko da, erabiltzailea zerbitzura zein egunetan sartu den aparte utzita, eta ezkubidea emango du antolatzen diren jarduera gustietan parte hartzeko.

La cuota se aplicará en todos los casos con independencia de la fecha de incorporación al servicio de la persona usuaria y dará derecho a participar en todas las actividades que se organicen.

B) Opor denboraldiak: Aste Santua eta Gabonak.

Ez da kuotarik ezartzen heziketa-programan parte hartzeagatik opor denboraldietan, baina erabiltzaile parte-hartzaileen kargura izango dira egindako jardueretatik eratorritako gastuak (garraioak, otorduak, etab., txangotatik, irtenaldietatik eta abarretatik eratorritakoak.)

B) Periodos vacacionales: Semana Santa y Navidad.

No se establece cuota alguna por participación en el programa educativo en épocas vacacionales, pero las personas usuarias participantes deberán correr con los gastos derivados de las actividades realizadas (transporte, almuerzos etc… derivados de excursiones, salidas, etc.)

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Hobariak

Kuota 22,35 eurokoa izango da, Bizikidetza Unitate bereko anai-arreben kasuan, bakoitzarena, bigarren kidetik aurrera.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Bonificaciones

La cuota será de 22,35 euros, en caso de hermanos de la misma Unidad de Convivencia por cada uno a partir del segundo miembro.

Kuota orokorraren % 90eko hobaria aitortuko zaie diru sarrerak bermatzeko errenta kobratzen duten bizikidetza unitateetako pertsonei eta Gizarte Ongizateko txosten baten arabera egoera parekagarria justifika dezaketenei.

Se reconoce una bonificación del 90 % de la cuota general a favor de aquellas personas cuya Unidad de Convivencia es perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I.), así como de aquéllas personas que, previo informe de Bienestar Social, justifiquen una situación asimilable

K.- UDALEKUKO EKINTZAGATIK K.- POR ACTIVIDAD DE LA COLONIA DE VERANO 72

72 Aprobada su implantación por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 25 de octubre de 2.006, publicada en el B.O.G. nº 210 de 6 de noviembre de 2.006. Modificada la cuota para 2.012 por acuerdo de la JGL de fecha 29.02.2012, BOG nº 44 de 5.03.2012.

Page 199: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

TARIFA

Kontzeptu guztiengatik ordaindu beharreko kopurua finkatu da:

KUOTA OROKORRA

TARIFA La cantidad a abonar por todos los conceptos, queda establecida en:

CUOTA GENERAL

A) Irunen bizi direnak A) Residentes en Irun

Izena emandako familia-unitateko kide bat bada.

165,60 € Inscripción de un único miembro de la unidad familiar.

165,60 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko bi kide badira.

129,90 € Dos miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

129,90 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko hiru kide badira

97,40 €Tres miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

97,40 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko lau kide edo gehiago badira

64,95 €Cuatro o más miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

64,95 €

B) Irunen bizi ez direnak B) No residentes en Irun

Izena emandako familia-unitateko kide bat bada.

198,75 € Inscripción de un único miembro de la unidad familiar.

198,75 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko bi kide badira.

159,02 € Dos miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

159,02 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko hiru kide badira

119,24 €Tres miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

119,24 €

Garai berean zerbitzu Cuatro o más miembros de la unidad familiar

Page 200: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

berean izena emandako familia-unitateko lau kide edo gehiago badira

79,51 €inscritos en el mismo servicio.

79,51 €

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Ordaintzeko obligazioa.

Programan izena ematen den unean sortuko da ordaintzeko obligazioa.

Izena eman duten umeen gurasoena edo tutoreena izango da ordaintzeko obligazioa.

Kasu berezietan, udalak, 2 zatitan ordaintzea onartu ahal izango du, aurretik Gazteria Zerbitzuko teknikariek txostena eginda

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Obligación de pago.

La obligación de pago nace en el momento en que se formalice la inscripción al programa.

La obligación de pago recae sobre los padres/madres o tutores de los/las niños/as inscritos/as.

En casos especiales, el Ayuntamiento, previo Informe de los Técnicos del Servicio de Juventud, podrá aceptar el pago en 2 fracciones.

2. Hobariak

Kuota orokorraren % 75eko hobaria aitortzen zaie Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen bizikidetza-unitateko kideei, baina ezin izango da bateratu beste salbuespen edo hobari batzuekin.

3.- Hobariak bideratzea.

Honako betekizun hauek egiaztatzen dituzten pertsonek jaso ahal izango dute tarifan ezarritako hobaria:

-Irungo Udalak gaitutako baldintzen eta prozeduren arabera izena ematea udaleku irekien programan.

-Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradun izatea.-Irunen erroldatuta egon beharko dute bai programan parte hartzen duenak bai DBE laguntzaren titular onuradunak.

Hobariaren eskaera, berariaz adierazita egingo da, udaleku irekien programan izena emateko formularioan ezarritakoaren arabera. Irun Txartelaren bidez bide elektronikotik izena

2. Bonificaciones

Se reconoce una bonificación del 75 % de la cuota general a favor de aquellas personas cuya Unidad de Convivencia es perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I.), que no será acumulable a otras exenciones o bonificaciones.

3.- Tramitación de las bonificaciones.

Podrán beneficiarse de la bonificación establecida en la tarifa aquéllas personas que acrediten los siguientes requisitos:

-Realizar la inscripción al programa de Colonias abiertas conforme a las condiciones y procedimientos habilitados por el Ayuntamiento de Irun.-Figurar como beneficiario/a de ayuda de Renta de Garantía de Ingresos.-Tanto el participante en el programa como el titular beneficiario/a de la ayuda RGI deberán estar empadronados/as en Irun.

La solicitud de bonificación se realizará mediante indicación expresa conforme a lo establecido en el formulario de inscripción al programa de Colonias abiertas. En el caso de

Page 201: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

emanez gero, eskaera izena emateko prozeduran berariaz adierazita egin beharko da.

Kasu guztietan, interesdunak baimena eman beharko dio Irungo Udalari, DBE jasotzen duela eta erroldatuta dagoela egiaztatzeko.

Hobaria eskatzen duen eskatzaile onuradunak (DBE jasotzen duena) izena emateko orrian agertu beharko du izena emandako ume edo gaztearen aita, ama edo tutore gisa.

realizar la inscripción vía electrónica mediante Irun Txartela, la solicitud se realizará mediante indicación expresa en el procedimiento de inscripción.

En todos los casos, el/la interesado/a, deberá autorizar al Ayuntamiento de Irun la verificación de la percepción de RGI y empadronamiento.

La persona beneficiaria solicitante de la bonificación (perceptora de RGI) deberá figurar en la hoja de inscripción como padre, madre o tutor/a del niño/a o joven inscrito/a.

L.- UDAL WiFi SAREAK ERABILTZEAGATIK

L.- POR UTILIZACIÓN DE LAS REDES WiFi MUNICIPALES

SARTZE MOTA

Doakoa:-Interneten sartzea udaleko gune itxietan (Udaletxea, Ikust-Alaia eraikina, Martindozenea aterpea eta gaztelekua, Musika Udal Kontserbatorioa) -Interneten sartzea aire zabaleko guneetan, udaleko web edukietara mugatua (Udaletxea eta erakunde autonomoak zein sozietate publikoak)- Interneten sartzea IRUN Txartelaren bidez, Telekomunikazioen Merkatuko Batzordearen 1/2010 Zirkularrak ezarritako mugekin (sare erabiltzailearen gehienezko transferentzia abiadura: 256Kbps eta eguneroko gehienezko erabilpen aldia: 2 ordu).

Ordaindutako sartzea, mugarik gabe:

TIPO DE ACCESO

Gratuito:-Acceso a Internet en espacios cerrados municipales (Casa consistorial, Edificio Ikust-Alaia, Albergue y gazteleku Martindozenea, Conservatorio Municipal de Música) -Acceso a Internet en espacios exteriores, limitado a los contenidos web municipales (Ayuntamiento de Irun y todos sus organismos autónomos y sociedades publicas)- Acceso abierto a Internet mediante la IRUN Txartela, con las limitaciones establecidas por la Circular 1/2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (velocidad de transferencia máxima red-usuario de 256Kbps y 2 horas de utilización máxima diaria)

Acceso de Pago, sin restricciones :

Egun bateko sareratzeko konexioa

1,00 € Por conexión de 1 día 1,00 €

Hilabete bateko sareratzeko konexioa

12,00 € Por conexión de 1 mes 12,00 €

Hiruhilabeteko sareratzeko konexioa

25,00 € Por conexión de 3 meses 25,00 €

Tarifa aplikatzeko arauak: Normas de aplicación de la tarifa:

Page 202: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

1. Ordaintzeko sistema

Ordaintzeko pasabide elektronikoaren bitartez, erakunde finantzarioarekin zuzenean ezarritakoa, beraz, erabiltzaileak kontratazioa zuzenean egiten du WiFi sarbidearen ataritik bertatik.

1. Sistema de pago

Mediante pasarela electrónica de pago, establecida directamente con entidad financiera, de modo que el usuario realiza la contratación de forma directa desde el propio portal de acceso WiFi.

2. Kontratua bertan behera uztea

Telekomunikazioen kontratazioa arautzen duen legeriaren arabera, kontratatutako zerbitzua bertan behera uzteko baimena emango da, soilik, hilabete 1 eta 3 hilabeteko konexio kontratuetan, eta gutxienez hamabost (15) egun aurretik jakinarazi beharko da baja eman nahi dela, zerbitzuan baja indarrean egotea nahi duen egunetik atzera kontatuta. Bajaren jakinarazpena posta elektroniko bidez egingo da [email protected] helbidera, faktura zenbakia eta bajaren arrazoia adieraziz. Zerbitzu baten mugaeguna baino lehen erabiltzaileak borondatez baja eman nahi duenean, UDALAK proportzionalki banatuko du kontsumitu gabeko denbora, eta erabiltzaileak emandako kontu korrontean egingo zaio diru-sarrera.

2. Cancelación del contrato

Debido a la legislación que regula la contratación de telecomunicaciones, se permitirá la cancelación del servicio contratado, lo que tiene sentido real solamente para los contratos de conexión de 1 mes y 3 meses, siendo necesario comunicar esta baja con al menos quince (15) días de antelación al momento en que haya de surtir efecto la baja en el servicio. La comunicación de la baja se realizará por correo electrónico a [email protected], indicando el número de factura y motivo de la baja. En el caso de baja anticipada al vencimiento de un servicio de forma voluntaria por parte del Usuario, el AYUNTAMIENTO prorrateará el periodo no consumido realizando el ingreso en la cuenta corriente suministrada por el Usuario.

M.- AMAIA KULTUR ZENTROA EZ DIREN BESTE INSTALAZIOETAKO KONTZERTUAK

M.- CONCIERTOS EN INSTALACIONES DISTINTAS DEL CENTRO CULTURAL AMAIA

I. TARIFA

Prezio publiko hau hurrengo tarifaren arabera jasoko da:

I. TARIFA

Este precio público se percibirá de acuerdo con la siguiente tarifa:

Sarrera arrunta“Irundik Mundura” Operetarako Sarrera

6,25€ 5,00€

Entrada normalEntrada Opereta “De Irun al Mundo”

6,25€5,00€

N.- “SENS – IRUN” BISITA GIDATUAGATIK

N.- POR VISITA GUIADA “SENS - IRUN”

I. TARIFA

Prezio publiko hau hurrengo tarifaren arabera

I. TARIFA

Este precio público se percibirá de acuerdo con

Page 203: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

jasoko da: la siguiente tarifa:

Prezioa(BEZ barne)

Kuota(BEZ gabe, %21)

Precio(IVA

incluido)

Cuota(IVA 21% no incluido)

Izenematea

3,00€ 2,48€ Inscripción 3,00€ 2,48€

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Prezioa pertsonako eta bisitari bakoitzeko da, eta bisitaldia hasi aurretik ordainduko dira.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. El precio es por persona y visitante individual y se abonará con carácter previo al inicio de la visita

O.-APARKALEKU PLAZAREN ERABILPENA ALDI BATEAN LAGATZEA

1.- Tarifa40,00€ -ko tarifa ezartzen da plaza eta hilabete bakoitzeko, %21eko BEZ barne.SortzapenaPrezio publikoa hil bakoitzaren lehen egunean kobratuko da, hilabete naturalak kontuan hartuz , betiere interesatuak ez badu baja eskatzen zerbitzu horretan.Zerbitzua ematen den lehenengo hilabeteari dagokion kuota 1. atalean ezarritako zenbatekoaren proportziokoa izan ahalko da ematen den zerbitzua ez bada hilabete osokoa.

3.- Subjektu pasiboaPrezioa ordaindu behar duen subjektu pasiboa izango da plaza erabiltzeko eman den erabilpen tituluaren titularra.

O. CESIÓN DE USO TEMPORAL DE PLAZA DE APARCAMIENTO

TarifaSe establece una tarifa de 40,00€ por plaza y mes, IVA del 21% incluido.DevengoEl precio público se devengará el primer día de cada mes, por meses naturales completos, siempre que el interesado no solicite la baja en el servicio.La mensualidad correspondiente al primer mes de prestación del servicio podrá ser proporcional al importe establecido en el apartado 1 cuando el servicio no se preste por el mes completo.Sujeto pasivoEl sujeto pasivo obligado al pago del precio será el titular del vehículo a favor de quien se haya emitido el título habilitante para el uso de la plaza.

P.- SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETAN BIDE PUBLIKOAN SALMENTARAKO ETXOLAK ERABILTZEAGATIK.

P.-POR UTILIZACIÓN DE CASETAS PARA LA VENTA EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL

I. TARIFA I. TARIFA

Prezio publiko hau hurrengo tarifaren arabera jasoko da:

Este precio público se percibirá de acuerdo con la siguiente tarifa:

Page 204: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Prezioa (BEZ barne) Precio (IVA incluido)

Etxola xinple bakoitzeko (3x2m):

Etxola bikotzeko (6,40x2m):

800,00 euro

1.580,00 euro

Por unidad de caseta simple (3x2m):

Por unidad doble (6,40x2m):

800,00 euros

1.580,00 euros

Q- EGUBERRIETAKO KANPAINEAN IZOTZ SINTETIKO PISTAR ETA/EDO TXIRRISTAREN ERABILPENA

Q- UTILIZACIÓN PISTA DE HIELO SINTÉTICO Y/O TOBOGÁN EN LA CAMPAÑA

DE NAVIDAD

Prezio publiko hau, honako tarifen arabera jasoko da:

Este precio público se percibirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

IZOTZ SINTETIKOKO PISTA/ PISTA DE HIELO SINTÉTICO

ZO/BI BEZa/IVA Prezioa (BEZa barne)Precio (IVA incluído)

13 urtetik beherako haurrakNiños menores de 13 años 1,65 0,35 2,00 €

13 urtetik gorako haur eta gazteakAdultos y niños a partir de los 13 años 2,48 0,52 3,00 €

IZOTZ SINTETIKOKO TXIRRISTA/ TOBOGÁN DE HIELO SINTÉTICO

ZO/BI BEZa/IVA Prezioa (BEZa barne)Precio (IVA incluído)

Tárifa única 0,83 0,17 1,00 €

IZOTZ SINTETIKOKO PISTA + TXIRRISTA/ PISTA + TOBOGÁN DE HIELO SINTÉTICO

ZO/BI BEZa/IVA Prezioa (BEZa barne)Precio (IVA incluído)

13 urtetik beherako haurrakNiños menores de 13 años 2,07 0,43 2,50 €

13 urtetik gorako haur eta gazteak 2,89 0,61 3,50 €

Page 205: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Adultos y niños a partir de los 13 años

Tarifak aplikatzeko arauak:

1.- Izotz sintetikozko pista.

.- Izotz-pistako saio publikoak 20 minutukoak izango dira gutxienez.

.- Ordaindutako tarifan sartzen dira pistara sartzea, patinak eta kaskoa, behar izanez gero.

Era berean, erabiltzaileen esku jarriko dira, beharrezkoa izanez gero, patinajeko hastapeneko osagarriak.

Normas de aplicación de las tarifas:

1.- Pista de hielo sintético.

.- Las sesiones públicas de la pista de hielo tendrán una duración mínima de 20 minutos.

.- La tarifa abonada incluye la entrada a la pista, patines y casco, en su caso.

Asimismo se pondrán a disposición de los usuarios, en caso de ser necesario, accesorios de iniciación al patinaje.

2.- Izotz sintetikozko txirrista.

.- Ordaindutako tarifan sartzen dira txirristara sartzea, lera eta kaskoa, behar izanez gero.

.- Txirristatik hiru aldiz jaisteko eskubidea ematen du tarifak.

2.- Tobogán de hielo sintético.

.- La tarifa abonada incluye la entrada al recinto del tobogán, trineo y casco, en su caso.

.- La tarifa da derecho a realizar tres descensos por el tobogán.

3.- Izotz sintetikozko pista eta txirrista.

.- Honako hauek sartzen dira ordaindutako tarifan:

Gutxieneko 20 minutuko saio publikora sartzea izotz sintekikozko pistan, lera eta kaskoa, behar izanez gero.

Txirrista-lekura sartzea, lera, kaskoa, behar izanez gero, eta txirristatik hiru jaitsiera egiteko aukera.

3.- Pista de hielo y tobogán de hielo sintético.

.- La tarifa abonada incluye:

la entrada a una sesión publica de duración mínima de 20 minutos en la pista de hielo sintético, trineo y casco, en su caso.

la entrada al recinto del tobogán, trineo, casco, en su caso, y, a realizar tres descensos por el tobogán.

Hobariak

Honako hobari hauek ezartzen dira:

- 0,.83 euroko hobaria, tarifaren prezioaren gaineko sarreragatik (BEZ sartu gabe), hiriko dendek emandako zenbateko hori duten deskontu-txartelak aurkezten dituztenei.

Bonificaciones

Se establecen las siguientes bonificaciones:

- Bonificación de 0,83 euros por entrada sobre el precio tarifa (IVA no incluido), a quienes entreguen bonos de descuento por dicho importe facilitados por comercios de la ciudad.

Page 206: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

R.- UDALEKU IREKIETARA JOATEAGATIK R.- POR ASISTENCIA A LAS COLONIAS ABIERTAS DE VERANO.

TARIFA

Kontzeptu guztiengatik ordaindu beharreko kopurua finkatu da:

KUOTA OROKORRA

TARIFA La cantidad a abonar por todos los conceptos, queda establecida en:

CUOTA GENERAL

A) Irunen bizi direnak A) Residentes en Irun

Izena emandako familia-unitateko kide bat bada. 70,00 € Inscripción de un único miembro de

la unidad familiar.70,00 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko bi kide badira.

56,00 € Dos miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

56,00 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko hiru kide badira 42,00 €

Tres miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

42,00 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko lau kide edo gehiago badira 28,00 €

Cuatro o más miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

28,00 €

B) Irunen bizi ez direnak B) No residentes en Irun

Izena emandako familia-unitateko kide bat bada.

87,50 € Inscripción de un único miembro de la unidad familiar.

87,50 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko bi kide badira.

70,00 € Dos miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

70,00 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko hiru kide badira

52,00 €Tres miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

52,00 €

Garai berean zerbitzu berean izena emandako familia-unitateko lau kide edo gehiago badira

35,00 € Cuatro o más miembros de la unidad familiar inscritos en el mismo servicio.

35,00 €

Page 207: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Tarifa aplikatzeko arauak:

1. Ordaintzeko obligazioa.

Programan izena ematen den unean sortuko da ordaintzeko obligazioa.

Izena eman duten umeen gurasoena edo tutoreena izango da ordaintzeko obligazioa.

Kasu berezietan, udalak, 2 zatitan ordaintzea onartu ahal izango du, aurretik Gazteria Zerbitzuko teknikariek txostena eginda.

Normas de aplicación de la tarifa:

1. Obligación de pago.

La obligación de pago nace en el momento en que se formalice la inscripción al programa.

La obligación de pago recae sobre los padres/madres o tutores de los/las niños/as inscritos/as.

En casos especiales, el Ayuntamiento, previo Informe de los Técnicos del Servicio de Juventud, podrá aceptar el pago en 2 fracciones.

2. Hobariak

Kuota orokorraren % 75eko hobaria aitortzen zaie Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen bizikidetza-unitateko kideei, baina ezin izango da bateratu beste salbuespen edo hobari batzuekin.

3.- Hobariak eskatzea eta ematea.

Honako betekizun hauek egiaztatzen dituzten pertsonek jaso ahal izango dute tarifan ezarritako hobaria:

-Irungo Udalak gaitutako baldintzen eta prozeduren arabera izena ematea udaleku irekien programan.

-Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradun izatea.-Irunen erroldatuta egon beharko dute bai programan parte hartzen duenak bai DBE laguntzaren titular onuradunak.

Hobariaren eskaera, berariaz adierazita egingo da, udaleku irekien programan izena emateko formularioan ezarritakoaren arabera. Irun Txartelaren bidez bide elektronikotik izena emanez gero, eskaera izena emateko prozeduran berariaz adierazita egin beharko da.

2. Bonificaciones

Se reconoce una bonificación del 75% de la cuota general a favor de aquellas personas cuya Unidad de Convivencia es perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I.), que no será acumulable a otras exenciones o bonificaciones

3.- Solicitud y concesión de las bonificaciones.

Podrán beneficiarse de la bonificación establecida en la tarifa aquéllas personas que acrediten los siguientes requisitos:

-Realizar la inscripción al programa de Colonias abiertas conforme a las condiciones y procedimientos habilitados por el Ayuntamiento de Irun.-Figurar como beneficiario/a de ayuda de Renta de Garantía de Ingresos.-Tanto el participante en el programa como el titular beneficiario/a de la ayuda RGI deberán estar empadronados/as en Irun.

La solicitud de bonificación se realizará mediante indicación expresa conforme a lo establecido en el formulario de inscripción al programa de Colonias abiertas. En el caso de realizar la inscripción vía electrónica mediante Irun Txartela, la solicitud se realizará mediante

Page 208: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

Kasu guztietan, interesdunak baimena eman beharko dio Irungo Udalari, DBE jasotzen duela eta erroldatuta dagoela egiaztatzeko.

Hobaria eskatzen duen eskatzaile onuradunak (DBE jasotzen duena) izena emateko orrian agertu beharko du izena emandako ume edo gaztearen aita, ama edo tutore gisa.

indicación expresa en el procedimiento de inscripción.

En todos los casos, el/la interesado/a, deberá autorizar al Ayuntamiento de Irun la verificación de la percepción de RGI y empadronamiento.

La persona beneficiaria solicitante de la bonificación (perceptora de RGI) deberá figurar en la hoja de inscripción como padre, madre o tutor/a del niño/a o joven inscrito/a.

S. “IRUN ATSEGIN DUT” ANPAINAREKIN ZERIKUSIA DUTEN ELEMENTUEN SALMENTA

I. TARIFA

Prezio publiko hau hurrengo tarifaren arabera jasoko da:

Aleko Prezioa (BEZ gabe)

BEZ aplikagarria

(%21)

Publikoarentzako

Salmenta Prezioa

PSP(BEZ barne)

Libreta eta boligrafoa 3,30 € 0,70 € 4 €

Oihalezko poltsa 2,48 € 0,52 € 3 €

Giltzatakoa 1,65 € 0,35 € 2 €

S. POR VENTA DE ELEMENTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA "IRUN ME GUSTA"

I. TARIFA

Este precio público se percibirá de acuerdo con la siguiente tarifa:

Precio Unitario (IVA no incluido)

IVA Aplicable

(21%)

Precio Venta al Público

PVP(IVA

incluido)

Libreta con bolígrafo

3,30 € 0,70 € 4 €

Bolsa de tela

2,48 € 0,52 € 3 €

Llavero 1,65 € 0,35 € 2 €

T- “ERROMATAR ZIRKUA” IKUSKIZUNEKO SARRERA

T- ASISTENCIA AL ESPECTÁCULO "CIRCO ROMANO"

Prezio publiko hau, honako tarifen arabera jasoko da:

Este precio público se percibirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Page 209: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

ZO/BI BEZa/IVA (%10)

Prezioa (BEZa barne)

Precio (IVA incluído)

Eguneko sarrera / Entrada al espectáculo en horario diurno

3,64 0,36 4,00 €

Gaueko sarrera / Entrada al espectáculo en horario nocturno

4,55 0,45 5,00 €

U- SAN MARTZIAL-TXINGUDI KIROL GUNEAREN INSTALAZIOEN ERABILERA

U- UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN MARCIAL

TXINGUDI. 73

Prezio publiko hau, honako tarifen arabera jasoko da:

Este precio público se percibirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

KIROLDEGIKO ABONATUAK/ABONADAS POLIDEPORTIVOS

ABONATUAK EZ DIRENAK/NO ABONADAS

IGERILEKUKO EGUNEKO SARRERA/

ENTRADA DE DÍA PISCINA

Heldua/Adulto + 18 5,40 € 6,75 €Gaztea/Juvenil 14 - 18 3,60 € 4,50 €Haurra/Infantil 3 - 13 2,80 € 3,50 €

Adingabea/Menor 0 - 3 doan/gratis doan/gratis

Taldeak/Grupos

Beste entitate batzuek antolatutako taldeak eta 18 urtetik beherakoenak/

Grupos organizados por otras entidades y menores de 18 años

  3,20 €

Murriztua/Reducida

Erretiratua, langabea, bestelakotasun funtzionala duen persona/ DBE

jasotzen duenaJubilado-a / parado-a / diversidad

funcional/ perceptor RGI/

3,60 € 4,50 €

IGERILEKUKO EGUNEKO SARRERA/

ENTRADA DE MEDIO DÍA

Heldua/Adulto + 18 Erabiltzaile mota bakoitza igerilekuan sartzeko finkatutako eguneko tarifaren % 50. (Abonatu gabe dauden 18 urtetik gorakoei dagokien tarifa 3,40 eurotara borobilbuko da)

Gaztea/Juvenil 14 - 18Haurra/Infantil 3 - 13

Adingabea/Menor 0 - 3

73 2018ko ekainaren 13eko Tokiko Gobernu Ba tza rran onetsia, 2018ko ekainaren 21ko 119 GAOn argitaratua/ Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2018, publicado en el BOG 119 el 21 de junio de 2018.

Page 210: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

PISCINA (de 16h a 20 h) 50% de la tarifa prevista para la

entrada de día de piscina según tipo de usuario. (La tarifa correspondiente a Adultos +18 no abonado, se

Taldeak/Grupos

Beste entitate batzuek antolatutako taldeak eta 18 urtetik beherakoenak/

Grupos organizados por otras entidades y menores de 18 años

Murriztua/Reducida

Erretiratua, langabea, bestelakotasun funtzionala duen persona/ DBE

jasotzen duenaJubilado-a / parado-a / diversidad

funcional/ perceptor RGI/

5 SARRERAKO BONUA/BONO 5

ENTRADAS(€)

Heldua/Adulto + 18 21,60 € 27,00 €Gaztea/Juvenil 14 - 18 14,40 € 18,00 €Haurra/Infantil 3 - 13 11,20 € 14,00 €

Adingabea/Menor 0 - 3 doan/gratis doan/gratis

Murriztua/Reducida

Erretiratua, langabea, bestelakotasun funtzionala duen persona/ DBE

jasotzen duena Jubilado-a / parado-a / diversidad

funcional/perceptor RGI/

14,40 € 18,00 €

PISTEN ALOKAIRUA/

ALQUILER PISTAS

Tenisa/Tenis Prezioa pistako eta orduko (kirol entitateak)*/

Precio pista / hora (entidad deportiva)*

20,00 €Padela/Padel

Tanisa/Tenis Prezioa pertsonako eta orduko/Precio por persona / hora 4,00 € 5,00 €

Padela/Padel Prezioa pertsonako eta orduko/Precio por persona / hora

* Irungo Kirol entitateek finkatutako prezioaren %75eko hobaria izango dute/ Las entidades deportivas de Irun tendrán una bonificación del 75% sobre el precio establecido.

Tarifa aplikatzeko arauak: Normas de aplicación de la tarifa:

1. Igerilekuak

Aire zabaleko igerilekuak erabiltzeko sarrerak instalazio horiek egun oso batez erabiltzeko balioko du.

Prezioa ordaintzeak igerilekuak, aldagelak, dutxak, arropazaindegiak eta berariazko ordainarazpen baten pean ez dauden zerbitzuak erabiltzeko eskubidea emango du.

San Martzial – Txingudi kirol gune instalazioetan bertan ordainduko da prezioa, instalazioetan sartu aurretik.

1.-Piscinas:

La entrada a las piscinas al aire libre se entiende para un uso ininterrumpido de las citadas instalaciones durante una jornada. El pago del precio da derecho al uso de las piscinas, vestuarios, duchas, guardarropas y cuantos otros servicios que no sean objeto de exacción expresa.

El pago del precio se efectuará en las mismas instalaciones del espacio deportivo San Marcial Txingudi, con carácter previo al

Page 211: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

acceso a la instalación.

2. Pisten alokairua

a.- Instalazioak erreserbatzeko ordaindu beharko da pistak alokatzeko prezioa, Irungo Udalak berariaz finkatutako arauen arabera.

Alokairuaren erreserbaren titular gisa agertzen den pertsona fisiko edo juridikoak ordaindu beharko du prezioa.

2-Alquiler de pistas:

a.- La obligación de pago del precio por el alquiler de pistas nace por la reserva de las instalaciones, conforme a las normas establecidas al efecto por el Ayuntamiento de Irun.

Quedará obligado al pago la persona física o jurídica que figure como titular de la reserva del alquiler.

b.- Era honetan ordainduko dira prezioak:

1) Entrenamenduetarako eta lehiaketetarako erreserba erregularren kasuan, bai elkarteen aldetik bai erabiltzaile partikularren aldetik, Irungo Udalak kobrantza helbideratua egingo du, hiru hilean behin.

2) Erabiltzaile partikularren erreserba puntualen kasuan, instalakuntzan bertan ordainduko da.

b.- El pago del precio se efectuará:

1) En el caso de reservas regulares para entrenamientos y competiciones, tanto por parte de asociaciones como por parte de usuarios particulares, el Ayuntamiento de Irun girará cobro domiciliado con una periodicidad trimestral.

2) En el caso de reservas puntuales por parte de usuarios particulares, el pago se realizará en la propia instalación.

c.- Hobariak:

1) Alokairu tarifaren gaineko %75ko hobaria ezartzen da Irunen finkatuak eta Eusko Jaurlaritzaren Kirol Elkarte Erregistroan altan dauden kirol entitateerako baita Irungo Udalak kirol edo gizarte mailako interes handia aitortzen dien jardueretarako ere.

2) Salbuespenezko kasuetan, irabazi asmorik gabeko eta hirirako inpaktu edo garrantzi berezia duten jardueretarako erreserbak direnean, Irungo Udalak hobariak edo exentzioak eman ahal izango ditu dagokion prezioen ordainketan.

Irabazi asmorik ez izatea eta inpaktu eta garrantzi berezia izatea, atal honek aipatzen dituen ondorioetarako, Alkatetzak berariaz aitortu beharko du, aurretik Ordezkari eskudunaren txostena eginda.

c.- Bonificaciones:

1) Se establece una bonificación sobre la tarifa por alquileres del 75% para las entidades deportivas con sede social en Irun dadas de alta en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco y para aquellas actividades a las que el Ayuntamiento de Irun les reconozca un marcado interés deportivo y/o social.

2) En casos excepcionales, cuando se trate de reservas para actividades sin ánimo de lucro con especial impacto o relevancia para la ciudad, el Ayuntamiento de Irun podrá conceder bonificaciones o exenciones en el pago del precio correspondiente.

El cáracter no lucrativo, así como el carácter de especial relevancia e impacto, a los efectos a que se refiere este apartado, habrá de ser reconocido expresamente por la Alcaldía, previo informe del Delegado/a competente.

Page 212: Irun1.doc · Web viewIbilgailu historikotzat kalifikatzeko, bete egingo da uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak, -A 1995\2338- Ibilgailu Historikoen Arautegian zehaztutakoa.

3) Epigrafeetan jasotako tarifen ordaintzetik salbuetsita egongo dira Udalak berak antolatutako jarduerak.

3) Estarán exentas del pago de las tarifas recogidas en los diferentes epígrafes las actividades organizadas por el propio Ayuntamiento.