2017 Gizarte Politika gogobetetzea ... Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 -...

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2017 Gizarte Politika gogobetetzea ... Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 -...

 • Orria 1 / 45

  2017

  GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

  GIPUZKOAKO UDAL GIZARTE ZERBITZUEN GOGOBETETZEAREN NEURKETA

  MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE GIPUZKOA

  1. Irismena / Alcance............................................................................................................. 2

  2. Segmentazioa / Segmentación ......................................................................................... 3

  3. Galdetegia / Cuestionario.................................................................................................. 4

  4. Parte hartze maila / Grado de participación ...................................................................... 4

  5. Segmentazio erantzunak / Respuestas de segmentación................................................. 5

  6. Erantzunak: galderaka / Respuestas: por pregunta .......................................................... 7

  7. Erantzunak: zerbitzuka / Respuestas: por servicio.......................................................... 17

  8. Hobekuntza proposamenak / Propuestas de mejora ...................................................... 39

 • Orria 2 / 45

  1. Irismena / Alcance

  Helburuak / Objetivos � Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako departamentuarekin harremana duten udalen balorazioa

  eta ekarpenak jasotzea eta horien gogobetetze maila neurtzea.

  � Recoger la valoración y las propuestas de los ayuntamientos que tienen relación con el departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y medir su grado de satisfacción.

  � Departamentuak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzeko baliagarria den informazioa eskuratzeko tresna ezartzea.

  � Implantar una herramienta que permita recopilar información útil para mejorar los servicios que ofrece el departamento.

  2017an aztertu diren zerbitzuak? ¿Qué servicios se han analizado en 2017? Z01 Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Prestaciones Económicas de Dependencia

  Z02 Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad Z03 Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Z04 Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Z05 Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Z06 Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Salud Mental y Área Sociosanitaria Z07 Haurren babesa (SAPI) Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Z08 Familia harrera eta Adopzioa Acogimiento Familiar y Adopción Z09 Haurren eta nerabeen egoitza harrera Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia Z10 Gizarteratzea Inclusión social

  Z11 Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Protección a la mujer victima de violencia machista Prozesua / Proceso

  Parte hartzaileak / Participantes � Hasierako komunikazioa: Udaletako arduradun teknikoei.

  � Comunicación inicial a las personas responsables técnicas de los ayuntamientos.

  � Galdetegia: Gizarte langileak, administrariak eta teknikoak.

  � Cuestionario: Trabajadoras y trabajadores sociales, administrativas y administrativos y personal técnico.

  Metodologia / Metodología � Aplikazio informatikoa / Aplicación informática: Limesurvey .

  Oharrak / Comentarios � Pertsona guztiei komunikazioak ele bitan (euskaraz/gaztelaniaz) bidali dizkiegu.

  � Las comunicaciones se han enviado a todas las personas en bilingüe (euskara/castellano ).

  � Lehenengo gonbidapen emailean kasu batzuetan arazoak izan ditugu estekekin. Bidali dugun gonbidapenean (oroigarria) arazoa konponduta zegoen.

  � Con la primera invitación, hemos tenido problemas de acceso al cuentionario en algunos casos. En la segunda invitación (recordatorio) estaba solicionado.

  Urtarrila-Enero Komunikatu. Hobekuntzak.

  Comunicar. Mejoras

  Abendua-Diciembre Emaitzak aztertu.

  Analizar resultados.

  Azaroa-Noviembre Erantzunak jaso.

  Recoger respuestas.

  Urria-Octubre Komunikatu. Comunicar.

  Iraila-Septiembre Inkesta prestatu.

  Preparar encuesta.

 • Orria 3 / 45

  Galdetegiaren epea / Periodo del cuestionario

  Galdetegiaren hasiera / Inicio del cuestionario 2017/11/10

  Galdetegiaren bukaera / Fin del cuestionario 2017/12/04

  2. Segmentazioa / Segmentación

  Eskualdea / Comarca: � Bidasoa.

  � Debabarrena.

  � Debagoiena.

  � Donostialdea.

  � Goierri.

  � Tolosaldea.

  � Urola kosta.

  Udalaren tamaina / Tamaño del municipio: � Handia / Grande (> 10.000 bizilagun/habitantes).

  � Ertaina / Mediano (3.000 eta 10.000 tartean / entre 3.000 y 10.000 habitantes).

  � Txikia / Pequeño (< 3.000 bizilagun/habitantes).

  Generoa / Género: � Emakumea / Mujer.

  � Gizona / Hombre.

  � Erantzunik ez / Sin respuesta.

  Adina / Edad: � < 30 urte / < 30 años.

  � 30 – 40 urte / 30 – 40 años.

  � 40 – 50 urte / 40 – 50 años.

  � > 50 urte / > 50 años.

  � Erantzunik ez / Sin respuesta.

  Lanpostua / Puesto de trabajo: � Gizarte langilea / Trabajadora o trabajador social.

  � Bestelako teknikaria / otro tipo de personal técnico.

  � Administraria / Administrativa o administrativo.

  � Erantzunik ez / Sin respuesta.

 • Orria 4 / 45

  3. Galdetegia / Cuestionario HASIERAKO HARREMANA CONTACTO INICIAL 1. Gizarte Politikako departamentuarekin kontaktatu behar duzunean, badakizu kasu bakoitzean zein ATAL edo PERTSONAREKIN jarri behar zaren harremanetan?

  1. Cuando debe contactar con el Departamento de Políticas Sociales, ¿sabe a qué SECCIÓN o PERSONA debe dirigirse en cada caso?

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  2. Una vez identificada la persona o sección responsable, ¿le resulta FÁCIL CONTACTAR con la misma?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  3. ¿La RESPUESTA que recibe (ante una llamada, correo electrónico,…) es CLARA?

  JASOTAKO ZERBITZUAREN BALORAZIOA VALORACIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO 4.- Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahiko informazioa duzu?

  4. ¿Tiene información suficiente para INFORMAR ADECUADAMENTE A LA CIUDADANÍA sobre los servicios/ prestaciones que se ofrecen?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  5. ¿Le resulta fácil TRAMITAR el servicio / prestación mediante Extranet u otros medios?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortu dezakezu?

  6. ¿Tiene información suficiente para informar sobre la SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA la solicitud o puede acceder a ella con facilidad?

  DENBORA ETA EPEAK TIEMPOS Y PLAZOS 7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  7. ¿Cómo valora la RAPIDEZ en la resolución de los trámites y las solicitudes?

  HIZKUNTZA ESKUBIDEA DERECHO LINGÜÍSTICO 8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  8. ¿Las relaciones con la sección se realizan en el IDIOMA DESEADO?

  GIZA HARREMANA TRATO HUMANO 9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  9. ¿Valore la amabilidad, cordialidad y respeto en el TRATO PERSONAL?

  APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMÁTICAS 10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

  10. ¿Es sencilla la APLICACIÓN INFORMÁTICA para tramitar las solicitudes?

  HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK PROPUESTAS DE MEJORA 11. Guretzat garrantzitsua da zertan hobetu behar dugun jakitea, udaletako gizarte zerbitzuak errazteko eta kalitatezko arreta emateko. Mesedez, GUTXIENEZ BI HOBEKUNTZA PROPOSAMEN EGITERA ANIMA ZAITEZ.

  11. Para nosotros es importante saber en qué debemos mejorar para facilitar el trabajo de los servicios sociales municipales y dar una atención de calidad. Por favor, ANÍMESE A REALIZAR AL MENOS DOS PROPUESTAS DE MEJORA.

  4. Parte hartze maila / Grado de participación

  Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 -

  Bidalitako gonbidapenak (2017/11/10): 451 %100

  Bidalitako oroigarriak (2017/11/20): 357 %79,2

  Jasotako erantzunak: 167 %37,0

  Errefusatutako gonbidapenak: 18 %4,0

 • Orria 5 / 45

  5. Segmentazio erantzunak / Respuestas de segmentac ión

  ESKUALDEA

  Tolosaldea 21

  12,6%

  Goierri 13

  7,8%

  Donostialdea 69

  41,3%

  Debagoiena 18

  10,8%

  Debabarrena 14

  8,4%

  Bidasoa 13

  7,8%

  Urola kosta 19

  11,4%

  UDALAREN TAMAINA

  Handia ( > 10.000 bizilagun )

  112 67,1%

  Ertaina ( 3.000 eta 10.000 tartean )

  36 21,6%

  Txikia ( < 3.000 bizilagun )

  19 11,4%

  GENEROA

  Emakumea 149

  89,2%