50 Recetas de Infusiones

download 50 Recetas de Infusiones

of 16

 • date post

  07-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 50 Recetas de Infusiones

 • 7/22/2019 50 Recetas de Infusiones

  1/16

 • 7/22/2019 50 Recetas de Infusiones

  2/16

  \iljs djs _faftjs sik jutirj bktfdfatujd lfd fsarbtir. Kis rfsfrvjmistilis dis lfrfahis pjrj aimfrabjdbzjr, aimpjrtbr, y/i primiabikjr fstfaiktfkbli.

  Zuflj titjdmfktf prihbobli dj rfpriluaabk titjd i pjrabjd lf fstfrfaftjrbi pjrj nbkfs aimfrabjdfs, puodbabtjrbis, i puodbajabikfs prbvjljs iaimfrabjdfs.

  Lfrfahis _fsfrvjlis pritfcblis pir dj Dfy Bktfrkjabikjd lf Lfrfahi lfJutir.

  Aimpjrtbmis aik muahi custi pjrj usi pfrsikjd fk tu ajsj y pjrj tb...fvbtjaimpjrtbr, vfklfr, primiabikjr, rfbmprbmbr, utbdbzjr fstf aiktfkbli pjrjnbkfs pripbis puodbabtjrbis i aimfrabjdfs,qubtjr dicis, niticrjnjs,fta...

  Fd aiktfkbli fs pripbi y di aimpjrtbmis QIDI pjrj usi pfrsikjd.

  \ILIQ DIQ LF_FAHIQ _FQF_^JLIQ

 • 7/22/2019 50 Recetas de Infusiones

  3/16

  Obfkvfkbli j kufstri rfaftjrbi lf

  bknusbikfs nrutjdfs!

  Fd jcuj nusbikjlj aik dis ofkfnbabis lf nrutis, ndirfs,hbfrojs y fspfabfs.Fk fstis tbfmpis sf hj lfsjtjli ukj kufvj rfviduabk quf pjrj mb vfr fs ukj muypisbtbvj...mjs y mjs pfrsikjs fstjmis ajlj vfz mjs bktfrfsjlis fk mfeirjr lfslf pfqufisi crjklfs ajmobis fk kufstris hobtis ukj mfeir sjdul.R fstf rfaftjrbi aik vjrbjs lf kufstrjs bknusbikfs tf ddfvjrk lf dj mjki fk uk muy oufkaimbfkzi pjrj pikfr j tu lj uk ajmobi lf hobti fk tus ofobljs y dj lf tu njmbdbj.Fd jcuj tilis sjofmis quf fs di ms sjduljodf pjrj fd ircjkbsmi pfri fk vfafs qufrfmis uksjoir fxtrj fk fddj...oufki, tf prfsfkti fd jcuj rfmjstfrbzjlj! nusbikjlj aik Hbfrojs,

  Nrutis, Ndirfs y Fspfabfs.

  Zuf fs ukj bknusbk9Vkj bknusbk fs ukj ofoblj iotfkblj lf ndirfs, nrutis y lf lbvfrsjs hbfrojs jrimtbajs,j djs aujdfs sf dfs vbfrtf i sf dis bktriluaf fk jcuj j tfmpfrjturj jmobfktf i j pukti lfhfrvbr.

  Djs pripbfljlfs lf di quf pikcjs fk tu bknusbk sf mjktfklrk bktjatjs y tf jpirtjrktilis dis ofkfnbabis hfroidjrbis lf ajlj uki lf dis bkcrflbfktfs aik dis quf aikstruyjstu bknusbk.

  Fspfrjmis quf ajlj pfrsikj j dj quf ddfcuf j sus mjkis fstf rfaftjrbi di lbsnrutf tjktiaimi kisitris fd prfpjrjr, vfr, idfr y lfcustjr ajlj bknusbk, ajlj ukj fs uk rfcjdi lftfxturj, aidir, sjoir y jrimj.

  Di lbvblbmis fk sfaabikfs pjrj quf sfj mjs nabd pjrj tb fdfcbr lfpfklbfkli lf fdrfsudtjli quf qubfrjs...

  Fspfrjkli pikfr uk crjkbti lf jrfkj fk tu fsnufrzi pir ajmobjr hobtis...5))

  Aik muahi ajrbi pjrj tb...

  Jkkyj

 • 7/22/2019 50 Recetas de Infusiones

  4/16

  :.- _fabpbfktfs y Fkvjsfs.

  Wjrj aimfkzjr j prfpjrjr tus bknusbikfs tf ljrfmis dis pjsis pjrj quf tfkcjs tili dikfafsjrbi pjrj aimfkzjr, fdjoirjr y jdmjafkjr lbjrbjmfktf.

  Dj mfeir ipabk pjrj aiksfrvjr bktjatjs djs pripbfljlfs y ofkfnbabis lf di quf jcrfcufsfk fddj fs usjr rfabpbfktfs lf vblrbi, yj quf aiksfrvjk dj nrfsaurj sbk josirofr ijcrfcjr kbkck txbai j fddjs. Jpjrtf quf tf lurjrk nrfsajs tili fd lj!.

  ^f hjabfkli tu rfsfrvj lf nrjsais lf vblrbi jktfs lf aimfkzjr j fdjoirjrdis...Jatujdmfktfhjy muahjs ipabikfs, ukj lf djs mjs utbdbzjljs sik dis Mjsik Ejrs pir su njoudisi sbstfmjlf abfrrf.

  Wfri puflfs utbdbzjr ipabikfs pjrfabljs lf vfktj fk tbfkljs pjrj rfpistfrj, aiksfrvjs,fta...aujdqubfr ipabk tf sfrvbr.

  Wuflfs prfpjrjr ukj bknusbk pjrj tili fd lj fk uk nrjsai lf dbtri i ? dbtris i puflfsfdjoirjr lbnfrfktfs fsfkabjs fk rfabpbfktfs mjs pfqufis...

  :.- Fdbcf uk nrjsai crjklf sb qubfrfs prfpjrjr tu bknusbk pjrj tili fd lj.Nukabikjmfeir pjrj pfrsikjs quf fstjmis dj mjyirj lfd tbfmpi fk uk sidi ducjr.?.- Fdbcf nrjsais pfqufis (:>iz) y fdjoirj ? i 1 fsfkabjs pjrj tu lj. Nukabikj mfeirpjrj pfrsikjs quf fktrjk y sjdfk lf su ducjr lf trjojei i jatbvbljlfs.

  Di quf j mb fk di pfrsikjd mf nukabikj pir mb jatbvbljl fs hjafr ukj crjklf lf 1 dbtrisaik ukj fsfkabj lbjrbj y fstjr vjabjkli fk uki mflbjki :>iz. pjrj fstjrdi timjkli lurjktffd lj. Dj fdfaabk fs tuyj lfpfklbfkli lf tu jatbvbljl lbjrbj...quf tjkti tbfmpi fstjsfk uk sidi ducjr i sb tbfkfs muahi mivbmbfkti lf ducjrfs fk tu lj.

  Jphitftba Ai. Ircjkba Fdbxbrs

 • 7/22/2019 50 Recetas de Infusiones

  5/16

  ?.- Dbstj lf Aimprjs Qfmjkjd

  Fdjoirjr ukj dbstj lf aimprjs lf supdfmfktis pjrj tus bknusbikfs sfmjkjdmfktf tfrfsidvfr dj vblj! di lbnabdmuahjs vfafs lf tfkfr uk pdjk lf jdbmfktjabk

  sjduljodf y ajmobjr hobtis fs ki tfkfr tili fk dj mjki pjrj fdjoirjr rfaftjs. Muy

  obfk, aik jdci tjk sbmpdf pfri tjk fstrjtcbai aimi fdjoirjr tu dbstj lf aimprjsfmjkjd lf tus bknusbikfs pilrs cjrjktbzjrtf j tb mbsmi quf djs rfjdbzjrs

  lbjrbjmfktf!

  :.-\imjtf 6 mbkutis ukj vfz pir sfmjkj (nbk lf sfmjkj tf di rfaimbfkli) y rfvbsjtu rfaftjrbi pjrj fdfcbr 6 lf djs bknusbikfs.

  ?.- Fdjoirj ukj dbstj aik dis bkcrflbfktfs quf iaupjs aimprjr pjrj tus bknusbikfs

  y rfddfkj fd milfdi lf dbstj quf tf lfejmis j aiktbkujabk. Qb qubfrfs mjkljkis

  mfksjef sb qubfrfs sidbabtjr tu dbstj pjrj bmprbmbr.

  1.- \fk dbstis tus rfabpbfktfs...ki kfafsbtjs aimprjr 6 i 3 sb fs pjrj tb cjsti,

  aik quf aimprfs uki y di fsts usjkli lbjrbjmfktf tf nukabikjr. 5)

  .- Vtbdbzjmis bkcrflbfktfs faikmbais nabdfs lf aiksfcubr fk zikjs lf Mxbai ki

  tf aimpdbqufs utdbzjkli bkcrflbfktfs ajrsbmis quf nukabikjk y tbfkfk pripbfljlfs

  bcujd quf dis faikmbais...kufstrj mbsbk fs ddfvjrtf rfaftjs quf pufljs aimprjr

  sbk cjstjr muahi lbkfri...jatujdmfktf kis fkvidvfmis fk uk mjr`ftbkc liklf tffstjk oimojrlfjkli aik pripbfljlfs njoudisjs lf ajlj bkcrflbfktf fxtbai...usj di

  quf tbfkfs fk tu diajdbljl!! fd ajmobi sf tf hjr muahi mjs sfkabddi, faikmbai y

  arffmf...hjy muahjs ipabikfs pjrj tfkfr ofkfnbabis lf ajlj nruti, ndir, sfmbddj

  fta..

  Jphitftba Ai. Ircjkba Fdbxbrs

 • 7/22/2019 50 Recetas de Infusiones

  6/16

  nrutjs ajktbljlKJ_JKEJQ

  DBMIKFQ

  \I_IKEJ

  MJKUJKJQN_FQJQ

  QJKLBJ

  WFWBKI

  MFDIKMI_JQ R OJRJQ

  WBJ

  AIAI

  @BSBMJKCIQ

  LV_JUKIQ

  C_JKJLJ

  Dbstj QFMJKJD lf AimprjQ pjrj Bknusbikfs

  HBF_OJQ R QFMBDDJQ ajktbljl

  _IMF_I

  JDOJHJAJ

  MFK\J

  HBF_OJOVFKJ

  WF_FEBD

  AJKFDJ

  AHBJ

  AJRFKKJ

  ^JBKBDDJ FK ^JBKJ IAIKAFK\_JLJ

  _JBAFQ R \FQ ajktbljlEFKCBO_F N_FQAI

  AV_AVMJ FK WID^I

  AV_AVMJ N_FQAI

  \F ^F_LF

  \F LF _IQJQ

  ejmjbaj

  Jphitftba Ai. Ircjkba Fdbxbrs

 • 7/22/2019 50 Recetas de Infusiones

  7/16

  Jhirj sb dbstis pjrj aimfkzjr aik djs rfaftjs!...

  Rj ukj vfz quf tfkcjs tus rfabpbfktfs y tus bkcrflbfktfs fdfcblis lf tus rfaftjs dbmpbj ylfsbknfatj obfk tiljs djs hbfrojs, ndirfs, nrutis i rjafs j utbdbzjr jktfs lf bktriluabrdis fktus nrjsais..fstf pjsi fs muy bmpirtjktf pjrj quf j trjvs lf tili fd lj sf aiksfrvf jsptbai tudbqubli, yj quf fs nabd quf pridbnfrfk ojatfrbjs fk uk mflbi hmfli tf rfaimbfkli djvjrdjs jktfs

  y lfsbknfatjrdjs...tf ljr uk tbp pjrj hjafrdi lf nirmj kjturjd y sbk jcrfcjr txbais j tusbkcrflbfktfs.

  Obajroikjti lf Qilbi5 Qumfrcf pir ?7 mbkutis fk ukj mfzadj lf :/< tjzj lf obajroikjti lf silbipir uk dbtri lf jcuj...fkeujcj y dbsti.

  ^bkjcrf lf Mjkzjkj5 Qumfrcf pir ?7 mbkutis fk ukj mfzadj lf :/< tjzj lf vbkjcrf pir uk dbtri lfjcuj...fkeujcj y dbsti.

  Jcuj Ixbcfkjlj5 Fs njoudisi pjrj lfsbknfatjr! sumfrcf fk ukj mfzadj lf :/1 tjzj fk uk dbtri lfjcuj lfej rfpisjr :7 mbkutis y fkeujcj.

  :.- _fojkj fk riljejs dj nrutj fdfcblj (fktrf mjs pfqufis dis trizis ms fxtrjaabk lf sjoir)

  ?.- Wik fk fd nikli lfd rfabpbfktf dj nrutj rfojkjlj y jcrfcj dis lfms bkcrflbfktfs.

  1.- Qb qubfrfs mjxbmbzjr dj fxtrjaabk lf tus bkcrflbfktfs jcrfcj :/? tjzj lf jcuj hbrvbfkli ylfej fknrbjr jktfs lf jcrfcjr fd jcuj y hbfdis.

 • 7/22/2019 50 Recetas de Infusiones

  8/16

  .Lfsbktixbajabk.

  . Wrlblj lf Wfsi.DBMIK, EFKCBO_F, \F F_LF

  : Dbtri lf Jcuj

  ? Dbmikfs _fjdfs i 1 ^frlfs fk

  riljejs

  1 Am lf Efkcborf pfdjli y rjddjli

  : Qiorf lf \ ^frlf

  DBMIK, KJ_JKEJ R MFK\J

  : Dbtri lf Jcuj

  ? Dbmikfs _fjdfs i ? ^frlfs fk

  riljejs

  : Kjrjkej fk riljejs

  6 Hiejs lf Mfktj Nrfsaj mjahjajlj.

  KJ_JKEJ, AV_AVMJ R DBMIK

  : Dbtri lf Jcuj

  ? Dbmikfs _fjdfs i 1 ^frlfs fk

  riljejs

  : Kjrjkej fk _iljejs

  : Auahjrjlbtj pfqufj lf Araumj

  fk Widvi

  KJ_JKEJ, JDOJHJAJ R _IMF_I

  : Dbtri lf Jcuj

  : Kjrjkej fk _iljejs

  :7 Hiejs lf Jdojhjaj Nrfsaj

  mjahjajlj

  :7 Hiejs lf _imfri Nrfsai i ukj

  rjmj fktfrj.

  DBMIK, MFK\J R EFKCBO_F

  : Dbtri lf Jcuj? Dbmikfs _fjdfs i 1 ^frlfs fkriljejs1 Am lf Efkcborf pfdjli y rjddjli:7 Hiejs Nrfsajs lf Mfktj

  Jphitftba Ai. Ircjkba Fdbxbrs

 • 7/22/2019 50 Recetas de Infusiones

  9/16

  QJKLBJ, HBF_OJOVFKJ, DBMIKR WF_FEBD N_FQAI

  : Dbtri lf Jcuj: Dbmk _fjd i ? ^frlfs fk riljejs

  Vkj rfojkjlj lf Qjklbj pfqufjfk trizis8 Hiejs Nrfsajs lf HbfrojoufkjNrfsaj: _jmj lf Wfrfebd Nrfsai

  WFWBKI, DBMIK, \F ^F_LF RMFK\J

  : Dbtri lf Jcuj: Dbmk _fjd i ? ^frlfs fk riljejs: Wfpbki pfqufi rfojkjlilfdcjli aik tili y asajrj.6 Hiejs lf Mfktj Nrfsajmjahjajlj.: Qiorf lf \ ^frlf

  QJKLBJ, WFWBKI R _IMF_I

  : Dbtri lf Jcuj: Wfpbki pfqufi fk riljejs aiktili y ajsajrj.: _jmj lf _imfri Nrfsai

  KJ_JKEJ,EFKCBO_F, _IMF_I RWF_FEBD

  : Dbtri lf Jcuj: Kjrjkej fk _iljejs1 am lf Efkcborf Nrfsai rjddjli: _jmj lf _imfri fktfrj.: _jmj lf Wfrfebd Nrfsai.

  \I_IKEJ, WFWBKI R WBJ

  : \irikej fk _iljejs Lfdcjljs:/? Wfpbki fk _iljejs Lfdcjljsaik tili y ajsajrj.: _fojkjlj pfqufj lf WbjNrfsaj.

  EFKCBO_F, DBMIK, KJ_JKEJ RAV_AVMJ.: Dbtri lf Jcuj: Dbmk _fjd i ? ^frlfs fk riljejsLfdcjljs

  : Kjrjkej fk _iljejs Lfdcjljs1 Am lf Efkcborf _jddjli Nrfsai: Auahjrjlbtj lf Araumj fk Widvi

  Jphitftba Ai. Ircjkba Fdbxbrs

 • 7/22/2019 50 Recet