83 - ALTAMIRA Nº 83

of 24 /24
Plan de igualdade Preséntase o II plan de igualdade de oportunidades de Brión 2012 - 2015. Brioneses Os veciños participantes nos obradoiros de memoría triunfan co libro “Un anaco de sabedoría” PAXS. 12 - 13 PAX. 14 A contaminación do rio Sar A factura eléctrica a debate Bota a andar a sala de exposicións Altamira decembro11 Nº 83 - DECEMBRO DE 2011 - ANO XXVI REVISTA MUNICIPAL DO CONCELLO DE BRIÓN Os alcaldes piden a supresión da tarifa estimada e a mellora do servizo. A exposición inaugural acolleu un total de dezanove artístas plásticos galegos. PAX. 6 PAX. 18

Embed Size (px)

description

REVISTA ALTAMIRA Nº 83

Transcript of 83 - ALTAMIRA Nº 83

 • Plan de igualdadePresntase o II plan de igualdade deoportunidades de Brin 2012 - 2015.

  BrionesesOs vecios participantes nosobradoiros de memora triunfan co libro Un anaco de sabedora

  PAXS. 12 - 13PAX. 14

  A contaminacin

  do rio Sar

  A factura elctrica a debate

  Bota a andar a sala de exposicins

  Altamira decembro11N 83 - DECEMBRO DE 2011 - ANO XXVI REVISTA MUNICIPAL DO CONCELLO DE BRIN

  Os alcaldes piden asupresin da tarifaestimada e a mellora do servizo.

  A exposicin inauguralacolleu un total de dezanoveartstas plsticos galegos.

  PAX. 6 PAX. 18

 • 2 | Concello de Brin

  AltamiraRevista Municipal do Concello de Brin

  enderezosos nososBIBLIOTECA MUNICIPALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel ./Fax. : 981 50 99 69

  CASA DA CULTURACarbal leira de Santa Minia, n 515865 - BrinTel . : 981 50 99 08

  CASA DO CONCELLOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  CEIP PEDROUZOSRa Paseo de Pedrouzos, n 515865 - BrinTel ./Fax. : 981 88 70 80

  CENTRO DE SAUDERa das Pedrias, n 315865 - BrinTel . Lia 1 : 981 88 77 01Tel . Lia 2: 981 88 77 02

  CENTRO SOCIAL POLIVALENTEAvda. de Santa Minia, n 4615865 - BrinTel . : 981 50 99 10Fax. : 981 50 99 78

  ESCOLA INFANTIL MUNICIPALAgro Novo, n 12515280 - Os nxelesTel . : 981 88 77 42

  ESCOLA MUNICIPAL DE MSICAAvda. de Santa Minia, n 7015865 - BrinTel . : 981 50 99 03

  FARMACIA ALVAREZ ALVAREZ, E.Avda. dos nxeles, n 3615280 - Os nxelesTel . : 981 88 72 01

  FARMACIA BASTAVALES BRINAvda. dos nxeles, n 3615280 - BastavalesTel . : 981 88 88 36

  FARMACIA NUEZ PEREZ, B.Lg. Sabaxns, N 5715865 - BrinTel . : 981 88 70 30

  GARDA CIVILRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 70 11

  IES BRINRa Paseo de Pedrouzos, n 215856 - BrinTel . : 981 88 18 17Tel . : 981 88 58 99

  OFICINA DE URBANISMOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  PISCINA CUBERTA MUNICIPALLamio, s/n15865 - BrinTel . : 981 88 73 46

  POLICA LOCALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel . : 981 89 34 74Fax. : 981 88 74 31

  POLIDEPORTIVO MUNICIPALLamio, s/n15865 - BrinTel . : 981 88 76 53

  SERVIZO DE AUGASUrb. Agro Novo, n 126 Baixo15280 - Os nxelesTel . : 981 88 78 51

  SERVIZO DE EMERXENCIASLamio, s/n15865 - BrinTel . : 629 87 15 42Fax. : 981 88 75 23

  XULGADO DE PAZRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 72 71

  ACTUALIDADE REPORTAXE

  BRIONESES

  SERVIZOS SOCIAIS

  CULTURA E DEPORTES

  HISTORIAS E LENDAS

  PASATEMPOS / HUMOR

  CURIOSIDADES

  Paxs. 3 - 9

  Paxs. 10 - 11

  Paxs. 12 - 13

  Paxs. 14 - 16

  Paxs. 17 - 20

  Pax. 21

  Pax. 22

  Pax. 23con

  tidos

  Jos Lus Garca Garca

  Alcalde doConcello de Brin

  AVANCE

  Edita: Concello de BrinRedaccin, deseo e maquetacin:Concello de Brin e Ns ComunicacinFotos: Arquivo Municipal e Ns ComunicacinImprime: Plana Artes Grficas, S. L.Mail:[email protected]

  Un novo nmero da nosa revista sae a ra. Neste caso tra-tando temas tan delicados como o psimo estado do Rio Sar, a factura da luz ou a modificacin da relacin de postos de traballo no Concello. Asimesmo, quero dar a mia sincera noraboa aos vecios e vecias que asisten ao taller de memoria e que acaban de publicar o seu primerio libro, tema que tratamos na entrevista central.

  E como non, tamn aproveitar estas lias na REVISTA AL-TAMIRA para trasladarche o meu desexo persoal, e o de todo o equipo de goberno, de que pases as mellores festas posibles e que esta crise econmica que estamos a sufrir non nos impida disfrutar destes das.

  Como ben sabers a situacin econmica de todos os con-cellos non a mellor das posibles e son moitos os que se estn a escudar nela para recurtar ou privatizar servizos. En Brin tomamos a decisin de non facer recorte ningn nas distintas prestacins sociais e nas actividades sociais, deportivas e culturais que prestamos aos vecios, tratan-do de aforrar noutras partidas.

  BO NADAL E PRSPERO 2012

  DEPSITO LEGAL: C-827-85

 • Revista Altamira | 3

  ACTUALIDADE

  TRABALLADORES MUNICIPAIS

  Brin aforrar 600.000 euros esta lexislatura sen despidos nin mermas nas condicins laborais dos traballadoresO alcalde agradece o esforzo e a boa predisposicin dos traballadores do Concello, que fixeron posible o acordo

  O alcalde Xos Lus Garca vn de asinar unha modifica-cin puntual da Relacin de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Brin co apoio unnime tanto dos represen-tantes dos traballadores e dos funcionarios como das forzas sindicais. Un acordo que per-mitir un aforro de 152.344 euros anuais, o que represen-ta un aforro de algo mis de 600.000 euros durante esta lexislatura.

  O alcalde brions destaca que este aforro consguese mediante a optimizacin dos recursos dispoibles e sen afectar s condicins laborais dos traballadores, que non te-en que sufrir ningn tipo de merma de dereitos. Ademais, Xos Lus Garca agradece es-pecialmente o esforzo e a boa predisposicin amosada polos traballadores do Concello de Brin e os seus representan-tes, que fixeron posible este acordo.

  As, a modificacin puntual da RPT permite

  unha reordenacin e actualizacin da estru-tura administrativa municipal e dos recursos

  humanos dispoibles, dando lugar a un or-ganigrama administrativo renovado e adap-tado s necesidades actuais do Concello de Brin. Unha reorganizacin que en ningn caso prev o incremento de postos de tra-ballo, senn unha optimizacin dos efectivos

  dispoibles.

  Deste xeito, a proposta asinada aposta pola polivalencia, flexibilidade e amplitude fun-cional dos postos de traballo. Un exemplo a substitucin dos traballadores habilitados

  por persoal do propio Concello de Brin que se encargar, por exemplo, de cubrir unha baixa por maternidade repartindo o traballo

  a facer entre varios empregados municipais.

  A RPT EN DETALLEAs mesmo, procdese reestructuracin de varios departamentos, es-pecialmente nos casos de Intervencin e de Urbanismo. As, no Depar-tamento de Intervencin suprmese o posto de Tesoureiro-Recadador, cuxas funcins sern asumidas por un posto xa existente: o Auxiliar Tesoureiro-Recadador. Ademais, no Departamento de Intervencin, Ur-banismo e Medio Ambiente desaparecen os postos de Xefe de Departa-mento e de Auxiliar Administrativo, ste ltimo reasignado a Negociado

  de Persoal. Ademais, unirase este departamento co de Obras e Servizos, de xeito que o novo departamento pasar a denominarse: Departamen-to de Obras, Urbanismo e Medio Ambiente.

  Finalmente, nesta modificacin puntual da RPT do Concello de Brin non

  se realizou ningunha revisin das valoracins econmicas dos postos, polo que seguir vixente o nivel retributivo determinado na RPT que se

  atopa actualmente en vigor. A modificacin puntual da RPT foi asinada

  polo alcalde de Brin, Xos Lus Garca, os catro representantes do comi-t de empresa do Concello de Brin, o representante dos funcionarios do Concello, o representante da Seccin Sindical do Sindicato Profesional de Policas Municipais e os representantes dos sindicatos maioritarios.

  CAMBIOS NOS DEPARTAMENTOS

 • 4 | Concello de Brin

  ACTUALIDADE

  CONTAMINACIN

  O Sar, un ro en perigoO alcalde instou a Augas de Galicia a evitar os verquidos, que o ente autonmicorelaciona coa depuradora de Silvouta, pero estes seguen producndose.

  Consellos vendo, que para min non teo. Este refrn da sabedora popular resume perfeccin a esperpntica si-tuacin que est a vivir o ro Sar, que nestas ltimas sema-nas est a ser vtima de nu-merosos verquidos. A pesar de que tanto Augas de Galicia como a Consellera de Medio Ambiente sinalan directamen-te a Silvouta como orixe dos verquidos, a depuradora com-postel non levou sancin nin-gunha. Nin sequera un simple tirn de orellas ou unha enco-menda para que deixe de con-taminar o Sar. Absolutamente nada.

  Porn distintos concellos ga-legos, sobre todo aqueles que mis teen universalizado o servizo de seneamento como o caso de Brin, estn a ser sancionados sistemticamen-te cando unha simple anlise de augas, realizada por Augas

  de Galicia, non coincide cos parmetros marcados. E non pensen que se volve realizar unha segunda anlise un tem-po despois para determinar se se tratou dun episodio pun-tual ou dunha contaminacin continuada. mis, anda que o Concello demostre cientifi-camente que esa medicin foi excepcional e que a auga est en perfectas condicins antes e despois do incidente, toda a vecianza sancionada con 6.000 euros de multa. O para-doxo mis ca evidente.

  CHEIROS E ESCUMA

  Todo comezou como adoita comezar nestes casos: cun ve-cio que d a voz de alarma. E, neste caso, foron mis de un, pois o cheiro que tiveron que aguantar durante varias semanas os vecios e vecias de localidades como Chave da Ponte, Chave de Carballo ou

  Vidaloso non se pode descri-bir con palabras. Iso motivou que o alcalde puxera a situa-cin en coecemento do or-ganismo responsable destes casos: Augas de Galicia.

  Esa mesma semana, os chei-ros vieron acompaados por unha escuma branca que tin-guu gran parte do leito do Sar e mesmo provocou a morte de numerosos peixes, como ben testemuaron tanto os vecios de Bastavales como as asocia-cins de pescadores e de de-fensa do medio ambiente.

  Alertados dos verquidos, tcni-cos da empresa concesionaria do servizo de saneamento mu-nicipal en Brin desprazronse ata o Sar, onde confirmaron que nada tian que ver coas infraestruturas municipais. E, anda que a queixa do alcal-de non sinalaba a ningun co dedo, tanto a resposta recibi-

  da de Augas de Galicia como as ofrecidas por este depar-tamento diante dos medios de comunicacin apuntaban directamente depuradora de Silvouta como a orixe destes verquidos.

  Para a historia dos despropsi-tos quedarn algunhas explica-cins verquidas (nunca mellor dito) pola Consellera de Me-dio Ambiente, quen chegou a asegurar que Silvouta non ten capacidade para depurar todas as augas residuais que lle che-gan e que, como o Sar presenta un caudal moi mermado, non quen de asimilar as augas ver-quidas pola depuradora. Dito sen eufemismos: que a culpa do Sar, por non ter suficien-te auga para disimular a mer-da. E todo quedou a, nunhas simples xustificacins e na es-peranza de que a construcin dunha nova depuradora poida pr fin aos verquidos. Unhas

 • Revista Altamira | 5

  ACTUALIDADE

  O Concello lembralles aos vecios e vecias de Brin que est totalmente prohibido o verquido directo ou indi-recto de augas e produtos residuais susceptibles de con-taminar as augas ou calquera outro elemento do dominio pblico. Unha prohibicin que afecta, concretamente, ao purn, que en ningn caso pode ser verquido directamen-te nos sumidoiros. As est recollido na Lei de Augas, que mesmo establece a conta das multas para os infractores e que oscilan entre os 6.000 e os 601.000 euros.

  O Concello de Brin fai dende Altamira un chama-mento responsabilidade dos vecios, xa que nos lti-mos meses tense detectados varios verquidos destas caractersticas nalgunhas parroquias do municipio. Un-has accins que, no caso de descubrirse a identidade do culpable, levaran aparelladas unhas multas mnimas de 6.000 euros por parte de Augas de Galicia. Mais como de momento non se pillou a ningun coas mans na masa, o certo que esas irresponsabilidades estmolas a pagar todos os vecios e vecias de Brin.

  De feito, o Concello xa tivo que pagar case 10.000 eu-ros en sancins por parte de Augas de Galicia por mor de pequenos verquidos, cualificados como leves, na rede de sumidoiros municipais. E neste momento ten abertos ou-tros 5 expedientes por ese mesmo motivo, o que conle-var outro duro golpe s arcas municipais nestes tempos de crise.

  Por iso, dende o Concello fan un chamamento res-ponsabilidade por parte de toda a vecianza e lembran que non se pode tirar todo pola alcantarilla abaixo. Resi-duos como os aceites de cocia ou de motor, os purns e todo tipo de lixo teen os seus sistemas e contedores es-pecficos de recollida. Entre todos faremos un Brin mis limpo sen que nos custe un peso pois, a fin de contas, as multas pagmolas entre todos cos nosos impostos e son cartos que non podern empregarse noutros servizos.

  MULTAS DE MIS DE 6.000 EUROS PARAVERQUIDOS DE PURN NA REDE DE SANEAMENTO

  instalacins que, por certo, non s acumulan un gran re-traso na sa execucin, senn que anda haber que agardar moito mis por elas despois da decisin do Concello de Santia-go de cambialas de ubicacin.

  Por iso o alcalde Xos Lus Garca considera que non entendible que en Brin tea-mos depurado todo o munici-pio, e que mesmo nos poidan sancionar cando se excede o PH da auga, e que no caso do Sar se poida verter sen ningn problema.

  incrible que se poida xusti-ficar un verquido dicindo que o problema que hai menos auga e por iso se ve mis. O que hai que facer tomar me-didas e solucionar o problema xa.

  Coa chegada das choivas cum-priuse a frmula mxica pre-

  dicida pola Xunta: mis auga + igual verquido = xa non se nota tanto, problema resol-to. Mais esta tctica de mirar para outro lado ten unha vti-ma mortal: ese ro Sar en cuxas beiras Rosala cantaba aquilo de:

  la cndida abubilla bebe en el agua mansadonde un tiempo he credo de la esperanza hermosabeber el nctar sano, y hoy be-biera anhelosalas aguas del olvido, que es de la muerte hermano;donde de los vencejos que vue-lan en la altura,la sombra se refleja;y en cuya linfa pura, blanca, el nenfar brillapor entre la verdura de la fron-dosa orilla.

  Se a gran poetisa erguese a ca-beza, desta si que morrera de saudade.

 • 6 | Concello de Brin

  ACTUALIDADE

  SERVIZO ELECTRCO

  Alcaldes das comarcas de Santiago, Ordes e Noia piden un mellor servizo elctrico para os vecios

  Din que a unin fai a forza e, nestes tempos de crise econ-mica, cada vez son mis as vo-ces que piden unha maior unin entre os municipios para pres-tar servizos conxuntamente. As os vecios poderan seguir per-cibindo os mesmos servizos e estes custaranlle menos cartos aos concellos. Brin, que xa foi pioneiro en Galicia en propoer unha fusin dos servizos de Po-lica Local e Proteccin Civil con Ames, acolleu varias reunins de alcaldes das comarcas de Santiago, Ordes e Noia para dia-logar sobre a situacin actual dos seus municipios e analizar a posibilidade de coordinar po-lticas en beneficio dos vecios, por riba de ideoloxas polticas. Proba disto que en Brin reu-nronse alcaldes do Partido Po-pular, do Partido Socialista, do BNG e mesmo de formacins independentes.

  Ademais deste exercicio de posta en comn de experien-cias e de busca de solucins aplicables para o conxunto dos

  Brin acolle unha reunin na que se pedu a fin das tarifasestimativas e un interlocutor vlido de Fenosa para aprovincia da Corua

  municipios, os alcaldes apro-baron por unanimidade un manifesto de apoio e solidarie-dade coa situacin que estn a sufrir numerosos vecios, que nos ltimos meses recibiron facturas da luz practicamente inintelixibles e que recollen uns incrementos desmesurados dos prezos. Uns aumentos que en ocasins mesmo rexistran incrementos superiores ao 30% con respecto s facturas an-teriores, sen que iso poida ser xustificado nin cun aumento do consumo do propio vecio nin co incremento rexistrado nas tarifas elctricas, a pesares do aumento do 1,5% e do 9,8% rexistrados en xullo e xaneiro deste mesmo ano.

  Na defensa dos intereses dos seus convecios, e tamn diante dos continuos apagns e cortes na subministracin de enerxa elctrica que se seguen a rexistrar en moitos termos municipais, os alcaldes reunidos en Brin solicitaron a prohibicin da factura da ener-

  Momento da reunin mantida polos alcaldes da comarca no saln municipal de plenos do Concello de Brin, onde se chegou ao acordo de pedir un novo modelo de factura elctrica, clara, ben estructurada e entendible para todos.

  q

  xa elctrica por estimacin calculada a ollo por parte das compaas comercializadoras e apoiar as medidas nesta lia anunciadas pola Xunta de Ga-licia. Entre outras cousas, esi-xen a eliminacin da factura por estimacin, ao considerar que se trata dun modelo pouco transparente e que est reper-cutindo de forma moi negativa no peto dos galegos. sa vez, piden un novo modelo de factu-ra: clara, ben estructurada e en-tendible para todos os vecios.

  En defensa dos vecios, os alcaldes solicitan a revisin das ltimas facturas enviadas e a resolucin de todos os erros detectados, o que supora a de-volucin inmediata dos cartos cobrados de mis ou, no seu defecto, o inmediato desconto desas cantidades no seguinte recibo. Finalmente, esixiron ante as compaas comerciali-zadoras de enerxa elctrica na zona un correcto subministro de enerxa elctrica a todos os vecios.

  Co novo alumeado do Balado aforraranse 4.800 euros anualmente

  AFORRO ENERXTICO

  Os vecios e vecias da ur-banizacin do Balado contan cun alumeado pblico reno-vado e mis eficiente, que su-puxo un investimento de case 68.000 euros. Uns cartos que foron financiados polo INEGA e polo Concello de Brin. A obra supuxo a substitucin de 88 farolas por outras 44 lu-minarias mis modernas, que permitirn un aforro enerxti-co do 73% con respecto s an-teriores. En euros, isto supor un aforro de case 5.000 euros anuais.

  Ademais, para incremen-tar ese aforro enerxtico, a empresa concesionaria das obras instalou un moderno sistema de acendido do alu-meado: un reloxo astron-mico. Un sistema que non funcionou correctamente du-rante varios domingos do mes de outubro, polo que o Conce-llo instou empresa concesio-naria dos traballos a arranxar a situacin. Dende o cambio dunha peza defectuosa do re-loxo, realizada o pasado 26 de outubro, o sistema funciona perfectamente.

  Por outra banda, o Conce-llo vn de formalizar coa em-presa Electricidad Cruceiro SL un contrato para a reparacin e mantemento de material do alumeado pblico en Brin durante os vindeiros catro anos. O contrato, adxudica-do mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoracin, ascen-de a uns 40.000 euros anuais e a empresa concesionaria com-prometeuse a investir outros 24.000 euros en materia de eficiencia e aforro enerxtico.

 • Revista Altamira | 7

  ACTUALIDADE

  OBRAS POS 2011

  O Concello investir 94.000 euros no mantemento emellora de estradas ebeirarras en todas asparroquias

  O Concello investir case 94.000 euros do Plan de Coo-peracin s Obras e Servizos de Competencia Municipal 2012 (POS 2012) en dous proxectos de mantemento e mellora da rede viaria (77.255 euros) e de remodelacin e reparacin de beirarras (34.300 euros) de xeito que haber obras de mantemento en todas as parroquias de Brin, expli-ca o alcalde Xos Lus Garca. Uns cartos dos que o Concello aportar 17.900 euros.

  A partida mis significativa, orzamentariamente falando, adicarase segunda fase da remodelacin das beirarras da parroquia de Bastavales.

  As mesmo, o pleno mu-nicipal aprobou por unani-midade adicar algo mis de 140.000 euros deste Plan a financiar gasto corrente en materia de alumeado pblico, recollida de lixo e gastos de limpeza viaria.

  En total, o Plan de Coope-racin s Obras e Servizos de Competencia Municipal 2012 ascende a 234.132,64 euros.

  Pago de dbedas e melloras

  A unanimidade plenaria tamn se mantivo na aproba-cin dun expediente de modi-ficacin de crditos por algo mis de 180.000 euros, que irn destinados a distintos tra-ballos de mellora no municipio as como para aboar facturas pendentes con empresas e au-tnomos. Uns investimentos que se financiarn con cargo ao remanente de tesourera (uns 141.000 euros), mentres que os outros 47.000 euros irn con cargo s baixadas na partida correspondente aos soldos do persoal municipal e dos cargos polticos de Brin.

  Estes 180.000 euros utiliza-ranse para financiar distintas actuacins como a adquisicin de novas desbrozadoras para a Brigada de Parques e Xardns, a conexin do saneamento de Gosende, a obra do dique do ro Sar ou distintos traballos de reparacin, mantemento e conservacin de vas pblicas e instalacins de saneamento e abastecemento de auga co-rrespondentes ao terceiro cua-trimestre de 2011.

  VIVENDA PROTEXIDA

  A Xunta autoriza a subvencin para construr 144 vivendas protexidas en BrinO Ministerio de Fomento aportar o 88% do financiamento, mentres que o resto correr a cargo do promotor privado da obra

  O Consello da Xunta de Gali-cia vn de autorizar a concesin dunha subvencin ao promotor dunha rea de urbanizacin prioritaria de solo residencial destinado construcin de vi-vendas protexidas de promo-cin privada en Brin, ao abeiro do Plan de Vivenda 2009-2012. Esta actuacin, que ter lugar na rea Urbanstica Nmero 9 de Pedrouzos, permitir a construcin de 144 vivendas protexidas para aluguer no mu-nicipio nunha finca de 7.646 metros cadrados.

  Co visto bo do Consello, a Xunta refrenda o convenio asi-nado o pasado ano polo alcalde Xos Lus Garca coa secretaria de Estado de Vivenda e Actua-cins Urbanas, Beatriz Corre-dor; e o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-truturas, Agustn Hernndez. Un convenio que algns cuali-ficaron como fume pero que agora vn reafirmar a propia Xunta de Galicia.

  As, o Ministerio de Fomen-to aportar un total de 489.600

  euros, o 88% do financiamento total, cifrado en 555.149 eu-ros. O resto correr a cargo do promotor da obra, Desarrollos Urbansticos Montemar SL. A promotora adquiriu o compro-miso de que as obras de urba-nizacin estarn rematadas en 2013, como moito, e tamn que no prazo de tres anos de-bern estar construdas, cando menos, 43 vivendas (o 30% do total).

  Este convenio conseguido polo alcalde de Brin un dos ltimos acordos de reas de Urbanizacin Prioritaria que reciben axudas estatais, xa que estas desapareceron este mesmo ano 2011. Ademais, a de Pedrouzos converterase na primeira promocin de viven-da pblica que se acometa en Brin en toda a sa historia, toda vez que a Xunta aparcou definitivamente a construcin de 234 vivendas protexidas e de prezo limitado contempla-das polo anterior goberno au-tonmico no Plan Sectorial de Vivenda na rea Funcional de Santiago.

 • 8 | Concello de Brin

  ACTUALIDADE

  A Xunta destinar 1,6 millns en 2012 para asvariantes da AC-300 e da AC-451

  VARIANTES DA AUTOVA

  O alcalde Xos Lus Garca celebra a constatacin de que o Proxecto de Orzamentos da Comunidade Autnoma Galega 2012 incla unha partida de 1,6 millns de euros para as obras nas variantes da AC-30 e da AC-451, dous ramais de acceso autova Santiago-Brin. Garca asegura que unha noticia moi boa para o crecemento de Brin pois a AC-451 un vial alterna-tivo estrada de Pedrouzos e a nica posibilidade que ten Pedrouzos de medrar.

  De feito, o alcalde brions amosa a sa satisfaccin por que a Consellera de Medio Ambiente cumpra os seus compromi-sos, tal e como o Concello de Brin xa cumpru os seus no seu da. Neste sentido, compre lembrar que a construccin destas das variantes estaba contemplada nun convenio de colabora-cin asinado por Xos Lus Garca e Alberto Nez Feijoo o 15 de marzo de 2005, durante a sa anterior etapa como conselleiro e cando se comezaron os traballos para a construcin da autova Santiago-Brin (AG-56).

  De acordo co devandito convenio, o Concello de Brin ce-deu os terreos municipais por onde pasa a autova e transferu Xunta unha cantidade de 250.000 euros, uns cartos que xa foron pagados polo Concello brions hai varios anos. Despois de asinar unha adenda a este convenio en 2009, o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustn Hernn-dez, comprometeuse a facer a AC-451 nunha reunin mantida con Xos Lus Garca o pasado 22 de decembro de 2010.

  A contruccin da variante da AC-451 xa est contemplada no Plan Xeral de Ordenacin Municipal e est considera-do como un sistema xeral de comunicacin. un vial al-ternativo estrada de Pedrouzos e a nica posibilidade que ten Pedrouzos de medrar, indo cara o oeste, lembra o alcalde brions.

  Esta estrada, coecida como o vial oeste da autova AG-56, non s permitir unha nova conexin coa estrada de Negreira senn que solventa os problemas de trfico da actual AC-451, que non hai posibilidade de ampliar. En outubro de 2008, a Consellera de Medio Ambiente, Te-rritorio e Infraestruturas aprobaba o expediente de infor-macin pblica e o proxecto de modificacin da AC-451 que conectara a rotonda da autova coa dos Barreiros, por Cabreiros.

  Caractersticas da AC-451

  As obras que xa estn en marcha son as da variante da AC-300 (A Picaraa-Os nxeles), que na actualidade marchan a bo ritmo co asfaltado do vial realizado durante estas ltimas semanas. Deste xeito, as obras mis significativas que anda quedan por acometer neste vial a constru-cin dunha rontonda, na sa interseccin coa estrada Santiago-Noia (AC-543), e dunha ponte sobre o ro Pego.

  As obras de construcin da variante da estrada A Pica-raa-Os nxeles (AC-300) foron licitadas en outubro de 2008 pola Consellera de Poltica Territorial, Obras P-blicas e Transportes por un importe de 1,41 millns de euros.

  Os traballos comezaron a desenvolverse en xullo de 2009 e deberan ter estado rematados en xullo de 2010.O vial ter uns 1,4 quilmetros de lonxitude e permiti-r acceder autova Santiago-Brin (AG-56) sen ter que pasar nin polo actual cruce dos nxeles nin polo entorno da igrexa dos nxeles, axilizando as a circulacin nestes dous puntos e mellorando o acceso autova para os ve-cios e vecias de Bastavales. Este ramal ten unha pla-taforma de oito metros de ancho, constituida por dous carrs de 3,5 metros e das beiravas de 2 metros.

  A Xunta encargouse da licitacin, execucin e conserva-cin da variante da AC-300, xa que ser o titular deste vial unha vez rematados os traballos. A cambio, o Concello de Brin asumir a explotacin e conservacin do sobrante da estrada AC-300 ( dicir, o tramo actual da estrada en-tre o inicio do novo ramal e a rotonda dos nxeles).

  Caractersticas da AC-300: rotonda e ponte

 • Revista Altamira | 9

  ACTUALIDADE

  A realidade dos casos da Torre e SoigrexaSENTENZAS XUDICIAIS

  Cando un fala de xuizos, de avogados ou de sentenzas adopta un estilo mis serio e grandilocuente, pois todo o que rodea ao estatus xudicial semella envolto por un aura especial que merece o maior dos respectos. E, anda que a realidade demostra que o mundo xudicial est mis pre-sente nas nosas vidas do que adoitamos pensar, calquera tema relacionada con estes as-pectos centraliza a atencin da opinin pblica. As, nas lti-mas semanas dous casos xudi-ciais centraron a sa atencin en Brin: unhas obras no lugar da Torre e unha beirarra en Soigrexa dos nxeles.

  Moito se ten publicado durante eses das nos medios sobre ambos casos e todas as partes implicadas teen dado a sa respectable opinin. Den-de Altamira imos simplemente expoer a cronoloxa real dos feitos para que os lectores des-ta revista poidan ter os datos fundamentais para teren unha opinin razoada.

  A ACTUACIN QUE MARCA A LEI

  Comezemos co caso das obras realizadas por un vecio na Torre, que foron obxecto de denuncia por outros dous particulares. En primeiro lugar, cmpre destacar que o Conce-llo non foi denunciado por nin-gun e en ningn momento. Tratase dunha denuncia entre particulares na que o Conce-llo ten que actuar incoando e tramitando o correspondente expediente de reposicin da legalidade urbanstica, tal e como marca a lei. dicir, esta-mos falando de actuacins or-dinarias das moitas que se le-van a cabo no Concello, previa emisin dos correspondentes informes dos servizos tcnicos e xurdicos municipais.

  No caso da Torre, as denun-cias presentadas referanse a un muro de peche a s refor-mas nun alpendre. En outu-

  bro de 2010, o Concello abriu o correspondente expediente de reposicin da legalidade ur-banstica. O denunciado acre-ditou a antigidade do muro, polo que o Concello arquivou o expediente de acordo co consello dos informes tcnicos e xurdicos. No caso das refor-mas realizadas no alpendre, ao ser legalizables, o propie-tario obtivo a autorizacin da Direccin Xeral de Patrimonio da Xunta, polo que obtivo en xaneiro de 2011 a legalizacin das obras por parte do Conce-llo. Acto seguido, cumprindo a lexislacin urbanstica vixente, arquivouse o expediente de reposicin da legalidade urba-nstica.

  Meses despois, en maio de 2011, os dous denuncian-tes reiteraron a sa denuncia sobre o muro, o alpendre e engadindo a existencia dunha caseta que non cumpra coas distancias sinaladas pola nor-mativa e que denominaban como obra nova.

  O arquitecto municipal comprobou que, efectivamen-te, se realizara unha edifica-cin sen contar coa preceptiva licenza de obras, polo que a Alcalda abriu en xullo de 2011 un novo expediente de reposi-cin da legalidade urbanstica. En setembro de 2011, o expe-diente finalizou coa correspon-dente orde de demolicin, xa que esas obras non eran lega-lizables. Unha decisin que o propietario denunciado execu-tar en canto a Consellera de Cultura autorice a demolicin.

  Polo tanto, o Concello cum-priu en todo momento coas obrigas que legalmente lle competen, xa que os servizos tcnicos municipais realizaron as comprobacins pertinentes diantes das denuncias inter-postas polos particulares e se realizaron en tempo e forma os correspondentes de reposicin da legalidade urbanstica tal e como marca a Lei 9/2002.

  - Vern de 2010. Dous vecios do lugar de A Torre denun-cian a un terceiro vecio por unhas obras realizadas nun muro e nun alpendre.- Outubro de 2010. Tal e como indica a Lei 9/2002, o Con-cello abre un correspondente expediente de reposicin da legalidade urbanstica. O denunciado acredita a anti-gidade do muro. - Decembro de 2010. A Direccin Xeral de Patrimonio da Xunta autoriza as obras no alpendre.- Xaneiro de 2011. O Concello legaliza as obras e pecha o expediente.- Maio de 2011. Os dous mesmos vecios volven a pre-sentar a mesma denuncia e engaden a realizacin dunha caseta.- Xullo de 2011. O Concello abre expediente de reposicin da legalidade urbanstica. O arquitecto municipal com-proba que a edificacin non conta con licenza de obras.- Setembro de 2011. O expediente pchase coa corres-pondente orde de demolicin, que se executar en canto o autorice a Consellera de Cultura.

  CRONOLOXA A TORRE

  - Outubro 2008. O Concello asina un convenio cun fillo da propietaria dunha vivenda de Soigrexa para derrubar un muro e un cobertizo para ampliar as beirarras.- Decembro 2008. A propietaria dona a vivenda a unha filla, quen interpn unha demanda xudicial que paraliza as obras das beirarras. - Xullo 2009. O pleno municipal aproba o reaxuste dunha aliacin errnea contemplada no PXOM en Soigrexa.- Outubro 2011. A sentenza xudicial obriga ao Concello a indemnizar actual propietaria dos terreos e supn o inicio do desbloqueo das obras.

  CRONOLOXA SOIGREXA

  BEIRARRA EN SOIGREXA

  Outro caso mediatica-mente famoso o da beira-rra en Soigrexa. Neste caso si que se trata dun conflicto xu-dicial entre unha propietaria e o Concello brions, que se sol-ventou favorablemente para a vecia de Soigrexa. Unha reso-lucin xudicial que foi acatada polo Concello para dar va libre aos proxectos de seguridade viaria na zona, que inclen a construcin dunhas beirarras mis anchas, tal e como teen solicitado os vecios.

  Este caso xudicial ten a sa orixe en outubro de 2008, cando o Concello derruba un muro e unha caseta logo dun acordo asinado previamente por un fillo da propietaria dos terreos. Unha persoa que le-

  vaba vivindo coa propietaria nesa vivenda mis de medio sculo e que dixo ser o propie-tario da mesma. Finalmente, tal e como recolle a sentenza e como xa admitira no seu da o propio Concello, os terreos seguan sendo propiedade da nai. Unha nai que, en decem-bro de 2008, doou esa viven-da a outra filla, que foi quen interpuxo a demanda contra o Concello.

  Unha confusin na que se viu envolto o Concello quen, segundo recolle a propia sen-tenza xudicial, non actuou nin de forma temeraria nin mali-ciosa. Por esa razn, o xulgado non lle impuxo as costas do xuizo ao Concello, que acatar a sentenza para non demorar mis a realizacin das beira-rras de Soigrexa.

 • 10 | Concello de Brin

  REPORTAXE

  MICROTOPONIMIA DUNHA RUTA DE SENDEIRISMO

  Un paseo pola beira do Tambre

  O territorio de Brin, todo el, ofrece infinidade de lugares por onde o camiante pode disfrutar da natureza mentras exercita os msculos. Algns destes camios estn sinaliza-dos como rutas de sendeiris-mo para guiar ao forasteiro sen perigo de se perder. Con mar-cas mis ou menos ben con-servadas estn, por exemplo, a ruta do Castro Lupario e ro Sar en Bastavales, a do Camio Francs entre a Luaa e Ons, a dos Cruceiros en Viceso e a do Tambre en Ons.

  Esta ltima ten un perco-rrido circular, con comezo e remate nas instalacins de pi-ragismo na ponte de Ons. O primeiro treito duns tres quil-metros discorre abeirando o

  O sendeiro do Tambre: ruta do colesterol, pero tamn paseo turstico e cultural

  Ao longo do percorrido desta ruta do Tambre acban-se de instalar rtulos indicando os nomes tradicionais das paraxes por onde pasa, ademais doutra informacin de in-terese.

  Esta Iniciativa non pretende outra cousa mis que cha-mar a atencin da importancia de conservar os nomes cos que os nosos antepasados foron sinalando os terreos que habitaban e cultivaban. Quen das novas xeracins se

  preocupa por saber como se chama unha chousa que in-cluso pode ser propiedade da familia? Son nomes que xa a ningun lle importan: o monte chmase monte, e as rbores pinos... Que mis queremos saber?...

  O investigador Filgueira Valverde calculaba que en

  Galicia hai uns trinta millns de leiras, cada unha co seu nome propio, que equivalen terceira parte das existen-tes en Espaa. Sen embargo, esta variadsima microtoponi-mia (a palabra provn da unin de tres vocbulos gregos, micro=pequeno, topo=lugar e nimia=nome) garda informa-cin esencial para preservar a nosa cultura. A toponimia forma parte dos elementos culturais que a Unesco deno-mina patrimonio inmaterial dos pobos. O carcter perma-nente dos topnimos fainos monumentos histricos, que se manteen en p a travs dos sculos e que funcionan como referentes compartidos da comunidade, como sinais

  da identidade colectiva.

  OS NOMES DOS AGROS

  encoro Barri de la Maza polo medio dunha exuberante fraga de arboreda autctona (carba-lleiras, soutos de castieiros, abeleiras, bidueiros, amenei-ros, , que en boa parte foran cortias ata non hai moitos anos). Logo sobe ata as vei-gas e os ncleos da parroquia de Ons (os Salaos, Grande e Pequeno, Fonte Paredes, A Igrexa, Ons de Abaixo) para meterse novamente ao monte e rematar onda o ro. Son uns oito quilmetros que se poden camiar ben en aproximada-mente das horas. Esta ruta pdese enlazar cara o lugar de Forxn coas outras rutas da parroquia de Viceso ata com-pletar os quince quilmetros, volvendo ao punto de remate desta.

 • Revista Altamira | 11

  REPORTAXE

  Atndonos s topni-mos comprendidos na ruta do Tambre, en total uns cin-cuenta, teen significados diversos.

  A maior parte indican a realidade xeogrfica do lu-gar, As: O Gandarn equivale a gndara=terreo baixo e im-produtivo; O Pouso un re-chn para repousar despois dunha costa moi pina; Coto un outeiro prominente, que non se ha de confundir co coto casteln como de caza que en galego se di couto. Boucia, un terreo incul-to cuberto de mato. Deste grupo de nomes que sinalan accidentes xeogrficos estn A Pedreira, Covas do Pachn, Pedra da Copa, Fonte Naci-da, A Lagoceira, etc,

  Outros topnimos fan referencia ao arborado da zona: O Freixo, A Carballeira, A Debesa, Agros dos Pinos...

  Abundan os nomes rela-cionados con algn tipo de construcin ou intervencin humana no territorio, como por exemplo: Sucanal (na

  CLASES DE TOPNIMOS

  proximidade dunha pesqueira do ro, que os do lugar chaman canal), Chousa (terra de labor cercada), Costa dos Muos (no fondo da costa consrva-se a totalidade dos muos da parroquia, preto dunha ducia deles). O Xinxido, deformacin de eixido, terreo de pouca ex-tensin contiguo casa.

  Algns nomes curiosos. Na relacin de cincuenta nomes que compoen o percorrido atopamos unha manchea deles que teen significados curiosos, que imos comentar.

  A Gamallosa podera ser un lugar onde hai moitos ga-mallos, que as se chaman os arbustos que ramifican dende o chan; pero tamn podera proceder dun deus solar dos celtas denominado Camal moi presente na toponimia de Ga-licia, como Camelle, Caamao, Cambre, etc.

  A palabra albo moi usa-ba en galego co significado de branco, pero o Albares que ato-pamos na nosa ruta debe vir da raz indoeuropea alb co signi-ficado de altura, como Vilalba

  non unha vila branca, senn unha vila alta.

  Curioso de vez a orixe de Latedo: ven da palabra latina latus, que quer dicir dilatado, longo; unha lata un ferro que se dilatou tanto que se convertiu nunha lmina delga-da. Pero en Portugal e incluso en zonas de Espaa chman-se latas aos varais longos e delgados que se usaban como armazn dos emparrados ou dos tellados de colmo (palla) das construcins labregas. Aqu temos, pois a nosa palabra: la-tedo un lugar onde abundan as latas, que os vecios an buscar para renovar a cuberta das sas casas e alboios, pois os emparrados non se facan por-que Ons nunca foi terra de vio.

  Nos agros de Pas da beira do Tambre di a tradicin que es-taba a antiga Ponte Pas relacio-nada coa tradicin xacobea do traslado dos restos do apstolo Santiago.

  Santa Cristina unha para-xe nos termos do antigo Couto de Salao onde houbo unha er-mida adicada a esta mrtir; do

  santuario non queda nada, pero si o nome e maila fonte que din que era da santa.

  A Dorna o lugar onde haba unha barcaza, que aqu chamaban dorna, para sal-var o ro cando non haba ponte; al era antiagamente a dorna de Miguel, polo nome do barqueiro, que era de Negreiroa. Xa no sculo XX, a dorna mudouse ro arriba para onde est agora a Ponte Insua e chambase a dorna de Ricardo, que as era o seu propietario, vecio de Ons de Abaixo. Tamn se lle chama dorna a unha de-presin do terreo formando unha cunca, e tamn podera vir dal o nome da paraxe.

  Ao longo do traxecto pola beira do Tambre, o camian-te atpase con tres antigas pesqueiras, cada unha coa sa sinalizacin e que res-ponden aos nomes do lugar onde se ubican: Pazos, A Pe-dreira, O Pouso. Cando o en-coro est baixo, pdense ver perfectamente estes inxeos que a represa deixara inutili-zados.

 • 12 | Concello de Brin

  BRIONESES

  Este libro fixmolo co traballo diario nos obradoiros e con cousas que nos apete-ce compartir co resto dos compaeiros. Temos moitas cousas que aportar; estn na nosa memoria e non queremos que se perdan co paso do tempo. Deste xeito comeza Un anaco de sabedora, unha publicacin editada polo Concello coas aportacins realizadas durante o curso 2010-2011 polos vecios e vecias parti-cipantes nos obradoiros para maiores, en especial dos vinte maiores do Obradoiro da Memoria.

  Un anaco de sabedora recolle canti-gas que hai anos que sabemos pero que case estaban esquecidas. Oracins que nos ensinaron as nosas nais e avoas. Re-frns e ditos populares que todos coece-mos porque xa os dican os nosos pais e seguen sendo verdade. Tamn sabemos remedios, que xa veen de antes, que aplicamos moitas veces aproveitando a riqueza da nosa terra, segundo explican os maiores brioneses. Un libro que se

  completa con recomendacins de libros de lectura, adivias e mesmo poemas e escritos redactados por eles mesmos.

  A idea do libro xurdu despois de ver o traballo do da a da no obradoiro da me-moria, onde fixemos un taller de refrns. Despois pedimos a participacin dos de-mais obradoiros de maiores e tivemos aportacins dos de ximnasia e informti-ca, que tamn achegaron cousas, explica a monitora Elena Remesar. Foi un pre-mio de fin de curso, apuntilla unha das alumnas, Lourdes Campaa, pero nunca pensamos que a sar as tan ben feito primeira.

  Pero fan falta mis exemplares. Para o prximo ano hai que dicirlle ao alcalde que hai que facer mis, responden en plan Fuenteovejuna. Incluso son com-prensivos con estas datas de crise e fan propostas concretas: podmolos cobrar a dous ou tres euros, que de seguro que os vendemos ou os compramos ns para

  repartir entre as nosas familias e amigos, propn Lourdes Nez.

  E razn non lles falta pois, despois de repartiren os exemplares entre os parti-cipantes do curso, e dalgns que queda-ron na biblioteca a disposicin de todos os vecios, o certo que a tirada de Un anaco de sabedora quedou curta. E moito mis logo do xito televisivo dos maiores brioneses, cuxa participacin en varios programas de televisin fixo que non foran poucas as peticins de mis exemplares que chegaron ata o Concello brions.

  CHAMAMENTO PARTICIPACIN

  Material e sabedora qudalles de sobra para dous, tres e mis libros. Por iso, to-dos teen claro que xa est en marcha o segundo tomo coas actividades que se estn a realizar neste curso. Quedan moitas cousas por contar que, s veces, a mocidade non lles d importancia pero

  Algo mis caun anaco desabedora

  Os vecios participantes nos obradoiros da memoria triunfan cun libro que recolle adivias, cntigas,refrns, receitas, oracins, remedios caseirose narracins

 • Revista Altamira | 13

  BRIONESESque, ao estar escritas, axdanos a darlles mis importancia. E somos ns quen lles temos que dar a importancia que teen, asegura Carmen Fernndez.

  Iso si, teen moi claro iso de que canto mis sexamos, mis riremos, polo que animan a todos a participar, anda que haia que traelos forza, bromea Pilar Turnes, quen recoece que estas clases srvenche de reciclaxe, axdanche a que non se che olvide nada e psalo moi ben. Por iso, todos eles fan un chamamento aos vecios a que se apunten a este tipo de cursos.

  Queremos invitar xente a que vea a ver se lles gusta e que participen connos-co nestas actividades, asegura Rosa Bar-bazn, que mesmo escribiu un relato no libro no que unha amiga convence a outra para que participe nestas iniciativas:

  - Carmia: deixa de darlle voltas ao conto e empeza a vivir a vida, que o da menos pensado aparceche algo malo e axia ests no caldeiro. E os que veen

  atrs gozan do que ti deixes.

  - Andrea: ai mamaa! Pero agora eu non sei bailar nin escribir e teo moitas faltas,

  esquecino todo.

  - Carmia: non digas parvadas. Ao que empeces e coezas aos profesores xa

  vers como te sentes moi a gusto.

  E para os que non gusten do estilo teatral, sempre podemos rimar, que para iso te-mos no curso a Isolino Cantelar:

  Temos moitas actividades,pasmolo de marabilla.

  a mellor cousa para os maioresque podemos ter hoxe en da

  Mis claro, auga. E permitndonos un se-gundo plaxio ao estilo dos nosos maio-res, cmpre lembrar iso de que mis sabe o demo por vello que por demo.

  Un anaco de sabedora unha leccin mis que nos ofrecen os nosos maiores a todos aqueles que o queiramos ler, anda que moito mellor nos ira se os quixera-mos escoitar.

  Un clamor: queremosmisexemplares

  A VOLTAS CO MEL DA MAA

  Ao longo das sas 43 pxinas, Un anaco de sabedora incle moitas perlas da sabedora popular dos nosos maiores. Moi saborosas son as sas receitas. Hai todo tipo de postres, como o biscoito de cenouras de Concha, o biscoito das Car-melitas de Esperanza Souto ou o flan de queixo de Esther Lago. Para os menos lambns, temos pratos moi elaborados como o carpaccio de polbo e orella de Pablo Becerra, acompaado polos licores caf ou de toxo que recomenda Loli.

  Sen dbida un dos apartados mis divertidos o gran repertorio de ditos e re-frns. Algns deles localizados na comarca como Co mel da Maa, se non cagas de noite cagas de da, aportado por Mara Becerra ou Xente de Noia, campanas de pau. Tocan misa cun corno e van a oila cun cesto, de Pilar Turnes, pasando por outros mis coecidos como Sogra e nora, unha na casa e outra fra, lem-brado por Rosa Lamas.

  Ademais, este libro incle unha serie de cantigas e oracins antigas, case que todas relacionadas con Brin como todas as igrexas teen / a porta grande o poniente./ Menos a de Bastavales / que a ten cara o naciente, recollida pora Au-rora Lamas; ou Santa Minia de Brin / deitada na sa cama. / Se Santa Minia non fora / Brin non sera nada, aportada por Blandina. Mis como non s de poesa vive o ser humano, Jos Fernndez, Ermitas Castro e Loli Varela encrganse de falarnos sobre Bastavales, sobre as Torres de Altamira e sobre a natureza neste municipio. Para poetas xa estn Jos Castro Vello, Rosa Barbazn ou Isolino, coas sas rimas sobre a Romera de Santa Minia hai 50 anos ou sobre as sas diverti-das experiencias nestas clases.

  O libro remata cunha serie de remedios caseiros para todos os gustos e necesida-des: dende cuestins fisiolxicas/santiarias (curar o hipo, as infeccins na boca, dor de odos, baixar o colesterol, insolacin, tos...) ata cuestins culinarias (para que non se desfagan as patacas ao cocer, para que a carne se coza mis axia ou para que o arroz quede solto) e de coidado do fogar (para combatir os malos olo-res, limpar a neveira por dentro ou para o coidado das prantas). Como recolle o libro no seu limiar: Todo isto e moitas mis cousas estn neste libro, no que par-ticipamos todos. Est feito con moito cario e con el lembramos un ano que pa-samos xuntos. E que sexan moitos mis, nos permitimos humildemente engadir.

 • 14 | Concello de Brin

  SERVIZOS SOCIAIS

  PLAN DE IGUALDADE

  Altamira entrega II Plan de Igualdade de Oportunidades de Brin, feito coa colaboracin directa dos vecios

  Coincidindo coa conme-moracin do Da Internacional contra a Violencia de Xnero, o Concello presentou o II Plan de Igualdade de Oportunida-des entre homes e mulleres do Concello de Brin, que ter vixencia entre 2012 e 2015. Un documento que a concelleira de Servizos Sociais, Patricia Vz-quez, espera que axude a ga-rantir que tanto homes como mulleres teen as mesmas po-sibilidades de participar en to-das as reas: econmica, social, cultural, laboral, de toma de decisins...

  Patricia Vzquez salienta que grazas a todos os vecios, podemos dicir que o primeiro Plan deu uns resultados dos que debemos sentirnos orgu-llosos pero, desgraciadamente, entre mulleres e homes anda sobreviven grandes e peque-nas desigualdades que afectan

  A concelleira Patricia Vzquez anima vecianza a traballar por reducir esas grandes e pequenas desigualdades da vida diaria

  a diferentes eidos da vida dia-ria. Por exemplo, no reparto das tarefas e responsabilidades domsticas, nas dificultades de conciliacin, no eido laboral e formativo con diferencias nas modalidades de traballo e con-tratacin, maior taxa de analfa-betismo ou na terrible realida-de da violencia de xnero.

  Neste marco, Vzquez La-mas sita a nova edicin dun plan que servir para axudar a reducir estas desigualdades, preciso que o Concello, como entidade mis prxima cida-dana, leve a cabo actuacins encamiadas a que mulleres e homes vivan e medren en igual-dade de oportunidades e fra dos estereotipos tradicionais de xnero que limitan o des-envolvemento persoal e que relegan, de maneira especial, o papel da muller na vida pblica e participativa.

  A presentacin do Plan contou coa participacin do grupo de teatro afecionado local Trangalleiro Teatro, cuxos membros puxeron en escea catro pequenas representacins nas que deron a sa visin sobre a igualdade de xnero. As, un deles leu un poema escrito por el mesmo sobre a igualdade entre homes e mulleres; outro deu lectura a un manifesto contra a mentali-dade dos homes machistas; e varios vecios simularon unha entrevista de traballo para escenificar as desigualdades entre ho-mes e mulleres hora de acceder a un posto de traballo. A actuacin rematou coa representacin do conto O maltrato sutil.

  TRANGALLEIRO TEATRO

  Un notable para o I Plan de Igualdade de Oportunidadesentre Homes e MulleresO 75% das accins programadas levouse a cabo con xito e conseguronse o 88% dos obxectivos plantexados en 2006

  Comezamos neste nmero de decembro unha serie de artigos informativos relaciona-dos coa igualdade de xnero e cos que Altamira pretende poer o seu grao de area na loita por unha igualdade efec-tiva de dereitos e deberes en-tre mulleres e homes. E como toda historia ten un comezo, o noso non vai ser o II Plan de

  Igualdade que teen hoxe nas sas mans. Ese exemplar que-da para que o lean con dete-mento, que xa o iremos anali-zando en vindeiras datas. Hoxe imos falar das orixes dese libri-o, do I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres que, para abreviar, dende agora denominaremos PIOM.

 • Revista Altamira | 15

  SERVIZOS SOCIAIS

  ACTIVDADES DOS MAIORES

  Os maiores trasladan as actividades acuticas de sade piscina cuberta

  Das mellor ca unha. Iso deberon pensar os 46 veci-os e vecias de Brin, todos eles maiores de 55 anos, que participan na quinta edicin do programa de Actividades Acuticas de Sade, organi-zado polo Concello de Brin. Unhas actividades que por primeira vez teen lugar na nova piscina municipal cuberta climatizada de Pedrouzos, no canto das instalacins do Bal-neario do Tremo. Un cambio que trae consigo un incremen-to no tempo en que estes ve-cios poden disfrutar das xor-nadas de ximnasia teraputica. As, mentres no Balneario do Tremo se imparta unha sesin semanal dunha hora, na pisci-na municipal tern lugar das sesins semanais.

  As actividades estarn di-rixidas por monitores especia-lizados da piscina municipal, que organizan diversos exerci-

  As instalacins de Pedrouzos acadan o milleiro de socios e mis de 300 cursillistas nos seus primeiros 100 das en funcionamento

  cios na auga (como dar palmas por debaixo da auga, xogos con pelotas ou avanzar/retroceder na piscina) que serven para desenvolver a capacidade mo-triz dos maiores. De feito, moi-tos dos participantes na inicia-tiva repiten de anos anteriores debido aos beneficios que es-tes exercicios estn a xerar na sa sade.

  UN MILLEIRO DE SOCIOS

  Mais as teraputicas non son as nicas actividades que se desenvolven na piscina mu-nicipal cuberta, que vn de cumprir os seus primeiros cen das en funcionamento. Algo ms de tres meses nos que conseguu superar os 1.000 so-cios e os 300 asistentes a cur-sos. Entre a sa oferta, os cur-sos mis demandados son os dirixidos aos nenos, as como os de aquaerbic, aquaxim e cursos para bebs.

  Para agradecer a confianza de todos os abonados, a em-presa adxudicataria da piscina municipal de Brin, Aquafit Gestin SL, puxo en marcha unha campaa de regalo de in-vitacins gratuitas e de cara ao Nadal est previsto un sorteo entre todos os abonados dun-ha fin de semana nunha casa de turismo rural para das per-soas e de catro bonos de dous meses para asistir de balde aos cursos de aquaerbic.

  Finalmente, cmpre sina-lar que nestes primeiros cen das de funcionamento Aqua-fit Gestin SL puxo en marcha unha serie de melloras no equipamento da piscina muni-cipal, adaptndose s deman-das dos usuarios. Un dos inves-timentos mis destacados foi a instalacin dun sistema de desinfeccin da auga mediante luz ultravioleta, unha medida que permite reducir os niveis de cloro na auga.

  No Departamento de Ser-vizos Sociais realizaron unha profunda e exhaustiva anlise do PIOM, vixente entre os anos 2006-2010, para ver o seu grao de cumprimento.

  En termos xerais, pode-mos asegurar que o persoal do Concello est comprometido co principio de igualdade de xnero, se ben o nivel de com-promiso non igual en todos os departamentos. As, da an-lise realizada do PIOM, ded-cese que dun total de 67 medi-das de actuacin realizronse 31, outras 19 levronse a cabo parcialmente e outras 12 que-daron sen facer (as como ou-tras 5 medidas non avaliables obxectivamente).

  VISIN GLOBAL POSITIVAUns datos que ofrecen

  unha visin global positiva do nivel de desenvolvemento des-

  te plan, xa que case tres cuar-tas partes do mesmo levouse a cabo total ou parcialmente entre 2006 e 2010. As reas de loita contra a violencia de xnero e formacin, emprego e conciliacin foron as que ex-perimentaron un maior nivel de execucin; mentres que necesitan mellorar reas como sade, educacin, urbanismo e medio ambiente.

  As boas sensacins que deixa este PIOM medran can-do se analizan un por un os obxectivos especficos busca-dos nas nove reas nas que se estructuraba o plan. O 88% deses obxectivos cumprronse de xeito total ou parcial, o que confirma a positiva valoracin desta ferramenta municipal. Estamos falando de medidas como a realizacin do primeiro Protocolo contra a Violencia de Xnero (que implicou a todos

  os sectores sociais, educativos e administravos do municipio), a creacin dunha Concellera de Muller e Servizos Sociais, do achegamento do plan sociedade (a travs de campa-as divulgativas, concursos de fotografa, exposicins...), dos estudos realizados sobre as ofertas de traballo na contorna e os correspondentes cursos de formacin realizados, de adaptar os horarios das acti-vidades culturais e deportivas para facilitar a conciliacin familiar... Unha longa lista de

  iniciativas entre as que tamn hai puntos por mellorar. E as o determinou o propio Infor-me de Avaliacin do PIOM: incrementar a colaboracin interdepartamental, estable-cer encontros peridicos con centros educativos e asocia-cins do municipio, facer reu-nins anuais entre o persoal municipal para comprobar a execucin do segundo plan ou difundir de xeito mis eficiente tanto o Plan como as sas me-didas a travs dos medios de comunicacin municipais.

 • 16 | Concello de Brin

  SERVIZOS SOCIAIS

  ACTIVIDADES

  Os menios da gardera celebran o Saman e o magosto

  A tradicin contina... e mis forte ca nunca. As o de-mostraron os nenos e nenas da gardera municipal de Brin, que en datas pasadas celebra-ron festas tan tradicionais como o Saman ou o Magosto. Das festas que os peques disfruta-ron ao grande, especialmente no caso do Saman, onde os seus mestres contaron coa in-dispensable complicidade dos pais e nais dos cativos.

  Unha Hello Kitty de cabaza, unha cabaza con s de morce-go, outra con luces intermiten-tes... a imaxinacin e a habili-dade dos pais e nais brioneses quedou mis que demostrada. Iincluso recibiu os parabns do xulgado mis esixente, os pro-pios pequenos que participaron nunha gran festa disfrazados de bruxas e bruxos. Uns traxes que eles mesmos elaboraron na cla-se coa axuda dos seus profeso-res e utilizando elementos de reciclaxe (papeis e plsticos).

  Os pais e nais colaboraron activamente no Saman aportando cadansa cabazadecorada

  Os pequenos asistiron a un pe-culiar conxuro da queimada, no que os seus mestres recita-ron divertidas rimas antes de que esa peculiar queimada (zume de pia) fose disfrutada por todos os presentes, acom-paada por outras larpeiradas.

  Das despois, os cativos ce-lebraron un magosto tradicio-nal, no que os profesores com-probaron que os pequenos que participaron en edicins ante-riores xa se teen afeito ao sa-bor das castaas, mentres que algns dos mis pequenos as descubriron esta mesma ma. Os peques participaron con ca-danseu sombreiro ou diadema de papel, coloreados polos me-nios ben cos seus nomes, ben con distintas formas. Despois, todos se xuntaron no patio cu-berto da gardera para degustar as castaas, que lles pelaron con paciencia os seus mestres. E mesmo algn levou algn cu-curucho para a sa casa.

 • Revista Altamira | 17

  CULTURA E DEPORTES

  ACTIVIDADES DO NADAL

  Pap Noel e os Rei Magos sobrepense criseA vixsima edicin do Festival de Tteres e a Cabalgada de Reis, pratos fortes doprograma de Nadal do Concello

  Se temos en conta que as celebracins do Nacemento de Cristo superan xa os dous milleiros de anos de vida, dicir que o Programa Municipal de Nadal cumpre das dcadas non semella moito. Mis para todos aqueles que iniciaron ac-tividades como o Concurso de Tarxetas do Nadal ou o Festival de Tteres al polo ano 1991 unha data moi significativa, pois demostra o xito dunha frmula que cada ano se rein-venta para seguir merecendo o interese do pblico mis esi-xente: os nenos.

  As, unha vez mis todos os escolares do municipio pui-deron amosar a sa arte da vixsima edicin do tradicional Concurso de Tarxetas do Nadal, uns premios que se entregarn durante a celebracin da tradi-cional Cabalgada de Reis, que o da 5 de xaneiro ser a encar-gada de pechar o programa de actividades por todo o alto. Se o tempo o permite, Melchor, Gaspar e Baltasar desfilarn polas ras de Os nxeles e Pe-drouzos para acudiren a sa cita anual cos mis pequenos no pavilln polideportivo mu-nicipal onde, a partir das 17:00 horas, haber unha gran festa con xogos, beln vivente e aga-sallos.

  Unha ledicia que o fants-tico mundo dos tteres traer a Brin coa chegada do novo ano. Pensado especialmente para os mis pequenos, anda que non son poucos os maiores que se deixan engaiolar por eles, a tenrura e comicidade dos tte-res convcannos os das 2, 3 e 4 de xaneiro, s 17:30 horas, no centro social polivalente. O XX Festival de Tteres comezar o luns 2 de xaneiro coa Historia do apalpador, na que Tteres Cachirulo presentaranos a este personaxe da tradicin popular galega nado no Courel e que cada 31 de decembro visita aos nenos casa por casa para deixarlles como obsequio cas-taas quentes e divertidos aga-sallos de madeira.

  O martes 3, El Abrojito pre-sentaranos unha versin dife-rente do conto da Carapuchia Vermella: El lobo Rodrigo, un divertido relato no que as personaxes do conto cambian os seus papeis, dando lugar a situacins tan inesperadas coma divertidas. A Xanela do Maxn sern os encargados de pechar o Festival de Tteres de Brin. O mrcores 4 de xaneiro representarn A pequena la, que conta as aventuras de dous gatos baixo valores como a ten-rura ou a solidariedade.

  Conta a historia, ou a lenda que s veces mesmo chegan a coincidir, que isto do futboln creouno un galego, concretamente un fisterrn: Alexandre de Fisterra a quen, despois de ser ferido nun dos bombardeos de Madrid durante a Guerra Civil, estando no hospital veulle a idea cachola. Tempo despois, o carpinteiro basco Francisco Javier Altuna faca realidade as ideas e indicacins de Alexandre. Naca as o futboln, aparello inseparable de todo bar que se prezase na segunda metade do sculo XX.

  O seu modelo, o Fisterra, estar ben presente o vindeiro 14 de xaneiro en Brin, data na que o pabilln polideportivo municipal albergar o Campionato Ga-lego de Futboln. Xa est confirmada a participacin de numerosas estrelas deste xogo na categora elite, mentres que a outra categora est agardando por todos aqueles que queiran botar unha partida brava de futboln. S hai que anotarse no 647 488 606.

  MIS DUNHA PARTIDA BRAVA DE FUTBOLN

 • 18 | Concello de Brin

  CULTURA E DEPORTES

  NOVAS INSTALACINS

  Brin estrea sala de exposicins nun recinto con historia As novas dependencias abriron as sas portas cunha mostra de pintura de 19 artistas galegos

  Mercado, saln de ple-nos, biblioteca, sala de expo-sicins... seguro que Vicente Ramos non pensou nunca na multifuncionalidade que che-gara a ter aquel alpendre na Carballeira de Santa Minia que lle cedeu ao Concello de Brin al polo 1927. Un recinto que pasou de albergar a alfndega da feira de Pedrouzos a con-verterse na sala mis noble do municipio, cando menos pro-tocolariamente falando pois foi a s do saln de plenos mu-nicipal e sobre el construron-se as dependencias municipais e o xulgado. Unhas depen-dencias que, anos mis tarde, seran destinadas a Casa da Cultura e que permitiran que ese baixo fose utilizado como s da biblioteca municipal ata este mesmo ano.

  A rehabilitacin da Casa do Picn como nova casa do concello permitiu unha reor-ganizacin das dependencias municipais e o traslado da bi-blioteca a unhas novas insta-lacins na mesma carballeira, onde os vecios gaaron en espazo e funcionalidade. Ago-ra, despois dun investimento de 10.400 euros por parte do Concello, Brin dispn final-mente dunha gran sala de

  O baixo da Casa da Cultura converteuse na gran sala de exposicins de Brin, durante a sa primeira exposicins o nmeroso pblico asistente puido gozar coas obras de 19 recoecidos artstas do pano-rama galego.

  q

  exposicins. Un espazo para acoller todo tipo de activida-des relacionadas coa cultura e as artes. Un espazo aberto a todos os vecios e vecias de Brin, explicou o tcnico de Cultura, Alberto lvarez, durante a inauguracin da pri-meira mostra que albergaba esta sala.

  Unha mostra de 19 ar-tistas galegos de recoecido prestixio como Alfonso Costa, Antn Sobral, Ayaso, Barreiro, Beatriz Ansede, Carmen Her-mo, Chelo Rodrguez, Isabel Pintado, Jano Muoz, Laurea-no Vidal, Lus Romero, Mara Manuela, Mara Xess Daz, Masi, Morquecho, Pardias, Rafael beda, Ricardo Rilo e Xos Vzquez Castro, quen exerceu como comisario da exposicin. Un Vzquez Castro que asegurou que en Brin respiramos cultura con mais-culas e agora contamos cunha sala de exposicin onde os ar-tistas poderemos amosar os nosos traballos ao pblico.

  Deste xeito, Brin dispn por fin dunha gran sala de exposicins, de 186 metros cadrados, totalmente difa-na e preparada para albergar calquera tipo de exposicin

  artstica. Para iso, as paredes interiores estn revestidas con pladur e contan cuns focos halxenos sobre unha base de rales electrificados, o que realza as obras al expostas. Os traballos acometidos polo Concello incluron tamn o peche de das das fiestras ex-teriores do edificio, para gaar espacio expositivo, a habilita-cin dun pequeno almacn ao final do inmoble (duns 40 m2) e o mantemento dos aseos xa existentes. A nova sala de ex-posicin complementar s das pequenas salas de expo-sicins municipais existentes no Espazo das Artes, de 55 metros cadrados cada unha.

  q

  A sala de exposicins conta cun total de 186 metros ca-drados, totalmente difanos e preparados para albergar calqura tipo de exposicin ar-tstica.

 • Revista Altamira | 19

  CULTURA E DEPORTES

  Convocada a oitavaedicin do certame depintura Novos Valores

  O Concello vn de con-vocar a oitava edicin do certame de pintura Novos Valores, no que podern participar artistas galegos, ou residentes en Galicia, de mis de 14 anos. Un certa-me que conta co patrocinio da Fundacin Feiraco e co cal o Concello de Brin que-re contribuir ao fomento das artes plsticas e promo-cin dos novos valores da pintura en Galicia.

  Se na edicin de 2011 se acodou un rcord absoluto de participacin con 61 ar-tistas, este ano agrdase in-cluso superar esta cifra. Para conseguilo, o certame man-tn a cantidade destinada a premios: 3.500 euros, que se repartirn entre as das categoras establecidas: de 14 a 17 anos (con dous pre-mios de 600 e 400 euros) e maiores de 18 anos (con senllos premios de 1.500 e 1.000 euros).

  As catro obras premia-das, as como unha seleccin de tdalas presentadas, con-formarn unha exposicin que o Concello organizar na nova sala de exposicins da Casa da Cultura e que po-der ser visitada entre o 17 de febreiro (data de coece-mento dos premiados) e o 17 de marzo de 2012.

  Bases do certame

  O prazo de presentacin de obras abrirase o 2 de xa-neiro de 2012 e pecharase o

  28 dese mesmo mes. Cada autor poder presentar unha nica obra pictrica orixinal, de temtica e estilo libres, e que non fora presentada noutro certame previo. Ade-mais, establcense unhas di-mensins mximas (de 150 centmetros) e mnimas (de 80 centmetros) en calquera dos seus lados, non admi-tndose obras cubertas con vidro.

  As obras poden ser en-tregadas persoalmente na Casa da Cultura do Concello de Brin ou a travs de cal-quera outro medio de trans-porte (a portes pagos). A documentacin a presentar incle: formulario de incri-cin debidamente cumpri-mentado, foto a cor da obra presentada, fotocopia do DNI (ou documentacin que acredite ao autor como resi-dente en Galicia) e un breve currculum vitae do artista (no que se inclan o seu en-derezo e nmero de telfo-no). As bases e o boletn de inscricin pdense recoller na Casa da Cultura de Brin ou descargar da web: www.concellodebrion.org.

  A msica resonou en Brin durante o pasado mes de novembro na honra a Santa Ceca, a patroa dos msicos. As, a escola de msica celebrou a terceira edicin das Xor-nadas Musicais Santa Ceca, que este ano tiveron o gran acerto de abrrense aos vecios e vecias de Brin a travs dun concerto didctico e unha conferencia sobre msica tradicional galega. Unha apertura vecianza que non es-quenceu a sa parte formativa, xa que incluu un curso de iniciacin percusin da man de Jos Vicente Faus Faus, percusionista da Real Filharmona de Galicia.

  O da da conmemoracin da patroa, o 22 de novembro, o Quinteto de Metais Santa Ceca (Ferrol) ofreceu un con-certo didctico denominado Os sons dos instrumentos de vento-metal no auditorio do centro social polivalente. Un da antes, Castor Castro, un dos mis prestixiosos repre-sentantes da msica tradicional galega, disertou sobre A msica tradicional galega nos sculos XIX e XX.

  Das mis tarde, a Banda Municipal de Msica do Con-cello de Brin ofreceu un concerto especial na honra de Santa Ceca no centro social polivalente. Unha actuacin que encheu o aforo do auditorio brions e que foi posi-ble grazas ao traballo da propia banda, en colaboracin co Concello de Brin e a Deputacin Provincial da Corua.

  A Santa Ceca mishomenaxeada dos ltimos anos

  MSICA

 • 20 | Concello de Brin

  CULTURA E DEPORTES

  NOVAS TECNOLOXAS

  Cdigos QR, todaa informacin no teu mbil

  Consultar os horarios do Transporte Metropolitano, ver a programacin cultural do da en Brin ou ollar as distintas webs municipais ser moito mis sinxelo a partir de agora para os vecios e vecias de Brin.

  O Concello est a utilizar os Cdigos QR en distintos sopor-tes (web, bandos, postes infor-mativos, paradas do autobs, etc) para poder poer informa-cin actualizada que calquera vecio, a travs do seu mbil, poder consultar in-situ e en tempo real.

  Os cdigos QR (Quick Res-ponse Barcode) son un sistema para almacenar informacin

  nun cdigo de barras bidimen-sional. Caracterzanse polos tres cadrados que se atopan nas esquinas e que permiten detectar a posicin do cdigo ao lector.

  Para poder leer eses cdi-gos, o vecio s ter que seguir dous sinxelos pasos: primeiro, descargar no mbil un lector de cdigos bidimensionais (en www.concellodebrion.org hai un enlace a i-nigma de 3G visin, que gratuito e est dispoible para a maioria de dispositivos) e, unha vez instalado, s hai que iniciar o programa e dirixir a cmara do telfono cara o cdigo QR para dispoer de toda a informa-cin na palma da man.

  Como cada mes de decembro, a revista Altamira che-ga cun agasallo especial: o calendario para o vindeiro ano. Un calendario que este ano chega convertido en almana-que, por iso de que a crise nos est a afectar a todos e mis vale recurtar en calendarios ca en servizos aos vecios.

  Un ano 2012 que se presenta disposto a dar guerra, anda que paradoxicamente a ONU o declarou como Ano Internacional das Cooperativas e o Ano Internacional da Enerxa Sostible. Cando menos as o aseguran algunhas crenzas, algunhas das cales mesmo chegan a vaticinar a fin do mundo para o 12 de decembro. Iso se a crise, a pri-ma de risco ou a poltica de recurtes nos permite chegar tan lonxe.

  Bromas aparte, o calendario deste ano est ilustrado coas das imaxes gaadoras do Certame Brinatura 2011 e, ademais dos telfonos de interese e as mis que tiles fases da la, contn o calendario de festas locais e festi-vos para todo o ano. Para que vaian preparando as pon-tes para o vindeiro ano. Se poden ou, mellor dito, se nos deixan. De todos modos, o que seguro que o 9 de abril, luns de pascua; e o xoves 27 de setembro, da de Santa Minia, sern fetivos locais. O demais, como cantaba Doris Day: que ser, ser.

  9 de abril e 27 desetembro, festivos locais en Brin

  CALENDARIO LABORAL 2012

  Cada vez que vostede vexa un cdigo deste tipo, nun ban-do ou na parada do autobs, poder empregar unha apli-cacin do seu telfono para ampliar a informacin, ou ben para ver a sa pxina web.

  q

  Na pxina web municipal poderan atopar toda a informa-cin sobre a utilizacin destes cdigos e ademais atopar un enlace no cal poder descargar o lector para instalar no seu dispositivo mbil.

  q

 • HISTORIAS E LENDAS

  Os nomes de lugar a toponimia- gardan a mido infor-macin valiosa sobre os antepasados e a historia dos terri-torios que nomean. Conservar os vellos nomes das aldeas, dos agros, dos camios ou de calquera accidente xeogrfico tan importante como que non se perdan as runas dun cas-tro ou dun cruceiro.

  A parroquia de Ons ten seis aldeas (Fonte Paredes, A Igrexa, Ons, Pazos, Salao Grande e Salao Pequeno) e, como imos ver, os nomes de cinco delas estn relacionados co ro, dicir, son hidrnimos. Isto ten a sa lxica, pois o te-rritorio da parroquia est comprendido dentro dun grande meandro do ro Tambre, que o abrangue por tdolos ventos, menos polo sur.

  ONS o nome da parroquia e da aldea do nacente. A orixe do nome antiga, do tempo dos celtas ou anterior. Suponse que provn de annios, que foi nome de varn e tamn est relacionado con ngulo, que as se chamaban as revoltas ou meandros do ro, que fan ngulos mis ou menos pechados. Sendo as, desa mesma raz viran outros nomes de lugar, como Anllo ( beira do Sil), o ro Anllns (en Bergantios) ou A Anllada (en Cuntis).

  Os dous lugares que caen cara o poente son SALA-O, o Grande e o Pequeno. Este nome non ten nada que ver co condimento alimenticio que chamamos sal, senn que provn da raz hidronmica celta sal, sala ou sar, que moi frecuente por toda Europa e indica flur, corrente de auga e tamn regueiro. En latn, a palabra salum significa onda do ro e mar bravo. Relacionadas con Salao estn tamn os ros Sar, Sarela e Xallas, e mailo lugar de Saleirns, en Portor, do concello de Negreira.

  O topnimo PAZOS moi frecuente por toda Galicia, pero, contra o que parece a simple vista, non debe ter nada que ver con esas casonas fidalgas tan caractersticas do rural galego nomeadas pazos = palacios. Os pasos son pedras que se colocan en ringleira a traveso do leito dun ro sobre-sando da tona da auga: saltando dunha noutra, podase pasar a p enxoito. De a o nome da aldea: chamouse Pa-zos o lugar onde haba nas sas proximidades un paso para atravesar o ro. O cambio de pasos a pazos explca-se doadamente se temos en conta que estamos nunha zona de seseo e pronunciamos igual o z de pazos que o s de pasos.

  FONTE PAREDES non ten dificultade de interpretacin: a aldea naceu arredor dunha antiga fonte que lle d nome ao lugar, e a saber qu paredes a rodeaban

  Finalmente, est a aldea de A IGREXA, que non ten igrexa porque a parroquial foi mudada de al para Fonte Paredes no ano 1789, cando se fixo a nova. Os vecios dicmoslle A

  Revista Altamira | 21

  A toponimia de Ons

  OS NOMES DOS LUGARES

  Na aldea de ONS sinalizouse recente-mente unha ruta de sendeirismo

  q

  Ighrs, aspirando o gh, pero normalizouse en A Igrexa can-do se aprobou a toponimia galega polos anos 80: e pasou igual con moitas eirexe, irexe, ilesia que haba por Galicia adiante.

  Vela os nomes das aldeas da parroquia de Ons, como podan ser os de calquera outra, e deemostran que al asen-taron xentes dende hai se cadra catro mil anos ou mis. E ata hoxe os lugares arrastran os nomes cos que algun os bautizou nos alboreceres. Isto dnolo a propia toponimia sen mis. Non marabilloso?

  (Este artigo inclurase nun folleto que publicara a Comisin de Festas de Ons ano 2007. Agora reproducmolo aqu a caque de que noutro apartado da revista se trata un tema semellante)

  ***

  ***

 • 22 | Concello de Brin

  PASATEMPOS

  PASATEMPOSSUDOKU FACIL SUDOKU DIFICIL

  Un pouco de humor...

 • Revista Altamira | 23

  O CONCELLO DE BRIN DESXALLES UN BO NADAL E UN PROSPERO ANO 2012

  ULTIMA PXINA

  NOVAS TECNOLOXAS

  A neve cubre as procuras en Google

  As procuras a travs do buscador de internet Google nchense de neve grazas a un novo truco. Ao escribir na barra de bsquedas as palabras let it snow (deixa que neve), a neve apoderase da pxina e comeza a caer, cubrindo de branco a pantalla de resultados.

  Este non mis que un dos seus non tan coecidos trucos co cal dan a sua peculiar benvida ao Nadal. Estes trucos consisten en escribir determinadas palabras na barra de buscas de Google e no momento de facer clic no botn de buscar algo maxico ocorre coa paxina de resultados.

  A continuacin deixamosche uns cuantos para que poidas pasar un anaco entretido:

  Let it snowDo a barrel rollmake google logo black and whitegoogle l33t + voy a tener suertegoogle locogoogle gothicewmew fudd

  CURIOSIDADES

  O popular buscador da a benvida Nadal a travs dun dos seus famosos trucos

  xx-klingonxx-pinglatingoogle cheesegoogle bsdgoogle linuxgoogle easter eggs

 • t Magosto 2011 | Imaxe do pasado 25 de novembro que se aprecia os numerosos vecios e vecias que participaron na festa do Magosto

  Concello de BrinPraza do Concello, N 1

  15865 - Pedrouzos - BrinTelf.: 981 88 70 06 Fax: 981 88 74 31 mail:[email protected]

  web: www.concellodebrion.org