ACTUALITAT P6 · coneixements aquests curs amb ordinadors portàtils i pissarres electròniques a...

of 24 /24
www.lactual.cat 123 DEL 22 AL 28 D’OCTUBRE DE 2010 Setmanari d’informació local de castellar La UE Castellar s’exhibeix en la primera victòria aconseguida al Pepín Valls (3-0) contra el Sant Celoni ESPORTS P13 Els projectes solidaris a Colòmbia, més a prop Les eines digitals ja arriben als instituts ACTUALITAT P5 Els alumnes de primer i segon d’ESO de tots els centres podran desenvolupar els seus coneixements aquests curs amb ordinadors portàtils i pissarres electròniques a l’aula CULTURA P18 Castellar, capital del tren en miniatura Alumnes de segon d’ESO de l’institut Puig de la Creu assisteixen a una classe amb els nous notebooks i la pissarra electrònica. || JOSEP GRAELLS ACTUALITAT P6

Embed Size (px)

Transcript of ACTUALITAT P6 · coneixements aquests curs amb ordinadors portàtils i pissarres electròniques a...

 • www.lactual.cat

  123DEL 22 AL 28 D’OCTUBRE DE 2010

  Setmanari d’informació local

  de c

  aste

  llar

  La UE Castellar s’exhibeix en la primera victòria aconseguida al Pepín

  Valls (3-0) contra el Sant Celoni

  ESPORTS P13

  Els projectes solidaris a Colòmbia, més a prop

  Les eines digitals jaarriben als instituts

  ACTUALITAT P5

  Els alumnes de primer i segon d’ESO de tots els centres podran desenvolupar els seus coneixements aquests curs amb ordinadors portàtils i pissarres electròniques a l’aula

  CULTURA P18

  Castellar, capital del tren en miniatura

  Alumnes de segon d’ESO de l’institut Puig de la Creu assisteixen a una classe amb els nous notebooks i la pissarra electrònica. || JOSEP GRAELLS

  ACTUALITAT P6

 • ACTUALITAT

  02 dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

  Envia'ns els teus jocs (sudoku, mots encreuats, sopes de lletres, jocs de lògica...)a [email protected] i seran publicats a l'Actual, acreditant la seva autoria.

  Amb la col·laboració de Miquel Ramos. Solucions a la propera edició de l’Actual

  Nota: Els jocs han de ser d'autoria pròpia. Caldrà remetre el joc juntament amb les solucions. Per la sevapublicació, és imprescindible que també s'adjuntin les dades personals de l'autor/a (Nom complet, DNI,adreça i telèfon de contacte).

  COL·LABORA

  Auto

  r Miq

  uel R

  amos

  Aviat tindrem tres carrusels en lloc de llumenetes tricolors

  ORDENA JEROGLÍFICS

  Auto

  r Miq

  uel R

  amos

  Instruccions:Ordena els retalls d’aquesta pinturasegons la mostra.

  Ordena els retalls d’aquesta pintura segons la mostra. A B C D E

  SOLUCIONS de l’Actual núm. anterior

  RelacionaMIQUEL PONTMONTSE GATELLJOSEP ARDERIUSIGNASI GIMENEZALBERT ANTONELLLLUIS M. COROMINES

  Mil o cinquanta-unCarrer de la Vila adversari del QuijotJeroglífic

  Solució: MOLÍ

  M O LI

  “Hem de veure com funcionarà. Em fa una mica de por perquè amb la zona blava ja es va crear una problemàti-ca, la gent es queixava a l’hora d’apar-car. Ara, haurem d’obrir dissabte a la tarda, però si veig que no venem més, tindré tancat com fins ara”.

  “Jo visc a la zona del casal però vinc dues vegades per setmana a comprar al carrer Sala boadella. Em sembla una iniciativa molt encertada que anirà bé per les botigues i no crec que sigui difí-cil l’aparcament. Jo, per exemple, sem-pre deixo el cotxe prop de les piscines”.

  “Està molt bé que es tanqui aquest tram. Fa 20 anys que hauria d’estar tancat i crear un centre comercial per a vianants com a molts altres llocs. A la curta, pot-ser hi haurà problemes perquè la gent es rebotarà per aparcar, però a la llarga serà un benefici per a tothom”.

  “crec que la idea està molt bé. Si hi ha la zona de vianants es va més tranquil, s’ha de pensar en els vianants i tampoc estarà afectat gaire tros de carrer. I si els conductors s’enfaden, tot és habi-tuar-se i adaptar-se a les circumstàn-cies, com s’ha fet tota la vida”.

  Sandra GaleraResponsable Fotoprix

  Josep Maria SampereFerreteria Sampere

  Maria SoldevilaVeïna de la zona

  Rosa PuigClienta habitual

  QUÈ LI SEMBLA LA VIANANTITZACIÓ DEL CARRER?

  El carrer Sala Boadella des de l’avinguda Sant Esteve. || JOSEP GRAELLS

  Compres sense trànsit

  L’objectiu de la vianantització del carrer Sala Boadella és potenciar el comerç i anar definint un espai co-mercial, fàcil de localitzar, al nucli urbà. Una nova iniciativa per po-tenciar el comerç de la vila. Òscar Lomas, regidor de Comerç, expli-cava en roda de premsa, que el pro-cés de conversió d’aquest carrer en

  zona de vianants “és un primer pas per convertir, amb el temps, el carrer en plataforma única, ofe·rir més comoditat als vianants a l’hora de passejar i fer compres i generar noves oportunitats per·què els comerços puguin aprofi·tar per fer activitats al carrer”.

  Avui mateix es posa en funcio-nament aquesta mesura “suau” per-què es tracta d’una iniciativa expe-rimental, que es farà només durant dos dies de la setmana. Els divendres a la tarda (de 17 a 20.30 hores) i els dissabtes tot el dia, (de 10 a 20.30h.) es tancarà el tram del carrer de Sala Boadella, entre l’avinguda de Sant Esteve i el carrer de l’Hospital.

  Es tracta d’una mesura expe-rimental que l’Ajuntament ha pres

  a partir d’una proposta de l’Asso-ciació de Comerciants del munici-pi, consensuada amb el veïnat del carrer. “Hi haurà una pilona re·tràctil a la cruïlla de l’avinguda Sant Esteve amb accés restrin·git al veïnat i una altra manual al carrer Mestre Ros a la cruïlla amb Roger de Llúria”, detalla el regidor de Comerç.

  En cas que el balanç sigui sa-tisfactori, l’Ajuntament es plante-jarà la possibilitat de dur a terme aquesta mesura al carrer de Mont-cada i, fins i tot, més endavant, con-vertir els nous trams per a vianants en vies de plataforma única tal com es va fer en les zones compreses entre la carretera de Sentmenat i el carrer de l’Hospital.

  Un nou tram del carrer Sala Boadella es tancarà als cotxes els caps de setmana

  Cristina Domene

 • REPORTATGE

  La 8ena edició de la Mostra s’ha tancat amb menys participació respecte l’any anterior, però amb nous tallers i conferències

  es del passat diven-dres i fins diumenge l’Espai Tolrà ha acollit la 8ena Mostra Gas-

  tronòmica de la vila. Nou restau-rants, tres pastisseries i quatre es-tabliments de begudes han estat els protagonistes durant els tres dies de Mostra, on han tingut lloc tot tipus de degustacions: pizzes, menús, begudes, galetes... produc-tes fets a la vila i que s’han pogut

  Els participants de la Mostra de Petits Cuiners celebrada diumenge passat. || JORdI mARtín La Mostra va tenir un espai de degustació dels plats que feien els expositors. || J.G.

  L’univers gastronòmic castellarenc

  Dtastar més barat que als propis es-tabliments.

  Les portes de l’Espai Tolrà s’han obert divendres, dissabte i diumenge puntualment a les 8 del vespre i fins a les 11 de la nit. Però abans, concretament, a les 5 de la tarda s’han celebrat tallers (taller d’alimentació saludable a càrrec de la Fundació Alícia, taller titu-lat “A la cuina tot s’aprofita” a càr-rec d’Irene Gelpí i un altre taller a càrrec de la Pastisseria Muntada) i s’ha pogut assistir a xerrades de tot tipus (conferència d’enologia a càr-

  rec de Francisco Cordero i també una xerrada a càrrec del micòleg Enric Gràcia). De tots aquests ta-llers i xerrades destaca el que van fer des de la cocteleria Boston a càrrec d’Albert Vilatersana. És el primer cop que s’ha fet aquesta ac-tivitat i ha estat tot un èxit de pú-blic. “Ens serveix per fer publi·citat però a més aprofitem per donar a conèixer productes i per aconseguir que la gent s’interes·si per anar a cocteleries”, va co-mentar Vilatersana.

  Però a més dels tallers i les

  Alba Gonzálezdegustacions també s’ha fet la Tro-bada de Petits Cuiners durant tot el matí de diumenge. Una activi-tat que ha arribat a la seva quinze-na edició i que s’ha celebrat aprofi-tant les mateixes instal·lacions de la Mostra.

  “Els nens s’han d’apuntar en equips de dos i fins a quatre membres i ens han de comunicar quin serà el plat que fan” va ex-plicar Clara Martí una de les orga-nitzadores de l’acte que forma part del Moviment de Colònies i Esplai. Més de 50 nens i nenes van cui-

  nar i van veure primers plats, se-gons, postres o menús sencers com per exemple el cas dels fills de la Montse Aparicio: “Com a primer plat canapès, com a segon han preparat revoltim de bolets i de postres un pastís”. Un menú com-plet que un cop finalitzada la tro-bada es va poder tastar amb d’al-tres plats. Tot i els comerços que han estat presents a aquesta Mos-tra i les activitats que s’hi han fet al seu voltant, la participació ciuta-dana s’ha tancat amb xifres inferi-ors a les de l’any passat.

  Un mousse de xocolatada de la Pastisseria Muntada. || J.G.

  ACTUALITAT

  dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010 03· cAStELLAR dEL vALLèS

 • ACTUALITAT

  04 dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

  Cristina Domene

  El proper dilluns s’inaugura el curs 2010-2011 del metall del Programa de Qualificació Professional Inici-al (PQPI). Aquesta formació, que té per objectiu l’adquisició de com-petències bàsiques i professionals a joves de 16 fins a 21 anys, estre-

  El taller del metall estrena nova ubicació

  Tres noves naus municipals acolliran el material de la Brigada i d’entitats

  Polítics i periodistes visiten les noves naus, el passat dimarts, ubicades al polígon del Pla de la Bruguera. || JOSEP GRAELLS

  narà enguany ubicació. Es tracta d’una de les tres noves naus muni-cipals que l’Ajuntament de Caste-llar ha finalitzat aquest mes d’oc-tubre. Aquesta gran nau, que s’ha dividit en tres espais diferents, està situada al Pla de la Brugue-ra, entre els carrers Anoia i Solso-nès i substitueix els usos que fins ara tenia la nau de Can Carner si-tuada al carrer de la Noguera.

  De les tres naus noves que s’han edificat, la de majors di-mensions és la que s’ha destinat a magatzem de la Brigada Muni-cipal d’Obres, una segona nau es-devindrà la nova seu del taller del metall i l’espai més petit es desti-

  narà a l’ús d’entitats, com ara el Grup Il·lusió i la Banda de Majo-rettes, Trompetes i Tambors. En total, prop de 1.500 metres qua-drats, que han suposat una inver-sió de 750.000 euros. Durant la visita a les naus, que en breu es posaran en funcionament, l’alcal-de de la vila, Ignasi Giménez va afirmar que aquestes obres són un exemple de la política municipal que s’ha dut a terme durant els tres últims anys. “Millorem l’efi·ciència pròpia de l’administra·ció, l’aposta de millora dels es·pais que tenen les entitats i fem una aposta clara per la formació i la capacitació dels joves”.

  Curs d’Adobe Indesign a El Mirador

  Esmorzar saludable per a les guarderies

  Un total de 12 alumnes han iniciat aquesta setmana a El Mirador un curs d’Ado-be Indesign, un programa de maquetació professional. Aquesta iniciativa, or-ganitzada amb el Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya, s’emmarca dins un programa de cursos de formació contínua subvencionats per la Generali-tat, el Fons Social Europeu i la Fundació Tripartita. A la imatge, el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Joan Creus, i els professors del curs.

  Un total de 270 alumnes de les vuit escoles bressol van poder tastar l’Es-morzar Saludable que els va preparar el consistori per celebrar el Dia Mundial de l’Alimentació: entrepans de pernil i iogurts ensucrats. A la imatge, alumnes de l’escola bressol El Picarol.

  JOSEP GRAELLS

  JORdI RIuS

 • REPORTATGE

  Les pissarres electròniques i els ordinadors guanyen terreny en els instituts de la vila, que estan fent la transició cap al model digital sense problemes

  ue la tecnologia està modificant molts dels vessants del nostre dia a dia no és cap troba-lla. Les tecnologies de

  la informació i de la comunicació, potser no modificaran l’essència de l’educació, però de ben segur es veuran transformades les mane-res d’aprendre, les estratègies per ensenyar i la metodologia. Noves possibilitats en l’ensenyament que els instituts de la vila ja han posat en marxa.

  Arran del projecte educatiu -impulsat per la Generalitat de Ca-talunya- 1x1, que consisteix en què cada alumne de secundària dispo-si d’un ordinador a l’aula, l’insti-tut Castellar, el Puig de la Creu i la Immaculada ja tenen les clas-

  Els alumnes de segon d’ESO de l’institut Puig de la Creu ja treballen amb ordinadors portàtils. || JOSEP GRAELLS

  Adéu al guix

  Qses adaptades i la xarxa wifi fun-cionant. Pissarres electròniques, projectors... aparells que es veu-ran complementats amb els por-tàtils que poc a poc estan arribant a les aules. Manel Bautista, secre-tari de l’institut Castellar explica que els ordinadors arribaran en 15 dies. Des del Puig de la Creu, el director Josep Blasco, afirma que els alumnes de secundària ja els tenen i ja els fan servir. “Nosal·tres havíem previst la implanta·ció del projecte 1x1 en els alum·nes de segon d’ESO i encara que ha portat molta feina, ja ho hem aconseguit i podem dir que, de moment, funciona molt bé”.

  Els dos instituts han comen-çat la implementació pel segon curs de la secundària, el proper pas serà la implantació dels portà-tils al primer curs, un procés que, segons Bautista, “calculem que

  sigui cap al Nadal”. Els altres dos cursos, tercer i

  quart, es digitalitzaran conforme els alumnes vagin arribant, “així, el proper any, tercer d’ESO ja farà servir a l’aula el model di·gital i d’aquí dos anys, també quart”, manifesta Blasco.

  103 || Els 103 alumnes de l’institut Puig de la Creu que hores d’ara ja estan treballant amb suport i lli-bres digitals han rebut el canvi amb els braços oberts. “No sé si és per la novetat, però l’actitud dels alumnes és molt diferent quan fan una activitat davant de l’ordinador que quan la fan da·vant del paper. Els nens estan per la feina”, assegura Blasco.

  Sembla que als instituts s’ha acabat allò d’anar a dema-nar guix al conserge i d’espolsar l’esborrador.

  Cristina Domene

  El col·legi El casal es podia haver acollit al pro-jecte educatiu 1x1, però hi havia una sèrie de qüestions metodològiques i tecnològiques que els hi va fer no entrar-hi i desenvolupar un pro-jecte propi. “Des del 2006 estem desenvolu-pant un projecte tecnològic, el que hem fet ha estat continuar-ho. Però en comptes de fer una dotació tecnològica en els paràme-tres que determina l’1x1, hem fet una refle-xió metodològica”, assegura el director, césar Sánchez. Segons el director, el camí d’arribada a aquesta implantació digital ha estat diferent perquè ells han treballat a esbrinar quina és la

  El projecte propi del col·legi El Casal

  millor manera tecnològica per ajudar a trans-formar l’escola. “L’1x1 comença a secundà-ria, nosaltres comencem a infantil. Perse-guim canviar la didàctica, les relacions amb els continguts, amb la família i a l’àmbit de l’aula”. El casal té totes les classes digitalitza-des des d’infantil fins a 4rt d’ESO. de P3 a 2n de primària compten amb ordinadors fixos i des de 3r de primària a 4rt d’ESO fan servir les aules mòbils, és a dir que s’incorporen portàtils però no els han de comprar les famílies sinó que els posa el centre. “A canvi paguen una quota di-gital de 5 euros al mes”.

  ACTUALITAT

  dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010 05· cAStELLAR dEL vALLèS

 • ACTUALITAT

  06 dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

  ELS PRÒXIMS PROJECTES

  castellar x colòmbia ja ha co-mençat a mirar un projecte que pugui ser objecte d’ajut des d’aquí. En concret, es tracta del projecte Sara, que es vol desen-volupar a La ceja (Antioquia). “volem fer activitats de lleure i

  Un cop de mà aColòmbia

  Jordi Rius

  No eren unes vacances qualsevol. La regidora de Cooperació, Glòria Massagué, i els membres de l’enti-tat Castellar x Colòmbia, Ivan Col-menares i Joan Martín, van deci-dir visitar entre el 24 de juliol i l’11 d’agost el país centreamericà per comprovar com s’estaven desenvo-lupant dos dels projectes que l’en-titat castellarenca va decidir sub-vencionar amb el suport econòmic de l’Ajuntament.

  El primer dels projectes era a Bogotà, concretament al Cole-gio El Libertador, un centre on hi conviuen 2.700 alumnes d’infantil i fins a una de les zones més pobres i conflictives de la capital colombi-ana. Els alumnes pertanyen a l’es-trat 0-1, és a dir, “l’equivalent a la classe baixa”, argumenta Col-menares. Des de Castellar s’ha subvencionat amb 13.000 euros la construcció de l’Aula Gaudí. “Es tractarà d’una aula que facilita·rà la resolució de conflictes i la reunió entre els alumnes de l’es·cola”, constatava Massagué. Els diners també serviran per restau-rar una ludoteca.

  L’aula encara s’ha de cons-truir però serà una realitat en els propers mesos. A la mateixa zona,

  A l’esquerra, la regidora de Cooperació, Glòria Massagué, al Colegio El Libertador de Bogotà i, a la dreta, la visita al Centro Educativo de San José, de Medellín. ||cEdIdES

  La Regidoria de Cooperació i Castellar x Colòmbia han inspeccionat aquest estiu ‘in situ’ dos dels projectes que s’han subvencionat des de la vila

  Castellar x Colòmbia ha tirat en-davant el projecte de la Visiteca, que ha aconseguit un seguit de bi-cicletes per acostar els alumnes que viuen més allunyats del cen-tre. “Al final de curs retornen les bicicletes”, explica Colmenares. Aquest projecte, però, no té cap subvenció del consistori.

  El Colegio El Libertador de Bogotà està envoltat d’una doble tanca de seguretat per evitar que es pugui passar qualsevol substàn-cia als alumnes del centre.

  projecte de dones || L’altre pro-jecte visitat per la delegació caste-llarenca va ser un projecte educa-tiu de dones que es porta a terme al Centro Educativo de San José, un centre impulsat per les Her-manes de San Vicente de Paul al districte d’Aranjuez a Medellín. Està situat en una zona on actua-ven els sicaris del narcotraficant Pablo Escobar però “ara ha bai·xat molt l’índex de violència”, remarca Martín.“És una guar·deria i també una residència de nenes i nosaltres hem impulsat els estudis d’unes dones que han fet la primària”, assegura Mas-sagué.

  Ja n’ha sortit una prime-ra promoció -de fet, el projecte, dotat amb 12.000 euros, va comen-

  çar el 2007- de la qual “han apro·vat set dones i d’aquestes, tres s’han matriculat a batxillerat” explica amb entusiasme la regido-ra de Cooperació de Castellar deñ Vallès. Durant la visita dels caste-llarencs, va haver un retrobament amb les primeres dones que han aprovat. Massagué recorda que “l’acte va ser molt emocionant ja que t’adonaves que fa tres anys, moltes no sabien ni llegir ni es·criure”.

  El projecte de formació de dones a Medellín continúa, enca-ra que no hi hagi subvenció ni per part de l’Ajuntament ni de l’entitat castellarenca.

  seguiment || El problema dels pe-tits projectes de cooperació al de-senvolupament és el seguiment. Les grans organitzacions no go-vernamentals tenen persones es-pecialitzades sobre el territori però les iniciatives a petita esca-la i de pocs diners no tenen habi-tualment cap persona que les se-gueixi. “El motiu del viatge era comprovar com s’invertien els diners”, assegura la regidora de Solidaritat. Sobre el terreny, “és quan comproves que els diners ja estan ben invertits i que fins i tot es multipliquen” admet Mas-sagué.

  teràpia amb gent discapacita-da”, asseguren des de l’entitat.A colòmbia, “la gent discapa-citada està molt discriminada i els seus familiars l’amaguen”, afegeixJoan martín, membre de castellar x colòmbia. El pro-

  jecte pretén fer xarxa i unir les diferents famílies. “El que ens ha cridat molt l’atenció és que podem buscar la implicació d’al-tres entitats de castellar relaci-onades amb els discapacitats”, assegura martín.

  castellar x colòmbia va nèixer fa tres anys amb la intenció de portar a terme petits projec-tes de sensibilització i amb l’objectiu de trencar la imat-ge negativa dels colombians a catalunya.

 • Redacció

  D’esquerra a dreta, Julià Guerrero, de L’ACTUAL, l’alcalde Ignasi Giménez i el regidor Pepe González. || JG

  El nou mitjà integra a Internet la feina del setmanari L’ACTUAL i de Ràdio Castellar en una aposta per la immediatesa i la participació

  Neix el portal informatiu LACTUAL.catCRÒNICA

  Castellar del Vallès compta des di-marts passat amb un nou mitjà de comunicació: LACTUAL.cat. El nou portal de notícies compar-

  tirà molt dels continguts de Ràdio Castellar i del setmanari L’Actual. El portal i la grae-lla de la nova temporada de la ràdio es van presentar dimarts passat al vespre a la sala d’actes de El Mirador, un acte que va aple-gar una seixantena de persones, entre col-laboradors de l’emissora, representants d’en-titats de la vila i polítics locals.

  El nou web, que és accessible a través de les adreces www.lactual.cat i www.radiocaste-llar.cat, aportarà totes les notícies de Caste-llar al minut a més d’una presència destacada de la programació de la ràdio amb els contin-guts dels diferents espais que es poden escol-tar i baixar. El nou web dóna prioritat a la in-teractivitat i cada notícia pot ser comentada o reenviada a les xarxes socials com Twitter i Facebook. De fet, el portal incorpora tots els avantatges dels webs 2.0 i, per tant, una de les

  apostes principals, a més de la immediatesa, és la pròpia participació de l’audiència tant des de les xarxes socials com des de LACTUAL.cat.

  En la presentació, el regidor de Comuni-cació, Pepe González, va explicar que el portal és la culminació de tot un procés iniciat l’oc-tubre de 2007 amb la separació del departa-

  ment de comunicació municipal de la Ràdio, la posterior creació de L’Actual i que ha aca-bat amb la presentació de LACTUAL.cat tres anys més tard. González ha especificat que els castellarencs i castellarenques estan ara “molt més i millor informats”. El director dels mit-jans municipals, Julià Guerrero, ha afegit que

  LACTUAL.cat “fa evident la integració de la ràdio i del setmanari L’Actual i que el con·tingut dels dos mitjans es retroalimenti”.

  programació || La presentació del nou por-tal de notícies s’ha fet coincidir amb l’estre-na de la nova programació de Ràdio Castellar, que va arrencar el passat quatre d’octubre. El pròxim any, la ràdio compleix 30 anys d’emis-sions ininterrompudes i d’aquesta efemèride se’n farà especial ressò l’emissora municipal amb programes especials al llarg de la tem-porada. Precisament, l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, s’ha referit al paper que ha jugat l’emissora en aquests anys i que la iden-titat de la ràdio “s’ha de nodrir a través dels seus col·laboradors”. Com a novetats a la programació, destaca l’aposta pels informa-tius, la inclusió d’una tertúlia diària al progra-ma Dotze i la incorporació a la graelladel pro-grama Va de música amb especial atenció als grups de la vila. L’informatiu d’esports, a més, farà una tertúlia esportiva temàtica. La pro-gramació, a més del 90.1 de la FM, pot ser se-guida on line a través de LACTUAL.cat i amb servei de podcasting.

  ACTUALITAT

  dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010 07· cAStELLAR dEL vALLèS

 • ACTUALITAT

  08 dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

  J.R.

  La màquina bombejant formigó al segon pis de l’antic Ajuntament. || J.G.

  Una espectacular bomba de for-migó va fer acte de presència di-mecres al matí al carrer Major. L’artilugi va servir per a refor-çar i omplir de formigó el sostre de l’antiga sala de plens de l’antic Ajuntament que està sent objecte de remodelació. A primera hora del matí, es va tallar el trànsit al carrer Major, a l’alçada del carrer Colom, per facilitar els treballs de formigonat.

  Un camió formigonadora s’acostava al carrer Major i abo-cava el material a la bomba de formigó que el llençava cap al pri-mer pis de l’antic consistori. Els treballs van ocupar tot el matí de dimecres. Cap a les dues del mig-dia, el camió amb la bomba de for-migó havia acabat la feina i es va poder restablir el trànsit al car-rer Major.

  Un cop finalitzin els treballs de recuperació de l’edifici, es pre-veu que l’equipament esdevingui la nova seu de l’Arxiu Municipal, que tindrà 400 metres quadrats de su-perfície útil, 120 m2 més que l’ac-tual equipament situat a la plaça de la Llibertat. Les obres que s’es-tan duent a terme en primer lloc són les que corresponen a la re-forma total de la planta baixa de l’edifici per distribuir-la en diver-ses sales, la principal de les quals disposarà de 18 punts de consulta i d’un punt d’atenció al públic.Pel que fa a la primera planta, es re-habilitarà l’estructura i els para-ments de l’antiga sala de plens, on s’eliminarà la tarima existent i es restauraran les pintures.

  Bomba de formigó gegantEls treballs per arreglar el terra de l’antic Ajuntament fan intervenir una espectacular màquina que va tallar el trànsit dimecres al carrer Major

  POLÍTICA | ELECCIONS MUNICIPALS

  SUCCESOS | VALLÈS OCCIDENTAL

  OBRES | ANTIC AJUNTAMENT

  L’Altraveu enregistra un vídeo

  Desarticulen una xarxa que robava cotxes

  L’agrupació d’electors de L’Altraveu ha començat a rodar un víedo per diversos llocs de Castellar. La filmació reflecteix els missatges que l’agrupació va difondre durant la presentació de la candidatura de fa tres anys i mig i serà presentat el 5 de novembre.

  Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una xarxa de delinqüents que robava cotxes i posteriorment els venia. La xarxa, que també va actuar a Castellar, sostreia els cotxes directament els cotxes dels concessiona-ris i dels tallers aprofitant un descuit dels seus treballadors. || Acn

  POLÍTICA | HOMENATGE A LLUÍS COMPANYS

  Record al president de la Generalitat

  Una trentena de persones van retre homenatge divendres passat a Lluís Companys, president de la Generalitat assassinat justament fa 70 anys. L’acte va comptar amb un parlament del vicepresident de la secció local d’ERC, Santi Vilalta, i amb la presència de l’actor castellarenc Joan Romeu que va recitar el poema Fi de Lluís Companys de Josep Carner.

  cEdIdA

  cEdIdA

 • ACTUALITAT

  dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010 09· cAStELLAR dEL vALLèS

  Castellar inaugura una plaça en honor a Carcassona

  Des del passat dissabte, Castellar té una plaça en honor de Carcasso-na. L’acte d’inauguració va tenir lloc durant el matí del dia 16, a l’Ajunta-ment i a l’espai batejat, que ja exis-tia i que es localitzava a prop del Complex esportiu Puigverd, a la cruïlla de l’avinguda d’Onze de Se-tembre i Ronda de Llevant, però que encara no tenia nom.

  L’acte institucional va comen-çar als Jardins del Palau Tolrà, amb l’arribada de regidors i edu-cadors de Carcassona, que van ser rebuts a la casa consistorial per l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, i pels diversos regidors.

  A continuació, a la sala de plens de Ca l’Alberola, es va fer la signatura del Llibre d’Honor per part dels representants de l’Ajun-tament de Carcassona i del Colle-ge de Grazailles.

  Per finalitzar aquesta part protocolària, l’Ajuntament de Cas-tellar va fer entrega de mongetes del ganxet per als representants francesos i de diversos obsequis per als alumnes de Grazailles.

  El recorregut de la comiti-va fins a la plaça es va fer a peu. Cap a les 12.15 h es van iniciar els parlaments institucionals de l’ac-te d’inauguració. Primer, l’alcalde de Castellar i el regidor de cultu-ra de Carcassona van descobrir el monolit que, a partir d’ara, s’ubi-carà a la plaça.

  A continuació, van parlar els alumnes del College de Grazailles, Margaux i Maxime, el director de

  Castellar del Vallès té, des del passat dissabte, una plaça batejada com a plaça de Carcassona

  Marina Antúnez

  l’escola Alix Barrio, la directora de l’Institut de Castellar Lídia Tuà, el regidor de Cultura i Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Carcassona Jean-Marie Mercadal, i l’alcalde Ignasi Giménez.

  Per amenitzar l’acte d’inau-guració, es va poder gaudir de les actuacions del Ball de Bastons, Ball de Gitanes i els Gegants de l’Esbart Teatral. També es va ofe-rir un refrigeri i una copa de cava a tots els assistents.

  el motiu d’aquesta plaça || La plaça Carcassona, que fins ara

  no tenia nom, es va batejar amb el nom d’aquesta ciutat france-sa amb motiu de l’intercanvi lin-güístic que des de fa anys duen a terme l’Institut de Castellar i el College de Grazailles de Carcas-sona. La relació es va iniciar quan els alumnes dels dos centres van començar a cartejar-se per prac-ticar, respectivament, el castellà i el francès.

  Fruit d’aquesta relació entre centres educatius francès i català, els responsables de l’intercanvi de l’institut de Castellar, Josep Asen-sio i Lídia Tuà, van fer la petició a

  Personalitats del món educatiu i polític de Carcassona i de Castellar, durant l’acte d’inauguració de la plaça. || J.G

  l’Ajuntament perquè una plaça de la vila pogués dur el nom de Car-cassona.

  El passat mes de febrer, la Comissió d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Castellar va acordar donar resposta a aquesta demanda. I va nomenar un espai que fins llavors no tenia nom, la plaça de Carcassona.

  castellar, a carcassona || Les in-auguracions no s’acaben aquí, ja que el proper mes d’abril s’estre-narà una plaça o carrer a Carcas-sona amb el nom de Castellar.

 • D

  LA BÚSTIA Podeu escriure les vostres cartes a [email protected] deixeu nom, cog-nom, número de telèfon i número del dnI. màxim 15 línies. Les cartes de més ex-tensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arri-bada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

  Pintures gegants

  El pintor castellarenc Francisco Rodríguez Ruiz és un expert a l’hora de fer il·lustracions gegants in situ. Així ho ha demostrat treballant per a grans empreses i espais diversos. En la imatge el veiem ‘a peu de pintura’, tre-ballant en una de les seves obres. FOtO: cEdIdA

  LA FOTO DE LA SETMANA

  Edita: Ajuntament de castellar del vallès · c. major, 74 1r Pis · 937 472 123

  Director: Julià Guerrero · Redactor en cap: Jordi Rius · Direcció d’art: carles martínez calveras

  Redacció: marina Antunez, cristina domene i Jordi mas · Fotografia: Josep Graells

  Compaginació: Àngel Pastor · Disseny publicitat institucional: Jordi batalla

  Publicitat: ielou comunicació, S.L. 661 567 984 · 651 650 822 · Impressió: Gràfiques canigó SL

  Distribució: tEb castellar · Tiratge: 5.000 exemplars

  Correu electrònic: [email protected] · Dipòsit legal: b-13007-2008

  Una marxa infantil molt especial

  Aclariment

  Manca dedisponiblitat de les targetes T10

  Preguntas en el aire

  Maria Consol Casajuana

  Francisco Espinosa

  iumenge 3 d’octubre del 2010, a la plaça Major de la Vila. A la plaça Major, la del Sortidor, la de la Font, la de Cal Tor-retas... la nostra estimada plaça. Dic tot això perquè tenim un embolic de places a casa nostra...

  I ara vaig al gra. En tal dia va tenir-hi lloc la 50a Marxa Infantil de Regula-ritat, instaurada per l’antiga SEAC (ara Centre Excursionista) l’any 1961. A partir de les 8 del matí va començar a aparèixer la quitxalla inscrita, la petita i la gran perquè enguany hi érem convidats tots els que vam par-ticipar a la primera edició, ara farà només 50 anys! A mesura que enge-gàvem, ens posaven un dorsal amb el mateix número que havíem dut el 1961, on hi deia: “Jo també la vaig fer fa 50 anys”. A la part del darrere hi constava el premi o regal que et va tocar en aquella ocasió. Tot un detall, francament. Val a dir que gairebé ningú no se`n recordava...També us diré que molts no ens reconeixíem, ja que feia entre 30 i 40 anys que no ens havíem vist més. Emocionats i un xic tremolosos, vam recordar les nostres batalletes. Tu estàs molt prim! i tu eres morena! i a tu et trobo força bé! i tu com més gran més interessant! Després d’in-tercanviar-nos els números de telèfon o d’e-mail també, enfoquem car-rer del Puig de la Creu amunt, i anar fent, que fa pujada.A les 12 del migdia, ens tornem a trobar a l’Era del Petasques, on s’havien instal·lat els jocs (la Xiruca Party, en diuent). Ens envolta una munió de ‘paparazzi’ per a fer-nos la foto del grup, i tirem avall pel mateix carrer del Puig de la Creu per on havíem pujat. Però ara ho fem acompanyats de familiars i amics. L’arribada a la plaça Mjaor fou apoteòsica, amb grans aplaudiments i alguna llagrimeta, tot s’ha de dir, amb molta emoció.Donem les gràcies a l’Àngel Pastor per posar la música adequada a no-saltres, al Centre Excursionista per haver-nos convidat i cuidat tan bé, al nombrós públic que feia d’animador, i a les autoritats que ens varen prestar suport en tot moment. Per molts anys.

  Perdoneu, però algú ho havia de dir

  Sovint, en els mitjans escrits locals, podem llegir opinions que desinformen, m’explico: es pot opinar sobre qualsevol cosa, però informant correctament, i això sobre tot si qui ho fa tè un càrrec polític. En el nº 122 de L’ACTUAL , la regidora de CiU Mercè Carbonés, en el seu escrit “Consell escolar de postal”, afirma que el dia 6 d’Octubre es va re-unir el Consell Escolar; jo represento a l’AMPA de l’Emili Carles Tolrà en el Consell Escolar Municipal i a la Fede-raciò d’AMPAs de Castellar del Vallés i li puc assegurar que aquell dia es va re-unir la Comissio Mixta, una comissió de treball del Consell Escolar el qual es re-unirà el proper 27.10.10.En el mateix nº de l’Actual, a la secció de passatemps, hi ha un error en el cog-nom del batlle actual. Cal ser més curo-sos amb la informació que es difon.

  En l’article de CiU publicat la set-mana passada hi ha un error: allà on diu “consell municipal” hauria de dir “comissió d’educació” (també en el títol), i on diu “comissió mixta” hau-ria de dir “consell escolar municipal”.

  L’AMPA de l’IES Castellar vol fer pública una situació que ens sem-bla del tot inacceptable: des del passat setembre no hi ha a dis-ponibilitat de targetes T10 que es bescanvien per les velles, tal de reduir el preu del transport dels alumnes. Quan els alumnes van a buscar-les, els hi diuen que fins a l’octubre, ara ja som a l’octubre i no se sap quan n’hi haurà. Pregun-tada la regidora d’Educació sobre el tema, respon que a partir de mitjan octubre, però que s’ha de revisar tot el procés de donació de targetes, ja que algú en fa un mal ús. Com a AMPA ens sembla perfecte que es vulgui controlar l’ús dels ajuts que fa l’Ajuntament però creiem que els dos procedi-ments es poden fer alhora, per una banda es poden seguir donant les targetes i per l’altra fer una revi-sió dels criteris, que després de tot, va atorgar el propi Ajunta-ment. D’altra banda, volem posar de manifest que a inici del curs passat, aquesta AMPA va fer una instància on es demanava ampli-ar aquesta mesura als alumnes de 1r d’ESO (12/13 anys, ara fun-ciona a partir dels 16), instància de la qual no hem rebut respos-

  Beatriu Garcia

  Participants de la marxa el passat 3 d’octubre. La imatge ha estat retocada per afegir-hi tres persones que no van ser a temps per la foto. Els trobeu?

  Ral·li Fotogràfic

  Voldria comentar un fet que per la seva naturalesa em sembla força important. Fa 4 anys que visc a Castellar i per primera vegada, durant la Festa Major he parti-cipat al Ral·li Fotogràfic 2010 . Vaig exposar-hi 5 fotografies. El dia 2 d’octubre vaig anar al Mer-cat on continuaven encara expo-sades entre moltes altres. El dia 8 d’octubre , el meu pare va anar a veure l’exposició i em va dir que hi eren totes menys una.Jo estranyat que m’hi arribo i evidentment en faltava una. La fotografia que faltava era una on es veia el Grup de Majorettes de Castellar tirant el pal que duien i retratat a l’aire, com si estigués flotant a l’espai. Vaig anar a la bo-tiga on vaig fer la inscripció tot ex-posant la meva queixa i em van dir que una senyora s’havia inte-ressat per la fotografia perquè li havia agradat molt .Després d’explicar el meu cas al noi de la botiga em va dir que aques-tes fotografies tenen drets d’autor i que n’hagués pogut treure un im-port econòmic.Crec que les coses no poden fer-se d’aquesta manera , segur que si la persona que em va agafar la fotografia s’hagués posat en contacte amb mi , a través de la Regidoria de Cultura, o a través de la botiga, jo mateix, li hagu-és regalat una amb molt de gust. Aquest fet ens demostra la falta d’educació de moltes persones que sembla que vulguin fer les coses a la seva manera. Mala-ment, molt malament.

  Eduard González

  MªMercè Falgueras Camps

  Grup Municipal de CiU

  Dejo en el aire varias preguntas... no se puede hacer nada en el cruce

  sólo tienen 15 minutos para ir de Castellar a la estación de autobu-ses cuando es imposible en muc-has ocasiones? Por no hablar que hay expediciones que sencillamen-te se pierden... especialmente las de ‘35 que deben partir hacia Cas-tellar desde Sabadell.En un par de ocasiones, propu-se al ayuntamiento mediante ins-tancia, que contemplasen la posi-bilidad, en su tiempo en el Palau Tolrà, que instalasen una máqui-na expendedora de tarjetas ATM, tipo las que podemos encontrar en los FGC, Renfe... esta primera petición hace ya un tiempo que la cursé... y no he obtenido respues-ta. Recientemente, tramité una se-gunda petición, y espero que por lo menos se tenga en cuenta, para que la instalen en el Mirador.Y no hay que decirlo, 2011 bille-te sencillo a 1,45... titulos ATM un poco más caros.... y no se pueden mejorar los servicios de transpor-te público?

  ta, tot i que l’Alcalde ens va donar una resposta afirmativa pel car-rer. Ens agradaria més rigor alho-ra d’abordar certs temes, ja que emprenya força llegir a L’ACTU-AL que el nombre de T10 s’ha in-crementat al llarg del curs pas-sat, quan és una mesura que ara per ara no funciona.

  de la Sony, cuando por ejemplo, los autobuses de la linea c1 se in-corporan a la carretera dirección a Sabadell? Sin exagerar, a veces se han perdido hasta 10-15 minu-tos para poder hacer la incorpora-cin a la carretera.Por otro lado, supongo que la construcción de la segunda ro-tonda ayudará a gestionar mejor el trfico... pero el desdoblamiento de la B-124 hasta el puente... ¿no es peor el remedio que la enfer-medad? Dos carriles irán a parar a un sólo carril cuando se llegue al puente, yendo dirección a Sa-badell... se va a liar la de madre y muy señor mío...Qué sucede con los horarios de la C1 en festivos y fines de semana? No los piensan arreglar? Por qué

  OPINIÓ

  10 dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

 • OPINIÓ

  dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010 11· cAStELLAR dEL vALLèS

  John Fitzgerald KennedyPolític

  L’èxit té molts pares, però el fracàs és orfe

  torna a començar. Aquest fet passa en moltes circumstàn-cies de la vida, però

  on es fa més palès, és en els cen-tres escolars. La “petardada “de Sant Joan marca el final de curs i la “petardada” de la festa major marca l’inici d’un altre. (Bé, ara ja no). I així anar fent.Aquest curs 2010-11 presenta moltes novetats, tant a nivell local com a ni-vell general. M’agradaria comentar aquests aspectes, alguns d’ells molt positius i altres més conflictius.Sens cap mena de dubte la inau-guració d’equipaments escolars re-presenta per qualsevol població un dels esdeveniments més impor-tants. A Castellar ens hem de felici-tar per partida doble. La posada en marxa de l’edifici de l’escola “El sol i la Lluna” i de l’escola bressol “Colo-brers” contribuirà, en gran mesura, a millorar el gran nivell educatiu de la nostra població. Una altra de les novetats positives és la implementació de l’ESO a l’es-cola “La Immaculada”, augmentant, d’aquesta manera, l’oferta de l’edu-cació obligatòria.Pel que fa referència a aspectes més pedagògics cal destacar la implan-

  trimestre i escapçar-lo d’una forma poc lògica. En l’ensenyament infan-til no se sap ben bé com s’organit-zarà aquesta setmana no lectiva. El departament d’Educació destinarà una quantitat clarament insuficient per poder subvencionar activitats. És, per tant, una mesura més con-flictiva que efectiva.No voldria oblidar el contenciós obert per una altra mesura admi-nistrativa sense gaire justificació. Tradicionalment, per raons clima-

  ...

  LACTUAL.cat

  Pepe González*

  l dimarts 19 es va pre-sentar la versió digital de L’ACTUAL. Amb la po-sada en marxa del nou

  suport, finalitzem un procés que va començar ara fa tres anys i que ha su-posat una autèntica revolució en la co-municació local. La primera decisió, ja a la tardor del 2007, va ser separar de

  E

  Why... || JOAn mundEt

  Quan creus que ja s’acaba...

  PLAÇA MAJOR

  Josep Blasco*

  tològiques, les tres setmanes de juny es desenvolupaven en jornada intensiva a l’educació primària. En-guany s’ha negat el permís. La re-acció del professorat d’alguna de les escoles ha estat l’anul·lació d’ac-tivitats extraescolars, principalment les famoses colònies. Des del punt de vista laboral la mesura és abso-lutament legítima. De tota manera no m’agradaria que fos una postura tancada i caldria obrir una negoci-ació que apropés les posicions. Des

  d’aquí voldria demanar a la Regido-ria d’Educació que s’oferís per inten-tar mediar i negociar amb els claus-tres per a què es pugui reconsiderar l’organització d’una de les activitats que, sens dubte, els alumnes recor-daran amb més satisfacció. Entre els uns i els altres no els podem prendre aquesta il·lusió. Tard o d’hora el con-flicte s’ha de tancar, doncs bé, no ho allarguem.

  *Director de l’institut Puig de la Creu

  manera radical la Comunicació Institu-cional de la gestió dels Mitjans de Co-municació Públics. La segona decisió va ser la creació de la redacció única, que va donar peu, en unes quantes set-manes, a la creació de L’ACTUAL que compartiria redacció amb Ràdio Caste-llar, reformulada poc després, especial-ment en els informatius i les bandes de gestió més professionals. Coincidint amb aquest procés el ple mu-nicipal va aprovar, de forma unànime, la creació del Consell de Comunicació.Ara es posa en marxa l’últim suport. La

  mateixa redacció editarà Radio Caste-llar, el setmanari L’Actual i LACTUAL.cat. Els canvis en el nostre sistema de comunicació han coincidit amb una ex-plosió en el camp virtual, els blocs, face-book, twitter... s’han convertit en instru-ment d’ús comú, a l’abast de tothom i en els quals la informació és instantània.Una administració moderna, eficaç i oberta a la innovació i a la participa-ció que generen les noves tecnologi-es, ha de ser sensible a aquesta nova realitat comunicativa.El gener del 2009 es va posar en marxa

  QUINA MINA DE PROPINA Seb (Joso Sabadell)

  tació, en els centres de secundària de Castellar, de l’anomenat projecte 1x1. Consisteix en l’ús d’un ordina-dor personal per a cada alumne, amb connexió a la xarxa i a continguts di-gitals, substituint d’aquesta manera els tradicionals llibres de text.És una llàstima que aquests aspec-tes positius tinguin un gran contra-pès amb decisions administratives que són a la vegada conflictives i in-necessàries. El retoc del calendari escolar no acontenta ningú. L’avançament de l’inici del curs es compensarà amb una setmana de parèntesi lectiu al mes de març. Des del punt de vista de l’ensenyament secundari, aques-ta setmana només servirà per ta-llar el ritme acadèmic en el segon

  el nou web institucional www.castellar-valles.cat molt més potent, amigable i versàtil, després han vingut la crea-ció de perfils a Facebook, tant des de la Ràdio com “L’estima Castellar”, pensat especialment per comunicar les activi-tats lúdiques i festives i que ara també està present a Twitter.I tot això, sense renunciar a altres fórmules, com els SMS o els correus electrònics, que ara ja ens semblen sistemes tradicionals.Sincerament crec que l’Ajuntament ha estat a l’al-çada i avui la gent de la nostra vila està molt més i millor informada.

  *Regidor de Comunicació

  Cal que ens tornem a presentar a les

  eleccions?

  L’Altraveu

  questa és la pregunta que obrirà el debat del 5 de novembre a la sala d’actes de l’auditori Mi-

  quel Pont a les 19 hores. L’acte que ha pensat l’agrupació d’electors/es té la voluntat de conèixer quina ha estat la percepció de la ciutadania entorn la tasca feta des de la candidatura de l’Al-

  A

  traveu de Castellar. L’acte és obert a tothom, sobretot a aquelles persones que tenen una opinió formada sobre la iniciativa que es va engendrar fa 4 anys i volen dir-hi la seva. Es pre-tén fer una reflexió conjunta sobre el que s’ha fet i el que no s’ha fet, sobre si s’ha fet de forma positiva i sobre els aspectes que caldria millorar o fer d’una altra manera. L’Altraveu pre-tén, amb aquesta trobada, fer-se amb elements de discussió i reflexió que determinin posteriorment si és ne-cessària la seva presència a les pro-peres eleccions locals.En l’acte es projectarà un petit vídeo que s’ha estat fent amb gent diversa i arreu del poble on s’exposen les idees utilitzades en la presentació de la can-didatura a les eleccions passades.D’aquesta manera, l’agrupació vol mostrar que ha procurat treballar amb i per la transparència de les de-cisions municipals. L’acte serà presen-tat i conduït per membres de l’agru-pació i explicarà quines han estat les dificultats i potencialitats d’un movi-ment ciutadà articulat políticament. El debat amb la gent que assisteixi serà la part central de l’acte. Després hi haurà un refrigeri per compartir amb tothom. La teva presència acti-va a l’acte, i les reflexions i conclusi-ons que se’n derivin poden modificar el mapa electoral de Castellar en les properes eleccions municipals.

 • OPINIÓ

  12 dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

  Les T-10

  L’altre patrimoni

  Gemma Perich

  Secció local d’ERC

  n els darrers dos mesos, ens han ar-ribat diverses queixes de la impos-sibilitat que ha tingut la ciutadania per adquirir les targetes T-10 de la

  Vallesana. Molts ciutadans s’han dirigit a l’Ajun-tament i han obtingut per resposta que no n’hi havia, que no els n’havien arribat i que no sabi-en quan en tornarien a tenir.

  al com teníem programat , dis-sabte 16 d’octubre ens vàrem trobar una colla al Pitu de can Barba, a la plaça de la Miranda,

  per fer un petit recorregut pel nostre patri-moni. Ens va fer un matí esplèndid; l’escalfor del sol feia oblidar l’aire fresquet. Tot donava peu al fet que des del primer pas la conversa s’encetés viva i encuriosida. El Pitu o el Bram, la sirena del canvi de torn, marcava el temps civil com el campanar mar-cava el religiós. Al costat, la xemeneia cons-truïda als anys 30.

  E

  T

  Fem una mica de memòria: l’any 2006 el go-vern de CiU posar en marxa les bonificacions de l’autobús per a la gent gran, unes bonificaci-ons per a les que hi havia 20.000 euros de pres-supost. Arribats a l’any 2008, el grup municipal de CiU, des de l’oposició, fa una proposta que les bonificacions s’estenguin també als joves d’en-tre 16 i 26 anys, ja que aquest col·lectiu utilitza el transport per estudiar i pensàvem que era una bona mesura d’ajut a les famílies en temps de crisi. La proposta va ser acceptada pel PSC i posteriorment, CiU va demanar una memò-ria avaluadora sobre aquests ajuts concedits dins del pla contra l’atur del govern municipal

  socialista. El resultat va ser espectacular: de les poques ajudes que s’havien atorgat, un 80% corresponien a les bonificacions de l’autobús. Quedava clar, doncs, el gran impacte que la me-sura havia tingut.La manca de targetes T-10 des del mes de maig d’enguany respon a la gran demanda que hi ha d’aquest servei i a que l’ajuntament havia exhau-rit la partida pressupostària prevista.En el passat ple del mes de setembre, CiU i l’Al-traveu va demanar a l’equip de govern que es pronunciés, que en digués alguna cosa, que ens expliqués a tots què pensava fer sobre aquest tema. La resposta de l’equip de govern va ser

  Enfilem la baixada cap a la fàbrica: un incomp-table nombre de persones de Castellar van fer aquest camí durant tota la vida de la fà-brica. No hi havia a Castellar cap família que no comptés amb algun membre que hi treba-llés. Arribem a la porta de la fàbrica. Mil pre-guntes: quina és la situació actual? sembla que s’estigui reconstruint l’edifici d’entrada a les oficines, però les obres estan parades. Hi ha activitat...? El Roger Rocavert no ens acla-reix la situació actual però sí que ens explica la importància històrica d’aquell indret on du-rant segles, i a redós del riu, s’hi van anar cons-truint molins fariners, i de com aquests molins varen anar convertint-se en molins paperers o de draps. Així, s’hi van anar succeint diferents activitats: una fàbrica de pólvora cap al 1600 a Can Barba; la Farga, una fàbrica d’aram; el molí de Farina del castell, que fou enderrocat

  a finals del segle XIX per construir-hi una fà-brica. Durant segles aquest molí fariner va ser d’ús obligatori per als habitants del terme de Castellar perquè el senyor del castell així ho manava, ja que el molí era seu.Restem a l’espera de veure què ens en diu l’estudi del Patrimoni fet per la Diputació del que en queda de tot això. Patrimoni a banda, el que sí que ens queda és un cert desconcert urbanístic d’aquella zona. (Tema per la revi-sió del pla General.) Pugem amunt en direcció a la carretera de Terrassa, i el fil de la conversa és la consta-tació de com no queda gairebé res d’una in-dústria de referència nacional, estatal i eu-ropea: uns documents a l’arxiu Municipal i poca cosa més.La joia de la corona del recorregut va ser la visita a la casa a peu de carretera, abans d’ar-

  ribar al pont, que no sabem amb quin nom està catalogada. Patrimoni de la vila. Està en un estat llastimós, patètic, indignant. Com es pot permetre que es malmeti una propietat municipal fins aquest extrem? No pretenem buscar culpables, perquè entenem que pot-ser la culpa és de tots. És una casa preciosa i està completament trinxada; s’han endut tot el que podia tenir un cert valor: canona-des, radiadors de la calefacció, la caldera, les rajoles del terra de mosaic hidràulic, les ba-ranes de l’escala...Fem una ullada a les obres del Rec, i desprès de travessar el Pont Vell, construït el 1808, ens as-seiem en uns bancs molt ben situats, des d’on podem contemplar una bonica postal de tota la visita, un bon resum de tot plegat; fem un mos i intercanviem impressions mentre contemplem les impressionants gorges del nostre riu.

  que estan preparant unes bases reguladores per limitar l’accés d’aquests ajuts de transport, però la setmana següent al ple, les targetes T-10 ja es podien adquirir a l’ajuntament altre cop.El grup de CiU ha demanat aquestes bases per estudiar-les. Creiem que aquesta sí que és una bona mesura d’ajut en moments de crisi, per tant, si veiem que retallen l’ajut a través d’aques-tes bases, al menys, exigirem que les tisores també retallin altres despeses potser no tant profitoses per la ciutadania. Ni que sigui per re-duir la despesa mensual del seu setmanari.

  Regidora de CiU

  EL TAULER

  TANCAMENTPROVISIONAL APARCAMENT

  + INFO:www.castellarvalles.cat

  A partir d’aquesta setmana, l’àrea d’aparcament del carrer de Sant Feliu estarà tancada als vehicles a causa d’unes obres que s’han de dur a terme a les pistes de tennis adjacents.El pàrquing es podrà tornar a utilitzar quan acabin els treballs, que tenen una durada prevista d’unes tres setmanes.

  ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

  La convocatòria per sol·licitar el vot per correu a les properes eleccions alParlament de catalunyaestarà oberta fins al proper 18 de novembre.El període per presentar el vot a l’Oficina de correus anirà del 8 al 21 de novembre.

  + INFO:www.castellarvalles.cat

  4t CONGRÉS D’HISTÒRIALOCAL

  Dissabte, 20 de novembreSala d’Actes de El mirador

  Fi del termini d’inscripció ipresentació de comunicacions:31 d’octubre.

  Es poden presentarcomunicacions en qualsevol d’aquests àmbits:

  - Història de Castellar del Vallès.

  - Arqueologia i patrimoni de Castellar del Vallès.

  + INFO: Arxiu Municipal(plaça Llibertat, s/n - Tel. 937 144 682)A/e: [email protected]

  VACUNACIÓCONTRA LA GRIP

  Si tens més de 60 anys, pots acostar-te de dilluns a divendres als casals de Gent Gran i elservei municipal d’infermeriaet posarà gratuïtament lavacuna antigripal.

  Casal de la plaça Major(pl. major, s/n)de 16 a 16.45 h.

  Casal Catalunya(c. Prat de la Riba, 17)de 17 a 17.30 h

  + INFO:Casal pl. Major - Tel. 937 143 655Casal Catalunya - Tel. 937 158 998

  CARRER SANT FELIU

  CANVI D’UBICACIÓ OPENSURFALS MATINS

  A partir de dilluns, 25 d’octubre, l’Opensurf es trobarà ubicat de 10 a 13.30 h a l’espai polivalent de l’antic mercat municipal, per adaptar els espais deEl mirador a les necessitatsde la ciutadania.

  A les tardes, de 16 a 20.30 h (últim dimarts de mes, de 16 a 19.30 h), continuarà situat al 2n pis de El mirador.

  + INFO:Tel. 937 144 040

 • ESPORTS

  dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010 13· cAStELLAR dEL vALLèS

  Víctor Cuervo / J.M.

  Canvi de cara. La Unió Esporti-va Castellar va exhibir-se sobre la gespa del Pepín Valls en un partit on el Sant Celoni no va demostrar la seva posició a la taula. Els caste-llarencs van passar per sobre del rival (3-0) i es van imposar amb claredat. Amb el triomf abando-nen l’últim lloc de la taula de Pri-mera Territorial.

  Els veterans del tennis perden contra el Montcada

  L’equip b de veterans del club tennis castellar va perdre per 1 a 4 contra el montcada i Rei-xac a les instal·lacions del carrer

  Sant Feliu. Era un partit corres-ponent al torneig de la Penya Ar-lequinada, en el qual els castella-rencs només van poder guanyar un partit de dobles: el format per la parella miquel martínez i Xavi calveras.

  La segona cronoescaladaes farà el 31 d’octubre

  La segona cronoescalada al Puig de la creu organitzada pel club ci-clista castellar - bike tolrà es farà el 31 d’octubre. Per primer cop

  s’obre la participació als no socis i els interessats en inscriure’s poden apuntar-se a la seu social del club al carrer Portugal. La prova té 210 metres de desnivell positiu amb un pendent 6,5% de mitjana i 3,3 qui-lòmetres de recorregut.

  Canvi de cara (3-0)La UE Castellar s’exhibeix davant del colíder amb un joc ràpid i molt contundent.Argemí, Pozo i un gol en pròpia porteria consumen la golejada a casa

  “L’equip es va mostrar molt seriós i contundent davant d’un rival perillós”, comenta l’entrena-dor Quico Díaz. Els castellarencs van mostrar molt més ritme que el Sant Celoni des del primer minut dominant el joc i creant una gran quantitat d’ocasions que no es van aprofitar en el primer temps. A la represa, més del mateix, un Cas-tellar ràpid i un Sant Celoni que recorria al joc dur, tallat perfec-tament pel col·legiat del partit. Al

  minut 60 un cop de cap de Marc Argemí obria el marcador i cinc minuts més tard un gol en pròpia porteria sentenciava pràcticament el partit. Per arrodonir la golejada Aitor Pozo sortia al camp i mar-cava el tercer gol. El castellarenc ja suma tres gols en només qua-tre partits.

  El municipal Pepín Valls va reconèixer l’exhibició de l’equip rendint un bon homenatge a l’aca-bament del partit.“L’aficionat

  Al final del partit, els jugadors van aplaudir el suport de l’afició que va poder veure guanyar l’equip per primera vegada aquesta temporada. || JOSEP GRAELLS

  castellarenc que ha vingut a l’es·tadi ha sortit molt satisfet per l’espectacle que hem generat”, explica Quico Díaz, que va acabar el partit molt satisfet del joc des-plegat pels seus homes i del resul-tat final.

  Ara el Castellar inicia un principi d’escalada a Primera Ter-ritorial. Els castellarencs sumen quatre punts, fet que els permet abandonar l’últim lloc de la clas-sificació en detriment del Can

  Trias, que ara és el cuer del grup. Ha estat, a més, una jornada atí-pica a Primera Territorial, ja que cap dels equips de la part alta -Ca-novelles, San Lorenzo, Sant Celo-ni, Puigreig i OAR Vic- ha acon-seguit la victòria aquest passat cap de setmana, per la qual cosa la classificació del grup 4 s’apreta una altra vegada.

  rivals directes || Les properes jor-nades són decisives per confirmar la recuperació de la Unió Espor-tiva Castellar. Aquesta setmana els castellarencs visiten el camp del Lliçà d’Amunt, situat només dos llocs per sobre de l’equip de Quico Díaz. En cas de victòria el Castellar superaria als del Vallès Oriental. La setmana següent, el Can Trias, cuer de la categoria, vi-sitarà el Pepín Valls necessitat de punts ja que tan sols han sumat 2 punts de 18 possibles.

  És una bona oportunitat per aconseguir una ratxa positiva ja que després els de Quico Díaz ju-garan contra el Parets i el Cano-velles, equips de la zona alta de la taula. Si guanyen els dos propers partits aconseguiran sortir de la zona baixa i consolidar-se a la zona mitja de la taula.

  4 LA XIFRA

  punts en sis jornades. L’inici més discret del castellar en les últimes tempo-

  rades. A la 2006-2007 també va sortir del pou amb una vic-tòria en la jornada sis.

 • ESPORTS

  14 dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

  El Blume reprèn demà les activitats de patinatge

  Els patins tornen al Joaquim Blume. Després d’una pronuncia-da aturada, el Club Patinatge Ar-tístic Castellar retorna celebrant el festival que s’hauria d’haver organitzat per Festa Major, però que no es va poder realitzar a causa de les obres de remodela-ció del pavelló.

  El festival començarà a les sis de la tarda amb l’actuació dels patinadors del CPA Castellar, que aquest darrer més han intensi-ficat els seus entrenaments per polir els últims detalls de cara al

  Aquesta imatge tornarà a ser habitual al pavelló Joaquim Blume després de les obres de remodelació. || J.G.

  El patinatge artístic torna dissabte al pavelló Joaquim Blume després de la remodelació de les instal·lacions amb el festival de Festa Major

  festival de demà. L’actuació que-darà completada amb la presèn-cia del Club Patí Salou i el Club Patí Sant Quirze del Vallès. El CPA Castellar ja ha comunicat però, que no es veuran tantes actuacions conjuntes ja que en haver començat a entrenar l’es-cola, no han pogut dedicar tot el temps a preparar aquestes actu-actuacions en grup.

  un nou pavelló || Així, les patina-dores podran estrenar-se al nou pavelló Joaquim Blume, que va ser remodelat durant el passat estiu. El CPA Castellar considera satis-factória la remodelació del pave-

  lló tot i que lamenta la durada de les obres. “Se’ns ha fet llarg però hem de reconèixer que s’ha fet el possible per acabar aviat”, co-menten els responsables del club.

  Els nois i noies gaudiran d’uns nous vestidors remodelats de dalt a baix, i com a principal novetat, cal destacar el trasllat de les taquilles del club, que ara se situen on abans hi havien els lava-bos del pavelló. “Valorem el que tenim, és un bé de tots. El canvi als vestidors és impresionant i esperem que els que vinguin de fora gaudeixin d’aquestes instal·lacions”, destaquen fonts del CPA Castellar.

  Víctor Cuervo

  La temporada social del Futbol Sala Castellar ha donat el tret de sortida aquesta mateixa set-mana. Repeteix un any més al pavelló Joaquim Blume amb un format semblant als anteri-ors anys i amb un total d’onze equips que competiran entre ells fins al mes de juny.

  El primer duel de lliga va ser aquest dilluns, amb un par-tit que va enfrontar Manteni-ments i Sotracs. El líder de la temporada anterior, el Mante-niments, va emportar-se la vic-tòria per 10 a 2.

  La lliga constarà de dues fases. La primera, anomenada campionat d’hivern, durarà fins al mes de gener. Al febrer es dis-putarà el torneig de Copa, que du-rarà unes breus setmanes abans d’iniciar-se la segona fase regular, la lliga d’estiu, que finalitzarà el mes de juny.

  Per a aquesta temporada hi ha cinc noves incorporacions a la lliga social: Sotracs, Ràcing Cas-tellar, Gemma Imatge, Amics de Tous i Balcó del Capellà. Aquest últim ja havia jugat a la lliga soci-al en anteriors temporades, men-tre que Amics de Tous és un con-junt d’exjugadors del Futbol Sala Castellar.

  Jordi Mas

  Onze equips inscrits per a l’inici de la lliga social de futbol salaManteniments i Sotracs van protagonitzar dilluns el primer partit de la nova temporada

  La temporada comença amb cinc novetats a la lliga social. || JOSEP GRAELLS

  PATINATGE FUTBOL SALA

 • ESPORTS

  dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010 15· cAStELLAR dEL vALLèS

  ÀREA POLIESPORTIVA

  Tres figures de Castellar vestits de blaugrana

  Dies especials i de retrobaments al pavelló Dani Pedrosa. Si la set-mana passada era Lluís Tomey, l’entrenador del Vic, que visitava Castellar després d’haver aconse-guir el Campionat de Catalunya i el sotscampionat d’Espanya amb l’alevi A l’any passat, aquest passat dissabte va ser el torn de tres de les figures d’aquell històric equip. La casualitat ha volgut que tots els membres d’aquell aleví hagin que-dat enquadrats al mateix grup, en-guany en categoria infantil.

  Juan Rovira, Oriol Garcia i Arnau Russell en el partit de dissabte passat al pavelló Dani Pedrosa. || JOSEP GRAELLS

  Juan Rovira, Oriol Garcia i Arnau Russell van tornar a jugar dissabte al pavelló Dani Pedrosa, aquesta vegada defensant la samarreta del Barça

  Xavi Planas fa segon a la cursa del CNS

  L’atleta del CAC Xavi Planas va aconseguir el segon lloc a la prestigiosa cursa del Club Na-tació Sabadell. Un traçat de 10 quilòmetres amb sortida i ar-ribada a la Gran Via en què

  Oriol Garcia, Juan Rovira i Arnau Russell van tornar a cal-çar-se de curt molt abans del què esperaven al pavelló Dani Pedro-sa. Amb la samarreta del Barça, els exjugadors del Castellar van enfrontar-se al seu anterior club i es van emportar la victòria per un contundent 0 a 6.

  L’Hoquei Club Castellar es troba enquadrat en el grup 11 de la fase prèvia del Campionat de Catalunya. El Barça domina amb claredat al grup amb tots els par-tits guanyats, mentre que el Cas-tellar és segon amb tres victòries en quatre partits. El Vic de Lluís

  Tomey ocupa el quart lloc de la taula amb tres punts.

  golejada del sènior || El sènior de l’Hoquei Club Castellar va golejar al Premià amb facilitat per 9 a 2 en un partit disputat al pavelló Dani Pedrosa. El conjunt entrenat per Alejandro Ruglio suma els partits per victòries a la seva pista i ara ha d’intentar aconseguir la prime-ra victòria lluny de Castellar, tot i que demà juguen contra el líder, el Riudebitlles. L’equip local és quart a la classificació del grup C de Se-gona Catalana amb dues victòries i una derrota.

  La primera jornada de la Lliga Social Escolar de bitlles catalanes va comptar amb la participació de vuit bitllaires. Després de dues rondes, Martí Capel lidera la classificació amb un total de 105 punts, seguit de Roc Franch i Oriol Moreno amb 94 punts. A la lliga de grans, José Perea domina la classificació masculina i Anna Miras la femenina.

  cEdIdA

  Els petits bitllaires també tiren

  el castellarenc va fer un temps de 31 minuts i 57 segons, supe-rat només pel triatleta Miquel Blanchart. Planas va quedar per davant de bona part de l’elit de l’atletisme català.

  BITLLES CATALANES | LLIGA SOCIAL ESCOLAR

  ATLETISME | CURSA CN SABADELL

  HOQUEI PATINS | CAMPIONAT DE CATALUNYA

  El CB Castellar presenta els equips

  El CB Castellar presenta-rà aquest diumenge els seus equips al pavelló Puigverd. La ceremònia començarà a partir de les cinc de la tarda i tots els equips del club desfilaran per a

  les instal·lacions. Quan acabi l’acte es jugarà el partit entre el sènior A masculí que s’enfrontarà al Sant Josep de Girona. Els de Juste van guanyar a domicili diumenge pas-sat per 59 a 72 a Montcada.

  BÀSQUET | PRESENTACIÓ EQUIPS

  Jordi Mas

  BIKE TRIAL | EXHIBICIÓ A CASTELLBISBAL TENNIS | LLIGA SOCIAL CICLISME | TROBADA DE BICICLETES DE MUNTANYA

  Rovira s’exhibeix a Castellbisbal per les seleccions catalanes

  El cadet masculí arriba als quarts del Campionat de Catalunya

  Quatre castellarencs participen a la trobada ciclista de Sant Llorenç

  El pilot castellarenc Alan Rovira va fer una exhibició el cap de setmana passada en una celebració entre diver-sos esports on les seleccions catalanes són reconegudes internacionalment. Rovira va competir juntament amb el seu monitor, Jordi Rubio, sotscampió del món i un dels més veterans amb 35 anys.

  El cadet masculí del Club Tennis Castellar s’ha quedat als quarts de final del Campionat de Catalunya per equips. L’equip està format per Oriol Gallardo, Marc Ferre, Èric Domingo, Iker Fernández, Lluís Vall, Ivan Luque i Roger Cristóbal. Les dues derrotes patides aquest cap de set-mana els han impedit passar d’eliminatòria.

  Sant Llorenç Savall va acollir diumenge la trobada de bi-cicletes de muntanya. A la marxa d’or, Joan Luque va que-dar en divuitè lloc, mentre que Juan Antonio Lozano va ser quinzè a la trobada de 30 quilòmetres i Isaac Gil i Anna Gil van participar a la trobada dels 15 quilòmetres. Aquesta úl-tima, amb només 11 anys, va quedar al lloc 42.

 • ESPORTS

  16 dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

  DEL 22 AL 28 D’OCTUBRE 2010

  BÀSQUET (cb castellar)

  DISSABTE 23 d’octubre

  Pavelló Puigverd09:00 Pre-mini b masc. – montgat10:30 mini A – Escola Pia Sabadell12:15 cadet fem. – cn terrassa16:00 Júnior b masc. – Sant Pere18:00 Sènior b masc. – Escola Pia

  Partits a fora09:45 vallalta - Pre-infantil fem.11:00 Safa claror - mini b masc.11:45 Sferic - Infantil masc.13:00 caldes Pre-mini A masc.16:00 Escola Ipsi - cadet masc.

  DIUMENGE 17 d’octubre

  Pavelló Puigverd10:30 Pre-infantil msc. – Sant Gabriel12:30 Júnior A masc. – b.c. tecla Sala17:00 Presentació equips19:15 Sènior A masc. – Girona

  HOQUEI PATINS (Hc castellar)

  DIVENDRES 22 d’octubre

  Partit a fora21:30 Riudebitlles - Sènior masc.

  DISSABTE 23 d’octubre

  Pavelló Dani Pedrosa15:30 Iniciació A – Santa Perpetua15:30 Prebenjamí c – martinenc16:30 benjamí A – vic17:30 benjamí b – mollet17:30 Prebenjamí b – mataró11:15 Infantil b – bigues i Riells12:30 Juvenil b – Sant Just

  Partits a fora09:45 Sant Josep - Iniciació b11:00 vilassar - Prebenjamí A11:30 Salle bonanova - Infantil A12:30 castellet - Aleví16:30 Girona - Juvenil A

  DIUMENGE 24 d’octubre

  Partit a fora10:00 Sferic terrassa - Fem16

  FUTBOL SALA

  DISSABTE 23 d’octubre

  Partits a fora10:00 claret - Juvenil A FSc11:00 martorell - Infantil A15:30 Sta. Perpetua - Aleví A16:00 cn caldes - cadet A19:00 Inter Sentmenat – FSc 1a19:00 Spinola – FSc 2a

  DIUMENGE 24 d’octubre

  Pavelló Joaquim Blume09:00 Almendra juvenil – martorelles10:20 Almendra sènior b – Amor dios11:45 Athletic 04 A – viladecans13:00 Femení FSc – castelltercol.

  Pavelló Dani Pedrosa10:30 Athletic cFS b – martorelles

  Partits a fora10:00 manlleu - benjamí A

  UE Castellar - Sant Celoni 3 - 0 canovelles - Llinars 1 - 1Sant Feliu - Parets 1 - 3Sabadell nord - can trias 5 - 1Puigreig - Lliçà d’Amunt 1 - 1Les Franqueses - Sallent 0 - 2Sabadell - taradell pendentSan Lorenzo - OAR vic 2 - 1can boada - vilanova 1 - 1

  PRIMERA TERRITORIAL · Grup IV Jor. 6

  FUTBOL AGENDA

  La RomànicaJuan XXIIISant Quirzebadia vallèstibidaboLlanoAndalusiacan RullSant Geníscasticcan deuWarriorsSant vicençUE CastellarPonientemaurina EgaraSabadellenca

  13131212111010

  9987664330

  66564646666666565

  44443333321221111

  11002110021001000

  11120203324444454

  CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

  FEMENÍ SUB16Hc castellar - vilanova 0 - 7JUVENIL AHc castellar - vic 1 - 2JUVENIL Bcorbera - Hc castellar 4 - 6INFANTIL AHc castellar - Fc barcelona 0 - 6INFANTIL BRoda - Hc castellar 7 - 7

  HOQUEI PATINSSEGONA CATALANA · Grup C Jorn. 5

  Cornellà - HC Castellar ajornatcorbera - Arenys 6- 6Riudebitlles - Sta. Perpètua 9 - 3voltregà - vilassar 4 - 8Premià - canet 6 - 4

  RiudebitllescorberaRipolletvilassarcornellàcanetArenys de muntHc castellarcentellesPerpetuencPremiàcongrésvoltregà

  9766444333330

  3322233233333

  3222111111110

  0100111000000

  0000011122223

  CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

  BÀSQUET

  Montcada - CB Castellar 59 - 72Girona - Palamós 82 - 84Artés - Sant Adrià 80 - 94Argentona - blanes 72 - 89minguella - Premià 78 - 63Sant Andreu - Sant Josep 62 - 74Santa coloma - vic 74 - 65Adepaf - montgat 80 - 77

  COPA CATALUNYA · Grup II Jornada 5

  Sant JosepSant AdriàSanta colomaminguellaCB CastellarAdepafblanesSant AndreuArgentonaArtésPalamósGironavicmontgatmontcadaPremià

  5555554555545445

  4444333222221110

  CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

  1111221333324335

  FUTBOL SALA ALTRES RESULTATS

  Ripollet - Athlètic 04 5 - 0Sang cule - cervelló 2 - 4Sporting Prat - Sant Just 5 - 7bruc - Llagostense 2 - 4SanSur - Santo Angel 2 - 3Alheña - cornellà 5 - 3viladecans - Xarxa 3 - 3Penya Esplugues descansa

  PREFERENT CATALANA, g.3 · Jornada 3

  AlheñaSanSurRipolletLlagostenseSant JustSanto AngelXarxaAthlètic 04Penya Espluguescervelló Sang culéviladecanscornellàSporting Pratmampar bruc

  966666533332110

  333323322333333

  CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

  322222111110000

  000000200002110

  011101011221223

  ATHLÈTIC 04 CASTELLAR FUTBOL SALA CASTELLAR

  FS Castellar - Can Cutàs 5 - 8

  Lliçà de vall - Santa Perpètua 6 - 9

  Aiguafreda - Inter Sentmenat 10 - 6

  can Parellada - tiana 4 - 2

  Les Fonts - La Sínia 7 - 8

  San Lorenzo - cn caldes 4 - 2

  La Sardana - Sant Andreu 3 - 4

  PRIMERA CATALANA · Grup IV Jorn. 1

  AiguafredaSanta Perpètuacan cuyàsSan Lorenzocan ParelladaLa SíniaSant AndreuLes FontsLa Sardanatianacn caldesLliçà de vallFS CastellarInter Sentmenat

  33333330000000

  11111111111111

  11111110000000

  00000000000000

  CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

  00000001111111

  badia - Sant Quirze 0 - 1can deu - Sant vicenç 4 - 5La Romànica - Warriors 6 - 1Andalusia - Sant Genís 1 - 0Juan XXIII UE Castellar 3 - 1Llano - maurina Egara 5 - 1Poniente - castic 0 - 7tibidabo - Sabadellenca 4 - 1

  SEGONA TERRITORIAL · Grup VI Jor. 5

  El Futbol Sala Castellar va començar la temporada amb una der-rota a casa contra el Can Cuyàs. El marcador estava empatat a cinc quan faltaven dos minuts, però els visitant van sentenciar.

  Dani Pedrosa té ara dues set-manes per recuperar-se abans del desenllaç del Mundial de Motociclisme 2010. El pilot de Repsol Honda encara es troba convalescent de la seva lesió a l’espatlla i haurà de for-çar en les dues últimes proves de la temporada si vol man-tenir la darrera plaça. Pedro-sa és segon de la general amb 228 punts, però es troba amb només 23 punts de diferència respecte Casey Stoner, ven-cedor en la darrera prova del Mundial a Austràlia. L’altra pilot amb possibilitats d’atra-par-lo és Valentino Rossi, que amb 197 punts es troba enca-ra amb opcions d’optar a la se-gona plaça.

  JOSEP GRAELLS

  REPSOL YPF

  Inici amb derrota del Futbol Sala (5-8)

  Perilla el 2n lloc

  Sama - CB Castellar 49 - 56cbsab - Les Franqueses 81 - 96navarcles - Santfeliuenc 37 - 85Puigreig - can Parellada 94 - 68begues - La Palma 41 - 48Escola Pia - Regina carmeli 66 - 79cn terrassa - montmeló 100 - 39Sant Joan - vilatorrada 71 - 77

  CC SÈNIOR B · Grup II Jornada 4

  cn terrassaLa PalmaSantfeliuencCB CastellarPuigreigRegina carmelinavarclesEscola PiaLes FranquesesmontmelóbeguesSant Joanvilatorrada can ParelladacbsabSama

  4444444444443443

  4433333221111000

  CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

  0011111223332443

  HOQUEI CLUB CASTELLAR

  canovellesSan LorenzoSant celoniParetsPuigreigSabadell bOAR vicSabadell nordLes Franquesestaradellcan boadaSallentLlinarsLliçà d’AmuntSant Feliu codinesvilanovaUE Castellar can trias

  13121210

  99988887666642

  665656666666666666

  434323222222112110

  130130322221330312

  101203122223224244

  CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

  Classificació general1. Jorge Lorenzo 333 pts.2. dani Pedrosa 228 pts.3. casey Stoner 205 pts.4. valentino Rossi 197 pts.5. Andrea dovizioso 179 pts.

  MUNDIAL MOTOGP

  SÈNIOR BFS castellar - Quatre camins 11 - 3JUVENILFS castellar - mataró 2 - 7FEMENÍcet10 - FS castellar 4 - 3INFANTIL AFS castellar - bonaire 4 - 3INFANTIL BFS castellar - Institut Jonqueres 8 - 2

  FUTBOL SALA CASTELLAR

  PATINATGE (cP castellar)

  DISSABTE 23 d’octubre

  Pavelló Joaquim Blume18:00 Festival Patinatge Artístic

  BITLLES CATALANES

  DIUMENGE 24 d’octubre

  A la Vall de’Hebron (1a divisió)10:30 c.b. cop – c.b. castellar11:45 c.b. castellar – Siuranenc

  A Torelló (2a divisió)10:30 c.b. castellar – c.b savall11:45 La Perestroika – c.b. castellar

  ESCACS (cE castellar)

  DIMARTS 26 d’octubre

  Local de la Farinera18:30 Escacs per a Infants

 • PUBLICITAT

  dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010 17· cAStELLAR dEL vALLèS

  ENTITATS

  Casino del Racó

  Dissabte 23 d’octubre,de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

  Diumenge 24 d’octubre,de 10 a 14 h

  Trobada de mòduls, escales G, H0 i N, tren vapor viu 5” tripulat, expo-sitors industrials, artesans i impor-tadors, maquetes i diorames, ta-llers, etc. Entrada gratuïta.

  Ioga(dimarts, de 9 a 10.15 h),inversió 30 €/mes (socis 25 €/mes)

  Pilates(dimarts i dijous, de 20 a 21 h),inversió 1 classe setmanal 25 €/mes (socis 20 €/mes)

  Tai·txi(dissabtes, d’11 a 12 h),inversió 25 €/mes (socis 20 €/mes)

  Temes: A. Flora apícola B. Treballs apícolesCaldrà especificar al dors de l’obra tema, títol i dades autor (nom, cognoms, adreça i telèfon). Es poden presentar un màxim de 5 fotografies per participant i tema. Han de ser en color i s’acceptaran totes les tècniques fotogràfiques, a ex-cepció de collages i muntatges.

  Admissió obres: fins al 5 de novembre.

  ACTIVITATSTARDOR-HIVERN7è CONCURS DE

  FOTOGRAFIAFIRA TREN 2010

  + INFO: Tel. 937 160 012a/e. [email protected],www.firatren.com

  + INFO:Tel. 937 159 037

  + INFO: 937 146 021, [email protected] · http://asabapicul-tors.entitatscastellar.cat

  Club Ciclista Bike Tolrà

  Diumenge, 31 d’octubre

  Sortida: 9 h

  Activitat oberta a tothom.Inscripció gratuïta fins abans del dissabte 30 d’octubre.El desnivell de la prova és de 210 m. positius, al llarg dels 3,3 km de dis-tància.El pendent mitjà supera el 6,5%

  2a. CRONOESCALADA ALPUIG DE LA CREU

  + INFO:Tel. 937 474 179

  Associació d’Apicultorsde Barcelona

  Pavón onlinei Club Ferroviari de Terrassa

  Diumenge, 24 d’octubre

  Auditori Miquel Pont · 17 h

  El club de teatre delCasal Catalunya posa en escena l’obra deJosep Maria de SegarraL’Hostal de la Glòria,drama rural escrit en vers.

  Direcció: Margarida Sallent

  TEATRE · L’HOSTAL DE LA GLÒRIA

  + INFO:Tels. 937 158 998

  Associació de Jubilats i Pensionistes

 • CULTURA

  18 dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

  Torna Fira Tren, un culte a les maquetes ferroviàries

  Marina Antúnez

  Els dies 23 i 24, l’Espai Tolrà de Castellar del Vallès s’omplirà de trens en miniatura. El motiu és la nova edició de Fira Tren, una trobada d’aficionats al ferrocar-ril que propicia un punt de reunió per tots els interessats en aques-ta afició.

  Fira Tren és un acte d’encon-tre lúdic, entretingut i informatiu, articulat per a tots els aficionats i també per al públic en general que pretén, entre d’altres coses, difondre aquesta afició en qual-sevol de les seves branques. “La primera edició va ser un èxit i enguany esperem superar pre·visions”, diu el maquetista José Luís Cardós.

  L’entrada al recinte és gratu-ïta i els visitants podran accedir als 3.000 m2 de fira, 2.000 m2 dels quals estaran dedicats a la zona comercial i d’exhibició, i 1.000 més seran per la zona del tren 5” vapor viu. “El vapor està fet expressa·ment per aquesta fira. S’estrena i esperem que el seu constructor estigui satisfet amb el resultat!”, afegeix Cardós.

  Paral·lelament, es duran a terme diverses activitats: una tro-bada de mòduls d’escales G, HO i N, un tren de vapor viu 5” tripu-lat, expositors industrials, nacio-nals i estrangers, expositors ar-tesans, importadors, revistes i editorials del sector, maquetes pri-vades i diorames, documentació i col·leccionisme, tallers d’iniciació a l’afició dels trens i un stand de venda de material de modelisme i maquetisme.

  Segons afirmen els organit-zadors, el funcionament d’una ma-queta de ferrocarril és pràctica-

  ment igual al funcionament d’un tren real “però les maquetes de trens antics tenen una mecànica més complexa que els trens mo·derns”, apunta Cardós.

  L’organització de Fira Tren va a càrrec de PavónOnline i el Club Ferroviari de Terrassa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar. “A PavonOnline ens en·carreguem de la part comercial, i el Club Ferroviari de Terrassa del tren de vapor i les maquetes d’aficionats”, comenta Santi Ro-dríguez, de PavonOnline i coorga-nitzador de la fira.

  Els horaris d’obertura seran

  Maqueta d’un tren en moviment, en el marc d’un escenari que reprodueix un paisatge real, a Fira Tren 2009. || JOSEP GRAELLS

  Tren de vapor viu de 5”, que va visitar Fira Tren l’any passat . || JOSEP GRAELLS

  märklin / trixFleischmann-RocoIbertrenElectrotrenmabarbritlinemafen - ntrainParvus OccreJosep JuliàmodeltransArquitrentecnotrenArtdiorama

  Fabricants artesans

  Fotos ZaiRevista mástrenRevista maquetren

  Documentació

  diorames tematitzats en sè-ries de tv de José Luis Sal-merón.maqueta “Ribes - núria” de Jordi Auqué.diorama de Raül valls.mòduls escala G (IIm1) + (I).mòduls escala HO.mòduls escala n.mòduls escala n control de Software ctmS.

  Maquetes i diorames

  tallers i xerrada a càrrec de José Luís cardós.circuit de vapor viu amb tren de 5” tripulat.

  Altres activitats

  de 10 a 14 h i de 16 a 20 hores, dis-sabte, i de 10 a 14 hores, diumenge. A més, avui a les 12 hores, “ ‘Las mañanas de la 1’ faran una con·nexió en directe. Dimecres pas·sat es va presentar una maqueta al programa del Buenafuente”, diu Rodríguez.

  A banda dels aspectes medi-àtics, “la fira també és un espai on donar a conèixer les nove·tats que les diverses empreses especialitzades posen al mer·cat”, comenta Cardós. Tot i que els organitzadors hi posen molta il·lusió, també reconeixen que al nostre país l’afició encara és tabú.

  “És a Alemanya on hi ha un ver·tader culte al tren”, diu Cardós. “Al país centreuropeu s’hi poden trobar museus a pràcticament totes les ciutats, dedicats espe·cíficament al ferrocarril”.

  A Fira Tren 2010 es podran contemplar maquetes d’escala normalitzada, “que són la N 160 o la HO, entre d’altres”, però també n’hi haurà d’escala més gran, “com per exemple les de G (llm1) + (l), que es fabriquen més a Europa”, explica Cardós.

  D’altra banda, per a la segona edició s’ha publicat una notícia es-pecial a la revista MásTren, ocio & turismo ferroviario, que s’ha enviat al seu torn a l’estranger “perquè de la mateixa manera que nosal·tres visitem fires interessants a fora, ells també en puguin tro·bar aquí, si vénen a casa nostra”, assenyala Rodríguez. “La revista Mástren ens ha recolzat des de l’inici del projecte”, afegeix.

  els maquetistes || La fira acolli-rà maquetistes de Catalunya, Va-lència, Alacant, Màlaga i d’altres indrets de l’estat. També vindrà un fabricant alemany i, per pri-mer cop, Electrotren participarà en una fira. El maquetista Jordi Auqué exhibirà diversos treballs, José Luis Salmerón presentarà di-orames inspirats en el cinema i la televisió i la revista Mástren mos-trarà part del projecte de la ma-queta que recrea l’estació d’Àger, línea Lleida-La Pobla de Segur.

  Els organitzadors esperen superar la xifra assolida l’any passat, que va ser de 5.000 visi-tants. “Tenim garantida el doble de presència comercial”, diu Ro-dríguez. La zona de l’Espai Tolrà disposarà, a més, d’un servei de bar i restaurant.

  “Las mañanas de la 1” serà aquest matí a Fira Tren per fer una connexió en directe per televisió

  El tren de vapor viu 5” s’ha creat expressament per aquesta fira

 • CULTURA

  dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010 19· cAStELLAR dEL vALLèS

  Josep Llinares al costat d’una de les seves escultures de fusta. || cEdIdA

  Marina Antúnez

  L’escultor Josep Llinares exposa a Sant Llorenç

  L’artista castellarenc Josep Lli-nares i Gibernau exposarà les seves escultures de fusta a par-tir d’aquest diumenge 24 al Mar-quet de les Roques de Sant Llo-renç, l’antiga casa d’estiueig de Joan Oliver (Pere Quart). Llina-res és fuster d’ofici i, com a afició, ja fa molts anys que elabora escul-tures amb fusta.

  L’exposició que inaugurarà a Sant Llorenç, a les 13 hores, porta per nom Sinuositats i està forma-da per diverses obres d’art elabo-rades els últims anys. Són, sobre-tot, fetes amb fusta d’olivera però

  també d’ametller i de teix. “Treballo la fusta de l’olive·

  ra buscant les seves corbes, ju·gant amb les vetes de la pròpia fusta”, diu Josep Llinares. Des-prés, un cop treballada i polida, l’artista enllustra la peça amb cera natural. “M’agrada el dibuix que fa la fusta i per això deixo que llueixi per ella mateixa”.

  Llinares fa servir l’olivera perquè la considera molt agraïda a l’hora de treballar. “El boix també és fàcil però el seu color és més homogeni i no tant bonic”.

  En el treball amb la fusta, Llinares distingeix diferents ma-neres de tallar-la i afirma que “la fusta de través és molt més

  dura, per exemple, quan vols fer llesques”. I afegeix que “d’altra banda, la fusta cal que sigui ben seca per treballar·la i és difícil trobar·ne”.

  Les escultures de l’artista es poden admirar des dels 360 ºC perquè estan modelades pels qua-tre costats. “La peça més grossa que he fet fins ara es troba a l’Es·pai Tolrà i es diu ‘La pau de l’oli·vera”, comenta Llinares. Aques-ta escultura fa gairebé 2 metres d’alçada.

  A l’exposició de Sant Llorenç es podran veure peces més menu-des. Les obres es podran visitar els dissabtes, diumenges i festius fins al 30 de gener de 2011.

  Francisco Rodríguez treballant en un dels seus murals. || cEdIdA

  M.A.

  Francisco Rodríguez Ruíz és un pintor castellarenc que actual-ment exposa a la galeria d’art Aguilart de Castellar, a Ciuta-della (Menorca) i a Manresa. L’obra de Rodríguez és realis-ta, elaborada amb acrílics i ae-rògrafs, sobretot. La seva te-màtica és molt diversa, “tot i que últimament pinto moto·cicletes”, explica Rodríguez. L’artista treballa per encàrrec amb diverses empreses. Mul-

  Un artista castellarenc pinta per a la Coca-Cola

  tinacionals com Coca -Cola li han demanat encàrrecs per il·lustrar diversos productes. També treballa per a locals d’oci, a la Maquinista, en bars de copes i parcs infantils, etc. “Hi ha 15 boleres on ja he pin·tat murals, que quan es veuen de nit són fluorescents”, diu Rodríguez.

  L’obra de Rodríguez sem-bla no tenir límits. Parets enor-mes que no es resisteixen al seu pinzell. Ell confessa, però, “el que més m’agrada és fer obra meva, sense encàrrecs”. Pintura exposada a Aguilart. || F.R.

 • CULTURA

  20 dEL 22 AL 28 d’OctubRE dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

  Castellar, lligat al cinema “L’Hostal de la Glòria”, a l’Auditori Municipal

  Marina Antúnez

  M.A.Aquest temporada, Castellar incre-menta l’oferta cinematogràfica que hi havia fins ara al municipi. A més de les sessions de cinema infantil, s’incorporen dos cicles més oberts al públic en general: el cinema d’au-tor i el cinema en català. Les pro-jeccions van iniciar-se el passat cap de setmana, gràcies al conveni que l’Ajuntament ha establert amb Mo-vi-Cine, una empresa de Castellde-fels que es dedica a la projecció i distribució de pel·lícules d’interès general.

  cinema d’autor || Amb Movi-Cine, l’Ajuntament de la vila ha progra-mat un Cicle de Cinema d’Autor, amb els films Mis tardes con Margue-ritte, de Jean Becker, que es podrà veure doblada al castellà el dia 19 de novembre; la pel·lícula Shrek 3 s’ha programat doblada al català pel dia 21 de novembre; el 17 de desembre es podrà veure Coneixeràs a l’home dels teus somnis, pel·lícula de Woody Allen que es podrà veure doblada al català, i el 19 de desembre es pro-jectarà Astro Boy, doblada també al català.

  cinema en català || Fruit de l’adhe-sió de l’Ajuntament a la Xarxa Naci-onal de Cinemes, també ha comen-çat un Cicle de Cinema en Català amb l’objectiu que la població dispo-

  El Grup de Teatre del Casal Ca-talunya portarà a l’escenari, una vegada més, l’obra L’Hos-tal de la Glòria, de Josep Maria de Segarra. Serà el proper 24 d’octubre a les 17 hores, a l’Au-ditori Municipal.

  Aquesta obra, dirigida per la castellarenca Margarita Sa-llent i interpretada pels matei-xos avis del Casal Catalunya, va participar el passat 16 de març de 2010 a la XII Mostra de Teatre Premi Josep Maria de Sagarra 2010, organitzada pel Casal Gent Gran Terrassa Centre. El grup castellarenc va rebre forts aplaudiments del públic i 5 premis, entre els quals destacava el de millor vestuari.

  Aquesta Mostra aplega des del mes de gener fins al maig a tretze grups de teatre de diferents Casals, Esplais i Centres Cívics de Catalunya. Un jurat classifica la actuació de cadascuna d’elles.

  Enguany el Grup de Tea-tre del Casal Catalunya de Cas-tellar va escollir l’obra en vers de Josep Maria de Sagarra, d’una extensió i dificultat es-cènica notables.

  Moment de la projecció d’una pel·lícula del Cicle de Cinema Familiar a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. || JOSEP GRAELLS

  si d’una programació regular de ci-nema en català. L’adhesió a la Xarxa es va fer amb l’empresa Nous Pro-jectes Audiovisuals, encarregada de l’exhibició de pel·lícules a les sales que formen part de la Xarxa Naci-onal de Cinemes. Xtrems i Les hor