IKASTOLA · ADIMEN ANITZAK INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Actuaciones educativas de éxito · Estimulazio...

of 16 /16
IKASTOLA

Embed Size (px)

Transcript of IKASTOLA · ADIMEN ANITZAK INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Actuaciones educativas de éxito · Estimulazio...

 • IKASTOLA

 • IKASTOLA

 • Claret Ikastola, ikaskuntza komunitatea, zentro kristau eta euskalduna da. Gure hezkuntza-proiektua kalitatezko irakaskuntza pertsonalizatuan oinarrituta dago; prestakuntza zein balio kristauak eta prestakuntza akademiko bikaina uztartu nahi ditugu, ikaslea bera ikaskuntza-prozesuaren erdigunean kokatuta.

  Claret Ikastolaren helburua hauxe da: ikasleei eta familiei hezkuntza-eremu integrala eskaintzea, pertsonen

  hiru dimentsioak kontuan izango dituena: transzendentea, pertsonala eta soziala. Horrela, kulturarekin etengabeko harremana mantenduz eta konpromisoetan zentratuta, etorkizuneko erronkei aurre egiten lagunduko dieten eskumenak eskura ditzaten nahi dugu, Ebanjelioaren ereduari jarraiki, gizarte gizatiar eta bidezkoagoa eraikitzen laguntzeko.

  Claret Ikastola, comunidad de aprendizaje, es un centro educativo cristiano y euskaldun. Nuestro proyecto educativo está fundamentado en una educación personalizada de calidad, que pretende conjugar una sólida formación cristiana y en valores, con una excelente formación académica, siendo el estudiante protagonista de su propio aprendizaje

  La finalidad de Claret Ikastola es ofrecer a nuestros estudiantes y sus familias un

  ámbito de educación integral, atendiendo a las tres dimensiones de la persona: transcendente, personal y social; para que, en diálogo constante con la cultura, y en clave de compromiso, adquieran todas aquellas competencias que les ayuden a afrontar los retos del mañana, y a construir una sociedad más humana y más justa, según el modelo del Evangelio.

  AURKEZPENAPresentación

 • Zelan?¿Cómo?

 • · Talde elkarreragileak.· Solasaldi dialogikoak, literarioak (literatura unibertsalaren

  klasikoak), musikalak, curricularrak.

  · Metodo dialogikoen bidez gatazkak konpontzea.

  Howard Gardner-en Adimen Anitzen teoriak agerian uzten du guztiok ez dugula berdin ikasten, eta ez ditugula interes berdinak izaten.

  Ikasgelan oso kontuan izan behar dugu hori. Gardnerrek azaltzen duenez, “ona da adimentsua izatea edo Adimen Anitzak garatzea, baina askoz ere garrantzitsuagoa da gure gaitasunak besteen eta, oro har, gizartearen zerbitzura erabiltzea”. Hori dela eta, Adimen Anitzetan oinarrituta lan egiten duen eskolak aukerak eskaintzen dizkie ikasleei beren interesak curriculum edukiei lotzeko.

  · AAen paletakMetodologia honek Adimen Anitzen teoriaren praktika modu errazean martxan jartzea dakar, adimen horietako bakoitzari dagozkion jarduerak diseinatuta.

  · Ulermen proiektuakAAen teoriaren aplikazioaren parte dira, proiektukako ikaskuntza-metodologian barne hartuta.

  La teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner evidencia que no todos aprendemos de la misma forma ni tenemos los mismos intereses.

  Eso debemos tenerlo en cuenta en el aula. Gardner explica que “es bueno ser inteligente o desarrollar Inteligencias Múltiples, pero es mucho más importante utilizar nuestras capacidades para servir a los demás y a la sociedad en general”. Por ello, una escuela que trabaja desde las Inteligencias Múltiples, es una escuela que ofrece oportunidades a sus alumnos conectando sus intereses con los contenidos curriculares.

  · Paletas de IIMMEsta metodología conlleva la puesta en práctica de la teoría de las Inteligencias Múltiples de una manera sencilla, diseñando actividades por cada una de estas inteligencias.

  · Proyectos de comprensiónForman parte de la aplicación de la teoría de las IIMM, integrándolas en la metodología del aprendizaje por proyectos.

  · Grupos interactivos.· Tertulias dialógicas, literarias (clásicos de la literatura

  universal), musicales, curriculares.

  · Resolución de conflictos con métodos dialógicos.

  Hezkuntza jarduera arrakastatsuak

  ADIMEN ANITZAK

  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

  Actuaciones educativas de éxito

 • · Estimulazio goiztiarra0 eta 6 urte bitartean izaten da garuneko plastikotasunik handiena eta ikasteko gaitasunik handiena; hori dela eta, estimulazio-programak garatzen ditugu, antolamendu neuronal zein garunaren garapen egokiak bultzatze aldera eta ikaskuntza-prozesua sustatze aldera.

  · Arazoak ebaztearen bidezko ikaskuntzaArazo batean oinarritutako ikaskuntza, ikasleek, ikerketaren bitartez, ezagutza ezberdinak barneratu beharko dituzte planteatutako arazoari irtenbide egokia emateko.

  · Pentsamendu-trebetasunakIkasten ikasteak esan nahi du burutzen diren jarduera eta egiteko intelektualak hausnarketaren bidez hobetzea, horiek bideratu eta egikaritze egokia bermatze aldera.

  · Estimulación tempranaDe los 0 a los 6 años es cuando hay mayor plasticidad cerebral y una gran capacidad de aprendizaje; por ello, desarrollamos programas de estimulación para fomentar una buena organización neuronal, un correcto desarrollo del cerebro e incentivar el aprendizaje.

  · Aprendizaje por resolución de problemasAprendizaje basado en la presentación de un problema; los alumnos mediante la investigación, interiorizarán diferentes conocimientos con el fin de dar una respuesta adecuada a dicho problema.

  · Destrezas de pensamientoAprender a aprender, es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena ejecución.

  Zelan?¿Cómo?

  GARAPEN NEUROLOGIKOA

  PENTSATZEN IKASTEA

  DESARROLLO NEUROLÓGICO

  APRENDEN A PENSAR

 • · Lankidetzako ikaskuntzaHelburu partekatuak lortzeko elkarrekin lan egitea da “lankidetza”. Lankidetza-lanak ikasleen eta inguruko ikaskideen ikaskuntza areagotzen laguntzen du.

  · Proiektutako ikaskuntzaIkerketa-prozesu sakona burutzen dute ikasleek galdera konplexuei, arazoei edo aldaketei aurre egiteko. Metodologia honen bitartez, ikaskuntza-prozesuan zentratzen da garrantzia.

  · Ikaskuntza eta zerbitzuaHezkuntza-metodologia honen bitartez, ikaskuntza-prozesuak eta komunitatearentzako zerbitzua uztartzen dira ondo artikulatutako proiektu bakarrean; bertan, parte-hartzaileek inguruko beharrizan errealen gainean lan egiten ikasten dute, ingurua bera hobetzeko helburuz.

  · Solasaldi DialogikoakSolasaldi dialogikoen bitartez, ikasleak kultura klasiko unibertsalera hurbiltzea sustatzen da. Saio bakoitzean, ikasle parte-hartzaile bakoitzak solasaldi dialogikoan lantzen ari den gaiaren gaineko interpretazioa azaltzen du eta, hausnarketa horietatik abiatuta, eztabaida sortzen da.

  · Aprendizaje cooperativo“Cooperar” significa trabajar juntos para obtener objetivos compartidos. El trabajo cooperativo contribuye a maximizar el propio aprendizaje de los estudiantes y el de todos sus compañeros.

  · Aprendizaje por ProyectosLos alumnos llevan a cabo un amplio proceso de investigación para responder a una pregunta compleja, a un problema o a un cambio. En esta metodología cobra importancia el proceso de aprendizaje.

  · Aprendizaje y servicioMetodología educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, donde los participantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.

  · Tertulias DialógicasA través de las tertulias dialógicas se potencia el acercamiento directo del alumnado a la cultura clásica universal. En cada sesión todo el alumnado participante expone su interpretación sobre aquello en lo que se está trabajando en la tertulia dialógica y a partir de esas reflexiones se genera un debate.

  ELKARREKIN LANEAN TRABAJAMOS JUNTOS

 • Zelan?¿Cómo?

  Claret Ikastolak, Europara eta mundura begira daukan konpromisoari eutsiz, ingelesa sustatzeko erantzukizuna dauka. Transmisio hizkuntza da eskola-prozesu osoan zehar eta ahozkotasuna hobetzeko laguntzaile natiboak ere badauzkagu.

  ELEANIZTASUNA

  Claret Ikastola, en el compromiso de apertura europea y universal, asume la responsabilidad de promover el inglés, utilizándolo como lengua vehicular a la largo de toda la escolarización, y contando con la colaboración de auxiliares nativos de conversación.

  PLURILIGÜISMO

 • Azken urteotan gizarteak zein metodologiek jasandako aldaketen ondorioz, IKTen erabileraren inguruan hausnarketa egitea egokitu zaigu. Zentzu horretan, gure helburua da ikasleen ikaskuntza hobetzeko tresna gisa erabiltzea Teknologiak; horretarako, irakasleek beren irakaste-prozesuan ahaldundu behar dute, baita ikasleak ikaste-prozesuan ere, alde biek esparru horretako parte-hartzea erraztuta.

  Los rápidos cambios sociales y metodológicos acontecidos en los últimos años nos han llevado a hacer una reflexión en torno al uso de las TIC. Nuestro objetivo en este ámbito es que las Tecnologías sean un vehículo para mejorar el aprendizaje del alumnado, suponiendo por un lado un empoderamiento del profesorado en su labor docente, así como un empoderamiento del alumno en su aprendizaje, facilitando la participación en el mismo.

  ELKARRI LOTUTA

  INTERCONECTADOS

 • Zelan?¿Cómo?

  Kristau fedean oinarritutako hezkuntza da ikastolako bizitza dinamizatzen duen printzipioa, eta honakoen bitartez ahalbidetzen dugu bidea:

  · Kristau balioak lantzea· Fede eta kulturaren arteko elkarrizketa· Jainkoaren esperientzia, Jesukristoren erreferentzian oinarrituta· Fedearen bizipen eta esperientzia· Bokazio-kultura eta mundua eraldatzeko konpromisoa

  Hezkuntza-komunitatea osatzen dugun guztiok gara (hezitzaile, familia, ikasle) fedean oinarrituta hezteko arduradun; horretarako, gure fedearen esperientzia pertsonal eta komunitarioa elikatu eta ontzea ahalbidetzen diguten denbora eta espazioak baliatzen ditugu.

  Jarduera ugariren bitartez sustatzen da eskaintzen dugun kristau-hezkuntza: Irakaskuntza erlijiosoa, Beharrizana dutenen aldeko sentsibilizazio eta konpromiso kanpainak, Familia katekesia, Katekesi taldeak eta fedearen sakontzea (ikasle eta ikasle ohiak), Bide-laguntza bokazionala, Goizeko otoitza, Otoiztegia, Ospakizunak, Boluntario-esperientziak (bidezko merkataritza, adinekoak, gizarte-bazterkeria arriskuan dauden haur eta gazteak, urritasuna duten pertsonak, gizarte jantokiak...), Udalekuak (Agurain, Belabartze), Proclade Yanapay eta Caritasekin lan egitea, Igandeko Eukaristia, Groseko Pastoraltza Unitatean parte-hartzea…

  GAREN HONETATIK ABIATUTA

 • La educación en la fe cristiana es el principio que dinamiza la vida del centro y se orienta desde:

  · El cultivo de los valores cristianos· El diálogo entre fe y cultura· La experiencia de Dios desde la referencia a la persona de Jesucristo· La vivencia y expresión de la fe· La cultura vocacional y el compromiso por la transformación del mundo

  Toda la comunidad educativa (educadores, familias, alumnos), nos sentimos responsables de la educación en la fe y para ello destinamos tiempos y espacios en los que alimentar y madurar nuestra experiencia personal y comunitaria de fe.

  Multitud de actividades favorecen la educación cristiana que ofrecemos : Enseñanza religiosa, Campañas de sensibilización y compromiso hacia los necesitados, Catequesis familiar, Grupos de catequesis y profundización en la fe (alumnos y exalumnos), Acompañamiento vocacional, Oración de la mañana, Oratorio, Celebraciones, Experiencias de voluntariado (comercio justo, ancianos, niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, comedores sociales…), Campamentos en verano (Agurain, Belabartze), Colaboración con Proclade Yanapay y Cáritas, Eucaristía dominical, participación en la Unidad Pastoral de Gros…

  Roncesvalles

  DESDE LO QUE SOMOS

 • ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAKExtraescolares

 • Claret Ikastolan garrantzitsua da kirola sustatzea, hala hezkuntza arautuan nola Kirol Eskolan; kirolaren bitartez, izaeraren garapen eta bizikidetza osasungarrian zentratutako balioak eskuratzen baitira. Hainbat kirol-jarduera eskaintzen ditugu: Kirolaren oinarriak, Futbola, Saskibaloia, Gimnastika Erritmikoa, Dantza.

  Era berean, eta bigarren hezkuntza-eremu gisa, ikastolak hainbat jarduera osagarri eskaintzen ditu eskolaz kanpo, hala nola ingelesa, esku-lanak, KURKUDI (Aisialdiko Eskola klaretarra), Urrats (Aisialdiko Kluba)… Garrantzia berezia dute natur giroko jarduerek eta udalekuek.

  Para Claret Ikastola es importante el fomento del deporte tanto desde la enseñanza reglada como desde el Deporte Escolar, como ámbitos educativos donde adquirir valores centrales para el sano desarrollo de la personalidad y la convivencia. Ofrecemos diversas actividades deportivas: Iniciación al Deporte, Futbol, Baloncesto, Balonmano, Gimnasia Rítmica, Danza.

  Asimismo y como segundo espacio educativo, el centro oferta un amplio abanico de actividades complementarias y extraescolares, tales como clases de inglés, manualidades, KURKUDI (Escuela claretiana de tiempo libre), Urrats (Club de Tiempo Libre)... Especial relevancia tienen las actividades en la naturaleza, los campamentos y colonias de verano.

  KURKUDI

  arte

  KIROLAK

 • ZERBITZUAKServicios

 • Claret Ikastolan honako zerbitzuak eskaintzen ditugu:

  · Eskola jantokia, menuen diseinu dietetikoa, intolerantzia / alergiak dituzten haurrentzako menu bereziak, kalitatearen kontrol zorrotza eta jantokiko laguntzaileak;

  · Laguntza-zerbitzua ordutegi berezian Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako ikasleentzat;

  · Barruko patio estalia eta zentrotik gertu dauden udalerriko jolas-eremuak erabiltzeko lehentasuna;

  · Istripuetarako osasun-asegurua;· Familiei zuzendutako prestakuntza programak (Familia-

  eskolak, SIEP-FEAC);

  · Leku zoragarria Zurriolako hondartzearen aurrean.

  Claret Ikastola dispone de:

  · Comedor escolar, diseño dietético de los menús, menús especiales para niños con intolerancias / alergias, riguroso control de calidad y asistentes de comedor;

  · Servicio de horario asistencial para Educación Infantil y Primaria;

  · Patio interior cubierto y prioridad en la utilización de los espacios de juegos municipales, próximos al centro;

  · Seguro médico de accidentes;· Programas de formación dirigidos a las familias (Escuela de

  Familias, SIEP-FEAC);

  · Una maravillosa situación en primera línea de la Playa Zurriola.ZERBITZUAK

  JANTOKI

  MEDIKU

  biblioteca

  ZERBITZUA

 • Nafarroa hiribidea, 1 · 20013 DONOSTIA (Gipuzkoa)Tel.: 943 327 133 - Fax: 943 291 078Email: [email protected]

  www.claretikastola.eus

  IKASTOLA