Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

of 32 /32
Anal´ yza bezpeˇ cnosti inteligentn´ eho elektronick´ eho z´ amku Bc. Martin S´ ykora RNDr. Richard Ostert´ ag, PhD. 17. j´ una 2020 1

Embed Size (px)

Transcript of Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

Page 1: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

Analyza bezpecnosti inteligentnehoelektronickeho zamku

Bc. Martin SykoraRNDr. Richard Ostertag, PhD.

17. juna 2020

1

Page 2: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

2

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

FAB Entr

Page 3: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

3

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Page 4: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

4

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Zamok

• nikdy nezacına komunikaciu ako prvy

• odpoveda na parovanie a zamknutie/odomknutie

• reset do tovarenskych nastavenı - udaje z bezdrotovejklavesnice zostavaju uchovane v nej, stacı ju len znovasparovat’

Page 5: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

5

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Klavesnica s cıtackou odtlackov prstov

• signal vysiela iba pri• parovanı• odomknutı/zamknutı (po zadanı spravneho kodu/odtlacku)

• vymena bateriı – pouzıvatel’ske data zostavaju uchovane vpamati, resetovane su iba datum a cas

• reset do tovarenskych nastavenı – zmaze vsetky informacieulozene v pamati, zahrnajuc pouzıvatel’ov a sparovane zamky

Page 6: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

6

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Dial’kove ovladanie

• signal vysle vzdy po stlacenı tlacidla

• ked’ chceme odpojit’ jedno dial’kove ovladanie, buduodstranene vsetky dial’kove ovladania aj bezdrotove klavesnice

• moze byt’ sparovane len s jednym zamkom (na sparovanie sinym treba zasah autorizovaneho servisu)

Page 7: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

7

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Plavajuci kod

• synchronizacne pocıtadlo C

• posledna valıdna synchronizacna hodnota N• akceptacne okno K

• 0 < N − C < K + 1

• resynchronizacne okno• K < C − N < ResyncWindow

• Rolljam

Page 8: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

8

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Odomykanie/zamykanie

(a) V dosahu zamku

(b) Mimo dosahu zamku

Obr.: Signal pri odomykanı z klavesnice

Page 9: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

9

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Parovanie

(a) Klavesnica

(b) Dial’kove ovladanie

Obr.: Signal pri parovanı

Page 10: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

10

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Synchronizacia

Obr.: Synchronizacia klavesnice pri odomykanı

Page 11: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

11

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Utok skrutkovacom

Page 12: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

12

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Zahltenie komunikacneho pasma

Page 13: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

13

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Zistenie vlastnostı prıstupoveho kodu

• dlzka prıstupoveho kodu

• zadane cısla podl’a casoveho rozostupu

•”stlacene“ cısla podl’a odtlackov na klavesnici

Page 14: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

14

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Naivny utok hrubou silou

• prıstupovy kod: [0-9]{4,10}• 3x zly prıstupovy kod ⇒ blokovane 1 minutu

• vyskusanie 1 prıstupoveho kodu – 3 sekundy

• ≈ 11, 1 · 109 moznych kodov

• 8098 rokov

• stvormiestne prıstupove kody ⇒ 10 000 moznostı

10000 kodov3 nove kody v slote

69 sekund na slot

≈ 3333 slotov · 69 sekund

230000 sekund ≈ 3833 minut ≈ 64 hodın ≈ 2.7 dnı

Page 15: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

15

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Utok hrubou silou s vyuzitım bateriı

• po vybratı bateriı si klavesnica nepamata, ze ma byt’ blokovana

• vybratie bateriı a nastartovanie – cca 15-17 sekund

10000 kodov3 nove kody v slote

26 sekund na slot

≈ 3333 slotov · 26 sekund

≈ 86667 sekund ≈ 1444 minut ≈ 24 hodın ≈ 1 den

Page 16: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

16

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Utok hrubou silou s vyuzitım casoveho okna

• pouzıvatel’ ma povoleny vstup len v urcitom casovom okne

• po zadanı platneho prıstupoveho kodu mimo casoveho okna sapocet neuspesnych pokusov vynuluje

10000 kodov2 nove kody v slote9 sekund na slot

5000 slotov · 9 sekund

45000 sekund ≈ 750 minut ≈ 12.5 hodın ≈ 0.52 dna

Page 17: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

17

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Utok hrubou silou s vyuzitım administratorskeho rozhrania

• hadanie administratorskeho kodu, len 1 kliknutie navyse

• ziadna ochrana

10000 kodov1 novy kod v slote3 sekundy na slot

10000 slotov · 3 sekundy

30000 sekund ≈ 500 minut ≈ 8.3 hodın ≈ 0.35 dna

Page 18: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

18

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Zhrnutie utokov hrubou silou

zaklad bateria okno admin

nove kody v slote 3 3 2 1

# slotov ≈ 3333 ≈ 3333 5000 10000

dlzka slotu (sek) 69 26 9 3

hodın ≈ 64 ≈ 24 12.5 ≈ 8.3

dnı ≈ 2.7 ≈ 1 ≈ 0.52 ≈ 0.35

percento casu 100% ≈ 37% ≈ 20% ≈ 13%

Page 19: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

19

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Replay attack• signal nahrany mimo dosahu zamku• nahrane signaly

• stlacenie dial’koveho ovladania• odomknutie z klavesnice• zamknutie z klavesnice

• vyslane prvykrat• vyslane druhykrat

Page 20: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

20

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Utok na parovanie

• navod odporuca pri problemoch s odomknutım zopakovat’

parovanie

• race condition – parovanie uspesne pri zariadenı, ktore zacaloskor

1. zahltenie komunikacneho pasma

2. parovanie

3. utocnıkovi sa podarı pripojit’ d’alsie dial’kove ovladanie

4. pouzıvatel’ove dial’kove ovladanie stale funguje

Page 21: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

20

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Utok na parovanie

• navod odporuca pri problemoch s odomknutım zopakovat’

parovanie

• race condition – parovanie uspesne pri zariadenı, ktore zacaloskor

1. zahltenie komunikacneho pasma

2. parovanie

3. utocnıkovi sa podarı pripojit’ d’alsie dial’kove ovladanie

4. pouzıvatel’ove dial’kove ovladanie stale funguje

Page 22: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

21

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Utok vynulovanım casu

• vybratım bateriı sa vynuluje cas

• pouzıvatel’ s prıstupom casovom okne blızko vynulovanehocasu zıskava

”neobmedzeny prıstup“

• 00:00 01/01/1970 (stvrtok)

• 00:00 01/01/00 (sobota)

• zvysne dni

Page 23: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

21

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Utok vynulovanım casu

• vybratım bateriı sa vynuluje cas

• pouzıvatel’ s prıstupom casovom okne blızko vynulovanehocasu zıskava

”neobmedzeny prıstup“

• 00:00 01/01/1970 (stvrtok)

• 00:00 01/01/00 (sobota)

• zvysne dni

Page 24: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

21

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Utok vynulovanım casu

• vybratım bateriı sa vynuluje cas

• pouzıvatel’ s prıstupom casovom okne blızko vynulovanehocasu zıskava

”neobmedzeny prıstup“

• 00:00 01/01/1970 (stvrtok)

• 00:00 01/01/00 (sobota)

• zvysne dni

Page 25: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

21

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Utok vynulovanım casu

• vybratım bateriı sa vynuluje cas

• pouzıvatel’ s prıstupom casovom okne blızko vynulovanehocasu zıskava

”neobmedzeny prıstup“

• 00:00 01/01/1970 (stvrtok)

• 00:00 01/01/00 (sobota)

• zvysne dni

Page 26: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

22

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Rovnaky prıstupovy kod

• pouzıvatelia by nemali mat’ rovnaky prıstupovy kod

• popısane v navode

• neimplementovane

Page 27: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

22

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Rovnaky prıstupovy kod

• pouzıvatelia by nemali mat’ rovnaky prıstupovy kod

• popısane v navode

• neimplementovane

Page 28: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

23

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Prerusenie pocas zmeny kodu

• prechod do stavu spanku• podrzanım ”*”• necinnost’ou

• vymazanie pouzıvatel’a

• eskalacia privilegiı

• nepredvıdatel’ne spravanie

Page 29: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

23

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Prerusenie pocas zmeny kodu

• prechod do stavu spanku• podrzanım ”*”• necinnost’ou

• vymazanie pouzıvatel’a

• eskalacia privilegiı

• nepredvıdatel’ne spravanie

Page 30: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

24

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Praca do buducna

• analyza firmveru zariadenı

• aplikovanie utokov, na ktore sme nemali materialne vybavenie

• demodulovanie – analyza posielanych dat

• analyza mobilnej aplikacie

• aplikovanie znamych utokov pri komunikacii zamku saplikaciou

Page 31: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

25

Zariadenie Signaly DoS Hruba sila Utoky na komunikaciu Utoky na klavesnicu Zaver

Dakujem za pozornost’

Page 32: Anal yza bezpe cnosti inteligentn eho elektronick eho z amku

Otazky od oponenta

• Bolo rozhodnutie sustredit’ sa vyhradne na black-box analyzuspravene na zaciatku prace, alebo vzniklo az v priebehu pracev dosledku casovych obmedzenı?

• v priebehu prace