Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL...

197
Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659 24662 24666 24669 24670 24648 24659 24662 24666 24669 24670 I. DISPOSICIONS GENERALS Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 4/2017, de 6 de juliol, de la Vicepresidència i Con- selleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’apro- ven les bases reguladores del programa d’ajudes per a la rea- lització d’estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional. [2017/6331] II. AUTORITATS I PERSONAL A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Direcció Gene- ral de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convo- catòria número 31/2017. [2017/6344] RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sis- tema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 30/2017. [2017/6342] Ajuntament d’Orihuela Oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. [2017/5557] Universitat d’Alacant RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A04/16), per a ocu- par llocs d’administració especial, sector assistència social i sociologia, en la Unitat Tècnica de Qualitat, pel sistema general d’accés lliure (R 25.11.2016, DOGV núm. 7938, de 16.12.2016). [2017/5959] Universitat de València RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de per- sones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’adminis- tració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil Proteòmica), convocades per Resolució de 22 de març de 2017. [2017/5466] I. DISPOSICIONES GENERALES Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ORDEN 4/2017, de 6 de julio, de la Vicepresidencia y Con- selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas para la realización de estancias vacacionales para personas con diversidad funcional. [2017/6331] II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2017, de la Dirección Gene- ral de Función Pública, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante de naturaleza funcionarial en la Conselleria de Agri- cultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, convocatoria número 31/2017. [2017/6344] RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2017, de la Dirección Gene- ral de Función Pública, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de tra- bajo vacantes de naturaleza funcionarial en la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, convocatoria número 30/2017. [2017/6342] Ayuntamiento de Orihuela Oferta de empleo público para el año 2016. [2017/5557] Universidad de Alicante RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en la escala técnica (referencia A04/16), para ocupar pues- tos de administración especial, sector asistencia social y sociología, en la Unidad Técnica de Calidad, por el sistema general de acceso libre (R 25.11.2016, DOGV núm. 7938, de 16.12.2016). [2017/5959] Universitat de València RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técnica superior de investigación (perfil Proteómica), convocadas por Resolu- ción de 22 de marzo de 2017. [2017/5466]

Transcript of Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL...

Page 1: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083

24648

24659

24662

24666

24669

24670

24648

24659

24662

24666

24669

24670

I. DISPOSICIONS GENERALS

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques InclusivesORDRE 4/2017, de 6 de juliol, de la Vicepresidència i Con-selleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’apro-ven les bases reguladores del programa d’ajudes per a la rea-lització d’estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional. [2017/6331]

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats PúbliquesRESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Direcció Gene-ral de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convo-catòria número 31/2017. [2017/6344]

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sis-tema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 30/2017. [2017/6342]

Ajuntament d’OrihuelaOferta d’ocupació pública per a l’any 2016. [2017/5557]

Universitat d’AlacantRESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A04/16), per a ocu-par llocs d’administració especial, sector assistència social i sociologia, en la Unitat Tècnica de Qualitat, pel sistema general d’accés lliure (R 25.11.2016, DOGV núm. 7938, de 16.12.2016). [2017/5959]

Universitat de ValènciaRESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de per-sones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’adminis-tració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil Proteòmica), convocades per Resolució de 22 de març de 2017. [2017/5466]

I. DISPOSICIONES GENERALES

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas InclusivasORDEN 4/2017, de 6 de julio, de la Vicepresidencia y Con-selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas para la realización de estancias vacacionales para personas con diversidad funcional. [2017/6331]

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades PúblicasRESOLUCIÓN de 7 de julio de 2017, de la Dirección Gene-ral de Función Pública, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante de naturaleza funcionarial en la Conselleria de Agri-cultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, convocatoria número 31/2017. [2017/6344]

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2017, de la Dirección Gene-ral de Función Pública, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de tra-bajo vacantes de naturaleza funcionarial en la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, convocatoria número 30/2017. [2017/6342]

Ayuntamiento de OrihuelaOferta de empleo público para el año 2016. [2017/5557]

Universidad de AlicanteRESOLUCIÓN de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en la escala técnica (referencia A04/16), para ocupar pues-tos de administración especial, sector asistencia social y sociología, en la Unidad Técnica de Calidad, por el sistema general de acceso libre (R 25.11.2016, DOGV núm. 7938, de 16.12.2016). [2017/5959]

Universitat de ValènciaRESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técnica superior de investigación (perfil Proteómica), convocadas por Resolu-ción de 22 de marzo de 2017. [2017/5466]

Page 2: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Núm. 8083 / 13.07.2017

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técnica superior de investigación (perfil Genómica), convocadas por Resolución de 22 de marzo de 2017. [2017/5467]

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace pública la lista provisional de per-sonas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas de acce-so al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técnica superior de investiga-ción (perfil difracción RX, polvos y monocristal), convocadas por Resolución de 22 de marzo de 2017. [2017/5469]

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técnica superior de investigación (perfil Citometría y cultivos celulares), convo-cadas por Resolución de 22 de marzo de 2017. [2017/5470]

RESOLUCIÓN de 4 de julio 2017, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de este orga-nismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Space solar physics: PHI for solar orbiter and imax and SP for sunrise. CPI-17-190», financiado por la Agencia Estatal de Inves-tigación -AEI- y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER - «Una manera de hacer Europa». [2017/6219]

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de investigador/a doctor/a júnior de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Organización de las metacomu-nidades de lagunas temporales tropicales y mediterráneas: efectos ambientales, espaciales y temporales. CPI-17-191», financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI- y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desa-rrollo Regional - FEDER - «Una manera de hacer Europa». [2017/6220]

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de investigador/a doctor/a júnior de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Fibras ópticas y pro-cesado de señal. (FOPS). CPI-17-192, Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport». (GVPROME-TEOII2014-072). [2017/6221]

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de investigador/a en formación de este organismo con contra-to laboral temporal. Proyecto: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/098) CPI-17-195». [2017/6222]

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2017, del Rectorado de la Universitat de València, por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de profesorado universi-tario, que se citan en el anexo I. [2017/6271]

Universitat Jaume IRESOLUCIÓN de 16 de junio de 2017, del Rectorado, por la que se convoca una oferta pública para la selección de una plaza de personal investigador de este organismo, con con-trato laboral temporal por obra o servicio a tiempo parcial. Programa grupos de investigación de alto rendimiento según el PPF, código grupo 069, código: 17I089. [2017/5600]

24671

24672

24673

24674

24679

24684

24689

24694

24755

24671

24672

24673

24674

24679

24684

24689

24694

24755

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de per-sones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’adminis-tració especial, escala tècnica superior d’investigació (per-fil Genòmica), convocades per Resolució de 22 de març de 2017. [2017/5467]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de per-sones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’adminis-tració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil difracció RX, pols i monocristall), convocades per Resolució de 22 de març de 2017. [2017/5469]

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de per-sones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’adminis-tració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil Citometria i cultius cel·lulars), convocades per Resolució de 22 de març de 2017. [2017/5470]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest orga-nisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Space solar physics: PHI for solar orbiter and imax and SP for sunrise. CPI-17-190», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/6219]

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Organización de las metacomunidades de lagunas temporales tropicales y medi-terraneas: efectos ambientales, espaciales y temporales. CPI-17-191», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvo-lupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/6220]

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fibras ópticas y pro-cesado de señal. (FOPS). CPI-17-192. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETE-OII2014-072). [2017/6221]

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb con-tracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Gri-solía de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/098), CPI-17-195». [2017/6222]

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, del Rectorat de la Uni-versitat de València, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de places de professorat universitari, que se citen en l’annex I. [2017/6271]

Universitat Jaume IRESOLUCIÓ de 16 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb con-tracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Pro-grama grups d’investigació d’alt rendiment segons el PPF, codi grup 069, codi: 17I089. [2017/5600]

Page 3: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Núm. 8083 / 13.07.2017

24759

24760

24761

24762

24763

24764

24765

B) NOMBRAMIENTOS Y CESES

Conselleria de Sanidad Universal y Salud PúblicaRESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de director/a de enfermería del Departamento de Salud de Orihuela, dependiente de la Conselleria de Sanidad Uni-versal y Salud Pública (número puesto 8590) por el proce-dimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6365]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de subdirector/a económico/a del Departamento de Salud de Alicante - Hospital General, dependiente de la Con-selleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 47249) por el procedimiento de libre designación, convoca-do por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6347]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de subdirector/a médico/a del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 4799) por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6351]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de subdirector/a de enfermería del Departamento de Salud de Orihuela, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 41202) por el pro-cedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recur-sos Humanos y Económicos. [2017/6353]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de director/a médico/a de hospital del Departamento de Salud de Orihuela, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 60202) por el pro-cedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recur-sos Humanos y Económicos. [2017/6355]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de subdirector/a médico/a del Departamento de Salud de Elda, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 3994) por el procedimien-to de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Huma-nos y Económicos. [2017/6356]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de director/a médico/a de atención primaria del Depar-tamento de Salud de Orihuela, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 8588) por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6357]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de director/a de enfermería de atención primaria del Departamento de Salud de Orihuela, dependiente de la Con-selleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 13811) por el procedimiento de libre designación, convoca-

24759

24760

24761

24762

24763

24764

24765

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria de Sanitat Universal i Salut PúblicaRESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a d’infermeria del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Univer-sal i Salut Pública (número de lloc 8590) pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econò-mics. [2017/6365]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut d’Alacant - Hospital General dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 47249) pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6347]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector/a mèdic/a del Departament de Salut d’Alacant - Hospital General dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 4799) pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6351]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector/a d’infermeria del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 41202) pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econò-mics. [2017/6353]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a mèdic/a d’hospital del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Uni-versal i Salut Pública (número de lloc 60202) pel procedi-ment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6355]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector/a mèdic/a del Departament de Salut d’Elda dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 3994) pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econò-mics. [2017/6356]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a mèdic/a d’atenció primària del Depar-tament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 8588) pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6357]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a d’infermeria d’atenció primària del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conse-lleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 13811) pel procediment de lliure designació, convocat per

Page 4: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Núm. 8083 / 13.07.2017

24766

24767

24768

24769

24778

24781

24789

do por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6358]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de director/a de centro del Hospital San Vicente del Raspeig, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 7670) por el procedimien-to de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Huma-nos y Económicos. [2017/6366]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de director/a económico/a de centro A del Hospital San Vicente del Raspeig, dependiente de la Conselleria de Sani-dad Universal y Salud Pública (número puesto 7671) por el procedimiento de libre designación, convocado por Reso-lución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6368]

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS

B) SUBVENCIONES Y BECAS

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas InclusivasRESOLUCIÓN de 23 de junio de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones para el desa-rrollo de programas de servicios sociales especializados en mujer en situación de riesgo o exclusión social. [2017/6320]

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y TrabajoRESOLUCIÓN de 10 de julio de 2017, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-bajo, por la que se declara la disponibilidad de determinados créditos sobrantes en la convocatoria de ayudas en materia de industrialización destinadas a asociaciones, y se acuerda el incremento en unas cuantías adicionales de los créditos de la convocatoria de ayudas en materia de industrializa-ción destinadas a pymes industriales de de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana. [2017/6324]

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y DeporteRESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017, de la directora gene-ral de Universidad, Investigación y Ciencia, por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el ejerci-cio 2016, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), de acuerdo con el programa operativo del FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. [2017/5623]

C) OTROS ASUNTOS

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo RuralRESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la cual se ordena la publicación de la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 130/15-AIA Reque-na. [2017/5620]

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y DeporteRESOLUCIÓN de 9 de junio de 2017, de la Dirección Gene-ral de Política Educativa, por la que se regula la solicitud de participación y la aplicación del Portfolio Europeo de las Lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas electrónico, e-PEL (+14), en los centros de Educación Infantil y Primaria, de Educación Secundaria y de Formación de Personas Adul-

24766

24767

24768

24769

24778

24781

24789

Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6358]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a de centre de l’Hospital Sant Vicent del Raspeig dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 7670) pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econò-mics. [2017/6366]

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a econòmic/a de centre A de l’Hospital Sant Vicent del Raspeig dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 7671) pel proce-diment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6368]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques InclusivesRESOLUCIÓ de 23 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions per al des-envolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social. [2017/6320]

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i TreballRESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre-ball, per la qual es declara la disponibilitat de determinats crèdits sobrants en la convocatòria d’ajudes en matèria d’in-dustrialització destinades a associacions, i s’acorda l’incre-ment en unes quanties addicionals dels crèdits de la convo-catòria d’ajudes en matèria d’industrialització destinades a pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metal-lomecànic, tèxtil, joguet, marbre i moble i il·luminació de la Comunitat Valenciana. [2017/6324]

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 19 de juny de 2017, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, pel qual es dóna publi-citat a les subvencions concedides per la Conselleria d’Edu-cació, Investigació, Cultura i Esport, en l’exercici 2016, cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE), d’acord amb el programa operatiu del FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. [2017/5623]

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament RuralRESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, per la qual s’orde-na la publicació de la declaració d’impacte ambiental corres-ponent a l’expedient 130/15-AIA Requena. [2017/5620]

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l’aplicació del Portfolio Europeu de les Llen-gües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d’Educació Infantil i Primària, d’Edu-cació Secundària i de Formació de Persones Adultes de la

Page 5: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Núm. 8083 / 13.07.2017

24796

24803

24806

24808

24809

24810

24811

24812

24813

24814

24815

24816

24817

24818

tas de la Comunitat Valenciana, y se establecen las condicio-nes para el reconocimiento como actividad de formación del profesorado. [2017/5564]

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y CooperaciónRESOLUCIÓN de 11 de julio de 2017, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Coo-peración, por la que se suprimen las oficinas Prop-Centre y Prop II en la ciudad de Valencia, de acuerdo con el Decreto 191/2014, de 14 de noviembre, del Consell. [2017/6343]

Universitat Politècnica de ValènciaRESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, de la Universitat Poli-tècnica de València, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Biomédica (Máster conjunto por la Universitat de València - Estudi General y la Universitat Politècnica de València). [2017/5612]

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Audiencia Provincial de ValenciaNotificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación número 255/2013. [2017/5574]

Notificación del decreto dictado en el rollo de apelación número 615/2016. [2017/5576]

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de NulesNotificación de la sentencia dictada en el juicio verbal núme-ro 907/2015. [2017/5551]

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de SuecaNotificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 133/2017. [2017/5560]

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Castellón de la PlanaNotificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 970/2016. [2017/5555]

Juzgado de Primera Instancia número 3 de SaguntoNotificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 265/2012. [2017/5502]

Juzgado de Primera Instancia número 6 de TorrentNotificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 754/2016. [2017/5559]

Juzgado de Primera Instancia número 6 de ValènciaNotificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 1380/2015. [2017/5501]

Juzgado de Primera Instancia número 9 de ValènciaNotificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 842/2016. [2017/5514]

Notificación del auto dictado en la jurisdicción voluntaria general número 1521/2016. [2017/5554]

V. ANUNCIOS

A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Ayuntamiento de EldaInformación pública de la modificación puntual del Plan par-cial de mejora del sector 9. [2017/6165]

24796

24803

24806

24808

24809

24810

24811

24812

24813

24814

24815

24816

24817

24818

Comunitat Valenciana, i s’estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat. [2017/5564]

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i CooperacióRESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2017, del conseller de Trans-parència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual se suprimeixen les oficines Prop-Centre i Prop II en la ciutat de València, d’acord amb el Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell. [2017/6343]

Universitat Politècnica de ValènciaRESOLUCIÓ d’1 de juny de 2017, de la Universitat Politèc-nica de València, per la qual es publica el pla d’estudis de Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica (Màster con-junt per la Universitat de València - Estudi General i la Uni-versitat Politècnica de València). [2017/5612]

IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Audiència Provincial de ValènciaNotificación de la sentència dictada en el rotlle d’apel·lació número 255/2013. [2017/5574]

Notificació del decret dictat en el rotlle d’apel·lació número 615/2016. [2017/5576]

Jutjat de Primera Instància i Instrucciò número 1 de NulesNotificació de la sentència dictada en el judici verbal número 907/2015. [2017/5551]

Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de SuecaNotificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciòs número 133/2017. [2017/5560]

Jutjat de Primera Instància número 3 de Castelló de la PlanaNotificació de la sentència dictada en el procediment ordina-ri número 970/2016. [2017/5555]

Jutjat de Primera Instància número 3 de SaguntNotificació de la sentència dictada en el procediment ordina-ri número 265/2012. [2017/5502]

Jutjat de Primera Instància número 6 de TorrentNotificació de la sentència dictada en el procediment ordina-ri número 754/2016. [2017/5559]

Jutjat de Primera Instància número 6 de ValènciaNotificació de la sentència dictada en el procediment ordina-ri número 1380/2015. [2017/5501]

Jutjat de Primera Instància número 9 de ValènciaNotificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 842/2016. [2017/5514]

Notificació de la interlocutòria dictada en la jurisdicció voluntària general número 1521/2016. [2017/5554]

V. ANUNCIS

A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

Ajuntament d’EldaInformació pública de la modificació puntual del Pla parcial de millora del sector 9. [2017/6165]

Page 6: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Núm. 8083 / 13.07.2017

24825

24826

24827

24828

24831

24833

24836

24837

Ayuntamiento de BellreguardInformación pública de la modificación puntual número 11 del PGOU. [2017/5684]

B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y DeporteAdjudicación y formalización del contrato número CNMY16/VT00A/37. Reforma de carpintería, accesibilidad y aseos en el IES Francesc Gil de Canals. [2017/5641]

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat ValencianaCORRECCIÓN de errores de la licitación número 2017/GV/0013. Obras de construcción de la planta de compostaje de lodos de Pilar de la Horadada. [2017/5591]

Instituto Valenciano de Atención Social y SanitariaLicitación número IV-MY0020/2017. Suministro de equipos de climatización y sus accesorios y servicios de instalación, montaje, desmontaje y retirada de equipos de climatización antiguos y puesta en funcionamiento para las residencias Manises, La Humanitat, L’Almara, Bennàger, y Residencia y Centro Ocupacional Rocafort. [2017/6349]

Ayuntamiento de SaguntoLicitación número 60/17. Obras de reurbanización y puesta en valor del solar de la calle Huertos, esquina calle Ordóñez y calle Remedio, Solar de Quevedo. [2017/6269]

C) OTROS ASUNTOS

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y TrabajoInformación pública de la solicitud de autorización adminis-trativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica. Expediente número ATLINE/2017/59/12 [2017/5605]

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del TerritorioInformación pública de la declaración de interés comunitario para una atribución de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable, relativa a establecimiento de restauración para celebraciones y eventos, en el término municipal de Mutxa-mel, ubicado en polígono 12, parcela 201. Expediente núme-ro DIC -15/0272. [2017/5631]

Ayuntamiento de Castellón de la PlanaInformación pública de la propuesta de modificación de ámbito y actualización del régimen de medidas de la zona acústicamente saturada denominada Lagasca. [2017/5599]

24825

24826

24827

24828

24831

24833

24836

24837

Ajuntament de BellreguardInformació pública de la modificació puntual número 11 del PGOU. [2017/5684]

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i EsportAdjudicació i formalització del contracte número CNMY16/VT00A/37. Reforma de fusteria, accessibilitat i lavabos en l’IES Francesc Gil de Canals. [2017/5641]

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat ValencianaCORRECCIÓ d’errades de la licitació número 2017/GV/0013. Obres de construcció de la planta de compostatge de fangs de Pilar de la Horadada. [2017/5591]

Institut Valencià d’Atenció Social i SanitàriaLicitació número IV-MY0020/2017. Subministrament d’equips de climatització i els seus accessoris i serveis d’instal·lació, muntatge, desmuntatge i retirada d’equips de climatització antics i posada en funcionament per a les resi-dències Manises, La Humanitat, l’Almara, Bennàger, i Resi-dència i Centre Ocupacional Rocafort. [2017/6349]

Ajuntament de SaguntLicitació número 60/17. Obres de reurbanització i posada en valor del solar del carrer Horts, cantó carrer Ordóñez i carrer Remei, Solar de Quevedo. [2017/6269]

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i TreballInformació pública de la sol·licitud d’autorització adminis-trativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració en concret d’utilitat pública d’instal·lació elèctri-ca. Expedient número ATLINE/2017/59/12. [2017/5605]

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiquesi Vertebració del TerritoriInformació pública de la declaració d’interés comunitari per a una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urbanitza-ble, relativa a establiment de restauració per a celebracions i esdeveniments, al terme municipal de Mutxamel, ubicat al polígon 12, parcela 201. Expedient número DIC -15/0272. [2017/5631]

Ajuntament de Castelló de la PlanaInformació pública de la proposta de modificació d’àmbit i actualització del règim de mesures de la zona acústicament saturada denominada Lagasca. [2017/5599]

Page 7: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

ORDRE 4/2017, de 6 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajudes per a la realització d’estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional. [2017/6331]

ORDEN 4/2017, de 6 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayu-das para la realización de estancias vacacionales para personas con diversidad funcional. [2017/6331]

PREÀMBUL

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix en l’article 49.1.24 i 27 que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de serveis socials i institucions públiques de protecció i ajuda de persones amb diversitat funcional, entre altres grups o sectors de població necessitats especial protecció.

Per la seua banda, la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat, preveu i regula en l’ar-ticle 5.e i article 33 la realització i el desenvolupament de programes d’oci i temps lliure, així com el suport tècnic i econòmic als programes que, si és el cas, puguen desenvolupar les associacions o entitats priva-des sense ànim de lucre a fi de fomentar la inclusió, integració social, autonomia i desenvolupament personal de les persones amb diversitat funcional.

L’activitat que és objecte de foment té la raó de ser en l’interés soci-al que reporta a les persones amb diversitat funcional accedir a aquests programes i gaudir d’estades vacacionals amb un programa d’activitats i un adequat servei de suport per al seu desenvolupament personal, mit-jançant monitors, educadors i un altre personal de suport. Així mateix, de disposar de programes oberts, a fi de promoure les relacions perso-nals i la plena inclusió social.

Aquestes subvencions es dirigeixen a les entitats del tercer sector que treballen a la Comunitat Valenciana, ja que agrupen persones amb diversitat funcional de distints perfils, promouen i protegeixen els seus drets i són coneixedores de les seues necessitats específiques. A més de la seua experiència i mitjans organitzatius, aquestes entitats disposen o són capaços de disposar d’un personal professional i voluntariat social format de suport i d’acompanyament, per a garantir estades segures i una atenció personal i inclusiva.

De conformitat amb el que disposa l’article 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, les ajudes que es regulen en la present ordre no estan subjectes a la notificació prevista en l’article 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que no disposen de tots els requisits de l’article 107.1 del Tractat.

Correspon a la Direcció General de Diversitat Funcional, entre les seues competències, fomentar la realització d’activitats que tendisquen a millorar la qualitat de vida independents de les persones amb diversitat funcional [art. 10.2.b) del Decret 5/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives], en contacte amb les entitats que tenen entre els seus fins l’atenció i promoció de les persones amb diversitat funcional.

En l’elaboració d’aquestes bases reguladores s’ha consultat les principals associacions, organitzacions i entitats relacionades amb els col·lectius de les persones amb diversitat funcional, que representen els interessos d’aquestes o estan directament implicades en la seua exe-cució.

Per tot això, en virtut de la competència atribuïda per l’article 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb l’article 3 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, i l’article 1 del Decret 152/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de Vice-presidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, vistos els informes preceptius, i de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu,

PREÁMBULO

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece en el artículo 49.1.24 y 27ª que la Generalitat tiene competencia exclusiva en materia de servicios sociales e instituciones públicas de protección y ayuda de personas con diversidad funcional, entre otros grupos o secto-res de población necesitados de especial protección.

Por su parte, la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, prevé y regula en el artícu-lo 5.e y artículo 33 la realización y el desarrollo de programas de ocio y tiempo libre, así como el apoyo técnico y económico a los programas que, en su caso, puedan desarrollar las asociaciones o entidades priva-das sin ánimo de lucro con el fin de fomentar la inclusión, integración social, autonomía y desarrollo personal de las personas con diversidad funcional.

La actividad que es objeto de fomento tiene su razón de ser en el interés social que reporta a las personas con diversidad funcional acce-der a estos programas y disfrutar de estancias vacacionales con un pro-grama de actividades y un adecuado servicio de apoyo para su desarro-llo personal, mediante monitores, educadores y otro personal de apoyo. Asimismo, de disponer de programas abiertos, con el fin de promover las relaciones personales y la plena inclusión social.

Estas subvenciones se dirigen a las entidades del Tercer Sector que trabajan en la Comunitat Valenciana, en tanto agrupan a personas con diversidad funcional de distintos perfiles, promueven y protegen sus derechos y son conocedoras de sus necesidades específicas. Además de su experiencia y medios organizativos, dichas entidades disponen o son capaces de disponer de un personal profesional y voluntariado social formado de apoyo y de acompañamiento, para garantizar estan-cias seguras y una atención personal e inclusiva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre del Consell, por el que regula el procedi-miento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, las ayudas que se regulan en la presente orden no están sujetas a la notificación prevista en el artículo 108 del Tratado de Fun-cionamiento de la Unión Europea, al no reunir todos los requisitos del artículo 107.1 del propio Tratado.

Corresponde a la Dirección General de Diversidad Funcional, entre sus competencias, fomentar la realización de actividades que tiendan a mejorar la calidad de vida independientes de las personas con diversidad funcional (art. 10.2.b) del Decreto 5/2017, de 20 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Vicepre-sidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas), en contacto con las entidades que tienen entre sus fines la atención y promoción de las personas con diversidad funcional.

En la elaboración de estas bases reguladoras se ha consultado a las principales asociaciones, organizaciones y entidades relacionadas con los colectivos de las personas con diversidad funcional, que representan los intereses de estas o están directamente implicadas en su ejecución.

Por todo ello, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 165.1 de la Ley 1/2015 de, 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en rela-ción con el artículo 3 del Decreto 7/2015, de 29 de junio, del President de la Generalitat, por el que determina las consellerias en las que se organiza la Administración de la Generalitat, y el artículo 1 del Decreto 152/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, vistos los informes preceptivos, y conforme con el Consell Jurídic Consultiu,

Page 8: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ORDENO

CAPÍTULO IDisposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación1. El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras para

la concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización, promoción y desarrollo de programas de estancias vacacionales para personas con diversidad funcional,

2. Cada convocatoria fijará anualmente el módulo plaza/día de subvención correspondiente y las modalidades para la atención a los colectivos de personas con diversidad funcional a los que va dirigidos.

3. La edad mínima para acceder a las estancias vacacionales será de 8 años, debiendo organizarse, en todo caso, las estancias en grupos afi-nes diferenciados, para lograr la máxima integración personal y social de las personas con diversidad funcional.

Artículo 2. Exclusiones e incompatibilidades1. No podrán acceder a la condición de beneficiarios:a) Las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias

señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, o que no se hallen al corriente de pago de obli-gaciones por reintegro de subvenciones que, en su caso, se les hubiese exigido.

b) Aquellas entidades que programen la realización de las estancias vacacionales en su recurso habitual o sede.

2. Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el mismo proyecto, procedentes de cualquier otra entidad pública o privada, nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que, de forma individual o acumu-lada, no se supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 3. Convocatoria y procedimiento de concesión1. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en

régimen de concurrencia competitiva.2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la publicación

de la correspondiente convocatoria aprobada mediante resolución de la persona titular de la conselleria competente en materia de diversidad funcional.

3. Las disposiciones de la convocatoria detallarán al menos el con-tenido mínimo previsto en el artículo 166 de la Ley 1/2015 de, 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Ins-trumental y de Subvenciones.

4. Respecto de la convocatoria, los interesados podrán interponer contra la misma recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a la legislación de procedimiento administrativo común, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de que puedan inter-poner cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Artículo 4. Cláusulas sociales1. En la subvenciones a entidades se establece como requisito

previo, en el caso de entidades con 50 o más trabajadores, que estas deberán cumplir y, en su caso, acreditar la obligación establecida en la normativa sectorial de aplicación relativa al número o porcentaje de personas con discapacidad que deben figurar en la plantilla de trabaja-dores o, en su caso, la exención de dichas obligaciones, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Gene-ralitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, y el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administra-tiva y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.

2. Como obligación específica, para la realización de la actividad subvencionada, se incorporará la perspectiva de género en todas las memorias justificativas de actuaciones e informe de evaluación de resul-tados que deben presentar al final del ejercicio las entidades subven-cionadas.

ORDENE

CAPÍTOL I.Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació1. L’objecte d’aquesta ordre es establir les bases reguladores per a la

concessió de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per a la realització, la promoció i el desenvolupament de programes d’estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional.

2. Cada convocatòria fixarà anualment el mòdul plaça/dia de sub-venció corresponent i les modalitats per a l’atenció als col·lectius de persones amb diversitat funcional a què va dirigits.

3. L’edat mínima per a accedir a les estades vacacionals serà de 8 anys, i s’hauran d’organitzar, en tot cas, les estades en grups afins dife-renciats, per a aconseguir la màxima integració personal i social de les persones amb diversitat funcional.

Article 2. Exclusions i incompatibilitats1. No podran accedir a la condició de beneficiaris:a) Les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàn-

cies assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novem-bre, general de subvencions, o que no estiguen al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions que, si és el cas, se’ls haguera exigit.

b) Aquelles entitats que programen la realització de les estades vacacionals en el seu recurs habitual o seu.

2. Aquesta subvenció es compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per al mateix projecte, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada, nacionals de la Unió Europea o d’orga-nismes internacionals, sempre que, de forma individual o acumulada, no se supere el cost de l’activitat subvencionada.

Article 3. Convocatòria i procediment de concessió1. El procediment de concessió d’aquestes ajudes es tramitarà en

règim de concurrència competitiva.2. El procediment s’iniciarà d’ofici per mitjà de la publicació de

la corresponent convocatòria aprovada mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de diversitat fun-cional.

3. Les disposicions de la convocatòria detallaran, almenys, el con-tingut mínim previst en l’article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

4. Respecte de la convocatòria, els interessats podran interposar en contra un recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comp-tador des de l’endemà a la publicació, d’acord amb la legislació de pro-cediment administratiu comú o bé directament un recurs contenciós administratiu, sense perjuí que puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

Article 4. Clàusules socials1. En la subvencions a entitats s’estableix com a requisit previ, en

el cas d’entitats amb 50 o més treballadors, que aquestes hauran de complir i, si és el cas, acreditar l’obligació establida en la normativa sectorial d’aplicació relativa al nombre o percentatge de persones amb discapacitat que han de figurar en la plantilla de treballadors o, si és el cas, l’exempció d’aquestes obligacions, d’acord amb el que preveu l’ar-ticle 7 de la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat, i el Decret 279/2004, de 17 de desem-bre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de sub-vencions per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

2. Com a obligació específica, per a la realització de l’activitat sub-vencionada, s’incorporarà la perspectiva de gènere en totes les memòri-es justificatives d’actuacions i informe d’avaluació de resultats que han de presentar al final de l’exercici les entitats subvencionades.

Page 9: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CAPÍTULO II.Requisitos de los beneficiarios

y de los programas de estancias vacacionales

Artículo 5. Entidades beneficiarias1. Podrán ser beneficiarios las entidades sin ánimo de lucro que

promuevan el desarrollo de programas de estancias vacacionales para personas con diversidad funcional, que se encuentren inscritas en el Registro de entidades titulares de actividades de acción social, en el sector correspondiente a personas con diversidad funcional, que cuen-ten, entre sus fines sociales, recogidos expresamente en sus estatutos, la realización de actividades a favor de las personas con cualquier tipo de diversidad funcional o la promoción de los derechos de estas.

2. Las condiciones para ser entidad beneficiaria habrán de ser pre-vias a la fecha de finalización del plazo para la presentación de las soli-citudes y mantenerse durante todo el período de ejecución de la activi-dad subvencionada.

3. Las entidades que concurran a la convocatoria anual de estas subvenciones deberán acreditar poseer estructura, medios materiales y personales suficientes para garantizar el cumplimiento de los fines del programa de estancia vacacional, a través de la correspondiente Memo-ria, y poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa que resulte necesaria para el logro de los objetivos propuestos en el programa.

Artículo 6. Características de los programas de estancias vacacionales1. Los programas de estancias vacacionales estarán dirigidos a per-

sonas con diversidad funcional de características homogéneas.2. Los programas de estancias vacacionales serán abiertos, debiendo

incorporar las entidades, en igualdad de condiciones, tanto a las perso-nas usuarias de los centros y servicios de atención diurna o residencial de titularidad de la entidad que promueve el programa, como personas no usuarias, ni asociadas a la entidad, siempre que lo soliciten, ten-gan las mismas características, residan en su área geográfica o ámbito comarcal.

3. Las estancias vacacionales se desarrollarán en:a) Instalaciones hoteleras, que dispongan de adecuadas instalaciones

de esparcimiento en su recinto o próximas.b) Zonas habilitadas como campamentos de verano, albergues juve-

niles e instalaciones análogas, siempre que cuenten con las autorizacio-nes preceptivas.

4. La duración de la actividad objeto de subvención será de un máximo de diez días (nueve noches).

5. Las personas con diversidad funcional tienen derecho a ser infor-mados, participar en las actividades a desarrollar y recibir una aten-ción integral acorde a las características y condiciones de la estancia vacacional. Asimismo tiene pleno derecho a recibir visitas y mantener contacto con sus familiares, conforme al marco de días y horas que se establezca. Igualmente se le reconoce pleno derecho a formular quejas y reclamaciones, verbales o escritas, por sí o a través de sus representan-tes legales, que deberán ser resueltas en primera instancia por la entidad.

6. La entidad designará una tutoría o responsable, con el fin de garantizar la atención de forma estable y normalizada, así como facilitar el contacto con los familiares y comunicar incidencias.

7. Si por alguna causa grave un participante se viese obligado a abandonar el lugar de estancia para una atención sanitaria, hospitalaria, lesión, etc. se comunicará esta incidencia telefónicamente inmediata-mente a sus padres o tutores, manteniendo la responsabilidad de guarda hasta que lleguen, le recojan o se hagan cargo del mismo.

8. Los participantes deberán observar las condiciones acordadas para la estancia, respetando las normas de convivencia, así como al personal y al resto de usuarios.

9. Los menores de edad y las personas sometidas a tutela deberán contar con la oportuna autorización de sus padres o tutores.

10. Asimismo, para participar en las estancias, cualquiera que sea su edad, deberán manifestar sus datos de salud, si precisa tratamiento farmacológico, una dieta de alimentación específica, atenciones espe-ciales o cualquier otra observación en relación con su situación y cir-cunstancias personas que considere preciso resaltar, para conocimiento de la entidad organizadora.

CAPÍTOL IIRequisits dels beneficiaris

i dels programes d’estades vacacionals

Article 5. Entitats beneficiàries1. Podran ser beneficiaris les entitats sense ànim de lucre que pro-

moguen el desenvolupament de programes d’estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional, que estiguen inscrites en el Registre d’Entitats Titulars d’Activitats d’Acció Social, en el sector corresponent a persones amb diversitat funcional, que disposen, entre els seus fins socials, recollits expressament en els seus estatuts, la realització d’acti-vitats a favor de les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional o la promoció dels drets d’aquestes.

2. Les condicions per a ser entitat beneficiària hauran de ser prèvies a la data d’acabament del termini per a la presentació de les sol·licituds i mantindre-les durant tot el període d’execució de l’activitat subven-cionada.

3. Les entitats que concórreguen a la convocatòria anual d’aquestes subvencions hauran d’acreditar posseir l’estructura, els mitjans mate-rials i personals suficients per a garantir el compliment dels fins del programa d’estada vacacional, a través de la corresponent memòria, i poder acreditar l’experiència i la capacitat operativa que siga necessària per a l’èxit dels objectius proposats en el programa.

Article 6. Característiques dels programes d’estades vacacionals1. Els programes d’estades vacacionals estaran dirigits a persones

amb diversitat funcional de característiques homogènies.2. Els programes d’estades vacacionals seran oberts, i hauran d’in-

corporar les entitats, en igualtat de condicions, tant les persones usuàries dels centres i serveis d’atenció diürna o residencial de titularitat de l’en-titat que promou el programa, com persones no usuàries, ni associades a l’entitat, sempre que ho sol·liciten, tinguen les mateixes característi-ques, residisquen en la seua àrea geogràfica o àmbit comarcal.

3. Les estades vacacionals es desenvoluparan en:a) Instal·lacions hoteleres, que disposen d’adequades instal·lacions

d’esplai en el seu recinte o pròximes.b) Zones habilitades com a campaments d’estiu, albergs juvenils

i instal·lacions anàlogues, sempre que tinguen les autoritzacions pre-ceptives.

4. La duració de l’activitat objecte de subvenció serà d’un màxim de 10 dies (nou nits).

5. Les persones amb diversitat funcional tenen dret a ser informats, participar en les activitats a desenvolupar i rebre una atenció integral d’acord amb les característiques i condicions de l’estada vacacional. Així mateix, té ple dret a rebre visites i mantindre contacte amb els seus familiars, d’acord amb el marc de dies i hores que s’establisquen. Igual-ment se li reconeix ple dret a formular queixes i reclamacions, verbals o escrites, per si mateix o a través dels seus representants legals, que hauran de ser resoltes en primera instància per l’entitat.

6. L’entitat designarà una tutoria o responsable, a fi de garantir l’atenció de forma estable i normalitzada, així com facilitar el contacte amb els familiars i comunicar incidències.

7. Si per alguna causa greu un participant estiguera obligat a aban-donar el lloc d’estada per a una atenció sanitària, hospitalària, lesió, etc., es comunicarà aquesta incidència telefònicament immediatament als pares o tutors, i mantindre la responsabilitat de guarda fins que arriben, el recullen o se’n facen càrrec.

8. Els participants hauran d’observar les condicions acordades per a l’estada, respectant les normes de convivència, així com el personal i la resta d’usuaris.

9. Els menors d’edat i les persones sotmeses a tutela hauran de tin-dre l’oportuna autorització dels pares o tutors.

10. Així mateix, per a participar en les estades, siga quina siga l’edat, hauran de manifestar les seues dades de salut, si necessita trac-tament farmacològic, una dieta d’alimentació específica, atencions especials o qualsevol altra observació en relació amb la seua situació i circumstàncies personals que considere necessari ressaltar, per a conei-xement de l’entitat organitzadora.

Page 10: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios1. Los beneficiarios de la subvención tienen la obligación general

de realizar la actividad subvencionada en la forma, condiciones y plazo establecidos en el proyecto subvencionado.

2. Además de las obligaciones que con carácter general se estable-cen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 23 de noviembre, general de subvenciones, los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones que se fijen en la correspondiente convocatoria, y las siguientes obli-gaciones específicas para el desarrollo de los programas de estancias vacacionales:

a) Tener publicados y facilitar en forma impresa las tarifas generales de la estancia aprobadas por la entidad, como aportación de los partici-pantes, y de las actividades extraordinarias previstas.

b) Ingresar el importe total de las percepciones que generen el pro-grama de estancias vacacionales financiado, tanto en concepto de sub-vención, como de aportación de los usuarios o participantes, en una única cuenta bancaria.

c) Tener suscrita y vigente, hasta la finalización del periodo de la actividad vacacional de las ayudas, las pólizas de seguro de accidentes y de responsabilidad civil a favor de las personas que participan en el programa subvencionado (voluntarios y usuarios participantes), que cubra, en su caso, los siniestros que pudieran sufrir y los que se produz-can a terceros en el ejercicio de las actividades encomendadas, con una cobertura mínima de seiscientos mil euros (600.000,00 €) por siniestro y de dieciocho mil euros (18.000,00 €) en el seguro de accidentes.

d) Cumplir con las obligaciones que respecto de las entidades se previenen en la Ley de la Generalitat 4/2001, de 19 de junio, del Volun-tariado de la Comunitat Valenciana, desarrollado por el Decreto del Consell 40/2009, de 13 de marzo.

e) Cumplir las disposiciones legales vigentes en materia de pro-tección de datos de carácter personal que le resulten de aplicación, en particular, la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y reglamento que la desarrolla, aprobado mediante el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

f) En su caso, tener publicadas y facilitar en forma impresa las normas generales de convivencia, un ejemplar de las cuales deberá ser entregada a los usuarios, antes del inicio de la estancia.

CAPÍTULO IIIProcedimiento

Artículo 8. Solicitudes1. Las solicitudes se formularán en los modelos y plazos que se

determinen en la correspondiente convocatoria.2. Dichas solicitudes vendrán acompañadas con una Memoria o

documento descriptivo del programa para el que se solicita la subven-ción, firmada por el representante legal de la entidad.

3. Junto con la documentación específica que determine la convo-catoria, los solicitantes deberán presentar:

a) En el supuesto de entidades que utilicen personal voluntario para sus actividades y que adopten la forma jurídica de asociación o funda-ción deberán aportar el certificado de inscripción en el registros de enti-dades de voluntariado de la Generalitat Valenciana, según Ley 4/2001, de 19 de junio, del voluntariado.

b) Declaración responsable de no concurrir en la entidad solicitante las circunstancias señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, o que no se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones que, en su caso, se les hubiesen exigido.

c) Declaración responsable de las subvenciones que para el mismo proyecto hubieran solicitado, en el momento de presentar la solicitud, ante cualquier otra entidad pública o privada.

4. La solicitud, junto con la documentación requerida, se presentará preferentemente en el registro de entrada que se indique en la convoca-toria de ayudas, sin perjuicio de las formas previstas en la legislación de procedimiento administrativo común.

5. La convocatoria de ayudas podrá establecer el procedimiento por medios electrónicos para la presentación y tramitación de las soli-citudes.

Article 7. Obligacions dels beneficiaris1. Els beneficiaris de la subvenció tenen l’obligació general de rea-

litzar l’activitat subvencionada en la forma, condicions i termini esta-blits en el projecte subvencionat.

2. A més de les obligacions que, amb caràcter general, s’estableixen en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de sub-vencions, els beneficiaris hauran de complir les obligacions que es fixen en la corresponent convocatòria, i les obligacions específiques següents per al desenvolupament dels programes d’estades vacacionals:

a) Tindre publicats i facilitar en forma impresa les tarifes generals de l’estada aprovades per l’entitat, com a aportació dels participants, i de les activitats extraordinàries previstes.

b) Ingressar l’import total de les percepcions que generen el pro-grama d’estades vacacionals finançat, tant en concepte de subvenció, com d’aportació dels usuaris o participants, en un únic compte bancari.

c) Tindre subscrita i vigent, fins a l’acabament del període de l’ac-tivitat vacacional de les ajudes, les pòlisses d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil a favor de les persones que participen en el programa subvencionat (voluntaris i usuaris participants), que cobrisca, si és el cas, els sinistres que pogueren patir i els que es produïsquen a tercers en l’exercici de les activitats encomanades, amb una cobertura mínima de sis-cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i de díhuit mil euros (18.000,00 €) en l’assegurança d’accidents.

d) Complir les obligacions que respecte de les entitats s’establis-quen en la Llei de la Generalitat 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat de la Comunitat Valenciana, desplegada pel Decret del Consell 40/2009, de 13 de març.

e) Complir les disposicions legals vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal que li siguen d’aplicació, en particular, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i reglament que la desenvolupa, aprovada per mitjà del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

f) Si és el cas, tindre publicades i facilitar en forma impresa les normes generals de convivència, un exemplar de les quals s’entregarà als usuaris abans de començar l’estada.

CAPÍTOL IIIProcediment

Article 8. Sol·licituds1. Les sol·licituds es formularan en els models i terminis que es

determinen en la corresponent convocatòria.2. Aquestes sol·licituds estaran acompanyades d’una memòria o

document descriptiu del programa per al qual se sol·licita la subvenció, firmada pel representant legal de l’entitat.

3. Junt amb la documentació específica que determine la convoca-tòria, els sol·licitants hauran de presentar:

a) En el supòsit d’entitats que utilitzen personal voluntari per a les seues activitats i que adopten la forma jurídica d’associació o fundació hauran d’aportar el certificat d’inscripció en el Registre d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat Valenciana, segons la Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat.

b) Declaració responsable de no concórrer en l’entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o que no estiguen al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions que, si és el cas, se’ls hagueren exigit.

c) Declaració responsable de les subvencions que per al mateix projecte hagueren sol·licitat,en el moment de presentar la sol·licitud, davant de qualsevol altra entitat pública o privada.

4. La sol·licitud, junt amb la documentació requerida, es presentarà preferentment en el registre d’entrada que s’indique en la convocatòria d’ajudes, sense perjuí de les formes previstes en la legislació de proce-diment administratiu comú.

5. La convocatòria d’ajudes podrà establir el procediment per mit-jans electrònics per a la presentació i tramitació de les sol·licituds.

Page 11: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Artículo 9. Ordenación e instrucción. Subsanación de solicitudes1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión

corresponde a las direcciones territoriales de la Conselleria, que regis-trarán las solicitudes presentadas y verificará que reúnen los requisitos para poder ser tramitadas.

2. Recibidas las solicitudes e incoado el expediente, el órgano instructor las verificará y podrá realizar de oficio las actuaciones que considere necesarias para la determinación, el conocimiento y la com-probación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.

3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o no se acompañe la documentación que, de acuerdo con esta orden, resulte exigible se notificará a la persona solicitante la causa que impide la con-tinuación del procedimiento, y se le requerirá para que de conformidad con la legislación de procedimiento administrativo común, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos legalmente.

4. El órgano competente para la instrucción y resolución del expe-diente, a la vista de la documentación obrante y de las obligaciones que se adquieran con la concesión de la ayuda, podrá recabar los informes de los organismos y entidades que estime oportuno y efectuar las com-probaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.

Artículo 10. Comisiones técnicas instructorasSe constituirá una Comisión técnica Instructora en cada una de las

direcciones territoriales, que se encargará de verificar la documentación presentada y su baremación y que elaborará una relación ordenada de solicitantes con su puntuación, de acuerdo con los criterios que estable-ce las bases reguladoras y la convocatoria, y que estará integrada por al menos tres miembros designados por la persona titular de la dirección territorial correspondiente, ostentando la presidencia la persona encar-gada de la jefatura de servicio competente por razón de la materia o persona que la sustituya, como vocal la persona titular de la jefatura de sección y un/a técnico de la misma, que actuará como secretario/a.

Artículo 11. Comisión de evaluación1. En la dirección general competente en materia de diversidad fun-

cional se constituirá una comisión de evaluación que estará integrada por los siguientes miembros:

a) El/la subdirector/a general, que actuará como presidente/a de la comisión.

b) Las personas titulares de las direcciones territoriales o personas en quien deleguen.

c) Las personas titulares de las jefaturas de servicio.d) Dos jefes/as de sección de la dirección general, uno de los cuales

actuará como secretario/a.En su composición se tendrá en cuenta la presencia equilibrada de

mujeres y hombres, en los términos establecidos en la normativa en materia de igualdad.

2. Dicha comisión propondrá al órgano competente para la conce-sión de las ayudas, la relación priorizada de beneficiarios de las ayudas que se contemplen en la correspondiente convocatoria y se regulan en la presente orden, con el límite del crédito existente. Asimismo elaborará una relación ordenada de las solicitudes que se proponga desestimar por falta de crédito.

No obstante, si se produjera un incremento de los créditos dispo-nibles, la comisión de evaluación propondrá y el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la primera solicitud no atendida por falta de crédito y a las siguientes por su orden de puntuación que reúnan los requisitos para ello, hasta agotar el crédito.

3. La comisión de evaluación actuarán como órgano colegiado de conformidad con lo previsto en la legislación de procedimiento adminis-trativo común, a los efectos de elevar al órgano concedente la propuesta de resolución de las ayudas.

Artículo 12. Criterios de valoración de las solicitudes1. La valoración de las solicitudes se realizará con arreglo a los

siguientes criterios de valoración de la entidad y de las actuaciones a realizar.

Article 9. Ordenació i instrucció. Esmena de sol·licituds1. L’ordenació i instrucció del procediment de concessió correspon

a les direccions territorials de la conselleria, que registraran les sol·li-cituds presentades i verificarà que disposen dels requisits per a poder ser tramitades.

2. Rebudes les sol·licituds i incoat l’expedient, l’òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d’ofici les actuacions que considere necessà-ries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la resolució.

3. Quan la sol·licitud no dispose dels requisits exigits, o no s’acom-panye de la documentació que, d’acord amb aquesta ordre, siga exigible es notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedeix la continu-ació del procediment, i se’l requerirà perquè, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fera així, se’l considerarà que desisteix de la seua petició, amb la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.

4. L’òrgan competent per a la instrucció i resolució de l’expedient, a la vista de la documentació que hi ha i de les obligacions que s’ad-quirisquen amb la concessió de l’ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l’exactitud de tot això.

Article 10. Comissions tècniques instructoresEs constituirà una comissió tècnica instructora en cada una de les

direccions territorials, que s’encarregarà de verificar la documentació presentada i la seua baremació i que elaborarà una relació ordenada de sol·licitants amb la seua puntuació, d’acord amb els criteris que esta-bleixen les bases reguladores i la convocatòria, i que estarà integrada, almenys, per tres membres designats per la persona titular de la direcció territorial corresponent, i ostentarà la presidència la persona encarregada de la direcció de servei competent per raó d’aquesta matèria o persona que la substituïsca, com a vocal la persona titular de la direcció de sec-ció i un tècnic/una tècnica d’aquesta, que actuarà com a secretari/ària.

Article 11. Comissió d’avaluació1. En la direcció general competent en matèria de diversitat funci-

onal es constituirà una comissió d’avaluació que estarà integrada pels membres següents:

a) El/la subdirector/a general, que actuarà com a president/a de la comissió.

b) Les persones titulars de les direccions territorials o persones en qui deleguen.

c) Les persones titulars de les direccions de servei.d) Dos caps de secció de la direcció general, un dels quals actuarà

com a secretari/ària.En la seua composició es tindrà en compte la presència equilibrada

de dones i homes, en els termes establits en la normativa en matèria d’igualtat.

2. Aquesta comissió proposarà a l’òrgan competent per a la conces-sió de les ajudes la relació prioritzada de beneficiaris de les ajudes que es preveuen en la corresponent convocatòria i es regulen en la present ordre, amb el límit del crèdit existent. Així mateix elaborarà una rela-ció ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar per falta de crèdit.

No obstant això, si es produïra un increment dels crèdits disponi-bles, la comissió d’avaluació proposarà i l’òrgan concedent acordarà, sense necessitat d’una nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la primera sol·licitud no atesa per falta de crèdit i a les següents per l’ordre de puntuació que tinguen els requisits per a això, fins a esgotar el crèdit.

3. La comissió d’avaluació actuaran com a òrgan col·legiat de con-formitat amb el que preveu la legislació de procediment administratiu comú, a l’efecte d’elevar a l’òrgan concedent la proposta de resolució de les ajudes.

Article 12. Criteris de valoració de les sol·licituds1. La valoració de les sol·licituds es realitzarà d’acord amb els cri-

teris de valoració següents de l’entitat i de les actuacions a realitzar.

Page 12: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

2. Criterios objetivos de valoración de las entidades solicitantes. Se valorará hasta un máximo de 40 puntos de la siguiente forma:

a) Implantación: Se valorará la implantación de cada entidad, con un máximo de 15 puntos, distribuyéndose de la siguiente forma:

Confederación, federación o agrupación de asociaciones de ámbito autonómico o provincial: 15 puntos.

Asociación de ámbito autonómico o provincial: 12 puntos.Asociación de ámbito comarcal o local: 10 puntos.b) Especialización: se valorará la especialización de la entidad tanto

en la atención al colectivo al que se dirigen las actuaciones, como en el desarrollo de programas de respiro familiar o estancias vacaciona-les a este colectivo financiados por la Administración de la Generalitat Valenciana (máximo 10 puntos), distribuyéndose de la siguiente forma:

– Entidad que ha desarrollado programas de estancias vacacionales en los últimos cinco años: 2 puntos por programa/ año.

– Entidad que ha desarrollado programas o servicios de respiro familiar en los últimos cinco años: 1,5 puntos por programa/ año.

– Entidad que ha desarrollado programas de convivencia, ocio o tiempo libre en los últimos cinco años: 1 puntos por programa/ año.

c) Participación social y voluntariado: se valorará que la entidad disponga de personal especializado para atender a personas con diver-sidad funcional, priorizándose igualmente aquellas que incorporen per-sonal voluntario siempre que se acredite que disponen de un sistema de formación del personal voluntario, sin perjuicio de las actividades que corresponden a los profesionales (máximo 10 puntos), con arreglo al siguiente criterio:

Un punto por voluntario/a, que se incorpore al programa y haya sido formado (curso mínimo de 20 horas) en los dos últimos años: hasta un máximo de diez personas

d) Experiencia general de la entidad: se valorará la antigüedad de las entidades que acrediten estar constituidas e inscritas en el Registro de Titulares de Actividades Sociales a razón de un punto por año (Máxi-mo 5 puntos).

3. Criterios objetivos de valoración de las actuaciones. Se valorará hasta un máximo de 60 puntos de la siguiente forma:

La convocatoria establecerá, con arreglo a estas bases, los criterios objetivos de valoración de las actuaciones programadas como estancias vacacionales, en razón de su finalidad social (colectivo al que atienden y características de los usuarios), contenido, objetivos y ámbito de las actuaciones, presupuesto y posibilidad de cofinanciación, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Evaluación de la necesidad social: Se tendrá en cuenta el análisis o estudio de la necesidad social en relación con las características de los participantes, priorizando las actuaciones dirigidas o en las que exis-ta un mayor número de personas con diversidad funcional con mayor grado de necesidad de atención social, con una valoración máxima de 25 puntos, con arreglo a los siguientes criterios:

– Programas con criterios de selección para que participen mayo-ritariamente personas con grado de discapacidad igual o superior al 75 %: 20 puntos.

– Programas con criterios de selección para que participen mayo-ritariamente personas con grado de discapacidad igual o superior al 65 %: 15 puntos.

– Programas con criterios de selección para que participen mayo-ritariamente personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 %: 10 puntos.

– Programas con medidas específicas para incorporar personas con diversidad funcional tuteladas por la Generalitat, por otras personas o entidades: 5 puntos.

b) Evaluación del contenido, objetivos y ámbito de las actuaciones: Se tendrá en cuenta la calidad del proyecto y su impacto en el acceso de las personas con diversidad funcional a servicios de ocio, recreativos, culturales y/o de contacto con la naturaleza, valorándose con un máxi-mo de 15 puntos, con arreglo a los siguientes criterios:

– Coherencia de objetivos, medios y fines del programa: hasta 5 puntos.– Actuaciones: actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo

libre a desarrollar: hasta 10 puntos.c) Presupuesto y adecuación de recursos materiales y humanos: se

valorará la adecuación del presupuesto presentado por la entidad en relación con las actividades, recursos humanos y materiales (instalacio-nes, viajes, etc.). La puntuación máxima para este apartado será de 10 puntos, con arreglo a los siguientes criterios:

2. Criteris objectius de valoració de les entitats sol·licitants. Es valo-rarà fins a un màxim de 40 punts de la manera següent:

a) Implantació: es valorarà la implantació de cada entitat, amb un màxim de 15 punts, i es distribueixen de la manera següent:

Confederació, federació o agrupació d’associacions d’àmbit auto-nòmic o provincial: 15 punts.

Associació de àmbit autonòmic o provincial: 12punts.Associació d’àmbit comarcal o local: 10 punts.b) Especialització: es valorarà l’especialització de l’entitat tant

en l’atenció al col·lectiu a què es dirigeixen les actuacions, com en el desenvolupament de programes de respir familiar o estades vacacio-nals a aquest col·lectiu finançats per l’Administració de la Generalitat Valenciana (màxim 10 punts), i es distribueixen de la manera següent:

– Entitat que ha desenvolupat programes d’estades vacacionals en els últims cinc anys: 2 punts per programa/any.

– Entitat que ha desenvolupat programes o serveis de respir familiar en els últims cinc anys: 1,5 punts per programa/any.

– Entitat que ha desenvolupat programes de convivència, oci o temps lliure en els últims cinc anys: 1 punts per programa/any.

c) Participació social i voluntariat: es valorarà que l’entitat dispose de personal especialitzat per a atendre persones amb diversitat funcio-nal, i es prioritzaran igualment aquelles que incorporen personal volun-tari sempre que s’acredite que disposen d’un sistema de formació del personal voluntari, sense perjuí de les activitats que corresponen als professionals (màxim 10 punts), d’acord amb el criteri següent:

Un punt per voluntari/ària, que s’incorpore al programa i haja sigut format/ada (curs mínim de 20 hores) en els dos últims anys: fins a un màxim de deu persones.

d) Experiència general de l’entitat: es valorarà l’antiguitat de les entitats que acrediten estar constituïdes i inscrites en el Registre de Titu-lars d’Activitats Socials a raó d’un punt per any (màxim 5punts).

3. Criteris objectius de valoració de les actuacions. Es valorarà fins a un màxim de 60 punts de la manera següent:

La convocatòria establirà, d’acord amb aquestes bases, els criteris objectius de valoració de les actuacions programades com a estades vacacionals, pel que fa a la finalitat social (col·lectiu a què atenen i característiques dels usuaris), contingut, objectius i àmbit de les actuaci-ons, pressupost i possibilitat de cofinançament, d’acord amb els criteris següents:

a) Avaluació de la necessitat social: es tindrà en compte l’anàlisi o estudi de la necessitat social en relació amb les característiques dels par-ticipants, i es prioritzaran les actuacions dirigides o en aquelles que hi haja un major nombre de persones amb diversitat funcional amb major grau de necessitat d’atenció social, amb una valoració màxima de 25 punts, d’acord amb els criteris següents:

– Programes amb criteris de selecció perquè participen majoritàri-ament persones amb grau de discapacitat igual o superior al 75 %: 20 punts.

– Programes amb criteris de selecció perquè participen majoritàri-ament persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65 %: 15 punts.

– Programes amb criteris de selecció perquè participen majoritàri-ament persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 10 punts.

– Programes amb mesures específiques per a incorporar persones amb diversitat funcional tutelades per la Generalitat, per altres persones o entitats: 5 punts.

b) Avaluació del contingut, objectius i àmbit de les actuacions: es tindrà en compte la qualitat del projecte i el seu impacte en l’accés de les persones amb diversitat funcional a serveis d’oci, recreatius, cultu-rals i/o de contacte amb la naturalesa, i es valorarà amb un màxim de 15 punts, d’acord amb els criteris següents:

– Coherència d’objectius, mitjans i fins del programa: fins a 5 punts.– Actuacions: activitats culturals, esportives, d’oci i temps lliure a

desenvolupar: fins a 10 punts.c) Pressupost i adequació de recursos materials i humans: es valo-

rarà l’adequació del pressupost presentat per l’entitat en relació amb les activitats, recursos humans i materials (instal·lacions, viatges, etc.). La puntuació màxima per a aquest apartats serà de 10 punts, d’acord amb els criteris següents:

Page 13: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

– Nivel de calidad de la infraestructura: de 1 a 5 puntos.– Nivel de formación de coordinador y monitores de ocio para la

estancia: de 1 a 5 puntos.d) Cofinanciación: Se tendrá en cuenta que las actuaciones hayan

obtenido o prevean la posibilidad de obtener, tanto una posible cofinan-ciación pública, como privada, valorando especialmente las actuacio-nes que se presenten cofinanciadas por la propia entidad (con fondos propios y/o aportaciones de usuarios). Se puntuará todo ello con un máximo de 10 puntos, con arreglo a los siguientes criterios:

– Si los ingresos previstos por parte de la entidad, los usuarios y otras entidades son superiores al 50 % del coste de la actuación: 10 puntos.

– Si son superiores al 40 %: 8 puntos.– Si son superiores al 30 %: 6 puntos.– Si son superiores al 20 %: 4 puntos.– Si son superiores al 10 %: 2 puntos.4. Las solicitudes deberán obtener una puntuación mínima de 60

puntos, sobre la puntuación global de 100 puntos, para al concesión de la subvención.

Artículo 13. Determinación de la cuantía de la subvención1. Las subvenciones destinadas a financiar programas de estancias

vacacionales se concretarán en función de módulos económicos plaza/día, que se establecerán en la convocatoria recogiendo el coste estándar de una estancia y los servicios de monitor, educadores y otros profesio-nales que se requieran de acuerdo con las características de los usuarios.

2. La cuantía de la subvención vendrá determinada por el número de participantes en el programa de estancia vacacional y el módulo plaza/día que establezca la convocatoria para cada modalidad de estancia vacacional.

Artículo 14. Resolución de concesión1. Se delega en la persona titular de la Dirección General de Diver-

sidad Funcional la resolución de las solicitudes de ayudas.El órgano competente para la resolución de estas subvenciones será

asimismo competente para dictar la resolución prevista en el artículo 9.2 de esta orden.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se hubiese noti-ficado resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Todo ello, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de la Administración de resolver expresamente sobre la petición formulada.

4. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados ajustándose a lo dispuesto en la legislación de procedimiento admi-nistrativo común. La práctica de dicha notificación se ajustará a las disposiciones contenidas en la ley.

Artículo 15. RecursosLa resolución de concesión y desestimación de las subvenciones

pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso conten-cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artí-culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y el artículo 124 de de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-traciones Públicas.

Artículo 16. Publicidad1. Las subvenciones otorgadas al amparo de esta orden y de sus

convocatorias serán publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana mediante resolución de la persona titular de la dirección general competente en personas con diversidad funcional indicando los beneficiarios, la cantidad concedida, la finalidad de la subvención y el crédito presupuestario al que se han imputado.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobier-no y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana si el benefi-

– Nivell de qualitat de la infraestructura: d’1 a 5 punts.– Nivell de formació de coordinador i monitors d’oci per a l’estada:

d’1 a 5 punts.d) Cofinançament: es tindrà en compte que les actuacions hagen

obtingut o prevegen la possibilitat d’obtindre, tant un possible cofinan-çament públic, com privat, i es valoraran especialment les actuacions que es presenten cofinançades per la pròpia entitat (amb fons propis i/o aportacions d’usuaris). Es puntuarà tot això amb un màxim de 10 punts, d’acord amb els criteris següents:

– Si els ingressos previstos per part de l’entitat, els usuaris i altres entitats són superiors al 50 % del cost de l’actuació: 10 punts.

– Si són superiors al 40 %: 8 punts.– Si són superiors al 30 %: 6 punts.– Si són superiors al 20 %: 4 punts.– Si són superiors al 10 %: 2 punts.4. Les sol·licituds hauran d’obtindre una puntuació mínima de 60

punts, sobre la puntuació global de 100 punts, per a al concessió de la subvenció.

Article 13. Determinació de la quantia de la subvenció1. Les subvencions destinades a finançar programes d’estades vaca-

cionals es concretaran en funció de mòduls econòmics plaça/dia, que s’establiran en la convocatòria que recollirà el cost estàndard d’una estada i els serveis de monitor, educadors i altres professionals que es requerisquen d’acord amb les característiques dels usuaris.

2. La quantia de la subvenció estarà determinada pel nombre de participants en el programa d’estada vacacional i el mòdul plaça/dia que establisca la convocatòria per a cada modalitat d’estada vacacional.

Article 14. Resolució de concessió1. Es delega en la persona titular de la Direcció General de Diversi-

tat Funcional la resolució de les sol·licituds d’ajudes.L’òrgan competent per a la resolució d’aquestes subvencions serà,

així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en l’article 9.2 d’aquesta orde.

2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptadors des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Transcorregut el termini abans mencionat sense que s’haguera notificat resolució expressa, les persones interessades podran enten-dre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjuí que subsistisca l’obligació legal de l’Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

4. La resolució del procediment es notificarà als interessats ajus-tant-se al que disposa la legislació de procediment administratiu comú. La pràctica d’aquesta notificació s’ajustarà a les disposicions contingu-des en la llei.

Article 15. RecursosLa resolució de concessió i desestimació de les subvencions posa fi

a la via administrativa i en contra es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 16. Publicitat1. Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta ordre i de les

seues convocatòries seran publicades en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana mitjançant una resolució de la persona titular de la direc-ció general competent en persones amb diversitat funcional i s’indicaran els beneficiaris, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció i el crèdit pressupostari a què s’han imputat.

2. De conformitat amb el que preveu l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participa-ció ciutadana de la Comunitat Valenciana, si el beneficiari rebera una

Page 14: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ciario recibiera una ayuda por importe superior a 10.000 euros debe-rá dar la adecuada publicidad, indicando como entidad concedente la Generalitat, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado.

3. La difusión de esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web, sin perjuicio de que se deba hacer constar en escritos, anuncios, publicaciones, rótulos y cualquier soporte. En caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, podrán cumplir con dicha obligación a través del por-tal que ponga a su disposición la Generalitat.

CAPÍTULO IVJustificación de gastos, pago y control de las subvenciones

Artículo 17. Supuestos y criterios de modificación de la resolución1. La modificación o alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar, siempre que, de forma individual o acumulada, se supere el coste de la actividad subvencionada. a la modificación de la resolución de concesión y, en su caso, a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda.

2. Si se produce una variación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, por aplicación de las causas de rein-tegro que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-bre, general de subvenciones, procederá exigir el reintegro total o par-cial de las cantidades percibidas, previo informe del órgano competen-te de control de la subvención, y del trámite de audiencia legalmente establecido; o, en su caso, su revisión por aplicación de las causas de nulidad o de anulabilidad contempladas en el artículo 36 de dicha Ley General de Subvenciones.

Artículo 18. Gastos subvencionables1. Se consideran gastos subvencionables los gastos de personal

(nóminas, seguros sociales e indemnizaciones) y gastos generales para la realización del programa de estancias vacacionales, que deberán acre-ditarse en los términos previstos en el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

2. Se consideran gastos generales:a) Los gastos corrientes: considerados como aquellos que reúnan

alguna de las siguientes características: ser bienes fungibles, tener una duración previsible inferior al ejercicio económico, no ser susceptibles de incluir en inventario o ser gastos previsiblemente reiterativos.

b) Los gastos de mantenimiento estrictamente necesarios para la consecución del fin y objeto de la subvención: alquiler, luz, agua, telé-fono, limpieza o análogos.

c) Los gastos derivados del pago de asistencia o servicios de profe-sionales (gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones legales de prevención, protección de datos, formación y vigilancia de la salud, sistemas de calidad, cuentas anuales, auditorias y gastos inherentes a las actividades de ocio y tiempo libre o análogos, en la medida en que guarden relación directa con la atención social que se fomenta).

d) Los gastos de transporte u otros gastos que se prevean específi-camente en la convocatoria.

e) Reembolso económico al voluntario por gastos de difícil justifi-cación ocasionados durante el desarrollo de la actividad, siempre que no supere el margen establecido en la correspondiente convocatoria.

f) Gastos de formación del voluntariado.g) Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.Todos estos gastos serán subvencionables siempre y cuando no

hayan sido subvencionados por otra ayuda pública o privada.3. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no asumirá, en

ningún caso, obligaciones derivadas de las relaciones laborales, pro-fesionales o de colaboración voluntaria que mantengan las entidades que perciban subvenciones recogidas en esta orden, que serán de su exclusiva cuenta.

Artículo 19. Pago de la subvención1. Como programa de servicios sociales especializados para perso-

nas con diversidad funcional de interés social, el pago de la subvención

ajuda per un import superior a 10.000 euros haurà de donar l’adequada publicitat, i indicarà com a entitat concedent la Generalitat, l’import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat.

3. La difusió d’aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web, sense perjuí que s’haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En el cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir la dita obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

CAPÍTOL IVJustificació de despeses, pagament i control de les subvencions

Article 17. Supòsits i criteris de modificació de la resolució1. La modificació o alteració de les condicions tingudes en compte

per a la concessió de l’ajuda i, en qualsevol cas, l’obtenció concur-rent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc, sempre que, de forma individual o acumulada, se supere el cost de l’activitat subvencionada, a la modifi-cació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de l’ajuda.

2. Si es produeix una variació de les condicions tingudes en comp-te per a la concessió de la subvenció, per aplicació de les causes de reintegrament que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, procedirà exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, amb un informe previ de l’òrgan competent de control de la subvenció, i del tràmit d’audiència legalment establit; o, si és el cas, la seua revisió per aplicació de les causes de nul·litat o d’anul·labilitat previstes en l’article 36 d’aquesta Llei general de subvencions.

Article 18. Despeses subvencionables1. Es consideren despeses subvencionables les despeses de personal

(nòmines, assegurances socials i indemnitzacions) i despeses generals per a la realització del programa d’estades vacacionals, que hauran d’acreditar-se en els termes que preveu l’article 30.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Es consideren despeses generals:a) Les despeses corrents: considerades com aquelles que tinguen

alguna de les característiques següents: ser béns fungibles, tindre una duració previsible inferior a l’exercici econòmic, no ser susceptibles d’incloure en inventari o ser despeses previsiblement reiteratius.

b) Les despeses de manteniment estrictament necessàries per a la consecució del fi i objecte de la subvenció: lloguer, llum, aigua, telèfon, neteja o anàlegs.

c) Les despeses derivades del pagament d’assistència o serveis de professionals (despeses derivades del compliment de les obligacions legals de prevenció, protecció de dades, formació i vigilància de la salut, sistemes de qualitat, comptes anuals, auditories i despeses inherents a les activitats d’oci i temps lliure o anàlegs, en la mesura que tinguen relació directa amb l’atenció social que es fomenta).

d) Les despeses de transport o altres despeses que es prevegen espe-cíficament en la convocatòria.

e) Reemborsament econòmic al voluntari per despeses de difícil justificació ocasionades durant l’exercici de l’activitat, sempre que no supere el marge establit en la corresponent convocatòria.

f) Despeses de formació del voluntariat.g) Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.Totes aquestes despeses seran subvencionables sempre que no

hagen sigut subvencionades per una altra ajuda pública o privada.3. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives no assumirà, en

cap cas, obligacions derivades de les relacions laborals, professionals o de col·laboració voluntària que mantinguen les entitats que perce-ben subvencions recollides en aquesta ordre, que seran del seu exclusiu compte.

Article 19. Pagament de la subvenció1. Com a programa de serveis socials especialitzats per a persones

amb diversitat funcional d’interés social, el pagament de la subvenció es

Page 15: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

se realizará a través de pagos anticipados, de acuerdo con el régimen de libramiento especial de pagos anticipados que para determinadas trans-ferencias corrientes establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat en cada ejercicio, o, en ausencia de este, en base al régimen general de pagos anticipados previsto en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en el que se establece un anticipo que alcance un 30 por ciento del importe anual de la subvención concedida al correspondiente programa.

2. En el supuesto de que se prevea la posibilidad de más de un libramiento, y siempre que no se establezca de forma imperativa un porcentaje, podrán dividirse los libramientos con el fin de asegurar una distribución del créditos disponible conforme al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas.

3. En todo caso, con carácter previo al pago de la subvención el beneficiario deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-gaciones tributarias y frente a la seguridad social.

4. Las entidades sin ánimo de lucro quedan exoneradas de la obli-gación de constitución de garantías previas para la realización de pagos anticipados, por desarrollar proyectos o programas en el área de acción social y atención socio-sanitaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 171.5.f) de la Ley 1/2005, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.

5. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a las entida-des beneficiarias cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, se hallen declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estén sujetos a intervención judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la ley concursal, sin que haya concluido el perio-do de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

Artículo 20. Plazo y forma de justificación de la subvención1. El plazo máximo de justificación de los gastos de las estancias

vacacionales, objeto de las ayudas, será de tres meses, desde la fecha de finalización de las mismas, y en el caso de las estancias vacacionales desarrolladas durante el último trimestre de cada ejercicio, antes del día 31 de enero del ejercicio siguiente a la subvención.

2. Se deberán presentar los documentos originales acreditativos del gasto correspondiente a los gastos del personal que participa en la rea-lización del programa, mediante los justificantes del pago de nóminas y de las cuotas relativas a las cotizaciones sociales de los trabajadores en materia de Seguridad Social.

3. Cuando existan personas voluntarias que colaboren en los pro-gramas, y estas hubieran ocasionado gastos de difícil justificación en el ejercicio de la actividad voluntaria, deberá presentarse documentos justificativos del reembolso económico por dichos gastos. Dicho reem-bolso económico deberá realizarse a través de cuenta bancaria, indepen-dientemente de cuál sea el importe. Asimismo, si hubiesen profesionales colaborando en los programas en virtud de contratos de prestación de servicios, deberán aportarse las correspondientes facturas originales emitidas por dichos profesionales, así como la documentación acredi-tativa de que estos cumplen los requisitos exigidos por la legislación tributaria vigente.

4. Las facturas presentadas para la justificación del programa de estancias vacacionales deberán cumplir lo dispuesto por el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Previamente a su fotocopiado los originales deberán marcarse con un sello. Dicho dato se incorporará por el/la beneficiario/a mediante estampillado sobre el original del documento, indicando el nombre de la actuación, porcentaje y cuantía imputada a la justificación.

5. Los pagos se acreditarán mediante originales de las pertinentes facturas o documento de compensación y solo se admitirán si están rea-lizados a través de una entidad financiera, y su justificación se realizará con la presentación del movimiento bancario que acredite la salida efec-tiva de los fondos o recibo del pago de la factura firmado y sellado por la empresa suministradora.

A efectos de justificación se considerará que el gasto subvencionado se ha realizado siempre que haya sido totalmente pagado con anteriori-dad a la finalización del periodo de justificación.

Se exceptúan de las obligaciones de aportar la transferencia o cargo bancario, aquellas facturas o cargos equivalentes que no alcancen el importe de 100 euros.

realitzarà a través de pagaments anticipats, d’acord amb el règim de lliu-rament especial de pagaments anticipats que per a determinades trans-ferències corrents establisca la Llei de pressupostos de la Generalitat en cada exercici, o, en absència d’aquest, d’acord amb en el règim general de pagaments anticipats previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instru-mental i de subvencions, en el qual s’estableix una bestreta que arriba al 30 % de l’import anual de la subvenció concedida al corresponent programa.

2. En el cas que es preveja la possibilitat de més d’un lliurament, i sempre que no s’establisca de forma imperativa un percentatge, podran dividir-se els lliuraments a fi d’assegurar una distribució del crèdits disponible d’acord amb el ritme d’execució de les activitats subvenci-onades.

3. En qualsevol cas, amb caràcter previ al pagament de la subven-ció, el beneficiari haurà d’estar al corrent en el compliment de les obli-gacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

4. Les entitats sense ànim de lucre estan exonerades de l’obligació de constitució de garanties prèvies per a la realització de pagaments anticipats, per desenvolupar projectes o programes en l’àrea d’acció social i atenció sociosanitària, d’acord amb el que disposa l’article 171.5.f) de la Llei 1/2005, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

5. En cap cas es podran realitzar pagaments anticipats a les entitats beneficiàries quan s’haja sol·licitat la declaració de concurs voluntari, hagen sigut declarades insolvents en qualsevol procediment, estiguen declarades en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l’eficàcia un conveni, estiguen subjectes a intervenció judicial o hagen sigut inhabi-litades d’acord amb la llei concursal, sense que haja conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

Article 20. Termini i forma de justificació de la subvenció1. El termini màxim de justificació de les despeses de les estades

vacacionals, objecte de les ajudes, serà de tres mesos, des de la data d’acabament d’aquestes, i en el cas de les estades vacacionals desen-volupades durant l’últim trimestre de cada exercici, abans del dia 31 de gener de l’exercici següent a la subvenció.

2. S’hauran de presentar els documents originals acreditatius de la despesa corresponent a les despeses del personal que participa en la realització del programa, mitjançant els justificants del pagament de nòmines i de les quotes relatives a les cotitzacions socials dels treballa-dors en matèria de Seguretat Social.

3. Quan hi haja persones voluntàries que col·laboren en els pro-grames, i aquestes hagueren ocasionat despeses de difícil justificació en l’exercici de l’activitat voluntària, s’haurà de presentar documents justificatius del reemborsament econòmic per les despeses esmenta-des. Aquest reemborsament econòmic s’haurà de realitzar a través de compte bancari, independentment de quin siga l’import. Així mateix, si hagueren professionals col·laborant en els programes en virtut de contractes de prestació de serveis, s’hauran d’aportar les corresponents factures originals emeses pels professionals mencionats, així com la documentació acreditativa que aquests compleixen els requisits exigits per la legislació tributària vigent.

4. Les factures presentades per a la justificació del programa d’es-tades vacacionals hauran de complir el que disposa el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

Prèviament al fotocopiat els originals s’hauran de marcar amb un segell. Aquesta dada s’incorporarà per part del beneficiari/ària mitjan-çant estampillat sobre l’original del document, amb indicació del nom de l’actuació, el percentatge i la quantia imputada a la justificació.

5. Els pagaments s’acreditaran mitjançant originals de les pertinents factures o document de compensació i només s’admetran si estan rea-litzats a través d’una entitat financera, i la seua justificació es realitzarà amb la presentació del moviment bancari que acredite l’eixida efectiva dels fons o rebut del pagament de la factura firmat i segellat per l’em-presa subministradora.

A l’efecte de justificació es considerarà que la despesa subvenciona-da s’ha realitzat sempre que haja sigut totalment pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

S’exceptuen de les obligacions d’aportar la transferència o càrrec bancari, aquelles factures o càrrecs equivalents que no arriben a l’import de 100 euros.

Page 16: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

6. Asimismo, será obligatoria la presentación de una memoria expli-cativa y justificativa, tras la realización de la actividad, que comprende-rá los siguientes extremos:

a) Breve descripción de las actividades realizadas, con evaluación de objetivos e incidencias.

b) Relación de personal de la actividad (laboral y voluntarios).c) Relación de ingresos, que recoja de forma desglosada: importe de

la subvención, ingresos por aportación usuarios y otros ingresos.d) Relación de gastos, que recoja de forma detallada: gastos de per-

sonal y gastos generales.e) Relación de participantes (identificando nombre, apellidos, edad,

DNI y grado de discapacidad).f) Seguro de responsabilidad civil y accidentes: originales de las

pólizas completas, justificantes de pago y certificado emitido por la entidad aseguradora con una relación de las personas beneficiarias. En el seguro de accidentes se deberá especificar el lugar concreto que cubre la actividad.

7. La no presentación de la correspondiente justificación, o su insu-ficiencia, podrá dar lugar a la no consideración del gasto como sub-vencionable y a una minoración o revocación de la ayuda concedida, sin perjuicio de la facultad del órgano competente en la concesión de las ayudas, de recabar a cargo del beneficiario, cuantos informes sean precisos del programa subvencionado y recalcular en función de este la subvención concedida.

Artículo 21. Subcontratación de las actividades subvencionadas1. Las Entidades beneficiarias podrán subcontratar parcialmente

la actividad de organización de estancias hasta el porcentaje máximo que se establezca en la correspondiente convocatoria del conjunto del importe subvencionado. No tienen la consideración de subcontrata-ción aquellas actividades que correspondan a prestación de servicios profesionales que no requieran exclusividad o que tengan naturaleza de servicios generales (alojamiento, manutención, cocina, transporte, limpieza, seguros y gastos corrientes análogos) que sean necesarios para cubrir las necesidades de atención integral y/o ejecución del programa.

2. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para la subcontratación de las acti-vidades subvencionadas por las entidades.

Artículo 22. Reintegro o minoración de las ayudas1. Procederá el reintegro de las ayudas concedidas o su minora-

ción, con reembolso de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención, por incumplimiento de las obligaciones y requisitos que se establecen en la presente orden, así como en los supuestos de causas de reintegro que establece el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

2. El procedimiento de reintegro se ajustará a las previsiones conte-nidas en el artículo 172 de la Ley 1/2015 de, 6 de febrero, de la Gene-ralitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de sub-venciones.

3. La tramitación del procedimiento garantizará la audiencia al inte-resado. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando el solici-tante renuncie a la subvención y no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las presentadas por el interesado.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución proce-dente será de doce meses a contar desde el inicio del expediente de declaración de pérdida de derecho o de minoración.

5. La resolución de este procedimiento pondrá fin a la vía admi-nistrativa y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición o bien directamente recurso contencioso-administrativo.

Artículo 23. Régimen sancionadorSe aplicará el régimen sancionador por la comisión de infracciones

administrativas contempladas en la normativa básica estatal que se esta-blece en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, a aquellos sujetos beneficiarios de subvenciones, que resul-ten responsables, siendo sancionados conforme a lo dispuesto en el capí-tulo IV del título X de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y a la legislación sobre el procedimiento administrativo común y sancionador.

6. Així mateix, serà obligatòria la presentació d’una memòria expli-cativa i justificativa, després de la realització de l’activitat, que com-prendrà els punts següents:

a) Breu descripció de les activitats realitzades, amb avaluació d’ob-jectius i incidències.

b) Relació de personal de l’activitat (laboral i voluntaris).c) Relació d’ingressos que reculla de forma desglossada: import de

la subvenció, ingressos per aportació usuaris i altres ingressos.d) Relació de despeses que reculla de forma detallada: despeses de

personal i despeses generals.e) Relació de participants (identificant nom, cognoms, edat, DNI i

grau de discapacitat).f) Assegurança de responsabilitat civil i accidents: originals de les

pòlisses completes, justificants de pagament i certificat emés per l’enti-tat asseguradora amb una relació de les persones beneficiàries. En l’as-segurança d’accidents s’haurà d’especificar el lloc concret que cobreix l’activitat.

7. La no presentació de la corresponent justificació, o la seua insu-ficiència, podrà donar lloc a la no consideració de la despesa com a subvencionable i a una minoració o revocació de l’ajuda concedida, sense perjuí de la facultat de l’òrgan competent en la concessió de les ajudes, de demanar a càrrec del beneficiari, tots els informes que siguen necessaris del programa subvencionat i recalcular en funció d’aquest la subvenció concedida.

Article 21. Subcontractació de les activitats subvencionades1. Les entitats beneficiàries podran subcontractar parcialment l’acti-

vitat d’organització d’estades fins al percentatge màxim que s’establisca en la corresponent convocatòria del conjunt de l’import subvencionat. No tenen la consideració de subcontractació aquelles activitats que cor-responguen a prestació de serveis professionals que no requerisquen exclusivitat o que tinguen naturalesa de serveis generals (allotjament, manutenció, cuina, transport, neteja, assegurances i despeses corrents anàlogues) que siguen necessàries per a cobrir les necessitats atenció integral i/o execució del programa.

2. En tot cas, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, per a la subcontractació de les acti-vitats subvencionades per les entitats.

Article 22. Reintegrament o minoració de les ajudes1. Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la

seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i requisits que s’es-tableixen en la present ordre, així com en els supòsits de causes de rein-tegrament que estableix l’article 37 de la Llei general de subvencions.

2. El procediment de reintegrament s’ajustarà a les previsions con-tingudes en l’article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Genera-litat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

3. La tramitació del procediment garantirà l’audiència a l’interessat. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan el sol·licitant renuncie a la subvenció i no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions o proves que les presen-tades per l’interessat.

4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de dotze mesos comptadors de la iniciació de l’expedient de decla-ració de pèrdua de dret o de minoració.

5. La resolució d’aquest procediment posarà fi a la via administra-tiva i en contra es podrà interposar recurs potestatiu de reposició o bé directament recurs contenciós administratiu.

Article 23. Règim sancionadorS’aplicarà el règim sancionador per la comissió d’infraccions admi-

nistratives previstes en la normativa bàsica estatal que s’estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsa-bles, i són sancionats d’acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i a la legislació sobre el procediment administratiu comú i sancionador.

Page 17: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Artículo 24. Plan de control1. La comprobación material de la efectiva realización de la acti-

vidad subvencionada se realizará mediante el correspondiente plan de control que desarrolle el órgano gestor de las ayudas.

2. El tipo de control será administrativo sobre la totalidad o una muestra de ayudas concedidas, según se establezca en la convocatoria.

3. Los beneficiarios entregarán a requerimiento del órgano encar-gado del control y comprobación del gasto, la documentación necesaria para justificar las condiciones y cuantía del gasto efectuado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Regla de no gasto públicoLa aprobación de la presente orden de bases reguladoras de ayudas

no comporta repercusiones de índole presupuestaria para los Presupues-tos de la Generalitat, sin perjuicio de la incidencia presupuestaria que conlleve la resolución de aprobación de las oportunas convocatorias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Normas que se deroganQueda derogada la Orden 17/2016, de 9 de agosto, de la Vicepre-

sidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de ayudas para la realiza-ción de estancias vacacionales para personas con discapacidad intelec-tual y/o parálisis cerebral infantil, así como cuantas disposiciones dic-tadas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en estas bases.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Marco normativoLa presente orden se dicta en desarrollo de lo dispuesto en el títu-

lo X de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacien-da Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, así como en los preceptos declarados básicos de la Ley 38/2003, de 26 de noviembre, General de Subvenciones. En todo aquello no regulado expresamente se estará a lo dispuesto en la normativa comunitaria, esta-tal y autonómica que resulte de aplicación.

Segunda. Habilitación normativaSe faculta a la dirección general competente en materia de atención

a personas con diversidad funcional para dictar las instrucciones que sean necesarias para la aplicación de esta orden y de las correspondien-tes convocatorias.

Tercera. Entrada en vigorLa presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-

ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 6 de julio de 2017

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas InclusivasMÓNICA OLTRA JARQUE

Article 24. Pla de control1. La comprovació material de l’efectiva realització de l’activitat

subvencionada es realitzarà mitjançant el corresponent pla de control que desenvolupe l’òrgan gestor de les ajudes.

2. El tipus de control serà administratiu sobre la totalitat o una mos-tra d’ajudes concedides, segons s’establisca en la convocatòria.

3. Els beneficiaris entregaran a requeriment de l’òrgan encarregat del control i comprovació de la despesa, la documentació necessària per a justificar les condicions i quantia de la despesa efectuada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Regla de no despesa públicaL’aprovació de la present ordre de bases reguladores d’ajudes no

comporta repercussions d’índole pressupostària per als pressupostos de la Generalitat, sense perjuí de la incidència pressupostària que comporte la resolució d’aprovació de les oportunes convocatòries.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Normes que es deroguenQueda derogada l’Ordre 17/2016, de 9 d’agost, de Vicepresidència

i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajudes per a la realització d’estades vacacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o paràlisi cere-bral infantil, així com totes les disposicions que, dictades del mateix rang o d’un rang inferior, s’oposen al que s’ha disposat en aquestes bases.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Marc normatiuLa present ordre es dicta en desplegament del que disposa el títol X

de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com en els pre-ceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 26 de novembre, general de subvencions. En tot allò no regulat expressament caldrà ajustar-se al que disposa la normativa comunitària, estatal i autonòmica que siga d’aplicació.

Segona. Habilitació normativaEs faculta la direcció general competent en matèria d’atenció a per-

sones amb diversitat funcional per a dictar les instruccions que siguen necessàries per a l’aplicació d’aquesta ordre i de les corresponents con-vocatòries.

Tercera. Entrada en vigorLa present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 6 de juliol de 2017

La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques InclusivesMÓNICA OLTRA JARQUE

Page 18: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Direcció Gene-ral de Funció Pública, per la qual es convoca la pro-visió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de tre-ball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvo-lupament Rural, convocatòria número 31/2017. [2017/6344]

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Función Pública, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un pues-to de trabajo vacante de naturaleza funcionarial en la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Cli-mático y Desarrollo Rural, convocatoria número 31/2017. [2017/6344]

De conformitat amb l’article 80 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 102.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana (d’ara en avant LOGFPV), el procediment de lliure desig-nació amb convocatòria pública consisteix en l’apreciació discrecional per l’òrgan competent de la idoneïtat dels candidats en relació amb els requisits exigits per a l’exercici del lloc. Així mateix, el Reial decret legislatiu 5/2015 estableix que les lleis del seu desplegament establiran els criteris per a determinar els llocs que, per la seua especial responsa-bilitat i confiança, puguen cobrir-se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública.

Vist que hi ha un lloc de treball en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural el sistema de provisió del qual és el de lliure designació, d’acord amb el que disposa l’article 102 de la LOGFPV, i en les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels orga-nismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades per Resolució de 18 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOCV 7790, 25.05.2016), i actualitzades per Resolució de 10 de novembre de 2016 (DOGV 7917, 15.11.2016).

Fent ús de les atribucions conferides per l’article 60 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, així com per l’article 11 del Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, resolc:

PrimerConvocar per a la seua provisió pel sistema de lliure designació del

lloc de treball número 29896, cap Servei Prevenció i Control Integrat Contaminació.

SegonAprovar les bases que regiran la present convocatòria i que figuren

en l’annex I.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen escaient.

València, 7 de juliol de 2017.– La directora general de Funció Públi-ca: Eva María Coscollá Grau.

De conformidad con el artículo 80 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 102.1 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana (en adelante LOGFPV), el procedimiento de libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Asimismo, el Real decreto legislativo 5/2015 establece que las leyes de desarrollo del mismo establecerán los criterios para determinar los puestos que, por su especial responsabilidad y confianza, puedan cubrir-se por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.

Visto que hay un puesto de trabajo en la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural cuyo sistema de provisión es el de libre designación, conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la LOGFPV, y en las relaciones de puestos de trabajo de la Presidencia de la Generalitat y de las consellerias, así como de los organismos y entidades gestionados por la conselleria competente en materia de función pública, aprobadas por Resolución de 18 de mayo de 2016, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Refor-mas Democráticas y Libertades Públicas (DOCV 7790, 25.05.2016), y actualizadas por Resolución de 10 de noviembre de 2016 (DOGV 7917, 15.11.2016).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 60 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Regla-mento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, así como por el artículo 11 del Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, resuelvo:

PrimeroConvocar para su provisión por el sistema de libre designación del

puesto de trabajo número 29896, Jefe Servicio Prevención y Control Integrado Contaminación.

SegundoAprobar las bases que regirán la presente convocatoria y que figuran

en el anexo I.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-admi-nistrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo correspon-diente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Asimismo, con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento admi-nistrativo común de las administraciones públicas y los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

València, 7 de julio de 2017.– La directora general de Función Pública: Eva María Coscollá Grau.

Page 19: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANEXO IBases de la convocatoria

Primera. Requisitos de participaciónPodrá participar en esta convocatoria el personal funcionario de

carrera de la administración de la Generalitat que reúna los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en particular, los requisitos para la provisión del puesto de trabajo que se detalla en la base tercera de la presente resolución.

Los requisitos de participación deberán reunirse en la fecha de fina-lización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión.

Segunda. Solicitudes de participaciónLa solicitud, acompañada de un historial profesional de competen-

cias y capacidades y de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos -salvo que consten anotados en el Registro de Personal de la Generalitat-, se presentará en el Registro Electrónico de la Gene-ralitat, a través de la página web de la Generalitat (www.gva.es, Guía PROP, empleo público, apartado descripción –indicar núm. de convo-catoria y año (ej. 01/2016), entrando en convocatoria, certificado tele-mático), o bien a través de la página web de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/provision-de-puestos-concursos-libre-designacion-etc-

El plazo de presentación será, en todo caso, de diez días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercera. Puesto de trabajo convocadoNúmero de puesto y denominación: 29896, jefe Servicio de Preven-

ción y Control Integrado Contaminación.Conselleria/Organismo: Conselleria de Agricultura, Medio Ambien-

te, Cambio Climático y Desarrollo Rural.Centro de destino: Dirección General de Cambio Climático y Cali-

dad Ambiental.Localidad puesto:València.Naturaleza: funcionarial.Sector: general.Grupo/subgrupo: A1.Cuerpo/Escala: A1-01 Superior técnico de administración general

de la Generalitat.Complemento de destino: nivel 28.Complemento específico: E050.Forma de provisión: libre designación.Funciones:– Programar, dirigir, supervisar y rendir cuenta de los resultados

respecto de las funciones que tenga encomendadas según el reglamento orgánico y funcional del centro directivo al que esté adscrito.

– Dirigir y coordinar las unidades inferiores.

Cuarta. Comprobación del cumplimiento de los requisitos de par-ticipación

La Dirección General de Función Pública comprobará el cumpli-miento de los requisitos de los participantes y, si procede, requerirá a las personas interesadas para que en un plazo de diez días hábiles realicen las subsanaciones que procedan.

Una vez realizados los trámites anteriores, la Dirección General de Función Pública emitirá informe preceptivo y vinculante en relación con las solicitudes que cumplan los requisitos y lo remitirá a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para su resolución conforme a lo previsto en la LOGFPV.

Quinta. Resolución de la convocatoriaLa titular de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cam-

bio Climático y Desarrollo Rural resolverá, de conformidad con lo esta-blecido en el artículo 102 de la LOGFPV, bien su adjudicación a la persona que considere más idónea para el desempeño del puesto, bien que se declare desierto, aun existiendo personal que reúna los requisitos exigidos, si considerara que ninguno resulta idóneo para su desempeño.

La resolución de nombramiento se motivará con referencia al cum-plimiento por la persona elegida de los requisitos exigidos en la convo-

ANNEX IBases de la convocatòria

Primera. Requisits de participacióPodrà participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de

carrera de l’administració de la Generalitat que reunisca els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en particular, els requisits per a la provisió del lloc de treball que es detalla en la base tercera de la present resolució.

Els requisits de participació hauran de reunir-se en la data de fina-lització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre’s fins a la presa de possessió.

Segona. Sol·licituds de participacióLa sol·licitud, acompanyada d’un historial professional de compe-

tències i capacitats i de la documentació acreditativa del compliment dels requisits -llevat que consten anotats en el Registre de Personal de la Generalitat-, es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública, apartat descripció –indicar núm. de convocatòria i any (ex. 01/2016), entrant en convocatòria, certificat telemàtic), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/provision-de-puestos-concursos-libre-designacion-etc-

El termini de presentació serà, en tot cas, de 10 dies naturals comp-tats des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercera. Lloc de treball convocatNúmero de lloc i denominació: 29896, cap Servei de Prevenció i

Control Integrat Contaminació.Conselleria/Organisme: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.Centre de destinació: Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat

Ambiental.Localitat lloc:València.Naturalesa: funcionarial.Sector: general.Grup/subgrup: A1.Cos/Escala: A1-01 Superior tècnic d’administració general de la

Generalitat.Complement de destinació: nivell 28.Complement específic: E050.Forma de provisió: lliure designació.Funcions:– Programar, dirigir, supervisar i rendir compte dels resultats res-

pecte de les funcions que tinga encomanades segons el reglament orgà-nic i funcional del centre directiu a què estiga adscrit.

– Dirigir i coordinar les unitats inferiors.

Quarta. Comprovació del compliment dels requisits de participació

La Direcció General de Funció Pública comprovarà el compliment dels requisits dels participants i, si escau, requerirà les persones inte-ressades perquè en un termini de 10 dies hàbils realitzen les esmenes que pertoquen.

Una vegada realitzats els tràmits anteriors, la Direcció General de Funció Pública emetrà un informe preceptiu i vinculant en relació amb les sol·licituds que complisquen els requisits i el remetrà a la Conse-lleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a la resolució d’acord amb el que preveu la LOGFPV.

Cinquena. Resolució de la convocatòria.La titular de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi

Climàtic i Desenvolupament Rural resoldrà, de conformitat amb el que estableix l’article 102 de la LOGFPV, bé la seua adjudicació a la perso-na que considere més idònia per a l’exercici del lloc, bé que es declare desert, inclús existint personal que reunisca els requisits exigits, si con-sidera que cap persona no resulta idònia per al seu exercici.

La resolució de nomenament es motivarà amb referència al compli-ment per la persona triada dels requisits exigits en la convocatòria, les

Page 20: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

catoria, las circunstancias y aptitudes profesionales que se han tenido en cuenta para considerar que resulta la más idónea para el desempeño del puesto de trabajo, así como a la competencia para adoptarla.

La resolución deberá indicar que el cese en el actual puesto de trabajo, en su caso, se producirá de oficio el mismo día en el que se publique la resolución de la convocatoria en el Diari Oficial de la Gene-ralitat Valenciana, y que la toma de posesión en el nuevo destino se efectuará el día siguiente al de la publicación, salvo que en la misma se disponga otra fecha.

Dicha resolución será remitida a la Dirección General de Función Pública para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-ciana.

Sexta. Plazo de resoluciónLa presente convocatoria se resolverá en un plazo no superior a tres

meses, contados desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

circumstàncies i aptituds professionals que s’han tingut en compte per a considerar que resulta la més idònia per a l’exercici del lloc de treball, així com a la competència per a adoptar-la.

La resolució haurà d’indicar que el cessament en l’actual lloc de treball, si és el cas, es produirà d’ofici el mateix dia en què es publique la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que la presa de possessió en la nova destinació s’efectuarà l’endemà de la publicació, llevat que s’hi dispose una altra data.

La resolució esmentada serà remesa a la Direcció General de Fun-ció Pública per a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Sisena. Termini de resolucióLa present convocatòria es resoldrà en un termini no superior a tres

mesos, comptats des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Page 21: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Direcció Gene-ral de Funció Pública, per la qual es convoca la provi-sió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conse-lleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 30/2017. [2017/6342]

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Función Pública, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo vacantes de naturaleza funcionarial en la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, convo-catoria número 30/2017. [2017/6342]

De conformitat amb l’article 80 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 102.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana (d’ara endavant LOGFPV), el procediment de lliure desig-nació amb convocatòria pública consisteix en l’apreciació discrecional per l’òrgan competent de la idoneïtat dels candidats en relació amb els requisits exigits per a l’exercici del lloc. Així mateix, el Reial decret legislatiu 5/2015 estableix que les lleis del seu desplegament establiran els criteris per a determinar els llocs que, per la seua especial responsa-bilitat i confiança, puguen cobrir-se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública.

Vist que hi ha diversos llocs de treball en la Conselleria d’Hisen-da i Model Econòmic el sistema de provisió dels quals és el de lliure designació, d’acord amb el que disposa l’article 102 de la LOGFPV, i en les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades per Resolució de 18 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Adminis-tració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOCV 7790, 25.05.2016), i actualitzades per Resolució de 10 de novembre de 2016 (DOGV 7917, 15.11.2016).

Fent ús de les atribucions conferides per l’article 60 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, així com per l’article 11 del Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, resolc:

PrimerConvocar per a la seua provisió pel sistema de lliure designació

els llocs de treball que es detallen en l’annex II de la present resolució.

SegonAprovar les bases que regiran la present convocatòria i que figuren

en l’annex I.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen escaient.

València, 7 de juliol de 2017.– La directora general de Funció Públi-ca: Eva María Coscollá Grau.

De conformidad con el artículo 80 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 102.1 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana (en adelante LOGFPV), el procedimiento de libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Asimismo, el Real decreto legislativo 5/2015 establece que las leyes de desarrollo del mismo establecerán los criterios para determinar los puestos que, por su especial responsabilidad y confianza, puedan cubrir-se por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.

Visto que hay varios puestos de trabajo en la Conselleria de Hacien-da y Modelo Económico cuyo sistema de provisión es el de libre desig-nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la LOGFPV, y en las relaciones de puestos de trabajo de la Presidencia de la Generalitat y de las consellerias, así como de los organismos y entidades gestionados por la conselleria competente en materia de función pública, aprobadas por Resolución de 18 de mayo de 2016, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públi-cas (DOCV 7790, 25.05.2016), y actualizadas por Resolución de 10 de noviembre de 2016 (DOGV 7917, 15.11.2016).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 60 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Regla-mento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, así como por el artículo 11 del Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, resuelvo:

PrimeroConvocar para su provisión por el sistema de libre designación los

puestos de trabajo que se relacionan en el anexo II de la presente reso-lución.

SegundoAprobar las bases que regirán la presente convocatoria y que figuran

en el anexo I.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-admi-nistrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo correspon-diente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Asimismo, con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento admi-nistrativo común de las administraciones públicas y los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

València, 7 de julio de 2017.– La directora general de Función Pública: Eva María Coscollá Grau.

Page 22: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANEXO IBases de la convocatoria

Primera. Requisitos de participaciónPodrá participar en esta convocatoria el personal funcionario de

carrera de la administración de la Generalitat que reúna los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en particular, los requisitos para la provisión de los puestos de trabajo que se detallan en el anexo II de la presente resolución.

Los requisitos de participación deberán reunirse en la fecha de fina-lización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión.

Segunda. Solicitudes de participaciónLa solicitud, acompañada de un historial profesional de competen-

cias y capacidades y de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos -salvo que consten anotados en el Registro de Personal de la Generalitat-, se presentará en el Registro Electrónico de la Gene-ralitat, a través de la página web de la Generalitat (www.gva.es, Guía PROP, empleo público, apartado descripción –indicar núm. de convo-catoria y año (ej. 01/2016), entrando en convocatoria, certificado tele-mático), o bien a través de la página web de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanosEl plazo de presentación será, en todo caso, de diez días naturales

contados desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercera. Comprobación del cumplimiento de los requisitos de parti-cipación

La Dirección General de Función Pública comprobará el cumpli-miento de los requisitos de los participantes y, si procede, requerirá a las personas interesadas para que en un plazo de diez días hábiles realicen las subsanaciones que procedan.

Una vez realizados los trámites anteriores, la Dirección General de Función Pública emitirá informe preceptivo y vinculante en relación con las solicitudes que cumplan los requisitos y lo remitirá a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para su resolución conforme a lo previsto en la LOGFPV.

Cuarta. Resolución de la convocatoriaEl titular de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico resol-

verá de conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la LOG-FPV, bien su adjudicación a la persona que considere más idónea para el desempeño de cada puesto de trabajo, bien que se declare desierto, aun existiendo personal que reúna los requisitos exigidos, si considerara que ninguno resulta idóneo para su desempeño.

La resolución de nombramiento se motivará con referencia al cum-plimiento por la persona elegida de los requisitos exigidos en la convo-catoria, las circunstancias y aptitudes profesionales que se han tenido en cuenta para considerar que resulta la más idónea para el desempeño del puesto de trabajo, así como a la competencia para adoptarla.

La resolución deberá indicar que el cese en el actual puesto de trabajo, en su caso, se producirá de oficio el mismo día en el que se publique la resolución de la convocatoria en el Diari Oficial de la Gene-ralitat Valenciana, y que la toma de posesión en el nuevo destino se efectuará el día siguiente al de la publicación, salvo que en la misma se disponga otra fecha.

La resolución deberá remitirse a la Dirección General de Función Pública para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-ciana.

Quinta. Plazo de resoluciónLa presente convocatoria se resolverá en un plazo no superior a tres

meses, contados desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

ANNEX IBases de la convocatòria

Primera. Requisits de participacióPodrà participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de

carrera de l’administració de la Generalitat que reunisca els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en particular, els requisits per a la provisió dels llocs de treball que es detallen en l’annex II de la present resolució.

Els requisits de participació hauran de reunir-se en la data de fina-lització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre’s fins a la presa de possessió.

Segona. Sol·licituds de participacióLa sol·licitud, acompanyada d’un historial professional de compe-

tències i capacitats i de la documentació acreditativa del compliment dels requisits -llevat que consten anotats en el Registre de Personal de la Generalitat-, es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública, apartat descripció –indicar núm. de convocatòria i any (ex. 01/2016), entrant en convocatòria, certificat telemàtic), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanosEl termini de presentació serà, en tot cas, de 10 dies naturals comp-

tats des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercera. Comprovació del compliment dels requisits de participació

La Direcció General de Funció Pública comprovarà el compliment dels requisits dels participants i, si escau, requerirà les persones inte-ressades perquè en un termini de 10 dies hàbils realitzen les esmenes que pertoquen.

Una vegada realitzats els tràmits anteriors, la Direcció General de Funció Pública emetrà un informe preceptiu i vinculant en relació amb les sol·licituds que complisquen els requisits i el remetrà a la Conse-lleria d’Hisenda i Model Econòmic per a la seua resolució d’acord amb el que preveu la LOGFPV.

Quarta. Resolució de la convocatòriaEl titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic resoldrà

de conformitat amb el que estableix l’article 102.3 de la LOGFPV, bé la seua adjudicació a la persona que considere més idònia per a l’exercici de cada lloc de treball, bé que es declare desert, inclús existint personal que reunisca els requisits exigits, si considera que cap persona no resulta idònia per al seu exercici.

La resolució de nomenament es motivarà amb referència al compli-ment per la persona triada dels requisits exigits en la convocatòria, les circumstàncies i aptituds professionals que s’han tingut en compte per a considerar que resulta la més idònia per a l’exercici del lloc de treball, així com a la competència per a adoptar-la.

La resolució haurà d’indicar que el cessament en l’actual lloc de treball, si és el cas, es produirà d’ofici el mateix dia en què es publique la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que la presa de possessió en la nova destinació s’efectuarà l’endemà de la publicació, llevat que s’hi dispose una altra data.

La resolució haurà de remetre’s a la Direcció General de Funció Pública per a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-ciana.

Cinquena. Termini de resolucióLa present convocatòria es resoldrà en un termini no superior a tres

mesos, comptats des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Page 23: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

AN

EXO

II /

AN

NEX

II

CO

NSE

LLER

IA D

'HIS

END

A I

MO

DEL

EC

ON

ÒM

IC

2276

6

Den

omin

ació

nC

lasi

ficac

ión

Pro

Loca

lidad

Den

omin

ació

n C

entr

oR

equi

sito

s

CA

P S

ER

V.C

ON

TRO

L FI

NA

NC

ER

DE

L S

EC

TOR

BLI

C IN

STR

UM

EN

TAL

F A

1 28

E05

0LD

VA

LEN

CIA

DIR

EC

CIÓ

GE

NE

RA

L D

E

PR

ES

SU

PO

STO

S- G

rupo

A1

Func

ione

s / F

unci

ons:

Pues

toD

enom

inac

ióC

lass

ifica

ció

Pro

Loca

litat

Den

omin

ació

Cen

tre

Req

uisi

tsLl

ocA

b.O

b.

Sec

tor:

Gen

eral

Cue

rpo

/ Cos

: A1-

01 S

uper

ior t

ècni

c d'

adm

inis

traci

ó ge

nera

l de

l'adm

inis

traci

ó de

la G

ener

alita

t

- Pro

gram

ar, d

irigi

r, su

perv

isar

i re

tre c

ompt

e de

ls re

sulta

ts, r

espe

cte

de le

s fu

ncio

ns q

ue ti

nga

enco

man

ades

seg

ons

el re

glam

ent o

rgàn

ic if

unci

onal

del

cen

tre d

irect

iu a

l qua

l est

iga

adsc

rit.

- Diri

gir i

coo

rdin

ar le

s un

itats

infe

riors

.

2471

4

Den

omin

ació

nC

lasi

ficac

ión

Pro

Loca

lidad

Den

omin

ació

n C

entr

oR

equi

sito

s

CA

P S

ER

V.D

'AV

ALU

AC

IÓ D

E C

OS

TOS

D

E P

ER

SO

NA

LF

A1

28E

050

LDV

ALE

NC

IAD

IRE

CC

IÓ G

EN

ER

AL

DE

P

RE

SS

UP

OS

TOS

- Gru

po A

1

Func

ione

s / F

unci

ons:

Pues

toD

enom

inac

ióC

lass

ifica

ció

Pro

Loca

litat

Den

omin

ació

Cen

tre

Req

uisi

tsLl

ocA

b.O

b.

Sec

tor:

Gen

eral

Cue

rpo

/ Cos

: A1-

01 S

uper

ior t

ècni

c d'

adm

inis

traci

ó ge

nera

l de

l'adm

inis

traci

ó de

la G

ener

alita

t

- Pro

gram

ar, d

irigi

r, su

perv

isar

i re

tre c

ompt

e de

ls re

sulta

ts, r

espe

cte

de le

s fu

ncio

ns q

ue ti

nga

enco

man

ades

seg

ons

el re

glam

ent o

rgàn

ic if

unci

onal

del

cen

tre d

irect

iu a

l qua

l est

iga

adsc

rit.

- Diri

gir i

coo

rdin

ar le

s un

itats

infe

riors

.

2821

4

Den

omin

ació

nC

lasi

ficac

ión

Pro

Loca

lidad

Den

omin

ació

n C

entr

oR

equi

sito

s

CA

P S

ER

V. A

DM

INIS

TRA

DO

R C

. AD

MV

A.

9 D

'OC

TUB

RE

F A

1 28

E05

0LD

VA

LEN

CIA

D.G

. DE

L S

EC

TOR

BLI

C, M

OD

EL

EC

ON

ÒM

IC I

PA

TRIM

ON

I- G

rupo

A1

Func

ione

s / F

unci

ons:

Pues

toD

enom

inac

ióC

lass

ifica

ció

Pro

Loca

litat

Den

omin

ació

Cen

tre

Req

uisi

tsLl

ocA

b.O

b.

Sec

tor:

Indi

stin

t G/E

Cue

rpo

/ Cos

: A1-

01 S

uper

ior t

ècni

c d'

adm

inis

traci

ó ge

nera

l de

l'adm

inis

traci

ó de

la G

ener

alita

t

Cue

rpo

/ Cos

: A1-

06 S

uper

ior t

ècni

c d'

engi

nyer

ia e

n in

form

àtic

a

Cue

rpo

/ Cos

: A1-

14 S

uper

ior t

ècni

c d'

engi

nyer

ia d

e te

leco

mun

icac

ions

de

l'adm

inis

traci

ó de

la G

ener

alita

t

- Pro

gram

ar, d

irigi

r, su

perv

isar

i re

tre c

ompt

e de

ls re

sulta

ts, r

espe

cte

de le

s fu

ncio

ns q

ue ti

nga

enco

man

ades

seg

ons

el re

glam

ent o

rgàn

ic if

unci

onal

del

cen

tre d

irect

iu a

l qua

l est

iga

adsc

rit.

- Diri

gir i

coo

rdin

ar le

s un

itats

infe

riors

.

Page 24: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

2904

4

Den

omin

ació

nC

lasi

ficac

ión

Pro

Loca

lidad

Den

omin

ació

n C

entr

oR

equi

sito

s

CA

P S

ER

V.S

EG

UIM

EN

T,A

VA

LUA

CIÓ

I A

NA

LIS

I EC

ON

ÒM

IC S

.P.

F A

1 28

E05

0LD

VA

LEN

CIA

D.G

. DE

L S

EC

TOR

BLI

C, M

OD

EL

EC

ON

ÒM

IC I

PA

TRIM

ON

I- G

rupo

A1

Func

ione

s / F

unci

ons:

Pues

toD

enom

inac

ióC

lass

ifica

ció

Pro

Loca

litat

Den

omin

ació

Cen

tre

Req

uisi

tsLl

ocA

b.O

b.

Sec

tor:

Gen

eral

Cue

rpo

/ Cos

: A1-

01 S

uper

ior t

ècni

c d'

adm

inis

traci

ó ge

nera

l de

l'adm

inis

traci

ó de

la G

ener

alita

t

- Pro

gram

ar, d

irigi

r, su

perv

isar

i re

tre c

ompt

e de

ls re

sulta

ts, r

espe

cte

de le

s fu

ncio

ns q

ue ti

nga

enco

man

ades

seg

ons

el re

glam

ent o

rgàn

ic if

unci

onal

del

cen

tre d

irect

iu a

l qua

l est

iga

adsc

rit.

- Diri

gir i

coo

rdin

ar le

s un

itats

infe

riors

.

2904

5

Den

omin

ació

nC

lasi

ficac

ión

Pro

Loca

lidad

Den

omin

ació

n C

entr

oR

equi

sito

s

SU

BD

IRE

CTO

R/A

GE

NE

RA

L D

E

PA

TRIM

ON

IF

A1

30E

050

LDV

ALE

NC

IAD

.G. D

EL

SE

CTO

R P

ÚB

LIC

, MO

DE

L E

CO

MIC

I P

ATR

IMO

NI

- Gru

po A

1

Func

ione

s / F

unci

ons:

Pues

toD

enom

inac

ióC

lass

ifica

ció

Pro

Loca

litat

Den

omin

ació

Cen

tre

Req

uisi

tsLl

ocA

b.O

b.

Sec

tor:

Gen

eral

Cue

rpo

/ Cos

: A1-

01 S

uper

ior t

ècni

c d'

adm

inis

traci

ó ge

nera

l de

l'adm

inis

traci

ó de

la G

ener

alita

t

- Pro

gram

ar, d

irigi

r, su

perv

isar

i re

tre c

ompt

e de

ls re

sulta

ts, r

espe

cte

de le

s fu

ncio

ns q

ue ti

nga

enco

man

ades

seg

ons

el re

glam

ent o

rgàn

ic if

unci

onal

del

cen

tre d

irect

iu a

l qua

l est

iga

adsc

rit.

- Diri

gir i

coo

rdin

ar le

s un

itats

infe

riors

.

2904

8

Den

omin

ació

nC

lasi

ficac

ión

Pro

Loca

lidad

Den

omin

ació

n C

entr

oR

equi

sito

s

CA

P S

ER

V.P

LAN

IF.I

OR

DE

NA

CIÓ

S

EC

TOR

BLI

CF

A1

28E

050

LDV

ALE

NC

IAD

.G. D

EL

SE

CTO

R P

ÚB

LIC

, MO

DE

L E

CO

MIC

I P

ATR

IMO

NI

- Gru

po A

1

Func

ione

s / F

unci

ons:

Pues

toD

enom

inac

ióC

lass

ifica

ció

Pro

Loca

litat

Den

omin

ació

Cen

tre

Req

uisi

tsLl

ocA

b.O

b.

Sec

tor:

Gen

eral

Cue

rpo

/ Cos

: A1-

01 S

uper

ior t

ècni

c d'

adm

inis

traci

ó ge

nera

l de

l'adm

inis

traci

ó de

la G

ener

alita

t

- Pro

gram

ar, d

irigi

r, su

perv

isar

i re

tre c

ompt

e de

ls re

sulta

ts, r

espe

cte

de le

s fu

ncio

ns q

ue ti

nga

enco

man

ades

seg

ons

el re

glam

ent o

rgàn

ic if

unci

onal

del

cen

tre d

irect

iu a

l qua

l est

iga

adsc

rit.

- Diri

gir i

coo

rdin

ar le

s un

itats

infe

riors

.

2904

9

Den

omin

ació

nC

lasi

ficac

ión

Pro

Loca

lidad

Den

omin

ació

n C

entr

oR

equi

sito

s

CA

P S

ER

V. G

ES

TIÓ

DE

PA

GA

ME

NTS

F A

1 28

E05

0LD

VA

LEN

CIA

SE

CR

ETA

RIA

AU

TON

ÒM

ICA

D

'HIS

EN

DA

- Gru

po A

1

Func

ione

s / F

unci

ons:

Pues

toD

enom

inac

ióC

lass

ifica

ció

Pro

Loca

litat

Den

omin

ació

Cen

tre

Req

uisi

tsLl

ocA

b.O

b.

Sec

tor:

Gen

eral

Cue

rpo

/ Cos

: A1-

01 S

uper

ior t

ècni

c d'

adm

inis

traci

ó ge

nera

l de

l'adm

inis

traci

ó de

la G

ener

alita

t

- Pro

gram

ar, d

irigi

r, su

perv

isar

i re

tre c

ompt

e de

ls re

sulta

ts, r

espe

cte

de le

s fu

ncio

ns q

ue ti

nga

enco

man

ades

seg

ons

el re

glam

ent o

rgàn

ic if

unci

onal

del

cen

tre d

irect

iu a

l qua

l est

iga

adsc

rit.

- Diri

gir i

coo

rdin

ar le

s un

itats

infe

riors

.

Page 25: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Ajuntament d’Orihuela Ayuntamiento de Orihuela

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. [2017/5557] Oferta de empleo público para el año 2016. [2017/5557]

Savina Goretti Galindo Benito, regidora secretària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Orihuela (Alacant), certifique:

Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 30 de maig de 2017, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

«6.2. Personal – 10773/2017. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2016.

Vist que mitjançant acord plenari de data 29 de desembre de 2016 s’aprova la plantilla i Catàleg de llocs de treball reservats a personal funcionari, laboral i eventual per a l’exercici 2016.

De conformitat amb el que preveu l’article 70 del Reial decret legis-latiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, pel qual s’estableixen els criteris de coordinació de l’oferta d’ocupació pública de les corporacions locals, les places de plantilla dotades pressupostàriament, tant del personal funcionari com del personal laboral, que una vegada aprovat el pres-supost per al 2016 no puguen ser cobertes amb els efectius de personal existent, constituiran l’oferta d’ocupació pública d’aquesta corporació per al dit any.

Atés que l’article 128 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que les corporacions locals hauran d’aprovar i publicar anualment l’oferta d’ocupació pública per a l’any corresponent, ajustant-se a la legislació bàsica de l’Estat sobre funció pública i als criteris que reglamentàriament s’establisquen en desple-gament de la normativa bàsica estatal per a la seua deguda coordinació amb les ofertes d’ocupació de la resta de les administracions públiques.

Regulació legal:La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’’Es-

tat per a l’any 2016, prohibeix, amb caràcter general, la incorporació de nou personal a tot el sector públic, en dir: «Article 20. Oferta d’’ocupa-ció pública o un altre instrument semblant de gestió de la provisió de necessitats de personal. U. 1. Al llarg de l’exercici 2016 no es procedirà en el sector públic delimitat en l’article anterior, a excepció de les soci-etats mercantils públiques que es regiran pel que disposa la disposició addicional vint d’aquesta llei i dels òrgans constitucionals de l’Estat, a la incorporació de nou personal, excepte la que puga derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors o de places de militars de Tropa i Marineria professional necessàries per a aconseguir els efectius fixats en la dispo-sició addicional tretzena.

La limitació continguda en el paràgraf anterior inclou les places incurses en els processos de consolidació d’ocupació previstos en la disposició transitòria quarta de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.»

Així mateix, l’esmentada Llei 48/2015, en l’incís 2 del descrit Apar-tat u, estableix excepcions que respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de des-peses, en els següents sectors i administracions la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 100 per cent, i procedirà posteriorment a enumerar-les.

En el supòsit de les places corresponents al personal de la policia local, es podrà aconseguir el cent per cent de la taxa de reposició d’efec-tius sempre que es tracte d’entitats locals que complisquen o no superen els límits que fixe la legislació reguladora de les hisendes locals o, si és el cas, les lleis de pressupostos generals de l’Estat, en matèria d’autorit-zació d’operacions d’endeutament. A més hauran de complir el principi d’estabilitat a què es refereix l’article 11.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tant en la liquidació del pressupost de l’exercici immediat anterior com en el pressupost vigent. En relació amb aquest últim, l’entitat haurà d’adoptar un acord del Ple o òrgan competent en què se sol·licite la reposició de les places vacants i en el que es pose de manifest que aplicant aques-ta mesura no es posa en risc el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Allò que s’ha indicat en el present paràgraf haurà de ser acreditat per la corresponent entitat local davant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prèviament a l’aprovació de la convoca-tòria de places.

Sabina Goretti Galindo Benito, concejal secretaria de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), certifico:

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«6.2. Personal – 10773/2017. Aprobación de la oferta de empleo público para el ejercicio 2016.

Resultando que mediante acuerdo plenario de fecha 29 de diciembre de 2016 se aprueba la plantilla y Catálogo de puestos de trabajo reser-vados a personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio 2016.

De conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, por el que se establecen los criterios de coordinación de la oferta de empleo público de las corporaciones locales, las plazas de plantilla dotadas pre-supuestariamente, tanto del personal funcionario como del personal laboral, que una vez aprobado el presupuesto para el 2016 no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existente, constituirán la oferta de empleo público de esta corporación para dicho año.

Atendiendo que el artículo 128 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, las corpora-ciones locales establece que deberán aprobar y publicar anualmente, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las administraciones públicas.

Regulación legal:La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del

Estado para el año 2016, prohíbe, con carácter general, la incorporación de nuevo personal a todo el sector público, al decir: «Artículo 20. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal. Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2016 no se procederá en el sector público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de esta ley y de los órganos constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo perso-nal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional decimatercera.

La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto básico del empleado público.»

Asimismo, la citada Ley 48/2015, en el inciso 2 del descrito apar-tado Uno, establece excepciones que respetando, en todo caso, las dis-ponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento, proce-diendo posteriormente a enumerarlas.

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efec-tivos siempre que se trate de entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las haciendas locales o, en su caso, las leyes de presupuestos generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley orgá-nica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, la entidad deberá adoptar un acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumpli-miento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el pre-sente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente entidad local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.

Page 26: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Para continuar en el n.º 3 del punto uno, manifestando que en los sectores y administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50%.

Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máxi-mo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no con-lleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la administración en la que se cesa.

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna.

Considerando que las plazas de la oferta de empleo de la corpo-ración para el año 2016, se proveerán con sujeción a lo que sobre el particular dispone la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para el año 2016, que prohíbe, con carácter gene-ral, la incorporación de nuevo personal a todo el sector público

Considerando que la citada Ley 48/2015, en el inciso 3, del trans-crito apartado Uno del artículo 20, establece excepciones para algunas administraciones y sectores en los que sí será posible cubrir hasta un 50 % de la tasa de reposición de efectivos; y, en el inciso 2 establece, además, una excepción específica para la policía local, que podrá alcan-zar hasta el 100 % de dicha tasa.

Considerando que en el inciso 4 del precepto al que se hace referen-cia en los dos considerandos anteriores, se regula el procedimiento para calcular la tasa de reposición de efectivos y se excluyen expresamente del alcance de las limitaciones en ellos enumeradas, a los procedimien-tos de provisión de plazas mediante promoción interna.

Considerando que, en base a cuanto antecede, la oferta pública de empleo de esta corporación para 2016 tendría el siguiente contenido:

I. Plazas de plantilla de personal funcionario de la policía local vacantes y dotadas presupuestariamente:

– 4 plazas de agentes de la policía local, 3 libres y 1 de movilidadII. Plazas de plantilla de personal funcionario agentes de movilidad

(cuerpos y fuerzas seguridad Estado)– 10 plazas de agentes de movilidadIII. Plaza de plantilla de funcionario– 1 plaza de palmereroConsiderando que el presente asunto ha sido objeto de debate en la

Mesa General de Negociación, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2017, constando el acta de la misma en el expediente de referencia.

Considerando que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 128.1 del Real decreto legislativo 781/1986, las corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado y a los criterios que reglamentariamente se establezcan para su desarrollo.

Considerando que, de conformidad con lo previsto en el artícu-lo 70.2 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, proce-de remitir al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la oferta de empleo, para su publicación.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artícu-lo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, es competencia de la Junta de Gobierno Local resolver sobre el particular.

En sesión ordinaria de fecha 26.05.2016, el Pleno de la corporación adoptó la implantación en este ayuntamiento del sistema de fiscaliza-ción previa limitada de la Intervención General, de acuerdo a lo previsto en el artículo 219 del texto refundido de la Ley de haciendas locales.

En cumplimiento de tal acuerdo plenario, dado su contenido eco-nómico, con carácter previo a la adopción de la resolución, el presen-te informe jurídico se traslada a la Intervención General, Servicio de Fiscalización y al Departamento Municipal de Contabilidad a efectos de que se informe sobre la existencia de crédito presupuestario para

Per a continuar en el núm. 3 del punt u, manifestant que en els sectors i administracions no esmentats en l’apartat anterior, la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 50 %.

Per a calcular la taxa de reposició d’efectius, el percentatge màxim a què es refereix l’apartat anterior s’aplicarà sobre la diferència resultant entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari de 2015, van deixar de prestar serveis en cada un dels sectors, àmbits, cossos o categories, previstos en l’apartat anterior i el nombre d’emple-ats fixos que s’hagueren incorporat en aquests, en el referit exercici, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o reingressat des de situacions que no comporten la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, es computaran els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, defunció, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o en qualsevol altra situació administrativa que no supose la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l’administració en què se cessa.

No computaran dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius, aquelles places que es convoquen per a la seua provisió per mitjà de processos de promoció interna.

Atés que les places de l’oferta d’ocupació de la corporació per a l’any 2016, es proveiran amb subjecció al que sobre això disposa la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’’Estat per a l’any 2016, que prohibeix, amb caràcter general, la incorporació de nou personal a tot el sector públic.

Atés que l’esmentada Llei 48/2015, en l’incís 3, del transcrit Apartat u de l’article 20, estableix excepcions per a algunes administracions i sectors en què sí que serà possible cobrir fins a un 50 % de la taxa de reposició d’efectius; i, en l’incís 2 estableix, a més, una excepció específica per a la policia local, que podrà aconseguir fins al 100 % de la dita taxa.

Atés que en l’incís 4 del precepte a què es fa referència en els dos considerants anteriors, es regula el procediment per a calcular la taxa de reposició d’efectius i s’exclouen expressament de l’abast de les limi-tacions en ells enumerades, als procediments de provisió de places per mitjà de promoció interna.

Atés que, basant-se en tot el que antecedeix, l’oferta pública d’ocu-pació d’aquesta corporació per a 2016 tindria el contingut següent:

I. Places de plantilla de personal funcionari de la policia local vacants i dotades pressupostàriament:

– 4 places d’agents de la policia local, 3 lliures i 1 de mobilitatII. Places de plantilla de personal funcionari agents de mobilitat

(cossos i forces seguretat Estat)– 10 places d’agents de mobilitatIII. Plaça de plantilla de funcionari– 1 plaça de palmerAtés que el present assumpte ha sigut objecte de debat en la Mesa

General de Negociació, en sessió celebrada el dia 7 de març de 2017, constant l’acta d’aquesta en l’expedient de referència.

Atés que, en compliment del que estableix l’article 128.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, les corporacions locals aprovaran i publi-caran anualment l’oferta d’ocupació pública per a l’any corresponent, ajustant-se a la legislació bàsica de l’Estat i als criteris que reglamentà-riament s’establisquen per al seu desplegament.

Atés que, de conformitat amb el que preveu l’article 70.2 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, és procedent remetre al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’oferta d’ocupació, per a la seua publicació.

Atés que de conformitat amb el que estableix l’article 127.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és competència de la Junta de Govern Local resoldre sobre això.

En sessió ordinària de data 26.05.2016, el Ple de la corporació va adoptar la implantació en aquest ajuntament del sistema de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General, d’acord amb el que preveu l’article 219 del text refós de la Llei d’hisendes locals.

En compliment de tal acord plenari, pel seu contingut econòmic, amb caràcter previ a l’adopció de la resolució, el present informe jurí-dic es trasllada a la Intervenció General, Servei de Fiscalització i al Departament Municipal de Comptabilitat als efectes que s’informe sobre l’existència de crèdit pressupostari per a fer la despesa que es

Page 27: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

proposa, pel termini màxim previst en l’article 80.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-cions públiques.

Vist tot això i tenint en consideració l’informe econòmic emés a aquest efecte per la Intervenció Municipal de Fons, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Orihuela per a l’any 2016, que queda establida en els termes següents:

Grup de classificació Classificació

Nombre de

vacantsDenominació Sistema

provisió

C1Administració especialServeis especialsPolicia local i auxiliars

4 Agent p. l. 3 lliures1 mobilitat

C2Administració especialServeis especialsPolicia local i auxiliars

10 Agents de mobilitat Lliure

C2 Administració especialPersonal d’oficis 1 Palmer Lliure

Segon. Remetre el present acord al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a l’efecte de la seua publicació.

Tercer. Notificar als representants sindicals del personal municipal.»

Cosa que certifique a Orihuela, a l’efecte que conste en l’expedient administratiu de referència.

Orihuela, 1 de juny de 2017.– La regidora secretària de la Junta de Govern Local: Savina Goretti Galindo Benito.

acometer el gasto que se propone, por el plazo máximo previsto en el artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Visto cuanto antecede y teniendo en consideración el informe eco-nómico emitido al efecto por la Intervención Municipal de Fondos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero. Aprobar la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Orihuela para el año 2016, que queda establecida en los términos siguientes:

Grupo de clasificación Clasificación

Número de

vacantesDenominación Sistema

provisión

C1Administración especial Servicios especialesPolicía local y auxiliares

4 Agente p. l. 3 libres1 movilidad

C2Administración especial Servicios especialesPolicía local y auxiliares

10 Agentes de movilidad Libre

C2 Administración especialPersonal de oficios 1 Palmerero Libre

Segundo. Remitir el presente acuerdo al Diari Oficial de la Gene-ralitat Valenciana, a los efectos de su publicación.

Tercero. Notificar a los representantes sindicales del personal muni-cipal.»

Lo que certifico en Orihuela, a los meros efectos de su constancia en el expediente administrativo de referencia.

Orihuela, 1 de junio de 2017.– La concejal secretaria de la Junta de Gobierno Local: Sabina Goretti Galindo Benito.

Page 28: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat d’Alacant Universidad de Alicante

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A04/16), per a ocupar llocs d’administració especial, sector assistència social i sociologia, en la Unitat Tècnica de Qualitat, pel sistema general d’accés lliure (R 25.11.2016, DOGV núm. 7938, de 16.12.2016). [2017/5959]

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en la escala técnica (referencia A04/16), para ocu-par puestos de administración especial, sector asistencia social y sociología, en la Unidad Técnica de Calidad, por el sistema general de acceso libre (R 25.11.2016, DOGV núm. 7938, de 16.12.2016). [2017/5959]

Finalitzat el procés selectiu convocat per Resolució de 25 de novembre de 2016 (DOGV 16.12.2016) per a cobrir places vacants en la plantilla de personal funcionari, escala tècnica, pel sistema d’accés lliure per a ocupar llocs d’administració especial, d’acord amb el que disposen les bases 1.7 i 7 de la convocatòria, es resol publicar la relació definitiva de persones aspirants aprovades, que s’acompanya en l’annex d’aquest document.

Segons el que disposa la mencionada base 7, es proposa el nome-nament de personal funcionari de carrera a favor del personal aspirant inclòs en aquest annex.

D’acord amb el que disposa la base 8.1 de la convocatòria, el per-sonal relacionat disposa de 20 dies hàbils des del següent al de la publi-cació d’aquesta resolució, per a presentar en el Registre General de la Universitat la documentació establida en l’esmentada base.

Alacant, 26 de juny de 2017.– El rector, p. d. el gerent (art. 64.l, Estatuts de la Universitat d’Alacant): Rafael Pla Penalva.

ANNEX

Relació definitiva de persones aspirants aprovadesEscala tècnica(Referència A04/16)

DNI Cognoms i nom PuntuacióTotal

48319180K Albert Guardiola, María Carmen 37,33

Finalizado el proceso selectivo convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2016 (DOGV 16.12.2016) para cubrir plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario, escala técnica, por el sistema de acceso libre para ocupar puestos de administración especial, de acuerdo con lo que disponen las bases 1.7 y 7 de la convocatoria, se resuelve publicar la relación definitiva de personas aspirantes aprobadas, que se acompaña en el anexo de la presente.

Según lo dispuesto en la mencionada base 7, se propone el nombra-miento de personal funcionario de carrera a favor del personal aspirante incluido en el mismo.

De acuerdo con lo que dispone la base 8.1 de la convocatoria, el personal relacionado dispone de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta resolución, para presentar en el Registro General de la Universidad la documentación establecida en dicha base.

Alicante, 26 de junio de 2017.– El rector, p. d. el gerente (art. 64.l, Estatutos de la Universidad de Alicante): Rafael Pla Penalva.

ANEXO

Relación definitiva de aspirantes aprobadosEscala técnica(Referencia A04/16)

DNI Apellidos y nombre PuntuaciónTotal

48319180K Albert Guardiola, María Carmen 37,33

Page 29: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat de València Universitat de València

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’ac-cés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’inves-tigació (perfil Proteòmica), convocades per Resolució de 22 de març de 2017. [2017/5466]

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas selec-tivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técnica superior de investigación (perfil Proteómica), convocadas por Resolución de 22 de marzo de 2017. [2017/5466]

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la legis-lació vigent, i una vegada acabats els terminis legals establits en la con-vocatòria de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica supe-rior d’investigació, perfil Proteòmica (DOGV 12.04.2017), fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses (annex I).

Es prega a la persona opositora que verifique no sols estar-hi admesa, sinó que les dades personals (cognoms, nom, DNI) siguen cor-rectes.

Les reclamacions sobre la llista publicada es podran presentar dins del termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publica-ció d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), al registre de la Gerència de la Universitat de València, avin-guda Blasco Ibáñez, número 13 (nivell 1), València.

València, 15 de juny de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

ANNEX I Llista provisional d’admesos

NIF Cognoms i nom Prova prèvia Mèrits Idioma

****7272K Congost i Maestre, Armando N N

Idioma:A: anglés

No hi ha exclosos

Este Rectorado, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, y una vez acabados los plazos legales estable-cidos en la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso, al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración espe-cial, escala técnica superior de investigación, perfil Proteómica (DOGV 12.04.2017), hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas (anexo I).

Se ruega a la persona opositora que verifique no solo estar admitida, sino que los datos personales (apellidos, nombre, DNI) sean correctos.

Las reclamaciones sobre la lista publicada se podrán presentar den-tro del plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el registro de la Gerencia de la Universitat de València, avenida Blasco Ibáñez, número 13 (nivel 1), València.

València, 15 de junio de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerente: Joan E. Oltra i Vidal.

ANEXO ILista provisional de admitidos

NIF Apellidos y nombre Prueba previa Méritos Idioma

****7272K Congost i Maestre, Armando N N

Idioma:A: inglés

No hay excluidos

Page 30: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat de València Universitat de València

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’ac-cés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’inves-tigació (perfil Genòmica), convocades per Resolució de 22 de març de 2017. [2017/5467]

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas selec-tivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técnica superior de investigación (perfil Genómica), convocadas por Resolución de 22 de marzo de 2017. [2017/5467]

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la legis-lació vigent, i una vegada acabats els terminis legals establits en la con-vocatòria de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica supe-rior d’investigació, perfil Genòmica (DOGV 12.04.2017), fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses (annex I).

Es prega a la persona opositora que verifique no sols estar-hi admesa, sinó que les dades personals (cognoms, nom, DNI) siguen cor-rectes.

Les reclamacions sobre la llista publicada es podran presentar dins del termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publica-ció d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), al registre de la Gerència de la Universitat de València, avin-guda Blasco Ibáñez, número 13 (nivell 1), València.

València, 15 de juny de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

ANNEX ILista provisional de admitidos

NIF Cognoms i nom Prova prèvia Mèrits Idioma

****0956B Estada Gimeno, Úrsula N S A

Idioma:A: anglés

No hi ha exclosos

Este Rectorado, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, y una vez acabados los plazos legales estable-cidos en la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso, al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración espe-cial, escala técnica superior de investigación, perfil Genómica (DOGV 12.04.2017), hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas (anexo I).

Se ruega a la persona opositora que verifique no solo estar admitida, sino que los datos personales (apellidos, nombre, DNI) sean correctos.

Las reclamaciones sobre la lista publicada se podrán presentar den-tro del plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el registro de la Gerencia de la Universitat de València, avenida Blasco Ibáñez, número 13 (nivel 1), València.

València, 15 de junio de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerente: Joan E. Oltra i Vidal.

ANEXO ILista provisional de admitidos

NIF Apellidos y nombre Prueba previa Méritos Idioma

****0956B Estada Gimeno, Úrsula N S A

Idioma:A: inglés

No hay excluidos

Page 31: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat de València Universitat de València

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’ac-cés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’inves-tigació (perfil difracció RX, pols i monocristall), convoca-des per Resolució de 22 de març de 2017. [2017/5469]

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas selec-tivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técnica superior de investigación (perfil difracción RX, polvos y monocristal), convocadas por Resolución de 22 de marzo de 2017. [2017/5469]

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la legis-lació vigent, i una vegada acabats els terminis legals establits en la convocatòria de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil difracció RX, pols i monocristall (DOGV 12.04.2017), fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses (annex I).

Es prega a les persones opositores que verifiquen no sols estar-hi admesa, sinó que les dades personals (cognoms, nom, DNI) siguen cor-rectes.

Les reclamacions sobre la llista publicada es podran presentar dins del termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publica-ció d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), al registre de la Gerència de la Universitat de València, avin-guda Blasco Ibáñez, número 13 (nivell 1), València.

València, 15 de juny de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

ANNEX ILlista provisional d’admesos

NIF Cognoms i nom Prova prèvia Méritos Idioma

****6615D García Sancho, María Teresa N S A

****1891X Liu González, Malvaliu S S A

Idioma:A: anglés

No hi ha exclosos

Este Rectorado, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, y una vez acabados los plazos legales estableci-dos en la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso, al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técnica superior de investigación, perfil difracción RX, polvos y monocristal (DOGV 12.04.2017), hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas (anexo I).

Se ruega a las personas opositoras que verifiquen no solo estar admitida, sino que los datos personales (apellidos, nombre, DNI) sean correctos.

Las reclamaciones sobre la lista publicada se podrán presentar den-tro del plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el registro de la Gerencia de la Universitat de València, avenida Blasco Ibáñez, número 13 (nivel 1), València.

València, 15 de junio de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerente: Joan E. Oltra i Vidal.

ANEXO ILista provisional de admitidos

NIF Apellidos y nombre Prueba previa Méritos Idioma

****6615D García Sancho, María Teresa N S A

****1891X Liu González, Malvaliu S S A

Idioma:A: inglés

No hay excluidos

Page 32: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat de València Universitat de València

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’ac-cés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’inves-tigació (perfil Citometria i cultius cel·lulars), convocades per Resolució de 22 de març de 2017. [2017/5470]

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas selec-tivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técni-ca superior de investigación (perfil Citometría y cultivos celulares), convocadas por Resolución de 22 de marzo de 2017. [2017/5470]

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la legis-lació vigent, i una vegada acabats els terminis legals establits en la convocatòria de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil Citometria i cultius cel·lulars (DOGV 12.04.2017), fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses (annex I).

Es prega a la persona opositora que verifique no sols estar-hi admesa, sinó que les dades personals (cognoms, nom, DNI) siguen cor-rectes.

Les reclamacions sobre la llista publicada es podran presentar dins el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), al registre de la Gerència de la Universitat de València, avin-guda Blasco Ibáñez, número 13 (nivell 1), València.

València, 15 de juny de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

ANNEX I Llista provisional d’admesos

NIF Cognoms i nom Prova prèvia Mèrits Idioma

****6405R Escrivá López, Consuelo N S A

Idioma:A: anglés

No hi ha exclosos

Este Rectorado, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, y una vez acabados los plazos legales estableci-dos en la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso, al grupo A, subgrupo A1, por promoción interna, sector de administración especial, escala técnica superior de investigación, perfil Citometría y cultivos celulares (DOGV 12.04.2017), hace pública la lista provisional de per-sonas admitidas y excluidas (anexo I).

Se ruega a la persona opositora que verifique no solo estar admitida, sino que los datos personales (apellidos, nombre, DNI) sean correctos.

Las reclamaciones sobre la lista publicada se podrán presentar den-tro del plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el registro de la Gerencia de la Universitat de València, avenida Blasco Ibáñez, número 13 (nivel 1), València.

València, 15 de junio de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerente: Joan E. Oltra i Vidal.

ANEXO ILista provisional de admitidos

NIF Apellidos y nombre Prueba previa Méritos Idioma

****6405R Escrivá López, Consuelo N S A

Idioma:A: inglés

No hay excluidos

Page 33: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat de València Universitat de València

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Space solar physics: PHI for solar orbiter and imax and SP for sunrise. CPI-17-190», finançat per l’Agència Esta-tal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/6219]

RESOLUCIÓN de 4 de julio 2017, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de este organismo con contrato laboral temporal. Proyec-to: «Space solar physics: PHI for solar orbiter and imax and SP for sunrise. CPI-17-190», financiado por la Agen-cia Estatal de Investigación -AEI- y por la Unión Euro-pea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER - «Una manera de hacer Europa». [2017/6219]

El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei orgà-nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, resol:

Fer l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’acord amb les bases següents.

Primera. Requisits generals dels aspirants1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país

membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats inter-nacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aques-ta està definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, en aquest cas hauran de presentar el resguard d’haver sol·licitat la targeta de resi-dència comunitària.

També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtin-ga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació.

1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de pre-sentació de sol·licituds.

1.3. Posseir la titulació acadèmica que figura en l’annex I.Quan la categoria que se sol·licite siga la de Doctor/a, en el cas de

titulacions obtingudes en l’estranger, hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació, de la credencial que acredite, si escau, l’homologació o del certificat d’equivalència al nivell acadè-mic de Doctor/a expedit per la Universitat que l’atorgue. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àmbit de les professions regu-lades, a l’empara de les disposicions de dret comunitari.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de titulat superior, en el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l’homologació o la declaració d’equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àm-bit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret comunitari.

En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger que no es troben homologades, declarada la seua equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds es podrà subs-tituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l’òrgan convocant equivalent a l’exigida en la convocatòria, pel d’acreditar haver iniciat la tramitació per a l’homologació, declaració d’equivalèn-cia o reconeixement, rescindint-se el contracte si l’autoritat competent resol la seua denegació, entenent que existeix denegació quan aques-ta es condiciona al compliment de determinats requisits, en tant no es complisquen.

1.4. Quan en l’Annex I s’exigisca com a requisit un nivell d’idioma, els cursos reconeguts són els contemplats en la Taula d’Equivalències d’acreditació d’L2 de la UV, aprovada per Acord del Consell de Govern (ACGUV) 45/2013, actualitzat per l’ACGUV 169/2013, actualitzada per la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.

1.5. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.

1.6. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol admi-nistració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals

El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atri-buciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, resuelve:

Hacer oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de acuerdo con las siguientes bases.

Primera. Requisitos generales de los aspirantes1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país

miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los tér-minos en que dicha legislación está definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea. en este caso deberán presentar el resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria.

Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferen-te a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.

1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de pre-sentación de solicitudes.

1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo ICuando la categoría que se solicite sea la de Doctor/a, en el caso de

titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación, de la credencial que acre-dite, en su caso, la homologación o del certificado de equivalencia al nivel académico de Doctor/a expedido por la Universidad que la otorgue. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profe-siones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

Cuando la categoría que se solicite sea la de titulado superior, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación o la declaración de equivalen-cia a titulación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero que no se encuentren homologadas, declarada su equivalencia o reconocidas en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes se podrá sustituir este requisito, siempre y cuando la titulación se presuma por el órgano convocante equivalente a la exigida en la convocatoria, por el de acreditar haber iniciado la tramitación para la homologación, decla-ración de equivalencia o reconocimiento, rescindiéndose el contrato si la autoridad competente resuelve su denegación, entendiendo que existe denegación cuando la misma se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos, en tanto no se cumplan.

1.4. Cuando en el Anexo I se exija como requisito un nivel de idioma, los cursos reconocidos son los contemplados en la Tabla de Equivalen-cias de acreditación de L2 de la UV, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno (ACGUV) 45/2013, actualizado por el ACGUV 169/2013, actualizada por la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.

1.5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes funciones.

1.6. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de naciona-

Page 34: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

lidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.

Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finaliza-ción del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo.

Segunda. Solicitudes2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y

los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con el currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida a Víctor Reglero Velasco, director del ERI: Laboratori de Processament d’Imatges de la Universitat de València, calle Catedrático José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (Valencia), en el Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo, 46010 València), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (que se mantiene en vigor en aplicación del penúltimo párrafo de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento de servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto, para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nom-bre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada en la fecha de entrada en el registro general de esta universidad.

2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València). También habrá una copia en la página web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días natu-rales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Tercera. Documentación que se debe presentarJunto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la

siguiente documentación:3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las per-

sonas que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a par-ticipar en estas pruebas, han de presentar fotocopia del NIE o del docu-mento que acredite su nacionalidad.

3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será necesario acreditar la homologación o equivalencia correspondiente o haber iniciado los trámites para la misma.

3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos foto-copiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acrediten la veracidad de las cir-cunstancias y documentos aportados, que hayan sido objeto de valoración.

3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selec-ción y se publique la propuesta de contratación en la página web http://www.uv.es/pasinvest, los interesados podrán solicitar la devolución de los currículos en el ERI: Laboratori de Processament d’Imatges de la Universitat de València. Transcurridos seis meses, los currículos que queden en este servicio serán destruidos.

Cuarta. Sistema selectivo4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de

los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias, no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.

4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase

no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d’emis-sió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.

Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el procés selectiu.

Segona. Sol·licituds2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits gene-

rals i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, adreçada a l’atenció de Victor E. Reglero Velasco, director de l’ERI: Laboratori de Processament d’Imatges de la Universitat de València, carrer del Catedràtic José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (Valencia), al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procedi-ments establerts en l’article 38 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-nistratiu comú, (que es manté en vigor en aplicació del penúltim parà-graf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels ser-veis de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert, perquè l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’ofi-cina i la data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà pre-sentada en la data d’entrada en el registre general d’aquesta universitat.

2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Tercera. Documentació que cal presentarJuntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de pre-

sentar la documentació següent:3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones

que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.

3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, serà necessari acreditar l’homologació o equivalència corresponent o haver iniciat els tràmits per a aquesta.

3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant docu-ments fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acredita-tius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.

3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest les persones interessades podran sol·licitar la dels devolució dels currículums, a l’ERI: Laboratori de Processament d’Imatges de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d’ofici.

Quarta. Sistema selectiu4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum

dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justifi-cat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevis-

Page 35: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la comisión evaluadora.

4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes de la misma constituyan una bolsa de trabajo.

4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso, realizada la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no se ajusta en su totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del proyecto.

Quinta. Comisión evaluadora5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta

convocatoria.5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de inter-

venir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas en los artículos mencionados.

5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los casos no previstos.

5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en cada momento a lo que dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir, la comisión evaluadora tendrá la sede en el ERI: Laboratori de Proces-sament d’Imatges de la Universitat de València.

Sexta. Información sobre los datos recogidos6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incor-

porados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos correspondiente a este tipo de personal de esta universidad, de confor-midad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.

6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de pro-tección que establece el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-nal, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.

6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acce-so, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

Séptima. RecursosContra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede

interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-admi-nistrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación.

Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el recurso de alzada previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-dimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resolu-ciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.

València, 4 de julio de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerente: Joan Oltra i Vidal.

ta, que serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.

4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anun-cis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Ser-veis (RRHH-PAS) i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi presenten constituïsquen una borsa de treball.

4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.

Cinquena. Comissió avaluadora5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta

convocatòria.5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir

quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus mem-bres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats.

5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’apli-cació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.

5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l’ERI: Laboratori de Processament d’Imatges de la Universitat de València.

Sisena. Informació respecte de les dades recollides6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden que-

dar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta universitat, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-tecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.

6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confi-dencialitat i la integritat de la informació.

6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

Setena. RecursosContra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es

pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dic-tada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la seua notificació.

Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.

València, 4 de juliol de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerent: Joan Oltra i Vidal.

Page 36: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANEXO I

Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado1. Proyecto: «Space solar physics: PHI for solar orbiter and imax

and SP for sunrise. CPI-17-190».2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:Técnico/a Superior de apoyo a la investigación.Grupo: A.Subgrupo: A1.Complemento de destino: 20.Complemento específico: E040.3. Jornada de trabajo: 38 horas semanales.4. Objeto y periodo:Gestión, sistemas, calidad, fabricación y AIV de proyecto espacial

y de globo estratosférico.El contrato está determinado por la duración del proyecto y la dis-

ponibilidad presupuestaria.5. RequisitosTitulación: Ingeniería en Telecomunicación, o titulación equiva-

lente.6. Méritos preferentes:Gestión de Proyectos de Instrumentación Espacial y globos estra-

tosféricos.Experiencia en proyectos del PN I+D+I (espacio).Experiencia en proyectos de Ingeniería Aeroespacial.Experiencia en misiones solares.Experiencia en temas de calidad para proyectos espaciales.Experiencia en gestión de contratos en universidades.Experiencia en la elaboración de procedimientos de ensayos

ambientales a instrumentación espacial.Experiencia en procesos fabricación y de AIV.Formación en ingeniería electrónica, preferentemente electrónica

de potencia.Conocimientos en diseño mecánico (Pro/Engineer), cálculo por ele-

mentos finitos (PATRAN/NASTRAN, etc).Conocimientos para el desarrollo de un simulador en software de un

instrumento óptico espacial.Software: UNIX, Matlab, Visual Basic, etc.

ANEXO II

La instancia debe contener al menos los siguientes datos:1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, NIF/

NIE/pasaporte, teléfono de contacto y domicilio.2. Denominación del puesto de trabajo: técnico/a superior de apoyo

a la investigación.3. Denominación del proyecto: «Space solar physics: PHI for solar

orbiter and imax and SP for sunrise. CPI-17-190».4. Firma y fecha de solicitud.5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara

que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexacti-tudes que consten».

6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.7. Debe dirigirse al ERI: Laboratori de Processament d’Imatges de

la Universitat de València.

ANEXO IIIBaremo

1. Años de servicios prestados en las diferentes administraciones públi-cas: hasta 0,5 puntos por año acreditado, con un máximo de 2 puntos.

2. Titulaciones académicas y cursos de formación:– Titulación superior a la requerida en la convocatoria: hasta 0,5

puntos.– Cursos de formación y perfeccionamiento: hasta 1 punto.– Cursos de valenciano: hasta 0,5 puntos.3. Méritos preferentes relacionados en el punto 6 del anexo I, expe-

riencia previa y conocimientos concretos: hasta 4 puntos.4. Entrevista: hasta 2 puntos.

ANNEX I

Condicions generals del lloc de treball ofert1. Projecte: «Space solar physics: PHI for solar orbiter and imax and

SP for sunrise. CPI-17-190».2. Denominació i classificació del lloc de treball:Tècnic/a superior de suport a la investigació.Grup: A.Subgrup: A1.Complement de destinació: 20.Complement específic: E040.3. Jornada de treball: 38 hores setmanals.4. Objecte i període:Gestió, sistemes, qualitat, fabricació i AIV de projecte espacial i de

globus estratosfèric.El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la dispo-

nibilitat pressupostària.5. Requisits:Titulació: Enginyeria de Telecomunicació, o titulació equivalent.

6. Mèrits preferents:Gestió de Projectes d’Instrumentació Espacial i globus estratosfè-

rics.Experiència en projectes del PN I+D+I (espai).Experiència en projectes d’Enginyeria Aeroespacial.Experiència en missions solars.Experiència en temes de qualitat per a projectes espacials.Experiència en gestió de contractes en universitats.Experiència en l’elaboració de procediments d’assaigs ambientals

a instrumentació espacial.Experiència en processos fabricació i d’AIV.Formació en enginyeria electrònica, preferentment electrònica de

potència.Coneixements en disseny mecànic (Pro/Engineer), càlcul per ele-

ments finits (PATRAN/NASTRAN, etc).Coneixements per al desenvolupament d’un simulador en software

d’un instrument òptic espacial.Software: UNIX, Matlab, Visual Basic, etc.

ANNEX

La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, NIF/NIE/

passaport, telèfon de contacte i adreça.2. Denominació del lloc de treball: tècnic/a superior de suport a la

investigació.3. Denominació del projecte: «Space solar physics: PHI for solar

orbiter and imax and SP for sunrise. CPI-17-190».4. Signatura i data de la sol·licitud.5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada decla-

ra que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexac-tituds que hi consten».

6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.7. Ha d’estar adreçada a l’ERI: Laboratori de Processament d’Imat-

ges de la Universitat de València.

ANNEX IIIBarem

1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públi-ques: fins a 0,5 punts per any acreditat, amb un màxim de 2 punts.

2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació:– Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5

punts.– Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.– Cursos de valencià: fins a 0,5 punts.3. Mèrits preferents relacionats en el punt 6 de l’annex I, experièn-

cia prèvia i coneixements concrets: fins a 4 punts.4. Entrevista: fins a 2 punts.

Page 37: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANEXO IV

Comisión evaluadora titularPresidente: Víctor Reglero Velasco, profesor del Departament d’As-

tronomia i Astrofísica.Vocal 1: Esteban Sanchis Kilders, profesor del Departament d’En-

ginyeria Electrònica.Vocal 2: Óscar Manuel Vives García, profesor del Departament de

Física Teòrica.Vocal 3: Agustín Ferreres Sabater, profesor del Departament d’En-

ginyeria Electrònica.Secretaria: Julia Carmen Amorós López, profesora del Departament

d’Enginyeria Electrònica.

Comisión evaluadora suplentePresidente: José Antonio Sobrino Rodríguez, profesor del Departa-

ment Física de la Terra i Termodinàmica.Vocal 1: Vicente González Millán, profesor del Departament d’En-

ginyeria Electrònica.Vocal 2: Rosario Gil García profesora del Departament de Genètica.

Vocal 3: Vicente Esteve Gómez, profesor del Departament d’En-ginyeria Electrònica.

Secretario: Gustavo Camps Valls, profesor del Departament d’En-ginyeria Electrònica.

ANNEX IV

Comissió avaluadora titularPresident: Víctor Reglero Velasco, professor del Departament d’As-

tronomia i Astrofísica.Vocal 1: Esteban Sanchis Kilders, professor del Departament d’En-

ginyeria Electrònica.Vocal 2: Óscar Manuel Vives García, professor del Departament de

Física Teòrica.Vocal 3: Agustín Ferreres Sabater, professor del Departament d’En-

ginyeria Electrònica.Secretària: Julia Carmen Amorós López, professora del Departa-

ment d’Enginyeria Electrònica.

Comissió avaluadora suplentPresident: José Antonio Sobrino Rodríguez, professor del Departa-

ment Física de la Terra i Termodinàmica.Vocal 1: Vicente González Millán, professor del Departament d’En-

ginyeria Electrònica.Vocal 2: Rosario Gil García professora del Departament de Genè-

tica.Vocal 3: Vicente Esteve Gómez, professor del Departament d’En-

ginyeria Electrònica.Secretari: Gustavo Camps Valls, professor del Departament d’En-

ginyeria Electrònica.

Page 38: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat de València Universitat de València

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Organización de las metacomunidades de lagunas temporales tropicales y mediterraneas: efectos ambientales, espaciales y tempo-rales. CPI-17-191», finançat per l’Agència Estatal d’In-vestigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/6220]

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de investigador/a doctor/a júnior de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Organización de las metacomunidades de lagunas temporales tropicales y mediterráneas: efectos ambientales, espaciales y tempo-rales. CPI-17-191», financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI- y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER - «Una manera de hacer Europa». [2017/6220]

El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei orgà-nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, resol:

Fer l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’acord amb les bases següents.

Primera. Requisits generals dels aspirants1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país

membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats inter-nacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aques-ta està definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, en aquest cas hauran de presentar el resguard d’haver sol·licitat la targeta de resi-dència comunitària.

També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtin-ga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació.

1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de pre-sentació de sol·licituds.

1.3. Posseir la titulació acadèmica que figura en l’annex I.Quan la categoria que se sol·licite siga la de doctor, en el cas de

titulacions obtingudes en l’estranger, hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació, de la credencial que acredite, si escau, l’homologació o del certificat d’equivalència al nivell acadè-mic de doctor expedit per la universitat que l’atorgue. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àmbit de les professions regu-lades, a l’empara de les disposicions de dret comunitari.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de titulat superior, en el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l’homologació o la declaració d’equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àm-bit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret comunitari.

En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger que no es troben homologades, declarada la seua equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds es podrà subs-tituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l’òrgan convocant equivalent a l’exigida en la convocatòria, pel d’acreditar haver iniciat la tramitació per a l’homologació, declaració d’equivalèn-cia o reconeixement, rescindint-se el contracte si l’autoritat competent resol la seua denegació, entenent que existeix denegació quan aques-ta es condiciona al compliment de determinats requisits, en tant no es complisquen.

1.4. Quan en l’Annex I s’exigisca com a requisit un nivell d’idioma, els cursos reconeguts són els contemplats en la Taula d’Equivalències d’acreditació d’L2 de la UV, aprovada per Acord del Consell de Govern (ACGUV) 45/2013, actualitzat per l’ACGUV 169/2013, actualitzada per la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.

1.5. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.

El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atri-buciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, resuelve:

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor/a júnior de acuerdo con las siguientes bases.

Primera. Requisitos generales de los aspirantes1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país

miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los tér-minos en que dicha legislación está definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea, en este caso deberán presentar el resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria.

Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferen-te a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.

1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de pre-sentación de solicitudes.

1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I.Cuando la categoría que se solicite sea la de doctor, en el caso de

titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación, de la credencial que acre-dite, en su caso, la homologación o del certificado de equivalencia al nivel académico de doctor expedido por la universidad que la otorgue. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profe-siones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

Cuando la categoría que se solicite sea la de titulado superior, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación o la declaración de equivalen-cia a titulación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero que no se encuentren homologadas, declarada su equivalencia o reconocidas en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes se podrá sustituir este requisito, siempre y cuando la titulación se presuma por el órgano convocante equivalente a la exigida en la convocatoria, por el de acreditar haber iniciado la tramitación para la homologación, decla-ración de equivalencia o reconocimiento, rescindiéndose el contrato si la autoridad competente resuelve su denegación, entendiendo que existe denegación cuando la misma se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos, en tanto no se cumplan

1.4. Cuando en el Anexo I se exija como requisito un nivel de idioma, los cursos reconocidos son los contemplados en la Tabla de Equivalen-cias de acreditación de L2 de la UV, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno (ACGUV) 45/2013, actualizado por el ACGUV 169/2013, actualizada por la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.

1.5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes funciones.

Page 39: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

1.6. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de naciona-lidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.

Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finaliza-ción del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo.

Segunda. Solicitudes2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y

los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con el currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida a Juan Salvador Monros González, director del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València, calle Catedrático José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (Valencia), en el Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo, 46010 València), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-miento administrativo común (que se mantiene en vigor en aplicación del penúltimo párrafo de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento de servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto, para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nom-bre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada en la fecha de entrada en el registro general de esta universidad.

2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València). También habrá una copia en la página web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días natu-rales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Tercera. Documentación que se debe presentarJunto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la

siguiente documentación:3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las per-

sonas que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a par-ticipar en estas convocatorias, han de presentar fotocopia del NIE o del documento que acredite su nacionalidad.

3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será necesario acreditar la homologación o equivalencia correspondiente o haber iniciado los trámites para la misma.

3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acre-diten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que hayan sido objeto de valoración.

3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección y se publique la propuesta de contratación en la página web http://www.uv.es/pasinvest, los interesados podrán solicitar la devolución de los currículos al Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València. Transcurridos seis meses, los currículos que queden en este servicio serán destruidos.

Cuarta. Sistema selectivo4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de

los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura

1.6. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol admi-nistració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d’emis-sió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.

Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el procés selectiu.

Segona. Sol·licituds2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals

i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud, jun-tament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al-legats, adreçada a l’atenció a Juan Salvador Monros González, director de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Uni-versitat de València, carrer catedratico José Beltran, 2, 46980 Paterna (Valencia), al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procedi-ments establerts en l’article 38 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-nistratiu comú, (que es manté en vigor en aplicació del penúltim parà-graf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels ser-veis de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert, perquè l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’ofi-cina i la data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà pre-sentada en la data d’entrada en el registre general d’aquesta universitat.

2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Tercera. Documentació que cal presentarJuntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de pre-

sentar la documentació següent:3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones

que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.

3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, serà necessari acreditar l’homologació o equivalència corresponent o haver iniciat els tràmits per a aquesta.

3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant docu-ments fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acredita-tius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.

3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest les persones interessades podran sol·licitar la devolució dels currículums a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Bio-logia Evolutiva de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d’ofici.

Quarta. Sistema selectiu4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum

dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en

Page 40: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias, no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.

4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la comisión evaluadora.

4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes de la misma constituyan una bolsa de trabajo.

4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso, realizada la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no se ajusta en su totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del proyecto.

Quinta. Comisión evaluadora5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta

convocatoria.5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de inter-

venir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas en los artículos mencionados.

5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los casos no previstos.

5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en cada momento a lo que dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir, la comisión evaluadora tendrá la sede en el Institut Cavanilles de Biodi-versitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València.

Sexta. Información sobre los datos recogidos6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incor-

porados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos correspondiente a este tipo de personal de esta universidad, de confor-midad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.

6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de pro-tección que establece el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-nal, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.

6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acce-so, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

Séptima. RecursosContra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede

interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-admi-nistrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación.

Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el recurso de alzada previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-dimiento administrativo común de las administraciones públicas.

l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justifi-cat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevista, que serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.

4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anun-cis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Ser-veis (RRHH-PAS) i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi presenten constituïsquen una borsa de treball.

4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.

Cinquena. Comissió avaluadora5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta

convocatòria.5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir

quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus mem-bres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats.

5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’apli-cació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.

5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València.

Sisena. Informació respecte de les dades recollides6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden que-

dar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta universitat, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-tecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.

6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confi-dencialitat i la integritat de la informació.

6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

Setena. RecursosContra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es

pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dic-tada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la seua notificació.

Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Page 41: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resolu-ciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.

València, 5 de julio de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerente: Joan Oltra i Vidal.

ANEXO I

Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado1. Proyecto: «Organización de las metacomunidades de lagunas

temporales tropicales y mediterraneas: efectos ambientales, espaciales y temporales. CPI-17-191».

2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:Investigador/a doctor/a júnior.Grupo: A.Subgrupo: A1.3. Jornada de trabajo: 20 horas semanales.4. Dotación de la ayuda: se destinará a financiar, entre otros concep-

tos, la retribución. La retribución bruta mensual, a tiempo parcial, para el 2017 será 1.020,10 euros (12 pagas).

5. Objeto y periodo:Muestreos de invertebrados bentónicos y zooplancton, identifica-

ción de ostrácodos y otros micro crustáceos, análisis de datos ecológicos y escritura de artículos.

El contrato está determinado por la duración del proyecto y la dis-ponibilidad presupuestaria.

6. Requisitos:Titulación: doctorado en Biodiversidad, o titulación equivalente;

obtención del título con una antelación máxima de 4 años con respecto a la publicación de la convocatoria; se entenderá como fecha de obtención del grado de doctor la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral.

7. Méritos preferentes, además de los incluidos en el anexo III de esta convocatoria:

Máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución.Tesis doctoral en ecología de metacomunidades y ostrácodos.Publicaciones científicas y presentaciones a congresos sobre ostrá-

codos de aguas continentales.Identificación, recuento y análisis de datos ecológicos de ostrácodos

en lagunas peninsulares.Conocimientos de biogeografía de ostrácodos.Conocimientos en ecología de ostrácodos, especialmente el efecto

de las condiciones ambientales sobre la distribución de los ostrácodos y teoría de metacomunidades.

Experiencia en el campo de la limnología y el funcionamiento eco-lógico de ecosistemas acuáticos.

Experiencia en muestreos limnológicos y conservación de muestras, especialmente de ostrácodos.

Experiencia en análisis estadísticos relacionados con ecología de poblaciones y comunidades.

Experiencia en el lenguaje de programación R.Experiencia en manejo de GIS.Experiencia en preparación de artículos científicos en revistas de

impacto (SCI).Participación en congresos científicos.

ANEXO II

La instancia debe contener al menos los siguientes datos:1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, NIF/

NIE/pasaporte, teléfono de contacto y domicilio.2. Denominación del puesto de trabajo: investigador/a doctor/a

júnior.3. Denominación del proyecto: «Organización de las metacomu-

nidades de lagunas temporales tropicales y mediterraneas: efectos ambientales, espaciales y temporales. CPI-17-191».

4. Firma y fecha de solicitud.5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara

que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexacti-tudes que consten».

Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.

València, 5 de juliol de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerent: Joan Oltra i Vidal.

ANNEX I

Condicions generals del lloc de treball ofert1. Projecte: «Organización de las metacomunidades de lagunas tem-

porales tropicales y mediterráneas: efectos ambientales, espaciales y temporales. CPI-17-191».

2. Denominació i classificació del lloc de treball:Investigador/a doctor/a júnior.Grup: A.Subgrup: A1.3. Jornada de treball: 20 hores setmanals.4. Dotació de l’ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes,

la retribució. La retribució bruta mensual, a temps parcial, per al 2017 serà 1.020,10 euros (12 pagues).

5. Objecte i període:Mostreig d’invertebrats bentònics i zooplàncton, identificació d’os-

tracodes i altres microcrustacis, anàlisi de dades ecològiques i escriptura d’articles.

El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la dispo-nibilitat pressupostària.

6. Requisits:Titulació: doctorat en Biodiversitat, o titulació equivalent; obtenció

del títol amb una antelació màxima de 4 anys respecte a la publicació de la convocatòria; s’entendrà com a data d’obtenció del grau de doctor la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral.

7. Mèrits preferents, a més dels inclosos en l’annex III d’aquesta convocatòria:

Màster en Biodiversitat: Conservació i Evolució.Tesis doctoral en ecologia de meta comunitats i ostracodes.Publicacions científiques i presentacions a congressos sobre ostra-

codes d’aigües continentals.Identificació, recompte i anàlisi de dades ecològiques d’ostracodes

en llacunes peninsulars.Coneixements en biogeografia d’ostracodes.Coneixements en ecologia d’ostracodes, especialment l’efecte de

les condicions ambientals sobre la distribució dels ostracodes i teoria de metacomunitats.

Experiència en el camp de la limnologia i el funcionament ecològic d’ecosistemes aquàtics.

Experiència en mostratges limnològics i conservació de mostres, especialment d’ostracodes.

Experiència en anàlisi estadístics relacionats amb ecologia de pobla-cions i comunitats.

Experiència en el llenguatge de programació R.Experiència en maneig de GIS.Experiència en preparació d’articles científics en revistes d’impacte

(SCI).Participació en congressos científics.

ANNEX II

La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, NIF/NIE/

passaport, telèfon de contacte i adreça.2. Denominació del lloc de treball: investigador/a doctor/a júnior.

3. Denominació del projecte: «Organización de las metacomunida-des de lagunas temporales tropicales y mediterráneas: efectos ambien-tales, espaciales y temporales. CPI-17-191».

4. Signatura i data de la sol·licitud.5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada decla-

ra que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexac-tituds que hi consten».

Page 42: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.7. Debe dirigirse al Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia

Evolutiva de la Universitat de València.

ANEXO IIIBaremo

1. Producción científica (hasta 40 puntos): la dirección de tesis, publicación de artículos científicos, libros, capítulos de libro y mono-grafías y presentación de trabajos en reuniones científicas se valorará de acuerdo con el baremo para la valoración de la memoria anual de inves-tigación vigente en el momento de la publicación de la convocatoria.

2. Méritos preferentes relacionados con el objeto del contrato (hasta 20 puntos): el tribunal podrá acordar la realización de una entrevista con el objeto de concretar mejor la valoración de los méritos preferentes.

3. Participación en proyectos de investigación competitivos (hasta 15 puntos):

a) Por cada año de participación acreditada como miembro del equi-po a tiempo completo en proyectos de investigación de convocatorias competitivas del Plan Nacional de I+D o programas autonómicos, se asignarán 3 puntos

b) Por cada año de participación acreditada como miembro del equi-po en proyectos de investigación europeos, se asignarán 5 puntos.

4. Participación en actividades de transferencia del conocimiento (hasta 15 puntos):

a) Por cada año de participación acreditada como miembro del equi-po a tiempo completo en contratos y convenios para realizar proyectos de investigación, se asignarán 3 puntos. Quedan excluidas de este bare-mo las prestaciones de servicios, asesorías y actividades formativas.

b) Por figurar como coinventor/coautor en patentes, modelos de utilidad u otro tipo de propiedad industrial o intelectual, se asignarán 5 puntos.

5. Estancias posdoctorales en otra universidad y centros de inves-tigación diferentes del centro de obtención de la tesis doctoral (hasta 10 puntos):

a) Por cada año acreditado de estancia en otras universidades y cen-tros de investigación, financiada por convocatorias competitivas del Programa Marco Europeo, Plan Nacional de I+D o programas autonó-micos, se asignarán 5 puntos. Las estancias deberán tener una duración mínima de 30 días consecutivos.

b) Por cada año acreditado de estancia en otras universidades y centros de investigación, sin financiación competitiva, se asignarán 2 puntos. Las estancias deberán tener una duración mínima de 30 días consecutivos.

ANEXO IV

Comisión evaluadora titularPresidente: Juan Salvador Monrós González, profesor del Departa-

ment de Microbiologia i Ecologia.Vocal 1: Francesc Mesquita Joanes, profesor del Departament de

Microbiologia i Ecologia.Vocal 2: Salvador Herrero Sendra, profesor del Departament de

Genètica.Vocal 3: Misericordia Jiménez Escamilla, profesora del Departa-

ment de Microbiologia i Ecologia.Secretaria: Rosario Gil García, profesora del Departament de Genè-

tica.

Comisión evaluadora suplentePresidenta: Carmen Rojo García-Morato, profesora del Departa-

ment de Microbiologia i Ecologia.Vocal 1: Javier Armengol Díaz, profesor del Departament de Micro-

biologia i Ecologia.Vocal 2: Ester Pérez Lorences, profesora del Departament de Bio-

logia Vegetal.Vocal 3: Rodolfo Gozalo Gutiérrez, profesor del Departament de

Botànica i Geologia.Secretario: Jesús Selfa Arlandis, profesor del Departament de Zoo-

logia.

6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.7. Ha d’estar adreçada a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Bio-

logia Evolutiva de la Universitat de València.

ANNEX IIIBarem

1. Producció científica (fins a 40 punts): la direcció de tesis, publi-cació d’articles científics, llibres capítols de llibre i monografies i pre-sentació de treballs en reunions científiques es valorarà d’acord amb el barem per a la valoració de la memòria anual d’investigació vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.

2. Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins a 20 punts): el tribunal podrà acordar la realització d’una entrevista amb l’objecte de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.

3. Participació en projectes d’investigació competitius (fins a 15 punts):

a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip a temps complet en projectes d’investigació de convocatòries compe-titives del Pla Nacional d’I+D o programes autonòmics, s’assignaran 3 punts

b) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip en projectes d’investigació europeus, s’assignaran 5 punts.

4. Participació en activitats de transferència del coneixement (fins a 15 punts):

a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip a temps complet en contractes i convenis per a realitzar projectes d’in-vestigació, s’assignaran 3 punts. Queden excloses d’aquest barem les prestacions de serveis, assessories i activitats formatives.

b) Per figurar com a coinventor/coautor en patents, models d’utilitat o altres tipus de propietat industrial o intel·lectual, s’assignaran 5 punts.

5. Estades postdoctorals en altres universitat i centres d’investigació diferents del centre d’obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):

a) Per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres d’investigació, finançada per convocatòries competitives del Programa Marc Europeu, Pla Nacional d’I+D o programes autonòmics, s’assig-naran 5 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.

b) Per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres d’investigació, sense finançament competitiu, s’assignaran 2 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.

ANNEX IV

Comissió avaluadora titularPresident: Juan Salvador Monrós González, professor del Departa-

ment de Microbiologia i Ecologia.Vocal 1: Francesc Mesquita Joanes, professor del Departament de

Microbiologia i Ecologia.Vocal 2: Salvador Herrero Sendra, professor del Departament de

Genètica.Vocal 3: Misericordia Jiménez Escamilla, professora del Departa-

ment de Microbiologia i Ecologia.Secretària: Rosario Gil García, professora del Departament de

Genètica.

Comissió avaluadora suplentPresidenta: Carmen Rojo García-Morato, professora del Departa-

ment de Microbiologia i Ecologia.Vocal 1: Javier Armengol Díaz, professor del Departament de

Microbiologia i Ecologia.Vocal 2: Ester Pérez Lorences, professora del Departament de Bio-

logia Vegetal.Vocal 3: Rodolfo Gozalo Gutiérrez, professor del Departament de

Botànica i Geologia.Secretari: Jesús Selfa Arlandis, professor del Departament de Zoo-

logia.

Page 43: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat de València Universitat de València

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal. (FOPS). CPI-17-192. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-072). [2017/6221]

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de investigador/a doctor/a júnior de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Fibras ópticas y procesado de señal. (FOPS). CPI-17-192, Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport». (GVPROMETEOII2014-072). [2017/6221]

El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei orgà-nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, resol:

Fer l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’acord amb les bases següents.

Primera. Requisits generals dels aspirants1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país

membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats inter-nacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aques-ta està definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, en aquest cas hauran de presentar el resguard d’haver sol·licitat la targeta de resi-dència comunitària.

També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtin-ga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació.

1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de pre-sentació de sol·licituds.

1.3. Posseir la titulació acadèmica que figura en l’annex I o estar en condicions d’obtenir-la abans de la data d’inici del contracte.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de doctor, en el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació, de la credencial que acredite, si escau, l’homologació o del certificat d’equivalència al nivell acadè-mic de doctor expedit per la universitat que l’atorgue. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àmbit de les professions regu-lades, a l’empara de les disposicions de dret comunitari.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de titulat superior, en el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l’homologació o la declaració d’equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àm-bit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret comunitari.

En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger que no es troben homologades, declarada la seua equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds es podrà subs-tituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l’òrgan convocant equivalent a l’exigida en la convocatòria, pel d’acreditar haver iniciat la tramitació per a l’homologació, declaració d’equivalèn-cia o reconeixement, rescindint-se el contracte si l’autoritat competent resol la seua denegació, entenent que existeix denegació quan aques-ta es condiciona al compliment de determinats requisits, en tant no es complisquen.

1.4. Quan en l’Annex I s’exigisca com a requisit un nivell d’idioma, els cursos reconeguts són els contemplats en la Taula d’Equivalències d’acreditació d’L2 de la UV, aprovada per Acord del Consell de Govern (ACGUV) 45/2013, actualitzat per l’ACGUV 169/2013, actualitzada per la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.

1.5. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.

1.6. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol admi-

El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atri-buciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, resuelve:

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor/a júnior de acuerdo con las siguientes bases.

Primera. Requisitos generales de los aspirantes1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país

miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los tér-minos en que dicha legislación está definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea, en este caso deberán presentar el resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria

Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferen-te a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.

1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de pre-sentación de solicitudes.

1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I.Cuando la categoría que se solicite sea la de doctor, en el caso de

titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación, de la credencial que acre-dite, en su caso, la homologación o del certificado de equivalencia al nivel académico de doctor expedido por la universidad que la otorgue. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obte-nido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

Cuando la categoría que se solicite sea la de titulado superior, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación o la declaración de equivalen-cia a titulación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero que no se encuentren homologadas, declarada su equivalencia o reconocidas en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes se podrá sustituir este requisito, siempre y cuando la titulación se presuma por el órgano convocante equivalente a la exigida en la convocatoria, por el de acreditar haber iniciado la tramitación para la homologación, decla-ración de equivalencia o reconocimiento, rescindiéndose el contrato si la autoridad competente resuelve su denegación, entendiendo que existe denegación cuando la misma se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos, en tanto no se cumplan.

1.4. Cuando en el Anexo I se exija como requisito un nivel de idioma, los cursos reconocidos son los contemplados en la Tabla de Equivalen-cias de acreditación de L2 de la UV, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno (ACGUV) 45/2013, actualizado por el ACGUV 169/2013, actualizada por la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.

1.5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes funciones.

1.6. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier

Page 44: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de naciona-lidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.

Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finaliza-ción del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo.

Segunda. Solicitudes2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y

los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con el currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida a Ana Cros Stotter, directora del Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de València, calle Catedrático José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (Valencia), en el Registre de la Gerència de la Universi-tat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo, 46010 València), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-traciones públicas y del procedimiento administrativo común (que se mantiene en vigor en aplicación del penúltimo párrafo de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimien-to administrativo común de las administraciones públicas).

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento de servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto, para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nom-bre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada en la fecha de entrada en el registro general de esta universidad.

2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València). También habrá una copia en la página web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días natu-rales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Tercera. Documentación que se debe presentarJunto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la

siguiente documentación:3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las per-

sonas que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a par-ticipar en estas pruebas, han de presentar fotocopia del NIE o del docu-mento que acredite su nacionalidad.

3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será necesario acreditar la homologación o equivalencia correspondiente o haber iniciado los trámites para la misma.

3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acre-diten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que hayan sido objeto de valoración.

3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selec-ción y se publique la propuesta de contratación en la página web http://www.uv.es/pasinvest, los interesados podrán solicitar la devolución de los currículos al Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de València. Transcurridos seis meses, los currículos que queden en este servicio serán destruidos.

Cuarta. Sistema selectivo4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de

los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan

nistració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d’emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.

Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el procés selectiu.

Segona. Sol·licituds2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals

i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud, jun-tament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·le-gats, adreçada a Ana Cros Stotter, directora del Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de València, calle Catedrático José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (Valencia), al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l’article 38 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels ser-veis de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert, perquè l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’ofi-cina i la data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà pre-sentada en la data d’entrada en el registre general d’aquesta universitat.

2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Tercera. Documentació que cal presentarJuntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de pre-

sentar la documentació següent:3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones

que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.

3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, serà necessari acreditar l’homologació o equivalència corresponent o haver iniciat els tràmits per a aquesta.

3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant docu-ments fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acredita-tius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.

3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest les persones interessades podran sol·licitar la devolució dels currículums a l’Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d’ofici.

Quarta. Sistema selectiu4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum

dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justifi-

Page 45: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias, no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.

4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la comisión evaluadora.

4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes de la misma constituyan una bolsa de trabajo.

4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimien-to de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso, realizada la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no se ajusta en su totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del proyecto.

Quinta. Comisión evaluadora5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta

convocatoria.5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de inter-

venir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas en los artículos mencionados.

5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los casos no previstos.

5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en cada momento a lo que dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda sur-gir, la comisión evaluadora tendrá la sede en el Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de València.

Sexta. Información sobre los datos recogidos6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incor-

porados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos correspondiente a este tipo de personal de esta universidad, de confor-midad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.

6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de pro-tección que establece el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-nal, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.

6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acce-so, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

Séptima. RecursosContra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede

interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-admi-nistrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación.

Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el recurso de alzada previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-dimiento administrativo común de las administraciones públicas.

cat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevista, que serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.

4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anun-cis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Ser-veis (RRHH-PAS) i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi presenten constituïsquen una borsa de treball.

4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.

Cinquena. Comissió avaluadora5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta

convocatòria.5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir

quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus mem-bres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats.

5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’apli-cació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.

5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l’Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de València.

Sisena. Informació respecte de les dades recollides6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden que-

dar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta universitat, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-tecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.

6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confi-dencialitat i la integritat de la informació.

6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

Setena. RecursosContra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es

pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dic-tada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la seua notificació.

Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Page 46: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resolu-ciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.

València, 5 de julio de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerente: Joan Oltra i Vidal.

ANEXO ICondiciones generales del puesto de trabajo ofertado

1. Proyecto: «Fibras ópticas y procesado de señal. (FOPS). CPI-17-192. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport», según la Orden 79/2013, de 30 de julio, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:Investigador/a doctor/a júnior.Grupo: A.Subgrupo: A13. Jornada: 20 horas semanales.4. Dotación de la ayuda: la dotación de la ayuda se destinará a finan-

ciar, entre otros conceptos, la retribución. La retribución bruta mensual, a tiempo parcial, para el 2017 será de 1.020,10 euros (12 pagas).

5. Objeto y periodo:Montaje y caracterización de sistemas ópticos.El contrato esta determinado por la duración del proyecto y la dis-

ponibilidad presupuestaria.6. Requisitos:Titulación: doctorado en Física, o titulación equivalente, obtención

del título con una antelación máxima de 4 años con respecto a la publi-cación de la convocatoria; se entenderá como fecha de obtención del grado de doctor la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral.

7. Méritos preferentes, además de los incluidos en el anexo III de esta convocatoria:

Experiencia en I+D en Óptica Difractiva.Experiencia en diseño de sistema opto-mecánico con LabVIEW.Experiencia en programación con Matlab.

ANEXO II

La instancia debe contener al menos los siguientes datos:1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, NIF/

NIE/pasaporte, teléfono de contacto y domicilio.2. Denominación del puesto de trabajo: investigador/a doctor/a

júnior3. Denominación del proyecto: «Fibras ópticas y procesado de

señal. (FOPS). CPI-17-192. Prometeu per a grups d’investigació d’Ex-cel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport».

4. Firma y fecha de solicitud.5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara

que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexacti-tudes que consten».

6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.7. Debe dirigirse al Institut de Ciència dels Materials de la Univer-

sitat de València.

ANEXO IIIBaremo

1. Producción científica (hasta 40 puntos): la dirección de tesis, publicación de artículos científicos, libros, capítulos de libro y mono-grafías y presentación de trabajos en reuniones científicas se valorará de acuerdo con el baremo para la valoración de la memoria anual de inves-tigación vigente en el momento de la publicación de la convocatoria.

Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.

València, 5 de juliol de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerent: Joan Oltra i Vidal.

ANNEX ICondicions generals del lloc de treball ofert

1. Projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal. (FOPS). CPI-17-192. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport», segons l’Ordre 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

2. Denominació i classificació del lloc de treball:Investigador/a doctor/a júnior.Grup: A.Subgrup: A1.3. Jornada de treball: 20 hores setmanals.4. Dotació de l’ajuda: la dotació de l’ajuda es destinarà a finan-

çar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps parcial, per al 2017 serà 1.020,10 euros (12 pagues).

5. Objecte i període:Muntatge i caracterització de sistemes òptics.El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la dispo-

nibilitat pressupostària.6. Requisits:Titulació: doctorat en Física, o titulació equivalent, obtenció del

títol amb una antelació màxima de 4 anys respecte a la publicació de la convocatòria; s’entendrà com a data d’obtenció del grau de doctor la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral.

7. Mèrits preferents, a més dels inclosos en l’annex III d’aquesta convocatòria:

Experiència en I+D en Òptica Difractiva.Experiència en disseny de sistema opto-mecànic amb LabVIEW.Experiència en programació amb Matlab.

ANNEX II

La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, NIF/NIE/

passaport, telèfon de contacte i adreça.2. Denominació del lloc de treball: investigador/a doctor/a júnior.3. Denominació del projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal.

(FOPS). CPI-17-192. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport».

4. Signatura i data de la sol·licitud.5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada decla-

ra que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexac-tituds que hi consten».

6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.7. Ha d’estar adreçada a l’Institut de Ciència dels Materials de la

Universitat de València.

ANNEX IIIBarem

1. Producció científica (fins a 40 punts): la direcció de tesis, publi-cació d’articles científics, llibres capítols de llibre i monografies i pre-sentació de treballs en reunions científiques es valorarà d’acord amb el barem per a la valoració de la memòria anual d’investigació vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.

Page 47: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

2. Méritos preferentes relacionados con el objeto del contrato (hasta 20 puntos): el tribunal podrá acordar la realización de una entrevista con el objeto de concretar mejor la valoración de los méritos preferentes.

3. Participación en proyectos de investigación competitivos (hasta 15 puntos):

a) Por cada año de participación acreditada como miembro del equi-po a tiempo completo en proyectos de investigación de convocatorias competitivas del Plan Nacional de I+D o programas autonómicos, se asignarán 3 puntos

b) Por cada año de participación acreditada como miembro del equi-po en proyectos de investigación europeos, se asignarán 5 puntos.

4. Participación en actividades de transferencia del conocimiento (hasta 15 puntos):

a) Por cada año de participación acreditada como miembro del equi-po a tiempo completo en contratos y convenios para realizar proyectos de investigación, se asignarán 3 puntos. Quedan excluidas de este bare-mo las prestaciones de servicios, asesorías y actividades formativas.

b) Por figurar como coinventor/coautor en patentes, modelos de utilidad u otro tipo de propiedad industrial o intelectual, se asignarán 5 puntos.

5. Estancias posdoctorales en otra universidad y centros de inves-tigación diferentes del centro de obtención de la tesis doctoral (hasta 10 puntos):

a) Por cada año acreditado de estancia en otras universidades y cen-tros de investigación, financiada por convocatorias competitivas del Programa Marco Europeo, Plan Nacional de I+D o programas autonó-micos, se asignarán 5 puntos. Las estancias deberán tener una duración mínima de 30 días consecutivos.

b) Por cada año acreditado de estancia en otras universidades y centros de investigación, sin financiación competitiva, se asignarán 2 puntos. Las estancias deberán tener una duración mínima de 30 días consecutivos.

ANEXO IV

Comisión evaluadora titularPresidenta: Ana Cros Stotter, profesora del Departament de Física

Aplicada i Electromagnetisme.Vocal 1: Miguel Vicente Andrés Bou, profesor del Departament de

Física Aplicada i Electromagnetisme.Vocal 2: M. Pilar Utrillas Esteban, profesora del Departament de

Física de la Terra i Termodinàmica.Vocal 3: Ernesto López Baeza, profesor del Departament de Física

de la Terra i Termodinàmica.Secretaria: Nuria Garró Martínez, profesora del Departament de

Física Aplicada i Electromagnetisme.

Comisión evaluadora suplentePresidente: Pascual Capilla Perea, profesor del Departament d’Òp-

tica i Optometria i Ciències de la Visió.Vocal 1: Walter Daniel Furlan, profesor del Departament d’Òptica i

Optometria i Ciències de la Visió.Vocal 2: M. Teresa Ferrer Blasco, profesora del Departament d’Òp-

tica i Optometria i Ciències de la Visió.Vocal 3: Gabriela A. Barenboim Szuchman, profesora del Departa-

ment de Física Teòrica.Secretaria: M. Victoria Castillo Giménez, profesora del Departa-

ment de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

2. Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins a 20 punts): el tribunal podrà acordar la realització d’una entrevista amb l’objecte de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.

3. Participació en projectes d’investigació competitius (fins a 15 punts):

a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip a temps complet en projectes d’investigació de convocatòries compe-titives del Pla Nacional d’I+D o programes autonòmics, s’assignaran 3 punts

b) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip en projectes d’investigació europeus, s’assignaran 5 punts.

4. Participació en activitats de transferència del coneixement (fins a 15 punts):

a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip a temps complet en contractes i convenis per a realitzar projectes d’in-vestigació, s’assignaran 3 punts. Queden excloses d’aquest barem les prestacions de serveis, assessories i activitats formatives.

b) Per figurar com a coinventor/coautor en patents, models d’utilitat o altres tipus de propietat industrial o intel·lectual, s’assignaran 5 punts.

5. Estades postdoctorals en altres universitat i centres d’investigació diferents del centre d’obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):

a) Per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres d’investigació, finançada per convocatòries competitives del Programa Marc Europeu, Pla Nacional d’I+D o programes autonòmics, s’assig-naran 5 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.

b) Per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres d’investigació, sense finançament competitiu, s’assignaran 2 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.

ANNEX IV

Comissió avaluadora titularPresidenta: Ana Cros Stotter, professora del Departament de Física

Aplicada i Electromagnetisme.Vocal 1: Miguel Vicente Andrés Bou, professor del Departament de

Física Aplicada i Electromagnetisme.Vocal 2: M. Pilar Utrillas Esteban, professora del Departament de

Física de la Terra i Termodinàmica.Vocal 3: Ernesto López Baeza, professor del Departament de Física

de la Terra i Termodinàmica.Secretària: Nuria Garró Martínez, professora del Departament de

Física Aplicada i Electromagnetisme.

Comissió avaluadora suplentPresident: Pascual Capilla Perea, professor del Departament d’Òp-

tica i Optometria i Ciències de la Visió.Vocal 1: Walter Daniel Furlan, professor del Departament d’Òptica

i Optometria i Ciències de la Visió.Vocal 2: M. Teresa Ferrer Blasco, professora del Departament d’Òp-

tica i Optometria i Ciències de la Visió.Vocal 3: Gabriela A. Barenboim Szuchman, professora del Depar-

tament de Física Teòrica.Secretària: M. Victoria Castillo Giménez, professora del Departa-

ment de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

Page 48: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat de València Universitat de València

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santi-ago Grisolía de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/098), CPI-17-195». [2017/6222]

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de investigador/a en formación de este organis-mo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Educació, Investi-gació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/098) CPI-17-195». [2017/6222]

El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei orgà-nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, resol:

Fer l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’acord amb les bases següents.

Primera. Requisits generals dels aspirants1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país

membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats inter-nacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aques-ta està definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, en aquest cas hauran de presentar el resguard d’haver sol·licitat la targeta de resi-dència comunitària.

També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtin-ga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació.

1.2. Posseir la titulació acadèmica que figura en l’annex I, en els termes previstos en aquesta convocatòria segons l’Ordre de 86/2016, de 21 de desembre, de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i la seua Resolució de 25 de gener de 2017. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acre-dite, si escau, l’homologació o la declaració d’equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret comunitari.

En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger que no es troben homologades, declarada la seua equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds es podrà subs-tituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l’òrgan convocant equivalent a l’exigida en la convocatòria, pel d’acreditar haver iniciat la tramitació per a l’homologació, declaració d’equivalèn-cia o reconeixement, rescindint-se el contracte si l’autoritat competent resol la seua denegació, entenent que existeix denegació quan aques-ta es condiciona al compliment de determinats requisits, en tant no es complisquen.

1.3. No estar en possessió del títol de doctor/a. Reunir els requisits acadèmics necessaris per a la seua admissió en un programa de doctorat en el moment de la selecció, i estar admès en un programa de doctorat en el moment de la contractació.

1.4. No haver disfrutat d’una beca Santiago Grisolia.1.5. Posseir un coneixement, en l’àmbit de la conversa, de l’espa-

nyol o de l’anglès adequat per al desenvolupament de les tasques pròpi-es de la formació proposada.

1.6. Quan en l’Annex I s’exigisca com a requisit un nivell d’idioma, els cursos reconeguts són els contemplats en la Taula d’Equivalències d’acreditació d’L2 de la UV, aprovada per Acord del Consell de Govern (ACGUV) 45/2013, actualitzat per l’ACGUV 169/2013, actualitzada per la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.

1.7. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.

1.8. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol admi-nistració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a

El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atri-buciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, resuelve:

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a en formación de acuerdo con las siguientes bases.

Primera. Requisitos generales de los aspirantes1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país

miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los tér-minos en que dicha legislación está definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea, en este caso deberán presentar el resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria.

Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferen-te a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.

1.2. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I, en los términos previstos en esta convocatoria según la Orden de 86/2016, de 21 de diciembre, de 2016, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport y su Resolución de 25 de enero de 2017. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación o la declaración de equivalencia a titulación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero que no se encuentren homologadas, declarada su equivalencia o reconocidas en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes se podrá sustituir este requisito, siempre y cuando la titulación se presuma por el órgano convocante equivalente a la exigida en la convocatoria, por el de acreditar haber iniciado la tramitación para la homologación, decla-ración de equivalencia o reconocimiento, rescindiéndose el contrato si la autoridad competente resuelve su denegación, entendiendo que existe denegación cuando la misma se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos, en tanto no se cumplan.

1.3. No estar en posesión del título de doctor/a. Reunir los requisitos académicos necesarios para su admisión en un programa de doctorado en el momento de la selección, y estar admitido en un programa de doctorado en momento de la contratación.

1.4. No haber disfrutado de una beca Santiago Grisolía.1.5. Poseer un conocimiento, en el ámbito de la conversación, del

español o del inglés adecuado para el desarrollo de las tareas propias de la formación propuesta.

1.6. Cuando en el Anexo I se exija como requisito un nivel de idioma, los cursos reconocidos son los contemplados en la Tabla de Equivalen-cias de acreditación de L2 de la UV, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno (ACGUV) 45/2013, actualizado por el ACGUV 169/2013, actualizada por la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.

1.7. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes funciones.

1.8. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de naciona-lidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a

Page 49: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.

Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finaliza-ción del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo.

Segunda. Solicitudes2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y

los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con el currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida a Juan José Hernández Rey director del Institut de Física Corpuscular, Universitat de València, calle catedratico José Beltran, 2, 46980 Paterna (Valencia), en el Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo, 46010 València), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (que se mantiene en vigor en aplicación del penúltimo párrafo de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento de servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto, para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nom-bre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada en la fecha de entrada en el registro general de esta universidad.

2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València). También habrá una copia en la página web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días natu-rales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Tercera. Documentación que se debe presentarJunto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la

siguiente documentación:3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las per-

sonas que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a par-ticipar en estas pruebas, han de presentar fotocopia del NIE o del docu-mento que acredite su nacionalidad.

3.2. Fotocopia del certificado académico oficial donde figurarán la titulación que se posea y las calificaciones obtenidas y sus fechas, con una traducción al español.

3.3. Fotocopia del título o del depósito para la expedición del mismo.

3.4. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acre-diten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que hayan sido objeto de valoración.

3.5. Memoria sobre su participación en el proyecto de investigación.3.6. Documentación acreditativa del conocimiento del español o

del inglés.3.7. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección

y se publique la propuesta de contratación en la página web http://www.uv.es/pasinvest, los interesados podrán solicitar la devolución de los currículos al Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València. Transcurridos seis meses, los currículos que queden en este servicio serán destruidos.

Cuarta. Sistema selectivo4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de

los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan

sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d’emis-sió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.

Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el procés selectiu.

Segona. Sol·licituds2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits gene-

rals i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, adreçada a Juan José Hernández Rey director de l’Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València, carrer catedratico José Beltran, 2, 46980 Paterna (Valencia), al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l’article 38 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels ser-veis de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert, perquè l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’ofi-cina i la data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà pre-sentada en la data d’entrada en el registre general d’aquesta universitat.

2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Tercera. Documentació que cal presentarJuntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de pre-

sentar la documentació següent:3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones

que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.

3.2. Fotocòpia del certificat acadèmic oficial en què figuraran la titulació que es posseïsca i les qualificacions obtingudes i les dates d’obtenció, amb una traducció a l’espanyol.

3.3. Fotocòpia del títol o del depòsit per a expedir-lo.

3.4. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant docu-ments fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acredita-tius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.

3.4. Memòria sobre la seua participació en el projecte d’investigació.3.5. Documentació acreditativa del coneixement de l’espanyol o

de l’anglès.3.6. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i

quan haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest les persones interessades podran sol·licitar la devolució dels currículums a l’Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d’ofici.

Quarta. Sistema selectiu4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum

dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justifi-

Page 50: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias, no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.

4.2. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web http://www.uv.es/pasinvest.

4.3. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes de la misma constituyan una bolsa de trabajo.

4.4. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimien-to de selección en caso de que valorados los méritos, el perfil de los candidatos mejor puntuados no se ajusta en su totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del proyecto.

Quinta. Comisión evaluadora5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta

convocatoria.5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de inter-

venir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas en los artículos mencionados.

5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los casos no previstos.

5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en cada momento a lo que dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir, la comisión evaluadora tendrá la sede en el Institut de Física Corpuscu-lar de la Universitat de València.

Sexta. Información sobre los datos recogidos6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incor-

porados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos correspondiente a este tipo de personal de esta universidad, de confor-midad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.

6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de pro-tección que establece el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-nal, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.

6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acce-so, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

Séptima. RecursosContra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede

interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-admi-nistrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación.

Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el recurso de alzada previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-dimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resolu-ciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.

València, 6 de julio de 2017– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerente: Joan Oltra i Vidal.

cat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

4.2. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anun-cis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Ser-veis (RRHH-PAS) i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

4.3. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi presenten constituïsquen una borsa de treball.

4.4. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits, el perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.

Cinquena. Comissió avaluadora5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta

convocatòria.5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir

quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus mem-bres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats.

5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’apli-cació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.

5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l’Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València.

Sisena. Informació respecte de les dades recollides6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden que-

dar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta universitat, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-tecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.

6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confi-dencialitat i la integritat de la informació.

6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

Setena. RecursosContra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es

pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dic-tada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la seua notificació.

Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.

València, 6 de juliol de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerent: Joan Oltra i Vidal.

Page 51: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANEXO I

Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado1. Proyecto: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Edu-

cació, Investigació, Cultura i Esport, (GRISOLIAP/2017/098), CPI-17-195», según la Orden 86/2016, de 21 de diciembre y su Resolución de 25 de enero de 2017.

2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:Investigador/a en formación.Grupo: A.Subgrupo: A1.3. Dotación de la ayuda: la dotación de la ayuda se destinará a finan-

ciar, entre otros conceptos, la retribución. La retribución bruta mensual, a tiempo completo, para el 2017 será de 1.400 euros (12 pagas).

4. Jornada de trabajo: 35,5 horas semanales.5. Objeto y periodo:Estudio de la interacción electrodébil con hadrones.La duración del contrato estará determinada por la duración máxi-

ma de las ayudas que financian el contrato según la Orden 86/2016, de 21 de diciembre, de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, por la que se regula el Programa Santiago Grisolía y por la disponibilidad presupuestaria.

6. Requisitos (además de los incluidos en la base Primera de esta convocatoria):

6.1. Titulación:Poseer una titulación universitaria por una institución no española

en el ámbito científico que corresponda al proyecto de investigación al que desee adscribirse y haber finalizado sus estudios después del 30 de enero de 2014.

Grado en Física, o titulación equivalente.7. Méritos preferentes:Conocimientos de fenomenología hadrónica y electrodébil.Experiencia investigadora en temas asociados.

ANEXO II

La instancia debe contener al menos los siguientes datos:1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, NIF/

NIE/pasaporte, teléfono de contacto y domicilio.2. Denominación del puesto de trabajo: investigador/a en forma-

ción.3. Denominación del proyecto: «Programa Santiago Grisolía de

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISO-LIAP/2017/098), CPI-17-195».

4. Firma y fecha de solicitud.5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara

que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexacti-tudes que consten».

6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.7. Debe dirigirse al Institut de Física Corpuscular de la Universitat

de València.

ANEXO IIIBaremo

1. Nota media del expediente académico de los estudios de licencia-tura, arquitectura, ingeniería, grado, diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica, en base 10, calculada, de acuerdo con Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema euro-peo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones con carácter oficial, sobre la totalidad de los créditos evaluados del primer y del segundo ciclo.

2. Beca de colaboración del Ministerio de Educación: 0,05 puntos.3. Premio extraordinario de diplomatura, licenciatura, grado o más-

ter: por la obtención de cualquiera de estos premios se asignará un único valor de 0,25 puntos.

4. Publicaciones científicas relacionadas con el objeto del contrato (hasta un máximo de 1,70 puntos):

ANNEX I

Condicions generals del lloc de treball ofert1. Projecte: «Programa Santiago Grisolia de la Conselleria d’Edu-

cació, Investigació, Cultura i Esport, (GRISOLIAP/2017/098), CPI-17-195», segons l’Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de 2016 y la seua Resolució de 25 de gener de 2017.

2. Denominació i classificació del lloc de treball:Investigador/a en formació.Grup: A.Subgrup: A1.3. La dotació de l’ajuda es destinarà a finançar, entre altres concep-

tes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, per al 2017 serà de 1.400 euros (12 pagues).

4. Jornada de treball: 35,5 hores setmanals.5. Objecte i període:Estudi de la interacció electrofeble amb hadrons. La duració del contracte estarà determinada per la duració màxima

de les ajudes que financen el contracte segons l’Orde 86/2016, de 21 de desembre, de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el Programa Santiago Grisolía i per la disponibilitat pressupostària.

6. Requisits (a més dels inclosos en la base Primera d’aquesta con-vocatòria):

6.1. Titulació: Posseir una titulació universitària per una institu-ció no espanyola en l’àmbit científic que corresponga al projecte a què vulga adscriure’s i haver finalitzat els estudis després del 30 de gener de 2014.

Grau en Física, o titulació equivalent.7. Mèrits preferents d’aquesta convocatòria:Coneixements de fenomenologia hadrònica i electrofeble.Experiència investigadora en temes associats.

ANNEX II

La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, NIF/NIE/

passaport, telèfon de contacte i adreça.2. Denominació del lloc de treball: investigador/a en formació.

3. Denominació del projecte: «Programa Santiago Grisolia de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLI-AP/2017/098), CPI-17-195».

4. Signatura i data de la sol·licitud.5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada decla-

ra que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexac-tituds que hi consten».

6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.7. Ha d’estar adreçada a l’Institut de Física Corpuscular de la Uni-

versitat de València.

ANNEX IIIBarem

1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis de llicencia-tura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d’acord amb Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter ofi-cial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.

2. Beca de col·laboració del Ministeri d’Educació: 0,05 punts.3. Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster:

per l’obtenció de qualsevol d’aquests premis s’assignarà un únic valor de 0,25 punts.

4. Publicacions científiques relacionades amb l’objecte del contracte (fins a un màxim de 1,70 punts):

Page 52: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

a) Por cada publicación en una revista que aparezca en el Citation Index, o, en el caso de las Ciencias Sociales y Humanidades, en una revista considerada como equivalente por la comisión de investigación: 0,5 puntos.

b) Por cada publicación en revistas científicas no relacionadas en los listados mencionados en el punto anterior: 0,25 puntos.

c) Por cada participación en congresos u otras reuniones científicas, con carácter nacional o internacional, mediante comunicación, ponencia o póster: 0,05 puntos.

5. Méritos preferentes relacionados con el objeto del contrato (hasta un máximo de 3 puntos): el tribunal podrá acordar la realización de una entrevista con el objeto de concretar mejor la valoración de los méritos preferentes.

ANEXO IV

Comisión evaluadora titularPresidente: Juan José Hernández Rey, profesor d’investigació del

CSIC.Vocal 1: Manuel José Vicente Vacas, profesor del Departament de

Física Teòrica.Vocal 2: Óscar Manuel Vives García, profesor del Departament de

Física Teòrica.Vocal 3: Gabriela Barenboim Szuchman, profesora del Departament

de Física Teòrica.Secretaria: Nuria Garró Martínez, profesora del Departament de

Física Aplicada i Electromagnetisme.

Comisión evaluadora suplentePresidente: Jorge Vidal Perona, profesor del Departament de Física

Teòrica.Vocal 1: Eulogio Osset Baguena, profesor del Departament de Físi-

ca Teòrica.Vocal 2: María Teresa Ferrer Blasco, profesora del Departament

d’Òptica i Optometria i Ciències de la Visió.Vocal 3: M. Victoria Castillo Giménez, profesora del Departament

de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.Secretaria: José María Ibáñez Cabanell, profesora del Departament

d’Astronomia i Astrofísica.

a) Per cada publicació en una revista que aparega al Citation Index, o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista conside-rada com a equivalent per la Comissió d’Investigació: 0,5 punts.

b) Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en els llistats esmentats al punt anterior: 0,25 punts.

c) Per cada participació en congressos o altres reunions científiques, amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponèn-cia o pòster: 0,05 punts.

5. Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins a un màxim de 3 punts): el tribunal podrà acordar la realització d’una entrevista amb l’objecte de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.

ANNEX IV

Comissió avaluadora titularPresident: Juan José Hernández Rey, professor d’investigació del

CSIC.Vocal 1: Manuel José Vicente Vacas, professor del Departament de

Física Teòrica.Vocal 2: Óscar Manuel Vives Garcia, professor del Departament de

Física Teòrica.Vocal 3: Gabriela Barenboim Szuchman, professora del Departa-

ment de Física Teòrica.Secretària: Nuria Garró Martínez, professora del Departament de

Física Aplicada i Electromagnetisme.

Comissió avaluadora suplentPresident: Jorge Vidal Perona, professor del Departament de Física

Teòrica.Vocal 1: Eulogio Osset Baguena, professor del Departament de Físi-

ca Teòrica.Vocal 2: María Teresa Ferrer Blasco, professora del Departament

d’Òptica i Optometria i Ciències de la Visió.Vocal 3: M. Victoria Castillo Giménez, professora del Departament

de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.Secretària: M. José Ibáñez Cabanell, professora del Departament

d’Astronomia i Astrofísica.

Page 53: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat de València Universitat de València

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de places de professorat universi-tari, que se citen en l’annex I. [2017/6271]

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2017, del Rectorado de la Universitat de València, por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de profesorado univer-sitario, que se citan en el anexo I. [2017/6271]

D’acord amb el que disposa l’article 62 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, (BOE de 13 d’abril) per la qual es modifica la Llei orgàni-ca 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE de 24 de desembre), el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre (BOE de 6 d’octubre i el Reial decret 1313/2007, de 5 d’octubre (BOE de 8 d’octubre), que regulen l’acreditació nacional i el règim dels concursos per a l’accés als cossos docents universitaris respectivament i d’acord amb l’establert en l’arti-cle 3 del Reglament de Selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València, aprovat pel consell de Govern de la Universitat de València de data 27 de maig de 2003, redacció modificada per acord del Consell de Govern de data 23 de desembre de 2008.

Aquest Rectorat, d’acord amb l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2017, relativa a places dels cossos docents universitaris i de pro-fessorat contractat doctor de la Universitat de València, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 3 de juliol de 2017, prèvia autorització de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en compliment de l’article 19.1.2 apartat J, de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, ha resolt convocar a concurs les places que es relacionen en l’annex I de la present resolució, dotades en l’estat de despeses del pressupost de la Universitat de València i incloses en la seua vigent relació de llocs de treball, amb subjecció a les següents bases:

Bases de la convocatòria

Primera. Normes generals1.1. Els concursos es regiran pel que disposa la Llei orgànica

6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (BOE de 24 de desembre) modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE de 13 d’abril); la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (BOE de 13 d’abril); el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre (BOE de 6 d’octubre) i el Reial decret 1313/2007, de 5 d’octubre (BOE de 8 d’octubre), que regulen l’acreditació nacional i el règim dels con-cursos per a l’accés als cossos docents universitaris, respectivament; el Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de València (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 3 d’agost); el Reglament de Selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València, apro-vat pel consell de Govern de la Universitat de València de data 27 de maig de 2003, en la seua redacció modificada per acord del Consell de Govern de data 23 de desembre de 2008, així com per les bases de la present convocatòria. En allò que no preveuen les disposicions anteriors s’aplicarà el disposat en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE de 02.10.2015), Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE de 02.10.2015) i en la legislació general de funcionaris civils de l’Estat.

Segona. Requisits de les persones candidatesPer a ser admès/esa a cada procés selectiu s’han de reunir els

següents requisits:2.1. Requisits generalsa) Posseir la nacionalitat espanyola o d’un Estat membre de la Unió

Europea o d’aquells Estats, als quals, en virtut dels tractats internacio-nals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga d’apli-cació la lliure circulació de treballadors. També podran participar el/la cònjuge, descendents i descendents del/de la cònjuge, dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats o separades de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquen a les seues expenses. Aquest últim benefici serà igualment d’aplicació a familiars de nacionals d’altres Estats quan així es preveja en els Tractats Internacionals celebrats per la

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley orgáni-ca 4/2007, de 12 de abril, (BOE de 13 de abril) por la que se modifica la Ley orgánica 6 /2001, de 21 de diciembre, de universidades (BOE de 24 de diciembre), el Real decreto 1312/2007, de 5 de octubre (BOE de 6 de octubre) y el Real decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE de 8 de octubre), que regulan la acreditación nacional y el régimen de los concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios respec-tivamente y a tenor de lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Selección del personal docente e investigador de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universitat de València de fecha 27 de mayo de 2003, redacción modificada por acuer-do del Consejo de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2008.

Este Rectorado, de acuerdo con la Oferta de Ocupación Pública para el año 2017, relativa a plazas de cuerpos docentes universitarios y de profesorado contratado doctor de la Universitat de València, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 3 de julio de 2017, previa autorización de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport en cumplimiento del artículo 19.Uno.2 apartado J, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017, ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universitat de València e incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo, con sujeción a las siguientes bases:

Bases de la convocatoria

Primera. Normas generales1.1. Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (BOE de 24 de diciembre) modificada por la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril); la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE de 13 de abril); el Real decreto 1312/2007, de 5 de octubre (BOE de 6 de octubre) y el Real decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE de 8 de octubre), que regulan la acreditación nacional y el régimen de los concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, respectiva-mente; el Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueban los Estatutos de la Universitat de València (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 3 de agosto); el Reglamento de Selección del personal docente e investigador de la Universitat de Valèn-cia, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universitat de València de fecha 27 de mayo de 2003, en su redacción modificada por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2008, así como por las bases de la presente convocatoria. En lo no previsto en las disposiciones anteriores se aplicará lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE de 02.10.2015), Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (BOE de 02.10.2015) y en la legislación general de funcionarios civiles del Estado.

Segunda. Requisitos de las personas candidatasPara ser admitido/a a cada proceso selectivo se han de reunir los

siguientes requisitos:2.1. Requisitos generalesa) Poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la

Unión Europea o de aquellos Estados, a los que, en virtud de los trata-dos internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el/la cónyuge, descendientes y descendientes del/de la cónyuge, de los españoles y españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separa-dos o separadas de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se

Page 54: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. Igualmente podrán participar los aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se reconozca a los españoles y españolas aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a las de los fun-cionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles.

b) No haber alcanzado la edad de jubilación forzosa establecida por la legislación vigente en la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

c) No haber sido separada o separado, mediante expediente disci-plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autó-nomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de empleos o cargos públicos o para el acceso al cuerpo o escala funcionarial. Las perso-nas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitadas o en situación equivalente, ni haber sido sometidas a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempe-ño de las funciones de profesor o profesora de universidad.

e) Haber abonado los derechos de examen establecidos en la presen-te convocatoria o acreditar la exención del pago o bonificación.

2.2. Requisitos específicosSer funcionario o funcionaria del cuerpo de profesores y profeso-

ras titulares de Universidad o de un cuerpo docente universitario de igual o superior categoría, – en todos estos casos será necesario haber desempeñado la plaza durante al menos dos años en la Universidad de origen -, (art. 9.4 del RD 1313/2007, de 5 de octubre) o haber obtenido la acreditación para el acceso al cuerpo de profesores y profesoras titu-lares de Universidad conforme a lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del Real decreto 1312/2007, de 5 de octubre.

Se considera que poseen la acreditación regulada en el Real decreto 1312/2007, de 5 de octubre, el profesorado habilitado conforme a lo establecido en el RD 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funciona-rios docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-pectivos. Se entenderá que los habilitados y habilitadas para el cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Escuela Universitaria lo están para el acceso al cuerpo de Profesores y Profesoras Titulares de Universidad, conforme a la disposición adicional décima de la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE de 13 de abril) por la que se modifica la Ley orgá-nica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

– Igualmente, podrán presentarse al concurso de acceso el profeso-rado de universidades de Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados en los que en virtud de tratados internacionales cele-brados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores, en los términos en que esta se encuentra definida en el Tratado constitutivo de la Comu-nidad Europea, que hayan alcanzado una posición equivalente a la de catedrático o catedrática o de profesor o profesora titular de Universi-dad, de acuerdo con la certificación emitida por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, a solicitud de la persona interesada.

En ningún caso se admitirá la participación en el concurso de acce-so cuando se ostente la titularidad de una plaza de igual categoría a la convocada, adscrita a la misma área de conocimiento, departamento y centro de la Universitat de València.

Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.

Tercera. Solicitudes. Plazo de presentación3.1. Las personas que deseen tomar parte en los concursos de acceso,

remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universitat de Valèn-cia (Servicio de Recursos Humanos PDI/concursos), av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia, a través de las Oficinas de Registro de esta Univer-sidad o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, mediante instancia debidamente cumplimentada, según modelo que se adjunta en el anexo II, acompañada de los siguientes documentos acreditativos del cumplimiento de los requi-sitos para participar en la presente convocatoria:

Unió Europea i ratificats per Espanya. Igualment podran participar els aspirants de nacionalitat estrangera no comunitària quan en l’Estat de la seua nacionalitat es reconega als espanyols i espanyoles aptitud legal per a ocupar en la docència universitària posicions anàlogues a les dels funcionaris dels cossos docents universitaris espanyols.

b) No haver arribat a l’edat de jubilació forçosa establida per la legislació vigent en la data de finalització del termini per a la presenta-ció de sol·licituds.

c) No haver estat separada o separat, mitjançant expedient discipli-nari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici d’ocupacions o càrrecs públics o per a l’accés al cos o escala funcionarial. Les persones aspirants, la naciona-litat de les quals no siga l’espanyola, haurien d’acreditar igualment no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

d) No patir malaltia ni defecte físic que impedisca l’acompliment de les funcions de professor o professora d’universitat.

e) Haver abonat els drets d’examen establerts en la present convo-catòria o acreditar l’exempció o bonificació del pagament.

2.2. Requisits específicsSer funcionari o funcionària del cos de professors i professores

titulars d’Universitat o d’un cos docent universitari d’igual o superior categoria, – en tots aquests casos serà necessari haver ocupat la plaça durant almenys dos anys en la Universitat d’origen -, (art. 9.4 del RD 1313/2007, de 5 d’octubre) o haver obtingut l’acreditació per a l’accés al cos de professors i professores titulars d’Universitat conforme a l’es-tablert en els articles 12 i 13 i disposicions addicionals primera, segona i tercera del Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre.

Es considera que posseeix l’acreditació regulada en el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, el professorat habilitat conforme a l’establert en el RD 774/2002, de 26 de juliol, pel qual es regula el sistema d’ha-bilitació nacional per a l’accés a cossos de funcionaris docents univer-sitaris i el règim dels concursos d’accés respectius. S’entendrà que els habilitats i habilitades per al cos de Catedràtics i Catedràtiques d’Escola Universitària ho estan per a l’accés al cos de Professors i Professores Titulars d’Universitat, conforme a la disposició addicional desena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, (BOE de 13 d’abril) per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

– Igualment, podrà presentar-se al concurs d’accés el professorat d’universitats d’Estats membres de la Unió Europea o d’aquells Estats en els quals en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya siga d’aplicació la lliure circulació de treballadores i treballadors, en els termes que aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, que hagen arribat a una posició equivalent a la de catedràtic o catedràtica o de professor o professora titular d’Universitat, d’acord amb la certificació emesa per l’Agència Nacional d’Avaluació i Acreditació, a sol·licitud de la persona interessada.

En cap cas s’admetrà la participació en el concurs d’accés quan s’ostente la titularitat d’una plaça d’igual categoria a la convocada, adscrita a la mateixa àrea de coneixement, departament i centre de la Universitat de València.

Els requisits establerts en les presents bases hauran de complir-se en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió.

Tercera. Sol·licituds. Termini de presentació3.1. Les persones que vulguen prendre part en els concursos d’accés,

remetran la corresponent sol·licitud al rector de la Universitat de Valèn-cia (Servei de Recursos Humans PDI/concursos), Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València, a través de les Oficines de Registre d’aquesta Univer-sitat o per qualsevol dels procediments establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant instància degudament emplenada, segons model que s’adjunta en l’annex II, acompanyada dels següents documents acreditatius del compliment dels requisits per a participar en la present convocatòria:

Page 55: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar fotocopia cotejada del documen-to que acredite su nacionalidad y, en su caso, de los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y las circunstancias de dependencia a las que se refiere la base 2.1.a) de esta convocatoria. Asimismo, cuan-do las personas aspirantes participen en las pruebas selectivas por su condición de cónyuges, además de los documentos señalados, deberán presentar declaración jurada o promesa de no hallarse separadas de sus respectivos cónyuges.

b) Original o fotocopia cotejada de las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los requisitos específicos que señala la base segunda para participar en los concursos de acceso.

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria, se realizará mediante los documentos correspondien-tes, certificados por las autoridades competentes del país de origen, traducidos al español, que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas.

c) Justificación de haber efectuado el ingreso de los derechos de examen (24,76 euros) en la cuenta «Derechos de examen-Universidad de Valencia» número ES21-0049-6721-65-2010001382 de «Banco San-tander».

Estarán exentas del pago de la tasa las personas que acrediten una discapacidad en grado igual o superior al 33 %, los miembros de fami-lias numerosas de categoría especial, los miembros de familias mono-parentales de categoría especial y las víctimas de actos de violencia sobre la mujer.

Las personas aspirantes mencionadas en el párrafo anterior lo harán constar expresamente en el apartado correspondiente de la solicitud y deberán presentar las certificaciones correspondientes que acrediten su condición de discapacidad, de ser miembro de familia numerosa o de familia monoparental (mediante certificado de la Conselleria de Benes-tar Social u órgano competente), y las víctimas de actos de violencia sobre la mujer mediante cualquiera de los medios de prueba que prevé el artículo 9.1 y 9.2 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Genera-litat Valenciana, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Disfrutarán de una bonificación del 50 % de la tasa las personas que formen parte de familias numerosas de categoría general y los miembros de familias monoparentales de categoría general.

El anexo II de esta convocatoria (instancia), podrá obtenerse tam-bién en la página Web del Servicio de Recursos Humanos (PDI): http://www.uv.es/uvweb/servicio-recursos-humanos-pdi/es/seleccion-del-pro-fesorado/personal-funcionario/modelo-instancia-1285902899716.html

El plazo para la presentación de instancias será de 20 días hábi-les a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOE, excluyendo del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. El mes de agosto será hábil para la presentación de instancias.

3.2. La falta de abono de la cantidad indicada como derechos de examen en el período de presentación de solicitudes se considerará incumplimiento insubsanable que provocará la inadmisión al concurso. La exclusión por no cumplir alguno de los requisitos de la convocatoria o la no presentación a la prueba no comportará el derecho a la devolu-ción de las tasas.

3.3. Las oficinas del Registro General de la Universitat de València se encuentran abiertas al público de lunes a viernes. La presentación de solicitudes, el sábado, se deberá realizar necesariamente por alguno de los otros medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de les administra-ciones públicas.

3.4. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán contenerse en sobre abierto para ser fechadas y sella-das por el personal funcionario de Correos, antes de su certificación, tal como señala el apartado b del citado artículo.

3.5. No tendrán la consideración de oficinas de registro las de otras universidades distintas a la convocante.

3.6. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas y consulados españoles correspon-dientes, quienes las remitirán seguidamente al Registro General de la Uni-versidad de Valencia. La persona interesada acompañará a dicha solicitud fotocopia del comprobante de haber satisfecho los derechos de examen.

a) Fotocopia del document nacional d’identitat o passaport. Les per-sones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar, haurien de presentar fotocòpia acarada del document que acredite la seua nacionalitat i, si escau, dels documents que acre-diten el vincle de parentiu i les circumstàncies de dependència a les quals es refereix la base 2.1.a) d’aquesta convocatòria. Així mateix, quan les persones aspirants participen en les proves selectives per la seua condició de cònjuges, a més dels documents assenyalats, haurien de presentar declaració jurada o promesa de no trobar-se separades dels seus respectius cònjuges.

b) Original o fotocòpia confrontada de les certificacions que acredi-ten el compliment dels requisits específics que assenyala la base segona per a participar en els concursos d’accés.

L’acreditació de la nacionalitat i altres requisits exigits en la convo-catòria, es realitzarà mitjançant els documents corresponents, certificats per les autoritats competents del país d’origen, traduïts a l’espanyol, que serà la llengua oficial en la qual tindrà lloc el desenvolupament de les proves.

c) Justificació d’haver efectuat l’ingrés dels drets d’examen (24,76 euros) en el compte «Drets d’examen-Universitat de València» nombre ES21-0049-6721-65-2010001382 de «Banco Santander».

Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que acre-diten una discapacitat en grau igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d’actes de violència sobre la dona.

Les persones aspirants esmentades en el paràgraf anterior ho han de fer constar expressament en l’apartat corresponent de la sol·licitud i han de presentar les certificacions corresponents que acrediten la seua condició de discapacitat, de ser membre de família nombrosa o de famí-lia monoparental (mitjançant certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent), i les víctimes d’actes de violència sobre la dona mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveu l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la taxa les persones que formen part de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general.

L’annex II d’aquesta convocatòria (instància), podrà obtenir-se també en la pàgina Web del Servei de Recursos Humans (PDI): http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-funcionari/model-instancia-1285902899716.html

El termini per a la presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils a partir del següent a la publicació de la present convocatòria en el BOE, excloent del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. El mes d’agost serà hàbil per a la presentació d’instàncies.

3.2. La falta d’abonament de la quantitat indicada com drets d’exa-men en el període de presentació de sol·licituds es considerarà incom-pliment no esmenable que provocarà la inadmissió al concurs. L’ex-clusió per no complir algun dels requisits de la convocatòria o la no presentació a la prova no comportarà el dret a la devolució de les taxes.

3.3. Les oficines del Registre General de la Universitat de València es troben obertes al públic de dilluns a divendres. La presentació de sol·licituds, el dissabte, s’haurà de realitzar necessàriament per algun dels altres mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.4. Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Cor-reus haurien de contenir-se en sobre obert per a ser datades i segellades pel personal funcionari de Correus, abans de la seua certificació, tal com assenyala l’apartat b del citat article.

3.5. No tindran la consideració d’oficines de registre les d’altres universitats distintes a la convocant.

3.6. Les sol·licituds subscrites en l’estranger es podran cursar a través de les representacions diplomàtiques i consolats espanyols cor-responents, qui les remetran seguidament al Registre General de la Uni-versitat de València. La persona interessada acompanyarà a aquesta sol·licitud fotocòpia del comprovant d’haver satisfet els drets d’examen.

Page 56: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

3.7. El domicilio que figura en las instancias se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva de la persona concursante tanto los errores en la consignación del mismo como en la comunicación de cualquier cambio de dicho domicilio.

Cuarta. Admisión de aspirantes4.1. En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la finalización del

plazo de presentación de solicitudes, el vicerrectorado con competencias en materia de profesorado dictará una resolución declarando aprobada la lista provisional de las personas candidatas admitidas y excluidas.

Dicha resolución, junto con las listas completas de las personas can-didatas admitidas y excluidas, en las que se indicarán las causas de la exclusión, se publicará en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ y con carácter informati-vo en la página web del Servei de Recursos Humans PDI. http://www.uv.es/uvweb/servicio-recursos-humanos-pdi/es/seleccion-del-profesora-do/personal-funcionario/convocatorias--1285902899674.html

Contra la mencionada resolución las personas interesadas podrán presentar reclamación en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, o bien subsanar en su caso, en el mismo plazo, el defecto que haya motivado su exclusión.

4.2. En el plazo máximo de quince días hábiles desde la finalización del plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el vicerrectorado con competencias en materia de profesorado dictará resolución aprobando la lista definitiva de las personas candidatas admitidas y excluidas, que se publicará en la forma anteriormente establecida. Contra dicha resolu-ción se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/.

4.3. En las convocatorias en las que únicamente se presente una persona candidata que sea o haya sido profesor/a contratado/a doctor/a, catedrático/a de universidad, catedrático/a de escuela universitaria o profesor/a titular de universidad de la misma área de conocimiento, se eximirá a la persona candidata de la realización de la segunda parte de la primera prueba. Esta disposición no será aplicable a quien haya estado contratado interinamente como profesorado contratado doctor.

Quinta. Comisiones de Selección. Acto de constitución5.1. La composición de las comisiones de selección es la que figura

en el anexo I de esta convocatoria.5.2. En lo relativo a las substituciones de los miembros de la Comi-

sión en los supuestos de abstención, recusación o renuncia, se estará a lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento de selección del personal docente e investigador de la Universitat de València.

5.3. Las comisiones han de constituirse en el plazo de tres meses desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento de sus miembros efectuado en la presente convocatoria. El presidente o presi-denta, previa consulta al resto de los miembros, convocará a los titulares y, en su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la comisión, con indicación del lugar y la fecha.

5.4. La constitución de cada comisión exigirá la presencia de todos sus miembros con voz y voto. Los miembros titulares que no concurran al acto de constitución cesarán y serán sustituidos por sus suplentes. En caso de que, además de los titulares, en alguno de los suplentes concu-rra causa de abstención, recusación o renuncia se podrán sustituir entre ellos correlativamente, los suplentes de los vocales primero, segundo y tercero.

5.5. Una vez constituida la comisión, en caso de ausencia, el presi-dente o presidenta será sustituido por el miembro vocal de mayor cate-goría y antigüedad y el secretario o secretaria por el profesor o profesora de menor categoría y antigüedad. Para la válida actuación de la comi-sión será necesaria la participación, al menos, de tres de sus miembros con voz y voto. Los miembros de la comisión que estén ausentes en alguna actuación cesarán en su condición de tales.

5.6. En el acto de constitución y con anterioridad a la presentación de las personas candidatas, la comisión fijará y hará públicos en el lugar indicado para el acto de presentación, los criterios específicos de valo-ración del concurso de acceso, que en cualquier caso han de respetar los criterios establecidos en el anexo IV de la presente convocatoria. Las pruebas de selección tendrán el mismo valor. Las comisiones no podrán establecer criterios que den preferencia al resultado obtenido en una de ellas.

3.7. El domicili que figura en les instàncies es considerarà l’únic vàlid a l’efecte de notificacions, sent responsabilitat exclusiva de la persona concursant tant els errors en la consignació del mateix com en la comunicació de qualsevol canvi d’aquest domicili.

Quarta. Admissió d’aspirants4.1. En el termini màxim de vint dies hàbils des de la finalització del

termini de presentació de sol·licituds, el vicerectorat amb competències en matèria de professorat dictarà una resolució declarant aprovada la llista provisional de les persones candidates admeses i excloses.

Aquesta resolució, juntament amb les llistes completes de les per-sones candidates admeses i excloses, en les quals s’indicaran les causes de l’exclusió, es publicarà en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ i amb caràcter informa-tiu en la pàgina web del Servei de Recursos Humans PDI. http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/perso-nal-funcionari/convocatories-1285902899674.html

Contra l’esmentada resolució les persones interessades podran pre-sentar reclamació en el termini de 10 dies, a contar des de l’endemà a la publicació de l’anunci, o bé resoldre si escau, en el mateix termini, el defecte que haja motivat la seua exclusió.

4.2. En el termini màxim de quinze dies hàbils des de la finalització del termini de reclamacions i resoltes les mateixes, el vicerectorat amb competències en matèria de professorat dictarà resolució aprovant la llista definitiva de les persones candidates admeses i excloses, que es publicarà en la forma anteriorment establida. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició davant el Rector en el termi-ni d’un mes des de l’endemà a la seua publicació en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/.

4.3. En les convocatòries en les que només es presente una persona candidata que siga o haja sigut professor/a contractat/da doctor/a, cate-dràtic/a d’universitat, catedràtic/a d’escola universitària o professor/a titular d’universitat de la mateixa àrea de coneixement, s’eximirà la persona candidata de la realització de la segona part de la primera prova. Aquesta disposició no serà aplicable a qui hagués estat contractat interi-nament com a professorat contractat doctor.

Cinquena. Comissions de Selecció. Acte de constitució5.1. La composició de les comissions de selecció és la qual figura

en l’annex I d’aquesta convocatòria.5.2. Quant a les substitucions dels membres de la Comissió en els

supòsits d’abstenció, recusació o renúncia, s’estarà al previst en l’article 5.2 del Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València.

5.3. Les comissions han de constituir-se en el termini de tres mesos des de l’endemà al de la publicació del nomenament dels seus membres efectuat en la present convocatòria. El president o presidenta, prèvia consulta a la resta dels membres, convocarà als titulars i, si escau, als suplents per a procedir a l’acte de constitució de la comissió, amb indi-cació del lloc i la data.

5.4. La constitució de cada comissió exigirà la presència de tots els seus membres amb veu i vot. Els membres titulars que no concórreguen a l’acte de constitució cessaran i seran substituïts pels seus suplents. En cas que, a més dels titulars, en algun dels suplents concórrega causa d’abstenció, recusació o renúncia es podran substituir entre ells correla-tivament, els suplents dels vocals primer, segon i tercer.

5.5. Una vegada constituïda la comissió, en cas d’absència, el presi-dent o presidenta serà substituït pel membre vocal de major categoria i antiguitat i el secretari o secretària pel professor o professora de menor categoria i antiguitat. Per a la vàlida actuació de la comissió serà neces-sària la participació, almenys, de tres dels seus membres amb veu i vot. Els membres de la comissió que estiguen absents en alguna actuació cessaran en la seua condició de membres.

5.6. En l’acte de constitució i amb anterioritat a la presentació de les persones candidates, la comissió fixarà i farà públics al lloc indicat per a l’acte de presentació, els criteris específics de valoració del concurs d’accés, que en qualsevol cas han de respectar els criteris establerts en l’annex IV de la present convocatòria. Les proves de selecció tindran el mateix valor. Les comissions no podran establir criteris que donen preferència al resultat obtingut en una d’elles.

Page 57: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Sexta. Acto de presentación6.1. La Presidencia de la comisión convocará a las personas candi-

datas admitidas, mediante publicación en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València, con una antelación mínima de quince días, para la realización del acto de presentación, con indicación de la fecha, hora y lugar. En todo caso, el acto de presentación de las personas candidatas admitidas será necesario que se celebre en el plazo máximo de cinco días desde la fecha del acto de constitución de la comisión.

La constitución de la comisión y la presentación de las personas concursantes podrán tener lugar en la misma fecha. En el acto de pre-sentación, que será público, las personas candidatas entregarán al pre-sidente o presidenta de la comisión cinco ejemplares de su historial académico, docente, investigador y de gestión (anexo III), así como un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de los méritos y cinco ejemplares del proyecto docente (guía docente y justificación e incardinación de la asignatura dentro del plan de estudios).

6.2. En el acto de presentación la comisión indicará la fecha de realización de la primera prueba a que se refiere la base séptima de la presente convocatoria. Asimismo, si procede, en el mismo acto se determinará por sorteo y se hará público el orden de intervención de las personas candidatas presentadas y se fijará y publicará el lugar, fecha y hora de inicio de la primera prueba. En todo caso, esta prueba tendrá que comenzar en un plazo máximo de cinco días desde el acto de pre-sentación.

6.3. El secretario o secretaria de la comisión garantizará que la documentación entregada por las personas concursantes pueda ser exa-minada por todas las candidatas y candidatos presentados.

Séptima. Celebración de las pruebas7.1. Los concursos constaran de dos pruebas.La primera prueba se compone de dos partes:a) Exposición y defensa del proyecto docente, que deberá incluir

necesariamente al menos el programa de una asignatura obligatoria o básica de grado del área de conocimiento, estructurado en leccio-nes. Hasta la extinción de las enseñanzas conducentes a la obtención de Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías o Ingenierías Técnicas, la referencia que se hace a una asignatura obligatoria o básica de grado del área de conocimiento, se podrá referir a una asignatura troncal del área de conocimiento, de acuerdo con la nomenclatura propia de los planes de estudios conducentes a las mencionadas titulaciones a extinguir. El/la concursante dispondrá de un tiempo máximo de una hora para la defensa del proyecto y de una hora más para el debate con la comisión.

b) Exposición oral y pública de la organización, metodología y con-tenido de una lección del programa o los programas que haya presen-tado el/la concursante, elegida por el candidato o candidata entre tres seleccionadas por sorteo. Dispondrá de un máximo de dos horas para la preparación de la lección y de un máximo de una hora para realizar la exposición. Seguidamente, la comisión debatirá con el/la concursante durante un máximo de una hora.

Cada uno de los miembros de la comisión emitirá un informe indivi-dual motivado sobre el desarrollo de la primera prueba para cada una de las personas concursantes y, seguidamente, expresará su voto.

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para todas las personas candidatas que no obtengan al menos tres votos favorables.

La segunda prueba consistirá en la exposición oral y pública por parte de la candidata o candidato de su currículum, que deberá hacer referencia a los aspectos docente, investigador y de gestión, y de su pro-yecto investigador. La candidata o candidato dispondrá de un máximo de noventa minutos para realizar la exposición. El debate posterior con los miembros de la comisión no podrá ser superior a dos horas.

7.2. Finalizadas las pruebas a las que se ha hecho referencia en los apartados anteriores, la comisión o cada uno de sus miembros emitirá un informe final razonado, ajustado a los criterios de valoración previa-mente acordados por la misma, sobre los méritos e historial de cada una de las candidatas y candidatos presentados y sobre el desarrollo de cada una de las pruebas.

Octava. Propuesta de provisión8.1. A la vista del informe o informes, la comisión efectuará una

propuesta motivada de provisión, que deberá ser aprobada por al menos tres votos a favor. La propuesta incluirá una relación de todas las perso-nas candidatas por orden de preferencia para su nombramiento, sin que

Sisena. Acte de presentació6.1. La Presidència de la comissió convocarà les persones candi-

dates admeses, mitjançant publicació al tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València, amb una antelació mínima de quinze dies, per a la realització de l’acte de presentació, amb indicació de la data, hora i lloc. En tot cas, l’acte de presentació de les persones candidates adme-ses caldrà que se celebre en el termini màxim de cinc dies des de la data de l’acte de constitució de la comissió.

La constitució de la comissió i la presentació de les persones con-cursants podran tindre lloc en la mateixa data. En l’acte de presenta-ció, que serà públic, les persones candidates lliuraran al president o presidenta de la comissió cinc exemplars del seu historial acadèmic, docent, investigador i de gestió (annex III), així com un exemplar de les publicacions i documents acreditatius dels mèrits i cinc exemplars del projecte docent (guia docent i justificació i incardinació de l’assignatura dins del pla d’estudis).

6.2. En l’acte de presentació la comissió indicarà la data de realit-zació de la primera prova que es refereix la base setena de la present convocatòria. Així mateix, en l’acte de presentació, si escau, es deter-minarà per sorteig i es farà públic l’ordre d’intervenció de les persones candidates presentades i es fixarà i publicarà el lloc, data i hora d’inici de la primera prova. En tot cas, aquesta prova haurà de començar en un termini màxim de cinc dies des de l’acte de presentació.

6.3. El secretari o secretària de la comissió garantirà que la docu-mentació lliurada per les persones concursants puga ser examinada per totes les candidates i candidats presentats.

Setena. Celebració de les proves7.1. Els concursos constaran de dues proves.La primera prova es compon de dues parts:a) Exposició i defensa del projecte docent, que haurà d’incloure

necessàriament almenys el programa d’una assignatura obligatòria o bàsica de grau de l’àrea de coneixement, estructurat en lliçons. Fins a l’extinció dels ensenyaments conduents a l’obtenció de llicenciatu-res, diplomatures, enginyeries o enginyeries tècniques, la referència que es fa a una assignatura obligatòria o bàsica de grau de l’àrea de coneixement, es podrà referir a una assignatura troncal de l’àrea de coneixement, d’acord amb la nomenclatura pròpia dels plans d’estudis conduents a les dites titulacions a extingir. El/La concursant disposarà d’un temps màxim d’una hora per a la defensa del projecte i d’una hora més per al debat amb la comissió.

b) Exposició oral i pública de l’organització, metodologia i con-tingut d’una lliçó del programa o els programes que haja presentat el/la concursant, elegida pel candidat o candidata entre tres seleccionades per sorteig. Es disposarà d’un màxim de dues hores per a la preparació de la lliçó i d’un màxim d’una hora per a fer l’exposició. Seguidament, la comissió debatrà amb el/la concursant durant un màxim d’una hora.

Cadascun dels membres de la comissió emetrà un informe individu-al motivat sobre el desenvolupament de la primera prova per a cadascu-na de les persones concursants i, tot seguit, expressarà el seu vot.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori per a totes aquelles perso-nes candidates que no obtinguen almenys tres vots favorables.

La segona prova consistirà en l’exposició oral i pública per part de la candidata o candidat del seu currículum, que haurà de fer referència als aspectes docent, investigador, de gestió i del seu projecte investiga-dor. La candidata o candidat disposarà d’un màxim de noranta minuts per a realitzar l’exposició. El debat posterior amb els membres de la comissió no podrà ser superior a dues hores.

7.2. Finalitzades les proves a les quals s’ha fet referència en els apartats anteriors, la comissió o cadascun dels seus membres emetrà un informe final raonat, ajustat als criteris de valoració prèviament acordats per la mateixa, sobre els mèrits i historial de cadascuna de les candidates i candidats presentats i sobre el desenvolupament de cadascuna de les proves.

Vuitena. Proposta de provisió8.1. A la vista de l’informe o informes, la comissió efectuarà una

proposta motivada de provisió, que haurà de ser aprovada per almenys tres vots a favor. La proposta inclourà una relació de totes les persones candidates per ordre de preferència per al seu nomenament, sense que es

Page 58: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

se pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas. Los vocales que voten en contra de la propuesta mayoritaria tendrán que hacer constar la motivación de su voto.

La comisión podrá concluir el concurso con la propuesta de no pro-visión de la plaza.

8.2. La propuesta motivada de la comisión se hará pública en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ en el plazo máximo de cinco días desde la fecha de finalización de las pruebas.

8.3. Contra la propuesta de la comisión las personas candidatas podrán presentar una reclamación ante el Rector en los términos dis-puestos en la base 11ª de la presente convocatoria.

8.4. La propuesta motivada de la comisión permanecerá expuesta en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/, al menos, hasta la finalización del plazo para presentar la reclamación.

8.5. El presidente o presidenta de la comisión, una vez efectuada y publicada la propuesta de provisión, la remitirá al Rectorado, junto con un ejemplar de todas las actas e informes. Asimismo, remitirá una certificación del secretario o secretaria del centro relativa a la fecha de publicación en el tablón oficial de anuncios de la Universitat de Valèn-cia https://webges.uv.es/uvTaeWeb/. Al término del plazo de exposición, el secretario o secretaria del centro remitirá al Rectorado la certificación del periodo completo de exposición pública.

Nueve. Presentación de documentos9.1. En el plazo máximo de 20 días desde la publicación de la pro-

puesta de provisión de la plaza, la persona candidata propuesta deberá presentar en el Registro General de esta Universidad o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente si es de nacionalidad extranjera.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que incapacite para el desempeño de las funciones de profesor/a de universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado/a de cualquiera de las administraciones públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de empleos o cargos públicos o para el acceso al cuerpo o escala funcionarial. La persona aspirante cuya nacionalidad no sea la española deberá presentar declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitada o en situación equivalente, ni haber sido sometida a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público

d) Fotocopia cotejada del título de doctor o doctora.9.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarias o funcionarios

públicos de carrera en activo estarán exentos de justificar tales condicio-nes y requisitos, debiendo presentar certificación de la Administración de que dependan acreditativa de su condición de funcionaria o funciona-rio y de cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Diez. Nombramiento10.1 El rector nombrará a la persona candidata propuesta por la

comisión, después de que dicha persona candidata acredite cumplir los requisitos generales para el acceso a la función pública establecidos en la base anterior. En caso de que la persona candidata propuesta no pre-sente en tiempo y forma la documentación requerida, el Rector decla-rará desierto el concurso.

10.2 Los nombramientos serán publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

10.3 En el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente a la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, la persona candidata propuesta deberá tomar posesión de la plaza, momen-to en el que adquirirá la condición de funcionario/a docente universita-rio del cuerpo de que se trate.

Once. Recursos11.1 Contra la propuesta de la comisión las personas candidatas

podrán presentar, en el plazo máximo de diez días, una reclamación ante

puga excedir en la proposta el nombre de places convocades. Els vocals que voten en contra de la proposta majoritària haurien de fer constar la motivació del seu vot.

La comissió podrà concloure el concurs amb la proposta de no pro-visió de la plaça.

8.2. La proposta motivada de la comissió es farà pública en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ en el termini màxim de cinc dies des de la data de finalit-zació de les proves.

8.3. Contra la proposta de la comissió les persones candidates podran presentar una reclamació davant el Rector en els termes dispo-sats en la base 11ª de la present convocatòria.

8.4. La proposta motivada de la comissió romandrà exposada en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/, almenys, fins a la finalització del termini per a pre-sentar la reclamació.

8.5. El president o presidenta de la comissió, una vegada efectuada i publicada la proposta de provisió, la remetrà al Rectorat, juntament amb un exemplar de totes les actes i informes. Així mateix, remetrà una certificació del secretari o secretària del centre relativa a la data de publicació en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/. Al terme del termini d’exposició, el secretari o secretària del centre remetrà al Rectorat la certificació del període complet d’exposició pública.

Nou. Presentació de documents9.1. En el termini màxim de vint dies des de la publicació de la pro-

posta de provisió de la plaça, la persona candidata proposada haurà de presentar en el Registre General d’aquesta Universitat o per qualssevol dels altres procediments assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administraci-ons públiques els següents documents:

a) Fotocopia del DNI o document equivalent si és de nacionalitat estrangera.

b) Certificat mèdic oficial de no patir malaltia ni defecte físic o psí-quic que incapacite per a l’acompliment de les funcions de professor/a d’universitat.

c) Declaració jurada de no haver estat separat/da de qualsevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici d’ocupacions o càrrecs públics o per a l’accés al cos o escala funciona-rial. La persona aspirant la nacionalitat de la qual no siga l’espanyola, haurà de presentar declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabili-tada o en situació equivalent, ni haver estat sotmesa a sanció disciplinà-ria o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública

d) Fotocopia confrontada del títol de doctor o doctora.9.2. Els qui tinguen la condició de funcionàries o funcionaris

públics de carrera en actiu estaran exempts de justificar tals condicions i requisits, havent de presentar certificació de l’Administració de què depenguen, acreditativa de la seua condició de funcionària o funcionari i de quantes circumstàncies consten en la seua fulla de serveis.

Deu. Nomenament10.1 El rector nomenarà la persona candidata proposada per la

comissió, després que aquesta persona candidata acredite complir els requisits generals per a l’accés a la funció pública establerts en la base anterior. En cas que la persona candidata proposada no presente dins del termini i en la forma escaient la documentació requerida, el Rector declararà desert el concurs.

10.2 Els nomenaments seran publicats en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

10 3 En el termini màxim de 20 dies a contar des de l’endemà a la publicació del nomenament en el Boletín Oficial del Estado, la persona candidata proposada haurà de prendre possessió de la plaça, moment en el qual adquirirà la condició de funcionari/ària docent universitari del cos que es tracte.

Onze. Recursos11.1 Contra la proposta de la comissió les persones candidates

podran presentar, en el termini màxim de 10 dies, una reclamació davant

Page 59: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

el Rector de la Universitat de València. Admitida a trámite la reclama-ción, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución.

11.2 La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamacio-nes, que en un plazo de 3 meses ratificará o no la propuesta de provisión impugnada.

11.3 La Comisión de Reclamaciones está constituida por siete cate-dráticos y/o catedráticas de universidad, de diversas áreas de conoci-miento, con el reconocimiento de los períodos mínimos de actividad investigadora, designados por el procedimiento previsto en el artículo 12 del Reglamento de Selección del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València.

11.4 La citada Comisión valorará los aspectos puramente procedi-mentales y verificará el efectivo respeto, por parte de la Comisión de Selección del concurso, de la igualdad de condiciones de las personas candidatas y de los principios de mérito y capacidad.

11.5 La resolución del rector, previa propuesta vinculante de la Comisión de Reclamaciones, agota la vía administrativa y será impug-nable directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Doce. Protección de datos personalesLos datos personales que los/las concursantes suministren mediante

las instancias se incorporarán al fichero automatizado de concursos del Servicio de Recursos Humanos (PDI), bajo la responsabilidad de la Secretaría General de la Universitat de València, para la gestión de las convocatorias de provisión de plazas de personal docente funcionario y la gestión de recursos administrativos contra las propuestas de provisión de estas plazas.

Los datos de carácter personal serán tratados de acuerdo con las previsiones del Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confi-dencialidad y la integridad de la información. Los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición podrán ejercitarse ante el Servei de Recursos Humans (PDI) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).

Trece. Norma finalContra la presente resolución, que agota la vía administrativa, puede

interponerse el recurso potestativo de reposición ante el Rector de la Universitat de València, en el plazo de un mes, o directamente el recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-tivo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Si se optara por el recurso de reposición, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-ción presunta del primero, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administra-tivo común de las administraciones públicas.

València, 7 de julio de 2017.– El rector: Esteban Jesús Morcillo Sánchez.

el Rector de la Universitat de València. Admesa a tràmit la reclamació, se suspendran els nomenaments fins a la seua resolució.

11.2 La reclamació serà valorada per la Comissió de Reclamacions, que en un termini de 3 mesos ratificarà o no la proposta de provisió impugnada.

11.3 La Comissió de Reclamacions està constituïda per set catedrà-tics i/o catedràtiques d’universitat, de diverses àrees de coneixement, amb el reconeixement dels períodes mínims d’activitat investigado-ra, designats pel procediment previst en l’article 12 del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Valèn-cia.

11.4 La citada Comissió valorarà els aspectes purament procedi-mentals i verificarà l’efectiu respecte, per part de la Comissió de Selec-ció del concurs, de la igualtat de condicions les persones candidates i dels principis de mèrit i capacitat.

11.5 La resolució del rector, prèvia proposta vinculant de la Comis-sió de Reclamacions, esgota la via administrativa i serà impugnable directament davant la jurisdicció contenciosa – administrativa.

Dotze. Protecció de dades personalsLes dades personals que els/les concursants subministren mitjançant

les instàncies s’incorporaran al fitxer automatitzat de concursos del Ser-vei de Recursos Humans (PDI), sota la responsabilitat de la Secretaria General de la Universitat de València, per a la gestió de les convoca-tòries de provisió de places de personal docent funcionari i la gestió de recursos administratius contra les propostes de provisió d’aquestes places.

Les dades de caràcter personal seran tractats d’acord amb les previ-sions del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació. Els drets d’accés, de rectificació, de can-cel·lació i d’oposició podran exercitar-se davant el Servei de Recursos Humans (PDI) de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

Tretze. Norma finalContra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es

pot interposar el recurs potestatiu de reposició davant el Rector de la Universitat de València, en el termini d’un mes, o directament el recurs contenciós-administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis es computaran des de l’endemà al de la publicació d’aquesta convocatòria. Si s’optarà pel recurs de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós-administratiu en tant no siga resolt expressament o s’haja produït la desestimació presumpta del pri-mer, conforme al previst en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 7 de juliol de 2017. – El rector: Esteban Jesús Morcillo Sánchez.

Page 60: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANNEX I

CÒDI PLAÇA /CES: 1 / 2017 Número plaça/ces: 5485Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Òptica (Àrea pròpia: 648 Optometria i Ciències de la Visió)Departament: Òptica i Optometria i Ciències de la VisióCentre (adscripció departament): Facultat de FísicaCentre (adscripció plaça) Facultat de FísicaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: José María Artigas Verde C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Álvaro Máximo Pons Moreno T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Santiago Mar Sardaña C.U. Universidad de ValladolidVocal 2º: Amalia Lorente Velázquez T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Catalina Palomo Álvarez T.U. Universidad Complutense de Madrid

Comissió Suplent:President/a: Francisco Javier García Monreal C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: María Josefa Luque Cobija T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Norberto López Gil C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: María Sagrario Millán García-Varela C.U. Universitat Politècnica de CatalunyaVocal 3º: Javier González Pérez T.U. Universidade de Santiago de Compostela

CÒDI PLAÇA /CES: 2 / 2017 Número plaça/ces: 6603Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Química AnalíticaDepartament: Química AnalíticaCentre (adscripció departament): Facultat de QuímicaCentre (adscripció plaça) Facultat de QuímicaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Miguel de la Guardia Cirugeda C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Salvador Garrigues Mateo C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Manuel Hernández Córdoba C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: M. Rosario Pereiro García C.U. Universidad de OviedoVocal 3º: M. Lourdes Arce Jiménez T.U. Universidad de Córdoba

Comissió Suplent:President/a: Santiago Masposch Andrés C.U. Universitat Autònoma de BarcelonaSecretari/a: Ángel Enrique Morales Rubio C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Manuel Miró Lladó T.U. Universitat de les Illes BalearsVocal 2º: Cristina Palet i Ballús T.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 3º: Consuelo Pizarro Millán C.U. Universidad de La Rioja

CÒDI PLAÇA /CES: 3 / 2017 Número plaça/ces: 6551Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Dret Financer i TributariDepartament: Dret Financer i Història del DretCentre (adscripció departament): Facultat de DretCentre (adscripció plaça) Facultat de DretPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Carmelo Lozano Serrano C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Vicente Alberto García Moreno T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Amparo Grau Ruiz T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Cristina García-Herrera Blanco T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Germán Orón Moratal C.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comissió Suplent:President/a: M. Pilar Alguacil Marí C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Salvador Montesinos Oltra T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Eva E. Aliaga Agulló C.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: Belén García Carretero T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Gabriel Casado Ollero C.U. Universidad Complutense de Madrid

Page 61: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 4 / 2017 Número plaça/ces: 6560Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Dret Financer i TributariDepartament: Dret Financer i Història del DretCentre (adscripció departament): Facultat de DretCentre (adscripció plaça) Facultat de Dret

Comissió titular:President/a: Carmelo Lozano Serrano C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Pilar Bonet Sánchez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Alfonso C. Gacía-Moncó Martínez C.U. Universidad de AlcaláVocal 2º: M. Teresa Mata Sierra T.U. Universidad de LeónVocal 3º: Carolina Natividad Blasco Delgado T.U. Universidad de Burgos

Comissió Suplent:President/a: M. Pilar Alguacil Marí C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Enrique de Miguel Canuto T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Antonio M. Cubero Truyo C.U. Universidad de SevillaVocal 2º: Daniel José Casas Agudo T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Francisco D. Adame Martínez C.U. Universidad de Sevilla

CÒDI PLAÇA /CES: 5 / 2017 Número plaça/ces: 6559Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Història del Dret i de les InstitucionsDepartament: Dret Financer i Història del DretCentre (adscripció departament): Facultat de DretCentre (adscripció plaça) Facultat de Dret

Comissió titular:President/a: Jorge Correa Ballester C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Pilar García Trobat T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Paz Alonso Romero C.U. Universidad de SalamancaVocal 2º: Marta Lorente Sariñena C.U. Universidad Autónoma de MadridVocal 3º: Tomás de Montagut Estragués C.U. Universitat Pompeu Fabra

Comissió Suplent:President/a: Margarita Serna Vallejo C.U. Universidad de CantabriaSecretari/a: Francisco Javier Palao Gil T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Magdalena Martínez Almira C.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: Jesús Vallejo Fernández de la Reguera C.U. Universidad de SevillaVocal 3º: Juan Luis Arrieta Alberdi C.U. Universidad del País Vasco

CÒDI PLAÇA /CES: 6 / 2017 Número plaça/ces: 6565Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Dret Internacional PrivatDepartament: Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela"Centre (adscripció departament): Facultat de DretCentre (adscripció plaça) Facultat de Dret

Comissió titular:President/a: Carlos Aurelio Esplugues Mota C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Guillermo Palao Moreno C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Mónica Guzmán Zapater C.U. UNEDVocal 2º: M. Mercedes Moya Escudero C.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Enrique Fernández Masiá T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

Comissió Suplent:President/a: Francisco Javier Zamora Cabot C.U. Universitat Jaume I de CastellóSecretari/a: Federico F. Garau Sobrino C.U. Universitat de les Illes BalearsVocal 1º: M. Pilar Diago Diago C.U. Universidad de ZaragozaVocal 2º: Laura Carballo Piñeiro T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: M. Pilar Jiménez Blanco T.U. Universidad de Oviedo

Page 62: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 7 / 2017 Número plaça/ces: 6564Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Dret Internacional Públic i Relacions InternacionalsDepartament: Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela"Centre (adscripció departament): Facultat de DretCentre (adscripció plaça) Facultat de Dret

Comissió titular:President/a: M. Consuelo Ramón Chornet C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Valentín Bou Franch C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Romualdo Bermejo García C.U. Universidad de LeónVocal 2º: Antonio Blanc Altemir C.U. Universitat de LleidaVocal 3º: M. Jose Cervell Hortal T.U. Universidad de Murcia

Comissió Suplent:President/a: Francisco Javier Roldán Barbero C.U. Universidad de GranadaSecretari/a: M. Pilar Pozo Serrano T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Luis de Castro Ruano T.U. Universidad del País VascoVocal 2º: Teresa M. Fajardo del Castillo T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Rosa Giles Carnero T.U. Universidad de Huelva

CÒDI PLAÇA /CES: 8 / 2017 Número plaça/ces: 6562Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Dret MercantilDepartament: Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"Centre (adscripció departament): Facultat de DretCentre (adscripció plaça) Facultat de Dret

Comissió titular:President/a: Juan Ignacio Ruiz Peris C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Josefina Boquera Matarredona C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Felipe Palau Ramírez C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: Ana María Tobío Rivas C.U. Universidade de VigoVocal 3º: Daniel Vázquez Albert C.U. Universitat de Barcelona

Comissió Suplent:President/a: Juan Bataller Grau C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Carmen Estevan de Quesada T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Pilar Perales Viscasillas C.U. Universidad Carlos III de MadridVocal 2º: M. del Mar Maroño Gargallo T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Ignacio Moralejo Menéndez T.U. Universidad de Zaragoza

CÒDI PLAÇA /CES: 9 / 2017 Número plaça/ces: 6563Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Dret MercantilDepartament: Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"Centre (adscripció departament): Facultat de DretCentre (adscripció plaça) Facultat de Dret

Comissió titular:President/a: José Miguel Embid Irujo C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Lourdes Ferrando Villalba T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Carmen Boldó Roda C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Rosalía Alfonso Sánchez T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: Pablo Girgado Perandones T.U. Universitat Rovira i Virgili

Comissió Suplent:President/a: Alberto Emparanza Sobejano C.U. Universidad del País VascoSecretari/a: Josefina Boquera Matarredona C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. del Mar Andreu Martí T.U. Universidad Politécnica de CartagenaVocal 2º: Carmen Pastor Sempere T.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: Fernando de la Vega García T.U. Universidad de Murcia

Page 63: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 10 / 2017 Número plaça/ces: 6613Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Història de l'ArtDepartament: Història de l'ArtCentre (adscripció departament): Facultat de Geografia i HistòriaCentre (adscripció plaça) Facultat de Geografia i HistòriaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Rafael García Mahíques C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Cristina Vidal Lorenzo T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Fernando Moreno Cuadro C.U. Universidad de CórdobaVocal 2º: Victoria Solanilla Demestre T.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 3º: M. Teresa Méndez Baigues T.U. Universidad de Málaga

Comissió Suplent:President/a: Amadeo Serra Desfilis C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Ángeles Martí Bonafé T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Víctor Manuel Mínguez Cornelles C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Miguel Ángel Sorroche Cuerva T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: M. Isabel Cervera Fernández T.U. Universidad Autónoma de Madrid

CÒDI PLAÇA /CES: 11 / 2017 Número plaça/ces: 6620Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filologia LlatinaDepartament: Filologia ClàssicaCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Jaime Siles Ruiz C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Ferran Grau Codina T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Gregorio Rodríguez Herrera C.U. Universidad de Las Palmas de Gran CanariaVocal 2º: Juana María Torres Prieto T.U. Universidad de CantabriaVocal 3º: Helena Rosa De Carlos Villamarín T.U. Universidade de Santiago de Compostela

Comissió Suplent:President/a: Luis María Merino Jerez C.U. Universidad de ExtremaduraSecretari/a: M. Concepción Ferragut Domínguez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Fernando Felipe González Vega T.U. Universidad del País VascoVocal 2º: Trinidad Arcos Pereira C.U. Universidad de Las Palmas de Gran CanariaVocal 3º: Beatriz Antón Martínez C.U. Universidad de Valladolid

CÒDI PLAÇA /CES: 12 / 2017 Número plaça/ces: 6623Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Literatura EspanyolaDepartament: Filologia EspanyolaCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Comissió titular:President/a: M. Teresa Ferrer Valls C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Ricardo Rodrigo Mancho T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: María Payeras Grau C.U. Universitat de les Illes BalearsVocal 2º: Almudena del Olmo Iturriarte T.U. Universitat de les Illes BalearsVocal 3º: Fernando Valls Guzmán T.U. Universitat Autònoma de Barcelona

Comissió Suplent:President/a: Rafael Beltrán Llavador C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Francisco J. López Alfonso T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Jurado Morales T.U. Universidad de CádizVocal 2º: M. Teresa Gómez Trueba T.U. Universidad de ValladolidVocal 3º: Julio Francisco Neira Jiménez C.U. UNED

Page 64: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 13 / 2017 Número plaça/ces: 6617Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filologia AlemanyaDepartament: Filologia Anglesa i AlemanyaCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Comissió titular:President/a: Berta Raposo Fernández C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Isabel Gutiérrez Köster T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Manuel Ignacio Montesinos Caperos C.U. Universidad de SalamancaVocal 2º: Manuel Maldonado Alemán C.U. Universidad de SevillaVocal 3º: M. Isabel Hernández González C.U. Universidad Complutense de Madrid

Comissió Suplent:President/a: Brigitte Jirku C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Ana Rosario Calero Valera T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Germán Ruipérez García C.U. UNEDVocal 2º: Georg Pichler T.U. Universidad de AlcaláVocal 3º: Mario Saalbach Erdmann T.U. Universidad del País Vasco

CÒDI PLAÇA /CES: 14 / 2017 Número plaça/ces: 6625Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filologia AlemanyaDepartament: Filologia Anglesa i AlemanyaCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Comissió titular:President/a: Berta Raposo Fernández C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Isabel Gutiérrez Köster T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Francisco Javier Orduña Pizarro C.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Marta P. Fernández-Villanueva Jané T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: Macià Riutort Riutort T.U. Universitat Rovira i Virgili

Comissió Suplent:President/a: Karin Vilar Sánchez C.U. Universidad de GranadaSecretari/a: Herbert Josef Holzinger T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Isabel Hernández González C.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Raúl Sánchez Prieto T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Andrés Castell Vicente T.U. Universitat Rovira i Virgili

CÒDI PLAÇA /CES: 15 / 2017 Número plaça/ces: 6622Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filologia AnglesaDepartament: Filologia Anglesa i AlemanyaCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Comissió titular:President/a: Miguel Martínez López C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Miguel Teruel Pozas T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Rosario Arias Doblas C.U. Universidad de MálagaVocal 2º: Antonio Andrés Ballesteros González T.U. UNEDVocal 3º: Sonia Villegas López T.U. Universidad de Huelva

Comissió Suplent:President/a: Purificación Ribes Tráver C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Jesús Tronch Pérez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Santiago Ignacio González Fernández-

CorugedoC.U. Universidad de Oviedo

Vocal 2º: María Losada Friend T.U. Universidad de HuelvaVocal 3º: Carmen María Lara Rallo T.U. Universidad de Málaga

Page 65: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 16 / 2017 Número plaça/ces: 6626Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filologia AnglesaDepartament: Filologia Anglesa i AlemanyaCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Comissió titular:President/a: Miguel Martínez López C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Barry Pennock Speck T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Luis Alberto Lázaro Lafuente C.U. Universidad de AlcaláVocal 2º: M. Luisa Carrió Pastor T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: M. Luisa Pérez Cañado T.U. Universidad de Jaén

Comissió Suplent:President/a: Purificación Ribes Traver C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Francisca A Suau Jiménez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Eva Alcón Soler C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Antonio Jesús Moreno Ortiz T.U. Universidad de MálagaVocal 3º: Miguel Ángel Candel Mora T.U. Universitat Politècnica de València

CÒDI PLAÇA /CES: 17 / 2017 Número plaça/ces: 6627Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filologia AnglesaDepartament: Filologia Anglesa i AlemanyaCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Comissió titular:President/a: Miguel Martínez López C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Carmen A. Manuel Cuenca C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Constante González Groba C.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 2º: Elena M. Ortells Montón T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Pere Gifra Adroher T.U. Universitat Pompeu Fabra

Comissió Suplent:President/a: Purificación Ribes Traver C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Jesús Tronch Pérez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: David Río Raigadas C.U. Universidad del País VascoVocal 2º: Nieves Alberola Crespo T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: M. Ángeles Toda Iglesia T.U. Universidad de Sevilla

CÒDI PLAÇA /CES: 18 / 2017 Número plaça/ces: 6697Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filologia AnglesaDepartament: Filologia Anglesa i AlemanyaCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióPerfil:

Comissió titular:President/a: Miguel Martínez López C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Amparo Patricia Bou Franch T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Pascual Cantos Gómez C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: M. Luisa Pérez Cañado T.U. Universidad de JaénVocal 3º: Manuel Padilla Cruz T.U. Universidad de Sevilla

Comissió Suplent:President/a: Carmen A. Manuel Cuenca C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: José Santaemilia Ruiz T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Eva Alcón Soler C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: M. Luisa Carrió Pastor T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Francisco Benigno Yus Ramos T.U. Universitat d'Alacant

Page 66: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 19 / 2017 Número plaça/ces: 6619Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filologia FrancesaDepartament: Filologia Francesa i ItalianaCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Comissió titular:President/a: Evelio Miñano Martínez C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Elena Moltó Hernández T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Loreto Cantón Rodríguez T.U. Universidad de AlmeríaVocal 2º: José Manuel Oliver Frade T.U. Universidad de La LagunaVocal 3º: M. Mercedes Eurrutia Cavero T.U. Universidad de Murcia

Comissió Suplent:President/a: Manuel Bruña Cuevas C.U. Universidad de SevillaSecretari/a: Montserrat J. Planelles Ibáñez T.U. Universitat d'AlacantVocal 1º: M. Carmen Molina Romero T.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Tomás Gonzalo Santos T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Antonio Gaspar Galán T.U. Universidad de Zaragoza

CÒDI PLAÇA /CES: 20 / 2017 Número plaça/ces: 6618Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filologia ItalianaDepartament: Filologia Francesa i ItalianaCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Comissió titular:President/a: Cesáreo Luis Calvo Rigual C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Irene Romera Pintor T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Gabriella Gavagnin-Capoggiani T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Javier Gutièrrez Carou T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Juan Ignacio Varela-Portas Orduña T.U. Universidad Complutense de Madrid

Comissió Suplent:President/a: Manuel Carrera Díaz C.U. Universidad de SevillaSecretari/a: Juan Carlos de Miguel Canuto T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Margarita Natalia Borreguero Zuloaga T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Estefanía Flores Acuña T.U. Universidad Pablo de OlavideVocal 3º: Mirella Ana Marotta Peramos T.U. Universidad Complutense de Madrid

CÒDI PLAÇA /CES: 21 / 2017 Número plaça/ces: 6621Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Comunicació Audiovisual i PublicitatDepartament: Teoria dels Llenguatges i Ciències de la ComunicacióCentre (adscripció departament): Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filologia, Traducció i ComunicacióPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: José Manuel Palacio Arranz C.U. Universidad Carlos III de MadridSecretari/a: Santiago Renard Álvarez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Margarita Ledo Andión C.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 2º: M. Carmen Arocena Badillos T.U. Universidad del País VascoVocal 3º: Antonio Méndez Rubio T.U. Universitat de València

Comissió Suplent:President/a: Javier José Marzal Felici C.U. Universitat Jaume I de CastellóSecretari/a: Antonia del Rey Reguillo T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Juan Miguel Company Ramón C.U. Universitat de ValènciaVocal 2º: Imanol Zumalde Arregui T.U. Universidad del País VascoVocal 3º: M. Carmen Ciller Tenreiro T.U. Universidad Carlos III de Madrid

Page 67: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 22 / 2017 Número plaça/ces: 6216Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: GenèticaDepartament: GenèticaCentre (adscripció departament): Facultat de Ciències BiològiquesCentre (adscripció plaça) Facultat de Ciències BiològiquesPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Andrés Moya Simarro C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Desamparados Latorre Castillo C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Sebastián S. Chávez de Diego C.U. Universidad de SevillaVocal 2º: Miguel Burgos Poyatos C.U. Universidad de GranadaVocal 3º: M. Belén Picó Sirvent T.U. Universitat Politècnica de València

Comissió Suplent:President/a: Misericordia Ramón Juanpere C.U. Universitat de les Illes BalearsSecretari/a: Eladio Barrio Esparducer T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Jesús de la Cruz Díaz C.U. Universidad de SevillaVocal 2º: Javier Gallego Rodríguez T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: M. José Díez Niclós C.U. Universitat Politècnica de València

CÒDI PLAÇA /CES: 23 / 2017 Número plaça/ces: 6631Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: GenèticaDepartament: GenèticaCentre (adscripció departament): Facultat de Ciències BiològiquesCentre (adscripció plaça) Facultat de Ciències BiològiquesPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: María Dolores Real García C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Carolina Rausell Segarra T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: César Benito Jiménez C.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: M. Paloma Morán Martínez C.U. Universidade de VigoVocal 3º: Francisco Ramos Morales C.U. Universidad de Sevilla

Comissió Suplent:President/a: José Aurelio Castro Ocón C.U. Universitat de les Illes BalearsSecretari/a: María José Martínez Sebastián T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Lutgardo Oliver Jiménez C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Marta Fontes Bastos T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: Jesús Cano Pérez T.U. Universidad de Málaga

CÒDI PLAÇA /CES: 24 / 2017 Número plaça/ces: 6614Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Anatomia i Embriologia HumanaDepartament: Anatomia i Embriologia HumanaCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Alino José Martínez Marcos C.U. Universidad de Castilla-La ManchaSecretari/a: Alfonso Amador Valverde Navarro T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: María del Pilar Aroca Tejedor T.U. Universidad de MurciaVocal 2º: Faustino Marín San Leandro T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: Aicia Mohedano Moriano T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

Comissió Suplent:President/a: María Mar Arroyo Jiménez C.U. Universidad de Castilla-La ManchaSecretari/a: M. Ángeles Sarti Martínez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Teresa Vázquez Osorio T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Miroljub Popovic Popovic T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: Emilio Artacho Pérula T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

Page 68: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 25 / 2017 Número plaça/ces: 6698Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Anatomia i Embriologia HumanaDepartament: Anatomia i Embriologia HumanaCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Agustín Castañeyra Perdomo C.U. Universidad de La LagunaSecretari/a: Alfonso Amador Valverde Navarro T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Emilia María Carmona Calero T.U. Universidad de La LagunaVocal 2º: M. Teresa Vázquez Osorio T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: José Antonio Vega Álvarez C.U. Universidad de Oviedo

Comissió Suplent:President/a: Francisco Doñate Oliver C.U. Universidad del País VascoSecretari/a: Juan Alberto Sanchis Gimeno T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Emma Rosa Hernández Díaz T.U. Universidad de La LagunaVocal 2º: M. Concepción Reblet López C.U. Universidad del País VascoVocal 3º: José Ramón Sañudo Tejero C.U. Universidad Complutense de Madrid

CÒDI PLAÇA /CES: 26 / 2017 Número plaça/ces: 6608Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: FisiologiaDepartament: FisiologiaCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: José María Vila Salinas C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Teresa Jover Mengual T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Ángel Luis García Villalón C.U. Universidad Autónoma de MadridVocal 2º: Luis Monge Sánchez C.U. Universidad Autónoma de MadridVocal 3º: Nuria Fernández Monsalve T.U. Universidad Autónoma de Madrid

Comissió Suplent:President/a: Antonio Manuel Alberola Aguilar C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Rosa María Cibrián Ortiz de Anda T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Francisca Rodríguez Mulero T.U. Universidad de MurciaVocal 2º: Francisco Javier Salazar Aparicio C.U. Universidad de MurciaVocal 3º: M. Teresa Llinas Más T.U. Universidad de Murcia

CÒDI PLAÇA /CES: 27 / 2017 Número plaça/ces: 6611Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: FisiologiaDepartament: FisiologiaCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: José María Estrela Arigüel C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Carmen Gómez Cabrera T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Juan Vicente Sánchez Andrés C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Juan Francisco Llopis Borrás C.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 3º: Francisca Rodríguez Mulero T.U. Universidad de Murcia

Comissió Suplent:President/a: Juan José Sastre Belloch C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Elena Obrador Pla T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Francisco Javier Salazar Aparicio C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: M. Teresa Llinas Más T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: M. Amalia Molinero Egea T.U. Universitat Autònoma de Barcelona

Page 69: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 28 / 2017 Número plaça/ces: 62Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Biblioteconomia i DocumentacióDepartament: Història de la Ciència i DocumentacióCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: María Francisca Abad García C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Aurora María González Teruel T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Manuel José Pedraza Gracia C.U. Universidad de ZaragozaVocal 2º: Fermín de los Reyes Gómez T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Yolanda Clemente San Román T.U. Universidad Complutense de Madrid

Comissió Suplent:President/a: Ernest Abadal Falgueras C.U. Universitat de BarcelonaSecretari/a: Antonio Carpallo Bautista T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 1º: Adoración Sales Salvador T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: José Luis Gonzalo Sánchez-Molero T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Vicente Ramón Baldaquí Escandell T.U. Universitat d'Alacant

CÒDI PLAÇA /CES: 29 / 2017 Número plaça/ces: 6203Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Biblioteconomia i DocumentacióDepartament: Història de la Ciència i DocumentacióCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: María Francisca Abad García C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Aurora María González Teruel T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Elías Sanz Casado C.U. Universidad Carlos III de MadridVocal 2º: José Antonio Ontalba Ruipérez T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Marta de la Mano González T.U. Universidad de Salamanca

Comissió Suplent:President/a: Ernest Abadal Falgueras C.U. Universitat de BarcelonaSecretari/a: Isidoro Gil Leiva T.U. Universidad de MurciaVocal 1º: Emilio Delgado López-Cozar C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Antonia Ferrer Sapena T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: María Manuela Moro Cabero T.U. Universidad de Salamanca

CÒDI PLAÇA /CES: 30 / 2017 Número plaça/ces: 6607Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Biblioteconomia i DocumentacióDepartament: Història de la Ciència i DocumentacióCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: María Francisca Abad García C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Aurora María González Teruel T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Ernest Abadal Falgueras C.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Isidoro Gil Leiva T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: José Antonio Ontalba Ruipérez T.U. Universitat Politècnica de València

Comissió Suplent:President/a: Elías Sanz Casado C.U. Universidad Carlos III de MadridSecretari/a: María Luisa Lascurain Sánchez T.U. Universidad Carlos III de MadridVocal 1º: Margarita Pérez Pulido T.U. Universidad de ExtremaduraVocal 2º: Francisco Javier Martínez Méndez T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: José Antonio Frias Montoya T.U. Universidad de Salamanca

Page 70: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 31 / 2017 Número plaça/ces: 6610Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Biblioteconomia i DocumentacióDepartament: Història de la Ciència i DocumentacióCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: María Francisca Abad García C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Aurora María González Teruel T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Emilio Delgado López-Cózar C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Vicente Pablo Guerrero Bote C.U. Universidad de ExtremaduraVocal 3º: Elías Sanz Casado C.U. Universidad Carlos III de Madrid

Comissió Suplent:President/a: Ernest Abadal Falgueras C.U. Universitat de BarcelonaSecretari/a: María del Rosario Arquero Avilés T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 1º: Evaristo Jiménez Contreras C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Carlos Olmeda Gómez T.U. Universidad Carlos III de MadridVocal 3º: María Luisa Lascurain Sánchez T.U. Universidad Carlos III de Madrid

CÒDI PLAÇA /CES: 32 / 2017 Número plaça/ces: 1207Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Història de la CiènciaDepartament: Història de la Ciència i DocumentacióCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: José Luis Barona Vilar C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: José Ramón Bertomeu Sánchez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Enrique Perdiguero Gil C.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: M. Montserrat Cabré Pairet T.U. Universidad de CantabriaVocal 3º: María Teresa Ortiz Gómez C.U. Universidad de Granada

Comissió Suplent:President/a: Jose Bernabeu Mestre C.U. Universitat d'AlacantSecretari/a: María José Báguena Cervellera T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Ramón Castejón Bolea T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: Bertha María Gutiérrez Rodilla T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: M. Isabel Porras Gallo T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

CÒDI PLAÇA /CES: 33 / 2017 Número plaça/ces: 6606Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Història de la CiènciaDepartament: Història de la Ciència i DocumentacióCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docencia en valencià

Comissió titular:President/a: José Luis Barona Vilar C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: María José Báguena Cervellera T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Luis Alfredo Baratas Díaz T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Bertha María Gutiérrez Rodilla T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Agustí Nieto Galán T.U. Universitat Autònoma de Barcelona

Comissió Suplent:President/a: José Manuel Sánchez Ron C.U. Universidad Autónoma de MadridSecretari/a: José Ramón Bertomeu Sánchez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Isabel Jiménez Lucena T.U. Universidad de MálagaVocal 2º: M. Isabel Porras Gallo T.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 3º: Xavier Roqué Rodríguez T.U. Universitat Autònoma de Barcelona

Page 71: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 34 / 2017 Número plaça/ces: 6609Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Història de la CiènciaDepartament: Història de la Ciència i DocumentacióCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Jose Luis Barona Vilar C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: María José Báguena Cervellera T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Josep Bernabeu Mestre C.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: M. Isabel Porras Gallo T.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 3º: Antonio García Belmar T.U. Universitat d'Alacant

Comissió Suplent:President/a: Enrique Perdiguero Gil C.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheSecretari/a: Isabel Jiménez Lucena T.U. Universidad de MálagaVocal 1º: Ramón Castejón Bolea T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: Bertha María Gutiérrez Rodilla T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Agustí Nieto Galán T.U. Universitat Autònoma de Barcelona

CÒDI PLAÇA /CES: 35 / 2017 Número plaça/ces: 6612Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)Departament: PatologiaCentre (adscripció departament): Facultat de Medicina i OdontologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i OdontologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Samuel Navarro Fos C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. del Carmen Sánchez Fernández de

SevillaT.U. Universitat de València

Vocal 1º: Jaume Ordí Majà T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Aurelio Ariza Fernández C.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 3º: Francisco Martínez Díaz T.U. Universidad de Murcia

Comissió Suplent:President/a: José Carlos Monteagudo Castro C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Antonio Ferrández Izquierdo T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Francisco Ramírez Ruz T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: M. José Mayol Belda T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 3º: José Luis Rodríguez Peralto T.U. Universidad Complutense de Madrid

CÒDI PLAÇA /CES: 36 / 2017 Número plaça/ces: 6629Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: ToxicologiaDepartament: Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina

LegalCentre (adscripció departament): Facultat de FarmàciaCentre (adscripció plaça) Facultat de FarmàciaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Guillermina Font Pérez C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. José Ruiz Leal T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Antonio Juan García Fernández C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: Ana M. Bermejo Barrera C.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Francisco Soler Rodríguez C.U. Universidad de Extremadura

Comissió Suplent:President/a: Rafael Balaña Fouce C.U. Universidad de LeónSecretari/a: Silvia Pichardo Sánchez T.U. Universidad de SevillaVocal 1º: Lourdes T. Rodrigo Conde-Salazar T.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Fernando Gil Hernández C.U. Universidad de GranadaVocal 3º: M. Rosario Moyano Salvago C.U. Universidad de Córdoba

Page 72: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 37 / 2017 Número plaça/ces: 5975Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Nutrició i BromatologiaDepartament: Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina

LegalCentre (adscripció departament): Facultat de FarmàciaCentre (adscripció plaça) Facultat de FarmàciaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Jorge Mañes Vinuesa C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Juan Carlos Moltó Cortés T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Asunción Lage Yusty C.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 2º: Magdalena Rafecas Martínez T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: M. Pilar Conchello Moreno T.U. Universidad de Zaragoza

Comissió Suplent:President/a: Ana María Frígola Cánoves C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: María José Esteve Mas T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Perfecto M. Paseiro Losada C.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 2º: Francesc Guardiola Ibarz T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: Antonio Herrera Marteache C.U. Universidad de Zaragoza

CÒDI PLAÇA /CES: 38 / 2017 Número plaça/ces: 6630Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Nutrició i BromatologiaDepartament: Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina

LegalCentre (adscripció departament): Facultat de FarmàciaCentre (adscripció plaça) Facultat de FarmàciaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Reyes Barberá Sáez C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Jesús Lagarda Blanch C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Manuel Ángel Amaro López C.U. Universidad de CórdobaVocal 2º: Francesc Guardiola Ibarz T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: M. Carmen Martínez Gracia T.U. Universidad de Murcia

Comissió Suplent:President/a: Jorge Mañes Vinuesa C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Juan Carlos Moltó Cortés T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Gaspar F. Ros Berruezo C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: M. Dolores Ruiz López C.U. Universidad de GranadaVocal 3º: M. Teresa Veciana Nogués T.U. Universitat de Barcelona

CÒDI PLAÇA /CES: 39 / 2017 Número plaça/ces: 6616Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en EducacióDepartament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en EducacióCentre (adscripció departament): Facultat de Filosofia i Ciències de l'EducacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filosofia i Ciències de l'EducacióPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Jesús Modesto Suárez Rodríguez C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Natividad Orellana Alonso T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Luis Lizasoain Hernández T.U. Universidad del País VascoVocal 2º: María José Fernández Díaz T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: M. Reina Ferrández Berrueco T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comissió Suplent:President/a: Jesús Miguel Jornet Meliá C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Francisco Miguel Aliaga Abad T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Francisco Lukas Mujica T.U. Universidad del País VascoVocal 2º: Eva María Olmedo Moreno T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Rafael Carballo Santaolalla T.U. Universidad Complutense de Madrid

Page 73: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 40 / 2017 Número plaça/ces: 6624Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en EducacióDepartament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en EducacióCentre (adscripció departament): Facultat de Filosofia i Ciències de l'EducacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filosofia i Ciències de l'EducacióPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Jesús Modesto Suárez Rodríguez C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Francisco Miguel Aliaga Abad T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Teresa Aguado Odina C.U. UNEDVocal 2º: Encarnación Soriano Ayala T.U. Universidad de AlmeríaVocal 3º: M. Asunción Aneas Álvarez T.U. Universitat de Barcelona

Comissió Suplent:President/a: Jesús Miguel Jornet Meliá C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Natividad Orellana Alonso T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Honorio Salmerón Pérez C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: M. Mercedes García García T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: M. Paz Sandín Esteban T.U. Universitat de Barcelona

CÒDI PLAÇA /CES: 41 / 2017 Número plaça/ces: 6628Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Teoria i Història de l'Educació (Àrea pròpia: 791 Teoria de l'Educació)Departament: Teoria de l'EducacióCentre (adscripció departament): Facultat de Filosofia i Ciències de l'EducacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filosofia i Ciències de l'EducacióPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Bernardo Gargallo López C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Paz Cánovas Leonhardt T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Gonzalo Jover Olmeda C.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: M. Mar Lorenzo Moledo T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Antonio Bernal Guerrero C.U. Universidad de Sevilla

Comissió Suplent:President/a: Miguel Ángel Santos Rego C.U. Universidade de Santiago de CompostelaSecretari/a: M. Jesús Martínez Usarralde T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Fernando Gil Cantero T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: M. Auxiliadora Sales Ciges T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Juan Andrés Traver Martí T.U. Universitat Jaume I de Castelló

CÒDI PLAÇA /CES: 42 / 2017 Número plaça/ces: 940Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filosofia (Àrea pròpia: 619 Metafísica i Teoria del Coneixement)Departament: FilosofiaCentre (adscripció departament): Facultat de Filosofia i Ciències de l'EducacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Comissió titular:President/a: Vicente Sanfélix Vidarte C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Nicolás Sánchez Durá T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Ramón Rodríguez García C.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: M. Carmen Segura Peraita T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Luisa Paz Rodríguez Suárez T.U. Universidad de Zaragoza

Comissió Suplent:President/a: Carlos Jorge Moya Espí C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Faustino Oncina Coves C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Rogelio Rovira Madrid T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Stella Villarmea Requejo T.U. Universidad de AlcaláVocal 3º: M. Carmen López Sáenz T.U. UNED

Page 74: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 43 / 2017 Número plaça/ces: 6615Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Filosofia (Àrea pròpia: 619 Metafísica i Teoria del Coneixement)Departament: FilosofiaCentre (adscripció departament): Facultat de Filosofia i Ciències de l'EducacióCentre (adscripció plaça) Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Comissió titular:President/a: Vicente Sanfélix Vidarte C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Josep E. Corbí Fernández de Ibarra C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Ángeles Jiménez Perona T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: María Jesús Vázquez Lobeiras T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Salvi Turró i Tomàs T.U. Universitat de Barcelona

Comissió Suplent:President/a: Carlos Jorge Moya Espí C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Manuel Enrique Vázquez García T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Sonia Reverter Bañón T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Stella Villarmea Requejo T.U. Universidad de AlcaláVocal 3º: Eugenio Moya Cantero C.U. Universidad de Murcia

CÒDI PLAÇA /CES: 44 / 2017 Número plaça/ces: 2850Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: InfermeriaDepartament: InfermeriaCentre (adscripció departament): Facultat d'Infermeria i PodologiaCentre (adscripció plaça) Facultat d'Infermeria i PodologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Luis Alberto Moreno Aznar C.U. Universidad de ZaragozaSecretari/a: Ferran Ballester Díez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Concepción Germán Bes T.U. Universidad de ZaragozaVocal 2º: Carmen González Canalejo T.U. Universidad de AlmeríaVocal 3º: Josefa Abellán Hervás T.U. Universidad de Cádiz

Comissió Suplent:President/a: Concepción Ruiz Rodríguez C.U. Universidad de GranadaSecretari/a: Vicente Ruiz Ros T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: David Armero Barranco T.U. Universidad de MurciaVocal 2º: Carmen de la Cuesta Benjumea T.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: Carmen Ferre Grau T.U. Universitat Rovira i Virgili

CÒDI PLAÇA /CES: 45 / 2017 Número plaça/ces: 428Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Didàctica de la Llengua i la LiteraturaDepartament: Didàctica de la Llengua i la LiteraturaCentre (adscripció departament): Facultat de MagisteriCentre (adscripció plaça) Facultat de Magisteri

Comissió titular:President/a: Josep Ballester Roca C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Alexandre Bataller Català T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Raquel Gutiérrez Sebastián T.U. Universidad de CantabriaVocal 2º: Antonio E. Díez Mediavilla C.E.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: Montserrat Casanovas Catalá T.U. Universitat de Lleida

Comissió Suplent:President/a: Gabriel Núñez Ruiz C.U. Universidad de AlmeríaSecretari/a: Anna María Devís Arbona T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Mar Campos Fernández-Figares T.U. Universidad de AlmeríaVocal 2º: Ramón F. Llorens García T.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: Xose Antón González Riaño T.U. Universidad de Oviedo

Page 75: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 46 / 2017 Número plaça/ces: 481Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Didàctica de la Llengua i la LiteraturaDepartament: Didàctica de la Llengua i la LiteraturaCentre (adscripció departament): Facultat de MagisteriCentre (adscripció plaça) Facultat de Magisteri

Comissió titular:President/a: Josep Ballester Roca C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Alexandre Bataller Català T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Montserrat Casanovas Catalá T.U. Universitat de LleidaVocal 2º: Cristina Pérez Valverde T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Joan Tomàs Pujolà Font T.U. Universitat de Barcelona

Comissió Suplent:President/a: Eloy Martos Núñez C.U. Universidad de ExtremaduraSecretari/a: Anna María Devís Arbona T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Margarita Casanueva Hernández T.U. Universidad de SalamancaVocal 2º: Juan Ramón Guijarro Ojeda T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Antonio Díez Mediavilla C.E.U. Universitat d'Alacant

CÒDI PLAÇA /CES: 47 / 2017 Número plaça/ces: 6598Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Didàctica de la Llengua i la LiteraturaDepartament: Didàctica de la Llengua i la LiteraturaCentre (adscripció departament): Facultat de MagisteriCentre (adscripció plaça) Facultat de MagisteriPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Josep Ballester Roca C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Anna María Devís Arbona T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Montserrat Casanovas Català T.U. Universitat de LleidaVocal 2º: Antonio Díez Mediavilla C.E.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: Joan Perera Parramón T.U. Universitat de Barcelona

Comissió Suplent:President/a: Eloy Martos Núñez C.U. Universidad de ExtremaduraSecretari/a: Alexandre Bataller Català T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Cristina Escobar Urmeneta T.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 2º: Ramón F. Llorens García T.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: M. Mar Campos Fernández-Figares T.U. Universidad de Almería

CÒDI PLAÇA /CES: 48 / 2017 Número plaça/ces: 6605Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Didàctica de la Llengua i la LiteraturaDepartament: Didàctica de la Llengua i la LiteraturaCentre (adscripció departament): Facultat de MagisteriCentre (adscripció plaça) Facultat de Magisteri

Comissió titular:President/a: Josep Ballester Roca C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Anna María Devís Arbona T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Teresa Ribas Seix T.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 2º: Xosé Antón González Riaño T.U. Universidad de OviedoVocal 3º: Javier Villoria Prieto T.U. Universidad de Granada

Comissió Suplent:President/a: Miquel Llobera Canaves C.U. Universitat de BarcelonaSecretari/a: María Pilar García Carcedo T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 1º: M. Elvira Barrios Espinosa T.U. Universidad de MálagaVocal 2º: Rosa Ana Martín Vegas T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Teodoro Álvarez Angulo T.U. Universidad Complutense de Madrid

Page 76: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 49 / 2017 Número plaça/ces: 6695Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Didàctica de la Llengua i la LiteraturaDepartament: Didàctica de la Llengua i la LiteraturaCentre (adscripció departament): Facultat de MagisteriCentre (adscripció plaça) Facultat de Magisteri

Comissió titular:President/a: Josep Ballester Roca C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Alexandre Bataller Catalá T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Teodoro Álvarez Angulo T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Teresa Ribas Seix T.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 3º: Rosa Ana Martín Vegas T.U. Universidad de Salamanca

Comissió Suplent:President/a: Gabriel Núñez Ruiz C.U. Universidad de AlmeríaSecretari/a: Montserrat Fons Esteve T.U. Universitat de BarcelonaVocal 1º: Javier Villoria Prieto T.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Juli Palou Sangrà T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: M. Teresa Llamazares Prieto T.U. Universidad de León

CÒDI PLAÇA /CES: 50 / 2017 Número plaça/ces: 503Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Didàctica de la MatemàticaDepartament: Didàctica de la MatemàticaCentre (adscripció departament): Facultat de MagisteriCentre (adscripció plaça) Facultat de MagisteriPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Luis Rafael Puig Espinosa C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Bernardo Gómez Alfonso C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Tomás Ortega del Rincón C.U. Universidad de ValladolidVocal 2º: María del Carmen López Esteban T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Nuria Ángeles Climent Rodríguez T.U. Universidad de Huelva

Comissió Suplent:President/a: Angel Gutiérrez Rodríguez C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Adela Jaime Pastor T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Alexander Maz Machado T.U. Universidad de CórdobaVocal 2º: Alicia Bruno Castañeda T.U. Universidad de La LagunaVocal 3º: M. Consuelo Cañadas Santiago T.U. Universidad de Granada

CÒDI PLAÇA /CES: 51 / 2017 Número plaça/ces: 450Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Didàctica de l'Expressió CorporalDepartament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i CorporalCentre (adscripció departament): Facultat de MagisteriCentre (adscripció plaça) Facultat de MagisteriPerfil: Per a impartir docencia en valencià

Comissió titular:President/a: Pedro Sáenz-López Buñuel C.U. Universidad de HuelvaSecretari/a: Manuel Monfort Pañego T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Mar Cepero González C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: M. Carmen Padilla Moledo T.U. Universidad de CádizVocal 3º: Emilio José Martínez López T.U. Universidad de Jaén

Comissió Suplent:President/a: Antonio Fraile Aranda C.U. Universidad de ValladolidSecretari/a: Emilia Fernández García C.U. Universidad Complutense de MadridVocal 1º: Gemma Torres Luque T.U. Universidad de JaénVocal 2º: Álvaro Sicilia Camacho T.U. Universidad de AlmeríaVocal 3º: Javier Antonio Tamayo Fajardo T.U. Universidad de Huelva

Page 77: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 52 / 2017 Número plaça/ces: 2445Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Psicologia BàsicaDepartament: Psicologia BàsicaCentre (adscripció departament): Facultat de PsicologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de PsicologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: M. Vicenta Mestra Escrivà C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Teresa Cervera Crespo T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Fernando Cuetos Vega C.U. Universidad de OviedoVocal 2º: Julio González Álvarez T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Javier Marín Serrano T.U. Universidad de Murcia

Comissió Suplent:President/a: M. Ángeles Cerezo Jiménez C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Maria José Soler Boada T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Francisco J. Moltó Brotons C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Beatriz Martín del Rio T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 3º: M. Dolores Girbau Massana T.U. Universitat Jaume I de Castelló

CÒDI PLAÇA /CES: 53 / 2017 Número plaça/ces: 5570Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Psicologia Evolutiva i de l'EducacióDepartament: Psicologia Evolutiva i de l'EducacióCentre (adscripció departament): Facultat de PsicologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de PsicologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: José Carlos Núñez Pérez C.U. Universidad de OviedoSecretari/a: Ana María Miranda Casas C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Juan Luis Castejón Costa C.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: Adelina Gimeno Collado C.E.U. Universitat de ValènciaVocal 3º: M. Paloma González Castro T.U. Universidad de Oviedo

Comissió Suplent:President/a: Antonio Valle Arias C.U. Universidade da CoruñaSecretari/a: Francisco Alcantud Marín C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: David Eduardo Saldaña Sage T.U. Universidad de SevillaVocal 2º: María Paz Viguer Seguí T.U. Universitat de ValènciaVocal 3º: Rosa García Castellar T.U. Universitat Jaume I de Castelló

CÒDI PLAÇA /CES: 54 / 2017 Número plaça/ces: 6644Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Psicologia Evolutiva i de l'EducacióDepartament: Psicologia Evolutiva i de l'EducacióCentre (adscripció departament): Facultat de PsicologiaCentre (adscripció plaça) Facultat de PsicologiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Francisco Alcantud Marín C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Dolores Gil Llario T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Rosa María Vilaseca Momplet T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Onésimo Juncos Rabadán T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: José Manuel García Fernández T.U. Universitat d'Alacant

Comissió Suplent:President/a: M. Dolores Prieto Sánchez C.U. Universidad de MurciaSecretari/a: Rafael García Ros T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Mercé García-Milá Palaudarias T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Rafaela Marco Taverner T.U. Universitat de ValènciaVocal 3º: José Juan Castro Sánchez T.U. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Page 78: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 55 / 2017 Número plaça/ces: 6604Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Estadística i Investigació OperativaDepartament: Estadística i Investigació OperativaCentre (adscripció departament): Facultat de Ciències MatemàtiquesCentre (adscripció plaça) Facultat de Ciències MatemàtiquesPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Francisco Montes Suay C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Enriqueta Vercher González C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Amelia Simó Vidal T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: José Vicente Segura Heras T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 3º: Ana María Debón Aucejo T.U. Universitat Politècnica de València

Comissió Suplent:President/a: Ramón Álvarez-Valdés Olaguibel C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: M. Teresa León Mendoza T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Victoria Ibáñez Gual T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Inmaculada Sirvent Quílez T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 3º: Pablo Gregori Huerta T.U. Universitat Jaume I de Castelló

CÒDI PLAÇA /CES: 56 / 2017 Número plaça/ces: 6647Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Educació Física i EsportivaDepartament: Educació Física i EsportivaCentre (adscripció departament): Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'EsportCentre (adscripció plaça) Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'EsportPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: José Devís Devís C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Luis Millán González Moreno T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Concepción Eloina Tuero del Prado T.U. Universidad de LeónVocal 2º: Mikel Zabala Díaz T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Amelia Ferro Sánchez T.U. Universidad Politécnica de Madrid

Comissió Suplent:President/a: Sergio José Ibáñez Godoy C.U. Universidad de ExtremaduraSecretari/a: Pedro Pérez Soriano T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Susana Aznar Laín T.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 2º: Julián Espartero Casado T.U. Universidad de LeónVocal 3º: Palma Chillón Garzón T.U. Universidad de Granada

CÒDI PLAÇA /CES: 57 / 2017 Número plaça/ces: 6599Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Antropologia SocialDepartament: Sociologia i Antropologia SocialCentre (adscripció departament): Facultat de Ciències SocialsCentre (adscripció plaça) Facultat de Ciències Socials

Comissió titular:President/a: Josepa Cucó Giner C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Beatriz Santamarina Campos T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Joan Josep Pujadas Muñoz C.U. Universitat Rovira i VirgiliVocal 2º: Pilar Monreal Requena T.U. Universidad Autónoma de MadridVocal 3º: Francisco Javier García Castaño C.U. Universidad de Granada

Comissió Suplent:President/a: Carles Feixa Pámpols C.U. Universitat de LleidaSecretari/a: José María Valcuende del Río T.U. Universidad Pablo de OlavideVocal 1º: Montserrat Soronellas Masdeu T.U. Universitat Rovira i VirgiliVocal 2º: Carlos Giménez Romero C.U. Universidad Autónoma de MadridVocal 3º: M. Josefa Pastor Alfonso T.U. Universitat d'Alacant

Page 79: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 58 / 2017 Número plaça/ces: 6694Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Treball Social i Serveis SocialsDepartament: Treball Social i Serveis SocialsCentre (adscripció departament): Facultat de Ciències SocialsCentre (adscripció plaça) Facultat de Ciències SocialsPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Jorge Garcés Ferrer C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: José Vicente Pérez Cosín T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Asunción Martínez Román C.E.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: M. José Aguilar Idáñez C.E.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 3º: Esther Raya Díez T.U. Universidad de La Rioja

Comissió Suplent:President/a: José Antonio Gorri Goñi C.U. Universidad Pública de NavarraSecretari/a: Francisco José Ródenas Rigla T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Belén Agrela Romero T.U. Universidad de JaénVocal 2º: Enrique E. Raya Lozano C.E.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Amalia Morales Villena T.U. Universidad de Granada

CÒDI PLAÇA /CES: 59 / 2017 Número plaça/ces: 6568Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Fonaments de l'Anàlisi EconòmicaDepartament: Anàlisi EconòmicaCentre (adscripció departament): Facultat d'EconomiaCentre (adscripció plaça) Facultat d'Economia

Comissió titular:President/a: Bernardino Cabrer Borrás C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Gonzalo Olcina Vauteren T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Aurora García Gallego C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Rosa María Badillo Amador T.U. Universidad Politécnica de CartagenaVocal 3º: M. Carmen Díaz Roldán T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

Comissió Suplent:President/a: Francisco José Goerlich Gisbert C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Antonio Cuñat Cuñat T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Teresa Alguacil Marí T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: María del Carmen Marco Gil T.U. Universidad Politécnica de CartagenaVocal 3º: Carlos Llano Verduras T.U. Universidad Autónoma de Madrid

CÒDI PLAÇA /CES: 60 / 2017 Número plaça/ces: 6566Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Organització d'EmpresesDepartament: Direcció d'Empreses. Juan José Renau PiquerasCentre (adscripció departament): Facultat d'EconomiaCentre (adscripció plaça) Facultat d'Economia

Comissió titular:President/a: Domingo Enrique Ribeiro Soriano C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Joan Ramón Sanchis Palacio C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Daniel Palacios Marqués C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: M. Reyes González Ramírez C.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: María Ripollés Meliá T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comissió Suplent:President/a: Roberto Luna Arocas C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Sonia Cruz Ros T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Luis Gascó Gascó C.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: M. Ángeles López Cabarcos T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Ana Belén Escrig Tena T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Page 80: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 61 / 2017 Número plaça/ces: 6567Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'EmpresaDepartament: Economia AplicadaCentre (adscripció departament): Facultat d'EconomiaCentre (adscripció plaça) Facultat d'EconomiaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Juan Santiago Murgui Izquierdo C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Salvador Carrasco Arroyo C.E.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Pilar Olave Rubio C.U. Universidad de ZaragozaVocal 2º: Isabel Pilar Albadalejo Pina T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: M. Candelaria Gil Fariña T.U. Universidad de La Laguna

Comissió Suplent:President/a: José Manuel Pavía Miralles C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Luis Eduardo Vila Lladosa T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Concepción Nieves González

ConcepciónC.U. Universidad de La Laguna

Vocal 2º: M. Pilar Martínez García T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: Ignacio Contreras Rubio T.U. Universidad Pablo de Olavide

CÒDI PLAÇA /CES: 62 / 2017 Número plaça/ces: 5972Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Economia Financera i Comptabilitat (Àrea pròpia: 384 Finances Empresarials)Departament: Finances EmpresarialsCentre (adscripció departament): Facultat d'EconomiaCentre (adscripció plaça) Facultat d'Economia

Comissió titular:President/a: Vicente Liern Carrión C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Carlos Lassala Navarré T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Francisco José Climent Diranzo T.U. Universitat de ValènciaVocal 2º: Ana Zorio Grima T.U. Universitat de ValènciaVocal 3º: María Sacramento Quintanilla Alfaro T.U. Universitat de València

Comissió Suplent:President/a: Juan Carlos Gómez Sala C.U. Universitat d'AlacantSecretari/a: Irene Comeig Ramírez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Pedro Sergio Carmona Ibáñez T.U. Universitat de ValènciaVocal 2º: M. Pilar Lino Sorlí T.U. Universitat de ValènciaVocal 3º: Cristina de Fuentes Barberá T.U. Universitat de València

CÒDI PLAÇA /CES: 63 / 2017 Número plaça/ces: 6645Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Arquitectura i Tecnologia de ComputadorsDepartament: InformàticaCentre (adscripció departament): Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaCentre (adscripció plaça) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Comissió titular:President/a: Enrique S. Quintana Ortí C.U. Universitat Jaume I de CastellóSecretari/a: José Manuel Claver Iborra T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Federico Silla Jiménez T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: M. Blanca Caminero Herráez T.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 3º: M. Asunción Castaño Álvarez T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comissió Suplent:President/a: José Flich Cardo C.U. Universitat Politècnica de ValènciaSecretari/a: Fernando Pardo Carpio T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Julio Sahuquillo Borrás T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: M. Engracia Gómez Requena T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: M. Carmen Carrión Espinosa T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

Page 81: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 64 / 2017 Número plaça/ces: 4215Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Ciència de la Computació i Intel.ligència ArtificialDepartament: InformàticaCentre (adscripció departament): Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaCentre (adscripció plaça) Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Francesc Josep Ferri Rabasa C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Juan José Martínez Durá T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Luis Amable García Fernández T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: M. Ángeles López Malo T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: M. José Aramburu Cabo T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comissió Suplent:President/a: Rodrigo Martínez Bejar C.U. Universidad de MurciaSecretari/a: Inmaculada Coma Tatay T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Juan Antonio Sánchez Laguna T.U. Universidad de MurciaVocal 2º: M. Mercedes Marqués Andrés T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Miguel Ángel Cazorla Quevedo T.U. Universitat d'Alacant

CÒDI PLAÇA /CES: 65 / 2017 Número plaça/ces: 6646Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Ciència de la Computació i Intel.ligència ArtificialDepartament: InformàticaCentre (adscripció departament): Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaCentre (adscripció plaça) Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Francesc Josep Ferri Rabasa C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Inmaculada Coma Tatay T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Violeta Migallón Gomis C.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: Oriol Pujol Vila T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: M. Mercedes Marqués Andrés T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comissió Suplent:President/a: Pedro José Sanz Valero C.U. Universitat Jaume I de CastellóSecretari/a: M. Roser Benavent García T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Aída Valls Mateu T.U. Universitat Rovira i VirgiliVocal 2º: Jorge Recasens Ferrés T.U. Universitat Politècnica de CatalunyaVocal 3º: Dionís Boixader Ibáñez T.U. Universitat Politècnica de Catalunya

CÒDI PLAÇA /CES: 66 / 2017 Número plaça/ces: 6696Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Ciència de la Computació i Intel.ligència ArtificialDepartament: InformàticaCentre (adscripció departament): Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaCentre (adscripció plaça) Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Francesc Josep Ferri Rabasa C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Juan de Mata Domingo Esteve T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Petia Ivanova Radeva T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: M. Ángeles López Malo T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Luis Baumela Molina C.U. Universidad Politécnica de Madrid

Comissió Suplent:President/a: M. Violeta Migallón Gomis C.U. Universitat d'AlacantSecretari/a: Wladimiro Díaz Villanueva T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Oriol Pujol Vila T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: M. Mercedes Marqués Andrés T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Pedro José Sanz Valero C.U. Universitat Jaume I de Castelló

Page 82: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 67 / 2017 Número plaça/ces: 1280Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Teoria del Senyal i ComunicacionsDepartament: InformàticaCentre (adscripció departament): Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaCentre (adscripció plaça) Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Enrique Navarro Camba C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Alberto González Salvador C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 1º: M. Gemma Piñero Sipán T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: Eva Rajo Iglesias T.U. Universidad Carlos III de MadridVocal 3º: José Francisco Monserrat del Río T.U. Universitat Politècnica de València

Comissió Suplent:President/a: Beatriz Ortega Tamarit C.U. Universitat Politècnica de ValènciaSecretari/a: Valeriana Naranjo Ornedo T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 1º: Vicenç Almenar Terre T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: María de Diego Antón T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Roberto Gil Pita T.U. Universidad de Alcalá

CÒDI PLAÇA /CES: 68 / 2017 Número plaça/ces: 6201Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Teoria del Senyal i ComunicacionsDepartament: InformàticaCentre (adscripció departament): Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaCentre (adscripció plaça) Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Enrique Navarro Camba C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: María de Diego Antón T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 1º: Alberto González Salvador C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: José Javier López Monfort C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Carolina Pascual Villalobos T.U. Universitat d'Alacant

Comissió Suplent:President/a: Manuel Rosa Zurera C.U. Universidad de AlcaláSecretari/a: M. Gemma Piñero Sipán T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 1º: Pedro Vera Candeas T.U. Universidad de JaénVocal 2º: Ramón Miralles Ricós T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Marta Cabedo Fabrés T.U. Universitat Politècnica de València

CÒDI PLAÇA /CES: 69 / 2017 Número plaça/ces: 4471Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: ElectrònicaDepartament: Enginyeria ElectrònicaCentre (adscripció departament): Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaCentre (adscripció plaça) Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Emilio Soria Olivas C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Marcelino Martínez Sober T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Concepción Aldea Chagoyen T.U. Universidad de ZaragozaVocal 2º: Aurelio Arenas Dalla-Vecchia T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: M. Jesús Hernández Muñoz T.U. Universidad Autónoma de Madrid

Comissió Suplent:President/a: Juan Francisco Guerrero Martínez C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Manuel Bataller Mompeán T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: María Aboy Cebrián T.U. Universidad de ValladolidVocal 2º: M. Lourdes Pelaz Montes C.U. Universidad de ValladolidVocal 3º: José Luis Castaño Palazón T.U. Universidad Autónoma de Madrid

Page 83: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÒDI PLAÇA /CES: 70 / 2017 Número plaça/ces: 6206Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C. Número de places: 1Àrea: Tecnologia ElectrònicaDepartament: Enginyeria ElectrònicaCentre (adscripció departament): Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaCentre (adscripció plaça) Escola Tècnica Superior d'EnginyeriaPerfil: Per a impartir docència en valencià

Comissió titular:President/a: Enrique José Sanchis Peris C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Silvia Casans Berga T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Antonio Carrasco Hernández T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: Yolanda Jiménez Jiménez T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Francisco José Ballester Merelo T.U. Universitat Politècnica de València

Comissió Suplent:President/a: Diego Ramírez Muñoz C.U. Universitat de ValènciaSecretari/a: Asunción Edith Navarro Antón T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Julia Arias Rodríguez T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: José Millet Roig C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Ricardo José Colom Palero T.U. Universitat Politècnica de València

Page 84: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANNEX II

1. DADES DE LA PLAÇA CONVOCADA A CONCURS

CODI PLAÇA: Nº Plaça: Cos docent:

Àrea de coneixement:

Data resolució convocatòria: Publicació BOE convocatòria:

2. DADES PERSONALS

Primer cognom Segon Cognom Nom

Data de naixement Lloc de naixement/ Nacionalitat DNI /Passaport

Domicili Municipi / Codi Postal

Telèfon Telèfon mòbil Adreça electrònica

3. REQUISITS GENERALS

DNI PASSAPORT ALTRES: ……………………………………………………………………………………*Només seran vàlides les fotocòpies que hagen estat confrontades en els organismes oficials enumerats en la base 3.1 de la convocatòria.

4. REQUISITS ESPECIFICOS

ACREDITACIÓ: Cos ………………….…………………..…… Data resolució: …………..….........…………….

HABILITACIÓ: Cos ………………………………………….... Data resolució: .................................................... B.O.E.. ..........................................

FUNCIONARI/A DOCENT UNIVERSITARI/A: Cos …………………………………Universitat………………..………………….............…….…...Data resolució nomenament……………………………….. B.O.E. ………………………. Data presa de possessió: …………………….....…………

PROFESSORS/ES D'ALTRES ESTATS (Pertanyents a la Unió Europea o espais de lliure circulació de treballadors i en posició equiparable a la del cosdocent de la plaça convocada)

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:...........................................................................................................................................................................................*Només seran vàlides les fotocòpies que hagen estat confrontades en els organismes oficials enumerats en la base 3.1 de la convocatòria.

5. PAGAMENT DE TAXES

EFECTIU en compte TRANSFERÈNCIA a compte EXEMPCIÓ/ BONIFICACIÓ: .........................................................................

*Ha d'adjuntar a la instància el resguard acreditatiu de l'ingrés i si escau, certificat acreditatiu que justifique l’exempció o bonificació.

El/La sotasignat/ada DECLARA que són certs tots i cadascun de les dades consignades en aquesta sol·licitud, que reuneix les condicions exigides en la convocatòria anteriorment referida i totes les necessàries per a l'accés a la Funció Pública i SOL·LICITA ser admès/sa al concurs comprometent-se, cas de superar-lo, a formular el jurament o promesa d'acord amb allò que estableix el Reial decret 707/1979, 5 d'Abril.

Data sol·licitud instància: Signatura:

RECTOR MAGNÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Av. Blasco Ibáñez 13 , 46010 - València)

Page 85: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659
Page 86: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANNEX IV

CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ QUE HAN D'OBSERVAR LES COMISSIONS QUE HAN DE RESOLDRE ELS CONCURSOS D'ACCÉS A PLACES DE FUNCIONARI/A DELS COSSOS

DOCENTS UNIVERSITARIS

Per a la valoració dels candidats en els concursos d’accés a places de funcionariat docent, les comissions fixaran uns criteris que en tot cas atribuiran els següents valors als mèrits inclosos en l’historial acadèmic, docent, investigador, de gestió i, si escau, assistencial, de les persones candidates.

PROFESSORS/PROFESSORES TITULARS D'UNIVERSITAT

Investigació 35%Docència Universitària 35%Altres mèrits 10%Coneixement de la llengua pròpia de la Universitat de València 10%Participació en tasques de gestió 10%

En el cas d'estrangers/res que puguen accedir a la funció pública, d'acord amb la legislació aplicable, un requisit per a poder concursar serà, el coneixement degudament acreditat, de qualsevol de les dues llengües oficials a la Universitat de València.

Page 87: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANEXO I

CÓDIGO PLAZA/S: 1 / 2017 Número plaza/s: 5485Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Óptica (Área propia: 648 Optometría y Ciencias de la Visión)Departamento: Óptica y Optometría y Ciencias de la VisiónCentro (adscripción departamento): Facultad de FísicaCentro (adscripción plaza) Facultad de FísicaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: José María Artigas Verde C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Álvaro Máximo Pons Moreno T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Santiago Mar Sardaña C.U. Universidad de ValladolidVocal 2º: Amalia Lorente Velázquez T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Catalina Palomo Álvarez T.U. Universidad Complutense de Madrid

Comisión Suplente:Presidente/a: Francisco Javier García Monreal C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: María Josefa Luque Cobija T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Norberto López Gil C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: María Sagrario Millán García-Varela C.U. Universitat Politècnica de CatalunyaVocal 3º: Javier González Pérez T.U. Universidade de Santiago de Compostela

CÓDIGO PLAZA/S: 2 / 2017 Número plaza/s: 6603Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Química AnalíticaDepartamento: Química AnalíticaCentro (adscripción departamento): Facultad de QuímicaCentro (adscripción plaza) Facultad de QuímicaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Miguel de la Guardia Cirugeda C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Salvador Garrigues Mateo C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Manuel Hernández Córdoba C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: M. Rosario Pereiro García C.U. Universidad de OviedoVocal 3º: M. Lourdes Arce Jiménez T.U. Universidad de Córdoba

Comisión Suplente:Presidente/a: Santiago Masposch Andrés C.U. Universitat Autònoma de BarcelonaSecretario/a: Ángel Enrique Morales Rubio C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Manuel Miró Lladó T.U. Universitat de les Illes BalearsVocal 2º: Cristina Palet i Ballús T.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 3º: Consuelo Pizarro Millán C.U. Universidad de La Rioja

CÓDIGO PLAZA/S: 3 / 2017 Número plaza/s: 6551Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Derecho Financiero y TributarioDepartamento: Derecho Financiero e Historia del DerechoCentro (adscripción departamento): Facultad de DerechoCentro (adscripción plaza) Facultad de DerechoPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Carmelo Lozano Serrano C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Vicente Alberto García Moreno T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Amparo Grau Ruiz T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Cristina García-Herrera Blanco T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Germán Orón Moratal C.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comisión Suplente:Presidente/a: M. Pilar Alguacil Marí C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Salvador Montesinos Oltra T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Eva E. Aliaga Agulló C.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: Belén García Carretero T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Gabriel Casado Ollero C.U. Universidad Complutense de Madrid

Page 88: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 4 / 2017 Número plaza/s: 6560Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Derecho Financiero y TributarioDepartamento: Derecho Financiero e Historia del DerechoCentro (adscripción departamento): Facultad de DerechoCentro (adscripción plaza) Facultad de Derecho

Comisión titular:Presidente/a: Carmelo Lozano Serrano C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Pilar Bonet Sánchez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Alfonso C. Gacía-Moncó Martínez C.U. Universidad de AlcaláVocal 2º: M. Teresa Mata Sierra T.U. Universidad de LeónVocal 3º: Carolina Natividad Blasco Delgado T.U. Universidad de Burgos

Comisión Suplente:Presidente/a: M. Pilar Alguacil Marí C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Enrique de Miguel Canuto T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Antonio M. Cubero Truyo C.U. Universidad de SevillaVocal 2º: Daniel José Casas Agudo T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Francisco D. Adame Martínez C.U. Universidad de Sevilla

CÓDIGO PLAZA/S: 5 / 2017 Número plaza/s: 6559Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Historia del Derecho y de las InstitucionesDepartamento: Derecho Financiero e Historia del DerechoCentro (adscripción departamento): Facultad de DerechoCentro (adscripción plaza) Facultad de Derecho

Comisión titular:Presidente/a: Jorge Correa Ballester C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Pilar García Trobat T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Paz Alonso Romero C.U. Universidad de SalamancaVocal 2º: Marta Lorente Sariñena C.U. Universidad Autónoma de MadridVocal 3º: Tomás de Montagut Estragués C.U. Universitat Pompeu Fabra

Comisión Suplente:Presidente/a: Margarita Serna Vallejo C.U. Universidad de CantabriaSecretario/a: Francisco Javier Palao Gil T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Magdalena Martínez Almira C.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: Jesús Vallejo Fernández de la Reguera C.U. Universidad de SevillaVocal 3º: Juan Luis Arrieta Alberdi C.U. Universidad del País Vasco

CÓDIGO PLAZA/S: 6 / 2017 Número plaza/s: 6565Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Derecho Internacional PrivadoDepartamento: Derecho Internacional "Adolfo Miaja de la Muela"Centro (adscripción departamento): Facultad de DerechoCentro (adscripción plaza) Facultad de Derecho

Comisión titular:Presidente/a: Carlos Aurelio Esplugues Mota C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Guillermo Palao Moreno C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Mónica Guzmán Zapater C.U. UNEDVocal 2º: M. Mercedes Moya Escudero C.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Enrique Fernández Masiá T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

Comisión Suplente:Presidente/a: Francisco Javier Zamora Cabot C.U. Universitat Jaume I de CastellóSecretario/a: Federico F. Garau Sobrino C.U. Universitat de les Illes BalearsVocal 1º: M. Pilar Diago Diago C.U. Universidad de ZaragozaVocal 2º: Laura Carballo Piñeiro T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: M. Pilar Jiménez Blanco T.U. Universidad de Oviedo

Page 89: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 7 / 2017 Número plaza/s: 6564Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Derecho Internacional Público y Relaciones InternacionalesDepartamento: Derecho Internacional "Adolfo Miaja de la Muela"Centro (adscripción departamento): Facultad de DerechoCentro (adscripción plaza) Facultad de Derecho

Comisión titular:Presidente/a: M. Consuelo Ramón Chornet C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Valentín Bou Franch C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Romualdo Bermejo García C.U. Universidad de LeónVocal 2º: Antonio Blanc Altemir C.U. Universitat de LleidaVocal 3º: M. Jose Cervell Hortal T.U. Universidad de Murcia

Comisión Suplente:Presidente/a: Francisco Javier Roldán Barbero C.U. Universidad de GranadaSecretario/a: M. Pilar Pozo Serrano T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Luis de Castro Ruano T.U. Universidad del País VascoVocal 2º: Teresa M. Fajardo del Castillo T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Rosa Giles Carnero T.U. Universidad de Huelva

CÓDIGO PLAZA/S: 8 / 2017 Número plaza/s: 6562Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Derecho MercantilDepartamento: Derecho Mercantil "Manuel Broseta Pont"Centro (adscripción departamento): Facultad de DerechoCentro (adscripción plaza) Facultad de Derecho

Comisión titular:Presidente/a: Juan Ignacio Ruiz Peris C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Josefina Boquera Matarredona C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Felipe Palau Ramírez C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: Ana María Tobío Rivas C.U. Universidade de VigoVocal 3º: Daniel Vázquez Albert C.U. Universitat de Barcelona

Comisión Suplente:Presidente/a: Juan Bataller Grau C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Carmen Estevan de Quesada T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Pilar Perales Viscasillas C.U. Universidad Carlos III de MadridVocal 2º: M. del Mar Maroño Gargallo T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Ignacio Moralejo Menéndez T.U. Universidad de Zaragoza

CÓDIGO PLAZA/S: 9 / 2017 Número plaza/s: 6563Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Derecho MercantilDepartamento: Derecho Mercantil "Manuel Broseta Pont"Centro (adscripción departamento): Facultad de DerechoCentro (adscripción plaza) Facultad de Derecho

Comisión titular:Presidente/a: José Miguel Embid Irujo C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Lourdes Ferrando Villalba T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Carmen Boldó Roda C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Rosalía Alfonso Sánchez T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: Pablo Girgado Perandones T.U. Universitat Rovira i Virgili

Comisión Suplente:Presidente/a: Alberto Emparanza Sobejano C.U. Universidad del País VascoSecretario/a: Josefina Boquera Matarredona C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. del Mar Andreu Martí T.U. Universidad Politécnica de CartagenaVocal 2º: Carmen Pastor Sempere T.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: Fernando de la Vega García T.U. Universidad de Murcia

Page 90: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 10 / 2017 Número plaza/s: 6613Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Historia del ArteDepartamento: Historia del ArteCentro (adscripción departamento): Facultad de Geografía e HistoriaCentro (adscripción plaza) Facultad de Geografía e HistoriaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Rafael García Mahíques C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Cristina Vidal Lorenzo T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Fernando Moreno Cuadro C.U. Universidad de CórdobaVocal 2º: Victoria Solanilla Demestre T.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 3º: M. Teresa Méndez Baigues T.U. Universidad de Málaga

Comisión Suplente:Presidente/a: Amadeo Serra Desfilis C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Ángeles Martí Bonafé T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Víctor Manuel Mínguez Cornelles C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Miguel Ángel Sorroche Cuerva T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: M. Isabel Cervera Fernández T.U. Universidad Autónoma de Madrid

CÓDIGO PLAZA/S: 11 / 2017 Número plaza/s: 6620Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filología LatinaDepartamento: Filología ClásicaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Jaime Siles Ruiz C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Ferran Grau Codina T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Gregorio Rodríguez Herrera C.U. Universidad de Las Palmas de Gran CanariaVocal 2º: Juana María Torres Prieto T.U. Universidad de CantabriaVocal 3º: Helena Rosa De Carlos Villamarín T.U. Universidade de Santiago de Compostela

Comisión Suplente:Presidente/a: Luis María Merino Jerez C.U. Universidad de ExtremaduraSecretario/a: M. Concepción Ferragut Domínguez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Fernando Felipe González Vega T.U. Universidad del País VascoVocal 2º: Trinidad Arcos Pereira C.U. Universidad de Las Palmas de Gran CanariaVocal 3º: Beatriz Antón Martínez C.U. Universidad de Valladolid

CÓDIGO PLAZA/S: 12 / 2017 Número plaza/s: 6623Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Literatura EspañolaDepartamento: Filología EspañolaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Comisión titular:Presidente/a: M. Teresa Ferrer Valls C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Ricardo Rodrigo Mancho T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: María Payeras Grau C.U. Universitat de les Illes BalearsVocal 2º: Almudena del Olmo Iturriarte T.U. Universitat de les Illes BalearsVocal 3º: Fernando Valls Guzmán T.U. Universitat Autònoma de Barcelona

Comisión Suplente:Presidente/a: Rafael Beltrán Llavador C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Francisco J. López Alfonso T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Jurado Morales T.U. Universidad de CádizVocal 2º: M. Teresa Gómez Trueba T.U. Universidad de ValladolidVocal 3º: Julio Francisco Neira Jiménez C.U. UNED

Page 91: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 13 / 2017 Número plaza/s: 6617Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filología AlemanaDepartamento: Filología Inglesa y AlemanaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Comisión titular:Presidente/a: Berta Raposo Fernández C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Isabel Gutiérrez Köster T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Manuel Ignacio Montesinos Caperos C.U. Universidad de SalamancaVocal 2º: Manuel Maldonado Alemán C.U. Universidad de SevillaVocal 3º: M. Isabel Hernández González C.U. Universidad Complutense de Madrid

Comisión Suplente:Presidente/a: Brigitte Jirku C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Ana Rosario Calero Valera T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Germán Ruipérez García C.U. UNEDVocal 2º: Georg Pichler T.U. Universidad de AlcaláVocal 3º: Mario Saalbach Erdmann T.U. Universidad del País Vasco

CÓDIGO PLAZA/S: 14 / 2017 Número plaza/s: 6625Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filología AlemanaDepartamento: Filología Inglesa y AlemanaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Comisión titular:Presidente/a: Berta Raposo Fernández C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Isabel Gutiérrez Köster T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Francisco Javier Orduña Pizarro C.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Marta P. Fernández-Villanueva Jané T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: Macià Riutort Riutort T.U. Universitat Rovira i Virgili

Comisión Suplente:Presidente/a: Karin Vilar Sánchez C.U. Universidad de GranadaSecretario/a: Herbert Josef Holzinger T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Isabel Hernández González C.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Raúl Sánchez Prieto T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Andrés Castell Vicente T.U. Universitat Rovira i Virgili

CÓDIGO PLAZA/S: 15 / 2017 Número plaza/s: 6622Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filología InglesaDepartamento: Filología Inglesa y AlemanaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Comisión titular:Presidente/a: Miguel Martínez López C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Miguel Teruel Pozas T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Rosario Arias Doblas C.U. Universidad de MálagaVocal 2º: Antonio Andrés Ballesteros González T.U. UNEDVocal 3º: Sonia Villegas López T.U. Universidad de Huelva

Comisión Suplente:Presidente/a: Purificación Ribes Tráver C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Jesús Tronch Pérez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Santiago Ignacio González Fernández-

CorugedoC.U. Universidad de Oviedo

Vocal 2º: María Losada Friend T.U. Universidad de HuelvaVocal 3º: Carmen María Lara Rallo T.U. Universidad de Málaga

Page 92: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 16 / 2017 Número plaza/s: 6626Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filología InglesaDepartamento: Filología Inglesa y AlemanaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Comisión titular:Presidente/a: Miguel Martínez López C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Barry Pennock Speck T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Luis Alberto Lázaro Lafuente C.U. Universidad de AlcaláVocal 2º: M. Luisa Carrió Pastor T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: M. Luisa Pérez Cañado T.U. Universidad de Jaén

Comisión Suplente:Presidente/a: Purificación Ribes Traver C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Francisca A Suau Jiménez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Eva Alcón Soler C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Antonio Jesús Moreno Ortiz T.U. Universidad de MálagaVocal 3º: Miguel Ángel Candel Mora T.U. Universitat Politècnica de València

CÓDIGO PLAZA/S: 17 / 2017 Número plaza/s: 6627Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filología InglesaDepartamento: Filología Inglesa y AlemanaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Comisión titular:Presidente/a: Miguel Martínez López C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Carmen A. Manuel Cuenca C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Constante González Groba C.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 2º: Elena M. Ortells Montón T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Pere Gifra Adroher T.U. Universitat Pompeu Fabra

Comisión Suplente:Presidente/a: Purificación Ribes Traver C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Jesús Tronch Pérez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: David Río Raigadas C.U. Universidad del País VascoVocal 2º: Nieves Alberola Crespo T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: M. Ángeles Toda Iglesia T.U. Universidad de Sevilla

CÓDIGO PLAZA/S: 18 / 2017 Número plaza/s: 6697Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filología InglesaDepartamento: Filología Inglesa y AlemanaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Comisión titular:Presidente/a: Miguel Martínez López C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Amparo Patricia Bou Franch T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Pascual Cantos Gómez C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: M. Luisa Pérez Cañado T.U. Universidad de JaénVocal 3º: Manuel Padilla Cruz T.U. Universidad de Sevilla

Comisión Suplente:Presidente/a: Carmen A. Manuel Cuenca C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: José Santaemilia Ruiz T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Eva Alcón Soler C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: M. Luisa Carrió Pastor T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Francisco Benigno Yus Ramos T.U. Universitat d'Alacant

Page 93: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 19 / 2017 Número plaza/s: 6619Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filología FrancesaDepartamento: Filología Francesa e ItalianaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Comisión titular:Presidente/a: Evelio Miñano Martínez C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Elena Moltó Hernández T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Loreto Cantón Rodríguez T.U. Universidad de AlmeríaVocal 2º: José Manuel Oliver Frade T.U. Universidad de La LagunaVocal 3º: M. Mercedes Eurrutia Cavero T.U. Universidad de Murcia

Comisión Suplente:Presidente/a: Manuel Bruña Cuevas C.U. Universidad de SevillaSecretario/a: Montserrat J. Planelles Ibáñez T.U. Universitat d'AlacantVocal 1º: M. Carmen Molina Romero T.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Tomás Gonzalo Santos T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Antonio Gaspar Galán T.U. Universidad de Zaragoza

CÓDIGO PLAZA/S: 20 / 2017 Número plaza/s: 6618Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filología ItalianaDepartamento: Filología Francesa e ItalianaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Comisión titular:Presidente/a: Cesáreo Luis Calvo Rigual C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Irene Romera Pintor T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Gabriella Gavagnin-Capoggiani T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Javier Gutièrrez Carou T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Juan Ignacio Varela-Portas Orduña T.U. Universidad Complutense de Madrid

Comisión Suplente:Presidente/a: Manuel Carrera Díaz C.U. Universidad de SevillaSecretario/a: Juan Carlos de Miguel Canuto T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Margarita Natalia Borreguero Zuloaga T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Estefanía Flores Acuña T.U. Universidad Pablo de OlavideVocal 3º: Mirella Ana Marotta Peramos T.U. Universidad Complutense de Madrid

CÓDIGO PLAZA/S: 21 / 2017 Número plaza/s: 6621Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Comunicación Audiovisual y PublicidadDepartamento: Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la ComunicaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filología, Traducción y ComunicaciónPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: José Manuel Palacio Arranz C.U. Universidad Carlos III de MadridSecretario/a: Santiago Renard Álvarez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Margarita Ledo Andión C.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 2º: M. Carmen Arocena Badillos T.U. Universidad del País VascoVocal 3º: Antonio Méndez Rubio T.U. Universitat de València

Comisión Suplente:Presidente/a: Javier José Marzal Felici C.U. Universitat Jaume I de CastellóSecretario/a: Antonia del Rey Reguillo T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Juan Miguel Company Ramón C.U. Universitat de ValènciaVocal 2º: Imanol Zumalde Arregui T.U. Universidad del País VascoVocal 3º: M. Carmen Ciller Tenreiro T.U. Universidad Carlos III de Madrid

Page 94: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 22 / 2017 Número plaza/s: 6216Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: GenéticaDepartamento: GenéticaCentro (adscripción departamento): Facultad de Ciencias BiológicasCentro (adscripción plaza) Facultad de Ciencias BiológicasPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Andrés Moya Simarro C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Desamparados Latorre Castillo C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Sebastián S. Chávez de Diego C.U. Universidad de SevillaVocal 2º: Miguel Burgos Poyatos C.U. Universidad de GranadaVocal 3º: M. Belén Picó Sirvent T.U. Universitat Politècnica de València

Comisión Suplente:Presidente/a: Misericordia Ramón Juanpere C.U. Universitat de les Illes BalearsSecretario/a: Eladio Barrio Esparducer T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Jesús de la Cruz Díaz C.U. Universidad de SevillaVocal 2º: Javier Gallego Rodríguez T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: M. José Díez Niclós C.U. Universitat Politècnica de València

CÓDIGO PLAZA/S: 23 / 2017 Número plaza/s: 6631Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: GenéticaDepartamento: GenéticaCentro (adscripción departamento): Facultad de Ciencias BiológicasCentro (adscripción plaza) Facultad de Ciencias BiológicasPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: María Dolores Real García C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Carolina Rausell Segarra T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: César Benito Jiménez C.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: M. Paloma Morán Martínez C.U. Universidade de VigoVocal 3º: Francisco Ramos Morales C.U. Universidad de Sevilla

Comisión Suplente:Presidente/a: José Aurelio Castro Ocón C.U. Universitat de les Illes BalearsSecretario/a: María José Martínez Sebastián T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Lutgardo Oliver Jiménez C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Marta Fontes Bastos T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: Jesús Cano Pérez T.U. Universidad de Málaga

CÓDIGO PLAZA/S: 24 / 2017 Número plaza/s: 6614Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Anatomía y Embriología HumanaDepartamento: Anatomía y Embriología HumanaCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Alino José Martínez Marcos C.U. Universidad de Castilla-La ManchaSecretario/a: Alfonso Amador Valverde Navarro T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: María del Pilar Aroca Tejedor T.U. Universidad de MurciaVocal 2º: Faustino Marín San Leandro T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: Aicia Mohedano Moriano T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

Comisión Suplente:Presidente/a: María Mar Arroyo Jiménez C.U. Universidad de Castilla-La ManchaSecretario/a: M. Ángeles Sarti Martínez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Teresa Vázquez Osorio T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Miroljub Popovic Popovic T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: Emilio Artacho Pérula T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

Page 95: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 25 / 2017 Número plaza/s: 6698Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Anatomía y Embriología HumanaDepartamento: Anatomía y Embriología HumanaCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Agustín Castañeyra Perdomo C.U. Universidad de La LagunaSecretario/a: Alfonso Amador Valverde Navarro T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Emilia María Carmona Calero T.U. Universidad de La LagunaVocal 2º: M. Teresa Vázquez Osorio T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: José Antonio Vega Álvarez C.U. Universidad de Oviedo

Comisión Suplente:Presidente/a: Francisco Doñate Oliver C.U. Universidad del País VascoSecretario/a: Juan Alberto Sanchis Gimeno T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Emma Rosa Hernández Díaz T.U. Universidad de La LagunaVocal 2º: M. Concepción Reblet López C.U. Universidad del País VascoVocal 3º: José Ramón Sañudo Tejero C.U. Universidad Complutense de Madrid

CÓDIGO PLAZA/S: 26 / 2017 Número plaza/s: 6608Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: FisiologíaDepartamento: FisiologíaCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: José María Vila Salinas C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Teresa Jover Mengual T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Ángel Luis García Villalón C.U. Universidad Autónoma de MadridVocal 2º: Luis Monge Sánchez C.U. Universidad Autónoma de MadridVocal 3º: Nuria Fernández Monsalve T.U. Universidad Autónoma de Madrid

Comisión Suplente:Presidente/a: Antonio Manuel Alberola Aguilar C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Rosa María Cibrián Ortiz de Anda T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Francisca Rodríguez Mulero T.U. Universidad de MurciaVocal 2º: Francisco Javier Salazar Aparicio C.U. Universidad de MurciaVocal 3º: M. Teresa Llinas Más T.U. Universidad de Murcia

CÓDIGO PLAZA/S: 27 / 2017 Número plaza/s: 6611Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: FisiologíaDepartamento: FisiologíaCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: José María Estrela Arigüel C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Carmen Gómez Cabrera T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Juan Vicente Sánchez Andrés C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Juan Francisco Llopis Borrás C.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 3º: Francisca Rodríguez Mulero T.U. Universidad de Murcia

Comisión Suplente:Presidente/a: Juan José Sastre Belloch C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Elena Obrador Pla T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Francisco Javier Salazar Aparicio C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: M. Teresa Llinas Más T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: M. Amalia Molinero Egea T.U. Universitat Autònoma de Barcelona

Page 96: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 28 / 2017 Número plaza/s: 62Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Biblioteconomía y DocumentaciónDepartamento: Historia de la Ciencia y DocumentaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: María Francisca Abad García C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Aurora María González Teruel T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Manuel José Pedraza Gracia C.U. Universidad de ZaragozaVocal 2º: Fermín de los Reyes Gómez T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Yolanda Clemente San Román T.U. Universidad Complutense de Madrid

Comisión Suplente:Presidente/a: Ernest Abadal Falgueras C.U. Universitat de BarcelonaSecretario/a: Antonio Carpallo Bautista T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 1º: Adoración Sales Salvador T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: José Luis Gonzalo Sánchez-Molero T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Vicente Ramón Baldaquí Escandell T.U. Universitat d'Alacant

CÓDIGO PLAZA/S: 29 / 2017 Número plaza/s: 6203Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Biblioteconomía y DocumentaciónDepartamento: Historia de la Ciencia y DocumentaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: María Francisca Abad García C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Aurora María González Teruel T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Elías Sanz Casado C.U. Universidad Carlos III de MadridVocal 2º: José Antonio Ontalba Ruipérez T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Marta de la Mano González T.U. Universidad de Salamanca

Comisión Suplente:Presidente/a: Ernest Abadal Falgueras C.U. Universitat de BarcelonaSecretario/a: Isidoro Gil Leiva T.U. Universidad de MurciaVocal 1º: Emilio Delgado López-Cozar C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Antonia Ferrer Sapena T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: María Manuela Moro Cabero T.U. Universidad de Salamanca

CÓDIGO PLAZA/S: 30 / 2017 Número plaza/s: 6607Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Biblioteconomía y DocumentaciónDepartamento: Historia de la Ciencia y DocumentaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: María Francisca Abad García C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Aurora María González Teruel T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Ernest Abadal Falgueras C.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Isidoro Gil Leiva T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: José Antonio Ontalba Ruipérez T.U. Universitat Politècnica de València

Comisión Suplente:Presidente/a: Elías Sanz Casado C.U. Universidad Carlos III de MadridSecretario/a: María Luisa Lascurain Sánchez T.U. Universidad Carlos III de MadridVocal 1º: Margarita Pérez Pulido T.U. Universidad de ExtremaduraVocal 2º: Francisco Javier Martínez Méndez T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: José Antonio Frias Montoya T.U. Universidad de Salamanca

Page 97: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 31 / 2017 Número plaza/s: 6610Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Biblioteconomía y DocumentaciónDepartamento: Historia de la Ciencia y DocumentaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: María Francisca Abad García C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Aurora María González Teruel T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Emilio Delgado López-Cózar C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Vicente Pablo Guerrero Bote C.U. Universidad de ExtremaduraVocal 3º: Elías Sanz Casado C.U. Universidad Carlos III de Madrid

Comisión Suplente:Presidente/a: Ernest Abadal Falgueras C.U. Universitat de BarcelonaSecretario/a: María del Rosario Arquero Avilés T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 1º: Evaristo Jiménez Contreras C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Carlos Olmeda Gómez T.U. Universidad Carlos III de MadridVocal 3º: María Luisa Lascurain Sánchez T.U. Universidad Carlos III de Madrid

CÓDIGO PLAZA/S: 32 / 2017 Número plaza/s: 1207Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Historia de la CienciaDepartamento: Historia de la Ciencia y DocumentaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: José Luis Barona Vilar C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: José Ramón Bertomeu Sánchez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Enrique Perdiguero Gil C.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: M. Montserrat Cabré Pairet T.U. Universidad de CantabriaVocal 3º: María Teresa Ortiz Gómez C.U. Universidad de Granada

Comisión Suplente:Presidente/a: Jose Bernabeu Mestre C.U. Universitat d'AlacantSecretario/a: María José Báguena Cervellera T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Ramón Castejón Bolea T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: Bertha María Gutiérrez Rodilla T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: M. Isabel Porras Gallo T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

CÓDIGO PLAZA/S: 33 / 2017 Número plaza/s: 6606Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Historia de la CienciaDepartamento: Historia de la Ciencia y DocumentaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: José Luis Barona Vilar C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: María José Báguena Cervellera T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Luis Alfredo Baratas Díaz T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Bertha María Gutiérrez Rodilla T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Agustí Nieto Galán T.U. Universitat Autònoma de Barcelona

Comisión Suplente:Presidente/a: José Manuel Sánchez Ron C.U. Universidad Autónoma de MadridSecretario/a: José Ramón Bertomeu Sánchez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Isabel Jiménez Lucena T.U. Universidad de MálagaVocal 2º: M. Isabel Porras Gallo T.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 3º: Xavier Roqué Rodríguez T.U. Universitat Autònoma de Barcelona

Page 98: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 34 / 2017 Número plaza/s: 6609Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Historia de la CienciaDepartamento: Historia de la Ciencia y DocumentaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Jose Luis Barona Vilar C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: María José Báguena Cervellera T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Josep Bernabeu Mestre C.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: M. Isabel Porras Gallo T.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 3º: Antonio García Belmar T.U. Universitat d'Alacant

Comisión Suplente:Presidente/a: Enrique Perdiguero Gil C.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheSecretario/a: Isabel Jiménez Lucena T.U. Universidad de MálagaVocal 1º: Ramón Castejón Bolea T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: Bertha María Gutiérrez Rodilla T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Agustí Nieto Galán T.U. Universitat Autònoma de Barcelona

CÓDIGO PLAZA/S: 35 / 2017 Número plaza/s: 6612Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Anatomía Patológica (Área propia: 661 Patología)Departamento: PatologíaCentro (adscripción departamento): Facultad de Medicina y OdontologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Medicina y OdontologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Samuel Navarro Fos C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. del Carmen Sánchez Fernández de

SevillaT.U. Universitat de València

Vocal 1º: Jaume Ordí Majà T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Aurelio Ariza Fernández C.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 3º: Francisco Martínez Díaz T.U. Universidad de Murcia

Comisión Suplente:Presidente/a: José Carlos Monteagudo Castro C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Antonio Ferrández Izquierdo T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Francisco Ramírez Ruz T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: M. José Mayol Belda T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 3º: José Luis Rodríguez Peralto T.U. Universidad Complutense de Madrid

CÓDIGO PLAZA/S: 36 / 2017 Número plaza/s: 6629Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: ToxicologíaDepartamento: Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina

LegalCentro (adscripción departamento): Facultad de FarmaciaCentro (adscripción plaza) Facultad de FarmaciaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Guillermina Font Pérez C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. José Ruiz Leal T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Antonio Juan García Fernández C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: Ana M. Bermejo Barrera C.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Francisco Soler Rodríguez C.U. Universidad de Extremadura

Comisión Suplente:Presidente/a: Rafael Balaña Fouce C.U. Universidad de LeónSecretario/a: Silvia Pichardo Sánchez T.U. Universidad de SevillaVocal 1º: Lourdes T. Rodrigo Conde-Salazar T.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Fernando Gil Hernández C.U. Universidad de GranadaVocal 3º: M. Rosario Moyano Salvago C.U. Universidad de Córdoba

Page 99: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 37 / 2017 Número plaza/s: 5975Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Nutrición y BromatologíaDepartamento: Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina

LegalCentro (adscripción departamento): Facultad de FarmaciaCentro (adscripción plaza) Facultad de FarmaciaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Jorge Mañes Vinuesa C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Juan Carlos Moltó Cortés T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Asunción Lage Yusty C.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 2º: Magdalena Rafecas Martínez T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: M. Pilar Conchello Moreno T.U. Universidad de Zaragoza

Comisión Suplente:Presidente/a: Ana María Frígola Cánoves C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: María José Esteve Mas T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Perfecto M. Paseiro Losada C.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 2º: Francesc Guardiola Ibarz T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: Antonio Herrera Marteache C.U. Universidad de Zaragoza

CÓDIGO PLAZA/S: 38 / 2017 Número plaza/s: 6630Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Nutrición y BromatologíaDepartamento: Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina

LegalCentro (adscripción departamento): Facultad de FarmaciaCentro (adscripción plaza) Facultad de FarmaciaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Reyes Barberá Sáez C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Jesús Lagarda Blanch C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Manuel Ángel Amaro López C.U. Universidad de CórdobaVocal 2º: Francesc Guardiola Ibarz T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: M. Carmen Martínez Gracia T.U. Universidad de Murcia

Comisión Suplente:Presidente/a: Jorge Mañes Vinuesa C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Juan Carlos Moltó Cortés T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Gaspar F. Ros Berruezo C.U. Universidad de MurciaVocal 2º: M. Dolores Ruiz López C.U. Universidad de GranadaVocal 3º: M. Teresa Veciana Nogués T.U. Universitat de Barcelona

CÓDIGO PLAZA/S: 39 / 2017 Número plaza/s: 6616Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Métodos de Investigación y Diagnóstico en EducaciónDepartamento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en EducaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Filosofía y Ciencias de la EducaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filosofía y Ciencias de la EducaciónPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Jesús Modesto Suárez Rodríguez C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Natividad Orellana Alonso T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Luis Lizasoain Hernández T.U. Universidad del País VascoVocal 2º: María José Fernández Díaz T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: M. Reina Ferrández Berrueco T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comisión Suplente:Presidente/a: Jesús Miguel Jornet Meliá C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Francisco Miguel Aliaga Abad T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Francisco Lukas Mujica T.U. Universidad del País VascoVocal 2º: Eva María Olmedo Moreno T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Rafael Carballo Santaolalla T.U. Universidad Complutense de Madrid

Page 100: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 40 / 2017 Número plaza/s: 6624Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Métodos de Investigación y Diagnóstico en EducaciónDepartamento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en EducaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Filosofía y Ciencias de la EducaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filosofía y Ciencias de la EducaciónPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Jesús Modesto Suárez Rodríguez C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Francisco Miguel Aliaga Abad T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Teresa Aguado Odina C.U. UNEDVocal 2º: Encarnación Soriano Ayala T.U. Universidad de AlmeríaVocal 3º: M. Asunción Aneas Álvarez T.U. Universitat de Barcelona

Comisión Suplente:Presidente/a: Jesús Miguel Jornet Meliá C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Natividad Orellana Alonso T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Honorio Salmerón Pérez C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: M. Mercedes García García T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: M. Paz Sandín Esteban T.U. Universitat de Barcelona

CÓDIGO PLAZA/S: 41 / 2017 Número plaza/s: 6628Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Teoría e Historia de la Educación (Área propia: 791 Teoría de la Educación)Departamento: Teoría de la EducaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de Filosofía y Ciencias de la EducaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filosofía y Ciencias de la EducaciónPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Bernardo Gargallo López C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Paz Cánovas Leonhardt T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Gonzalo Jover Olmeda C.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: M. Mar Lorenzo Moledo T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Antonio Bernal Guerrero C.U. Universidad de Sevilla

Comisión Suplente:Presidente/a: Miguel Ángel Santos Rego C.U. Universidade de Santiago de CompostelaSecretario/a: M. Jesús Martínez Usarralde T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Fernando Gil Cantero T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: M. Auxiliadora Sales Ciges T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Juan Andrés Traver Martí T.U. Universitat Jaume I de Castelló

CÓDIGO PLAZA/S: 42 / 2017 Número plaza/s: 940Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filosofía (Área propia: 619 Metafísica y Teoría del Conocimiento)Departamento: FilosofíaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filosofía y Ciencias de la EducaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Comisión titular:Presidente/a: Vicente Sanfélix Vidarte C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Nicolás Sánchez Durá T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Ramón Rodríguez García C.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: M. Carmen Segura Peraita T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 3º: Luisa Paz Rodríguez Suárez T.U. Universidad de Zaragoza

Comisión Suplente:Presidente/a: Carlos Jorge Moya Espí C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Faustino Oncina Coves C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Rogelio Rovira Madrid T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Stella Villarmea Requejo T.U. Universidad de AlcaláVocal 3º: M. Carmen López Sáenz T.U. UNED

Page 101: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 43 / 2017 Número plaza/s: 6615Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Filosofía (Área propia: 619 Metafísica y Teoría del Conocimiento)Departamento: FilosofíaCentro (adscripción departamento): Facultad de Filosofía y Ciencias de la EducaciónCentro (adscripción plaza) Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Comisión titular:Presidente/a: Vicente Sanfélix Vidarte C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Josep E. Corbí Fernández de Ibarra C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Ángeles Jiménez Perona T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: María Jesús Vázquez Lobeiras T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Salvi Turró i Tomàs T.U. Universitat de Barcelona

Comisión Suplente:Presidente/a: Carlos Jorge Moya Espí C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Manuel Enrique Vázquez García T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Sonia Reverter Bañón T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Stella Villarmea Requejo T.U. Universidad de AlcaláVocal 3º: Eugenio Moya Cantero C.U. Universidad de Murcia

CÓDIGO PLAZA/S: 44 / 2017 Número plaza/s: 2850Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: EnfermeríaDepartamento: EnfermeríaCentro (adscripción departamento): Facultad de Enfermería y PodologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Enfermería y PodologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Luis Alberto Moreno Aznar C.U. Universidad de ZaragozaSecretario/a: Ferran Ballester Díez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Concepción Germán Bes T.U. Universidad de ZaragozaVocal 2º: Carmen González Canalejo T.U. Universidad de AlmeríaVocal 3º: Josefa Abellán Hervás T.U. Universidad de Cádiz

Comisión Suplente:Presidente/a: Concepción Ruiz Rodríguez C.U. Universidad de GranadaSecretario/a: Vicente Ruiz Ros T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: David Armero Barranco T.U. Universidad de MurciaVocal 2º: Carmen de la Cuesta Benjumea T.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: Carmen Ferre Grau T.U. Universitat Rovira i Virgili

CÓDIGO PLAZA/S: 45 / 2017 Número plaza/s: 428Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Didáctica de la Lengua y la LiteraturaDepartamento: Didáctica de la Lengua y la LiteraturaCentro (adscripción departamento): Facultad de MagisterioCentro (adscripción plaza) Facultad de Magisterio

Comisión titular:Presidente/a: Josep Ballester Roca C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Alexandre Bataller Català T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Raquel Gutiérrez Sebastián T.U. Universidad de CantabriaVocal 2º: Antonio E. Díez Mediavilla C.E.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: Montserrat Casanovas Catalá T.U. Universitat de Lleida

Comisión Suplente:Presidente/a: Gabriel Núñez Ruiz C.U. Universidad de AlmeríaSecretario/a: Anna María Devís Arbona T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Mar Campos Fernández-Figares T.U. Universidad de AlmeríaVocal 2º: Ramón F. Llorens García T.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: Xose Antón González Riaño T.U. Universidad de Oviedo

Page 102: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 46 / 2017 Número plaza/s: 481Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Didáctica de la Lengua y la LiteraturaDepartamento: Didáctica de la Lengua y la LiteraturaCentro (adscripción departamento): Facultad de MagisterioCentro (adscripción plaza) Facultad de Magisterio

Comisión titular:Presidente/a: Josep Ballester Roca C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Alexandre Bataller Català T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Montserrat Casanovas Catalá T.U. Universitat de LleidaVocal 2º: Cristina Pérez Valverde T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Joan Tomàs Pujolà Font T.U. Universitat de Barcelona

Comisión Suplente:Presidente/a: Eloy Martos Núñez C.U. Universidad de ExtremaduraSecretario/a: Anna María Devís Arbona T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Margarita Casanueva Hernández T.U. Universidad de SalamancaVocal 2º: Juan Ramón Guijarro Ojeda T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Antonio Díez Mediavilla C.E.U. Universitat d'Alacant

CÓDIGO PLAZA/S: 47 / 2017 Número plaza/s: 6598Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Didáctica de la Lengua y la LiteraturaDepartamento: Didáctica de la Lengua y la LiteraturaCentro (adscripción departamento): Facultad de MagisterioCentro (adscripción plaza) Facultad de MagisterioPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Josep Ballester Roca C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Anna María Devís Arbona T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Montserrat Casanovas Català T.U. Universitat de LleidaVocal 2º: Antonio Díez Mediavilla C.E.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: Joan Perera Parramón T.U. Universitat de Barcelona

Comisión Suplente:Presidente/a: Eloy Martos Núñez C.U. Universidad de ExtremaduraSecretario/a: Alexandre Bataller Català T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Cristina Escobar Urmeneta T.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 2º: Ramón F. Llorens García T.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: M. Mar Campos Fernández-Figares T.U. Universidad de Almería

CÓDIGO PLAZA/S: 48 / 2017 Número plaza/s: 6605Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Didáctica de la Lengua y la LiteraturaDepartamento: Didáctica de la Lengua y la LiteraturaCentro (adscripción departamento): Facultad de MagisterioCentro (adscripción plaza) Facultad de Magisterio

Comisión titular:Presidente/a: Josep Ballester Roca C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Anna María Devís Arbona T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Teresa Ribas Seix T.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 2º: Xosé Antón González Riaño T.U. Universidad de OviedoVocal 3º: Javier Villoria Prieto T.U. Universidad de Granada

Comisión Suplente:Presidente/a: Miquel Llobera Canaves C.U. Universitat de BarcelonaSecretario/a: María Pilar García Carcedo T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 1º: M. Elvira Barrios Espinosa T.U. Universidad de MálagaVocal 2º: Rosa Ana Martín Vegas T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Teodoro Álvarez Angulo T.U. Universidad Complutense de Madrid

Page 103: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 49 / 2017 Número plaza/s: 6695Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Didáctica de la Lengua y la LiteraturaDepartamento: Didáctica de la Lengua y la LiteraturaCentro (adscripción departamento): Facultad de MagisterioCentro (adscripción plaza) Facultad de Magisterio

Comisión titular:Presidente/a: Josep Ballester Roca C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Alexandre Bataller Catalá T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Teodoro Álvarez Angulo T.U. Universidad Complutense de MadridVocal 2º: Teresa Ribas Seix T.U. Universitat Autònoma de BarcelonaVocal 3º: Rosa Ana Martín Vegas T.U. Universidad de Salamanca

Comisión Suplente:Presidente/a: Gabriel Núñez Ruiz C.U. Universidad de AlmeríaSecretario/a: Montserrat Fons Esteve T.U. Universitat de BarcelonaVocal 1º: Javier Villoria Prieto T.U. Universidad de GranadaVocal 2º: Juli Palou Sangrà T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: M. Teresa Llamazares Prieto T.U. Universidad de León

CÓDIGO PLAZA/S: 50 / 2017 Número plaza/s: 503Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Didáctica de la MatemáticaDepartamento: Didáctica de la MatemáticaCentro (adscripción departamento): Facultad de MagisterioCentro (adscripción plaza) Facultad de MagisterioPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Luis Rafael Puig Espinosa C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Bernardo Gómez Alfonso C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Tomás Ortega del Rincón C.U. Universidad de ValladolidVocal 2º: María del Carmen López Esteban T.U. Universidad de SalamancaVocal 3º: Nuria Ángeles Climent Rodríguez T.U. Universidad de Huelva

Comisión Suplente:Presidente/a: Angel Gutiérrez Rodríguez C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Adela Jaime Pastor T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Alexander Maz Machado T.U. Universidad de CórdobaVocal 2º: Alicia Bruno Castañeda T.U. Universidad de La LagunaVocal 3º: M. Consuelo Cañadas Santiago T.U. Universidad de Granada

CÓDIGO PLAZA/S: 51 / 2017 Número plaza/s: 450Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Didáctica de la Expresión CorporalDepartamento: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y CorporalCentro (adscripción departamento): Facultad de MagisterioCentro (adscripción plaza) Facultad de MagisterioPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Pedro Sáenz-López Buñuel C.U. Universidad de HuelvaSecretario/a: Manuel Monfort Pañego T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Mar Cepero González C.U. Universidad de GranadaVocal 2º: M. Carmen Padilla Moledo T.U. Universidad de CádizVocal 3º: Emilio José Martínez López T.U. Universidad de Jaén

Comisión Suplente:Presidente/a: Antonio Fraile Aranda C.U. Universidad de ValladolidSecretario/a: Emilia Fernández García C.U. Universidad Complutense de MadridVocal 1º: Gemma Torres Luque T.U. Universidad de JaénVocal 2º: Álvaro Sicilia Camacho T.U. Universidad de AlmeríaVocal 3º: Javier Antonio Tamayo Fajardo T.U. Universidad de Huelva

Page 104: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 52 / 2017 Número plaza/s: 2445Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Psicología BásicaDepartamento: Psicología BásicaCentro (adscripción departamento): Facultad de PsicologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de PsicologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: M. Vicenta Mestra Escrivà C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Teresa Cervera Crespo T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Fernando Cuetos Vega C.U. Universidad de OviedoVocal 2º: Julio González Álvarez T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Javier Marín Serrano T.U. Universidad de Murcia

Comisión Suplente:Presidente/a: M. Ángeles Cerezo Jiménez C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Maria José Soler Boada T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Francisco J. Moltó Brotons C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Beatriz Martín del Rio T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 3º: M. Dolores Girbau Massana T.U. Universitat Jaume I de Castelló

CÓDIGO PLAZA/S: 53 / 2017 Número plaza/s: 5570Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Psicología Evolutiva y de la EducaciónDepartamento: Psicología Evolutiva y de la EducaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de PsicologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de PsicologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: José Carlos Núñez Pérez C.U. Universidad de OviedoSecretario/a: Ana María Miranda Casas C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Juan Luis Castejón Costa C.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: Adelina Gimeno Collado C.E.U. Universitat de ValènciaVocal 3º: M. Paloma González Castro T.U. Universidad de Oviedo

Comisión Suplente:Presidente/a: Antonio Valle Arias C.U. Universidade da CoruñaSecretario/a: Francisco Alcantud Marín C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: David Eduardo Saldaña Sage T.U. Universidad de SevillaVocal 2º: María Paz Viguer Seguí T.U. Universitat de ValènciaVocal 3º: Rosa García Castellar T.U. Universitat Jaume I de Castelló

CÓDIGO PLAZA/S: 54 / 2017 Número plaza/s: 6644Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Psicología Evolutiva y de la EducaciónDepartamento: Psicología Evolutiva y de la EducaciónCentro (adscripción departamento): Facultad de PsicologíaCentro (adscripción plaza) Facultad de PsicologíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Francisco Alcantud Marín C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Dolores Gil Llario T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Rosa María Vilaseca Momplet T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Onésimo Juncos Rabadán T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: José Manuel García Fernández T.U. Universitat d'Alacant

Comisión Suplente:Presidente/a: M. Dolores Prieto Sánchez C.U. Universidad de MurciaSecretario/a: Rafael García Ros T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Mercé García-Milá Palaudarias T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: Rafaela Marco Taverner T.U. Universitat de ValènciaVocal 3º: José Juan Castro Sánchez T.U. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Page 105: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 55 / 2017 Número plaza/s: 6604Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Estadística e Investigación OperativaDepartamento: Estadística e Investigación OperativaCentro (adscripción departamento): Facultad de Ciencias MatemáticasCentro (adscripción plaza) Facultad de Ciencias MatemáticasPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Francisco Montes Suay C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Enriqueta Vercher González C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Amelia Simó Vidal T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: José Vicente Segura Heras T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 3º: Ana María Debón Aucejo T.U. Universitat Politècnica de València

Comisión Suplente:Presidente/a: Ramón Álvarez-Valdés Olaguibel C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: M. Teresa León Mendoza T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Victoria Ibáñez Gual T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Inmaculada Sirvent Quílez T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 3º: Pablo Gregori Huerta T.U. Universitat Jaume I de Castelló

CÓDIGO PLAZA/S: 56 / 2017 Número plaza/s: 6647Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Educación Física y DeportivaDepartamento: Educación Física y DeportivaCentro (adscripción departamento): Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el DeporteCentro (adscripción plaza) Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el DeportePerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: José Devís Devís C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Luis Millán González Moreno T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Concepción Eloina Tuero del Prado T.U. Universidad de LeónVocal 2º: Mikel Zabala Díaz T.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Amelia Ferro Sánchez T.U. Universidad Politécnica de Madrid

Comisión Suplente:Presidente/a: Sergio José Ibáñez Godoy C.U. Universidad de ExtremaduraSecretario/a: Pedro Pérez Soriano T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Susana Aznar Laín T.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 2º: Julián Espartero Casado T.U. Universidad de LeónVocal 3º: Palma Chillón Garzón T.U. Universidad de Granada

CÓDIGO PLAZA/S: 57 / 2017 Número plaza/s: 6599Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Antropología SocialDepartamento: Sociología y Antropología SocialCentro (adscripción departamento): Facultad de Ciencias SocialesCentro (adscripción plaza) Facultad de Ciencias Sociales

Comisión titular:Presidente/a: Josepa Cucó Giner C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Beatriz Santamarina Campos T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Joan Josep Pujadas Muñoz C.U. Universitat Rovira i VirgiliVocal 2º: Pilar Monreal Requena T.U. Universidad Autónoma de MadridVocal 3º: Francisco Javier García Castaño C.U. Universidad de Granada

Comisión Suplente:Presidente/a: Carles Feixa Pámpols C.U. Universitat de LleidaSecretario/a: José María Valcuende del Río T.U. Universidad Pablo de OlavideVocal 1º: Montserrat Soronellas Masdeu T.U. Universitat Rovira i VirgiliVocal 2º: Carlos Giménez Romero C.U. Universidad Autónoma de MadridVocal 3º: M. Josefa Pastor Alfonso T.U. Universitat d'Alacant

Page 106: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 58 / 2017 Número plaza/s: 6694Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Trabajo Social y Servicios SocialesDepartamento: Trabajo Social y Servicios SocialesCentro (adscripción departamento): Facultad de Ciencias SocialesCentro (adscripción plaza) Facultad de Ciencias SocialesPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Jorge Garcés Ferrer C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: José Vicente Pérez Cosín T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Asunción Martínez Román C.E.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: M. José Aguilar Idáñez C.E.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 3º: Esther Raya Díez T.U. Universidad de La Rioja

Comisión Suplente:Presidente/a: José Antonio Gorri Goñi C.U. Universidad Pública de NavarraSecretario/a: Francisco José Ródenas Rigla T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Belén Agrela Romero T.U. Universidad de JaénVocal 2º: Enrique E. Raya Lozano C.E.U. Universidad de GranadaVocal 3º: Amalia Morales Villena T.U. Universidad de Granada

CÓDIGO PLAZA/S: 59 / 2017 Número plaza/s: 6568Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Fundamentos del Análisis EconómicoDepartamento: Análisis EconómicoCentro (adscripción departamento): Facultad de EconomíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Economía

Comisión titular:Presidente/a: Bernardino Cabrer Borrás C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Gonzalo Olcina Vauteren T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Aurora García Gallego C.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: Rosa María Badillo Amador T.U. Universidad Politécnica de CartagenaVocal 3º: M. Carmen Díaz Roldán T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

Comisión Suplente:Presidente/a: Francisco José Goerlich Gisbert C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Antonio Cuñat Cuñat T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Teresa Alguacil Marí T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: María del Carmen Marco Gil T.U. Universidad Politécnica de CartagenaVocal 3º: Carlos Llano Verduras T.U. Universidad Autónoma de Madrid

CÓDIGO PLAZA/S: 60 / 2017 Número plaza/s: 6566Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Organización de EmpresasDepartamento: Dirección de Empresas. Juan José Renau PiquerasCentro (adscripción departamento): Facultad de EconomíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Economía

Comisión titular:Presidente/a: Domingo Enrique Ribeiro Soriano C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Joan Ramón Sanchis Palacio C.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Daniel Palacios Marqués C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: M. Reyes González Ramírez C.U. Universitat d'AlacantVocal 3º: María Ripollés Meliá T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comisión Suplente:Presidente/a: Roberto Luna Arocas C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Sonia Cruz Ros T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Luis Gascó Gascó C.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: M. Ángeles López Cabarcos T.U. Universidade de Santiago de CompostelaVocal 3º: Ana Belén Escrig Tena T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Page 107: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 61 / 2017 Número plaza/s: 6567Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Métodos Cuantitativos para la Economía y la EmpresaDepartamento: Economía AplicadaCentro (adscripción departamento): Facultad de EconomíaCentro (adscripción plaza) Facultad de EconomíaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Juan Santiago Murgui Izquierdo C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Salvador Carrasco Arroyo C.E.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Pilar Olave Rubio C.U. Universidad de ZaragozaVocal 2º: Isabel Pilar Albadalejo Pina T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: M. Candelaria Gil Fariña T.U. Universidad de La Laguna

Comisión Suplente:Presidente/a: José Manuel Pavía Miralles C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Luis Eduardo Vila Lladosa T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Concepción Nieves González

ConcepciónC.U. Universidad de La Laguna

Vocal 2º: M. Pilar Martínez García T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: Ignacio Contreras Rubio T.U. Universidad Pablo de Olavide

CÓDIGO PLAZA/S: 62 / 2017 Número plaza/s: 5972Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Economía Financiera y Contabilidad (Área propia: 384 Finanzas Empresariales)Departamento: Finanzas EmpresarialesCentro (adscripción departamento): Facultad de EconomíaCentro (adscripción plaza) Facultad de Economía

Comisión titular:Presidente/a: Vicente Liern Carrión C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Carlos Lassala Navarré T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Francisco José Climent Diranzo T.U. Universitat de ValènciaVocal 2º: Ana Zorio Grima T.U. Universitat de ValènciaVocal 3º: María Sacramento Quintanilla Alfaro T.U. Universitat de València

Comisión Suplente:Presidente/a: Juan Carlos Gómez Sala C.U. Universitat d'AlacantSecretario/a: Irene Comeig Ramírez T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Pedro Sergio Carmona Ibáñez T.U. Universitat de ValènciaVocal 2º: M. Pilar Lino Sorlí T.U. Universitat de ValènciaVocal 3º: Cristina de Fuentes Barberá T.U. Universitat de València

CÓDIGO PLAZA/S: 63 / 2017 Número plaza/s: 6645Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Arquitectura y Tecnología de ComputadoresDepartamento: InformáticaCentro (adscripción departamento): Escuela Técnica Superior de IngenieríaCentro (adscripción plaza) Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Comisión titular:Presidente/a: Enrique S. Quintana Ortí C.U. Universitat Jaume I de CastellóSecretario/a: José Manuel Claver Iborra T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Federico Silla Jiménez T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: M. Blanca Caminero Herráez T.U. Universidad de Castilla-La ManchaVocal 3º: M. Asunción Castaño Álvarez T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comisión Suplente:Presidente/a: José Flich Cardo C.U. Universitat Politècnica de ValènciaSecretario/a: Fernando Pardo Carpio T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Julio Sahuquillo Borrás T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: M. Engracia Gómez Requena T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: M. Carmen Carrión Espinosa T.U. Universidad de Castilla-La Mancha

Page 108: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 64 / 2017 Número plaza/s: 4215Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Ciencia de la Computación e Inteligencia ArtificialDepartamento: InformáticaCentro (adscripción departamento): Escuela Técnica Superior de IngenieríaCentro (adscripción plaza) Escuela Técnica Superior de IngenieríaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Francesc Josep Ferri Rabasa C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Juan José Martínez Durá T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Luis Amable García Fernández T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 2º: M. Ángeles López Malo T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: M. José Aramburu Cabo T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comisión Suplente:Presidente/a: Rodrigo Martínez Bejar C.U. Universidad de MurciaSecretario/a: Inmaculada Coma Tatay T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Juan Antonio Sánchez Laguna T.U. Universidad de MurciaVocal 2º: M. Mercedes Marqués Andrés T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Miguel Ángel Cazorla Quevedo T.U. Universitat d'Alacant

CÓDIGO PLAZA/S: 65 / 2017 Número plaza/s: 6646Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Ciencia de la Computación e Inteligencia ArtificialDepartamento: InformáticaCentro (adscripción departamento): Escuela Técnica Superior de IngenieríaCentro (adscripción plaza) Escuela Técnica Superior de IngenieríaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Francesc Josep Ferri Rabasa C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Inmaculada Coma Tatay T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Violeta Migallón Gomis C.U. Universitat d'AlacantVocal 2º: Oriol Pujol Vila T.U. Universitat de BarcelonaVocal 3º: M. Mercedes Marqués Andrés T.U. Universitat Jaume I de Castelló

Comisión Suplente:Presidente/a: Pedro José Sanz Valero C.U. Universitat Jaume I de CastellóSecretario/a: M. Roser Benavent García T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Aída Valls Mateu T.U. Universitat Rovira i VirgiliVocal 2º: Jorge Recasens Ferrés T.U. Universitat Politècnica de CatalunyaVocal 3º: Dionís Boixader Ibáñez T.U. Universitat Politècnica de Catalunya

CÓDIGO PLAZA/S: 66 / 2017 Número plaza/s: 6696Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Ciencia de la Computación e Inteligencia ArtificialDepartamento: InformáticaCentro (adscripción departamento): Escuela Técnica Superior de IngenieríaCentro (adscripción plaza) Escuela Técnica Superior de IngenieríaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Francesc Josep Ferri Rabasa C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Juan de Mata Domingo Esteve T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Petia Ivanova Radeva T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: M. Ángeles López Malo T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Luis Baumela Molina C.U. Universidad Politécnica de Madrid

Comisión Suplente:Presidente/a: M. Violeta Migallón Gomis C.U. Universitat d'AlacantSecretario/a: Wladimiro Díaz Villanueva T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Oriol Pujol Vila T.U. Universitat de BarcelonaVocal 2º: M. Mercedes Marqués Andrés T.U. Universitat Jaume I de CastellóVocal 3º: Pedro José Sanz Valero C.U. Universitat Jaume I de Castelló

Page 109: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 67 / 2017 Número plaza/s: 1280Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Teoría de la Señal y ComunicacionesDepartamento: InformáticaCentro (adscripción departamento): Escuela Técnica Superior de IngenieríaCentro (adscripción plaza) Escuela Técnica Superior de IngenieríaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Enrique Navarro Camba C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Alberto González Salvador C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 1º: M. Gemma Piñero Sipán T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: Eva Rajo Iglesias T.U. Universidad Carlos III de MadridVocal 3º: José Francisco Monserrat del Río T.U. Universitat Politècnica de València

Comisión Suplente:Presidente/a: Beatriz Ortega Tamarit C.U. Universitat Politècnica de ValènciaSecretario/a: Valeriana Naranjo Ornedo T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 1º: Vicenç Almenar Terre T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: María de Diego Antón T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Roberto Gil Pita T.U. Universidad de Alcalá

CÓDIGO PLAZA/S: 68 / 2017 Número plaza/s: 6201Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Teoría de la Señal y ComunicacionesDepartamento: InformáticaCentro (adscripción departamento): Escuela Técnica Superior de IngenieríaCentro (adscripción plaza) Escuela Técnica Superior de IngenieríaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Enrique Navarro Camba C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: María de Diego Antón T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 1º: Alberto González Salvador C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 2º: José Javier López Monfort C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Carolina Pascual Villalobos T.U. Universitat d'Alacant

Comisión Suplente:Presidente/a: Manuel Rosa Zurera C.U. Universidad de AlcaláSecretario/a: M. Gemma Piñero Sipán T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 1º: Pedro Vera Candeas T.U. Universidad de JaénVocal 2º: Ramón Miralles Ricós T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Marta Cabedo Fabrés T.U. Universitat Politècnica de València

CÓDIGO PLAZA/S: 69 / 2017 Número plaza/s: 4471Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: ElectrónicaDepartamento: Ingeniería ElectrónicaCentro (adscripción departamento): Escuela Técnica Superior de IngenieríaCentro (adscripción plaza) Escuela Técnica Superior de IngenieríaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Emilio Soria Olivas C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Marcelino Martínez Sober T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: Concepción Aldea Chagoyen T.U. Universidad de ZaragozaVocal 2º: Aurelio Arenas Dalla-Vecchia T.U. Universidad de MurciaVocal 3º: M. Jesús Hernández Muñoz T.U. Universidad Autónoma de Madrid

Comisión Suplente:Presidente/a: Juan Francisco Guerrero Martínez C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Manuel Bataller Mompeán T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: María Aboy Cebrián T.U. Universidad de ValladolidVocal 2º: M. Lourdes Pelaz Montes C.U. Universidad de ValladolidVocal 3º: José Luis Castaño Palazón T.U. Universidad Autónoma de Madrid

Page 110: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CÓDIGO PLAZA/S: 70 / 2017 Número plaza/s: 6206Categoría: Profesor/a Titular de Universidad Dedicación: T.C. Número de plazas: 1Área: Tecnología ElectrónicaDepartamento: Ingeniería ElectrónicaCentro (adscripción departamento): Escuela Técnica Superior de IngenieríaCentro (adscripción plaza) Escuela Técnica Superior de IngenieríaPerfil: Para impartir docencia en valenciano

Comisión titular:Presidente/a: Enrique José Sanchis Peris C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Silvia Casans Berga T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: José Antonio Carrasco Hernández T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: Yolanda Jiménez Jiménez T.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Francisco José Ballester Merelo T.U. Universitat Politècnica de València

Comisión Suplente:Presidente/a: Diego Ramírez Muñoz C.U. Universitat de ValènciaSecretario/a: Asunción Edith Navarro Antón T.U. Universitat de ValènciaVocal 1º: M. Julia Arias Rodríguez T.U. Universidad Miguel Hernández de ElcheVocal 2º: José Millet Roig C.U. Universitat Politècnica de ValènciaVocal 3º: Ricardo José Colom Palero T.U. Universitat Politècnica de València

Page 111: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANEXO II

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

CÓDIGO PLAZA: Nº Plaza: Cuerpo docente:

Área de conocimiento:

Fecha resolución convocatoria: Fecha BOE convocatoria:

2. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento/ Nacionalidad DNI /Pasaporte

Domicilio Municipio / Código Postal

Teléfono Teléfono móvil Dirección electrónica

3. REQUISITOS GENERALES

DNI PASAPORTE OTROS: ……………………………………………………………………………………*Sólo serán válidas las fotocopias que hayan sido cotejadas en los organismos oficiales enumerados en la base 3.1 de la convocatoria.

4. REQUISITOS ESPECIFICOS

ACREDITACIÓN: Cuerpo ………………….…………………..…… Fecha resolución: …………..……………….

HABILITACIÓN: Cuerpo ………………………………………….. Fecha resolución: .......................................... B.O.E. .........................................

FUNCIONARIO/A DOCENTE UNIVERSITARIO/A: Cuerpo …………………………………Universidad………………..……………………….…. Fecha resolución nombramiento……………………………….. B.O.E ………………………. Fecha toma posesión: …………………………………

PROFESORES/AS DE OTROS ESTADOS (Pertenecientes a la Unión Europea o espacios de libre circulación de trabajadores y en posición equiparable a la del cuerpo docente de la plaza convocada)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:...........................................................................................................................................................................................*Sólo serán válidas las fotocopias que hayan sido cotejadas en los organismos oficiales enumerados en la base 3.1 de la convocatoria.

5. PAGO DE TASAS

EFECTIVO en cuenta TRANSFERENCIA a cuenta EXENCIÓN/BONIFICACIÓN: …………………………………………….

*Debe adjuntar a la instancia el resguardo acreditativo del ingreso y en su caso, certificado acreditativo que justifique la exención o bonificación.

El/La abajo firmante DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública y SOLICITA ser admitido/a al concurso comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, 5 de Abril.

Fecha solicitud instancia: Firma:

RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Avda. Blasco Ibáñez 13 , 46010 - València)

Page 112: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659
Page 113: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ANEXO IV

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN QUE DEBEN OBSERVAR LAS COMISIONES QUE DEBEN RESOLVER LOS CONCURSOS DE ACCESO A PLAZAS DE FUNCIONARIO/A DE LOS

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Para la valoración de los candidatos/as en los concursos de acceso a plazas de funcionariado docente, las comisiones fijarán unos criterios que en todo caso atribuirán los siguientes valores a los méritos incluidos en el historial académico, docente, investigador, de gestión, y si procede, asistencial, de los/las candidatos/as:

PROFESORES/PROFESORAS TITULARES DE UNIVERSIDAD

Investigación 35%Docencia Universitaria 35%Otros méritos 10%Conocimiento de la lengua propia de la Universidad de Valencia 10%Participación en tareas de gestión 10%

En el caso de extranjeros/as que puedan acceder a la función pública, de acuerdo con la legislación aplicable, un requisito para poder concursar será, el conocimiento debidamente acreditado, de cualquiera de las dos lenguas oficiales a la Universidad de Valencia.

Page 114: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Universitat Jaume I Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Programa grups d’investigació d’alt rendiment segons el PPF, codi grup 069, codi: 17I089. [2017/5600]

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2017, del Rectorado, por la que se convoca una oferta pública para la selección de una plaza de personal investigador de este organismo, con contrato laboral temporal por obra o servicio a tiempo parcial. Programa grupos de investigación de alto rendi-miento según el PPF, código grupo 069, código: 17I089. [2017/5600]

El Rectorat de la Universitat Jaume I, fent ús de les competències que li confereix la legislació vigent, convoca una oferta pública de per-sonal investigador d’acord amb les bases següents.

Primera. Denominació del lloc de treballPersonal investigador.

Segona. Retribució íntegra mensualLa retribució íntegra mensual, inclosa la part proporcional de les

pagues extres, serà de 482,01 euros en concepte de sou base.

Tercera. Objecte i períodeCol·laborar en la realització del projecte «Desarrollo de algorit-

mos de control para sistemas distribuidos implementables mediante estándares industriales» amb funcions de tècnic/a superior de suport a la investigació.

La durada prevista d’aquest contracte serà de dos mesos i mig. En tot cas la durada del contracte està vinculada a la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària d’aquest.

El període de prova establert serà el que s’indique en la legislació laboral en vigor.

Quarta. Jornada de treballA temps parcial (15 hores setmanals).

Cinquena. Requisits dels aspirantsSer espanyol/a o nacional d’un estat membre de la Unió Europea

o nacional d’aquells estats en què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es trobe definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s’ha especi-ficat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el permís de treball i de residència en el moment de la contractació.

Tenir complits 16 anys.Estar en possessió de la titulació de Grau en Enginyeria en Tecno-

logies Industrials, o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l’homologació o la declaració d’equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualifi-cació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret comunitari. En el cas de titulacions obtin-gudes en l’estranger que no es troben homologades, declarada la seua equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de pre-sentació de sol·licituds es podrà substituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l’òrgan convocant equivalent a l’exigida en la convocatòria, pel d’acreditar haver iniciat la tramitació per a l’ho-mologació, declaració d’equivalència o reconeixement, rescindint-se el contracte si l’autoritat competent resol la seua denegació, entenent que existeix denegació quan aquesta es condiciona al compliment de determinats requisits, en tant no es complisquen.

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.

No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les seues funcions públiques. Els aspirants la nacio-

El Rectorado de la Universitat Jaume I, en uso de las competencias que le confiere la legislación vigente, convoca una oferta pública de personal investigador de acuerdo con las siguientes bases.

Primera. Denominación del puesto de trabajoPersonal investigador.

Segunda. Retribución íntegra mensualLa retribución íntegra mensual, incluida la parte proporcional de las

pagas extras, será de 482,01 euros en concepto de sueldo base.

Tercera. Objeto y períodoColaborar en la realización del proyecto: «Desarrollo de algoritmos

de control para sistemas distribuidos implementables mediante están-dares industriales» con funciones de técnico/a superior de apoyo a la investigación.

La duración prevista de este contrato será de 2,5 meses. En todo caso, la duración del contrato estará vinculada a la duración del proyec-to y la disponibilidad presupuestaria del mismo.

El período de prueba establecido será el que se indique en la legis-lación laboral en vigor.

Cuarta. Jornada de trabajoA tiempo completo (15 horas semanales).

Quinta. Requisitos de los aspirantesSer español/a o nacional de un estado miembro de la Unión Europea

o nacional de aquellos estados a que, en virtud de tratados internaciona-les celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, se aplique la libre circulación de trabajadores, en los términos en que esta se encuentro definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-pea. Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferen-te a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.

Tener cumplidos 16 años.Estar en posesión de la titulación de grado en Ingeniería en Tecno-

logías Industriales o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la corres-pondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación o la declaración de equivalencia a titulación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comu-nitario. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero que no se encuentren homologadas, declarada su equivalencia o reconocidas en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes se podrá sustituir este requisito, siempre y cuando la titulación se presuma por el órgano convocante equivalente a la exigida en la convocatoria, por el de acreditar haber iniciado la tramitación para la homologación, decla-ración de equivalencia o reconocimiento, rescindiéndose el contrato si la autoridad competente resuelve su denegación, entendiendo que existe denegación cuando la misma se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos, en tanto no se cumplan.

No sufrir enfermedad ni estar afectado por limitación física o psí-quica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes funciones.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del ser-vicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de sus funciones públicas. Los aspirantes

Page 115: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar incursos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su estado, el acceso a la función pública.

Estos requisitos deben poseerse al día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la signatura del contrato de trabajo.

Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista de admitidos/excluidos, incluso una vez finalizado el proceso selectivo, se advierte inexactitud o falsedad en las solicitudes o en la documentación aportada por el personal aspirante, esta se considerará defecto insubsa-nable y se resolverá con su exclusión en el procedimiento.

Sexta. Méritos preferentesExperiencia demostrable en programación de sistemas automatiza-

ción industrial con la norma IEC-61499.Conocimiento en control automático y automatización de sistemas,

en concreto el control basado en eventos.

Séptima. Sistema selectivo de la plazaPor parte de la comisión encargada de resolver esta selección, se

valorará los currículos de los aspirantes de acuerdo con el baremo que figura en el anexo II. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una prueba y/o entrevista a los aspirantes. En el supuesto de realizar la prueba esta será eliminatoria y podrá ser teórica y/o práctica; se puntuará de 0 a 10 puntos, y será necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarla.

Los méritos alegados en el currículo que no se hayan justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.

La comisión evaluadora puede declarar desierto el procedimiento de selección en que caso de que valorados los méritos y, en su caso, reali-zada la prueba y la entrevista, el perfil de los candidatos no se ajuste, en su totalidad, a las necesidades del proyecto.

Octava. Comisión evaluadoraLa comisión evaluadora tiene la estructura que figura en el anexo

III de esta convocatoria.Los miembros de la comisión deben abstenerse de intervenir cuando

coincida en ellos alguna circunstancia de las previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El presidente puede solicitar a los miembros de la comisión una declaración expresa de no encontrarse en ningún de las circunstancias previstas en los artículos mencionados.

La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir de la apli-cación de estas normas, así como en el que pueda producirse de los casos no previstos.

El procedimiento de actuación de la comisión se debe ajustar en todo momento al que dispone Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Para cualquier aclaración sobre la convocatoria, las personas inte-resadas pueden dirigirse al profesor Julio Ariel Romero Pérez (e-mail: [email protected]).

Novena. Presentación de instanciasLas solicitudes, formalizadas de acuerdo con el modelo que se

adjunta en el anexo I, junto al currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, se deben presentar en el Registro General de la Universitat Jaume I o por cualquiera de los procedimientos estableci-dos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (que se mantiene en vigor en aplicación del penúltimo párrafo de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimien-to administrativo común de las administraciones públicas), en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

A la solicitud se unirá la siguiente documentación:a) Una fotocopia del documento nacional de identidad.b) Currículo, con los méritos justificados documentalmente.En el apartado «Código» de la solicitud debe figurar el número

16900.Las instancias presentadas en las oficinas de correos deben cumplir

con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento

nalitat dels quals no siga l’espanyola hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l’accés a la funció pública.

Aquests requisits han de posseir-se al dia de la finalització del ter-mini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins al moment de la signatura del contracte de treball.

Si en qualsevol moment posterior a l’aprovació de la llista d’adme-sos/exclosos, fins i tot una vegada finalitzat el procés selectiu, s’adver-teix inexactitud o falsedat en les sol·licituds o en la documentació apor-tada pel personal aspirant, aquesta es considerarà defecte inesmenable i es resoldrà amb la seua exclusió en el procediment.

Sisena. Mèrits preferentsExperiència demostrable en programació de sistemes automatització

industrial amb la norma IEC-61499.Coneixements en Control Automàtic i Automatització de sistemes,

en concret el control basat en esdeveniments.

Setena. Sistema selectiu de la plaçaPer part de la comissió encarregada de resoldre aquesta selecció,

es valorarà els currículums dels aspirants d’acord amb el barem que figura en l’annex II. La comissió pot, si ho considera oportú, realitzar una prova i/o entrevista als aspirants. En el supòsit de realitzar la prova aquesta serà eliminatòria i podrà ser teòrica i/o pràctica; es puntuarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la.

Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat docu-mentalment en el termini de presentació d’instàncies no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selec-ció en què cas que valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada la prova i l’entrevista, el perfil dels candidats no s’ajuste, en la seua totalitat, a les necessitats del projecte.

Huitena. Comissió avaluadoraLa comissió avaluadora té l’estructura que figura en l’annex III

d’aquesta convocatòria.Els membres de la comissió han d’abstenir-se d’intervenir quan

coincidisca en ells alguna circumstància de les previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

El president pot sol·licitar als membres de la comissió una declara-ció expressa de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en els articles esmentats.

La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir de l’aplicació d’aquestes normes, així com en el que puga produir-se dels casos no previstos.

El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en tot moment al que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurí-dic del Sector Públic.

Per a qualsevol aclariment sobre la convocatòria, les persones inte-ressades poden dirigir-se al professor Julio Ariel Romero Pérez (e-mail: [email protected]).

Novena. Presentació d’instànciesLes sol·licituds, formalitzades d’acord amb el model que s’adjunta

en l’annex I, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, s’han de presentar en el Registre General de la Uni-versitat Jaume I o per qualsevol dels procediments establits en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques), en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

A la sol·licitud s’unirà la documentació següent:a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat.b) Currículum, amb els mèrits justificats documentalment.En l’apartat «Codi» de la sol·licitud ha de figurar el número 16900.

Les instàncies presentades a les oficines de correus han de complir el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels serveis de

Page 116: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

de los servicios de Correos. Las instancias se deben presentar en sobre abierto para que el empleado estampe el sello de fechas en la parte superior izquierda de las solicitudes. Ha figurar con claridad el nombre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada en la fecha de entrada en el registro general de esta universidad.

No será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, hay suficiente con la declaración jurada de la persona interesada sobre la autenticidad de aquellos, así como sus datos que figuran en la instancia, sin perjuicio que en cualquier momento la comi-sión o la Universitat pueda requerir los aspirantes para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que hayan sido objeto de valoración.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deben presentar fotocopia del documento que acre-dite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acreditan el vín-culo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con que tengan dicho vínculo. Asimismo, deben presentar declaración jurada o promesa de este que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho que el aspirante vive a su costa o está a su cargo.

Diez. Lista de admitidos y resultado de la selecciónFinalizado el plazo para presentar instancias, el rector dictará una

resolución por la que se aprobará la lista de admitidos y excluidos en este proceso selectivo, así como la composición del comisión evalua-dora encargado de juzgarlo.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, los acuerdos de la comisión evaluadora y el resultado de este proceso de selección se publicarán en el tablero de anuncios del Servicio de Recur-sos Humanos, sito en la segunda planta del Edificio Rectorado y Servi-cios Centrales, campus del Río Seco de la Universitat Jaume I, y en la siguiente dirección de internet: http://www.uji.es/serveis/rrhh/

Once. Norma finalEsta convocatoria, sus bases y todos los actas administrativos que

se puedan derivar de esta y de las actuaciones de la comisión evalua-dora, pueden ser impugnados por parte de las personas interesadas en los casos y forma que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Asimismo, la administración, en su caso, puede revisar las resolu-ciones de la comisión evaluadora, de acuerdo con la mencionada norma.

Castellón de la Plana, 16 de junio de 2017.– El rector: Vicent Cli-ment Jordà.

ANEXO ISolicitud

DATOS PERSONALESPrimer apellido: Segundo apellido: Nombre: Fecha de nacimiento: DNI: Teléfono:Dirección electrónica: Dirección y código postal: Localidad/comarca y provincia:

Código: 16900.

SOLICITOLa admisión en el proceso selectivo para cubrir una plaza temporal

d ..., convocado por Resolución de fecha ..., publicada en el Diari Ofi-cial de la Generalitat Valenciana número ...

DECLAROQue son ciertos los datos que se consignan y que reúno las condi-

ciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en esta convocatoria.

Correus: les instàncies s’han de presentar en sobre obert perquè l’emple-at estampe el segell de dates en el part superior esquerra de les sol·lici-tuds, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la data. Si no es fa així, es considerarà presentada en la data d’entrada en el registre general d’aquesta universitat.

No serà necessària la compulsa dels documents que es presenten fotocopiats, n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interes-sada sobre l’autenticitat d’aquells, així com les seues dades que figuren en la instància, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o la Universitat puga requerir els aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i documents aportats, que hagen sigut objecte de valoració.

Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar han de presentar fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d’un altre estat amb què tinguen el dit vincle. Així mateix, han de presentar declaració jurada o promesa d’aquest que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l’aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.

Deu. Llista d’admesos i resultat de la seleccióFinalitzat el termini per a presentar instàncies, el rector dictarà una

resolució per la qual s’aprovarà la llista d’admesos i exclosos en aquest procés selectiu, així com la composició de la comissió avaluadora encarregada de jutjar-ho.

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria, els acords de la comissió avaluadora i el resultat d’aquest procés de selec-ció es publicaran al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans, siti a la segona planta de l’edifici Rectorat i Serveis Centrals, campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I, i en la següent adreça d’internet: http://www.uji.es/serveis/rrhh/

Onze. Norma finalAquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administra-

tius que es puguen derivar d’aquesta i de les actuacions de la comissió avaluadora, poden ser impugnats per part de les persones interessades en els casos i forma que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l’administració, si escau, pot revisar les resolucions de la comissió avaluadora, d’acord amb l’esmentada norma.

Castelló de la Plana, 16 de juny de 2017.– El rector: Vicent Climent Jordà.

ANNEX ISol·licitud

DADES PERSONALSPrimer cognom: Segon cognom: Nom: Data de naixement: DNI: Telèfon:Adreça electrònica: Adreça i codi postal: Localitat/comarca i província:

Codi: 16900.

SOL·LICITEL’admissió en el procés selectiu per a cobrir una plaça temporal d

..., convocat per la Resolució de data ..., publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número ...

DECLAREQue són certes les dades que s’hi consignen i que reunisc les con-

dicions exigides per a l’ingrés en la funció pública i les especialment assenyalades en aquesta convocatòria.

Page 117: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

(Firma)

Castellón de la Plana, ... d ... de 201...

RECTORADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I

Sus datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universitat Jaume I, que se compromete a no hacer un uso dife-rente de aquel para el cual fueron solicitados, de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal. Puede ejercer, por escrito, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, ante el Servicio de Recursos Humanos de esta universidad.

ANEXO IIBaremo

A) Formación relacionada con el proyecto y perfil de la plaza:A.1) Expediente académico: hasta 15 puntos.A.2) Becas: hasta 15 puntos.B) Experiencia en actividades profesionales o de I+D relacionadas

con el perfil de la plaza (tiempo en puestos de trabajo, publicaciones, ponencias y comunicaciones presentadas a congresos, participación en proyectos de investigación y/o contratos con administración/empresa, estancias en otros centros de investigación): hasta 40 puntos.

C) Otros méritos (inglés): hasta 10 puntos.D) Entrevista, destinada a evaluar los conocimientos del candidato

o candidata en relación con las tareas a desarrollar en el proyecto (hasta 20 puntos).

Será posible aplicar coeficientes correctores que midan la adecua-ción de los méritos alegados al perfil de la plaza.

ANEXO IIIComisión evaluadora

Comisión evaluadora titular:Presidente: un vicerrector o vicerrectora de la Universitat Jaume I.Vocales: tres en representación de la Universitat Jaume I.Secretario: un funcionario o funcionaria de carrera del Servicio de

Recursos Humanos, que actuará como secretario o secretaria con voz pero sin voto.

Comisión evaluadora suplente: la misma estructura.

(Firma)

Castelló de la Plana, ... d ... de 201...

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automa-titzat de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer-ne un ús diferent d’aquell per al qual van ser sol·licitades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Podeu exercir, per escrit, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, davant el Servei de Recursos Humans d’aquesta universitat.

ANNEX IIBarem

A) Formació relacionada amb el projecte i perfil de la plaça.A.1) Expedient acadèmic: fins a 15 punts.A.2) Beques : fins a 15 punts.B) Experiència en activitats professionals o d’R+D relacionades

amb el grup i perfil de la plaça (temps en el lloc de treball, publicaci-ons, ponències i comunicacions presentades a congressos, participació en projectes d’investigació i/o contractes amb administració/empresa, estades en altres centres d’investigació): fins a 40 punts.

C) Altres mèrits (anglès): fins a 10 punts.D) Entrevista, destinada a avaluar els coneixements del candidat o

candidata en relació amb les tasques a desenvolupar en el projecte: fins a 20 punts.

Serà possible aplicar coeficients correctors que mesuren l’adequació dels mèrits al·legats al perfil de la plaça.

ANNEX IIIComissió avaluadora

Comissió avaluadora titular:President: un vicerector o vicerectora de la Universitat Jaume I.Vocals: tres en representació de la Universitat Jaume I.Secretari: un funcionari o funcionària de carrera del Servei de

Recursos Humans, que actuarà com a secretari o secretària amb veu però sense vot.

Comissió avaluadora suplent: la mateixa estructura.

Page 118: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a d’infermeria del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 8590) pel pro-cediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6365]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se pro-vee la plaza de director/a de enfermería del Departamen-to de Salud de Orihuela, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 8590) por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6365]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos Humans i Econòmics, de data 29 de juny de 2017, elevada en data 15 de juny de 2017 per la comissió de valoració creada per a avaluar la convocatòria per a la provisió de la plaça de director/a d’infermeria del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recur-sos Humans i Econòmics (DOGV 8005, 22.03.2017).

Fent ús de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-ca, resolc:

Nomenar Francisco Jesús García Gómez director d’infermeria del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició, en el termi-ni d’un mes, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació, davant el jutjat contenciós administratiu que corresponga al seu domicili o davant la seu del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-nistrativa. No obstant açò podrà interposar qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 30 de juny de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recursos Humanos y Económicos, de fecha 29 de junio de 2017, elevada en fecha 15 de junio de 2017 por la comisión de valoración creada para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de director/a de enfermería del Departamento de Salud de Orihuela dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos (DOGV 8005, 22.03.2017).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se establece el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a Francisco Jesús García Gómez como director de enfer-mería del Departamento de Salud de Orihuela dependiente de la Conse-lleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, podrá interponerse potestativamente el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda a su domi-cilio o ante la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de València, a su elección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime para la defensa de sus intereses.

València, 30 de junio de 2017.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

Page 119: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut d’Alacant - Hospital General dependent de la Con-selleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 47249) pel procediment de lliure designació, convo-cat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6347]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de subdirector/a económico/a del Departamento de Salud de Alicante - Hospital General, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (núme-ro puesto 47249) por el procedimiento de libre designa-ción, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Econó-micos. [2017/6347]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos Humans i Econòmics, de data 29 de juny de 2017, elevada en data 16 de juny de 2017 per la comissió de valoració creada per a avaluar la convocatòria per a la provisió de la plaça de subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut d’Alacant – Hospital General dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics (DOGV 8003, 20.03.2017).

Fent ús de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-ca, resolc:

Nomenar Isabel Bermúdez Bellido subdirectora econòmica del Departament de Salut d’Alacant – Hospital General dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició, en el termi-ni d’un mes, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació, davant el jutjat del con-tenciós administratiu que corresponga al seu domicili o davant la seu del Jutjat del Contenciós Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant açò podrà interposar qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 30 de juny de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recursos Humanos y Económicos, de fecha 29 de junio de 2017, elevada en fecha 16 de junio de 2017 por la comisión de valoración creada para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de subdirector/a económico/a del Departamento de Salud de Alicante – Hospital General dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedi-miento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos (DOGV 8003, 20.03.2017).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se establece el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a Isabel Bermúdez Bellido como subdirectora económica del Departamento de Salud de Alicante – Hospital General dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, podrá interponerse potestativamente el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda a su domi-cilio o ante la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de València, a su elección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime para la defensa de sus intereses.

València, 30 de junio de 2017.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

Page 120: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector/a mèdic/a del Departament de Salut d’Alacant - Hospital General dependent de la Con-selleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 4799) pel procediment de lliure designació, convo-cat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6351]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de subdirector/a médico/a del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General, dependiente de la Conselle-ria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 4799) por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6351]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos Humans i Econòmics, de data 29 de juny de 2017, elevada en data 16 de juny de 2017 per la comissió de valoració creada per a avaluar la convocatòria per a la provisió de la plaça de subdirector/a mèdic/a del Departament de Salut d’Alacant – Hospital General dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics (DOGV 8005, 22.03.2017).

Fent ús de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-ca, resolc:

Nomenar M.ª Rosario García Santafé subdirectora mèdica del Departament de Salud d’Alacant – Hospital General dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició, en el termi-ni d’un mes, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació, davant el jutjat del con-tenciós administratiu que corresponga al seu domicili o davant la seu del Jutjat del Contenciós Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant açò podrà interposar qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 30 de juny de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recursos Humanos y Económicos, de fecha 29 de junio de 2017, elevada en fecha 16 de junio de 2017 por la comisión de valoración creada para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de subdirector/a médico/a del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos (DOGV 8005, 22.03.2017).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se establece el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a M.ª Rosario García Santafé como subdirectora médica del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, podrá interponerse potestativamente el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda a su domi-cilio o ante la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de València, a su elección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime para la defensa de sus intereses.

València, 30 de junio de 2017.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

Page 121: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector/a d’infermeria del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 41202) pel pro-cediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6353]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de subdirector/a de enfermería del Departamen-to de Salud de Orihuela, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 41202) por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6353]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos Humans i Econòmics, de data 29 de juny de 2017, elevada en data 15 de juny de 2017 per la comissió de valoració creada per a avaluar la convocatòria per a la provisió de la plaça de subdirector/a d’infermeria del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics (DOGV 8005, 22.03.2017).

Fent ús de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-ca, resolc:

Nomenar Ana M.ª Gamayo Serna subdirector/a d’infermeria del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició, en el termi-ni d’un mes, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació, davant el jutjat contenciós administratiu que corresponga al seu domicili o davant la seu del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-nistrativa. No obstant açò podrà interposar qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 30 de juny de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recur-sos Humanos y Económicos, de fecha 29 de junio de 2017, elevada en fecha 15 de junio de 2017 por la comisión de valoración creada para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de subdirector/a de enfermería del Departamento de Salud de Orihuela dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos (DOGV 8005, 22.03.2017).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se establece el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a Ana M.ª Gamayo Serna como subdirectora de enferme-ría del Departamento de Salud de Orihuela dependiente de la Conselle-ria de Sanidad Universal y Salud Pública.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, podrá interponerse potestativamente el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda a su domi-cilio o ante la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de València, a su elección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime para la defensa de sus intereses.

València, 30 de junio de 2017.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

Page 122: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a mèdic/a d’hospital del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sani-tat Universal i Salut Pública (número de lloc 60202) pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recur-sos Humans i Econòmics. [2017/6355]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se pro-vee la plaza de director/a médico/a de hospital del Depar-tamento de Salud de Orihuela, dependiente de la Con-selleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 60202) por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6355]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos Humans i Econòmics, de data 29 de juny de 2017, elevada en data 15 de juny de 2017 per la comissió de valoració creada per a avaluar la convocatòria per a la provisió de la plaça de director/a mèdic/a d’hospi-tal del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics (DOGV 8004, 21.03.2017).

Fent ús de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-ca, resolc:

Nomenar M.ª Pilar Santos Fuster directora mèdica d’hospital del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició, en el termi-ni d’un mes, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació, davant el jutjat del con-tenciós administratiu que corresponga al seu domicili o davant la seu del Jutjat del Contenciós Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant açò podrà interposar qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 30 de juny de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recursos Humanos y Económicos, de fecha 29 de junio de 2017, elevada en fecha 15 de junio de 2017 por la comisión de valoración creada para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de director/a médico/a de hospital del Departamento de Salud de Orihuela dependiente de la Con-selleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos (DOGV 8004, 21.03.2017).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se establece el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a M.ª Pilar Santos Fuster como directora médica de hospi-tal del Departamento de Salud de Orihuela dependiente de la Conselle-ria de Sanidad Universal y Salud Pública.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, podrá interponerse potestativamente el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda a su domi-cilio o ante la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de València, a su elección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime para la defensa de sus intereses.

València, 30 de junio de 2017.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

Page 123: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector/a mèdic/a del Departament de Salut d’Elda dependent de la Conselleria de Sanitat Uni-versal i Salut Pública (número de lloc 3994) pel procedi-ment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6356]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de subdirector/a médico/a del Departamento de Salud de Elda, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 3994) por el procedimiento de libre designación, convocado por Reso-lución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6356]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos Humans i Econòmics, de data 29 de juny de 2017, elevada en data 16 de juny de 2017 per la comissió de valoració creada per a avaluar la convocatòria per a la provisió de la plaça de subdirector/a mèdic/a del Departament de Salut d’Elda dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recur-sos Humans i Econòmics (DOGV 8005, 22.03.2017).

Fent ús de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-ca, resolc:

Nomenar Joana Requena Puche subdirectora mèdica del Departa-ment de Salud d’Elda dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició, en el termi-ni d’un mes, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació, davant el jutjat contenciós administratiu que corresponga al seu domicili o davant la seu del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-nistrativa. No obstant açò podrà interposar qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 30 de juny de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recur-sos Humanos y Económicos, de fecha 29 de junio de 2017, elevada en fecha 16 de junio de 2017 por la comisión de valoración creada para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de subdirector/a médico/a del Departamento de Salud de Elda dependiente de la Con-selleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos (DOGV 8005, 22.03.2017).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se establece el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a Joana Requena Puche como subdirectora médica del Departamento de Salud de Elda dependiente de la Conselleria de Sani-dad Universal y Salud Pública.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, podrá interponerse potestativamente el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda a su domi-cilio o ante la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de València, a su elección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime para la defensa de sus intereses.

València, 30 de junio de 2017.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

Page 124: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prove-eix la plaça de director/a mèdic/a d’atenció primària del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conse-lleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 8588) pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6357]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se pro-vee la plaza de director/a médico/a de atención primaria del Departamento de Salud de Orihuela, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (núme-ro puesto 8588) por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6357]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos Humans i Econòmics, de data 29 de juny de 2017, elevada en data 15 de juny de 2017 per la comissió de valoració creada per a avaluar la convo-catòria per a la provisió de la plaça de director/a mèdic d’atenció primà-ria del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics (DOGV 8005, 22.03.2017).

Fent ús de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-ca, resolc:

Nomenar M.ª Rosario Sansano Trives directora mèdica d’atenció primària del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conse-lleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició, en el termi-ni d’un mes, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació, davant el jutjat del con-tenciós-administratiu que corresponga al seu domicili o davant la seu del Jutjat del Contenciós-Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-tenciosa administrativa. No obstant açò podrà interposar qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 30 de juny de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recursos Humanos y Económicos, de fecha 29 de junio de 2017, elevada en fecha 15 de junio de 2017 por la comisión de valoración creada para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de director/a médico/a de atención primaria del Departamento de Salud de Orihuela dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedi-miento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos (DOGV 8005, 22.03.2017).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se establece el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a M.ª Rosario Sansano Trives como directora médica de atención primaria del Departamento de Salud de Orihuela dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, podrá interponerse potestativamente el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda a su domi-cilio o ante la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de València, a su elección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime para la defensa de sus intereses.

València, 30 de junio de 2017.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

Page 125: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a d’infermeria d’atenció primària del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conse-lleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 13811) pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6358]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de director/a de enfermería de atención primaria del Departamento de Salud de Orihuela, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (núme-ro puesto 13811) por el procedimiento de libre designa-ción, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Econó-micos. [2017/6358]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos Humans i Econòmics, de data 29 de juny de 2017, elevada en data 15 de juny de 2017 per la comissió de valoració creada per a avaluar la convocatòria per a la provisió de la plaça de director/a d’infermeria d’atenció primària del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics (DOGV 8002, 17.03.2017).

Fent ús de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-ca, resolc:

Nomenar M.ª José Alcocer Pertegal directora d’infermeria d’atenció primària del Departament de Salut d’Orihuela dependent de la Conse-lleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició, en el termi-ni d’un mes, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació, davant el jutjat contenciós administratiu que corresponga al seu domicili o davant la seu del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-nistrativa. No obstant açò podrà interposar qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 30 de juny de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recursos Humanos y Económicos, de fecha 29 de junio de 2017, elevada en fecha 15 de junio de 2017 por la comisión de valoración creada para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de director/a de enfermería de atención primaria del Departamento de Salud de Orihuela dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedi-miento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos (DOGV 8002, 17.03.2017).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se establece el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a M.ª José Alcocer Pertegal como directora de enfermería de atención primaria del Departamento de Salud de Orihuela dependien-te de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, podrá interponerse potestativamente el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda a su domi-cilio o ante la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de València, a su elección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime para la defensa de sus intereses.

València, 30 de junio de 2017.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

Page 126: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a de centre de l’Hospital Sant Vicent del Raspeig dependent de la Conselleria de Sanitat Uni-versal i Salut Pública (número de lloc 7670) pel procedi-ment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6366]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se provee la plaza de director/a de centro del Hospital San Vicen-te del Raspeig, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 7670) por el procedimiento de libre designación, convocado por Reso-lución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6366]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos Humans i Econòmics, de data 29 de juny de 2017, elevada en data 16 de juny de 2017 per la comissió de valoració creada per a avaluar la convo-catòria per a la provisió de la plaça de director/a de centre de l’Hospital Sant Vicent del Raspeig dependent de la Conselleria de Sanitat Univer-sal i Salut Pública pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics (DOGV 8003, 20.03.2017).

Fent ús de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-ca, resolc:

Nomenar Ángeles Rueda Puente directora de centre de l’Hospital Sant Vicent del Raspeig dependent de la Conselleria de Sanitat Univer-sal i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició, en el termi-ni d’un mes, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació, davant el jutjat contenciós administratiu que corresponga al seu domicili o davant la seu del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-nistrativa. No obstant açò podrà interposar qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 30 de juny de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:Carmen Montón Giménez.

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recur-sos Humanos y Económicos, de fecha 29 de junio de 2017, elevada en fecha 16 de junio de 2017 por la comisión de valoración creada para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de director/a de centro del Hospital San Vicente del Raspeig dependiente de la Con-selleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos (DOGV 8003, 20.03.2017).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se establece el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a Ángeles Rueda Puente como directora de centro del Hospital San Vicente del Raspeig dependiente de la Conselleria de Sani-dad Universal y Salud Pública.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, podrá interponerse potestativamente el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda a su domi-cilio o ante la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de València, a su elección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime para la defensa de sus intereses.

València, 30 de junio de 2017.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

Page 127: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director/a econòmic/a de centre A de l’Hospi-tal Sant Vicent del Raspeig dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 7671) pel procediment de lliure designació, convocat per Reso-lució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2017/6368]

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se pro-vee la plaza de director/a económico/a de centro A del Hospital San Vicente del Raspeig, dependiente de la Con-selleria de Sanidad Universal y Salud Pública (número puesto 7671) por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2017/6368]

Vista la proposta d’adjudicació del director general de Recursos Humans i Econòmics, de data 29 de juny de 2017, elevada en data 16 de juny de 2017 per la comissió de valoració creada per a avaluar la convo-catòria per a la provisió de la plaça de director/a econòmic/a de centre A de l’Hospital Sant Vicent del Raspeig dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics (DOGV 8004, 21.03.2017).

Fent ús de la competència atribuïda per l’article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-ca, resolc:

Nomenar Vicente Caturla Garcia director econòmic de centre A de l’Hospital Sant Vicent del Raspeig dependent de la Conselleria de Sani-tat Universal i Salut Pública.

La presa de possessió en la plaça adjudicada es produirà el primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició, en el termi-ni d’un mes, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació, davant el jutjat contenciós administratiu que corresponga al seu domicili o davant la seu del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-nistrativa. No obstant açò podrà interposar qualsevol altre recurs que estime per a la defensa dels seus interessos.

València, 30 de juny de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Vista la propuesta de adjudicación del director general de Recursos Humanos y Económicos, de fecha 29 de junio de 2017, elevada en fecha 16 de junio de 2017 por la comisión de valoración creada para evaluar la convocatoria para la provisión de la plaza de director/a económico/a de centro A del Hospital San Vicente del Raspeig dependiente de la Con-selleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos (DOGV 8004, 21.03.2017).

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se establece el Regla-mento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, resuelvo:

Nombrar a Vicente Caturla Garcia como director económico de cen-tro A del Hospital San Vicente del Raspeig dependiente de la Conselle-ria de Sanidad Universal y Salud Pública.

La toma de posesión en la plaza adjudicada se producirá el primer día hábil siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, podrá interponerse potestativamente el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-nistraciones públicas y recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda a su domi-cilio o ante la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de València, a su elección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime para la defensa de sus intereses.

València, 30 de junio de 2017.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

Page 128: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2017, de la Vicepresidèn-cia i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social. [2017/6320]

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2017, de la Vicepresi-dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se conceden y se da publicidad a las subven-ciones para el desarrollo de programas de servicios socia-les especializados en mujer en situación de riesgo o exclu-sión social. [2017/6320]

Mitjançant la Resolució de 28 de desembre de 2016 (DOGV 7950, 03.01.2017), de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es van convocar ajudes, dirigides a entitats sense ànim de lucre, per al desenvolupament de programes de serveis socials especia-litzats en dona en situació o risc d’exclusió social per a l’exercici 2017.

La comissió de valoració, constituïda de conformitat amb el que estableix l’article 8.2 de l’Ordre 6/2016, de 21 de març, de la Vice-presidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per a programes de serveis socials especialitzats en l’atenció a dones en situació o en risc d’exclusió social, es va reunir el dia 4 de maig de 2017 i va elevar una proposta de resolució a la directora general d’acord amb el contingut de l’acta subscrita per totes les persones integrants de la comissió.

L’article 8.3 de les bases reguladores d’aquestes subvencions delega en la persona titular de la direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere la resolució de les sol·licituds presentades, per això, fent ús de la facultat conferida, i amb càrrec a la partida pressupostària 16.02.01, programa 323.10, Igualtat de gènere, de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017, resolc:

PrimerAcceptar la proposta de resolució de la comissió d’avaluació en els

seus termes.

Segon1. Sol·licituds excloses.Excloure de la convocatòria, i per tant els seus projectes del procés

de valoració, les sol·licituds de les entitats que s’indiquen a continuació, pels motius següents:

a) Sol·licituds presentades fora del termini fixat en l’article cinqué de la convocatòria. El termini de presentació va finalitzar l’1 de febrer de 2017.

Expedient NIF Entitat Data presentació

BPSRMJ/2017/30/46 G96631213 UNIÓ DE POBLES SOLIDARIS 02.02.2017

BPSRMJ/2017/46/46 G96220389 ASOC. GITANA ADONAY DE LLÍRIA 03.03.2017

b) Sol·licitud no esmenada després del corresponent requeriment, respecte a la qual es declara el desestiment i l’arxiu.

Expedient NIF Entitat

BPSRMJ/2017/15/12 G12587820 AFAMMER CASTELLÓN

c) Les entitats no estan inscrites en el Registre General dels Titu-lars d’Activitats de Serveis i Centres d’Acció Social de la Comunitat Valenciana.

Expedient NIF Entitat

BPSRMJ/2017/04/03 G54564745 ASOC. CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y FAMILIAR DE ALCOY

BPSRMJ/2017/18/12 18902166F LICEO DE DONES

Mediante la Resolución de 28 de diciembre de 2016 (DOGV 7950, 03.01.2017), de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políti-cas Inclusivas, se convocaron ayudas, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de programas de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social para el ejercicio 2017.

La comisión de valoración, constituida de conformidad con lo esta-blecido en el artículo 8.2 de la Orden 6/2016, de 21 de marzo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para programas de servicios sociales especializados en la atención a mujeres en situación o en riesgo de exclusión social, se reunió el día 4 de mayo de 2017 y elevó propuesta de resolución a la directora general conforme al contenido del acta suscrita por todas las personas integrantes de la comisión.

El artículo 8.3 de las bases reguladoras de las presentes subvencio-nes delega en la persona titular de la dirección general con competen-cias en mujeres e igualdad de género la resolución de las solicitudes presentadas, por ello, en uso de la facultad conferida, y con cargo a la partida presupuestaria 16.02.01, programa 323.10, Igualdad de Género, de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generali-tat, para el ejercicio 2017, resuelvo:

PrimeroAceptar la propuesta de resolución de la comisión de evaluación en

sus propios términos.

Segundo1. Solicitudes excluidas.Excluir de la convocatoria, y por tanto sus proyectos del proceso

de valoración, las solicitudes de las entidades que a continuación se relacionan, por los siguientes motivos:

a) Solicitudes presentadas fuera del plazo fijado en el artículo Quin-to de la convocatoria. El plazo de presentación finalizó el 1 de febrero de 2017.

Expediente NIF Entidad Fecha presentación

BPSRMJ/2017/30/46 G96631213 UNIÓ DE POBLES SOLIDARIS 02.02.2017

BPSRMJ/2017/46/46 G96220389 ASOC. GITANA ADONAY DE LLIRIA 03.03.2017

b) Solicitud no subsanada tras el correspondiente requerimiento, respecto a la que se declara su desestimiento y archivo.

Expediente NIF Entidad

BPSRMJ/2017/15/12 G12587820 AFAMMER CASTELLÓN

c) Las entidades no están inscritas en el Registro General de los Titulares de Actividades de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunitat Valenciana.

Expediente NIF Entidad

BPSRMJ/2017/04/03 G54564745 ASOC. CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y FAMILIAR DE ALCOY

BPSRMJ/2017/18/12 18902166F LICEO DE DONES

Page 129: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

2. Proyectos no subvencionados.No subvencionar los proyectos de las entidades que se relacionan a

continuación, por no haber alcanzado los 51 puntos, puntuación mínima exigida en el resuelvo 10º.4 de la convocatoria.

3. Proyectos subvencionados.Conceder una subvención a los proyectos de las entidades que se

relacionan a continuación, por el importe total de 343.397,88 euros, de acuerdo con la consignación presupuestaria de 343.397,88 euros exis-tente en en Capítulo IV, la línea de subvención S5340.

2. Projectes no subvencionats.No subvencionar els projectes de les entitats que s’indiquen a conti-

nuació, per no haver aconseguit els 51 punts, puntuació mínima exigida en el resolc 10.4 de la convocatòria.

3. Projectes subvencionats.Concedir una subvenció als projectes de les entitats que s’indiquen

a continuació, per l’import total de 343.397,88 euros, d’acord amb la consignació pressupostària de 343.397,88 euros existent en en capítol IV, línia de subvenció S5340.

Expedient NIF Entitat Programa

BSPRMJ/2017/11/03 G54874581 A. ACOGIDA AL NIÑO Y A LA MUJER AMAYA GÓMEZ (ANMAG)

TALLER D’OCUPACIÓ PER A DONES I TALLER D’ESPANYOL PER A DONES IMMIGRANTS

BSPRMJ/2017/13/03 G53165544 ASOCIACIÓN AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS D TALLER DE BIODANSA

BSPRMJ/2017/22/03 G53789608 ASOC. DE FIBROMIALGIA DE VILLENA Y COMARCA ATENCIÓ PSICOSOCIAL A LA DONA AFECTADA DE FIBROMIÀLGIA 2017

BSPRMJ/2017/4/12 G12527263 ASSOCIACIÓ D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE CASTELLÓ

UN ESPAI DE TROBADA, APODERAMENT I CREIXEMENT PERSONAL EN DONES AMB EM

BSPRMJ/2017/5/12 G12047239 ALCER ATENCIÓ PSICOSOCIAL A DONES AMB MALALTIA RENAL CRÒNICA EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

BSPRMJ/2017/8/12 G12520391 ASOCIACIÓN SPAM SERV. SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONA

BSPRMJ/2017/10/12 G12730370 ASOCIACIÓN CULTURAL SEXUALIDAD Y VIDA (SEVI) PROGRAMA CURS TEMA SALUT SEXUAL, REPRODUCTIVA I AUTOESTIMA

* * * * * * * *

Expediente NIF Entidad Programa

BSPRMJ/2017/11/03 G54874581 A. ACOGIDA AL NIÑO Y A LA MUJER AMAYA GÓMEZ (ANMAG)

TALLER DE EMPLEO APARA MUJERES Y TALLER DE ESPAÑOL PARA MUJERES INMIGRANTES

BSPRMJ/2017/13/03 G53165544 ASOCIACIÓN AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS D TALLER DE BIODANZA

BSPRMJ/2017/22/03 G53789608 ASOC. DE FIBROMIALGIA DE VILLENA Y COMARCA ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LA MUJER AFECTADA DE FIBROMIALGIA2017

BSPRMJ/2017/4/12 G12527263 ASSOCIACIÓ D’ESCLERÒSI MÚLTIPLE DE CASTELLÓN

UN ESPACIO DE ENCUENTRO, EMPODERAMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL EN MUJERES CON EM

BSPRMJ/2017/5/12 G12047239 ALCER ATENCIÓN PSICOSOCIAL A MUJERES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIA

BSPRMJ/2017/8/12 G12520391 ASOCIACIÓN SPAM SERV. SOCIALES ESPECIALIZADOS EN MUJER.

BSPRMJ/2017/10/12 G12730370 ASOCIACIÓN CULTURAL SEXUALIDAD Y VIDA (SEVI)

PROGRAMA CURSO TEMA SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y AUTOESTIMA

Expedient NIF Entitat Programa Quantia subvencionada

Total que cal justificar

(cost total del programa)

BSPRMJ/2017/1/03 G53363982 ASOC. PARA EL SOPORTE EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I SOCIAL EN DONES AFECTADES PEL CÀNCER 4.013,81 € 18.414,32 €

BSPRMJ/2017/2/03 G53673497 ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN ENFERMOS MENTALES

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I SOCIAL PER A DONES AMB TRASTORNS MENTALS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

3.564,49 € 27.570,00 €

BSPRMJ/2017/3/03 G53332508 ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS CÁNCER

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I SOCIAL A NIVELL INDIVIDUAL I GRUPAL A DONES AFECTADES PEL CÀNCER

3.901,48 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/5/03 G53851523 ASOC. ESCLEROSIS MÚLTIPLE ELCHE Y CREVILLENTE-AEMEC

FOMENT DE L’AUTOESTIMA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL PER A AFECTADES PER ESCLEROSI MÚLTIPLE

3.339,82 € 6.606,36 €

Page 130: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

BSPRMJ/2017/6/03 G03210481 ASOCIACIÓN PRO RESPETO A LA VIDA HUMANA

ATENCIÓ ESPECÍFICA A DONES EMBARASSADES I MARES AMB MENORS DE TRES ANYS

3.002,83 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/7/03 G03337375 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS

TALLERS D’APODERAMENT PER A DONES AMB DISCAPACITAT 4.013,81 € 11.511,96 €

BSPRMJ/2017/8/03 G54262902 PRM PROGRAMA DE REINSERCIÓN DE MUJERES

PROJECTE MERCATS ALTERNATIUS A LA COMUNITAT VALENCIANA 4.856,30 € 33.700,00 €

BSPRMJ/2017/9/03 G54084801 ASOCIACIÓN VÍNCULOS INFANTILES TALLER D’AUTOSUPORT. RECUPERACIÓ DE L’AUTOESTIMA 3.002,83 € 6.220,00 €

BSPRMJ/2017/10/03 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLAACOLLIMENT, ATENCIÓ I ASSESSORAMENT PER A DONES EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT

4.406,97 € 14.000,00 €

BSPRMJ/2017/12/03 G54548003 ASOCIACIÓN NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD, ANDA

PROJECTE ATENCIÓ, DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ DE LA DONA AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

4.238,48 € 18.316,68 €

BSPRMJ/2017/14/03 R0300035C NAZARETACTUACIÓ AMB DONES GESTANTS I MARES JOVES AMB FILLS DE 0 A 3 ANYS EN SITUACIÓ DE RISC

4.182,31 € 37.252,00 €

BSPRMJ/2017/15/03 G53806576 ASTI ALICANTE GRUPS DE MARES I BEBÉS 3.845,31 € 19.913,22 €

BSPRMJ/2017/16/03 G53354254 ASOC. DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE VILLENA

PROGRAMA DE SUPORT A DONES AMB DISCAPACITAT 2.382,00 € 2.457,00 €

BSPRMJ/2017/17/03 G53881991 ASOC. ASPE CONTRA EL ALZHÉIMER

PROGRAMA D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL I TALLERS D’AUTOESTIMA PER A CUIDADORS DE MALALTS D’ALZHÈIMER I

2.743,83 € 4.263,20 €

BSPRMJ/2017/18/03 G53979019 ASFAMER ASOC. DE INTERVENCIÓN PARA UN HOGAR SIN CO

TALLER DE TÈCNIQUES DE RECERCA D’OCUPACIÓ PER A DONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

1.475,00 € 1.475,00 €

BSPRMJ/2017/19/03 G53363131 FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE DE LA COM

TALLER DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL DE DONES DROGODEPENDENTS

3.000,00 € 4.150,00 €

BSPRMJ/2017/20/03 G54092267 LOSANA LOSANA TALLER HABILITATS I AUTOESTIMA PER A DONES 1.250,00 € 1.250,00 €

BSPRMJ/2017/21/03 G54544085 ASOCIACIÓN OASIS SALUD MENTALFOMENT I PROMOCIÓ DE L’AUTOESTIMA I L’AUTONOMIA PERSONAL PER A DONES AMB TRASTORN MENTAL LLEU I H

3.115,16 € 14.800,00 €

BSPRMJ/2017/23/03 G79408852 MÉDICOS DEL MUNDOATENCIÓ ESPECIALITZADA A DONES EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A ALACANT

5.193,25 € 9.800,00 €

BSPRMJ/2017/24/03 G53132486 ASOC. AMIGOS ENFERMOS ALZHÉIMER VILLENA Y COMARCA

PROGRAMA DE SUPORT A DONES CUIDADORES DE PERSONES AMB ALZHÈIMER

3.732,98 € 22.292,92 €

BSPRMJ/2017/25/03 G53108452 AMFI ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE PERS

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I SOCIAL PER A DONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 4.406,97 € 10.000,00 €

BSPRMJ/2017/26/03 G54000435 ASSOCIACIÓ D’AJUDA A LA DONA GRUP D’AUTOAJUDA 4.575,47 € 8.092,60 €

BSPRMJ/2017/27/03 G82382987 FUNDACIÓN ADECCO PROGRAMA D’IGUALTAT EN L’OCUPACIÓ 2017 4.856,30 € 14.815,56 €

BSPRMJ/2017/1/12 G12445615 CASDA ASOCIACIÓN CIUDADANA CONTRA EL SIDA DE CASTE

ATENCIÓ BIO/PSICO/SOCIAL, DONES PROSTITUÏDES 4.519,30 € 51.000,00 €

BSPRMJ/2017/2/12 R0800086A CONGREG. SIERVAS DE LA PASIÓN-CASA CUNA S. ISABEL

PROGRAMA PSICOSOCIAL PER A DONES GESTANTS I/O AMB XIQUETS EN RISC D’EXCLUSIÓ

4.631,64 € 136.468,60 €

BSPRMJ/2017/3/12 G12548129 ASOCIACIÓN QUISQUEYA ONG DE ONDA

INTERVENCIÓ AMB DONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL PER A MILLORAR L’OCUPABILITAT D’AQUESTES

3.100,00 € 5.100,00 €

BSPRMJ/2017/6/12 G12028445 ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS VIRGEN DEL LIDÓN

EL MÓN EN LES NOSTRES MANS: GRUP PER A DONES SORDES 3.002,83 € 5.000,00 €

BSPRMJ/2017/7/12 G12420428 ACUDIM– ASOC. COLECTIV. UNIÓN INTEG. DISCAPACITADO

DONA I DIVERSITAT FUNCIONAL. IGUALTAT 3.508,32 € 7.600,00 €

BSPRMJ/2017/9/12 G12064739 ASOCIACIÓN CASTELLONENSE PARA LA DEFENSA DE LA VID

P. INSERCIÓ SOCIAL DE LA DONA EMBARASSADA EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

3.564,49 € 51.200,00 €

BSPRMJ/2017/11/12 G61878831 FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD IMMA 5.024,80 € 29.330,08 €

Page 131: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

BSPRMJ/2017/12/12 G12532909 ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS FÍSICAS COCEMFE-MAEST

PROGRAMA DESENVOLUPAMENT OCUPABILITAT DE DONES AMB D.F. DEL BAIX MAESTRAT

3.058,95 € 13.120,29 €

BSPRMJ/2017/13/12 G12904579 ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE FAMI

PRO.ASSESSORAMENT, MODELATGE, INTERVENCIÓ DONES EN EXCLUSIÓ SOCIAL (AMI)

3.283,66 € 19.330,00 €

BSPRMJ/2017/14/12 G12206017 COCEMFE CASTELLÓNATENCIÓ ESPECIALITZADA DONA AMB DISCAPACITAT MITJANÇANT INTERVENCIÓ PRELABORAL I SOCIAL

3.395,99 € 11.684,36 €

BSPRMJ/2017/16/12 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA, COMITÉ PROVINCIAL VALENCIA JUNTES 4.238,48 € 25.146,73 €

BSPRMJ/2017/17/12 G73038457 FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

INTERVENCIÓ AMB DONES EMBARASSADES I/O AMB FILLS/ES MENORS DE 3 ANYS

4.238,48 € 14.450,00 €

BSPRMJ/2017/1/46 G46202198 FEDERACIÓN VALENCIANA DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

FOMENT DE L’AUTOESTIMA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA DE LA DONA AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL II

3.070,89 € 3.770,89 €

BSPRMJ/2017/2/46 R0800086A SIERVAS DE LA PASIÓN – CASA CUNA SANTA ISABEL NIDOTECA 4.912,47 € 14.076,60 €

BSPRMJ/2017/3/46 G46138251 ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS

ASSESSORAMENT EXTERN PER A DONES EN SITUACIÓ DE RISC 4.912,47 € 42.550,56 €

BSPRMJ/2017/4/46 R4600449I CÁRITAS INTERPARROQUIAL GANDÍA PROJECTE JUDIT 4.013,81 € 32.796,00 €

BSPRMJ/2017/6/46 G46138251 ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS TYRIUS ASISTE 4.912,47 € 33.827,43 €

BSPRMJ/2017/7/46 G46665220 PLENA INCLUSIÓNAPODERANT LES DONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL PER AL TREBALL

4.182,31 € 12.448,72 €

BSPRMJ/2017/9/46 G83843706 FUNDACIÓN PROYECTO SÉNIOR, F.P.S.APODERAMENT, IGUALTAT I INTEGRACIÓ PER A DONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

4.687,80 € 84.050,00 €

BSPRMJ/2017/10/46 G96543640 OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA PROJECTE PEGER. PEDAGOGIA DE GÈNERE EN ESPAIS DE RECLUSIÓ 4.013,81 € 17.666,00 €

BSPRMJ/2017/11/46 G96047956 ASOC. ARCA DE NOÉ PROGRAMA DE FAMÍLIES 4.013,81 € 13.359,89 €

BSPRMJ/2017/12/46 R4600389C CÁRITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS

PROJECTE MARE: PROMOCIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE DONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

3.620,65 € 51.460,00 €

BSPRMJ/2017/13/46 G03417144 FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE ASOCIACIONES GITANAS DE L

IGUALTAT I APODERAMENT DONA GITANA Q 4.182,31 € 5.300,00 €

BSPRMJ/2017/14/46 G46551255 COORDINADORA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA CV

ATENCIÓ PSICOSOCIAL, PREV. I APODERAMENT DONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

3.957,65 € 14.349,91 €

BSPRMJ/2017/15/46 G83844316 FUNDACIÓN RANDSTAD APODERAMENT DE LA DONA EN EL MERCAT LABORAL CV 4.069,98 € 7.500,00 €

BSPRMJ/2017/16/46 G96206941 INICIATIVES SOLIDÀRIES PASSOS PER A DONES EN EXCLUSIÓ SOCIAL 4.238,48 € 24.480,00 €

BSPRMJ/2017/17/46 G46131801 FESORD CV ATENCIÓ INTEGRAL A DONES SORDES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 4.631,64 € 18.032,25 €

BSPRMJ/2017/18/46 G80358419 AMÉRICA ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN – AESCO

CAP A NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ MITJANÇANT FORMACIÓ I APODERAMENT CONTINUAT

4.182,31 € 8.652,65 €

BSPRMJ/2017/19/46 G28651529 COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO CEAR Y A TI, QUIÉN TE CUIDA? 3.845,31 € 12.255,00 €

BSPRMJ/2017/20/46 G98758709 FUNDACIÓN CODIFIVA KRATOS-HUMANITAS DE CV

ITINERARI LABORAL PER A DONA: NETWORKING 3.901,48 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/21/46 G96933734 ASOC. JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO

EMPODERA-T: COACHING I CAPACITACIÓ PER A L’OCUPABILITAT DE LES DONES 4.406,97 € 23.773,98 €

BSPRMJ/2017/22/46 G28838001 MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD

PUNT INF. I ASSESS. LEGAL VICT. VIOLÈNCIA GÈNERE 3.901,48 € 16.132,52 €

BSPRMJ/2017/23/46 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLAATENCIÓ INTEGRAL I APODERAMENT A DONES EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

4.687,80 € 116.855,62 €

BSPRMJ/2017/24/46 G46995536 ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y HEPATITIS DONES POSITIVES 4.800,13 € 21.890,00 €

Page 132: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

BSPRMJ/2017/25/46 G97134100 ASOCIACIÓN HIMEROSATENCIÓ PSICOLÒGICA I SOC. INDIV. I GRUP. PER A DONES EN SITUACIÓ RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

4.069,98 € 9.000,00 €

BSPRMJ/2017/26/46 G98167539 ASOCIACIÓN INTERCULTURAL CANDOMBE

DONES AMB VEU. INCLUSIÓ SOCIAL DES DE L’APODERAMENT 4.013,81 € 17.250,00 €

BSPRMJ/2017/27/46 G97073266 CERMI CVTALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SEXE-AFECTIU PER A DONES AMB DISCAPACITAT

4.238,48 € 26.686,00 €

BSPRMJ/2017/28/46 G98108004 LA DINAMO ACCIÓ SOCIAL LA COMA DIADA 2017 4.069,98 € 10.158,20 €

BSPRMJ/2017/29/46 G73600553 FUNDACIÓN CEPAIM ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES PROGRAMA ADELANTE 2017 3.732,98 € 30.000,00 €

BSPRMJ/2017/31/46 G98349475 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ALTERNATIVAS DE TRANSICIÓN

ITINERARIS EDUCATIUS D’INCLUSIÓ SOCIOLABORAL. DONA 18+ 4.631,64 € 45.000,00 €

BSPRMJ/2017/32/46 G96359310 ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS ROMI ROMI DONA 3.732,98 € 4.300,00 €

BSPRMJ/2017/33/46 G98660830 ASOC. BRUFOL PROJECTE ATENCIÓ A DONES I ELS SEUS FILLS MENORS DE 3 ANYS 3.452,15 € 4.100,00 €

BSPRMJ/2017/34/46 G97373849 ASOC. IMECO INSTITUTO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

ADQUISICIÓ D’HABILITATS PRELABORALS BÀSIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’OCUPABILITAT

3.845,31 € 18.000,00 €

BSPRMJ/2017/35/46 G97376222 PROYECTO VIVIR FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PROJECTE VIURE 3.620,65 € 61.000,00 €

BSPRMJ/2017/36/46 G53863403 FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA CV DÓNA IMPULS 4.182,31 € 16.500,00 €

BSPRMJ/2017/37/46 G97285308 ASOC. ALANNA INSERTAS DONA 4.743,97 € 47.972,70 €

BSPRMJ/2017/38/46 R4600582C INSTITUTO SECULAR OBRERAS DE LA CRUZ PROJECTE MIL.UNA SAGUNT 4.013,81 € 91.315,00 €

BSPRMJ/2017/39/46 G46431961 ASOCIACIÓN AVANT VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA I CONDUCTES ADDICTIVES 3.789,15 € 19.900,44 €

BSPRMJ/2017/40/46 G28197564 JUNTA PROV. DE V. ASOC. ESP. CONTRA EL CÁNCER MOLT PER VIURE 4.743,97 € 27.600,00 €

BSPRMJ/2017/41/46 G83117374 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO INTERVENCIÓ AMB DONA GITANA D’EXCLUSIÓ SOCIAL 3.508,32 € 22.000,00 €

BSPRMJ/2017/42/46 G65529661 FUNDACIÓN APIP-ACAM AVANÇA DONA 4.294,64 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/43/46 G61878831 FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDADROSELLA PROGRAMA ACCESSIBILITAT DONES USUÀRIES DE DROGUES EN ACTIU EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ

4.463,14 € 14.936,00 €

BSPRMJ/2017/44/46 G61672382 FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA TORRENT CENTRE MAN 3.508,32 € 14.514,91 €

BSPRMJ/2017/45/46 G95455937 FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRA EMPODERAT SAGUNT 4.013,81 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/47/46 G28659308 YMCAINTEGRACIÓ LABORAL DE LES DONES EN SITUACIÓ DE RISC I EXCLUSIÓ SOCIAL

4.350,81 € 19.419,44 €

BSPRMJ/2017/48/46 G96212949 ASOCIACIÓN AMBIT PAPALLONA 4.575,47 € 140.000,00 €

BSPRMJ/2017/49/46 G79408852 MÉDICOS DEL MUNDO ATENCIÓ ESPECIALITZADA A DONES EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 3.901,48 € 10.200,00 €

BSPRMJ/2017/50/46 R4600942I ESCLAVAS DE MARÍA, CASA RESIDENCIA ESC MARÍA CAMÍ D’INSERCIÓ JUANA MARÍA 3.901,48 € 17.735,00 €

BSPRMJ/2017/51/46 G82382987 FUNDACIÓN ADECCO PER UN LLOC DE TREBALL PER A TOTES 4.126,14 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/52/46 G96288410 PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS ESPAÑA CUIDANT DES DE LA DIGNITAT 3.845,31 € 16.028,00 €

BSPRMJ/2017/53/46 G95455937 FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRA EMPODERAT GANDIA 4.013,81 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/54/46 G95455937 FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRA EMPODERAT MISLATA 4.013,81 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/55/46 G96226204 FEDERACIÓ DE DONES PROGRESSISTES CV ENERGÍA VIOLETA 3.500,00 € 3.500,00 €

BSPRMJ/2017/56/46 G98492812 ASOCIACIÓN CRECER EN LA COMA

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL PER A LA MATERNITAT CONSCIENT I L’EMANCIPACIÓ DE DONES D’EXCLUSIÓ

4.687,80 € 16.316,53 €

* * * * * * * * * *

Page 133: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Expediente NIF Entidad Programa Cuantía Subvencionada

Total a justificar(Coste total del

programa)

BSPRMJ/2017/1/03 G53363982 ASOC. PARA EL SOPORTE EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL EN MUJERES AFECTADAS POR EL CÁNCER 4.013,81 € 18.414,32 €

BSPRMJ/2017/2/03 G53673497 ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN ENFERMOS MENTALES

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL PARA MUJERES CON TRASTORNOS MENTALES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

3.564,49 € 27.570,00 €

BSPRMJ/2017/3/03 G53332508 ASOCIACIÓN COMARCAL DE AFECTADOS CÁNCER

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL A NIVEL INDIVIDUAL Y GRUPAL A MUJERES AFECTADAS POR EL CÁNCER

3.901,48 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/5/03 G53851523 ASOC. ESCLEROSIS MÚLTIPLE ELCHE Y CREVILLENT-AEMEC

FOMENTO DE LA AUTOESTIMA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL PARA AFECTADAS POR ESCLEROSIS MÚLTIPLE

3.339,82 € 6.606,36 €

BSPRMJ/2017/6/03 G03210481 ASOCIACIÓN PRO RESPETO A LA VIDA HUMANA

ATENCIÓN ESPECIFICA A MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES CON MENORES DE TRES AÑOS

3.002,83 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/7/03 G03337375 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FISIC

TALLERES DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD 4.013,81 € 11.511,96 €

BSPRMJ/2017/8/03 G54262902 PRM PROGRAMA DE REINSERCIÓN DE MUJERES

PROYECTO MERCADOS ALTERNATIVOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 4.856,30 € 33.700,00 €

BSPRMJ/2017/9/03 G54084801 ASOCIACIÓN VÍNCULOS INFANTILES TALLER DE AUTOAPOYO. RECUPERACIÓN DE LA AUTOESTIMA 3.002,83 € 6.220,00 €

BSPRMJ/2017/10/03 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLAACOGIMIENTO,ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD

4.406,97 € 14.000,00 €

BSPRMJ/2017/12/03 G54548003 ASOCIACIÓN NIÑOS Y JOVES CON DISCAPACIDAD, ANDA

PROYECTO ATENCIÓN, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA MUJER CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

4.238,48 € 18.316,68 €

BSPRMJ/2017/14/03 R0300035C NAZARETACTUACIÓN CON MUJERES GESTANTES Y MADRES JÓVENES CON HIJOS DE 0 A 3 AÑOS EN SITUACIÓN DE RIESGO

4.182,31 € 37.252,00 €

BSPRMJ/2017/15/03 G53806576 ASTI ALICANTE GRUPOS DE MAMAS Y BEBES 3.845,31 € 19.913,22 €

BSPRMJ/2017/16/03 G53354254 ASOC. DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE VILLENA

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES CON DISCAPACIDAD 2.382,00 € 2.457,00 €

BSPRMJ/2017/17/03 G53881991 ASOC. ASPE CONTRA EL ALZHEIMER

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y TALLERES DE AUTOESTIMAPARA CUIDADORAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y

2.743,83 € 4.263,20 €

BSPRMJ/2017/18/03 G53979019 ASFAMER ASOC. DE INTERVENCIÓN PARA UN HOGAR SIN CO

TALLER DE TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

1.475,00 € 1.475,00 €

BSPRMJ/2017/19/03 G53363131 FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE DE LA COM

TALLER DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE MUJERES DROGODEPENDIENTES

3.000,00 € 4.150,00 €

BSPRMJ/2017/20/03 G54092267 LOSANA LOSANA. TALLER HABILIDADES Y AUTOESTIMA PARA MUJERES 1.250,00 € 1.250,00 €

BSPRMJ/2017/21/03 G54544085 ASOCIACIÓN OASIS SALUD MENTAL

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA AUTOESTIMA Y AUTONOMÍA PERSONAL PARA MUJERES CON TRASTORNO MENTAL LEVE E H

3.115,16 € 14.800,00 €

BSPRMJ/2017/23/03 G79408852 MÉDICOS DEL MUNDOATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN ALICANTE

5.193,25 € 9.800,00 €

BSPRMJ/2017/24/03 G53132486 ASOC. AMIGOS ENFERMOS ALZHEIMER VILLENA Y COMARCA

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES CUIDADORAS DE PERSONAS CON ALZHEIMER

3.732,98 € 22.292,92 €

BSPRMJ/2017/25/03 G53108452 AMFI ASOC PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE PERS

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL PARA MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

4.406,97 € 10.000,00 €

BSPRMJ/2017/26/03 G54000435 ASSOCIACIÓ D’AJUDA A LA DONA GRUPO DE AUTOAYUDA 4.575,47 € 8.092,60 €

BSPRMJ/2017/27/03 G82382987 FUNDACIÓN ADECCO PROGRAMA DE IGUALDAD EN EL EMPLEO 2017 4.856,30 € 14.815,56 €

BSPRMJ/2017/1/12 G12445615 CASDA ASOCIACIÓN CIUDADANA CONTRA EL SIDA DE CASTE

ATENCIÓN BIO/PSICO/SOCIAL,MUJERES PROSTITUIDAS 4.519,30 € 51.000,00 €

Page 134: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

BSPRMJ/2017/2/12 R0800086A CONGREG. SIERVAS DE LA PASIÓN– CASA CUNA S. ISABEL

PROGRAMA PSICOSOCIAL PARA MUJERES GESTANTES Y/O CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

4.631,64 € 136.468,60 €

BSPRMJ/2017/3/12 G12548129 ASOCIACIÓN QUISQUEYA ONG DE ONDA

INTERVENCIÓN CON MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA MEJORAR SU EMPLEABILIDAD

3.100,00 € 5.100,00 €

BSPRMJ/2017/6/12 G12028445 ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS «VIRGEN DEL LIDON»

EL MUNDO EN NUESTRAS MANOS:GRUPO PARA MUJERES SORDAS 3.002,83 € 5.000,00 €

BSPRMJ/2017/7/12 G12420428 ACUDIM– ASOC. COLECTIV.UNIÓN INTEG. DISCAPACITADO

MUJER Y DIVERSIDAD FUNCIONAL.IGUALDAD 3.508,32 € 7.600,00 €

BSPRMJ/2017/9/12 G12064739 ASOCIACIÓN CASTELLONENSE PARA LA DEFENSA DE LA VID

P. INSERCION SOCIAL DE LA MUJER EMBARAZADA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

3.564,49 € 51.200,00 €

BSPRMJ/2017/11/12 G61878831 FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD IMMA 5.024,80 € 29.330,08 €

BSPRMJ/2017/12/12 G12532909 ASOC PERSONAS DISCAPACITADAS FÍSICAS COCEMFE-MAEST

PROGRAMA DESARROLLO OCUPABILIDAD DE MUJERES CON DF. DEL BAIX MAESTRAT

3.058,95 € 13.120,29 €

BSPRMJ/2017/13/12 G12904579 ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE FAMI

PRO. ASESORAMIENTO, MODELADO, INTERVENCIÓN MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL(AMI)

3.283,66 € 19.330,00 €

BSPRMJ/2017/14/12 G12206017 COCEMFE CASTELLÓNATENCIÓN ESPECIALIZADA MUJER CON DISCAPACIDAD MEDIANTE INTERVENCION PRELABORAL Y SOCIAL

3.395,99 € 11.684,36 €

BSPRMJ/2017/16/12 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA, COMITÉ PROVINCIAL VALENCIA JUNTES 4.238,48 € 25.146,73 €

BSPRMJ/2017/17/12 G73038457 FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCION PSICOSOCIAL

INTERVENCIÓN CON MUJERES EMBARAZADAS Y/O CON HIJAS/OS MENORES DE 3 AÑOS

4.238,48 € 14.450,00 €

BSPRMJ/2017/1/46 G46202198 FEDERACIÓN VALENCIANA DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

FOMENTO DE LA AUTOESTIMA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL II

3.070,89 € 3.770,89 €

BSPRMJ/2017/2/46 R0800086A SIERVAS DE LA PASIÓN – CASA CUNA SANTA ISABEL NIDOTECA 4.912,47 € 14.076,60 €

BSPRMJ/2017/3/46 G46138251 ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS

ASESORAMIENTO EXTERNO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO 4.912,47 € 42.550,56 €

BSPRMJ/2017/4/46 R4600449E CÁRITAS INTERPARROQUIAL GANDIA PROYECTO JUDIT 4.013,81 € 32.796,00 €

BSPRMJ/2017/6/46 G46138251 ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS TYRIUS ASISTE 4.912,47 € 33.827,43 €

BSPRMJ/2017/7/46 G46665220 PLENA INCLUSIÓNEMPODERANDO A LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA EL TRABAJO

4.182,31 € 12.448,72 €

BSPRMJ/2017/9/46 G83843706 FUNDACIÓN PROYECTO SENIOR, F.P.S.EMPODERAMIENTO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN PARA MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

4.687,80 € 84.050,00 €

BSPRMJ/2017/10/46 G96543640 OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA PROJECTE PEGER. PEDAGOGÍA DE GÉNERO EN ESPACIOS DE RECLUSIÓN 4.013,81 € 17.666,00 €

BSPRMJ/2017/11/46 G96047956 ASOC ARCA DE NOE PROGRAMA DE FAMILIAS 4.013,81 € 13.359,89 €

BSPRMJ/2017/12/46 R4600389C CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS

PROYECTO MARE:PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

3.620,65 € 51.460,00 €

BSPRMJ/2017/13/46 G03417144 FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE ASOCIACIÓNES GITANAS DE L

IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO MUJER GITANAQ 4.182,31 € 5.300,00 €

BSPRMJ/2017/14/46 G46551255 COORDINADORA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA CV

ATENCIÓN PSICOSOCIAL, PREV. Y EMPODERAMIENTO MUJERES CON DISCAPACIDAD FÍSICA

3.957,65 € 14.349,91 €

BSPRMJ/2017/15/46 G83844316 FUNDACIÓN RANDSTAD EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL CV 4.069,98 € 7.500,00 €

BSPRMJ/2017/16/46 G96206941 INICIATIVES SOLIDÀRIES PASOS PARA MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL 4.238,48 € 24.480,00 €

BSPRMJ/2017/17/46 G46131801 FESORD CV ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES SORDAS EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL 4.631,64 € 18.032,25 €

Page 135: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

BSPRMJ/2017/18/46 G80358419 AMERICA ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN – AESCO

HACIA NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO MEDIANTE FORMACIÓN Y EMPODERAMIENTO CONTINUADO

4.182,31 € 8.652,65 €

BSPRMJ/2017/19/46 G28651529 COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO CEAR Y A TI, QUIÉN TE CUIDA? 3.845,31 € 12.255,00 €

BSPRMJ/2017/20/46 G98758709 FUNDACIÓN CODIFIVA KRATOS-HUMANITAS DE CV

ITINERARIO LABORAL PARA MUJER:NETWORKING 3.901,48 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/21/46 G96933734 ASOC JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO

EMPODERA-T: COACHING Y CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES

4.406,97 € 23.773,98 €

BSPRMJ/2017/22/46 G28838001 MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD

PUNTO INF. Y ASES LEGAL VICT. VIOLENCIA GENERO 3.901,48 € 16.132,52 €

BSPRMJ/2017/23/46 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ATENCIÓN INTEGRAL Y EMPODERAMIENTO A MUJERES EN SITUACIÓN O RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL

4.687,80 € 116.855,62 €

BSPRMJ/2017/24/46 G46995536 ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y HEPATITIS MUJERES POSITIVAS 4.800,13 € 21.890,00 €

BSPRMJ/2017/25/46 G97134100 ASOCIACIÓN HIMEROSATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOC. INDIV. Y GRUP. PARA MUJERES EN SITUACIÓN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL

4.069,98 € 9.000,00 €

BSPRMJ/2017/26/46 G98167539 ASOCIACIÓN INTERCULTURAL CANDOMBE

MUJERES CON VOZ. INCLUSIÓN SOCIAL DESDE EL EMPODERAMIENTO 4.013,81 € 17.250,00 €

BSPRMJ/2017/27/46 G97073266 CERMI CVTALLERES DE DESARROLLO PERSONAL Y SEXO-AFECTIVO PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD

4.238,48 € 26.686,00 €

BSPRMJ/2017/28/46 G98108004 LA DINAMO ACCIÓ SOCIAL LA COMA DIADA 2017 4.069,98 € 10.158,20 €

BSPRMJ/2017/29/46 G73600553 FUNDACIÓN CEPAIM ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES PROGRAMA ADELANTE 2017 3.732,98 € 30.000,00 €

BSPRMJ/2017/31/46 G98349475 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ALTERNATIVAS DE TRANSICIÓN

ITINERARIOS EDUCATIVOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL. MUJER 18+ 4.631,64 € 45.000,00 €

BSPRMJ/2017/32/46 G96359310 ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS ROMI ROMI DONA 3.732,98 € 4.300,00 €

BSPRMJ/2017/33/46 G98660830 ASOC BRUFOL PROYECTO ATENCIÓN A MUJERES Y SUS HIJOS MENORES DE 3 AÑOS 3.452,15 € 4.100,00 €

BSPRMJ/2017/34/46 G97373849 ASOC IMECO INSTITUTO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PRELABORALES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPLEABILIDAD

3.845,31 € 18.000,00 €

BSPRMJ/2017/35/46 G97376222 PROYECTO VIVIR FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PROYECTO VIVIR 3.620,65 € 61.000,00 €

BSPRMJ/2017/36/46 G53863403 FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA CV DONA IMPULS 4.182,31 € 16.500,00 €

BSPRMJ/2017/37/46 G97285308 ASOC ALANNA INSERTAS DONA 4.743,97 € 47.972,70 €

BSPRMJ/2017/38/46 R4600582C INSTITUTO SECULAR OBRERAS DE LA CRUZ PROYECTO MIL.UNA SAGUNTO 4.013,81 € 91.315,00 €

BSPRMJ/2017/39/46 G46431961 ASOCIACIÓN AVANT VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA I CONDUCTES ADDICTIVES 3.789,15 € 19.900,44 €

BSPRMJ/2017/40/46 G28197564 JUNTA PROV. DE V. ASOC. ESP. CONTRA EL CÁNCER MUCHO POR VIVIR 4.743,97 € 27.600,00 €

BSPRMJ/2017/41/46 G83117374 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO INTERVENCIÓN CON MUJER GITANA DE EXCLUSIÓN SOCIAL 3.508,32 € 22.000,00 €

BSPRMJ/2017/42/46 G65529661 FUNDACIÓN APIP-ACAM AVANZA DONA 4.294,64 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/43/46 G61878831 FUNDACION SALUD Y COMUNIDADROSELLA PROGRAMA ACCESIBILIDAD MUJERES USUARIAS DE DROGAS EN ACTIVO EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN

4.463,14 € 14.936,00 €

BSPRMJ/2017/44/46 G61672382 FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA TORRENT CENTRO MAN 3.508,32 € 14.514,91 €

BSPRMJ/2017/45/46 G95455937 FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRA EMPODERATE SAGUNTO 4.013,81 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/47/46 G28659308 YMCAINTEGRACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y EXCLUSIÓN SOCIAL

4.350,81 € 19.419,44 €

BSPRMJ/2017/48/46 G96212949 ASOCIACIÓN AMBIT PAPALLONA 4.575,47 € 140.000,00 €

Page 136: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

TerceroDe conformidad con la normativa vigente para el ejercicio 2017, el

régimen de pagos de las ayudas concedidas se asimilará al de aquellas que van dirigidas a la financiación de programas de actuación y acti-vidades de servicios sociales especializados recogidas en el artículo 44.1.d 2.º de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017 (DOGV 7948, 31.12.2016), que esta-blece los supuestos de excepción al régimen general de libramientos. A tal efecto, una vez concedida la ayuda, se librará de inmediato el 65 por ciento de su importe, y el 35 por ciento restante se librará, tras la apor-tación y comprobación de la documentación justificativa de la efectiva y correcta aplicación del importe inicialmente anticipado.

CuartoLa entidad beneficiaria está obligada, como establecen las bases regu-

ladoras, a hacer constar en las publicaciones y material de difusión del programa la colaboración de la Vicepresidencia y Conselleria de Igual-dad y Políticas Inclusivas. Con el fin de asegurar el correcto uso de los logotipos oficiales, deberá solicitar previamente la oportuna autorización.

QuintoLa actividad que fundamenta la concesión de la subvención debe-

rá realizarse por la entidad beneficiaria, de conformidad con las bases reguladoras y con la convocatoria, antes del 31 de diciembre de 2017.

SextoLas entidades beneficiarias presentarán la justificación del proyecto

subvencionado ante la dirección territorial que resultó competente para su instrucción. Dicha justificación se realizará de la forma y en los pla-zos establecidos en el resuelvo duodécimo de la convocatoria.

SéptimoContra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-

va, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valen-ciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-cioso-administrativa; todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro que se estime procedente.

València, 23 de junio de 2017.– La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, p. d., la directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género: Maria Such i Palomares.

TercerDe conformitat amb la normativa vigent per a l’exercici 2017, el

règim de pagaments de les ajudes concedides s’assimilarà al d’aquelles que van dirigides al finançament de programes d’actuació i activitats de serveis socials especialitzats recollides en l’article 44.1.d.2n de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017 (DOGV 7948, 31.12.2016), que estableix els supò-sits d’excepció al règim general de lliuraments. A aquest efecte, una vegada concedida l’ajuda, es lliurarà immediatament el 65 per cent del seu import, i el 35 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.

QuartL’entitat beneficiària està obligada, com estableixen les bases regu-

ladores, a fer constar en les publicacions i material de difusió del pro-grama la col·laboració de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Amb la finalitat d’assegurar l’ús correcte dels logotips oficials, haurà de sol·licitar prèviament l’oportuna autorització.

CinquéL’entitat beneficiària haurà de dur a terme l’activitat que fonamenta

la concessió de la subvenció, d’acord amb les bases reguladores i amb la convocatòria, abans del 31 de desembre de 2017.

SiséLes entitats beneficiàries presentaran la justificació del projecte sub-

vencionat davant de la direcció territorial que va ser competent per a la seua instrucció. Aquesta justificació farà de la manera i en els terminis establits en el resolc dotzé de la convocatòria.

SetéContra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es

podrà interposar potestativament recurs de reposició davant de la con-sellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d’un mes, de con-formitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administraci-ons públiques, o bé es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; tot això sense perjudici que s’hi puga interposar qualsevol altre recurs que s’es-time procedent.

València, 23 de juny de 2017.– La vicepresidenta del Consell i con-sellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, p. d., la directora general de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere: Maria Such i Palomares.

BSPRMJ/2017/49/46 G79408852 MÉDICOS DEL MUNDO ATENCIÓ ESPECIALITZADA A DONES EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 3.901,48 € 10.200,00 €

BSPRMJ/2017/50/46 R4600942I ESCLAVAS DE MARÍA, CASA RESIDENCIA ESC MARÍA CAMINO DE INSERCIÓN JUANA MARÍA 3.901,48 € 17.735,00 €

BSPRMJ/2017/51/46 G82382987 FUNDACIÓN ADECCO POR UN EMPLEO PARA TODAS 4.126,14 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/52/46 G96288410 PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS ESPAÑA CUIDANDO DESDE LA DIGNIDAD 3.845,31 € 16.028,00 €

BSPRMJ/2017/53/46 G95455937 FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRA EMPODÉRATE GANDIA 4.013,81 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/54/46 G95455937 FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRA EMPODÉRATE MISLATA 4.013,81 € 15.000,00 €

BSPRMJ/2017/55/46 G96226204 FEDERACIÓ DE DONES PROGRESSISTES CV ENERGIA VIOLETA 3.500,00 € 3.500,00 €

BSPRMJ/2017/56/46 G98492812 ASOCIACIÓN CRECER EN LA COMA

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL PER A LA MATERNITAT CONSCIENT I L’EMANCIPACIÓ DE DONES D’EXCLUSIÓ

4.687,80 € 16.316,53 €

Page 137: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre-ball, per la qual es declara la disponibilitat de determinats crèdits sobrants en la convocatòria d’ajudes en matèria d’industrialització destinades a associacions, i s’acorda l’increment en unes quanties addicionals dels crèdits de la convocatòria d’ajudes en matèria d’industrialització des-tinades a pimes industrials dels sectors del calçat, cerà-mic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre i moble i il·lu-minació de la Comunitat Valenciana. [2017/6324]

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2017, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se declara la disponibilidad de deter-minados créditos sobrantes en la convocatoria de ayudas en materia de industrialización destinadas a asociaciones, y se acuerda el incremento en unas cuantías adicionales de los créditos de la convocatoria de ayudas en materia de industrialización destinadas a pymes industriales de de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana. [2017/6324]

Antecedents

Primer. Mitjançant la Resolució de 7 d’abril de 2017, de la Con-selleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el DOGV 8019, d’11 d’abril, es van convocar ajudes en matèria d’industrialització per a associacions dels sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre i moble i il·luminació de la Comunitat Valenciana.

En el punt segon de la part dispositiva de la convocatòria, s’es-tableix que aquesta es finança a càrrec del capítol VII del programa pressupostari 11.02.03.722.20 dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, amb el següent desglossament inicial per línies i sectors:

Línia S0335 Pla d’ajudes al sector del calçat 395.000 €Línia S0336 Pla d’ajudes al sector ceràmic 395.000 €Línia S0337 Pla d’ajudes al sector metal·lomecànic 395.000 €Línia S0352 Pla d’ajudes al sector tèxtil 395.000 €Línia S0353 Pla d’ajudes al sector del joguet 395.000 €Línia S0354 Pla d’ajudes al sector del marbre 395.000 €Línia S0355 Pla d’ajudes al sector del moble i il·luminació

395.000 €Segons el certificat de l’òrgan instructor que acompanya aquesta

resolució, en l’esmentada convocatòria s’han presentat dins el termini concedit, sol·licituds l’import màxim d’ajudes a concedir de les quals és inferior a la despesa inicialment prevista per a aquestes.

Segon. Mitjançant la Resolució de 3 d’abril de 2017, de la Conse-lleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el DOGV 8016, de 6 d’abril, es van convocar ajudes en matèria d’industrialització per a inversions de pimes industrials que milloren la competitivitat i sostenibilitat dels sectors del calçat, cerà-mic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre i moble i il·luminació de la Comunitat Valenciana.

En el punt segon de la part dispositiva de la convocatòria, s’es-tableix que aquesta es finança a càrrec del capítol VII del programa pressupostari 11.02.03.722.20 dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, amb el següent desglossament inicial per sectors:

S0335 Pla d’ajudes al sector del calçat 1.483.697 €S0336 Pla d’ajudes al sector ceràmic 1.483.697 €S0337 Pla d’ajudes al sector metal·lomecànic 1.483.697 €S0352 Pla d’ajudes al sector tèxtil 1.483.697 €S0353 Pla d’ajudes al sector del joguet 1.483.697 €S0354 Pla d’ajudes al sector del marbre 1.483.697 €S0355 Pla d’ajudes al sector del moble i il·luminació 1.483.698 €

En el punt 2 del punt segon de la part dispositiva de la convocatò-ria, s’estableix que es podrien incrementar els imports anteriors en una quantia addicional, fins a arribar cada línia fins a un màxim d’1.883.697 euros per als sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet i marbre; així com 1.883.698 € per al sector del moble i il·luminació, l’aplicació dels quals a la concessió de subvencions no requerirà una nova convocatòria, si en la convocatòria destinada per a les associaci-ons dels sectors anteriors, i que es finança a càrrec de la resta de crèdits de les mateixes línies, es presenten sol·licituds d’ajudes per un import inferior a la despesa inicialment previst per a aquestes, la qual cosa s’acredita en el certificat que acompanya aquesta resolució.

En el mateix punt de la part dispositiva abans referit s’estableix, igualment, que l’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada

Antecedentes

Primero. Mediante la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Con-selleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-bajo, publicada en el DOGV 8019 de 11 de abril, se convocaron ayudas en materia de industrialización para asociaciones de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana.

En el resuelvo segundo de dicha convocatoria, se establece que la misma se financia con cargo al capítulo VII del programa presupues-tario 11.02.03.722.20 de los Presupuestos de la Generalitat para el año 2017, con el siguiente desglose inicial por líneas y sectores:

Línea S0335 Plan de ayudas al sector del calzado 395.000 €Línea S0336 Plan de ayudas al sector cerámico 395.000 €Línea S0337 Plan de ayudas al sector metal-mecánico 395.000 €Línea S0352 Plan de ayudas al sector textil 395.000 €Línea S0353 Plan de ayudas al sector del juguete 395.000 €Línea S0354 Plan de ayudas al sector del mármol 395.000 €Línea S0355 Plan de ayudas al sector del mueble e iluminación

395.000 €Según el certificado del órgano instructor que acompaña a esta

resolución, en la citada convocatoria se han presentado dentro el plazo concedido, solicitudes cuyo importe máximo de ayudas a conceder es inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas.

Segundo. Mediante la Resolución de 3 de abril de 2017, de la Con-selleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-bajo, publicada en el DOGV 8016 de 6 de abril, se convocaron ayudas en materia de industrialización para inversiones de pymes industriales que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los sectores del cal-zado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana.

En el resuelvo segundo de dicha convocatoria, se establece que la misma se financia con cargo al capítulo VII del programa presupues-tario 11.02.03.722.20 de los Presupuestos de la Generalitat para el año 2017, con el siguiente desglose inicial por sectores:

S0335 Plan de ayudas al sector del calzado 1.483.697 €S0336 Plan de ayudas al sector cerámico 1.483.697 €S0337 Plan de ayudas al sector metal-mecánico 1.483.697 €S0352 Plan de ayudas al sector textil 1.483.697 €S0353 Plan de ayudas al sector del juguete 1.483.697 €S0354 Plan de ayudas al sector del mármol 1.483.697 €S0355 Plan de ayudas al sector del mueble e iluminación

1.483.698 €En el punto 2 del resuelvo segundo de dicha convocatoria, se esta-

blece que se podrían incrementar los importes anteriores en una cuantía adicional, hasta alcanzar cada línea hasta un máximo de 1.883.697 euros para los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete y mármol; así como 1.883.698 € para el sector del mueble e iluminación, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria, si en la convocatoria destinada para las asociaciones de los sectores anteriores, y que se financia con cargo al resto de créditos de las mismas líneas, se hubiesen presentado solicitudes de ayudas por un importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas, lo que se acredita en el certificado que acompaña a esta resolución.

En el mismo resuelvo antes referenciado se establece, igualmen-te, que la efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la

Page 138: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

declaración de disponibilidad de crédito, en un momento anterior a la resolución de la convocatoria de concesión de la subvención.

De acuerdo con todo lo anterior, y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, y el artículo 160.4.b de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público ins-trumental y de subvenciones, resuelvo

PrimeroDeclarar la disponibilidad, en el ejercicio 2017, de los siguientes

créditos sobrantes en las siguientes líneas de la convocatoria de 7 de abril de 2017, de ayudas en materia de industrialización para asocia-ciones de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana:

SECTOR APOYADO Código LíneaCrédito inicial convocatoria asociaciones

Crédito sobrante declarado disponible

CALZADO S0335 395.000,00 € 128.150,29 €

CERÁMICO S0336 395.000,00 € 359.469,77 €

METAL S0337 395.000,00 € 67.928,97 €

TEXTIL S0352 395.000,00 € 133.708,93 €

JUGUETE S0353 395.000,00 € 385.200,00 €

MÁRMOL S0354 395.000,00 € 321.047,00 €

MUEBLE S0355 395.000,00 € 131.982,57 €

SegundoIncrementar, en los importes siguientes, y con cargo a los créditos

disponibles declarados en el apartado anterior, los créditos previstos inicialmente en las líneas de convocatoria de 3 de abril de 2017, por la que se convocan ayudas en materia de industrialización para inversiones de pymes industriales que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana:

SECTOR APOYADO

Código Línea

Crédito inicial convocatoria

pymes

Cuantía Adicional de incremento

Crédito ya incrementado convocatoria

pymes

CALZADO S0335 1.483.697,00 € 128.150,29 € 1.611.847,29 €

CERÁMICO S0336 1.483.697,00 € 359.469,77 € 1.843.166,77 €

METAL S0337 1.483.697,00 € 67.928,97 € 1.551.625,97 €

TEXTIL S0352 1.483.697,00 € 133.708,93 € 1.617.405,93 €

JUGUETE S0353 1.483.697,00 € 385.200,00 € 1.868.897,00 €

MÁRMOL S0354 1.483.697,00 € 321.047,00 € 1.804.744,00 €

MUEBLE S0355 1.483.698,00 € 131.982,57 € 1.615.680,57 €

TerceroEsta declaración de disponibilidad de crédito y el incremento de las

cuantías adicionales en los importes indicados no implica la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, potestativamente, de conformidad con los artícu-los 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación. O bien, directa-mente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat

a la declaració de disponibilitat de crèdit, en un moment anterior a la resolució de la convocatòria de concessió de la subvenció.

D’acord amb tot això, i en virtut de les facultats que em confereix l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat d’hi-senda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc

PrimerDeclarar la disponibilitat, en l’exercici 2017, dels següents crèdits

sobrants en les següents línies de la convocatòria de 7 d’abril de 2017, d’ajudes en matèria d’industrialització per a associacions dels sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre i moble i il·luminació de la Comunitat Valenciana:

SECTOR DE SUPORT Codi LíniaCrèdit inicial convocatòria associacions

Crèdit sobrant declarat

disponible

CALÇAT S0335 395.000,00 € 128.150,29 €

CERÀMIC S0336 395.000,00 € 359.469,77 €

METALL S0337 395.000,00 € 67.928,97 €

TÈXTIL S0352 395.000,00 € 149.278,93 €

JOGUET S0353 395.000,00 € 385.200,00 €

MARBRE S0354 395.000,00 € 321.047,00 €

MOBLE S0355 395.000,00 € 131.982,57 €

SegonIncrementar, en els imports següents, i a càrrec dels crèdits dispo-

nibles declarats en l’apartat anterior, els crèdits previstos inicialment en les línies de convocatòria de 3 d’abril de 2017, per la qual es convoquen ajudes en matèria d’industrialització per a inversions de pimes industri-als que milloren la competitivitat i sostenibilitat dels sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre i moble i il·luminació a la Comunitat Valenciana:

SECTOR DE SUPORT

Codi Línia

Crèdit inicial convocatòria

pimes

Quantia addicional

d’increment

Crèdit ja incrementat

convocatòria pimes

CALÇAT S0335 1.483.697,00 € 128.150,29 € 1.611.847,29 €

CERÀMIC S0336 1.483.697,00 € 359.469,77 € 1.843.166,77 €

METALL S0337 1.483.697,00 € 67.928,97 € 1.551.625,97 €

TÈXTIL S0352 1.483.697,00 € 149.278,93 € 1.632.975,93 €

JOGUET S0353 1.483.697,00 € 385.200,00 € 1.868.897,00 €

MARBRE S0354 1.483.697,00 € 321.047,00 € 1.804.744,00 €

MOBLE S0355 1.483.698,00 € 131.982,57 € 1.615.680,57 €

TercerAquesta declaració de disponibilitat de crèdit i l’increment de les

quanties addicionals en els imports indicats no implica l’obertura d’un nou termini de presentació de sol·licituds ni l’inici de nou còmput de termini per a resoldre.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment adminis-tratiu comú de les administracions públiques, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació. O bé, directament recurs contenciós admi-nistratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos

Page 139: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la ley 29/1999, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencio-so-administrativa.

València, 10 de julio de 2017.– El conseller de Economía Sosteni-ble, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Rafael Climent Gon-zález.

mesos, comptat des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1999, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 10 de juliol de 2017.– El conseller d’Economia Sosteni-ble, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Page 140: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2017, de la directora gene-ral d’Universitat, Investigació i Ciència, pel qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’exer-cici 2016, cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE), d’acord amb el programa operatiu del FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. [2017/5623]

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017, de la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el ejercicio 2016, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), de acuerdo con el programa ope-rativo del FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. [2017/5623]

De conformitat amb el que preveu l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es dóna publicitat a les subvencions concedides, cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE), d’acord amb el programa operatiu del FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, en el marc de l’Ordre 6/2015, de 9 de setembre, de la Con-selleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, a càrrec de la línia pressupostària S4015 del programa pressupostari 542.50, Investigació, desenvolupament tecno-lògic i innovació, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que s’indiquen a continuació.

València, 19 de juny de 2017.– La directora general d’Universitat, Investigació i Ciència: Josefina Bueno Alonso.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se da publicidad de las subvenciones concedidas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), de acuerdo con el programa operativo del FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, en el marco de la Orden 6/2015, de 9 de septiem-bre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana, con cargo a la línea pre-supuestaria S4015 del programa presupuestario 542.50, Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que se relacionan a continuación.

València, 19 de junio de 2017.– La directora general de Universi-dad, Investigación y Ciencia: Josefina Bueno Alonso.

Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoralAyudas para la contratación de personal investigador en formación de carácter predoctoral

2016 2017 2018 2019

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS EN RED 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 88.771,20 196.036,40 169.528,33 88.771,20

FUNDACIÓN C.V.CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE 33.289,20 66.578,40 66.578,40 33.289,20

FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

FUNDACIÓN INCLIVA 40.686,80 88.771,20 88.771,20 48.084,40

FUNDACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

FUNDACIÓN FOMENTO INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA C.V. 18.494,00 44.385,60 44.385,60 12.021,10

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 33.289,20 66.578,40 66.578,40 33.289,20

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CEU 18.494,00 44.385,60 40.686,80 0,00

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR 11.096,40 22.192,80 22.192,80 616,47

UNIVERSITAT D’ALACANT 162.747,20 337.515,50 321.795,60 162.377,32

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 70.277,20 155.349,60 155.349,60 62.879,60

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 81.373,60 177.542,40 177.542,40 96.168,80

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 173.843,60 443.856,00 432.759,60 168.295,40

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 370.804,70 906.206,00 876.615,60 460.130,72

TOTAL: 1.129.058,70 2.615.976,30 2.529.362,73 1.199.212,61

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS EN RED 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/023 POYATOS RACIONERO, ELISA 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

Page 141: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/100 ESTRADA PASTOR, OSCAR 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/099 GOMIS LÓPEZ, PABLO 01.07.2016 31.10.2017 11.096,40 18.494,00 0,00 0,00

ACIF/2016/103 OREA ORDÓÑEZ, LIDIA 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/097 PALMEIRO PAZOS, BRAIS 01.07.2016 20.08.2018 11.096,40 22.192,80 14.178,73 0,00

ACIF/2016/107 PEREA SANZ, LAURA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/110 PÉREZ MONTOYO, ELENA 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/090 ROJAS BUZO, SERGIO 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/108 SELMA ROYO, MARTA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/094 SERRA PICÓ, MARCOS 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

88.771,20 196.036,40 169.528,33 88.771,20

FUNDACIÓN C.V. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/021 DOLZ PÉREZ, IRENE 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/019 LUCENDO GUTIÉRREZ, ESTEFANÍA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/020 MANZANO NÚÑEZ, FÁTIMA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

33.289,20 66.578,40 66.578,40 33.289,20

FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/008 LÓPEZ REIG, RAQUEL 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

FUNDACIÓN INCLIVA 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/031 CABELLO NAVARRO, PAULA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/024 CORACHÁN GARCÍA, IRENE 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/029 GRATTAROLA, ANA PAULA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/030 GARRIDO CANO, IRIS 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

40.686,80 88.771,20 88.771,20 48.084,40

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/465 LATORRE CAMPOS, ANA MARIA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

Page 142: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

FUNDACIÓN FOMENTO INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA C.V. 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/004 GARCÍA ESCOLANO, MARTA 01.09.2016 28.02.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 3.698,80

ACIF/2016/002 GINER CALABUIG, MAR 01.07.2016 15.05.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 8.322,30

18.494,00 44.385,60 44.385,60 12.021,10

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/117 BORREDÁ FERNÁNDEZ, CARLES 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/116 GIL MUÑOZ, FRANCISCO 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/115 LLORET COMPAÑ, ALBA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

33.289,20 66.578,40 66.578,40 33.289,20

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CEU 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/082 CUETO UREÑA, CRISTINA 01.09.2016 30.11.2018 7.397,60 22.192,80 20.343,40 0,00

ACIF/2016/085 PÉREZ FUENTES, SARA 01.07.2016 30.11.2018 11.096,40 22.192,80 20.343,40 0,00

18.494,00 44.385,60 40.686,80 0,00

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/121 VALLDECABRES HERMOSO, RAÚL 01.07.2016 10.01.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 616,47

11.096,40 22.192,80 22.192,80 616,47

UNIVERSITAT D’ALACANT 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/035 ALBERT SORIANO, MARÍA 01.07.2016 31.08.2016 3.698,80 0,00 0,00 0,00

ACIF/2016/040 CAMPOY POMARES, ANDRÉS 01.09.2016 24.06.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 10.726,52

ACIF/2016/042 CAÑABATE LÓPEZ, ÁGUEDA 01.11.2016 30.06.2018 3.698,80 22.192,80 11.096,40 0,00

ACIF/2016/043 CASTILLO VIZCAÍNO, LAURA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/114 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO 01.07.2016 15.03.2017 11.096,40 4.623,50 0,00 0,00

ACIF/2016/048 GARCÍA JAÉN, MIGUEL 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/053 GUTIÉRREZ PÉREZ, ELENA 01.07.2016 31.08.2016 3.698,80 0,00 0,00 0,00

ACIF/2016/055 KUTSYR, OKSANA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/057 MARSET GIMENO, XAVIER 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/062 MEDRANO GARCÍA, JUAN DIEGO 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/063 MIRA NAVARRO, IRENE 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/066 PERAL LOZANO, JUAN JOSE 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/067 POVEDA JOVER, JONATAN 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/077 TORREGROSA CRESPO, JAVIER 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/069 QUIÑONERO ALIAGA, JAVIER 01.07.2016 31.08.2016 3.698,80 0,00 0,00 0,00

Page 143: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ACIF/2016/072 SÁNCHEZ VERDÚ, ANTONIO 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/074 SANTACRUZ ANTÓN, ALBERTO 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/075 SANTANA ONRUBIA, RUBÉN 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/501 VICENTE MORENO, ESTHER MARTA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

162.747,20 337.515,50 321.795,60 162.377,32

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/255 ARNAU NOTARI, MARÍA ROSARIO 01.07.2016 28.02.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 3.698,80

ACIF/2016/237 ARRUFAT MARQUÉS, MARÍA JOSÉ 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/242 BOSCH MORENO, VICTORIA 01.07.2016 31.08.2016 3.698,80 0,00 0,00 0,00

ACIF/2016/267 IVANOVA TONEVA, MARIYA 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/258 LÓPEZ AMORES, ANTONIO 01.07.2016 28.02.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 3.698,80

ACIF/2016/244 MARCOS GARCÍA, SILVIA 01.09.2016 28.02.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 3.698,80

ACIF/2016/243 MONDRAGÓN MARTÍN, HILARIO 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/250 SÁNCHEZ SARASÚA DE LA BÁRCENA, SANDRA

01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/239 VENTURA ESPINOSA, DAVID 01.07.2016 31.08.2016 3.698,80 0,00 0,00 0,00

ACIF/2016/269 VIDAL TOMÁS, DAVID 01.07.2016 31.08.2016 3.698,80 0,00 0,00 0,00

70.277,20 155.349,60 155.349,60 62.879,60

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/207 BELLÓ PÉREZ, MELISSA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/212 CARBONELL CERDÁ, PEDRO 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/214 CLEMENT BELLIDO, JUAN 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/216 DÍEZ POMARES, JORGE ANTONIO 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/050 GONZÁLEZ SERRANO, RAFAEL 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/227 MEDRANO RELINQUE, JUAN 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/230 OLIVARES VICENTE, MARÍA DOLORES

01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/233 RIVES GARCÍA, RAQUEL 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

81.373,60 177.542,40 177.542,40 96.168,80

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/123 ALONSO CAMPOS, JOAN CARLES 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/125 BALAGUER GARZÓN, LAURA 01.09.2016 31.01.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 1.849,40

ACIF/2016/128 BUSTO ALGARÍN, ANTONIO JESÚS 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/129 CAMACHO FERNÁNDEZ, CAROLINA 01.07.2016 30.09.2018 11.096,40 22.192,80 16.644,60 0,00

ACIF/2016/131 CAZORLA MARÍN, ANTONIO 01.07.2016 30.09.2018 11.096,40 22.192,80 16.644,60 0,00

ACIF/2016/132 CERVERA CHINER, LOURDES 01.09.2016 31.01.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 1.849,40

ACIF/2016/135 DEL SAZ BARRAGÁN, MIRIAM 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/139 FUENTES LÓPEZ, CRISTINA 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/149 GÓMEZ PATROCINIO, FCO JAVIER 01.09.2016 31.01.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 1.849,40

ACIF/2016/150 HORTELANO MARTIN, IRENE 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

Page 144: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ACIF/2016/158 MACIÁN PÉREZ, JUAN FRANCISCO 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/164 MONSERRAT LÓPEZ, ANDREA 01.07.2016 31.01.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 1.849,40

ACIF/2016/170 ORTIZ SOTOMAYOR, VÍCTOR MANUEL

01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/174 PÉREZ BENITO, PAULA 01.07.2016 31.01.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 1.849,40

ACIF/2016/175 PÉREZ MINGARRO, VICENTE ENRIQUE

01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/182 QUILES CARRILLO, LUIS JESÚS 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/184 ROBLES MATEO, ELENA 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/188 SÁEZ SÁNCHEZ, CRISTINA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/197 USACH MOLINA, HÈCTOR 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/200 VILLACAMPA FERNÁNDEZ, PATRICIA

01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

173.843,60 443.856,00 432.759,60 168.295,40

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016 2017 2018 2019

EXPEDIENTEXPEDIENTE

NOMNOMBRE

DATA INICIFECHA INICIO

DATA FIFECHA FIN

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

AJUDAAYUDA

ACIF/2016/385 ANDRÉS PENARES, DANIEL 01.11.2016 30.06.2018 3.698,80 22.192,80 11.096,40 0,00

ACIF/2016/312 APARISI ALEPUZ, SALVADOR 01.07.2016 31.08.2016 3.698,80 0,00 0,00 0,00

ACIF/2016/341 BALLESTER LLOBELL, BEATRIZ 01.07.2016 24.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 10.726,52

ACIF/2016/285 BALLESTEROS TRAPERO, VIRGINIA 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/412 BATALLA GAVALDÀ, ANA LUCÍA 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/383 BELLOSTA BATALLA, MIGUEL 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/349 BLAT MARTÍNEZ, ANTONIO 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/376 BUENO FERNÁNDEZ, CLARA 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/424 COLLADO SÁNCHEZ, AIDA 01.07.2016 31.10.2017 11.096,40 18.494,00 0,00 0,00

ACIF/2016/444 CORACHÁN GARCÍA, ANA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/294 CORRECHER MATO, CARLOS JAVIER 01.11.2016 31.03.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 5.548,20

ACIF/2016/340 CRUSELLES SESER, PAULA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/331 DRECHSLER, ROBBY MARCEL 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/303 FAUBEL ALAMA, CARLOS 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/431 GARCÍA BUELGA, ÓSCAR FERNANDO

01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/421 GIMENO SIMÓ JOAN 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/445 GONZÁLEZ SERRANO, M.ª DE LAS HUERTAS

01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/308 GRAU ARGENTE, BRAYAN 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/332 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.ª DOLORES

01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/343 LA MURA ARROYO, ALEXANDRA 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/374 LLOPIS BELENGUER, CRISTINA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/291 LÓPEZ CABRELLES, JAVIER 01.07.2016 31.08.2016 3.698,80 0,00 0,00 0,00

ACIF/2016/449 LÓPEZ GARCÍA, GABRIEL 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/414 LÓPEZ MAS, CHRISTIAN 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/381 LOZANO UREÑA, ANNA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/307 MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, MÓNICA 01.09.2016 15.09.2016 924,70 0,00 0,00 0,00

ACIF/2016/330 MARTÍNEZ MECINAS, PEDRO JAVIER 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/455 MARTÍNEZ MINAYA, JOAQUÍN 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/438 MOLINA GIL, RAÚL 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/391 MONFORTE ALARCÓN, JAVIER 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/400 MONTAGUT ASUNCIÓN, MAITE 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

Page 145: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

ACIF/2016/423 MONTEAGUDO CHINER, PABLO 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/378 PASQUALOTTO VICENTE, M.ª DE LAS NIEVES

01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/350 PÉREZ GONZÁLEZ, SAÚL 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/407 ROCA CABRERA, MARÍA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/392 ROCHERA PLATA, DAVID 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/419 SÁNCHEZ LÓPEZ, ITZIAR AINHOA 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/496 SANCHIS SANCHIS, ROBERTO 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/420 SEGUÍ CASAS, LIA 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/296 SOLA PICABEA, JORGE 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/309 VÁSQUEZ SÁENZ, HENRY FERNEY 01.11.2016 30.06.2019 3.698,80 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/437 VILA VICENT, SUSANA 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

ACIF/2016/453 VILLARROYA CAMPOS, OLGA 01.09.2016 31.08.2019 7.397,60 22.192,80 22.192,80 14.795,20

ACIF/2016/342 VOLPE BELLO, RAÚL CÉSAR 01.07.2016 30.06.2019 11.096,40 22.192,80 22.192,80 11.096,40

370.804,70 906.206,00 876.615,60 460.130,72

Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoralAyudas para la contratación de personal investigador en formación en fase postdoctoral

2016 2017 2018

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 44.882,09 138.705,00 96.322,91

FUNDACIÓN C.V. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE 16.411,67 46.235,00 30.823,33

UNIVERSITAT D’ALACANT 96.117,10 277.410,00 188.792,90

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 64.146,68 184.940,00 123.293,32

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 96.117,10 277.410,00 188.792,90

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 141.852,11 416.115,00 281.262,89

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 210.498,78 647.290,00 450.791,22

TOTAL 670.025,53 1.988.105,00 1.360.079,47

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 2016 2017 2018

Exp. Nom / NombreData inici

Fecha inicio

Data fiFecha fin

Contracte i SSContrato y SS

Dot. Ad. Total

Contracte i SS

Contrato y SS

Contracte i SSContrato y SS

APOSTD/2016/021 AMBROSIO MARTÍN, JESÚS 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/037 ESTENSORO ATIENZA, ITZIAR 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/017 MURCIA BELMONTE, VERÓNICA 01.10.2016 31.09.2018 11.558,75 1.000 12.558,75 46.235,00 34.676,25

44.882,09 138.705,00 96.322,91

FUNDACIÓN C.V. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE 2016 2017 2018

Exp. Nom / NombreData inici

Fecha inicio

Data fiFecha fin

Contracte i SSContrato y SS

Dot. Ad. Total

Contracte i SS

Contrato y SS

Contracte i SSContrato y SS

APOSTD/2016/001 PÉREZ BENAVENTE, BEATRIZ 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

Page 146: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

UNIVERSITAT D’ALACANT 2016 2017 2018

Exp. Nom / NombreData inici

Fecha inicio

Data fiFecha fin

Contracte i SSContrato y SS

Dot. Ad. Total

Contracte i SS

Contrato y SS

Contracte i SSContrato y SS

APOSTD/2016/076 AGUIRRE PASTOR, MIGUEL ÁNGEL 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 2.000 17.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/079 BELDA PALAZÓN, SANTIAGO 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/086 MATEO CORREDOR, DANIEL 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/091 RUBIO PORTILLO, ESTHER 01.10.2016 31.09.2018 11.558,75 2.000 13.558,75 46.235,00 34.676,25

APOSTD/2016/092 SAVAL CALVO, MARCELO 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/093 VALDÉS GARCÍA, ARANTZAZU 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

96.117,10 277.410,00 188.792,90

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 2016 2017 2018

Exp. Nom / NombreData inici

Fecha inicio

Data fiFecha fin

Contracte i SSContrato y SS

Dot. Ad. Total

Contracte i SS

Contrato y SS

Contracte i SSContrato y SS

APOSTD/2016/069 BELLOCH RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/059 MARTIN LAGUNA, SOFIA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/063 ROYO PÉREZ, VICENTE 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/058 TRILLES OLIVER, SERGIO 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

64.146,68 184.940,00 123.293,32

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 2016 2017 2018

Exp. Nom / NombreData inici

Fecha inicio

Data fiFecha fin

Contracte i SSContrato y SS

Dot. Ad. Total

Contracte i SS

Contrato y SS

Contracte i SSContrato y SS

APOSTD/2016/049 COLL PERALES, BALDOMERO 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 2.000 17.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/051 LÓPEZ PÉREZ, MARIO 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/052 LOZANO GUARDIOLA, ELENA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/053 MANGAS SANJUAN, VICTOR 01.10.2016 31.09.2018 11.558,75 1.000 12.558,75 46.235,00 34.676,25

APOSTD/2016/055 MOLINA GALLEGO, MARÍA LUISA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/056 MORALES SABUCO, ALEXANDRA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 2.000 17.411,67 46.235,00 30.823,33

96.117,10 277.410,00 188.792,90

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 2016 2017 2018

Exp. Nom / NombreData inici

Fecha inicio

Data fiFecha fin

Contracte i SSContrato y SS

Dot. Ad. Total

Contracte i SS

Contrato y SS

Contracte i SSContrato y SS

APOSTD/2016/015 BARRERA VILAR, DAVID 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/040 CARPIO COBO, PABLO 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/042 GIL PASCUAL, MIRIAM 01.10.2016 31.09.2018 11.558,75 500 12.058,75 46.235,00 34.676,25

APOSTD/2016/003 GIMENEZ GANDIA, JORDI JOAN 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/045 GONZALEZ SUAREZ, ANA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/025 PINILLA CIENFUEGOS, ELENA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/006 RÓDENAS ROCHINA, JOAQUÍN 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/044 SOLANES GALBIS, JUAN ERNESTO 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 2.000 17.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/036 TAMARIT MUÑOZ, SALVADOR 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

141.852,11 416.115,00 281.262,89

Page 147: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016 2017 2018

Exp. Nom / NombreData inici

Fecha inicio

Data fiFecha fin

Contracte i SSContrato y SS

Dot. Ad. Total

Contracte i SS

Contrato y SS

Contracte i SSContrato y SS

APOSTD/2016/142 BAÑÓ POLO, MANUEL 01.10.2016 31.09.2018 11.558,75 500 12.058,75 46.235,00 34.676,25

APOSTD/2016/127 GALVE ROMERO, JOAN MIQUEL 01.10.2016 31.09.2018 11.558,75 500 12.058,75 46.235,00 34.676,25

APOSTD/2016/104 GIMENEZ GARCIA, JUAN BAUTISTA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/113 JORNET MARTÍNEZ, NEUS 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/147 LEDESMA LLORENTE, JUAN CARLOS 01.10.2016 31.09.2018 11.558,75 500 12.058,75 46.235,00 34.676,25

APOSTD/2016/106 MARTÍ BATALLER, AURELIO 01.10.2016 31.09.2018 11.558,75 1.000 12.558,75 46.235,00 34.676,25

APOSTD/2016/120 MARTÍNEZ PARICIO, VIOLETA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/102 MATEO JIMENEZ, EVA MARÍA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 500 15.911,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/134 OROZCO VALVERDE, MARÍA ELENA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/117 PULOPULOS TRIPIANA, MATÍAS MIGUEL 01.10.2016 31.09.2018 11.558,75 1.000 12.558,75 46.235,00 34.676,25

APOSTD/2016/140 SANCHIS GOMAR, FABIAN 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 2.000 17.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/13 SANZ MARCO, AMPARO 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/108 VALERA ORDAZ, LIDIA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 2.000 17.411,67 46.235,00 30.823,33

APOSTD/2016/096 VERDET MARTÍNEZ, NURIA 01.09.2016 31.08.2018 15.411,67 1.000 16.411,67 46.235,00 30.823,33

210.498,78 647.290,00 450.791,22

Page 148: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Direcció Gene-ral de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, per la qual s’ordena la publicació de la declaració d’impacte ambi-ental corresponent a l’expedient 130/15-AIA Requena. [2017/5620]

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la cual se ordena la publicación de la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 130/15-AIA Requena. [2017/5620]

De conformitat amb l’article 41.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, el qual estableix la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la declaració d’impacte ambiental, resolc:

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la declara-ció d’impacte ambiental corresponent a l’expedient 130/15-AIA Reque-na.

«Declaració d’impacte ambientalExpedient: 130-2015-AIA.Títol: Ampliació explotació avícola intensiva (cria i recria de polle-

tes).Promotor: Explotaciones Ganaderas La Jedrea, SL.Òrgan substantiu: Servei de Prevenció i Control Integrat de la Con-

taminació.Localització: parcel·les 85, 87, 88, 893, 911 del polígon 41 de

Requena (València).

Antecedents. Descripció del projecte.El 16 de juliol de 2009 la Direcció General de Gestió del Medi

Natural emet una declaració d’impacte ambiental favorable al projecte d’explotació avícola de producció en règim intensiu (cria i recria de polletes) amb una capacitat productiva de 230.000 animals.

Actualment es pretén ampliar la capacitat de l’explotació avícola des d’un total de 230.000 a 365.000 places (augment de la capacitat productiva en 135.000 places).

Les construccions s’ubicaran en la parcel·la 85 del polígon 41 i la resta de parcel·les queden lliures d’edificació. Les superfícies ocupades són les següents:

−Superfície de les parcel·les: 38.188,53 m².−Superfície ocupada per les construccions i instal·lacions existents:

5.360,16 m².−Superfície ocupada per accessos existents i altres usos:

7.407,05 m².−Superfície ocupada total existent (construccions + accessos):

12.767,21 m².−Coeficient d’edificabilitat existent: 0,14.−Percentatge d’ocupació existent: 33,43 %.Les característiques de les instal·lacions són les següents:Actualment hi ha 4 naus dedicades a la cria i recria de polletes. Les

naus 1 i 2 van patir els efectes d’un incendi per això s’han remodelat totalment i permeten l’augment de la capacitat productiva però sense augmentar la superfície construïda.

Totes les naus estan executades per mitjà d’estructura metàl·lica a dues aigües i tancaments exteriors de bloc de formigó i paviment a base de solera de formigó amb cintes d’extracció de gallinassa. Compten amb sistemes de ventilació i calefacció.

Les seues dimensions són:– Nau 1: dimensions de 12,5 m d’ample i 65 m de llarg, i una alçària

exterior de 4,62 metres en carener. Superfície en planta de 812 m².– Nau 2: té 7 m d’ample i 65 m de llarg, alçària exterior de 3,70

metres en carener i superfície en planta de 455 m².– Nau 3: perpendicular a les naus 1 i 2, de dimensions 12,5 m d’am-

ple i 115 m de llarg, alçària de 3,70 metres en carener i superfície en planta de 1.437,5 m². Aquesta nau compta amb un xicotet magatzem, oficines, lavabos, vestuaris i altres. Al fons de la zona d’explotació, en la part central es troba la porta que comunica aquesta zona amb el moll de càrrega i descàrrega de camions.

– Nau 4: perpendicular a les naus 1 i 2, i paral·lela a la nau 3, de dimensions 15 m d’ample i 115 m de llarg, i una alçària de 6 metres en carener.

De conformidad con el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el cual establece la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la declaración de impacto ambiental, resuelvo:

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la decla-ración de impacto ambiental correspondiente al expediente 130/15-AIA Requena.

«Declaración de impacto ambientalExpediente: 130-2015-AIA.Título: ampliación explotación avícola intensiva (cría y recría de

pollitas).Promotor: Explotaciones Ganaderas La Jedrea, SL.Órgano sustantivo: Servicio de Prevención y Control Integrado de

la Contaminación.Localización: parcelas 85, 87, 88, 893, 911 del polígono 41 de

Requena (Valencia).

Antecedentes. Descripción del proyecto.El 16 de julio de 2009 la Dirección General de Gestión del Medio

Natural emite declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de explotación avícola de producción en régimen intensivo (cría y recría de pollitas) con una capacidad productiva de 230.000 animales.

Actualmente se pretende ampliar la capacidad de la explotación avícola desde un total de 230.000 a 365.000 plazas (aumento de la capa-cidad productiva en 135.000 plazas).

Las construcciones se ubicarán en la parcela 85 del polígono 41 quedando el resto de parcelas libres de edificación. Las superficies ocu-padas son las siguientes:

− Superficie de las parcelas: 38.188,53 m².− Superficie ocupada por las construcciones e instalaciones exis-

tentes: 5.360,16 m².− Superficie ocupada por accesos existentes y otros usos:

7.407,05 m².− Superficie ocupada total existente (construcciones + accesos):

12.767,21 m².− Coeficiente de edificabilidad existente: 0,14.− Porcentaje de ocupación existente: 33,43 %.Las características de las instalaciones son las siguientes:Actualmente existen 4 naves dedicadas a la cría y recría de pollitas.

Las naves 1 y 2 sufrieron los efectos de un incendio por lo que se han remodelado totalmente permitiendo el aumento de la capacidad produc-tiva pero sin aumentar la superficie construida.

Todas las naves están ejecutadas mediante estructura metálica a dos aguas y cerramientos exteriores de bloque de hormigón y pavimento a base de solera de hormigón con cintas de extracción de gallinaza. Cuen-tan con sistemas de ventilación y calefacción.

Sus dimensiones son:– Nave 1: dimensiones de 12,5 m de ancho y 65 m de largo, y una

altura exterior de 4,62 metros en cumbrera. Superficie en planta de 812 m².– Nave 2: tiene 7 m de ancho y 65 m de largo, altura exterior de

3,70 metros en cumbrera y superficie en planta de 455 m².– Nave 3: perpendicular a las naves 1 y 2, de dimensiones 12,5 m de

ancho y 115 m de largo, altura de 3,70 metros en cumbrera y superficie en planta de 1.437,5 m². Esta nave cuenta con un pequeño almacén, oficinas, aseos, vestuarios y otros. Al fondo de la zona de explotación, en la parte central se encuentra la puerta que comunica dicha zona con el muelle de carga y descarga de camiones.

– Nave 4: perpendicular a las naves 1 y 2, y paralela a la nave 3, de dimensiones 15 m de ancho y 115 m de largo, y una altura de 6 metros en cumbrera.

Page 149: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

El suministro de la energía eléctrica se realiza a través de una línea de media tensión que llega hasta la explotación donde se dispone de un centro de transformación aéreo. Se dispone además de dos grupos electrógenos que proporcionan o abastecen de energía eléctrica a toda la explotación en caso de fallo en el suministro.

Las modificaciones existentes respecto a la licencia concedida son:– Rehabilitación y acondicionamiento naves 1 y 2 según descripción

realizada.– Ejecución de pasillo de comunicación entre las naves 1 y 2.– Ejecución de nuevos fosos de gallinaza para extracción de la galli-

naza al exterior.– Montaje de nuevos silos y depósitos de agua de naves 1 y 2 sobre

solera de hormigón cumpliendo con las distancias impuestas por el órgano competente en carreteras.

– Regularización del terreno y hormigonado de la zona exterior de las naves 1 y 2 y balsa de agua.

– Acondicionado de los muelles de carga y descarga de las naves 1 y 2.– Transformación de almacén en zona de uso de los trabajadores y

habilitación de porche.– Instalación de casa prefabricada para guardián de la granja.– Instalación de decantador de grasas, fosa séptica y depósito de

almacenamiento de aguas residuales para su traslado a depuradora.– Ampliación instalación de gas.Actualmente se está procediendo a la realización de las actuaciones

necesarias para la construcción de un estercolero cubierto de 400 m² que completará la capacidad de almacenamiento existente (estercolero de 400 m²).

La actividad productiva consiste en la cría y recría de pollitas. El ciclo de producción empieza un día antes de la entrada de las pollitas con el acondicionamiento de la temperatura de las naves.

El periodo de la duración del ciclo de cría y recría es de 17 semanas, pasado el cual se procede el traslado de los animales a granjas de puesta. Después de cada ciclo de producción se realiza un periodo de lavado y desinfección de la nave durante cuatro semanas.

Así pues la duración de cada ciclo productivo es de 20-21 semanas, pudiendo completarse hasta un total de 2,5 ciclos de cría y recría a lo largo de un año.

Los consumos más importantes esperados son 5.972 T de pien-so anuales, 13.030,50 m³/año de agua para consumo de las pollitas, 33,93 m³/año para limpieza de las naves, 88 m³ para saneamiento. El total consumido (junto con consumo de jardines, caseta guardián,etc) es de 19.821,13 m³/año.

El agua se extrae de un pozo que cuenta con autorización adminis-trativa para la extracción de 20.916 m³/año. Una vez extraída el agua del pozo se almacena en una balsa que suministra agua a las distintas instalaciones.

La limpieza de las naves se realiza mediante el empleo de agua a presión con un bajo consumo por lo que no se esperan vertidos fuera de las naves.

Tramitación administrativaEl 9 de noviembre de 2015 se recibe en el Servicio de Evaluación de

Impacto Ambiental documentación del proyecto procedente del Servicio de Lucha Contra el Cambio Climático y Prevención y Control de la Contaminación al objeto de determinar la suficiencia de documentación.

El 9 de diciembre de 2015 el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, emite informe en el que se solicita la ampliación de la docu-mentación en los siguientes aspectos (resumen):

– Ampliar la descripción del proyecto indicando las variaciones significativas del proyecto propuesto respecto al original.

– Detallar los efectos ambientales de la actividad sobre los cursos de agua y el paisaje, los efectos en relación con el cambio climático, la valoración de los aspectos ambientales más relevantes del entorno de la actuación.

– Se realizará un programa de gestión de estiércoles.– Estudio de inundabilidad.El 26 de enero de 2016 el promotor aporta estudio de inundabilidad

y se solicita consulta al Servicio de Ordenación del Territorio.El 3 de marzo de 2016 el Servicio de Ordenación del Territorio

emite informe.El 15 de abril de 2016 el Servicio de Evaluación de Impacto

Ambiental solicita la documentación necesaria para continuar el proce-

El subministrament de l’energia elèctrica es realitza a través d’una línia de mitjana tensió que arriba fins a l’explotació on es disposa d’un centre de transformació aeri. Es disposa a més de dos grups electrògens que proporcionen o abasteixen d’energia elèctrica a tota l’explotació en cas de fallada en el subministrament.

Les modificacions existents respecte a la llicència concedida són:– Rehabilitació i condicionament de les naus 1 i 2 segons la des-

cripció realitzada.– Execució de corredor de comunicació entre les naus 1 i 2.– Execució de noves fosses de gallinassa per a extracció de la galli-

nassa a l’exterior.– Muntatge de noves sitges i depòsits d’aigua de naus 1 i 2 sobre

solera de formigó complint les distàncies imposades per l’òrgan com-petent en carreteres.

– Regularització del terreny i formigonat de la zona exterior de les naus 1 i 2 i bassa d’aigua.

– Preparat dels molls de càrrega i descàrrega de les naus 1 i 2.– Transformació de magatzem en zona d’ús dels treballadors i habi-

litació de porxe.– Instal·lació de casa prefabricada per a guardià de la granja.– Instal·lació de decantador de greixos, fossa sèptica i depòsit d’em-

magatzematge d’aigües residuals per al seu trasllat a depuradora.– Ampliació instal·lació de gas.Actualment s’està procedint a la realització de les actuacions neces-

sàries per a la construcció d’un femer cobert de 400 m² que completarà la capacitat d’emmagatzematge existent (femer de 400 m²).

L’activitat productiva consisteix en la cria i recria de polletes. El cicle de producció comença un dia abans de l’entrada de les polletes amb el condicionament de la temperatura de les naus.

El període de la duració del cicle de cria i recria és de 17 setmanes, passat el qual es procedeix al trasllat dels animals a granges de posta. Després de cada cicle de producció es realitza un període de llavat i desinfecció de la nau durant quatre setmanes.

Així doncs la duració de cada cicle productiu és de 20-21 setmanes; pot completar-se fins a un total de 2,5 cicles de cria i recria al llarg d’un any.

Els consums més importants esperats són 5.972 T de pinso anuals, 13.030,50 m³/any d’aigua per a consum de les polletes, 33,93 m³/any per a neteja de les naus, 88 m³ per a sanejament. El total consumit (junt amb consum de jardins, caseta guardià, etc.) és de 19.821,13 m³/any.

L’aigua s’extrau d’un pou que compta amb autorització administra-tiva per a l’extracció de 20.916 m³/any. Una vegada extreta l’aigua del pou s’emmagatzema en una bassa que subministra aigua a les distintes instal·lacions.

La neteja de les naus es realitza per mitjà de l’ús d’aigua a pressió amb un baix consum, per això no s’esperen abocaments fora de les naus.

Tramitació administrativaEl 9 de novembre de 2015 es rep en el Servei d’Avaluació d’Impac-

te Ambiental documentació del projecte procedent del Servei de Lluita Contra el Canvi Climàtic i Prevenció i Control de la Contaminació a fi de determinar la suficiència de documentació.

El 9 de desembre de 2015 el Servei d’Avaluació d’Impacte Ambien-tal, emet un informe en què se sol·licita l’ampliació de la documentació en els següents aspectes (resum):

– Ampliar la descripció del projecte indicant les variacions signifi-catives del projecte proposat respecte a l’original.

– Detallar els efectes ambientals de l’activitat sobre els cursos d’ai-gua i el paisatge, els efectes en relació amb el canvi climàtic, la valo-ració dels aspectes ambientals més rellevants de l’entorn de l’actuació.

– Es realitzarà un programa de gestió de fems.– Estudi d’inundabilitat.El 26 de gener de 2016 el promotor aporta estudi d’inundabilitat i se

sol·licita consulta al Servei d’Ordenació del Territori.El 3 de març de 2016 el Servei d’Ordenació del Territori emet un

informe.El 15 d’abril de 2016 el Servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental

sol·licita la documentació necessària per a continuar el procediment al

Page 150: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

dimiento al promotor comunicándole que debe remitir dicha documen-tación a través del órgano sustantivo.

El 4 de octubre de 2016 el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental remite informe indicando que el promotor debe justificar adecuadamente los caudales que utilizará en la explotación y modificar el plan de gestión de la gallinaza.

El 16 de febrero de 2017 la Subdirección General de Cambio Cli-mático y Calidad Ambiental remite el resultado de la información públi-ca y solicita la declaración de impacto ambiental.

La información pública se realizó mediante publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 10 de marzo de 2016. Durante el periodo de información pública no se produjeron alegaciones.

Afecciones legales.– Nivel de peligrosidad por inundación 4 (río Magro).– Zona de policía del barranco de la Estena.– Suelo no urbanizable protección infraestructuras viarias, suelo no

urbanizable protegido (afección dominio público hidráulico) y suelo no urbanizable común.

Informes administrativosEl expediente contiene:– Informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de

Requena de 14 de septiembre de 2015 indicando que la clasificación del suelo donde se ubica la granja es de suelo no urbanizable común según aprobación del plan general de Requena de 26 de abril de 2013 siendo necesario la emisión del informe del artículo 201 de la LOTUP.

– Notificación de resolución de expediente de concesión de aguas subterráneas de 5 de junio de 2007 por el que se concede 20.916 m³/año para 270.000 aves.

– Informe favorable de la comisaría de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 3 de diciembre de 2015 referente a la gestión de las aguas sanitarias y pluviales y otras aguas residuales si bien se indica (entre otros) que la gestión de los estiércoles se realizará según legislación vigente debiendo certificarse la impermeabilidad de la fosa séptica y evi-tando acopios a la intemperie que puedan contaminar las aguas pluviales.

Consideraciones ambientales1. Identificación y valoración de impactos. Establecimiento de

medidas protectoras y correctoras.En el entorno de la explotación el elemento más destacable es la

rambla de Estenas que se sitúa al oeste de la explotación. Como carac-terística del territorio se cita la alta vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos subyacentes y el riesgo por peligrosidad de inundación.

No existen espacios de la red natura 2000 en el entorno de la actua-ción sobre los que se puedan causar impactos directos.

Referente al suelo inundable existe un estudio pormenorizado de inundabilidad realizado con la tramitación de la autorización ambiental vigente, y aprobado por órgano competente el 23 de junio de 2009, en el que se determina que exceptuando los muelles de carga de las naves 3 y 4 cuyo calado es de 45 cm. catalogado como riesgo 6, el resto de la parcela, en la cual se construirá el estercolero cubierto, se encuentra exenta de riesgo de inundación.

Las instalaciones que permitirán la ampliación de la actividad están ejecutadas por lo que no existen impactos en fase de obras.

En la fase de actividad de la explotación cabe citar el consumo de recursos, la generación de residuos y subproductos y la emisión de gases de efecto invernadero como los aspectos que deben estudiarse con mayor profundidad para evitar la generación de impactos ambientales.

En cuanto a la generación de subproductos cabe citarse la genera-ción de 2.664,50 T/año de gallinaza. El sistema de gestión de la galli-naza en la naves (cinta transportadoras) permite que este subproducto llegue con bajo contenido de humedad al almacenamiento.

Actualmente se dispone de une estercolero de 400 m² con capaci-dad de almacenamiento de 2,5 meses. El estercolero cuenta con solera impermeable y arqueta de recogida de lixiviados. Los lixiviados se con-ducirán a una arqueta exterior donde se evaporarán.

La nave que albergará el estiércol contará con cerramiento hasta los 3 metros de altura para favorecer la ventilación de la gallinaza.

La gallinaza se utilizará para el abonado de campos agrícolas. Se dispone de 361,43 ha en los municipios de Chelva, Benagéber, Requena y Utiel para la utilización agrícola de la gallinaza.

promotor i li comunica que ha de remetre la dita documentació a través de l’òrgan substantiu.

El 4 d’octubre de 2016 el Servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental remet informe en què indica que el promotor ha de justificar adequada-ment els cabals que utilitzarà en l’explotació i modificar el pla de gestió de la gallinassa.

El 16 de febrer de 2017 la Subdirecció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental remet el resultat de la informació pública i sol·licita la declaració d’impacte ambiental.

La informació pública es va realitzar per mitjà de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 10 de març de 2016. Durant el període d’informació pública no es van produir al·legacions.

Afeccions legals.– Nivell de perillositat per inundació 4 (riu Magre).– Zona de policia del barranc de l’Estena.– Sòl no urbanitzable protecció infraestructures viàries, sòl no urba-

nitzable protegit (afecció domini públic hidràulic) i sòl no urbanitzable comú.

Informes administratiusL’expedient conté:– Informe de compatibilitat urbanística de l’Ajuntament de Requena

de 14 de setembre de 2015 que indica que la classificació del sòl on s’ubica la granja és de sòl no urbanitzable comú, segons aprovació del Pla general de Requena de 26 d’abril de 2013, i és necessària l’emissió de l’informe de l’article 201 de la LOTUP.

– Notificació de resolució d’expedient de concessió d’aigües sub-terrànies de 5 de juny de 2007 pel qual es concedeixen 20.916 m³/any per a 270.000 aus.

– Informe favorable de la comissaria d’aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de 3 de desembre de 2015 referent a la gestió de les aigües sanitàries i pluvials i altres aigües residuals si bé s’indica (entre altres) que la gestió dels fems es realitzarà segons la legislació vigent, ha de certificar-se la impermeabilitat de la fossa sèptica i evitar arreplegues a la intempèrie que puguen contaminar les aigües pluvials.

Consideracions ambientals1. Identificació i valoració d’impactes. Establiment de mesures pro-

tectores i correctores.En l’entorn de l’explotació l’element més destacable és la rambla

d’Estenas que se situa a l’oest de l’explotació. Com a característica del territori se cita l’alta vulnerabilitat a la contaminació dels aqüífers subjacents i el risc per perillositat d’inundació.

No hi ha espais de la Xarxa Natura 2000 en l’entorn de l’actuació sobre els quals es puguen causar impactes directes.

Referent al sòl inundable hi ha un estudi detallat d’inundabilitat realitzat amb la tramitació de l’autorització ambiental vigent, i aprovat per òrgan competent el 23 de juny de 2009, en el qual es determina que exceptuant els molls de càrrega de les naus 3 i 4 el calat dels quals és de 45 cm. catalogat com a risc 6, la resta de la parcel·la, en la qual es construirà el femer cobert, es troba exempta de risc d’inundació.

Les instal·lacions que permetran l’ampliació de l’activitat estan exe-cutades pel que no hi ha impactes en fase d’obres.

En la fase d’activitat de l’explotació cal citar el consum de recursos, la generació de residus i subproductes i l’emissió de gasos d’efecte d’hi-vernacle com els aspectes que han d’estudiar-se amb més profunditat per a evitar la generació d’impactes ambientals.

Quant a la generació de subproductes cal citar-se la generació de 2.664,50T/any de gallinassa. El sistema de gestió de la gallinassa en les naus (cinta transportadores) permet que aquest subproducte arribe amb baix contingut d’humitat a l’emmagatzematge.

Actualment es disposa d’un femer de 400 m² amb capacitat d’em-magatzematge de 2,5 mesos. El femer compta amb solera impermeable i arqueta d’arreplega de lixiviats. Els lixiviats es conduiran a una arqueta exterior on s’evaporaran.

La nau que albergarà el fem comptarà amb tancament fins als 3 metres d’alçària per a afavorir la ventilació de la gallinassa.

La gallinassa s’utilitzarà per a l’adob de camps agrícoles. Es disposa de 361,43 ha en els municipis de Chelva, Benagéber, Requena i Utiel per a la utilització agrícola de la gallinassa.

Page 151: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

El promotor indica que actualmente no existe suficiente compromi-so escrito de propietarios para gestionar la gallinaza producida por lo que sería necesario aportar un total de 88 ha adicionales.

Referente a los residuos generados se propone lo siguiente:– Residuos asimilables a industriales derivados del mantenimien-

to de la maquinaria y de los grupos electrógenos, serán recogidos y almacenados en contenedores adecuados hasta su retirada por un gestor autorizado.

– Los residuos sólidos comunes derivados de la actividad desarro-llada por los operarios, serán recogidos y transportados a los contene-dores, los cuales son retirados por los servicios de limpieza, llevados al ecoparque o almacenados hasta su retirada por un gestor autorizado.

– Los envases de biocidas y desinfectantes serán depositados en contenedores estancos destinados a tal fin, y serán almacenados hasta su retirada por un gestor autorizado.

– Para la eliminación de cadáveres de los animales muertos se dis-pone de depósitos, donde se almacenan hasta su posterior recogida por empresa gestora autorizada para este fin.

– Las aguas procedentes de la limpieza de naves se dejarán sobre la solera para favorecer su evaporación, evitando así cualquier tipo de vertido o residuo.

– Para el tratamiento de las aguas sanitarias se ha realizado una nueva instalación que cuenta con separador de grasas, fosa séptica donde se producirá la digestión anaerobia de estas aguas y depósito estanco donde se almacenarán hasta su retirada por gestor autorizado a EDAR.

En cuanto a las emisiones y su influencia en el aumento del efecto invernadero el estudio de impacto ambiental expone que la mayor parte de los gases emitidos se generan en los procesos naturales del metabo-lismo animal y en la degradación del estiércol. Su emisión depende de factores asociados al diseño de las instalaciones así como de la gestión de los estiércoles. Los gases generados son amoniaco, metano, óxido nitroso, dióxido de carbono.

En presencia de oxígeno se produce la digestión aerobia de la mate-ria orgánica evitándose el desprendimiento de amoniaco y producién-dose CO2 y agua. La ventilación de las deyecciones retrasará la acción de las bacterias anaerobias favoreciendo las aerobias. Se espera una generación de 25.433 kg de amoniaco al año.

Las emisiones de metano contribuyen al aumento del efecto inver-nadero. Dependen del contenido de la dieta de los animales y del almacenamiento del estiércol producido. Debido al sistema de gestión empleado en la gallinaza las emisiones serán bajas (1.378,1 kg año).

El óxido nitroso se produce en el proceso de desnitrificación en la etapa de almacenamiento del estiércol y en la aplicación en campo. Contribuye a la destrucción de la capa de ozono y es uno de los gases responsables del efecto invernadero. Se calcula que su producción será de 1578,8 Kg/año.

El dióxido de carbono es el tercer gas que se emitirá en las explo-taciones ganaderas que contribuye al efecto invernadero. No obstante se considera que esta emisión es mucho menos relevante que en otros sectores ganaderos.

Las medidas para reducir las emisiones atmosféricas son aquellas que inciden en la buena ventilación de las naves y la aireación del estiér-col. Las distintas instalaciones están diseñadas para conseguir estas con-diciones.

En cuanto a los ruidos, el aislamiento de las naves amortiguará la salida de ruidos al exterior que no superarán los niveles de recepción externos exigidos en la normativa vigente.

Referente al patrimonio cultural valenciano, realizada prospección arqueológica, no se ha encontrado ningún vestigio o yacimiento arqueo-lógico, ni la presencia de ningún material que pudiera señalar la existen-cia de elementos de interés patrimonial.

– Sobre el paisaje, dado que la explotación se encuentra en un entorno antropizado no se esperan impactos relevantes. No obstante se crearán pantallas vegetales para para ocultar los elementos metálicos y se crearán visuales hacia entornos más agradables enlazando unidades de paisaje.

2. Informes sectoriales.Respecto al riesgo de inundación el 3 de marzo de 2016 el Servicio

de Ordenación del Territorio emite informe en el siguiente sentido:(…) «Analizada la cartografía del sistema nacional de zonas inun-

dables (MAGRAMA) se comprueba que se encuentra estudiado el riu

El promotor indica que actualment no hi ha prou compromís escrit de propietaris per a gestionar la gallinassa produïda pel que caldria aportar un total de 88 ha addicionals.

Referent als residus generats es proposa el següent:– Residus assimilables a industrials derivats del manteniment de la

maquinària i dels grups electrògens, seran arreplegats i emmagatzemats en contenidors adequats fins a la seua retirada per un gestor autoritzat.

– Els residus sòlids comuns derivats de l’activitat exercida pels operaris, seran arreplegats i transportats als contenidors, els quals són retirats pels serveis de neteja, portats a l’ecoparc o emmagatzemats fins a la seua retirada per un gestor autoritzat.

– Els envasos de biocides i desinfectants seran depositats en con-tenidors estancs destinats a això, i seran emmagatzemats fins a la seua retirada per un gestor autoritzat.

– Per a l’eliminació de cadàvers dels animals morts es disposa de depòsits, on s’emmagatzemen fins a la seua posterior arreplega per empresa gestora autoritzada per a això.

– Les aigües procedents de la neteja de naus es deixaran sobre la solera per a afavorir la seua evaporació i evitar així qualsevol tipus d’abocament o residu.

– Per al tractament de les aigües sanitàries s’ha realitzat una nova instal·lació que compta amb separador de greixos, fossa sèptica on es produirà la digestió anaeròbia d’aquestes aigües i depòsit estanc on s’emmagatzemaran fins a la seua retirada per gestor autoritzat a l’EDAR.

Quant a les emissions i la seua influència en l’augment de l’efec-te d’hivernacle l’estudi d’impacte ambiental exposa que la major part dels gasos emesos es generen en els processos naturals del metabolisme animal i en la degradació del fem. La seua emissió depén de factors associats al disseny de les instal·lacions així com de la gestió dels fems. Els gasos generats són: amoníac, metà, òxid nitrós, diòxid de carboni.

En presència d’oxigen es produeix la digestió aeròbia de la matèria orgànica i s’evita el despreniment d’amoníac i es produeix CO2 i aigua. La ventilació de les dejeccions retardarà l’acció dels bacteris anaerobis afavorint els aerobis. S’espera una generació de 25.433 kg d’amoníac a l’any.

Les emissions de metà contribueixen a l’augment de l’efecte d’hi-vernacle. Depenen del contingut de la dieta dels animals i de l’emma-gatzematge del fem produït. A causa del sistema de gestió emprat en la gallinassa les emissions seran baixes (1.378,1 kg any).

L’òxid nitrós es produeix en el procés de desnitrificació en l’etapa d’emmagatzematge del fem i en l’aplicació en camp. Contribueix a la destrucció de la capa d’ozó i és un dels gasos responsables de l’efecte d’hivernacle. Es calcula que la seua producció serà de 1578,8 kg/any.

El diòxid de carboni és el tercer gas que s’emetrà en les explotaci-ons ramaderes que contribueix a aquest efecte hivernacle. No obstant això, es considera que aquesta emissió és molt menys rellevant que en altres sectors ramaders.

Les mesures per a reduir les emissions atmosfèriques són aquelles que incideixen en la bona ventilació de les naus i l’aireig del fem. Les distintes instal·lacions estan dissenyades per a aconseguir aquestes con-dicions.

Quant als sorolls, l’aïllament de les naus amortirà l’eixida de sorolls a l’exterior que no superaran els nivells de recepció externs exigits en la normativa vigent.

Referent al patrimoni cultural valencià, realitzada prospecció arqueològica, no s’ha trobat cap vestigi o jaciment arqueològic, ni la presència de cap material que puga assenyalar l’existència d’elements d’interés patrimonial.

– Sobre el paisatge, atés que l’explotació es troba en un entorn antropitzat no s’esperen impactes rellevants. No obstant això, es crea-ran pantalles vegetals per a ocultar els elements metàl·lics i es crearan visuals cap a entorns més agradables enllaçant unitats de paisatge.

2. Informes sectorials.Respecte al risc d’inundació el 3 de març de 2016 el Servei d’Orde-

nació del Territori emet un informe en el sentit següent:(…) «Analitzada la cartografia del sistema nacional de zones inun-

dables (MAGRAMA) es comprova que es troba estudiat el riu Mare

Page 152: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Mare que no tiene incidencia sobre las instalaciones, pero no hasta la rambla de Estenas que circula, de NW a SE, por el S de las parcelas de la granja y desemboca en el riu Magre, aguas abajo de esta.

Visto que la cartografía del PATRICOVA determina peligrosidad de inundación de nivel 4 y de carácter geomorfológico en las parcelas donde se ubica la granja.

Visto que existe resolución aprobatoria de fecha 15 de junio de 2009, de un estudio de inundabilidad específico presentado para la declaración de impacto ambiental (con resolución de 16.07.2009) que determinaba la afección parcial de las parcelas con riesgo de nivel 6 que únicamente incidía sobre los muelles de carga de las naves 3 y 4.

Visto que atendiendo a los artículos 7 y 11 de la normativa del PATRICOVA prevalece lo determinado por el estudio de inundabilidad aprobado por la resolución de 15 de junio de 2009.

Visto que las modificaciones existentes en las instalaciones respecto de la licencia aprobada se describen dentro del apartado 2.4 del proyecto básico para ampliación de granja avícola intensiva y aunque se declara en el mismo que no se incrementará las superficies de ningún tipo, dado que las instalaciones están completamente construidas o en construcción (estercolero). Por tanto todas las superficies permanecen igual (…).

Visto que se detectan cambios importantes respecto de las instala-ciones al respecto de silos, la casa del guardia, las fosas, los depósitos, la nave estercolero y otras instalaciones menores (…).

Visto que del plano número 6 del «proyecto básico para ampliación de granja avícola de producción intensiva» se puede deducir que estas instalaciones se encuentran fuera de la zona de afección de inundabi-lidad determinada en el estudio de inundabilidad aprobado (resolución de 15.06.2009).

Se determina el cumplimiento del artículo 18 de la normativa del PATRICOVA».

El informe concluye que la ampliación de la explotación avícola intensiva no se encuentra afectada por riesgo de inundación según las determinaciones normativas del plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana.

– Informe de 3 de enero de 2006, de la Dirección General de Patri-monio Cultural Valenciano indicando que no se han detectado afeccio-nes de índole paleontológica en el ámbito de actuación.

– Informe de 4 de octubre de 2006, de la Dirección de Patrimonio Cultural Valenciano indicando que realizada la prospección arqueoló-gica no se han detectado yacimientos arqueológicos ni restos culturales.

El informe concluye: «Deberá preverse que la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos en el curso de las obras determinará la obligación de suspender la actuación, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a esta conselleria al efecto de que se deter-minen las medidas oportunas, de conformidad con lo previsto en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano».

– Informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultu-ral Valenciano de 28 de octubre de 2010 en el que se indica «(…) en lo referente al municipio afectado no existe constancia de la existen-cia de ningún elemento arquitectónico que pueda verse afectado por la actuación. No se han localizado restos de cultura materia antigua ni de yacimiento arqueológico por lo que no es necesario ninguna medida preventiva ni correctora».

El informe concluye en el mismo sentido que el informe de 4 de octubre de 2006.

3. Programa de vigilancia ambiental.Se basará en los siguientes puntos:– Nivel de ruido: recogida de datos. En el caso de superarse los

límites se localizará el punto de origen y la causa con el fin de implantar medidas correctoras.

– Olor ambiental: se realizarán encuestas en verano e invierno. En caso necesario una vez localizado el origen de determinará si existe algún proceso que se realice de manera incorrecta.

– Retirada y almacenamiento del estiércol: control y registro de fechas de retirada, control de la humedad de la gallinaza.

– Gestión del estiércol: recogida de datos cada vez que se produzca retirada de estiércol por parte del agricultor. Se controlará que no se supere el máximo de nitrógeno por hectárea.

– Limpieza exterior: revisiones visuales de posibles vertidos o situa-ciones inadecuadas de almacenaje. Corrección de las actuaciones inade-cuadas, instalación de nuevos contenedores de recogida.

que no té incidència sobre les instal·lacions, però no fins a la rambla d’Estenas que circula, de NW a SE, pel S de les parcel·les de la granja i desemboca en el riu Magre, aigües avall d’aquesta.

Vist que la cartografia del PATRICOVA determina perillositat d’inundació de nivell 4 i de caràcter geomorfològic en les parcel·les on s’ubica la granja.

Vist que hi ha resolució aprovatòria de data 15 de juny de 2009, d’un estudi d’inundabilitat específic presentat per a la declaració d’im-pacte ambiental (amb resolució de 16.07.2009) que determinava l’afec-ció parcial de les parcel·les amb risc de nivell 6 que únicament incidia sobre els molls de càrrega de les naus 3 i 4.

Vist que atenent els articles 7 i 11 de la normativa del PATRICOVA preval allò que s’ha determinat per l’estudi d’inundabilitat aprovat per la resolució de 15 de juny de 2009.

Vist que les modificacions existents en les instal·lacions respecte de la llicència aprovada es descriuen dins de l’apartat 2.4 del projecte bàsic per a ampliació de granja avícola intensiva i encara que es declara en aquest que no s’incrementaran les superfícies de cap tipus, atés que les instal·lacions estan completament construïdes o en construcció (femer). Per tant totes les superfícies romanen igual (…).

Vist que es detecten canvis importants respecte de les instal·lacions respecte de sitges, la casa del guàrdia, les fosses, els depòsits, la nau-fe-mer i altres instal·lacions menors (…).

Vist que del pla número 6 del «projecte bàsic per a ampliació de granja avícola de producció intensiva» es pot deduir que aquestes instal-lacions es troben fora de la zona d’afecció d’inundabilitat determinada en l’estudi d’inundabilitat aprovat (resolució de 15.06.2009).

Es determina el compliment de l’article 18 de la normativa del PATRICOVA».

L’informe conclou que l’ampliació de l’explotació avícola intensiva no es troba afectada per risc d’inundació segons les determinacions nor-matives del pla d’acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana.

– Informe de 3 de gener de 2006, de la Direcció General de Patri-moni Cultural Valencià que indica que no s’han detectat afeccions d’ín-dole paleontològica en l’àmbit d’actuació.

– Informe de 4 d’octubre de 2006, de la Direcció de Patrimoni Cul-tural Valencià que indica que realitzada la prospecció arqueològica no s’han detectat jaciments arqueològics ni restes culturals.

L’informe conclou: «Haurà de preveure’s que l’aparició de restes arqueològiques o paleontològiques en el curs de les obres determinarà l’obligació de suspendre l’actuació, delimitar el perímetre d’afecció i notificar immediatament a aquesta conselleria a l’efecte que es deter-minen les mesures oportunes, de conformitat amb el que preveu la Llei del patrimoni cultural valencià».

– Informe favorable de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de 28 d’octubre de 2010 en el qual s’indica «(…) pel que fa al municipi afectat no hi ha constància de l’existència de cap element arquitectònic que puga veure’s afectat per l’actuació. No s’han localitzat restes de cultura material antiga ni de jaciment arqueològic per això no cal cap mesura preventiva ni correctora».

L’informe conclou en el mateix sentit que l’informe de 4 d’octubre de 2006.

3. Programa de vigilància ambiental.Es basarà en els punts següents:– Nivell de soroll: arreplega de dades. En el cas de superar-se els

límits es localitzarà el punt d’origen i la causa a fi d’implantar-hi mesu-res correctores.

– Olor ambiental: es realitzaran enquestes a l’estiu i hivern. En cas necessari una vegada localitzat l’origen es determinarà si hi ha algun procés que es realitze de manera incorrecta.

– Retirada i emmagatzematge del fem: control i registre de dates de retirada, control de la humitat de la gallinassa.

– Gestió del fem: arreplega de dades cada vegada que es produïsca retirada del fem per part de l’agricultor. Es controlarà que no se supere el màxim de nitrogen per hectàrea.

– Neteja exterior: revisions visuals de possibles abocaments o situ-acions inadequades d’emmagatzematge. Correcció de les actuacions inadequades, instal·lació de nous contenidors d’arreplega.

Page 153: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

– Nivel del agua subterránea: mantener consumo racional del agua, registro de caudales bombeados mediante contador volumétrico, ajustar niveles de bombeo en caso de caudales excesivos.

– Calidad del suelo: vigilancia de los puntos donde se aprecia algún punto de degradación, detección de las causas y corrección inmediata.

– Desarrollo de la vegetación: control estacional del grado de desa-rrollo. En caso necesario, cambio de especies con mayor capacidad de adaptación.

– Depuración de aguas residuales: control de los niveles de la fosa séptica, programa de mantenimiento.

Consideraciones del órgano ambientalEn general en el proyecto se han adaptado correcciones ambientales

adecuadas para impedir la generación de impactos ambientales de ele-vada magnitud. La explotación está situada a suficiente distancia de los núcleos habitados (entre 700 y 2000 metros) por lo que en principio no debe causar una molestia significativa a la población.

En cuanto a la gestión de gallinaza, la capacidad de almacenamiento no alcanza los tres meses establecidos en el código valenciano de bue-nas prácticas agrarias (CVBPA) cuando dicha gestión se realiza en par-celas de cultivo y, por otro lado, el promotor no ha aportado suficiente superficie de cultivo para emplear toda la gallinaza producida.

Por ello, dada la envergadura de la explotación se hace patente la necesidad de contar con gestor autorizado para la gestión de la gallinaza producida.

No obstante parte de esta gallinaza y a modo de gestión secundaria y no principal, podrá ser retirada directamente por los agricultores siem-pre que quede constancia documentada del destino de la gallinaza por medio de un libro-registro en el que deberá constar: polígono, parcela, tipo de cultivo, cantidades retiradas que deberán estar adaptadas a las necesidades en nitrógeno de los cultivos, e identificación de la persona que retira la gallinaza de acuerdo con lo que al efecto indique la autori-zación ambiental integrada.

Las cantidades de nitrógeno a aplicar por parcela serán las indicadas en la tabla IV de la Orden 7/2010 de aprobación del CVBPA y las que se indicarán a continuación:

– Olivo, almendro y otros frutos secos en régimen de secano: 90 kg/N/ha y año.

– Frutales de secano: 100 kg/ha/año.– Vid (secano y regadío) y algarrobo: 50 kg/ha/año.– Cereal: 170 kg/ha/año.Estas cantidades podrán ser modificadas en el caso de que el se

detecten desvíos en las previsiones realizadas (aumentos en los niveles de nitrato en aguas subterráneas).

Asimismo podrá ser anulada la posibilidad de retirada secundaria de la gallinaza para la utilización en parcelas agrícolas en el caso que no se cumpla lo indicado en el condicionante 2.b y c de esta declaración de impacto ambiental.

Consideraciones jurídicas1. El proyecto examinado constituye uno de los supuestos en los

que resulta preceptiva la formulación de una declaración de impacto ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquel, según se desprende de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y anexo I.1.h del Decreto 162/1990 por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de impacto ambiental.

2. En el expediente se han observado los trámites previstos en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental y en las demás disposiciones que le son de aplicación.

3. El artículo 13 del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, modificado por el Decreto 80/2016, de 1 de julio, atri-buye a la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental competencia sobre evaluación ambiental estratégica y de proyectos.

Por todo lo anterior se resuelve:

PrimeroEstimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de

la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de apli-cación, el proyecto de «ampliación de explotación avícola intensiva»

– Nivell de l’aigua subterrània: mantindre un consum racional de l’aigua, registre de cabals bombats per mitjà de comptador volumètric, ajustar els nivells de bombament en cas de cabals excessius.

– Qualitat del sòl: vigilància dels punts on s’aprecia algun punt de degradació, detecció de les causes i correcció immediata.

– Desenvolupament de la vegetació: control estacional del grau de desenvolupament. En cas necessari, canvi d’espècies amb major capa-citat d’adaptació.

– Depuració d’aigües residuals: control dels nivells de la fossa sèp-tica, programa de manteniment.

Consideracions de l’òrgan ambientalEn general en el projecte s’han adaptat correccions ambientals

adequades per a impedir la generació d’impactes ambientals d’eleva-da magnitud. L’explotació està situada a suficient distància dels nuclis habitats (entre 700 i 2000 metres), per això, en principi, no ha de causar una molèstia significativa a la població.

Quant a la gestió de gallinassa, la capacitat d’emmagatzematge no arriba als tres mesos establits en el codi valencià de bones pràctiques agràries (CVBPA) quan la dita gestió es realitza en parcel·les de cultiu i, d’altra banda, el promotor no ha aportat prou superfície de cultiu per a emprar tota la gallinassa produïda.

Per això, atesa l’envergadura de l’explotació es fa patent la neces-sitat de comptar amb gestor autoritzat per a la gestió de la gallinassa produïda.

No obstant això, part d’aquesta gallinassa i a manera de gestió secundària i no principal, podrà ser retirada directament pels agricul-tors sempre que quede constància documentada de la destinació de la gallinassa per mitjà d’un llibre-registre en què haurà de constar: polí-gon, parcel·la, tipus de cultiu, quantitats retirades que hauran d’estar adaptades a les necessitats en nitrogen dels cultius, i identificació de la persona que retira la gallinassa d’acord amb el que a aquest efecte indique l’autorització ambiental integrada.

Les quantitats de nitrogen a aplicar per parcel·la seran les indicades en la taula IV de l’Ordre 7/2010 d’aprovació del CVBPA i les que s’in-dicaran a continuació:

– Olivera, ametler i altres fruits secs en règim de secà: 90 kg/N/ha i any.

– Fruiter de secà: 100 kg/ha/any.– Vinya (secà i regadiu) i garrofera: 50 kg/ha/any.– Cereal: 170 kg/ha/any.Aquestes quantitats podran ser modificades en el cas que es detecten

desviacions en les previsions realitzades (augments en els nivells de nitrat en aigües subterrànies).

Així mateix, podrà ser anul·lada la possibilitat de retirada secun-dària de la gallinassa per a la utilització en parcel·les agrícoles en el cas que no es complisca allò que s’ha indicat en el condicionant 2.b i c d’aquesta declaració d’impacte ambiental.

Consideracions jurídiques1. El projecte examinat constitueix un dels supòsits en què resulta

preceptiva la formulació d’una declaració d’impacte ambiental, prèvia a la resolució administrativa que s’adopte per a l’aprovació definitiva d’aquell, segons es desprén de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’ava-luació ambiental i annex I.1.h del Decret 162/1990 pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, d’impacte ambiental.

2. En l’expedient s’han observat els tràmits previstos en la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental i en les altres disposicions que se li apliquen.

3. L’article 13 del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Con-sell, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional de la Conse-lleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, modificat pel Decret 80/2016, d’1 de juliol, atribueix a la Direc-ció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental competència sobre avaluació ambiental estratègica i de projectes.

Per tot això es resol:

PrimerEstimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de

l’obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte d’«Ampliació d’explotació avícola intensiva» promogut per

Page 154: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

promovido por Explotaciones Ganaderas La Jedrea, SL, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con las previsiones del estudio de impacto ambiental y los condicionantes y modificaciones establecidos a continuación:

1. Con anterioridad a la autorización administrativa se obtendrá:a) Los informes que procedan en relación al cumplimiento del artí-

culo 201 de la Ley 5/2014 de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje a emitir por razón de la materia (ganadería) y por razón de la ocupación de suelo no urbanizable protegido.

b) El informe del órgano de cuenca respecto a la afección de zona de policía de cauces.

2. a) Debido a la envergadura de la explotación, la gallinaza se ges-tionará, de manera principal, a través de gestor autorizado.

b) De manera secundaria la gallinaza podrá ser utilizada por los particulares en sus explotaciones agrarias siempre que quede debida-mente documentado el destino de la gallinaza y las condiciones de su empleo de acuerdo con lo expuesto en el apartado de consideraciones del órgano ambiental de esta declaración de impacto ambiental y de lo que al efecto indique la resolución por la que se concede la autorización ambiental integrada.

c) La posibilidad de empleo de la gallinaza en parcelas agrícolas llevará consigo la ampliación de la capacidad de almacenamiento por un periodo mínimo de 3 meses.

d) Con anterioridad a la autorización sustantiva deberá aportarse compromiso escrito con gestor autorizado.

3. El programa de vigilancia ambiental incluirá:a) El control del consumo de agua: en caso de detectarse un aumen-

to del consumo de agua por encima de los caudales otorgados por el organismo de cuenca, deberá o bien ampliarse la concesión o bien bus-car suministros de agua alternativos y en cualquier caso según lo que disponga el órgano de cuenca competente.

Hasta que este aumento de recursos se produzca deberá ajustarse la capacidad productiva el consumo legal de agua disponible.

b) La recopilación anual de la documentación que justifique la ges-tión de la gallinaza de acuerdo con lo indicado en la presente resolución.

Esta documentación deberá remitirse anualmente al Servicio de Pre-vención y Control Integrado de la Contaminación quién podrá solicitar la colaboración de los órganos que crea oportuno en materia de agricul-tura y ganadería y en materia de impacto ambiental para la verificación de la corrección de la gestión de la gallinaza en parcelas particulares.

4. En las plantaciones de vegetación que se realizarán para dismi-nuir los impactos sobre el paisaje, se tendrán en cuenta los elementos más visibles de la explotación tales como los silos de pienso alrededor de los cuales o en sus inmediaciones deberá plantarse vegetación de desarrollo vertical para favorecer su ocultación.

5. Se evitarán acopios a la intemperie que puedan contaminar las aguas pluviales y las aguas subterráneas.

6. La aparición de restos arqueológicos o paleontológicos en el curso de las obras determinará la obligación de suspender la actuación, delimi-tar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a esta conselleria al efecto de que se determinen las medidas oportunas, de conformidad con lo previsto en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

SegundoLa declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso algu-

no sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.

TerceroPublicar la presente declaración de impacto ambiental en el Diari

Oficial de la Generalitat Valenciana de la forma reglamentaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

La regulación de la vigencia de la presente declaración de impacto ambiental será la establecida en el artículo 43 de la citada Ley 21/2013.

València, 9 de mayo de 2017.– El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»

València, 15 de junio de 2017.– El director general de Medio Natu-ral y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.

Explotaciones Ganaderas La Jedrea, SL, sempre que es desenvolupe d’acord amb les previsions de l’estudi d’impacte ambiental i els condi-cionants i modificacions establits a continuació:

1. Abans de l’autorització administrativa s’obtindrà:a) Els informes que pertoquen en relació amb el compliment de l’ar-

ticle 201 de la Llei 5/2014 d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge a emetre per raó de la matèria (ramaderia) i per raó de l’ocupació de sòl no urbanitzable protegit.

b) L’informe de l’òrgan de conca respecte a l’afecció de zona de policia de llits.

2. a) A causa de l’envergadura de l’explotació, la gallinassa es ges-tionarà, de manera principal, a través de gestor autoritzat.

b) De manera secundària la gallinassa podrà ser utilitzada pels parti-culars en les seues explotacions agràries sempre que quede degudament documentat la destinació de la gallinassa i les condicions del seu ús, d’acord amb allò que s’ha exposat en l’apartat de consideracions de l’òrgan ambiental d’aquesta declaració d’impacte ambiental i del que a aquest efecte indique la resolució per la qual es concedeix l’autorització ambiental integrada.

c) La possibilitat d’ús de la gallinassa en parcel·les agrícoles com-portarà l’ampliació de la capacitat d’emmagatzematge per un període mínim de 3 mesos.

d) Amb anterioritat a l’autorització substantiva haurà d’aportar-se compromís escrit amb gestor autoritzat.

3. El programa de vigilància ambiental inclourà:a) El control del consum d’aigua: en cas de detectar-se un augment

del consum d’aigua per damunt dels cabals atorgats per l’organisme de conca, haurà de, o bé ampliar-se la concessió o bé buscar submi-nistraments d’aigua alternatius, i en tot cas d’acord amb el que dispose l’òrgan de conca competent.

Fins que aquest augment de recursos es produïsca haurà d’ajustar-se la capacitat productiva al consum legal d’aigua disponible.

b) La recopilació anual de la documentació que justifique la gestió de la gallinassa d’acord amb allò que s’ha indicat en la present resolució.

Aquesta documentació haurà de remetre’s anualment al Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació, el qual podrà sol·licitar la col·laboració dels òrgans que crega oportú en matèria d’agricultura i ramaderia i en matèria d’impacte ambiental per a la verificació de la correcció de la gestió de la gallinassa en parcel·les particulars.

4. En les plantacions de vegetació que es realitzaran per a disminuir els impactes sobre el paisatge, es tindran en compte els elements més visibles de l’explotació com ara les sitges de pinso al voltant dels quals o als seus voltants haurà de plantar-se vegetació de desenvolupament vertical per a afavorir la seua ocultació.

5. S’evitaran arreplegues a la intempèrie que puguen contaminar les aigües pluvials i les aigües subterrànies.

6. L’aparició de restes arqueològiques o paleontològiques en el curs de les obres determinarà l’obligació de suspendre l’actuació, delimitar el perímetre d’afecció i notificar-ho immediatament a aquesta conse-lleria a l’efecte que es determinen les mesures oportunes, de conformitat amb el que preveu la Llei del patrimoni cultural valencià.

SegonLa declaració d’impacte ambiental no serà objecte de cap recurs

sense perjuí que, si és el cas, pertoquen en via administrativa i judicial davant de l’acte pel qual s’autoritza el projecte.

TercerPublicar la present declaració d’impacte ambiental en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat Valenciana de la forma reglamentària, d’acord amb el que disposa l’article 41.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

La regulació de la vigència de la present declaració d’impacte ambi-ental serà l’establida en l’article 43 de l’esmentada Llei 21/2013.

València, 9 de maig de 2017.– El director general de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»

València, 15 de juny de 2017.– El director general de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.

Page 155: Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 … · 2017. 7. 13. · Any XL Dijous, 13 de juliol de 2017 / Jueves, 13 de julio de 2017 Núm. 8083 24648 24659

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, de la Direcció Gene-ral de Política Educativa, per la qual es regula la sol·lici-tud de participació i l’aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües elec-trònic, e-PEL (+14), en els centres d’Educació Infantil i Primària, d’Educació Secundària i de Formació de Perso-nes Adultes de la Comunitat Valenciana, i s’estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de forma-ció del professorat. [2017/5564]

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se regula la solicitud de participación y la aplicación del Portfolio Europeo de las Lenguas y el Portfolio Europeo de las Len-guas electrónico, e-PEL (+14), en los centros de Educa-ción Infantil y Primaria, de Educación Secundaria y de Formación de Personas Adultas de la Comunitat Valencia-na, y se establecen las condiciones para el reconocimiento como actividad de formación del profesorado. [2017/5564]

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), modi-ficada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millo-ra de la qualitativa educativa (LOMQE), estableix les etapes, nivells, cicles i graus del sistema educatiu espanyol no universitari, l’ordenació i els seus principis pedagògics. En el preàmbul s’arreplega, entre els objectius marcats per la Unió Europea i la UNESCO, obrir els sistemes d’educació i formació al món exterior, la qual cosa exigeix, entre altres consideracions, millorar l’aprenentatge d’idiomes estrangers, augmentar la mobilitat i els intercanvis i reforçar la cooperació europea.

L’article 2 de la LOE estableix com un dels principis i fins de l’edu-cació «la capacitació per a la comunicació en la llengua oficial i coofi-cial, si n’hi ha, i en una o més llengües estrangeres».

Aquestes orientacions també es troben plasmades en tots els decrets de currículums d’Educació Infantil, d’Educació Primària, d’Educació Secundària i de Persones Adultes.

El Decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als ense-nyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, determina un model plurilingüe en el qual l’alumnat ha de ser competent en les llen-gües oficials de la Comunitat i en, almenys, una llengua estrangera. En l’article 24 s’indica que la Conselleria d’Educació promourà enfoca-ments metodològics plurilingües que faciliten l’autonomia de l’aprenent i potencien la competència d’aprendre a aprendre, com ara el Portfolio Europeu de les Llengües.

Aquestes idees també formen part del projecte general de política lingüística del Consell d’Europa, el qual descriu de forma integradora allò que han d’aprendre a fer els estudiants de llengües a fi d’utilitzar-les per a comunicar-se, així com els coneixements i destreses que han de desenvolupar per a poder actuar de manera eficaç. El Marc Europeu Comú de Referència (MECR) ha definit també els diversos nivells de domini de la llengua que permeten comprovar el progrés dels alumnes.

El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) està estretament rela-cionat amb el MECR. En tots els nivells educatius, els processos d’en-senyament i aprenentatge de llengües, així com l’avaluació i promoció, han de tindre com a referència, progressivament, els diversos nivells de domini de la llengua determinats en el MECR.

Per tot això, seguint les recomanacions del Consell d’Europa en relació a l’aprenentatge i ensenyament de llengües i en virtut de les competències atribuïdes pel Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell (DOCV 7920, 22 de setembre), pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:

Primer. Objecte i àmbit d’aplicacióAquesta resolució té com a finalitat promoure i coordinar l’aplicació

del Portfolio Europeu de les Llengües i del Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d’Educació Infantil i Primària, d’Educació Secundària i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana, establir els requisits per a l’autorització de nous centres que apliquen el PEL, així com les condicions per al reco-neixement de la participació a través d’una certificació.

Segon. Descripció i objectius del Portfolio Europeu de les Llengües1. El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un document per-

sonal, basat en el MECR i promogut pel Consell d’Europa, en el qual les persones que aprenen o han aprés una llengua poden registrar i reflexio-nar sobre les experiències d’aprenentatge de llengües i cultures.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), modi-ficada por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), establece las etapas, niveles, ciclos y grados del sistema educativo español no universitario, la ordenación y sus principios pedagógicos. En el preámbulo se recoge, entre los obje-tivos marcados por la Unión Europea y la UNESCO, abrir los sistemas de educación y formación al mundo exterior, lo cual exige, entre otras consideraciones, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumen-tar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea.

El artículo 2 de la LOE establece como uno de los principios y fines de la educación «la capacitación para la comunicación en la lengua ofi-cial y cooficial, si hay, y en una o más lenguas extranjeras».

Estas orientaciones también se encuentran plasmadas en todos los decretos de currículos de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Personas Adultas.

El Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se esta-blece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula la aplica-ción en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana, determina un modelo plurilingüe en el que el alumnado debe ser compe-tente en las lenguas oficiales de la Comunitat y en una lengua extranjera al menos. En el artículo 24 se indica que la Conselleria de Educación promoverá enfoques metodológicos plurilingües que faciliten la auto-nomía del aprendiz y potencien la competencia de aprender a aprender, como el Portfolio Europeo de las Lenguas.

Estas ideas también forman parte del proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa, el cual describe de forma integradora lo que deben aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizarlas para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que deben desarrollar para poder actuar de manera eficaz. El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) ha definido también los diver-sos niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos.

El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) está estrechamente rela-cionado con el MCER. En todos los niveles educativos, los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas, así como la evaluación y pro-moción, deben tener como referencia, progresivamente, los diversos niveles de dominio de la lengua determinados en el MCER.

Por todo ello, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Euro-pa en relación al aprendizaje y enseñanza de lenguas y en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell (DOCV 7920, 22 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, resuelvo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicaciónEsta resolución tiene como finalidad promover y coordinar la aplica-

ción del Portfolio Europeo de las Lenguas y del Portfolio Europeo de las Lenguas electrónico, e-PEL (+14), en los centros de Educación Infantil y Primaria, de Educación Secundaria y de Formación de Personas Adultas de la Comunitat Valencian