«Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen...

55
«Arloa» 2019IAKU0016 https://munigex.net/r/eu/34/AAAA4VN7L.KTYu Ohikoa Udalbatza PlenoPleno Ohikoa 1 2019/10/22an EGINDAKO OHIKOA UDALBATZA. SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN. Día 22/10/2019 . BERTARATUAK- ASISTENTES Alkate-Udalburua Jose Ramon Zubizarreta Alegria Zinegotziak Maite Uribe Beristain Antonio Regaño Sájeras María Purificaicón Regidor Varela Josu Ezkurdia Santamaría Ana Belén de Castro Ramos Eluska Irazu Henández Nestor Arana Arexolaleiba Dorleta Sologaistoa Aguiriano Ander Errarte del Pozo Iñaki Kerejeta Gorostiza Idazkaria EDURNE ITURBE LASKURAIN Eskoriatzan, 2019ko urriaren 20an, arratsaldeko 18:00etan, Osoko Bilkura aretoan, Jose Ramon Zubizarreta Alegria alkate jauna buru dela eta goian aipatutakoak bertan direla bildu da Ohiko Udalbatzarra, ohiko bilkuran, gai zerrendan zehaztutako gaiei buruz hitz egiteko. En Eskoriatza, siendo las 18:00 horas del día 22 de octubre de 2019, en el Salón de Plenos de la Casa de Consistorial quedó constituido el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria bajo la Presidencia del Señor Alcalde- Presidente Jose Ramon Zubizarreta Alegria, con la asistencia de las personas que arriba se expresan para tratar los asuntos reseñados dentro del orden del día..

Transcript of «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen...

Page 1: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

«Arloa»

2019IAKU0016

https://munigex.net/r/eu/34/AAAA4VN7L.KTYu

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

1

2019/10/22an EGINDAKO OHIKOA UDALBATZA.

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN. Día 22/10/2019 .

BERTARATUAK- ASISTENTES

Alkate-Udalburua

Jose Ramon Zubizarreta Alegria

Zinegotziak

Maite Uribe BeristainAntonio Regaño SájerasMaría Purificaicón Regidor VarelaJosu Ezkurdia SantamaríaAna Belén de Castro RamosEluska Irazu HenándezNestor Arana ArexolaleibaDorleta Sologaistoa AguirianoAnder Errarte del PozoIñaki Kerejeta Gorostiza

Idazkaria

EDURNE ITURBE LASKURAIN

Eskoriatzan, 2019ko urriaren 20an, arratsaldeko 18:00etan, Osoko Bilkura aretoan, Jose Ramon Zubizarreta Alegria alkate jauna buru dela eta goian aipatutakoak bertan direla bildu da Ohiko Udalbatzarra, ohiko bilkuran, gai zerrendan zehaztutako gaiei buruz hitz egiteko.

En Eskoriatza, siendo las 18:00 horas del día 22 de octubre de 2019, en el Salón de Plenos de la Casa de Consistorial quedó constituido el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria bajo la Presidencia del Señor Alcalde-Presidente Jose Ramon Zubizarreta Alegria, con la asistencia de las personas que arriba se expresan para tratar los asuntos reseñados dentro del orden del día..

Page 2: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

2

1.- AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONARTZEA.

2019ko irailaren 24an egindako osoko bilkurako akta onartu da.

2.- ALKATEAREN JAKINARAZPENAK.

2019ko urriaren 16ra arte Alkateak hartutako erabakien berri eman eta horien laburpenen kopia banatu da.

Berariaz eman da 23. kreditu aldaketa espedientea onartzeko erabakiaren berri.

3.- GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIALDEEKIKO LANKIDETZA PROGRAMAREN BARRUAN DIRU LAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK DIRELA-ETA ESTATUKO ABOKATUTZAK JARRITAKO KASAZIO-ERREKURTSOAN AGERTZEKO EPAKETA.

2019ko ekainaren 10ean EAEko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko auzien salak emandako epaiaren aurka Estatutako Abokatutzak jarritako kasazio-errekurtsoa dela-eta jasotako epaketaren aurrean, bertaratutako udalbatzarkideek, aho batez, honako hau ERABAKI DUTE:

884/2018 apelazio-errekurtsoari buruz 2019ko ekainaren 10ean EAEko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko auzien salak emandako epaiaren aurka Estatuko Abokatutzak jarritako kasazio-errekurtsoan agertzea auzitegi gorenaren hirugarren salaren aurrean Madrileko Antonio Sanchez Jauregui Alcaide prokuradorearen bidez eta JUAN RAMON UGALDE EGAÑA letraduaren zuzendaritzapean.

4.- TAXI ZERBITZUAREN TARIFA URBANOEN PROPOSAMENA 2020. URTERAKO.Pertsonal eta Ogasun batzorde informatzaileak egindako proposamenaren arabera, eta bertaratutako udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

Lehenengoa.- Taxi zerbitzurako ondorengo tarifak baimentzea 2020rako:

1. TARIFA* 2. TARIFA **Abisaria Egindako

kilometroaItxaronaldia, orduko

Abisaria Egindako kilometroa

Itxaronaldia, orduko

3,6806 1,1530 22,0197 3,6806 1,8390 34,6147

Page 3: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

3

(*) Tarifa hau lanegunetan ezarriko da 07:00etatik 22:00etara.(**) Tarifa hau egunero ezarriko da 22:00etatik 07:00etara. Era berean, II. tarifa aplikatuko da igandeetan eta erkidegoko eta herriko araudietan ezarritako jaiegunetan 07:00etatik 22:00etara, eta baita larunbatetan eta abenduaren 24an eta 31n ere.

Bigarrena.- Erabaki honen berri Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzari ematea indarrean dauden tarifak erabaki honen arabera aldatzeko.

5.- 21. KREDITU ALDAKETA: KREDITU TRANSFERENTZIA.

Udal honetako aurrekontuan eragina duen kredituak aldatzeko 21. espedientearen berri eman da. Kreditu aldaketa aurrekontuetako gastu partiden arteko kreditu transferentzia bidez egingo da.

Idazkari-kontuhartzaileak egindako txostena irakurri da, non adierazten baitu aipatutako espedientea aplikagarri zaion araudiari egokitzen zaiola, hain zuzen ere, Toki Erakundeen Aurrekontu erregelamendua onartzen duen Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 28 a) eta 29 artikuluetan ezarritako betebeharrei.

Era berean, Pertsonal eta Ogasun batzorde informatzaileak egindako aldeko txostena eta onespen proposamena irakurri dira.

Aztertu eta bozkatu ostean, bertaratutako EH BILDUKo 4 zinegotzi abstenituta, eta bertaratutako gainerako udal batzarkideek alde bozkatuta, honako hau E R A B A K I D A:

Lehenengoa.- Udal honetako aurrekontuari dagozkion kredituak aldatzeko 21. espedientea onartzea, horretarako egindako proposamenean zerrendatzen diren aurrekontuetako gastu partiden arteko transferentzia bidez, eta ondorengo kapitulukako laburpenaren arabera.

Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak)

Page 4: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

4

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak)

* Aurrekontuko partida berriak sortu ahal izango dira

Partida Izena Hasierako kreditua

Murrizketa Amaierakokreditua

1 0500.227.336.00.29 2019 ATXORROTX GAZTELUA:INDUSKETA LANAK

15.000,00 15.000,00 0,00

1 0200.160.153.40.01 2019 GIZARTE-ASEGURANTZA:ZERBITZUAK MANTUA

74.059,51 15.000,00 59.059,51

1 0200.160.342.20.01 2019 GIZARTE-ASEGURANTZA:KIROLDEGIA

20.472,34 15.000,00 5.472,34

1 0400.227.323.20.17 2019 KONTRATUA:HAURTZAINDEGI ZERBITZUA

132.061,70 5.000,00 127.061,70

1 0200.330.011.00.01 2019 MAILEGUEN INTERESAK 1.948,68 1.948,48 0,20

GUZTIRA 243.542,23 51.948,48 191.593,75

Partida (*) Izena Hasierako kreditua

Gehikuntza Amaierakokreditua

1 0400.481.341.00.01 2019 DIRU LAGUNTZA:KIROLA 3.100,00 1.500,00 4.600,00

1 0400.226.335.00.08 2019 EKINTZAK:EUSKERA 30.000,00 6.000,00 36.000,00

1 0400.481.323.40.01 2019 DIRU LAGUNTZA: L.EZEIZA .URTEKO EKINTZAK

3.000,00 2.026,00 5.026,00

1 0400.227.342.20.16 2019 KIROLDEGIKO EKINTZEN KUDAKETA

257.921,78 22.000,00 279.921,78

1 0100.212.161.00.01 2019 MANTENIMENDUA:URA 8.000,00 20.422,48 28.422,48

GUZTIRA 302.021,78 51.948,48 353.970,26

Page 5: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

5

Bigarrena.- Egintza hau irmoa eta exekutiboa izanik, Fondoak Interbenitzeko Zerbitzuak, bestelako tramite barik eta berehalako eraginarekin, kontabilitatean adieraziko du onartutako kreditu aldaketa.

ZINEGOTZIEK ESANDAKOAK:

Eluska Irazuk adierazi du bere taldea abstenitu egingo dela, Atxorrotxeko indusketa lanei buruzko

informazio gehiago behar dutelako. Esan du zerbitzu teknikoen txostenaren aurrean hainbat

kontu jakin nahi dituztela, esaterako, ea Aldundiko teknikariekin egon diren zer jarraibide

markatzen duten ezagutzeko eta gai horri buruz jarduera plan zehatzik dagoen.

Josu Ezkurdiak erantzun dio partida hori kentzeko arrazoi nagusia izan dela udal teknikariak zein

Foru Aldundikoak uste zutela nahiko indusketa lan egin direla, eta une honetan egin beharrekoa

orain arte egindako guztiaren balioa agerian jartzea dela. Esan du gaia batzordean aztertu zela,

eta agintaldiaren hasieran jakinarazi zen bezala, gai guztiak batzordeetan jorratzen direla, eta

batzorde horretan ez baziren egon ere, informazio guztia aktetan dagoela. Azkenik, jakinarazi du

Ekonomia Garapen Jasangarrirako hurrengo batzordean gai horri buruz eman beharreko

hurrengo urratsak aztertzeko asmoa dagoela.

6.- 22. KREDITU ALDAKETA: KREDITU GEHIGARRIAK

Kredituak aldatzeko 22. espedientea irakurri da. Kreditu aldaketa hori kreditu gehigarri bidez egingo da eta eragina du UDAL honetako aurrekontuan.

Idazkari-kontuhartzaileak egindako txostena irakurri da, non adierazten baitu aipatutako espedientea aplikagarri zaion araudiari egokitzen zaiola, hain zuzen ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 34. artikuluan ezarritako beharkizun eta tramiteei.

Idazkaritza-kontuhartzailetzak egindako txostena ikusita, proposamena bototara jarri da, eta bertaratutako udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

Lehenengoa.- UDAL honetan indarrean dagoen ekitaldiko aurrekontuari eragiten dion kreditu gehigarri bidez kredituak aldatzeko 22. espedientea onartzea, egindako proposamenaren eta ondorengo kapitulukako laburpenaren arabera:

Gastuen Azalpena Kredituak

Page 6: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

6

partida Egungoak Aldaketak Behin betikoak

1 0200.933.011.00.01 2019 MAILEGUEN AMORTIZAZIOA 205.978,51 178.000,00 383.978,51

1 0100.227.161.00.35 2019 AZTERKETA,LAN TEKNIKOAK URA

2.320,00 27.500,00 29.820,00

1 0100.221.161.00.02 2019 UR PATZUERGOA 279.946,95 30.000,00 309.946,95

GUZTIRA 488.245,46 235.500,00 723.745,46

Kod. Partida Azalpena Zenbatekoa

a 2 0200.870.000.00.01 2019 DIRUZAINTZAKO GERAKINA.GASTU OROKORRETAR

235.500,00

FINANTZAKETA GUZTIRA 235.500,00

Bigarrena.- Jendaurrean jartzea hamabost egunez nahi duenak erreklamazioak aurkez ditzan. Erreklamaziorik ez badago, erabaki hau behin betiko bihurtuko da, eta espediente honi Aurrekontu Orokorra onartzeko ezarritako gainontzeko tramite berak egin beharko zaizkio.

7.- DIRU LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA ALDATZEA.

Udalbatzarrak, 2018ko abenduaren 18an egindako bilkuran, 2016-2019 diru laguntzen plan estrategikoa eguneratzeko erabakia hartu zuen plan hori 2019ko ekitaldiko aurrekontuari egokitzeko.

Eguneraketa onartuta, komenigarria ikusi da planaren eranskinean jasotako aurreikuspenetako batzuk aldatzea lerro estrategikoetako diru laguntza programa batzuen eremu subjektiboa edota objektiboa zabaltzeko. Aldaketa horiek honako hauek dira:

Page 7: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

7

A- ONDORENGO PROGRAMETAN AURREIKUSITAKO KOSTUA HANDITZEA: PROGRAMAREN DESKRIBAPENA: Programatutako kirol jarduerentzat eta irabazi asmorik gabeko Eskoriatzako kirol talde eta elkarteentzako diru laguntzak. Eskaera guztiei erantzun ahal izateko, 1.500 eurotan handitzea.

B- ONDORENGO PROGRAMETAN AURREIKUSITAKO KOSTUA HANDITZEA: PROGRAMAREN DESKRIBAPENA: Luis Ezeiza Herri Eskolak antolatutako jarduerak. 2.025 eurotan handitzea ikastetxeak Baketi fundazioari eskatutako zerbitzuak finantzatzen lagundu ahal izateko.

Aurrez esandako guztia kontuan izanik, Pertsonal eta Ogasun batzorde informatzaileak egindako proposamenaren arabera, eta bertaratutako udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

LEHENENGOA.- ONDORENGO PROGRAMETAN AURREIKUSITAKO KOSTUA HANDITZEA:

C) PROGRAMAREN DESKRIBAPENA: Programatutako kirol jarduerentzat eta irabazi asmorik gabeko Eskoriatzako kirol talde eta elkarteentzako diru laguntzak.

HARTZAILEA: Egoitza edota jarduera eremua Eskoriatzan duten herritar taldeak eta kirol elkarteak.

HELBURUA: Herriko irabazi asmorik gabeko kirol elkarteek eta taldeek urtean zehar egingo dituzten jarduerak diruz laguntzea. Azken helburua da kalitatezko kirol jarduerak eskaintzea herrian, eta herritarren parte hartzea sustatzea.

DIRU LAGUNTZA MOTA: Deialdi publikoa. Lehiaketa.

2019ko KOSTUEN AURREIKUSPENA: 4.600 euro.

FINANTZIAZIOA: 0400.481.341.00.01 partida

B) PROGRAMAREN DESKRIBAPENA: Luis Ezeiza Herri Eskolak antolatutako jarduerak.

HARTZAILEA: Luis Ezeiza Herri EskolaHELBURUA: Ikastetxeak 2019an programaren jarduera lerro estrategikoaren helburu estrategikoekin bat etorrita egingo dituen jarduerak eta ez ohiko proiektuak finantzatzeko puntualki laguntzea. LORTU GURA DENA: Ikastetxeak proposatutako jarduerak egingo direla bermatzea.

DIRU LAGUNTZA MOTA: izenduna.

2019ko KOSTUEN AURREIKUSPENA: 5.025 euro.

Page 8: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

8

FINANTZIAZIOA: 0400.481.323.40.01 partida

8.- DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEKO BATZORDE INFORMATIBOETARAKO UDAL ORDEZKARIAK IZENDATZEA

Pertsonal eta Ogasun batzorde informatzaileak egindako proposamenaren arabera, EH

BILDUko 4 zinegotziek aurka bozkatuta (bere botoa justifikatzeko beste erakunde batzuetarako

ordezkariak izendatzeko aurreko bilkuretan erabilitako arrazoiak aipatu dituzte) eta

bertaratutako beste 7 zinegotziek alde bozkatuta, erabaki da Debagoiena Mankomunitateko

batzorde informatzaileetako kide izateko ondorengo zinegotziak izendatzea:

Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de

Castro Ramos

Garapen ekonomiko et turismo batzordea: Titularra: José Ramón Zubizarreta Alegría,

Ordezkoa: Antonio Regaño Sájeras

Pertsonal batzordea: Titularra: José Ramón Zubizarreta Alegría, Ordezkoa: Maite Uribe

Beristían

Kontu eta ogasun batzordea: Titularra: José Ramón Zubizarreta Alegría, Ordezkoa:

Josu Ezkurdia Santamaría

Kirol batzordea: Titularra: Maite Uribe Beristáin, Ordezkoa: José Ramón Zubizarreta

Alegría.

ZINEGOTZIEK ESANDAKOAK

Dorleta Sologaistoa: aurka bozkatzearen arrazoia beste batzuetan esandakoa da. Uste dugu emakumeen presentzia boterean minimoa dela Udal honetan.

Josu Ezkurdia: egia da, ondo esan duzun bezala, udalbatzar guztietan ateratzen duzuen gaia da, eta beharbada, gai zerrendan ere sartu beharko genuke; baina, nahi duguna, eta ez dakit salatzea horretarako hitz egokia den, zuen jarrera azpimarratzea da, beti kritikatzen ari baitzarete. Guk hartutako erabaki bat da, bere garaian azaldu genuen zergatik uste genuen kargu jakin batzuetarako egokiagotzat jotzen genuen gizonezkoak izendatzea, eta ez emakumezkoak; zuek aurka bozkatu zenuten eta guk ulertu genuen zuen planteamendua. Hala ere, gure planteamendua ez onartzeaz gain, ulertu ere ez duzue egiten. Eta harrigarria da aurreko bilkuran, egin genuen izendapen aldaketarekin, bi emakume izendatu zirela bi kargurako, eta gure harridurarako, hor ere

Page 9: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

9

aurka bozkatu zenuten. Ez genuen ulertu zuek kontra bozkatu izana, eta ez diogu zentzu handirik ikusten ere. Hori, alde batetik, eta bestetik, etengabe esaten duzue emakumeak egon behar direla…. baina, Udal honetan, emakumearekin, berdintasunarekin, zerikusirik duten gaiak jorratzen diren batzordean gizonezko bat izendatuta duzue. Gauza bat esaten duzue eta gero beste bat egin; gu, berriz, saiatzen gara esaten duguna egiten. Ez dakit merezi duen gai honi hainbeste buelta ematea udalbatzarraren bilkura guztietan; zorionez, aldaketaren bat egiteko beharra ikusten ez badugu behintzat, izendatuta daude ordezkari guztiak eta ez dut uste gaia berriz aztertuko denik.

Dorleta Sologaistoa: gure aldetik, emakumeek parte hartze portzentaje bera izaten jarraitzen badute, salatzen jarraituko dugu.

9.- GIPUZKOAKO LURRALDE GARRAIO AGINTARITZA KONTSORTZIOAREN ETA ESKORIATZAKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA SINATZEA UDAL ERROLDAKO DATUAK LAGATZEKO MUGI TXARTELAK EGITEKO.

GIPUZKOAKO LURRALDE GARRAIO AGINTARITZA KONTSORTZIOAREN (aurrerantzean ATTG-GGLA) eta Udal honen artean sinatzeko proposatutako lankidetza hitzarmena ikusi da. Hitzarmenaren helburu nagusia MUGI garraio txartela lortu nahi dutenek Gipuzkoako udalen batean erroldatuta daudela egiaztatzeko ATTG-GGLAk datu pertsonalak tratatzeko baldintzak ezartzea da.

Hori horrela, eta Pertsonal eta Ogasun batzorde informatzaileak egindako proposamenaren arabera, eta bertaratutako udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

LEHENENGOA.- Proposatutako hitzarmena sinatzea. Hitzarmena akta honekin batera doa, 1 eranskin gisa.

BIGARRENA.- Jose Ramon Zubizarreta Alegria Alkate jaunari eskumena ematea aipatutako hitzarmena sinatzeko Udalaren izenean eta ordezkaritzan.

10.- 2020. URTERAKO ORDENANTZA FISKALAK ALDATZEKO HASIERAKO ONARPENA.

Pertsonal eta Ogasun batzorde informatzaileak, 2019ko urriaren 14an egindako bileran, 2020rako ordenantza fiskalei buruzko diktamena eman zuen.

Page 10: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

10

Guztiok ezaguturik diktamenaren eduki osoa, hitz egiteko txandari ireki du Alkateak.

Josu Ezkurdiak orokorrean azaldu du onartu dadin batzorde informatzaileak egindako proposamena burutzeko jarraitu den prozesua eta baita proposamenaren lerro nagusiak ere; laburbilduz, honako igoera esanguratsuenak jasotzen dituena zerbitzuaren benetako kostua estaltzen joateko, eta zergadunarentzat ez dena izango hilean euro 1 baino handiagoko igoera.

- Kiroldegiko tasak: KPIa (% 5)

- Etxeko hondakinen bilketa, % 5,13; eta zerbitzuena eta industriena, % 0,5

Berariaz adierazi ditu ere 3 aldaketa EH BILDUren 6 proposamenetatik, onartzea proposatzen direnak positibotzat jotzen direlako.

Azalpena amaituta, ondorengoek hitz egin dute:

Ander Errarte: eskertzen dugu gure proposamenetako batzuk kontuan hartu izana, baina, gu abstenitu egingo gara OHZren errekarguarengatik. Uste dugu emantzipatzeko zailtasun handiak dituztela gazteek Eskoriatzan eta hori konpontzen laguntzeko politikak bultzatu behar direla. Alokairuaren batez besteko prezioa Eskoriatzan 600-800 euro ingurukoa da. Merkatura etxebizitza gehiago atera ahal izateko etxebizitza hutsei OHZn errekargua ezartzea proposatzen dugu. Esan zenuten aurreko agintaldi batean aplikatu zela eta ez zuela eraginik izan. Uste dugu etxebizitza batzuk merkatura ateratzea lortzen den unetik, nahiz eta gutxi izan, neurria eraginkorra izango dela. Egoera prekarioan bizitzeagatik zerga ordaintzeko zailtasunak dituzten pertsona eta familientzat laguntzak izatea ere eskatzen dugu. Horregatik, proposatzen dugu OHZn % 50eko errekargua jartzea etxebizitza hutsei, etxebizitza hutsatzat joz 3/2015 Legean definitutakoak. Hortik abiatu beharra dugu etxebizitza hutsak merkatura irten daitezela lortzeko. Honakoak ere proposatzen ditugu: Eskoriatzako etxebizitza hutsen errolda egitea Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duen Etxebizitza Hutsen Erregistroa osatzeko eta udal ordenantza bat egitea prekarioan bizi diren Eskoriatzako familiei OHZ ordaintzen laguntzeko.

Josu Ezkurdia: gu izan ginen etxebizitza hutsentzako OHZko errekargua kendu genuenak bi arazoengatik nagusiki. Bata, ikusi genuelako errekarguarekin ez zela lortzen lortu nahi zen helburua; izan ere, indarrean egon zen denboran, hutsik zeuden 200 etxebizitzetatik, bakarrik 18 atera ziren merkatura. Uste dugu datu horiekin egiaztatuta gelditzen dela ez zela lortu nahi zen helburua. Eta, beste arazoa izan zen zailtasun teknikoa honakoak definitzeko: ze etxebizitza ulertzen zen hutsik zeudela eta zeintzuri ezarri behar zitzaien errekargua (baserri baten titularra izan eta herrigunean bizi direnen kasua aipatu du). Errekargua aplikatzeko zeuden zailtasunak eta neurri horrek izandako eragin txikia ikusirik, errekargua kentzea erabaki genuen, eta horregatik ez gaude berriz aplikatzearen alde. Beharrak dituztenei laguntzeari dagokionez, uste dugu helburu oso laudagarria dela, eta zentzu horretan ulertzen dugu eskaria, bainak arazoa handia izan daiteke, etorkizunean gastu finkoa handitzea ekar dezakeelako eta ezin dugulako horrelako konpromisorik hartu zenbat diruz ari garen jakin gabe. Urte batean laguntzen baduzu hurrengoetan ere jarraitu beharko da, eta

Page 11: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

11

ezin dugu konpromisorik hartu geroko gastuei buruzko partida hori 10.000 eurokoa edo 200.000 eurokoa izango den jakin gabe. Horregatik, ez dugu zentzuzkorik ikusten neurri hori onartzea azterketa sakonago bat egin gabe. Eta, azkenik, esan behar da zergak oso sozialak, aurrerakoiak eta progresiboak direla Eskoriatzan, eta datu bat besterik ez dut emango: Gipuzkoako Ogasunak iaz bildutakotik % 75a herritarren % 15ak jarri zuen, hau da, Aldundiak bildutako 10 euro bakoitzetik 7 euro 10 herritarretik 1ek jarri zuen, eta beste 3 euroak beste 9 herritarrek jarri zituzten. Uste dugu gure zergak progresiboak direla eta hori da guk defendatzen duguna, eta horregatik, ez dugu zuen eskaera ulertzen.

Ander Errarte: esan duzu azterketa sakonago bat egin behar dela partida finko bat jarri aurretik, ba, egin dezagun. Eta gazteek emantzipatzeko duten zailtasunari buruz, esan diezazuket, gaztea izanik, eta nire gurasoekin bizi, ezin naizela emantzipatu; eta ni bezala, Eskoriatzako beste gazte pila bat. Emantzipatzeko batez besteko adina Euskadin 29 urte eta 8 hilabetekoa da. Batez besteko adin hori jaisteko politikak jar daitezke martxan. Esan duzu OHZ errekargua ezarrita bakarrik 18 etxebizitza atera zirela merkatura Eskoriatzan, ba, 18 etxebizitza gehiago dira Eskoriatzako gazteentzat. Errekargua berriz jartzen badugu, ba, beharbada, beste 18 izango ditugu. Eskoriatzako gazteok emantzipatu nahi baldin badugu prest egon behar gara hilean 800 euro ordaintzera, eta unibertsitateko ikasleekin lehian ari gara; eta pertsona batek edo bikote batek zail du 3-4 ikasleko talde batekin lehiatzea. Hemendik bi urtera unibertsitatea handitu egingo da, eskaera igo egingo da, eta Eskoriatzako gazteek arazo bera izango dugu, baina, handiagoa. Uste dut hobe dela lanean orain hastea partxe bat jartzeko.

Anderrek jarraitu du gazteek beraien gurasoen etxetik atera eta beraien bizi proiektua egiteko dituzten zailtasunak adierazten, eta baita Udalak arazoa moteltzeko neurri politikoak martxan jartzen joan zitekeela ere, eta, ahal duen neurrian ahal duena eginda, jarraitu beharreko eredua izan beharko litzatekeela. Amaitzeko, esan du arazo hain larri baten aurrean bere taldea prest dagoela lankidetzan aritzeko, ekarpenak egiteko, uste baitute horretarako politikak martxan jar daitezkeela.

Josu Ezkurdiak erantzun dio entzuteko eta proposamenak martxan jartzeko prest daudela, baina, proposamen egingarriak izan behar direla.

Ander Errartek dio bere burua jarri duela adibidetzat beste batzuena ez jartzearren, baina bera bezala, arazo hori duten gazte asko daudela, eta horregatik, botereguneetatik lanean hasi behar dela eta neurriak bultzatu eta martxan jarri; eta berea proposamen bat izan dela, baina, gobernu taldeak, ez orain bakarrik, ezta orain dela lau urte ere ez duela inolako proposamenik egin gai horri buruz.

Alkateak erantzun dio proposamenak batzordera eraman eta bertan landu behar direla, eta gai horri buruz ere horrela egitera gonbidatu du.

Eztabaida amaitu ondoren bozketa egin da.

Page 12: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

12

Pertsonal eta Ogasun batzorde informatzaileak egindako proposamenaren arabera, Udalbatzarrak, EH BILDUko lau zinegotziak abstenituta eta bertaratutako gainontzeko udalbatzarkideek alde bozkatuta, honako hau ERABAKI DA:

Lehenengoa.- Hasiera batean onartzea 2020rako ordenantza fiskalen aldaketa I eranskinean aurreikusitako moduan.

Bigarrena.- Hartutako erabakiak jendaurrean jartzea 30 egun baliodunez, nahi duenak erreklamazioak edo oharrak egin ditzan.

Hirugarrena.- Hartutako erabakiak, Ordenantzen aldaketak eta horien eranskinak behin

betikoak izango dira, berriro erabakirik hartu gabe, jendaurrean jarritako epean inolako

erreklamaziorik egiten ez bada.

11.- MARINEN OBRAK EGITEKO LURREN LAGAPENA ONARTZEA.

Autobusek Marinen buelta har dezaten buelta lekua hobetzeko obrak egiteko beharrezkoa da

Maria Ascension Arrese Letonaren jabetzako Landa katastroko 02. poligonoko 325. lurzatiko

66,44 m2 okupatzea.

Okupazio horrekin finkari eusteko harri-lubeta bat eta hormigoizko akabera izango duen lautada

bat egitea nahi da autobusek edo ibilgailu astunek buelta emateko lekua izan dezaten.

Lurraren jabeak, Maria Ascension Arrese Letonak, baimena eman dio Eskoriatzako Udalari lurra okupatzeko, eta okupatutako lur horien titularitatea doan laga dio Udalari.

Hirigintza, Mugikortasun eta Ingurumen batzorde informatzaileak egindako proposamenaren arabera, eta bertaratutako udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako hau ERABAKI DU:

Maria Ascension Arrese Letona andrearen jabetzako Landa katastroko 02. poligonoko 325. lurzatiko 66,44 m2-ren titularitatearen lagapena onartzea.

12.- HAUTESKUNDE MAHAIETAKO KIDEAK HAUTATZEKO ZOZKETA.

Page 13: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

13

Hauteskunde Erroldako Bulegoak utzitako CONOCE aplikazioa erabiliz, GORTE NAGUSIETARAKO azaroaren 10eko hauteskunde egunerako hauteskunde mahaiak zozketatu dira, indarrean dagoen Hauteskunde-araubide Orokorraren Lege Organikoaren 26. artikuluak agindutakoa betez.

Ondoren, aho batez, Udalbatzarrak honako hau erabaki du:

Lehenengoa.- Alkatearen esku uztea, Eskoriatzako Udaleko bozeramaileen batzordeak lagunduta, eskualdeko hauteskunde-batzordeak interesdunei alegazioak eta aitzakiak onartzeagatik hutsik geldi daitezkeen karguak betetzeko pertsonak zozketaz aukeratzeko ahalmena.

13.- KATALUNIAKO PROCES-AREN AURKAKO EPAIARI BURUZKO ERAKUNDE ADIERAZPENA.

Bertaratutako udalbatzarkide guztiek alde bozkatuta, Udalbatzarrak honako erakunde

adierazpen hau ONARTU DU:

1. Eskoriatzako Udalak ziurtatzen du demokraziaren adierazpen baketsua, indibiduala zein kolektiboa, gauzatzea eta herriari hitza ematea ez dela delitua. Hori horrela, urriak 1eko erreferenduma tresna demokratiko eta zilegia izan zela, eta Kataluniak bezala Euskal Herriak ere, berezkoa dutela etorkizuna erabakitzeko eskubidea.

2. Eskoriatzako Udalak argi eta garbi adierazten du ezin direla justifikatu Auzitegi Gorenak eta Estatuko botereek Kataluniako agintari eta gizarte eragileei bizkarreratutako auzia eta ezarritako zigorrak.

3. Eskoriatzako Udalak nabarmentzen du Kataluniako Proces-aren aurkako auziak eta epaiak Zuzenbide Estatuaren itxuragabetzea dakartela eta ezbaian jartzen dutela espainiar demokraziaren homologazioa nazioartean.

4. Eskoriatzako Udalak azpimarratzen du euskal herritarrei zuzenean eragiten digula Estatu espainiarraren erantzun bortitzak, izan ere herrien borondatea era demokratiko eta baketsuz erabakitzea mozten baitu eta arazo politikoari tribunalen indarrez, 155. Artikuluaren ezarpenez edo erabakitze eskubidearen alde egiten dutenei edonolako

Page 14: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

14

neurri bidegabeak ezarriz irtenbide elkarrizketatu eta negoziatua bilatu ordez eta herriari galdetu beharrean.

5. Eskoriatzako Udalak Estatuko botereei eskatzen die, espetxean dauden preso politikoak berehala aske utz ditzatela eta era berean, erbesteratu politikoen aurkako auzibideak bertan behera utz ditzatela.

6. Eskoriatzako Udalak elkartasuna adierazten die Kataluniako preso eta erbesteratu politikoei nahiz haien etxekoei hala nola Kataluniako herriari eta erakundeei, eta eskoriatzarrei dei egiten diete bat egin dezaten herriari hitza ematearen aldeko ekimen baketsuekin, demokraziaren eta askatasunaren alde.

14.- GALDE-ESKEAK.

Ez da egon.

Eta beste gairik ez dagoenez, 18:45ean amaitutzat ematen da bilera, eta bertan gertatutakoa, nik, Idazkariak, egiaztatzen dut.

Page 15: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

15

ERANSKINA-HITZARMENA

ERANSKINA.- GIPUZKOAKO UDALERRI BATEAN ERROLDATURIK EGOTEKO BETEKIZUNAREN EGIAZTAPENA

ANEXO.- COMPROBACIÓN DEL REQUISITO DEL CUMPLIMIENTO DE EMPADRONAMIENTO EN UN MUNICIPIO GUIPUZCOANO

Deskribapena: MUGI talde berezien txartelen eskatzaile eta onuradunak Gipuzkoako Udalerriren batean erroldaturik egotearen betekizunaren egiaztapena.

Descripción: Comprobación del cumplimiento del requisito de estar empadronado en un municipio Guipuzcoano por parte de los solicitantes y beneficiarios de las tarjetas de colectivos MUGI.

1.-Helburua: MUGI talde berezien garraio publikoko txartela eskuratu nahi duten erabiltzaileak Gipuzkoako Udalerriren batean erroldaturik daudela egiaztatzea. Aitatu baldintza ezinbestekoa da talde berezien txartelaren titularra izan eta zenbait hobari eskuratzeko eskubidea izateko.

MUGI sistema 2014ko martxoaren 4an indarrean sartu zen tarifa bateratuko sistema da, Gipuzkoako garraiobide guztietan aplikatzen dena.

Sistemaren euskarria MIGI txartela da, pertsonala eta besterenezina dena.

Tarifa hobaridunetarako eskubidea dute taldeak hauek dira:

Gazteak, Adinekoak, Ezinduak, Soziala eta Familia Ugariak.

1.- Finalidad: comprobar que las personas usuarias que quieran obtener una tarjeta de transporte público de colectivo MUGI se encuentran efectivamente empadronadas en un municipio Guipuzcoano. Esta circunstancia es requisito para poder ser titular de las referidas tarjetas de colectivo y obtener el derecho a determinadas bonificaciones.

El sistema MUGI es un sistema de tarificación integrada implantado con fecha 4 de marzo de 2014 en todos los modos de transporte público colectivo de viajeros de Gipuzkoa.

La tarjeta que soporta el sistema es la tarjeta MUGI, tarjeta personal e intransferible.

Los colectivos con derecho a tarifas bonificadas son los siguientes:

Jóvenes, Mayores, Con Discapacitad, Social y Familia Numerosa.

Page 16: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

16

Taldeentzako MUGI txartelak bere titularra Gipuzkoan erroldatuta egotea eskatzen du.

La tarjeta MUGI de colectivos exige el empadronamiento en Gipuzkoa por parte de sus titulares.

ARAU OINARRIA JUSTIFICACIÓN NORMATIVA

Aipatu alorrean GIPUZKOAKO GARRARIOAREN LURRALDE AGINTARITZA PARTZUERGOAk dauzkan eskumenak arau hauek egozten dizkiote:

6/2007 FORU ARAUA, apirilaren 10ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalez gaindiko erakundeak arautzen dituena.

ATTG-GGLA erakudearen eraketa akordioa.

ATTG-GGLA erakundearen Estatutuak.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio publiko kolektiboan Tarifa Sistema Integratua ezartzeko lankidetzarako protokolo orokorra.

Eusko Trenbideak – Ferrocarriles Vascos, S.A., Renfe, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Irun, Arrasate, Hernani, Errenteria, Eibar, Lasarte-Oria eta Oiartzungo Udalekin egindako hitzarmenak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio publiko kolektiboan tarifa sistema integratua ezarri ahal izateko.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren Batzarraren erabakiak(2012ko azaroaren 5 eta 15ekoak, 2013ko otsailaren 6 eta

Las competencias del CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA en esta materia vienen establecidas por la siguiente normativa:

Norma Foral 6/2007 de 10 de abril, reguladora de las Entidades de Ámbito Supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Convenio de constitución de la ATTG-GGLA.

Estatutos de la ATTG-GGLA

Protocolo general de colaboración para la implantación del sistema de Integración Tarifaria en el transporte público colectivo del Territorio Histórico de Gipuzkoa

Convenios de colaboración con Eusko Trenbideak – Ferrocarriles Vascos, S.A, Renfe, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Irun, Arrasate, Hernani, Errenteria, Eibar, Lasarte-Oria y Oiartzun para la implantación del sistema de integración tarifaria en el transporte público colectivo del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Acuerdos de la Asamblea de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa. (de 5 y 15 de noviembre 2012; de 6 y 14 de

Page 17: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

17

14koak; 2013ko abenduaren 9koa eta 2019ko otsailaren 14koa).

febrero de 2013; 9 de diciembre de 2013 y 14 de febrero de 2019).

1.- Interesdunaren baimenik eskatzen al da?

Bai. Berariazko baimena eskatzen da txartel berriak eta txartela berritzeko eskaera inprimakian. Inprimaki horretan, baimenari buruzko klausula agertzen da.

1.-¿Se solicita el consentimiento de la persona afectada?

Sí. Al realizar las nuevas solicitudes o renovaciones de tarjeta se solicita el consentimiento expreso de cada uno de los solicitantes que incorpora la correspondiente clausula de autorización.

2.- Informazioaren edukia: Gipuzkoako Udalerriren batean erroldatuta egotearen betekizuna betetzen duela soilik jakitea.

Zentzu honetan, erabiltzailearen aurretiko baimenarekin eta GGLAren aldetik MUGI talde berezien eskatzailearen datuak identifikatzeko beharrezkoak diren datu minimoak (NAN eta izen-abizenak) bidalita, eskatuko den datu bakarra, Gipuzkoako udalerriren batean erroldatuta egotearen betebeharra betetzen den edo ez jakitea izango da.

2.- Contenido de la información: conocer exclusivamente el cumplimiento de la obligación de estar empadronado en un municipio Guipuzcoano.

A este respecto, previa autorización de la persona usuaria y remisión por parte de la ATTG de los datos mínimos necesarios para la identificación de la usuaria solicitante de la tarjeta de colectivo MUGI (DNI, y Nombre y Apellidos), únicamente se solicitará conocer el cumplimiento o no del requisito de estar empadronado en un municipio Guipuzcoano.

3.- Egiaztapena burutzeko prozedura:

Baliabide telematikoen bitartez burutuko da, hauek bere aldetik, komunikazio seguruak bermatuko dituztelarik, bai eta datuen osotasuna eta konfidentzialtasuna ere.

3.- Procedimiento para realizar la comprobación:

A través del intercambio de medios telemáticos seguros que garantizará tanto la integridad como la confidencialidad de los datos intercambiados.

Page 18: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

18

4.- Aldizkotasuna: Kontsultak egunero burutuko dira.

4.- Periodicidad: Se realizará una consulta con periodicidad diaria.

5.- GGLAn baimendutako pertsonak:

Klara Olasagasti García, NAN 15258049X, Gestio orokorreko teknikaria

Jon Andoni Urdangarin Urrutia, DNI 72523695A, Gestio orokorreko teknikaria.

5.- Personas autorizadas en la ATTG:

Klara Olasagasti García, DNI 15258049X, Técnica de Gestión General.

Jon Andoni Urdangarin Urrutia, DNI 72523695A, Técnico de Gestión General.

6.- Solaskideak: 6.- Interlocutores:

Gai juridikoetarako: GGLAko Zerbitzu Juridikoa

Para cuestiones jurídicas: Servicio jurídico de la ATTG

Esther Etxeberria; [email protected] 943.00.59.59

Gai teknikoetarako: GGLAko Planifikazio teknikaria

Para cuestiones técnicas y generales.

Jakot Karrera [email protected] 943.00.59.59

Alde biek eranskin honetan jasotako datuak eguneratzeko konpromisoa hartzen dute.

Ambas partes se comprometen a mantener actualizados los datos contenidos en el presente anexo

Page 19: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

19

ANEXO-PROPUESTA ORDENANZAS

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

2019an INDARREAN ZEGOENA MANTENDU.

JARDUERA EKONOMIKOAREN GAINEKO ZERGA

2019an INDARREAN ZEGOENA MANTENDU.

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

2019an INDARREAN ZEGOENA MANTENDU.

HIRI-LURREN BALIO IGOERAREN GAINEKO ZERGA.

2019an INDARREAN ZEGOENA MANTENDU, tarifa izan ezik, aldi guztietarako batzen dena.

II. PORTZENTAJE TAULA

EPEA URTEKO PORTZENTAJEA

a) 1etik 5 urtera …………… 3,6

b) 10 urtera arte .................. 3,4

c) 15 urtera arte .................. 3,1

d) 20 urtera arte ................... 2,9

III. TARIFA: 6,20

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREI BURUZKO ZERGAREN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA

Page 20: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

20

2019an INDARREAN ZEGOENA MANTENDU, eta hobari berria sartzea eraikinen efizientzia energetikoa hobetzeko obrentzat.

ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA.

2019an INDARREAN ZEGOENA MANTENDU, HONAKO TASAK EZIK:

- ADMINISTRAZIOAK EMANDAKO DOKUMENTUAK.

- HONDAKIN BILKETA.

- UR HORNIDURA.

- KIROLDEGIA.

- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA.

1 ERANSKINA

HIRIGINTZA LIZENTZIAK EMATEAGATIKO TASAK

2 ERANSKINA

JARDUERA ZABALTZEKO ETA FUNTZIONAMENDUAN JARTZEKO LIZENTZIA EMATEAGATIKO EDO, HALA BALITZ, KONTROL JARDUERA ADMINISTRATIBOAK

EGITEAGATIKO TASA

3 ERANSKINA

HIRUGARREN BATEK ESKATUTA UDAL ADMINISTRAZIOAK EDO UDAL AGINTARIEK EMATEN DITUZTEN DOKUMENTUENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

Organikoaren edukiontziko txartela edo horren bikoizketa sartu. 2 €

4 ERANSKINA

UDAL HILERRIKO ZERBITZUENGATIKO TASA

Page 21: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

21

5 ERANSKINA

TAXI LIZENTZIEN TASAK

6 ERANSKINA

Mankomunitateko zerbitzuak: hiri hondakin solidoak jaso, garraiatu eta birrintzeagatiko tasa

Aldaketak:

- % 5,13ko igoera etxekoentzat, tarifan dagoen defizita arintzeko helburuarekin.

- % 0,5eko igoera merkataritzan, ostalaritzan eta industrian, jarduera ekonomikoa bultzatzeko helburuarekin.

- Lur ez urbanizagarrian kokatutako 2., 3., 4. eta 5. kategoriei 1.3 eta 1.4 tarifen baliokidetasun tasa aplikatuko zaie horietan aurreikusitako baldintzak egiaztatutakoan. 1.2 tarifa SARTU.

- Hobari berria: % 90ekoa hasierako 2 urteetan negozio edo jarduera ekonomiko berrientzat.

% 90eko hobaria izango dute merkataritza edo zerbitzu establezimenduek, betiere, Udalak berak merkataritza edo zerbitzu sektorearen garapena sustatzeko dei dezakeen laguntzak jasotzeko eskatutako baldintzak betetzen dituenean lokalak, jarduerak zein jardueraren titularrak. Hobari horrek bi urteko iraupena izango du jarduera hasteko lizentzia ematen den egunetik edo jarduera hasi aurretiazko komunikazioa egiten den egunetik hasita.

7 ERANSKINA

UR HORNIKUNTZA ESKAINTZEAGATIKO TASA

HONAKO ALDAKETAK EGITEA:

A.- Orokorrean, % 1,20ko igoera onartzea, Ur Kontsortzioak iragarritakoarekin bat etorrita.

B.- Talde ur-kontagailuen kasuan tarifak nola aplikatu berariaz aurreikusi.

Page 22: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

22

Zergapeko talde bati etxerako erabileraren antzerako ur-hornidura (ur hotza, berogailua, ur depositoa, ur bero zentrala eta abar) ematen dioten ur-kontagailu orokorrek honelako zerga izango dute:

− Tarifa finkoa: ordaindu egingo da.

− Tarifa aldakorra: Etxerako uraren bigarren tartearen prezioa aplikatuko da zuzenean kontsumo honetara arte: etxebizitza edota lokal kopurua bider 60 m3 eginda ateratako emaitza. Gainerako m3-koei, baleude, dagozkien tarteko tarifak aplikatuko zaizkie.

8 ERANSKINA

ESTOLDERIA, ETA KONTADOREAK MANTENDU ETA IRAKURTZEAGATIKO TASA

9 ERANSKINA

KIROL INSTALAZIOAK ETA KIROL ZERBITZUAK ERABILTZEAGATIKO TASA:

0,5eko IGOERA (KPIa), ZERBITZUAREN BENETAKO KOSTEAREN ZATI BAT ERABILTZAILEEK ORDAINTZEKO.

10 ERANSKINA

HIRI TRAFIKOA ANTOLATZEKO ETA KONTROLATZEKO JARDUERA BEREZIAK EGITEAGATIK (IBILGAILUEN ZIRKULAZIOA ERRAZTEKOAK ETA UDALTZAINGOAREN

OHIKO TRAFIKOAREN SEINALEZTAPEN ETA ANTOLAKETAZ BESTELAKOAK) ORDAINDU BEHARREKO TASA

11 ERANSKINA

UDAL MUSEO-ESKOLA ZERBITZUAREN TASA

12 ERANSKINA

Page 23: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

23

UDAL-BASKULA ERABILTZEAGATIKO TASA

13 ERANSKINA

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA

Erabiltzaileei aplikatzeko gehienezko tarifa berri bat sartzea:

Laneguneko orduaIgande eta jaiegunetako ordua

15.-€20.-€

14 ERANSKINA

ANIMALIAK EDUKITZEAGATIK ETA ZAINKETA ZERBITZUAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA

14 ERANSKINA

ANIMALIAK EDUKITZEAGATIK ETA ZAINKETA ZERBITZUAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA

15 ERANSKINA

ESKORIATZAKO TELEBANAKETA SAREARI LOTUNEA EGITEKO LIZENTZIA EMATEAGATIKO TASA

16 ERANSKINA

ZUBIATEKO LABEAN ZERBITZUAK (bisita gidatuak eta tailerrak) EMATEAGATIKO TASA

Zazpigarrena.-

Page 24: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

24

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA.

2019an INDARREAN ZEGOENA MANTENDU, merkatuko tasa izan ezik.

1 ERANSKINA

ERABILERA PUBLIKODUN LURRETAN ZANGAK ZABALDU EDO LUR AZPIA

AZTERTZEKO PROBAK EGITEAGATIK, ZEIN BIDE PUBLIKOAN ZOLADURA EDO

ESPALOIAK ALDATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA

2 ERANSKINA

ERABILERA PUBLIKODUN LURRAK ZENBAIT MATERIALEKIN (MERKANTZIAK, ERAIKUNTZARAKO MATERIALA, OBRA-HONDAKINAK, HESIAK, PUNTALAK,

ESKORATZE TRESNAK, ALDAMIOAK ETA ANTZERAKOAK) HARTZEAGATIKO TASA

3 ERANSKINA

ERABILERA PUBLIKODUN LURREN AZPIA HARTZEAGATIKO TASA

a) Kuotak urtero eskatuko dira.

4 ERANSKINA

BIDE PUBLIKOAREN LURRA, HEGALKINA ETA LUR AZPIAREN ERABILERA PUBLIKO EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIKO TASA

5 ERANSKINA

Page 25: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

25

IBILGAILUAK ESPALOIETATIK SARTZEAGATIK ETA APARKALEKU ESKLUSIBORAKO

EDO MERKANTZIEN ZAMAKETARAKO BIDE PUBLIKOA ERRESERBATZEAGATIK

ORDAINDU BEHARREKO TASA

6 ERANSKINA

MERKATUAN POSTUAK JARTZEAGATIKO TASA

Metro karratu eta eguneko ............... 0,78 eurotik 0,5 eurora jaitsi.

Postua argi publikoaren sarera lotzen denean (28,77 eurotik 24 eurora jaitsi) kobratuko dira hiruhileko kontsumo horregatik.

Hobari bat sartu: % 90eko hobaria egingo zaie herrian ekoiztutako produktuak saltzen dituztenei Eskoriatzan erroldatuta baldin badaude.

7 ERANSKINA

ZALDIBAR ANTZOKIA KULTURARAKO, EKITALDI POLIFUNTZIONALETARAKO, AZOKETARAKO ETA EKITALDI PRIBATUETARAKO ERABILTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

Zortzigarrena

UDAL ONDASUNAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

HONAKO ALDAKETAK EGITEA

1.- Kultur Etxeko aretoen prezio publikoa.

Page 26: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

26

1.1. Erabilera publikoa (hezkuntza eta kulturaren inguruko ekintzak eta irabazi asmorik gabeko erakundeen ekintzak): doan

1.2. Hileta zibilak: doan

1.3. Erabilera pribatua (ezkontzak eta irabazi asmoa duten erakundeetako ekintzak):

Egun osoa: 50 €

Goiza edo arratsaldea: 25 €

Aretoa aldi baterako, hau da, denbora batean hainbat emanaldi emateko, alokatzen duen pertsonari edo taldeari % 60ra arteko hobaria egin ahal izango zaio, interesdunak aurrez horrela eskatzen badu, eta kultura batzorde informatzaileak aretoan egin beharreko ekintzak gizartearen interesekoak edo onura publikorako izateagatik horrela proposatzen badu.

2.- Udal ondasunak erabiltzearen prezio publikoa.

1. Musika ekipoa........................................... 180,00 €2.- Bafle auto-anplifikatuak…………………..3. Eszenarioa, m bakoitzeko ………………….. 8,00 €4. Aulkiak, bakoitzeko ..................................... 0,50 €5. Mahaiak, bakoitzeko.................................... 6,00 €6. Karpa handia ............................................150,00 €7. Sutegiak, bakoitzeko ................................. 15,00 €8. Taloak egiteko mahaia ............................. 200,00 €9. Parrilla ......................................................200,00 €10. Estufak, bakoitzeko ................................. 40,00 €11. Eszenario txikia, modulu bakoitzeko ....... 25,00 €12.- Interpretaritza maleta ............................180,00 €

Udal ondasunak erabiliz gero, % 100eko hobaria izango da, kasu hauetan:

Pertsona juridikoak

� Pertsona juridikoa irabazi asmorik gabekoa bada, edota bere berezko jardueraren zerbitzuak hirugarrenei kobratzen ez badizkie; eta, betiere, eskatutako ondasunak jende orori zuzendutako jarduera baterako baldin badira.

�Irabaziak lortzeko asmoa izan arren, eskatutako ondasunak pertsona juridiko horren berezko jarduerarako ez diren gizarte, kultura, ongintza edo antzeko izaerako ekintza baterako badira eta jarduerok jende orori zuzenduta baldin badaude.

� Irabazi asmorik gabekoa izan eta bere berezko jarduerarengatik hirugarrenei zerbitzuak kobratzen dizkieten pertsona juridikoak badira; eta, betiere, eskatutako ondasunak pertsona

Page 27: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

27

juridiko horren berezko jarduerarako ez diren gizarte, kultura, ongintza edo antzeko izaerako ekintza baterako badira eta jarduerok jende orori zuzenduta baldin badaude.

� Ez da jotzen hirugarren batzuei kobratu izana, musika, euskara, folklore, kirol edo ongintzako jarduerekin lotutako erakundeei egindako ekarpenak.

Pertsona fisikoak:� Udal ondasunak eskatzen dituztenean jende ororentzat izango den gizarte, kultura, ongintza edo antzeko izaerako ekintza baterako.

� Udal ondasunak eskatzen dituztenean izaera ekonomikoa duen jarduera baterako eta irabaztekoa EZ den helburu baterako eta jende orori zuzenduta egon.

Bederatzigarrena.-

ESKORIATZAKO UDALAK ANTOLATUTAKO JARDUERA EDOTA EKITALDI SOZIOKULTURALETARA JOATEGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA

4. ARTIKULUA ALDATZEA, ETA

Honako hau dioen lekuan:

4. artikulua. Tarifak.

4.1.- ZALDIBAR ANTZOKIAN ANTOLATUTAKO EKINTZAK, JARDUERAK ETA IKUSKIZUNAK.

Zaldibar antzokian umeentzat antolatutako ikuskizunak: 3 euroZaldibar antzokian nagusientzat antolatutako ikuskizunak: 4 euro.

Honako hau esatea:

4. artikulua. Tarifak.

4.1.- ZALDIBAR ANTZOKIAN ANTOLATUTAKO EKINTZAK, JARDUERAK ETA IKUSKIZUNAK.

Zaldibar antzokian umeentzat antolatutako ikuskizunak: 3 euroZaldibar antzokian nagusientzat antolatutako ikuskizunak: 5 euro

Page 28: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

28

1.- APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por encontrar conforme es aprobada el acta de la sesión celebrada en fecha 24 de setiembre de 2019.

2.- COMUNICACIONES DE ALCALDÍA.

Se da cuenta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía hasta el día 16 de octubre de 2019 haciéndose entrega de una copia del extracto de las mismas.

De forma expresa se da cuenta de la Resolución aprobatoria del expediente de modificación de créditos Nº 23

3.- EMPLAZAMIENTO PARA PERSONARSE EN EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA ABOGACIA DEL ESTADO CON MOTIVO DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON PAÍSES EN VIAS DE DESARROLLO.

Ante en el emplazamiento recibido con motivo del recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco- Sala de lo Contencioso-Administrativo, en fecha 10 de junio de 2019, por unanimidad de los corporativos presentes, el Pleno ACUERDA :

Comparecer a través del Procurador de Madrid D. Antonio Sánchez Jauregui Alcaide y bajo la dirección del Letrado D. JUAN RAMON UGALDE EGAÑA ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia dictada el 10 de junio de 2.019 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia del País Vasco en el recurso de Apelación nº 884/2018.

4.- PROPUESTA DE TARIFAS URBANAS DEL SERVICIO DE TAXI PARA EL AÑO 2020De conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión Informativa de Personal y Hacienda y el voto favorable de todos los corporativos presentes, el Pleno ACUERDA:

Primero: Autorizar para el año 2020 las siguientes tarifas de servicio de Taxi:

TARIFA 1* TARIFA 2 **

Page 29: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

29

Bajada de bandera

Kilometro recorrido

Hora de espera

Bajada de bandera

Kilómetro recorrido

Hora de espera

3,6806 1,1530 22,0197 3,6806 1,8390 34,6147

(*) Esta tarifa será aplicable los días laborables entre las 07:00 horas y las 22:00 horas(**) Esta tarifa será aplicable todos los días, desde las 22:00 horas hasta las 07:00 horas. Se aplicará igualmente la Tarifa II desde las 07:00 horas a las 22:00 horas los domingos y los días festivos fijados en el correspondiente normativa autonómica y local, así como los sábados y los días 24 de diciembre y 31 de diciembre,

Segundo: Dar traslado de este acuerdo a la Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco al objeto de modificar las tarifas vigentes de conformidad con el presente acuerdo.

5.-MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº21: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Dada cuenta del Expediente de Modificación de Créditos Nº 21 , mediante transferencia de créditos entre partidas presupuestarias de Gastos que afectan al Presupuesto de este Ayuntamiento.

Se da lectura al Informe emitido por la Secretaria-Interventora quien manifiesta que dicho expediente está ajustado a la normativa que le es de aplicación, en concreto a los requisitos establecidos por los arts. 28 a) y 29 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Guipúzcoa, por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales.

Igualmente se da lectura al informe favorable y propuesta de aprobación formulada por la Comisión Informativa de Personal y Hacienda.

Tras la correspondiente deliberación y sometido a votación, con la abstención de los cuatro concejales presentes de EH BILDU y el voto a favor del resto de los corporativos presentes , el Pleno ACUERDA:

Primero.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos, nº 22 , mediante transferencia entre partidas presupuestarias de Gastos que se relacionan en la propuesta formulada al respecto, correspondiente al Presupuesto de este Ayuntamiento y conforme al siguiente resumen por Capítulos.

Partidas de gasto que transferirán créditos (bajas)

Page 30: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

30

Partidas de gasto que recibirán créditos (altas)

* Se podrán crear nuevas partidas presupuestarias

Partida Denominación Crédito inicial Reducción Crédito final

1 0500.227.336.00.29 2019 ATXORROTX GAZTELUA: TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

15.000,00 15.000,00 0,00

1 0200.160.153.40.01 2019 SEGURIDAD SOCIAL: MANTENIMIENTO SERVICIOS

74.059,51 15.000,00 59.059,51

1 0200.160.342.20.01 2019 SEGURIDAD SOCIAL: POLIDEPORTIVO

20.472,34 15.000,00 5.472,34

1 0400.227.323.20.17 2019 CONTRATO: SERVICIO GUARDERÍA

132.061,70 5.000,00 127.061,70

1 0200.330.011.00.01 2019 INTERESES DE PRÉSTAMOS 1.948,68 1.948,48 0,20

TOTAL 243.542,23 51.948,48 191.593,75

Partida (*) Denominación Crédito inicial

Incremento Crédito final

1 0400.481.341.00.01 2019 SUBVENCIÓN: DEPORTE 3.100,00 1.500,00 4.600,00

1 0400.226.335.00.08 2019 ACTIVIDADES: EUSKERA 30.000,00 6.000,00 36.000,00

1 0400.481.323.40.01 2019 SUBVENCIÓN: L.EZEIZA. ACTIVIDADES ANUALES

3.000,00 2.026,00 5.026,00

1 0400.227.342.20.16 2019 GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL POLIDEPORTIVO

257.921,78 22.000,00 279.921,78

1 0100.212.161.00.01 2019 MANTENIMIENTO: AGUA 8.000,00 20.422,48 28.422,48

TOTAL 302.021,78 51.948,48 353.970,26

Page 31: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

31

Segundo.- Siendo este acto firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites procede que por los Servicios de la Intervención de Fondos se refleje en la contabilidad la modificación de créditos aprobada con efectos inmediatos.

INTERVENCIONES HABIDAS:

Eluska Irazu ha aclarado que su grupo se abstendrá porque necesitan disponer de más

información en relación a los trabajos de excavación en Atxorrotx. Dice que ante el informe de

los servicios técnicos necesitan saber sobre cuestiones como la de si se ha estado con los

técnicos de la Diputación para conocer qué pautas marcan y si existe un plan de actuación

concreto en relación a dicha materia.

Josu Ezkurdia le responde que el principal motivo por el que se anula dicha partida es que tanto

la técnico del ayuntamiento como la de la Diputación Foral consideraban que se había hecho

suficiente trabajo en materia de excavaciones y que lo que en estos momentos procede es la

puesta en valor de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Indica que este asunto se trató en la

comisión y que, como ya hizo saber al inicio de la legislatura, todos los asuntos los tratan en las

comisiones y que , aunque no asistieron a esa comisión, toda la información tienen en las actas.

Por último informa que es intención tratar sobre los pasos siguientes a dar en relación a dicho

asunto en la siguiente comisión de Desarrollo Económico.

6.-MODIFICACIÓN DE CREDITOS Nº22: CRÉDITOS ADICIONALES

Dada lectura del expediente de Modificación de Créditos Nº22, mediante Créditos Adicionales que afecta al Presupuesto de este AYUNTAMIENTO.

Se da cuenta del informe emitido por la secretaria-interventora quien manifiesta que dicho expediente está ajustado a la normativa que le es de aplicación, en concreto a los requisitos y trámites establecidos en el artículo 34 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Guipúzcoa.

Visto el informe emitido desde secretaría intervención, se somete a votación la propuesta y con el voto a favor de todos corporativos presentes , el Pleno ACUERDA:

Primero.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos mediante Créditos Adicionales, nº 22 que afecta al Presupuesto de este AYUNTAMIENTO del corriente ejercicio, conforme a la propuesta formulada y siguiente resumen por Capítulos:

Partida de gastos Concepto Créditos

Page 32: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

32

Actuales Modificaciones Definitivos

1 0200.933.011.00.01 2019 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 205.978,51 178.000,00 383.978,51

1 0100.227.161.00.35 2019 ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, AGUA

2.320,00 27.500,00 29.820,00

1 0100.221.161.00.02 2019 UR PATZUERGOA 279.946,95 30.000,00 309.946,95

TOTAL 488.245,46 235.500,00 723.745,46

Cod. Partida Concepto Cantidad

a 2 0200.870.000.00.01 2019 REMANENTE DE TESORERÍA.GASTOS GENERALES

235.500,00

TOTAL FINANCIACIÓN 235.500,00

Segundo.- Que se someta a información pública por el plazo de quince días a efectos de reclamaciones. De no presentarse reclamaciones este acuerdo devendrá definitivo, debiendo darse a este expediente los restantes trámites iguales a los establecidos para la aprobación del Presupuesto General.

7.-MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo de actualizar el Plan Estratégico de Subvenciones 2016-2019 al objeto de adecuar dicho plan al contenido del Presupuesto del ejercicio 2019.

Aprobada la actualización, se ha visto la conveniencia de modificar algunas de las previsiones contempladas en su Anexo, con el fin de ampliar el ámbito subjetivo y/ o objetivo de algunos de los programas de subvenciones de las diferentes LINEAS ESTRATEGICAS. Dichas modificaciones consisten en:

Page 33: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

33

A- INCREMENTAR EL COSTE PREVISTO EN EL SIGUIENTE PROGRAMAS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Subvenciones para actividades deportivas programadas grupos y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro de Eskoriatza. Incremenar en 1.500 euros para poder dar respuesta a todas las solicitudes.

B.- A- INCREMENTAR EL COSTE PREVISTO EN EL SIGUIENTE PROGRAMAS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Actividades organizadas por Luis Ezeiza Herri Eskola. Incrementar en 2.025 euros para poder ayudar en la financiación de los servicios demandados por el colegio a la Fundación Baketi.

Por lo anteriormente mencionado, de conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión Informativa de Personal y Hacienda y con el voto a favor de todos los concejales presentes, el Pleno ACUERDA

PRIMERO.- INCREMENTAR EL COSTE PREVISTO EN LOS SIGUIENTE PROGRAMAS:

C) DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Subvenciones para actividades deportivas programadas grupos y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro de Eskoriatza

DESTINATARIOS: colectivos ciudadanos y asociaciones deportivas con sede y/o ámbito de actuación en Eskoriatza.

OBJETO: ayudar económicamente a las actividades que realizarán durante el año los grupos y asociaciones deportivas del municipio sin ánimo de lucro. El objetivo último es ofrecer en el municipio actividades deportivas de calidad y fomentar la participación ciudadana.

MODALIDAD DE LA CONCESIÓN: convocatoria pública. Concurso.

COSTES PREVISIBLES 2019: 4.600 €

FINANCIACIÓN: Partida 0400.481.341.00.01

B) DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Actividades organizadas por Luis Ezeiza HerriEskola

DESTINATARIOS: Luis Ezeiza Herri EskolaOBJETO: Colaborar puntualmente en la financiación de actividades y proyectos de carácterextrordinario realizados por el centro durante 2017 de acuerdo con los objetivos estratégicosde la linea estratégica de actuación del programa.EFECTO PRETENDIDO: asegurar la realización de actividades propuestas por la entidad

MODALIDAD DE LA CONCESIÓN: Nominativa

Page 34: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

34

COSTES PREVISIBLES 2017: 5.025 euros

FINANCIACIÓN: Partida 0400.481.323.40.01

8.-DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD DEBAGOIENA

De conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión Informativa de Personal y

Hacienda , y con el voto en contra de los 4 concejales de EH BILDU ( que justifican su voto

trayendo a colación los argumentos ya dados en sesiones anteriores en las que se ha

designado representatantes para otros organismos o entidades) y el voto a favor de los otros

7 concejales presentes, se acuerda designar a los siguiente concejales para ser miembros de

las comisiones informativas de Debagoiena Mankomunitatea:

Comisión de Medio Ambiente: Titular: Josu Ezkurdia Santamaría, Suplente: Ana Belén

de Castro Ramos

Comisión de Desarrollo Económico y Turismo: Titular: José Ramón Zubizarreta

Alegría, Suplente: Antonio Regaño Sájeras

Comisión de Personal: Titular: José Ramón Zubizarreta Alegría, Suplente: Maite Uribe

Beristían

Comisión de Cuentas y Hacienda: Titular: José Ramón Zubizarreta Alegría, Suplente:

Josu Ezkurdia Santamaría

Comisión de Deportes: Titular: Maite Uribe Beristáin, Suplente: José Ramón

Zubizarreta Alegría

INTERVENCONES

Dorleta Sologaistoa: El motivo de votar en contra es el mismo que se ha dicho en anteriores ocasiones. Consideramos que en este Ayuntamiento la presencia de la mujer es mínima en el poder.

Josu Ezkurdia: Es verdad, como bien has dicho es un tema que sacáis en todas los plenos e igual hasta conviene introducirlo dentro del orden del día; pero lo que sí queremos , y no se si denunciar es la palabra correcta, es remarcar vuestras actitud porque siempre estáis criticando. Es una decisión tomada por nosotros, en su día ya

Page 35: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

35

dimos nuestras explicaciones por las que para determinados cargos consideramos conveniente designar hombres y no mujeres, vosotros votasteis en contra y entendimos vuestro planteamiento, Sin embargo, vosotros no solo no admitís el nuestro sino que tampoco lo entendéis. Y lo que es de extrañar es que en la anterior sesión, con el cambio de nombramiento que hicimos, quedaron designadas dos mujeres para dos cargos y, ante nuestra extrañeza, también votasteis en contra . No entendimos el que votaseis en contra y no le vemos tampoco mucho sentido. Eso por un lado, y por otro, decís continuamente que las mujeres han de estar…, pero en este Ayuntamiento, en la comisión en la que se tratan asuntos relacionados con la mujer, la igualdad, tenéis designado a un hombre. Decís una cosa y luego haceís otra, nosotros, en cambio, nos esforzamos en hacer lo que decimos. No sé si merece andar dando tantas vueltas a este asunto en todas los plenos; por suerte , a no ser que veamos la necesidad de hacer algún cambio, ya están designados todos los representantes y no creo que se vuelva a tratar este asunto.

Dorleta Sologaistoa: Por nuestra parte, si la mujer sigue teniendo el mismo porcentaje de participación, seguiremos denunciado.

9.-FORMALIZACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA Y EL AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA EN MATERIA DE CESIÓN DE DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL PARA LAS TARJETAS DE COLECTIVOS MUGI

Visto el Convenio de Colaboración propuesto para formalizar entre el CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA (en adelante, ATTG-GGLA) y este Ayuntamiento, cuyo principal objetivo es establecer las condiciones en las que la ATTG_GGLA va a tratar los datos de carácter personal para comprobar que las personas usuarias que quieran obtener una tarjeta de transporte MUGI se encuentran empadronadas en algún municipio guipuzcoano.

De conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión Informativa de Personal y Hacienda, y el voto favorable de todos los corporativos presentes, el Pleno ACUERDA:

PRIMERO.- Formalizar el convenio propuesto, cuyo tenor literal es el que se adjunta como Anexo 1 al presente acta.

SEGUNDO: Facultar al Alcalde D. José Ramón Zubizarreta Alegría para que firme dicho convenio en nombre y representación del ayuntamiento.

Page 36: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

36

10.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA 2020.

La Comisión Informativa de Personal y Hacienda, en reunión celebrada el 14 de octubre de 2019, emitió dictamen sobre las Ordenanzas Fiscales para 2020.

Conocido por todos el contenido íntegro del dictamen, el alcalde abre el turno de intervenciones.

Josu Ezkurdia explica en líneas generales el proceso seguido para elaborar la propuesta que se eleva desde la Comisión informativa para su aprobación por el Pleno, así como las líneas generales de la misma, que, a modo de resumen, contempla los siguientes incrementos más significativos en aras a ir cubriendo el costo real del servicio , y que no implicará para el contribuyente un incremento mensual global superior a 1 euro.

- Tasas del polideportivo: el IPC (5%)

- Recogida de residuos domésticos 5,13% y de servicios e industrias, 0,5 %

También señala de forma expresa las 3 modificaciones de las 6 propuestas por EH BILDU que se propone se aprueben por considerar que son positivas.

Terminada su exposición, se producen las siguientes intervenciones:

Ander Errarte: Agradecemos que se hayan tenido en cuenta alguna de nuestras propuestas, pero nosotros nos abstendremos por el recargo del IBI. Creemos que los jóvenes tienen en Eskoriatza grandes dificultades para emanciparse y que hay que impulsar políticas para favorecer eso. El precio medio del alquiler en Eskoriatza ronda los 600-800 euros. Para que salgan más viviendas al mercado proponemos fijar el recargo del IBI a las viviendas vacías. Dijisteis que ya se aplicó en una anterior legislatura y que no tuvo efectos. Creemos que desde el momento que se consiga sacar algunas viviendas al mercado, aunque sean pocas, serán efectiva la medidas. También pedimos se fijen ayudas para aquellas personas y familias que viviendo en una situación precaria tiene dificultades para pagar el impuesto. Por eso es nuestra propuesta de fijar un recargo del 50% en el IBI a las viviendas vacías entendiendo por estas últimas las definidas en el Ley 3/2015. Tenemos que partir de ahí para lograr el objetivo de que salgan al mercado las vivienda vacías. También proponemos hacer en Eskoriatza un padrón de Viviendas Vacías, para completar el Registro de Viviendas Vacías que gestiona el Gobierno Vasco y aprobar una ordenanza municipal para ayudar en el pago del IBI a las familias de Eskoriatza que viven en precariedad.

Josu Ezkurdia: Nosotros fuimos los que quitamos el recargo que había en el IBI para las viviendas vacías por dos problemas principalmente. Uno, vimos que con el recargo

Page 37: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

37

no se conseguía el fín perseguido, en el tiempo que estuvo vigente sólo salieron el mercado 18 viviendas de 200 que había vacías. Creemos que con esos datos quedaba constatado que no se conseguía el efecto pretendido. Y el otro problema era la dificultad técnica para definir qué viviendas se entendía estaban vacías y cuáles debían de ser objeto de recargo.(Cita el caso de quien es titular de un caserío y reside en el casco urbano). Viendo las dificultades para su aplicación y la poca efectividad que tuvo la medida es por lo que decidimos eliminar el recargo y es por lo que no apoyamos el volver a aplicarlo. En cuanto a ayudar a los necesitados, consideramos que es un objetivo muy loable y entendemos en ese sentido la solicitud, pero ello puede suponer un problema porque implicaría incrementar a futuro el gasto fijo y no podemos adquirir compromisos de ese tipo sin saber de cuánto estamos hablando. Si ayudas un año habrá que seguir ayudando los siguientes años, y no podemos comprometernos con gastos futuros sin saber si esa partida será de 10.000 euros o de 200.000 euros. Por eso, no vemos de sentido aprobar esa medida sin hacer un análisis más profundo. Y por último, decir que en Eskoriatza los impuestos son muy sociales , progresistas y progresivos, y daré sólo un dato, de lo que recaudó el año pasado la haciendo de Gipuzkoa el 75% lo puso el 15% de la población, esto es, de 10 euro que recaudó la Diputación 7 euros puso uno de 10 ciudadano y los otros 3 euros fueron puestos por los otros 9 ciudadanos. Creemos que nuestros impuestos son progresivos y es lo que defendemos, por lo que no entendemos vuestra solicitud.

Ander Errarte: Has dicho que hace falta hacer un análisis más profundo antes de poner una partida con carácter fijo, pues vamos a hacerlo. Y en cuanto a la dificultad de los jóvenes para emanciparse, puedo decirte que siendo joven, viviendo como vio con mis padres, no puedo emanciparme; y como yo, otro montón de jóvenes de Eskoriatza. La media de edad para emanciparse en Euskadi es de 29 años y 8 meses. Se podrían poner en marcha políticas para bajar esa edad de media. Has dicho que sólo salieron 18 viviendas al mercado en Eskoritza con el recargo del IBI, pues son 18 viviendas más para los jóvenes de Eskoriatza. Si volvemos a fijar el recargo igual tenemos otras 18. Los jóvenes de Eskoriatza si queremos emanciparnos tenemos que estar dispuestos a pagar 800 euros al mes y estamos compitiendo con los alumnos de la universidad; y una persona o pareja tiene muy difícil competir con 3-4 alumnos juntos. De aquí a dos años la universidad se ampliarán, la demanda aumentará y los jóvenes de Eskoriatza tendremos el mismo problema pero aumentado. Creo que es mejor empezar ahora a trabajar para poner un parche.

Ander sigue insistiendo en las dificultades que los jóvenes tiene para salir de casa de sus padres y hacer su proyecto de vida: así como que el Ayuntamiento podría ir poniendo en marcha medidas políticas para ir frenando el problema y que debiera de ser modelo a seguir haciendo lo que puede en la medida que puede. Termina su intervención diciendo que ante un problema tan serio su grupo está dispuesto a trabajar en colaboración, hacer aportaciones porque creen que se pueden poner en marcha políticas para ello

Josu Ezkurdia le responde que están dispuestos a escuchar y poner en marcha propuestas, pero que han de ser propuesta factibles.

Page 38: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

38

Ander Errarte dice que se ha puesto a él como ejemplo por no poner sobre la mesa el ejemplo de otro, pero que como él hay muchos jóvenes que se encuentran con ese problema y que por ello hay que empezar a trabajar e impulsar y poner en marcha medidas desde los distintos ámbitos de poder ; y que lo suyo ha sido una propuesta pero que por parte del equipo de gobierno, no sólo ahora, sino que tampoco hace cuatro años, se ha hecho propuesta alguna sobre dicho asunto.

El Alcalde le responde que donde hay que llevar y trabajar las propuestas es a la comisión, y le invita a que así se haga también respecto a este asunto.

Terminado el debate, se procede a la votación.

De conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión informativa de Personal y Hacienda y la abstención de los cuatro concejales de EH BILDU y el voto favorable del resto de los corporativos presentes, el Pleno ACUERDA:

Primero: Aprobar inicialmente para 2020 la modificación de las ordenanzas fiscales en los términos previstos en el Anexo I.

Segundo: Someter a información pública por el plazo de 30 días hábiles los acuerdos adoptados a efectos de reclamaciones y observaciones que pudieran deducirse.

Tercero: Los acuerdos adoptados y las modificaciones de Ordenanzas y sus Anexos

devengarán definitivos sin necesidad de nuevo acuerdo si transcurrido el plazo reglamentario

de la información pública no se hubiera producido reclamación alguna.

11.-ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE TERRENOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN MARIN.

Para la ejecución de la obra de mejora para el giro de autobuses en Marín resulta necesario

ocupar 66,44 m2 de terreno de la parcela 325 polígono 02, calificación rustica, propiedad de

Maria Ascesión Arrese Letona.

La finalidad pretendida con la ocupación es que la finca quede contenida con un muro de

escollera y una explanada de acabado en hormigón para facilitar espacio para giro de

autobuses o vehículos pesados.

Page 39: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

39

La propietaria del terreno, Maria Ascensión Arrese Letona, ha autorizado al Ayuntamiento de Eskoriatza para la ocupación de terreno y cede gratuitamente a esta Administración la titularidad de los terrenos objeto de afección.

De conformidad con la propuesta elevada desde la Comisión Informativa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente y el voto a favor de todos los corporativos presentes, el Pleno ACUERDA:

ACEPTAR la cesión de la titularidad de 66,44 m2 de terreno de la parcela 325 polígono 02, calificación rustica, propiedad de Maria Ascesión Arrese Letona.

12.-SORTEO PARA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORES.

Utilizando la aplicación CONOCE, puesta a disposición por la Oficina del Censo Electoral, se realiza el sorteo de las mesas electorales de la jornada de ELECCIONES A CORTES GENERALES del próximo 10 de noviembre, dando de esta manera cumplimiento a lo preceptuado en el art. 26 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

A continuación, por unanimidad, el Pleno ACUERDA:

Primero: Delegar en la persona del Alcalde, asistido de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Eskoriatza, la facultad de proceder a la elección mediante sorteo de las personas y para los cargos que, en su caso, puedan quedar vacantes por estimación de las alegaciones y excusas presentadas por los interesados ante la Junta Electoral de Zona.

13.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA SENTENCIA EN CONTRA DEL PROCÉS DE CATALUÑA.

Con el voto favorable de todos los corporativos presentes el Pleno aprueba la siguiente

declaración institucional:

1. Eskoriatzako Udalak ziurtatzen du demokraziaren adierazpen baketsua, indibiduala zein kolektiboa, gauzatzea eta herriari hitza ematea ez dela delitua. Hori horrela, urriak

Page 40: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

40

1eko erreferenduma tresna demokratiko eta zilegia izan zela, eta Kataluniak bezala Euskal Herriak ere, berezkoa dutela etorkizuna erabakitzeko eskubidea.

2. Eskoriatzako Udalak argi eta garbi adierazten du ezin direla justifikatu Auzitegi Gorenak eta Estatuko botereek Kataluniako agintari eta gizarte eragileei bizkarreratutako auzia eta ezarritako zigorrak.

3. Eskoriatzako Udalak nabarmentzen du Kataluniako Proces-aren aurkako auziak eta epaiak Zuzenbide Estatuaren itxuragabetzea dakartela eta ezbaian jartzen dutela espainiar demokraziaren homologazioa nazioartean.

4. Eskoriatzako Udalak azpimarratzen du euskal herritarrei zuzenean eragiten digula Estatu espainiarraren erantzun bortitzak, izan ere herrien borondatea era demokratiko eta baketsuz erabakitzea mozten baitu eta arazo politikoari tribunalen indarrez, 155. Artikuluaren ezarpenez edo erabakitze eskubidearen alde egiten dutenei edonolako neurri bidegabeak ezarriz irtenbide elkarrizketatu eta negoziatua bilatu ordez eta herriari galdetu beharrean.

5. Eskoriatzako Udalak Estatuko botereei eskatzen die, espetxean dauden preso politikoak berehala aske utz ditzatela eta era berean, erbesteratu politikoen aurkako auzibideak bertan beher utz ditzatela.

6. Eskoriatzako Udalak elkartasuna adierazten die Kataluniako preso eta erbesteratu politikoei nahiz haien etxekoei hala nola Kataluniako herriari eta erakundeei, eta eskoriatzarrei dei egiten diete bat egin dezaten herriari hitza ematearen aldeko ekimen baketsuekin, demokraziaren eta askatasunaren alde.

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se producen.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:45 horas del día de la fecha. De todo lo cual como Secretaria doy fe.

Page 41: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

41

ANEXO- CONVENIO

ERANSKINA.- GIPUZKOAKO UDALERRI BATEAN ERROLDATURIK EGOTEKO BETEKIZUNAREN EGIAZTAPENA

ANEXO.- COMPROBACIÓN DEL REQUISITO DEL CUMPLIMIENTO DE EMPADRONAMIENTO EN UN MUNICIPIO GUIPUZCOANO

Deskribapena: MUGI talde berezien txartelen eskatzaile eta onuradunak Gipuzkoako Udalerriren batean erroldaturik egotearen betekizunaren egiaztapena.

Descripción: Comprobación del cumplimiento del requisito de estar empadronado en un municipio Guipuzcoano por parte de los solicitantes y beneficiarios de las tarjetas de colectivos MUGI.

1.-Helburua: MUGI talde berezien

garraio publikoko txartela eskuratu

nahi duten erabiltzaileak Gipuzkoako

Udalerriren batean erroldaturik

daudela egiaztatzea. Aitatu baldintza

ezinbestekoa da talde berezien

txartelaren titularra izan eta zenbait

hobari eskuratzeko eskubidea

izateko.

MUGI sistema 2014ko martxoaren

1.- Finalidad: comprobar que las personas usuarias que quieran obtener una tarjeta de transporte público de colectivo MUGI se encuentran efectivamente empadronadas en un municipio Guipuzcoano. Esta circunstancia es requisito para poder ser titular de las referidas tarjetas de colectivo y obtener el derecho a determinadas bonificaciones.

El sistema MUGI es un sistema de tarificación integrada implantado con fecha 4 de marzo de 2014 en todos los modos de transporte público colectivo de viajeros de Gipuzkoa.

La tarjeta que soporta el sistema es la tarjeta MUGI, tarjeta personal e intransferible.

Los colectivos con derecho a tarifas bonificadas son los siguientes:

Jóvenes, Mayores, Con Discapacitad, Social y Familia Numerosa.

Page 42: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

42

4an indarrean sartu zen tarifa

bateratuko sistema da, Gipuzkoako

garraiobide guztietan aplikatzen

dena.

Sistemaren euskarria MIGI txartela

da, pertsonala eta besterenezina

dena.

Tarifa hobaridunetarako eskubidea

dute taldeak hauek dira:

Gazteak, Adinekoak, Ezinduak,

Soziala eta Familia Ugariak.

Taldeentzako MUGI txartelak bere titularra Gipuzkoan erroldatuta egotea eskatzen du.

La tarjeta MUGI de colectivos exige el empadronamiento en Gipuzkoa por parte de sus titulares.

ARAU OINARRIA JUSTIFICACIÓN NORMATIVA

Aipatu alorrean GIPUZKOAKO

GARRARIOAREN LURRALDE

AGINTARITZA PARTZUERGOAk

Las competencias del CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA en esta materia vienen establecidas por la siguiente normativa:

Norma Foral 6/2007 de 10 de abril,

Page 43: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

43

dauzkan eskumenak arau hauek

egozten dizkiote:

6/2007 FORU ARAUA, apirilaren 10ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalez gaindiko erakundeak arautzen dituena.

ATTG-GGLA erakudearen eraketa akordioa.

ATTG-GGLA erakundearen Estatutuak.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio publiko kolektiboan Tarifa Sistema Integratua ezartzeko lankidetzarako protokolo orokorra.

Eusko Trenbideak – Ferrocarriles Vascos, S.A., Renfe, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Irun, Arrasate, Hernani, Errenteria, Eibar, Lasarte-Oria eta Oiartzungo Udalekin egindako hitzarmenak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio publiko kolektiboan tarifa sistema integratua ezarri ahal izateko.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren Batzarraren erabakiak(2012ko azaroaren 5 eta 15ekoak, 2013ko otsailaren 6 eta 14koak; 2013ko abenduaren 9koa eta 2019ko otsailaren 14koa).

reguladora de las Entidades de Ámbito Supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Convenio de constitución de la ATTG-GGLA.

Estatutos de la ATTG-GGLA

Protocolo general de colaboración para la implantación del sistema de Integración Tarifaria en el transporte público colectivo del Territorio Histórico de Gipuzkoa

Convenios de colaboración con Eusko Trenbideak – Ferrocarriles Vascos, S.A, Renfe, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Irun, Arrasate, Hernani, Errenteria, Eibar, Lasarte-Oria y Oiartzun para la implantación del sistema de integración tarifaria en el transporte público colectivo del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Acuerdos de la Asamblea de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa. (de 5 y 15 de noviembre 2012; de 6 y 14 de febrero de 2013; 9 de diciembre de 2013 y 14 de febrero de 2019).

1.- Interesdunaren baimenik eskatzen al da?

Bai. Berariazko baimena eskatzen da txartel berriak eta txartela berritzeko

1.-¿Se solicita el consentimiento de la persona afectada?

Sí. Al realizar las nuevas solicitudes o renovaciones de tarjeta se solicita el

Page 44: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

44

eskaera inprimakian. Inprimaki horretan, baimenari buruzko klausula agertzen da.

consentimiento expreso de cada uno de los solicitantes que incorpora la correspondiente clausula de autorización.

2.- Informazioaren edukia: Gipuzkoako Udalerriren batean erroldatuta egotearen betekizuna betetzen duela soilik jakitea.

Zentzu honetan, erabiltzailearen aurretiko baimenarekin eta GGLAren aldetik MUGI talde berezien eskatzailearen datuak identifikatzeko beharrezkoak diren datu minimoak (NAN eta izen-abizenak) bidalita, eskatuko den datu bakarra, Gipuzkoako udalerriren batean erroldatuta egotearen betebeharra betetzen den edo ez jakitea izango da.

2.- Contenido de la información: conocer exclusivamente el cumplimiento de la obligación de estar empadronado en un municipio Guipuzcoano.

A este respecto, previa autorización de la persona usuaria y remisión por parte de la ATTG de los datos mínimos necesarios para la identificación de la usuaria solicitante de la tarjeta de colectivo MUGI (DNI, y Nombre y Apellidos), únicamente se solicitará conocer el cumplimiento o no del requisito de estar empadronado en un municipio Guipuzcoano.

3.- Egiaztapena burutzeko prozedura:

Baliabide telematikoen bitartez burutuko da, hauek bere aldetik, komunikazio seguruak bermatuko dituztelarik, bai eta datuen osotasuna eta konfidentzialtasuna ere.

3.- Procedimiento para realizar la comprobación:

A través del intercambio de medios telemáticos seguros que garantizará tanto la integridad como la confidencialidad de los datos intercambiados.

4.- Aldizkotasuna: Kontsultak egunero burutuko dira.

4.- Periodicidad: Se realizará una consulta con periodicidad diaria.

5.- GGLAn baimendutako pertsonak:

Klara Olasagasti García, NAN 15258049X, Gestio orokorreko teknikaria

Jon Andoni Urdangarin Urrutia, DNI

5.- Personas autorizadas en la ATTG:

Klara Olasagasti García, DNI 15258049X, Técnica de Gestión General.

Jon Andoni Urdangarin Urrutia, DNI

Page 45: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

45

72523695A, Gestio orokorreko teknikaria.

72523695A, Técnico de Gestión General.

6.- Solaskideak: 6.- Interlocutores:

Gai juridikoetarako: GGLAko Zerbitzu Juridikoa

Para cuestiones jurídicas: Servicio jurídico de la ATTG

Esther Etxeberria; [email protected] 943.00.59.59

Gai teknikoetarako: GGLAko Planifikazio teknikaria

Para cuestiones técnicas y generales.

Jakot Karrera [email protected] 943.00.59.59

Alde biek eranskin honetan jasotako datuak eguneratzeko konpromisoa hartzen dute.

Ambas partes se comprometen a mantener actualizados los datos contenidos en el presente anexo

Page 46: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

46

ANEXO-PROPUESTA ORDENANZAS

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

MANTENER LO VIGENTE EN 2019

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

MANTENER LO VIGENTE EN 2019

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

MANTENER LO VIGENTE EN 2019

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

MANTENER LO VIGENTE EN 2019 a excepción de la tarifa, que se unifica para todos los periodos.

II. CUADRO DE PORCENTAJES.

PERIODO PORCENTAJE ANUAL.

a) De 1 a 5 años ................. 3,6

b) Hasta 10 años ................. 3,4

c) Hasta 15 años ................. 3,1

d) Hasta 20 años ................. 2,9

III. TARIFA : 6,20

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Page 47: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

47

MANTENER LO VIGENTE EN 2019 introduciendo una nueva bonificación para las obras que impliquen una mejora energética de los edificios

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MANTENER LO VIGENTE EN 2019 , A EXCEPCION DE LAS TASAS RELATIVAS A:

- DOCUMENTOS QUE EXPIDA LA ADMINISTRACION,

- RECOGIDA DE RESIDUOS.

- SUMINISTRO DE AGUA

- POLIDEPORTIVO

- AYUDA A DOMICILIO

ANEXO 1

TASA POR ACTIVIDAD DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

ANEXO 2

TASA POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA E INICIO DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTOS O, EN SU CASO, REALIZACION DE ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS DE CONTROL

Anexo 3

TASAS POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA

ADMINISTRACIÓN Ó LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE

Incluir tarjeta de contenedor orgánico o emisión de duplicado……. 2 €

Page 48: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

48

ANEXO 4

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

ANEXO 5

TASAS POR LA CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA TAXIS

ANEXO 6

Tasa por el Servicio Mancomunado de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos.

Modificaciones:

- Incremento del 5,13 % para los domésticos con el objeto de paliar el déficit de la tarifa.

- Incremento del 0,5% para comercios, hostelería e industria, con el objeto de impulsar la activida económica.

- La tasa de equivalencia de las tarifas 1.3 y 1.4 será de aplicación a las categorías 2., 3., 4. Y 5. emplazadas en suelo no urbanizable cuando quede acreditada la circunstancias previstas en las mismas. INCLUIR las tarifas 1.2.

- Nueva bonificación: 90% para las nuevos negocios o actividades económicas los primeros 2 años

Tendran una bonificación del 90% aquellos establecimientos comerciales o de servicios en los que concurran los requisitos exigidos tanto al local como a la actividad y al titular de la misma para acceder a ayudas que el propio ayuntamiento pudiera convocar con el fin de fomentar el desarrollo del sector comercial o de servicios. Dicha bonificación tendrá una duración de dos años desde la fecha de concesión de la liciencia para el inicio de la activida o de la comunicación previa de inicio.

ANEXO 7

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

Page 49: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

49

MODIFICAR EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

A.- Con carácter general aprobar una subida del 1,20% de acuerdo con lo anunciado por el Consorcio de Aguas.

B.- Prever de forma expresa cómo aplicar las tarifas en el caso de contadores colectivos.

Los contadores generales que suministren agua a un colectivo de contribuyentes para usos similares a los domésticos ( agua fría, calefacción, depósito de agua, agua caliente central, etc.) tributarán de la siguiente manera:

− Tarifa fija: se abonará

− Tarifa variable: Se aplicará directamente el precio del segundo tramo doméstico hasta un consumo de m3 equivalente al resultado de multiplicar por 60 m3 el número de viviendas y/o locales. Al resto de m3, si los hubiera, se le aplicará las tarifas de los tramos correspondientes.

ANEXO 8

TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y

MANTENIMIENTO Y LECTURA DE CONTADOR

ANEXO 9

TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y

USO DE SERVICOS DEPORTIVOS

INCREMENTAR 0,5 % (IPC) PARA REVERTIR PARTE DEL COSTO REAL DEL SERVICIO EN LOS USUARIOS

Page 50: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

50

ANEXO 10

TASA POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SINGULARES DE REGULACIÓN

Y CONTROL DEL TRÁFICO URBANO, TENDENTES A FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISTINTAS A LAS HABITUALES DE SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DEL

TRÁFICO POR LA POLICÍA MUNICIPAL:

ANEXO 11

TASA POR EL SERVICIO DEL MUSEO- ESKOLA MUNICIPAL

ANEXO 12

TASA POR EL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL

ANEXO 13

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Incluir una nueva tarifa máxima aplicable a las personas usuarias:

Hora en día laborableHora domingos y festivos

15.-€20.-€

ANEXO 14

TASA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MOTIVO DE TENENCIA

Y PROTECCIÓN DE ANIMALES

ANEXO 15

TASA POR CONCESION DE LICENCIA DE ENGANCHE A LA RED DE TELEDISTRIBUCION

Page 51: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

51

ANEXO 16

TASA POR PRESETACION DE SERVICIOS EN EL “HORNO ZUBIATE” (visitas guiadas y talleres)

Septimo:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL

MANTENER LO VIGENTE EN 2019 a excepción de la tasa del mercadillo

ANEXO 1

TASA POR LA APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO Y

CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA

ANEXO 2

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS,

ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

ANEXO 3

TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

a) Las cuotas exigibles por exacción tendrán en todo caso, carácter anual.

ANEXO 4

Page 52: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

52

TASA POR USO PÚBLICO O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO,

VUELO Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA

ANEXO 5

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA

PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA O DESCARGA DE MERCANCÍAS

DE CUALQUIER CLASE

ANEXO 6

TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS EN EL MERCADILLO

Por Metro cuadrado/día ……………… Reducir de 0,78 euros. A 0,5 euros

Cuando la instalación de dicho puesto conlleve enganche al alumbrado público, fijar en

(reducir de 28,77 a 24 euros) euros/trimestre el precio a cobrar por dicho consumo

Introducir una bonificación: Se aplicará una bonificación del 90% a las personas

empadronadas en Eskoriatza por la venta de productos locales.

Anexo 7

TASAS POR UTILIZACION DE ZALDIBAR ANTZOKIA PARA USOS CULTURALES, POLIFUNCIONALES, FERIALES Y EVENTOS PRIVADOS.

Page 53: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

53

Octavo

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE BIENES MUNICIPALES

MODIFICAR EN LOS SIGUIENTES TERMINOS

1.- Precio público de las salas de la Casa de Cultura.

1.-1 Uso público (actividades relacionadas con la educación y la cultura y actividades de entidades sin ánimo de lucro): Gratis

1.2. Funerales civiles: Gratis

1.3. Uso privado (bodas y actividades de entidades con ánimode lucro):

Día entero: 50 €

Mañana o tarde: 25 €

A las personas o grupos que alquilen un local para ofrecer diversas actuaciones durante un periodo de tiempo, se les podrá conceder una bonificación de hasta un 60 %, si el interesado así lo solicitase con antelación y la comisión informativa de cultura así lo proponga por considerar que las actividades a realizar en el local son de interés social o utilidad pública.

2.- Precio público por la utilización de bienes municipales.

1. Equipo de música ................................................................... 180,00 €2.- Bafles autoamplificados.3. Escenario, cada m ...................................................................... 8,00 €4. Sillas, unidad ............................................................................... 0,50 €5. Mesas, unidad ............................................................................. 6,00 €6. Carpa grande ........................................................................... 150,00 €7. Planchas, unidad ....................................................................... 15,00 €8. Mesa para hacer talos ............................................................. 200,00 €9. Parrilla ..................................................................................... 200,00 €10. Estufas, unidad ....................................................................... 40,00 €11. Escenario pequeño, cada módulo............................................. 25,00€12.- Maletín de traducción ........................................................... 180,00 €

La utilización de los bienes municipales tendrán una bonificación del 100% en los siguientes casos.

Page 54: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

54

Personas jurídicas:

� Cuando éstas NO tengan ánimo de lucro o no cobren a terceros los servicios propios de su actividad y y soliciten los bienes para una actividad abierta al público en general.

� Cuando aún teniendo ánimo de lucro solicitan los bienes para un acto de carácter social, cultural, benéfico o similar, no propio de la actividad del solicitante y abierto al público en general.

� Cuando estas NO tengan ánimo de lucro pero si cobran a terceros los servicios propios de su actividad y soliciten los bienes para un acto de carácter social, cultural, benéfico o simitar, no propio de la actividad del solicitante y abierto al público en general.

� No se considera como cobro a 3º las aportaciones de cualquier tipo a entidades relacionadas a la música, euskera, folclore, deporte o actividades benéficas.

Personas físicas:� Cuando soliciten los bienes para una actividad de carácter social, cultural, benéfico, o similar abierta al público en general.

� Cuando soliciten los bienes para una actividad de carácter económico y fin NO lucrativo, abierta al público en general.

Noveno

PRECIO PUBLICO POR LA ASISTENCIA A ACTOS Y/O ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA

MODIFICAR EL ART. 4 y

donde dice:

Artículo 4. Tarifas

4.1.- ACTOS, ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS EN ZALDIBAR ANTZOKIA:

Espectaculos infantil organizados en Zaldibar antzokia: 3 eurosEspectaculos adultos organizados en Zaldibar antzokia: 4 euros

Que diga:

Artículo 4. Tarifas

Page 55: «Arloa» - Eskoriatzaeskoriatza.eus/wp-content/uploads/2013/07/2019_10_22_OHIKOA.pdf · Ingurumen batzordea: Titularra: Josu Ezkurdia Santamaría, Ordezkoa: Ana Belén de Castro

Ohikoa UdalbatzaPlenoPleno Ohikoa

55

4.1.- ACTOS, ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS EN ZALDIBAR ANTZOKIA:

Espectaculos infantil organizados en Zaldibar antzokia: 3 eurosEspectaculos adultos organizados en Zaldibar antzokia: 5 euros