ARRIGORRIAGAKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN … · Plana Ado2 3 AURKEZPENA Emakumeen eta Gizonen...

of 115 /115
ARRIGORRIAGAKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO III. PLANA (2016-2019) ARRIGORRIAGAKO UDALA Honen diru-laguntzari esker: 2015eko abendua

Transcript of ARRIGORRIAGAKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN … · Plana Ado2 3 AURKEZPENA Emakumeen eta Gizonen...

ARRIGORRIAGAKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN

BERDINTASUNERAKO III. PLANA

(2016-2019)

ARRIGORRIAGAKO UDALA

Honen diru-laguntzari esker:

2015eko abendua

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

2

Izenburua. Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana (2016-2019)

Laguntza teknikoa. Ado2

Data. 2015eko abendua

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

3

AURKEZPENA Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plan hau normalizatutako politika eta sistema egonkor gisa planteatzen da, Arrigorriagako emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra eta egiazkoa erdiesteko esku-hartze soziala gauzatu ahal izateko. 2006tik, Berdintasun Arloaren bidez, Arrigorriagako Udalak emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunerako hainbat plan garatu ditu ondoz ondo. 9 urte hauetan, lorpen asko eta oso garrantzitsuak egin dira berdintasunaren alorrean. Hala ere, egiatan, agerikoa da oraindik sexuaren ziozko bereizkeria gertatzen dela. Hortaz, Arrigorriagako Udalak, berdintasunerako III. Plan honen bitartez, emakumeek beren bizitzan zehar topatzen dituzten bazterkeria, bereizkeria eta ezberdintasunaren aurka lan egin nahi du. Horren jakitun da Arrigorriagako Udala eta, administrazio publiko ezberdinekin batera, Toki-araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeari eta Eusko Legebiltzarrak 2005eko otsailaren 18an onetsitako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeari jarraiki, inplikaturik eta legitimaturik dago. Horregatik guztiagatik, denon artean berdintasuna eraginkor eta egiazko bihur dezagun, Udal honetan gure konpromisoa agertu nahi dugu.

Asier Albizua Arrigorriagako alkatea

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

4

AURKIBIDEA

Orrialdea

Ohar metodologikoa ................................................................................... 5

Arloak eta ardatz estrategikoak ................................................................. 8

Erreferentziako lege-esparrua .................................................................. 10

Plana ezarri eta kudeatzeko neurriak ....................................................... 15

Esku-hartze esparruak ............................................................................. 19

1. ESPARRUA. Neurri Orokorrak ............................................................... 29

2. ESPARRUA. Hirigintza, Bulego Teknikoa eta Tokiko Agenda XXI .......... 40

3. ESPARRUA. Kultura, Kirolak, Gazteria eta Jaiak .................................... 50

4. ESPARRUA. Hezkuntza .......................................................................... 62

5. ESPARRUA. Enplegua eta Ekonomia Sustapena .................................... 74

6. ESPARRUA. Gizarte-zerbitzuak ............................................................. 87

7. ESPARRUA. Herritarren segurtasuna eta Herrizaingoa ....................... 115

8. ESPARRUA. Euskara ............................................................................ 119

9. ESPARRUA. Euskaltegia ...................................................................... 122

10. ESPARRUA. Idazkaritza eta Giza-baliabideak .................................... 125

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

5

III. PLANA EGITEKO ERABILITAKO METODOLOGIA Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plan hau garatzeko, metodologia parte-hartzailea erabili da. Honela, alde batetik, Plana lantzeko, Udaleko langileriaren zati bat inplikatzea lortu da eta, beste alde batetik, udalerriko eragile sozial ezberdinak ere tartean sartu dira. Gainera, esan beharra dago berdintasunerako plan hauek egiterako orduan Emakundek jarraitu ohi duen metodologian oinarritua dela. Honako ekintza hauek jarri dira martxan: Proiektua abian jartzeko prozesua komunikatzea Komunikazio hau, batik bat, honako bide hauen bidez gauzatu da:

Udalaren webgunean argitaratzea, proiektua jendarteratzeko eta Arrigorriagan bizi diren pertsona guztiei parte har zezaketela jakinarazteko.

Inplikatutako langile guztiei mezu elektronikoak bidaltzea, Berdintasunerako III. Plana egiteko prozesuari ekingo zitzaiola jakinarazteko.

Tokiko irrati batean elkarrizketa bat ematea, hastear zen prozesua nahiz parte hartzeko momentuak herritar guztiei jakinarazteko.

Azterketa dokumentala Arrigorriagako emakumeen eta gizonen egoerari buruzko lehenengo irudi bat izateko, honako iturri hauek aztertu dira: Arrigorriagako Udalaren menpeko iturrien azterketa Besteak beste, Berdintasunerako II. Planaren ebaluazioan izandako emaitzak berrikusi dira, eta bai, III. Plan hau egiteko egunera arte, Udaleko emakumeen eta gizonen berdintasunaren alorreko lana bideratu izan duen Plan berretsian izandako emaitzak ere. Kontuan hartu dira, baita ere, ordura arte Udalak gauzatutako sektorekako txostenak. Diagnostikoan bertan aipatzen dira. Azkenik, Udalak eskura jarri dituen langileriari buruzko datuak aztertu dira. Beste erakunde batzuen menpeko iturrien azterketa Beste iturri batzuengana ere jo dugu, hala nola: Lanbide, EUSTAT, Emakunde, etab.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

6

Herritarrekin egindako lantaldeak edo focus groupak Guztira, bi lantalde egin dira Arrigorriagako herritarrekin. Honen helburua ordura arte jasotako diagnostiko-informazioa onestea eta informazio berria jasotzea izan da. Egoeraren diagnostikoa egitea Azterketa dokumentalaren bidez eta herritarrekin egindako lantaldeen bidez jasotako informazioan oinarrituta, udal-arloen arabera antolatuta dagoen diagnostikoaren zirriborroa idatzi da. Zirriborro honek bi mailatako informazioa jasotzen du. Alde batetik, berdintasunari dagokionez, Udaleko langileen egoerari buruzko informazioa. Besteak beste, honako hauek aztertzea izan du helburu: langileen artean dauden emakumeen eta gizonen kopurua, arlokako banaketa, kategoriakako banaketa eta kontratu motak. Horrela, egon litezkeen desberdintasun-egoerak identifikatu nahi izan dira. Beste alde batetik, besteak beste, enpleguari, hezkuntzari, kulturari eta hirigintzari dagokienez, udaleko emakumeen eta gizonen datuak jasotzen ditu txostenak. Esparru hauetan emakumeek bizi duten desberdintasun-egoerari buruzko datuak lortzea izan da honen xedea. Diagnostikoaren zirriborroa kontrastatzea Diagnostikoaren zirriborroa amaiturik, banakako elkarrizketen bitartez, udal-arlo guztiekin kontrastatu egin da. Elkarrizketa hauetan egindako ekarpen guztiak kontuan hartu dira diagnostikoan jasotzeko. Hobetu beharreko arloak identifikatzea Arrigorriagako emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoan lortutako emaitzetan oinarrituta, hobe daitezkeen arloak identifikatu dira eta, datozen lau urteetan, berdintasunaren esparruko Udalaren esku-hartzeak haiexetan ardaztuko dira. Herritarrekin lantaldeak egitea Behin hobe daitezkeen arloak identifikatuta, lantalde berriak eratu dira Arrigorriagako herritarrekin. Oraingo honetan, diagnostikoan aurkeztutako desberdintasun-egoerei irtenbidea emateko, Udalak martxan jarri beharko lituzkeen ekintzak identifikatzea izan da helburua.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

7

Politikariei elkarrizketak egitea Berdintasunerako III. Plan hau gauzatzeko herritarren parte-hartzea eta parte-hartze teknikoa izateaz gain, udal-politikarien laguntza ere izan dugu. Honako pertsona hauei egindako elkarrizketa sakonen bidez gauzatu da partaidetza hori:

Bilduko ordezkariak Arrigorriaga Garako ordezkariak EAJ-PNVko ordezkariak

Berdintasunerako III. Planaren zirriborroa prestatzea II. Planean eta haren berrespenean, elkarrizketak egin ziren langile teknikoekin eta politikariekin, eta lantaldeak eratu ziren elkarteekin. Lan horretan oinarrituta, Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Planaren zirriborroa idatzi da. Berdintasunerako III. Planaren zirriborroa udal-arloekin kontrastatzea Berdintasunerako Planaren lehen dokumentua idatzi ostean, udal-arlo guztietako arduradunekin egindako elkarrizketa pertsonaletan kontrastatu da. Politikariekin kontrastatzea Udal-arloekin kontrastatzeaz gain, Plana Udaleko politikariekin ere kontrastatu dugu:

1. Bilduko ordezkaria. 2. Arrigorriaga Garako ordezkaria. 3. PSOEko ordezkaria (zinegotzia da, eta bere udal-arloarekin izan zuen bileran

lortu genituen bere ekarpenak).

Berdintasunerako III. Plana behin betiko idaztea Jasotako ekarpen guztiekin, Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana idatzi dugu. 2018ra arte, berdintasunaren alorrari dagokionez, Udalaren jardunbidea zuzenduko duen tresna izango da Plan hau. Orduan, aurreikus daitekeenez, udalerriko Berdintasunerako IV. Plana mamituko da.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

8

Planaren indarraldia ARRIGORRIAGAKO UDALAREN Berdintasunerako III. Planak 4 urteko indarraldia du, 2016tik 2019ra, alegia.

Planaren egitura-elementuak Arrigorriagako Udalaren Berdintasunerako III. Planaren egitura-elementu nagusiak lau dira: arloak, programak, xedeak eta ekintzak. Hala, ARRIGORRIAGAKO UDALAREN Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Planaren esku-hartzea 11 esparrutan dago ardazturik. Diagnostikoan identifikatutakoaren arabera hobe daitezkeen esparruei, helburuen definizioan erabilitako esparruei eta lehentasunezko ekintzei dagozkie esparru horiek. Esparru hauetako bakoitzaren kasuan, dagozkion programak, garatu beharreko xede eta ekintzak, ekintza garatzeko ardura duten arloak eta adierazleak aurkezten dira. Ondoriotzat, esan beharra dago, gehienetan, programa bakoitzerako proposatutako xede operatiboak eta beste programa batzuetan jasotakoak elkarren osagarri direla. Horregatik, Berdintasunerako Plana bere osotasunean hartu behar da.

ARLOAK ETA ARDATZ ESTRATEGIKOAK Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana mamitzeko, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planean jasota dagoen moduan, esku hartzeko zenbait ildo eta jarraibide zehaztu dira, emakumeen eta gizonen berdintasunaren esparruan, Euskadiko herri-agintarien jarduera zuzentzeko. Halere, ildo hauek Udalaren egoera zehatzean aplikatzeko eta Plan hau operatiboago egiteko helburuarekin, zehaztutako esku-hartze esparruak bat datoz udal-arlo ezberdinekin. ESKU-HARTZE ESPARRUAK 1. ESPARRUA. Neurri orokorrak 2. ESPARRUA. Hirigintza, Bulego Teknikoa eta Tokiko Agenda XXI 3. ESPARRUA. Kultura, Kirolak, Gazteria eta Jaiak 4. ESPARRUA. Hezkuntza 5. ESPARRUA. Enplegua eta Ekonomia Sustapena 6. ESPARRUA. Gizarte-zerbitzuak 7. ESPARRUA. Herritarren Segurtasuna eta Herrizaingoa 8. ESPARRUA. Euskara 9. ESPARRUA. Euskaltegia 10. ESPARRUA. Idazkaritza eta Giza-baliabideak

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

9

ARDATZ ESTRATEGIKOAK Emakumeen eta gizonen berdintasunerako gobernantza hobetzea EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planak jasotzen duen bezalaxe, plangintzak erabateko garrantzia du berdintasun-politikak lantzeko prozesuan. Alde batetik, hausnarketa egiteko guneak antolatzen dituztelako, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna errealitatean nolakoa den ikusteko, berdintasun horren bilakaera nolakoa izan den jakiteko, eta zer aldaketa gertatu diren eta zergatik aztertzeko; eta, beste alde batetik, erakundeei berdintasunerako helburuetan trebatzen laguntzen dietelako. Emakumeen ahalduntzea eta balioak aldatzea Ahalduntzeak hau hartzen du barne: emakumeek beren bizitzei eragiten dieten baliabide eta erabakiei buruzko autoritatea eta boterea areagotzea. Emakumeek banaka eta taldeka kontzientzia hartzeko prozesua da, horri esker parte-hartze handiagoa izan dezaten erabakiak hartzeko nahiz boterea eta eragin-gaitasuna nork bere gain hartzeko prozesuetan. Berdintasuna lortzeko, hainbat jarrera aldatu behar dira, eremu publikoan eta pribatuan, banakoen artean zein taldeen artean; baina, horrekin batera, balioak, portaerak eta sinesmenak ere aldatu behar dira, baita sexuei esleitutako roletan hautematen diren eta erabat barneratuta ditugun estereotipoak ere. Gizarte-antolaketa erantzunkidea Gizarte-antolakuntza erantzunkideari jarraikiz, bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea erraztuko da, honako hauen bitartez: gizonak etxeko lanetan erantzunkide izatea bultzatzea, enpleguaren egiturak bizitza pertsonalaren beharretara egokitzea, eta zerbitzu soziosanitarioak egokitzea. Emakumeen aurkako indarkeria Ildo estrategiko honetan, epe laburrean esku hartu nahi dugu, biktimak babesteko eta haiei arreta eskaintzeko neurriak eta baliabideak sortuz. Gainera, emakumeen aurkako indarkeria gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunaren ondorio dela erakusten duten sentsibilizazio eta prebentzio ekintzek lehentasuna dute, hura erabat desagerrarazteko bidean.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

10

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN TESTUINGURUA OSATZEN DUTEN LEGE- ETA ESKUMEN-OINARRIAK Azken urteetan, lege eta arau juridiko ugari onartu dira nazioartean, Europan, Estatuan nahiz bertan, emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunerako eskubidea esplizituki aintzatesteko. Horiek, bada, erakunde- eta legegintza-aterki zabala eman diote Berdintasun Plan honi. Jarraian, genero-politikaren egitura teoriko eta legaleko punturik garrantzitsuenetako batzuk nabarmentzen dira. Arrigorriagako III. Plan honi jarduteko testuingurua ematen diotenak dira, hain zuzen:

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-Araubidearen Oinarriak Arautzen dituena (2003/12/21ean eguneratua).

4/2005 Legea, otsailaren 18koa, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunekoa.

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana Martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, Emakume eta Gizonen

Berdintasun Eraginkorrekoa. Emakumeen eta gizonen toki-bizitzako berdintasunerako Europako Gutuna.

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-Araubidearen Oinarriak Arautzen dituena (2003/12/21ean eguneratua). Lege honen 28. artikuluan zera aipatzen da: «Berez beste herri-administrazio batzuei badagozkie ere, udalerriek haien jarduera osagarri batzuk egin ditzakete, bereziki, hezkuntzari, kulturari, emakumearen sustapenari, etxebizitzari, osasunari eta ingurumena babesteari buruzkoak». Ildo horretatik, toki-administrazioaren protagonismoa argia da. Esku hartzeko arau-esparru bat dago, udalerriek jarduerak sustatu ahal izan ditzaten eta genero-arloan herritarren beharrak eta helburuak betetzen laguntzen duten zerbitzu publikoak eskain ditzaten, beste herri-administrazio batzuek eskumenak galdu gabe edo horiei oztoporik jarri gabe. 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunekoa. Lege honen testuinguruan, emakumeen eta gizonen berdintasunaren esparruan, administrazio-maila bakoitzari zein funtzio dagokion zehazten da. Autonomia Estatutuko 10.39. artikuluak, Lurralde Historikoen Legearen 6. eta 7.c)2. artikuluek eta estatutu-arauek (9.2. artikulua) nahiz Europar Batasuneko arauek (Europar Batasuneko Tratatuaren 3.02. artikulua) ematen dituzten eskumenetan oinarriturik zehaztu dira funtzio horiek. Aipatu artikuluek beren politika eta ekintza guztietan berdintasuna sustatzeko betebeharra ezartzen die aginte publikoei, eta bai pertsonen eta taldeen berdintasunerako baldintzak sustatzeko eta hori lortzeko oztopoak ezabatzekoa ere, berdintasun hori benetan eta modu eraginkorrean gauza dadin.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

11

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak honako funtzio hauek eman dizkie toki-administrazioei:

Genero-ikuspegia txertatzeko egiturak, programak eta prozedurak egokitzea eta sortzea.

Ekintza positiboko neurriak gauzatzea. Toki-eremuan programak egitea, Jaurlaritzaren plangintza orokorraren

esparruaren barruan eta foru-aldundiek egiten dituzten programen esparruaren barruan.

Emakumeen eta gizonen arteko HASIERAKO EGOERA eta berdintasuna sustatzeko beharrezko neurriak ezagutzeko aukera ematen duten estatistika eguneratuak egokitzea eta mantentzea.

Emakumeen eta gizonen toki-arloko egoerari buruzko azterlanak eta ikerketak egitea.

Emakumeen eta gizonen arteko HASIERAKO EGOERARI eta berdintasuna sustatzeko beharrezko neurriei buruz sentsibilizatzeko jarduerak egitea.

Toki-araudiaren jarraipena egitea eta hori emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioaren arabera aplikatzen den kontrolatzea.

Herritarrei, eta batez ere emakumeei, informazioa eta orientabidea ematea emakumeen eta gizonen berdintasunarekin zerikusia duten baliabideei eta programei buruz, bai eta bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeei oinarrizko gizarte-eskubideetarako sarbidea bermatzeko zuzendurik dauden programa eta zerbitzuei buruz ere.

Askotariko bereizkeria jasaten duten emakumeek oinarrizko gizarte-eskubideak eskuratzen dituztela bermatzeko programak edo zerbitzuak –beren izaeragatik udalek eman behar dituztenak– ematea.

Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzeko baliabideak eta zerbitzuak –beren izaeragatik udalek eman behar dituztenak– ezartzea.

Erakunde publiko zein pribatuekin harremanak finkatzea eta partaidetza eta lankidetzarako bideak ezartzea, baldin eta erakundeon xedeek edo eginkizunek toki-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna erdiesten laguntzen badute.

Toki-eremuan gertatzen diren sexu-bereizkeriako egoerak antzematea eta horiek errotik kentzeko neurriak hartzea.

Beren eskumenen arloan agindu dakiekeen beste edozer funtzio. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak legealdi bakoitzean berdintasun-plan bat burutzeko manua ezartzen dio Eusko Jaurlaritzari 15. artikuluan, berdintasunaren esparruan euskal aginte publikoen jarduera koordinatzeko. Testuinguru honetan, 2013ko abenduan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana onartu zuten. Plan hau bi esku-hartze esparru nagusitan dago ardaztuta: Berdintasunaren aldeko gobernantza hobetzeko neurriak

G1. Berdintasunerako plangintza areagotzea eta hobetzea. G2. Berdintasunerako unitate administratiboak sortzea eta indartzea. G3. Berdintasunerako koordinazio-egiturak sortzea eta indartzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

12

G4. Estatistika eta azterlanetan genero-ikuspegia txertatzea. G5. Prestakuntza-jardueretan genero-ikuspegia sartzea. G6. Enplegu publikora sartzeko eta bertan sustatzeko hautaketa prozesuetan

berdintasunari buruzko edukiak sartzea. G7. Hizkuntza eta/edo beste komunikazio-elementu batzuk modu ez-

sexistan erabiltzea. G8. Araudian berdintasunaren printzipioa txertatzea. G9. Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzea. G10. Sektorekako eta zeharkako planetan genero-ikuspegia sartzea. G11. Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak

sartzea. G12. Epaimahaietan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua

sustatzea. G13. Kontsultarako eta parte-hartzeko organoetan genero-ikuspegia sartzea.

Berdintasun gaietan esku hartzeko ardatzak 1. ardatza: Balioak aldatzea eta emakumeak ahalduntzea 2. ardatza: Gizarte-antolakuntza erantzunkidea 3. ardatza: Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eraginkorra izatekoa. Legeak (2007ko martxoaren 23ko BOEn argitaratu zen) abiapuntu duen premisaren arabera, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna «printzipio juridiko unibertsal bat da, eta giza eskubideei buruzko nazioarteko hainbat testutan errekonozituta dago». Horren arabera, gainera, legearen aurrean berdintasun formala errekonozitzea oinarrizko alderdi bat dela ere premisatzat du Lege honek, arau-ekintza baten bidez hobetu behar dena. Arau-ekintza horrek «sexuagatiko bereizkeria zuzen edo zeharkako adierazpen guztiei aurre egin behar die eta emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna sustatu, bai eta berdintasuna lortzea galarazten duten oztopoak eta gizarte-estereotipoak ezabatu ere». 21.1 artikuluaren arabera, «toki-erakundeek beren zereginetan txertatuko dute berdintasun-eskubidea, eta, horretarako, gainerako herri-administrazioekin batera lan egingo dute». Hala, 3/2007 Legeak toki-administrazioen eskumenetara bidaltzen gaitu. Eskumen horiek Toki-araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean esleitzen dira era orokorrean eta, euskal udalerrien kasuan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean zehazten dira. Emakumeen eta gizonen toki-bizitzako berdintasunerako Europako Gutuna. Emakumeen eta gizonen toki-bizitzako berdintasunerako Europako Gutuna Europako Udalerri eta Eskualdeen Kontseiluak bultzatu du, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Ekintza Komunitarioko V. Programaren barruan, eta «Europako tokiko eta eskualdeko gobernuei zuzentzen zaie, eta animatzen ditu sinatzera eta emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioari buruzko jarrera publikoa

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

13

hartzera, bai eta beren lurraldeetan Gutunean definitutako konpromisoak aplikatzera ere». EUDEL (Euskal Udalerrien Elkartea) proiektuaren kideetako bat da, eta gero eta udal gehiagok sinatu dute Gutuna. Gutunari atxikitako udalek berdintasunerako ekintza-plan bat egin eta ezarri behar dute bi urteko epean. Plana modu parte-hartzailean diseinatu behar dute, eta ebaluatu egingo da. Udalek, gainera, plana ezartzeko adina baliabide izan behar dute. Europako Gutunaren arabera, tokiko eta eskualdeko agintaritzak «esku hartzeko mailarik egokienak dira, hain zuzen ere, desberdintasunak ezabatzeko eta benetan berdintasunezkoa den gizarte bat sustatzeko». Arrigorriagako Udala 2007ko urtarrilaren 26ko udalbatzan atxiki zitzaion Europako Gutun honi. Arauok berdintasunerako printzipioak dituzte oinarri; hauek, zehazki: OINARRIZKO KONTZEPTUEN DEFINIZIOAK TRATU BERDINA Debeku da pertsonen sexuan oinarritzen den bereizkeria oro, zuzenekoa zein zeharkakoa, edozein delarik ere hartarako erabilitako modua. Lege honen ondoreetarako:

a. Zuzeneko diskriminazioa dagoela joko da, sexua dela-eta, edo zuzenean sexuarekin loturiko egoerak direla-eta –haurdun egotea edo ama izatea–, pertsona bat beste batekiko okerrago tratatzen dutenean edo tratua orekatua ez denean. Delitu gisa izan dezakeen tipifikazioa alde batera utzi gabe, laneko sexu-jazarpena sexuaren ziozko zuzeneko bereizkeriatzat jotzen da.

b. Zeharkako diskriminazioa dago egintza juridiko, irizpide edo eginera batek, itxuraz neutroa izanda ere, sexu bereko multzo aski handiago bati kalteak eragiten dizkionean, salbu eta egintza juridiko, irizpide edo eginera hori egokia eta beharrezkoa denean, eta sexuarekin loturik ez dauden irizpide objektiboak erabilita justifikatzeko modukoa denean.

Euskal herri-aginteek ezin izango dute inolako diru-laguntza edo laguntzarik eman sexuaren ziozko bereizkeria eragiten duten jardueretarako. Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta administrazio-zehapena edo zigor penala jaso duten pertsona fisiko edo juridikoei ere ezingo die laguntzarik eman, zehapena jarritako aldian. Euskal herri-aginteek bermatu behar dute ezen bereizkeria-egoerak eragin ditzaketen beste inguruabar batzuk ere tartean direla-eta bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeek nahiz emakume-taldeek benetan baliatzen dituztela beren oinarrizko eskubideak. Inguruabarrok honako hauek izan daitezke: arraza, kolorea, jatorri etnikoa, hizkuntza, erlijioa, politikari edo bestelako gaiei buruzko

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

14

iritziak, gutxiengo nazional baten kide izatea, ondarea, jaioterria, ezintasuna, adina, sexu-joera, edo beste edozein baldintza edo inguruabar pertsonal edo sozial. AUKERA-BERDINTASUNA Euskal botere publikoek neurri egokiak hartu behar dituzte emakumeek eta gizonek eskubide politikoak, zibilak, ekonomikoak, sozialak eta kulturalak, eta arauetan aitortu lekizkiekeen gainerako oinarrizko eskubideak, aukera berdinekin baliatzen dituztela bermatzeko, boterea eta baliabide eta etekin ekonomikoak eta sozialak eskuratu eta kontrolatzea barne. Lege honen ondoreetarako, aukera-berdintasunaz ari garela, zera esan nahi da: agintea eta baliabide eta onura sozial eta ekonomikoak eskuratzeko abiagune edo hasierako baldintzak ez ezik, horiek guztiak gauzatzeko eta behar den moduan kontrolatzeko baldintzez ere ari garela. Era berean, euskal herri-aginteek bermatu egin beharko dute ez dela oztoporik egongo lege honetan aipatzen diren eskubideak gauzatzeko eta arautzen diren baliabideak eskuratzeko; izan ere, Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean oztopo horiek bertan behera uztea zehazten da. ANIZTASUNA ETA EZBERDINTASUNA ERRESPETATZEA Herri-aginteek beharrezko diren neurri guztiak abiarazi behar dituzte sexuen berdintasunerako prozesuan errespetatu daitezen bai emakumeen eta gizonen artean biologiari, bizi-baldintzei, jomugei eta beharrizanei dagozkienez dauden ezberdintasunak eta aniztasuna, baita emakumeen eta gizonen kolektiboen euren barruan dauden ezberdintasunak eta aniztasuna ere. GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEA Euskal herri-aginteek genero-ikuspegia txertatu behar dute beren politika eta ekintza guztietan, halako moduz non horietan guztietan ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten. Lege honen ondoreetarako, honako hau da genero-ikuspegia txertatzea: emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta beharrizan ezberdinak modu sistematikoan kontuan hartzea, eta, horretarako, ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko helburu eta jarduketa zehatzak txertatzea politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien plangintza-, egikaritze eta ebaluazio-fase guztietan. EKINTZA POSITIBOA Emakumeen eta gizonen benetako berdintasun eraginkorra lortzea sustatze aldera, herri-aginteek denboran ondo mugatutako berariazko neurri zehatzak abiarazi behar dituzte, bizitzaren eremu guztietan sexuaren zioz gertatzen diren egitatezko ezberdintasunak ezabatzeko edo murrizteko. SEXUAREN ARABERAKO ROLAK ETA ESTEREOTIPOAK DESAGERRARAZTEA

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

15

Euskal aginte publikoek, inola ere, sexuaren araberako rol sozial eta estereotipo batzuk desagerraraztea sustatu behar dute, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren oinarri baitira eta horien arabera emakumeei etxeko eremuaren ardura eta gizonei eremu publikoaren ardura izendatzen baitzaizkie, eta hori, gainera, balorazio eta aitorpen ekonomiko eta sozial oso ezberdina eginez. ORDEZKARITZA OREKATUA Euskal aginte publikoek neurri egokiak hartu behar dituzte emakumeen eta gizonen presentzia orekatua lor dadin erabakiak hartzeko eremu guztietan. Lege honen ondoreetarako, pertsona anitzeko administrazio-organoetan ordezkaritza orekatutzat joko da, hain zuzen, sexu biek % 40ko ordezkaritza dutenean, gutxienez.

III. PLANA KUDEATU ETA EZARTZEKO NEURRIAK Plana ezartzeko, bi dira aurkeztutako neurri nagusiak: Plana sustatu eta koordinatzeko egiturak eta Plana kudeatzeko sistema. Sustapen- eta koordinazio-egiturak

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 10. artikuluak honela dio: «Foru- eta toki-administrazioek, bakoitzak bere burua antolatzeko dituen eskumenen eremuan, beren egiturak egokitu behar dituzte, halako moduz non administrazio bakoitzak emakumeen eta gizonen berdintasun-politikak bultzatu, programatu, ebaluatu eta horiei buruzko aholkuak ematen jardungo duen erakunde, organo edo administrazio-unitate bat izango baitu, gutxienez, dagokion jarduera-eremuan». Ildo honetan, 2006. urtetik, generoari buruzko prestakuntza duten langile politiko eta teknikoz osatutako Berdintasun Arlo bat du Arrigorriagako Udalak. Arlo honetako udal-langile teknikoek, funtzio hauek burutzeko, erakunde-mailan beharrezko den prestakuntza dute; hots, generoari buruzko graduondoko ikastaroak egin dituzte, 270 ordukoak guztira. Gainera, jokaeremu honi dagozkion beste hainbat ikastaro eta jardunalditan ere izan dira. III. Plan honen indarraldirako, Arrigorriagako Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu: Udalaren berdintasun-politika sustatzeaz, programatzeaz, aholkatzeaz eta ebaluatzeaz arduratzen den egitura politiko eta teknikoa mantentzea, hobetzea eta laguntzea, eta bai administrazio-laguntza ematea ere. Zehazki, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak egitura hauen kasuan xedatutako funtzioak burutuko ditu:

Berdintasunaren alorrean, programazioa edota planifikazioa diseinatzea, baita horiei dagozkien jarraipen eta ebaluazio-mekanismoak ere.

Ekintza positiborako neurri bereziak diseinatzea eta sustatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

16

Dagokion Administrazioko politika, programa eta ekintza guztietan genero-ikuspegia sartzea, maila eta fase guztietan.

Emakumeen eta gizonen berdintasun-alorrean, dagokien Administrazioaren menpe dauden sailekin eta gainerako erakundeekin zein organoekin aholkularitza eta lankidetza gauzatzea. Dagokion lurralde-eremuan bizi diren herritarrak sentsibilizatzea emakumeen eta gizonen arteko HASIERAKO EGOERAREN inguruan eta berdintasuna sustatzeko beharrezko neurriei buruz, askotariko bazterketa-egoerak kontuan izanda.

Bakoitzak bere administrazioan berariazko programak edo zerbitzuak egokitzeko eta sortzeko proposamenak egitea eta sustatzea, bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeek oinarrizko gizarte-eskubideak izango dituztela bermatzeko.

Emakumeen eta gizonen bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa uztartzeko baliabide zein zerbitzu soziokomunitarioak sortzeko eta egokitzeko proposamenak egitea eta sustatzea.

Dagokion lurralde-eremuko bazterketa-egoerak detektatzea eta horiek amaitzeko neurriak diseinatzea eta sustatzea.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko ekarpenak egiten dituzten erakunde publikoekin eta pribatuekin parte hartzeko eta lankidetza izateko harremanak eta moduak ezartzea.

Bere administrazioari atxikitako langileek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan dituzten prestakuntza-beharrizanak diagnostikatzea, eta kasu bakoitzean behar den prestakuntza-mota eta prestakuntza hori jasotzeko irizpideak eta lehentasunak proposatzea.

Emakumeen eta gizonen berdintasun-alorrean eskumena duten erakundeekin, organoekin eta unitateekin elkarrizketak egitea, eta, bereziki, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearekin.

Lege honetan jasotzen den edo beren eskumen-eremuan agindu dakizkiekeen beste edozein eginkizun burutzea.

Berdintasunerako koordinazio-egiturei dagokienez, I. Planaren indarraldian sortutako berdintasunerako Sailarteko Batzordea mantendu egingo da. Gainera, gaur egungo erakunde arteko egituretan parte hartzen jarraituko du (EUDELen Berdinsarea), eta bai Plana ezartzeko denboraldian zehar sor daitezkeen beste batzuetan ere. Kudeaketa-sistema Plana kudeatzeko mahaigaineratutako mekanismo nagusiak honako hauek izango dira:

Programazioa Segimendua Ebaluazioa

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

17

Programazioa Berdintasunerako III. Planean jasotakoan oinarrituz, urtero, urte horretan abiarazi beharreko helburu eta ekintzak jasoko dituen lan-egitasmo bat burutuko da. Gainera, lan-egitasmo honetan, honako hauekin erlazionatutako informazioa jasoko da:

Jardueraren izaera. Hasiera eta amaiera dituen ala urte osoan zehar gauzatuko den.

Ekintzaren hasiera-data eta aurreikusitako iraupena Kalkulatutako aurrekontua Erakunde kolaboratzaileak Espero diren emaitzak

Segimendua Planaren ezarpen-prozesuko atal garrantzitsua da segimendua, haren garapenari buruzko informazioa emango baitigu. Hartarako, urtero, martxan jarriko dira honako ekintza hauek:

Segimendu-sistema bat ezartzea. Xedeak, eragile arduradunak eta garapen-prozedura era egokian jasotzea, eta elementu guztien egutegia sortzea.

Arlo bakoitzeko lan-fitxen bitartez, informazioa biltzea. Segimendu-txosten bat egitea. Behin lan-fitxen bidez jasotako informazioa

aztertuta, segimendu-txosten bat idatziko da eta, besteak beste, datu hauek izan beharko ditu:

1. Jasotako datuak. Guztiak daude?, daturik falta da?, koherenteak dira?,

etab. 2. Neurrien garapena. Ezarritako epemugak errespetatzen dira?,

aurreikusitako eran ari dira burutzen?, etab. 3. Planaren edukia. Zer zailtasun dago martxan jartzeko?, erakundearen

ezaugarriekin bat dator?, etab. 4. Baliabideak. Plana ezartzeko beharrezko diren baliabideak eskura

daude? 5. Parte-hartzea. Langileek aurka egin diote ekintzen ezarpenari?, zer

eratan?, etab. 6. Beharrizan berriak. Plana ezartzean, zer beharrizan agertu da?, nola

konpon daiteke?, etab. Ebaluazioa Berdintasunerako III. Plana etengabe ebaluatuko da. Gainera, urteko memoria bat egingo da. Ebaluazioa hainbat mailatan egingo da: Betetze mailaren ebaluazioa: Plan operatiboari jarraiki, jarraipen kuantitatibo bat egingo da, honako aldagai hauek aintzat hartuta:

eginda neurri batean eginda

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

18

egin gabe eginda, baina ez zegoen planifikatuta arrazoiak

Prozesuaren ebaluazioa: ezarpen-prozesuaren indarguneak eta hobetzeko arloak aztertuko dira, udal teknikariei, politikariei eta gizarte-eragileei galdetuta. Honako alderdi hauek hartuko dira kontuan: inplikazioa, lan- eta koordinazio-tresnak, komunikazioa, parte hartzeko prozesuak, eta abar. Eraginaren ebaluazioa: Berdintasun-politikek duten eragina aztertuko da eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan egindako aurrerapenak neurtuko dira. Gainera, Emakundek segimendua egiteko darabilen inkesta elektronikoa urtero beteko da. Berdintasun Arloaren ardura izango da hori, eta gainontzeko arloen lankidetza izango du hartarako.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

19

ARRIGORRIAGAKO UDALAREN BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN ESKU-HARTZE ESPARRUAK 1. ESPARRUA.

NEURRI OROKORRAK

G1 Programa. Udaletxean, berdintasunerako koordinazio-egitura bat sortzea (Berdintasunerako Sailarteko Batzordea). G2 Programa. Beren eguneroko jardueretan generoa era egokian txerta dezaten, udal-langileei generoari buruzko informazioa eta aholkularitza ematea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. G4 Programa. Udal-araudian berdintasun-printzipioa ezartzea (ordenantzak, etab.). G5 Programa. Aurrekontuetan genero-ikuspegia aplikatzea. G6 Programa. Genero-ikuspegia sektorekako planetan txertatzea. G7 Programa. Kontsultarako eta parte hartzeko organoetan genero-ikuspegia sartzea. G8 Programa. Udalak EAEko berdintasun-sare nagusietan parte hartzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

20

1. ARDATZA. GOBERNANTZA HOBETZEA

2. ARDATZA. BALIO-ALDAKETA ETA AHALDUNTZEA

3. ARDATZA. GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

4. ARDATZA. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

DESAGERRARAZTEA

2. ESPARRUA. HIRIGINTZA,

BULEGO TEKNIKOA

ETA TOKIKO AGENDA XXI.

G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G2 Programa. Genero-ikuspegia Udalean egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

E1 Programa. Hirigintza, Bulego Tekniko eta Tokiko Agenda XXI Arloan gauzatutako prozesuetan emakumeek parte hartzea. E2 Programa. Emakumezkoek udalerrian egindako ekarpena balioestea.

C1 Programa. Hirigintza-plangintza eta etxebizitzaren, espazio publikoen eta garraiobideen diseinua aldatzea uztartze erantzunkidea errazteko.

V1 Programa. Arrigorriagako emakumezkoen segurtasuna eta segurtasun-sentsazioa hobetzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

21

1. ARDATZA. GOBERNANTZA HOBETZEA

2. ARDATZA. BALIO-ALDAKETA ETA AHALDUNTZEA

3. ARDATZA. GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

4. ARDATZA. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

DESAGERRARAZTEA

3. ESPARRUA.

KULTURA, KIROLA,

GAZTERIA ETA JAIAK.

G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G2 Programa. Genero-ikuspegia Udalean egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

E1 Programa. Arrigorriagako emakumeak kulturaren, kirolen eta jaien alorrean gehiago sartzea eta geratzea, eta beren erabakitzeko aukerak areagotzea. E2 Programa. Emakumeek Arrigorriagan egindako ekarpenak balioestea eta integratzea.

C1 Programa. Zaintza eta kontziliazio erantzunkidearen balioak sustatzea.

V1 Programa. Arrigorriagako kirol-jardueretan, kulturan eta jaietan, emakumearenganako jokabide ez-bortitzen ereduen garapena sustatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

22

1. ARDATZA. GOBERNANTZA HOBETZEA

2. ARDATZA. BALIO-ALDAKETA ETA AHALDUNTZEA

3. ARDATZA. GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

4. ARDATZA. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

DESAGERRARAZTEA

4. ESPARRUA. HEZKUNTZA

G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G2 Programa. Genero-ikuspegia Udalean egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

E1 Programa. Arrigorriagako ikastetxeetan hezkidetza sustatzea. E2 Programa. Balioen aldaketa sustatzea, pertsonei sexuaren arabera esleitutako genero-estereotipoak eta rolak ezabatuz.

C1 Programa. Zaintzaren etika eta erantzunkidetasuna sustatzea.

V1 Programa. Berdintasunean eta gatazkak hitzez ebaztean oinarritutako erlazio-eredu bat sustatzea. V2 Programa. Ikastetxeetako neskei eta mutilei nahiz beren amei eragin diezaieketen indarkeriari aurre egiteko, langileen gaikuntza.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

23

1. ARDATZA. GOBERNANTZA HOBETZEA

2. ARDATZA. BALIO-ALDAKETA ETA AHALDUNTZEA

3. ARDATZA. GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

4. ARDATZA. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

DESAGERRARAZTEA

5. ESPARRUA. ENPLEGUA

ETA EKONOMIA SUSTAPENA

G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G2 Programa. Genero-ikuspegia Udalean egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

E1 Programa. Emakumeen laneratzea, lan-baldintzak eta mailaz igotzeko aukerak hobetzea, taldeen eta egoeren aniztasuna kontuan hartuta.

C1 Programa. Erantzunkidetasunaren inguruan, Arrigorriagako biztanleen jarrerak eta gizarte-balioak aldatzea, emakumeak aukera-berdintasunean laneratu ahal izateko. C2 Programa. Inguruko enpresekin lan egitea, uztartze erantzunkidea sendotuko duten enpresa-kultura eta -jardunbidea erdiesteko.

V1 Programa. Laneko jazarpen sexista eta sexuagatiko jazarpena prebenitzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

24

1. ARDATZA. GOBERNANTZA HOBETZEA

2. ARDATZA. BALIO-ALDAKETA ETA AHALDUNTZEA

3. ARDATZA. GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

4. ARDATZA. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

DESAGERRARAZTEA

6. ESPARRUA.

GIZARTE-ZERBITZUAK

G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G2 Programa. Genero-ikuspegia Udalean egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

E1 Programa. Baztertuak izateko arriskuan dauden Arrigorriagako emakume-kolektiboen baldintzak eta maila hobetzea.

C1 Programa. Laguntzak emateko eta kontzientzia sortzeko udal-baliabideak martxan jarriz, kontziliazioa eta erantzunkidetasuna sustatzea.

V1 Programa. Emakumeenganako indarkeriaren biktima direnak era koordinatu eta eraginkorrean artatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

25

1. ARDATZA. GOBERNANTZA HOBETZEA

2. ARDATZA. BALIO-ALDAKETA ETA AHALDUNTZEA

3. ARDATZA. GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

4. ARDATZA. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

DESAGERRARAZTEA

7. ESPARRUA. HERRITARREN SEGURTASUN

A ETA HERRIZAINGO

A

G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa areagotzea eta hobetzea. G2 Programa. Genero-ikuspegia Udalean egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

V1 Programa. Emakumeenganako indarkeriaren biktima direnak era koordinatu eta eraginkorrean artatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

26

1. ARDATZA. GOBERNANTZA HOBETZEA

2. ARDATZA. BALIO-ALDAKETA ETA AHALDUNTZEA

3. ARDATZA. GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

4. ARDATZA. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

DESAGERRARAZTEA

8. ESPARRUA.

EUSKARA

G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G2 Programa. Genero-ikuspegia Udalean egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

E2 Programa. Emakumeek euskararen trasmisioan egindako ekarpenak balioestea eta integratzea.

C1 Programa. Zaintza eta kontziliazio erantzunkidearen balioak sustatzea.

1. ARDATZA. 2. ARDATZA. BALIO- 3. ARDATZA. GIZARTE- 4. ARDATZA. EMAKUMEEN

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

27

GOBERNANTZA HOBETZEA ALDAKETA ETA AHALDUNTZEA

ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA

9. ESPARRUA. EUSKALTEGIA

G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G2 Programa. Genero-ikuspegia Udalean egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

E2 Programa. Balioen aldaketa sustatzea, pertsonei sexuaren arabera esleitutako genero-estereotipoak eta rolak ezabatuz.

1. ARDATZA.

GOBERNANTZA HOBETZEA 2. ARDATZA. BALIO-

ALDAKETA ETA 3. ARDATZA. GIZARTE-

ANTOLAKUNTZA 4. ARDATZA. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

28

AHALDUNTZEA ERANTZUNKIDEA DESAGERRARAZTEA

10. ESPARRUA.

IDAZKARITZA ETA GIZA-

BALIABIDEAK

G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G2 Programa. Genero-ikuspegia Udalean egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

E1 Programa. EUDELek, Emakundek eta Eusko Jaurlaritzaren Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak EAE osorako planifikatutako irizpide komunak kontuan hartuz, berdintasunerako esparru-ordenantza idaztea. E2 Programa. Udalak sustatutako hautapen-prozesuetako gai-zerrendetan, berdintasunari buruzko edukiak txertatzea. E3 Programa. Kontratuetan eta diru-laguntzetan berdintasun-klausulak txertatzea.

C1 Programa. Udaleko langileen artean bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzeko neurri erantzunkideak hein handiagoan sustatzea.

V1 Programa. Udala sexu-jazarpen eta sexuan oinarritutako jazarpenik gabeko gunea dela bermatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

29

ARLO BAKOITZEKO PROGRAMAK, HELBURUAK ETA EKINTZAK 1. ESPARRUA. NEURRI OROKORRAK G1 Programa. Udalean berdintasunerako koordinazio-egitura bat egotea (Berdintasunerako Sailarteko Batzordea) G1.1 helburua: Genero-berdintasuna ezartzeko prozesua zuzenduko duen barne-lantalde egonkor bat egotea eta lantalde horri bere jarduera burutzeko nahikoa denbora ematea. G2 Programa. Beren eguneroko jardueretan generoa era egokian txerta dezaten, udal-langileei generoari buruzko informazioa eta aholkularitza ematea. G2.1 helburua: Generoari buruzko edukiak birziklatu eta eguneratzeko, informazio eta aholkularitza-jarduera aurreratuak diseinatzea eta abiaraztea. G2.2 helburua: Generoari buruzko prestakuntza Udalaren urteko prestakuntza-planean txertatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. G3.1 helburua: Udaleko arlo guztietan hizkera inklusiboa erabiltzen dela bermatzea. G3.2 helburua: Udal-webgunean eta gainerako komunikabideetan, komunikazio inklusiboa bermatzen jarraitzea (hizkuntza, irudiak, edukiak). G4 Programa. Udal-araudian berdintasun-printzipioa ezartzea (ordenantzak, etab.). G4.1 helburua: Udaletik irtendako ordenantzek, arauek eta abarrek genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioa dutela bermatzea. G5 Programa. Aurrekontuetan genero-ikuspegia aplikatzea. G5.1 helburua: Genero-ikuspegia aurrekontuetan txertatzeko lan egitea. G6 Programa. Genero-ikuspegia sektorekako planetan txertatzea. G6.1 helburua: Sektorekako eta zeharkako planen diseinuan eta inplementazioan, Berdintasun Arloak parte hartzen duela bermatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

30

G7 Programa. Kontsultarako eta parte hartzeko organoetan genero-ikuspegia sartzea. G7.1 helburua: Kontsultarako eta parte-hartzerako Udaleko organo guztietan genero-ikuspegia txertatzea. G8 Programa. Udalak EAEko berdintasun-sare nagusietan parte hartzea. G8.1 helburua: EAEko berdintasun-sare guztietan parte hartzen jarraitzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

31

1. ESPARRUA. UDALEAN GENERO-IKUSPEGIA ZEHARKAKO BILAKATZEKO NEURRI OROKORRAK G1 Programa. Udalean berdintasunerako koordinazio-egitura bat egotea (Berdintasunerako Sailarteko Batzordea)

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G1.1 helburua. Genero-berdintasuna ezartzeko prozesua zuzenduko duen barne-lantalde egonkor bat egotea eta lantalde horri bere jarduera burutzeko nahikoa denbora ematea.

Sen. Berdintasunerako lantaldearen parte izan beharko liratekeen pertsona desberdinak identifikatzea.

Barne-lantaldeari urteko lan-egitasmoak ematea. Aipatu lantaldearen jarduerarako nahikoa izango den denbora ematea.

Udala

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

32

1. ESPARRUA. UDALEAN GENERO-IKUSPEGIA ZEHARKAKO BILAKATZEKO NEURRI OROKORRAK G2 Programa. Beren eguneroko jardueretan generoa era egokian txerta dezaten, udal-langileei generoari buruzko informazioa eta aholkularitza ematea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G2.1 helburua. Generoari buruzko edukiak birziklatu eta eguneratzeko, informazio- eta aholkularitza-jarduera aurreratuak diseinatzea eta abiaraztea.

Ik.

Prestakuntza

Lanpostu ezberdinen arabera, generoaren inguruan gaitzeko beharrizanak identifikatzea.

Detektatutako beharrizanen arabera, irakatsi beharreko gaiak zehaztea. Metodologia parte-hartzailean eta kasu praktikoetan oinarritutako

gaikuntza-plan bat diseinatzea, eguneroko lanean aplikatzeko. Erakunde horietako langileek kudeatutako programa eta zerbitzuetan,

genero-ikuspegia ezartzeko gaikuntza-plana jendarteratzea. Gaikuntza-jarduerak ebaluatzea, haien balioa, burutu beharreko lanari

aplikagarriak zaizkion, iraupena eta edukiak kontuan hartuz.

Berdintasun Arloa

G2.2 helburua. Generoari buruzko prestakuntza Udalaren urteko prestakuntza-planean txertatzea.

Arauak Udalaren gaikuntza-planetan generoari buruzko prestakuntza eta Udalaren barne-prestakuntzarako plana birziklatzeko prestakuntza-jarduerak txertatzea.

Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

33

1. ESPARRUA. UDALEAN GENERO-IKUSPEGIA ZEHARKAKO BILAKATZEKO NEURRI OROKORRAK G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G3.1 helburua. Udaleko arlo guztietan hizkera era inklusiboan erabiltzen dela bermatzea.

Arauak

Udalak argitaratutako materialetan, webgunekoetan barne, hizkera, irudi eta eduki inklusiboen aplikazioa sistematizatzeko komunikazio ez-sexistaren gida bat egitea.

Berdintasun Arloa

Kronograma 2016

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

34

1. ESPARRUA. UDALEAN GENERO-IKUSPEGIA ZEHARKAKO BILAKATZEKO NEURRI OROKORRAK G4 Programa. Berdintasun-printzipioaren ezarpena udal-araudian (ordenantzak, etab.).

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G4.1 helburua. Udaletik irtendako ordenantzek, arauek eta abarrek genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioa dutela bermatzea.

Ik. Araua

Aurretiazko diagnostikoak eginez, diseinatutako ordenantzek edo arauek udalerriko emakume eta gizon guztien beharrizanak era berean betetzen ote dituzten aztertzea.

Desberdintasunak desagerrarazteko eta genero-inpaktuari buruzko

ebaluaketen bidez berdintasuna sustatzeko, ordenantzan edo arauan proiektatutako jarduerek eragin on ala txarrak izango dituzten aztertzea.

Arlo guztiak

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

35

1. ESPARRUA. UDALEAN GENERO-IKUSPEGIA ZEHARKAKO BILAKATZEKO NEURRI OROKORRAK G5 Programa. Aurrekontuetan genero-ikuspegia aplikatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G5.1 helburua. Genero-ikuspegia aurrekontuetan txertatzeko lan egitea.

Araua Udaleko Berdintasun Arloari berdintasunerako aurrekontu zehatz bat ematen jarraitzea.

Aurrekontuak berdintasunean duen eragina aurretiaz balioestea.

Berdintasuna sustatzeko, udal-arlo guztietatik berariazko kontusailak bideratzeko aukera balioestea.

Berdintasun Arloa Arlo guztiak

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

36

1. ESPARRUA. UDALEAN GENERO-IKUSPEGIA ZEHARKAKO BILAKATZEKO NEURRI OROKORRAK G6 Programa. Genero-ikuspegia sektorekako planetan txertatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G6.1 helburua. Sektorekako eta zeharkako planen diseinuan eta inplementazioan, Berdintasun Arloak parte hartzen duela bermatzea.

Ik. Udalak burututako sektore-plan guztietan, Berdintasun Arloaren laguntza izatea.

Beren diseinu-, ebaluazio- eta kudeaketa-prozesuetan generoa kontuan

hartzen duten sektorekako eta zeharkako planen kopurua handitzea.

Berdintasun Arloa Arlo guztiak

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

37

1. ESPARRUA. UDALEAN GENERO-IKUSPEGIA ZEHARKAKO BILAKATZEKO NEURRI OROKORRAK G7 Programa. Kontsultarako eta parte-hartzeko organoetan genero-ikuspegia sartzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G7.1 helburua. Kontsultarako eta parte-hartzeko Udaleko organo guztietan genero-ikuspegia sartzea.

Sen. Herritarren parte-hartzean oinarritutako berdintasunerako Elkarte Batzorde bat sortzea.

Udaleko herritarren parte-hartzean oinarritutako batzorde guztietan

berdintasuna sustatzea.

Berdintasun Arloa

Kronograma 2016

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

38

1. ESPARRUA. UDALEAN GENERO-IKUSPEGIA ZEHARKAKO BILAKATZEKO NEURRI OROKORRAK G8 Programa. Udalak EAEko berdintasun-sareetan parte hartzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G8.1 helburua. EAEko berdintasun-sare guztietan parte hartzen jarraitzea.

Sen. Berdintasunaren aldeko eta indarkeriaren aurkako EUDELen «BERDINSAREA» udalerri-sarean parte hartzen jarraitzea.

Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

39

ADIERAZLEAK G1 Programa. Udalean berdintasunerako koordinazio-egitura bat egotea (Berdintasunerako Sailarteko Batzordea). Batzordea osatzen duten pertsonen kopurua eta ordezkatzen dituzten

arloak.

Egindako urteko lan-egitasmoa.

Bilera kopurua, landutako gaiak, emandako orduak, etab. G2 Programa. Beren eguneroko jardueretan generoa era egokian txerta dezaten, udal-langileei generoari buruzko informazioa eta aholkularitza ematea.

Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko informazioa eta

aholkularitza emateko Udalean egindako ekintza kopurua.

Aholkularitzan parte hartzen duten udal-langileak.

Lanpostu ezberdinen arabera, generoaren inguruko aholkularitzaren beharrizanak identifikatzea.

Sexuaren araberako gaikuntza-ekintzen ebaluazioaren emaitzak.

Generoari buruzko prestakuntza zehatza barne hartzen duten Udalaren gaikuntza-planak eta birziklatzeko prestakuntza-ekintza aurreratuak.

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. Komunikazio ez-sexistarako gida eginda.

G4 Programa. Udal-araudian berdintasun-printzipioa ezartzea (ordenantzak, etab.).

Diseinatutako ordenantza, arau eta abarren artean, generoari buruzko

aurretiazko diagnostikoa izan dutenen ehunekoa.

Diseinatutako ordenantza, arau eta abarren artean, genero-inpaktuari buruzko aurretiazko txostena izan dutenen ehunekoa.

G5 Programa. Aurrekontuetan genero-ikuspegia aplikatzea.

Berdintasun Arloko aurrekontuaren bilakaera.

Berdintasunaren alorreko aurrerapenetan, aurrekontuak duen garrantziaren

balioespenaren emaitzak.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

40

Beste udal-arlo batzuetan, berdintasunaren alorrera bideratutako

aurrekontuen bilakaera. G6 Programa. Genero-ikuspegia sektorekako planetan txertatzea. Udalak sustatutako sektore-planen artean, Berdintasun Arloaren laguntza

izan dutenen ehunekoa, eta beste urte batzuekin alderatuz izandako bilakaera.

Udalak sustatu dituen sektore-planen artean, genero-ikuspegia barne hartu dutenen ehunekoa, eta beste urte batzuekin alderatuz izandako bilakaera.

G7 Programa. Kontsultarako eta parte-hartzeko organoetan genero-ikuspegia sartzea. Berdintasunaren alorrean lan egiteko eta herritarren parte-hartzean

oinarritutako Elkarte Batzordea, haren parte diren pertsonak, eta batzordearen jarduera.

Herritarren parte-hartzean oinarritutako udal-batzorde guztietan berdintasuna sustatzeko martxan jarritako ekintza kopurua.

Ekintza horietan parte hartzen duten partaidetza-batzordeak.

G8 Programa. Udalak EAEko berdintasun-sareetan parte hartzea. EUDELek deitutako «BERDINSAREA» udalerri-sarearen batzarraldi

guztietatik, zenbatera bertaratu den Udala. 2. ESPARRUA. HIRIGINTZA, BULEGO TEKNIKOA ETA TOKIKO AGENDA XXI. Gobernantza hobetzeko neurriak G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea. G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

41

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea. Balioen aldaketa eta ahalduntzea E1 Programa. Hirigintza, Bulego Tekniko eta Tokiko Agenda XXI Arloan gauzatutako prozesuetan emakumeek parte hartzea. E1.1 helburua. Hirigintza, Bulego Tekniko eta Tokiko Agenda XXI Arloan gauzatutako prozesuetan, emakumeen presentzia areagotzea. E2 Programa. Emakumezkoek udalerrian egindako ekarpena balioestea. E2.1 helburua. Arrigorriagan, emakumeen izenak dituzten kaleak, plazak, monumentuak, eraikinak, etab. areagotzea. Gizarte-antolaketa erantzunkidea C1 Programa. Hirigintza-plangintza eta etxebizitzaren, espazio publikoen eta garraiobideen diseinua aldatzea, kontziliazio erantzunkidea errazteko. C1.1 helburua. Kontziliazio erantzunkidea eta pertsonen autonomia erraztuko duten hirigintza-plangintzako eta etxebizitzen, espazio publikoen eta garraiobideen diseinuko irizpideak identifikatzea eta aplikatzea. Emakumeen aurkako indarkeria errotik desagerraraztea. V1 Programa. Arrigorriagako emakumezkoen segurtasuna eta segurtasun-sentsazioa hobetzea. V1.1 helburua. Arrigorriagako biztanleen artean, eta bereziki emakumeen artean, segurtasun gabezia sor dezaketen tokiak identifikatzea, ahal denean neutralizatzeko.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

42

GOBERNANTZA HOBETZEKO NEURRIAK

2. ESPARRUA. HIRIGINTZA, BULEGO TEKNIKOA ETA TOKIKO AGENDA XXI. G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez.

Baliabideak

Aurretiazko diagnostikoak eginez, arloak sustatutako proiektu ezberdinek udalerriko gizonen eta emakumeen beharrizanak era berean betetzen ote dituzten aztertzea.

Arloak diseinatutako programa eta jarduera ezberdinek desberdintasunak

desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko xedean eragin on ala txarrak izango dituzten aztertzea, genero-inpaktuaren ebaluazioak eginez.

Hirigintza, Bulego Teknikoa eta Tokiko Agenda XXI Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

43

2. ESPARRUA. HIRIGINTZA, BULEGO TEKNIKOA ETA TOKIKO AGENDA XXI. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea.

Baliabideak

Datuak biltzeko sistema/programa informatikoa genero-ikuspegira egokitzea, sexuaren aldagaia barne hartuz.

Datuak biltzeko fitxa edo agiri inprimatu guztietan sexuaren aldagaia

txertatzea.

Informatika zerbitzuak Hirigintza, Bulego Teknikoa eta Tokiko Agenda XXI Arloa Berdintasun Arloa

G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Ezagutz.

Sexuaren arabera bereizitako datuak txertatzeko eta ustiatzeko zer esparru lehenetsiko diren ezartzea.

Sexuaren aldagaia interesgarriak izan daitezkeen beste aldagai batzuekin

gurutzatzea. Ustiapen hauek emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun-egoeren

alderaketatzat interpretatzea.

Hirigintza, Bulego Teknikoa eta Tokiko Agenda XXI Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

44

2. ESPARRUA. HIRIGINTZA, BULEGO TEKNIKOA ETA TOKIKO AGENDA XXI. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arauak

Udalak egindako komunikazio ez-sexistaren gida aplikatzea.

Hirigintza, Bulego Teknikoa eta Tokiko Agenda XXI Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

45

BALIO ALDAKETA ETA EMAKUMEEN

2. ESPARRUA. HIRIGINTZA, BULEGO TEKNIKOA ETA TOKIKO AGENDA XXI. E1 Programa. Hirigintza, Bulego Tekniko eta Tokiko Agenda XXI Arloan egindako prozesuetan emakumeek parte hartzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

E1.1 helburua. Hiri-plangintzari dagokionez, Arrigorriagan abiarazitako prozesuetan emakumeen partaidetza areagotzea.

Sen.

Gaikuntza

Ekintza hauetan emakumeen eta gizonen kopurua ezberdina dela ikusgai eginez, emakumeak sentsibilizatzea.

Beren ekarpenak jasotzeko, emakumeak elkartzea. Alor honetako plangintza- eta diseinu-prozesuetan parte hartuko duten

emakumeak gaitzea.

Hirigintza, Bulego Teknikoa eta Tokiko Agenda XXI Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

46

2. ESPARRUA. HIRIGINTZA, BULEGO TEKNIKOA ETA TOKIKO AGENDA XXI. E2 Programa. Emakumezkoek udalerrian egindako ekarpena balioestea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

E2.1 helburua. Arrigorriagan, emakumeen izenak dituzten kale, plaza, monumentu, eraikin gehiago egotea.

Ik. Besteak beste, emakumeen izenak dituzten kaleen, plazen, monumentuen eta eraikinen diagnostikoa egitea.

Azken urteotan Arrigorriagako kale, plaza eta eraikinei jarri izan zaizkien

izenak berrikustea. Historian zehar ekarpenak egin dituzten eta kaleei izenak eman

liezazkieketen emakumeak identifikatzea. Kale, plaza eta abarrei izenak jartzeko arduradunari emakumeen izenak

ere aukeratzearen garrantzia jakinaraztea.

Hirigintza, Bulego Teknikoa eta Tokiko Agenda XXI Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

47

GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

2. ESPARRUA. HIRIGINTZA, BULEGO TEKNIKOA ETA TOKIKO AGENDA XXI. C1 Programa. Hirigintza-plangintza eta etxebizitzaren, espazio publikoen eta garraiobideen diseinua aldatzea kontziliazio erantzunkidea errazteko.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

C1.1 helburua. Kontziliazio erantzunkidea eta pertsonen autonomia erraztuko duten hirigintza-plangintzako eta etxebizitzen, espazio publikoen eta garraiobideen diseinuko irizpideak identifikatzea eta aplikatzea.

Ik.

Udalerrietako hiri-plangintza eta -diseinuari dagokienez, familia-bizitza, bizitza pertsonala eta lan-bizitza uztartzea errazten duten elementuen edo jardunbide egokien nahiz oztopoen diagnostikoa egitea.

Arkitektura-oztopoen desagerpena sustatzea. Espazio publikoak eta erabilera kolektiboko espazio pribatuak zaintza-

lanak egiten dituzten pertsonentzat egokitzea. Jolastokiak, berdeguneak, korridore berdeak, sare berdea, etab. sortzea

udalerrian. Hirien plangintzari eta diseinuari nahiz espazioen erabilerari eta

kudeaketari dagokienez, familia-bizitza, bizitza pertsonala eta lan-bizitza uztartzea errazteko irizpideak betetzea exijitzen duen araudi bat sortzea.

Hirigintza, Bulego Teknikoa eta Tokiko Agenda XXI Arloa Berdintasun Arloa Herritarrak Emakumeen elkarteak

Kronograma 2016

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

48

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA

2. ESPARRUA. HIRIGINTZA, BULEGO TEKNIKOA ETA TOKIKO AGENDA XXI. V1 Programa. Arrigorriagako emakumezkoen segurtasuna eta segurtasun-sentsazioa hobetzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

V1.1 helburua. Arrigorriagako biztanleen artean, eta bereziki emakumeen artean, segurtasun gabezia sor dezaketen tokiak identifikatzea, ahal denean neutralizatzeko.

Ik. Baliabideak

Sen.

Arrigorriagako hiri debekatuaren mapa eguneratzea.

Hiri debekatuaren mapa eguneratuan arriskutsutzat identifikatutako

tokiak desagerraraztea edo zuzentzea.

Hiri debekatuaren mapa eguneratua Arrigorriagan jendarteratzea, bereziki emakumeen artean.

Hirigintza, Bulego Teknikoa eta Tokiko Agenda XXI Arloa Berdintasun Arloa Udaltzaingoa

Kronograma 2016

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

49

ADIERAZLEAK G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. Arloak diseinatutako proiektuen artean, generoari buruzko aurretiazko

diagnostikoak izan dituztenen ehunekoa.

Arloak diseinatutako proiektuen artean, genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioak izan dituztenen ehunekoa.

G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. Sexuaren aldagaia barne hartzen duten datu-base egokien ehunekoa.

Sexuaren aldagaia barne hartzen duten eta informazioa biltzeko balio duten

inprimatutako fitxa edo agirien ehunekoa. Sexuaren arabera bereizitako datuen ustiaketen ehunekoa.

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. Arloak sortutako agirien artean, hizkera inklusiboa erabiltzen dutenen

ehunekoa.

Udalak argitaratutako irudien artean, genero-ikuspegia kontuan hartzen dutenen ehunekoa.

E1 Programa. Emakumeek arloan gauzatutako prozesuetan parte hartzea. Erabakiak hartzeko eta planifikatzeko funtzioak dituzten udal-taldeen artean,

sexu-parekotasuna dutenen kopurua. Erabaki- eta plangintza-ekintza hauetan emakumeen eta gizonen presentzia

ezberdina dela ikusgai egiteko xedez, emakumeen artean gauzatutako jardueren kopurua.

Gai honen inguruko plangintza- eta diseinu-prozesuetan parte hartuko duten

emakumeentzat burututako gaikuntza-ekintzen kopurua. E2 Programa. Emakumezkoek udalerrian egindako ekarpena balioestea. Emakumeen izenak dituzten kaleen, plazen, monumentuen eta eraikinen

kopurua. Bilakaera.

Historian zehar ekarpenak egin dituzten eta kaleei izenak eman liezazkieketen emakumeen kopurua.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

50

C1 Programa. Hirigintza-plangintza eta etxebizitzaren, espazio publikoen eta garraiobideen diseinua aldatzea kontziliazio erantzunkidea errazteko. Udalerrietako hiri-plangintza eta -diseinuari dagokienez, familia-bizitza,

bizitza pertsonala eta lan-bizitza uztartzea errazten duten elementuen edo jardunbide egokien nahiz oztopoen diagnostikoan lortutako emaitzak.

Desagerrarazi egin diren arkitektura-oztopoen ehunekoa. Zaintza-lanak burutzen dituzten pertsonentzat egokitu diren espazio

publikoen eta erabilera kolektiboko espazio pribatuen ehunekoa.

Udalerrian jolastokiak, berdeguneak, korridore berdeak, sare berdea, etab. sortzera bideratutako espazio berrien ehunekoa.

Hirien plangintzari eta diseinuari nahiz espazioen erabilerari eta kudeaketari

dagokienez sortutako araudian, familia-bizitza, bizitza pertsonala eta lan-bizitza uztartzea errazteko irizpideak betetzea exijitzen duten arauen kopurua.

Araudi hori aplikatu den aldien kopurua.

V1 Programa. Arrigorriagako emakumezkoen segurtasuna eta segurtasun-sentsazioa hobetzea. Hiri Debekatuaren mapa eguneratu egin da.

Hiri debekatuaren mapan arriskutsutzat identifikatutako tokien artean,

zuzendutakoen edo desagerrarazitakoen kopurua. Hiri debekatuaren mapa eguneratua jendarteratzeko burututako hedapen-

ekintzen kopurua. 3. ESPARRUA. KULTURA, KIROLA, GAZTERIA ETA JAIAK. Gobernantza hobetzeko neurriak G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea. G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

51

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea. Balioen aldaketa eta ahalduntzea. E1 Programa. Arrigorriagako emakumeak kulturaren, kirolen eta jaien alorrean gehiago sartzea eta geratzea, eta beren erabakitzeko aukera handitzea. E1.1 helburua. Udalerriko jaietako partaidetzan, emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatzea. E1.2 helburua. Emakumeen asoziazionismoa sustatzen jarraitzea. E2 Programa. Emakumezko kirolari eta artistek Arrigorriagan egindako ekarpena balioestea eta integratzea. E2.1 helburua. Udalerriko emakumeen kultur eta kirol-arloko sorkuntza eta hedapena handitzea, eta bai generoen berdintasunarekin erlazionatutako balioak barne hartzen dituzten jarduerak ere. Gizarte-antolaketa erantzunkidea. C1 Programa. Zaintza eta kontziliazioaren balioak sustatzea. C1.1 helburua. Orokorrean, gizartea eta, zehazki, gizonak pertsonen zaintzan eta etxeko lanetan erantzunkide izatearen garrantziaz kontzientziatzea. Emakumeen aurkako indarkeria errotik desagerraraztea. V1 Programa. Kirolean, kulturan eta udalerriko jaietan, emakumearenganako jokabide ez-bortitzen ereduen garapena sustatzea. V1.1 helburua. Burutuko diren kultur eta kirol-programen plangintza eta ezarpenean, emakumeenganako indarkeriaren aurkako borroka txertatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

52

GOBERNANTZA HOBETZEKO NEURRIAK

3. ESPARRUA. KULTURA, KIROLA, GAZTERIA ETA JAIAK. G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez.

Baliabideak

Aurretiazko diagnostikoak eginez, arloak sustatutako proiektu ezberdinek udalerriko gizonen eta emakumeen beharrizanak era berean betetzen ote dituzten aztertzea.

Arloak diseinatutako programa eta jarduera ezberdinek

desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko xedean eragin on ala txarrak izango dituzten aztertzea, genero-inpaktuaren ebaluazioak eginez.

Kultura, Kirol, Gazteria eta Jaien Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

53

3. ESPARRUA. KULTURA, KIROLA, GAZTERIA ETA JAIAK. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea.

Baliabideak

Datuak biltzeko sistema/programa informatikoa genero-ikuspegira egokitzea, sexuaren aldagaia barne hartuz.

Datuak biltzeko fitxa edo agiri inprimatu guztietan sexuaren aldagaia

txertatzea.

Kultura, Kirol, Gazteria eta Jaien Arloa Berdintasun Arloa

G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Ezagutz.

Sexuaren arabera bereizitako datuak txertatzeko eta ustiatzeko zer esparru lehenetsiko diren ezartzea.

Sexuaren aldagaia interesgarriak izan daitezkeen beste aldagai batzuekin

gurutzatzea. Ustiapen hauek emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun-egoeren

alderaketatzat interpretatzea.

Kultura, Kirol, Gazteria eta Jaien Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

54

3. ESPARRUA. KULTURA, KIROLA, GAZTERIA ETA JAIAK G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arauak

Udalak egindako komunikazio ez-sexistaren gida aplikatzea.

Kultura, Kirol, Gazteria eta Jaien Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

55

BALIO ALDAKETA ETA JABEKUNTZA

3. ESPARRUA. KULTURA, KIROLA, GAZTERIA ETA JAIAK. E1 Programa. Arrigorriagako emakumeak kulturaren, kirolen eta jaien alorrean gehiago sartzea eta geratzea, eta beren erabakitzeko aukera handitzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

E1.1 helburua. Udalerriko jaietako partaidetzan, emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatzea.

Sen. Jaietan emakumeenganako indarkeria ekiditera bideratutako kanpainak egitea.

Kultura, Kirol, Gazteria eta Jaien Arloa Berdintasun Arloa

E1.2 helburua. Emakumeen asoziazionismoa sustatzen jarraitzea.

Baliabideak Udalerriko emakumeen kirol-, kultur eta gazte-elkarteak ekonomikoki laguntzen jarraitzea.

Kultura, Kirol, Gazteria eta Jaien Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

56

3. ESPARRUA. KULTURA, KIROLA, GAZTERIA ETA JAIAK. E2 Programa. Emakumeek Arrigorriagan egindako ekarpena balioestea eta integratzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

E2.1 helburua. Emakumeen kirol-, arte- eta kultur arloko sorkuntza eta hedapena handitzea, eta bai generoen berdintasunarekin erlazionatutako balioak barne hartzen dituzten jarduerak ere.

Ik.

Sen.

Arrigorriagako emakumeen sorkuntza artistikoen erakusketak egitea. Arrigorriagako emakumeen kirol-lorpenen publizitatea egitea.

Kultura, Kirol, Gazteria eta Jaien Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

57

GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

3. ESPARRUA. KULTURA, KIROLA, GAZTERIA ETA JAIAK. C1 Programa. Gizonen artean, zaintza eta kontziliazioaren balioak sustatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

C1.1 helburua. Orokorrean, gizartea eta, zehazki, gizonak pertsonen zaintzan eta etxeko lanetan erantzunkide izatearen garrantziaz kontzientziatzea.

Baliabideak

Udalerriko elkarteekin lankidetzan aritzea, kontziliazio erantzunkidea sustatzeko ekintzak eta generoa txerta ditzaten beren jardueretan.

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren eta kontziliazio erantzunkidearen

alde lan egiten duten udalerriko kultur, kirol- eta gazte-elkarteak publikoki aintzatestea.

Kultura, Kirol, Gazteria eta Jaien Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

58

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA

3. ESPARRUA. KULTURA, KIROLA, GAZTERIA ETA JAIAK. V1 Programa. V1 Programa. Kirolean, kulturan eta udalerriko jaietan, emakumearenganako jokabide ez-bortitzen ereduak sustatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

V1.1 helburua. Burutuko diren kultur eta kirol-programen plangintza eta ezarpenean, emakumeenganako indarkeriaren aurkako borroka txertatzea.

Sen.

Prestak.

Indarkeriaren aurkako borrokari buruzko kultur eta kirol-programak berariaz sortzea.

Beren proiektuetan emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko jarduerak

barne hartzen dituzten zerbitzu soziokulturalak ematen dituzten enpresak kontratatzea Udalak.

Emakumeenganako indarkeriaren aurkako borrokaren esparruan jarduten

duten udalerriko kultur elkarteak publikoki aintzatestea. Elkarte soziokulturaletako arduradunei portaera ez-bortitzei buruzko

prestakuntza ematea.

Kultura, Kirol, Gazteria eta Jaien Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

61

ADIERAZLEAK G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. Arloak diseinatutako proiektuen artean, generoari buruzko aurretiazko

diagnostikoak izan dituztenen ehunekoa.

Arloak diseinatutako proiektuen artean, genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioak izan dituztenen ehunekoa.

G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. Sexuaren aldagaia barne hartzen duten datu-base egokien ehunekoa.

Sexuaren aldagaia barne hartzen duten eta informazioa biltzeko balio duten

inprimatutako fitxa edo agirien ehunekoa. Sexuaren arabera bereizitako datuen ustiaketen ehunekoa.

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. Arloak sortutako agirien artean, hizkera inklusiboa erabiltzen dutenen

ehunekoa.

Udalak argitaratutako irudien artean, genero-ikuspegia kontuan hartzen dutenen ehunekoa.

E1 Programa. Arrigorriagako emakumeak kulturaren, kirolen eta jaien alorrean gehiago sartzea eta geratzea, eta beren erabakitzeko aukera handitzea.

Jaietan emakumeenganako indarkeria prebenitzeko martxan jarritako

kanpaina kopurua. Emakumez osatutako taldeei kiroletarako emandako udal-laguntzen

ehunekoa.

E2 Programa. Emakumeek Arrigorriagan egindako ekarpena balioestea eta integratzea

Arrigorriagako emakumeen sorkuntza artistikoen inguruko erakusketa

kopurua. Arrigorriagako emakumeen kirol-lorpenen publizitatea egiteko ekintza

kopurua. C1 Programa. Gizonen artean, zaintza eta kontziliazioaren balioak sustatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

62

Beren jardueretan kontziliazio erantzunkidea sustatzeko ekintzak eta

generoa txerta ditzaten, Udalak lankide izan dituen udalerriko elkarte kopurua.

Beren jardueretan kontziliazio erantzunkidea sustatzeko ekintzak eta generoa txertatu dituzten udalerriko elkarte kopurua.

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren eta kontziliazio erantzunkidearen aldeko lana egin eta publikoki aintzatetsi diren elkarte kopurua.

V1 Programa. Kirolean, kulturan eta udalerriko jaietan, emakumearenganako jokabide ez-bortitzen ereduak sustatzea. Berariaz indarkeriari aurre egiteko sortu diren kultur eta kirol-programen

kopurua. Beren proiektuetan emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko jarduerak

barne hartzen dituzten zerbitzu soziokulturalak ematen dituzten Udalak kontratatutako enpresen ehunekoa.

Indarkeriaren aurkako borrokaren esparruan jarduten duten eta sariren bat

jaso duten udalerriko kultur elkarteen kopurua. Aukera-berdintasunari buruzko prestakuntza jaso duten elkarte

soziokulturaletako arduradunen kopurua. Emandako aintzatespen publikoen kopurua.

4. ESPARRUA. HEZKUNTZA Gobernantza hobetzeko neurriak G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea. G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

63

G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea. Balioen aldaketa eta ahalduntzea. E1 Programa. Arrigorriagako ikastetxeetan hezkidetza sustatzea. E1.1 helburua. Arrigorriagako guraso-elkarteei hezkidetzari buruzko informazioa ematea eta gai horrekiko sentsibilizatzea. E2 Programa. Balioen aldaketa sustatzea, pertsonei sexuaren arabera emandako genero-estereotipoak eta rolak ezabatuz. E2.1 helburua. Arrigorriagako biztanleengan genero-rol eta -estereotipoak desagerraraztea. Gizarte antolaketa erantzunkidea. C1 Programa. Zaintzaren etika eta erantzunkidetasuna sustatzea. C1.1 helburua. Arrigorriagako biztanleengan erantzunkidetasuna eta zaintzaren etika bultzatzea. Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea V1 Programa. Berdintasunean eta gatazkak hitzez ebaztean oinarritutako erlazio-eredu bat sustatzea. V1.1 helburua. Gatazkak hitzez ebaztearen garrantzian heztea ikastetxeetako neska-mutilak. V2 Programa. Ikastetxeetako neskei eta mutilei nahiz beren amei eragin diezaieketen tratu txarrei aurre egiteko, langileen gaikuntza. V2.1 helburua. Irakasleei prestakuntza, informazioa eta aholkularitza ematea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

64

GOBERNANTZA HOBETZEKO NEURRIAK

4. ESPARRUA. HEZKUNTZA. G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez.

Baliabideak

Aurretiazko diagnostikoak eginez, arloak sustatutako proiektu ezberdinek udalerriko gizonen eta emakumeen beharrizanak era berean betetzen ote dituzten aztertzea.

Arloak diseinatutako programa eta jarduera ezberdinek desberdintasunak

desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko xedean eragin on ala txarrak izango dituzten aztertzea, genero-inpaktuaren ebaluazioak eginez.

Hezkuntza Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

65

4. ESPARRUA. HEZKUNTZA. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea.

Baliabideak

Datuak biltzeko sistema/programa informatikoa genero-ikuspegira egokitzea, sexuaren aldagaia barne hartuz.

Datuak biltzeko fitxa edo agiri inprimatu guztietan sexuaren aldagaia

txertatzea.

Hezkuntza Arloa Berdintasun Arloa

G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Ezagutz.

Sexuaren arabera bereizitako datuak txertatzeko eta ustiatzeko zer esparru lehenetsiko diren ezartzea.

Sexuaren aldagaia interesgarriak izan daitezkeen beste aldagai batzuekin

gurutzatzea. Ustiapen hauek emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun-egoeren

alderaketatzat interpretatzea.

Hezkuntza Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

66

4. ESPARRUA. HEZKUNTZA G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arauak

Udalak egindako komunikazio ez-sexistaren gida aplikatzea.

Hezkuntza Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

67

BALIO ALDAKETA ETA EMAKUMEEN

4. ESPARRUA. HEZKUNTZA E1 Programa. Arrigorriagako ikastetxeetan hezkidetza sustatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

E1.1 helburua. Arrigorriagako guraso-elkarteei hezkidetzari buruzko prestakuntza ematea.

Sen. Arrigorriagako guraso-elkarteetako kideentzako hezkidetzari buruzko ikastaroak, mintzaldiak, etab. gauzatzea.

Hezkuntza Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

68

4. ESPARRUA. HEZKUNTZA E2 Programa. Balioen aldaketa sustatzea, pertsonei sexuaren arabera emandako genero-estereotipoak eta rolak ezabatuz.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

E2.1 helburua. Arrigorriagako biztanleengan genero-rol eta -estereotipoak desagerraraztea.

Sen. Orokorrean, biztanle guztientzako sentsibilizazio-mintzaldiak antolatzea, honako gai hauen modukoak landuz:

a. Gehienbat gizonak ekonomiaren erantzule egitearen eta emakumeak familiaren eta etxeko lanaren erantzule egitearen ondorioak.

b. Lan-esparruan, emakumeei eta gizonei rol eta estereotipo ezberdinak esleitzearen ondorioak.

c. Etxeko lanak eta zaintzak gizarte-beharrizan gisa duten garrantzia.

Hezkuntza Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

69

GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

4. ESPARRUA. HEZKUNTZA C1 Programa. Zaintzaren etika eta erantzunkidetasuna sustatzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

C1.1 helburua. Arrigorriagako biztanleengan erantzunkidetasuna eta zaintzaren etika bultzatzea

Sen. Erantzunkidetasunari dagokionez, gurasoei nahiz irakasle eta begiraleei zuzendutako informazio- eta sentsibilizazio-programak garatzea.

Udalerrian, «erantzunkidetasunaren aste» bat antolatzea.

Hezkuntza Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

70

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA

4. ESPARRUA. HEZKUNTZA V1 Programa. Berdintasunean eta gatazkak hitzez ebaztean oinarritutako erlazio-eredu bat sustatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

V1.1 helburua. Neska-mutilei gatazkak hitzez ebaztearen garrantziari buruzko prestakuntza emateko, Arrigorriagako ikastetxeekin lankidetzan aritzea.

Sen.

Gatazkak indarkeriarik gabe ebazteko erak irakasteko mintzaldiak gauzatzea ikastetxeetan, kontuan hartuz aniztasunaren eta interkulturaltasunaren aldagaiak, emakumeen aurkako jarrera sexistak edo bereizkeriazkoak barneratuago dituzten beste nazionalitate batzuetako gazteen sinesmenetan eta estereotipoetan eragina izateko.

Azaroaren 25ean eta martxoaren 8an, ikastetxeetan kanpainak egiten

jarraitzea.

Hezkuntza Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

71

4. ESPARRUA. HEZKUNTZA V2 Programa. Ikastetxeetako neskei eta mutilei nahiz beren amei eragin diezaieketen tratu txarrei aurre egiteko, langileen gaikuntza

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

V2.1 helburua. Irakasleei beharrezko informazioa eta aholkularitza ematea.

Prestak.

Emakumeenganako indarkeriaren edo tratu txarren kasuan, irakasleei ikastaroak ematea, berauek identifika ditzaten eta eman beharreko pausoak zein diren jakin dezaten.

Hezkuntza Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

73

ADIERAZLEAK G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. Arloak diseinatutako proiektuen artean, generoari buruzko aurretiazko

diagnostikoak izan dituztenen ehunekoa.

Arloak diseinatutako proiektuen artean, genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioak izan dituztenen ehunekoa.

G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. Sexuaren aldagaia barne hartzen duten datu-base egokien ehunekoa.

Sexuaren aldagaia barne hartzen duten eta informazioa biltzeko balio duten

inprimatutako fitxa edo agirien ehunekoa. Sexuaren arabera bereizitako datuen ustiaketen ehunekoa.

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. Arloak sortutako agirien artean, hizkera inklusiboa erabiltzen dutenen

ehunekoa.

Udalak argitaratutako irudien artean, genero-ikuspegia kontuan hartzen dutenen ehunekoa.

E1 Programa. Balioen aldaketa sustatzea, pertsonei sexuaren arabera esleitutako genero-estereotipoak eta rolak ezabatuz. Orokorrean biztanleentzat egindako sentsibilizazio-mintzaldien kopurua.

Mintzaldi motak (gaiak).

Parte-hartzaileak.

Mintzaldien balioespena.

C1 Programa. Zaintzaren etika eta erantzunkidetasuna sustatzea. Gurasoei nahiz irakasle eta begiraleei zuzendutako erantzunkidetasunari

buruzko informazio- eta sentsibilizazio-programen kopurua.

Programa hauetara bertaratutako pertsonak. Programek jasotako balioespena.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

74

Udalerrian gauzatutako «erantzunkidetasunaren astea», abiarazitako jarduera motak, partaideak, etab.

Haur-eskoletan eta udal-eskumeneko beste prestakuntza-espazio batzuetan burututako hezkuntza-programen kopurua.

Nesken eta mutilen artean, etxeko lanei eta zaintzari dagokienez, erantzunkidetasuna areagotzera bideratutako hezkuntza-programa osagarrien kopurua.

Programa horietako partaideak.

Programen balioespena. V1 Programa. Berdintasunean eta gatazkak hitzez ebaztean oinarritutako erlazio-eredua sustatzea. Gatazkak indarkeriarik gabe ebazten irakasteko ikastetxeetan burututako

mintzaldien kopurua, eta partaideen kopurua. Azaroaren 25a eta martxoaren 8a direla kausa, ikastetxeekin elkarlanean

garatutako jardueren kopurua eta mota.

V2 Programa. Ikastetxeetako neskei eta mutilei nahiz beren amei eragin diezaieketen tratu txarrei aurre egiteko, langileen gaikuntza. Emakumeenganako tratu txarrak edo indarkeria identifikatzeko moduaren

inguruan irakasleei emandako ikastaroen kopurua, eta partaideen kopurua. 5. ESPARRUA. ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSTAPENA Gobernantza hobetzeko neurriak G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea. G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

75

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea. Balioen aldaketa eta ahalduntzea. E1 Programa. Arrigorriagako emakumeen laneratzea eta mailaz igotzeko aukerak hobetzea, taldeen eta egoeren aniztasuna kontuan hartuta. E1.1 helburua. Emakumeek lanpostu egonkorrak eta kalitatezkoak eskuratzea sustatzea, bai besteren kontura eta bai beren kontura. E1.2 helburua. Gazteek enpresak sor ditzaten bultzatzea. E1.3 helburua. Udalerriko emakume gazteek komertzioan duten egoera hobetzea. Gizarte-antolakuntza erantzunkidea C1 Programa. Erantzunkidetasunaren inguruan, Arrigorriagako biztanleen jarrerak eta gizarte-balioak aldatzea, emakumeak aukera-berdintasunean laneratu ahal izateko. C1.1 helburua. Erantzunkidetasuna funtsezko baliotzat sustatzea, emakumeak gizonen aukera berdinekin laneratu ahal izateko. C1.2 helburua. Gizonek etxeko lanetan parte hartzea sustatzea. C2 Programa. Inguruko enpresekin lan egitea, uztartze erantzunkidea sendotuko duten enpresa-kultura eta -jardunbidea erdiesteko. C2.1 helburua. Enpresetan, kontziliazio erantzunkidea sustatzea. Emakumeen aurkako indarkeria errotik desagerraraztea. V1 Programa. Laneko jazarpen sexista eta sexuagatiko jazarpena prebenitzea. V1.1 helburua. Udalerriko enpresetan, sexu-jazarpenari eta sexuaren ziozko jazarpenari aurre egiteko protokolo bat izatearen beharrizana sustatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

76

GOBERNANTZA HOBETZEKO NEURRIAK

5. ESPARRUA. ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSTAPENA. G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez.

Baliabideak

Aurretiazko diagnostikoak eginez, arloak sustatutako proiektu ezberdinek udalerriko gizonen eta emakumeen beharrizanak era berean betetzen ote dituzten aztertzea.

Arloak diseinatutako programa eta jarduera ezberdinek desberdintasunak

desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko xedean eragin on ala txarrak izango dituzten aztertzea, genero-inpaktuaren ebaluazioak eginez.

Enplegu eta Ekonomiaren Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

77

5. ESPARRUA. ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSTAPENA. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea.

Baliabideak

Datuak biltzeko sistema/programa informatikoa genero-ikuspegira egokitzea, sexuaren aldagaia barne hartuz.

Datuak biltzeko fitxa edo agiri inprimatu guztietan sexuaren aldagaia

txertatzea.

Enplegu eta Ekonomiaren Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Ezagutz.

Sexuaren arabera bereizitako datuak txertatzeko eta ustiatzeko zer esparru lehenetsiko diren ezartzea.

Sexuaren aldagaia interesgarriak izan daitezkeen beste aldagai batzuekin

gurutzatzea. Ustiapen hauek emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun-egoeren

alderaketatzat interpretatzea.

Enplegu eta Ekonomiaren Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

78

5. ESPARRUA. ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSTAPENA G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arauak

Udalak egindako komunikazio ez-sexistaren gida aplikatzea.

Enplegu eta Ekonomiaren Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

79

BALIO ALDAKETA ETA EMAKUMEEN

5. ESPARRUA. ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSTAPENA E1 Programa. Emakumeen laneratzea eta mailaz igotzeko aukerak hobetzea, taldeen eta egoeren aniztasuna kontuan

hartuta. Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

E1.1 helburua. Emakumeek lanpostu egonkorrak eta kalitatezkoak eskuratzea sustatzea, bai besteren kontura eta bai beren kontura.

Ik. Sen.

Arrigorriagako emakumeen lan-merkatuko partaidetzari buruzko azterketa egitea.

Emakumeak, gizartetik baztertutako pertsonak, desgaitasunak dituzten pertsonak, etab. kontratatzean erakundeek eskaintzen dituzten onurei buruzko informazioa ematea enpresei (ekonomia-onurak, zerga-onurak, etab.).

Emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko, erakundeek ematen dituzten diru-laguntzei buruzko informazioa ematea enpresei.

Enplegu eta Ekonomiaren Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

E1.2 helburua. Gazteek enpresak sor ditzaten bultzatzea.

Ik. Emakumeek sortutako eta gizonek sortutako enpresa kopuruei buruzko txosten bat egitea, beren tipologia eta iraupena adierazita.

Ekonomia Sustapenaren arlotik pasatu diren udalerriko emakume

ekintzaileak publikoki aintzatestea.

Enplegu eta Ekonomia Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

80

E1.3. Udalerriko emakume gazteek komertzioan duten egoera hobetzea.

Sen. Beren negozioetan gerta litezkeen jazarpen-egoerei aurre egiteko, ekintza-protokolo bat sortzea.

Lapurretak prebenitzeko eta defentsa pertsonalari buruzko ikastaroak gauzatzea.

Udalerriko komertzioaz arduratzen diren eta kontziliazio-neurriei heldu behar dieten emakumeen beharrizanak asebetetzeko, udal enplegu-poltsaren parte diren pertsonekin enplegu-sare bat sortzea.

Enplegu eta Ekonomia Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

81

GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

5. ESPARRUA. ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSTAPENA C1 Programa. Erantzunkidetasunaren inguruan, Arrigorriagako biztanleen jarrerak eta gizarte-balioak aldatzea,

emakumeak aukera-berdintasunean laneratu ahal izateko. Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

C1.1 helburua. Erantzunkidetasuna funtsezko baliotzat sustatzea, emakumeak gizonen aukera berdinekin laneratu ahal izateko.

Sen.

Arrigorriagako gizonei zuzendutako mintzaldiak egitea, etxeko lana eta pertsonen zaintza banatzeko garrantziaz sentsibilizatzeko.

Gizartetik bazterturik gelditzeko arriskuan egonik gizarte-zerbitzuetatik igorritako pertsonei zuzendutako oinarrizko ohiturei buruzko tailerrak egiten jarraitzea.

Enplegu eta Ekonomiaren Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

C1.2 helburua. Etxeko lanean, gizonen partaidetza sustatzea.

Sen.

Gizonen eta etxe-zerbitzuak kontratatzen dituzten pertsonen artean, sentsibilizazio-kanpainak egitea gizonek ere etxe-zerbitzuak eman ditzaketela ulertarazteko.

Enplegu eta Ekonomiaren Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

82

5. ESPARRUA. ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSTAPENA C2 Programa. Inguruko enpresekin lan egitea, uztartze erantzunkidea sendotuko duten enpresa-kultura eta -

jardunbidea erdiesteko.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

C2.1 helburua. Enpresetan, kontziliazio erantzunkidea sustatzea.

Sen. Langileen lan-bizitza, bizitza pertsonala eta familia-bizitza uztartzea sustatzearen onurez sentsibilizatzea inguruko enpresak.

Enplegu eta Ekonomiaren Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

83

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA

5. ESPARRUA. ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSTAPENA V1 Programa. Jazarpen sexista eta sexuagatiko jazarpena prebenitzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

V1.1 helburua. Udalerriko enpresetan, sexu-jazarpenari eta sexuaren ziozko jazarpenari aurre egiteko protokolo bat izatearen beharrizana sustatzea.

Sen. Inguruko enpresei sexu-jazarpenari eta sexuaren ziozko jazarpenari buruzko informazioa ematea.

Enplegu eta Ekonomiaren Sustapenerako Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

85

ADIERAZLEAK G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. Arloak diseinatutako proiektuen artean, generoari buruzko aurretiazko

diagnostikoak izan dituztenen ehunekoa.

Arloak diseinatutako proiektuen artean, genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioak izan dituztenen ehunekoa.

G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. Sexuaren aldagaia barne hartzen duten datu-base egokien ehunekoa.

Sexuaren aldagaia barne hartzen duten eta informazioa biltzeko balio duten

inprimatutako fitxa edo agirien ehunekoa. Sexuaren arabera bereizitako datuen ustiaketen ehunekoa.

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. Arloak sortutako agirien artean, hizkera inklusiboa erabiltzen dutenen

ehunekoa.

Udalak argitaratutako irudien artean, genero-ikuspegia kontuan hartzen dutenen ehunekoa.

E1 Programa. Emakumeen laneratzea eta mailaz igotzeko aukerak hobetzea, taldeen eta egoeren aniztasuna kontuan hartuta. Arrigorriagako emakumeen lan-merkatuko partaidetzari buruzko

azterketaren emaitzak.

Arrigorriagako industrian emakumeak sartzearen inguruko jardunbide egokiei buruz egindako azterlana eta horren emaitzak.

Udalak hedatutako jardunbide egokiak, hedapen-metodoak, etab.

Arrigorriagako enpresetako zuzendaritza-postuetan Arrigorriagako emakumeek duten partaidetzari buruz egindako azterlana, eta lortutako emaitzak.

Zuzendaritza-postuetan emakumeak egotearen beharrizanaz sentsibilizatzeko, inguruko enpresekin gauzatutako tailerrak.

Tailerretara bertaratu diren inguruko enpresak eta tailerrei buruz egin duten balorapena.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

86

Emakumeek sortutako enpresen eta gizonek sortutako enpresen kopuruei buruzko txostenaren emaitzak, barne hartuz beren tipologia eta iraupena.

Ekonomia Sustapenaren arlotik pasatu diren udalerriko emakume ekintzaileei egindako aintzatespen publikoen kopurua.

Berdintasunaren inguruan dagoen legediari buruzko informazioa jakinarazteko, komunikatu bat helarazi zaien inguruko enpresen ehunekoa.

C1 Programa. Erantzunkidetasunaren inguruan, Arrigorriagako biztanleen jarrerak eta gizarte-balioak aldatzea, emakumeak aukera-berdintasunean laneratu ahal izateko. Etxeko lana eta pertsonen zaintza banatzeko garrantziaz sentsibilizatzeko,

Arrigorriagako gizonei zuzendutako mintzaldi kopurua.

Mintzaldietara bertaratu diren gizonak eta mintzaldiei buruz egin duten balorapena.

Bi urte baino gutxiagoko seme-alabak dituzten gurasoei haurtzaindegi-zerbitzua eskaini dieten eta Udaleko Enplegu eta Ekonomiaren Sustapenerako Arloak gauzatu dituen prestakuntza-ekintzen ehunekoa.

Gizonen eta etxe-zerbitzuak kontratatzen dituzten pertsonen artean, gizonek

ere etxe-zerbitzuak eman ditzaketela ulertarazteko burututako sentsibilizazio-kanpainen kopurua.

C2 Programa. Inguruko enpresekin lan egitea, kontziliazio erantzunkidea sendotuko duten enpresa-kultura eta -jardunbidea erdiesteko. Inguruko enpresekin eta beste eragile sozioekonomiko batzuekin,

erantzunkidetasunari eta enpresa-kulturari buruz gauzatutako tailerren kopurua.

V1 Programa. Jazarpen sexista eta sexuagatiko jazarpena prebenitzea. Inguruko enpresei sexu-jazarpenari eta sexuaren ziozko jazarpenari buruzko

informazioa emateko sentsibilizazio-jardunaldien kopurua.

Udalak gauzatutako sentsibilizazio-jardueren ondoren, sexu-jazarpenari eta sexuaren ziozko jazarpenari aurre egiteko protokoloak garatu dituzten enpresen ehunekoa.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

87

6. ESPARRUA. GIZARTE-ZERBITZUAK Gobernantza hobetzeko neurriak G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea. G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea. Balioen aldaketa eta ahalduntzea. E1 Programa. Baztertuak izateko arriskuan dauden Arrigorriagako emakume-kolektiboen baldintzak eta maila hobetzea. E1.1 helburua: Pobrezia egoeran eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden emakumeei zuzendutako baliabideak egokitzea. E1.2 helburua: Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden emakumezko etorkinei zuzendutako baliabideak egokitzea. E1.3 helburua: Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden emakume desgaituei zuzendutako baliabideak egokitzea. E1.4 helburua: Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden hirugarren adineko emakumeei zuzendutako baliabideak egokitzea. E1.5 helburua. Mendekoak diren emakumeei eskainitako baliabideak egokitzea. Gizarte-antolaketa erantzunkidea. C1 Programa. Laguntzak emateko eta kontzientzia sortzeko udal-baliabideak martxan jarriz, kontziliazioa eta erantzunkidetasuna sustatzea. C1.1 helburua: Udalerrian zaintzako lanetan aritzen direnen gizarte-arloko zama eta zama psikologikoa murrizteko baliabideak areagotzea. Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

88

V1 Programa. Emakumeenganako indarkeriaren biktima diren emakumeak era koordinatu eta eraginkorrean artatzea. V1.1 helburua. Indarkeria-zikloa goiz antzemateko prozesuak gehitzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

89

GOBERNANTZA HOBETZEKO NEURRIAK

6. ESPARRUA. GIZARTE-ZERBITZUAK. G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez.

Baliabideak

Aurretiazko diagnostikoak eginez, arloak sustatutako proiektu ezberdinek udalerriko gizonen eta emakumeen beharrizanak era berean betetzen ote dituzten aztertzea.

Arloak diseinatutako programa eta jarduera ezberdinek desberdintasunak

desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko xedean eragin on ala txarrak izango dituzten aztertzea, genero-inpaktuaren ebaluazioak eginez.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

90

6. ESPARRUA. GIZARTE-ZERBITZUAK. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea.

Baliabideak

Datuak biltzeko sistema/programa informatikoa genero-ikuspegira egokitzea, sexuaren aldagaia barne hartuz.

Datuak biltzeko fitxa edo agiri inprimatu guztietan sexuaren aldagaia

txertatzea.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Ezagutz.

Sexuaren arabera bereizitako datuak txertatzeko eta ustiatzeko zer esparru lehenetsiko diren ezartzea.

Sexuaren aldagaia interesgarriak izan daitezkeen beste aldagai batzuekin

gurutzatzea. Ustiapen hauek emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun-egoeren

alderaketatzat interpretatzea.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

91

6. ESPARRUA. GIZARTE-ZERBITZUAK G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arauak

Udalak egindako komunikazio ez-sexistaren gida aplikatzea.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

92

BALIO ALDAKETA ETA EMAKUMEEN

6. ESPARRUA. GIZARTE-ZERBITZUAK E1 Programa. Baztertuak izateko arriskuan dauden Arrigorriagako emakume-kolektiboen baldintzak eta maila hobetzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

E1.1 helburua. Pobrezia egoeran eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden emakumeei zuzendutako baliabideak egokitzea.

Ik./Ezagutz.

Egindako azterlanaren segimendua eta ebaluazioa burutzea, gizartetik

bazterturik gelditzeko arriskuan dauden eta bereizkeria anizkunaren biktimak diren emakumeen egoera ezagutarazteko.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

93

E1.2 helburua. Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden emakumezko etorkinei zuzendutako baliabideak egokitzea.

Ezagutz.

Info./Sen.

Emakume immigranteei zuzendutako baliabideen eta neurrien eta beroien inpaktuaren segimendua eta ebaluazioa egitea; bereziki, beste zerbitzu publiko batzuekin koordinatutako jarduerena.

Arrigorriagako emakume immigranteen beharrizan bereziak ezagutzea. Beren autoantolaketa eta ahalduntzea sendotzeko xedez, immigranteen

kolektiboen gizarteratzea erraztuko duten ekintzak sustatzea.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

E1.3 helburua. Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden emakume desgaituei zuzendutako baliabideak egokitzea.

Ezagutz.

Desgaitasun sentsoriala, fisikoa edo psikologikoa duten emakumeen beharrizanen errealitatea eta estaldura aztertzea, eta bai gizartetik bazterturik gelditzeko duten arrisku handiagoan eragina duten faktoreak ere.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

94

E1.4 helburua. Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden hirugarren adineko emakumeei zuzendutako baliabideak egokitzea.

Ik.

Genero-ikuspegia kontuan hartuz, egoitzetako eta eguneko egoitzetako plazak nahikoak diren ala ez jakiteko azterlan bat gauzatzea.

Esparru honetan abiarazitako baliabideen eta beren inpaktuaren

segimendua eta ebaluazioa egitea. Bakarrik bizi diren pertsona zaharrei edo pertsona gaixoen senideei

dagokienez, udalerriko elkarteek laguntza-zerbitzurik ematen duten aztertzea eta, hala badagokio, ezagutaraztea.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

E1.5 helburua. Mendekoak diren emakumeei eskainitako baliabideak egokitzea.

Zerb./Bali.

Mendekoak diren emakumeei zuzendutako zerbitzuak eta laguntzak

areagotzea.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

95

GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

6. ESPARRUA. GIZARTE-ZERBITZUAK C1 Programa. Laguntzak emateko eta kontzientzia sortzeko udal-baliabideak martxan jarriz, kontziliazioa eta erantzunkidetasuna sustatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

C1.1 helburua. Udalerrian zaintza-lanetan aritzen direnen gizarte-zama eta zama psikologikoa murrizteko baliabideak areagotzea

Zerb./Bali.

Mendekoak diren pertsonak zaintzen lan egiten duten pertsonen kontratazioa edo errekrutatzea sustatzea.

Gizarte-zerbitzuen Arloan, autonomiarik ez duten pertsonak zaintzen dituzten

emakumeei/pertsonei arreta eta orientazioa eskaintzeko zerbitzua ematen jarraitzea.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

96

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA

6. ESPARRUA. GIZARTE-ZERBITZUAK V1 Programa. Emakumeenganako indarkeriaren biktima diren emakumeak era koordinatu eta eraginkorrean artatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

V1.1 helburua. Indarkeria zikloak garaiz detektatzeari bultzada ematea

Info./Sen.

Emakumeenganako indarkeriaren biktima diren Arrigorriagako emakumeak artatzeko protokolo bat egitea (Udaltzaingoa, osasun-zentroa, ikastetxeak, Udala).

Udalerriko elkarteen laguntzarekin, indarkeriaren zikloari buruzko informazio- eta

sentsibilizazio-kanpainak egitea, biztanleei zuzenduta.

Gizarte Ekintza Saila Berdintasun Arloa

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

113

ADIERAZLEAK G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. Arloak diseinatutako proiektuen artean, generoari buruzko aurretiazko

diagnostikoak izan dituztenen ehunekoa.

Arloak diseinatutako proiektuen artean, genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioak izan dituztenen ehunekoa.

G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. Sexuaren aldagaia barne hartzen duten datu-base egokien ehunekoa.

Sexuaren aldagaia barne hartzen duten eta informazioa biltzeko balio duten

inprimatutako fitxa edo agirien ehunekoa. Sexuaren arabera bereizitako datuen ustiaketen ehunekoa.

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. Arloak sortutako agirien artean, hizkera inklusiboa erabiltzen dutenen

ehunekoa.

Udalak argitaratutako irudien artean, genero-ikuspegia kontuan hartzen dutenen ehunekoa.

E1 Programa. Baztertuak izateko arriskuan dauden Arrigorriagako emakume-kolektiboen baldintzak eta maila hobetzea. Gizartetik bazterturik gelditzeko arriskuan dauden eta bereizkeria

aniztunaren biktima diren emakumeen artean, gizarte-zerbitzuak eskatzen dituztenen ehunekoaren bilakaera.

Gizartetik bazterturik gelditzeko arriskuan dauden, bereizkeria aniztunaren

biktima diren eta udal gizarte-zerbitzuak eskatu dituzten emakumeen artean, baliabide aplikatuen arreta jaso dutenen ehunekoaren bilakaera.

Gizartetik bazterturik gelditzeko arriskuan dauden eta bereizkeria

aniztunaren biktima diren emakumeen egoerari buruzko diagnostikoari egindako segimenduaren emaitzak.

Arreta edo esku-hartzea bukatzean, beren beharrizanen estaldurari

dagokionez, emakumeek izandako asebetetze-maila. Arrigorriagako emakume migratzaileen beharrizan zehatzak ezagutzeko

burututako azterlanen eta diagnostikoen kopurua.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

114

Herritar migratzaileei bideratuta, beste gizarte-zerbitzu edo erakunde sozial batzuekin batera garatutako baliabide eta neurrien kopurua.

Beren autoantolaketa eta ahalduntzea sendotzeko xedez, immigranteen

kolektiboen gizarteratzea erraztea helburu duten udal-ekintzen kopurua. Desgaitasun sentsoriala, fisikoa edo psikologikoa duten emakumeen

beharrizanen asebetetzeari dagokionez, batez beste duten pertzepzioaren indizea, eta bai gizartetik bazterturik gelditzeko duten arrisku handiagoan eragina duten faktoreei dagokienez ere.

Genero-ikuspegia kontuan hartuz, egoitzetako eta eguneko egoitzetako

plazak nahikoak diren ala ez jakitea ahalbidetu duten azterlanen edo diagnostikoen kopurua.

Hirugarren adineko pertsonek, eta bereziki emakumeek, arreta edo esku-

hartzea bukatzean, emakumeen beharrizanak asebetetzeari dagokionez, batez beste duten pertzepzioaren indizea.

Epe ertain eta laburrera, beren beharrizanak asebetetzeari dagokionez,

batez beste duten pertzepzioaren indizea. Mendekoak diren pertsonei zuzenduta sortu edo eraldatu diren laguntza-

programen eta -baliabideen kopurua. C1 Programa. Laguntzak emateko eta kontzientzia sortzeko udal-baliabideak martxan jarriz, kontziliazioa eta erantzunkidetasuna sustatzea. Mendekoak diren pertsonak zaintzen lan egiten duten pertsonak

errekrutatzeko hautapen-prozesuen edo sortutako lanpostuen kopurua. Autonomiarik ez duten pertsonak zaintzen dituzten emakumeei/pertsonei

arreta eta orientazioa eskaintzeko zerbitzu zehatzen kopurua. Emakumeenganako indarkeriaren biktima diren emakumeak era koordinatu eta eraginkorrean artatzea. Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimentzako arreta-protokoloa. Indarkeriaren zikloari buruz, biztanleriari zuzendutako informazio- eta

sentsibilizazio-kanpainen kopurua. Informatutako edo sentsibilizatutako pertsonen kopurua.

Indarkeriaren eraginari, kausei eta litezkeen prebentzio-neurriei buruz

egindako azterlana.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

115

7. ESPARRUA. HERRITARREN SEGURTASUNA ETA HERRIZAINGOA Gobernantza hobetzeko neurriak G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea. G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

116

GOBERNANTZA HOBETZEKO NEURRIAK

7. ESPARRUA. HERRITARREN SEGURTASUNA ETA HERRIZAINGOA

G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez.

Baliabideak

Aurretiazko diagnostikoak eginez, arloak sustatutako proiektu ezberdinek udalerriko gizonen eta emakumeen beharrizanak era berean betetzen ote dituzten aztertzea.

Arloak diseinatutako programa eta

jarduera ezberdinek desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko xedean eragin on ala txarrak izango dituzten aztertzea, genero-inpaktuaren ebaluazioak eginez.

Herritarren segurtasuna eta herrizaingoa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

7. ESPARRUA. HERRITARREN SEGURTASUNA ETA HERRIZAINGOA

G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea.

Baliabideak

Datuak biltzeko sistema/programa informatikoa genero-ikuspegira egokitzea, sexuaren aldagaia barne hartuz.

Datuak biltzeko fitxa edo agiri inprimatu

guztietan sexuaren aldagaia txertatzea.

Herritarren segurtasuna eta herrizaingoa Berdintasun Arloa

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

117

G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Ezagutz.

Sexuaren arabera bereizitako datuak txertatzeko eta ustiatzeko zer esparru lehenetsiko diren ezartzea.

Sexuaren aldagaia interesgarriak izan

daitezkeen beste aldagai batzuekin gurutzatzea.

Ustiapen hauek emakumeen eta gizonen

arteko desberdintasun-egoeren alderaketatzat interpretatzea.

Herritarren segurtasuna eta herrizaingoa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

7. ESPARRUA. HERRITARREN SEGURTASUNA ETA HERRIZAINGOA

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Helburua

Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arauak

Udalak egindako komunikazio ez-sexistaren gida aplikatzea.

Herritarren segurtasuna eta herrizaingoa Berdintasun Arloa

Kronograma

2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

118

7. ESPARRUA. HERRITARREN SEGURTASUNA ETA HERRIZAINGOA

I1. Emakumeenganako indarkeriaren biktima diren Arrigorriagako emakumeak arreta koordinatua bat egitea (Udaltzaingoa, osasun-zentroa, ikastetxeak, Udala).

Helburua

Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

I1.1 helburua:

Baliabide

ak

Emakumeenganako indarkeriaren biktima

diren Arrigorriagako emakumeak arreta koordinatua bat egitea

Herritarren segurtasuna eta herrizaingoa Berdintasun Arloa

Kronograma

2016-2019

ADIERAZLEAK G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. Arloak diseinatutako proiektuen artean, generoari buruzko aurretiazko

diagnostikoak izan dituztenen ehunekoa.

Arloak diseinatutako proiektuen artean, genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioak izan dituztenen ehunekoa.

G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. Sexuaren aldagaia barne hartzen duten datu-base egokien ehunekoa.

Sexuaren aldagaia barne hartzen duten eta informazioa biltzeko balio duten

inprimatutako fitxa edo agirien ehunekoa. Sexuaren arabera bereizitako datuen ustiaketen ehunekoa.

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. Arloak sortutako agirien artean, hizkera inklusiboa erabiltzen dutenen

ehunekoa.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

119

Udalak argitaratutako irudien artean, genero-ikuspegia kontuan hartzen dutenen ehunekoa.

8. ESPARRUA. EUSKARA Gobernantza hobetzeko neurriak G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea. G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea. GOBERNANTZA HOBETZEKO NEURRIAK

8. ESPARRUA. EUSKARAG1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta

ebaluazioa. Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez.

Baliabideak

Aurretiazko diagnostikoak eginez, arloak sustatutako proiektu ezberdinek udalerriko gizonen eta emakumeen beharrizanak era berean betetzen ote dituzten aztertzea.

Arloak diseinatutako programa eta

jarduera ezberdinek desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko xedean eragin on ala txarrak izango dituzten aztertzea, genero-inpaktuaren ebaluazioak eginez.

Euskara Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

120

8. ESPARRUA. EUSKARA.G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea.

Baliabideak

Datuak biltzeko sistema/programa informatikoa genero-ikuspegira egokitzea, sexuaren aldagaia barne hartuz.

Datuak biltzeko fitxa edo agiri inprimatu

guztietan sexuaren aldagaia txertatzea.

Euskara Berdintasun Arloa

G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Ezagutz.

Sexuaren arabera bereizitako datuak txertatzeko eta ustiatzeko zer esparru lehenetsiko diren ezartzea.

Sexuaren aldagaia interesgarriak izan

daitezkeen beste aldagai batzuekin gurutzatzea.

Ustiapen hauek emakumeen eta gizonen

arteko desberdintasun-egoeren alderaketatzat interpretatzea.

Euskara Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

8. ESPARRUA. EUSKARA.G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arauak

Udalak egindako komunikazio ez-sexistaren gida aplikatzea.

Euskara Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

121

ADIERAZLEAK G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. Arloak diseinatutako proiektuen artean, generoari buruzko aurretiazko

diagnostikoak izan dituztenen ehunekoa.

Arloak diseinatutako proiektuen artean, genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioak izan dituztenen ehunekoa.

G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. Sexuaren aldagaia barne hartzen duten datu-base egokien ehunekoa.

Sexuaren aldagaia barne hartzen duten eta informazioa biltzeko balio duten

inprimatutako fitxa edo agirien ehunekoa. Sexuaren arabera bereizitako datuen ustiaketen ehunekoa.

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. Arloak sortutako agirien artean, hizkera inklusiboa erabiltzen dutenen

ehunekoa.

Udalak argitaratutako irudien artean, genero-ikuspegia kontuan hartzen dutenen ehunekoa.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

122

9. ESPARRUA. EUSKALTEGIA Gobernantza hobetzeko neurriak G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea. G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

123

GOBERNANTZA HOBETZEKO NEURRIAK

9. ESPARRUA. EUSKALTEGIA. G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta

ebaluazioa. Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez.

Baliabideak

Aurretiazko diagnostikoak eginez, arloak sustatutako proiektu ezberdinek udalerriko gizonen eta emakumeen beharrizanak era berean betetzen ote dituzten aztertzea.

Arloak diseinatutako programa eta

jarduera ezberdinek desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko xedean eragin on ala txarrak izango dituzten aztertzea, genero-inpaktuaren ebaluazioak eginez.

Euskaltegia Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

9. ESPARRUA. EUSKALTEGIA. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea.

Baliabideak

Datuak biltzeko sistema/programa informatikoa genero-ikuspegira egokitzea, sexuaren aldagaia barne hartuz.

Datuak biltzeko fitxa edo agiri inprimatu

guztietan sexuaren aldagaia txertatzea.

Euskaltegia Berdintasun Arloa

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

124

G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Ezagutz.

Sexuaren arabera bereizitako datuak txertatzeko eta ustiatzeko zer esparru lehenetsiko diren ezartzea.

Sexuaren aldagaia interesgarriak izan

daitezkeen beste aldagai batzuekin gurutzatzea.

Ustiapen hauek emakumeen eta gizonen

arteko desberdintasun-egoeren alderaketatzat interpretatzea.

Euskaltegia Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

9. ESPARRUA. EUSKALTEGIA. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Helburua

Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arauak

Udalak egindako komunikazio ez-sexistaren gida aplikatzea.

Euskaltegia Berdintasun Arloa

Kronograma

2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

125

ADIERAZLEAK G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. Arloak diseinatutako proiektuen artean, generoari buruzko aurretiazko

diagnostikoak izan dituztenen ehunekoa.

Arloak diseinatutako proiektuen artean, genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioak izan dituztenen ehunekoa.

G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. Sexuaren aldagaia barne hartzen duten datu-base egokien ehunekoa.

Sexuaren aldagaia barne hartzen duten eta informazioa biltzeko balio duten

inprimatutako fitxa edo agirien ehunekoa. Sexuaren arabera bereizitako datuen ustiaketen ehunekoa.

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. Arloak sortutako agirien artean, hizkera inklusiboa erabiltzen dutenen

ehunekoa.

Udalak argitaratutako irudien artean, genero-ikuspegia kontuan hartzen dutenen ehunekoa.

10. ESPARRUA. IDAZKARITZA ETA GIZA-BALIABIDEAK Gobernantza hobetzeko neurriak G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez. G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea. G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea. G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

126

Balioen aldaketa eta ahalduntzea. E1 Programa. EUDELek, Emakundek eta Eusko Jaurlaritzaren Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak EAE osorako planifikatutako irizpide komunak kontuan hartuz, berdintasunerako esparru-ordenantza idaztea. E1.1 helburua. Berdintasunerako udal-ordenantza bat egitea aintzat hartzea. E2 Programa. Udalak sustatutako hautapen-prozesuetako gai-zerrendetan, berdintasunari buruzko edukiak txertatzea. E3 Programa. Kontratuetan eta diru-laguntzetan berdintasun-klausulak txertatzea. E4.1 helburua. Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten kontratuen ehunekoa handitzea. E4.2 helburua. Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten diru-laguntzen eta hitzarmenen ehunekoa handitzea. Gizarte-antolakuntza erantzunkidea C1 Programa. Udaleko langileen artean bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzeko neurri erantzunkideak hein handiagoan sustatzea. C1.1 helburua. Arrigorriagako Udaleko neurriak sistematizatzeko Udalak diseinatutako uztartze-plana berrikustea eta eguneratzea. Emakumeen aurkako indarkeria errotik desagerraraztea. V1 Programa. Udala sexu-jazarpen eta sexuan oinarritutako jazarpenik gabeko gunea dela bermatzea. V1.1 helburua. Udalean lan egiten duten pertsonentzat, sexu-jazarpenari eta sexuaren ziozko jazarpenari aurre egiteko protokolo baten sorkuntza sustatzea.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

127

GOBERNANTZA HOBETZEKO NEURRIAK

10. ESPARRUA IDAZKARITZA ETA GIZA-BALIABIDEEN ARLOA G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G1.1 helburua. Berdintasuna arloko jardueretan txertatzea, generoari buruzko aurretiazko diagnostikoak eta genero-inpaktuaren ebaluazioak sistematikoki eginez.

Baliabideak

Aurretiazko diagnostikoak eginez, arloak sustatutako proiektu ezberdinek udalerriko gizonen eta emakumeen beharrizanak era berean betetzen ote dituzten aztertzea.

Arloak diseinatutako programa eta jarduera ezberdinek desberdintasunak

desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko xedean eragin on ala txarrak izango dituzten aztertzea, genero-inpaktuaren ebaluazioak eginez.

Idazkaritza eta Giza Baliabideen Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

128

10. ESPARRUA IDAZKARITZA ETA GIZA-BALIABIDEEN ARLOA G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

G2.1 helburua. Arloan egindako datu-base guztietan, sexuaren aldagaia jasotzea.

Baliabideak

Datuak biltzeko sistema/programa informatikoa genero-ikuspegira egokitzea, sexuaren aldagaia barne hartuz.

Datuak biltzeko fitxa edo agiri inprimatu guztietan sexuaren aldagaia

txertatzea.

Idazkaritza eta Giza Baliabideen Arloa Berdintasun Arloa

G2.2 helburua. Informazioa jasotzeko erabiltzen diren aldagai guztiak sexuaren aldagaiarekin gurutzatzea.

Ezagutz.

Sexuaren arabera bereizitako datuak txertatzeko eta ustiatzeko zer esparru lehenetsiko diren ezartzea.

Sexuaren aldagaia interesgarriak izan daitezkeen beste aldagai batzuekin

gurutzatzea. Ustiapen hauek emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun-egoeren

alderaketatzat interpretatzea.

Idazkaritza eta Giza Baliabideen Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

129

10. ESPARRUA IDAZKARITZA ETA GIZA-BALIABIDEEN ARLOA G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

G3.1 helburua: Hizkera, irudi eta eduki inklusiboen erabilera bermatzea.

Arauak

Udalak egindako komunikazio ez-sexistaren gida aplikatzea.

Idazkaritza eta Giza Baliabideen Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

BALIO ALDAKETA ETA EMAKUMEEN

10. ESPARRUA IDAZKARITZA ETA GIZA-BALIABIDEEN ARLOA E1 Programa. EUDELek, Emakundek eta Eusko Jaurlaritzaren Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak EAE osorako planifikatutako irizpide komunak kontuan hartuz, berdintasunerako esparru-ordenantza idaztea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

Berdintasunerako udal-ordenantza bat egitea aintzat hartzea.

Araua Udalean emakumeen eta gizonen berdintasunerako ordenantza bat izatearen alde on eta txarrak balioestea.

Idazkaritza eta Giza-baliabideen Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

130

10. ESPARRUA IDAZKARITZA ETA GIZA-BALIABIDEEN ARLOA E2 Programa. Udalak sustatutako hautapen-prozesuetako gai-zerrendetan, berdintasunari buruzko edukiak txertatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

Udaleko langile bihurtzen diren pertsonek emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ezagutzak dituztela bermatzea.

Udaleko langile bihurtzeko oposizioetako gai-zerrendetan txerta litezkeen gaiak identifikatzea.

Gai-zerrendan, identifikatutako gaiak txertatzea.

Idazkaritza eta Giza-baliabideen Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

131

10. ESPARRUA IDAZKARITZA ETA GIZA-BALIABIDEEN ARLOA E3 Programa. Kontratuetan eta diru-laguntzetan berdintasun-klausulak txertatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduraduna

E3.1 helburua. Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten hornitzaileen kontratuen ehunekoa handitzea.

Araua Ik.

Udalak egindako kontratazioen diagnostikoa egitea eta, horietatik, berdintasun-klausulak dituztenak identifikatzea.

Udalak egindako kontratazioetan, berdintasun-klausulak sistematikoki

txertatzea.

Kontratatutako enpresek berdintasun-klausula horiek era jarraituan betetzen dituzten ikusteko segimendua egitea.

Idazkaritza eta Giza-baliabideen Arloa Berdintasun Arloa

E3.2 helburua. Berdintasunerako klausulak txertatzen dituzten diru-laguntzen ehunekoa handitzea.

Araua Ik.

Udalak gauzatutako diru-laguntzen eta hitzarmenen artean berdintasun-klausula barne hartzen dutenen kopuruari buruzko diagnostikoa egitea.

Udalak emandako diru-laguntza guztietan, berdintasun-klausulak

sistematikoki txertatzea.

Diruz lagundutako erakundeek berdintasun-klausula horiek era jarraituan betetzen dituzten ikusteko segimendua egitea.

Idazkaritza eta Giza-baliabideen Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

132

10. ESPARRUA IDAZKARITZA ETA GIZA-BALIABIDEEN ARLOA C1 Programa. Udaleko langileen artean bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzeko neurriak hein handiagoan sustatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

C1.1 helburua. Arrigorriagako Udalaren neurriak sistematizatzeko Udalak diseinatutako uztartze-plana berrikustea eta eguneratzea.

Ik. Sen.

Dauden uztartze-neurriak identifikatzea, formalak nahiz informalak izan. Langileen kontziliazio-beharrizanen diagnostikoa egitea, dauden neurrien

erabilera eta neurriok ez erabiltzearen arrazoiak identifikatuz eta emakumeen eta gizonen iritziak bereiziz.

Langileriaren lan-bizitza, bizitza pertsonala eta familia-bizitza uztartzeko

aukerak hedatzen dituzten neurri berriak txertatzea, betiere lantokiaren funtzionamendua eta segurtasuna bermaturik badaude.

Uztartze-plana langileriari jakinaraztea, eta plana osatzen duten neurrien

erabileraren segimendua egotea, emakumeak eta gizonak bereiziz.

Idazkaritza eta Giza-baliabideen Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

133

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEA

10. ESPARRUA IDAZKARITZA ETA GIZA-BALIABIDEEN ARLOA V1 Programa. Udala sexu-jazarpen eta sexuan oinarritutako jazarpenik gabeko gunea dela bermatzea.

Helburua Tresna Ekintza-enuntziatua Arduradunak

V1.1 helburua. Sexu-jazarpenaren eta sexuaren ziozko jazarpenaren kasuetarako, Udaleko langileei zuzendutako protokolo baten sorkuntza sustatzea.

Araua Emakundek emandako azken gidalerroei jarraikiz, sexu-jazarpenari eta sexuaren ziozko jazarpenari aurre egiteko protokolo bat sortzea.

Sexu-jazarpena eta sexuaren ziozko jazarpena prebenitzeko eta hartaz

sentsibilizatzeko kanpainak egitea, salatzeko bideak nahiz alderdiek jasotzen duten babesa gogoraraziz.

Protokolo hori aplikatu beharko duten pertsonei jazarpen-kasuak

identifikatzen eta tratatzen irakastea.

Idazkaritza eta Giza-baliabideen Arloa Berdintasun Arloa

Kronograma 2016-2019

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

134

ADIERAZLEAK G1 Programa. Berdintasunerako plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. Arloak diseinatutako proiektuen artean, generoari buruzko aurretiazko

diagnostikoak izan dituztenen ehunekoa.

Arloak diseinatutako proiektuen artean, genero-inpaktuari buruzko aurretiazko ebaluazioak izan dituztenen ehunekoa.

G2 Programa. Genero-ikuspegia arloan egindako estatistika eta azterlanetan txertatzea. Sexuaren aldagaia barne hartzen duten datu-base egokien ehunekoa.

Sexuaren aldagaia barne hartzen duten eta informazioa biltzeko balio duten

inprimatutako fitxa edo agirien ehunekoa. Sexuaren arabera bereizitako datuen ustiaketen ehunekoa.

G3 Programa. Komunikazioa sistematikoki era inklusiboan erabiltzea. Arloak sortutako agirien artean, hizkera inklusiboa erabiltzen dutenen

ehunekoa.

Udalak argitaratutako irudien artean, genero-ikuspegia kontuan hartzen dutenen ehunekoa.

E1 Programa. EUDELek, Emakundek eta Eusko Jaurlaritzaren Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak EAE osorako planifikatutako irizpide komunak kontuan hartuz, berdintasunerako esparru-ordenantza idaztea. Udalean emakumeen eta gizonen berdintasunerako ordenantza bat izatearen

alde on eta txarren analisiaren emaitzak. E2 Programa. Udalak sustatutako hautapen-prozesuetako gai-zerrendetan, berdintasunari buruzko edukiak txertatzea. Gai-zerrendan emakumeen eta gizonen berdintasunaren gaia barne hartzen

zuten oposizioen bidez kontratatutako langileen ehunekoa. E3 Programa. Kontratuetan eta diru-laguntzetan berdintasun-klausulak txertatzea. Aurreko urteekin alderatuz, berdintasun-klausulak txertaturik dituzten

Udalaren kontratazioen ehunekoa. Segimenduaren emaitzak.

Aurreko urteekin alderatuz, berdintasun-klausulak txertaturik dituzten

Udalaren diru-laguntzen ehunekoa.

Arrigorriagako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana Ado2

135

Segimenduaren emaitzak. C1 Programa. Udaleko langileen artean bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzea bermatzeko neurriak hartzea. Lana, bizitza pertsonala eta familia uztartzeko egindako plana.

Udal-langileen artean, kontziliazio-plana ezagutarazteko gauzatutako

ekintzen kopurua.

Kontziliazio-plana sortu aurretik zeuden planekin alderatuz, kontziliazio-planaren erabilpenaren segimenduan lortutako emaitzak.

V1 Programa. Udalean sexu-jazarpen eta sexuan oinarritutako jazarpenik gabeko gunea dela bermatzea Sexu-jazarpenari eta sexuaren ziozko jazarpenari aurre egiteko, udal-

langileentzat diseinatutako ekintza-protokoloa.

Sexu-jazarpena eta sexuaren ziozko jazarpena prebenitzeko eta hartaz sentsibilizatzeko burututako kanpainen kopurua, salatzeko bideak eta alderdiek jasoko duten babesa gogoraraziz.

Kanpainetan parte hartu duten pertsonen kopurua, sexuaren arabera bereizita.

Protokoloa aplikatu behar duten pertsonei zuzendutako ekintza kopurua eta mota.