Auditorias Energéticas

of 18 /18
Conselleria d’Infraestructures i Transport Conselleria de Infraestructuras y Transporte ORDE 4/2011, de 22 de març, de la Conselleria d’Infra- estructures i Transport, sobre la concessió d’ajudes de l’Agència Valenciana de l’Energia, per a la realització d’auditories energètiques i estudis d’estalvi i eficièn- cia energètica en el marc del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012 (PAE4+) per a l’exercici 2011. [2011/3751] ORDEN 4/2011, de 22 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía, para la realiza- ción de auditorias energéticas y estudios de ahorro y efi- ciencia energética en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 (PAE4+) para el ejercicio 2011. [2011/3751] Per la Llei 8/2001, de 26 de novembre, es crea l’Agència Valenciana de l’Energia i es configura com una entitat de dret públic, sotmesa al dret privat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d’obrar en el compliment dels seus fins, i esta adscrita a la Conselleria que té les competències en matèria d’energia. Pel Decret 9/2002, de 15 de gener, del Govern, s’aprova el reglament de funcionament. L’Agència Valenciana de l’Energia té com a finalitat el desenvolu- pament d’actuacions en la política energètica a l’àmbit de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les directrius generals del Govern Valencià i en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea. Així mateix, li correspon el suport de les actuacions tecnològiques energè- tiques, la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, el foment de l’ús racional de l’energia i la promoció de les energies renovables i de la qualitat del subministrament energètic, i integra la protecció del medi ambient. Amb este fi, són funcions pròpies de l’Agència Valenciana de l’Energia, entre altres, la tramitació i la gestió d’ajudes i incentius finan- cers per a fins de conservació, l’estalvi, la diversificació, el desenvolu- pament energètic i energies renovables establits per la Conselleria que té les competències en matèria d’energia, i es verifiquen amb este fi les condicions i els requisits exigits als beneficiaris. Per això i en virtut de les facultats que em conferix l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, l’article 47 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, i l’article 8 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, ORDENE CAPÍTOL I Règim d’ajudes Article 1. Objecte i àmbit 1. L’objecte de la present orde és establir les bases reguladores i la convocatòria per a l’exercici 2011 de les ajudes de l’Agència Valenci- ana de l’Energia per a la realització d’auditories energètiques i estudis d’estalvi i eficiència energètica en el marc del Pla d’Acció 2008-2012 de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya (PAE4+), que va aprovar el Govern en el Consell de Ministres de 20 de juliol de 2007, i en el qual s’arrepleguen actuacions encaminades a complir els compromisos internacionals en matèria d’estalvi, diversificació energè- tica i respecte al mediambient. 2. El règim d’ajudes s’aplicarà tal com es determina en els articles següents. Article 2. Marc normatiu Les ajudes arreplegades en la present orde es concediran d’acord amb el que establix: – La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i les disposicions de desplegament. – La Llei 3/2010, de 5 de maig, d’Administració Electrònica de la Generalitat Valenciana. – El Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Euro- pea dels projectes de la Generalitat, dirigits a establir, concedir o modi- ficar ajudes públiques. – Qualsevol altra normativa que per la matèria li fóra aplicable. Por Ley 8/2001, de 26 de noviembre, se crea la Agencia Valencia- na de la Energía y se configura como una entidad de derecho público, sometida al derecho privado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y plena capacidad de obrar en el cumplimiento de sus fines, quedando adscrita a la Conselleria que ostente las competencias en materia de energía. Por Decreto 9/2002, de 15 de enero, del Gobierno, se aprueba su reglamento de funcionamiento. La Agencia Valenciana de la Energía tiene por finalidad el desarro- llo de actuaciones en la política energética en el ámbito de la Comuni- tat Valenciana, de acuerdo con las directrices generales del Gobierno Valenciano y en el marco de la política energética común de la Unión Europea. Asimismo le corresponde el apoyo de las actuaciones tecno- lógicas energéticas, la mejora del ahorro y la eficiencia energética, el fomento del uso racional de la energía y la promoción de las energías renovables y de la calidad del suministro energético, integrando la pro- tección del medio ambiente. A tal fin, son funciones propias de la Agencia Valenciana de la Ener- gía, entre otras, la tramitación y gestión de ayudas e incentivos finan- cieros para fines de conservación, ahorro, diversificación, desarrollo energético y energías renovables establecidos por la Conselleria que ostente las competencias en materia de energía, verificando a tal fin las condiciones y requisitos exigidos a los beneficiarios. Por ello y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, y el artículo 8 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, ORDENO CAPÍTULO I Régimen de ayudas Artículo 1. Objeto y ámbito 1. El objeto de la presente orden es establecer las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2011 de las ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía para la realización de auditorias energéticas y estudios de ahorro y eficiencia energética en el marco del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (PAE4+), que aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2007, y en el que se recogen actuaciones encami- nadas a cumplir los compromisos internacionales en materia de ahorro, diversificación energética y respeto al medioambiente. 2. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se determina en los siguientes artículos. Artículo 2. Marco normativo Las ayudas recogidas en la presente orden se concederán de acuerdo con lo establecido en: – La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y disposiciones de desarrollo. – La Ley 3/2010, de 5 de mayo, de Administración Electrónica de la Generalitat Valenciana. – El Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comi- sión Europea de los proyectos de la Generalitat, dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas. – Cualquier otra normativa que por la materia le fuera de aplica- ción.

Embed Size (px)

description

Auditorias Energéticas

Transcript of Auditorias Energéticas

 • Conselleria dInfraestructures i Transport Conselleria de Infraestructuras y Transporte

  ORDE 4/2011, de 22 de mar, de la Conselleria dInfra-estructures i Transport, sobre la concessi dajudes de lAgncia Valenciana de lEnergia, per a la realitzaci dauditories energtiques i estudis destalvi i eficin-cia energtica en el marc del Pla dAcci de lEstratgia dEstalvi i Eficincia Energtica 2008-2012 (PAE4+) per a lexercici 2011. [2011/3751]

  ORDEN 4/2011, de 22 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre concesin de ayudas de la Agencia Valenciana de la Energa, para la realiza-cin de auditorias energticas y estudios de ahorro y efi-ciencia energtica en el marco del Plan de Accin de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energtica 2008-2012 (PAE4+) para el ejercicio 2011. [2011/3751]

  Per la Llei 8/2001, de 26 de novembre, es crea lAgncia Valenciana de lEnergia i es configura com una entitat de dret pblic, sotmesa al dret privat, amb personalitat jurdica i patrimoni propis i plena capacitat dobrar en el compliment dels seus fins, i esta adscrita a la Conselleria que t les competncies en matria denergia. Pel Decret 9/2002, de 15 de gener, del Govern, saprova el reglament de funcionament.

  LAgncia Valenciana de lEnergia t com a finalitat el desenvolu-pament dactuacions en la poltica energtica a lmbit de la Comunitat Valenciana, dacord amb les directrius generals del Govern Valenci i en el marc de la poltica energtica comuna de la Uni Europea. Aix mateix, li correspon el suport de les actuacions tecnolgiques energ-tiques, la millora de lestalvi i leficincia energtica, el foment de ls racional de lenergia i la promoci de les energies renovables i de la qualitat del subministrament energtic, i integra la protecci del medi ambient.

  Amb este fi, sn funcions prpies de lAgncia Valenciana de lEnergia, entre altres, la tramitaci i la gesti dajudes i incentius finan-cers per a fins de conservaci, lestalvi, la diversificaci, el desenvolu-pament energtic i energies renovables establits per la Conselleria que t les competncies en matria denergia, i es verifiquen amb este fi les condicions i els requisits exigits als beneficiaris.

  Per aix i en virtut de les facultats que em conferix larticle 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, larticle 47 del text refs de la Llei dHisenda Pblica de la Generalitat, i larticle 8 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual saprova el Reglament Orgnic i Funcional de la Conselleria dInfraestructures i Transport,

  ORDENE

  CAPTOL IRgim dajudes

  Article 1. Objecte i mbit1. Lobjecte de la present orde s establir les bases reguladores i la

  convocatria per a lexercici 2011 de les ajudes de lAgncia Valenci-ana de lEnergia per a la realitzaci dauditories energtiques i estudis destalvi i eficincia energtica en el marc del Pla dAcci 2008-2012 de lEstratgia dEstalvi i Eficincia Energtica a Espanya (PAE4+), que va aprovar el Govern en el Consell de Ministres de 20 de juliol de 2007, i en el qual sarrepleguen actuacions encaminades a complir els compromisos internacionals en matria destalvi, diversificaci energ-tica i respecte al mediambient.

  2. El rgim dajudes saplicar tal com es determina en els articles segents.

  Article 2. Marc normatiuLes ajudes arreplegades en la present orde es concediran dacord

  amb el que establix: La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i

  les disposicions de desplegament. La Llei 3/2010, de 5 de maig, dAdministraci Electrnica de la

  Generalitat Valenciana. El Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es

  regula el procediment de notificaci i comunicaci a la Comissi Euro-pea dels projectes de la Generalitat, dirigits a establir, concedir o modi-ficar ajudes pbliques.

  Qualsevol altra normativa que per la matria li fra aplicable.

  Por Ley 8/2001, de 26 de noviembre, se crea la Agencia Valencia-na de la Energa y se configura como una entidad de derecho pblico, sometida al derecho privado, con personalidad jurdica y patrimonio propios y plena capacidad de obrar en el cumplimiento de sus fines, quedando adscrita a la Conselleria que ostente las competencias en materia de energa. Por Decreto 9/2002, de 15 de enero, del Gobierno, se aprueba su reglamento de funcionamiento.

  La Agencia Valenciana de la Energa tiene por finalidad el desarro-llo de actuaciones en la poltica energtica en el mbito de la Comuni-tat Valenciana, de acuerdo con las directrices generales del Gobierno Valenciano y en el marco de la poltica energtica comn de la Unin Europea. Asimismo le corresponde el apoyo de las actuaciones tecno-lgicas energticas, la mejora del ahorro y la eficiencia energtica, el fomento del uso racional de la energa y la promocin de las energas renovables y de la calidad del suministro energtico, integrando la pro-teccin del medio ambiente.

  A tal fin, son funciones propias de la Agencia Valenciana de la Ener-ga, entre otras, la tramitacin y gestin de ayudas e incentivos finan-cieros para fines de conservacin, ahorro, diversificacin, desarrollo energtico y energas renovables establecidos por la Conselleria que ostente las competencias en materia de energa, verificando a tal fin las condiciones y requisitos exigidos a los beneficiarios.

  Por ello y en virtud de las facultades que me confiere el artculo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el artculo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pblica de la Generalitat, y el artculo 8 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgnico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,

  ORDENO

  CAPTULO IRgimen de ayudas

  Artculo 1. Objeto y mbito1. El objeto de la presente orden es establecer las bases reguladoras

  y la convocatoria para el ejercicio 2011 de las ayudas de la Agencia Valenciana de la Energa para la realizacin de auditorias energticas y estudios de ahorro y eficiencia energtica en el marco del Plan de Accin 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energtica en Espaa (PAE4+), que aprob el Gobierno en el Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2007, y en el que se recogen actuaciones encami-nadas a cumplir los compromisos internacionales en materia de ahorro, diversificacin energtica y respeto al medioambiente.

  2. El rgimen de ayudas ser de aplicacin tal y como se determina en los siguientes artculos.

  Artculo 2. Marco normativoLas ayudas recogidas en la presente orden se concedern de acuerdo

  con lo establecido en: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

  y disposiciones de desarrollo. La Ley 3/2010, de 5 de mayo, de Administracin Electrnica de

  la Generalitat Valenciana. El Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que

  se regula el procedimiento de notificacin y comunicacin a la Comi-sin Europea de los proyectos de la Generalitat, dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas pblicas.

  Cualquier otra normativa que por la materia le fuera de aplica-cin.

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • Aix mateix, les ajudes arreplegades en la present orde, a excepci daquelles els beneficiaris de la qual siguen entitats i institucions sense nim de lucre que no puguen emprendre activitats econmiques que repercutisquen en tercers, estan sotmeses als requisits establits en el Reglament (CE) nm. 1998/2006 de la Comissi, de 15 de desembre de 2006, relatiu a laplicaci dels articles 87 i 88 del Tractat sobre ajudes de minimis (DOUE, L 379/5, de 28/12/2006). Estes ajudes no sapli-caran als sectors previstos en larticle 1.1 del Reglament (CE) nm. 1998/2006 de la Comissi de 15 de desembre de 2006.

  Article 3. Lnies pressupostriesLes ajudes arreplegades en la present orde es financen dacord

  amb la dotaci consignada a favor de lInstitut per a la Diversificaci i Estalvi de lEnergia (IDAE) per al desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla dAcci de lEstratgia dEstalvi i Eficincia Energ-tica a Espanya per a 2011, i que per a la Comunitat Valenciana, segons el conveni de collaboraci entre lAgncia Valenciana de lEnergia i lIDAE de 28 de mar de 2008, sestablix en 550.000 euros. El mencio-nat import esta recollit en els pressupostos de la Generalitat per a lexer-cici 2011, en la lnia pressupostria T6849000, Millora de leficincia energtica i pla destalvi i eficincia energtica.

  Article 4. Actuacions objecte de suport i ajudes previstes1. Les actuacions objecte dajuda es resumixen en el quadre

  segent:

  Codi Actuaci

  IN11 Auditories energtiques a la indstria

  ED36 Auditories energtiques a edificis

  TE71 Estudis de viabilitat per a cogeneracions

  TE72 Auditories energtiques en cogeneraci

  La descripci i les particularitats de cada una de les mencionades actuacions sespecifiquen en lannex I de la present orde.

  No podran ser objecte dajuda, la realitzaci destudis que ja hagen sigut objecte dajuda en convocatries anteriors del Programa dEstalvi i Eficincia Energtica de lAgncia Valenciana de lEnergia.

  2. Aix mateix, els costos elegibles daplicaci en el clcul de les ajudes es descriuen en el citat annex I en funci de cada actuaci objecte de suport. Amb carcter general no es considerar cost elegible:

  LIVA satisfet per ladquisici de bns i servicis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.

  Les despeses financeres conseqncia de la inversi, les de perso-nal propi i les dadquisici dimmobles i terrenys.

  En general, tots aquelles despeses que no estiguen clarament defi-nits o que no tinguen com a finalitat directa la consecuci dels objectius energtics de la inversi, i s, en qualsevol cas, el criteri de lAVEN el que prevaldr en cas de controvrsia.

  3. Les ajudes que sestablixen en la present orde tindran la conside-raci de subvenci a fons perdut, i s el percentatge mxim dajuda que sha daplicar sobre el cost elegible del projecte lestablit en cada cas en lannex I de lorde.

  Article 5. Acumulaci dajudesLes ajudes que sestablixen en la present orde estan sotmeses al

  rgim de minimis (Reglament CE nm. 1998/2006 de la Comissi, de 15 de desembre de 2006), per la qual cosa limport destes no podr fer que limport total de les ajudes de minimis que reba el beneficiari durant un perode de tres exercicis fiscals siga superior al lmit de 200.000 euros o 100.000 euros si el beneficiari s una empresa que opere en el sector transport per carretera.

  Lajuda de minimis no sacumular a cap ajuda corresponent a estes depeses subvencionables si la mencionada acumulaci dna lloc a una intensitat dajuda superior a lestablida per a les circumstncies concre-tes de cada cas en un reglament dexempci o en una decisi adoptada per la Comissi.

  Asimismo, las ayudas recogidas en la presente orden, a excepcin de aquellas cuyos beneficiarios sean entidades e instituciones sin nimo de lucro que no puedan emprender actividades econmicas que reper-cutan en terceros, estn sometidas a los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) nm. 1998/2006 de la Comisin, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicacin de los artculos 87 y 88 del Tratado sobre ayudas de mnimis (DOUE, L 379/5, de 28/12/2006). Estas ayudas no se aplicarn a los sectores previstos en el artculo 1.1 del Reglamento (CE) nm. 1998/2006 de la Comisin de 15 de diciembre de 2006.

  Artculo 3. Lneas presupuestariasLas ayudas recogidas en la presente orden se financian de acuerdo

  con la dotacin consignada a favor del Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE) para el desarrollo de las actuaciones pre-vistas en el Plan de Accin de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-gtica en Espaa para el ao 2011, y que para la Comunitat Valenciana, segn el Convenio de colaboracin entre la Agencia Valenciana de la Energa y el IDAE de fecha 28 de marzo de 2008, queda establecida en 550.000 euros. Dicho importe queda recogido en los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, en la lnea presupuestaria T6849000 Mejora de la eficiencia energtica y plan de ahorro y eficiencia ener-gtica.

  Artculo 4. Actuaciones apoyables y ayudas previstas1. Las actuaciones objeto de ayuda se resumen en el siguiente cua-

  dro:

  Cdigo Actuacin

  IN11 Auditorias energticas en la industria

  ED36 Auditorias energticas en edificios

  TE71 Estudios de viabilidad para cogeneraciones

  TE72 Auditorias energticas en cogeneracin

  La descripcin y particularidades de cada una de dichas actuaciones se especifican en el anexo I de la presente orden.

  No podrn ser objeto de ayuda, la realizacin de estudios que ya hayan sido apoyados en convocatorias anteriores de los Programas de Ahorro y Eficiencia Energtica de la Agencia Valenciana de la Ener-ga.

  2. Asimismo, los costes elegibles de aplicacin en el clculo de las ayudas se describen en el citado anexo I en funcin de cada actuacin apoyable. Con carcter general no se considerar coste elegible:

  El IVA satisfecho por la adquisicin de bienes y servicios factura-dos y, en general, cualquier impuesto pagado.

  Los gastos financieros consecuencia de la inversin, los de perso-nal propio y los de adquisicin de inmuebles y terrenos.

  En general, todos aquellos gastos que no estn claramente defini-dos o que no tengan por finalidad directa la consecucin de los objetivos energticos de la inversin, siendo en todo caso el criterio de la AVEN el que prevalecer en caso de controversia.

  3. Las ayudas que se establecen en la presente orden tendrn la con-sideracin de subvencin a fondo perdido, siendo el porcentaje mximo de ayuda a aplicar sobre el coste elegible del proyecto el establecido en cada caso en el anexo I de la orden.

  Artculo 5. Acumulacin de ayudasLas ayudas que se establecen en la presente orden estn sometidas

  al rgimen de mnimis (Reglamento CE nm. 1998/2006 de la Comi-sin, de 15 de diciembre de 2006), por lo que el importe de las mismas no podr hacer que el importe total de las ayudas de mnimis que reciba el beneficiario durante un periodo de tres ejercicios fiscales sea supe-rior al lmite de 200.000 euros 100.000 euros si el beneficiario es una empresa que opere en el sector transporte por carretera.

  La ayuda de mnimis no se acumular con ninguna ayuda corres-pondiente a los mismos gastos subvencionables si dicha acumulacin da lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso en un reglamento de exencin o en una decisin adoptada por la Comisin.

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • Article 6. Projectes plurianualsA causa de les caracterstiques tcniques de les actuacions que es

  regulen en la present orde, no sacceptaran projectes plurianuals.

  Article 7. Actuacions que reforcen la poltica socialEs valoraran positivament aquells projectes presentats per empreses

  que acrediten ocupar un percentatge de treballadors discapacitats superi-or respecte a la plantilla que lempresa tenia amb anterioritat a la present convocatria, i en general aquells que disposen dels requisits previstos en la Llei 11/2003, de 10 dabril, de la Generalitat, sobre lEstatut de les Persones amb Discapacitat.

  Aix mateix, es valoraran positivament les actuacions dirigides o presentades per certes categories de persones desfavorides socialment que experimenten condicions, situacions i necessitats especials per a emprendre activitats empresarials o inserir-se en el mercat laboral.

  Article 8. Beneficiaris1. Podr acollir-se a estes ajudes qualsevol empresa o entitat, de

  naturalesa pblica o privada, depenent del que establix lannex I per a cada programa i actuaci objecte de suport. Excepcionalment, es podr donar suport als projectes presentats per sollicitants que tinguen unes caracterstiques diferents de les establides per a cada cas en lesmen-tat annex, quan sestimen rellevants en atenci a les lnies de poltica energtica.

  2. Seran considerades PIME aquelles que complisquen la definici que establix lannex I del Reglament CE nm. 800/2008 de la Comissi, de 6 dagost de 2008 (DOUE, nm. L 214/38, de 09.08.2008).

  3. No podran obtindre la condici de beneficiari aquelles empre-ses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de larticle 1 del Reglament CE 1998/2006 de la Comissi, de 15 de desembre de 2006, relatiu a laplicaci dels articles 87 i 88 del tractat a les ajudes de minimis, quan es tracte de determinat tipus dajudes que es detallen en larticle esmentat.

  4. No podran obtindre la condici de beneficiari les empreses en crisi, dacord amb el que establix larticle 1, apartat 6 i 7 del Reglament CE 800/2008 de la Comissi, de 6 dagost de 2008 (DOUE, nm. L 214/38, de 09.08.2008).

  5. No podran obtindre la condici de beneficiaris els sollicitants en qu concrrega alguna de les circumstncies previstes en larticle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  6. Els beneficiaris hauran de tindre el seu domicili, la seu social o lestabliment de producci en la Comunitat Valenciana i els projectes objecte dajuda hauran destar localitzats en el mencionat territori.

  7. La condici per a ser beneficiari shaur de mantindre fins al moment del pagament de la subvenci.

  CAPTOL IIProcediment

  Article 9. Presentaci de sollicituds1. Els sollicitants hauran de presentar la documentaci segent:1.1. Sollicitud i memria tcnica.a) Sollicitud normalitzada, omplida en imprs-paper facilitat per

  lAVEN o b emprant el programa informtic disponible en la pgina web de lAgncia (). Les sollicituds sadequaran als models normalitzats i sompliran utilitzant els mitjans electrnics i/o telemtics proporcionats i disponibles per lAVEN a travs de ladrea dInternet indicada anteriorment.

  Si la sollicitud i la memria tcnica es tramiten via telemtica, noms sadmetr la presentaci de sollicituds, escrits i comunicacions davant del registre electrnic que estiguen firmats electrnicament per mitj duna firma electrnica avanada basada en un certificat recone-gut, segons el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Con-sell de la Generalitat, de creaci del Registre Telemtic de la Generalitat i regulaci de les notificacions telemtiques de la Generalitat, i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de servicis de certificaci amb qu la Generalitat Valenciana haja firmat loport conveni, que es poden consultar en la pgina web .

  Artculo 6. Proyectos plurianualesDebido a las caractersticas tcnicas de las actuaciones que se regu-

  lan en la presente orden, no se aceptarn proyectos plurianuales.

  Artculo 7. Actuaciones que refuercen la poltica socialSe valorarn positivamente aquellos proyectos presentados por

  empresas que acrediten ocupar un porcentaje de trabajadores discapaci-tados superior respecto a la plantilla que la empresa tena con anterio-ridad a la presente convocatoria, y en general aquellos que renan los requisitos previstos en la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad.

  Asimismo, se valorarn positivamente las actuaciones dirigidas o presentadas por ciertas categoras de personas desfavorecidas social-mente que experimenten condiciones, situaciones y necesidades espe-ciales para emprender actividades empresariales o insertarse en el mer-cado laboral.

  Artculo 8. Beneficiarios1. Podr acogerse a estas ayudas cualquier empresa o entidad,

  de naturaleza pblica o privada, dependiendo de lo establecido en el anexo I para cada programa y actuacin apoyable. Excepcionalmente, se podrn apoyar los proyectos presentados por solicitantes que renan unas caractersticas distintas a las establecidas para cada caso en dicho anexo, cuando se estimen relevantes en atencin a las lneas de poltica energtica.

  2. Sern consideradas PYME aqullas que cumplan con la definicin que establece el anexo I del Reglamento CE n 800/2008 de la Comi-sin, de 6 de agosto de 2008 (DOUE nm. L 214/38, de 09.08.2008).

  3. No podrn obtener la condicin de beneficiario aquellas empresas que operen en los sectores determinados en el punto 1 del artculo 1 del Reglamento CE 1998/2006 de la Comisin, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicacin de los artculos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mnimis, cuando se trate de determinado tipo de ayudas que se detallan en dicho artculo.

  4. No podrn obtener la condicin de beneficiario las empresas en crisis, de acuerdo con lo establecido en el artculo 1, apartado 6 y 7 del Reglamento CE 800/2008 de la Comisin, de 6 de agosto de 2008 (DOUE nm. L 214/38, de 09.08.2008).

  5. No podrn obtener la condicin de beneficiarios los solicitantes en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artculo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

  6. Los beneficiarios debern tener su domicilio, sede social o esta-blecimiento de produccin en la Comunitat Valenciana y los proyectos objeto de ayuda debern estar localizados en dicho territorio.

  7. La condicin para ser beneficiario habr de mantenerse hasta el momento del pago de la subvencin.

  CAPTULO IIProcedimiento

  Artculo 9. Presentacin de solicitudes1. Los solicitantes debern presentar la siguiente documentacin:1.1. Solicitud y memoria tcnica.a) Solicitud normalizada, cumplimentada en impreso-papel facilita-

  do por la AVEN o bien empleando el programa informtico disponible en la pgina web de la Agencia (). Las solicitudes se adecuarn a los modelos normalizados y se rellenarn utilizando los medios electrnicos y/o telemticos proporcionados y disponibles por la AVEN a travs de la direccin de Internet indicada anteriormente.

  Si la solicitud y la memoria tcnica se tramitan va telemtica, slo se admitir la presentacin de solicitudes, escritos y comunica-ciones ante el registro electrnico que estn firmados electrnicamente mediante una firma electrnica avanzada basada en un certificado reco-nocido, segn lo dispuesto en el Decreto 18/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, de creacin del Registro Telemtico de la Generalitat y regulacin de las notificaciones telemticas de la Genera-litat, y expedido por la Generalitat Valenciana o por cualquier otro pres-tador de servicios de certificacin con el que la Generalitat Valenciana haya firmado el oportuno convenio, que pueden consultarse en la pgina web .

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • Dacord amb el que establix el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creaci del Registre Telemtic de la Generalitat i la regulaci de les notificacions telemtiques de la Gene-ralitat, sincorpora el procediment arreplegat en esta orde a lannex del mencionat decret, com a procediment susceptible de tramitaci a travs del Registre Electrnic de la Generalitat.

  Els sollicitants que no utilitzen la firma electrnica avanada hau-ran dimprimir les pgines preceptives resultants de ls del programa informtic disponible en la web de lAVEN i les presentaran, una vega-da omplides amb les corresponents firmes originals, en els llocs indicats en larticle 10.1.

  b) Memria tcnica del projecte, en funci del programa a qu se solliciten ajudes, firmada per tcnic competent, segons model disponi-ble en la web ().

  1.2. Documentaci que ha dacompanyar a la sollicitud. Lesmen-tada documentaci podr igualment presentar-se utilitzant els mitjans telemtics proporcionats per lAVEN.

  La presentaci de la sollicitud comportar lautoritzaci del sol-licitant, excepte manifestaci en contra, que lAVEN obtinga directa-ment les dades relatives al compliment de les obligacions tributries davant de ladministraci i obligacions davant de la Seguretat Social, i les dades didentificaci personal (DNI), segons el que establixen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 doctubre, del Consell, pel qual sestablixen mesures de simplificaci i de reducci de crregues administratives en els procediments gestionats per ladministraci de la Generalitat i el seu sector pblic. Si no sautoritza shaur daportar fotocpia del DNI i els certificats destar al corrent en el compliment de les obligacions tributries i davant de la Seguretat Social.

  a) Empreses i entitats sense nim de lucre. Cpia de la targeta didentificaci fiscal del sollicitant. Cpia de lltim rebut de pagament de lImpost sobre Activitats

  Econmiques (IAE). Si el sollicitant est exempt del pagament del IAE haur daportar una cpia de la declaraci censal dalta (model 036 de lAgncia Tributria), aix com una declaraci responsable amb indica-ci expressa del motiu de lexempci, dacord amb la legislaci vigent. Finalment, si el sollicitant realitza una activitat no subjecta a lalta en el IAE haur daportar una declaraci responsable de lesmentada situaci, dacord amb la legislaci vigent.

  Quan es tracte dempreses la inscripci de la qual en el Regis-tre Mercantil siga obligatria, hauran de presentar una nota simple del Registre Mercantil competent relativa a les dades del sollicitant, si b lAVEN podr requerir directament lesmentat sollicitant la presentaci dalgun document concret.

  Quan es tracte de sollicitants la inscripci del qual en el Registre Mercantil no siga obligatria, hauran de presentar una cpia del poder de representaci registrat del firmant de la sollicitud o, si s el cas, document equivalent segons les prescripcions legals. Igualment hauran de presentar cpia del contracte/acta de constituci i estatuts vigents registrats.

  Cpia dun extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de lajuda. La titularitat del compte haur de correspondre al sollicitant.

  b) Entitats locals. Cpia de la targeta didentificaci fiscal. Acreditaci de la representaci legal del firmant. Cpia dun extracte o certificat bancari que justifique la titularitat

  del compte de cobrament de lajuda. La titularitat del compte haur de correspondre al sollicitant.

  1.3. Documentaci complementria.a) Quan limport de la despesa subvencionable supere la quantia

  de 30.000 euros en el supsit de cost per execuci dobra, o de 12.000 euros en el supsit de subministrament de bns dequip o prestaci de servicis per empreses de consultoria o assistncia tcnica, el sollicitant de lajuda haur daportar tamb justificaci dhaver sollicitat com a mnim tres ofertes de diferents provedors, llevat que per les especials caracterstiques de les despeses subvencionables no hi haja en el mercat suficient nombre dentitats que ho subministren o ho presten, i aix es faa constar en un informe. Lelecci entre les ofertes presentades haur de recaure en la ms econmica, i es justificar una memria lelecci en un altre sentit.

  De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 18/2004, de 13 de febre-ro, del Consell de la Generalitat, de creacin del Registro Telemtico de la Generalitat y la regulacin de las notificaciones telemticas de la Generalitat, se incorpora el procedimiento recogido en esta orden al anexo de dicho decreto, como procedimiento susceptible de tramitacin a travs del Registro Electrnico de la Generalitat.

  Los solicitantes que no utilicen la firma electrnica avanzada debern imprimir las pginas preceptivas resultantes del uso del pro-grama informtico disponible en la web de la AVEN y las presentarn, una vez cumplimentadas con las correspondientes firmas originales, en los lugares indicados en el artculo 10.1.

  b) Memoria tcnica del proyecto, en funcin del programa al que se soliciten ayudas, firmada por tcnico competente, segn modelo dispo-nible en la web ().

  1.2. Documentacin que debe acompaar a la solicitud. Dicha docu-mentacin podr igualmente presentarse utilizando los medios telemti-cos proporcionados por la AVEN.

  La presentacin de la solicitud conllevar la autorizacin del soli-citante, salvo manifestacin en contra, a que la AVEN obtenga directa-mente los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la administracin y obligaciones frente a la Seguridad Social, y los datos de identificacin personal (DNI), segn lo previsto en los artculos 4 y 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificacin y de reduccin de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administra-cin de la Generalitat y su sector pblico. En caso de no autorizarse se deber aportar fotocopia del DNI y certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

  a) Empresas y entidades sin nimo de lucro. Copia de la tarjeta de identificacin fiscal del solicitante. Copia del ltimo recibo de pago del Impuesto sobre Actividades

  Econmicas (IAE). Si el solicitante se encuentra exento del pago del IAE deber aportar copia de la declaracin censal de alta (modelo 036 de la Agencia Tributaria), as como una declaracin responsable con indicacin expresa del motivo de la exencin, de acuerdo con la legisla-cin vigente. Por ltimo, si el solicitante realiza una actividad no sujeta al alta en el IAE deber aportar una declaracin responsable de dicha situacin, de acuerdo con la legislacin vigente.

  Cuando se trate de empresas cuya inscripcin en el Registro Mer-cantil sea obligatoria, debern presentar nota simple del Registro Mer-cantil competente relativa a los datos del solicitante, si bien la AVEN podr requerir directamente a dicho solicitante la presentacin de algn documento concreto.

  Cuando se trate de solicitantes cuya inscripcin en el Registro Mercantil no sea obligatoria, debern presentar copia del poder de representacin registrado del firmante de la solicitud o, en su caso, documento equivalente segn las prescripciones legales. Igualmente debern presentar copia del contrato/acta de constitucin y estatutos vigentes registrados.

  Copia de un extracto o certificado bancario que justifique la titu-laridad de la cuenta de cobro de la ayuda. La titularidad de la cuenta deber corresponder al solicitante.

  b) Entidades locales. Copia de la tarjeta de identificacin fiscal. Acreditacin de la representacin legal del firmante. Copia de un extracto o certificado bancario que justifique la titu-

  laridad de la cuenta de cobro de la ayuda. La titularidad de la cuenta deber corresponder al solicitante.

  1.3. Documentacin complementaria.a) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuanta de

  30.000 euros en el supuesto de coste por ejecucin de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestacin de servicios por empresas de consultora o asistencia tcnica, el solicitante de la ayuda deber aportar tambin justificacin de haber solicitado como mnimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales caractersticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente nmero de entidades que lo suministren o presten, y as se haga constar en un informe. La eleccin entre las ofertas presen-tadas deber recaer en la ms econmica, justificando en una memoria la eleccin en otro sentido.

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • b) Els sollicitants destes ajudes hauran de presentar declaraci responsable de subvencions concedides per altres administracions pbli-ques o ens pblics o privats, per al finanament del projecte objecte de sollicitud dajuda per esta orde i declaraci responsable de qualse-vol projecte del sollicitant subvencionat en rgim de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant lexercici fiscal en curs. Les mencionades declaracions responsables shauran domplir utilitzant el programa informtic disponible en la pgina web de lAgncia ().

  c) Els sollicitants destes ajudes hauran de presentar declaraci res-ponsable de no estar sotmesos en cap de les prohibicions de larticle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a poder obtindre la condici de beneficiaris de subvencions.

  d) Ubicaci exacta del projecte, amb indicaci de les coordenades UTM de la installaci.

  e) Qualsevol altra documentaci que es detalle en lannex I segons els diferents programes i actuacions.

  f) En el cas de lactuaci ED36, Auditories Energtiques en Edi-ficis, document de referncia cadastral de limmoble on sarrepleguen les dades de ledifici objecte de lauditoria, que es pot extraure de la pgina web, , o, si no nhi ha, document ems pel Registre de la Propietat corresponent.

  g) En el cas dempreses que solliciten estes ajudes hauran de pre-sentar declaraci responsable sobre el compliment de la normativa din-tegraci laboral de persones amb discapacitat o, si s el cas, lexempci de lesmentada obligaci, en els termes establits en larticle 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.

  2. Examinada la documentaci aportada, si esta no t els requisits exigits es requerir linteressat perqu en un termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte la documentaci necessria amb indicaci que si aix no ho fa sel considerar que ha desistit de la sollicitud.

  Els requeriments a qu es fa referncia en este article, aix com qual-sevol altre que poguera realitzar-se per lAVEN i que siguen necessaris per a la resoluci de lexpedient, es podr efectuar per correu ordinari, per fax o per correu electrnic, al nmero de fax o a ladrea indicada pel sollicitant en la sollicitud normalitzada, sempre que quede constn-cia de la recepci per aquell.

  Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la docu-mentaci dels procediments emesos per mitj de firma electrnica avan-ada gaudiran de validesa i eficcia, en els termes que establix larticle 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com.

  Laportaci de documents en contestaci als requeriments referenci-ats, es podr realitzar a travs de Registre Electrnic a travs de ladrea dInternet de lAVEN, i sn aplicables els mateixos requisits sobre la utilitzaci de firma electrnica avanada que els arreplegats en lapartat 1.1 del present article.

  3. Aix mateix, es podr requerir del sollicitant qualssevulla altres dades, documents i informes complementaris que siguen necessaris per a la resoluci de lexpedient.

  4. Les sollicituds shauran de presentar abans de linici del projecte. Els sollicitants podran executar els projectes una vegada presentada la sollicitud, sense esperar que la concessi de lajuda es produsca i sense que aix prejutge la decisi que finalment sadopte.

  Article 10. Lloc de presentaci de sollicituds i termini1. Les sollicituds i la documentaci annexa es podran presentar en

  la seu de lAgncia Valenciana de lEnergia a Valncia, carrer Colom, nm. 1, 4a planta. Tamb es podran presentar en les formes previstes en larticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jur-dic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. En el cas que soptara per presentar la sollicitud en una oficina de Correus, haur de fer-se en sobre obert perqu la instncia siga data-da i segellada per loficina de Correus abans de ser certificada.

  2. El termini de presentaci de sollicituds ser de 45 dies naturals comptadors a partir de lendem de la publicaci desta disposici en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En qualsevol cas, quan el dia concret dacabament del termini fra dissabte o inhbil en el muni-

  b) Los solicitantes de estas ayudas debern presentar declaracin responsable de subvenciones concedidas por otras administraciones pblicas o entes pblicos o privados, para la financiacin del proyecto objeto de solicitud de ayuda por esta orden y declaracin responsable de cualquier proyecto del solicitante subvencionado en rgimen de mnimis durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso. Dichas declaraciones responsables debern ser cumplimenta-das empleando el programa informtico disponible en la pgina web de la Agencia ().

  c) Los solicitantes de estas ayudas debern presentar declaracin responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones del artculo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-venciones, para poder obtener la condicin de beneficiarios de subven-ciones.

  d) Ubicacin exacta del proyecto, indicando las coordenadas UTM de la instalacin.

  e) Cualquier otra documentacin que se detalle en el anexo I segn los diferentes programas y actuaciones.

  f) En el caso de la actuacin ED36, Auditorias Energticas en Edifi-cios, documento de referencia catastral del inmueble donde se recogen los datos del edificio objeto de la auditoria, que puede extraerse de la pgina web, o en su defecto, documento emiti-do por el Registro de la Propiedad correspondiente.

  g) En el caso de empresas que soliciten estas ayudas debern pre-sentar declaracin responsable sobre el cumplimiento de la normativa de integracin laboral de personas con discapacidad o en su caso, la exencin de dicha obligacin, en los trminos establecidos en el art-culo 5 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat.

  2. Examinada la documentacin aportada, si sta no rene los requi-sitos exigidos se requerir al interesado para que en un plazo de 10 das, subsane la falta o acompae la documentacin necesaria con indicacin de que si as no lo hiciera se le tendr por desistido de la solicitud.

  Los requerimientos a los que se hace referencia en este artculo, as como cualquier otro que pudiera realizarse por la AVEN y que resul-ten necesarios para la resolucin del expediente, podr efectuarse por correo ordinario, por fax por correo electrnico, al nmero de fax o a la direccin indicada por el solicitante en la solicitud normalizada, siempre que quede constancia de la recepcin por aquel.

  Los requerimientos, las notificaciones, las comunicaciones o la documentacin de los procedimientos emitidos mediante firma electr-nica avanzada gozarn de validez y eficacia, en los trminos previstos en el artculo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Admi-nistrativo Comn.

  La aportacin de documentos en contestacin a los requerimientos referenciados, se podr realizar a travs de Registro Electrnico a travs de la direccin de Internet de la AVEN, siendo aplicables los mismos requisitos sobre la utilizacin de firma electrnica avanzada que los recogidos en el apartado 1.1 del presente artculo.

  3. Asimismo, se podr requerir del solicitante cualesquiera otros datos, documentos e informes complementarios que resulten necesarios para la resolucin del expediente.

  4. Las solicitudes debern presentarse antes del inicio del proyecto. Los solicitantes podrn ejecutar los proyectos una vez presentada la solicitud, sin esperar a que la concesin de la ayuda se produzca y sin que ello prejuzgue la decisin que finalmente se adopte.

  Artculo 10. Lugar de presentacin de solicitudes y plazo1. Las solicitudes y la documentacin anexa podrn presentarse en

  la sede de la Agencia Valenciana de la Energa en Valencia, calle Coln, nm. 1, 4 planta. Tambin podrn presentarse en las formas previstas en el artculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Admi-nistrativo Comn. En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, deber hacerse en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por la oficina de Correos antes de ser certificada.

  2. El plazo de presentacin de solicitudes ser de 45 das naturales contados a partir del da siguiente al de la publicacin de esta dispo-sicin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En todo caso, cuando el da concreto de finalizacin del plazo fuera sbado o inhbil

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • cipi en qu residira linteressat o en la seu de lAVEN, es prorrogar al primer dia hbil segent.

  3. En el cas de sollicituds que es presenten davant del Registre Electrnic de la Generalitat, este emetr automticament un resguard acreditatiu de la presentaci de la sollicitud, que podr ser arxivat o imprs per linteressat, en els termes que establix el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creaci del Registre Telemtic de la Generalitat i regulaci de les notificacions telemtiques de la Generalitat.

  4. Depenent de les distintes actuacions, les sollicituds dajuda es podran avaluar peridicament fins que shaja esgotat el crdit consignat a lefecte.

  5. A fi de potenciar lxit dels objectius de la present orde, lAgn-cia Valenciana de lEnergia podr traslladar les sollicituds a altres pro-grames o convocatries dajudes, aix com acollir projectes daltres convocatries dajudes de lAgncia, sempre que les caracterstiques dels programes ho permeten.

  Article 11. Procediment de concessi dajudes i criteris de valoraci

  El procediment de concessi de subvencions regulades en la present orde, ser, dacord amb el que establix larticle 22 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, el de concurrncia competitiva, regulat en el captol II del ttol I de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  Les ajudes satorgaran en atenci als criteris de valoraci que sindi-quen en cada un dels programes en lannex I, depenent de les actuacions objecte de suport.

  Article 12. Resoluci de la concessi dajudes1. Lrgan administratiu instructor, entenent per tal el cap drea

  dEnergia de lAVEN, podr requerir del sollicitant laportaci addici-onal de qualssevol altres documents, informes o dades complementries que estime necessaris per a resoldre sobre la sollicitud presentada.

  2. Les ajudes seran concedides pel president de lAgncia Valencia-na de lEnergia, mitjanant una resoluci de concessi. Amb un informe previ duna comissi davaluaci, composta pel cap de Departament dEficincia Energtica, el cap de Departament de Planificaci, Estudis i Energies Renovables i el cap de Departament Jurdic de lAVEN, el director de lAgncia elevar la proposta al president, el qual dictar una resoluci de concessi dajudes.

  3. Les resolucions de concessi fixaran la quantia i incorporaran, si s el cas, les condicions i obligacions operatives que afecten el des-envolupament del projecte, que, en cap cas, podran contravindre el que disposa esta orde.

  4. La resoluci de concessi es notificar de forma individualitza-da a cada interessat, en els termes que establix larticle 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com.

  5. La resoluci de concessi de les ajudes es publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) en compliment del que sha establit en Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenci-ons, sobre publicitat de les subvencions concedides.

  6. El termini mxim per a resoldre i notificar la concessi dajudes ser de sis mesos comptadors des del dia de la publicaci de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resoluci, sentendr desestimada la sollicitud de concessi dajuda, en els termes que establix larticle 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Admi-nistracions Pbliques i Procediment Administratiu Com, i en larticle 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gesti Administrativa i Financera, i dOrganitzaci de la Generalitat.

  7. Les resolucions a qu es referixen els pargrafs anteriors posen fi a la via administrativa i contra les quals es podr interposar recurs potestatiu de reposici davant del president de lAVEN en el termini dun mes, comptador des de lendem de la notificaci destes, dacord amb el que establixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com; o b recurs contencis administratiu davant del jutjat competent, en el termini de dos mesos comptadors des

  en el municipio en que residiese el interesado o en la sede de la AVEN, se prorrogar al primer da hbil siguiente.

  3. En el caso de solicitudes que se presenten ante el Registro Elec-trnico de la Generalitat, ste emitir automticamente un resguardo acreditativo de la presentacin de la solicitud, que podr ser archivado o impreso por el interesado, en los trminos previstos en el Decreto 18/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, de creacin del Registro Telemtico de la Generalitat y regulacin de las notificaciones telemticas de la Generalitat.

  4. Dependiendo de las distintas actuaciones, las solicitudes de ayuda se podrn ir evaluando peridicamente hasta que se haya agotado el crdito consignado al efecto.

  5. Con el fin de potenciar el logro de los objetivos de la presente orden, la Agencia Valenciana de la Energa podr trasladar las solici-tudes a otros programas o convocatorias de ayudas, as como acoger proyectos de otras convocatorias de ayudas de la Agencia, siempre que las caractersticas de los programas lo permitan.

  Artculo 11. Procedimiento de concesin de ayudas y criterios de valo-racin

  El procedimiento de concesin de subvenciones reguladas en la presente orden, ser, de acuerdo con lo establecido en el artculo 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el de concurrencia compe-titiva, regulado en el captulo II del ttulo I de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

  Las ayudas se otorgarn en atencin a los criterios de valoracin que se relacionan en cada uno de los programas en el anexo I, dependiendo de las actuaciones apoyables.

  Artculo 12. Resolucin de la concesin de ayudas1. El rgano administrativo instructor, entendiendo por tal el jefe

  de rea de Energa de la AVEN, podr requerir del solicitante la apor-tacin adicional de cualesquiera otros documentos, informes o datos complementarios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.

  2. Las ayudas sern concedidas por el presidente de la Agencia Valenciana de la Energa, mediante resolucin de concesin. Previo informe de una comisin de evaluacin, compuesta por el jefe de Depar-tamento de Eficiencia Energtica, el jefe de Departamento de Planifica-cin, Estudios y Energas Renovables y el jefe de Departamento Jurdico de la AVEN, el director de la Agencia elevar propuesta al presidente, quien dictar resolucin de concesin de ayudas.

  3. Las resoluciones de concesin fijarn la cuanta e incorporarn en su caso las condiciones y obligaciones operativas que afecten al desa-rrollo del proyecto, que en ningn caso podrn contravenir lo dispuesto en esta orden.

  4. La resolucin de concesin se notificar de forma individualizada a cada interesado, en los trminos previstos en el artculo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administra-ciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

  5. La resolucin de concesin de las ayudas se publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) en cumplimiento de lo establecido en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-ciones, sobre publicidad de las subvenciones concedidas.

  6. El plazo mximo para resolver y notificar la concesin de ayudas ser de seis meses contados desde el da de la publicacin de la presen-te orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Transcurrido el plazo sin que haya recado resolucin, se entender desestimada la solicitud de concesin de ayuda, en los trminos previstos en el artculo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn, y en el artculo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestin Administrativa y Financiera, y de Organizacin de la Generalitat.

  7. Las resoluciones a que se refieren los prrafos anteriores agotan la va administrativa y contra ellas podr interponerse recurso potestativo de reposicin ante el presidente de la AVEN en el plazo de un mes, con-tado desde el da siguiente al de la notificacin de las mismas, de acuer-do con lo establecido en los artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn; o bien recurso contencioso administrativo ante el juzgado competente, en el plazo de dos meses a

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • de lendem de la notificaci de la resoluci de concessi corresponent, de conformitat amb el que establix larticle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa.

  Article 13. Resoluci dincidncies1. s competncia del director de lAgncia Valenciana de lEner-

  gia, la resoluci de les incidncies que es produsquen amb anterioritat o posterioritat a la concessi, i en especial els supsits de:

  Canvis de titularitat. Canvis dubicaci. Prrrogues per a lexecuci del projecte i per al compliment de les

  condicions particulars de la concessi amb carcter excepcional.

  Modificacions justificades pel beneficiari del projecte inicial, entre estes, canvis en la denominaci del projecte o de les caractersti-ques tcniques deste.

  Prrrogues del termini per a laportaci de documents acreditatius de lexecuci del projecte o daltres documents exigits als beneficiaris, a lefecte de liquidaci de lajuda.

  2. Es delega en el director de lAgncia la resoluci dels expedients de desistiment, minoraci i revocaci.

  3. En qualsevol moment de la vigncia de lexpedient, el benefici-ari haur dactualitzar la documentaci presentada que haguera tingut alguna modificaci i comunicar, altres ajudes pbliques o privades que haguera obtingut o sollicitat desprs de la data de presentaci de la sollicitud.

  Article 14. Control de les accions1. Tant lAgncia Valenciana de lEnergia com lInstitut per a la

  Diversificaci i Estalvi dEnergia, pels seus propis mitjans o a travs drgan o entitat que designen, podran en tot moment efectuar totes actuacions de verificaci, comprovaci i inspecci del projecte o instal-laci objecte dajuda que consideren necessries. La impossibilitat defectuar les mencionades accions, per causes imputables al beneficia-ri, podr donar lloc a la revocaci de lajuda concedida i, si s el cas, al reintegrament de les quantitats percebudes.

  2. El beneficiari est obligat a sotmetres a les actuacions de control financer de la Intervenci General de la Generalitat.

  Article 15. Obligacions dels beneficiarisSeran obligacions del beneficiari:a) Realitzar lactivitat objecte de la subvenci i acreditar la seua

  realitzaci en la forma fixada en la notificaci de lajuda.b) Respondre de la veracitat dels documents aportats.c) Actualitzar la documentaci presentada que haguera tingut alguna

  modificaci o la vigncia de la qual haguera finalitzat amb anterioritat a la liquidaci de les ajudes.

  d) Acreditar la seua personalitat jurdica, referida al moment de sol-licitud de lajuda, en la forma i el termini que sestablisca per lAgncia Valenciana de lEnergia.

  e) Prestar servicis a preu de mercat i no emprendre activitats econ-miques que repercutisquen en tercers, de manera que falsegen o ame-nacen falsejar la competncia, quan el beneficiari siga una entitat sense nim de lucre.

  Article 16. Termini per a la realitzaci i documentaci justificativa de les inversions

  1. La liquidaci de les ajudes sefectuar una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes, dacord amb la sol-licitud presentada i en els termes fixats per a la concessi de lajuda.

  2. Els beneficiaris hauran de presentar amb data 30 abril de 2012 una cpia de lestudi realitzat en format paper i format electrnic. Les-mentat informe haur de complir els continguts fixats en lannex II de la present orde.

  3. Una vegada revisat per lAVEN, el cap drea dEnergia emetr un informe tcnic on es donar validesa o no al corresponent estudi. En el cas que el mencionat informe fora negatiu, lAVEN notificar al beneficiari perqu, en el termini de 30 dies naturals des de la recepci de la mencionada notificaci, esmene les deficincies detectades. Per

  contar desde el siguiente al de la notificacin de la resolucin de con-cesin correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artculo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

  Artculo 13. Resolucin de incidencias1. Es competencia del director de la Agencia Valenciana de la Ener-

  ga, la resolucin de las incidencias que se produzcan con anterioridad o posterioridad a la concesin, y en especial los supuestos de:

  Cambios de titularidad. Cambios de ubicacin. Prrrogas para la ejecucin del proyecto y para el cumplimiento

  de las condiciones particulares de la concesin con carcter excepcio-nal.

  Modificaciones justificadas por el beneficiario del proyecto ini-cial, entre ellas, cambios en la denominacin del proyecto o de las caractersticas tcnicas del mismo.

  Prrrogas del plazo para la aportacin de documentos acreditati-vos de la ejecucin del proyecto o de otros documentos exigidos a los beneficiarios, a los efectos de liquidacin de la ayuda.

  2. Se delega en el director de la Agencia la resolucin de los expe-dientes de desistimiento, minoracin y revocacin.

  3. En cualquier momento de la vigencia del expediente, el beneficia-rio deber actualizar la documentacin presentada que hubiese sufrido alguna modificacin y comunicar, otras ayudas pblicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado con posterioridad a la fecha de presenta-cin de la solicitud.

  Artculo 14. Control de las acciones1. Tanto la Agencia Valenciana de la Energa como el Instituto para

  la Diversificacin y Ahorro de Energa, por sus propios medios o a tra-vs de rgano o entidad que designen, podrn en todo momento efec-tuar cuantas actuaciones de verificacin, comprobacin e inspeccin del proyecto o instalacin objeto de ayuda consideren necesarias. La imposibilidad de efectuar dichas acciones, por causas imputables al beneficiario, podr dar lugar a la revocacin de la ayuda concedida y, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas.

  2. El beneficiario est obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervencin General de la Generalitat.

  Artculo 15. Obligaciones de los beneficiariosSern obligaciones del beneficiario:a) Realizar la actividad objeto de la subvencin y acreditar su reali-

  zacin en la forma fijada en la notificacin de la ayuda.b) Responder de la veracidad de los documentos aportados.c) Actualizar la documentacin presentada que hubiese sufrido algu-

  na modificacin o cuya vigencia hubiese finalizado con anterioridad a la liquidacin de las ayudas.

  d) Acreditar su personalidad jurdica, referida al momento de soli-citud de la ayuda, en la forma y plazo que se establezca por la Agencia Valenciana de la Energa.

  e) Prestar servicios a precio de mercado y no emprender actividades econmicas que repercutan en terceros, de manera que falseen o ame-nacen falsear la competencia, cuando el beneficiario sea una entidad sin nimo de lucro.

  Articulo 16. Plazo para la realizacin y documentacin justificativa de las inversiones

  1. La liquidacin de las ayudas se efectuar una vez ejecutado el proyecto en su totalidad o en las fases previstas, de acuerdo con la solicitud presentada y en los trminos fijados para la concesin de la ayuda.

  2. Los beneficiarios debern presentar con fecha 30 abril de 2012 una copia del estudio realizado en formato papel y formato electrnico. Dicho informe deber cumplir con los contenidos fijados en el anexo II de la presente orden.

  3. Una vez revisado por la AVEN, el jefe de rea de Energa emitir un informe tcnico donde se dar validez o no al correspondiente estu-dio. En el caso de que dicho informe fuera negativo, la AVEN notificar al beneficiario para que, en el plazo de 30 das naturales desde la recep-cin de dicha notificacin, subsane las deficiencias detectadas. Para

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • a aix, el beneficiari haur daportar una nova cpia en paper i format electrnic de lestudi corregit. La no-esmena de les deficincies o la presentaci de la documentaci fora del termini establit ser motiu de revocaci o minoraci, segons corresponga.

  4. Una vegada aprovat per lAVEN la validesa de lestudi, el bene-ficiari haur daportar amb data lmit de 14 de setembre de 2012, llevat que per circumstncies concurrents es determine un termini distint, els documents segents:

  a) Justificants de la despesa, segons sindique en la notificaci de concessi de lajuda o en el conveni de collaboraci, i es presenta-ran les factures que hauran de complir el que establix el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, i la resta de normativa vigent.

  b) Justificants de pagament, i sn vlids els segents, llevat que sespecifique duna altra forma en algun programa o actuaci:

  Pagaments per mitj dentitat financera: cpia de lextracte ban-cari junt amb una cpia del xec nominatiu o de lorde de transferncia que acredite que el destinatari del pagament coincidix amb lemissor de la factura.

  Pagaments ajornats per mitj defectes avalats: cpia de lextracte bancari on figuren els pagaments i cpia dels efectes venuts i pagats. Els ajornaments encara no venuts nicament podran acceptar-se si sacompanyen duna carta del provedor indicant que disposa defectes (assenyalant el seu import) per a fer efectiu el pagament de lesmentada factura, i dun certificat de lentitat financera on conste que estan avalats pel banc. En tot cas, noms es consideraran vlids els efectes ajornats la data de venciment dels quals siga anterior al 30 de novembre de 2012.

  Pagaments per mitj de la modalitat de facturatge o confirming: document acreditatiu del pagament de lentitat financera a lempresa installadora, aix com document acreditatiu del pagament efectiu del sollicitant/beneficiari a lentitat financera, en relaci amb loperaci. Noms es consideraran vlides les operacions el pagament efectiu del sollicitant de les quals/beneficiari a lentitat financera es produsca amb anterioritat al 30 de novembre de 2012.

  Carta de crdit irrevocable. No podran ser subvencionats les despeses que siguen finanades

  per mitj de mecanismes darrendament financer, lsing, rnting o sem-blants, ni aquelles accions finanades per tercers, per mitj de convenis o contractes en qu la propietat dels bns objecte de lacci no pertanga al beneficiari dins del perode subvencionable.

  No es consideraran vlids els pagaments en efectiu. Noms es consideraran vlids els justificants de pagament que

  estiguen referits al sollicitant de lajuda.c) Comproms del beneficiari, firmat pel representant legal, de dur

  a terme les mesures que proposen els mencionats estudis sempre que siguen tcnicament i econmicament viables.

  d) Full resum de resultats segons el formulari facilitat per lAVEN (disponible igualment en la pgina web ().

  e) Qualsevol altra documentaci que sindique en lannex I segons els diferents programes i actuacions.

  5. Noms seran tinguts en compte els justificants de despesa i de pagament de data posterior al registre dentrada del document de sol-licitud dajuda.

  6. No sacceptaran com a justificants de realitzaci del projecte, les factures derivades de la contractaci amb empreses o entitats vinculades al beneficiari de lajuda, excepte justificaci expressa que haur de ser valorada per lAgncia Valenciana de lEnergia. Sentn per empresa o entitat vinculada aquella en qu el beneficiari puga exercir, directament o indirectament, una influncia dominant, o aquelles que puguen exer-cir-la sobre este o que de la mateixa manera que el beneficiari, estiguen sotmeses a la influncia dominant duna altra empresa o entitat per ra de propietat, participaci financera o normes que la regulen. Es presumi-r que hi ha influncia dominant quan una empresa o entitat directament o indirectament, amb relaci a una altra, estiga en possessi dun 25% del capital subscrit, dun 25% dels vots inherents a les participacions emeses per lempresa o entitat, o puguen designar almenys el 25% dels membres de lrgan dadministraci, direcci o control de lempresa.

  Article 17. Minoraci i resoluci de les ajudes1. Lalteraci dalgunes de les caracterstiques del projecte la sub-

  venci del qual haja sigut aprovada, lincompliment de condicions i

  ello, el beneficiario deber aportar una nueva copia en papel y formato electrnico del estudio corregido. La no subsanacin de las deficiencias o la presentacin de la documentacin fuera del plazo establecido, ser motivo de revocacin o minoracin segn corresponda.

  4. Una vez aprobado por la AVEN la validez del estudio, el bene-ficiario deber aportar con fecha lmite de 14 de septiembre de 2012, salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distin-to, los siguientes documentos:

  a) Justificantes de gasto, segn se indique en la notificacin de con-cesin de la ayuda o en el convenio de colaboracin, presentando fac-turas que debern cumplir lo dispuesto por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre y dems normativa vigente.

  b) Justificantes de pago, siendo vlidos los siguientes, salvo que se especifique de otra forma en algn programa o actuacin:

  Pagos mediante entidad financiera: copia del extracto bancario junto con copia del cheque nominativo o de la orden de transferencia que acredite que el destinatario del pago coincide con el emisor de la factura.

  Pagos aplazados mediante efectos avalados: copia del extracto bancario donde figuren los pagos y copia de los efectos vencidos y pagados. Los aplazamientos todava no vencidos nicamente podrn aceptarse si se acompaan de una carta del proveedor indicando que dispone de efectos (sealando su importe) para hacer efectivo el pago de dicha factura, y de un certificado de la entidad financiera donde conste que estn avalados por el banco. En cualquier caso, solo se considerarn vlidos los efectos aplazados cuya fecha de vencimiento sea anterior al 30 de noviembre de 2012.

  Pagos mediante la modalidad de factoring o confirming: docu-mento acreditativo del pago de la entidad financiera a la empresa ins-taladora, as como documento acreditativo del pago efectivo del solici-tante/beneficiario a la entidad financiera, en relacin con la operacin. Solo se considerarn vlidas las operaciones cuyo pago efectivo del solicitante/beneficiario a la entidad financiera se produzca con anterio-ridad al 30 de noviembre de 2012.

  Carta de crdito irrevocable. No podrn ser subvencionados los gastos que sean financiados

  mediante mecanismos de arrendamiento financiero, leasing, renting o similares, ni aquellas acciones financiadas por terceros, mediante conve-nios o contratos en los que la propiedad de los bienes objeto de la accin no pertenezca al beneficiario dentro del perodo subvencionable.

  No se considerarn vlidos los pagos en efectivo. Slo se considerarn vlidos los justificantes de pago que se

  encuentren referidos al solicitante de la ayuda.c) Compromiso del beneficiario, firmado por el representante legal,

  de llevar a cabo las medidas que propongan dichos estudios siempre y cuando sean tcnica y econmicamente viables.

  d) Hoja resumen de resultados segn formulario facilitado por la AVEN (disponible igualmente en la pgina web ().

  e) Cualquier otra documentacin que se indique en el anexo I segn los diferentes programas y actuaciones.

  5. Slo sern tenidos en cuenta los justificantes de gasto y de pago de fecha posterior al registro de entrada del documento de solicitud de ayuda.

  6. No se aceptarn como justificantes de realizacin del proyec-to, las facturas derivadas de la contratacin con empresas o entidades vinculadas al beneficiario de la ayuda, salvo justificacin expresa que deber ser valorada por la Agencia Valenciana de la Energa. Se entiende por empresa o entidad vinculada aquella en la que el beneficiario pueda ejercer, directa indirectamente, una influencia dominante, o aquellas que puedan ejercerla sobre l o que del mismo modo que el beneficiario, estn sometidas a la influencia dominante de otra empresa o entidad por razn de propiedad, participacin financiera o normas que la regulen. Se presumir que existe influencia dominante cuando una empresa entidad directa indirectamente, con relacin a otra, est en posesin de un 25% del capital suscrito, de un 25% de los votos inherentes a las participaciones emitidas por la empresa o entidad, o puedan designar al menos el 25% de los miembros del rgano de administracin, direccin o control de la empresa.

  Artculo 17. Minoracin y resolucin de las ayudas1. La alteracin de algunas de las caractersticas del proyecto cuya

  subvencin haya sido aprobada, el incumplimiento de condiciones y

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • terminis establits en la resoluci, lexecuci parcial de la inversi, la insuficient justificaci de les despeses efectivament realitzades i la con-cessi desprs de la presentaci de la sollicitud daltres ajudes pbli-ques o privades, que en el seu conjunt excedisquen dels lmits establits, podr donar lloc a la minoraci de la subvenci concedida.

  2. Lincompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, con-dicions i la resta de circumstncies que van donar lloc a latorgament de la subvenci, la variaci de la finalitat de lactuaci o la falta de justificaci de la realitzaci del projecte, podr donar lloc a la revocaci de la subvenci i lobligaci de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de demora des del moment de pagament desta basant-se en el que disposa el ttol II de Llei 38/2003, General de Subvencions.

  DISPOSICI TRANSITRIA

  nicaAmb carcter excepcional podran ser preses en consideraci les sol-

  licituds presentades amb anterioritat a la publicaci de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, sempre que siguen pos-teriors a la data dacabament de la convocatria de 2010, de les ajudes de lAgncia Valenciana de lEnergia, per a la realitzaci dauditories energtiques i estudis destalvi i eficincia energtica en el marc del Pla dAcci de lEstratgia dEstalvi i Eficincia Energtica 2008-2012 (PAE4+) per a lexercici 2010 i les caracterstiques del sollicitant i lob-jecte dajuda es puga emmarcar en alguna de les actuacions previstes en esta orde, i en tot cas sempre que es complisquen totes les condici-ons establides en la present convocatria i en especial el que establix larticle 9.4.

  DISPOSICIONS FINALS

  PrimeraEs faculta el director de lAgncia Valenciana de lEnergia per a

  dictar les resolucions necessries per al desenvolupament, leficcia i lexecuci de la present orde.

  SegonaEsta orde entrar en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial

  de la Comunitat Valenciana.

  Valncia, 22 de mar de 2011

  El conseller dInfraestructures i Transport,MARIO FLORES LANUZA

  ANNEX I

  Descripci i particularitats dels programes i les actuacions

  Actuaci IN11: auditories energtiques en la indstria.a) Objecte.Determinar el potencial destalvi denergia en les empreses del sec-

  tor industrial, i facilitar la presa de decisi per a la inversi en projectes destalvi energtic.

  A estos efectes, sentendr com a auditoria els treballs de consulto-ria que analitzen el procs productiu, i sinclouen mesures de suport i proposen mesures de reducci del consum energtic.

  b) Descripci de lactuaci.T com a finalitat promoure la realitzaci dauditories energtiques

  en els diferents sectors industrials.c) Potencials beneficiaris.Sense perju del que establix larticle 8 de la present orde, podran

  ser beneficiries les empreses incloses en el sector indstria, s a dir, aquelles amb un epgraf del IAE que comence per 2, 3 o 4. En cap cas podr ser beneficiria la indstria extractiva energtica, lagrupaci dactivitat refinaci de petroli i tractament de combustibles nuclears, aix com les empreses de generaci, transport i distribuci denergia elctrica.

  plazos establecidos en la resolucin, la ejecucin parcial de la inver-sin, la insuficiente justificacin de los gastos efectivamente realizados y la concesin con posterioridad a la presentacin de la solicitud de otras ayudas pblicas o privadas, que en su conjunto excedan de los lmites establecidos, podr dar lugar a la minoracin de la subvencin concedida.

  2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requi-sitos, condiciones y dems circunstancias que dieron lugar al otorga-miento de la subvencin, la variacin de la finalidad de la actuacin o la falta de justificacin de la realizacin del proyecto, podr dar lugar a la revocacin de la subvencin y la obligacin de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento de pago de la misma en base a lo dispuesto en el ttulo II de Ley 38/2003, General de Subvenciones.

  DISPOSICIN TRANSITORIA

  nicaCon carcter excepcional podrn ser tomadas en consideracin las

  solicitudes presentadas con anterioridad a la publicacin de la presente orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, siempre y cuando sean posteriores a la fecha de finalizacin de la convocatoria de 2010, de las ayudas de la Agencia Valenciana de la Energa, para la realizacin de auditorias energticas y estudios de ahorro y eficiencia energtica en el marco del Plan de Accin de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energtica 2008-2012 (PAE4+) para el ejercicio 2010 y las caractersti-cas del solicitante y el objeto de ayuda pueda enmarcarse en alguna de las actuaciones previstas en esta orden, y en todo caso siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la presente convocatoria y en especial lo establecido en el artculo 9.4.

  DISPOSICIONES FINALES

  PrimeraSe faculta al director de la Agencia Valenciana de la Energa para

  dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo, eficacia y ejecucin de la presente orden.

  SegundaLa presente orden entrar en vigor el da de su publicacin en el

  Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Valencia, 22 de marzo de 2011

  El conseller de Infraestructuras y Transporte,MARIO FLORES LANUZA

  ANEXO I

  Descripcin y particularidades de los programas y actuaciones

  Actuacin IN11: auditorias energticas en la industria.a) Objeto.Determinar el potencial de ahorro de energa en las empresas del

  sector industrial, facilitando la toma de decisin para la inversin en proyectos de ahorro energtico.

  A estos efectos, se entender como auditoria los trabajos de consul-tora que analicen el proceso productivo, incluyendo medidas de apoyo y propongan medidas de reduccin del consumo energtico.

  b) Descripcin de la actuacin.Tiene por finalidad promover la realizacin de auditorias energti-

  cas en los diferentes sectores industriales.c) Potenciales beneficiarios.Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 8 de la presente orden,

  podrn ser beneficiarias las empresas incluidas en el sector industria, es decir, aquellas con un epgrafe del IAE que comience por 2, 3 o 4. En ningn caso podr ser beneficiaria la industria extractiva energtica, la agrupacin de actividad refino de petrleo y tratamiento de com-bustibles nucleares, as como las empresas de generacin, transporte y distribucin de energa elctrica.

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • Amb carcter general, no seran objecte de suport les auditories a indstries amb un consum denergia final inferior a 250 TEP/any. Aix mateix, es consideraran prioritries les auditories energtiques de totes aquelles indstries que tinguen un consum denergia final major de 4.000 TEP/any.

  d) Costos elegibles.Es consideraran costos elegibles a lefecte dajuda els treballs

  externs de consultoria.e) Costos i quantia de lajuda.La quantia mxima de lajuda ser del 75% del cost de lauditoria,

  amb els valors mxims nets dajuda segents:

  Consum denergia final TEP/any per establiment on es realitza lauditoria energtica

  Valor mxim net dajuda

  > 60.000 22.500

  > 40.000 60.000 18.000

  > 20.000 40.000 15.000

  > 10.000 20.000 12.750

  > 6.000 10.000 10.500

  > 4.000 6.000 9.000

  > 2.000 4.000 7.500

  < 2.000 5.000

  < 1.000 3.500

  f) Criteris de valoraci en laplicaci dajudes pbliques. Caracterstiques del projecte (40 punts). Tipus dauditoria realitzada. Experincia de lempresa consultora en elaboraci dauditories.

  Qualitat de la documentaci presentada (20 punts). Claredat i comprensi de la documentaci. Presentaci de la documentaci exigida en la convocatria. Caracterstiques del beneficiari (30 punts). Consum energtic de lempresa. Mesures destalvi introdudes en lempresa en els ltims cinc

  anys. Adequaci a les lnies de poltica energtica de la Generalitat (10

  punts).g) Criteris particulars. Noms seran objecte de suport les auditories energtiques inte-

  grals, s a dir, aquelles que realitzen un estudi de tots els consums ener-gtics de la indstria.

  Aquelles indstries que disposen duns quants centres produc-tius dins del mateix terme municipal, seran considerats dins dun nic estudi, i el consum energtic, als efectes del clcul de lajuda, ser el corresponent a la suma dels diversos centres.

  h) Requeriments de lauditoria. Lauditoria haur de contindre com a mnim els punts indicats

  en lannex II. Lincompliment dalgun dels continguts mnims exigits, podr donar lloc a la revocaci o minoraci de lajuda, segons corres-ponga.

  Actuaci ED36: auditories energtiques a edificis.a) Objecte.Determinar el potencial destalvi denergia en els edificis ds terci-

  ari (oficines, hotels, hospitals, installacions esportives, centres comer-cials, centres densenyament, etc.), i facilitar la presa de decisi per a la inversi en projectes destalvi energtic.

  A estos efectes, sentendr lauditoria com un estudi integral de tots els aspectes, tant tcnics com econmics, que afecten directament o indirectament al consum de les diferents energies de ledifici. Lobjectiu de lauditoria ser establir un conjunt racional de reformes o millores encaminades a un s racional de lenergia. Les mencionades millores no hauran de suposar una disminuci en la qualitat dels servicis prestats,

  Con carcter general, no sern apoyables las auditorias a industrias con un consumo de energa final inferior a 250 TEP/ao. Asimismo, se considerarn prioritarias las auditorias energticas de todas aque-llas industrias que tengan un consumo de energa final mayor de 4.000 TEP/ao.

  d) Costes elegibles.Se considerarn costes elegibles a efectos de ayuda los trabajos

  externos de consultora.e) Costes y cuanta de la ayuda.La cuanta mxima de la ayuda ser del 75% del coste de la audito-

  ria, con los siguientes valores mximos netos de ayuda:

  Consumo energa final TEP/ao por establecimiento donde se realiza la auditoria energtica

  Valor mximo neto de ayuda

  > 60.000 22.500

  > 40.000 60.000 18.000

  > 20.000 40.000 15.000

  > 10.000 20.000 12.750

  > 6.000 10.000 10.500

  > 4.000 6.000 9.000

  > 2.000 4.000 7.500

  < 2.000 5.000

  < 1.000 3.500

  f) Criterios de valoracin en la aplicacin de ayudas pblicas. Caractersticas del proyecto (40 puntos). Tipo de auditoria realizada. Experiencia de la empresa consultora en elaboracin de audito-

  rias. Calidad de la documentacin presentada (20 puntos). Claridad y comprensin de la documentacin. Presentacin de la documentacin exigida en la convocatoria. Caractersticas del beneficiario (30 puntos). Consumo energtico de la empresa. Medidas de ahorro introducidas en la empresa en los ltimos cinco

  aos. Adecuacin a las lneas de poltica energtica de la Generalitat

  (10 puntos).g) Criterios particulares. Slo sern apoyables las auditorias energticas integrales, es decir,

  aquellas que realicen un estudio de todos los consumos energticos de la industria.

  Aquellas industrias que dispongan de varios centros productivos dentro del mismo trmino municipal, sern considerados dentro de un nico estudio, y el consumo energtico, a efectos del clculo de la ayuda, ser el correspondiente a la suma de los diversos centros.

  h) Requerimientos de la auditoria. La auditoria deber contener como mnimo los puntos indicados

  en el anexo II. El incumplimiento de alguno de los contenidos mnimos exigidos, podr dar lugar a la revocacin o minoracin de la ayuda, segn corresponda.

  Actuacin ED36: auditorias energticas en edificios.a) Objeto.Determinar el potencial de ahorro de energa en los edificios de uso

  terciario (oficinas, hoteles, hospitales, instalaciones deportivas, centros comerciales, centros de enseanza, etc.) facilitando la toma de decisin para la inversin en proyectos de ahorro energtico.

  A estos efectos, se entender la auditoria como un estudio integral de todos los aspectos, tanto tcnicos como econmicos, que afectan directa o indirectamente al consumo de las diferentes energas del edi-ficio. El objetivo de la auditoria ser establecer un conjunto racional de reformas o mejoras encaminadas a un uso racional de la energa. Dichas mejoras no debern suponer una disminucin en la calidad de los ser-

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • en la productivitat o en lhabitabilitat de ledifici, i podran, fins i tot, aparellar millores addicionals en estos aspectes.

  b) Descripci de lactuaci.T com a finalitat promoure la realitzaci dauditories energtiques

  en els edificis ds terciari (oficines, hotels, hospitals, installacions esportives, centres comercials, centres densenyament, etc.) de la Comu-nitat Valenciana.

  No seran objecte de subvenci les auditories energtiques realitza-des en edificis residencials (habitatges unifamiliars i habitatges en bloc) o en naus industrials.

  c) Potencials beneficiaris.Sense perju del que establix larticle 8 de la present orde, podran

  ser beneficiries les empreses o entitats, de naturalesa pblica o privada, propietries o titulars dedificis del sector terciari.

  Amb carcter general, no podran acollir-se al programa dauditories energtiques aquells edificis que tinguen una potncia trmica instal-lada menor de 500 kW i una superfcie construda menor de 5.000 m, segons el document a qu fa referncia lapartat e) del punt 1.3 de lar-ticle 9 desta orde.

  d) Costos elegibles.Es consideraran costos elegibles a lefecte dajuda els treballs

  externs de consultoria.e) Costos i quantia de lajuda.La quantia mxima de lajuda ser, amb carcter general, del 75%

  del cost de lauditoria, amb un mxim en funci de la superfcie audi-tada: els primers 10.000 m 0,68 /m, els segents fins als 100.000 m 0,45 /m, i la resta 0,30 /m.

  Es considerar superfcie auditada, nicament als efectes del clcul de lajuda mxima, la superfcie habitable de ledifici que siga objecte de lestudi. Sexclouen per tant per al mencionat clcul, lrea de magat-zems no climatitzats, garatges i altres espais no habitables.

  f) Criteris de valoraci en laplicaci dajudes pbliques. Caracterstiques del projecte (40 punts). Tipus i s de ledifici. Superfcie auditada habitable. Experincia de lempresa consultora en elaboraci dauditories

  en edificis. Qualitat de la documentaci presentada (20 punts). Claredat i comprensi de la documentaci. Presentaci de la documentaci exigida en la convocatria. Caracterstiques del beneficiari (40 punts). Consum energtic actual de ledifici. Mesures destalvi introdudes en ledifici en els ltims cinc anys.

  g) Criteris particulars. No sacceptaran auditories energtiques parcials. Ser necessari

  realitzar lauditoria energtica de tots els consums energtics de ledi-fici.

  h) Requeriments de lauditoria. Lauditoria haur de contindre com a mnim els punts indicats

  en lannex II. Lincompliment dalgun dels continguts mnims exigits, podr donar lloc a la revocaci o minoraci de lajuda, segons corres-ponga.

  Lauditoria shaur de realitzar segons el model, Auditoria Ener-gtica dEdifici, disponible en la pgina web de lAVEN (). Lincompliment deste requeriment podr donar lloc a la revocaci o minoraci de lajuda, segons corresponga.

  Actuaci TE71: estudis de viabilitat per a cogeneracions.a) Objecte.Lobjectiu desta mesura s analitzar la viabilitat econmica del

  nou potencial de cogeneraci dalta eficincia existent a la Comunitat Valenciana, per mitj de la identificaci i la realitzaci destudis en nous emplaaments, en els quals lexistncia duna demanda de calor til permeta laplicaci desta tecnologia segons els criteris plantejats en el Reial Decret 616/2007 de foment de la cogeneraci.

  b) Descripci de lactuaci.Estudis de viabilitat dirigits a promoure noves plantes de cogenera-

  ci, per la qual cosa haur de realitzar-se una anlisi de viabilitat eco-nmica en el marc i els escenaris en qu shan de desenvolupar estes noves plantes de cogeneraci.

  vicios prestados, en la productividad o en la habitabilidad del edificio, pudiendo incluso aparejar mejoras adicionales en estos aspectos.

  b) Descripcin de la actuacin.Tiene por finalidad promover la realizacin de auditorias energti-

  cas en los edificios de uso terciario (oficinas, hoteles, hospitales, insta-laciones deportivas, centros comerciales, centros de enseanza, etc.) de la Comunitat Valenciana.

  No sern objeto de subvencin las auditorias energticas realizadas en edificios residenciales (viviendas unifamiliares y viviendas en blo-que) o en naves industriales.

  c) Potenciales beneficiarios.Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 8 de la presente orden,

  podrn ser beneficiarias las empresas o entidades, de naturaleza pblica o privada, propietarias o titulares de edificios del sector terciario.

  Con carcter general, no podrn acogerse al programa de auditorias energticas aquellos edificios que tengan una potencia trmica instalada menor de 500 kW y una superficie construida menor de 5.000 m, segn el documento al que hace referencia el apartado e) del punto 1.3 del artculo 9 de esta orden.

  d) Costes elegibles.Se considerarn costes elegibles a efectos de ayuda los trabajos

  externos de consultora.e) Costes y cuanta de la ayuda.La cuanta mxima de la ayuda ser, con carcter general, del 75%

  del coste de la auditoria, con un mximo en funcin de la superficie auditada: los primeros 10.000 m 0,68 /m, los siguientes hasta los 100.000 m 0,45 /m, y el resto 0,30 /m.

  Se considerar superficie auditada, nicamente a efectos del clculo de la ayuda mxima, la superficie habitable del edificio que sea objeto del estudio. Se excluyen por tanto para dicho clculo, el rea de almace-nes no climatizados, garajes y otros espacios no habitables.

  f) Criterios de valoracin en la aplicacin de ayudas pblicas. Caractersticas del proyecto (40 puntos). Tipo y uso del edificio. Superficie auditada habitable. Experiencia de la empresa consultora en elaboracin de auditorias

  en edificios. Calidad de la documentacin presentada (20 puntos). Claridad y comprensin de la documentacin. Presentacin de la documentacin exigida en la convocatoria. Caractersticas del beneficiario (40 puntos). Consumo energtico actual del edificio. Medidas de ahorro introducidas en el edificio en los ltimos cinco

  aos.g) Criterios particulares. No se aceptarn auditorias energticas parciales. Ser necesario

  realizar la auditoria energtica de todos los consumos energticos del edificio.

  h) Requerimientos de la auditoria. La auditoria deber contener como mnimo los puntos indicados

  en el anexo II. El incumplimiento de alguno de los contenidos mnimos exigidos, podr dar lugar a la revocacin o minoracin de la ayuda, segn corresponda.

  La auditoria deber realizarse segn el modelo Auditoria Ener-gtica de Edificio, disponible en la pgina web de la AVEN (). El incumplimiento de este requerimiento, podr dar lugar a la revocacin o minoracin de la ayuda, segn corresponda.

  Actuacin TE71: estudios de viabilidad para cogeneraciones.a) Objeto.El objetivo de esta medida es analizar la viabilidad econmica

  del nuevo potencial de cogeneracin de alta eficiencia existente en la Comunitat Valenciana, mediante la identificacin y la realizacin de estudios en nuevos emplazamientos, en los cuales la existencia de una demanda de calor til permita la aplicacin de esta tecnologa segn los criterios planteados en el Real Decreto 616/2007 de fomento de la cogeneracin.

  b) Descripcin de la actuacin.Estudios de viabilidad dirigidos a promover nuevas plantas de coge-

  neracin, por lo que deber realizarse un anlisis de viabilidad econ-mica en el marco y los escenarios en los que deben desarrollarse estas nuevas plantas de cogeneracin.

  frjNoteMigrationConfirmed set by frj

  frjNoteMigrationPending set by frj

  frjNoteMigrationNone set by frj

 • c) Potencials beneficiaris.Sense perju del que establix larticle 8 de la present orde, podran

  ser beneficiaris destes ajudes les entitats, empreses del sector industrial, servicis i tractament de residus industrials. No podran ser beneficiaris de lajuda les empreses de servicis energtics (ESE).

  d) Costos elegibles.Es consideraran costos elegibles a lefecte dajuda els treballs

  externs de consultoria.e) Quantia de lajuda.La quantia mxima ser del 75% del cost de lestudi, amb un mxim

  de 11.250 per estudi.f) Criteris de valoraci en laplicaci dajudes pbliques. Caracterstiques del projecte (50 punts). Possibilitat real de cogeneraci. Complexitat estudi cogeneraci. Experincia de lempresa consultora en elaboraci destudis de

  viabilitat. Qualitat de la documentaci presentada (20 punts). Claredat i comprensi de la documentaci. Presentaci de la documentaci exigida en la convocatria. Caracterstiques del beneficiari (20 punts). Grandria de lempresa. Realitzaci daltres estudis de viabilitat per a cogeneraci. Adequaci a les lnies de poltica energtica de la Generalitat (10

  punts).g) Requeriments de lestudi de viabilitat. Lestudi de viabilitat haur de contindre com a mnim els punts

  indicats en lannex II. Lincompliment dalgun dels continguts mnims exigits podr donar lloc a la revocaci o minoraci de lajuda, segons corresponga.

  Actuaci TE72: auditories energtiques en plantes de cogeneraci.a) Objecte.Lobjectiu desta mesura s avaluar el potencial de cogeneraci exis-

  tent a la Comunitat Valenciana, per mitj de la realitzaci dauditories o estudis energtics en les centrals de cogeneraci ja operatives, per a analitzar loptimitzaci del seu disseny i potncia amb les tecnologies, les condicions de funcionament i el marc legal actuals.

  b) Descripci de lactuaci.Amb les auditories energtiques es pretn millorar leficincia ener-

  gtica en estes plantes, moltes destes dissenyades a partir de marcs legals distints de lactual i redissenyar la seua potncia per a adaptar-se millor a les demandes trmiques que han de satisfer actualment, i aplicar les noves tecnologies desenvolupades en turbines/motors, tot aix dins del nou marc legal que establix el Reial Decret 616/2007, de foment de la cogeneraci.

  c) Potencials beneficiaris.Sense perju del que establix larticle 8 de la present orde, podran

  ser beneficiaris destes ajudes les entitats i empreses industrials o de sector terciari, propietaris duna planta de cogeneraci en funcionament, independentment de la seu grandria.

  d) Costos elegibles.Es consideraran costos elegibles a lefecte dajuda els treballs

  externs de consultoria.e) Quantia de lajuda.La quantia mxima ser del 75% del cost de lestudi, amb un mxim

  de 9.000 per estudi.f) Criteris de valoraci en laplicaci dajudes pbliques. Caracterstiques del projecte (50 punts). Grandria de la cogeneraci. Experincia de lempresa consultora en auditories de cogenera-

  ci. Qualitat de la documentaci presentada (20 punts). Claredat i comprensi de la documentaci. Presentaci de la documentaci exigida en la convocatria. Caracterstiques del beneficiari (20 punts). Tipus de beneficiari. Realitzaci daltres auditories de cogeneraci. Adequaci a les lnies de poltica energtica de la Generalitat (10

  punts).

  c) Potenciales beneficiarios.Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 8 de la presente orden,

  podrn ser beneficiarios de estas ayudas las entidades, empresas del sector industrial, servicios y tratamiento de residuos industriales. No podrn ser beneficiarios de la ayuda las Empresas de Servicios Ener-gticos (ESE).

  d) Cos