Bases històries mòbils 2016

4
històries mòbils Bases Llegiu-les atentament per poder presentar correctament les vostres obres. Concurs de foto-microrelats

description

Bases Històries mòbils - 2016 - Biblioteca Sant Celoni

Transcript of Bases històries mòbils 2016

Page 1: Bases històries mòbils 2016

històries mòbils

Bases Llegiu-les atentament per poder presentar correctament les vostres obres.

Concurs de foto-microrelats

Page 2: Bases històries mòbils 2016

BASES DEL CONCURS HISTÒRIES MÒBILS 2016

L’Ajuntament de Sant Celoni convoca el Concurs Històries Mòbils. Aquest concurs es regeix per les següents bases:

• Base 1a. Objecte del concurs L’objecte del concurs Històries Mòbils, és la selecció de microrelats realitzats fotogràficament per a l’estimulació de la producció literària i fotogràfica entre els joves, en el marc de la producció mitjançant les noves tecnologies i l’entorn de les comunitats virtuals 2.0.

• Base 2a. Característiques generals de l’obra

Idea La idea és fotografiar i escriure una història de la forma més moderna, és a dir, amb imatges, que és com escriure amb llum. I de la manera més antiga, amb paraules.

Forma Es tracta de presentar una història curta, escrita, fotografiada i muntada per l’autor. És a dir, un foto-microrelat, paraules i imatges. Cada foto-microrelat haurà de constar d’un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies. Les fotografies poden estar realitzades amb dispositius mòbils de qualsevol tipus (telèfon mòbil, telèfon intel·ligent (smartphone, iphone, tauleta tàctil,...) o amb càmera fotogràfica. Cada fotografia ha de portar com a peu de foto, o inclosa dins la mateixa fotografia, la part del microrelat que li correspongui. El textos que acompanyin les fotografies o siguin incloses dins les fotografies han de tenir 9 paraules com a mínim i no superar les 169 paraules, incloent-hi les del títol.

Tan les fotografies i els textos com els projectes complets han de ser originals i inèdits.

• Base 3a. Participants Poden participar-hi totes les persones físiques, segons l’edat que senyalen les quatre categories establertes, que tinguin carnet de biblioteca i tinguin la seva residència a qualsevol municipi del Baix Montseny i no es trobin compreses en cap de les prohibicions per contractar ni tinguin vincles familiars amb cap membre del jurat.

La participació s’estableix segon les quatre categories següents: A. de 12 a 16 anys B. de 17 a 21 anys C. de 22 a 29 anys D. de 30 anys en amunt

Cada participant pot presentar un màxim de dos foto-microrelats totalment originals i inèdits, de tema lliure i escrits en català o en castellà, indistintament.

No seran acceptats els treballs que continguin violència o siguin denigrants, vexatoris o insultants, o que per qualsevol motiu no justificat per la història puguin resultar de mal gust.

L’organització del concurs es reserva el dret a no acceptar aquells treballs que puguin atemptar contra els drets humans.

Page 3: Bases històries mòbils 2016

• Base 4a. Presentació i documentació

El termini màxim de presentació és el diumenge 3 d’abril de 2016 a les 12 de la nit.

La documentació per participar-hi s’ha de lliurar mitjançant correu electrònic adreçat a [email protected]. El correu electrònic ha de contenir:

- Un arxiu PDF amb l’obra presentada a concurs, que haurà de reunir les següents característiques: � L’arxiu no pot superar els 22 MB. � Els foto-microrelats podran portar un títol, estaran signats només amb pseudònim

i no portaran cap detall que pugui identificar l’autor. (L’organització garantirà l’anonimat dels autors davant del jurat)

- Un arxiu Word que contingui les dades de l’obra i de l’autor:

� Títol i pseudònim � Nom i cognoms � Adreça � Data de naixement i edat � Centre d’ensenyament, si s’escau � Número del seu carnet de la biblioteca

• Base 5a. Exposició dels projectes presentats

Els treballs acceptats a concurs seran penjats a la pàgina de Facebook de la Biblioteca l’Escorxador (https://www.facebook.com/lescorxador?fref=ts) per rebre la valoració popular mitjançant el “M’agrada” de la pàgina.

• Base 6a. Informació sobre la convocatòria

Per a més informació els interessats es poden adreçar a la Biblioteca l’Escorxador, de dilluns a divendres, de 15 h a 20 h, i els dimarts i dimecres, de 10 h a 13.30 h (telèfon 93 867 33 13) i a l’adreça electrònica [email protected].

• Base 7a. Premis Els autors seleccionats en primer lloc per a cada categoria rebran com a premi:

� 1r premi: 100€ en vals per bescanviar a botigues d’informàtica o llibreries locals

El jurat pot, motivadament, declarar desert el concurs.

• Base 8a. Jurat

El jurat estarà constituït per:

� Gemma Navidad i Jordi Torras, de l’estudi de disseny Nexus 139 de Santa Maria de Palautordera

� Antonio Bueno Herrador, tècnic de la Biblioteca l’Escorxador � Míriam Pellicer Professional del CRP, referent territorial del Banc de Recursos

sobre la lectura i referent de les biblioteques escolars de la zona � I un tècnic/a de la Biblioteca municipal, que actuarà com a Secretàri/a

Page 4: Bases històries mòbils 2016

• Base 9a. Valoració de les obres. Discrecionalitat del jurat

El jurat estarà format per persones relacionades professionalment amb la fotografia i la literatura. El seus criteris de valoració tindran en compte l’originalitat de la història i la qualitat d’imatge i d’escriptura.

El jurat valorarà les obres tenint en compte les seves característiques en relació als criteris orientatius següents:

1. Interès artístic i originalitat 40 %

2. Qualitat d’imatge 25 %

3. Qualitat d’escriptura 25 %

4. Resultat de la votació popular realitzada a través del Facebook 10 %

Pel que fa a la valoració de les obres, i derivat del caràcter no quantificable de totes les característiques, tot allò que no estigui previst en aquestes bases pot ser resolt, de forma motivada, per acord del jurat.

La secretaria del jurat aixecarà acta del resultat emès.

• Base 10a. Lliurament de premis La decisió del jurat es publicarà mitjançant el web municipal i el bloc i la pàgina del Facebook de la biblioteca. L’entrega dels premis es dura a terme a la Biblioteca l’Escorxador en el marc de les festes de Sant Jordi. Les persones guanyadores hauran d’assistir a l’acte de lliurament de premis per tal de rebre’l.

• Base 11a. Drets de propietat de les obres La participació al concurs Històries Mòbils, suposa per a la persona autora de l’obra guanyadora:

� L’adquisició gratuïta, per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, dels drets d'exhibició,

reproducció i comunicació pública de l'obra.

� La cessió, no exclusiva, a l’Ajuntament de Sant Celoni dels drets d’explotació de l’obra

seleccionada, concretament els referits a reproducció, distribució i comunicació, per

a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport,

format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els

telemàtics, etc.

� Així mateix la persona guanyadora del concurs cedeix el dret de transformació de

l’obra, que s’entén exclusivament per al disseny d’edicions municipals de qualsevol

mena, i, si fos el cas, se’l consultaria prèviament.

� La persona guanyadora haurà d’informar, en les actuacions de difusió de l’obra, que

aquesta ha estat guardonada amb el premi del Concurs Històries Mòbils.

L’Ajuntament es compromet a informar, en totes les reproduccions i actuacions de difusió, sobre l’autoria de l’obra.

• Base 12a. Acceptació de les bases. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.