Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

15
Genètica mendeliana Lleis de Mendel Primera llei de Mendel Teoria cromosòmica de l’herència L’herència del sexe Segona llei de Mendel Tercera llei de Mendel Al·lelomorfisme múltiple Correccions a la tercera llei de Mendel L’herència lligada al sexe Genètica de poblacions

Transcript of Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Page 1: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Genètica mendeliana

Lleis de

Mendel

Primera llei de Mendel

Teoria cromosòmica de

l’herència

L’herència del sexe

Segona llei de Mendel

Tercera llei de Mendel

Al·lelomorfisme

múltiple

Correccions a la

tercera llei de Mendel

L’herència

lligada al sexeGenètica de

poblacions

Page 2: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Genètica

mendeliana

Genètica: part de la biologia que estudia els mecanismes

hereditaris del material genètic

Gen: unitat funcional bàsica d’herència.

1 gen 1 proteïna

Genotip: conjunt de gens que posseeix un individu invariable

Fenotip: conjunt de caràcters expressats en un individu

(morfològics, fisiològics i psicològics) variable

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 3: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

“Els gens són segments de cromosoma

que codifiquen per a una proteïna.” locus

Els gens estan als cromosomes

Els gens es disposen linealment als

cromosomes

La recombinació de gens es produeix al entrecreuar

cromàtides de cromosomes homòlegs.

Genètica

mendeliana

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 4: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Cromosomes homòlegs

codifiquen per als mateixos caràcters tenen els mateixos gens

al·lels

cada al·lel es

representa amb

una lletra A / a

Individus homozigots

Els dos al·lels són iguals s’expressa el fenotip que codifiquen

AA aa

Pare A Mare A Pare a Mare a

Genètica

mendeliana

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 5: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Individus heterozigots

Els dos al·lels són diferents (Aa)

Herència dominant Herència intermèdia

A > a s’expressa el

fenotip del dominant

(el recessiu no

s’expressa)

aa AA

Aa

Aa

A = a s’expressa un

fenotip intermig entre

els dos

aa AA

Aa

Aa

Genètica

mendeliana

Herència codominant

S’expressen els dos

fenotips a la vegada

aa AA

Aa

Aa

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 6: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Primera llei de Mendel: llei de la uniformitat

“Tots els descendents del creuament entre dues línies pures

seran iguals entre si”

aa AA

Aa

A > a

Aa

(100%)

P

F1

A = a Genotip: 100% Aa

Fenotip: 100% mixt

Genètica

mendeliana

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

a) Primera llei

b) Segona llei

c) Tercera llei

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 7: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Segona llei de Mendel: llei de la segregació

Aa Aa

Aa

A > a

aa

(25%)

F2

F1

A a

Aa

(50%)

AA

(25%)

25% verd 75% groc

A = a Genotip: 25% aa 50% Aa 25% AA

Fenotip: 25% pur 1 50% mixt 25% pur 2

Genètica

mendeliana

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

a) Primera llei

b) Segona llei

c) Tercera llei

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 8: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Tercera llei de Mendel: llei de la independència

AALL aall

A > a

L > lP

AL al

AaLl

F2

F1

AaLl

AALL AALl AaLL AaLl

AALl AAll AaLl Aall

AaLL AaLl aaLL aaLl

AaLl Aall aaLl aall

al

al

AL

AL

Al

Al

aL

aL

L’herència d’un caràcter no depèn de l’herència d’un altre

9:3:3:1

100%

Genètica

mendeliana

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

a) Primera llei

b) Segona llei

c) Tercera llei

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 9: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Si els gens es troben en diferents cromosomes OK

Si els gens es troben al mateix cromosoma ERROR

A i H mateix cromosoma A i R diferent cromosoma

AH ah Ah aH AR aR Ar ar

A i H Gens lligatsA i R Gens independents

Genètica

mendeliana

Correccions a la tercera llei de Mendel1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

a) Primera llei

b) Segona llei

c) Tercera llei

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 10: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Gens lligats

Profase I de meiosi Recombinació

Lligament absolut

Els dos gens estan molt a

prop

Lligament relatiu

Els dos gens estan lluny l’un de l’altre

20%

60% 80%

Genètica

mendeliana

Poca probabilitat de que

el tall es doni entre ells

No hi ha recombinació

Hi ha molta probabilitat de que el tall es

doni entre ells

50% de gàmetes amb els gens

recombinats

50% de gàmetes amb els gens

sense recombinar

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

a) Primera llei

b) Segona llei

c) Tercera llei

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 11: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Heterocromosomes

(no són iguals)

Contenen informació sobre el sexe de

l’individu

Gònades i gàmetes

Caràcters sexuals secundaris

XY XX

XXY

Espècies Mascle Femella

Mamífers

Insectes

Peixos

Granotes

Crustacis

XY XX

Abelles

Papallones

FormiguesX XX

Aus

Rèptils

Salamandres

Alguns insectes

XX XY

50% 50%

Genètica

mendeliana

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 12: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Caràcters codificats en els segments diferencials dels cromosomes

sexuals:

Ginàndrics: cromosoma X

Holàndrics: cromosoma Y

Herència lligada al cromosoma Y

Només es manifesta en homes

Sempre es manifesta

Herència lligada al cromosoma X

Homes: es manifesta sempre

Dones:

Gen recessiu: només s’expressa en homozigosi

Gen dominant: s’expressa sempre que apareix

Genètica

mendeliana

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 13: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Herència lligada al cromosoma X

XH > Xh Xh hemofília

XHY XHXh

sa sana i portadora

XhXH Y XH

XHXH

sana

XHXh

sana i

portadora

XhYhemofílic

XHYsa

malalt

portador

sa

Pedigrí

Genètica

mendeliana

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 14: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Hi ha més de dos al·lels diferents per a un sol caràcter

IA = IB > i

IA grup A

IB grup B

IA IB grup AB

i grup 0

IA i IB iGrup A Grup B

iIA i IB

IAIB

grup AB

ii

grup 0

IBi

grup B

IAi

grup A

Genètica

mendeliana

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Page 15: Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT

Genètica

mendeliana

1. Teoria

cromosòmica de

l’herència

2. Lleis de

Mendel

3. Herència del

sexe

4. Herència

lligada al sexe

5. Al·lelomorfisme

múltiple

6. Genètica de

poblacions

Característiques genètiques d’una població

Freqüència en la que es troba un al·lel en una població

Evolució d’una població canvi en les freqüències gèniques

mutacions

migracions

endogàmia

q = proporció A

p = proporció a

q = 1 - p (proporció de A)

q + p = 1 (proporció de A + a)

nombre d'al·lels Aq =

nombre total d'al·lels (A + a)