Breu història d'Atenes

download Breu història d'Atenes

of 13

Transcript of Breu història d'Atenes

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  1/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  La història d’Atenes: línies generals

  L’edat del bronze

  Les primeres grans civilitzacions !e es van"esenvol!par a la #en$ns!la %rega i a les illesa"&acents van ser la minoica o cretenca i la

  mic'nica( La primera )*(+,,-.(.,, aeapro/ima"ament0 es va "esenvol!par so1retot al2illa "e 3reta i va e/ercir !na po"erosain4l!'ncia !e es va esten"re per tot el5e"iterrani oriental( 6a 1asar la sevaprosperitat en el "omini "el mar )talassocr7cia0 iles seves principals realitzacions art$sti!es s8nels se!s grans pala!s9 entre ells el "e 3nossos i:estos9 "els !als !e"en encara restesimponents(

  ;econstr!cci8 "e lpoli "sit "e l2es4on"rament"e la c!lt!ra mic'nica tenen !na gran c7rrega "2espec!laci8( La mGs tra"icional ens in4orma "2!nas!posa"a ona"a "2invasors ">rics9 provinents "el nor"-oest "e l2act!al %r'cia9 !e va provocar la"estr!cci8 "els pala!s mic'nics( Hna altra teoria relaciona la 4i "els mic'nics am1 les inc!rsions "elsanomenats  pobles del mar 9 "els !als tenim not$cia a cr>ni!es eg$pcies "e l2'poca( Cn !alsevol cas9segons la tra"ici8 atenesa9 =tenes no va c8rrer la matei/a sort !e altres centres "e po"er mic'nics9

  potser per la seva poca import7ncia(Cn a!esta 'poca la ci!tat s2engran"ei/ i9 sempre segons la tra"ici8 antiga9 "2all7 va partir !na ona"amigrat>ria !e po1laria "e grecs la costa i les illes "2@sia 5enor( Ee 4et9 =tenes sempre 4o! consi"era"ala mare p7tria "e tots els &>nics(

  L’anomenat renaixement grec (c. 850 ae - c. 650 ae)

  5entre %r'cia sortia "e la seva edat mitjana 9 tam1G coneg!"a com edat fosca 9 la po1laci8 crei/ia is2organitzava al voltant "e petits n!clis "e po1laci8 4ormats per Fa1itants am1 vincles "e sang( =m1 eltemps a!ests vilars es van re!nir en agr!pacions !r1anes a les !als van anar arri1ant tam1G artesans icomerciants "onant lloc a la IJKMN a!est 4enomen es conei/ am1 el nom "e sinecisme( = poc a poc lesIJKOM es van convertir en !na com!nitat pol$tica am1 lleis i instit!cions pr>pies en la !al els se!sFa1itants e/ercien !na intensa vi"a c$vica9 mes important per al ci!ta"7 !e la vi"a priva"a9 con4irmantai/$ la m7/ima "til !e l2Fome Gs !n animal social(

  .

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  2/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  L2e/tensi8 "e la IJKM en 'poca cl7ssica9 generalment9 a1astava !n territori r!ral o PQRS i !n n!cli !r17 oTUVW9 en el !al se sit!ava el centre pol$tic9 a"ministrati!9 comercial i religi8s( Cn a!est incipient n!cli!r17 es van ai/ecar "os espaisN a la part mGs eleva"a9 l2acr>poli )ci!tat alta09 zona 4orti4ica"a am1temples9 "estina"a al c!lte religi8s i a protegir als Fa1itants en cas "e perillN i a la part 1ai/a9 els gransespais pX1lics com ara sant!aris9 teatres9 gimnasos i l27gora9 lloc "e"icat a la vi"a civil9 instit!cional iecon>mica( Cntorn "crates o no1les9 !eacaparaven les principals magistrat!res Yc7rrecs pol$tics9 organitza"es entorn "el po"er Feretat "e la4ig!ra "el rei9 el !al prevalia so1re el gr!p social(#er> a!estes IJKOM primitives van patir "es "e molt prest !n increment "e la tensi8 social entre els"i4erents sectors !e les componien( #er aZ>9 "es "el segle 6[[ ae Gs 4re\ent ve!re !e9 com a mes!rae/trema per a tractar "2alle!&ar els con4lictes socials9 els governs aristocr7tics s8n s!1stit!]ts violentamentper tiranies9 controla"es per !n tir7 !e governava a 4avor "e les classes pop!lars( Cncara !e a!esta4orma "e govern va triom4ar r7pi"ament en molts estats grecs9 a =tenes no stil e/plica l2origen "e la crisi_ Més tard va sobrevenir discòrdia entre els nobles i la majoria durant molt temps. Doncs la seva constitució era entot oligàrquica, i a més eren esclaus dels rics els pobres, ells mateios i els seus fills i dones. I eren anomenats clientsi !ect"mors, ja que per aquesta renda de la sisena part conreaven les terres dels rics. #ota la terra estava repartidaentre pocs. I si no pagaven la seva renda, eren embargables ells i els seus fills. I els préstecs, tots els prenienresponent amb les seves persones fins al temps de $oló, que aquest es va convertir el primer en cap del poble. %racertament el més dur i més amarg per al poble, entre els molts mals del r"gim, l&esclavitud' és més, com aconseq("ncia d&aquesta, patien també pels altres mals, ja que podem dir que estaven desposse)ts de tot(

  =rist>til , *a +onstitució dels tenesos 9 *les reformes de ol!

  3om Fem "it9 mentre !e a la ma&oria "e les IJKOM greg!es s2esta1lientiranies com a reacci8 "avant la crisi "el sistema aristocr7tic9 a =tenes la crisisocial provoca"a per l2aparici8 "e la mone"a9 i els conseg\ents en"e!tament"e molts pagesos i enri!iment "e ple1e!s !e constit!]en !n po"er8scontrapGs "els clans no1iliaris9 van provocar !na s'rie "e ll!ites intestines!e van o1ligar a l2elecci8 "2!n 7r1itre9 ^ol89 elegit arcont el `b ae( La sevare4orma legal va an!llar els "e!tes e/istents9 i lrgan &!"icial

  representati! "e la no1lesa( =!estes re4ormes legislatives9 am1 el temps9van permetre l2aparici8 "e la "emocr7cia arran "e les re4ormes "e (

  Cls Fa1itants "e l2@tica estaven "ivi"its origin7riament en !atre tri1!s )hWKS09 organitzacions socials 1asa"es en vincles "e sang i "e clientela_

  .( jOKkVOM ) jOKk no1les o 1rillants0

  *( SqjROM ) Su9 pastors Yg!ar"a"ors "e ca1res 0

  ( wRjSxOM ) yRj9 artesans 0

  b( IK{VOM ) IK9 g!errers0

  3a"asc!na "e les tri1!s estava "ivi"i"a en 4ratries )hRSVRS0 i ca"a 4ratria en , 4am$lies )jk{0(

  |!atre hWK}SUK~M )freis "e tri1!0 e/cercien com a caps "e ca"a hWK•9 "otze hRSVRSRP e/cerciencom a caps "e ca"a hRSVRS9 i tres-cents sei/anta TRPVOM com a caps "e ca"a jkM9 !e 4eien la4!nci8 "e sacer"ots en les cerim>nies "el c!lte 4amiliar(

  *

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  3/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  Cl po"er e/ec!ti! l el se! nom cl7ssic9 !e Fa prevalg!t9 Gs el "2TRPVOM9 arconts( L2arcont principal 4o!primerament l2TRP }SUKO€M9 encarregat "e 4!ncions religioses(

  ^ol8 va 4i/ar !na "ivisi8 social censat7ria9 Gs a "ir9 1asa"a en el r'gim 4iscal i no en l

  #is$strat va apro4itar la seva 4ama i pop!laritat9 arrel "e les seves vict>ries com a cap "e l2e/'rcit9 per a4ormar !n tercer gr!p9 el "els …IORdR )els "e la part alta09 4ormat principalment per gent F!mil9 !evolia re4ormes ra"icals !e sol!cionessin els se!s pro1lemes( Cn el `+. ae es va presentar "avant elsatenesos re!nits en el mercat9 an!nciant !e Favia estat v$ctima "

  g!7r"ia personal per a la seva protecci89 i l

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  4/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  |!atre anBs mGs tar" els se!s a"versaris el van 4orZar a anar a l2e/ili9 "2on va tornar "e! anBs "esprGs9enri!it i am1 !n e/'rcit am1 el !al va pren"re el po"er(

  #er evitar re1ellions contra el se! po"er9 preng!G mes!res mGs 4erms per a mantenir el se! po"er9 per>am1 la matei/a mo"eraci8 am1 !e s es varealitzar en tres etapes_

  • Eivisi8 "el Štica en tres PQRS9 regions "e po1laci8 e!ili1ra"a_ zona central o ‹OUJjSS9 zonamar$tima o ŒSRdKS9 zona !r1ana o UVW9 cap "e les !als constit!]a !na regi8 nat!ral(

  • Eivisi8 "e ca"a regi8 en "e! "istrictes o VRVV€OM9 "e po1laci8 e!ivalent )ca"asc!na am1 !nnom1re varia1le "e x~ o m!nicipis per tal "2eliminar l

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  5/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  4accions pol$ti!es territorials !e"aven ai/$ mancats "e capacitat "nti"es0 Dipotoont ˆa hWK•

  ◦ ‚ SV“xS )=i7nti"es0 @ia/ a hWK•◦ ‚ ’VP“xS )=nti>!i"es0 =nt$oc .,a hWK•

  —QRS i x~ "e l

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  6/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  "e passar per la }WK•( Les re!nions es cele1raven al tossal "e la Œ€u9 i "!raven "es "e l2al1a i4ins al 4os!et( Hn sacri4ici i !na preg7ria "e l2Feral"9 sollicitant als "G!s el c7stig "els !i Favienintentat enganBar el po1le9 "onaven inici a la sessi8(

  = l

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  7/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  elegi"es en votaci8 per l

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  8/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  Les g4erres 56di74es

  La &ove "emocr7cia atenesa va Faver "2a4rontar prest !na gre! crisi_ D$piasestava re4!giat on el rei "e #'rsia9 els "ominis "el !al s2estenien 4ins la costa"e l2Cge!9 incloent-Fi les ci!tats greg!es "e œ>nia(E7ri!s [9 rei "e #'rsia9 va governar les ci!tats greg!es am1 tacte i proc!rant ser

  tolerant( #er> com Favien 4et els se!s antecessors9 va seg!ir l

  llarg!es llances greg!es contra els ar!ers perses( Cls atenesos van "eci"ir posar en les seves mans lasit!aci89 en4rontant ai/$ la invasi8 persa(La 4lota persa es va 4er a la mar en l

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  9/13

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  10/13

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  11/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  Cn el b`b ae #'ricles va "eci"ir traslla"ar el tresor "e la lliga "pia9 i va ass!mir el control "e l2arcontat9 responsa1ilitat!e9 "es "e les re4ormes "e 3l$stenes9 Favia "2e/ercir la }WK•( ?s el moment "e 3im8( 3im8 va 4ormarpart "el !a"re "

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  12/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  E!rant lplites !e van anar am1 ell aCsparta9 !e no eren precisament arist>crates9 Fa!rien votat9 contra 3im89 a 4avor "e la re4orma( Lpag( EesprGs "e l2assassinat "eC4ialtes i lmica cap a occi"ent( #er a!est "arrer moti! va entrar en con4licte am1 3orint9 mem1re"e la lliga "el #elopon's9 con4licte !e "esem1ocaria en la g!erra(Cl casus belli es va pro"!ir a l2illa "e 3>rcira9 on es lli!rava !na a4errissa"a g!erra civil entre oligar!es i"em>crates( Cn b` ae(9 els oligar!es van "emanar a&!"a a 3orint9 la seva metr>poli9 !e era tam1G !naoligar!ia( 3orint va enviar !na 4lota !e va ser r7pi"ament "errota"a pels "em>crates "e 3>rcira(3orint9 4!riosa9 va preparar !na 4orZa e/pe"icion7ria molt ma&or(Cls "em>crates "e l2illa9 nat!ralment9 van apellar a =tenes9 i =tenes va enviar "e! vai/ells( šo Fo va 4ernomGs per amor a la "emocr7cia( =tenes tenia no!s interessos a occi"ent9 ara !e Favia 4!n"at AXrios a

  la 5agna %r'cia9 i 3orcira )!e estava en la r!ta marina cap a [t7lia0 com a alia"a seria s!mmament Xtil(#er> no va ser 4ins la tar"or "el b* ae9 !n anB "esprGs "e l2inici "e la nostra Fist>ria "e Eice>polis i laseva 4am$lia9 !e totes les parts van estar prepara"es per a !na g!erra total(

  .*

 • 8/18/2019 Breu història d'Atenes

  13/13

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  #'rsia va intervenir en la contesa i 4ins i tot tG part en el res!ltat 4inal9 a ca!sa "e les a&!"es econ>mi!esam1 les !als va 4inanZar a Csparta( Cs van mo1ilitzar grans e/'rcits9 molts Fomes van morir9 =tenes vaarri1ar a l