Butlleti Municipal JUNY 2014 BUTLLETÍ INFORMATIU definitiu.pdf · de l’escola per tal d’evitar...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Butlleti Municipal JUNY 2014 BUTLLETÍ INFORMATIU definitiu.pdf · de l’escola per tal d’evitar...

 • Butlleti Municipal 1

  ULLÀULLÀ

  BUTLLETÍ INFORMATIUJUNY 2014

  SalutacióResum pressupostariNotícies DiversesServeis FormatiusFestes i Activitats SocioculturalsPorgramació Festa Major

  34

  10111420

 • Butlleti Municipal 3

  SalutacióEl nostre Ajuntament com sempre vol dotar de transparència la ges-tió municipal, i per aquest motiu us fem a mans les principals dades econòmiques que conformen la liquidació pressupostària de l’exercici 2013 i que acrediten el bon estat i gestió de la hisenda municipal.

  La liquidació del pressupost és el document tècnic elaborat pel secre-tari/interventor de la Corporació que analitza les principals magnituds econòmiques de la hisenda municipal a 31 de desembre de cada exercici econòmic, i que ha de ser enviat a la Sindicatura de Comptes per la seva validació.

  La liquidació corresponent a l’exercici 2013 acredita un estalvi pressu-postari en positiu de 152.812,22 euros. És a dir els drets reconeguts nets (quantia d’ingressos cobrats o pendents de cobrar) superen en aquesta xifra les obligacions reconegudes netes (quantitat de despeses pagades o pendents de fer-ho).

  Aquest bon resultat econòmic s’ha aconseguit sobre la base d’una bona gestió dels ingressos, que s’ha determinat en una xifra de drets reconeguts nets, en més de 100.000 euros superior a la inicialment prevista, així com també per una contenció de la despesa que ha su-posat gastar uns 50.000 euros menys del previst.

  Aquesta xifra ja prou positiva, agafa major relleu si la comparació la fem no amb els drets reconeguts nets, sinó amb els drets liquidats, és a dir amb els recaptats efectivament. Aquests han estat de 837.000 euros, el que, posat en relació amb les obligacions reconegudes netes de 827.000 euros, suposa que l’Ajuntament, genera tresoreria sufi -cient per fer front a totes les despeses que ha de suportar de forma ordinària. En aquests moments que les administracions superiors fan reiterats impagaments, és un bon símptoma de la bona situació econò-mica de l’Ajuntament. Cal recordar que en aquest exercici econòmic la Generalitat ha generat un deute de més de 47.000 euros en el Fons de Cooperació, que l’Ajuntament ha hagut d’assumir plenament.

 • 4 Ullà

  Per altra banda aquestes bones xifres del resultat pressupostari provo-quen que a 31 de desembre de 2013, el Romanent líquid de treso-reria sigui gairebé d’un 40% de les despeses efectuades aquest any i tenint en compte la capacitat de finançament sense condicionar l’en-deutament actual, molt per sota dels límits establerts, això ens permet considerar que l’Ajuntament estarà capacitat per aportar la part que li correspon per a la posada en marxa de les feines previstes al Pla de Barris, sempre condicionat al gruix principal de finançament que depèn de la Generalitat.

  Resum pressupostariIngressos pressupostatsDrets reconeguts netsDespeses PressupostadesObligacions Reconegudes netesResultats pressupostari ajustatRomanement Líquid de tresoreria a 2013Romanement Líquid de tresoreria a 2012

  2013

  870.000,00 €980.366,48 €870.000,00 €815.812,35 €152.812,22 €327.488,17 €176.761,67 €

 • Butlleti Municipal 5

  PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI

  Durant el que portem d’any l’Ajuntament ha continuat treballant de ma-nera transversal en aconseguir que l’acció de govern vinculi la inversió i l’activitat de manteniment del municipi amb les necessitats d’alguns dels nostres veïns que no troben feina. Mitjançant aquesta nova briga-da formada per dos veïns del poble, s’han realitzat una sèrie d’actua-cions de millora i manteniment que ens permeten gaudir d’uns espais més endreçats per a tothom.

  Des de l’equip de govern s’ha treballat també en un conveni amb el servei d’ocupació de Catalunya que a través del Consell Comarcal del Baix Empordà ens ha contractat durant 6 mesos un treballador que ha realitzat tasques de jardineria, pintura, neteja i manteniment urbà.

  En la mateixa línia de treball el Servei d’Ocupació de Catalunya tam-bé a través del Consell Comarcal va organitzar unes brigades comar-cals formades per 8 treballadors que han anat prestant serveis als petits municipis en camps com la pintura, la paleteria, la jardineria i els treballs forestals. En aquest cas, el personal anava a cada municipi uns dies concrets i en el cas d’Ullà van ser 8 dies al voltant de la Set-mana Santa.

  El darrer conveni que ha realitzat el consistori en referència a les feines de manteniment i millora dels espais públics ha estat igualment amb el servei d’ocupació però aquest cop a través de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal, que van aportar dos treballadors durant 18 dies per realitzar feines forestals i de paleteria en zones o itineraris d’interès turístic.

  A nivell de personal per a manteniment de l’espai urbà, s’ha continuat amb la col·laboració que es realitza amb el Departament de Justícia i que permet la realització de treballs comunitaris al nostre municipi.

 • 6 Ullà

  URBANISME I SERVEIS

  • Durant aquest any s’ha aprovat la sol·licitud de pròrroga per a l’execució del Pla de Barris durant els anys 2015 i 2016, afegint dos anys més de termini als previstos inicialment i amb el compromís per part de la Generalitat d’afegir dos anys més fins al 2020 en cas que no puguin garantir la seva part de finançament.

  • Millora del paviment nu-cli antic. Un dels principals motius pel qual l’any 2010 la Generalitat va concedir el Pla de Barris al mu-nicipi d’Ullà va ser el mal estat del paviment dels carrers del nucli històric. Han passat qua-tre anys i per limitacions pressupostàries la Generalitat no ha pogut complir el seu compromís, però els carrers s’han continuat degradant. Per aquest motiu durant els darrers mesos s’ha treballat en una solució econòmica per evitar que s’accentués el mal estat del paviment i s’ha estès una capa de pintura bituminosa que a més d’homogeneïtzar do-nant una imatge més uniforme retarda els efectes negatius de la clima-tologia i del pas de vehicles, allargant la vida útil del ferm. El consistori és conscient que no és la solució que necessiten els nostres carrers, però la conjuntura ha fet recomanable realitzar aquesta mesura.

  Dins de les feines de millora dels espais públics que han realitzat les brigades, podem destacar un paquet de mesures que han inclòs:

 • Butlleti Municipal 7

  • La formació d’una llosa per al recobriment de la cuneta situada al marge de la sala polivalent. Amb aquesta mesu-ra s’evita la possible caiguda i es millora l’espai de seguretat tant dels vianants com dels vehicles.

  • Millores del camí d’accés al Mas Xiquet, fins a l’alçada del Mas Junqué. Aquest camí d’accés al Montgrí presentava una cuneta de terres formada pel pas de les aigües amb alguns des-nivells importants i sobretot amb una gran aportació de terres al camí de dalt després d’episodis de precipitació. Amb aquesta acció es preveu controlar la degradació del camí per les pluges i reduir el moviment de sediments. Per tal de millorar la seguretat nocturna també s’han instal·lat diversos punts de llum.

  • S’ha treballat en la millora de la zona de descans a l’antic abocador com a mirador del riu Ter, refent les tanques de fusta que delimiten amb el marge del riu i recuperant l’accés per bicicletes que

 • 8 Ullà

  s’havia degradat amb actes vandàlics. D’aquesta manera i sobretot amb la participació de tots els veïns que en fem bon ús podem tenir un espai de parada i de descans d’un alt valor ecològic.

  • S’ha realitzat una pintada de protecció dels elements de mobiliari de fusta, incloses tanques i jocs infantils per tal d’evitar que l’exposició constant al sol de l’estiu i al contrast tèrmic de l’hivern en facin minvar les seves propietats i millorant així tant el seu aspecte com la seva vida útil.

  • Mitjançant les brigades s’ha treballat en la millora de la segure-tat viària pintant els elements de senyalització horitzontal, passos de vianants, stops, cediu el pas, guals. Pel seu estat de desgast en alguns trams eren gairebé esborrats.

  • S’ha reposat la graveta de la plaça d’accés a l’església per tal de reduir la pols que es genera sobretot a l’estiu i evitar el fangueig quan plou.

  • S’ha format una reixa de recollida d’aigües de pluja al car-rer muntanya per reduir en cas de precipitació elevada els efec-tes que l’aigua ha provocat altres vegades en els habitatges propers. Igualment s’han substituït diverses tapes de sanejament del nucli his-tòric que encara eren de formigó i que feien molt difícil el registre i manteniment de la xarxa.

  • S’ha començat a realitzar una zona de tancament al costat del magatzem de la brigada per endreçar la zona d’acopi de material i poder millorar tant la seguretat dels usuaris del camp de fut-bol, com evitar els furts de material d’obres i manteniment. Aquesta ac-tuació està pendent de finalitzar amb la instal·lació de tanca metàl·lica i un petit cobert per al material que ha de quedar sec i protegit del sol.

  • Una altra de les accions que s’ha realitzat ha estat el remolinat del muret que sosté el carrer estudis i que fa de tanca al pati

 • Butlleti Municipal 9

  de l’escola per tal d’evitar el seu deteriorament. Aquesta acció a més de protegir l’estructura del pas del temps ha uniformitzat el parament i amb una pintada deixarà el pati molt més endreçat.

  • S’han realitzat tasques de millora en algunes zones enjar-dinades (entrada de l’escola i jardins del camp de futbol) amb la instal·lació de lona antiherbes i recobriment de pedres de jardí, amb l’objectiu de reduir les tasques de manteniment i retirada de males herbes i disminuir les necessitats de reg.

  Seguint amb el treball realitzat des de l’equip de govern, s’ha aconse-guit finançament per part de la Diputació per tal de acondicionar l’en-trada del poble pel carrer Major, així com reparar altres zones amb el paviment molt degradat com ens trobem al carrer Eliseu Carbó. Està previst executar aquestes feines després de l’estiu.

 • 10 Ullà

  • Recollida d’escombraries. El passat mes d’abril es va adjudicar el nou contracte de recollida d’escombraries del nostre municipi, al present concurs s’hi van presentar cinc empreses de gestió de residus i van haver d’ofertar a més de per la recollida, per altres conceptes com la neteja de contenidors (16 vegades l’any), la recollida de volumino-sos (tres vegades al mes), la neteja viària (26 vegades l’any) i neteja de la zona de contenidors (un cop al mes i juliol i agost quinzenalment) i d’altres millores complementàries. L’empresa que va guanyar el con-curs va ser Servitransfer SL, i està executant el contracte des del 2 de maig i ha suposat a l’Ajuntament un estalvi d’uns 3.000€ anuals.

  • Recollida de vehicles abandonats. S’ha fet un conveni amb l’empresa de serveis Semursa. La finalitat és facilitar als veïns del poble per tal que només trucant a aquesta empresa i signant l’autorització de retirada del vehicle aquesta empresa fa tots els tràmits de transport al desguàs i donar de baixa sense cost per als veïns.

  • Plantada d’arbres skate park, el divendres 6 de juny i amb motiu del dia mundial del medi ambient es va portar a terme amb la col·laboració dels alumnes de l’escola Puig Rodó una plantada de moreres en la zona de l’skate park del municipi.

  • Connexió fibra òptica a l’escola. Des del Departament d’Educació s’estan millorant les connexions de xarxa a les esco-les i durant aquest primer semes-tre s’ha realitzat la distribució de la nova línia soterrada.

  NOTICIES DIVERSES

 • Butlleti Municipal 11

  • Subvencions. Durant aquest semestre s’han demanat diverses sub-vencions a la Diputació de Girona; en conceptes d’Acció Social, ser-veis informàtics, cooperació municipal i cultural, promoció econòmica, medi ambient, etc., i pel funcionament del Jutjat de Pau al Departament de Justícia de la Generalitat.

  • Són diversos els robatoris soferts darrerament al poble, algun d’ells de cable de l’enllumenat públic, per això, i una vegada notificat als mossos d’esquadra, el departament va augmentar la vigilància que realitzen en el municipi puntualment. Cal dir també, que va ser per aquest motiu, que durant uns dies, hi va haver falta d’enllumenat a les zones afectades.

  • Formació Consell Comarcal del Baix Empordà, des del Ser-vei d’acollida comarcal s’han organitzat durant un dia a la semana els mesos de maig i juny unes sessions de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic tal i com estableix la Llei d’acollida.

  L’objectiu d’aquestes sessions és la de donar coneixements sobre la societat catalana per tal de promoure l’autonomia i facilitar la igualtat d’oportunitats per moure’s al municipi on s’ha vingut a viure.

  • Taller d’informàtica, des de principis de setembre i fins al mes de juny, com ja es va fer el darrer any s’ha portat a terme, els dijous al centre cívic un taller d’informàtica en el que s’hi estan impartint dues modalitats.

  Per una banda un taller d’informàtica per a dones nouvingudes en el qual s’apropa a aquestes persones l’ús de les noves tecnologies i la

  SERVEIS FORMATIUS

 • 12 Ullà

  informàtica com és l’ordinador. I per altra banda, s’imparteix el taller d’informàtica per a gent gran en el que assisteixen dones majors de 65 anys. Durant tot aquest curs formatiu s’ha treballat la introducció de conceptes a través d’una metodologia pràctica i funcional per tal de facilitar i donar una proximitat a les TIC de la manera més fàcil i ràpida possible, donant així un sentit i una utilitat al que es treballa a cada sessió, i promovent el benestar i la participació de totes aquestes usuàries com a membres actius de la societat.

  • Taller d’acollida lingüística, tal i com ja es va fer en anys an-teriors, des de setembre i fins al mes de juny s’ha portat a terme un taller d’acollida lingüística per a nouvinguts i nouvingudes que volen aprendre la llengua catalana tres dies a la setmana a la Biblioteca del Centre cívic.

  En aquest curs s’han realitzat 3 tallers diferents segons nivell de les usuàries amb un total de 32 dones; dimarts durant una hora i mitja es porta a terme el taller inicial on es treballa, vocabulari, lectura i es-criptura. I els dimecres i els divendres, una hora cada dia, es porten a terme els altres 2 tallers; en ambdós es treballa vocabulari i gramàtica però es divideix per nivell de les usuàries.

 • Butlleti Municipal 13

  • Servei d’orientació laboral, espai que va iniciar-se l’any 2013, com a continuació del projecte que oferia el Consell Comarcal del Baix Empordà “El Club de la Feina”, i el qual permet facilitar l’accés de l’usuari a possibles ofertes laborals que sorgeixen i que es correspo-nen amb el seu perfil, així com millorar habilitats personals per a una eficient recerca activa de feina.

  Durant aquest primer semestre s’ha augmentat en gran part el nombre d’usuaris al servei. Actualment el servei consta en total de 75 usuaris, 35 més respecte el 2013. De les 75 persones d’Ullà, 25 són dones i 50 són homes. En els últims dies hi ha hagut un gran nombre d’ins-cripcions per part de les dones aturades del poble, però els homes segueixen sent els usuaris més representatius i constants en el servei.

  • Servei d’assessorament de joventut. El Centre cívic acull un servei individualitzat per a joves, el servei d’assessorament juvenil. L’objectiu principal és ajudar als joves d’entre 14 i 25 anys a resoldre els dubtes a través de la gestió d’informació, l’orientació, el suport psi-cològic i l’acompanyament –en alguns casos–, de qüestions diverses que els afecten directament, sigui quin sigui el seu vessant. El servei pretén acompanyar al jove per resoldre dubtes com “acabo l’ESO, i ara què?”, “què vull fer l’any que ve?”, “on puc formar-me?”, “com busco la meva primera feina?”, “a mi què m’agrada?”…. Des del consistori i l’àrea de Joventut s’anima a tots els joves ullanencs que posin fil a l’agulla; és molt senzill: fent la consulta on-line a través del Facebook “Joves d’Ullà” o presencialment, demanant hora de visita al Centre cívic.

 • 14 Ullà

  • Recollida de cartes pels Reis Mags d’orient al Centre cívic juntament amb un taller de fanalets en el que cada infant podia elabo-rar el seu propi fanalet.

  • Celebració de Carnestoltes al Centre Cívic amb un espectacle infantil en format de discoteca-mòbil infantil, tallers infantils i xocolata-da per a tothom.

  Per altra banda, per Carnestoltes també es va col·laborar amb l’es-cola i es va fer un taller de disfres-ses per tots els nens i nenes els quals , a la tarda, es van poder disfressar d’indis, a l’escola, i se-guidament del taller es va fer un petit esmorzar entre tots els pastis-sos, galetes, sucs... que van por-tar els alumnes.

  FESTES I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

 • Butlleti Municipal 15

  • I trobada de cotxes clàs-sics. Es va portar a terme una trobada de cotxes antics que va anar acompanyada d’una ruta per la zona de l’Empordà. En aquesta mateixa jornada s’hi va poder gaudir d’una exhibició de Lindy Hop, d’aeromodelisme i de diversos camions i tractors de ra-diocontrol en miniatura, a més de parades de merchandising. • Casal infantil durant els dies de Setmana Santa per facilitar la vida familiar i laboral de les famí-lies del poble es va portar a terme al Centre cívic un espai infantil on els nens i nenes van realitzar diverses activitats tant artístiques com culturals.

  • Festa de primavera, durant el segon cap de setmana d’abril es va dur a terme per l’aula de música i teatre d’Ullà (AMTU) diverses exhibicions dels alumnes de l’aula de música acompanyades de di-verses activitats per a tots els públics. A la tarda es van continuar amb les audicions musicals i també es va realitzar una exhibició d’esbarts dansaires organitzat per la Casa de Cultura Sant Andreu. Al vespre, es va poder gaudir de la celebració del III concurs Llença’t que porta a terme la Casa de Cultura Sant Andreu des de fa tres anys, i segui-dament un concert de primavera per celebrar l’inici del temps de flors dirigit pel grup musical Bethunders. El diumenge al matí, va celebrar-se una audició a l’església del poble.

  • Campionat de futbolí. Com ja es porta fent des de fa forces anys, el primer cap de setmana de maig va haver-hi a la sala poliva-lent la celebració del IX campionat de futbolí.

 • 16 Ullà

  • Celebració de la festa de la vellesa, en homenatge a les per-sones del poble majors de 70 anys el 18 de maig es va celebrar un dinar popular seguit de ball pel grup musical Què Tal?.

  • Activitats fi de curs, durant els diversos caps de setmana de juny s’han portat a terme les clo-endes dels cursos d’activitats extraescolars que s’ofereixen a Ullà per a petits i joves. En primer lloc va realitzar-se l’exhibició de gimnàstica rítmica dirigit pel club gimnàstica rítmica Esther i seguidament, exhibi-cions teatrals, musicals i de dansa així com del Club Futuresport d’Ullà.

 • Butlleti Municipal 17

  Així com també, la cloenda del curs escolar 2013-2014 de l’escola Puig Rodó el 20 de juny, amb un espectacle infantil a la tarda i tot seguit un sopar amb les famílies, mestres i part de l’equip de govern.

 • 18 Ullà

  El passat 18 de juny l’escola Puig Rodó d’Ullà va acomia-dar el curs 2013-2014 amb el tradicional sopar on hi parti-cipa tota la comunitat educa-tiva. Aquesta festa organitza-da per l’AMPA de l’escola va començar a la tarda-vespre amb animació infantil a càr-rec de Jordi Tonietti.

  Un any més, la cloenda i co-miat del curs és especial, perquè són moments d’emo-cions, records, vivències,... però aquest curs ha estat diferent ja que s’ha iniciat una nova etapa per l’Escola d’Ullà i pel poble. Gràcies a un grup de famílies que van apostar per l’escola rural, i per tant, per la nostra esco-la, van començar un grup de tretze infants de P3 de diver-ses procedències, un grup que ha marcat un abans i un després.

  Evidentment cal agrair als pa-

  res i mares d’aquests alum-nes la valentia, la implicació i el suport a l’escola, a l’Ajun-tament per col·laborar en les despeses i en els espais, al Departament per engegar un menjador escolar, a l’equip docent que ha treballat per ajudar a fer créixer i desen-volupar a l’alumnat.

  Els inicis sempre són difícils i plens d’incertesa. Es va co-mençar amb moltes ganes i il·lusió per poder respondre a les expectatives que ens havíem fixat, tant les mestres com les famílies i l’Ajunta-ment. Ara, mirant enrere po-dem dir que el curs ha anat bé i que s’ha iniciat un camí que esperem que sigui ben llarg!

  Gràcies a tots els que ho feu possible!

  A continuació us adjuntem l’escrit de la col·laboració de l’escola:

  Un curs diferent...

 • 18, 19 i 20 de juliol 2014

  DIVENDRES 18 22h. TRITLLEIG DE CAMPANES I PREGÓ de Festa Major a la plaça d’Espanya; a con-tinuació AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla ELS ROSSINYOLETS

  DISSABTE 19 11:00h. EXHIBICIÓ de GIMNÀSTICA RÍT-MICA amb el CLUB GIMNÀSTIC ESTHER.

  11:30h. TALLER INFANTIL de decoració de galetes al Centre cívic. (Cal inscripció prèvia al Centre Cívic fins el 15 de juliol-. Preu taller 2€)

  PARTIDES SIMULTÀNIES D’ESCACS a càr-rec del Club d’Escacs Illes Medes Montgrí al Centre Cívic

  15h. CAMPIONAT SOCIAL DE PETANCA al camp de futbol.

  17h. ESPECTACLE INFANTIL amb Fefe i cia. i FESTA D’ESCUMA a la Roqueta.

  22h. OBRA DE TEATRE: TEMPS “Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?” de Quim Masferrer a la Sala Polivalent. Preu entrada anticipada 8€ a taquilla 10€.

  DIUMENGE 20 12h. OFICI SOLEMNE a l’Església.

  19h. CONCERT DE MÚSICA I BALL amb l’Orquestra ROSALEDA

  Per a més informació i reserves obra teatre al Centre cívic d’Ullà (9h-14h): 972 75 81 93

  Dibuix: Xavier Palenzuela del concurs “Cartell de Festa Major” de l’Escola Puig Rodó

  Organitza: Amb el suport de: