Cap£­tulo 2 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ... Cap£­tulo 2 - MANTENIMIENTO...

download Cap£­tulo 2 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ... Cap£­tulo 2 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

of 19

 • date post

  25-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cap£­tulo 2 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ... Cap£­tulo 2 - MANTENIMIENTO...

 • ~ ~

  Capítulo 2

  Teoría básica de la electricídad

  L1 dn.:fflCLd.ld ao ,x~ pl.ií'de iY:1Clbll 1)

 • 43 r 42 I L!' vkf'L' CICrt(l ntii';~'ro de protunc:. ~~'i;lan iotimltmenlc Ulili.hh, ;1 un ("'d' 'C,\ ,['ni hr de ek'etronl:s y forman un numero s~me.jallt{' de nnlfrorc'-' Li neUI(n[l ~(Jmo ír:dll:a Sll nombre, no 'll"n;' {'i!.ff;', porq;JC l~l~, ..',JI g,j", de! PWh\!l ~ \!d \:k:i.:~rón :,(,n ,k lJ misílu ir.-..L,J.mrarJ l:P!1 d ~t'¡ \ \1)" rl:mclJ.~ LI ;w(']eo 'Jl'n\~ 'l~'rnpL: "Jrg,l p~h·'.(·,a \ n'.n d"'\lIl'n~,> '> .... mu,'\"~l\ ~'n {llbll:l~ ulf('"~kd'lr dd !llh~kll. dt:pl'"lldi("n~h' d nÚ11lcn' dI.' ~~ta~ del n,HnCI'O de d,.',·lroHl'" qllC t';,;un ~'lI :lr!)¡la t n \_d~Lt (lrbll;~ Sllhl 11i..'I1Cn l:i1h,da un t"lll!\)e-l"I¡ m;l>;lah' .-1," ckdrnn,:... Ld'. rlltllel.¡'o­ ....ualr0 I"rhil~\'- pU~dCll :l;:nmmJar '>,lllanh'Tl!e .1, :'L IS '" ,-' dei.:l!l'w'~, r~" pc;,:uvamtntt' La Flr ~-2 Ilu,lra, ,h:' UIM 1]):tnCJ,\ ~;lInp'::' tI ,·~t\Ul\W.l i.h~ ~¡)'" ;i\l\H\O'>, ..le \ ,\1 ¡n~ ,.:1¡>ITU~I1(i): •.

  Aun"-jll~ el núd"o C~J11tle!H.: mú

 • 44 f·I"IHM~NIU~ lll. UI'CfRII ¡P"Il' LLCC1IH",!t. ..

  Elccrrom!Y } flujo dI! CtJrril'ffU, Lo.l lOfflCllle e k..:U1Gl !le ck:>lnhe 'l!in dntr"l!l" en l!H)qmlcnto ,) \:i)!)W un f1l1J') de electll)lWS. El cohre,

  ,1 ,jlh. \11 " el alUnl1lll11 Vln conduetllfc.ue '''' rn,i1tll;dc·, 1

 • f" ',)l \ '" le" ¡ ", l)f El k ( r!(/( 1/l '\ l 1 f fr' ( "'--! ~46

  Cuurpo n.,utro

  Cut>r ~~(J neutro

  (E_~·-~_"~~N~-~'.~~i-~"I) ! al ({1)

  t '" t •

  , . . \,... ,.Wr'P0 que se

  (lC'r

  Cuerpo C;:lrgt)do ~:: UlHPlJ cl1rgado nd\J,Hivjn1f;nte

  ib! nevat¡VSPli.~nte ,

  '1,. Tierra

  'b'

  Cuerpo carQ,ldo c, uerpo c&rgado, pO.ít,vam"nte negativamente i

  '''_L:~·-·~-·-r';1H prc~lOn. SI la dc>carga 11l'lle lugar ten un,1 gran ¡,\ldlSlnn. u! ,',)¡¡¡,l und bola u csfera, l\ls

 • 'ó',¡U.\1J. '"',.¿1:1> l)f ~! 1( ¡íllh ckdh'ue' \ ¡Idd dn:lróu que alcalll:! la nuhc ncutl,du,¡ al(;!J¡.tld (h' qJ\ carga'.. N("¡f'!l}dlrnCnlr C'-...te pn)¡".:t"~o dt~~(;argd

  • '''llj'i< l,¡llH'tJ1c' la nuhe Sin cmb,HI!.btlClU­

  ',¡ fl\~ ',e t'rdH.,·O d ~hlt'VU(_H..LHrH'·¡Ht\ tI p~trarrd~.'n\' puede \Cf nl(i,\ blcn

  -/

  u

  f 1L,.tl l,Jl (.lrfiJ'" W1!

  i> g,l'- "PU('''LI'>

  11 URI,\ fl,\,lr '\ 1JI J" tCH ¡Rtr IllAP 49

  una amt~ndlá que una prOln;uón, ya que faCIlitará la de~carga de Ji', llubc\

  Lm üblcto, alto, y al~lado'i en c~paClos abIerto:, taJes COflW una al­ qunu ¡) un ;úboi dJ,lado en un terreno grande acumulan las cargas rápi­ ,jalllnlll y ,on, por tanto. presa fúell de los r:l\n" Los edlllcI03 con (',­ ¡fll.'tur;¡ (Í\' .ll:Cf(' de una Ciudad tienen nUITlCrd,a' partes met;\líca~ que 'i,' c\lIcnden h'bta dentro de la tierra y. por tan lo. llenen una buena pro­ tCi..>.;jon

  2-6 Campos electrostáticos

  Campo t'lectroltúticQ. La Fíg, 2-4 mdlc' dl~tmtas 1. toirnlm:n ,e conocc como ('¡Jmpo dt' fua::u,

  U!tca\' de fuerza elretrosláticas, El campo de los alrededores de un \.llnpn L';¡rgadll \C represcnt,¡ generd¡mente P'" iinca~ J. las que se deno­ '11I11an /'>'1('(1' ,k /ll 1m,;", de kh ;¡lted~durt\ de l¡t1¡1 ,H !!a pOSItIVa 5e cllbujan slempr!! '¡alJend(\ de la carga, para una c.Irga neg¡lllva se dibUjan cntrando en di;¡ L" !'!I(, :'J) llu~tra el empico de lineas para rcprescnt:n el campo ,le in, ,,¡Irl'dcuorcs de una carga positiva y de una negatlv;L '''''nlra, que la ¡Ir : ¡{I du,¡ra el "l11lro electro,tauco dehido a cargas Iguales v \lb­ 1, llll;l'

  fu,·, ,,il cnlrr ,ttrt:0'" 1,. Flg, 2-11 muestra dos cargas negal!";'" ':L lu.,U.ia, ,1 un {t'n!(q'('iri.~ de dl~lan(id Las cargas se rcp:~len {"n1re

 • 50

  n NJ)'\MINl()S in fLHTRICID;P L' f- I fRtJi'lJ(' '\

  rJ¡Od"'t '-0 8·_·_····· 1 dina Flr, .'.¡)

  '7:: q¡

  El PMl'lIául )' el I'ultlo, Paf,; fI!'oduclr una :::Ife I '.•",.• U;""Ii, ,.1, ,1 \ca PU\llila o nq¡alJ"a, 'c 1".. ,. ',¡:ncrglll P:Jr., u",, [,., t'lc'clt'''it'' dl uil;J [1usJl'ilín ;¡ 01 fa, la carga post'5 (h~~t.TllH,' (,('HllU un phJt~h) l":tqt,H.I¡ 1 pu~· ..h~ tJ ~l..>nLl >:lLt!hln un ;";PlhjUi..,t\}f i~,'JbL} "\.' .... ~,fJ.;;.'~ Lt ,'lj\'.'

  d", pllllllh de pult:nLF¡1 ..!ldn: flUltJTl dC"lt.:h: t,'¡ pdh~fl",.i,J! lll~l'" h,ll\l ~ll rn;,'¡.\ ..dtt l . \/ 11'" l'\tr,Alll,h "h) \. !f~l\' \e ,,:ont: Ill,l' ,¡Ji"tlm,l" ¡"'l',> Fut'r:.a t'/"cfroTnotri:;; (/ FE;\{. SI 'é qUll'rt: IIldIlll'flc:¡ Uf. IL¡¡, de ,:1",

  lr\HH.:':,,> h..n yU~~ dplJ\...':.tt un.t Ptl~'ultll ,,,' pn,."~cnL! un \olLllt.,· ;.' dd~rt'n,:l,l ~i,,· r\\tt\.~llt u! ("11 !eh ~>\trenld''¡ de' ,,';hL.1 eknk'llt\) Lkl ~'lrcU1t¡., t>i(.l, \l}¡ltllt"" ',{.' ,hTt"P'(¡ Dan J nll.:~nud,,\ ,.dU!U\ d( (~"H!:'n

  FE/H, raida dI' tl'fl.Iíán J' diferl'ncia d,. rarencitlf. ¡ Jet'''\', ,[ ,.¡U, '. uIlluá Id nl!~rn;t unhlad paLJ Id :i..~nL la \.:alda lit' ll~íhh\f\ )- la d¡h-n"n ...'I,¡ de p>lll:n,:IilL puede 't'r d11kl1 '11 tl l ('>L.d)l~·\. dUd ,j;t, f\:nCla de- pu(Crh'1.di entre In" dt.,h ptd)tn~ !"'utrl" hh, q 'o,,"' j::""~

 • fl¡ ¡.¡ '''IH,''IF'lTO, ~Jih' lJ'" tPtLHl V ,h' id \clc~calad ((\tl Ll t1u~ '\c h"h...oe l:~t(· e', ,1 p,¡n'.if'I,' !la"". dc l;l dm,¡rnn" del aitl'rn,lc!pr, la prrnlcr,¡ produn' una "n¡¡en\c' ""II!liJl!,1 " c'I ~q!Llnd,' llna ,dtern" LSlt' e, ti mc1ch.iu nril, r'l ~h.t;\.n ih:- uhh~nt l }!Lindt:\ c~int¡d;ldc~ de t'ner!úa ctccln~a dI.J"1HÍt.' .:.\

 • ';.;,

  ::

  ::

  - ~

  -~ [ ~ -

  > ~

  : ; ,

  ~ ' ~ ~ - - ~

  " ,-'

  ) ~

  =

  "..

  '" A..J

  : :

  .(

  - /

  -.::; o ...., "1

  I ¡•• !.'.,.':"." f; :; ;l 'l, 5

  - -

  '-, , / - ,

  -. :.,.

  -.

  -' -~ :,..

  ~ F;<

  __ :J;

  -,

  .., - ro U

  en, "1

  ~'" ,­~-

  '

  ",->, 7"

  '...)

  " -­

  ; -

  -

  - ~" =

  " .;

  ::; ~.,

  " p

 • 66 l : ..... PA 'A i-}., l u'\ lIt ~ t H 1 RH H) i\n LI l CT fU }.'''I.:1( '\

  COrriente continuaI I 1:: lJ ti ~ f,! 'IJ f!!'t

  ,1. t l1"nlt>ülJ

  ~ ;¡¡ .,e "ft ti ,.h f:: ._ (, _ CQrrt#.'!f1t~ oulllat"H i.a r; 1 '1 '1 I'tr~ 1 ? .1 ,- "O

  r i43n'lPO' 1'::'°

  \~ " ., e jJII'} ~~ "'~ Corflent dc energía U vel dc"ud' de radiO p.>rlátllc~ 1.' \I1strlllTlcnlos ek"ClrÓntcos. conslstc en el empleo de una bobl' lla vlbratorw el1 su fuenle de alimentaCión p'lra elevar el rrhtlvamente bajo volta¡e de la hatería al alto voltaje que se requí"rt, ('11 el ¡ ",cptor de ,¡¡dí..) (1 ca d Instrumento electrónico. Otro procc(hmlento de ínterrumpír una comcnte por medIOS electrómclls c.'> apli(ar en los wtervalos de tiem­ po d

 • ,.

  - .­

  ~-

  --' =

  /

  ',-

  , :o :E.

  ~ _

  ,. './

  -;

  - - ; "

  _

  _

  A • •

  ....... N

 • ... ce

  o

  . ~

  '" ­ '"e

  :: ':­

  ':.; ...,:.

  ...::: "

  _. :;

  N

  .­, N

  (...-, e ~

  ; (~I

  ~ cj =

  :: ~

  u~-:;

  . ~ O ~ ; - _ ; · ~

  -::,

  ... -:..~

  '''':j:

  ...

  ~-:;

  ~

  ? "-' ,­J

  o p u n ~ . ) "

 • ';;; ~

  ~

  ,.,;.¿ '.,

  / <

  M ~. N

  ¿:

  ','

  ~- c:

  2; '~ :,

  . /

  1 .)

  --,; e

  =,,¡. ,2

  ~

  ~ . ~

  ~ ,

  --'" u

  ,.{ ,.¡

  ! ~ ' ~ 5 : _ : ; ~ ~

  ~.J -::Y::.........

  e

  { ~ ~ ..2 ­

  ;;; r"

  ::;

  '..) ~...

  "...; ~

  ,.

  : /

  ­ -

  -c r

  ' ~

  ,_..

  "'1'

  "

  ...

  ...,. -""'!

  e

  ¡:cJ _

  . ~

  ~-s:::3 ~

  '1

  e: :/'

  f ;-:.-:;

  ;.;

  ---::; -

  f - -. c...-.g

  :3 ;....

  ~

  ~~ ~

  f e \ ­

  r ~

  'f,

  '. ~ - g

  '~-~

  < :

  ~ J

  ~~ . ~

  ::!

  ::: '.­

  o ~

  .;,!: l,(}

  ':....­

  Ñ

  ,-­ :.::.

  '< ',

  E -;'

  ~

  ~.. ~

  ~ ~

  .;:

  ;/.: o

  /) 2

  j

 • --

  , I

  - 4

  ~

  .., ¿ ~ ...c :":

  ---2

  S .3 -=­

  f::

  :.; e ::t c.. /"

  t: o

  -<

  >­o '"' ~ E

  .-' ::: ~ ~J

  ,::; '".)

  \/

  -2

  ~ 5 ~ 5 . _

  :::

  2 ~

  ~ ~

  ~

  2.~ ,:....

  7

  <

  :: :::

  f V

  ''''; C.

  S :;:: -;

  ->

  :: -'

  e " "1

  2

  ::;

  :;

  5 i M

  .r

  ~

  ~

  f " e.

  ~ - : ;

  ,~ ..s -< Z

  r-;

  Q

  ~ .

  t -~

  e , ,=;.

  ~

  -

  ~ . : :