Caracter propi

of 12/12
www.fedac.cat CARÀCTER PROPI Identitat i Carisma Anunciata
 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Caracter propi

 • www.fedac.cat

  CARCTER PROPIIdentitat i Carisma Anunciata

 • 2 CARCTER PROPI

  JUSTIFICACI 3

  LA NOSTRA IDENTITAT 4

  ESTIL EDUCATIU 5

  TIPUS DEDUCACI 6

  PERFIL DE PERSONA 7

  LNIA PEDAGGICA 9

  COMUNITAT EDUCATIVA 10

  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 11

  NDEX

  La FEDAC (Fundaci Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll) assumeix el carcter propi de les Dominiques de lAnunciata

  Gener 2014

 • CARCTER PROPI 3

  Tota persona t dret a una educaci adequada i la societat ha doferir-li els mitjans necessaris perqu pugui rebre-la.Aix suposa: la llibertat de crear i dirigir centres educatius. la llibertat delecci de centre per part dels pares i mares, primers educadors

  dels seus fills. la llibertat en el desenvolupament de la funci docent en el marc del Carcter

  Propi de cada centre.Les lleis vigents de cada pas estableixen que els centres educatius tenen dret a definir el seu Carcter Propi, per tant, donat el pluralisme de la nostra societat, es fa necessari que les persones i les institucions manifestin clarament els trets de la seva identitat.Dacord amb aix, els nostres centres presenten el model educatiu que ofereixen. Volem aix exposar, a la societat i als organismes oficials competents, les lnies fo-namentals de la nostra proposta educativa. Manifestem que s una proposta basada en la doctrina de lEsglsia catlica, en la voluntat del nostre Fundador; Pare Francesc Coll, i amb lobjectiu doferir un servei a aquelles famlies que volen una educaci cristiana per als seus fills. s una oferta educativa clarament definida i al mateix temps respectuosa amb totes les altres op-cions, i haur de ser coneguda i acceptada per tota la comunitat educativa, almenys des duna actitud de respecte.Els principis educatius que oferim en aquest document han de ser la base del nos-tre quefer educatiu, a fi que, de forma coherent, i amb sentit de responsabilitat, collaborem plegats per oferir una educaci integral als nostres alumnes.Amb aquest Carcter Propi fem pblic el nostre comproms de servei a la societat i a lEsglsia com a escola cristiana inserida en la cultura del nostre temps i en la realitat social que ens toca viure. Volem que la proposta daquest Carcter Propi arribi a ser leix que faci convergir les illusions pedaggiques i lacci formativa de tots els que constitum la comunitat educativa dels nostres centres.

  JUSTIFICACI

 • 4 CARCTER PROPI

  Les Dominiques de lAnunciata constitum en lEsglsia una Congregaci religiosa de vida apostlica inserida en lOrdre de Predicadors. El Pare Francesc Coll va fundar la Congregaci confor-me al carisma dominic per oferir un servei geners a la Paraula de Du anunciant la Bona Notcia a tots, especialment als nens i joves, a travs de leducaci. El seu desig era que les germanes ensenyessin la vertadera doctrina per les poblacions grans i petites i illuminessin daquesta manera les tenebres de la ig-norncia.El nostre Pare Coll, a travs de la seva tasca apostlica, va intuir el valor i la transcendncia de leducaci per a la formaci de la persona, per al b de les famlies i de la societat i com a mitj privilegiat devangelitzaci. Ha estat la voluntat de les dues provncies de Catalun-ya, la de Sant Ramon de Penyafort i la de la Mare de Du del Roser donar continutat a aquesta tasca educa-dora mantinguda per les germanedes Dominiques de lAnunciata durant ms de 150 anys, amb la creaci de la Fundaci Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll -la FEDAC- i compartir la nostra missi apostlica amb totes les comunitats educatives dels nostres centres.Els nostres centres es defineixen com a escola catli-ca que participa de la missi apostlica de lEsglsia dacord amb lesperit i la voluntat del Fundador.Segons el carisma rebut i la trajectria seguida per la Congregaci, la nostra opci preferent sorienta als ms necessitats.

  LA NOSTRAIDENTITAT

 • CARCTER PROPI 5

  Fidels al desig del Pare Coll farem dels nostres cen-tres educatius llocs de promoci humana i evangelit-zaci, inserits en la realitat, on es doni lanunci de la Paraula, se celebri la fe, sajudi a la maduraci perso-nal i al comproms social.

  Donarem prioritat a les caracterstiques prpies de lestil dominic: Educaci des duna comunitat, en la que tots els

  integrants assumeixen el comproms de mante-nir-la viva i en renovaci permanent, i posen els mitjans per a aconseguir-ho.

  Aprofundiment en la recerca de la Veritat i adhe-si a ella, mitjanant lestudi i loraci.

  Sntesi progressiva i harmnica entre fe, cultura i vida.

  Respecte a la dignitat de la persona i conreu dels seus valors peculiars.

  Senzillesa, obertura, actitud positiva, compassi, misericrdia i proximitat a tots, en especial als ms necessitats.

  Vivncia de la fraternitat en un ambient de dileg, participaci, corresponsabilitat i solidaritat.

  Amor filial a Maria, Mare de Jess.

  ESTILEDUCATIU

 • 6 CARCTER PROPI

  Els nostres centres volen ser una alternativa inspirada en una concepci cristiana de lhome, de la vida i del mn, participant aix de la missi evangelitzadora de lEsglsia.

  Fidels als trets de lescola que volia el Pare Coll: Proposen un model deducaci integral i harmnica que afavoreixi el desen-

  volupament de les capacitats fsiques, afectives-emocionals, intellectuals, socials, tiques i transcendents dels seus educands.

  Eduquen des duna comunitat que, promou el respecte a la persona i la convi-vncia fraterna en un clima de senzillesa i proximitat, estant oberts a tothom, acollint i acceptant la pluriculturalitat.

  Susciten una actitud crtica, oberta, dialogant i responsable davant un mn globalitzat, plural i en constants canvis.

  Orienten i acompanyen la famlia en la seva missi de primers educadors dels seus fills, oferint-los mitjans per a la seva formaci i canals de participaci.

  Ofereixen un servei educatiu des dels valors evanglics i acompanyen lalum-ne en el seu procs de maduraci en la fe i dintegraci en la comunitat cristiana.

  Promouen la devoci a Maria i inculquen lamor al Pare Coll.Com a Centres en Pastoral, les estructures, el procs educatiu i lambient escolar, han destar impregnats dEvangeli, fora que transforma les persones i institu-cions i obre a la universalitat i a la solidaritat.

  TIPUSEDUCACI

 • CARCTER PROPI 7

  Educar en un centre de la FEDAC implica promoure i potenciar amb nim esperanat una educaci integral que desenvolupi totes les dimensions de la persona.

  Fsica, afectiva i intellectual: Saccepti a si mateixa des de les seves possibilitats

  i limitacions; sigui acollidora, dialogant, senzilla; tingui una actitud positiva enfront de la vida, della mateixa i de tot el que tenvolta.

  Valori i visqui la relaci familiar. Exerceixi la seva responsabilitat sent fidel a la pa-

  raula donada, assdua en el treball personal i les-tudi, i compromesa en la recerca de la veritat.

  Desenvolupi els hbits de la bona convivncia i la participaci en la vida escolar.

  Conre la seva interioritat, la reflexi i el silenci; lexpressi de les seves vivncies i sentiments; la capacitat dempatia, dadmiraci i dagrament; el desig dautenticitat i de sinceritat.

  Social: Adquireixi la capacitat per a la relaci interperso-

  nal i per trobar sentit a la seva vida en el servei i en el comproms social de manera solidria.

  Tingui una actitud de respecte i defensa de la vida en totes les seves manifestacions.

  Valori la persona i el seu entorn, es comprometi per la pau, la justcia, la llibertat i la democrcia.

  Sigui sensible i oberta a les altres persones i a les seves necessitats, capa de comprendre i tenir en compte els sentiments dels altres i de treballar en equip.

  Doni especial importncia, en la nostra societat multicultural i multirreligiosa, a aspectes com: el respecte a la diversitat i singularitat de les per-sones, la participaci en lexercici democrtic, el creixement de lamistat, lestimaci de la prpia cultura com a font denriquiment personal i grupal.

  PERFIL DE PERSONA

 • 8 CARCTER PROPI

  tica i sentit transcendent: Experimenti processos de coneixement i vivncia

  del missatge de Jess; conre i exerceixi activitats i valors dobertura a la transcendncia.

  Sobri a la recerca de la Veritat a travs de la Pa-raula, segons el nostre carisma dominic.

  Arribi a identificar-se amb la persona i missatge de Jess de Natzaret i descobreixi la seva condici de Fill de Du i germ de tots els homes, compro-metent-se en la collaboraci i la transformaci de la societat segons lEvangeli, des de la conscincia de la seva pertinena i participaci de lEsglsia.

  Tingui Maria com a mare i model de vida.

  PERFIL DE PERSONA

 • CARCTER PROPI 9

  Entenem que lalumne s el centre del procs densenyament-aprenentatge. Aix implica: Ajudar-lo a descobrir les seves capacitats i la responsabilitat de desenvolu-

  par-se per crixer com a persona. Potenciar lautoestima perqu lalumne se senti feli amb si mateix i en la re-

  laci amb els altres. Promoure una disposici favorable per a la formaci permanent i per a ladap-

  taci a situacions noves. Desenvolupar la capacitat danlisi crtica i lexercici de la llibertat. Considerar lorientaci i lacompanyament com a eixos de lacci educativa

  per al creixement personal, el procs daprenentatge i lelecci professional i vocacional.

  Formar per al bon s del temps doci en les seves diverses manifestacions. Seguir una metodologia activa, participativa i creativa adaptada a la diversitat

  dalumnes; oberta i flexible a les innovacions didctiques de cada moment. Facilitar una preparaci bsica en lmbit de les noves tecnologies de la in-

  formaci i de la comunicaci, perqu aconsegueixin, amb sentit crtic, nous coneixements.

  Crear un ambient escolar que afavoreixi el dileg, la convivncia i el respecte a laltre.

  Fomentar la cooperaci i el treball en equip, valorant les perspectives, expe-rincies i formes de pensar dels altres i evitant la competitivitat.

  Inserir la tasca educativa en la realitat de lentorn acceptant i vivint la pluricul-turalitat com un valor que enriqueix la persona i el grup.

  Impartir lensenyament religis escolar, dacord amb les orientacions de lEs-glsia catlica, des dun ambient de respecte i llibertat a les altres religions i creences.

  Desenvolupar la dimensi tica i transcendent, facilitant a lalumne mitjans que el portin a la trobada amb Jesucrist i al comproms en la construcci dun mn ms just, ms lliure i en pau.

  LNIA PEDAGGICA

 • 10 CARCTER PROPI

  La comunitat educativa est constituda per: lEntitat Titular, direcci, professors, alumnes, pares i mares o tutors, personal dadministraci i serveis i altres persones que participen en lacci educativa del centre. Cadascun daquests estaments t un paper especfic i unes responsabilitats prpies, contingudes en el Reglament de Rgim Interior del Centre, que shan dharmonitzar, a fi daconseguir una educaci integral i de qualitat.La comunitat educativa dels centres de la FEDAC, des del testimoni i anunci explcit de Crist, far present els valors evanglics i els propis del nostre carisma dominic.El comproms que assumeixen tots els membres en formar part duna comunitat educativa porta a desenvolupar el sentit de responsabilitat i pertinena al centre, i conseqentment a: Compartir la missi i collaborar en tota lacci educativa. Comprometres en la formaci permanent i participar en la formaci institu-

  cional. Reconixer i respectar les diferncies; recolzar-se mtuament i valorar el tre-

  ball personal i dequip; prioritzar sempre el b com sobre el particular. Dinamitzar un procs daprenentatge i creixement personal que tingui en

  compte les necessitats dels alumnes, de la societat i de la comunitat educati-va.

  Acollir, respectar i compartir amb les noves cultures, i desenvolupar progra-mes per a la convivncia.

  Fomentar els mitjans que facilitin la relaci entre els estaments que confor-men la comunitat educativa del centre i amb altres centres de Dominiques de lAnunciata.

  Promoure la collaboraci de les famlies per a tots ells.La construcci duna autntica comunitat educativa cristiana s lobjectiu que pre-tenem i el comproms que tots hem dassumir.

  COMUNITATEDUCATIVA

 • CARCTER PROPI 11

  Els centres educatius de la FEDAC han destablir una estructura organitzativa dacord amb aquest Carcter Propi i la legislaci vigent de cada pas, que garanteixi la participaci i corresponsabilitat de tots.LEntitat Titular s lltima responsable de la gesti i funcionament dels centres, amb vista a aconseguir els seus fins educatius.El Reglament de Rgim Interior ha de recollir el conjunt de normes que regulin tota lactivitat del centre i garanteixin ladequada coordinaci dels estaments de la comunitat educativa.En la gesti del centre sha de vertebrar adequadament la intervenci dels dife-rents estaments a travs dels oportuns rgans unipersonals i collegiats, garantint la participaci. Aquesta ha de ser expressi dun intens sentit de responsabilitat i ha de tenir com a punt de referncia el respecte i estima als principis i valors que constitueixen la identitat prpia del centre.Aquest Carcter Propi t un valor normatiu per als centres de la FEDAC i, en els seus continguts fonamentals, serveix de referncia per a altres documents particu-lars i per a lelaboraci del Projecte Educatiu del Centre.

  ESTRUCTURAORGANITZATIVA

 • www.fedac.catT. [email protected]

  FEDAC AMLCARAmlcar, 1008031 BarcelonaT. 933571554

  FEDAC GIRONELLASt. J. Baptista de Salle, 208680 GironellaT. 938250426

  FEDAC MONISTROLGermanes Dominiques,108691 Monistrol de Montserrat T. 938350181

  FEDAC RIPOLLETIsabel la Catlica, 2008291 RipolletT. 935809566

  FEDAC SANT NARCSPare Coll, 317005 GironaT. 972233142

  FEDAC ANGLSRaval ,1917160 AnglsT. 972421206

  FEDAC GUISSONARaval Bisbal, 4225210 GuissonaT. 973550082

  FEDAC MONTCADAMajor, 2908110 Montcada i ReixacT. 935641696

  FEDAC SALTLlarg, 6017190 SaltT. 972233681

  FEDAC SANT VICENDoctor Trias, 7608295 St Vicen CastelletT. 938330305

  FEDAC CANETVall, 1208360 Canet de MarT. 937940790

  FEDAC HORTACampoamor, 4908031 BarcelonaT. 934274496

  FEDAC PINEDADel Mar, 4408397 Pineda de MarT. 937623292

  FEDAC SANT ANDREURamon Batlle, 4108030 BarcelonaT. 933468001

  FEDAC SRIACtra. Balsareny, 10-1208260 SriaT. 938694173

  FEDAC CASTELLARPasseig de Tolr, 2208211 Castellar del Valls T. 937145385

  FEDAC LLEIDAVallcalent, 4025006 LleidaT. 973282563

  FEDAC PONT MAJORPont Major, 2117007 GironaT. 972207279

  FEDAC STA COLOMAPlaa Sagarra,1008922 Santa Coloma de Gramenet - T. 933861031

  FEDAC VICPare Coll, 1508500 VicT. 938893351

  FEDAC CERDANYOLAFrancesc Layret, 55 A08290 CerdanyolaT. 935802875

  FEDAC MANRESABruc, 45-4708241 ManresaT. 938728400

  FEDAC PRATSEscoles, 408513 Prats de LluansT. 938508189

  FEDAC SANT FELIUPont de Terme, 508182 St.Feliu de CodinesT. 938661127