Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

of 224 /224

Embed Size (px)

description

Catálogo que recoge los fondos documentales pertenecientes al canónigo Antonio López Ferreiro y custodiados en el Archivo de la Catedral de Santiago. Contiene documentación desde época medieval.

Transcript of Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Page 1: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 2: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 3: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

A COLECCIÓN LÓPEZ FERREIRODO ARQUIVO-BIBLIOTECA DA CATEDRAL

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Page 4: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

© CONSELLO DA CULTURA GALEGAPazo de Raxoi, 2º andarPraza do Obradoiro, s/n15705 Santiago de CompostelaTel. 981 957 202 Fax 981 957 [email protected]

Proxecto gráfico e deseño de cubertasMANUEL JANEIRO

ISBN 978-84-96530-80-5Depósito legal VG 1652-2008

ImprimeMabel Aguayo, CBPontevedra

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M.A colección López Ferreiro do arquivo-biblioteca dacatedral de Santiago de Compostela / Xosé M.Sánchez Sánchez. — Santiago de Compostela :Consello da Cultura Galega, 2008. — 221 p. ; 24cm. — (Fontes para a historia de Galicia ; 10)D.L. VG 1652-2008. — ISBN 978-84-96530-80-51. López Ferreiro, Antonio, 1837-1910. 2. Catedralde Santiago de Compostela (A Coruña). Arquivo--Catálogos. I. Consello da Cultura Galega, ed.

Page 5: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

A COLECCIÓN LÓPEZ FERREIRO DO ARQUIVO-BIBLIOTECA DA CATEDRAL

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

XOSÉ M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSELLODA CULTURAGALEGA

Page 6: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 7: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

PRESENTACIÓN

A posta en valor do acervo cultural de noso é un dos compromisos asu-midos polo Consello da Cultura Galega desde a súa creación, hai algo mais de vintee cinco anos, e unha das súas liñas de traballo e iniciativas editoriais.

A esa xa importante oferta ao servizo de investigadores e estudosos vén asumarse agora A Colección López Ferreiro do Arquivo-Biblioteca da Catedral deSantiago de Compostela, resultado das tarefas de estudo e catalogación realizadaspolo medievalista Xosé M. Sánchez Sánchez.

Antonio López Ferreiro (Santiago de Compostela, 1837–Vedra, 1910),cóengo da catedral compostelá, historiador, arqueólogo e escritor notable, é unhafigura sobranceira da historiografía galega do século XIX. Autor de máis de centítulos, entre os que figuran libros, folletos, artigos e traducións, significousetamén nos traballos de transcrición e publicación de documentos inéditos a tra-vés da súa Galicia Histórica. Materiais, documentos e fontes moi diversas que estu-dou e conservou e que lle servirían para o seu labor, que ben pode resumirse namagna Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. Once tomos e508 apéndices elaborados por encargo do Cabido, do que o historiador era parte.

As publicacións, o legado reunido e a súa atención e coidado a todo esepatrimonio documental e bibliográfico falan da extraordinaria importancia desacolección, que viviu diferentes avatares tras o falecemento do historiador e antesda súa entrega en 2000 ao Arquivo da Catedral. Empezaba así o definitivo rescate doseu legado, que ata ese momento pasara desapercibido, e dábase o primeiro pasopara analizar, valorar e catalogar a documentación para xeral coñecemento.

Punto de converxencia da historia coa erudición, o legado documental ebibliográfico de Antonio López Ferreiro convértese agora en obxecto de estudo e inte-rese, en fonte a dispor de historiadores e investigadores, que saberán apreciar as398 referencias anotadas no libro que o Consello da Cultura Galega agora publica,que se ofrece como necesario complemento da gran contribución historiográfica, cul-tural e literaria do cóengo compostelán.

Page 8: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Nas vésperas da conmemoración do primeiro centenario da súa morte,que se cumprirá en 2010, temos a honra de ofrecer esta achega que ha servir para quevexan a luz outros traballos sobre a contribución de López Ferreiro, fillo predilectode Compostela e «bó galego, bó sacerdote, bó historiador e bó literato», como rezaa placa colocada na casa onde nacera hai 172 anos.

Ramón VillaresPresidente do Consello da Cultura Galega

Page 9: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

PRESENTACIÓN

Antonio López Ferreiro é unha figura verdadeiramente polifacética: arqueó-logo, paleógrafo, historiador, literato... Cada unha destas facetas merece un estudopormenorizado e ben seguros estamos de que no próximo ano 2010, centenario dasúa morte, levarase a cabo con especial competencia.

Como home dedicado á historia, López Ferreiro foi un decidido compila-dor de documentos. Puido manexar de modo moi habitual e directo os que noArquivo da Catedral estaban ao seu alcance; pero a súa mirada escrutadora chegoua toda clase de arquivos: notariais, colexiais, monásticos, conventuais... Podemosdicir, ademais, que o gran prestixio acadado pola súa sabedoría e bondade abriu-lle todas as portas, propiciando pescudas e achados.

As facilidades que obtivo deberon de ser totais: extraeu documentos, reti-vo libros e atados, formou colección propia que, en parte, incorporou puntualmen-te ao Arquivo Capitular... Os seus últimos anos transcorreron na súa casa deVilanova, onde seguiu escribindo ata o final, tendo ao seu alcance boa parteda documentación acumulada desde moi distintas procedencias. Consigo tiña,ademais, unha moi boa biblioteca especializada, con sorprendente presenza de auto-res franceses do século XIX. Así que viviu os últimos anos respirando aires de aldea,na confortable casa da súa propiedade, caldeada de ambiente familiar.

Ante a súa morte inesperada, que facer co «seu» arquivo e biblioteca? Nonhabía ningunha disposición testamentaria ao respecto. Os que se desprazarondesde Santiago ata Vilanova para visitalo deberon de ser moi poucos... O únicosobradamente comprobado foi o P. Avelino García Romero, xesuíta. Fora alumnoseu no Seminario e del recibira as orientacións que o levaron a ser arqueólogoinsigne e bo cultivador da lingua galega. Foi grande a sintonía entre ambos, e isoexplica moi ben que, por decisión de Concha López Ferreiro, irmá e herdeira,documentos e libros pasasen á Residencia dos PP. Xesuítas de Santiago, onde per-maneceron ata perderse o coñecemento da súa presenza: todo chegou a conside-rarse como misteriosamente desaparecido.

O seu último e silandeiro custodio foi de facto o P. Francisco Brandariz, boestudoso da historia de Galicia. Entre os seus colaboradores íntimos estivo o aínda

Page 10: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

estudante xesuíta Evaristo Ribera, que terminaría escribindo a súa valiosa obra Losjesuitas en Galicia. Nun momento dado considerou oportuno darnos noticiado «tesouro oculto», estimando que o seu verdadeiro destino debía ser o Arquivo daCatedral. Así o considerou tamén o insigne historiador P. José Ramírez de la Escalera,igualmente xesuíta, o mesmo que o P. José María Díaz de Rábago.

Obedecendo a unha decisión do P. Provincial, o mesmo P. Brandariz elabo-rou un índice completo de todos os libros e atados; fíxose a súa entrega oficial o 12de xuño de 2000 e quedaron instalados en novos estantes, xustamente baixo o granretrato de López Ferreiro. Nunha placa de prata pode lerse: Libros y documentos per-tenecientes a López Ferreiro, entregados después de su muerte por su hermana DoñaConcepción a los Padres Jesuitas de Santiago, que supieron conservarlos hasta nuestrosdías, siendo especialmente estudiados por los Padres Celestino García Romero (+1929) yFrancisco Brandariz (+1998). El día 12 de junio de 2000 el Padre Joaquín Barrero DíazS. I., Provincial de Castilla, asesorado por su Consejo, hizo la entrega oficial al Excmo. yRvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago, con destino al ArchivoCapitular, en presencia del Excmo. Cabildo Metropolitano, que mandó fijar esta placa enseñal de agradecimiento.

Debe quedar aquí constancia dun dato triste. Do inventario feito polo P.Brandariz, faltaban no momento da entrega os dous títulos que xa de entrada podíansuscitar maior interese: o Libro de Visitas del Colegio Mayor de Santiago Alfeo (1556--59 y 1559-60) e o Inventario General de Bienes muebles e inmuebles del convento deSanto Domingo de Santiago (1831). Tan lamentable desaparición segue preocupán-donos e dela queremos que quede constancia aquí, deixando o camiño aberto parapescudas e reclamacións.

O acervo documental e o conxunto de libros conservado estaban esixindoun estudo pormenorizado e catalogación. É o que levou a cabo Xosé M. SánchezSánchez, grazas a un convenio co Consello da Cultura Galega. Doutor en HistoriaMedieval, cunha extraordinaria tese sobre a Igrexa de Santiago e o Pontificado naIdade Media e o Bulario medieval da Igrexa compostelá, xa é sobradamente coñe-cido nos medios científicos polas súas numerosas publicacións.

No catálogo que o lector ten nas súas mans recoñecerá o intelixente e pon-derado labor do seu autor, indo de sorpresa en sorpresa perante unidades de tantaexcepción como o Tombo de Santa María a Nova ou o Tombo de Melide, dos queninguén sabía. Seguramente López Ferreiro pretendía facer o seu estudo con dete-mento. Despois de tantos anos, este grande acervo documental e bibliográfico ofré-cese aos investigadores con forza nova.

José M.ª Díaz FernándezDeán e Cóengo Arquiveiro-Bibliotecario

Catedral de Santiago

Page 11: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

INTRODUCIÓN

A COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL DE D. ANTONIOLÓPEZ FERREIRO

Cando, hai xa tempo, pouco antes de iniciar o verán do ano 2000 o cóen-go arquiveiro-bibliotecario do Arquivo Catedralicio de Santiago, D. Xosé M.ª Díaz,plasmou en firme a oferta que xa me insinuara de levar a bo porto a catalogaciónda colección bibliográfica e documental de don Antonio López Ferreiro, e candopuiden comprobar de primeira man o continxente de material co que me enfron-taría, non podo dicir que caese no desánimo, mais si nun profundo respecto.Respecto, por unha banda, pola egrexia figura que, tras o paso de décadas, puñaagora indirectamente nas nosas mans o seu legado de fontes: un historiador –e,como diremos, colector– por min particularmente admirado e respectado; e poroutra banda, polo importante e inxente do fondo en cuestión.

Hoxe, xa rematado este laborioso proceso de exame, datación, ordena-ción... presentamos os resultados. Un catálogo sen máis pretensións que a de ser-vir de axuda para a comunidade investigadora, na medida en que necesite da nosaobra, e homenaxear en certa forma o seu orixinario propietario.

A presente introdución ao catálogo non pretende ser unha obra de inves-tigación, nin sequera achegarse, senón mostrar, máis ben en liñas xerais, o conti-do da propia colección; é por iso que non abundan as referencias bibliográficas ouindagacións máis aló da pura sistematización da documentación tratada e a súaordenación.

Faremos agora nosas, finalmente e con toda humildade, as verbas con queo propio López Ferreiro remataba o seu prefacio á Historia de la S. A. M. Iglesia deSantiago:

Vasta es la materia; y más que vasta, intrincaday obscura; pero la benevolencia con que, espe-ro, habrán de ser acogidas estas páginas, si poruna parte aquieta mis recelos, por otra me esti-

Page 12: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

12 Xosé M. Sánchez Sánchez

mula á dedicarme con la energía de que seacapaz, al fiel y exacto cumplimiento de miencargo1.

1. A colección López Ferreiro do Arquivo-Biblioteca da Catedralde Santiago

1.1. Breve presentación da Colección

O papel de López Ferreiro, considerado dende o punto de vista que nosocupa, non é unicamente o de historiador; certo é que estamos ante unha das plu-mas máis brillantes da historiografía galega do século XX, quizais o primeiro histo-riador galego verdadeiramente contemporáneo2, pero, no caso do presente catálo-go, don Antonio é máis un colector. Un colector que, ao longo de toda unha vidadedicada ao estudo histórico e marcada por un interese profundamente diversifi-cado dentro da ciencia histórica –dende a súa formación como arquiveiro naEscuela Superior de Diplomática ata a súa cátedra de Arqueoloxía no SeminarioConcicliar–, logrou reunir como ferramenta para as súas investigacións un enormee inxente número de fontes: pergameos, atados soltos, libros de fábrica, libros defacenda..., unha variada tipoloxía documental e unhas moi diversificadas temáticase cronoloxías fan desta colección un elemento fundamental de cara a investiga-cións futuras.

Tal conxunto non procede unicamente da propia busca persoal, senón quenalgunhas ocasións gozaba de contribucións particulares; de aí, por exemplo, que unhaserie de papeis da colección estivesen nun sobre coa etiqueta, da propia do cóengo,«Papeles mandados por el cura de Sar».

Como se evidencia por algunhas cartas, López Ferreiro foi moitas vecesobxecto de consulta e petición de información, xa fose histórica ou bibliográfica, oque dá idea do prestixio que acadou no seu momento. Aquí temos, en canto ádocumentación persoal de López Ferreiro, multitude de notas tomadas por el, quenos revelan unha figura verdadeiramente apaixonada pola historia; poderiamosconsiderar o presente catálogo como unha obra póstuma: non só legou magnasobras históricas, senón tamén unha inxente colección de fontes.

1 López Ferreiro, A., Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago, t. I, Santiago de Compostela, 1898,pp. 22-23.2 Historiador cunha obra definida por Ramón Villares como «un punto de converxencia da his-toria coa erudición, do relato cronolóxico-sistemático coa perspicacia do detalle. [...] A historiadeixa de ser xeral de Galicia, ao xeito romántico para se converter en monográfica e exhaustiva»,erudición que este autor vincula á formación na Escuela Superior de Diplomática e ao traballo enfondos do Arquivo Histórico Nacional ou no Arquivo Catedralicio de Santiago (ACS en diante).Villares, R., «López Ferreiro e a historiografía galega», Grial, n.º 66, Santiago de Compostela,1979, p. 433.

Page 13: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Introdución 13

A temática xacobea ou a preferencia polo tema santiaguista3 é un eido que,malia que se viu xa superado polo propio autor nalgunhas publicacións, vese agoracompletamente superado no contido deste conxunto bibliográfico-documental,coa presenza de moitos outros temas e referencias.

Cando en 1910 –o 20 de marzo– morre López Ferreiro, todos os seus librose papeis son doados pola súa irmá, Concepción López Ferreiro, aos Padres Xesuítas,pola amizade que unía o seu irmán co padre Celestino García Romero. En varios volu-mes da colección bibliográfica atopamos nas contraportadas frases de García Romerotestemuñando a entrega deste fondo por Concha, como a chama o padre Romero.

Pasado o tempo, o devir levou a que, tras case 90 anos como garantes daconservación deste fundamental conxunto, os xesuítas o doasen ao ArquivoCatedralicio de Santiago, o 12 de xuño do ano 2000, nun acordo asinado entre oP. Joaquín Barrero Díaz, provincial de Castilla, e Julián Barrio Barrio, arcebispo deSantiago, de xeito que foi logo recibido o fondo polo actual cóengo arquiveiro--bibliotecario, D. Xosé M.ª Díaz. Foi aquí cando, en xullo do 2000, comezou atarefa de ordenación e catalogación que hoxe culminamos.

A colección no seu conxunto atópase integrada por 398 unidades arqui-vísticas4 –xa sexan atados, libros, pergameos soltos ou follas–, que presentan comoprotagonistas a máis de 30 institucións.

Aparece o actual catálogo ordenado por número de ficha catalográfica,nun intento de obter, por medio dos índices que se incorporan, unha presentaciónsinxela e, ao mesmo tempo, funcional.

3 Aspecto destacado por L. Maiz Eleizegui nunha boa biografía de López Ferreiro: «Noticia bio--bibliográfica del M. I. Sr. Antonio López Ferreiro», Compostellanum, vol. V, n.º 2, Santiago deCompostela, abril-xuño, 1960, p. 184. Neste sentido podemos destacar, así mesmo, o artigo de M.ªdel Pilar Sánchez-Cantón Lenard «Apuntes para la biografía de don Antonio López Ferreiro»,Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 15, Santiago de Compostela, 1960, pp. 255-335.4 En diante UA ou UAs.

Page 14: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

14 Xosé M. Sánchez Sánchez

1.2. Presentación do catálogo

As fichas de catalogación empregadas reflectirán os datos fundamentaistanto para a localización do documento como para un primeiro coñecemento do seucontido. Así, nela o investigador atoparase con: data5, rexesto, tradición documental6,as referencias de signatura, soporte, número de folios, medidas, notas –en que se

5 Coas abreviaturas s.a. (sen ano), s.m. (sen mes), s.d. (sen día) ou s.l. (sen lugar). En ocasións,para expedientes ou libros aparecerán datas límite, integradas pola referencia máis antiga e a máisrecente identificadas na UA correspondente.6 A: Orixinal. B: Copia notarial. C: Copia simple.

Page 15: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Introdución 15

inclúe idioma, estado de conservación e calquera observación pertinente– e referen-cias, que dan conta dalgunhas referencias bibliográficas no caso de ser oportuno.

Incorpórase, así mesmo, o catálogo do fondo bibliográfico, coa signatura,autor, título, número de volumes da obra que se conserva na biblioteca –no casode non aparecer sobreentenderase que existe un único volume–, ano e lugar deedición, edición –no caso de non aparecer sobreentenderase que é a primeira–,número de páxinas, idioma e notas coas aclaracións convenientes.

2. A documentación persoal de don Antonio López Ferreiro

A colección que estamos a presentar non é simplemente un grupo docu-mental, un conxunto de atados e pergameos, unha serie de fontes e informaciónhistórica. É toda unha vida; é a vida dun home que viviu por e para a investiga-ción histórica; en cada atado, en cada documento, hai moito tempo de estudo, detranscrición ou de análise. Este fondo non permanece inerte, senón que se atopaaínda vivo, porque viva está a memoria do seu colector e estudoso.

Precisamente este carácter de historiador, imbricado profundamente co decóengo e relixioso, é o que se atopa con máis forza na súa documentación persoal.De toda ela emana gusto e paixón pola historia; notas tomadas en papeis ínfimos,no anverso de recordatorios de defuncións, páxinas anotadas á marxe, multitudede temáticas referidas e tratadas dannos testemuño da enorme vocación e labordeste fundamental persoeiro. É por iso polo que quixemos comezar a presenteintrodución con este conxunto documental persoal.

Obras como a Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago non se elaboran conpequenas notas; necesitan dun profundo traballo de busca de fontes, en ocasiónsnon valorado todo o que o merecería. Así contamos, aquí, con enormes atadoscheos de copias e referencias a multitude de institucións galegas –pero sobre todoá Igrexa compostelá– entresacadas das máis diversas fontes. En conxunto temosapuntamentos de López Ferreiro que abranguen dende inscricións romanas ata oséculo XIX e nos que destacan especialmente os relacionados coa época medieval7.En moitas ocasións entre as páxinas dos atados hai pequenas notas en cuartillasque non foron movidas do seu lugar, xa que a ordenación responde a un sentidoconcreto do autor, que as coloca por orde, e preferimos manter tal disposición.

Algunhas das notas están tomadas do baleirado parcial de tombos do ACS,coma os E, G ou o H8.

Posuímos, igualmente, multitude de transcricións soltas, notas e referen-cias en cuartillas soltas que ofrecen un perfecto complemento para darnos idea da

7 As referencias son máis ou menos continuadas, con notas e transcricións distribuídas cronoloxi-camente. Catálogo, n.º 169-177.8 Catálogo, n.º 174-175.

Page 16: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

16 Xosé M. Sánchez Sánchez

forma de traballo deste historiador, ao mesmo tempo que incorporan abundantedocumentación transcrita (vid. gráfica 4).

Hai tamén documentos da propia vida de López Ferreiro; nesta colección nonse atopan unicamente os seus documentos e fontes ou notas, senón tamén os papeispersoais. Neste sentido debemos salientar os títulos que recibiu ao longo da súa carrei-ra eclesiástica, dende a primeira tonsura clerical ata o título da orde sacerdotal, en 1862,pasando polo título de bacharel en teoloxía, con nota de sobresaliente, de 18619.

No ámbito persoal hai tamén algunhas cartas, correspondencia que se refi-re a peticións que lle facían para que facilitase algunha publicación ou fonte.

Un conxunto de papeis e manuscritos que combina a información sobreun personaxe fundamental para a investigación histórica contemporánea en Galiciae fóra dela, coa pura documentación e tratamento de fontes, que, cun estudo por-menorizado, pode achegar referencias quizais non coñecidas.

3. Documentación da cidade de Santiago

A presenza da cidade de Santiago neste fondo documental non se remiteunicamente á igrexa compostelá –destacada certamente, como veremos máisadiante–; os estudos e fontes recompilados por López Ferreiro, a pesar de terenunha orientación marcadamente eclesiástica, non deixan de lado o interese portemáticas e ámbitos «leigos».

Aínda que neste sentido, e en referencia á urbe compostelá, contamos soa-mente con 5 UAs (vid. gráfica 5), son salientables os protocolos notariais, algúnsde mediados do século XV, que poden axudar a definir a evolución do núcleo natransición do medievo á modernidade. En concreto referímonos a un libro non rea-

9 Catálogo n.º 166.

Page 17: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Introdución 17

lizado propiamente por López Ferreiro, senón polo padre Celestino García Romeroen 1918, que debeu de encadernar documentación solta, e cun índice do arquivei-ro Pablo Pérez Costanti. Neste volume insírense, en 331 folios, documentos orixi-nais e copias notariais con datas límite entre 1446 e 152010, e que conteñen dendetestamentos ata poderes notariais, de forma que constitúen un dos elementos máisantigos, en canto a protocolos notariais, do ACS.

10 Catálogo, n.º 233.11 Catálogo, n.º 283.12 Catálogo, n.º 234.

Estas fontes teñen o seu complemento, dentro da colección, no conxun-to de bulas e documentos impresos relacionados coa cidade de Santiago e institu-cións compostelás dende finais do século XVII11, pero principalmente no libro denotas do notario compostelán Roi Pereira, do ano 149412, de maneira que confor-man en conxunto un importante corpus de información que, estamos seguros, ser-virá como guía ou colaboración en multitude de estudos.

4. Documentación relacionada con confrarías

Podemos considerar a documentación relacionada con diversas confraríascomo un conxunto relativamente homoxéneo, en canto á temática e tipoloxía das UAs.

Táboa 1. Confrarías e UAs relacionadas

Confrarías UAsConfraría da Quinta Angustia 5Confraría de Nosa Señora de Pastoriza 1Confraría de San Xulián 1

Page 18: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

18 Xosé M. Sánchez Sánchez

A documentación á que nos estamos a referir está integrada fundamental-mente por libros, non atados soltos, e todos eles con información dos séculos XVII

e XVIII. Tal información resulta especialmente rica no caso da confraría de NosaSeñora da Quinta Angustia, para a que contamos con cinco libros –tres de fábrica,con datas límite 1743-1772, 1775-1868 e 1793-1810, e dous libros de facenda(1635-1830 e 1693-1710)13. Estes dous conxuntos permiten a reconstrución eseguimento da vida da confraría, principalmente dende finais do século XVII e natransición ao XVIII. Destaca, neste sentido, o libro de contas en que se recollen refe-rencias á documentación que estaba anteriormente no tombo da confraría e que,por perda do libro, foi necesario copiar de novo, nun volume con 173 folios, dosque unicamente 14 están escritos.

Mentres que no caso das confrarías de San Xulián e de Nosa Señora dePastoriza atopamos soamente un libro para cada unha –un libro de facenda (1773--1836) e un libro de fábrica (1638-1839), respectivamente–, no caso da QuintaAngustia (vid., táboa 1 e gráfica 6) a combinación das informacións existentes nosdiversos libros pode permitir formar unha idea e indagar sobre a evolución destainstitución na Idade Moderna.

5. A Igrexa de Santiago

Se hai unha institución que marcou e influíu, tanto persoalmente como nodecurso do seu labor como historiador, na vida e traballo de López Ferreiro esa é aigrexa de Santiago. Así o testemuñan edicións de documentación na Galicia Histórica.Colección Diplomática ou a magna Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago, así comoprofundos e profusos estudos nas mesmas obras, principalmente na segunda, básica

13 As datas límite están postas en función das referencias límite que puidemos identificar nos do-cumentos e UAs, o que non implica que a información sexa continuada entre as dúas datas.Catálogo, n.º 225-229.

Page 19: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Introdución 19

e capital para o coñecemento da institución compostelá e que, no seu conxunto, nonfoi superada aínda hoxe, un século despois do inicio da súa edición.

Tendo en conta isto, é normal que un dos conxuntos documentais conmaior presenza nesta colección sexa o relacionado coa catedral compostelá e quese atopen multitude de documentos tomados por López Ferreiro como fonte nosseus estudos.

Tal conxunto está integrado por 30 UAs (vid. gráfica 7), con documentaciónprincipalmente do período moderno. Saliéntanse como atados/unidades máis antigoso traslado da petición de axuda e requirimento que o arcebispo compostelán donRodrigo de Luna fixo a diversos nobres galegos en febreiro de 1407, para que o acom-pañasen á guerra na axuda do monarca, un requirimento que se repite con posterio-ridade, dende a institución compostelá, e recollido noutro protocolo de 145814.

É salientable, así mesmo, a información da organización e actividade da tenzade Santa María de Arcos da Condesa, nun libro de facenda no que se recollen foros,preitos e transaccións diversas relacionadas con esta entidade, entre as datas 1446--161515. Neste sentido tamén as igrexas de Santa María de Iria e Santiago de Padrónteñen presenza destacada, cun libro de mordomía no que se anotan as contas tomadasaos mordomos de ambas as dúas igrexas entre 1690 e 173216.

14 Catálogo, n.º 258.15 Catálogo, n.º 273.16 Catálogo, n.º 275.17 Catálogo, n.º 267-268.

Contamos ademais, no seo dos protocolos notariais, cos testamentos dal-gúns cóengos da institución –do século XVII– aínda que non orixinais, senón tras-lados. En concreto os testamentos do prior e cóengo D. Xoán Vidal (1582, xanei-ro, 19) e do maxistral D. Xoán Xirón de Represa (1592, maio, 23)17.

Page 20: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

20 Xosé M. Sánchez Sánchez

Un conxunto, malia que, como veremos, é algo máis disperso e de enti-dade máis reducida que o de San Martiño Pinario, que deixa ver a importanciaque o tema da igrexa de Santiago tivo en López Ferreiro; as informacións destasección teñen o seu complemento nas referencias e transcricións existentes nadocumentación persoal de López Ferreiro, así como nalgúns pergameos orixinaisen pergameos soltos.

6. O mosteiro de San Martiño Pinario

O de San Martiño Pinario é, xunto co da Igrexa de Santiago e o dePergameos soltos, un dos conxuntos documentais máis interesantes da coleccióne, probablemente, o máis completo. A integración de tipos documentais e infor-mación moi variados (vid. gráfica 8) permite reconstruír ou apontoar as conside-racións sobre as liñas de desenvolvemento do mosteiro, principalmente na IdadeModerna.

Neste sentido, debemos salientar o importante continxente de informaciónpara os séculos XV e XVI. Así, temos expedientes de anexión de diversos beneficiosdende 1409 ata 1802, pero o principal período reflectido –e con maior continuidade–é o de 1409-158118; adoitamos atoparnos aquí cos expedientes de anexión e os títulosde posesión dos beneficios respectivos.

Tamén deste período contamos cunha bula de Alexandre VI, referente aosubsidio do mosteiro19, libros de foros e facenda, de 1501-1509 e 1501-1503 res-pectivamente20, ou diversos protocolos notariais relacionados coa institucióndende a segunda metade do século XV21. Uns protocolos notariais de San Martiñointegrados por 15 UAs que se estenden ata 1784.

Todo isto vese completado polos documentos medievais orixinais da ins-titución que se atopan en pergameo solto, moitos deles os orixinais dalgunhascopias que M. Lucas Álvarez localizou rexestadas ou copiadas e recollidas comointegrantes do Arquivo de San Martiño22.

Obtemos así unha información continuada e relativamente homoxéneaque permitirá indagar amplamente na evolución do mosteiro dende a baixa IdadeMedia e na transición e evolución ao longo da Idade Moderna.

18 Catálogo, n.º 2-34.19 Catálogo, n.º 36.20 Catálogo, n.º 38 e 40.21 Podemos destacar o libro de notas do notario Xácome González, con instrumentos relaciona-dos con esta institución (1469-1480). Catálogo, n.º 43.22 Lucas Álvarez, M., El Archivo del monasterio de San Martiño de Fóra o Pinario de Santiago deCompostela, 2 tomos, Santiago de Compostela, 1999.

Page 21: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Introdución 21

7. Sancti Spiritus de Melide

A documentación relativa ao mosteiro melidense de Sancti Spiritus merecetamén unha referencia individualizada pola importancia e linearidade que ofrece.A pesar de contar soamente con 4 UAs, a continuidade e profusión da informaciónfan que sexa verdadeiramente salientable (vid. gráfica 9).

Repítese aquí o mesmo que ocorría para os documentos do mosteiro de SanMartiño Pinario, no sentido da sucesión da información e da posibilidade de estudo dotránsito da Idade Media á Moderna, co aliciente de contar cun tombo medieval dainstitución, o denominado Libro 1º de Mellid23, tombo do que se coñecía a súa exis-tencia pero non o seu paradoiro24.

Este libro, en pergameo, contén, ao longo de 90 folios, copias da documenta-ción relacionada con esta institución dende 1379 ata 1553, e foi, pola súa importancia,restaurado polo ACS; atópanse aquí referencias ás propiedades e posesións explotadaspor Sancti Spiritus, como doazóns, e destaca a dos bens anteriormente pertencentes aoTemple25. Se ao tombo lle engadimos un libro de foros (1541-1543) e outro de facen-da (1544-1675)26, atopámonos coa posibilidade de seguir ou polo menos iniciar consolvencia un seguimento –o mesmo que para San Martiño Pinario– da evolución deSancti Spiritus de Melide dende a Idade Media ata a modernidade.

23 Catálogo, n.º 279.24 Primo Barja, M.ª Dolores; Broz Rei, X. M., «Libro Becerro do convento franciscano de SanctiSpiritus de Melide (continuación)», Boletín do Centro de Estudios Melidenses. Museo da Terra deMelide, n.º 11, xullo, 1998, A Coruña, p. 259.25 Este tombo, en concreto a documentación relacionada coa Orde do Temple, foi xa obxecto dunestudo realizado pola nosa banda: Sánchez Sánchez, Xosé M., Milites Templi. A Orde do Temple navila de Melide, Melide, 2006.26 Catálogo, n.º 123 e 125.

Page 22: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

22 Xosé M. Sánchez Sánchez

8. O mosteiro de San Domingos de Santiago

O corpus documental existente no caso do mosteiro compostelán de SanDomingos de Bonaval atópase integrado por 10 UAs (vid. gráfica 10), que se con-centran cronoloxicamente nos séculos XVI-XVII.

Neste conxunto cobra especial importancia a relación plasmada na docu-mentación entre a institución monástica e a casa de Altamira. Por unha banda con-tamos cun protocolo notarial de finais do século XV no que o conde de Altamira,don Lope Sánchez de Moscoso, doa a San Domingos todas as rendas e posesiónsque tiña nas freguesías de San Xoán de Carbia e Sabreso27; pero é no século XVII

cando máis documentada se atopa tal relación, polo menos neste fondo documen-tal. Así, temos que mencionar un libro do mosteiro no que se recollen as funda-cións realizadas pola casa de Altamira, con datas límite 1652-173128. A isto póde-selle engadir unha serie de protocolos que testemuñan pagos de débedas de donAntonio de Moscoso, conde de Altamira, para con San Domingos29.

Por último, e relacionado co mosteiro, destaca o testamento de donaUrraca de Moscoso, viúva de Pedro Osorio, do 28 de outubro de 149830, onde dis-pón ser enterrada no mosteiro de San Domingos, na capela que alí tiña; ademaisrealiza diversas doazóns á institución e dispón a decoración da propia tumba e dacapela. Un preciosista e curioso documento31.

27 1499, abril, 2. Catálogo, n.º 113.28 1499, abril, 2. Catálogo, n.º 114.29 Catálogo, n.º 120-121.30 Catálogo, n.º 118.31 Un documento cuxo orixinal se cre perdido, pero ao que se fai referencia nos tombos de SanDomingos de 1626 e 1702. De aí que salientemos a presenza do texto íntegro, un texto xa publicadopor López Ferreiro en López Ferreiro, A., Galicia Histórica. Colección Diplomática, t. I, Santiago deCompostela, 1901, pp. 438-447, doc. C.

Page 23: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Introdución 23

9. Outra documentación salientable

Na presente epígrafe facemos referencia a aquelas institucións e/ou prota-gonistas que contan con menor presenza documental e que responden, a meiran-de parte, a atados de protocolos notariais da Idade Moderna.

A presenza de atados de notarios de diversos lugares –como pode ser ocaso de Pedro López Basadre, da cidade da Coruña, Xoán García, da vila do Grove,ou Alonso de Reino, da vila de San Tomé do Mar– é a que marca o presente con-xunto, que se refire, en xeral, a cidades, vilas ou núcleos de poboación de relativaentidade (vid. táboa 2). Neste senso o continxente principal de información corres-ponde aos séculos XVII e XVIII, con algunha excepción, como é o caso da documen-tación relacionada coa Guerra da Independencia. Esta atópase integrada por ins-tancias e requirimentos: 45 atados en que se recollen os requirimentos e protestasrealizados ao gobernador civil e militar da provincia e cidade de Santiago durantea Guerra da Independencia, no período de entre o 9 de outubro de 1809 e o 4 demaio de 181032; unhas queixas relacionadas, principalmente, co pago de impostose sostemento das tropas durante o conflito.

Os diversos libros e atados de protocolos notariais de escribáns e notariosdos diferentes núcleos serán unha boa guía, tanto para consultas puntuais comopara unha análise da actividade notarial, quizais comercial, etc. na Idade Moderna.A tipoloxía da documentación copiada en tales atados é moi variada, dende ven-das ata testamentos, pasando por aforamentos, compras ou acordos entre variaspartes. Destacan aquí os 6 atados do notario da freguesía de San Mamede de Piñeiro,don Lucas de Limeres e Senra, que nos ofrecen completa información da súa activida-de nos anos 1749, 1761, 1765, 1767, 1768 e 177933.

32 Catálogo, n.º 61-105.33 Catálogo, n.º 238-243.

Page 24: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

24 Xosé M. Sánchez Sánchez

Nalgúns casos determinados protagonistas están presentes nun únicodocumento, como é o caso da familia López de Ulloa, unha excepción no presen-te catálogo, xa que non se trata propiamente dunha institución ou núcleo. Nestecaso atopamos un único atado en que se copia documentación do século XV, enconcreto os testamentos de Gonzalo Xores e Lope Sánchez de Ulloa, ou a funda-ción do morgado do propio Lope Sánchez de Ulloa34.

Atópase tamén unha única UA da freguesía San Martiño de Oroso: o librode fábrica con referencias ao período entre o 28 de febreiro de 1697 e o 19 dexullo de 179935.

É tamén salientable un memorial relativo a todo o Reino de Galicia quepon de relevo o enfrontamento entre o estamento clerical e a clase nobiliaria cantoá apropiación de recursos económicos a finais do século XVIII. Aquí os mosteirosda orde de San Bernardo rexeitan a reclamación de diversos señores do Reino deGalicia que pretendían a revisión de foros coa súa mediación –unha prácticade importante rédito para a clase nobiliaria–; os relixiosos aducen que o beneficioxa é maior para os foreiros que para eles mesmos e incorporan, ao final do escrito,unha táboa que reflicte os ingresos percibidos por estes foreiros e os que quedanpara as institucións eclesiásticas36.

Táboa 2. Institucións e documentación de menor presenza na colección LópezFerreiro

. .Cidade da Coruña .Confraría de Nosa Señora de Pastoriza .Confraría de San Xulián .Conventos Franciscanos .Guerra da Independencia .Hospicio Novo de Santiago .Hospital Real de Santiago .Igrexa Catedral de Lugo .Igrexa Catedral de Ourense .Illa de Arousa .López de Ulloa .Reino de Galicia .Santo Antoíño de Toques .San Mamede de Piñeiro .San Mariño de Oroso .

34 Catálogo, n.º 45.35 Catálogo, n.º 1.36 Catálogo, n.º 128.

Page 25: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Introdución 25

. .San Xusto de Toxos Outos .Santa María a Nova .Santa María de Arzúa .San Tomé do Mar .Vila do Grove . Vila de Pontevedra .Vila de Vigo .

Especial referencia debemos facer, na presente epígrafe, á documentaciónrelativa a Santa María a Nova e á de San Xusto de Toxos Outos. No primeiro caso ato-pamos como única UA un tombo con documentación do século XVI, copiada pororde do P. Fr. Domingos de Porto37. Moita documentación desta colección permitirá,como neste caso, definir ou completar as liñas de evolución de diversas instituciónsen puntos que ata o de agora podían estar faltos ou algo coxos de información.

En canto ao mosteiro de San Xusto, a súa documentación atopada duran-te a catalogación da colección conformaba un conxunto por si mesma, gardada porLópez Ferreiro toda xunta. Unha documentación que abrangue dende 1349 a1405, con 9 pergameos38 que teñen o seu complemento nalgúns outros pergameossoltos que se atopaban fóra de tal conxunto.

Unha serie de seccións, por tanto, que aquí simplemente introducimospero que non polo reducido do seu contido perden un ápice do interese que podensuscitar.

10. Pergameos soltos

Este é un dos conxuntos documentais máis interesantes da colección e undos principais. Aquí podemos constatar a recuperación de diversos documentosorixinais dos que se coñecía a súa existencia pero descoñecíase o paradoiro.

O conxunto comeza xa cunha curiosa copia da fundación do mosteiro deCaaveiro, que presenta a particularidade de ter a datación do documento falseada, xaque aparece rascado o pergameo, borrada a escritura orixinal e, por riba, a data D,500 –na era hispánica, 462–, cando o documento sería do 977. Descoñecemos acausa deste erro ou falseamento, que se indica no volto do pergameo, pero existenestudos en que se refería a existencia desta copia ou, cando menos, dunha similar39.

37 Documentación con datas límite 1519, xaneiro, 18–1581, febreiro, 14. Catálogo, n.º 281.38 Tivemos xa a oportunidade de editar a transcrición de tales pergameos de San Xusto: SánchezSánchez, Xosé M., «Unha primeira pedra: documentación inédita de San Xusto de Toxosoutos»,Compostellanum, vol. XLVII, n.º 3 e 4, Santiago de Compostela, 2002, pp. 413-438.39 Gurruchaga Sánchez, Marina, «La fundación del monasterio de Caaveiro (La Coruña): nuevadocumentación», Faventia, 21/2, 1999, pp. 129-141.

Page 26: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

26 Xosé M. Sánchez Sánchez

Atopamos tamén diversos documentos orixinais de institucións como SanMartiño Pinario, San Paio de Antealtares ou San Salvador de Cinís incluídos no xamencionado Arquivo de San Martiño Pinario, cuxo rexesto elaborou M. LucasÁlvarez40.

Resultan puntualmente interesantes os documentos 306 e 381. No pri-meiro caso trátase do testamento da especieira compostelá Elvira Pérez, documen-to recollido por Clara Cristela Rodríguez na colección documental do mosteiro deSanta Clara de Santiago, sen que se coñecese naquel momento o paradoiro desteorixinal41; e no segundo estamos a falar dun bifolio pertencente a un breviario doséculo XIII, xa referido por López Ferreiro42, no que se insiren fragmentos do CódiceCalixtino, orientado probablemente a un uso máis cotián do que podería permitiro propio códice.

Facemos aquí unicamente unha presentación xeral e salientamos soamen-te algúns dos aspectos interesantes cos que nos atopamos durante o proceso decatalogación, aspectos que se verán, de seguro, incrementados cun tratamentomáis pormenorizado.

11. A biblioteca de López Ferreiro

A erudición á que facía referencia Ramón Villares, e que mencionamos noinicio da presente introdución, non se reduce, en López Ferreiro, ás referenciasdocumentais, senón que está presente tamén na enorme bibliografía manexada.Unha bibliografía da que moitos títulos integraban a biblioteca persoal do cóengoe que agora forman unha unidade co apartado documental que presentamos.

Así, completando o catálogo documental, presentamos un segundo catá-logo, o bibliográfico, integrado polos volumes pertencentes á súa biblioteca persoal.Atópase tal catálogo organizado por fichas catalográficas, numeradas novamentedende o 1 –é dicir, independentes do catálogo da documentación–, que recollen osdatos esenciais das obras.

Tanto os temas como a procedencia dos volumes son moi variados, nuncatálogo integrado por 200 entradas e que abrangue as máis diversas e amplastemáticas. Así atopámonos dende libros de arqueoloxía, especialmente a relaciona-da coa época medieval, ata volumes sobre filosofía, antropoloxía ou incluso mate-máticas ou ciencias naturais. Temos ante nós parte das ferramentas coas que oinsigne cóengo edificaba os seus discursos históricos, non só con bibliografíanacional senón tamén internacional. Diversos son os títulos interesantes: a Histoire

40 Lucas Álvarez, M., El Archivo, cit.41 Rodríguez Núñez, Clara Cristela, «La Colección diplomática de Santa Clara de Santiago», LiceoFranciscano, XLV, Santiago de Compostela, 1993, p. 90, doc. 423. Catálogo, n.º 306.42 López Ferreiro, A., Historia, cit., t. I, p. 451.

Page 27: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Introdución 27

des persecutions de Paul Allard43, a serie de actas dos congresos científicos interna-cionais católicos de 1894 a 189744, o dicionario de M. Viollete-Le-Duc de arquitec-tura francesa dos séculos XI-XVI45 ou o glosario de arqueoloxía medieval de VictorGay46, entre outras moitas obras.

A cronoloxía desta biblioteca abrangue dende o século XVII ata os princi-pios do XX, aínda que debemos realizar unha especial e excepcional mención: deanterior datación consérvanse diversos fragmentos impresos dun volume proba-blemente do século XV –quizais do misal compostelán. Destacan ademais obrascomo unha edición da Crónica do Emperador Alfonso de Prudencio de Sandoval,do ano 160047, ou unha extensa bibliografía de tema xacobeo.

Inclúense ademais diversos volumes de publicacións periódicas como oBoletín de la Real Academia de la Historia, o Boletín de la Real Academia Gallega ou o bole-tín da Sociedade de Excursións.

Chegamos así á fin desta breve presentación. Reiteramos o noso interesede que a presente publicación sexa unha útil ferramenta para aqueles investigado-res que precisen da consulta destes fondos, para aqueles que procuren unhasdeterminadas fontes que se poidan atopar nesta colección do ACS e para todosaqueles con interese na historia de Galicia. Pero, sobre todo, que sexa unha peque-na homenaxe para un dos máis brillantes historiadores do devir investigador gale-go: don Antonio López Ferreiro.

43 Allard, Paul, Histoire des Persécutions pendant les deux premiers siècles, 2ª ed., París, 1892.Catálogo, n.º 140-141.44 Catálogo, n.º 120-134.45 Viollet-Le-Duc, M., Dictionnaire raisonné de l’Architecture française du XIe au XVIe siècle, París,1868. Catálogo, n.º 25.46 Gay, Victor, Glossaire archéologique du Moyen Age et de la Renaissance, 4 vols., París, 1887.Catálogo, n.º 40.47 Sandoval, Prudencio de, Chrónica del ínclito emperador de España, don Alonso VII, deste nombrerey de Castilla y León, hijo de don Ramón de Borgoña, y de doña Hurraca, reyna propietaria de Castilla,Madrid, 1600. Catálogo, n.º 152.

Page 28: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 29: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

CATÁLOGO DA COLECCIÓN LÓPEZ FERREIROARQUIVO-BIBLIOTECA DA CATEDRAL DE SANTIAGO

DOCUMENTACIÓN

Page 30: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 31: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

1

1601 – 1733. San Martiño de Oroso.Libro de contas da freguesía de San Martiño de Oroso, tomadas aos sucesivos

mordomos da fábrica da igrexa.A.- ACS, LD 1/1. Orixinal. Papel. 315x225 mm. Foliado en parte; 283

fols. Castelán. Estado regular.

2

1521, xullo, 5 – 14. S.l.Expediente de anexión da terceira parte do beneficio de Santa María de Rus e

a cuarta parte do de San Cibrán da Vila de Abade. Inclúe os títulos de posesión.B.- ACS, LD 1/2. Copia autorizada. Papel. 314x250 mm. Castelán.

Restaurado. Bo estado.Formaba conxunto con n.º 337 (LD 28/8) pero foron separados para a súa

restauración. Anotación: Caja 4. A 1. Prosigue a la pieza 12.

3

cc. 1425, s.m., s.d. S.l.O Cabido e o arcebispo de Santiago dan conta ao mosteiro de San Martiño

Pinario do proceso de anexión dos beneficios de San Cibrán da Vila de Abade, SanVicente de Niveiro, Santo Estevo de Saiáns e San Cristovo de Xavestre, así como do gozodas rendas e presentacións.

B.- ACS, LD 1/3. Copia autorizada dos ss. XVII – XVIII. Papel. 294x415 mm.Latín. Bo estado.

Anotación: Cajón 4. A. Pieza 3.Bibl.- LUCAS ÁLVAREZ, M., El archivo del monasterio de San Martiño de Fóra o

Pinario de Santiago de Compostela, t. I, A Coruña, 1999, p. 188 e t. II, p. 900.

Page 32: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

32 Xosé M. Sánchez Sánchez

4

S. XVI.Atado de copias de 10 documentos pontificios, principalmente do século XVI,

relacionadas coas anexións de beneficios do mosteiro de San Martiño Pinario.B.- ACS, LD 1/4. Copias autorizadas. 10 fols. Latín. Bo estado. Papel.

5

S. XVI.Atado de copias de 40 comunicacións pontificias, na súa maior parte do século

XVI, relacionadas coas anexións de beneficios do mosteiro de San Martiño Pinario.B.- ACS, LD 1/5. Copias autorizadas. Papel. 305x228 mm. 41 fols. Latín.

Bo estado.

6

1521, maio, 26 – 1806, setembro, 11. S.l.Posesión do mosteiro de San Martiño Pinario do beneficio e igrexa de San Xiao

de Grixalba, que pertencía a San Salvador de Cines, anexo de San Martiño. Inclúesecopia de 1806, setembro, 11 de: un título de continuación da posesión en virtude dunhabula de León X, pola que se confirman a San Martiño as súas anexións; e referencias ásdiversas sentenzas dos preitos relacionados cos devanditos beneficio e igrexa.

C.- ACS, LD 1/6. Copia simple. Papel. 325x208 mm. 4 fols. Castelán. Boestado.

Anotación: Cajón 4. A 1. Pieza 7.

7

1521, xuño, 18. S.l.Título de continuación da posesión do beneficio de San Vicente de Moruxo ao

mosteiro de San Martiño Pinario, en virtude dunha bula de León X que confirma á ins-titución as súas posesións e anexións. Anéxase unha copia.

B.- ACS, LD 1/7. Copia autorizada. Papel. 312x222 mm. 3 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 4. A 1. Prosigue a la pieza 5.

Page 33: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 33

8

1521, xuño, 19. S.l.Continuación do título de posesión do beneficio de Santa Cruz de Mondoi do

mosteiro de San Martiño Pinario, en virtude dunha bula de León X pola que se confir-man as posesións e anexións da institución. Anéxase unha copia.

B.- ACS, LD1/8. Copia autorizada. Papel. 313x219 mm. 3 fols. Castelán.Bo estado.

9

1521, xuño, 19. S.l.Título de posesión do beneficio de Santiago de Adragonte, e no que se remite a

unha confirmación das anexións de San Martiño Pinario realizada por León X.B.- ACS, LD 1/9. Copia autorizada. Papel. 315x220 mm. 3 fols. Castelán.

Bo estado.Anotación: Caja 4. A 1. Prosigue a la pieza 6.

10

1540, febreiro, 20. S.l.Expediente de revogación, polo xuíz apostólico Fr. Diego de Salinas, da anexión

dos beneficios de San Pedro de Ardemil e Santa Baia de Faramilláns, a petición do mos-teiro de San Martiño Pinario. Insírese traslado dun breve de Clemente VII polo que seordena o nomeamento de xuíz apostólico para investigar a anexión (1533, abril, 19).

B.- ACS, LD 1/10. Copia autorizada. Papel. 299x205 mm. 12 fols.Castelán. Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 1.

11

1544, maio, 10. Santiago de Compostela.Expediente de anexión dos beneficios de Santa María de Roo e San Tirso de

Cando, ambos do padroado de San Martiño Pinario. Inclúe o título arcebispal de anexión.B.- ACS, LD 1/11. Copia autorizada. Papel. 305x210 mm. 3 fols. Castelán.

Bo estado.Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 2.

Page 34: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

34 Xosé M. Sánchez Sánchez

12

1540, agosto, 9 – 1694, novembro, 26. Santiago de Compostela.Expediente de anexión do beneficio de Santa María de Caleiro, de padroado de San

Martiño Pinario, co colexio fundado polo arcebispo compostelán D. Alonso de Fonseca III.Inclúe: petición á Universidade de Santiago dunha copia da escritura de conformidade deSan Martiño Pinario; o claustro pide ao seu secretario, Xacobo González, que atopeo documento no arquivo e saque copia; copia da conformidade do mosteiro de SanMartiño Pinario coa anexión a perpetuidade e coa reserva da renda por padroado de 12cargas de pan. Inclúe outra copia anexa.

B.- ACS, LD 1/12. Copia autorizada. Papel. 321x211 mm. 10 fols.Castelán. Bo estado.

Anotación: Caja 5. A. 1. Pieza 3.

13

1557, xuño, 27 – 1568, marzal, 6. Santiago de Compostela.Expediente de anexión da capela da Luz, na freguesía de Santa María de

Cambre, ao propio mosteiro de Santa María de Cambre. Inclúe a ratificación da unión,co traslado e copia do título de anexión e da toma de posesión.

B.- ACS, LD 1/13. Copia autorizada. Papel. 301x211 mm. 5 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 5.

14

1558, xaneiro, 19. Vilagarcía de Arousa.Expediente de anexión da capela de Santa María Madalena ao priorado de San

Cibrán de Cálago, en Vilanova de Arousa e que pertencía ao mosteiro de San MartiñoPinario. Inclúese: o proceso e sentenza da petición do mosteiro para que, quedandovacante o beneficio, non fose alleado do priorado; copia dunha bula do papa Xulio II naque ordena que todos os beneficios que por vacante foran alleados a comunidades da Ordede San Bieito lles sexan recuperados e anexionados de novo. Xúntase copia simple.

B.- ACS, LD 1/14. Copia autorizada. Papel. 313x219 mm. 18 fols.Castelán. Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 4.

Page 35: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 35

15

1568, novembro, 27. Lugo.Expediente de anexión do beneficio curado de Santa Ouxea, da diocese de Lugo

e vacante pola morte do seu reitor, Gregorio Cid, e da capela con cura de San Paio deParadela, anexión que durará o tempo da vida do novo reitor, Pedro Rodríguez de Souto.Inclúe: título de anexión da Catedral de Lugo.

B.- ACS, LD 1/15. Copia autorizada. Papel. 302x213 mm. 3 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 8.

16

1576, febreiro, 18 – 24. Santiago de Compostela.Expediente de anexión dos beneficios curados de San Pedro das Viñas e de San

Fiz de Vixoi, co de Santa María de Pontellas, todos eles de padroado de San MartiñoPinario. Inclúe: o título arcebispal de anexión e a toma de posesión por Gomez García,novo reitor.

B.- ACS, LD 1/16. Copia autorizada. Papel. 308x207 mm. 3 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 10.

17

1576, maio, 26 – 27. San Vicente de Niveiro.Expediente de anexión dos beneficios curados de San Vicente de Niveiro e Santa

María de Arabexo. Inclúe: título arcebispal de anexión e a toma de posesión por parte donovo reitor, Xoán do Arrea.

B.- ACS, LD 1/17. Copia autorizada. Papel. 304x209 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 13.

18

1577, maio, 29. San Román de Pasarelos.Doazón ao mosteiro de San Martiño Pinario de García Botana de Mámoa,

Miguel Botana, Domingo Botana, Pedro Botana, Fernán Botana e Gregorio Conde,patróns leigos do beneficio de San Román de Pasarelos, do dereito de padroado e presen-tación do beneficio.

Page 36: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

36 Xosé M. Sánchez Sánchez

B.- ACS, LD 1/18. Copia autorizada. Papel. 310x215 mm. 3 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Prosigue la Pieza 21.

19

1577, xullo, 3. San Martiño Pinario, Santiago de Compostela.Expediente de anexión dos beneficios curados de Santiago de Vilamateo, de

padroado de San Martiño Pinario, e San Xoán de Callobre, de padroado de Santa Maríade Monfero. Inclúe: título de anexión de San Martiño Pinario, en calidade de padrón deSantiago de Vilamateo.

B.- ACS, LD 1/19. Copia autorizada. Papel. 301x214 mm. 3 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Prosigue a la pieza 17.

20

1577, agosto, 13 – 15. San Sebastián de Castro.Expediente de anexión dos beneficios curados de Santa María de Cumbraos e

San Sebastián de Castro. Inclúe o título arcebispal de anexión e un traslado da toma deposesión por Pedro da Pena, novo reitor.

B.- ACS, LD 1/20. Copia autorizada. Papel. 309x209 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 18.

21

1577, outubro, 3 – 1611, xuño, 8. Santiago de Compostela.Expediente de anexión do beneficio de San Pedro de Doade coa terceira parte

do de San Paio de Lodeiro. Inclúese un traslado (1611, xuño, 8) da autorización para aanexión concedida por Fr. Xerónimo Remón, prior, en nome do mosteiro de San MartiñoPinario, padrón de San Paio de Lodeiro.

B.- ACS, LD 1/21. Copia autorizada. Papel. 311x220 mm. 3 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 20.

Page 37: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 37

22

1577, setembro, 30 – outubro, 5. Santiago de Compostela.Expediente de unión dos beneficios de Santa Mariña de Gafoi e San Pedro de

Aiazo. Inclúe: un traslado do título arcebispal de anexión, realizado a petición de Xoándas Mariñas, crego reitor dos devanditos beneficios; e a toma de posesión.

B.- ACS, LD 1/22. Copia autorizada. Papel. 309x216 mm. 7 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 19.

23

1577, outubro, 12–15. S.l.Expediente de anexión dos beneficios de San Mamede dos Anxos e San Román

de Pasarelos. Inclúe un traslado do título de anexión e a toma de posesión do beneficiopolo clérigo Fernán Botana (outubro, 15).

B.- ACS, LD 1/23. Copia autorizada. Papel. 309x216 mm. 8 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 21.

24

1577, outubro, 27. San Vicente de Moruxo.Expediente de anexión do beneficio curado de San Vicente de Moruxo, de padroado

de San Martiño Pinario, e o de San Xoán de Ouces. Inclúese o título de anexión e a toma deposesión.

B.- ACS, LD 1/24. Copia autorizada. Papel. 311x218 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 22.

25

1578, xuño, 20–22. S.l.Expediente de anexión dun terzo do beneficio curado de Santaia de Probaos e a

metade do beneficio curado de Santa María de Ordoño, ambos os dous de presentacióndo mosteiro de San Martiño Pinario, por medio de San Salvador de Cines. Inclúe o títu-lo de anexión e a toma de posesión (xuño, 22).

Page 38: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

38 Xosé M. Sánchez Sánchez

B.- ACS, LD 1/25. Copia autorizada. Papel. 303x207 mm. 3 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 26.

26

1579, marzal, 15. Roma. – 1580, xuño, 6. S.l.Litteræ gratiosæ do pontífice Gregorio XIII na que recoñece o dereito de presen-

tación do mosteiro de San Martiño Pinario no beneficio de Santa María de Lira e o seuanexo San Martiño de Lariño; ademais, a petición da insitución, concede o beneficio aoclérigo Álvaro de Luces. Traslado de 1580, xuño, 6.

B.- ACS, LD 1/26. Copia autorizada. Papel. 302x210 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. B. Pieza 6.

27

1580, xuño, 16. Santiago de Compostela.Expediente de anexión dos beneficios curados de Santa María de Sarandós, de

padroado de San Martiño Pinario, e San Miguel de Figueroa. Inclúe o título de anexióne a autorización do mosteiro.

B.- ACS, LD 1/27. Copia autorizada. Papel. 300x202 mm. 9 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 29.

28

1580, xullo, 21. Santiago de Compostela – 1580, decembro, 7. SanCristovo de Nemiña.

Expediente de unión dos beneficios curados de San Martiño de Touriñán e SanCristovo de Nemiña. Inclúe o título arcebispal e do mosteiro de San Martiño Pinario,patrón de ambos os beneficios, e unha provisión de Domingo do Rial como reitor (decem-bro, 7. San Cristovo de Nemiña.).

B.- ACS, LD 1/28. Copia autorizada. Papel. 305x210 mm. 3 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5, A 1, Pieza 29.

Page 39: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 39

29

1581, s.m., s.d. S.l.Declaración do abade e mosteiro de San Martiño Pinario, de Santiago, da imposibi-

lidade de vender o lugar de Santo André de Camporredondo, en virtude dunha cédula real.ACS, LD 1/29. Papel. 306x218 mm. 3 fols. Castelán. Bo estado.Anotación: Caja 2. A. Pieza 47.

30

1620, maio, 9. – 1651, setembro, 5. S.l.Expediente de anexión dos beneficios curados de San Xulián de Malpica e San

Tirso de Vilanova. Inclúe traslado do título de anexión (1651, setembro, 5) e da toma deposesión, realizada o 13 de maio de 1620.

B.- ACS, LD 1/30. Copia autorizada. Papel. 301x208 mm. 9 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 38.

31

1624, xuño, 7. S.l.Expediente de anexión dos beneficios de Santo Estevo de Cangues, de padroado

do mosteiro de San Martiño Pinario, e San Tomé de Madarnás, de padroado do Cabido deSantiago. Inclúe un traslado do título e auto de unión realizado polo licenciado D.Francisco de Torres e Castro, vigairo da igrexa de Ourense.

B.- ACS, LD 1/31. Copia autorizada. Papel. 301x210 mm. 2 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 39.

32

1629, febreiro, 15. S.l.Expediente de invalidación da anexión da capela de Santa María Madalena ao

priorado de San Cibrán de Cálago, de Vilanova de Arousa, aducindo que se acadara aautorización pontificia ocultando información. Inclúe un traslado da sentenza dada poloxuíz apostólico.

B.- ACS, LD 1/32. Copia autorizada. Papel. 316x204 mm. 3 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. B. Pieza 15.

Page 40: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

40 Xosé M. Sánchez Sánchez

33

1677, outubro, 20. Santiago de Compostela – 1678, novembro, 2. SanPedro de Folladela.

Expediente de anexión dos beneficios de San Salvador de Abeancos, de presen-tación do mosteiro de San Martiño Pinario, e San Pedro de Folladela, de presentación deXoán de Fondevila, don García, Xoán do Piñeiro, a súa dona –Inés de Folgar– e Gregoriode Folgar. Inclúe o traslado dunha escritura en que os padróns chegan a un acordo paraa anexión de ambos os beneficios, de xeito que alternarían as presentacións no caso dasvacantes, comezando o mosteiro.

B.- ACS, LD 1/33. Copia autorizada. Papel. 312x220 mm. 7 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Cajón 5. A 1. Prosigue a Pieza 42.

34

1728, xaneiro 23 – abril, 11. S.l.Expediente de anexión dos beneficios de San Mamede de Bamiro e Santa Baia

de Tines. Inclúe: copia da litteræ executoriæ do pontífice Benedicto XIII sobre a anexiónen favor do presbítero D. Xosé Vázquez; e as tomas de posesión polo dito Xosé Vázquezen ambos os dous beneficios.

B.- ACS, LD 1/34. Copia autorizada. Papel. 315x202 mm. 9 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 5. B. Pieza 16.

35

1802, xaneiro, 15 – 16. S.l.Testemuño do escribán D. Xosé Antonio Malla, a petición do mosteiro de San

Martiño Pinario, das diversas bulas e breves pontificios polos que se confirman as anexións de:San Lourenzo de Carboeiro, San Pedro de Soandres, San Xulián de Moraime, San Cibrán deBribes, San Martiño de Ozón, Santa María de Cambre, Santa María de Portor, Santiagode Mens, San Pedro de Fóra, Santo Antoíño de Baíñas, San Cristovo de Dormeá, SanSalvador de Bergondo, Santa María de Mezonzo e Santo Antoíño de Toques.

B.- ACS, LD 1/35. Copia autorizada. Papel. 314x218 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Cajón 4. A 1ª.

Page 41: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 41

36

1499, marzal, 19. Roma. – 1500, s.m., s.d. S.l.Copia (realizada no ano 1500) da litteræ solemnes do pontífice Alexandre VI

sobre o subsidio do mosteiro de San Martiño Pinario.C.- ACS, LD 1/36. Copia. Papel. 450x316 mm. 3 fols. Latín e castelán. Bo

estado.Anotación: Cajón 6.

37

1721, marzal, 29 – 1771, xuño, 1. S.l.Atado en que se inclúen diversas cédulas reais concedidas ao mosteiro de San

Martiño Pinario, outorgando privilexios e regalías principalmente relacionadas cos pagosen portos e aduanas e os dereitos de alcabalas.

A.- ACS, LD 1/37. Orixinais e traslados. Papel. 320x224 mm. 104 fols.Castelán. Bo estado.

Anotación de sign. antiga: Cajón 20 A. N.º 2.

38

1505, agosto, 4 – 1608, xullo, 22. S.l.Libro de foros do mosteiro de San Martiño Pinario, elaborado en 1767, coas

notas dos escribáns Alonso Gómez (de 1505–1509) e Xoán de Negreiros (de 1608). A.- ACS, LD 2/1. Papel. 327x227 mm. Foliado; 464 fols. Castelán. Bo

estado. Encadernado en pergameo e con tiras de pergameo para peche.Anotación de sign. antiga: Libro 13 M. Inclúe índice.

39

1777 – 1814, maio, 4. Santiago de Compostela.Libro que recolle tanto as visitas pastorais realizadas no mosteiro de San

Martiño Pinario e disposicións dadas, como as resolucións tomadas sobre esta temáticanos diversos capítulos realizados pola congregación entre 1777 e 1814, ambos inclusive,resolucións que afectan á regra e oracións, celebracións, procesións, reliquias, vestimentae confesións, entre outros eidos.

A.- ACS, LD 2/2. Orixinal. Papel. 308x227 mm. [152] fols. + [4] ff.Castelán. Bo estado.

Anotación de sign. antiga: Cajón 17. Encadernado en pergameo.

Page 42: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

42 Xosé M. Sánchez Sánchez

40

1505 – 1513.Libro de facenda do mosteiro de San Martiño Pinario, con copias de documenta-

ción dende 1505 a 1513. Inclúe un índice alfabético dos lugares e freguesías ás que fan men-ción os documentos –dende «Avanqueiro, San Cristóbal» a «Viñas, San Pantaleón de».

A.- ACS, LD 3/1. Papel. 325x243 mm. Foliado; 405 fols. Castelán. Boestado. Encadernado en pergameo.

Anotación de sign. antiga: Libro 3 B.

41

Ss. XIV – XVII.Libro que inclúe as copias de apeos, doazóns, sentenzas, concordias e, principal-

mente, foros relacionados con freguesías dependentes do mosteiro de San MartiñoPinario, ordenadas por orde alfabética. Abrangue dende San Xulián de Coirós a SanXulián de Cundeiros. Inclúe índice de persoas.

A.- ACS, LD 4/1. Papel. 291x213 mm. Foliado; 708 fols. Castelán. Boestado. Falta a encadernación e parte do índice.

42

[1489], s.m., s.d. [Santiago de Compostela].Copia simple do testamento de don Álvaro Sánchez de Ávila, alcalde da cidade

de Santiago e tenceiro da fortaleza arcebispal da Rocha Forte, no cal ordena ser enterradoen San Paio de Antealtares e realiza as disposicións necesarias para crear unha novacapela, entre outras mandas testamentarias e doazóns.

C.- ACS, LD 5/1. Copia simple. Papel. 316x222 mm. 4 fols. Castelán. Boestado. Incompleto.

Anotación: Libro 27 D de Foros, fol. 307. Archivo de San Martín.

43

1469, febreiro, [s.d.] – 1481, maio, 6. S.l.Libro de notas tomadas polo notario Xácome González relacionadas con propie-

dades pertencentes na súa meirande parte ao mosteiro de San Martiño Pinario, princi-palmente foros, aínda que tamén algunha doazón e/ou arrendo.

Page 43: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 43

A.- ACS, LD 5/2. Papel. 329x233 mm. Foliado. 293 fols. Castelán. Boestado.

Anotación: Libro 2º. P. 16. Presenta índice. Encadernado en pergameo.

44

1490 – 1730. S.l.Folla pertencente a un índice con rexestos relacionados co priorado de Santa

María de Onzaniego (León) facendo referencia a: un foro realizado a Pedro Osorio docouto de Onzaniego (1490); outro a Pedro Osorio o Vello do couto, priorado e beneficiode Onzaniego (1532, xullo, 10); un preito sobre bens en Alixa do Infantado (1530); e adeclaración e confesión do cura de Alixa, D. Alonso González (1730). Faise tamén alu-sión ao couto de Dormeá, cun inventario dos casais deste.

A.- ACS, LD 5/3. Orixinal. Papel. 310x219 mm. Castelán. Bo estado.

45

1515(?), marzal, 8. S.l.Copia do título de posesión do priorado de Santa María de Onzaniego en favor

do monxe de San Martiño Pinario Fr. Diego de Angulo.C.- ACS, LD 5/4. Copia simple. Papel. 318x217 mm. Latín. Bo estado.

46

1547, xaneiro, 30.Testemuño de pago por parte do mosteiro de San Martiño Pinario de 268 000

marabedís a Gómez Trigo, veciño de Noia, polo desembargo do couto de San Martiño deOleiros.

A.- ACS, LD 5/5. Orixinal. Papel. 309x215 mm. 3 fols. Castelán. Bo estado.Anotación: Cajón 20 B. N.º 2.

47

1549, novembro, 23 – 1697, marzal, 29. S.l.Atado que contén a concordia entre o mosteiro de San Martiño Pinario e a cida-

de de Betanzos, sobre a portaxe e a renda de propios da cidade; a cidade comprométesea pagar 8000 marabedís anuais ao mosteiro, e este cédelle a xurisdición temporal das fre-

Page 44: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

44 Xosé M. Sánchez Sánchez

guesías de San Martiño de Brabío, San Vicente de Armea e San Salvador de Colantres.Inclúese o auto para o cobro do xuro e a renda perpetua ao longo de 1697.

A.- ACS, LD 5/6. Orixinal. Papel. 322x225 mm. [45] fols. Castelán. Boestado.

Anotación: Cajón 20 B. N.º 3.

48

1564, s.m., s.d. S.l.Testemuños dados ante notario ao mosteiro de San Martiño Pinario da entrega

de privilexios e documentos para resolver diversos preitos, entregas realizadas a Xoán deHerrera (maio, 5), veciño de Santiago, dun foro e varios privilexios, dos reis Afonso II oCasto, D.ª Urraca, dous de Afonso VII, e Xoán I; e a Bartolomé Dagraria (agosto, 9),veciño do Grove, dun privilexio de Afonso VII, unha sentenza de Xoán II e dúas cédulasdos Reis Católicos.

A.- ACS, LD 5/7. Papel. 307x213 mm. 6 fols. Castelán. Bo estado.Anotación: Caja 3. A. Pieza 8.

49

1581 – 1586.Atado con copias de documentos do mosteiro de San Martiño Pinario, en concre-

to: petición do abade e mosteiro de San Martiño ao Rei que non venda a propiedade deCamporredondo, na cal tiñan 50 vasalos, polo gran beneficio que supuñan para a institu-ción as rendas cobradas pero o pouco proveito que podería sacar o monarca coa venda(1581, maio, 15); carta de pago de 32 949 marabedís de Pedro Díaz de Guitián ao mostei-ro por orde dunha cédula real en concepto da compra do couto de Cambre, anexo perpetuodo mosteiro (1585, maio, 6); Xoán Fernández, en nome do abade e mosteiro de SanMartiño, pide ao monarca que mande facer copia e entregala á institución da cédula en queestablece que o couto de Bribes lles pertence e non será vendido (1586, marzal).

C.- ACS, LD 5/8. Papel. 301x211 mm. Foliado; 5 fols. Copias. Castelán.Bo estado.

50

1597, febreiro, 10 – 1606, xuño, 22. S.l.Atado con orixinais e copias autorizadas de documentos xudiciais do mosteiro

de San Martiño Pinario, principalmente relativos a exencións.

Page 45: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 45

A.- ACS, LD 5/9. Orixinal e copias autorizadas. Papel. 306x217 mm.[138] fol. Castelán. Bo estado.

Anotacións: Cajón 20. Mazo 1. N.º 1.

51

1631, xullo, 20 – 1649, marzal, 12. S.l.Atado con orixinais e copias autorizadas de documentos xudiciais do mosteiro

de San Martiño Pinario, principalmente relativos a tributos e impostos.A.- ACS, LD 6/1. Orixinal e copias autorizadas. Papel. 322x215 mm.

[152] fols. Castelán. Bo estado.Anotación: Cajón 20. Mazo 1. N.º 3.

52

1635, abril, 17. S.l.Compulsa realizada a petición de Xoán de Pedruza, en nome do mosteiro de San

Martiño Pinario, de diversas escrituras e documentos acerca de varias propiedades enSan Salvador de Abeancos, por estar nun preito por elas con D.ª Catalina das Seixas.

B.- ACS, LD 6/2. Copia autorizada. Papel. 300x201 mm. 7 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Caja 27. A 1.

53

1657, marzal, 22 – 1713, novembro, 6. S.l.Atado con orixinais e copias autorizadas de documentos xudiciais relacionados

co mosteiro de San Martiño Pinario, principalmente relativos aos criados, soldados, con-dución do viño e visita do forno.

A.- ACS, LD 6/3. Orixinais e copias autorizadas. Papel. 319x219 mm. 23fols. Castelán. Bo estado.

Anotación: Cajón 20. Mazo 1. N.º 4.

54

1723, xullo, 10 – 1727, outubro, 5. S.l.Copia simple do despacho de D. Bartolomé de Henao, rexente da Real Audiencia

do Reino de Galicia, que recolle outro despacho do Consello de Castela no que se ordena-

Page 46: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

46 Xosé M. Sánchez Sánchez

ba aos propietarios de barcas informar ao Consello, co fin de establecer un pago para areparación das pontes do reino (1723, xullo, 10); dáse conta da propiedade do mosteirode San Martiño Pinario de dúas barcas na freguesía de San Salvador de Bergondo, pro-vincia de Betanzos, e unha en Sernande (Chantada).

C.- ACS, LD 6/4. Copia simple. Papel. 314x217 mm. 5 fols. Castelán. Boestado.

Anotación: Cajón 20. Mazo I. Prosigue al número 1.

55

1752, xullo, 30. S.l.Confrontación, a petición do mosteiro de San Martiño Pinario, e por orde da

Real Xunta da Contribución, dos privilexios orixinais do mosteiro, realizada polo notarioGregorio Fernández.

A.- ACS, LD 6/5. Orixinal. Papel. 308x211 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.Anotación: Caj. 2. A 1. 7.

56

1784, xullo, 26. S.l.Copia notarial da Real Provisión concedida ao mosteiro de San Martiño Pinario

acerca da exención de pago da portaxe de Pontecesures, copia realizada a petición da propiainstitución para inserir no preito contra Domingo Antonio Pérez, portaxeiro dePontecesures.

ACS, LD 6/6. Copia autorizada. Papel. 314x214 mm. 18 fols. Castelán. Boestado.

57

1782, xuño, 1 – decembro, 9. S.l.Atado en que se recolle o preito mantido polo mosteiro de San Martiño Pinario

contra o conde de Ribadavia e Amarante; sostén a institución que non estaba na obriga depagar a portaxe na vila de Ribadavia. Inclúense as declaracións de diversas testemuñas.

A.- ACS, LD 6/7. Orixinal. Papel. 316x218 mm. [29] fols. Castelán. Boestado.

Anotación: N.º 3.

Page 47: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 47

58

1717, xaneiro, 15 – 1727, marzal, 15. S.l.Expediente en que se recolle a exención para os habitantes da Illa de Arousa,

xurisdición do mosteiro de San Martiño Pinario, de dar soldados ás levas que se realiza-sen, xa que toda a poboación pertencía ao gremio de mariñeiros e contribuirían unica-mente con continxente para a Mariña. Realiza a declaración o mordomo pedáneoFrancisco Suárez.

B.- ACS, LD 6/8. Copia autorizada. Papel. 312x214 mm. 7 fols. Castelán.Bo estado.

59

1479, agosto, 12. S.l.Copia do expediente de anexión que o bispo de Ourense, D. Alonso López de

Valladolid, realizou do beneficio de Santa María de Rozamonde ao mosteiro de San Paiode Antealtares. Inclúe: título de anexión (1468), breve confirmatorio do pontífice PabloII, proceso e execución do dito breve e título de posesión (1472).

B.- ACS, LD 6/9. Copia autorizada. Pergameo e papel. 214x194 mm. 10fols. Castelán. Bo estado.

Anotación: Caja 4. A 1. Pieza 9.

60

1592, setembro, 30 – 1596, outubro, 19. S.l.Copia do testamento de Gómez Pérez das Mariñas (1592, setembro, 30), gober-

nador e capitán xeneral das Illas Filipinas, a petición da abadesa do mosteiro de San Paiode Antealtares, principal beneficiario do testamento.

B.- ACS, LD 6/10. Copia autorizada. Papel. 322x232 mm. 29 fols.Castelán. Conservación regular.

Ed.- LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia Histórica. Colección Diplomática, Santiagode Compostela, 1901–1903, pp. 471–489, doc. CVIII.

61

1809, outubro, 9 – 1810, xuño, 19. S.l.Atado que inclúe: relación xurada de Rosendo de Loxo das partidas que adebe-

da D. Tomás Amado, veciño da Pobra do Deán; requirimento de Rosendo de Loxo ao

Page 48: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

48 Xosé M. Sánchez Sánchez

gobernador da provincia para que ordene a Tomás Amado aboar parte do que adebeda;e un novo requirimento coa mesma petición.

A.- ACS, LD 6/11. Orixinal. Papel. 313x220 mm. 5 fols. Castelán. Bo estado.

62

1809, agosto, 12 – 1810, febreiro,19. S.l.Expediente coas reclamacións de Xoán Liñares, veciño da freguesía de San

Martiño de Coucieiro, por si e por outros veciños, para que non se lles faga pagar o déci-mo eclesiástico ao cura da parroquia polo mal estado en que quedaran os campos e osfroitos tras o ataque francés. Inclúe outra instancia en que solicitan non ser molestadosmáis por este tema.

A.- ACS, LD 6/12. Orixinal. Papel. 310x215 mm. [2] fols. + [2] ff.Castelán. Bo estado. Sen foliar.

63

1809, outubro, 23 – 1810, maio, 8. S.l.Atado coas diversas reclamacións de Gregorio Suárez, Andrés de Andrade, Miguel

de Aguiar, Manuel Leborán, Andrés Sixto e Gabriel Ferro, de diferentes parroquias, ante ogobernador militar e político da cidade de Santiago para que se calcule o importe das resesque cederon para o consumo da tropa e se lles pague no menor tempo posible.

A.- ACS, LD 6/13. Orixinal. Papel. 316x222 mm. 13 fols. Castelán. Boestado.

64

1809, novembro, 3 – 1810, marzal, 15. S.l.Atado que contén: as instancias e reclamacións de diversos veciños da parroquia

de San Mamede de Ribadulla, que solicitan a suspensión do cobro das cantidades quedeben pola pobreza en que quedaran tras o ataque dos franceses; e a petición ao gober-nador político e militar da cidade de Santiago para que se cumpra o auto concedido aoseu favor e non sexan molestados.

A.- ACS, LD 6/14. Orixinal. Papel. 312x216 mm. 7 fols. Castelán. Bo estado.

Page 49: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 49

65

1810, xaneiro, 5. S.l.D. Xosé Rapela, veciño da parroquia de Santiago de Paderne, solicita que lle

sexan descontados do arrendo do beneficio sinecura da dita parroquia 10 ferrados detrigo, 14 de centeo e 6 de millo que xa pagara para o abastecemento da vila.

A.- ACS, LD 6/15. Orixinal. Papel. 303x210 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

66

1810, xaneiro, 8. Santiago de Compostela.D. Manuel Ballesteros, veciño da freguesía de Santaia de Codeso, pide ao gober-

nador político e militar da cidade de Santiago que ordene que os repartimentos de impostosrealizados na freguesía sexan feitos con xustiza, alegando que a el e ao seu irmán, oficialde batallón, lles eran cargados con desproporción.

A.- ACS, LD 6/16. Orixinal. Papel. 313x211 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

67

1810, xaneiro, 8 – febreiro, 7. Santiago de Compostela.Expediente da instancia presentada por Xosé de Andrade, labrador da fregue-

sía de Santiago de Boimorto, para que o xuíz da vila lle entregue 10 reais e 31 reais de372 libras de herba seca, en compensación polos 23 ferrados que o solicitante deu ao des-tacamento 19 de Dragóns Lixeiros ao seu paso pola vila, devolución que o xuíz se nega aexecutar. Inclúese a instancia, copia do escribán Antonio Lodeiro (1810, xaneiro, 18),notificación ao xuíz da execución do pago (1810, xaneiro, 27) e unha nova reclamación,de Xosé de Viñas García, en nome de Xosé de Andrade (1810, febreiro, 7).

A.- ACS, LD 6/17. Orixinal. Papel. 305x222 mm. 6 fols. Castelán. Bo estado.

68

1810, xaneiro, 13. Santiago de Compostela. – 1810, xaneiro, 19. SantoAndré de Vea.

Varios veciños da freguesía de Santo André de Vea piden ao gobernador da cidadee provincia de Santiago que os servizos de millóns e utensilios se lles reduzan á metade, porter todos eles fillos no Real Servizo.

A.- ACS, LD 6/18. Orixinal. Papel. 298x207 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

Page 50: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

50 Xosé M. Sánchez Sánchez

69

1810, xaneiro, 20 – febreiro, 12. Santiago de Compostela.Florencio Loureiro, labrador e veciño de San Vicente de Niveiro pide ao gober-

nador miliar e político da provincia de Santiago que suspenda a sentenza pola que os seusbens serían vendidos para pagar a pena de máis de 550 reais imposta ao seu fillo, sor-prendido nun roubo mentres cumpría o servizo e que xa falecera.

A.- ACS, LD 6/19. Orixinal. Papel. 308x221 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

70

1810, xaneiro, 26 – febreiro, 29. Santiago de Compostela.Xoán Antonio García, Manuel Barrio, Xoán Antonio Martínez, Luís Sampedro

e demais veciños da freguesía de Santa María de Herbón piden ao gobernador político emilitar da cidade e provincia de Santiago que lles conceda o mesmo mandato que aos dePazos para que o arrendatario Xoán Trasande non os moleste esixíndolles os pagos dosarrendamentos inmediatamente, en especie ou en moeda, pagos que non se poden reali-zar ata que saia o valor da moeda.

A.- ACS, LD 6/20. Orixinal. Papel. 309x214 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

71

1810, xaneiro, 29. Santiago de Compostela.Súplica de varios veciños da freguesía de Santa Diana de Viceso ao gobernador

político e militar da cidade e provincia de Santiago para que ordene ao xuíz da xurisdi-ción da Maía que realice os repartimentos de contribucións segundo as posibilidades decada veciño.

A.- ACS, LD 6/21. Orixinal. Papel. 309x215 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

72

1810, febreiro, 1 – 3. Santiago de Compostela.Súplica de Bernardo Romero, mordomo da freguesía de San Martiño de

Miñortos, ao gobernador militar e político da cidade de Santiago para que lle rebaixe ámetade as contribucións polo consumo das tropas e que se entenda por tal tanto o das tro-pas españolas como o das francesas.

A.- ACS, LD 6/22. Orixinal. Papel. 309x215 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

Page 51: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 51

73

1810, febreiro, [6] – 8. Santiago de Compostela.Súplica de Baltasar Romero, veciño da freguesía de San Xoán Bautista de Laíño,

para que se lle conceda unha suspensión e concesión de catro anos para o pago dunhadébeda con Anxo do Río, que agora lle trataba de quitar o gando que lle prestaran aodevandito Baltasar Romero.

A.- ACS, LD 6/23. Orixinal. Papel. 310x215 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

74

1810, febreiro, 7 – 9. Santiago de Compostela.Manuel Cao, Mateo Fosado, María Coto, Manuel Briño, Andrés Estévez,

Xacobo Cajaraville e outros veciños da freguesía de Santa Mariña de Lucí suplican aogobernador militar e político da cidade e provincia de Santiago quedar exentos da con-tribución de 74 ferrados de millo que se establecera, alegando o mal estado da súa eco-nomía tras os ataques inimigos franceses.

A.- ACS, LD 6/24. Orixinal. Papel. 314x214 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

75

1810, febreiro, 2. Santiago de Compostela.Súplica de Antonio de Pebre, labrador veciño da freguesía de San Xoán de

Campo ao gobernador militar e político da cidade de Santiago; pídese que ordene ao xuízterritorial D. Francisco Xavier Romero que deixe de molestalo como o estaba a facer ataaquel momento.

A.- ACS, LD 6/25. Orixinal. Papel. 312x214 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

76

1810, febreiro, 10. Santiago de Compostela.Súplica de Antonio de Pedre, veciño da freguesía de San Xoán de Campo, ao

gobernador militar e político da cidade de Santiago, solicitándolle que comisione un escri-bán para intimar o xuíz D. Francisco Xavier Romero a cumprir unha resolución no seufavor que ditara o gobernador.

A.- ACS, LD 6/26. Orixinal. Papel. 311x212 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

Page 52: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

52 Xosé M. Sánchez Sánchez

77

1810, febreiro, 10. Santiago de Compostela.Súplica de Xosé Rodríguez, Felipe Canicoba e María Rodríguez, veciños da fre-

guesía de San Miguel de Castro, ao gobernador militar e político da cidade e provincia deSantiago para que ordene que lles sexa devolto o importe das reses e o viño que entrega-ran para o sustento das tropas españolas.

A.- ACS, LD 6/27. Orixinal. Papel. 311x217 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

78

1810, febreiro, 10 – 12. Santiago de Compostela.Xosé Pérez, labrador da vila de Caldas, suplica e pide ao gobernador militar e

político da cidade e provincia de Santiago que o libere dos pagos de bagaxes e aloxamen-tos polo esforzo que ten que facer ao ter os seus tres fillos no exército.

A.- ACS, LD 6/28. Orixinal. Papel. 311x213 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

79

1810, febreiro, 10. Santiago de Compostela.Xosé Rodríguez, labrador da freguesía de San Vicente de Rial, suplica ao maris-

cal gobernador da cidade de Santiago que o exima do cargo de mordomo fabriqueiro edas súas cargas, por ter un fillo servindo no Real Servizo.

A.- ACS, LD 6/29. Orixinal. Papel. 315x216 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

80

1810, febreiro, 10. Santiago de Compostela.Súplica de Francisco Ameal, mestre canteiro da freguesía de Gargantas, xuris-

dición de Peñaflor, ao gobernador militar e político da cidade de Santiago para que oexima do cargo de mordomo pedáneo, tal e como fora nomeado, por ter que estar ausen-te para atender as obrigacións do posto.

A.- ACS, LD 6/30. Orixinal. Papel. 312x215 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

Page 53: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 53

81

1810, xaneiro, 24. Santa Cristina de Vinseiro – 1810, febreiro, 12.Santiago de Compostela.

Expediente da instancia de Benito Moreiras, labrador e veciño da freguesía deSanta Cristina de Vinseiro, como apoderado de diversos veciños, na que solicita ao gober-nador militar e político da cidade de Santiago que faga cumprir os autos dados polo audi-tor da cidade con respecto aos «compartos de frutos». Inclúe un poder dos veciños enfavor de Benito Moreiras (xaneiro, 24).

A.- ACS, LD 6/31. Orixinal. Papel. 315x220 mm. 7 fols. Castelán. Bo estado.

82

1810, febreiro, 12. Santiago de Compostela.Súplica de Tomás Seoane, labrador da freguesía de San Miguel de Cerceda, ao

gobernador militar e político da cidade de Santiago, para que o exima do pago das baga-xes e demais impostos, para poder manter o seu fillo na fronte.

A.- ACS, LD 6/32. Orixinal. Papel. 311x210 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

83

1810, febreiro, 13 – marzal, 4. Santiago de Compostela.Antonio Lodeiro, notario, certifica e copia a presentación do memorial en que

Manuel de Caramelles, procurador xeral do couto de Codeseda, solicita ao gobernadormilitar e político da provincia de Santiago que os veciños do Couto non sexan molestadoscoa execución das contribucións ata que a terra volva dar froito (1810, marzal, 4).

A.- ACS, LD 6/33. Orixinal. Papel. 311x213 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

84

1810, febreiro, 13. Santiago de Compostela.Súplica de Manuel de Brea, Valentín de Calo, Xulián Mallo e Xoán Mallo,

labradores da freguesía de Castenda, ao gobernador da cidade de Santiago, para que llesconceda –do mesmo xeito que fixera con outras freguesías– unha graza que rebaixe ascontribucións de repartimento de víveres e bagaxes, tendo en conta o servizo que fan porter os seus fillos no Real Servizo.

A.- ACS, LD 6/34. Orixinal. Papel. 316x217 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

Page 54: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

54 Xosé M. Sánchez Sánchez

85

1810, febreiro, 14 – 15. Santiago de Compostela.Súplica de Manuel Casal, labrador da freguesía de San Vicente de Boqueixón,

ao gobernador político e militar da cidade e provincia de Santiago, para que mande aomordomo e veciños da freguesía pagarlle os 200 reais que vale unha xovenca que entre-gou por mandato deles para o mantemento das tropas francesas.

A.- ACS, LD 6/35. Orixinal. Papel. 313x216 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

86

1810, febreiro, 17 – 19. Santiago de Compostela.Xulio Gómez, en nome de Antonio de Castro, Andrés Botana e outros veciños da

freguesía de San Mamede dos Anxos, suplica ao gobernador político e militar da cidadee provincia de Santiago que faga cumprir as exencións de cargos municipais e o pago dosdereitos reais para os que están na fronte, como os seus fillos.

A.- ACS, LD 6/36. Orixinal. Papel. 314x216 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

87

1810, febreiro, 17. Santiago de Compostela.Pedro Mosteiro, labrador da freguesía de San Xiao de Arnois, suplica ao goberna-

dor político e militar da cidade e provincia de Santiago que non recarguen as contribuciónsordinarias, extraordinarias e repartimentos aos que están ausentes na fronte, como é ocaso do seu fillo.

A.- ACS, LD 6/37. Orixinal. Papel. 311x215 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

88

1810, febreiro, 17 – 19. Santiago de Compostela.Súplica de Antonio Rodríguez, labrador da freguesía de San Mamede dos Anxos,

ao gobernador militar e político da cidade de Santiago para que lle sexan pagados os 130reais que vale un tenreiro que deu para o sustento das tropas.

A.- ACS, LD 6/38. Orixinal. Papel. 311x216 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

Page 55: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 55

89

1810, febreiro, 19. Santiago de Compostela.Súplica de Pedro Castelo, veciño da freguesía de San Simón de Cacheiras, para

quedar exento da reclamación dun imposto polo arrendamento dun beneficio sinecura nadita freguesía por parte do Cabido de Santiago para a Cruzada.

A.- ACS, LD 6/39. Orixinal. Papel. 309x216 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

90

1810, febreiro, 19 – 22. Santiago de Compostela.Súplica de Bernardo Blanco, labrador da freguesía de San Xulián de Santa

Sabiña, ao gobernador militar e político da provincia de Santiago para que sexa eximidodo cargo de mordomo pedáneo, xa que o seu único fillo partiu cara á fronte e el é o únicoque cultiva a terra.

A.- ACS, LD 6/40. Orixinal. Papel. 311x212 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

91

1810, abril, 22 – 1810, novembro, 9. Santiago de CompostelaAtado que recolle o expediente do preito presentado por Benito Montoiro, Andrés

Tallo, Domingo Señorán, Xacobo Neira, Antonio Vicente, Xoán Xestoso e Antonio Pinto,veciños da freguesía de San Pedro de Toedo, no que piden que non sexa atendida a recla-mación doutros veciños que alegaban que os seus fillos estaban no exército para nonpagar as custas dun preito tal e como foran repartidas; os expoñentes alegan que o prei-to tivera lugar en 1798, cando aínda non estaban no servizo.

A.- ACS, LD 6/41. Orixinal. Papel. 307x219 mm. 5 fols. Castelán. Bo estado.

92

1810, febreiro, 19 – 22. Santiago de Compostela.Súplica de Benito Montoiro, Andrés Tallo, Domingo Señorán, Xacobo Neira,

Antonio Vicente, Xoán Xestoso e Antonio Pinto, veciños da freguesía de San Pedro deToedo, para que non sexa atendida a reclamación doutros veciños que alegaban que os seusfillos estaban no exército para non pagar as custas dun preito tal e como foran repartidas,alegan os expoñentes que o preito tivera lugar cando aínda non estaban no servizo.

A.- ACS, LD 6/42. Orixinal. Papel. 301x215 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

Page 56: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

56 Xosé M. Sánchez Sánchez

93

1810, febreiro, 21 – 22. Santiago de Compostela.Súplica de varios veciños da freguesía de Santa María de Couso para estar

exentos do pago das rendas que debían, alegando o mal estado económico en que se ato-paban tras o ataque das tropas francesas.

A.- ACS, LD 6/43. Orixinal. Papel. 311x216 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

94

1810, xaneiro, 5. Santiago de Compostela.Certificación e copia do notario Pedro Antonio de Busto do pedimento e preito

en que D. Antonio Taboada Pimentel, en nome de Xoán Trasande, veciño de San Miguelda Barcala, acusa a varios veciños de non ter pagados os dereitos de froitos, entre outros.

B.- ACS, LD 6/44. Orixinal. Papel. 316x217 mm. 6 fols. Castelán. Bo estado.

95

1810, marzal, 10. Porto do Son.Benito González e Miguel Bretal, en nome de varios veciños da freguesía de San

Paio de Carreiras, solicitan que sexan exculpados os acusados de non comparecer a unhareunión en Porto do Son convocada polo xuíz de Noia. Foran convocados os habitantesdas vilas da zona coa finalidade de elixir representantes; os solicitantes alegan que osveciños si asistiran pero que non se tomara nota correctamente.

A.- ACS, LD 6/45. Orixinal. Papel. 305x209 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

96

1810, marzal, 19 – 22. Santiago de Compostela.Benito González e Miguel Bretal, labradores da freguesía de San Paio de

Carreiras, presentan ao mariscal e gobernador da cidade de Santiago, por si e por outrosveciños da freguesía, unha copia dun memorial e decreto para que o xuíz de Noia sus-pendese unha comparecencia na súa Audiencia, por non ter elixidos aínda os represen-tantes.

A.- ACS, LD 6/46. Orixinal. Papel. 309x212 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

Page 57: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 57

97

1810, marzal, 20. San Xurxo de Codeseda.Certificación de Gabriel Moure e Sanín, notario de Santiago, da reclamación

que fixeran os habitantes do couto de Codeseda, pola que se negan a pagar as cantidadesimpostas polas bulas de Cruzada.

A.- ACS, LD 6/47. Orixinal. Papel. 308x211 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

98

1810, marzal, 11 – 24. Santiago de Compostela.Súplica de D. Xaquín Mariño de Lobeira ao gobernador militar e político da

cidade de Santiago para que ordene a Antonio Mariño, administrador dos bens da naido denunciante, que presente os recibos referentes ao pago dos alimentos ao devanditoXaquín Mariño, sostendo que tales pagos non se efectuaron.

A.- ACS, LD 6/48. Orixinal. Papel. 309x213 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

99

1810, marzal, 27. Santiago de Compostela.Decreto de Blas Ozores, xuíz comisario de seguridade na cidade de Santiago,

polo que dúas partes –indeterminadas– poden pedir testemuño relacionado cun preito. Étexto que debía de seguir a un pedimento ou súplica.

A.- ACS, LD 6/49. Orixinal. Papel. 304x214 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

100

1810, marzal, 28 – 29. Santiago de Compostela.Manuel Caramés, procurador xeral do couto de Codeseda, suplica ao goberna-

dor militar e político da cidade de Santiago, en nome dos veciños da localidade, que se llesdevolvan dous pagos feitos en concepto da bula de Cruzada, así como a exención do pro-pio pago, xa que consideran que a mellor cruzada é a guerra, na que xa investiran todo.

A.- ACS, LD 6/50. Orixinal. Papel. 317x218 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

Page 58: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

58 Xosé M. Sánchez Sánchez

101

1810, marzal, 30 – abril, 3. Santiago de Compostela.Súplica de D. Andrés de Lozaz, do comercio de Villaramiel (Palencia), ao gober-

nador militar e político da provincia de Santiago para que se lle desembarguen as dúascargas de mercancía coas que tiña chegado para a súa venda, as cales lle foran embar-gadas por Beltrán Garra.

A.- ACS, LD 6/51. Orixinal. Papel. 312x214 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

102

1810, abril, 5 – 6. Santiago de Compostela.Súplica de Antonio Martínez, veciño da freguesía de Santa María de Vaamonde,

pola que solicita estar exento da tarefa de dar razón dos bens da freguesía, para a quefora elixido, alegando ter tres fillos no servizo e a necesidade de traballar as súas terras.

A.- ACS, LD 6/52. Orixinal. Papel. 306x213 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

103

1810, maio, 2. Santiago de Compostela.Requirimento de Agustín Varela Soutomaior, en nome de Alonso de Carballal,

veciño da freguesía de San Xoán de Calo, contra Lucas Castelao, veciño de San Mamedede Ribadulla, e Xacobo Silbouto, pola falta de pagamento de determinadas cantidades decenteo, paínzo e outros produtos que lle deben, aducindo dificultades pola guerra.

A.- ACS, LD 6/53. Orixinal. Papel. 312x217 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

104

1810, maio, 3. Santiago de Compostela.D. Antonio Taboada Pimentel, en nome de Manuela Rebolo e María López,

rexeita a petición de diversos veciños da freguesía de San Pedro de Toedo sobre o pago dorepartimento das custas dun preito.

A.- ACS, LD 6/54. Orixinal. Papel. 309x216 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

Page 59: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 59

105

1810, maio, 4. Santiago de Compostela.Miguel Arias, en nome de Manuel Constenla, Xosé Mirón, Miguel Laceiras,

Manuel Antonio Clemente e Xoán Barcala, veciños da freguesía de Santo André de Vea,reitera a petición que xa realizara o 3 de xaneiro de pagar só a metade dos servizos demillóns e de utensilios.

A.- ACS, LD 6/55. Orixinal. Papel. 305x212 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

106

1615, marzal, 4 – 1616, xaneiro, 16. O Grove.Atado de protocolos notariais do escribán Xoán García referentes a vendas, tes-

tamentos, poderes, etc. na vila do Grove e freguesías circundantes.A.- ACS, LD 6/56. Orixinal. Papel. 308x215 mm. 200 fols. Castelán. Bo

estado.

107

1683, s.m., s.d. – 1839, abril, 25. Santiago de Compostela.Libro da confraría de San Xián, na igrexa parroquial de Santa María de

Salomé, na cidade de Santiago, que contén copias de censos, vendas e diversidade de dis-posicións relacionadas coa economía da confraría.

A.- ACS, LD 7/1. Papel. 237x326 mm. [113] fols. Sen foliar. Castelán.Conservación regular. Encadernado en pergameo; con tiras de pergameo para peche.

108

1355, xaneiro, 9 – 1692, setembro, 11. S.l.Libro que inclúe doazóns, foros, vendas e testamentos do convento de Santa

María de Belvís relacionados con propiedades na vila de Noia e San Pedro de Muros.Inclúe copias e documentos orixinais en pergameo.

B.- ACS, LD 7/2. Papel e pergameo. 332x235 mm. [100] fols. Sen foliar.Galego e castelán. Bo estado. Encadernado. Con índice. Trátase de copias da docu-mentación.

Page 60: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

60 Xosé M. Sánchez Sánchez

109

S. XVIII.Memoria dos bens que integran o lugar de Piñeiro, na freguesía de Santa María

de Morlán.A.- ACS, LD 7/3. Orixinal. Papel. 287x217 mm. [1] fol. + 1 f. Castelán.

Estado regular.

110

1554, maio, 24. Santa María de Belvís.Foro realizado polo mosteiro e convento de Santa María de Belvís a Marcos

da Igrexa e María de Ruanova, veciños da freguesía de San Xoán de Campo, do lugar dePiñeiro, en Santa María de Morlán, polo tempo de tres voces e unha renda dun parde galiñas e oito ferrados de trigo anuais.

B.- ACS, LD 7/4. Copia autorizada. Papel. 294x210 mm. 6 fols. Castelán.Estado regular.

111

1724, novembro, 15. Santiago de Compostela – 1726, xullo, 23. Piñeiro(Santa María de Morlán).

Atado que contén unha paulina impresa do vigairo xeral do arcebispo deSantiago na que ordena que se tome declaración aos habitantes de determinadas fregue-sías, entre elas Santa María de Morlán, para evitar ocultacións nas propiedades. Inclúe:autorización a un notario para notificar a pauliña, un requirimento para a declaracióndos veciños do lugar e a declaración.

A.- ACS, LD 7/5. Orixinal e copias. Papel. 303x217 mm. 7 fols. Castelán.Estado regular.

Na portada: N.º 10.

112

1736, xuño, 5. Santiago de Compostela – 1736, xuño, 28. Piñeiro (SantaMaría de Morlán).

Pedimento de Manuel de San Pedro, procurador, en nome do mosteiro de SantaMaría de Belvís, para que se impida a Bartolomé Vello botar do lugar de Piñeiro, fregue-sía de Santa María de Morlán, os colonos que tiña a institución. Inclúese o emprazamen-

Page 61: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 61

to a Bartolomé Vello, e unha declaración de Domingo de Castro e María de Turnes, colo-nos no lugar.

ACS, LD 7/6. Orixinal. Papel. 306x205 mm. 2 fols. Castelán. Estado regular.

113

1512, decembro, 5. S.l.Título de anexión ao mosteiro de San Domingos de Santiago dos dous terzos do

beneficio de San Salvador de Sobradelo, tres cuartas partes do de San Xoán de Carbia,dous terzos do de Santa María de Sabrexo e un terzo do de San Xoán de Mercurín, rea-lizada por D. Pedro Beltrán, provisor da cidade, e o arcebispado de Santiago. Copia doséculo XVIII.

B.- ACS, LD 7/7. Copia autorizada. Papel. 316x218 mm. 5 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Siguiente al n.º 6.

114

1652, marzal, 9 – 1731, outubro, 11. Santiago de Compostela.Libro que contén documentación do mosteiro de San Domingos da cidade de

Santiago relacionada coas fundacións realizadas pola casa de Altamira.B.- ACS, LD 7/8. Papel. 333x230 mm. 252 fols. Castelán. Bo estado.

Encadernado. Con índice.Anotación: Cajón 1. Atado 4. Lib. 4.

115

1644, s.m., s.d.Memorial realizado tras a morte de Fr. Francisco Muriente, prior do convento

de San Domingos de Santiago, no que se que dá conta das operacións que o finado reali-zara como prior da institución.

A.- ACS, LD 7/9. Orixinal. Papel. 315x222 mm. 4 fols. Castelán. Bo estado.Anotación: N.º 10.

Page 62: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

62 Xosé M. Sánchez Sánchez

116

1645, decembro, 12. Xaén. – 1646, setembro, 28. Madrid.Memorial sobre os xuros da fundación de estudos no convento de San Domingos

de Santiago de Compostela; inclúe diversas cartas sobre os propios xuros.A.- ACS, LD 7/10. Orixinal. Papel. 311x221 mm. 6 fols. Castelán. Bo estado.Anotación: Siguiente n.º 10.

117

1550, abril, 18. Santiago de Compostela.Copia da concordia entre o Concello e cidade de Santiago de Compostela e o

convento de San Domingos de Santiago pola propiedade dun terreo cerca do mosteiro ecara á Cruz do Home Santo, arrendado a Elvira Rodríguez, que construíra alí unha casa,a cal tiñan agora embargada, e acordo de que quede en propiedade do convento.

C.- ACS, LD 7/11. Copia simple. Papel. 310x209 mm. 3 fols. Castelán. Boestado.

Anotación: N.º 4.

118

1498, outubro, 28. Santiago de Compostela.Copia autorizada do testamento de D.ª Urraca de Moscoso, viúva de D. Pedro

Osorio, no que deixa como herdeiros os seus fillos, D. Rodrigo e D. Bernardo, ordena serenterrada no mosteiro de San Domingos de Bonaval de Santiago e realiza diversas doa-zóns á institución.

B.- ACS, LD 7/12. Copia autorizada. Papel. 321x221 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Sumario Tomo 1º. Folio 319, n.º 61.Ed.- LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia Histórica. Colección Diplomática, Santiago

de Compostela, 1901–1903, pp. 438–447, doc. C.

119

1499, abril, 2. S.l.Traslado da doazón realizada por D. Lope Sánchez de Moscoso, conde de

Altamira, ao mosteiro de San Domingos de Santiago de Compostela de todas as súas ren-das e posesións nas freguesías de San Xoán de Carbia e Sabreso, ademais das presenta-

Page 63: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 63

cións de ambos os beneficios, coa condición de poder enterrarse na capela maior do ditomosteiro. No fol. 2vº inclúense referencias a fundacións realizadas por diversos licenciados.

B.- ACS, LD 7/13. Copia autorizada. Papel. 316x215 mm. 2 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: N.º 6.Ed.- LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia Histórica. Colección Diplomática, Santiago

de Compostela, 1901–1903, pp. 92–93, doc. XXII.

120

1640, abril, 21 – maio, 20.Pagos realizados por don Diego Osorio e polo conde de Altamira, don Antonio

de Moscoso, para saldar as débedas que se contraeran por mor de diversos préstamos.A.- ACS, LD 7/14. Copia. Papel. 315x219 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado. Anotación: Ocaña, n.º 1.

121

1642, abril, 25. S.l.Copias autorizadas das concordias realizadas entre o conde de Altamira e os

apoderados do seu irmán, D. Baltasar de Moscoso, sobre a herdanza do seu defunto pai,comprométese o primeiro a pagar 18 000 pesos ao convento de San Domingos deBonaval.

A.- ACS, LD 7/15. Copia autorizada. Papel. 319x222 mm. [28] fols. Senfoliar. Castelán. Bo estado.

122

1668, maio, 4. S.l.Copias autorizadas dos títulos de posesión dos beneficios curados de San Pedro

de Cardeiro, Santa María de Sabrexo e San Miguel de Orza, cuxa presentación perten-cía ao convento de San Domingos de Santiago.

B.- ACS, LD 7/16. Copias autorizadas. Papel. 325x225 mm. [19] fols. Senfoliar. Castelán. Bo estado.

Anotación: Siguiente del n.º 6.

Page 64: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

64 Xosé M. Sánchez Sánchez

123

1541, s.m., s.d. – 1602, agosto, 26. Melide.Libro de foros do mosteiro de Sancti Spiritus de Melide.A.- ACS, LD 8/1. Papel. 304x224 mm. 346 fols. Foliado. Castelán. Bo estado. Anotación: Libro 2º.Encadernado cun pergameo con texto.

124

1541, abril, 7 – 1543, outubro, 2. S.l.Fragmento dunha páxina dun libro de foros do mosteiro de Sancti Spiritus de

Melide. Fai referencia: ao foro realizado a Gonzalo de Villarino de diversas herdades extramuros da cidade de Melide; ao feito a Gonzalo de Carregal e a súa dona do lugar dePicón; e ao realizado a Gregorio de Querende, zapateiro, e a súa dona, Inés de Querende,dun terzo dunha casa e a metade doutra en Melide.

A.- ACS, LD 8/2. Copia. Papel. 311x213 mm. 1 fol. rº–vº. Castelán. Boestado.

Anotación: Libro 2º.

125

1544, xaneiro, 13 – 1675, maio, 16. S.l.Libro que inclúe foros, apeos, testamentos, vendas, concordias e intercambios do

mosteiro de Sancti Spiritus da vila de Melide.A.- ACS, LD 8/3. Papel. 316x218 mm. [116] fols. Sen foliar. Castelán. Bo

estado.

126

1769. S.l.Memorial dos bens existentes no Hospicio Novo de Santiago de Compostela.A.- ACS, LD 9/1. Papel. 326x231 mm. 4 fols. Castelán. Bo estado.

Page 65: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 65

127

1402, agosto, 4 – 1461, outubro, 23. S.l.Atado con copias do século XVII de documentación relacionada coa familia Ulloa,

probablemente recollida para un preito. Inclúese: testamento de Gonzalo Xores, testa-mento de Lope Sánchez de Ulloa (1457, novembro, 23), fundación do morgado e víncu-lo de Lope Sánchez de Ulloa (1461, outubro, 23) e un compromiso entre Sancho Sánchezde Ulloa e o conde de Altamira, Lope Sánchez de Moscoso, sobre a herdanza de LopeSánchez de Ulloa.

C.- ACS, LD 9/2. Copia simple. Papel. 296x216 mm. 10 fols. Castelán.Estado regular.

128

Post. 1746. S.l.Manifesto dos mosteiros da regra de San Bernardo en Galicia contra un memo-

rial de ilustrados da Coruña no que reclamaban a revisión dos foros en mans da orde biei-ta e ían contra tales propiedades. Os mosteiros defenden a renovación dos devanditosforos; aducían os relixiosos que cobraba máis dos colonos o foreiro que a propia institu-ción. Inclúese unha táboa ao final coas contas das rendas percibidas polos mosteiros e oque queda para os foreiros. Os datos corresponden aos mosteiros de Santa María deOseira, Santa María de Sobrado, San Clodio do Ribeiro, Santa María de Oia, SantaMaría de Monfero, Santa María da Armenteira, Santa María de Aciveiro, Santa Maríade Melón e Santa María de Meira.

C.- ACS, LD 9/3. Copia simple. Papel. 321x202 mm. 21 fols. Castelán. Boestado.

Anotación: Cajón 29. F. n.º 52.Bibl.: DOPICO, F., A Ilustración e a sociedade galega, Vigo, 1978, pp. 49-50.

129

1758, s.m., s.d. S.l.Copia dun privilexio de Afonso VII (1126, novembro, 17. S.l.) ao mosteiro de

Santo Antoíño de Toques, no que confirma as doazóns realizadas por diversos monarcase dóalle varias igrexas, en concreto Santiago de Vilouriz, Santo Estevo de Vilamor, SanPedro de Folladela e a cuarta parte da de Santo Estevo.

C.- ACS, LD 9/4. Copia simple. Papel. 304x223 mm. 2 fols. Latín. Bo estado.Xúntase outra copia incompleta.Anotación: Caj. 2 B, cuaderno 6, prosigue a la pieza 4.

Page 66: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

66 Xosé M. Sánchez Sánchez

130

1651, maio, 23 – 1774, xullo, 20. Santiago de Compostela.Expediente de hipoteca de Cristovo de Carvia, veciño de Ribeira, na freguesía de

San Pedro de Sarandón, como herdeiro de Xoán de Matalobos e a súa dona, Inés deNeira, que tiñan feito un censo en favor do colexio de Sancti Spiritus de Santiago, e paga-ban 19 reais e 27 marabedís anualmente por 60 ducados de xeral.

B.- ACS, LD 9/5. Copia autorizada. Papel. 309x210 mm. 9 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 15.

131

1670, abril, 14 – 1774, xullo, 20. Santiago de Compostela.Gregorio de Rivas e a súa muller, María de Oporto, entran como fiadores e

pagadores da hipoteca que Lourenzo Somoza e a súa muller, María Marques, tiñan feitaen favor do colexio de Sancti Spiritus de Santiago, de 33 reais anuais de rédito por 100ducados de principal.

B.- ACS, LD 9/6. Copia autorizada. Papel. 312x216 mm. 16 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 14.

132

1697, marzal, 13 – 1705, decembro, 12. Santiago de Compostela.Expediente de hipoteca de Xoán da Igrexa, ferreiro, e a súa muller, Clara de

Fragos, veciños de Santa Eulalia de Portela, en favor do colexio de Sancti Spiritus, polaque pagaban anualmente 6 ducados de vellón por 200 ducados de principal.

ACS, LD 9/7. Papel. 312x214 mm. 6 fols. Castelán. Bo estado.Anotación: Mazo de censos, atado 13.

133

1707, novembro, 11. Santiago de Compostela – 1775, xuño, 15. Padrón.Expediente de hipoteca de Francisco García, labrador de Santa María de Cruces, e

os seus fillos, Antonio e Pablo, en favor do colexio de Sancti Spiritus de Santiago, pola quepagaban de censo 3 ducados de vellón anuais por 100 ducados de principal.

ACS, LD 9/8. Papel. 311x211 mm. 8 fols. Castelán. Bo estado.Anotación: Mazo de censos, atado 11.

Page 67: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 67

134

1775, xullo, 21. Cambados. Copia do escribán Andrés de Moreda a petición do colexio de Sancti Spiritus de

Santiago do expediente da hipoteca realizada o 21 de setembro de 1695 a D. DiegoAbraldes Monteser, veciño de Cambados, por esta institución e por valor de 200 ducadosde principal.

B.- ACS, LD 9/9. Copia autorizada. Papel. 315x212 mm. 26 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 16.

135

1775, xuño, 15. Santiago de Compostela.Copia do escribán Andrés de Moreda a petición do colexio de Sancti Spiritus de

Santiago do expediente da hipoteca realizada en 1635, maio, 12 a Pedro de ReygadaTorrado por esta institución por valor de 400 ducados.

B.- ACS, LD 9/10. Copia autorizada. Papel. 314x211 mm. 20 fols.Castelán. Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 17.

136

1733, agosto, 29 – 31. S.l.Expediente de hipoteca de D.ª María Xosefa Fariña, viúva de D. Francisco de

Verea, en favor do colexio de Sancti Spiritus de Santiago, pagando anualmente 7 duca-dos e medio por réditos de 250 de principal. Inclúese a carta de pagamento (agosto, 31)e outra copia anexa ao expediente.

B.- ACS, LD 9/11. Copia autorizada. Papel. 311x211 mm. 17 fols.Castelán. Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 3º.

137

1739, decembro, 15 – 1774, agosto, 23. Santiago de Compostela.Expediente de hipoteca de Vicente de Soto e Caamaño, veciño de San Pedro de

Santa Comba, en favor do colexio de Sancti Spiritus de Santiago, pagando anualmente12 ducados de vellón por 400 ducados de principal.

Page 68: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

68 Xosé M. Sánchez Sánchez

B.- ACS, LD 9/12. Copia autorizada. Papel. 308x211 mm. 10 fols.Castelán. Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 9.

138

1747, novembro, 8. S.l.Expediente de hipoteca de D. Xosé Valenzuela en favor do colexio de Sancti

Spiritus de Santiago, polo pagamento por rédito anual 120 reais de vellón, por un prin-cipal de 4000 reais. Recolle a hipoteca realizada polo seu irmán, D. Francisco deValenzuela, agora crego e reitor da igrexa de Santa Baia de Lañas.

B.- ACS, LD 9/13. Copia autorizada. Papel. 310x212 mm. 8 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 2º.

139

1702, xullo, 3. Santiago de Compostela. – 1749, febreiro, 12. Santiago deCompostela.

Expediente de hipoteca de D. Benito de Vilar, como apoderado de D. CristovoMariño, en favor do colexio compostelán de Sancti Spiritus, pola que pagaba 6 ducadosanuais de rédito por 200 de principal (1704, setembro, 24). Inclúese un preito co colexiode Sancti Spiritus para que redima a hipoteca (1708, xaneiro, 18).

B.- ACS, LD 9/14. Copia autorizada. Papel. 312x211 mm. 36 fols.Castelán. Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 5º.

140

1749, marzal, 15 – 1774, xullo, 22. Santiago de Compostela.Expediente de hipoteca de Andrés Martiño Vázquez de Novoa, escribán e veci-

ño de Santiago, en favor do colexio de Sancti Spiritus da Igrexa de Santiago, pagandoanualmente por rédito 108 reais de vellón por 3600 de principal. Propiedades hipoteca-das na freguesía de San Pedro de Cardeiro.

B.- ACS, LD 9/15. Copia autorizada. Papel. 312x215 mm. 9 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 6º.

Page 69: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 69

141

1786, decembro, 6. Santiago de Compostela.Copia do notario D. Luís Antonio de Turnes do expediente de censo e hipoteca

realizado polo colexio de Sancti Spiritus a D. Francisco Sotelo, veciño de S. Salvador deEscuadro, e de quen era fiador, D. Pedro Vilasalgueiro, pagará 9 ducados anuais por 300ducados de principal.

B.- ACS, LD 9/16. Copia autorizada. Papel. 314x216 mm. 6 fols. Castelán.Bo estado.

142

1780, maio, 9 – 31. Santiago de Compostela.Expediente de hipoteca de Manuel Prabia e a súa muller, María Ignacia Piñeiro,

veciños da freguesía de Santa María de Baños, en favor do colexio de Sancti Spiritus deSantiago, pola que pagaban anualmente 180 reais por 6000 reais de principal.

B.- ACS, LD 9/17. Copia autorizada. Papel. 309x216 mm. 10 fols.Castelán. Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 12.

143

1788, marzal, 10 – 1788, marzal, 12. Santiago de Compostela.Expediente de hipoteca de D. Xosé Xaquín Núñez de Andrade, veciño de

Santiago, en favor do colexio de Sancti Spiritus de Santiago, pagando anualmente 360reais de vellón por un principal de 12 000 reais.

B.- ACS, LD 9/18. Copia autorizada. Papel. 310x216 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 30.

144

1788, xullo, 23 – 25. Santiago de Compostela.Expediente de hipoteca de D. Andrés Canicoba e o seu irmán, Xoán Canicoba,

veciños da freguesía de San Miguel de Castro, a favor do colexio compostelán de SanctiSpiritus, pagando, por 4400 reais de principal, 132 reais anuais de rédito.

ACS, LD 9/19. Papel. 310x216 mm. 6 fols. Castelán. Bo estado.Anotación: Mazo de censos, atado 28.

Page 70: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

70 Xosé M. Sánchez Sánchez

145

1788, agosto, 11 – 19. Santiago de Compostela.Expediente de hipoteca de Pedro Pereira e Domingo Antonio Pereira, veciños de

San Breixo de Arcos, en favor do colexio de Sancti Spiritus de Santiago, pagando 132reais de vellón anualmente por 4400 reais de principal.

B.- ACS, LD 9/20. Copia autorizada. Papel. 310x218 mm. 8 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 29.

146

1789, maio, 31 – 1789, xullo, 1. Santiago de Compostela.Expediente de hipoteca de Xoán López e a súa dona, Antonia García, en favor

do colexio de Sancti Spiritus de Santiago, pagando 165 reais anualmente por 500 duca-dos de principal.

B.- ACS, LD 9/21. Copia autorizada. Papel. 312x214 mm. 6 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 27.

147

1789, xuño, 6 – 9. Santiago de Compostela.Hipoteca de Domingo Núñez Espantoso, veciño de Santiago, en favor do colexio

de Sancti Spiritus de Santiago, pagando 165 reais de rédito anual por 500 ducados devellón de principal.

B.- ACS, LD 9/22. Copia autorizada. Papel. 316x216 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos atado 32.

148

1789, xuño, 18 – 22. Santiago de Compostela.Hipoteca de Mateo de Casal, veciño da freguesía de Santa María de Lamas, en

favor do colexio de Sancti Spiritus de Santiago, pagando 60 reais anuais por 2000 reaisde principal.

B.- ACS, LD 9/23. Copia autorizada. Papel. 312x216 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 31.

Page 71: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 71

149

1795, outubro, 31 – 1795, novembro, 6. Santiago de Compostela.Hipoteca de Baltasar de Leis, veciño de Santiago, en favor do colexio de Sancti

Spiritus de Santiago, por rédito de 240 reais anuais a cambio de 8000 reais de vellón deprincipal.

B.- ACS, LD 9/24. Copia autorizada. Papel. 314x210 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 33.

150

1797, agosto, 13 – 1797, setembro, 4. Santiago de Compostela.Hipoteca de Xosé Vázquez e a súa dona, María do Río, en favor do colexio de

Sancti Spiritus de Santiago, polo pagamento anual de 240 reais por 8000 reais de principal.B.- ACS, LD 9/25. Copia autorizada. Papel. 311x215 mm. 8 fols. Castelán.

Bo estado.Anotación: Mazo de censos, atado 34.

151

1797, outubro, 21 – 1797, novembro, 19. Santiago de Compostela.Hipoteca de Xacobo Diz, labrador e veciño de San Mamede de Rois, en favor do

colexio de Sancti Spiritus da Igrexa de Santiago, por rédito anual de 90 reais de vellónpor un principal de 3000 reais de vellón.

B.- ACS, LD 9/26. Copia autorizada. Papel. 315x218 mm. 4 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Mazo de censos, atado 35.

152

1817, agosto, 22. A Coruña. – 1818, decembro, 16. Santiago deCompostela.

Despacho de D. Felipe Augusto, capitán xeneral do Reino de Galicia, a peticióndo colexio de Sancti Spiritus de Santiago, polo que se ordena a D.ª Xertrudis Pardiñas opago do censo e hipoteca que contraera coa institución. O atado inclúe o desenvolvemen-to do preito.

C.- ACS, LD 9/27. Copia simple. Papel. 314x226 mm. 95 fols. Castelán.Bo estado.

Page 72: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

72 Xosé M. Sánchez Sánchez

153

1688, maio, 1 – 1690, marzal, 10. San Martiño de Meis.Autos executivos de embargo e venda de bens no preito dirimido ante a xustiza

ordinaria de San Tomé do Mar por instancia de Benito Pérez Mercader, veciño da vila dePontevedra, contra Juan do Sisto, veciño da freguesía de San Martiño de Meis, por unhadébeda de 614 reais de vellón, quen apelou sen éxito ante a Real Audiencia de Galicia.

A.- ACS, LD 9/28. Orixinal. Papel. 316x216 mm. 30 fols. Castelán. Boestado. Parcialmente foliado.

154

1712 – 1714.Libro de facenda do convento de Arzúa en relación ao partido de Arzúa e o seu

contorno. Contén referencias dende a Idade Media.A.- ACS, LD 10/1. Orixinal. Papel. 312x220 mm. [243] fols. Sen foliar.

Castelán. Bo estado.Encadernado en pergameo.

155

1676.Libro de apeos do mosteiro de Santa Clara de Santiago.A.- ACS, LD 11/1. Orixinal. Papel. 330x238 mm. 665 fols. Castelán. Bo

estado.Anotación: Libro 35. Encadernado en pergameo.

156

1506, agosto, 22. Santiago de Compostela.Testamento de Pedro Peiteado, con referencia a un foro do mosteiro de Santa

Clara.A.- ACS, LD 11/2. Orixinal. Papel. 300x215 mm. 1 fol. Castelán. En mal

estado orixinalmente pero restaurado.

Page 73: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 73

157

1807, maio, 09 – 1808, abril, 24. S.l.Alleamento de bens dos beneficios sinecura de San Salvador de Cecebre e Santa

Marta de Ortigueira, pertencentes ao Hospital Real da cidade de Santiago, para contri-buír ao seu sostemento, realizado polo licenciado D. Manuel Salas e Herrera, avogadodos Reales Consejos e xuíz comisionado polo intendente xeral do exército do Reino deGalicia. Entre outros bens, para favorecer os ingresos do Hospital, concédenselle os bene-ficios sinecura de Santa María de Marrozos, Santa María de Budiño, San Miguel de Cire,San Xoán de Friolfe e San Mamede de Corvillón.

C.- ACS, LD 12/1. Copia simple. Papel. 325x224 mm. 8 fols. Castelán. Boestado.

158

1880, xullo, 16. [Santiago de Compostela].Carta do cardeal Payá na que se lle comunica a López Ferreiro a suspensión da

capacidade de confesar e oficiar por unha viaxe a Roma sen autorización.A.- ACS, LD 12/2. Orixinal. Papel. 211x165 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

159

1894, setembro, 16. Sevilla.Carta de Antonio Lorán a López Ferreiro na que lle pide un exemplar da obra

Rudimentos de Arqueología Cristiana por Villa-Amil y Castro.A.- ACS, LD 12/3. Orixinal. Papel. 210x134 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

160

1901, xuño, 16. Madrid.Carta-folleto de Francisco R. de Uhagón e de Vicente Vignana López Ferreiro na

que lle recomenda a compra da obra Índice de pruebas de los caballeros que han ves-tido el hábito de Santiago desde el año 1501 hasta la fecha, por un prezo de 10 ptas.

A.- ACS, LD 12/4. Orixinal. Papel. 210x129 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

Page 74: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

74 Xosé M. Sánchez Sánchez

161

1908, abril, 14. Pau.Carta de Paus Lafond, do museo de Vila de Pau, a López Ferreiro para que lle

facilite dúas fotografías –unha do Pórtico da Gloria e outra da fachada de Pratarías–para unha publicación.

A.- ACS, LD 12/5. Orixinal. Papel. 216x272 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

162

1908, maio, 20. Madrid. Carta de Eduardo Rivadulla para que, por encargo do marqués de Figueroa,

López Ferreiro se informe sobre as obras que parece ser que se ían realizar na Catedralde Santiago e que impida calquera prexuízo para o templo.

A.- ACS, LD 12/6. Orixinal. Papel. 210x122 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

163

1908, maio, 31. San Vicente de Ribadulla.Carta a López Ferreiro de D. Xosé García López, párroco, na que lle pide para

outro cura párroco amigo seu unha biografía de S. Rosendo de Celanova como a que xalle mandara a el.

A.- ACS, LD 12/7. Orixinal. Papel. 179x114 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

164

18[5]9, decembro, 21. [Capela de Santa Lucía. Santiago de Compostela].Concesión a López Ferreiro da primeira tonsura clerical.A.- ACS, LD 12/8. Orixinal. Papel. 211x292 mm. 1 fol. Latín. Bo estado,

aínda que lle falta a marxe dereita.

165

1860, marzal, 23. Santiago de Compostela.Concesión a López Ferreiro das ordes menores e o subdiaconado, a título patri-

monial.A.- ACS, LD 12/9. Orixinal. Papel. 210x303 mm. 1 fol. Latín. Bo estado.

Page 75: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 75

166

1861, abril, 24. Santiago de Compostela.Título de bacharel en Teoloxía de López Ferreiro, coa cualificación de sobresa-

liente.A.- ACS, LD 12/10. Orixinal. Papel. 307x435 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

167

1862, marzal, 15. Santiago de Compostela.Título da ordenación sacerdotal de López Ferreiro.A.- ACS, LD 12/11. Orixinal. Papel. 215x307 mm. 1 fol. Latín. Bo estado.

168

1888, decembro, 30. Roma.Título de concesión da Santa Sé da Cruz «Pro Ecclesia et Pontifice» a López

Ferreiro.A.- ACS, LD 12/12. Orixinal. Papel. 463x302 mm. 2 fols. Latín. Bo estado.

169

Ss. XIX-XX. S.l.Atado con gran cantidade de notas de López Ferreiro acerca de inscricións

romanas en Gallaecia e Lusitania e referencias e transcricións de documentación altome-dieval, dende o ano 40 d.C. ata o ano 900.

R.- ACS, LD 12/13. Notas. Papel. 320x223 mm. Sen foliar. Bo estado.Solta a primeira folla.

170

Ss. XIX-XX. S.l.Listaxe dos arcebispos de Oviedo, León e Astorga no século X que abrangue os

anos 899–1000.R.- ACS, LD 12/14. Notas. Papel. 313x215 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

Page 76: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

76 Xosé M. Sánchez Sánchez

171

Ss. XIX-XX. S.l.Transcricións e notas de López Ferreiro de documentación do século X relacionada

con diversas institucións e parroquias galegas co marco cronolóxico 902, xaneiro, 1 – 999,xaneiro, 5. Hai documentación transcrita en diversas cuartillas no medio do atado.

R.- ACS, LD 12/15. Notas. Papel. 318x233 mm. Castelán e latín. Bo estado.

172

Ss. XIX-XX. S.l.Atado con multitude de copias e transcricións, realizadas por López Ferreiro, de

documentación do século XIII, moitas delas sacadas de tombos composteláns, como oTombo B ou o C, e co marco cronolóxico 1201–1298. Trátase de documentos relaciona-dos coas máis variadas institucións galegas.

R.- ACS, LD 13/1. Notas. Papel. 321x224 mm. Bo estado.

173

Ss. XIX-XX. S.l.Breves notas de López Ferreiro sobre o colexio de Sancti Spiritus de Santiago,

que recollen referencias de diversas doazóns, co marco cronolóxico 1313, xuño, 2 – 1429,novembro, 26.

R.- ACS, LD 13/2. Notas. Papel. 225x160 mm. 4 fols. Castelán. Bo estado.

174

Ss. XIX-XX. S.l.Notas tomadas por López Ferreiro do Tombo E da Catedral de Santiago, nas que

intercala algunha referencia do Tombo H, co marco cronolóxico 1380, outubro, 31 –1419, xuño, 12.

R.- ACS, LD 13/3. Notas. Papel. 219x164 mm. 34 fols. Galego, castelán elatín. Bo estado.

Page 77: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 77

175

Ss. XIX-XX. S.l.Notas e referencias de López Ferreiro sobre temas diversos tomadas do Tombo

H da Catedral de Santiago, co marco cronolóxico 1388, setembro, 8 – 1400, marzal, 8.Inclúese previamente unha pequena lista de persoas relacionadas coa obra da Igrexa deSantiago entre 1241 e 1503.

R.- ACS, LD 13/4. Notas. Papel. 222x161 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

176

Ss. XIX-XX. S.l.Atado con transcricións de López Ferreiro de documentación de finais do sécu-

lo XIV e a primeira metade do XV (1421–1443) relacionada coa Igrexa de Santiago, prin-cipalmente testamentos, comezando co testamento de Paio Mariño (sen data).

R.- ACS, LD 13/5. Notas. Papel. 342x238 mm. Galego e latín. Bo estado.

177

Ss. XIX-XX. S.l.Notas tomadas por López Ferreiro sobre foros realizados por cóengos da Igrexa

de Santiago en tempo de D. Lope de Mendoza e D. Álvaro de Isorna, co marco cronoló-xico 1433, setembro, 14 – 1451, agosto, 13. Inclúese unha copia do preito entre o Cabidode Santiago e Fernán Pérez de Andrade sobre os cotos de Monferral e Feáns.

R.- ACS, LD 13/6. Notas. Papel. 221x160 mm. 9 fols. Galego e castelán.Bo estado.

178

Ss. XIX-XX. S.l.Notas de López Ferreiro e transcricións sobre a obra e fábrica das reixas anti-

gas do coro e a Capela Maior da Igrexa de Santiago co marco cronolóxico 1502, xuño,26 – 1558, novembro, 22.

R.- ACS, LD 13/7. Notas. Papel. 211x152 mm. 19 fols. Castelán. Bo estado.

Page 78: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

78 Xosé M. Sánchez Sánchez

179

Ss. XIX-XX. S.l. Notas e transcricións da acta das visitas de D. Alonso de Velasco, visitador xeral

do arcebispado de Santiago en 1547, ás igrexas de Muros, Fisterra e Muxía. LópezFerreiro aclara que «corresponde al cap. XXVII».

R.- ACS, LD 13/8. Notas. Papel. 223x161 mm. 30 fols. Castelán. Bo estado.

180

Ss. XIX-XX. S.l.Diversas referencias tomadas por López Ferreiro de 1589–1704 relacionadas

coa milicia e aspectos militares. Comézase cun «Índice de provisiones de guerra y repar-timientos de armas y otras regalías de la Dignidad».

R.- ACS, LD 13/9. Notas. Papel. 221x159 mm. 4 fols. Castelán. Bo estado.

181

Ss. XIX-XX. S.l.Notas e referencias de López Ferreiro, en varias follas soltas, relacionadas, entre

outros aspectos, con obras e doazóns na Igrexa compostelá de 1602, maio, 24 – 1776 eincluíndo referencias a unha acta capitular de 1602.

R.- ACS, LD 13/10. Notas. Papel. 14 fols. Castelán. Conservación regular.

182

Ss. XIX-XX. S.l. Índice de López Ferreiro e referencias de documentación relacionada coa Igrexa

compostelá entre 1718 e 1812.R.- ACS, LD 13/11. Notas. Papel. 345x240 mm. Bo estado.

183

2ª metade s. XIX. S.l.Borrador do informe remitido a Roma sobre a veracidade dos restos achados na

Catedral de Santiago do Apóstolo Santiago, os cales foran agochados en época moderna.A.- ACS, LD 13/12. Orixinal. Papel. 320x222 mm. 28 fols. Castelán. Bo

estado.

Page 79: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 79

184

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Notas de López Ferreiro sobre as características artísticas dos templos de

Bouzas, Castrelo, Oia, Santísima Trindade de Baiona, Santa Baia e a Sé Velha deCoimbra.

R.- ACS, LD 13/13. Notas. Papel. 319x223 mm. 4 fols. Castelán. Bo estado.

185

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Notas varias de López Ferreiro sobre un privilexio concedido á Igrexa de Lugo

pouco despois do concilio de Salamanca (1199) e sobre a Guerra da Independencia.R.- ACS, LD 13/14. Notas. Papel. 336x231 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

186

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Notas de López Ferreiro sobre o Tombo G da Igrexa de Santiago e do seu contido.R.- ACS, LD 13/15. Notas. Papel. 322x221 mm. 8 fols. Galego e castelán.

Bo estado.

187

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Notas diversas de López Ferreiro; comeza con referencias ao descubrimento do

corpo do Apóstolo Santiago, así como comentarios acerca de varios bispos composteláns;e continúa co índice dun traballo titulado Memoria de los usos y costumbres de estemonasterio de San Martiño de Santiago.

R.- ACS, LD 13/16. Notas. Papel. 275x215 mm. 7 fols. Castelán. Bo estado.

188

Ss. XIX–XX. S.l. Notas de López Ferreiro referentes á doazón de varias vilas por Oduario

Tedomir e a súa muller, Scevanto, sen descendencia, ao mosteiro de Celanova, do 1000,marzal, 2. Celanova.

Page 80: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

80 Xosé M. Sánchez Sánchez

R.- ACS, LD 13/17. Notas. Papel. 150x109 mm. 1 fol. Latín. Bo estado.Anotación: Cartulario Lib. I, n.º 69.

189

Ss. XIX–XX. S.l.Cuartilla practicamente en branco con dúas únicas mencións a dous abades do

mosteiro de San Pedro de Fóra, de 1214–1254.R.- ACS, LD 13/18. Notas. Papel. 220x158 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

190

Ss. XIX–XX. S.l.Breves notas de López Ferreiro sobre as abadesas de Santa Clara de Santiago do

período 1296–1299.R.- ACS, LD 13/19. Notas. Papel. 214x155 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

191

Ss. XIX–XX. S.l.Notas de López Ferreiro do período 1422–1483 con diversos nomes pertencen-

tes a familias nobiliarias galegas, facendo especial referencia ao feito de deixar libre D.ªMencía Sarmiento, como titora do seu fillo, D. Francisco Sarmiento, o priorado de SantaMaría de Sar (1468, agosto, 22).

R.- ACS, LD 13/20. Notas. Papel. 229x167 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.No dorso copia dunha carta ou un texto literario en galego.

192

Ss. XIX–XX. S.l.Notas de López Ferreiro do período 1461–1464 sobre o arcebispo D. Alonso de

Fonseca I. Insírese un fragmento de papel escrito que completa as notas.R.- ACS, LD 13/21. Notas. Papel. 219x160 mm. 4 fols. Castelán. Bo estado.

Page 81: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 81

193

Ss. XIX–XX. S.l.Notas de López Ferreiro acerca da visita do barón Rozmital a Santiago (anver-

so) e dos actos fúnebres polo arcebispo D. Alonso de Fonseca I (reverso) no marco crono-lóxico 1467–1468.

R.- ACS, LD 13/22. Notas. Papel. 155x115 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

194

Ss. XIX–XX. S.l.Diversas notas de López Ferreiro acerca dos Reis Católicos en relación con

Galicia co marco cronolóxico cc. 1477–1501. Insírense copias e referencias das seguintesfontes: Hispaniam rerum Ferdinanduo rege et Elisabet regina gestarum, lib. IV, cap.III; Memorial de cosas antiguas, Biblioteca Colombina, t. 112 de Varios.

R.- ACS, LD 13/23. Notas. Papel. 205x262 mm. 2 fols. Castelán e latín.Estado regular.

195

Ss. XIX–XX. S.l.Notas diversas de López Ferreiro sobre D. Alonso de Fonseca II co marco cro-

nolóxico 1483, decembro, 20 – 1506.R.- ACS, LD 13/24. Notas. Papel. 160x116 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

196

Ss. XIX–XX. S.l.Nota de López Ferreiro co marco cronolóxico 1495, febreiro, 22 – 1496, febrei-

ro, 1 acerca da carta de pagamento que recibe o mercador compostelán Rodrigo Eanescomo testamenteiro do notario Álvaro Cerviño, por parte do comendador de Conxo.

R.- ACS, LD 13/25. Notas. Papel. 122x163 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

Page 82: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

82 Xosé M. Sánchez Sánchez

197

Ss. XIX–XX. S.l.Referencias tomadas por López Ferreiro sobre o desembarco na Coruña de

Felipe el Hermoso e a súa dona, D.ª Juana, de 1506, abril, 28. A Coruña.R.- ACS, LD 13/26. Notas. Papel. 222x130 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

198

Ss. XIX–XX. S.l.Breves notas de López Ferreiro acerca do convento de San Paio de Antealtares,

1506, novembro, 18 – 1514, maio, 25.R.- ACS, LD 13/27. Notas. Papel. 216x117 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

199

Ss. XIX–XX. S.l.Notas de López Ferreiro sobre o arcebispo D. Alonso de Fonseca III, 1508–

–1576.R.- ACS, LD 13/28. Notas. Papel. 159x118 mm. 4 fols. Castelán. Bo estado.

200

Ss. XIX–XX. S.l.Breves notas de López Ferreiro acerca de tres provisións de amparo ao mosteiro

de San Martiño Pinario (dúas da raíña D.ª Juana e outra de Carlos I), co marco crono-lóxico 1510, marzal, 18 – 1521, outubro, 23.

R.- ACS, LD 13/29. Notas. Papel. 220x150 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

201

Ss. XIX–XX. S.l.Litteræ curiales de Adriano VI (1522, maio, 31. S.l.) coa condena e crítica do

pensamento herético de Martín Lutero, texto copiado dunha obra de González de Ávila.Copia realizada por López Ferreiro.

C.- ACS, LD 13/30. Copia simple. Papel. 220x 157 mm. 2 fols. Latín. Boestado.

Page 83: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 83

Ed.- GONZÁLEZ DE ÁVILA, Historia de las antiguedades de la ciudad deSalamanca, lib III, cap. XXI, 1606.

202

Ss. XIX–XX. S.l.Breves notas de López Ferreiro acerca do mosteiro compostelán de Santa Cristina da

Pena e dun foro realizado por este a dona Elvira de Lobeira (1534, abril, 10. S.l.).R.- ACS, LD 13/31. Notas. Papel. 220x158 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

203

Ss. XIX–XX. S.l.Referencias de López Ferreiro sobre as rendas pagadas nos lugares de Silvouta

(Santa María de Villestro), Portela (Santa María de Villestro), Vidán (Santa María deConxo) e Torrente (Santa María de Conxo), co marco cronolóxico 1679, xuño, 22 – 1762,outubro, 6. S.l.

R.- ACS, LD 13/32. Notas. Papel. 199x131 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.No dorso invitación para unha procesión da Virxe do Carme.

204

Ss. XIX–XX. S.l.Notas tomadas por López Ferreiro do Arquivo de San Martiño Pinario acerca

da bendición da nova igrexa de San Paio (1707, maio, 21 – 23. S.l.).R.- ACS, LD 13/33. Notas. Papel. 161x110 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

205

Ss. XIX–XX. S.l.Notas de López Ferreiro sobre o cabido celebrado nesta data, no que se notifica

o falecemento do mariscal de campo D. Martiño da Carrera, co marco cronolóxico 1745––1812, abril, 27. Hai tamén notas acerca de pagos por diversas obras na Igrexa compos-telá dos anos 1745, 1746 e 1747.

R.- ACS, LD 13/34. Notas. Papel. 161x112 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

Page 84: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

84 Xosé M. Sánchez Sánchez

206

Ss. XIX–XX. S.l.Referencias de López Ferreiro do envío de flores ao P. Fr. Juan Nieto, menor de

San Francisco, da parroquia de Santiago, e ao P. Fr. Buenaventura Tellado, menor da pro-vincia de Santiago (1776–1809).

R.- ACS, LD 13/35. Notas. Papel. 154x107 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.

207

Ss. XIX–XX. S.l.Diversas notas de López Ferreiro acerca dos festexos e ofrendas no último cuar-

to do século XVIII na Igrexa compostelá e da toma de posesión por parte do arcebispoBocanegra o 19 de abril de 1773.

R.- ACS, LD 13/36. Notas. Papel. 134x106 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

208

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Nota de López Ferreiro sobre o igrexario de San Pedro de Buno, aforado a

Tomás da Igrexa.R.- ACS, LD 13/37. Notas. Papel. 101x151 mm. 1 fol. Castelán. Bo estado.No dorso necrolóxica de D.ª Ana Calzada.

209

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Notas de López Ferreiro de diversas referencias bibliográficas, coa extracción de

mencións á Igrexa compostelá.R.- ACS, LD 13/38. Notas. Papel. 200x150 mm. 1 fol. Castelán e latín. Bo

estado.

210

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Recortes tomados dun xornal acerca das celebracións realizadas ao regreso de

Fernando VII tras a Guerra da Independencia, co marco cronolóxico 1791–1813, outu-

Page 85: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 85

bro, 19 – 22. Notas no folio de cuberta sobre a fábrica da Catedral compostelá nos anos1791, 92, 93 e 94.

R.- ACS, LD 13/39. Notas. Papel. 338x230 mm. 6 fols. Castelán. Bo estado.

211

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Conxunto de 6 fotografías, unha delas do Pórtico da Gloria, outra posiblemen-

te do castro de Lupario e o resto sen identificar.R.- ACS, LD 13/40. Notas. Bo estado.

212

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Copia de López Ferreiro dunha inscrición romana de León que fai referencia a

Atio Macrón, cónsul no ano 134 d. C.R.- ACS, LD 13/41. Notas. Papel. 202x131 mm. 1 fol. Latín. Bo estado.

213

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Transcricións de López Ferreiro do testamento de D.ª Urraca Fernández (1199,

xullo, 30. S.l.).C.- ACS, LD 13/42. Copia simple. Papel. 316x222 mm. 4 fols. Latín. Bo

estado.A.- ACS, Tombo C 1, fol. 10.Ed.- LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia Histórica. Colección Diplomática, Santiago

de Compostela, 1901–1903, pp. 84–89, doc. XX.

214

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Transcricións de López Ferreiro da narración dos ataques que sufrira a Igrexa

de Santiago por parte das Irmandades e os seus membros, da queixa que o arcebispo D.Lope de Mendoza remitira ao pontífice Martiño V e da resposta deste (1422, novembro,13. S.l.).

Page 86: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

86 Xosé M. Sánchez Sánchez

C.- ACS, LD 13/43. Copia simple. Papel. 311x219 mm. 1 fol. Castelán. Boestado.

Faise referencia a ACS, Extracto de bulas (sen localizar).

215

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Transcricións de López Ferreiro da apertura e lectura pública do testamento do

arcebispo compostelán D. Rodrigo de Luna, ante o cóengo e notario D. Pedro de Muros[1460, xullo, 1. Rocha Blanca (Padrón)].

C.- ACS, LD 13/44. Copia simple. Papel. 315x219 mm. 3 fols. Galego. Boestado.

216

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Transcrición de López Ferreiro dunha litteræ excutoriæ de Inocencio VIII diri-

xida aos bispos de Ávila, de Segovia e de Sigüenza (1489, s.m., s.d. S.l.) sobre as visitasnas provincias.

C.- ACS, LD 13/45. Copia simple. Papel. 165x112 mm. 4 fols. Latín. Boestado.

217

1882, maio, 19. S.l.Transcrición de Francisco González Gómez, reitor de Santa María de Sar,

enviada a López Ferreiro, da doazón realizada polo abade de San Martiño Pinario, D.Fr. Xoán de Melgar, a Lope Gómez de Marzala, do mosteiro de San Paio de Antealtares,para a fundación dun colexio para estudantes pobres (1495, setembro, 4).

A.- ACS, LD 13/46. Copia simple. Papel. 315x219 mm. 1 fol. Castelán. Boestado.

218

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Transcrición incompleta de López Ferreiro de dúas bulas, unha delas de Xulio

II, nas que se realizaba a regulamentación de institucións como o Hospital Real de

Page 87: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 87

Santiago ou o convento de Santa Clara de Santiago e as súas diversas concesións (1512,abril, 30. S.l.).

C.- ACS, LD 13/47. Copia simple. Papel. 317x220 mm. 2 fols. Latín. Boestado.

Ed.- LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia Histórica. Colección Diplomática, Santiagode Compostela, 1901–1903, pp. 542–555, doc. XXVII.

219

1876, setembro, 2. Vilaxoán.Transcrición de López Ferreiro das sesións e concilio provincial de Salamanca

(1569, setembro, 2).C.- ACS, LD 13/48. Copia simple. Papel. 318x222 mm. 20 fols. Bo estado.Ed.- Colección de cánones de la Iglesia española, t. IX, pp. 314 ss.

220

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Transcrición de López Ferreiro da dotación realizada por Gómez Álvarez en

nome de Gonzalo Fariña dunha sepultura na capela de D. Lope de Mendoza na Igrexacompostelá (1574, abril, 10. Santiago de Compostela).

C.- ACS, LD 13/49. Copia simple. Papel. 319x218 mm. 1 fol. Castelán. Boestado.

Anotación: 37.

221

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Transcrición de López Ferreiro das dotacións de dúas sepulturas realizadas por

Domingo Bermúdez de Saavedra e por D.ª Xenebra de Soutomaior e Aro, ambas nacapela de D. Lope de Mendoza da Igrexa compostelá, co marco cronolóxico 1597, abril,5 – 1601, outubro, 28. Santiago de Compostela.

C.- ACS, LD 13/50. Copia simple. Papel. 320x219 mm. 2 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: 38.

Page 88: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

88 Xosé M. Sánchez Sánchez

222

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Transcrición de López Ferreiro da acta capitular do Cabido da Igrexa de

Santiago de Compostela celebrado en 1627, abril, 23, na que se debateu a comisión acer-ca do nicho que se quería facer para os restos do arcebispo D. Xoán Beltrán de Guevara.

C.- ACS, LD 13/51. Copia simple. Papel. 310x216 mm. 2 fols. Bo estado.Anotación: N.º XIII.Incompleto.

223

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Nota en que se fai referencia ás memorias do marqués de Mondéxar ilustradas

polo P. Francisco Cerda, de 1783. No interior aparece unha transcrición, pero abreviadapor López Ferreiro e de moi difícil descifrado.

C.- ACS, LD 13/52. Copia simple. Papel. 162x101 mm. 2 fols. Castelán elatín. Bo estado.

224

Finais s. XIX – ppios. s. XX. S.l.Fragmento da transcrición dunha litteræ pontificia pola que se concede graza e

indulxencias ao Hospital de Sancti Spiritus de «Saxin», algo que xa concedera o pontífi-ce Xulio II (post. 1513. S.l.).

C.- ACS, LD 13/53. Copia simple. Papel. 224x154 mm. 1 fol. Latín. Boestado.

225

1743, outubro, 3 – 1772. S.l.Libro de contas da confraría de Nosa Señora da Quinta Angustia.A.- ACS, LD 14/1. Orixinal. Papel. 310x200 mm. 238 fols. Foliado ata fol.

190. Castelán. Bo estado.

Page 89: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 89

226

1775, abril, 19 – 1868. S.l.Libro de caridades da confraría de Nosa Señora da Quinta Angustia, no que se

recollen os cobros da institución por pagamentos de caridade.A.- ACS, LD 14/2. Orixinal. Castelán. Papel. 300x213 mm. 218 fols. Bo

estado.

227

1793, xaneiro, 29 – 1810, decembro, 28. S.l.Libro de contas da confraría de Nosa Señora da Quinta Angustia.A.- ACS, LD 14/3. Orixinal. Papel. 319x227 mm. [39] fols. Sen foliar.

Castelán. Bo estado.

228

1675, outubro, 12 – 1830, xullo, 26.Libro que recolle as referencias documentais da pertenza de diversos bens á con-

fraría da Quinta Angustia, por perder o tombo en que se recollían tales documentos.A.- ACS, LD 14/4. Orixinal. Papel. 302x217 mm. 173 fols. Todo foliado,

pero unicamente escrito ata o fol. 14rº. Castelán. Bo estado.

229

1693 – 1720. S.l.Libro de instrumentos e escrituras –principalmente foros– da confraría de Nosa

Señora da Quinta Angustia, da cidade de Santiago.A.- ACS, LD 15/1. Orixinal. Papel. 324x223 mm. [139] fols. Sen foliar.

Castelán. Conservación regular. Encadernado.

230

1698, xuño, 26 – 1725, novembro, 24. S.l.Libro en que se recollen as diversas memorias e cláusulas testamentarias refe-

rentes ao convento de Santo Antonio da Pobra do Deán.A.- ACS, LD 15/2. Orixinal. Papel. 208x226 mm. 241 fols. Foliado.

Castelán. Bo estado.

Page 90: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

90 Xosé M. Sánchez Sánchez

231

1678, outubro, 3 – 1709, outubro, 2. [Santiago de Compostela].Libro de patentes da provincia de Santiago.A.- ACS, LD 15/3. Orixinal. Papel. 297x202 mm. 171 fols. Foliado ata fol.

158. Castelán. Bo estado.

232

1773, xaneiro, 1 – 1836, novembro, 1. S.l.Libro de fábrica da confraría de Nosa Señora da Pastoriza, da parroquia de San

Miguel dos Agros, na cidade de Santiago, contas tomadas ao tesoureiro Antonio Becerra.A.- ACS, LD 15/4. Orixinal. Papel. 317x229 mm. [150] fols. Sen foliar.

Castelán. Bo estado.

233

1446 – 1520. S.l.Libro de escrituras e documentos restaurados relacionados coa cidade de

Santiago, como testamentos, foros de veciños, poderes notariais, etc. O índice foi realiza-do en 1918 polo arquiveiro D. Pablo Pérez Costanti por instancia do P. Celestino GarcíaRomero, quen asumiu tamén a restauración e encadernación.

A.- ACS, LD 16. Orixinal. Papel e pergameo. 331x234 mm. 331 fols.Foliado. Castelán. Bo estado. Con índice.

234

1494, xaneiro, 9 – decembro, 14. S.l.Libro de notas e rexistro do ano 1494 do notario santiagués Roi Pereira. A.- ACS, LD 17/1. Orixinal. Papel. 328x245. 166 fols. Foliado. Castelán.

Estado regular. Con índice.No lombo: Libro 5.

235

1805, setembro, 12. Santiago de Compostela.Expediente do auto e declaración do preito presentado na Audiencia da cidade

de Santiago, entre María Caetana Veiro, veciña de Muros, e Pedro Rodríguez, veciño de

Page 91: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 91

Cuenca de Campos (León); ela declara ter catro fillos de Pedro Rodríguez e non recibirdel ningún tipo de axuda económica. Senténciase finalmente contra a demandante.

A.- ACS, LD 17/2. Orixinal. Papel. 311x212 mm. 2 fols. Castelán. Bo estado.

236

1830. [Santiago de Compostela].Libro de encabezamentos co pago de impostos das vilas correspondentes da pro-

vincia de Santiago de Compostela.A.- ACS, LD 18/1. Orixinal. Papel. 302x220 mm. 271 fols. Foliado.

Castelán. Bo estado. Con índice.

237

1606, xaneiro, 29 – decembro, 19. S.l.Libro de escrituras e notas do escribán coruñés Pedro López de Basadre.A.- ACS, LD 17/3. Orixinal. Papel. 302x213 mm. 157 fols. Foliado.

Castelán. Estado regular. Con índice.

238

1749, xaneiro, 15 – decembro, 31. S.l.Atado que contén o rexistro e escrituras referentes ao ano 1749 do notario D.

Lucas de Limeres e Senra, veciño e notario da freguesía de San Mamede de Piñeiro.A.- ACS, LD 17/4. Orixinal. Papel. 312x216 mm. 31 fols. Foliado.

Castelán. Bo estado. Con índice.

239

1761, xaneiro, 16 – decembro, 31. S.l.Atado que contén o rexistro e escrituras referentes ao ano 1761 do notario D.

Lucas de Limeres e Senra, veciño e notario da freguesía de San Mamede de Piñeiro.A.- ACS, LD 17/5. Orixinal. Papel. 313x220 mm. 23 fols. Foliado.

Castelán. Bo estado. Con índice.

Page 92: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

92 Xosé M. Sánchez Sánchez

240

1765, xaneiro, 13 – decembro, 2. S.l.Atado que contén o rexistro e escrituras referentes ao ano 1765 do notario D.

Lucas de Limeres e Senra, veciño e notario da freguesía de San Mamede de Piñeiro.A.- ACS, LD 17/6. Orixinal. Papel. 315x215 mm. 34 fols. Foliado.

Castelán. Bo estado. Con índice.

241

1767, febreiro, 17 – decembro, 31. S.l.Atado que contén o rexistro e escrituras referentes ao ano 1767 do notario D.

Lucas de Limeres e Senra, veciño e notario da freguesía de San Mamede de Piñeiro.ACS, LD 17/7. Orixinal. Papel. 314x216 mm. 18 fols. Foliado. Castelán.

Bo estado. Con índice.

242

1768, febreiro, 5 – decembro, 31. S.l.Atado que contén o rexistro e escrituras referentes ao ano 1768 do notario D.

Lucas de Limeres e Senra, veciño e notario da freguesía de San Mamede de Piñeiro.A.- ACS, LD 17/8. Orixinal. Papel. 312x215 mm. 18 fols. Foliado.

Castelán. Bo estado. Con índice.

243

1779, xaneiro, 30 – novembro, 13. S.l.Atado que contén o rexistro e escrituras referentes ao ano 1779 do notario D.

Lucas de Limeres e Senra, veciño e notario da freguesía de San Mamede de Piñeiro.A.- ACS, LD 17/9. Orixinal. Papel. 315x220 mm. 28 fols. Foliado.

Castelán. Bo estado. Con índice.

244

1665, febreiro, 5 – outubro, 13. S.l.Atado con rexistro e notas referentes ao ano 1665 de Alonso de Reino e Losada,

escribán da vila de San Tomé do Mar.

Page 93: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 93

A.- ACS, LD 17/10. Orixinal. Papel. 317x220 mm. 47 fols. Foliado.Castelán. Bo estado. Solta a última folla.

245

1836 – 1840. S.l.Libro integrado por oito atados que recollen as recadacións e pensións por fun-

dacións e obras pías dos conventos franciscanos seguintes: San Francisco da Pobra doDeán, San Francisco de Noia e San Francisco de Muros. Na tapa en pergameo do librounicamente aparece o nome de «San Antonio de la Puebla».

A.- ACS, LD 18/2. Orixinal. Papel. 306x221 mm. [299] fols. Sen foliar.Castelán. Bo estado.

246

1611, novembro, 9 – 1633, xullo, 9. S.l.Atado que contén diversas posesións e vendas de propiedades relacionadas co

padroado de Altamira do convento de Nosa Señora da Cerca. Inclúese unha carta impre-sa de poder do convento aos frades Fr. Francisco de Figueira e Fr. Bernabé de Armas paraa xestión das propiedades e para actuaren en nome da institución.

A/B.- ACS, LD 18/3. Altérnanse orixinais e copias autorizadas. Papel.319x215 mm. 37 fols. Castelán. Bo estado.

247

1637, marzal, 6 – 1667, febreiro, 18. S.l.Traslado realizado por Domingo Antonio Sánchez, escribán do Cabido da Igrexa

de Santiago, da escritura entre o convento de Nosa Señora da Cerca e o conde deAltamira, no cal se determina a Gaspar de Moscoso Osorio, fillo do fundador do conven-to, como novo patrón e se establecen as condicións de tal padroado. Copia feita a peticióndo propio convento.

B.- ACS, LD 18/4. Copia autorizada. Papel. 309x214 mm. 16 fols.Castelán. Bo estado.

Page 94: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

94 Xosé M. Sánchez Sánchez

248

1584, marzal, 10 – 17. Santiago de Compostela.Expediente de anexión dos beneficios curados de San Xoán de Pravio e San

Xulián de Cela (marzal, 17). Inclúe o título de anexión perpetua concedido polo provisore vigairo xeral da Igrexa de Santiago, D. Antonio Porto Carrero (marzal, 10).

A.- ACS, LD 19/1. Orixinal. Papel. 385x275 mm. 3 fols. Castelán. Bo estado.Anotación: Caja 5. A 1. Pieza 31.

249

152?, s.m., s.d. [Santiago de Compostela].Memorial do deán e Cabido da Igrexa de Santiago que o cardeal Puga debía

levar e presentar na Corte ante o arcebispo Alonso de Fonseca III, e no que se realizabandiversas queixas.

C.- ACS, LD 19/2. Copia simple. Papel. 309x217 mm. 2 fols. Castelán.Estado regular.

250

1736.Memorial impreso do Cabido da Igrexa de Santiago sobre o sínodo celebrado

polo arcebispo D. Xosé de Yermo y Santibáñez.D.- ACS, LD 19/3. Copia impresa. Papel. 300x200 mm. 37 fols. Castelán.

Bo estado.Anotación: Cajón 29, F. n.º 47. Archivo de San Martín.

251

1691, outubro, 6. Santiago de Compostela.Atado que inclúe dúas cartas impresas que o arcebispo de Santiago, Fr. Antonio

de Monroy, remite ao Rei a raíz das queixas xurdidas nunha visita ordinaria áUniversidade e Colexio de Santiago polo cóengo e visitador para esas institucións D.Xoán de Carantoña.

D.- ACS, LD 19/4. Copia impresa. Papel. 306x217 mm. 26 fols. Castelán.Bo estado.

Anotación: Cajón 29. B 2. No vº do último fol.: Ynformes de el Arçobispo enel preito con Fonseca. Foliado, pero coa numeración de fols. 96–122.

Page 95: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 95

252

1531, xaneiro, 8 – 1784, marzal, 8.Atado con copias de contratos, acordos, testamentos e doazóns relacionadas coas

obras de diversas capelas e altares da Catedral compostelá.C.- ACS, LD 19/5. Copias simples. Papel. 323x224 mm. 52 fols. Foliado.

Castelán. Bo estado.Numeración de fols: 14–65.

253

1571, febreiro, 1. Madrid.Traslado do privilexio que Felipe II fixo a Pedro Varela, cardeal da Igrexa de

Santiago de 53 637 marabedís para cobrar das alcabalas, décimos e alfolíns dalgunhasvilas do bispado de Tui, como Redondela, Salvaterra ou Baiona.

D.- ACS, LD 19/6. Copia impresa. Papel. 283x214 mm. [4] fols. Sen foliar.Castelán. Bo estado.

254

834, maio, 25 – 1777, febreiro, 6. San Lourenzo de Adrás.Referencia do privilexio do rei D. Ramiro I á Igrexa de Santiago, concedéndolle

o Voto de Santiago, e da bula pontificia confirmatoria, sacados do libro de fábrica da igre-xa parroquial de San Lourenzo de András.

C.- ACS, LD 19/7. Copia simple. Papel. 309x215 mm. 2 fols. Castelán. Boestado.

255

1802, xuño, 8 – 1805, setembro, 2. Santiago de Compostela.Pedimento de Valentín Sisai de Andrade, en nome do cóengo compostelán D.

Pedro Antonio Sánchez, ante o asistente da cidade de Santiago, contra Francisco Xil,veciño da dita cidade, sobre una débeda por un empréstito de 721 reais que o devanditocóengo lle fixera.

A.- ACS, LD 19/8. Orixinal. Papel. 316x228 mm. 4 fols. Castelán. Bo estado.

Page 96: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

96 Xosé M. Sánchez Sánchez

256

1803, agosto, 26 – 1805, outubro, 8. Santiago de Compostela. Pedimento de D. Francisco Xavier Estanga, como apoderado e ecónomo do arce-

bispo de Santiago, ante o asistente de Santiago, contra Francisco González, veciño deSantiago de Zorelle, arrendatario dos Votos de Maceda, por non pagar o correspondenteaos froitos do ano 1804.

C.- ACS, LD 19/9. Copia simple. Papel. 304x216 mm. 5 fols. Castelán. Boestado.

257

1803, agosto, 26 – 1805, outubro, 8. Santiago de Compostela.Pedimento de D. Francisco Xavier Estanga, como apoderado e ecónomo do arce-

bispo de Santiago, ante o asistente de Santiago, contra Xosé Vázquez, veciño de SantaMaría de Niñodaguia, arrendatario dos Votos de Baños de Molgas, por non pagar ocorrespondente aos froitos do ano 1804.

C.- ACS, LD 19/10. Copia simple. Papel. 311x219 mm. 5 fols. Castelán.Bo estado.

258

1407, xaneiro, 20. Sevilla.Traslado notarial de 1458 do requirimento do arcebispo D. Rodrigo de Luna a

diversos nobres galegos –entre eles Álvaro Pérez de Castro e Suero de Parada– para queacudisen nun prazo de quince días a reunirse con el e co Rei para axudar na guerra; denon facelo quitaríanselles as súas posesións.

B.- ACS, LD 19/11. Copia autorizada. Papel. 294x221 mm. 4 fols. Galego.Bo estado.

Anotación: Sumario tomo 1. Folio 3 o 4, n.º 12.

259

1457, xaneiro, 17 – 1589, marzal, 29. Santiago de Compostela.Atado con traslados, por mandato do arcebispo Don Xoán de Sanclemente, que

inclúe: a renuncia –polo prexuízo que para a Igrexa de Santiago puidese supoñer– de D.ªXoana de Luna da propiedade da casa e fortaleza da Insua, que lle cedera o seu curmán,

Page 97: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 97

o arcebispo compostelán D. Rodrigo de Luna; o xuramento de cumprimento do dispostoanteriormente; e a aceptación do arcebispo da renuncia.

A/B.- ACS, LD 19/12. Orixinais e copias autorizadas. Papel. 311x219 mm.21 fols. Galego e castelán. Bo estado.

Anotacion: Sumario tomo 1. Fol. 313, n.º 40.

260

1458, marzal, 12 – 1589, marzal, 20. Santiago de Compostela.Atado que, por mandato do arcebispo Don Xoán de Sanclemente, recolle os tras-

lados dos requirimentos realizados polo arcebispo compostelán D. Rodrigo de Luna aoscabaleiros Rodrigo de Moscoso, Álvaro de Soutomaior, Suero Gómez, Lopo Pérez, PedroVermúdez de Montaos, Álvaro de Taboada, Gonzalo Ozores, Gregorio de Mera, RuiFernández de Caamaño, Ares López de Goiáns, Martiño Rodríguez de Xunqueiras, BascoGómez de Langara, Rui de Bendaña e Álvaro Pulleiro para que o acompañasen en axudado Rei na guerra de Granada.

A/B.- ACS, LD 19/13. Orixinal e copia autorizada. Papel. 308x206 mm.17 fols. Galego. Bo estado.

Anotación: Sumario tomo 1º. Fol. 313 B, n.º 42.

261

1490, xullo, 23. Noia.Partición dos bens de Lourenzo de Lesende e Aldonza Rodríguez realizada por

Fernando Romeu e Gonzalo de Paz, propiedades das que lle interesa ao Cabido compos-telán un casal en Entíns por estar en terra de Salnés, onde está a tenza de Sabardes.

A.- ACS, LD 19/14. Orixinal. Papel. 309x221 mm. 4 fols. Castelán. Boestado.

262

1509, marzal, 9. Padrón.Foro do capelán da capela de Fernán Abril, na freguesía de San Miguel dos

Agros, concordado polo cardeal compostelán Alonso de Oviedo. Afórase o casal «doBalado», na freguesía de Santa Ouxea de Salgueiros, coas súas herdades, a Rui dePereira, notario.

A.- ACS, LD 19/15. Orixinal. Papel. 291x205 mm. 2 fols. Castelán. Boestado.

Page 98: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

98 Xosé M. Sánchez Sánchez

263

1563, xuño, 3. Ponte Sarandón.Venda de Pedro Besteiro, veciño da freguesía de Santa Mariña de Agar, a García

Núñez, veciño de Santiago, e á súa muller, Beatriz Núñez, de todas as posesións que per-tencían á súa nai nos lugares de Cas de Pepe, Cas Dancedo e Valiñas, na freguesía deAgar.

A.- ACS, LD 19/16. Orixinal. Papel. 296x203 mm. 4 fols. Castelán. Boestado.

264

1569, abril, 12. San Martiño de Rioboo.Foro realizado por Gonzalo Pedrero, veciño da freguesía de San Pedro de Rebón,

a Pedro de Vasco, veciño da freguesía de Santa Mariña de Agar, do lugar de Sorribas, porunha renda anual de catro fanegas de pan.

A.- ACS, LD 19/17. Orixinal. Papel. 288x209 mm. 2 fols. Castelán. Boestado.

265

1570, febreiro, 26 – xuño, 10. S.l.Apeo realizado sobre o beneficio sinecura de San Vicenzo de Burres por manda-

to de Xoán Martiñoes, vigairo xeral do deán e Cabido de Santiago, para evitar as usur-pacións ás que o beneficio se estaba vendo sometido.

A.- ACS, LD 19/18. Orixinal. Papel. 309x218 mm. 19 fols. Castelán. Boestado.

266

1576, outubro, 24. Casano.Apeo dos bens que a Igrexa de Santiago posúe na freguesía de San Xurxo de

Nogueira, no arciprestado de Sobrado, por mandato do arcebispo D. Francisco Blancotras unha visita. Inclúese o beneficio sinecura da igrexa de San Xurxo de Nogueira.

A.- ACS, LD 19/19. Orixinal. Papel. 306x213 mm. 2 fols. Castelán. Boestado.

Page 99: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 99

267

1582, xaneiro, 17. Granada.Traslado do testamento do prior e cóengo da Igrexa de Santiago D. Xoán Vidal,

a petición do alcalde maior de Granada, o licenciado Cuéllar.B.- ACS, LD 19/20. Copia autorizada. Papel. 312x220 mm. 18 fols.

Castelán. Bo estado.

268

1592, maio, 23. Valladolid.Traslado do testamento do cóengo maxistral da Igrexa de Santiago D. Xoán

Xirón de Represa.B.- ACS, LD 19/21. Copia autorizada. Papel. 302x215 mm. 16 fols.

Orixinal. Castelán. Bo estado.

269

1468, xaneiro, 11. San Vicenzo de Cespón.Atado que contén os requirimentos realizados polo arcebispo de Santiago D.

Alonso de Fonseca II aos veciños das freguesías de San Vicenzo de Cespón, San Martiño deOleiros, San Xián de Artes, Santa María de Xuño, San Pedro de Muros, Santo Andréde Cures, San Xoán de Macenda, San Sadurniño de Goiáns e San Martiño de Miñortospara que volvesen á obediencia do seu señor natural, o arcebispo compostelán, do queeran vasalos, e non seguisen aos sublevados na revolta irmandiña.

A.- ACS, LD 19/22. Orixinais. Papel. 307x213 mm. 6 fols. Castelán. Boestado.

Nota: Se tomó razón a folio 277b del tomo 3 del Sumario.Ed.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., «San Vicenzo de Cespón na Idade Media.

Historia, poder, mentalidade e territorio. Apéndice 1: Documentación medieval»,en AYÁN, Xurxo M. (coord.), De Sancti Vicentii de Sispalona San Vicenzo de Cespón,A Coruña, 2007, pp. 153–155.

270

1544, outubro, 24 – 28. Santiago de Compostela.Expediente do preito entre Gómez Pérez das Mariñas e a Igrexa de Santiago

sobre a xurisdición civil e criminal do lugar do Caramiñal. Inclúese: a petición da Igrexa

Page 100: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

100 Xosé M. Sánchez Sánchez

de Santiago de que se lle dese traslado dos privilexios e doazóns que se lle concederanrelacionados con este lugar (1544, outubro, 24); copias dos privilexios dos monarcasAfonso II (835, setembro, 4), Ordoño I (844), Froila II (922 [?], xuño, 29) e Ramiro II(931, febreiro, 27 ou 28 e 934, febreiro, 21); e o traslado dun poder concedido ao licen-ciado Pedro Vázquez e a Alonso de Casares, para que puidesen actuar en preitos e cau-sas da Igrexa compostelá.

A.- ACS, LD 19/23. Orixinal. Papel. 306x212 mm. 11 fols. Castelán elatín. Bo estado.

271

1560, xuño, 15. Santiago de Compostela.A petición de Xoán Porra, alcalde de Santiago, o cóengo da Igrexa de Santiago,

Aníbal Rodríguez, e Francisco do Rego, racioneiro, concordan e validan os traslados rea-lizados de varias doazóns dos monarcas Ordoño II (915, xaneiro, 29), Afonso V (1019,marzal, 30) e do «comes» Gómez González (1186, marzal, 6). Todo polo preito que sos-tiña a Igrexa compostelá cos veciños do porto de Ares.

A.- ACS, LD 19/24. Orixinal. Papel. 305x215 mm. 8 fols. Castelán. Estadoregular.

272

1819, outubro, 22. S.l. – 1819, decembro, 22. Corcubión.Preito mantido entre, por unha parte, o deán e Cabido de Santiago e o seu pro-

curador, Caetano Moreira, e, pola outra, D. Bernardo do Río e Lema, cura de SantaMaría de Portas, acerca do pago do décimo do beneficio.

A.- ACS, LD 19/25. Orixinal. Papel. 315x218 mm. 5 fols. Castelán. Boestado.

273

1446, decembro, 5 – 1615, maio, 1. S.l.Libro da tenza de Santa María de Arcos da Condesa, que recolle preitos, testa-

mentos, foros e instrumentos diversos relacionados con esta tenza da Igrexa de Santiago.Son principalmente copias, aínda que se incorpora tamén algún pergameo orixinal.

A/B.- ACS, LD 19/26. Orixinais e copias autorizadas. Papel. 313x225 mm.191 fols. Foliado. Castelán. Bo estado.

Anotación: Legajo 2º.

Page 101: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 101

274

1881, febreiro, 21. Santiago de Compostela.Interrogatorio en 14 capítulos presentado como proba testemuñal no expedien-

te que o canteiro da cidade de Santiago D. Andrés Ferrín –que levara a construción devarias casas na Fonte Sequelo, entre outras– promovera para acadar a defensa de pobre.

A.- ACS, LD 19/27. Orixinal. Papel. 311x219 mm. 2 fols. Castelán. Boestado.

275

1690, decembro, 16 – 1732, novembro, 4. Padrón.Libro coas contas tomadas aos mordomos das igrexas de Santa María de Iria e

de Santiago na vila de Padrón. Comézase coa notificación impresa de D. Miguel Herreray Esgueva, arcebispo de Santiago, do breve emitido por Inocencio XIII para corrixir osabusos que se introduciran na Igrexa española (1724, decembro, 31).

A.- ACS, LD 20/1. Orixinal. Papel. 319x243 mm. 490 fols. Foliado.Castelán. Bo estado.

276

1747, setembro, 17. El Buen Retiro.Cédula real de Felipe V que aproba a concordia entre a Igrexa Catedral de Lugo

e o priorado de San Martiño da Cova, acerca da xurisdición do priorado; copia realiza-da a petición da Igrexa de Lugo.

B.- ACS, LD 20/2. Copia autorizada. Papel. 302x212 mm. 35 fols.Castelán. Bo estado.

Portada a tinta de cores sobre pergameo.

277

1500, maio, 10. Sevilla.Traslado dunha carta de intimación dunhas letras apostólicas dirixida polo

bispo de Xaén á Igrexa de Ourense para que pague o subsidio acordado na Congregaciónde Castela de 1495.

B.- ACS, LD 20/3. Copia autorizada. Papel. 425x299 mm. 1rº. Castelán.Bo estado.

Page 102: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

102 Xosé M. Sánchez Sánchez

278

1807, novembro, 28. Vigo – 1807, decembro, 2. S.l.Alegacións ante o oficio de Figueroa na Real Audiencia de Galicia presentadas

por varios veciños da freguesía de Santa Cristina de Lavadores contra o pedimento libradoante o asistente de Santiago polo abade e párroco da fregresía, D. Antonio Domínguezdo Vilar, que pretendía que lle pagasen décimos do producido en certos muíños da zona,algo que os denunciantes declaran que nunca se fixera.

A.- ACS, LD 20/4. Orixinal. Papel. 314x216 mm. 3 fols. Castelán. Bo estado.

279

S. XV.Tombo do mosteiro de Sancti Spiritus da vila de Melide con documentación entre

1379, decembro, 12 e 1553, marzal, 7.A.- ACS, LD 21. Orixinal. Pergameo. 375x254 mm. 90 fols. Foliado.

Galego e castelán. Bo estado.Anotación na portada: Libro 1º de Mellid.Bibl.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., Milites Templi. A Orde do Temple na vila

de Melide, Melide, 20061.

280

Post. 1784 – ant. 1828.Libro que contén o índice e as referencias dos documentos existentes no arquivo

do colexio de Sancti Spiritus de Santiago.A.- ACS, LD 22. Orixinal. Papel. 419x297 mm. Castelán. Bo estado.

281

1519, xaneiro, 18 – 1581, febreiro, 14.Tombo con documentación do mosteiro de Santa María a Nova, compilación

realizada por orde do P. Fr. Domingo de Oporto.A.- ACS, LD 23. Orixinal. Papel. 444x300 mm. 351 fols. Castelán. Bo

estado. Restaurado.

1 Publicación dalgúns documentos do tombo.

Page 103: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 103

282

1198, marzal, 28 – 1577, novembro, 6.Cartulario do mosteiro de Santa Clara de Santiago, integrado por 150 docu-

mentos cosidos, incluíndo doazóns, vendas, foros, apeos e algún privilexio real.A.- ACS, LD 24. Orixinal. Pergameo. 277x250 mm. 165 fols. Latín, caste-

lán e galego. Bo estado. Restaurado; documentos por separado tras a restauración.Con índice.

Anotación: Libro 19.

283

1590, xullo, 27 – 1825, agosto, 15.Atado que contén cosidas 25 bulas, dos pontífices Pablo V, Benedicto XIII,

Inocencio XII, Inocencio XIII, Alexandre VII, Clemente X, Clemente XI, Clemente XII eLeón XII, ademais de 8 documentos, todos eles impresos e relacionados con diversas ins-titucións compostelás.

A.- ACS, LD 25. Orixinal. Papel. 428x340 mm. 36 fols. Castelán e latín.Bo estado.

284

[cc. 936]. S.l.Copia do século XII do documento fundacional do mosteiro de Caaveiro; presen-

ta unha datación errónea e corrixida; o texto imita a letra visigótica aínda que se apre-cian xiros de carolina.

C.- ACS, LD 26/1. Copia simple. Pergameo. 435x573 mm. 1rº. Latín. Boestado. Multitude de firmas e roboracións.

Bibl.- GURRUCHAGA SÁNCHEZ, Marina, «La fundación del monasterio deCaaveiro (La Coruña): nueva documentación», Faventia, 21/2, 1999, pp. 129–141.

LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, t. II,Santiago de Compostela, 1900, ap. LVI.

285

1175 – 1190. S.l.Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Pedro Pérez, de diver-

sos casais en Fonte Auria a Pelaxio Pérez e a súa muller.

Page 104: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

104 Xosé M. Sánchez Sánchez

A.- ACS, LD 26/2. Orixinal. Cp/abc. Pergameo. 313x99 mm. 1rº. Latín.Restaurado. Estado regular.

286

1185, s.m., s.d. – 1213, marzal, 15. S.l.Venda da herdade de Aián por parte de María Díaz e os seus fillos, S. García

Fróilaz e Suerio Fróilaz, a García Rodríguez por prezo de 120 soldos.C.- ACS, LD 26/3. Copia simple. Pergameo. 432x121 mm. 1rº. Latín.

Restaurado. Estado regular.No dorso: San Martín. Mazo 80.

287

1213, marzal, 15. S.l.Venda de P. García, miles, a I. Pérez e a súa muller, M. Fernández, de todas as

súas propiedades na herdade de Aián.C.- ACS, LD 26/3. Copia simple. Pergameo. 432x121 mm. 1rº. Latín.

Estado regular.No dorso: San Martín. Mazo 80.

288

Ss. XII – XIII.Contas, rendas e propietarios da herdade de Aián.C.- ACS, LD 26/3. Copia simple. Pergameo. 493x121 mm. 1rº. Latín.

Estado regular.No dorso: San Martín. Mazo 80.

289

1225, maio, s.d. S.l.Foro do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro a Pelaxio Martiño, miles de

Beiro, da viña e casal de Susao.A.- ACS, LD 26/4. Orixinal. Cp/abc. Pergameo. 123x160 mm. 1rº. Latín.

Estado regular.

Page 105: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 105

290

1235 – 1242, maio, 11. S.l.Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Miguel Pérez, a Pedro

Eanes e a súa muller, polo tempo das súas vidas e a do seu fillo, das casas que o mostei-ro tiña en San Miguel, coa súa cortiña e o seu ortis et praciis por unha renda de 3 sol-dos anuais.

ACS, LD 26/5. Orixinal. Cp/abc. Pergameo. 250x140 mm. 1rº. Latín. Boestado.

291

Post. 1237, maio, 3. S.l.Testamento de Xoán Elías no que establece ser enterrado no mosteiro de San

Lourenzo de Carboeiro, realízanse diversas doazóns á institución e establécese a celebra-ción do aniversario do seu falecemento e o do seu pai.

A.- ACS, LD 26/6. Orixinal. Pergameo. 359x132 mm. 1rº. Latín.Restaurado. Estado regular.

292

1250, xaneiro, 30. S.l.Venda de Lopo Pérez ao mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro e o seu abade,

Xoán, de varias propiedades, entre elas as que posuía en Susano.A.- ACS, LD 26/7. Orixinal. Pergameo. 98x290 mm. 1rº. Latín. Estado

regular.

293

S. XIII-XIV. S.l.Foro do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro a Xoán López do lugar de

Casardoño, en San Xoán de Saídres.A.- ACS, LD 26/8. Orixinal. Pergameo. 134x136 mm. 1rº. Galego. Mal

estado.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 710vº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., El Archivo del monasterio de San Martiño de Fóra o

Pinario de Santiago de Compostela, t. II, A Coruña, 1999, p. 982, doc. 207.

Page 106: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

106 Xosé M. Sánchez Sánchez

294

Cc. 1263. S.l.Declaración de varias testemuñas a petición do procurador do mosteiro de San

Lourenzo de Carboeiro, Pedro Domínguez, contra Vasco Pérez, que tiña pola forza oscasais de Barro e da Fontenla, na villa de Brués, pertencentes á devandita institución.

A.- ACS, LD 26/9. Orixinal. Pergameo. 362x131 mm. 1rº. Galego. Estadoregular. Incompleto; fáltalle a parte inferior.

295

1275, abril, s.d. S.l.Venda de Pedro Pérez, chamado Chouleiro, a Pedro Peláez, chamado Beizudo,

e a súa muller, Elvira Pérez, de todas as súas posesións na vila de Viaño Pequeño (Bianio) ena freguesía de San Xoán de Campo, por prezo de 20 soldos.

A.- ACS, LD 26/10. Orixinal. Pergameo. 149x177 mm. 1rº. Latín. Estadoregular.

Anotación: Mazo 2º. Pieza 27.

296

1279, setembro, 3. S.l.Afonso Eanes de Mozorín recibe, por el e pola súa dona, un foro do monxe

Martiño Pérez, en nome do mosteiro de San Martiño Pinario, sobre a metade do casal deSaiar, a metade da herdade de Senras, a metade da leira da herdade de Almu[...], nolugar do Cepo, e a metade da herdade do casal de Gándara.

A.- ACS, LD 26/11. Orixinal. Pergameo. 158x215 mm. 1rº. Galego.Estado regular. Incompleto; fáltalle un fragmento inferior.

297

1285 – 1287. S.l.Litteræ de Honorio IV, pola que se concedía aos relixiosos das «ordinis predica-

torum», aos dominicos, o privilexio de compoñer ata unha determinada cantidade.A.- ACS, LD 26/12. Orixinal. Pergameo. 294x486 mm. 1rº. Latín. Mal

estado. Restaurado.Antes da restauración formaba unidade co n.º 359, 372 e 373.

Page 107: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 107

298

1289, febreiro, 4. S.l.Acordo entre os vigairos e representantes da confraría de cambiadores da cida-

de de Santiago e os ourives, polo que se lles concedían a estes últimos os privilexios daconfraría, tales como mencións en misas, oracións, festas, etc., e como contrapartida esta-blecíase a obrigatoriedade de que acudisen, para calquera preito, á propia institución eaos seus vigairos. Restrínxeselles, ademais, o emprego de prata e regúlase o axuste dasbalanzas. Copia do século XV.

C.- ACS, LD 26/13. Copia simple. Pergameo. 332x233 mm. 1rº–vº.Galego. Bo estado.

Bibl.- CAMPOS SOUTO, María Begoña, «La revisión de un texto perdido enla memoria: el ‘Libro dos Cambeadores da cidade de Santiago’», Actes del VIICongrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, Castellón de la Plana, 1999,vol. I, pp. 421–430.

299

1399, outubro, 17. S.l.Gonzalo de Valença, mercador, fillo de Xoán de Valença, vende dúas casas na

santiaguesa rúa dos Ferreiros, na colación de San Fiz de Solovio, a Fernán Gonzalves doPreguntoiro e Pero Domínguez, cambiadores e compradores en nome dos vigairos e con-fraría de cambiadores de Santiago. Véndelles tamén outra casa cerca da capela de SanBeiro, todo por 1450 marabedís. Copia do século XV.

C.- ACS, LD 26/13. Copia simple. Pergameo. 331x239 mm. 1vº. Galego.Bo estado.

Bibl.- CAMPOS SOUTO, María Begoña, «La revisión de un texto perdido enla memoria: el ‘Libro dos Cambeadores da cidade de Santiago’», Actes del VIICongrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, Castellón de la Plana, 1999,vol. I, pp. 421–430.

300

1293, outubro, 20. S.l.Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fr. Xoán de Deus, a

Xoán Fernández, crego de Santa María de Bemil, e a súa nai, de varias herdades na vilade Soutelo, que o crego vendera ao mosteiro.

A.- ACS, LD 26/14. Orixinal. Pergameo. 213x202 mm. 1rº. Latín. Malestado; falta a metade.

Page 108: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

108 Xosé M. Sánchez Sánchez

Ref.- AHD, San Martín, c. 32 (Tombo XII), fols. 245rº e 299rº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 377, doc. 494.

301

1294, s.m., s.d. S.l.Venda realizada por un monxe de Santa María Madanela, da Ponte Ulla, en

nome de Xoán Pérez, a Pedro Eanes, de varias casas e cortiñas na Ponte Ulla.A.- ACS, LD 26/15. Orixinal. Pergameo. 182x261 mm. 1rº. Galego.

Regular conservación.

302

1297 – 1302, xullo, 13. S.l.Foro do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro realizado sobre unha herdade

en Socadea de San Martiño, por unha renda de 100 marabedís anuais.A.- ACS, LD 26/16. Orixinal. Cp/Abc. Pergameo. 182x162 mm. 1rº.

Galego. Mal estado.

303

1325, maio, 18. S.l.Ampliación por tres anos do arrendamento que Xoán Mariño, escudeiro, fillo de

Pero Eanes Mariño, fixera a Xoán Míguez, tendeiro de Santiago, de todas as súas pose-sións na freguesía de San Xián de Laíño, por 300 marabedís anuais. Arrenda, ademais,por un tempo de dous anos, que comezarán a contar dende o día de San Xoán de 1326,as súas propiedades nas freguesías de Santa María de Leiro e Santa Comba de Rianxo,por 250 marabedís.

A.- ACS, LD 26/17. Orixinal. Pergameo. 442x184 mm. 1rº. Galego. Boestado.

Anotación: N.º 70.

304

1337, xullo, 1. S.l.Acordo do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro e o seu abade, Vasco

Rodríguez, con Mencía Gómez, polo cal o mosteiro lle afora a metade do couto de

Page 109: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 109

Soutolongo, na freguesía de Santa María de Soutolongo, a cambio a propia Mencía dis-pón a doazón á institución de diversos bens en Carracedo, San Paio de Lodeiro, Santiagode Catasós e San Martiño de Lalín.

A.- ACS, LD 26/18. Orixinal. Pergameo. 587x222 mm. 1rº. Galego.Restaurado. Estado regular.

Ref.- AHD, San Martín, c. 32 (Tombo XIII), dol. 389rº–vº.Reg. LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. II, p. 998, doc. 311.

305

1340, febreiro, 19. S.l.Foro do mosteiro de Cines e o seu abade [...] Pérez a Aras Fróilaz e a súa dona,

Marina Pérez, dunha herdade entre Mandaio e Veis, por unha renda de 100 soldosanuais.

A.- ACS, LD 26/19. Orixinal. Pergameo. 169x111 mm. 1rº. Galego. Boestado.

306

1348, xullo, 7. S.l.Testamento da especieira Elvira Pérez no que ordena ser enterrada no mosteiro de

Santa Clara de Santiago, vestindo un hábito como o das monxas; realiza ademais multitu-de de mandas testamentarias dirixidas ao propio mosteiro, entre outras institucións.

A.- ACS, LD 26/20. Orixinal. Pergameo. 460x410 mm. 1rº. Galego. Boestado.

Ed.- RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Clara Cristela, «La Colección diplomática de SantaClara de Santiago», Liceo Franciscano, XLV, Santiago de Compostela, 1993, p. 90,doc. 423.

-LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia Histórica. Colección Diplomática, Santiago deCompostela, 1901–1903, pp. 193–197, doc. XLI.

307

1353, decembro, 8. S.l.Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu prior, Gómez Eanes, a Fernán

Soneira, escudeiro morador en Ruiz, de todas as casas e herdades do mosteiro na vila deRuiz, por unha renda dunha taleiga de trigo e 4 capóns. Inclúese un poder da institución

Page 110: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

110 Xosé M. Sánchez Sánchez

e o seu abade en favor de Gómez Eanes, no que o autorizan a aforar e arrendar propie-dades en nome do propio mosteiro.

A.- ACS, LD 27/1. Orixinal. Pergameo. 217x198 mm. 1rº. Galego. Bo estado.

308

1357, marzal, 23. S.l.Lopo Eanes, abade do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro, e Gomes Afonso,

prior, arrendan a Pedro Fernández e a súa muller, Inés Pérez, o couto de Santo Isidro, porun tempo de 20 anos.

A.- ACS, LD 27/2. Orixinal. Cp/abc. Pergameo. 273x198 mm. 1rº. Galego.Restaurado. Regular conservación.

309

1363, maio, 21. S.l.Pescuda e declaración de veciños do couto de Moraes, en Santa María de

Cambre, declaran que o lugar pertence ao mosteiro de San Paio de Antealtares e que elesse acollen á dependencia da institución.

A.- ACS, LD 27/3. Orixinal. Pergameo. 434x151 mm. 1rº. Galego. Regularconservación. Incompleto; fáltalle a parte inferior.

C.- AHUS, II, Clero, c. 138/2.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 545, doc. 70.

310

1366, agosto, 5. S.l.Xoán Fernández, abade do mosteiro de San Martiño Pinario, afora a Alvar

Rodríguez Carmona, escudeiro, e á súa dona, Elvira González, o casal de Escarda, nafreguesía de Santa Baia de Arealonga, polo tempo das súas vidas e unha voz e por unharenda anual de 25 canadas de viño e tres oitavas de pan. Aparece unha procuración domosteiro, datada o 21 de abril de 1365, na que autorizan o abade a realizar aforamen-tos das propiedades da institución en nome desta. Insire poder notarial.

A.- ACS, LD 27/4. Orixinal. Pergameo. 431x187 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Ref.- AHD, San Martín, c. 32 (Tombo XIII), fol. 142rº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 410, doc. 711.

Page 111: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 111

311

1372, decembro, 27. San Salvador de Cines.Foro do mosteiro de San Salvador de Cines e o seu abade, Pedro Domingues, a

Lopo Núñez de Oia, escudeiro, polo tempo da súa vida e unha voz, de todas as posesiónsdo mosteiro no barral de Figueira, freguesía de Santa María de Lesa, e da terceira parte dapresentación do beneficio sinecura da igrexa de San Xulián de Coirós, todo isto por unharenda de 10 marabedís anuais. Pola súa banda, Lopo Núñez dá ao mosteiro todas asposesións que foran do seu avó, Pedro Mendes, no barral de Espinuca.

A.- ACS, LD 27/5. Orixinal. Pergameo. 401x250 mm. 1rº. Galego. Bo estado.

312

1377, decembro, 20. S.l.Venda de Pedro Barvalla, morador en Eleixis, a Gonzalo Mínguez, de todas as

súas posesións no lugar de Chorente, freguesía de San Xulián de Moraime, por un prezode 12 libras.

C.- ACS, LD 27/6. Copia. Pergameo. 299x188 mm. 1rº. Galego. Bo estado.

313

1380, decembro, 25. S.l.O mosteiro de San Xulián de Moraime e o seu abade, Xoán Afonso, aforan a

Tereixa Eanes, viúva de Xoán de Vilar, ao seu fillo Gonzalo Mínguez, capelán deMoraime, e ao seu irmán Fernán de Bouzas, monxe de San Xulián de Moraime, o casalque fora de Xoán de Vilar e o forno de Inés Fernández, polo tempo das súas vidas e rendaanual dun azume de vino vello e un marabedí.

C.- ACS, LD 27/6. Copia. Pergameo. 299x188 mm. 1rº. Galego. Regularconservación.

314

1381, novembro, 28. S.l.Xoán Fernández, abade do mosteiro de San Martiño Pinario, afora a Pero

Soureira Afonso un casal e herdade no lugar de Pazos de Sourar e a herdade de Liñares,por unha renda anual de 4 taleigas de pan –de dous terzos de centeo e outro de millo– eun par de capóns.

Page 112: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

112 Xosé M. Sánchez Sánchez

A.- ACS, LD 27/7. Orixinal. Pergameo. 250x290 mm. 1rº. Galego. Bo esta-do; falta un fragmento superior e outro inferior.

315

1382, marzal, 24. Santiago de Compostela.Sentenza de Álvaro Afonso, cóengo compostelán e vigairo, dun preito entre o

mosteiro de San Salvador de Bergondo e Tereixa Pérez e Roi Pérez, polo casal sito enValiña, do cal se negaban a pagar a renda estipulada, que xa ascendía a varios toneis deviño, resólvese a favor do mosteiro e obriga ao pagamento.

A.- ACS, LD 27/8. Orixinal. Pergameo. 297x378 mm. 1rº. Galego. Estadoregular. Falta a parte superior. Restos do selo na parte inferior.

316

Post. 1384. S.l.Testamento de Paio Mariño no que se recollen diversas mandas, principalmen-

te dirixidas a institucións eclesiásticas, entre outras: o Hospital de Xerusalén, SantaMaría de Sar, San Martiño Pinario, San Xusto ou San Paio de Antealtares.

A.- ACS, LD 27/9. Orixinal. Pergameo. 300x 190 mm. 1rº. Latín. Regularconservación. Fragmento.

317

1387, maio, 10. Betanzos (?).Fr. Afonso Eanes, polo mosteiro de San Salvador de Cines, afora a Lope de Ponte

e a súa dona, Sancha González, unha herdade na freguesía de San Nicolao de Cis, porunha renda da cuarta parte do pan, millo miúdo e o que labrasen nela, e a metade dafroita recollida.

A.- ACS, LD 27/10. Orixinal. Pergameo. 263x154 mm. 1rº. Galego. Boestado.

318

1388, abril, 25. S.l.Xoán Pérez, criado de Domingo Pérez, presenta unha carta deste na cal decla-

ra que recibiu do mosteiro de San Paio de Antealtares 600 marabedís, por razón do xan-tar que o Rei lle concedera a Domingo, por medio dun albará.

Page 113: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 113

C.- ACS, LD 27/11. Copia simple. Pergameo. 446x307 mm. 1vº. Galego.Mal estado. Restaurado.

319

1389, febreiro, 2. S.l.Partición de bens na freguesía de San Mamede de Corvillón por orde do deán de

Santiago, D. Gonzalo Sánchez de Bendaña.A.- ACS, LD 27/12. Orixinal. Pergameo. 428x240 mm. 1rº. Galego. Bo

estado.

320

1389, decembro, 19. S.l.O mosteiro de San Paio de Antealtares e o seu abade, Rui Peres, aforan a Xoán

de [...], todas as herdades que a institución posuía no casal de Souto e de [...], polo tempoda súa vida e dúas voces.

C.- ACS, LD 27/11. Copia simple. Pergameo. 446x307 mm. 1vº. Galego.Mal estado. Restaurado.

321

1390, xullo, 9. S.l.Suero Afonso, xuíz de Montes, recibe un foro de Roi Vázquez, monxe do mostei-

ro de San Martiño Pinario, de todas as herdades e casas que a audiencia do mosteiroposuía nas vilas de Parafita de Fondo e Parafita de Cima, na freguesía de Santa Maríade Nigoi, por un tempo de 19 anos e unha renda anual de oito marabedís.

A.- ACS, LD 27/13. Orixinal. Pergameo. 139x238 mm. 1rº. Galego. Boestado.

322

1390, xullo, 25 – 1398. S.l.Asentamentos dos seguintes documentos de San Paio de Antealtares: foro do mos-

teiro de San Paio de Antealtares e o seu abade, Roi Pérez, a Fernán Gómez, morador nafreguesía de San Paio de Coristanco, e os seus fillos, Pero Fernández e Elvira Fernández,

Page 114: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

114 Xosé M. Sánchez Sánchez

dunha casa na devandita freguesía, que pertencía á audiencia do pan do mosteiro, por unharenda dun sángano e dous capóns anuais, e polo tempo das súas vidas; renuncia do afora-mento que o mosteiro de San Paio de Antealtares fixera sobre a terceira parte da vila deNoia (1391, xaneiro, 6); foro do mosteiro de San Paio de Antealtares e o seu abade, RoiPérez, a Gómez Vázquez da terceira parte da vila de Noia (1394–1398).

C.- ACS, LD 27/11. Copia simple. Pergameo. 446x307. 1rº. Galego.Estado regular. Restaurado.

323

1394, outubro, 11. Alemparte (San Paio de Paradela).Acordo entre diversos veciños da freguesía de San Paio de Paradela e D. Lopo

Fernández, abade do mosteiro de Santo Antoíño de Toques, polo cal o décimo do pan quelle tiñan que pagar á institución sería entregado na propia freguesía, sen necesidade deque o levasen ao mosteiro.

C.- ACS, LD 27/14. Copia simple. Pergameo. 239x265 mm. 1rº. Galego.Estado regular.

Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 714vº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. II, p. 1210, doc. 54.

324

1399, setembro, s.d. S.l.Foro do mosteiro de San Paio de Antealtares e o seu abade, Lopo Fernández, a

Rui Fernández, monxe do dito mosteiro, dos casais da herdade de Rial Telleiro e de Rial[...], polo tempo da súa vida e por unha renda de 15 soldos anuais.

A.- ACS, LD 27/15. Orixinal. Pergameo. 190x300 mm. 1rº. Galego.Restaurado. Estado regular.

Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 714rº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 683, doc. 187.

325

1400, novembro, 3. S.l.O mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fernán García, aforan a

Martiño Serpe, fillo de Vasco Serpe e Mencía Vázquez, dous casais da herdade deBembibre, na freguesía de San Salvador de Bembibre, que pertencían á mesa do abade,por unha renda de 20 marabedís anuais e polo tempo das súas vidas.

Page 115: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 115

A.- ACS, LD 27/16. Orixinal. Pergameo. 261x273 mm. 1rº. Galego. Boestado.

Ref.- AHUS, II, Clero, atado 815, Índice de foros II, p. 261.Ref.- AHD, San Martín, caixa 33, fol. 336vº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, pp. 422–423, doc. 784.

326

1401, febreiro, 13. Barral de [...].Pescuda e declaración dos veciños de Monte Furado, que pertence ao mosteiro

de San Pedro de Fóra, afirmando que nunca lles pagaran a talla, nin imposto ningún aosseñores de Avanqueiro; Afonso Sánchez de Gres confirma tal condición.

C.- ACS, LD 27/17. Copia simple. Pergameo. 272x359 mm. 1rº. Galego.Mal estado.

Ref.- AHD, San Martín, caixa 32, mazo 66/24, fol. 422vº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. II, p. 826, doc. 56.

327

1401, abril, 5. S.l.Foro do mosteiro de San Paio de Antealtares e o seu abade, Lopo Fernández, a

Fr. Martiño, prior do dito mosteiro, do couto de Boiro, en terra de Dubra, e dos casais eherdades de Nogueira, Touriz, Sabucedo, Figueiras e Pazos, no couto de Xallas, todo por50 soldos anuais. Afóranlle tamén unha casa na entrada do mosteiro, por 30 soldosanuais, e outra na rúa do Preguntoiro, por oito marabedís e un azume de viño por ano.

A.- ACS, LD 27/18. Orixinal. Pergameo. 238x232 mm. 1rº. Galego. Boestado.

328

1402, abril, 17. S.l.Acordo entre o mosteiro de San Martiño Pinario e veciños de Vilanova de Arousa

sobre unha viña do propio mosteiro no dito termo, que finalmente é aforada a PedroFernández de Arousa.

A.- ACS, LD 27/19. Orixinal. Pergameo. 693x292 mm. 1rº. Galego.Estado regular.

Ref.- AHUS, II, Clero, atado 814, Índice de foros I, p. 291.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 427, doc. 814.

Page 116: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

116 Xosé M. Sánchez Sánchez

329

1405, outubro, 15. S.l.Lectura da orde do arcebispo de Santiago, D. Lope de Mendoza, datada o 15 de

agosto, aos veciños de Santa Baia de Arealonga para que realizasen, so pena de excomu-ñón, a partición das terras que nese termo pertencían ao mosteiro de San MartiñoPinario.

A.- ACS, LD 27/20. Orixinal. Pergameo. 323x386 mm. 1rº. Galego. Boestado, a pesar de que lle faltan algunhas partes. Restaurado.

330

1405, outubro, 29. S.l.Testamento de Xoán de Padrón, escribán, no cal deixa como herdeiras as súas

fillas Margarita, Catalina, María e o fillo ou filla de que estaba embarazada a súamuller; en caso de falecemento dos herdeiros a Igrexa de Santiago sería a depositaria.

A.- ACS, LD 28/1. Orixinal. Pergameo. 173x315 mm. 1rº. Galego. Bo estado.

331

1406, xaneiro, 17. S.l. Testamento de María Afonso de Caldas, no que realiza múltiples doazóns a San

Martiño Pinario, entre outras institucións, e varias mandas para a celebración de misaspola súa alma.

A.- ACS, LD 28/2. Orixinal. Pergameo. 542x422 mm. 1rº. Galego.Restaurado. Bo estado.

Ref.- AHD, San Martín, carp. 53, Índice de notas II, p. 181 (Lib. 20, fol. 151). Ref.- AHUS, II, Clero, atado 822, Índice de foros IX, p. 279 (Lib. 29 D de

foros, fol. 179).Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 431, doc. 834.

332

1407, maio, 27. S.l.Intercambio de propiedades entre Gonzalo López e Fr. Martiño Afonso, abade

do mosteiro de San Paio de Antealtares, polo que aquel dá un casal na freguesía de San

Page 117: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 117

Cristovo de Abanqueiro, que posuía por herdanza de seu pai, Guter Martiño, e recibe acambio varios casais propiedade do mosteiro, entre eles o do Sisto, na freguesía de SantoAndré de Órrea.

A.- ACS, LD 28/3. Orixinal. Pergameo. 299x296 mm. 1rº. Galego. Bo esta-do, aínda que lle falta un fragmento no centro. Restaurado.

333

1408, novembro, 26. S.l.Foro de Fr. Vasco, monxe do mosteiro de San Paio de Antealtares, a Xil

Fernández do casal de Soutullo, na freguesía de San Salvador de Erbecedo, por tres rapa-das de trigo limpo anuais.

A.- ACS, LD 28/4. Orixinal. Pergameo. 204x311 mm. 1rº. Galego. Bo esta-do aínda que incompleto; fáltalle a parte dereita.

C.- AHUS, II, Clero, atado 897. fols. 14vº–15vº. Copia simple.Ref.- AHD, San Martín, c. 32 (Tombo XIII), mazo 25/20, fol. 48rº–vº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 560, doc. 147.

334

1409, xaneiro, 17. S.l.Foro do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro a Afonso Eanes, morador en

San Salvador de Pazos, de tres leiras de herdade de souto e monte bravo na freguesíade San Miguel de Lebosende, polo tempo da súa vida e tres voces, coa obriga de plantar,na primeira delas, viñas durante os primeiros 12 anos, e dar anualmente un cuarto dasuvas, pagará ademais 12 marabedís anuais de renda pola segunda.

A.- ACS, LD 28/5. Orixinal. Pergameo. 373x192 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Ref.- AHD, San Martín, c. 33 (Tombo XIV), mazo 71/8, fol. 238vº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 717rº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 819, Índice de foros VI, p. 235.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. II, p. 1008, doc. 377.

335

1409, marzo, 30. Perpiñán (Francia).Breve de Benedicto XIII ao xuíz apostólico Álvaro Afonso Iuliate para que con-

firme a anexión realizada polo arcebispo de Santiago en favor do mosteiro de SanMartiño Pinario do beneficio de Santa María de Rus.

Page 118: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

118 Xosé M. Sánchez Sánchez

A.- ACS, LD 28/6. Orixinal. Pergameo. 233x242 mm. 1rº. Latín. Estadoregular. Restaurado. Unido antes da restauración a n.º 2 (LD 1/2).

336

1411, setembro, 31. S.l.Foro do mosteiro de San Martiño Pinario a Gonzalo Afonso, clérigo de San

Xoán de Arcos, do casal de Laxe, na freguesía de Santa Mariña de Gomariz, polo tempoda súa vida e tres voces, e coa condición de que, nos catro anos seguintes, plantase viñas,pagará por unha renda unha cuarta parte do viño.

A.- ACS, LD 28/7. Orixinal. Pergameo. 250x272 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 717vº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 818, Índice de foros V, p. 438.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 436, doc. 868.

337

1411, novembro, 19. Ourense.Confirmación do xuíz apostólico Álvaro Afonso Iuliate da anexión do beneficio

de Santa María de Rus ao mosteiro de San Martiño Pinario, anexión realizada polo arce-bispo de Santiago.

A.- ACS, LD 28/8. Orixinal. Pergameo. 440x288 mm. 1rº. Latín. Bo esta-do. Restaurado. Unido antes da restauración a n.º 2 (LD 1/2).

338

[1414], s.m., s.d. S.l.Pescuda realizada polo mosteiro de San Martiño Pinario sobre as propiedades

que tiñan aforadas na Vila de Abade e que, por orde do arcebispo, debían ser marcadase delimitadas, en concreto os casais de Outeiro, Maceiras e Tallo Souto.

A.- ACS, LD 28/9. Orixinal. Pergameo. 506x198 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 826, Índice de foros XIII, p. 306.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 439, doc. 889.

Page 119: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 119

339

1414, xullo, 15. S.l.Sentenza dun preito entre Illa Eanes e os seus fillos, Xil Raposo e Gonzalo

Raposo, e o mosteiro de San Cristovo de Dormeá por unhas casas na rúa da Moeda Vellae nas freguesías de Sebastián de Castro e San Salvador de Trasanquelos, sentenza polacal estes particulares quedarían coas casas en foro, pagarían ao mosteiro 15 libras anuaispolo tempo das súas vidas e 29 anos.

A.- ACS, LD 28/10. Orixinal. Pergameo. 477x392 mm. 1rº. Galego. Boestado, aínda que incompleto; fáltalle fragmento inferior.

340

1415, s.m., 6. San Domingos.Pescuda do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro sobre as lutuosas pagadas

no lugar das Teixeiras.A.- ACS, LD 28/11. Orixinal. Pergameo. 553x279 mm. 1rº. Galego.

Estado regular. Restaurado.

341

1416, maio, 30. Santiago de Compostela.Traslado, a petición de Pero Eanes, cóengo da Igrexa de Santiago, en nome desta

institución, do testamento de Fr. Xoán de Freixo, bispo de Lugo, no cal se inclúe unhacláusula en favor do Cabido de Santiago.

A.- ACS, LD 28/12. Orixinal. Pergameo. 278x276 mm. 1rº. Galego e latín.Bo estado.

342

1416, decembro, 20. S.l.Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fernán García, a Xoán

Baleato, morador en Santa María de Bardaos, e a súa dona, María Pérez, de todas aspropiedades que Tereixa Alonso doara á mesa do abade da dita institución e situadas nasfreguesías de Santa María de Parada, San Cristovo de Leobalde e Santa Comba deTresteda, entre outras, foro realizado polo tempo das súas vidas e unha voz e por unharenda anual de 50 marabedís.

Page 120: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

120 Xosé M. Sánchez Sánchez

A.- ACS, LD 28/13. Orixinal. Pergameo. 399x283 mm. 1rº. Galego.Estado regular.

Ref. AHD, San Martín, c. 32 (Tombo XIII), mazo 68/69, fol. 453vº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 718rº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 815, Índice de foros II, p. 129; atado 816,

Índice de foros III, p. 232; atado 823, Índice de foros X, p. 89.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 440, doc. 895.

343

1417, s.m., 29. Xesende.Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fr. Fernán García, a

Sancha Patina e ao seu fillo, Afonso Díaz, morador na freguesía de San Pedro deCornazo, do lugar de Loureiro, do Pazo Novo, na mesma freguesía, polo tempo das súasvidas e dúas voces e por unha renda anual de 90 marabedís.

A.- ACS, LD 28/14. Orixinal. Pergameo. 348x287 mm. 1rº. Galego.Estado regular.

Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 718rº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 817, Índice de foros IV, pp. 245–246.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 441–442, doc. 905.

344

1418, febreiro, 8. S.l.Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e seu abade, Fernán García, a

Gonzalo Vinare e a súa dona das propiedades do mosteiro en Mieites, na freguesía deSanto André de Cures, polo tempo das súas vidas, unha voz e 29 anos.

A.- ACS, LD 28/5. Orixinal. Pergameo. 212x312 mm. 1rº. Galego. Estadoregular.

Ref.- AHD, San Martín, c. 35 (Tombo XII), mazo 17/1, fol. 355rº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 718vº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 817, Índice de foros IV, p. 371.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 442, doc. 908.

345

1418, setembro, 24. San Martiño Pinario (Santiago de Compostela).O mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fernán García, aforan a

Gómez Gago e a súa muller, Urraca Fernández, moradores en Pontevedra, un terzo das

Page 121: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 121

casas que a institución tiña na rúa da Moeda Vella de Santiago, e un eixido a carón dacapela da Corticela, polo tempo das súas vidas, unha voz e 29 anos e por unha renda de 30libras e 4 libras de aceite anuais.

A.- ACS, LD 28/16. Orixinal. Pergameo. 139x447 mm. 1rº. Galego.Estado regular.

Ref.- AHD, San Martín, c. 32 (Tombo XIII), mazo 46/7, fol. 203vº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 718vº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 825, Índice de foros XII, p. 164.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 442, doc. 910.

346

1418, setembro, 24. San Martiño Pinario (Santiago de Compostela).Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fernán García, a

Gómez Gago e a súa muller, Urraca Fernández, moradores en Pontevedra, do casal eherdade de Couce do Monte, na freguesía de San Miguel de Deiro, polo tempo das súasvidas, unha voz e 19 anos, e por unha renda anual de 20 libras pequenas.

A.- ACS, LD 28/17. Orixinal. Pergameo. 226x389 mm. 1rº. Galego. Boestado.

A.- AHD, San Martín, c. 57/55.Ref.- AHD, San Martín, c. 35 (Tombo XII), mazo 1/13, fol. 260vº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 718vº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 817, Índice de foros IV, p. 432.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 184, doc. 221.

347

1420, xaneiro, 6. San Paio de Antealtares (Santiago de Compostela).O mosteiro de San Paio de Antealtares e o seu abade, Fr. Martiño Afonso, afo-

ran a Arias Afonso e a súa muller, Costanza Gonzalves, a metade das posesións do mos-teiro na rúa do Vilar de Santiago, polo tempo das súas vidas, unha voz e 29 anos.

A.- ACS, LD 28/18. Orixinal. Pergameo. 161x316 mm. 1rº. Galego.Estado regular.

Ref.- AHD, San Martín, c. 32 (Tombo XIII), mazo 46/20, fol. 207rº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 719rº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 824, Índice de foros XI, p. 165.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 696–697, doc. 269.

Page 122: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

122 Xosé M. Sánchez Sánchez

348

1421, xaneiro, 20. San Martiño Pinario (Santiago de Compostela).Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fr. Fernán García, a

Vasco Fariña de Baralla, escudeiro, e a súa dona, Maior Bezorra, do lugar e herdades deBaralla, Vilares, as que posuían na freguesía de Santa María de Rus e a metade do padroadoda igrexa de Santo André de Meirama, foro feito polo tempo das súas vidas, unha voz e29 anos, e por unha renda anual dun cabrito e 40 ovos.

A.- ACS, LD 28/19. Orixinal. Pergameo. 216x331 mm. 1rº. Galego.Restaurado. Estado regular.

Ref.- AHD, San Martín, c. 53, Índice de notas III, p. 249.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 719vº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 823, Índice de foros X, p. 322.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 447, doc. 943.

349

1422, xullo, 27. S.l.Gómez Martínez, mercador, declara que Xoán Rodríguez, mercador, e a súa

muller, Maior Eanes, teñen aforada do mosteiro de San Martiño Pinario unha casa narúa da Fonte Sequelo, en Santiago de Compostela.

A.- ACS, LD 28/20. Orixinal. Pergameo. 201x239 mm. 1rº. Galego.Estado regular.

350

1424, setembro, 12. San Martiño Pinario (Santiago de Compostela).Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fernán García, a

Miguel Rodríguez, polo tempo da súa vida, dúas voces e 25 anos, de varias casas na rúaNova de Santiago que mercara a Afonso Perrín, o cal as tiña antes aforadas polo propiomosteiro.

A.- ACS, LD 29/1. Orixinal. Pergameo. 461x349 mm. 1rº. Galego.Restaurado. Estado regular.

Ref.- AHD, San Martín, c. 32 (Tombo XIII), mazo 50/21, fol. 262vº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M, op. cit., t. I, p. 449, doc. 952.

Page 123: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 123

351

1424, novembro, 26. San Martiño Pinario (Santiago de Compostela).Foro do mosteiro de San Martiño Pinario a Lopo Martínez de Montenegro, escu-

deiro e alcalde da vila da Coruña, e a súa muller, Tereixa Rodríguez, do couto de SanPantaleón das Viñas, con toda a súa xurisdición e co dereito de padroado sobre a igrexade San Pantaleón, polo tempo das súas vidas, unha voz e 29 anos, e por unha renda de100 marabedís anuais.

A.- ACS, LD 29/2. Orixinal. Pergameo. 332x277 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 720vº, mazo 5/25.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 826, Índice de foros XIII, p. 445, mazo 5/25.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M, op. cit., t. I, p. 450, doc. 962.

352

1437, abril, 15. San Salvador de Cines.Foro do mosteiro de San Salvador de Cines e o seu abade, Fr. Xoán Fernández,

a Pedro Pardo, vasalo do Rei, e a súa muller, Eldonza González, de todas as posesións dainstitución na freguesía de Santa María de Sarandós, cos seus vasalos e todos os dereitosxurisdicionais, polo tempo das súas vidas, a dun fillo/a e 29 anos, e por unha renda de100 marabedís anuais.

A.- ACS, LD 29/3. Orixinal. Pergameo. 399x289 mm. 1rº. Galego. Bo estado.

353

1437, xuño – xullo, s.d. Martiño de Suso.En presenza do notario Xoán González, ordénase a Fernán de Caal que deixe

correr libre a auga da fonte de Fonteina, en Mariñán, freguesía de San Salvador deBergondo, ata o fondo de Boime, baixo pena de 600 marabedís.

C.- ACS, LD 29/4. Copia simple. Pergameo. 505x401. 1rº. Galego. Boestado. Restaurado.

354

1431, outubro, 22. San Salvador de Bergondo.Foro do mosteiro de San Salvador de Bergondo e o seu abade, Fr. Fernando

Rodríguez, a Afonso Marcote, Vasco Marcote, escudeiros moradores en Armuño, fregue-sía de San Xoán de Lubre, en Bergondo, que aforan tres cuartas partes da propiedade, e

Page 124: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

124 Xosé M. Sánchez Sánchez

Tereixa Mariñao, a súa irmá, que afora o outro cuarto, de todos os casais do mosteiro enMariñán, no lugar que chaman Boime, e o casal de Cortes, con todas as súas pertenzasna freguesía de San Salvador de Bergondo, polo tempo das súas vidas, as dos seus fillos,netos e 29 anos, e por unha renda de 16 marabedís anuais cada un.

A.- ACS, LD 29/4. Orixinal. Pergameo. 505x401 mm. 1rº. Galego. Bo esta-do. Restaurado.

Ref.- AHD, San Martín, c. 32 (Tombo XIII), mazo 21/20, fol. 29vº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 721rº.Ref.- AHUS, II, Clero, Índice de foros II, p. 481.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. II, p. 902, doc. 87.

355

1434, abril, 1. San Martiño Pinario (Santiago de Compostela).Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fr. Afonso, a Xoán

Méndez, escudeiro de Santiago, e a súa dona, María de Marzoa, do casal de BouzaLonga, polo tempo das súas vidas e tres voces, e por unha renda anual de 10 marabedís.

A.- ACS, LD 29/5. Orixinal. Pergameo. 182x435 mm. 1rº. Galego. Estadoregular.

Ref.- AHD, San Martín, c. 32 (Tombo XII), mazo 17/16, fol. 358rº–vº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 741rº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 456, doc. 998.

356

1437, marzal, 26. S.l.Fr. Martiño Serpe, monxe do mosteiro de San Paio de Antealtares, afora a Paio

Romeu de Orellán, no seu nome e no da súa muller, Aldara Pérez, a Roi de Linarelle e asúa dona, Costanza López, e a Martiño de Galtar –aforando un terzo da propiedade acada un–, as herdades que pertencen ao mosteiro no lugar de Castelo: un pazo, dúascasas, varias leiras, a cortiña diante do pazo e varias cortiñas máis, entre outras pose-sións. O foro durará o tempo da vida de Fr. Martiño Serpe, e será por unha renda de 12marabedís anuais cada un. Inclúese unha carta da institución na que se conceden aMartiño Serpe, polos seus servizos, as propiedades das freguesías de San Vicente de Noal,Santa María de Nebra e San Pedro de Baroña, sen ter que pagar renda ningunha.

A.- ACS, LD 29/6. Orixinal. Pergameo. 382x292 mm. 1rº. Galego.Restaurado. Estado regular.

Page 125: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 125

357

1443, agosto, 9. San Martiño Pinario (Santiago de Compostela).Renuncia de Xoán de Golfar, xastre morador en Santiago, e a súa muller,

Tereixa Nunes, do foro que tiñan do mosteiro de San Martiño Pinario sobre as propieda-des da institución nos lugares de Samil e das Quintás, freguesía de Santo Estevo deCampo, e un casal no lugar de Pastor, freguesía de San Lourenzo de Pastor. Tras isto, omosteiro fai un novo foro a Lopo Cotón e a súa dona, Tereixa Coroa, sobre as mesmaspropiedades, polo tempo das súas vidas e dúas voces, e por unha renda de 60 marabedísanuais, que pagarán o día de San Martiño.

A.- ACS, LD 29/7. Orixinal. Pergameo. 431x299 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Ref.- AHD, San Martín, c. 32, (Tombo XIII), mazo 42/31, fol. 197rº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 723.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 816, Índice de foros III, p. 385.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 825, Índice de foros XII, p. 173.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, op. cit., t. I, pp. 460–461, doc. 1026.

358

1444, xaneiro, 21. San Lourenzo de Carboeiro.Foro do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro e o seu abade, Fr. Afonso, a Roi

Colmeiro e a súa muller, Maior Gómez, do casal de Toiriz, na freguesía de Santa Baia deSilleda, con todas as súas pertenzas, polo tempo das súas vidas e a dun fillo/a –ou unhavoz, en caso de que non tivesen descendencia– e por unha renda de dúas fanegas de pan,coa metade de millo e a outra metade de centeo.

A.- ACS, LD 29/8. Orixinal. Pergameo. 308x273 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 824, Índice de foros XI, p. 189.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. II, p. 1019, doc. 446.

359

1449 – 1460. S.l.Fragmento dun privilexio, moi incompleto, do arcebispo compostelán D.

Rodrigo de Luna, e con mencións ao mosteiro de San Paio de Antealtares; recóllese unhaconcesión pontificia.

A.- ACS, LD 29/9. Orixinal. Pergameo. 286x122 mm. 1rº. Latín. Bo esta-do a pesar de ser un fragmento.

Antes da restauración formaba unidade co n.º 297, 372 e 373.

Page 126: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

126 Xosé M. Sánchez Sánchez

360

1449, xullo, 4. San Martiño Pinario (Santiago de Compostela).Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fr. Gonzalo de

Mezonzo, a Pedro do Neveiro, do casal de Nariño, na freguesía de San Vicente de Niveiro,polo tempo da súa vida e tres voces, e por unha renda de 20 marabedís anuais.

A.- ACS, LD 29/10. Orixinal. Pergameo. 245x350 mm. 1rº. Galego. Boestado.

Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol 723rº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 821, Índice de foros VIII, p. 74.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 464, doc. 1049.

361

1454, s.m., 29. S.l.Foro do Cabido de Santiago a Xoán de Deus, labrador na freguesía de San Pedro

de Londoño, e a súa muller, e a Afonso de Boedo e a súa muller, María de Condome, depropiedades pertencentes á tenza de Sabardes, polo tempo das súas vidas e dúas voces.

A.- ACS, LD 29/11. Orixinal. Pergameo. 322x383 mm. 1rº. Galego. Malestado.

362

1462, febreiro, 8. San Martiño Pinario (Santiago de Compostela).Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, D. Gómez Daiazo, a

Gonzalo Daboi e a súa dona, Tereixa Pérez –que aforan unha metade–, e a FernánPereira e a súa muller, Maior García –que aforan a outra–, do casal da Pereira, o daVimieira e un muíño, polo tempo das súas vidas e tres voces, e por unha renda de 12libras por ano e un par de galiñas.

A.- ACS, LD 29/12. Orixinal. Pergameo. 259x435 mm. 1rº. Galego. Boestado.

C.- AHUS, I, Clero, atado 897, fol. 252rº–vº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 725rº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 826, Índice de foros XIII, p. 306.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 218, doc. 386.

Page 127: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 127

363

1464, decembro, 4. San Martiño Pinario (Santiago de Compostela).Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Gómez Daiazo, a Xoán

Paulos, o mozo, morador no porto do Grove, e a súa muller, Eldonza García, polo tempodas súas vidas e tres voces, da metade do couto de Estonllo, freguesía de San Martiño doGrove, coa metade das leiras, herdades e casas que lle pertencen, por unha renda de 12pescadas mercantes secas e media colleita; debían ademais de arranxar e cubrir de tella,madeira e ferro, pola súa conta, a metade do pazo que estaba no couto.

A.- ACS, LD 29/13. Orixinal. Pergameo. 332x329 mm. 1rº. Galego. Boestado.

A.- ACS, atado 702, fol. CCXXXIXvº–CCLIrº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 222, doc. 406.

364

1465, febreiro, 21. S.l.Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fr. Gómez Daiazo, a

Gonzal Rodríguez, morador na freguesía de Santa Baia de Oeste, polo tempo da súa vida,a da súa muller, María Afonso, e tres voces, do casal das Penas, na mesma freguesía, contodas as súas pertenzas, por unha renda anual de tres fanegas de pan, metade de millo emetade de centeo –segundo a medida de Padrón–, e un terzo do viño que conseguisen,e dar ademais de xantar a quen fose recoller o pagamento.

A.- ACS, LD 29/14. Orixinal. Pergameo. 302x281 mm. 1rº. Galego. Boestado.

Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 725rº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 817, Índice de foros IV, p. 464.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 474, doc. 1112.

365

1467, xaneiro, 28. S.l.Afonso de Reborido, morador en San Cibrán da Vila de Abade, renuncia ao foro

que tiña feito do mosteiro de San Martiño Pinario sobre o casal de Pereiro, tras o cal omosteiro e o seu abade, Fr. Gómez Daiazo, o aforan de novo a Xoán do Pereiro, mora-dor en San Xoán de Tordoia, e a súa dona, Costanza Afonso, polo tempo das súas vidase tres voces e por unha renda anual de 20 marabedís.

A.- ACS, LD 29/15. Orixinal. Pergameo. 235x327 mm. 1rº. Galego. Boestado.

Page 128: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

128 Xosé M. Sánchez Sánchez

A.- Fundación Penzol Vigo, caixón 2, 1, fol. 58vº–59rº.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 225, doc. 421.

366

1467, maio, 20. S.l.Diego López –mordomo na freguesía de Santo Estevo de Pantiñobre por Álvaro

Palleiro–, Afonso Baleira –mordomo do abade de San Pedro de Fóra– e Afonso da Caal–alcalde na freguesía pola Santa Irmandade– presentan un contrato de aforamento quelles fixera o abade do mosteiro de San Pedro de Fóra sobre o casal de Seixas.

A – ACS, LD 29/16. Orixinal. Pergameo. 91x299 mm. 1rº. Galego. Boestado.

367

1470, s.m., s.d. S.l.Fr. Martiño de Meixigo, do mosteiro de San Paio de Antealtares, afora a Lopo

de Loxo a terceira parte do dereito de presentación do beneficio sinecura da igrexa de SanMartiño de Suevos, polo tempo da súa vida e tres voces e por unha renda de 10 marabe-dís por ano.

A.- ACS, LD 29/17. Orixinal. Pergameo. 333x292 mm. 1rº. Galego. Boestado, pero falta a parte dereita.

368

1473, xullo, 3. S.l.Foro do mosteiro de San Martiño Pinario e o seu abade, Fr. Gómez Daiazo, a

Pedro González de Vilousaz, veciño de Betanzos, fillo e herdeiro de García Suárez deCastro, das herdades de Gosende, na vila de San Pantaleón, e os casais de Vilousaz, polotempo da súa vida e tres voces e por unha renda de 18 libras anuais.

A.- ACS, LD 29/18. Orixinal. Pergameo. 379x563 mm. 1rº. Galego. Boestado.

A.- AHD, San Martín, c. 11/327, fol. 158rº–159rº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 726vº.Ref.- AHUS, II, Clero, atado 826, Índice de foros XIII, p. 303.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 237, doc. 478.

Page 129: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 129

369

1475, maio, 20. S.l.Testamento de Xoán Xerpe, veciño da cidade de Santiago, no que ordena ser

enterrado no mosteiro de San Paio de Antealtares, onde estaba tamén enterrado o seupai. Realiza diversas mandas testamentarias e doazóns de propiedades a instituciónscomo San Martiño Pinario –ao que desembarga diversos censos–, San Paio deAntealtares ou San Pedro de Fóra.

A.- ACS, LD 29/19. Orixinal. Pergameo. 315x435 mm. 1rº. Galego. Boestado.

C.- AHUS, II, Clero, 138/24.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. I, p. 240, doc. 492.

370

1484, marzal, 2. S.l.Foro realizado polo mosteiro de San Martiño Pinario a García Pallares, de todas

as propiedades que tiña a institución na freguesía de San Cristovo de Pezobre, polo tempoda súa vida e tres voces e renda anual de 70 marabedís.

A.- ACS, LD 29/20. Orixinal. Pergameo. 222x471 mm. 1rº. Galego. Boestado, aínda que lle falta a parte superior dereita.

371

1493, novembro, 23. S.l.Foro do mosteiro de Santo Antoíño de Toques e o seu abade, Fr. Xácome de San Xiao,

a Afonso Pérez de Paradela da herdade e casal de Souto, polo tempo da súa vida e dúas vocese por unha renda de seis celamíns de centeo limpo, medidos pola medida de Melide.

A.- ACS, LD 30/1. Orixinal. Pergameo. 251x463 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 473, Inventario, fol. 730rº.Ref.- AHUS, I, Universidade, atado 816, Índice de foros III, p. 139.Rex.- LUCAS ÁLVAREZ, M., op. cit., t. II, p. 1221, doc. 130.

372

1518, novembro, 12. Roma.Litteræ gratiosæ do pontífice León X ao mosteiro de San Martiño Pinario pola

que lle concede os mesmos privilexios que outorgara ao mosteiro de San Benedito de

Page 130: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

130 Xosé M. Sánchez Sánchez

Valladolid, así como a todos os da orde, e polos cales se establece a exención de pago endiversos tributos, como os servizos de procuración e outros ordinarios.

A.- ACS, LD 30/2. Orixinal. Pergameo. 172x493 mm. 1rº. Latín. Bo esta-do. Restaurado.

Antes da restauración formaba unidade co n.º 359, 373 e 297.

373

1531, decembro, 4. Roma.Litteræ solemnes de Clemente VII contra os monxes que se eximen da súa orde

e os que falso impetrassen, e ordena que vistan un hábito diferente para seren recoñecidos.A.- ACS, LD 30/3. Orixinal. Pergameo. 369x516 mm. 1rº. Latín. Bo esta-

do. Restaurado.Antes da restauración formaba unidade co n.º 359, 372 e 297.

374

1587, marzo, 3. Roma.Litteræ executoriæ do papa Sixto V na que ordena que, tras a morte de Rodrigo

Paz, reitor da igrexa de Santa María de Presedo, se examine ao crego Xoán Bodelo parao beneficio de presentación de San Martiño Pinario e se lle conceda o beneficio no caso deque se considere apto.

A.- ACS, LD 30/4. Orixinal. Pergameo. 272x381 mm. 1rº. Latín.Restaurado. Bo estado.

375

1594, abril, 7. S.l.Traslado dunha litteræ solemnes de Clemente VIII na que, exaltando a unida-

de da Igrexa católica e a fe, establece excomuñón e anatema para diversos delitos, entreoutros a pertenza a algunha seita, a falsificación de documentos pontificios, o apoio aossarracenos ou heréticos inimigos da fe, ou atacar territorios e posesións pontificias.

B.- ACS, LD 30/5. Copia autorizada. Papel. 417x290 mm. 1rº. Latín.Restaurado. Bo estado.

Page 131: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 131

376

1693, febreiro, 26. S.l.Litteræ gratiosæ do pontífice Inocencio XII ao mosteiro de San Domingos, da

cidade de Santiago, concedéndolle a prohibición do aforamento ou cesión por enfiteusedos bens da institución.

A.- ACS, LD 30/6. Orixinal. Pergameo. 239x364 mm. 1rº. Latín.Restaurado. Bo estado.

Antes da restauración formaba unidade co n.º 377 (LD 30/7).

377

1693, febreiro, 26. S.l.Litteræ gratiosæ do pontífice Inocencio XII ao mosteiro de San Domingos, da

cidade de Santiago, concedéndolle a prohibición do aforamento ou cesión por enfiteusedos bens da institución.

C.- ACS, LD 30/7. Copia simple. Papel. 316x218 mm. 1rº. Restaurado.Antes da restauración formaba unidade co n.º 376 (LD 30/6).

378

S. XI.Documento do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro sobre a cuarta parte de

Meira.A.- ACS, LD 30/8. Orixinal. Pergameo. 257x444 mm. 1rº. Latín.

Restaurado. Mal estado.

379

S. XII.Páxina dun antifonario, con anotacións de música sacra. Empregado como por-

tada de «Compulsas de Privilegios y donaciones reales».A.- ACS, LD 30/9. Orixinal. Pergameo. 428x335 mm. 1rº–vº. Latín.

Restaurado. Estado regular.

Page 132: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

132 Xosé M. Sánchez Sánchez

380

11??, marzo – maio, s.d. S.l.Foro do abade do mosteiro de Cines e o procurador do convento, M. Múniz,

dunhas herdades a Enxemena Rodríguez e os seus fillos.A.- ACS, LD 30/10. Orixinal. Pergameo. 174x156 mm. 1rº. Latín Estado

regular.

381

S. XIII.Bifolio pertencente a un breviario con pasaxes do Códice Calixtino (Lib. II, cap.

XVI; Lib. I, cap. XV; Lib. I, cap. XVI).A.- ACS, LD 30/11. Orixinal. Pergameo. 474x284 mm. 2rº–vº. Latín.

Restaurado. Estado regular.Bibl.- LÓPEZ FERREIRO, A., Historia, cit., t. I, Santiago de Compostela, 1898,

p. 451.

382

S. XIII.Fragmento dun breviario, quizais do mesmo que o documento anterior. Inclúe

música sacra. Empregado como tapa dun libro de débedas e colledores de 1562.A.- ACS, LD 30/12. Orixinal. Pergameo. 204x289 mm. 1rº–vº. Latín.

Estado regular.

383

cc. s. XVI.Fragmento de tema relixioso indeterminado, dun breviario ou dun misal.A.- ACS, LD 30/13. Orixinal. Pergameo. 304x114 mm. 1rº–vº. Latín.

Estado regular.

384

S. XIII.Fragmento de tema relixioso indeterminado, quizais dun breviario ou dun

misal. Probablemente formase unidade co documento n.º 383.

Page 133: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 133

A.- ACS, LD 30/14. Orixinal. Pergameo. 45x214 mm. 1rº–vº. Latín. Boestado.

385

S. XIII.Foro vitalicio do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro a X. Arias e a súa

dona, Elvira Peláez, da metade da igrexa de Pascais xunto cun casal.A.- ACS, LD 30/15. Orixinal. Pergameo. 198x100 m. 1rº. Latín. Bo esta-

do, pero falta a parte superior.

386

S. XIII – XIV.Fragmento de pergameo de tema bíblico, con mención a Abraham e Lázaro.A.- ACS, LD 30/16. Orixinal. Pergameo. 147x199 mm. 1rº. Latín. Estado

regular.

387

Último cuarto s. XIII.Pescuda e declaración realizada por orde do meiriño maior do Reino de Galicia,

Estevo Núñez, que afirmaba que o mosteiro de San Salvador de Cines debía de pagarlleparte da colleita, mentres que a institución defendía que nunca se fixera tal cousa, omesmo que declaran todas as testemuñas.

A.- ACS, LD 30/17. Orixinal. Pergameo. 310x290 mm. 1rº. Galego.Restaurado. Bo estado.

388

S. XVI.Bifolio pertencente a un libro de indulxencias. Presenta varios textos superpos-

tos, probablemente de épocas diferentes.A.- ACS, LD 30/18. Orixinal. Pergameo. 546x418 mm. 1rº. Castelán.

Restaurado. Estado regular.

Page 134: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

134 Xosé M. Sánchez Sánchez

389

1524, outubro, 30. S.l.Fragmento descontextualizado, relacionado coa peregrinación a Santiago e o

culto xacobeo, rubricado por Pedro de Muros, notario apostólico.A.- ACS, LD 30/19. Orixinal. Pergameo. 469x94 mm. 1rº. Castelán. Bo

estado, a pesar de tratarse dun fragmento.Bibl.- LÓPEZ FERREIRO, Historia, cit., t. VIII, Santiago de Composatela,

1905, ap. XI.

390

1349, xullo, 20. S.l.Venda de Xoán Afonso, morador en Vilacova, a Afonso Pérez de Comparade, en

nome de Xoán Pérez, abade do mosteiro de San Xusto de Toxos Outos, da quinta parte dunsexto da herdade que tiña na vila de Aldarís, por un prezo de oitenta libras de brancas.

A.- ACS, LD 31/1. Orixinal. Pergameo. 304x152 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Ed.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., «Unha primeira pedra: documentación

inédita de San Xusto de Toxosoutos», Compostellanum, vol. XLVII, n.º 3 e 4,Santiago de Compostela, 2002, doc. 1.

391

1349, novembro, 3. S.l.Intercambio de propiedades entre o mosteiro de San Xusto de Toxos Outos e

Domingo Pérez, carniceiro morador en Noia, e a súa dona, María Eanes, no que o mos-teiro lles dá as casas que tiña na rúa da Corredoira da cidade de Noia e Domingo Pérezo casal que posuían na vila de Aldarís.

A.- ACS, LD 31/2. Orixinal. Pergameo. 261x336 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Anotación: Noya, Cajón 5, Caja 9, n.º 9.Ed.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., «Unha primeira», cit., doc. 2.

392

1350, xuño, 2. S.l.Arrendamento do mosteiro de San Xusto de Toxos Outos a Pero Afonso, tendei-

ro de Campo, e a súa muller, Maior Eanes, de, a saber: dous casais na vila de Leboráns,freguesía de Santa María de Trasmonte; todas as herdades que a institución posuía alí;

Page 135: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Documentación 135

outro casal na vila de Piñor, freguesía de San Lourenzo de Agrón; a cuarta parte das casasque o mosteiro tiña na rúa da Algalia de Arriba da cidade de Santiago, nas que viviraXoán de Baseve, en Santiago; un cuarto da casa que pertencera a Xoán Abral, na mesmarúa; e un oitavo da casa de Maior das Pedras, na compostelá rúa da Figueira. Todo porun tempo de 19 anos e por unha renda anual de cinco oitavas de pan e 30 soldos.

A.- ACS, LD 31/3. Orixinal. Pergameo. 300x268 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Anotación: Cajón 4, Caja 7, n.º 55.Ed.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., «Unha primeira», cit., doc. 3.

393

1350, xuño, 20. S.l.Arrendamento do mosteiro de San Xusto de Toxos Outos a Vicente Xiáns, car-

niceiro, e a súa dona, María Eanes, moradores en Noia, de, a saber: as casas que posuíaa institución na rúa da Algalia de Arriba, de Santiago de Compostela, as cales pertence-ran á dita María Eanes; e a cuarta parte do soto da casa da Figueira. Todo isto por untempo de 19 anos e unha renda anual de catro marabedís.

A.- ACS, LD 31/4. Orixinal. Pergameo. 300x198 mm. 1rº. Galego. Bo estado. Anotación: Cajón 4, Caja 6, n.º 118.Ed.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., «Unha primeira», cit., doc. 4.

394

1351, abril, 13. S.l.Arrendamento do mosteiro de San Xusto de Toxos Outos a Fernán Gonzalves de

Alvite, escudeiro, Tereixa Eanes e o seu fillo, Xoán Fernández, do casal de QuintaDonega, na freguesía de San Xián de Beba, polo tempo das súas vidas e por unha rendaanual de seis «teeigos» de pan.

A.- ACS, LD 31/5. Orixinal. Pergameo. 250x199 mm. 1rº. Galego. Bo estado.Anotación: Caixón 5, Caixa 10, n.º 22.Ed.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., «Unha primeira», cit., doc. 5.

395

1352, agosto, 6. S.l.Cesión do mosteiro de San Xusto de Toxos Outos a Paio Mariño, cabaleiro,

Sancha Vázquez, a súa muller, e o seu fillo, Rui Soga, da metade do couto de Beba, nafreguesía de San Xián de Beba, polo tempo das súas vidas e un fillo/a de Rui Soga.

Page 136: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

136 Xosé M. Sánchez Sánchez

B.- ACS, LD 31/6. Copia autorizada. Pergameo. 320x244 mm. 1rº.Galego. Bo estado.

Anotación: Caixón 4, Caixa 6, n.º 119.Ed.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., «Unha primeira», cit., doc. 6.

396

1382, xaneiro, 18. S.l.Declaración, a petición de Fr. Martiño Aras, abade do mosteiro de San Xusto de

Toxos Outos, de varios veciños de San Xián de Beba sobre as «fazendeiras» que tiña nafreguesía a institución.

B.- ACS, LD 31/7. Copia autorizada. Pergameo. 213x260 mm. 1rº.Galego. Bo estado.

Ed.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., «Unha primeira», cit., doc. 7.

397

1405, marzo, 26. Saar.Compromiso entre o mosteiro de San Xusto de Toxos Outos e Afonso García,

escudeiro, e a súa muller, Inés Gómez, acerca das propiedades que herdaran de MaiorSuárez, irmá de Inés Gómez, na freguesía de San Vicenzo de Cespón.

A.- ACS, LD 31/8. Orixinal. Pergameo. 512x280 mm. 1rº. Galego. Estadoregular.

Anotación: Caixón 4, Caixa 7, n.º 48.Ed.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., «Unha primeira», cit., doc. 8.

398

1420, decembro, 27. Noia.Foro do mosteiro de San Xusto de Toxos Outos, por unha parte, e de Fernán

Seleiro, veciño de Noia, e a súa dona, Maior Eanes, por outra, a Xoán de Ínsoa, labra-dor de Insua, sobre o vilar da Carballosa, na freguesía de San Xián de Beba, polo tempodas súas vidas e tres voces e por unha renda anual de doce marabedís.

A.- ACS, LD 31/9. Orixinal. Pergameo. 328x274mm. 1rº. Galego. Bo estado.Anotación: Caixón 5, Caixa 10, n.º 12.Ed.- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., «Unha primeira», cit., doc. 9.

Page 137: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

ÍNDICES

Page 138: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 139: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

ÍNDICE CRONOLÓXICO

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogo40 d. C. 900 169cc. 134 d. C. 212834, maio, 25 1777, febreiro, 6 254899 1000 170902, xaneiro, 1 999, xaneiro, 5 171cc. 936 284S. XI 3781000, marzo, 2 188S. XII 379ss. XII-XIII 28811??, marzo – maio, s.d. 3801126, novembro, 17 1291175 1190 2851185, s.m., s.d. 1213, marzo, 15 2861198, marzo, 28 1577, novembro, 6 2821199, xullo, 30 213S. XIII 381S. XIII 382S. XIII 384S. XIII 385Último cuarto S. XIII 387S. XIII-XIV 3861201 1298 1721213, marzo, 15 2871214 1254 1891225, maio, s.d. 2891235-1242, maio, 11 290

Page 140: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogopost. 1237, maio, 3 2911250, xaneiro, 30 2921262, s.m., s.d. 293Cc. 1263 2941275, abril, s.d. 2951279, setembro, 3 2961285 1287 2971289, febreiro, 4 2981293, outubro, 20 3001294, s.m., s.d. 3011296 1299 1901297 1302, xullo, 13 302S. XIV S. XVII 411313, xuño, 2 1429, novembro, 26 1731325, maio, 18 3031337, xullo, 1 3041340, febreiro, 19 3051348, xullo, 7 3061349, xullo, 20 3901349, novembro, 3 3911350, xuño, 2 3921350, xuño, 20 3931351, abril, 13 3941352, agosto, 6 3951353, decembro, 8 3071355, xaneiro, 9 1692, setembro, 11 1081357, marzo, 23 3081363, maio, 21 3091366, agosto, 5 3101372, decembro, 27 3111377, decembro, 20 3121380, outubro, 31 1419, xuño, 12 1741380, decembro, 25 3131381, novembro, 28 3141382, xaneiro, 18 3961382, marzo, 24 315Post. 1384 3161387, maio, 10 317

140 Xosé M. Sánchez Sánchez

Page 141: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice cronolóxico 141

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogo1388, abril, 25 3181388, setembro, 8 1400, marzo, 8 1751389, febreiro, 2 3191389, decembro, 19 3201390, xullo, 9 3211390, xullo, 25-1398 3221394, outubro, 11 3231399, setembro, s.d. 3241399, outubro, 17 299S. XV 2791400, novembro, 3 3251401, febreiro, 13 3261401, abril, 5 3271402, abril, 17 3281402, agosto, 4 1461, outubro, 23 1271405, marzo, 26 3971405, outubro, 15 3291405, outubro, 29 3301406, xaneiro, 17 3311407, xaneiro, 20 2581407, maio, 27 3321408, novembro, 26 3331409, xaneiro, 17 3341409, marzo, 30 3351411, setembro, 31 3361411, novembro, 19 337[1414] 3381414, xullo, 15 3391415, s.m., 6 3401416, maio, 30 3411416, decembro, 20 3421417, s.m., 29 3431418, febreiro, 8 3441418, setembro, 24 3451418, setembro, 24 3461420, xaneiro, 6 3471420, decembro, 27 3981421 1423 176

Page 142: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

142 Xosé M. Sánchez Sánchez

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogo1421, xaneiro, 20 3481422 1483 1911422, xullo, 27 3491422, novembro, 13 2141424, setembro, 12 3501424, novembro, 26 351cc. 1425 31431, abril, 15 3521431, outubro, 22 3541433, setembro, 14 1451, agosto, 13 1771434, abril, 1 3551437, marzo, 26 3561437, xuño-xullo, s.d. 3531443, agosto, 9 3571444, xaneiro, 21 3581446 1520 2331446, decembro, 5 1615, maio, 1 2731449-1460 3591449, xullo, 4 3601454, s.m., 9 3611457, xaneiro, 17 1589, marzo, 29 2591458, marzo, 12 1589, marzo, 20 2601460, xullo, 1 2151461 1464 1921462, febreiro, 8 3621464, decembro, 4 3631465, febreiro, 21 3641467 1468 1931467, xaneiro, 28 3651467, maio, 20 3661468, xaneiro, 11 26914[69], febreiro, s.d. 1481, maio, 6 431470, s.m., s.d. 3671473, xullo, 3 3681475, maio, 20 369cc. 1477 1501 1941479, agosto, 12 591483, decembro, 20 1506 195

Page 143: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice cronolóxico 143

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogo1484, marzo, 2 370[1489], s.m., s.d. 421489, s.m., s.d. 2161490 1730 441490, xullo, 23 2611493, novembro, 23 3711494, xaneiro, 9 1494, decembro, 14 2341495, febreiro, 22 1496, febreiro, 1 1961495, setembro, 4 2171498, outubro, 28 1181499, marzo, 19 361499, abril, 2 119S. XVI 4S. XVI 5S. XVI 388cc. S. XVI 3831501, maio, 10 2771502, xuño, 26 1558, novembro, 22 1781505, s.m., s.d. 1513, s.m., s.d. 401505, agosto, 4 1608, xullo, 22 381506, abril, 28 1971506, agosto, 22 1561506, novembro, 18 1514, maio, 25 1981508 1576 1991509, marzo, 9 2621510, marzo, 18 1521, outubro, 23 2001512, abril, 30 2181512, decembro, 5 113post. 1513 2241515(?), marzo, 8 451518, novembro, 12 3721519, xaneiro, 18 1581, febreiro, 14 281152-? 2491521, maio, 26 1581, marzo, 11 61521, xuño, 18 71521, xuño, 19 81521, xuño, 19 91521, xullo, 5 1521, xullo, 14 2

Page 144: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

144 Xosé M. Sánchez Sánchez

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogo1524, outubro, 30 3891531, xaneiro, 8 1784, marzo, 8 2521531, decembro, 4 3731540, febreiro, 20 101540, agosto, 9 1694, novembro, 26 121541, s.m., s.d. 1602, agosto, 26 1231541, abril, 7 1543, outubro, 2 1241544, xaneiro, 13 1675, maio, 16 1251544, maio, 10 111544, outubro, 24 1544, outubro, 28 2701547 1791547, xaneiro, 30 461549, novembro, 23 1697, marzo, 29 471550, abril, 18 1171554, maio, 24 1101557, xuño, 27 1568, marzo, 6 131558, xaneiro, 19 141560, xuño, 15 2711563, xuño, 3 2631564, s.m., s.d. 481568, novembro, 27 151569, abril, 12 2641569, setembro, 2 2191570, febreiro, 26 1570, xuño, 10 2651571, febreiro, 1 2531574, abril, 10 2201576, febreiro, 18 1576, febreiro, 24 161576, maio, 26 1576, maio, 27 171576, outubro, 24 2661577, maio, 29 181577, xullo, 3 191577, agosto, 13 1577, agosto, 15 201577, setembro, 30 1577, outubro, 5 221577, outubro, 3 211577, outubro, 12 231577, outubro, 27 241578, xuño, 20 251579, marzo, 15 27

Page 145: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice cronolóxico 145

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogo1580, xuño, 6 1580, xuño, 6 261580, xullo, 21 1580, decembro, 1 281581 291581 1586 491582, xaneiro, 17 2671584, marzo, 10 1584, marzo, 17 2481587, marzo, 3 3741589 1704 1801590, xullo, 27 1825, agosto, 15 2831592, maio, 23 2681594, abril, 7 3751596, outubro, 19 601597, febreiro, 10 1606, xuño, 22 501597, abril, 5 1601, outubro, 28 2211601, s.m., s.d. 1733, s.m., s.d. 11602, maio, 24 1776 1811606, xaneiro, 29 1606, decembro, 19 2371611, novembro, 9 1633, xullo, 9 2461615, marzo, 4 1616, xaneiro, 16 1061620, maio, 9 301624, xuño, 7 311627, abril, 23 2221629, febreiro, 15 321631, xullo, 20 1649, marzo, 12 511635, maio, 12 1775, xuño, 15 1351635, abril, 17 521637, marzo, 6 1667, febreiro, 18 2471640, abril, 21 1640, maio, 20 1201642, abril, 25 1211644, s.m., s.d. 1151645, decembro, 12 1646, setembro, 28 1161651, maio, 23 1774, xullo, 20 1301652, marzo, 9 1731, outubro, 11 1141657, marzo, 22 1713, novembro, 6 531665, febreiro, 5 1665, outubro, 13 2441668, maio, 4 1668, maio, 4 1221670, abril, 14 1774, xullo, 20 1311675, outubro, 1 1830, xullo, 26 228

Page 146: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

146 Xosé M. Sánchez Sánchez

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogo1676 1551677, outubro, 20 1678, novembro, 2 331678, outubro, 3 1709, outubro, 2 2311679, xuño, 22 1762, outubro, 6 2031683, s.m., s.d. 1839, abril, 25 1071688, maio, 1 1690, marzo, 10 1531690, decembro, 16 1732, novembro, 4 2751691, outubro, 6 2511693 1720 2291693, febreiro, 26 3761693, febreiro, 26 3771695, setembro, 21 1775, xullo, 31 1341697, marzo, 13 1705, decembro, 12 1321698, xuño, 26 1725, novembro, 24 230S. XVIII 1091702, xullo, 3 1749, febreiro, 12 1391707, maio, 21 1707, maio, 23 2041707, novembro, 11 1775, xuño, 15 1331712 1714 1541717, xaneiro, 15 1727, marzo, 15 581718 1812 1821721, marzo, 29 1771, xuño, 1 371522, maio, 31 2011724, novembro, 15 1726, xullo, 23 1111727, outubro, 5 541728, xaneiro, 23 1728, abril, 11 341733, agosto, 29 1361534, abril, 10 2021736 2501736, xuño, 5 1736, xuño, 28 1121739, decembro, 15 1774, agosto, 23 1371743, outubro, 3 1772 2251745 1812, abril, 27 205post. 1746 post. 1746 1281747, setembro, 17 2761747, novembro, 8 1381749, xaneiro, 15 1749, decembro, 31 2381749, marzo, 15 1774, xullo, 22 140

Page 147: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice cronolóxico 147

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogo1752, xullo, 30 551761, xaneiro, 16 1761, decembro, 31 2391765, xaneiro, 13 1765, decembro, 2 2401767, febreiro, 17 1767, decembro, 31 2411768, febreiro, 5 1768, decembro, 31 2421769 1769 1261773, xaneiro, 1 1836, novembro, 1 232último 1/4 s. XVIII 2071775, abril, 19 1868 2261776 1809 2061777, s.m., s.d. 1814, maio, 4 391779, xaneiro, 30 1779, novembro, 13 2431780, maio, 9 1780, maio, 31 1421782, xuño, 1 1782, decembro, 9 57cc. 1783 223post. 1784 ant. 1828 2801784, xullo, 26 561786, decembro, 6 1411788, marzo, 10 1788, marzo, 12 1431788, xullo, 23 1788, xullo, 25 1441788, agosto, 11 1788, agosto, 19 1451789, maio, 31 1789, xullo, 1 1461789, xuño, 6 1789, xuño, 9 1471789, xuño, 18 1789, xuño, 22 1481791 1813, outubro, 19 – 22 2101793, xaneiro, 29 1810, decembro, 28 2271795, outubro, 31 1795, novembro, 6 1491797, agosto, 13 1797, setembro, 4 1501797, outubro, 21 1797, novembro, 19 1511802, xaneiro, 15 1802, xaneiro, 16 351802, xuño, 8 1805, setembro, 2 2551803, agosto, 26 1805, outubro, 8 2561803, agosto, 26 1805, outubro, 8 2571805, setembro, 12 2351807, novembro, 28 1807, decembro, 2 2781808, maio, 09 1808, abril, 24 1571809, agosto, 12 1810, febreiro,19 621809, outubro, 9 1810, xuño, 19 61

Page 148: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

148 Xosé M. Sánchez Sánchez

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogo1809, outubro, 23 1810, maio, 8 631809, novembro, 3 1810, marzo, 15 641810, xaneiro, 5 651810, xaneiro, 5 941810, xaneiro, 8 661810, xaneiro, 8 1810, febreiro, 7 671810, xaneiro, 13 1810, xaneiro, 19 681810, xaneiro, 20 1810, febreiro, 12 691810, xaneiro, 24 1810, febreiro,12 811810, xaneiro, 26 1810, febreiro, 29 701810, xaneiro, 29 711810, febreiro, 1 1810, febreiro, 3 721810, febreiro, 2 751810, febreiro, [6] 1810, febreiro, 8 731810, febreiro, 7 1810, febreiro, 9 741810, febreiro, 10 761810, febreiro, 10 771810, febreiro, 10 1810, febreiro, 12 781810, febreiro, 10 791810, febreiro, 10 801810, marzo, 11 1810, marzo, 24 981810, febreiro, 12 821810, febreiro, 13 831810, febreiro, 13 841810, febreiro,14 1810, febreiro, 15 851810, febreiro, 17 1810, febreiro, 19 861810, febreiro, 17 871810, febreiro, 17 1810, febreiro, 19 881810, febreiro, 19 891810, febreiro, 19 1810, febreiro, 22 901810, febreiro, 19 1810, febreiro, 22 921810, febreiro, 21 1810, febreiro, 22 931810, marzo, 10 951810, marzo, 19 1810, marzo, 22 961810, marzo, 20 971810, marzo, 27 991810, marzo, 28 1810, marzo, 29 1001810, marzo, 30 1810, abril, 3 101

Page 149: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice cronolóxico 149

Data de inicio Data final Ficha dodo documento do documento catálogo1810, abril, 5 1810, abril, 6 1021810, abril, 22 1810, novembro, 9 911810, maio, 2 1031810, maio, 3 1041810, maio, 4 1051817, agosto, 22 1818, decembro, 16 1521819, outubro, 22 1819, decembro, 22 2721830 2361836 1840 2452ª metade S. XIX 18318[5]9, decembro, 21 1641860, marzo, 23 1651861, abril, 24 1661862, marzo, 15 1671880, xullo, 16 1581881, febreiro, 21 2741888, decembro, 30 1681894, setembro, 16 159finais S. XIX ppios. S. XX 184finais S. XIX ppios. S. XX 185finais S. XIX ppios. S. XX 186finais S. XIX ppios. S. XX 187finais S. XIX ppios. S. XX 208finais S. XIX ppios. S. XX 209finais S. XIX ppios. S. XX 2111901, xuño, 16 1601908, abril, 14 1611908, maio, 20 1621908, maio, 31 163

Page 150: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 151: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

AFONSO, Suero, xuíz de Montes: 321.AFONSO, Xoán, abade de San Xulián

de Moraime: 313.AFONSO, Xoán, morador en Vilacova:

390.AFONSO II, monarca: 270, 48.AFONSO V, monarca: 271.AFONSO VII, monarca: 129, 48.AGUIAR, Miguel de: 63, ALEXANDRE VI, pontífice: 36, ALEXANDRE VII, pontífice: 283.ALONSO, Tereixa: 342.ALTAMIRA, casa de: 114.AMADO, Tomás, veciño da Pobra do

Deán: 61.AMEAL, Francisco, mestre canteiro da

freguesía de Gargantas: 80.ANDRADE, Andrés de: 63.ANDRADE, Xosé de, labrador de

Santiago de Boimorto: 67.ANGULO, Diego de, Fr., monxe de San

Martiño Pinario: 45.

A

ABRAL, Xoán, veciño de Santiago: 392.ABRALDES MONTESER, Diego, veci-

ño de Cambados: 134.ADRIANO VI, pontífice: 201.AFONSO, Fr., abade de San Lourenzo

de Carboeiro: 358.AFONSO, Fr., abade de San Martiño

Pinario: 355.AFONSO, Álvaro, cóengo compostelán

e vigairo: 315.AFONSO, Arias, marido de Costança

Gonçalves: 347.AFONSO, Costanza, muller de Xoán

do Pereiro: 365.AFONSO, Gonzalo, clérigo de San

Xoán de Arcos: 336.AFONSO, María, muller de Gonzal

Rodríguez: 364.AFONSO, Martiño, Fr., abade de San

Paio de Antealtares: 332, 347.AFONSO, Pero, tendeiro de Campo: 392.

ÍNDICE ONOMÁSTICO1

1 Os índices da presente obra recollen as referencias a antropónimos e topónimos presentes nosrexestos da documentación presentada. No caso de tratarse de institucións –caso da Igrexa de San-tiago ou da Catedral de Lugo– a busca deberá realizarse en función do topónimo correspondente(Santiago, igrexa de). Cada rexistro do índice remite ao número de entrada no catálogo.

Page 152: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

152 Xosé M. Sánchez Sánchez

BESTEIRO, Pedro, veciño da freguesíade Santa Mariña de Agar: 263.

BEZORRA, Maior, muller do escudeiroVasco Fariña de Baralla: 248.

BLANCO, Bernardo, veciño de SanXulián de Santa Sabiña: 90.

BLANCO, Francisco, arcebispo com-postelán: 266.

BOCANEGRA, arcebispo compostelán:207.

BODELO, Xoán, crego: 374.BOEDO, Afonso de, marido de María

de Condome: 361.BOTANA, Andrés, veciño de San

Mamede de Castro: 86.BOTANA, Domingo: 18.BOTANA, Fernán: 18, 23.BOTANA, Miguel: 18.BOTANA, Pedro: 18.BOUZAS, Fernán de, irmán de Tereixa

Eanes: 313.BREA, Manuel de, veciño de Castenda:

84.BRETAL, Miguel, veciño de San Paio

de Carreiras: 95, 96.BRIÑO, Manuel, veciño de Santa

Mariña de Lucí: 74.BUSTO, Pedro Antonio de, notario: 94.

C

CAAL, Afonso da, mordomo de SantoEstevo de Pantiñobre pola SantaIrmandade: 366.

CAAL, Fernán de: 353.CAJARAVILLE, Xacobo, veciño de

Santa Mariña de Lucí: 74.CALDAS, María Afonso de: 331.CALO, Valentín de, veciño de

Castenda: 84.

ARAS, Martiño, Fr., abade de SanXusto de Toxos Outos: 396.

ARIAS, Miguel: 105.ARIAS, X.: 385.ARMAS, Bernabé de, Fr., frade de Nosa

Señora da Cerca: 246. ARREA, Xoán do: 17.AUGUSTO, Felipe, D., capitán xeneral

do Reino de Galicia: 152.AVANQUEIRO, señores de: 326.ÁVILA, González de: 201.

B

BALEATO, Xoán, morador en SantaMaría de Bardaos: 342.

BALEIRA, Afonso, mordomo do abadede San Pedro de Fóra: 366.

BALLESTEROS, D. Manuel, veciño deSantaia de Codeso: 66.

BARCALA, Xoán, veciño de SantoAndré de Vea: 105.

BARRIO, Manuel, veciño de SantaMaría de Herbón: 70.

BARVALLA, Pedro, morador en Eleixis:312.

BASEVE, Xoán de, veciño de Santiago:392.

BECERRA, Antonio, tesoureiro da con-fraría de Nosa Señora da Pastoriza:232.

BELTRÁN DE GUEVARA, D. Xoán,arcebispo compostelán: 222.

BENDAÑA, Rui de, cabaleiro: 260.BENEDICTO XIII, pontífice: 34, 283,

335.BERMÚDEZ DE SAAVEDRA,

Domingo: 221.BERNARDO, D., fillo de Urraca de

Moscoso: 118.

Page 153: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice onomást ico 153

CID, Gregorio, reitor de Santa Ouxea(Lugo): 15.

CLEMENTE, Manuel Antonio, veciñode Santo André de Vea: 105.

CLEMENTE VII, pontífice: 10, 373.CLEMENTE VIII, pontífice: 375.CLEMENTE X, pontífice: 283.CLEMENTE XI, pontífice: 283.CLEMENTE XII, pontífice: 283.COLMEIRO, Roi: 358.CONDE, Gregorio: 18.CONDOME, María de, muller de

Afonso de Boedo: 361.CONSTENLA, Manuel, veciño de

Santo André de Vea: 105.COROA, Tereixa, muller de Lopo

Cotón: 357.COTO, María, veciña de Santa Mariña

de Lucí: 74.COTÓN, Lopo: 357.CUÉLLAR, licenciado e alcalde maior

de Granada: 267.

D

DABOI, Gonzalo, marido de TereixaPérez: 362.

DAGRARIA, Bartolomé, veciño doGrove: 48.

DEUS, Xoán de, Fr., abade de SanMartiño Pinario: 300.

DEUS, Xoán de, labrador na freguesíade San Pedro de Londoño: 361.

DÍAZ, Afonso, fillo de Sancha Patina:343.

DÍAZ, María: 286.DÍAZ DE GUITIÁN, Pedro: 49.DIZ, Xacobo, labrador e veciño de San

Mamede de Rois: 151.

CANICOBA, Andrés, veciño de SanMiguel de Castro: 144.

CANICOBA, Felipe, veciño de SanMiguel de Castro: 77.

CANICOBA, Xoán, veciño de SanMiguel de Castro: 144.

CAO, Manuel, veciño de Santa Mariñade Lucí: 74.

CARAMELLES (ou CARAMES) Manuelde, procurador xeral do couto deCodeseda: 83, 100.

CARANTOÑA, Xoán de, cóengo e visi-tador arcebispal: 251.

CARBALLAL, Alonso de, veciño de SanXoán de Calo: 103.

CARLOS I, monarca: 200.CARREGAL, Gonzalo de: 124.CARRERA, D. Martiño da, mariscal de

campo: 205.CARVIA, Cristovo de, veciño de

Ribeira: 130.CASAL, Manuel, veciño de San Vicente

de Boqueixón: 85.CASAL, Mateo de, veciño de Santa

María de Lamas: 148.CASARES, Alonso de: 270.CASTELAO, Lucas, veciño de San

Mamede de Ribadulla: 103.CASTELO, Pedro, veciño de San

Simón de Cacheiras: 89.CASTRO, Antonio de, veciño de San

Mamede dos Anxos: 86.CASTRO, Domingo de, colono no

lugar de Piñeiro, freguesía de SantaMaría de Morlán: 112.

CATALINA, filla do escribán Xoán dePadrón: 330.

CELANOVA, San Rosendo de: 163.CERDA, Francisco, P.: 223.CERVIÑO, Álvaro, notario: 196.

Page 154: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

154 Xosé M. Sánchez Sánchez

ELÍAS, Xoán: 291.ESTANGA, Francisco Xavier, apodera-

do e administrador xeral das rendasdo arcebispado compostelán: 255,256.

ESTÉVEZ, Andrés, veciño de SantaMariña de Lucí: 74.

F

FARIÑA, Gonzalo: 220.FARIÑA, M.ª Xosefa, viúva de D.

Francisco de Verea: 136.FARIÑA DE BARALLA, Vasco, escudei-

ro: 248.FELIPE, el Hermoso, monarca: 197.FELIPE II, monarca: 253.FELIPE V, monarca: Igrexa Catedral de

Lugo, Preitos, 1.FERNÁNDEZ, Elvira, filla de Fernán

Gomes: 322. FERNÁNDEZ, Gregorio, notario: 55.FERNÁNDEZ, Inés: 313.FERNÁNDEZ, Lopo, D., abade de San

Paio de Antealtares: 324, 327.FERNÁNDEZ, Lopo, D., abade de

Santo Antoíño de Toques: 323.FERNÁNDEZ, M., muller de I. Pérez:

287.FERNÁNDEZ, Pedro: 308.FERNÁNDEZ, Pero, fillo de Fernán

Gómez: 322. FERNÁNDEZ, Rui, monxe de San Paio

de Antealtares: 324.FERNÁNDEZ, Urraca: 213.FERNÁNDEZ, Urraca, muller de

Gómez Gago: 345, 346.FERNÁNDEZ, Xil: 333.FERNÁNDEZ, Xoán: 49.

DOMINGUES, Pedro, abade de SanSalvador de Cines: 311.

DOMÍNGUEZ, Pedro, procurador deSan Lourenzo de Carboeiro: 294.

DOMÍNGUEZ, Pero, cambiador: 299.DOMÍNGUEZ DO VILAR, Antonio,

párroco de Santa Cristina deLavadores: 278.

E

EANES, Afonso, morador en SanSalvador de Pazos: 334.

EANES, Afonso, Fr., do mosteiro deSan Salvador de Cines: 317.

EANES, Illa: 339.EANES, Lopo, abade de San Lourenzo

de Carboeiro: 308.EANES, Maior, muller de Fernán

Seleiro: 398.EANES, Maior, muller de Pero Afonso,

tendeiro de Campo: 392.EANES, Maior, muller de Xoán

Rodríguez, mercador: 349.EANES, María, dona do carniceiro

noiés Domingo Pérez: 391.EANES, María, dona do carniceiro

noiés Vicente Xiáns: 393. EANES, Pedro: 290.EANES, Pedro: 301.EANES, Pero, cóengo compostelán:

341.EANES, Rodrigo, mercador composte-

lán: 196.EANES, Tereixa: 394. EANES, Tereixa, viúva de Xoán de

Vilar: 313.EANES DE MOZORÍN, Afonso: 296.EANES MARIÑO, Pero, pai de Xoán

Mariño: 303.

Page 155: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice onomást ico 155

G

GALTAR, Martiño de: 356.GARCÍA, Afonso, escudeiro: 397.GARCÍA, Antonia, muller de Xoán

López: 146.GARCÍA, Antonio, fillo de Francisco

García: 133.GARCÍA, D., patrón de San Pedro de

Folladela: 33.GARCÍA, Eldonza, muller de Xoán

Paulos, o moço: 363.GARCÍA, Fernán, abade de San

Martiño Pinario: 325, 342, 343,344, 345, 346, 348, 349.

GARCÍA, Francisco, labrador de SantaMaría de Cruces: 133.

GARCÍA, Maior, muller de FernánPereira: 362.

GARCÍA, P., cabaleiro: 287.GARCÍA, Pablo, fillo de Francisco

García: 133.GARCÍA, Xoán, escribán do Grove:

106.GARCÍA, Xoán Antonio, veciño de

Santa María de Herbón: 70.GARCÍA BOTANA DE MÁMOA: 18.GARCÍA FRÓILAZ, S., fillo de María

Didaci: 286.GARCÍA LÓPEZ, Xosé, párroco: 163.GARCÍA NÚÑEZ, veciño de Santiago:

263.GARCÍA ROMERO, Celestino: 233.GARCÍA PALLARES: 370.GARRA, Beltrán: 101.GOLFAR, Xoán de, xastre composte-

lán: 357.GOMES AFONSO, prior de San

Lourenzo de Carboeiro: 308.GÓMEZ, Alonso, escribán: 38.

FERNÁNDEZ, Xoán, abade de SanMartiño Pinario: 310, 314.

FERNÁNDEZ, Xoán, abade de SanSalvador de Cines: 352.

FERNÁNDEZ, Xoán, clérigo de SantaMaría de Bemil: 300.

FERNÁNDEZ, Xoán, fillo de TereixaEanes: 394.

FERNÁNDEZ DE AROUSA, Pedro: 328.FERNÁNDEZ DE CAAMAÑO, Rui,

cabaleiro: 260.FERNANDO IV, monarca: 48.FERNANDO VII, monarca: 210.FERRÍN, Andrés, canteiro composte-

lán: 274.FERRO, Gabriel: 63.FIGUEIRA, Francisco de, Fr., frade de

Nosa Señora da Cerca: 246.FIGUEROA, marqués de: 162.FOLGAR, Gregorio de, patrón de San

Pedro de Folladela: 33.FOLGAR, Inés de, dona de Xoán do

Piñeiro e patroa de San Pedro deFolladela: 33.

FONDEVILA, Xoán de, patrón de SanPedro de Folladela: 33.

FONSECA I, D. Alonso de, arcebispocompostelán: 192, 193.

FONSECA II, D. Alonso de, arcebispocompostelán: 195, 269.

FONSECA III, D. Alonso de, arcebispocompostelán: 199, 12.

FOSADO, Mateo, veciño de SantaMariña de Lucí: 74.

FRAGOS, Clara de, muller de Xoán daIgrexa: 132.

FREIXO, Xoán de, bispo de Lugo: 341.FROILA II, monarca: 270.FRÓILAZ, Aras: 305.FRÓILAZ, Suerio, fillo de María

Didaci: 286.

Page 156: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

156 Xosé M. Sánchez Sánchez

GONZÁLEZ, Xacobo, secretario doclaustro compostelán: 12.

GONZÁLEZ, Xácome, notario: 43.GONZÁLEZ, Xoán, notario: 353.GONZÁLEZ GÓMEZ, Francisco, reitor

de Santa María de Sar: 217.GONZÁLEZ DE VILOUSAZ, Pedro,

fillo e herdeiro de García Suárez deCastro: 368.

GONZALVES, Costanza, muller deArias Afonso: 347.

GONZALVES DE ALVITE, Fernán,escudeiro: 394.

GONZALVES DO PREGUNTOIRO,Fernán, cambiador: 299.

GREGORIO XIII, pontífice: 26.

H

HENAO, Bartolomé de, rexente da RealAudiencia do Reino de Galicia: 54.

HERRERA, Xoán de, veciño deSantiago: 48.

HERRERA Y ESGUEVA, Miguel, D.,arcebispo compostelán: 275.

HONORIO IV, pontífice: 297.

I

IGREXA, Marcos da, veciño de SanXoán de Campo: 110.

IGREXA, Tomás da: 208.IGREXA, Xoán da, ferreiro: 132.INOCENCIO VIII, pontífice: 218.INOCENCIO XII, pontífice: 283, 376.INOCENCIO XIII, pontífice: 283, 275.ÍNSOA, Xoán de, labrador de Insua:

398.ISORNA, D. Álvaro de, arcebispo: 177.

GÓMEZ, Fernán, morador en San Paiode Coristanco: 322.

GÓMEZ, Inés, muller do escudeiroAfonso García: 397.

GÓMEZ, Maior, muller de RoiColmeiro: 357.

GÓMEZ, Mencía: 304.GÓMEZ, Suero, cabaleiro: 260.GÓMEZ, Xulio: 86.GÓMEZ ÁLVAREZ: 220.GÓMEZ DAIAZO, Fr., abade de San

Martiño Pinario: 362, 363, 364,365, 368.

GÓMEZ EANES, prior de San MartiñoPinario: 307.

GÓMEZ GAGO, veciño de Pontevedra:345, 346.

GÓMEZ GARCÍA: 17.GÓMEZ GONZÁLEZ, comes: 271.GÓMEZ DE LANGARA, Vasco, caba-

leiro: 260.GÓMEZ MARTÍNEZ, mercador: 349.GÓMEZ DE MARZOA, Lope: 217.GÓMEZ PÉREZ DAS MARIÑAS,

gobernador e capitán xeneral dasIllas Filipinas: 60, 270.

GÓMEZ TRIGO, veciño de Noia: 46.GÓMEZ VÁZQUEZ: 322. GONZÁLEZ, Alonso, D., cura de Alixa:

44.GONZÁLEZ, Benito, veciño de San

Paio de Carreiras: 95, 96.GONZÁLEZ, Eldonza, muller do vasa-

lo do rei Pedro Pardo: 352.GONZÁLEZ, Elvira, muller do escudeiro

Alvar Rodríguez Carmona: 310.GONZÁLEZ, Francisco, veciño de

Santiago de Zorelle: 256.GONZÁLEZ, Sancha, muller de Lope

de Ponte: 317.

Page 157: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice onomást ico 157

LORÁN, Antonio: 159.LOUREIRO, Florencio: 69.LOXO, Lopo de: 367.LOXO, Rosendo de: 61.LOZAZ, Andrés de: 101.LUCES, Álvaro de, clérigo: 26.LUNA, Rodrigo de, D., arcebispo com-

postelán: 215, 258, 259, 260, 359. LUNA, Xoana de, D.ª, curmá do arce-

bispo compostelán D. Rodrigo deLuna: 259.

LUTERO, Martiño: 201.

M

MACRÓN, Atio, cónsul: 212.MALLO, Xoán, veciño de Castenda: 84.MALLO, Xulián, veciño de Castenda:

84.MARCOTE, Afonso, escudeiro mora-

dor en Armuño: 354.MARCOTE, Vasco, escudeiro morador

en Armuño: 354.MARGARITA, filla do escribán Xoán de

Padrón: 330.MARÍA, filla do escribán Xoán de

Padrón: 330.MARIÑAO, Tereixa, irmá de Afonso e

Vasco Marcote: 354.MARIÑAS, Xoán das: 22.MARIÑO, Antonio: 98.MARIÑO, Cristovo: 139.MARIÑO, Paio, cabaleiro: 176, 316,

395.MARIÑO, Xoán, escudeiro, fillo de

Pero Eanes Mariño: 303.MARIÑO DE LOBEIRA, Xaquín: 98.MARQUES, María, muller de Lourenzo

Somoza: 131.MARTÍN, Guter: 332.

IULIATE, Álvaro Afonso, xuíz apostóli-co: 335, 337.

L

LACEIRAS, Miguel, veciño de SantoAndré de Vea: 105.

LAFOND, Paus: 161.LEBORÁN, Manuel: 63.LEIS, Baltasar de, veciño de Santiago:

149.LEÓN X, pontífice: 6, 7, 8, 9, 372.LEÓN XII, pontífice: 283.LESENDE, Lourenzo de: 261.LIMERES E SENRA, Lucas, D., veciño

e notario de San Mamede dePiñeiro: 238, 239, 240, 241, 242,243.

LINARELLE, Roi de: 355.LIÑARES, Xoán: 62.LÓPEZ, Gonzalo: 332. LÓPEZ DE GOIÁNS, Ares, cabaleiro:

260.LOBEIRA, D.ª Elvira de: 202.LODEIRO, Antonio, escribán: 67, 83.LÓPEZ, Costanza, muller de Roi de

Linarelle: 356.LÓPEZ, Diego, mordomo en Santo

Estevo de Pantiñobre por ÁlvaroPalleiro: 366.

LÓPEZ, Gonzalo: 332.LÓPEZ, María, veciña de San Pedro de

Toedo: 104.LÓPEZ, Xoán: 146.LÓPEZ, Xoán: 293.LÓPEZ FERREIRO, Antonio: 158-169,

171-182, 184-188, 190-209, 212--223.

LÓPEZ DE VALLADOLID, Alonso, D.,bispo de Ourense: 59.

Page 158: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

158 Xosé M. Sánchez Sánchez

MOREDA, Andrés de, escribán: 134, 6.MOREIRA, Caetano, procurador do

Cabido compostelán: 272.MOREIRAS, Benito, veciño de Santa

Cristina de Vinseiro: 81.MOSCOSO, Antonio de, D., conde de

Altamira: 120.MOSCOSO, Baltasar de, irmán do

conde de Altamira: 121.MOSCOSO, Rodrigo de, cabaleiro:

260.MOSCOSO, Urraca de, D.ª, viúva de

Pedro Osorio: 118.MOSCOSO OSORIO, Gaspar de: 247.MOSTEIRO, Pedro, veciño de San Xiao

de Arnois: 87.MOURE E SANÍN, Gabriel, notario

compostelán: 97.MÚNIZ, M., procurador do mosteiro

de San Salvador de Cines: 380.MURIENTE, Francisco, Fr., prior do

convento de San Domingos deSantiago: 115.

MUROS, Pedro de, cóengo e notarioapostólico: 215, 389.

N

NEGREIROS, Xoán de, escribán: 38.NEIRA, Inés de: 130.NEIRA, Xacobo, veciño de San Pedro

de Toedo: 91, 92.NIETO, P. Fr. Juan: 206.NEVEIRO, Pedro do: 360.NUNES, Tereixa, muller do xastre

Xoán de Golfar: 357.NÚÑEZ, Beatriz, muller de García

Núñez: 263.NÚÑEZ, Estevo, meiriño maior do

Reino de Galicia: 385.

MARTÍNEZ, Antonio, veciño de SantaMaría de Vaamonde: 102.

MARTÍNEZ, Xoán Antonio, veciño deSanta María de Herbón: 70.

MARTÍNEZ DE MONTENEGRO,Lopo, escudeiro e alcalde da vila daCoruña: 349.

MARTIÑO, Fr., prior de San Paio deAntealtares: 327.

MARTIÑO, Pelaxio, miles de Beiro: 289.MARTIÑO V, pontífice: 214.MARTIÑO VÁZQUEZ DE NOVOA,

Andrés, escribán e veciño deSantiago: 140.

MARTIÑOES, Xoán, vigairo xeral doarcebispo compostelán: 265.

MARZOA, María de, muller do escudeirocompostelán Xoán Méndez: 355.

MATALOBOS, Xoán de: 130.MEIXIGO, Martiño de, Fr.: 367.MELGAR, Fr. Xoán de, abade de San

Martiño Pinario: 217.MENDES, Pedro, avó do escudeiro

Lopo Núñez de Oia: 311.MÉNDEZ, Xoán, escudeiro de

Santiago: 355.MENDOZA, Lope de, D., arcebispo:

177, 214, 220, 221, 329.MERA, Gregorio de, cabaleiro: 260.MEZONZO, Gonzalo de, Fr., abade

San Martiño Pinario: 360.MÍGUEZ, Xoán, tendeiro compostelán:

303.MÍNGUEZ, Gonzalo: 312, 313.MIRÓN, Xosé, veciño de Santo André

de Vea: 105.MONDÉXAR, Marqués de: 223.MONROY, Antonio de, Fr., arcebispo

compostelán: 251.MONTOIRO, Benito, veciño de San

Pedro de Toedo: 91, 92.

Page 159: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice onomást ico 159

PEDRAS, Maior das, veciña de Santiago:392.

PEDRE, Antonio de, veciño de SanXoán de Campo: 75, 76.

PEDRERO, Gonzalo, veciño de SanPedro de Rebón: 264.

PEDRUZA, Xoán de: 52.PEITEADO, Pedro: 156.PELÁEZ, Pedro, chamado Beizudo:

295.PELÁEZ, Elvira, muller de X. Arias:

385.PENA, Pedro da: 22.PEREIRA, Domingo Antonio, veciño

de San Breixo de Arcos: 145.PEREIRA, Fernán: 362.PEREIRA, Pedro, veciño de San Breixo

de Arcos: 145.PEREIRA, Roi, Rui de, notario compos-

telán: 234, 262. PEREIRO, Xoán do, morador en San

Xoán de Tordoia: 365.PÉREZ, [...], abade de San Salvador de

Cines: 305.PÉREZ, Aldara, muller de Paio Romeu

de Orellán: 356.PÉREZ, Domingo: 318.PÉREZ, Domingo, carniceiro de Noia,

marido de María Eanes: 391.PÉREZ, Domingo Antonio, portaxeiro

de Pontecesures: 56.PÉREZ, Elvira, especieira: 306.PÉREZ, Elvira, muller de Pedro Peláez:

295.PÉREZ, I.: 287.PÉREZ, Inés, muller de Pedro

Fernández: 308.PÉREZ, Lopo: 292.PÉREZ, Lopo, cabaleiro: 260.PÉREZ, María, muller de Xoán Baleato:

342.

NÚÑEZ DE ANDRADE, Xosé Xaquín,veciño de Santiago: 143.

NÚÑEZ ESPANTOSO, Domingo, veci-ño de Santiago: 147.

NÚÑEZ DE OIA, Lopo, escudeiro:311.

O

OPORTO, Domingo, P. Fr.: 281.OPORTO, María de, muller de

Gregorio de Rivas: 131.ORDOÑO I, monarca: 270.ORDOÑO II, monarca: 271.ORELLÁN, Paio Romeu de: 356.OSORIO, Diego, D.: 120.OSORIO, Pedro: 44, 118.OSORIO O VELLO, Pedro: 44.OVIEDO, Alonso de, cardeal compos-

telán: 262.OZORES, Blas, xuíz comisario de segu-

ridade da cidade de Santiago: 99.OZORES, Gonzalo, cabaleiro: 260.

P

PABLO II, pontífice: 59.PABLO V, pontífice: 283.PADRÓN, Xoán de, escribán: 330.PALLEIRO, Álvaro: 366.PARADA, Suero de: 258.PARDO, Pedro, vasalo do rei: 352.PATINA, Sancha: 343.PAULOS, Xoán, o mozo, morador no

porto do Grove (San Martiño doGrove): 363.

PAZ, Gonzalo de: 261.PAZ, Rodrigo, reitor de Santa María de

Presedo: 374.

Page 160: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

160 Xosé M. Sánchez Sánchez

PORTO CARRERO, Antonio, provisore vigairo xeral da Igrexa deSantiago: 248.

PRABIA, Manuel, veciño de SantaMaría de Baños: 142.

PUGA, cardeal compostelán: 249.PULLEIRO, Álvaro, cabaleiro: 260.

Q

QUERENDE, Inés de, muller deGregorio de Querende: 124.

QUERENDE, Gregorio de, zapateiro deMelide: 124.

R

RAMIRO I, monarca: 254.RAMIRO II, monarca: 270.RAPOSO, Gonzalo, fillo de Illa Eanes:

339.RAPOSO, Xil, fillo de Illa Eanes: 339.REBOLO, Manuela, veciña de San

Pedro de Toedo: 104.REBORIDO, Afonso de, morador en

San Cibrán da Vila de Abade: 365. REGO, Francisco do, racioneiro com-

postelán: 271.REINO E LOSADA, Alonso de, escri-

bán de San Tomé do Mar: 244.REIS CATÓLICOS: 194, 48.REMÓN, Xerónimo, Fr., prior de San

Martiño Pinario: 21.REYGADA TORRADO, Pedro de: 134.RIAL, Domingo do: 28.RIBADAVIA E AMARANTE, conde de:

57.RÍO, Anxo do, veciño de San Xoán

Bautista: 73.

PÉREZ, Marina, muller de Aras Fróilaz:305.

PÉREZ, Martiño, monxe de SanMartiño Pinario: 296.

PÉREZ, Miguel, abade de San MartiñoPinario: 290.

PÉREZ, Pedro, abade de San MartiñoPinario: 285.

PÉREZ, Pedro, chamado Chouleiro: 295.PÉREZ, Pelaxio: 285.PÉREZ, Roi: 315. PÉREZ, Roi, Rui, abade de San Paio de

Antealtares: 320, 322.PÉREZ, Tereixa: 315.PÉREZ, Tereixa, muller de Gonzalo

Daboi: 362.PÉREZ, Vasco: 294.PÉREZ, Xoán: 301.PÉREZ, Xoán, abade de San Xusto de

Toxos Outos: 390.PÉREZ, Xoán, criado de Domingo

Pérez: 318.PÉREZ, Xosé, veciño de Caldas: 78.PÉREZ DE ANDRADE, Fernán: 177.PÉREZ DE CASTRO, Álvaro: 258.PÉREZ DE COMPARADE, Afonso: 390.PÉREZ COSTANTI, Pablo, arquiveiro:

233.PÉREZ MERCADER, Benito, veciño de

Pontevedra: 153.PÉREZ DE PARADELA, Afonso: 371.PERRÍN, Afonso: 350.PINTO, Antonio, veciño de San Pedro

de Toedo: 91, 92.PIÑEIRO, María Ignacia, muller de

Manuel Prabia: 142.PIÑEIRO, Xoán do, patrón de San

Pedro de Folladela: 33.PONTE, Lope de: 317.PORRA, Xoán, alcalde de Santiago:

271.

Page 161: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice onomást ico 161

ROMERO, Baltasar, veciño de SanXoán Bautista: 73.

ROMERO, Bernardo, mordomo de SanMartiño de Miñortos: 72.

ROMERO, Francisco Xavier, D., xuízterritorial: 75, 76.

ROMEU, Fernando: 261.ROZMITAL, barón de: 193.RUANOVA, María de, veciña de San

Xoán de Campo: 110.

S

SALAS E HERRERA, Manuel, licencia-do: 157.

SALINAS, Diego de, xuíz apostólico:10.

SAMPEDRO, Luís, veciño de SantaMaría de Herbón: 70.

SAN BERNARDO: 128.SAN PEDRO, Manuel de, procurador:

112.SAN XIAO, Xacome de, Fr., abade de

Santo Antoíño de Toques: 371.SÁNCHEZ, Antonio, escribán do

Cabido compostelán: 247.SÁNCHEZ, Pedro Antonio, cóengo

compostelán: 255.SÁNCHEZ DE ÁVILA, Álvaro, D.,

alcalde da cidade de Santiago: 42.SÁNCHEZ DE BENDAÑA, Gonzalo,

deán compostelán: 319.SÁNCHEZ DE GRES, Afonso: 326.SÁNCHEZ DE MOSCOSO, Lope,

conde de Altamira: 127, 119.SÁNCHEZ DE ULLOA, Lope: 127.SÁNCHEZ DE ULLOA, Sancho: 127.SANTIAGO, apóstolo: 183, 187.SARMIENTO, Franciso: 191.

RÍO, María do, muller de XoséVázquez: 150.

RÍO E LEMA, Bernardo do, cura párro-co de Santa María de Portas: 272.

RIVADULLA, Eduardo: 162.RIVAS, Gregorio de: 131.RODRIGO, D., fillo de Urraca de

Moscoso: 118.RODRÍGUEZ, Aldonza: 261.RODRÍGUEZ, Aníbal, cóengo compos-

telán: 271.RODRÍGUEZ, Antonio, veciño de San

Mamede dos Anxos: 88.RODRÍGUEZ, Elvira: 117.RODRÍGUEZ, Enxemena: 380.RODRÍGUEZ, Fernando, Fr., abade de

San Salvador de Bergondo: 354.RODRÍGUEZ, García: 286.RODRÍGUEZ, Gonzal, morador en

Santa Baia do Oeste: 364.RODRÍGUEZ, María, veciña de San

Miguel de Castro: 77.RODRÍGUEZ, Miguel: 350.RODRÍGUEZ, Pedro, veciño de

Cuenca de Campos (León): 235.RODRÍGUEZ, Tereixa, muller de Lopo

Martínez de Montenegro, escudeiroe alcalde da Coruña: 351.

RODRÍGUEZ, Xoán, mercador, maridode Maior Eanes: 349.

RODRÍGUEZ, Xosé, mordomo fabri-queiro de San Vicente de Rial: 79.

RODRÍGUEZ, Xosé, veciño de SanMiguel de Castro: 77.

RODRÍGUEZ, Vasco, abade de SanLourenzo de Carboeiro: 304.

RODRÍGUEZ CARMONA, Alvar, escu-deiro: 310.

RODRÍGUEZ DE SOUTO, Pedro: 15.RODRÍGUEZ DE XUNQUEIRAS,

Martiño, cabaleiro: 260.

Page 162: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

162 Xosé M. Sánchez Sánchez

TTABOADA, Álvaro de, cabaleiro: 260.TABOADA PIMENTEL, Antonio: 94,

104.TALLO, Andrés, veciño de San Pedro

de Toedo: 91, 92.TEDOMIR, Oduario: 188.TELLADO, P. Fr. Buenaventura: 206.TORRES E CASTRO, Francisco de,

vigairo da Igrexa de Ourense: 31.TRASANDE, Xoán, veciño de San

Miguel da Barcala: 70, 94. TURNES, Luis Antonio de, notario: 141.TURNES, María de, colono no lugar de

Piñeiro, freguesía de Santa María deMorlán: 112.

U

UHAGÓN, Francisco R. de: 160.ULLOA, familia: 127.URRACA, D.ª, raíña: 48.

V

VALENÇA, Gonzalo de, mercador:299.

VALENÇA, Xoán de, fillo de Gonzalode Valença: 299.

VALENZUELA, Francisco, D., crego ereitor da igrexa de Santa Baia deLañas: 138.

VALENZUELA, Xosé, D., irmán deFrancisco Valenzuela: 138.

VARELA, Pedro, cóengo compostelán:253.

VARELA SOUTOMAIOR, Agustín: 103.VASCO, Fr., monxe de San Paio de

Antealtares: 333.

SARMIENTO, Mencía: 191.SCEVANTO, muller de Oduario

Tedomir: 188.SEIXAS, Catalina das, D.ª: 52.SELEIRO, Fernán, veciño de Noia:

398.SEÑORÁN, Domingo, veciño de San

Pedro de Toedo: 91, 92.SEOANE, Tomás, veciño de San

Miguel de Cerceda: 82.SERPE, Martiño, fillo de Vasco Serpe:

325.SERPE, Martiño, Fr., monxe de San

Paio de Antealtares: 356.SERPE, Vasco: 325.SILBOUTO, Xacobo: 103.SISAI DE ANDRADE, Valentín: 255.SISTO, Xulio do, veciño de San

Martiño de Meis: 153.SIXTO, Andrés: 63.SIXTO V, pontífice: 374.SOGA, Rui, fillo de Paio Mariño e

Sancha Vázquez: 395.SOMOZA, Lourenzo: 131.SONEIRA, Fernán, escudeiro morador

en Ruiz: 307.SOTELO, Francisco, D.: 141.SOTO E CAAMAÑO, Vicente de, veciño

de San Pedro de Santa Comba: 137.SOURERA AFONSO, Pero: 315.SOUTOMAIOR, Álvaro de, cabaleiro:

260.SOUTOMAIOR E ARO, D.ª Xinebra

de: 221.SUÁREZ, Francisco, mordomo pedá-

neo da Illa de Arousa: 58.SUÁREZ, Gregorio: 63.SUÁREZ, Maior, irmá de Ynés Gómez:

397.SUÁREZ DE CASTRO, García: 368.

Page 163: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice onomást ico 163

VILAR, Xoán de: 313. VILASALGUEIRO, Pedro, D.: 141.VILLARINO, Gonzalo de: 124.VINARE, Gonzalo: 344.VIÑAS GARCÍA, Xosé de: 67.

X

XERPE, Xoán, veciño de Santiago: 369.XESTOSO, Xoán, veciño de San Pedro

de Toedo: 91, 92.XIÁNS, Vicente, veciño de Noia: 393. XIL, Francisco: 255.XIRÓN DE REPRESA, Xoán, D., cóen-

go e maxistral compostelán: 268.XOÁN […]: 320.XOÁN, abade de San Lourenzo de

Carboeiro: 292.XOÁN I, monarca: 48.XOÁN II, monarca: 48.XOANA, D.ª, raíña: 197, 200.XORES, Gonzalo: 127.XULIO II, pontífice: 14, 218, 224.

Y

YERMO E SANTIBÁÑEZ, Xosé de, D.,arcebispo compostelán: 250.

VASCO, Pedro de, veciño da SantaMariña de Agar: 264.

VÁZQUEZ, Mencía, nai de MartiñoSerpe: 325.

VÁZQUEZ, Pedro, licenciado: 270.VÁZQUEZ, Roi, monxe de San

Martiño Pinario: 321. VÁZQUEZ, Sancha, dona de Paio

Mariño: 395. VÁZQUEZ, Xosé: 150.VÁZQUEZ, Xosé, veciño de Santa

María de Niñodaguia: 257.VÁZQUEZ, Xosé, D., presbítero: 34.VEIRO, M.ª Caetana, veciña de Muros:

235.VELASCO, D. Alonso de, visitador xeral

do arcebispado de Santiago: 179.VELTRÁN, Pedro, D., provisor da cida-

de e arcebispado de Santiago: 113.VELLO, Bartolomé: 112.VEREA, Francisco de: 136.VERMÚDEZ DE MONTAOS, Pedro,

cabaleiro: 260.VICENTE, Antonio, veciño de San

Pedro de Toedo: 91, 92.VIDAL, Xoán, prior e cóengo compos-

telán: 267.VIGNAN, Vicente: 160.VILAR, Benito de, apoderado de D.

Cristovo Mariño: 139.

Page 164: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 165: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

B

BAIONA: 184, 253.BALADO, casal (Santa Ouxea de

Salgueiros): 262.BAÑOS DE MOLGAS: 257.BARALLA, herdade (Santa María de

Rus): 348.BARRO, casal: 294.BEBA, couto: 395.BEIRO: 289.BEMBIBRE, herdade (San Salvador de

Bembibre): 325.BERGONDO, freguesía: 54.BETANZOS, cidade, provincia: 46, 54,

368.BOIRO, couto (terra de Dubra): 327.BOUZA LONGA, casal: 355.BOUZAS, templo de: 184.BOIME, lugar (San Salvador de

Bergondo): 353, 354.BRIBES, couto: 49.BRUÉS, vila: 294.

A

ABRIL, Fernán, capela de: 262.AIÁN, herdade: 286, 287, 288.ALEMPARTE (San Paio de Paradela):

323.ALDARÍS, vila: 390, 2.ALGALIA DE ARRIBA, rúa da

(Santiago de Compostela): 392, 4.ALIXA, freguesía ou igrexa: 44.ALTAMIRA: 114, 119-121, 127, 246,

247.ARES, porto: 271.ARMUÑO (San Xoán de Lubre,

Bergondo): 354. AROUSA, Illa de: 58.AROUSA, Vilanova de: 14, 32, 328.ARZÚA, convento, partido: 154.ASTORGA: 170.ÁVILA: 42, 201, 216.

ÍNDICE TOPONÍMICO1

1 Inclúense os topónimos asociados a un antropónimo –p. e. Muros no caso de Pedro de Muros–; ostopónimos con antropónimo de santo atópanse ordenados alfabeticamente, comezando por San,Sancti, Santa, etc.

Page 166: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

166 Xosé M. Sánchez Sánchez

D

DORMEÁ, couto de: 44.DUBRA, terra de: 327.

E

ELEIXIS: 312.ENTÍNS (terra de Salnés): 261.ESCARDA, casal (Santa Baia de

Arealonga): 310.ESPINUCA, barral: 311.ESTONLLO, couto (San Martiño do

Grove): 363.

F

FEÁNS, couto: 177.FERREIROS, rúa dos, rúa compostelá:

299.FIGUEIRA, barral (Santa María de

Lesa): 311.FIGUEIRA, casa da: 393.FIGUEIRA, rúa da (Santiago de

Compostela): 392.FIGUEIRAS, casal ou herdade (couto

de Xallas): 327.FISTERRA: 179.FONSECA: 12, 192, 193, 195, 199,

269. FONTE AURIA: 285.FONTE SEQUELO (Santiago de

Compostela): 274, 349.FONTEINA, fonte de (San Salvador de

Bergondo): 353.FONTENLA, A, casal: 294.FRANCIA: 335.

C

CALDAS, vila: 78, 331.CAMBADOS: 134.CAMPO: 392.CARAMIÑAL, lugar: 270.CARBALLOSA, A, vilar (San Xián de

Beba): 398.CARRACEDO: 304.CAS DANCEA, lugar de (Santa Mariña

de Agar): 263.CAS DE PEPE, lugar de (Santa Mariña

de Agar): 263.CASARDOÑO, lugar de (San Xoán de

Saídres): 293.CASTELA: 54.CASTELO, lugar: 356.CASTENDA, freguesía: 84.CASTRELO, templo de: 184.CELANOVA: 163, 188.CEPO, O, lugar: 296.CHANTADA: 54.CHORENTE, vila (San Xulián de

Moraime): 312.CODESEDA, couto: 83, 97, 100.COIMBRA: 184.COIMBRA, Sé Velha de, templo de:

184.CONXO: 196, 203.CORREDOIRA, rúa da (Noia): 391.CORTES, casal (San Salvador de

Bergondo): 354.CORTICELA, capela (Santiago de

Compostela): 345.CORUÑA, A: 197, 351.COUCE DO MONTE, herdade (San

Miguel de Deiro): 346.CRUZ DO HOME SANTO: 117.CUENCA DE CAMPOS (León): 235.

Page 167: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice toponímico 167

LOUREIRO, lugar (San Pedro deCornazo): 343.

LUGO: 15, 185, 276, 341.LUGO, Igrexa de, Catedral de, diocese

de: 15, 185, 276.LUPARIO, castro: 211.LUSITANIA: 169.LUZ, Capela da (Santa María de

Cambre): 13.

M

MACEDA: 256.MACEIRAS, casal: 338.MANDAIO: 305.MARIÑÁN (San Salvador de

Bergondo): 353, 354.MARTIÑO DE SUSO (San Salvador de

Bergondo?): 353.MEIRA: 378.MELIDE, vila: 123, 124, 125, 279,

371.MIEITES, lugar (Santo André de

Cures): 344.MOEDA VELLA, rúa da (Santiago de

Compostela): 339, 345.MONFERRAL, couto: 177.MONTE FURADO: 326.MONTES: 321.MORAES, couto (Santa María de

Cambre): 309.MUROS, vila, cidade, igrexa: 108, 179,

215, 235, 245, 269, 389.MUXÍA: 179.

N

NARIÑO, casal (San Vicente deNiveiro): 360.

G

GALICIA: 128, 194.GALICIA, Reino de: 54, 152, 157, 387.GALLAECIA: 169.GÁNDARA, casal: 296.GARGANTAS, freguesía: 80.GOSENDE, herdades de (San

Pantaleón): 368.GRANADA: 260, 267.GROVE, porto do (San Martiño do

Grove): 363.GROVE, O, vila: 48, 106.

H

HOSPICIO NOVO DE SANTIAGO:126.

HOSPITAL REAL DE SANTIAGO:218, 157.

HOSPITAL DE XERUSALÉN: 315.

I

INSUA, casa e fortaleza: 259.INSUA (San Xián de Beba): 398.

L

LAXE, casal (Santa María de Gomariz):336.

LEBORÁNS (Santa María deTrasmonte): 392.

LEÓN: 44, 170, 212, 235.LIÑARES, herdade: 315.LOPE DE MENDOZA, D., capela de:

220, 221.

Page 168: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

168 Xosé M. Sánchez Sánchez

PEÑAFLOR, xurisdición: 80.PEREIRA, casal: 362.PEREIRO, casal: 365.PICÓN, lugar: 124.PIÑEIRO, lugar (Santa María de

Morlán): 109, 110, 111, 112.PIÑOR, vila (San Lourenzo de Agrón):

392.POBRA DO DEÁN, A: 61, 230, 245.PONTE ULLA, A: 301.PONTECESURES: 56.PONTEVEDRA, vila: 153, 345, 346.PORTELA, lugar (Santa María de

Villestro): 203.PORTO DO SON: 95.PREGUNTORIO, rúa do, rúa compos-

telá: 327

Q

QUINTA DONEGA, casal (San Xián deBeba): 394.

QUINTÁS, AS, lugar (Santo Estevo deCampo): 357.

R

REDONDELA, vila: 253.RIAL TELLEIRO, herdade: 324.RIBADAVIA, vila: 57.RIBEIRA: 130.ROCHA FORTE, fortaleza arcebispal

(Santiago de Compostela): 42.ROMA: 26, 35, 158, 168, 183, 372,

373, 374.RUIZ, vila de: 307.

NOGUEIRA, casal ou herdade (coutode Xallas): 327.

NOIA, vila: 46, 95, 96, 108, 245, 261,322, 391, 393, 398.

NOSA SEÑORA DA CERCA, conven-to: 246, 247.

NOVA, rúa (Santiago de Compostela):350.

O

OIA, templo de: 184.OPORTO: 131, 281.OURENSE: 31, 59, 277.OURENSE, cidade de: 337.OUTEIRO, casal: 338.OVIEDO: 170, 262.

P

PADRÓN, vila: 133, 215, 262, 275,330, 364.

PALENCIA: 101.PARAFITA DE CIMA (Santa María de

Nigoi): 321.PARAFITA DE FONDO (Santa María

de Nigoi): 321.PASCAIS, igrexa de: 385.PASTOR, lugar (San Lourenzo de

Pastor): 357.PASTORIZA, Nosa Señora da, confraría

de: 232.PAZO NOVO (San Pedro de Cornazo):

343.PAZOS, casal ou herdade (couto de

Xallas): 327.PAZOS, freguesía: 70.PAZOS DE SOURAR, lugar: 315.PENAS, casal (Santa Baia de Oeste): 365.

Page 169: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice toponímico 169

SAN FRANCISCO: 206.SAN FRANCISCO DE MUROS: 245.SAN FRANCISCO DE NOIA: 245.SAN FRANCISCO DA POBRA DO

DEÁN: 245.SAN FIZ DE SOLOVIO, colación

(Santiago de Compostela): 299.SAN FIZ DE VIXOI, beneficio de: 17.SAN LOURENZO DE AGRÓN, fregue-

sía: 392.SAN LOURENZO DE ANDRÁS, igrexa

parroquial: 254.SAN LOURENZO DE CARBOEIRO,

mosteiro: 35, 289, 291, 292, 293,294, 302, 304, 308, 334, 340, 358,378, 385.

SAN LOURENZO DE PASTOR, fregue-sía: 357.

SAN MAMEDE DOS ANXOS, benefi-cio de, freguesía: 86, 88. 23.

SAN MAMEDE DE BAMIRO, beneficiode: 34.

SAN MAMEDE DE CORVILLÓN: 157,319.

SAN MAMEDE DE PIÑEIRO, fregue-sía: 238, 239, 240, 241, 242, 243.

SAN MAMEDE DE RIBADULLA, fre-guesía: 64, 103.

SAN MAMEDE DE ROIS, freguesía:151.

SAN MARTIÑO DE BRABÍO, fregue-sía: 46.

SAN MARTIÑO DE COUCIEIRO, fre-guesía: 62.

SAN MARTIÑO DA COVA: 276.SAN MARTIÑO DO GROVE, fregue-

sía: 363.SAN MARTIÑO DE LALÍN: 304.SAN MARTIÑO DE LARIÑO, benefi-

cio de: 26.

S

SABARDES, tenza compostelá: 261,361.

SABUCEDO, casa ou herdade (coutode Xallas): 327.

SAIAR, casal: 296.SALAMANCA: 185, 219.SALNÉS, terra de: 261.SALVATERRA, vila: 253.SAMIL, lugar (Santo Estevo de

Campo): 357.SAN BEIRO, capela: 299.SAN BENEDITO DE VALLADOLID,

mosteiro: 372.SAN BREIXO DE ARCOS: 145.SAN CIBRÁN DE BRIBES, mosteiro:

35.SAN CIBRÁN DE CÁLAGO, priorado:

14, 32.SAN CIBRÁN DA VILA DE ABADE,

beneficio de, freguesía: 2, 3, 338,365.

SAN CLODIO DO RIBEIRO, mosteiro:128.

SAN CRISTOVO DE ABANQUEIRO,Avanqueiro, freguesía: 40, 326, 332.

SAN CRISTOVO DE DORMEÁ, mos-teiro, couto: 35, 44, 339.

SAN CRISTOVO DE LEOBALDE, fre-guesía: 342.

SAN CRISTOVO DE NEMIÑA, benefi-cio de: 28.

SAN CRISTOVO DE PEZOBRE, fre-guesía: 370.

SAN CRISTOVO DE XAVESTRE,beneficio de: 3.

SAN DOMINGOS DE SANTIAGO,convento: 113-119, 121, 122, 340,376, 377.

Page 170: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

170 Xosé M. Sánchez Sánchez

ro: 42, 59, 60, 198, 217, 309, 316,318, 320, 322, 324, 327, 332, 333,347, 356, 359, 367, 369, 370.

SAN PAIO DE CARREIRAS, freguesía:95, 96.

SAN PAIO DE CORISTANCO, fregue-sía: 322.

SAN PAIO DE LODEIRO, beneficio de,freguesía: 21, 304.

SAN PAIO DE PARADELA, capela: 15,323.

SAN PANTALEÓN DAS VIÑAS, fre-guesía, igrexa: 40.

SAN PANTALEÓN DAS VIÑAS, vila,couto: 351, 368.

SAN PEDRO DE AIAZO, beneficio de:22.

SAN PEDRO DE ARDEMIL, beneficiode: 10.

SAN PEDRO DE BAROÑA, freguesía:356.

SAN PEDRO DE BUNO, igrexario de:208.

SAN PEDRO DE CARDEIRO, fregue-sía: 140.

SAN PEDRO DE CORNAZO, fregue-sía: 343.

SAN PEDRO DE CUMEIRO, beneficiode: 122.

SAN PEDRO DE DOADE, beneficiode: 21.

SAN PEDRO DE FOLLADELA, igrexa:33, 129.

SAN PEDRO DE FÓRA, mosteiro: 35,189, 327, 366, 369.

SAN PEDRO DE LONDOÑO, fregue-sía: 361.

SAN PEDRO DE MUROS, freguesía:108 269.

SAN PEDRO DE REBÓN, freguesía:264.

SAN MARTIÑO DE MEIS, freguesía:153.

SAN MARTIÑO DE MIÑORTOS, fre-guesía: 72, 269.

SAN MARTIÑO DE OLEIROS, fregue-sía, couto: 269, 46.

SAN MARTIÑO DE OROSO, igrexa: 1.SAN MARTIÑO DE OZÓN, mosteiro:

35.SAN MARTIÑO PINARIO, mosteiro:

3-12, 14, 16, 18, 19, 21, 24-29, 31,33, 35-41, 43, 45-58, 200, 204,217, 285, 290, 296, 300, 307, 310,314, 316, 321, 325, 328, 331, 335--338, 342-346, 348-351, 355, 357,360, 362-365, 368-370, 372, 374.

SAN MARTIÑO DE SUEVOS, igrexa:367.

SAN MARTIÑO DE TOURIÑÁN,beneficio de: 28.

SAN MIGUEL: 290.SAN MIGUEL DOS AGROS, freguesía:

262.SAN MIGUEL DA BARCALA: 94.SAN MIGUEL DE CASTRO, freguesía:

77, 144.SAN MIGUEL DE CERCEDA, fregue-

sía: 82.SAN MIGUEL DE CIRE, beneficio de:

157.SAN MIGUEL DE DEIRO, freguesía:

346.SAN MIGUEL DE FIGUEROA, benefi-

cio de: 27.SAN MIGUEL DE LEBOSENDE, fre-

guesía: 334.SAN MIGUEL DE ORZA, beneficio de:

122.SAN NICOLAO DE CIS, freguesía:

317.SAN PAIO DE ANTEALTARES, mostei-

Page 171: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice toponímico 171

SAN SIMÓN DE CACHEIRAS, fregue-sía: 89.

SAN TIRSO DE CANDO, beneficio de:11.

SAN TIRSO DE VILANOVA, beneficiode: 30.

SAN TOMÉ DE MADARNÁS, benefi-cio de: 31.

SAN TOMÉ DO MAR, vila: 244.SAN VICENTE DE ARMEA, freguesía:

46. SAN VICENTE DE BOQUEIXÓN, fre-

guesía: 85.SAN VICENTE DE MORUXO, benefi-

cio de: 7, 24.SAN VICENTE DE NIVEIRO, fregue-

sía: 3, 17, 69, 360.SAN VICENTE DE NOAL, freguesía:

356.SAN VICENTE DE RIAL, freguesía: 79.SAN VICENZO DE BURRES, beneficio

de: 265.SAN VICENZO DE CESPÓN, fregue-

sía: 269, 397.SAN XIÁN DE ARTES, freguesía: 269.SAN XIÁN DE BEBA, freguesía: 394,

395, 396, 399.SAN XIÁN DE LAÍÑO, freguesía: 303.SAN XIAO DE ARNOIS, freguesía: 87.SAN XIAO DE GRIXALBA, freguesía: 6.SAN XOÁN DE ARCOS: 336.SAN XOÁN BAUTISTA, freguesía: 73.SAN XOÁN DE CALLOBRE, beneficio

de: 19.SAN XOÁN DE CALO, freguesía: 103.SAN XOÁN DE CAMPO, freguesía: 75,

76, 110, 295.SAN XOÁN DE CARBIA, beneficio de,

freguesía: 113, 119.SAN XOÁN DE FRIOLFE, beneficio

sinecura de: 157.

SAN PEDRO DE SANTA COMBA, fre-guesía: 137.

SAN PEDRO DE SARANDÓN, fregue-sía: 130.

SAN PEDRO DE SOANDRES, mostei-ro: 35.

SAN PEDRO DE TOEDO, freguesía:91, 92, 104.

SAN PEDRO DAS VIÑAS, beneficiode: 17.

SAN ROMÁN DE PASARELOS, benefi-cio de: 18, 23.

SAN SADURNIÑO DE GOIÁNS, fre-guesía: 269.

SAN SALVADOR DE ABEANCOS, fre-guesía, beneficio de: 33, 52.

SAN SALVADOR DE BEMBIBRE, fre-guesía: 325.

SAN SALVADOR DE BERGONDO, fre-guesía, mosteiro: 35, 54, 315, 353,354.

SAN SALVADOR DE CINES, mosteiro:6, 25, 305, 311, 317, 352, 380,387.

SAN SALVADOR DE COLANTRES,freguesía: 46.

SAN SALVADOR DE ERBECEDO, fre-guesía: 333.

SAN SALVADOR DE ESCUADRO, fre-guesía: 141.

SAN SALVADOR DE PAZOS, freguesía:334.

SAN SALVADOR DE SOBRADELO,beneficio de: 113.

SAN SALVADOR DE TRASANQUE-LOS, freguesía: 339.

SAN SEBASTIÁN DE CASTRO, benefi-cio de: 20.

SAN SEBASTIÁN DE CASTRO, fregue-sía: 339.

Page 172: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

172 Xosé M. Sánchez Sánchez

SANTA BAIA DE OESTE, freguesía:364.

SANTA BAIA DE SILLEDA, freguesía:358.

SANTA BAIA DE TINES, beneficio de:34.

SANTA CLARA DE SANTIAGO: 155,156, 190, 211, 282, 306.

SANTA COMBA DE RIANXO, fregue-sía: 303.

SANTA COMBA DE TRESTEDA, fre-guesía: 342.

SANTA CRISTINA DE LAVADORES,freguesía: 278.

SANTA CRISTINA DA PENA, mostei-ro: 202.

SANTA CRISTINA DE VINSEIRO, fre-guesía: 81.

SANTA CRUZ DE MONDOI, beneficiode: 8.

SANTA DIANA DE VICESO, freguesía:71.

SANTA EULALIA DE PORTELA, fre-guesía: 132.

SANTA MARÍA DE ACIVEIRO, mos-teiro: 128.

SANTA MARÍA DE ARABEXO, benefi-cio de: 17.

SANTA MARÍA DE ARCOS DA CON-DESA, tenza compostelá: 273.

SANTA MARÍA DE ARMENTEIRA,mosteiro: 128.

SANTA MARÍA DE BALEATO: 342.SANTA MARÍA DE BAÑOS, freguesía:

142.SANTA MARÍA DE BELVÍS, mosteiro:

108, 110, 112.SANTA MARÍA DE BEMIL, beneficio

de: 300.SANTA MARÍA DE BUDIÑO, beneficio

sinecura de: 157.

SAN XOÁN DE MACENDA, freguesía:269.

SAN XOÁN DE MERCURÍN, beneficiode: 113.

SAN XOÁN DE OUCES, beneficio de:24.

SAN XOÁN DE PRAVIO, beneficio de:248.

SAN XOÁN DE SAÍDRES: 293.SAN XOÁN DE TORDOIA, freguesía:

365.SAN XULIÁN DE CELA, beneficio de:

248.SAN XULIÁN DE COIRÓS, freguesía,

igrexa: 41, 311.SAN XULIÁN DE CUNDEIROS, fre-

guesía: 41.SAN XULIÁN DE MALPICA, beneficio

de: 30.SAN XULIÁN DE MORAIME, mostei-

ro: 35, 312, 313.SAN XULIÁN DE SANTA SABIÑA, fre-

guesía: 90.SAN XURXO DE CODESEDA, fregue-

sía: 97.SAN XURXO DE NOGUEIRA, benefi-

cio de, freguesía: 266.SAN XUSTO DE TOXOS OUTOS,

mosteiro: 390-398. SANCTI SPIRITUS DE MELIDE, mos-

teiro: 123-125, 279.SANCTI SPIRITUS DE SANTIAGO,

colexio de: 130-132, 133-152,173, 280.

SANCTI SPIRITUS DE «SAXIN»: 224.SANTA BAIA DE AREALONGA,

Arealonga, freguesía: 310, 329.SANTA BAIA DE FARAMILLÁNS,

beneficio de: 10.SANTA BAIA DE LAÑAS, igrexa: 138.

Page 173: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice toponímico 173

SANTA MARÍA DE NEBRA, freguesía:356.

SANTA MARÍA DE NIGOI, freguesía:321.

SANTA MARÍA DE NIÑODAGUIA,freguesía: 257.

SANTA MARÍA DE OIA, mosteiro:128.

SANTA MARÍA DE ONZANIEGO,priorado: 44, 45.

SANTA MARÍA DE ORDOÑO, benefi-cio de: 25.

SANTA MARÍA DE OSEIRA, mosteiro:128.

SANTA MARÍA DE PARADA, freguesía:342.

SANTA MARÍA DE PONTELLAS,beneficio de: 17.

SANTA MARÍA DE PORTAS: 272.SANTA MARÍA DE PORTOR: 35.SANTA MARÍA DE PRESEDO, benefi-

cio de: 374.SANTA MARÍA DE ROO, beneficio de:

11.SANTA MARÍA DE ROZAMONDE,

beneficio de: 59.SANTA MARÍA DE RUS, freguesía,

beneficio: 2, 335, 337, 348.SANTA MARÍA DE SABREXO,

Saabreso, beneficio de, freguesía:113, 122.

SANTA MARÍA DE SALOMÉ: 107.SANTA MARÍA DE SAR: 191, 217, 316.SANTA MARÍA DE SARANDÓS, bene-

ficio de, freguesía: 27, 352.SANTA MARÍA DE SOBRADO, mos-

teiro: 128.SANTA MARÍA DE SOUTOLONGO,

freguesía: 304.SANTA MARÍA DE TRASMONTE, fre-

guesía: 392.

SANTA MARÍA DE CALEIRO, benefi-cio de: 12.

SANTA MARÍA DE CAMBRE, fregue-sía, mosteiro, Cambre, couto de:13, 35, 49, 309.

SANTA MARÍA DE COUSO: 93.SANTA MARÍA DE CRUCES, fregue-

sía: 133.SANTA MARÍA DE CUMBRAOS, bene-

ficio de: 22.SANTA MARÍA DE GAFOI, beneficio

de: 22.SANTA MARÍA DE HERBÓN, fregue-

sía: 70.SANTA MARÍA DE IRIA, igrexa: 275.SANTA MARÍA DE LAMAS, freguesía:

148.SANTA MARÍA DE LESA, freguesía:

311.SANTA MARÍA DE LEIRO, freguesía:

303.SANTA MARÍA DE LIRA, beneficio de:

26.SANTA MARÍA MADALENA, capela:

14, 32.SANTA MARÍA MADANELA (A Ponte

Ulla): 301.SANTA MARÍA DE MARROZOS, bene-

ficio sinecura de: 157.SANTA MARÍA DE MEIRA, mosteiro:

128.SANTA MARÍA DE MELÓN, mosteiro:

128.SANTA MARÍA DE MEZONZO, mos-

teiro: 35.SANTA MARÍA DE MONFERO, mos-

teiro: 128, 19.SANTA MARÍA DE MORLÁN, fregue-

sía: 109, 110, 111, 112.SANTA MARÍA A NOVA, mosteiro:

281.

Page 174: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

174 Xosé M. Sánchez Sánchez

SANTIAGO DE PADERNE, parroquia:65.

SANTIAGO DE VILAMATEO, benefi-cio de: 19.

SANTIAGO DE VILAMOR, igrexa:129.

SANTIAGO DE VILOURIZ, freguesía:129.

SANTIAGO DE ZORELLE, freguesía:256.

SANTÍSIMA TRINDADE DE BAIONA,templo de: 184.

SANTO ANDRÉ DE CAMPORRE-DONDO: 29, 49.

SANTO ANDRÉ DE CURES, freguesía:269, 344.

SANTO ANDRÉ DE MEIRAMA, igre-xa: 348.

SANTO ANDRÉ DE ÓRREA, freguesía:332.

SANTO ANDRÉ DE VEA, freguesía:68, 105.

SANTO ANTOÍÑO DE BAÍÑAS: 35.SANTO ANTOÍÑO DE TOQUES,

mosteiro: 35, 129, 323, 371.SANTO ANTONIO DA POBRA DO

DEÁN, convento: 230.SANTO ESTEVO, igrexa: 129.SANTO ESTEVO DE CAMPO, fregue-

sía: 357.SANTO ESTEVO DE CANGUES,

beneficio de: 31.SANTO ESTEVO DE PANTIÑOBRE,

freguesía: 366.SANTO ESTEVO DE SAIÁNS, benefi-

cio de: 3.SANTO ESTEVO DE VILAMOR, igre-

xa: 129.SANTO ISIDRO, couto: 308.SEGOVIA: 218.SEIXAS, casal: 366.

SANTA MARÍA DE VAAMONDE, fre-guesía: 102.

SANTA MARÍA DE XUÑO, freguesía:269.

SANTA MARIÑA DE AGAR, freguesía:263, 264.

SANTA MARIÑA DE GOMARIZ, fre-guesía: 336.

SANTA MARIÑA DE LUCÍ, freguesía:74.

SANTA OUXEA, beneficio de: 15, SANTA OUXEA DE SALGUEIROS, fre-

guesía: 262.SANTAIA DE CODESO, freguesía: 66.SANTAIA DE PROBAOS, beneficio de:

26.SANTIAGO, Cabido de, Cabido com-

postelán: 31, 89, 177, 265, 272,341, 361.

SANTIAGO, parroquia de: 206.SANTIAGO, provincia de: 68-71, 74,

77, 78, 83, 85-87, 90, 101, 206,231, 236.

SANTIAGO, Universidade de: 12, 251.SANTIAGO DE ADRAGONTE, benefi-

cio de: 9.SANTIAGO DE BOIMORTO, parro-

quia: 67.SANTIAGO DE CATASÓS: 304.SANTIAGO DE COMPOSTELA, cida-

de de: 29, 42, 63, 64, 66, 72, 75,76, 79-82, 84, 88, 96, 98-100, 107,114, 116, 157, 229, 232, 233, 235,255, 274, 298, 369, 376, 377.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Igrexade, Catedral de, Igrexa compostelá:140, 151, 162, 174-177, 181, 182,186, 205, 207, 209, 214, 220, 221,247-250, 253, 254, 259, 266-268,270, 271, 273, 330, 341.

SANTIAGO DE MENS: 35.

Page 175: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Índice toponímico 175

V

VALIÑA, casal: 315.VALIÑAS, lugar de (Santa Mariña de

Agar): 263.VALLADOLID: 372.VEIS: 305.VIAÑO PEQUEÑO, Bianio: 295.VIDÁN, lugar (Santa María de Conxo):

203.VIGO, vila: 278.VILA DE PAU: 161.VILACOVA: 390.VILAR, rúa do (Santiago de

Compostela): 347.VILARES, herdade (Santa María de

Rus): 348.VILLARAMIEL (Palencia): 101.VILLESTRO: 203.VILOUSAZ, casais de: 368.VIMIEIRA, A, casal: 362.

X

XAÉN: 277.XALLAS, couto: 327.XESTENDE: 343.

SENRAS, herdade: 296.SERNANDE: 54.SIGÜENZA: 218.SILVOUTA (Santa María de Villestro):

203.SISTO, O, casal (Santo André de

Órrea): 332.SOBRADO, arciprestado de: 266.SOCADEA DE SAN MARTIÑO: 302.SORRIBAS, lugar de: 264.SOUTELO, lugar: 300.SOUTO, casal: 320.SOUTO, casal e herdade: 371.SOUTOLONGO, casal (Santa María de

Soutolongo): 304.SOUTULLO, casal (San Salvador de

Erbecedo): 333.SUSAO, casal: 289, 292.

T

TALLO SOUTO, casal: 338.TEIXEIRAS, lugar: 340.TORRENTE, lugar (Santa María de

Conxo): 203.TOIRIZ, casal (Santa Baia de Silleda):

358.TOURIZ, casal ou herdade (couto de

Xallas): 327.TUI, vila: 253.

Page 176: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 177: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

CATÁLOGO DA COLECCIÓN LÓPEZ FERREIROARQUIVO-BIBLIOTECA DA CATEDRAL DE SANTIAGO

BIBLIOTECA

Page 178: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 179: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

1

Signatura: LB 1.FLÓREZ, Henrique (tt. I-XXIX); RISCO, Manuel (tt. XXX-XLII); MERI-

NO, Antolín y CANAL, José de la (tt. XLIII-XLVI); FORT, Carlos Ramón (t. LI). –España Sagrada. I-LI. – Madrid ; 1754-1879.

Castelán. 211x152 mm. Repetido o t. XX; faltan os tt. XIX e XLVII-XL.Tapas en pergameo, agás os tt. XX e LI.

2

Signatura: LB 2.FLÓREZ, Henrique. – Medallas de las colonias de España hasta hoy no publi-

cadas con las de los reyes godos ; vol. I-III. – Madrid ; 1757-1773.Castelán. 265x200 mm.; 249x178 mm o t. III. Inclúe ilustracións e gravados.

3

Signatura: LB 3.BULDÚ, Ramón (dir.). – Historia de la Iglesia de España desde la predicación

de los apóstoles hasta 1856 ; vol. I-II. – Barcelona ; 1856-1857.Castelán. 225x140 mm. Asinados os dous vols. «Carrillo 27-1-32».

4

Signatura: LB 4.CANELLAS SECADES, Fermín. – Ara inscripcional de Santa María del

Naranco (Asturias). – Madrid ; 1884.

Page 180: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

180 Xosé M. Sánchez Sánchez

35 pp. Castelán. 235x156 mm. Con ilustración. Separata de Boletín de laReal Academia de la Historia.

5

Signatura: LB 4.ASTUDILLO, P. – Efrén. Breve relación de la traslación de los restos mortales

de N. P. Diego Laínez.8 pp. Castelán. 235x156 mm. Con fotografías.

6

Signatura: LB 4.VILLA-AMIL Y CASTRO, José. – Catálogo de los manuscritos existentes en la

Biblioteca del Noviciado de la Universidad Central (procedentes de la antigua de Alcalá).Parte I Códices. – Madrid ; 1878.

73 pp. Castelán. 235x156 mm.

7

Signatura: LB 4.PARIS, Gastón. – De Pseudo-Turpino. – París ; 1865.68 pp. Latín. 235x156 mm.

8

Signatura: LB 4.FÉROTIN, Marius. – Deux manuscrits wisigothiques de la Bibliothèque de

Ferdinand Ier, roi de Castille et de Léon. – París ; 1904.16 pp. Francés. 235x156 mm. Separata de Bibliothèque de l’Ecole des char-

tes, t. LXII, 1901.

Page 181: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 181

9

Signatura: LB 4.FORT, Carlos Ramón. – Discurso en elogio de Don José Cornide de Saavedra,

secretario que fue de la Real Academia de la Historia. – Madrid ; 1868.64 pp. Castelán. 235x156 mm.

10

Signatura: LB 4.RIBALTA, Aurelio. – El gallego y el leonés en la Filología española. – post.

1915.9 pp. Castelán. 235x156 mm.

11

Signatura: LB 4.PONTE BALLESTEROS, Tomás. – El pleito de la Cofradía de la «Prima».

Colección de documentos relativos al litigio que con la consiliatura de la Cofradía deNuestra Señora de la Concepción establecida en la Catedral de Santiago sostuvo el cofra-de Don Tomás Ponte Ballesteros. – Santiago de Compostela ; 1906.

24 pp. Castelán. 235x156 mm.

12

Signatura: LB 4.GÓMEZ-MORENO, M. – Excursión a través del arco de herradura. – Madrid ;

1906.29 pp. Castelán. 235x156 mm. Separata de Cultura Española.

13

Signatura: LB 4.Exposition historique de Madrid. Tunise. – Túnez ; 1892.9 pp. Francés. 235x156 mm. Catálogo da exposición do Musée de Saint-

-Louis-de-Carthage.

Page 182: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

182 Xosé M. Sánchez Sánchez

14

Signatura: LB 4.SALAS RICOMÁ, Ramón. – Guía histórica y artística del monasterio de

Poblet. – Tarragona ; 1893.124 pp. Castelán. 235x156 mm. Con ilustracións e fotografías.

15

Signatura: LB 4.SCHULUMBERGER, Gustave. – Le Tombeau d’une impératrice byzantine a

Valence, en Espagne. – París ; 1902.35 pp. Francés. 235x156 mm. Con ilustracións.

16

Signatura: LB 4.FÉROTIN, Marius. – Le véritable auter de la Peregrinatio Silviae. La vierge

espagnole Éthéria. – París ; 1903.34 pp. Francés. 235x156 mm. Separata da Revue des questions historiques,

out. 1903.

17

Signatura: LB 4.DANELLI, J. – Les figurines de Tanagra et de Myrina. Étude et commentaires

noveaux sur leur caractére, leur object, leur destination, les causes de leur présence dansles tombeaux, leur fabrication et leur décoration. – 2ª ed. – París ; 1904.

50 pp. Francés. 235x156 mm. Con ilustracións.

18

Signatura: LB 4.MARIGNAN, A. – Les premières eglises chrétiennes en Espagne. – 2ª ed. –

París ; 1902.29 pp. Francés. 235x156 mm. Dedicado a López Ferreiro polo autor.

Separata de Moyen-Age, 1902.

Page 183: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 183

19

Signatura: LB 4.VILLA-AMIL Y CASTRO, José. – Los foros de Galicia en la Edad Media. –

Madrid ; 1884.156 pp. Castelán. 235x156 mm. Dedicado a López Ferreiro polo autor.

20

Signatura: LB 4.MENÉNDEZ PIDAL, Juan. – San Pedro de Cardeá (restos y memorias del

antiguo monasterio). – París ; 1908.51 pp. Castelán. 235x156 mm. Con ilustracións e fotografías. Separata da

Revue Hispanique, t. XIX.

21

Signatura: LB 4.FÉROTIN, Marius. – Une lettre inédite de Saint Hugues, abbé de Cluny, a

Bernard d’Agen, archevêque de Tolède (1087). – París.7 pp. Francés. 235x156 mm. Extracto de Bibliothèque de l’Ecole des chartes,

t. LXI, 1900.

22

Signatura: LB 5.MALO DE LUQUE, Eduardo. – Historia de los establecimientos ultramarinos

de las naciones europeas ; vols. I, III. – Madrid ; 1784-1786.Castelán. 207x134 mm. Contén táboas despregables.

23

Signatura: LB 6.PERROT, Georges ; CHIPIEZ, Charles. – Histoire de l’Art dans l’antiquité ;

vols. 1-8. – París. 1882-1903.Francés. 272x209 mm. Contén ilustracións e gravados.

Page 184: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

184 Xosé M. Sánchez Sánchez

24

Signatura: LB 7.MÂLE, Émile. – L’art religieux du XIIIe siècle en France. Étude sur l’iconograp-

hie du Moyen Age et sur les sources d’inspiration ; vols. I-II. – París ; 1902.468+17 pp. Francés. 275x225 mm. Contén ilustracións, gravados e foto-

grafías.

25

Signatura: LB 8.VIOLLET-LE-DUC, M. – Dictionnaire raisonné de l’Architecture française du

XIe au XVIe siècle ; vols. 4-10. – París ; 1868.Francés. 239x160 mm. Contén ilustracións e gravados.

26

Signatura: LB 9.VIOLLET-LE-DUC, M. – Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’épo-

que carlovingienne a la renaissance ; vols. 3-6. – París ; 1874-1875.Francés. 237x160 mm. Contén ilustracións e gravados.

27

Signatura: LB 10. LÓPEZ FERREIRO, Antonio. – Estudios histórico-críticos sobre El Priscilianismo. –

Santiago de Compostela ; 1878. Castelán. 250x160 mm.

28

Signatura: LB 11.Revista de Archivos, bibliotecas y museos ; vols. VI, VIII-XII, XX. – Madrid ;

1902, xaneiro-1905, outubro e xaneiro-agosto 1909.Castelán. 246x171 mm. Conteñen ilustracións e fotografías. Os números

da revista están encadernados por anos: 1902, 1903, 1904, 1905 e 1909.

Page 185: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 185

29

Signatura: LB 12.CERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio, D. – Obras en prosa y verso del

cura de Fruime ; vols. 1-7. – Madrid ; 1778-1781.Castelán. 218x151 mm. Todos os volumes encadernados en pergameo.

30

Signatura: LB 13.RODRÍGUEZ, Pablo, P. M. Fr. – Diploma de Ramiro I, vindicando las false-

dades que en los tomos XVI y XVII de la Historia crítica de España escribió su autor... –Madrid ; 1804.

XII+370 pp. Castelán. 216x145 mm.

31

Signatura: LB 14.VICETTO, Benito, D. – Revista Galaica ; ano I, 1-16; ano II, 1-24; ano III

1-4. – Ferrol ; 1874, maio, 15-1876, febreiro, 28.Castelán. 327x225 mm.

32

Signatura: LB 15.Boletín de la Sociedad Española de Excursiones ; n.º 1-13. – Madrid ; 1893,

marzal, 1-1907, decembro.Castelán. 271x190 mm. Con ilustracións e fotografías. Os números de

1906 e 1907 están sen encadernar. O volume 10-11 contén láminas soltas.

33

Signatura: LB 16.Compte rendu du Congrès Scientifique international des catholiques tenu a

Paris du 1er au 6 avril 1891. Sciences Historiques ; vol. II. – 5ª ed. – París ; 1891.240 pp. Francés. 244x161 mm.

Page 186: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

186 Xosé M. Sánchez Sánchez

34

Signatura: LB 17.Revue de l’Art chrétienne ; n.º XLVI, XLVIII-L, LV-LIX. – Lille ; 1897-19091.Francés. 280x220 mm. Con ilustracións e fotografías. Faltan os volumes

correspondentes aos anos 1898, 1901 e 1904.

35

Signatura: LB 18.CAHIER, Ch., P. – Caractéristiques des Saints dans l’art populaire ; vol. I (A-F). –

París ; 1867.870+4 pp. Francés. 241x246 mm. Contén ilustracións.

36

Signatura: LB 19.MASDEU, Juan Francisco de, D. – Historia crítica de España y de la cultura

española ; vols. I, IX-X, XII, XIV, XVII, XIX-XX. – Madrid ; 1783-1805.Castelán. 215x150 mm.

37

Signatura: LB 20. GRÉGOIRE, Luis. – Diccionario enciclopédico de Historia, Biografía, Mitología

y Geografía ; I (A-H)-II (I-Z). VII+1138 e 1234. – 2ª ed. – París ; 1879. Castelán. 276x179 mm.

38

Signatura: LB 21.BRAÑAS, Alfredo, D. – La crisis económica en la época presente y la descen-

tralización regional. – Santiago de Compostela ; 1892.197 pp. Castelán. 294x192 mm.

1 Vid. notas.

Page 187: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 187

39

Signatura: LB 21.Memorial al Rey Nuestro Señor Don Carlos Segundo: en que el Reino de Galicia

suplica a su Magestad, mande se observe, practique, y execute la Ley Real de laRenovacion de las Emphiteusis, olvidada, ò despreciada en el mismo Reyno, y en elPrincipado de Asturias. – cc. 1685.

8+46 fols. Castelán. 294x192 mm. Contén gravado de Santiago apóstolo.Bibl.- PALAU, A., Manual del librero hispanoamericano, t. VIII, Barcelona-

-Madrid, 1955, p. 467, n.º 161960.

40

Signatura: LB 22.GAY, Victor. – Glossaire archéologique du Moyen Age et de la Renaissance ;

vols. 1-4. – París ; 1887.Francés. 361x261 mm. Contén ilustracións.

41

Signatura: LB 23.Libro de la nobleza en común (?). – 16(?)3.127 pp. Castelán. 427x273 mm. Restaurado. Manuscrito.

42

Signatura: LB 24.BARBIE DU BOCAGE, J.C. et al. – Atlas Illustré. – París ; 1832.48 pp. Francés. 243x262 mm. Contén gravados.

43

Signatura: LB 25.HOUZÉ, A. – Atlas Histórico de España ; vol. VIII. – Barcelona ; 1841.Castelán. 329x276 mm.

Page 188: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

188 Xosé M. Sánchez Sánchez

44

Signatura: LB 25.HOUZÉ, A. – Atlas Histórico de Francia ; vol. XXI. – Barcelona ; 1840.Castelán. 329x276 mm.

45

Signatura: LB 25.HOUZÉ, A. – Atlas Histórico de Tierra Santa ; vol. XIV. – Barcelona ; 1840.Castelán. 329x276 mm.

46

Signatura: LB 26.ARCOS, Duque de. – Representación contra el pretendido Voto de Santiago,

que hace al rey nuestro señor D. Carlos III. – Madrid ; 1771.171+154 pp. Castelán. 307x215 mm. Extenso apéndice documental.

47

Signatura: LB 27.EGUREN, José María de, D. – Memoria descriptiva de los códices notables en

los archivos eclesiásticos de España. – Madrid ; 1859.XCIX+102 pp. Castelán. 280x184 mm. Dedicatoria do autor ao conde de

Ezpeleta.

48

Signatura: LB 28.LÓPEZ, Gregorio. – Las Siete Partidas del sabio rey Don Alonso el Nono ;

vols. II, III. – Madrid ; 1789.Castelán. 390x262 mm. Inclúen algúns gravados.

Page 189: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 189

49

Signatura: LB 29.Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, publicadas por la Real

Academia de la Historia. – Madrid ; 1861.641 pp. Castelán. 320x215 mm.

50

Signatura: LB 30.RÍOS Y VILLALTA, Rodrigo Amador de los, D. – Memoria acerca de algu-

nas inscripciones arábigas de España y Portugal. – Madrid ; 1883.320 pp. Castelán. 310x216 mm. Dedicatoria do autor ao Sr. D. Ramiro

Fernández Valbuena, «ilustrado y docto historiador de Egipto y Asiria».

51

Signatura: LB 31.SANTOS, Francisco de los, P. Fr. – Descripción del Real monasterio de San

Lorenzo de El Escorial, vnica maravilla del mundo. – Madrid ; 1698.187 pp. Castelán. 286x200 mm. Contén diversos gravados.

52

Signatura: LB 32.CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. – Gustos, y disgustos son no más que

imaginación. – Barcelona ; 1765.334 fols. Castelán. 225x160 mm. Fáltalle a portada. Contén índice

manuscrito. Guiámonos, para a datación, pola referencia de Palau2, que identificaesta edición da obra por unha peculiaridade no título.

Bibl.- PALAU, A., Manual del librero hispanoamericano, t. III, Barcelona--Madrid, 1950, p. 49.

2 PALAU, A., Manual del librero hispanoamericano, t. III, Barcelona-Madrid, 1950, p. 49.

Page 190: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

190 Xosé M. Sánchez Sánchez

53

Signatura: LB 33.BARBIER DE MONTAULT, X., Mgr. – Traité d’iconographie chrétienne ; vol. I. –

París ; 1890.513 pp. Francés. 232x161 mm. Contén ilustracións.

54

Signatura: LB 34.LLAMAS Y MOLINA, Sancho de, D. – Comentario crítico-jurídico-literal á

las ochenta y tres Leyes de Toro ; vol. I. – Madrid ; 1827.XII+350 pp. Castelán. 309x210 mm.

55

Signatura: LB 35.VILLA-AMIL Y CASTRO, José, D. – Exposición histórico-europea. Catálogo

de los objetos de Galicia. – Madrid ; 1892.39+111 pp. Castelán. 203x150 mm. Contén ilustracións. Dedicatoria do

autor a López Ferreiro.

56

Signatura: LB 36.RODRÍGUEZ DE LEDESMA, Francisco, D. – Discurso sobre el Voto de

Santiago, o sea demostración de la falsedad del privilegio en que se funda, y de la injus-ticia de su exâcción, para precaver de error á los que, sin tener noticia de los hechos yreflexîones que en él se reunen, leyeren la obra que con el título de Diploma de Ramiro Iha publicado E. P. M. F. P. R. – Madrid ; 1805.

VI+88 pp. Castelán. 215x150 mm.

57

Signatura: LB 37.Excelentisimos Señores Secretarios de estado y del despacho de Hacienda. –

Post. 1823.Castelán. 203x160 mm. Manuscrito.

Page 191: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 191

58

Signatura: LB 38.Constituciones de la Real Congregación Nacional del Apóstol Santiago, estable-

cida en Madrid por los naturales y originarios del Reyno de Galicia. – Madrid ; 1806.110 pp. Castelán. 154x100 mm. Contén un gravado.

59

Signatura: LB 39.DEMAY, G. – Le costume au Moyen Age d’apres les sceaux. – París ; 1880.496 pp. Francés. 272x180 mm. Contén ilustracións.

60

Signatura: LB 40.PARÍS, Pierre. – Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive ; vol. I, II. –

París ; 1903-1904.Francés. 281x190 mm. Contén ilustracións e fotografías.

61

Signatura: LB 41.HOPE, Th. ; BARON, A. (tradutor). – Histoire de l’architecture ; vol I. –

Bruxelas ; 1839.503 pp. Francés. 231x150 mm.

62

Signatura: LB 42.FITA Y COLOMÉ, Fidel, R. P. – Actas inéditas de siete concilios españoles

celebrados desde el año 1282 hasta el de 1314. – Madrid ; 1882.245 pp. Castelán. 243x155 mm. Dedicatoria do autor a López Ferreiro.

Page 192: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

192 Xosé M. Sánchez Sánchez

63

Signatura: LB 43.MUÑOZ Y ROMERO, Tomás, D. – Colección de fueros municipales y cartas

pueblas. – Madrid ; 1847.558 pp. Castelán. 253x176 mm.

64

Signatura: LB 44.LÓPEZ FERREIRO, Antonio, D. – Fueros municipales de Santiago y de su tie-

rra ; vols. I, II. – Madrid ; 1895.Castelán. 239x166 mm. Dedicatoria de «C. R. de B.» ao Padre Celestino

García Romero.

65

Signatura: LB 45.LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. – Historia de la Arquitectura Cristiana

Española en la Edad Media ; vols. I, II. – Madrid ; 1908-1909.Castelán. 317x215 mm. Contén fotografías e ilustracións.

66

Signatura: LB 46.CAGNAT, René. – Cours d’epigraphie latine. – 2ª ed. – París ; 1890.XXVI+437 pp. Francés. 242x159 mm.

67

Signatura: LB 47.Colección de privilegios, franquezas, exenciones y fueros, concedidos a varios

pueblos y corporaciones de la Corona de Castilla ; vol. V. – Madrid ; 1830.XXVII+747 pp. Castelán. 239x160 mm.

Page 193: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 193

68

Signatura: LB 48. FITA, Fidel, R. P. – Colección de artículos escritos y publicados por el R.P. Fidel

Fita en el Boletín de la Real Academia de la Historia ; t. III. – Madrid ; 1885.Paxinación individual dos artigos. Nt. ms. na portada.

69

Signatura: LB 49.LAMBERTINIS, Card. de. – De festis Domini Nostri Jesuchristi, et Beatæ

Mariæ Virginis ; vol. II. – Madrid ; 1768.526 pp. Latín. 209x151 mm.

70

Signatura: LB 50.DOZY, R. – Histoire des musulmans d’Espagne jusqu’a la conquête de

l’Andalousie par les Almoravides (711-1110) ; vols. I-IV. – Leyde ; 1861.Francés. 200x130 mm.

71

Signatura: LB 51.Nouveau Dictionnaire historique ; vol. IV (GAL-JET). – 7ª ed. – Caen, Lyon ;

1789.718 pp. Francés. 210x130 mm.

72

Signatura: LB 52.Historia de los Emperadores Romanos con sus correspondientes bustos ; vol. I. –

Madrid (?) ; 2ª metade s. XVI.Castelán. 294x216 mm. Contén ilustracións.

Page 194: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

194 Xosé M. Sánchez Sánchez

73

Signatura: LB 53.SAEZ, Liciniano, P. Fr. – Demostración histórica del verdadero valor de todas

las monedas que corrían en Castilla durante el reynado del señor Don Enrique III y desu correspondencia con las del señor Carlos IV. – Madrid ; 1796.

XXXII+520 pp. Castelán. 314x215 mm.

74

Signatura: LB 54.FLÓREZ, Henrique, P. Fr. – Clave historial con que se facilita al conocimien-

to de los hechos ocurridos desde el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. – Madrid ;1851.

280 pp. Castelán. 269x161 mm. Contén algún gravado.

75

Signatura: LB 55.LÓPEZ FERREIRO, Antonio, D. – Lecciones de Arqueología Sagrada. – 2ª

ed. – Santiago de Compostela ; 1894.569 pp. Castelán. 232x151 mm. Contén ilustracións.

76

Signatura: LB 56.BABELON, Ernest. – La gravure en pierres fines, camées et intailles. – París ;

1894. 320 pp. Francés. 210x132 mm. Contén ilustracións.

77

Signatura: LB 57.VOGT, Georges. – La Porcelaine. – París ; 1893.304 pp. Francés. 210x130 mm. Contén ilustracións.

Page 195: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 195

78

Signatura: LB 58.PÉRATÉ, André. – L’archéologie chrétienne. – París ; 1892.368 pp. Francés. 210x135 mm. Contén ilustracións.

79

Signatura: LB 59.GERSPACH. – La Mosaïque. – París ; cc. 1890.271 pp. Francés. 210x137 mm. Contén ilustracións.

80

Signatura: LB 60.LECOY DE LA MARCHE, Richard Albert. – Les manuscrits et la miniature. –

París ; cc. 1890.357 pp. Francés. 211x140 mm. Contén ilustracións.

81

Signatura: LB 61.DECK, Théodore. – La Faïence. – París ; 1887.300 pp. Francés. 211x130 mm. Contén ilustracións.

82

Signatura: LB 62.DELABORDE, Le Vte. Henri. – La Gravure. Précis élémentaire de ses origi-

nes, de ses procédés et de son histoire. – París ; cc. 1890.304 pp. Francés. 210x131 mm. Contén ilustracións.

Page 196: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

196 Xosé M. Sánchez Sánchez

83

Signatura: LB 63.LEFORT, Paul. – La peinture espagnole. – París ; 1893.304 pp. Francés. 210x130 mm. Contén ilustracións.

84

Signatura: LB 64.MANTZ, Paul. – La peinture française du IXe siècle a la fin du XVIe. – París ;

1897.288 pp. Francés. 210x138 mm. Contén ilustracións.

85

Signatura: LB 65.CORROYER, Édouard. – L’architecture romane. – París ; 1888.320 pp. Francés. 210x135 mm. Contén ilustracións.

86

Signatura: LB 66.BABELON, Ernest. – Manuel d’archéologie orientale. – París ; 1888.318 pp. Francés. 210x135 mm. Contén ilustracións.

87

Signatura: LB 67.WAUTERS, A-J. – La peinture flamande. – París ; cc. 1883.408 pp. Francés. 210x139 mm. Contén ilustracións.

88

Signatura: LB 68.LECOY DE LA MARCHE, Richard Albert. – Les sceaux. – París ; 1889.320 pp. Francés. 210x136 mm. Contén ilustracións.

Page 197: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 197

89

Signatura: LB 69.TORRES VILLARROEL, Diego de, Dr. D. – Sueños morales, visiones y visi-

tas de Torres con Don Francisco de Quevedo por Madrid. – Madrid ; 1796.10+272 pp. Castelán. 202x150 mm.

90

Signatura: LB 70.CORTÉS Y LÓPEZ, Miguel, D. – Diccionario goegráfico-histórico de la

España antigua tarraconense, bética y lusitana, con la correspondencia de sus regiones,ciudades, montes, ríos, caminos, puertos e islas a las conocidas en nuestros días ; vol. I. –Madrid ; 1835.

6+395 pp. Castelán. 207x153 mm.

91

Signatura: LB 71.AMAT, Félix, D. – Tratado de la Iglesia de Jesuchristo ; vol. IX. – Barcelona ;

1800.XX+388 pp. Castelán. 210x155 mm.

92

Signatura: LB 72.Plano geométrico de la ciudad de Sevilla. – Madrid ; 1788.Castelán. 885x1392 mm.

93

Signatura: LB 73.ISLA, José Francisco, R. P. – Triunfo del amor, y de la lealtad. Día grande de

Navarra en la festiva, pronta, gloriosa aclamación del serenísimo cathólico rey DonFernando II de Navarra y VI de Castilla. – Madrid ; 1746.

12+92 pp. Castelán. 213x145 mm.

Page 198: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

198 Xosé M. Sánchez Sánchez

94

Signatura: LB 74.REUSENS. – Éléments d’archéologie chrétienne ; vols. I, II. – 2ª ed. – París ;

1890.Francés. 247x165. Contén ilustracións.

95

Signatura: LB 75.JUBAINVILLE, H. D’Arbois de. – Les premiers habitants de l’Europe, d’apres

les écrivains de l’Antiquité et les travaux des linguistes ; vols. I, II. – 2ª ed. – París ;1889.

Francés. 244x160 mm.

96

Signatura: LB 76.RODRÍGUEZ, Manuel R., D. – Orígen filológico del idioma gallego. Apuntes

gramaticales sobre el romance gallego de la Crónica Troyana. – A Coruña ; 1898.87 pp. Castelán. 332x235 mm.

97

Signatura: LB 77.GÁNDARA, Felipe de la, P. M. Fr. – El cisne occidental canta las palmas y

trivnfos eclesiásticos del reino de Galicia. Ganados por svs hijos insignes, santos, y varo-nes ilustres, y ilustrísimos mártires, pontífices, vírgenes, confessores, doctores, y escritoresque los han merecido en la Iglesia Militante, para Reinar con Dios en la Triunfante ; vol.II. – Madrid ; 1653.

6+424+40 pp. Castelán. 291x216 mm. Contén gravados.

Page 199: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 199

98

Signatura: LB 78.GÁNDARA, Felipe de la, P. M. Fr. – Nobiliario, armas, y triunfos de Galicia.

Hechos heróicos de svs hijos, y elogios de sv nobleza, y de la mayor de España y Europa.– Madrid ; 1677.

14+676+5 pp. Castelán. 310x215 mm. Contén gravados.

99

Signatura: LB 79.OROSIO, Paulo. – Adversus paganos historiarum libri septem, ut et

Apologeticus conta pelagium de arbitrii libertate. – Lyon ; 1738.38+633 pp. Latín. 258x203 mm. Contén gravados.

100

Signatura: LB 80.Tomo primero de las Leyes de recopilación, que contiene los libros primero,

segundo, tercero, quarto, i quinto ; vol. I. – Madrid ; 1772.8+897 pp. Castelán. 351x228 mm.

101

Signatura: LB 81.SARMIENTO, Martín, Fr. – Discurso crítico sobre el origen de los maragatos.

– Post. 1787.97 pp. Castelán. 272x204 mm. Manuscrito.

102

Signatura: LB 82.SARMIENTO, Martín, Fr. – [Obras do P. M. Sarmiento]. – Finais s. XVIII-

-ppios. XIX.158 pp. Castelán. 211x152 mm. Caderno manuscrito, no que foron

copiados extractos dalgunhas obras do Padre Sarmiento.

Page 200: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

200 Xosé M. Sánchez Sánchez

103

Signatura: LB 83.Un afecto a la Apóstólica Iglesia de Señor Santiago, y zeloso de sus grandes pre-

rrogativas, y lustre. Contra un papel anónimo irreverente y opuesto a ellas. – s. XVIII. –118 pp.

Castelán. 289x204 mm. Triplicado.

104

Signatura: LB 84.Apología en favor de la Santa Iglesia de Santiago en razón de la renta de Votos

que cobra. – Santiago de Compostela ; 1813.319+VIII pp. Castelán. 220x158 mm.

105

Signatura: LB 85.FERNÁNDEZ VARELA, Manuel, D. – Oración que a la inmortal memoria del

Sr. D. Alonso de Fonseca, arzobispo de Santiago y de Toledo, capellán mayor del estadodel señor emperador Carlos V, proto-notario de León, canciller mayor de castilla&c.&c.&c. dixo, estando presentes el Ilustrísimo Cabildo, Universidad y Ayuntamientode la Ciudad de Santiago D. Manuel Fernández Varela. – Madrid ; 1798.

63 pp. Castelán. 206x137 mm. Contén un gravado de D. Alonso deFonseca.

106

Signatura: LB 86.GARCÍA XIMENEZ, Íñigo, P. M. Fr. – Oración fúnebre que en las honras cele-

bradas el 22 de marzo de 1825 por el Real Monasterio de San Martín de Santiago, á labuena memoria de su esclarecido hijo el Rmo. P. Mro. Fray Juan Ron, general que fué dela Congegación benedictina de España dijo el P. M. Fr. Íñigo García Ximénez. – Santiagode Compostela ; post. 1825.

80 pp. Castelán. 201x150 mm.

Page 201: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 201

107

Signatura: LB 87.ROMERO DE LEYS, Isidro, D. – Informe jurídico, legal, manifiesto, y res-

puesta cabal, por el Doctor Don Antonio Phelipe Rodriguez, Colegial Actual en el Colegiode San Clemente de Passantes, de la Ciudad de Santiago, Reyno de Galicia, al papel. –post. 1731.

52 fols. Castelán. 293x198 mm. Inclúe un gravado. Incompleto; rematano fol. 52.

108

Signatura: LB 88.Informacion en derecho, en favor del Arzobispo, Dean, i Cabildo de la Santa

Iglesia Metropolitana de Santiago: En el Pleito con los Concejos, i vecinos de las Ciudades,Villas, i lugares de los Arzobispados de Toledo, de Tajo a esta parte, Burgos, i Obispadosde Siguenza, Osma, Calahorra, i Palencia: Sobre los Votos. – Reimpresión. – Santiagode Compostela ; 1771.

159+72 pp. Castelán. 294x200. A edición orixinal é de 1610.

109

Signatura: LB 89.Manifiesto, Respuesta, y Satisfacción Jurídica a la quexa dada por el reverendo

Arzobispo de Granada sobre la Exacción y Cobranza del Voto de Santiago: y a lo en suvirtud expuesto. – Santiago de Compostela ; 1769.

274 pp. Castelán. 283x200 mm. Inclúe gravados. Duplicado.

110

Signatura: LB 90.Discursus Historicus. In quoper rerum gestarum Seriem demonstratur S. Regem

Ferdinandum III. & Alphonsum X. cognomento sapientem illius filium... – Nápoles (?) ;1681.

158 pp. Latín. 296x216 mm. Sen foliar. Sen tapa nin cuberta. Non apare-ce título, autor, lugar ou ano de edición.

Bibl.- PALAU, A., Manual, cit., t. IV, 1951, p. 478, n.º 74470.

Page 202: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

202 Xosé M. Sánchez Sánchez

111

Signatura: LB 91.HUERTA Y VEGA, Francisco Xavier Manuel, Dr. D. – Anales de el Reyno de

Galicia ; vols. I-II. – Santiago de Compostela ; 1733-1736.Castelán. 280x195 mm. Inclúe gravados. Triplicado o tomo I.

112

Signatura: LB 92.MUÑOZ, Bartolomé. – Bula del Santísimo Padre Pio VI, de gloriosa memoria,

por la qual se condenan muchas de las proposiciones de un libro impreso en idioma ita-liano con el titulo de «Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell’annoMCCCLXXXVI.=In Pistoja per Atto Bracali, Stampatore Vescovile.= Con approvazione». –Madrid ; 1801.

6+48 pp. Castelán. 317x225 mm. Foliado.

113

Signatura: LB 92.Disertación del [...] Oviedo sobre la proposicion que intentó defender en la Real

Union de Oviedo a saber: «Jesuchristo en la moral de su Evangelio nada mas hizo quesublimar los preceptos de la Filosofia». – 1799.

5 fols. Castelán. 317x225 mm. Sen foliar. Manuscrito.

114

Signatura: LB 92.Metodo y formula que han de seguir los juezes comissionados reales en la venta

de Bienes eclesiasticos. – Madrid ; 1806.3 pp. Castelán. 317x225 mm. Sen foliar. Manuscrito.

115

Signatura: LB 92.[Varios] (ver notas). – Ppios. s. XIX.Castelán. 317x225 mm. Ademais das obras referidas coa mesma Signatura

(LB-92), neste volume encadérnanse xuntas varias disposicións impresas, coma

Page 203: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 203

cédulas reais ou bulas, relacionadas con institucións eclesiásticas ou cartas oficiais,así como copias manuscritas de varios memoriais.

116

Signatura: LB 92.Varios apuntamientos utiles y curiosos especialmente para un eclesiastico.129 fols. Castelán. 317x225 mm. Foliado. Manuscrito. Moi deteriorado

en varias partes -por humidade probablemente- e practicamente ilexible.

117

Signatura: LB 93.HEVIA BOLAÑOS, Juan de. – Curia Filípica ; vols. I-II. – Reimpresión. –

Madrid ; 1776.520+74 pp. Castelán. 309x215 mm.

118

Signatura: LB 94.CALDERÓN, Antonio, Dr. D. ; PARDO VILLAROEL, Jerónimo, R. P. –

Excellencias y primacía del Apostol Santiago el Mayor, vnico patrón de España, yCapitan General de las armas catholicas ; vols. I-II. – Madrid ; 1657-1658.

Castelán. 292x205 mm. Inclúe un gravado.

119

Signatura: LB 95.LOZADA QUIROGA, Pedro de. – Defensa del vnico y singvlar Patronazgo de

las Españas, perteneciente al glorioso Apostol Santiago Zebedeo. – Santiago deCompostela ; 1628.

18 pp. Castelán. 309x220 mm.

Page 204: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

204 Xosé M. Sánchez Sánchez

120

Signatura: LB 96/1.Compte rendu du troisème Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894. Neuvième section-Art Chrétien. – Bruxelas ;1895.

84 pp. Francés. 241x160 mm.

121

Signatura: LB 96/1.Compte rendu du troisème Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894. Quatreme section-Sciencies Juridiques et éco-nomiques. – Bruxelas ; 1895.

217 pp. Francés. 241x160 mm.

122

Signatura: LB 96/1.Compte rendu du troisème Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894. Septième section-Sciencies Mathemathiqueset naturelles. – Bruxelas ; 1895.

346 pp. Francés. 241x160 mm.

123

Signatura: LB 96/1.Compte rendu du troisème Congrès Scientifique International des catholiques tenu a

Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894. Sixième section-Philologie. – Bruxelas ; 1895.202 pp. Francés. 241x160 mm. Inclúe ilustracións.

124

Signatura: LB 96/1.Compte rendu du troisème Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894. Troisème section-Sciencies Philosophiques. –Bruxelas ; 1895.

332 pp. Francés. 241x160 mm.

Page 205: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 205

125

Signatura: LB 96/2.Compte rendu du troisème Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894. Cinquième section-Sciences Historiques. –Bruxelas ; 1895.

496 pp. Francés. 252x166 mm.

126

Signatura: LB 96/3.Compte rendu du troisème Congrès Scientifique International des catholiques tenu a

Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894. Huitième section-Anthropologie. – Bruxelas ; 1895.315 pp. Francés. 250x162 mm.

127

Signatura: LB 96/4.Compte rendu du troisème Congrès Scientifique International des catholiques tenu a

Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894. Sixième section-Philologie. – Bruxelas ; 1895.203 pp. Francés. 254x162 mm.

128

Signatura: LB 97/1.Compte rendu du quatrième Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897. Cinquième section-Sciences Historiques. –– Friburgo (Suíza) ; 1898.

468 pp. 242x160 mm. Artigos en alemán, francés e italiano.

129

Signatura: LB 97/1.Compte rendu du quatrième Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897. Quatrième section-Sciences Juridiques,économiques et sociales. – Friburgo (Suíza) ; 1898.

404 pp. 242x160 mm. Artigos en castelán, alemán, francés e italiano.

Page 206: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

206 Xosé M. Sánchez Sánchez

130

Signatura: LB 97/1.Compte rendu du quatrième Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897. Troisième section-SciencesPhilosophiques. – Friburgo (Suíza) ; 1898.

719 pp. 242x160 mm. Artigos en castelán, alemán, francés, italiano einglés.

131

Signatura: LB 97/2.Compte rendu du quatrième Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897. Dixième section-Art chrétien,Archéologie, Épigraphie. – Friburgo (Suíza) ; 1898.

211 pp. 251x164 mm. Artigos en alemán, francés, latín e inglés.

132

Signatura: LB 97/3.Compte rendu du quatrième Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897. Sixième section-Sciences Philologiques. –Friburgo (Suíza) ; 1898.

276 pp. 252x160 mm. Artigos en alemán e francés.

133

Signatura: LB 97/4.Compte rendu du quatrième Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897. Quatrième section-Sciences Juridiques,Économiques et Sociales. – Friburgo (Suíza) ; 1898.

404 pp. 252x158 mm. Artigos en alemán e francés, castelán e italiano.

Page 207: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 207

134

Signatura: LB 97/5.Compte rendu du quatrième Congrès Scientifique International des catholiques

tenu a Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897. Cinquième section-Sciences Historiques.– Friburgo (Suíza) ; 1898.

468 pp. 253x161 mm. Inclúe ilustracións. Artigos en alemán e francés,castelán e italiano.

135

Signatura: LB 98.LACROIX, Paul. – Vie militaire et religieuse au Moyen Age et a l’epoque de la

Renaissance. – 4ª ed. – París; 1877.577 pp. Francés. 288x197 mm. Abundantes ilustracións.

136

Signatura: LB 99.LACROIX, Paul. – Moeurs, usages et costumes au Moyen Age et a l’epoque de

la Renaissance. – 6ª ed. – París ; 1878.603 pp. Francés. 287x197 mm. Abundantes ilustracións.

137

Signatura: LB 100.LÓPEZ DE AYALA, Pedro, D. – Crónicas de los reyes de Castilla Don Pedro,

Don Enrique II, Don Juan I, Don Enrique III ; vol. II. – Madrid ; 1780.XXVIII+664 pp. Castelán. 262x195 mm. Inclúe gravados.

138

Signatura: LB 101.ASSO Y DEL RIO, Ignacio Jordán de, D. ; MANUEL Y RODRÍGUEZ, Miguel

de, D. – El Fuero viejo de Castilla, sacado y comprobado con el exemplar de la misma obra,que existe en la Real Biblioteca de esta Corte, y con otros MSS. – Madrid ; 1771.

LVI+143 pp. Castelán. 307x200 mm. Inclúe gravados.

Page 208: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

208 Xosé M. Sánchez Sánchez

139

Signatura: LB 102.RUPIN, Ernest. – L’oeuvre de Limoges ; vols. I-II. – París ; 1890.Francés. 322x253 mm. Inclúe ilustracións.

140

Signatura: LB 103.ALLARD, Paul. – Histoire des Persécutions pendant les deux premiers siècles. –

2ª ed. – París ; 1892.XL+471 pp. Francés. 226x145 mm.

141

Signatura: LB 104.ALLARD, Paul. – Histoire des Persécutions pendant la première moité du troi-

sième siècle. – 2ª ed. – París ; 1894.XV+544 pp. Francés. 226x145 mm. Incompleto. Sen cuberta e sen a

derradeira p. do índice.

142

Signatura: LB 105.ALLARD, Paul. – Les dernières persécutions du troisième siècle. – 2ª ed. –

París ; 1887.XVII+408 pp. Francés. 226x145 mm. Incompleto. Sen a derradeira p. do

índice.

143

Signatura: LB 106.Litterae quibus Concilii Ponvicialis Compostellani acta et decreta apostolicae

sedis examini et recognitioni a RMIS. Metropolita ac suffraganeis fuerunt subjecta... –Post. 1887.

XVI+182 pp. Latín. 233x150 mm. Incompleto. Sen cuberta e pp. ata IX.Recolle actas e decretos do concilio celebrado en Compostela en 1887.

Page 209: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 209

144

Signatura: LB 107.BRUTAILS, J.-A. – L’archéologie du Moyen Age et ses methodes. – París ;

1900.XII+234 pp. Francés. 228x141 mm.

145

Signatura: LB 108.LÓPEZ FERREIRO, Antonio, D. – Historia de la Santa A. M. Iglesia de

Santiago de Compostela ; vol. I. – Santiago de Compostela ; 1898.456 pp. Castelán. 256x179 mm. Inclúe ilustracións. Incompleto; fáltanlle

as últimas follas do índice.

146

Signatura: LB 109.AYUSO, F. G., D. – Ensayo crítico de Gramática comparada de los idiomas

indoeuropeos Sanskrit, Zend, Latín, Griego, Antiguo eslavo, Litauico, Godo, Antiguo ale-mán y Armenio ; vol. I. – Madrid ; post. 1876.

LXIV+47+295 pp. Castelán. 250x170 mm.

147

Signatura: LB 110.Catalogus Codicum Hagiographicorum Bibliothecae Regiae Bruxellensis ; vols.

I-II. – Bruxelas ; 1886-1889.Francés. 253x164 mm.

148

Signatura: LB 111.BECERRA ARMESTO, Benigno. – Votos al Hijo del Trueno. Tradición históri-

ca caballeresca compostelana del siglo XVI. – Santiago de Compostela ; 1899.145 pp. Castelán. 223x162 mm. Dedicatoria do autor, do 28 de outubro

de 1909.

Page 210: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

210 Xosé M. Sánchez Sánchez

149

Signatura: LB 112.ROBERT, Ulysse. – Histoire du pape Calixte II. – París ; 1891.XXVI+262 pp. Francés. 272x176 mm.

150

Signatura: LB 113.LÓPEZ FERREIRO, Antonio, D. – Don Alfonso VII, rey de Galicia, y su ayo

el conde de Traba. – Santiago de Compostela ; 1885.137 pp. Castelán. 215x158 mm.

151

Signatura: LB 114.LÓPEZ FERREIRO, Antonio, D. – A tecedeira de Bonaval. Episodio da hes-

torea de Compostela no sigro XVI. – A Coruña ; 1895.355 pp. Galego. 186x118 mm.

152

Signatura: LB 115.SANDOVAL, Prudencio de, F. – Chrónica del ínclito emperador de España,

don Alonso VII, deste nombre rey de Castilla y León, hijo de don Ramón de Borgoña, yde doña Hurraca, reyna propietaria de Castilla. – Madrid ; 1600.

11+491 pp. Castelán. 296x211 mm. Inclúe gravados.

153

Signatura: LB 116.FABIUS, Michael. – Castellana praetensae Aperitionis. – Roma ; 1704.4 fols. Latín. 316x216 mm. Foliado a man.

Page 211: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 211

154

Signatura: LB 116.De Veneratione Sanctorum ac de honoribus permissis nondum canonitatis cum

approbatione episcoporum. – Post. 1588.11 fols. Latín. 316x216 mm. Foliado (pero con foliación 186-196).

Manuscrito. Datación en función das obras citadas no primeiro fol.

155

Signatura: LB 116.MOLINES DECANO, P. – Decission de la Sacra Rota, dada à favor de los

Monjes de la Orden de S. Bernardo, de la congregación de Castilla, Leon y Galicia, natu-rales de dicho Reyno de Galicia, y dilatadas Provincias de Campos quienes se incluye elReyno de Leon, y la mayor parte del de Castilla, contra los monjes de la mismaCongregación, oriundos de Alcarria, Mancha y Castilla la Nueva. – Roma ; 1704.

8 fols. Latín. 316x216 mm. Foliado.

156

Signatura: LB 116.Declamación Parentética contra los ambiciosos conatos de los monges, que oy

solicitan en Roma turbar la paz, y alterar el presente govierno de la Congregación de N.P. San Bernardo de las coronas de León y Castilla. – Ppios. s. XVIII.

85 pp. Castelán. 316x216 mm. Foliado.Bibl.- PALAU, A., Manual, cit., t. IV, 1951, p. 325, n.º 69378.

157

Signatura: LB 116.SANTELNES (?) Y GUEVARA, Juan, P. – Defensa que haze un devoto por las

afligidas animas del Purgatorio amigas de Dios, confirmadas en su amistad y grazia con-tra la impiedad de estos tiempos que las defrauda de las missas y sacrificios que dexanfundadas o se fundaron despues que salieron de esta vida sancta. – Madrid ; 1696.

7 fols. Castelán. 316x216 mm. Sen foliar. Manuscrito.

Page 212: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

212 Xosé M. Sánchez Sánchez

158

Signatura: LB 116.MOSCOSO Y CÓRDOBA, Cristóbal, Lic. – Discurso del licenziado Don

Christobal de Moscoso y Cordoba del consejo de Su Magestad en el Real de Justicia enquanto si es licito a los Reyes Venideros los oficios de administracion de justicia y que sin-tio en esto Santo Thomas. – 1ª metade s. XVII.

24 fols. Castelán. 316x216 mm. Foliado (pero con foliación 413-439).Manuscrito.

159

Signatura: LB 116.Disertio vnica. De grauitate et inexcusauilitate precaui faudantium aut non

soluentium tributa Regia prasertim in Hispania. – finais. s. XVI-s. XVII.25 fols. Latín. 316x216 mm. Foliado.

160

Signatura: LB 116.MOLINES DECANO, P.Doctissimae duae decissiones svpremi Tribunalis Sacrae Rotae, in favorem

Monachorum Cisterciensium en Regnis Legionis, Galleciae, Provinciisqùe de Camposoriundorum obtentuae; quarum prima est super validitate Concordiae seu bullarumBipartitae: Secunda super remissoria, & compulsoria, &c. – 1705.

10 fols. Latín. 316x216 mm. Foliado.

161

Signatura: LB 116.Doña Ana Maria de la Paz, viuda de Isidro Polo, Mercader de Cereria, y

Confiteria en Valladolid, otorgo su testamento el dia nueve de Março de 1700, abiertoporque el escribano... – Post. 1701.

18 fols. Castelán. 316x216 mm. Foliado.

Page 213: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 213

162

Signatura: LB 116.MALDONADO, Ángel, R. P. Fr. – Humilis deprecatio ad S. D. N. Clementem

Vndecimum, Divina Providencia Pontificem Maximum. – 1700-1721.3 fols. Latín. 316x216 mm. Foliado.

163

Signatura: LB 116.IESVS por el fiscal de la Audiencia Real de Galicia con el Arzobispo de Santiago.14 fols. Castelán. 316x216 mm. Foliado.

164

Signatura: LB 116.SIERRA, Francisco, Lcdo. – Informacion en derecho, por parte de Andres

Ximenez, Cauallero del abito de Christo, en el Reyno de Portugal, y consortes, en la pre-tension con el Rey Don Phelippe III nuestro Señor, sobre lo contenido en la relacion infras-cripta. – Salamanca ; 1605.

8 fols. Latín. 316x216 mm. Foliado.

165

Signatura: LB 116.ESPINO DE CÁCERES, Diego, Dr. – Instrvction y reglas para passar en la

facultad de Canones y Leyes, ansi para los que de proposito pretenden passar el Curso delos quatro años, como para los que no tienen caudal, y pretenden con breue tiempo de pasan-tes tratar de abogar. – Salamanca ; 1591.

7 pp. Castelán. 316x216 mm. Foliado.

166

Signatura: LB 116.Isonomia, sev de ratione interpretandi, & conciliandi Iuris vtrisque. – s. XVI.4 fols. Latín. 316x216 mm. Sen foliar.

Page 214: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

214 Xosé M. Sánchez Sánchez

167

Signatura: LB 116.VV. AA. – Libellvs suplex ad SS. D. N. Innocentius divina providencia papem

Duodecimum pro congregatione Cisterciensi B. Bernardi Regnorum Castellae & Legionis. –1721-1724.

9 pp. Latín. 316x216 mm. Foliado.

168

Signatura: LB 116.MARZILLA, Pedro, Fr. – Memorial que los monges Confessores del monaste-

rio de S. Martin de Santiago de la Orden de S. Benito dan al Illustrisimo PrincipeMaximiliano de Austria Arçobispo de Sanctiago, acerca de la frequencia con que esprouechoso a los seglares recibir el Sanctisimo Sacramento. – cc. 1613.

16 pp. Castelán. 316x216 mm. Foliado. Referencia a adicións posterioresa este memorial en Palau3.

169

Signatura: LB 116.PACHECO DE GUZMÁN, Francisco, Dr.Nova Interpretatio ad tex. inc. qvanto 18 de IvreIvrando. – s. XVII (?).16 pp. Latín. 316x216 mm. Foliado.

170

Signatura: LB 116.VILLAROEL, Manuel, Fr. – Question cortesana entre sabios y valientes, vale-

rosos y discretos sobre qual es prenda mas honrrada: La Ciencia o la Espada. – s. XVIII.9 fols. Castelán. 316x216 mm. Foliado. Manuscrito.

3 Ibidem, t. VIII, 1954-55, p. 326, n.º 156732.

Page 215: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 215

171

Signatura: LB 116.Rayos del Sol de la verdad contra las nieblas de la vanidad, y sombras de la

ambición, esparcidas en vn execrable libelo, que se intitula: Manifiesto breve, y verídicode la opresión, y sinrazones, que se padecen en la Religión de Nuestro Padre SanBernardo. – 1700.

18 fols. Castelán. 316x216 mm. Foliado.

172

Signatura: LB 116.Relacion de lo qve passa en el negocio del Illustrisimo Marques de Mondejar,

sobre la muerte que le imputan de Rodrigo Roson, su moço de Cámara. – 1586.10 fols. Castelán. 316x216 mm. Sen foliar.

173

Signatura: LB 116.CARRALÇAR, Edmundo, Fr. – Verdad a las claras. Discurso y alegato apolo-

gético por la Religion de San Bernardo, y Observancia de los Reynos de Castilla, y Leon,en la causa que litiga contra algunos Monges naturales de Campos, y Galicia, en la Curiaromana... – s. XVIII.

52 fols. Castelán. 316x216 mm. Foliado.

174

Signatura: LB 117.Libro de minutas. Libellus causis ciuilibus debet continere... – S. XVIII.219 pp. Castelán. 303x211 mm. Copia manuscrita.

175

Signatura: LB 118. S.MARIA, Honorato, R. P. – Animadversiones in regulas et usum critices, spec-

tantes ad historiam ecclesiae, Opera Patrum, Acta antiquorum Martyrum, Gesta

Page 216: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

216 Xosé M. Sánchez Sánchez

Sanctorum; aqtque ad rationem interpretandi SacrasLitteras, traditam a Scriptore quon-dam, tanquam omnium, quotquot hactenus prodierunt, accuratissimam ; vols. I-III. –Venecia ; 1751.

Latín. 258x193 mm. Inclúe táboas despregables.

176

Signatura: LB 119.Historia de la Santa Iglesia de Orense. – S. XVII.412 pp. Castelán. 217x149 mm. Incompleto. Faltan as pp. ata a 67.

177

Signatura: LB 120.IRAYZOS, Fermín, D. – Instrucción acerca de las rubricas generales del misal,

ceremonias de la misa rezada, y cantada. – Madrid ; 1784.16+399 pp. Castelán. 210x153 mm.

178

Signatura: LB 121.LA-SERNA, Juan, D. (trad.). – Diccionario geográfico ; vols. I-III. – 2ª ed. –

Madrid ; 1763.Castelán. 211x149 mm.

179

Signatura: LB 122.FLÓREZ, Henrique, R. P. M. Fr. – Clave historial con que se abre la puerta á

la historia eclesiástica y política, Chronología de los Papas, y Emperadores, Reyes deEspaña, Italia, y Francia, con los orígenes de todas las Monarquías, Concilios, Hereges,Santos, Escritores, y Sucesos memorables de cada Siglo. – 15ª ed. – Madrid ; 1798.

XXXVIII+448 pp. Castelán. 214x151 mm. Inclúe gravados.

Page 217: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 217

180

Signatura: LB 123.GUTIÉRREZ, Pascual Ramón, D. – Descripción general de la Europa, y par-

ticular de sus estados y cortes, especialmente de las Ciudades, Villas y Pueblos más nota-bles de España ; vol. I. – Madrid ; 1791.

10+419 pp. Castelán. 179x120 mm. Ten anotacións manuscritas, proba-blemente non de López Ferreiro senón anteriores.

181

Signatura: LB 124.FLÓREZ, Henrique, R. P. M. Fr. – Clave geographica para aprender

Geographia los que no tienen maestro. – Madrid ; 1769.VIII+323 pp. Castelán. 158x100 mm. Inclúe gravados. Duplicado, cun

exemplar que data a edición en 1779.

182

Signatura: LB 125.Recopilación de penas militares, según ordenanza, y reales órdenes, hasta

noviembre de 1806. – Reimpresión – Santiago de Compostela ; 1812.16+214 pp. Castelán. 148x100 mm. Inclúe un gravado.

183

Signatura: LB 126.Boletín de la Real Academia de la Historia ; n.º 7, 11, 20-29, 31, 33-35, 40-

-41. – Madrid ; 1885-1902.Castelán. 233x160 mm. Números soltos: 1903 (febreiro a xuño), 1906

(xaneiro, xuño a outubro), 1907 (marzal a novembro), 1908 (febreiro, marzal,maio a setembro, decembro), 1909 (xaneiro, xuño e outubro) e 1911 (setembro anovembro).

Page 218: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

218 Xosé M. Sánchez Sánchez

184

Signatura: LB 127/1.LÓPEZ FERREIRO, Antonio, D. – La Galicia Histórica. Estudios. – Santiago

de Compostela ; 1901-1903.814 pp. Castelán. 241x160 mm. Duplicado en números soltos 1901

(xullo-agosto, novembro-decembro), 1902 (xaneiro a xuño) e 1903 (xaneiro--febreiro e xullo-agosto). Asinados por López Ferreiro.

185

Signatura: LB 127/2.LÓPEZ FERREIRO, Antonio, D. – La Galicia Histórica. Documentos. –

Santiago de Compostela ; 1901-1903.632+180 pp. Castelán. 241x160 mm. Duplicado en números soltos 1901

(xullo-agosto, novembro-decembro), 1902 (xaneiro a xuño) e 1903 (xaneiro--febreiro e xullo-agosto). Asinados por López Ferreiro.

186

Signatura: LB 128.Crónica Troyana escrita en Gallego (siglo XIV). Facsímil del folio XXVII del códi-

ce I-i-67 de la B. N. – Castelán e galego.1 p. 305x320 mm. Roto en dous pola metade.

187

Signatura: LB 129.Boletín de la Real Academia Gallega ; n.º 3-8. – A Coruña ; 1909-1914.Castelán. 249x168 mm.

188

Signatura: LB 130. Galicia. Revista regional de ciencias, letras, artes, folk-lore,etc. Ano I 1-6, 8, 10-12; ano II 1-2. A Coruña. 1887-1888. Castelán. 237x164 mm.

Page 219: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 219

189

Signatura: LB 131.MURUAIS, Andrés. – 1883(?).XLI+79 pp. Galego. 242x161 mm. Libro de poemas incompleto. Faltan as

pp. ata XXXIII.

190

Signatura: LB 132.Boletín oficial eclesiástico del obispado de Badajoz ; n.º 20. – Badaxoz ; 1892.8 pp. Castelán. 221x161 mm.

191

Signatura: LB 133.Boletín oficial del Arzobispado de Santiago ; n.º 1636. – Santiago de

Compostela ; 1901.16 pp. Castelán. 247x155.

192

Signatura: LB 134.El eco de la verdad. Revista semanal, científica y literaria ; n.º 49, 53, 55, 61,

66. – Santiago de Compostela ; 1869.Castelán. 306x217 mm.

193

Signatura: LB 135.SALVÁ, Melchor, D. – Oración inaugural pronunciada en la solemne apertu-

ra del curso académico de 1861 a 1862, en la Universidad Literaria de Santiago. –Santiago de Compostela ; 1861.

46 pp. Castelán. 273x198 mm.

Page 220: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

220 Xosé M. Sánchez Sánchez

194

Signatura: LB 136.FREIRE, Francisco, Dr. D. – Discursos leídos ante el claustro de la

Universidad de Santiago en la recepción pública. – Santiago de Compostela ; 1863.106 pp. Castelán. 281x206 mm.

195

Signatura: LB 137.SÁNCHEZ MOGUEL, Antonio, D. – Discurso leído en la Universidad

Central en la solemne inauguración del curso académico de 1894 á 1895. – Madrid ;1894.

43 pp. Castelán. 275x186 mm.

196

Signatura: LB 138.BARCIA CABALLERO, Juan, D. – Curso de 1899 á 1900. Discurso inaugu-

ral. – Santiago de Compostela ; 1899.71 pp. Castelán. 303x212 mm.

197

Signatura: LB 139.VILA NADAL, Antonio, D. – Curso de 1903 á 1904. Discurso inaugural. –

Santiago de Compostela ; 1903.102 pp. Castelán. 304x212 mm.

198

Signatura: LB 140.ZAMORA CARRETE, Luis, D. – Curso de 1905 á 1906. Discurso inaugural.

– Santiago de Compostela ; 1905.92 pp. Castelán. 301x212 mm.

Page 221: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

Catálogo da Colección López Ferreiro. Biblioteca 221

199

Signatura: LB 141.Pintura en Madrid.[24] pp. Castelán. 290x200 mm. Moi incompleto; unicamente as pp. 169-

-192.

200

Signatura: LB 142.Misal Compostelano. – Ourense ; 1495.Latín. Unicamente se conservan 6 reducidos fragmentos e unha folla com-

pleta.

Page 222: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS
Page 223: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS

ÍNDICE XERAL

PRESENTACIÓNS...............................................................................................7

INTRODUCIÓN. A COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL DE D. ANTONIO LÓPEZ FERREIRO ...............................................................11

1. A Colección López Ferreiro do Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago...............................................................12

1.1. Breve presentación da Colección.......................121.2. Presentación do catálogo...................................14

2. A documentación persoal de don Antonio López Ferreiro ......153. Documentación da cidade de Santiago....................................164. Documentación relacionada con confrarías .............................175. A Igrexa de Santiago ...............................................................186. O mosteiro de San Martiño Pinario .........................................207. Sancti Spiritus de Melide ........................................................218. O mosteiro de San Domingos de Santiago ..............................229. Outra documentación salientable............................................2310. Os pergameos soltos .............................................................2511. A biblioteca de López Ferreiro ..............................................26

CATÁLOGO DA COLECCIÓN LÓPEZ FERREIRO DO ARQUIVO--BIBLIOTECA DA CATEDRAL DE SANTIAGO. DOCUMENTACIÓN ..............29

ÍNDICES.........................................................................................................137Índice cronolóxico ....................................................................139Índice onomástico.....................................................................151Índice toponímico.....................................................................165

CATÁLOGO DA COLECCIÓN LÓPEZ FERREIRO DO ARQUIVO--BIBLIOTECA DA CATEDRAL DE SANTIAGO. BIBLIOTECA........................177

Page 224: Catálogo Lopez Ferreiro - ACS