Criteris geo pau_juny2014

of 10/10
1 COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JUNY 2014 CONVOCATORIA: JUNIO 2014 GEOGRAFIA GEOGRAFÍA CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN Qüestió 1ª (2,5 punts). La resposta correcta és: Observatori 1 (posició H), Observatori 2 (posició F) i Observatori 3 (posició E). La duració de la sequera és la següent: Observatori 1 (un mes o cap, s’accepten ambdues respostes); Observatori 2 (4 o 5 mesos) i Observatori 3 (2 mesos). La resposta serà igualment correcta si en compte d'assenyalar la longitud de l'estació seca, menciona els mesos concrets que tenen dita característica. L’explicació és la següent: l’observatori 1 pel total de precipitació anual (1909 mm) i per mancar, pràcticament de sequera, pertany a l’Espanya humida i, per tant només pot ser o la posició D (en ple Pirineu) o la H a Galícia. El fet de que presente unes temperatures temperades -fresques però no summament fredes- i amb una baixa amplitud tèrmica anual ha de suggerir a l’alumne que la resposta correcta és H. L’observatori 2 es correspon amb un clima mediterrani clar. No hauria de ser confós amb la posició E -en el subaltiplà nord- perquè presenta temperatures mitjanes excessivament altes i hiverns molt poc freds. Aquesta última raó hauria de fer que l’estudiant apreciara que no es pot correspondre amb la posició C, que per trobar-se en l’interior del subaltiplà sud haurà de tindre hiverns més freds i estius més càlids. Per això, li queden només dues opcions: G i F. Per a decidir-se haurà de fixar-se en la magnitud de la precipitació total que l’ha de fer decidir-se per l’estació de les Balears, ja que les precipitacions d’Almeria han de ser significativament menors. L’observatori 3 es correspon amb un clima mediterrani continentalitzat i, ateses les seues baixes temperatures hivernals i les seues no excessivament altes temperatures estivals ha de fer pensar a l’alumne que es tracta d’un sector del subaltiplà nord. No és acceptable que el relacione amb l’Espanya humida -no assoleix nivells de precipitació suficients- ni tampoc amb la mediterrània costanera -és excessivament freda a l’hivern-, ni amb el mediterrani continental del subaltiplà sud atès que, en aquest cas, les temperatures estiuenques haurien de ser més elevades. Valoració: s’atorgarà la màxima nota si relaciona correctament els observatoris i les posicions i també la duració de la sequera estival en cada observatori i en l’explicació aporta almenys dues
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  1.048
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Criteris geo pau_juny2014

 • 1

  COMISSI GESTORA DE LES PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT

  COMISIN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

  PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

  CONVOCATRIA: JUNY 2014 CONVOCATORIA: JUNIO 2014

  GEOGRAFIA GEOGRAFA

  CRITERIS DE CORRECCI / CRITERIOS DE CORRECCIN

  Qesti 1 (2,5 punts).

  La resposta correcta s: Observatori 1 (posici H), Observatori 2 (posici F) i Observatori 3

  (posici E). La duraci de la sequera s la segent: Observatori 1 (un mes o cap, saccepten

  ambdues respostes); Observatori 2 (4 o 5 mesos) i Observatori 3 (2 mesos). La resposta ser

  igualment correcta si en compte d'assenyalar la longitud de l'estaci seca, menciona els mesos

  concrets que tenen dita caracterstica.

  Lexplicaci s la segent: lobservatori 1 pel total de precipitaci anual (1909 mm) i per

  mancar, prcticament de sequera, pertany a lEspanya humida i, per tant noms pot ser o la posici

  D (en ple Pirineu) o la H a Galcia. El fet de que presente unes temperatures temperades -fresques

  per no summament fredes- i amb una baixa amplitud trmica anual ha de suggerir a lalumne que

  la resposta correcta s H.

  Lobservatori 2 es correspon amb un clima mediterrani clar. No hauria de ser confs amb la

  posici E -en el subaltipl nord- perqu presenta temperatures mitjanes excessivament altes i

  hiverns molt poc freds. Aquesta ltima ra hauria de fer que lestudiant apreciara que no es pot

  correspondre amb la posici C, que per trobar-se en linterior del subaltipl sud haur de tindre

  hiverns ms freds i estius ms clids. Per aix, li queden noms dues opcions: G i F. Per a decidir-se

  haur de fixar-se en la magnitud de la precipitaci total que lha de fer decidir-se per lestaci de les

  Balears, ja que les precipitacions dAlmeria han de ser significativament menors.

  Lobservatori 3 es correspon amb un clima mediterrani continentalitzat i, ateses les seues

  baixes temperatures hivernals i les seues no excessivament altes temperatures estivals ha de fer

  pensar a lalumne que es tracta dun sector del subaltipl nord. No s acceptable que el relacione

  amb lEspanya humida -no assoleix nivells de precipitaci suficients- ni tampoc amb la mediterrnia

  costanera -s excessivament freda a lhivern-, ni amb el mediterrani continental del subaltipl sud

  ats que, en aquest cas, les temperatures estiuenques haurien de ser ms elevades.

  Valoraci: satorgar la mxima nota si relaciona correctament els observatoris i les posicions

  i tamb la duraci de la sequera estival en cada observatori i en lexplicaci aporta almenys dues

 • 2

  raons com les exposades per a la seua presa de decisi. Cada error en la duraci de la sequera estival

  valdr 0,25 punts menys. Per cada error de posicionament es restar fins a 0,6 punts. Si sencerta en

  la relaci per no sexplica en qu es basa per a prendre la decisi se li restaran 0,3 punts en cada

  cas. El valor mxim de la pregunta sn 2,5 punts i el mnim 0.

  Qesti 2 (2,5 punts).

  La resposta correcta s que el perode estival sec ser ms llarg en la posici 1 que en 2.

  Lexplicaci que ha dexposar sha de basar en el fet que 1 es troba desprs de la Serralada

  Cantbrica i, ats que el gruix dels vents que aporten pluges a la Pennsula procedixen del NW o del

  W, aquesta posici queda en una rea dombra orogrfica, s a dir, un espai en qu hi haur

  significativament menys pluges que a laltre costat de les muntanyes. Al contrari, la posici 2,

  situada a sobrevent dels vents humits de loce sobre les muntanyes del Sistema Central registrar

  ms pluges que les rees circumdants per aquest mateix motiu.

  Avaluaci: savaluar amb fins a 2,5 punts si dna la resposta correcta i una explicaci

  coherent en lnia amb el que comenta. Satorgar 1 punt per encertar la ubicaci de forma correcta.

  Lavaluador anir abaixant-li nota si lexplicaci no presenta relaci amb la disposici dels relleus

  (fins a 0,75 punts) i la direcci dominants dels fluxos de vents que aporten humitat i pluges (fins a

  0,75 punts).

  Qesti 3 (2,5 punts).

  La resposta correcta ha de centrar la qesti en els aspectes segents: a) la latitud, b) la

  situaci de la pennsula entre dues masses daigua (Atlntic i Mediterrani) i la mateixa configuraci

  de la pennsula, amb una mplia rea elevada en el seu interior. Aix estableix una clara diferncia

  entre els espais costaners, influenciats per loceanitat, i les rees interiors afectades pels fenmens

  de continentalitat (exageraci de les temperatures -fredes i clides- tant a lestiu com a lhivern), c)

  relleu, centrat en dues qestions fonamentals: (I) lorientaci respecte als fluxos zonals associats als

  vents de loest (en realitat als vents que procedeixen del quadrant que va del NW al SO) i, (II)

  laltitud que influeix de forma directa en la temperatura.

  Avaluaci: satorgaran fins a 2,5 punts, si centra lexplicaci en aquests quatre factors

  satorgar la mxima puntuaci. Per cada un daquests aspectes que no prenga en consideraci es

  restaran 0,65 punts. Savaluar de forma positiva la coherncia i maduresa en lexplicaci.

  Qesti 4 (2,5 punts).

  La resposta correcta explicitar per als paisatges agraris de lEspanya humida que es

  caracteritzen per tindre una estructura agrria amb poblaci poc nombrosa, disposada en poblament

  dispers, predominant el minifundisme i amb usos del sl principalment ramaders. Hi ha poca

  superfcie cultivada i aquesta es dedica fonamentalment a lhorta i plantes farratgeres. La ramaderia

 • 3

  s lactivitat econmica ms important, dominant el bestiar bov (producci lctia i, en menor grau,

  carn).

  Els paisatges agraris mediterranis es caracteritzen per una estructura agrria amb poblaci

  nombrosa, disposada en nuclis concentrats. La propietat en espais de regadiu tradicional est molt

  dividida i en sec s quelcom major. Sestablix una clara diferncia entre les rees de regadiu i de

  sec. En les primeres predominen les hortalisses i els fruiters i en les segones lametler, la vinya i

  lolivera. La ramaderia porcina i bovina s significativa a Catalunya i lovina i caprina en les rees

  de sec.

  Avaluaci: es donar la mxima puntuaci si per a cada una de les dues rees sobre les quals

  es pregunta sexpliquen almenys tres de les caracterstiques assenyalades i es rebaixar la nota en

  0,5 punts per cada caracterstica errnia o no assenyalada. Savaluar de forma positiva la

  coherncia i maduresa en lexplicaci.

 • 4

  COMISSI GESTORA DE LES PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT

  COMISIN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

  PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

  CONVOCATRIA: JUNY 2014 CONVOCATORIA: JUNIO 2014

  GEOGRAFIA GEOGRAFA

  CRITERIS DE CORRECCI / CRITERIOS DE CORRECCIN

  Cuestin 1 (2,5 puntos).

  La respuesta correcta es: Observatorio 1 (posicin H), Observatorio 2 (posicin F) y

  Observatorio 3 (posicin E). La duracin de la sequa es la siguiente: Observatorio 1 (un mes o

  ninguno, se aceptan ambas respuestas); Observatorio 2 (4 5 meses) y Observatorio 3 (2 meses). La

  respuesta ser igualmente correcta si en lugar de sealar la longitud de la estacin seca, menciona

  los meses concretos que tienen dicha caracterstica.

  La explicacin es la siguiente: el observatorio 1 por el total de precipitacin anual (1909 mm)

  y por carecer, prcticamente de sequa, pertenece a la Espaa hmeda y, por tanto solo puede ser o

  la posicin D (en pleno Pirineo) o la H en Galicia. El hecho de que presente unas temperaturas

  templadas frescas pero no sumamente fras- y con una baja amplitud trmica anual ha de sugerir al

  alumno que la respuesta correcta es H.

  El observatorio 2 se corresponde con un clima mediterrneo claro. No debera ser confundido

  con la posicin E- en la submeseta norte- porque presenta temperaturas medias excesivamente altas

  e inviernos muy poco fros. Esta ltima razn debera hacer que estudiante apreciara que no se

  puede corresponder con la posicin C, que por hallarse en el interior de la submeseta sur deber

  tener inviernos ms fros y veranos ms clidos. Por ello, le quedan solo dos opciones: G y F. Para

  decidirse deber fijarse en la magnitud de la precipitacin total que le ha de hacer decidirse por la

  estacin de las Baleares ya que las precipitaciones de Almera han de ser significativamente

  menores.

  El observatorio 3 se corresponde con un clima mediterrneo continentalizado y, dadas sus

  bajas temperaturas invernales y sus no excesivamente altas temperaturas estivales debe hacer pensar

  al alumno que se trata de un sector de la submeseta norte. No es aceptable que lo relacione con la

  Espaa hmeda no alcanza niveles de precipitacin suficientes- ni tampoco con la mediterrnea

  costera es excesivamente fra en invierno-, ni con el mediterrneo continental de la submeseta sur

  dado que, en ese caso, las temperaturas veraniegas deberan ser mayores.

 • 5

  Valoracin: Se le otorgar la mxima nota si relaciona correctamente los observatorios y las

  posiciones y tambin la duracin de la sequa estival en cada observatorio y en la explicacin aporta

  al menos dos razones como las expuestas para su toma de decisin. Cada error en la duracin de la

  sequa estival valdr 0,25 puntos menos. Por cada error de posicionamiento se restar hasta 0,6

  puntos. Si se acierta en la relacin pero no se explica en qu se basa para tomar la decisin se le

  restarn 0,3 puntos en cada caso. El valor mximo de la pregunta son 2,5 puntos y el mnimo 0.

  Cuestin 2 (2,5 puntos).

  La respuesta correcta es que el periodo estival seco ser ms largo en la posicin 1 que en 2.

  La explicacin que ha de exponer se ha de basar en el hecho de que 1 se encuentra tras la Cordillera

  Cantbrica y, dado que el grueso de los vientos que aportan lluvias a la Pennsula proceden del NW

  o del W, esta posicin queda en un rea de sombra orogrfica, es decir, un espacio en el que habrn

  significativamente menos lluvias que al otro lado de las montaas. Por el contrario, la posicin 2,

  situada a barlovento de los vientos hmedos del ocano sobre las montaas del Sistema Central

  registrar ms lluvias que las reas circundantes por este mismo motivo.

  Evaluacin: Se evaluar con hasta 2,5 puntos si da la respuesta correcta y una explicacin

  coherente en lnea con lo comentado. Otorgar 1 punto por acertar la ubicacin de forma correcta.

  El evaluador ir bajndole nota si la explicacin no presenta relacin con la disposicin de los

  relieves (hasta 0,75 puntos) y la direccin dominantes de los flujos de vientos que aportan humedad

  y lluvias (hasta 0,75 puntos).

  Cuestin 3 (2,5 puntos).

  La respuesta correcta ha de centrar la cuestin en los siguientes aspectos: a) la latitud, b) la

  situacin de la pennsula entre dos masas de agua (Atlntico y Mediterrneo) y la propia

  configuracin de la pennsula, con una amplia rea elevada en su interior. Ello establece una clara

  diferencia entre los espacios costeros, influenciados por la oceanidad, y las reas interiores afectadas

  por los fenmenos de continentalidad (exageracin de las temperaturas -fras y clidas- tanto en

  verano como en invierno), c) relieve, centrando en dos cuestiones fundamentales: (I) la orientacin

  respecto a los flujos zonales asociados a los vientos del oeste (en realidad a los vientos que

  proceden del cuadrante que va del NW al SW) y, (II) la altitud que influye de forma directa en la

  temperatura.

  Evaluacin: se otorgarn hasta 2,5 puntos si centra la explicacin en estos cuatro factores se le

  otorgar la mxima puntuacin. Por cada uno de estos aspectos que no tome en consideracin se le

  restar 0,65 puntos. Se evaluar de forma positiva la coherencia y madurez en la explicacin.

 • 6

  Cuestin 4 (2,5 puntos).

  La respuesta correcta explicitar para los paisajes agrarios de la Espaa hmeda que se

  caracterizan por tener una estructura agraria con poblacin poco numerosa, dispuesta en

  poblamiento disperso, predominando el minifundismo y con usos del suelo principalmente

  ganaderos. Hay poca superficie cultivada y sta se dedica fundamentalmente a la huerta y plantas

  forrajeras. La ganadera es la actividad econmica ms importante, dominando el ganado vacuno

  (produccin lctea y, en menor medida, carne).

  Los paisajes agrarios mediterrneos se caracterizan por una estructura agraria con poblacin

  numerosa, dispuesta en ncleos concentrados. La propiedad en espacios de regado tradicional est

  muy dividida y en secano es algo mayor. Se establece una clara diferencia entre las reas de regado

  y de secano. En las primeras predominan las hortalizas y los frutales y en las segundas el almendro,

  la vid y el olivo. La ganadera porcina y bovina es significativa en Catalua y la ovina y caprina en

  las reas de secano.

  Evaluacin: se dar la mxima puntuacin si para cada una de las dos reas sobre las que se

  pregunta se explican al menos tres de las caractersticas sealadas y se rebajar la nota en 0,5 puntos

  por cada caracterstica errnea o no sealada. Se evaluar de forma positiva la coherencia y madurez

  en la explicacin.

 • 7

  COMISSI GESTORA DE LES PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT

  COMISIN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

  PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

  CONVOCATRIA: JUNY 2014 CONVOCATORIA: JUNIO 2014

  GEOGRAFIA GEOGRAFA

  CRITERIS DE CORRECCI / CRITERIOS DE CORRECCIN

  Qesti 1 (2,5 punts).

  Lelaboraci correcta de les lnies interiors del grfic suposar 0,9 punts. La realitzaci

  correcta dun eix de coordenades temporal i un altre de valors suposar fins a 0,9 punts ms (la

  puntuaci mxima en ambds casos noms haur datorgar-se a qui haja ajustat correctament els

  valors corresponents a 2005, s a dir, no haja concedit la mateixa extensi a trams temporals

  diferents). El grfic haur de comptar aix mateix amb les seues corresponents llegenda, ttol i font

  (altres 0,7 punts). La netedat i claredat seran considerades per a atorgar la mxima puntuaci en

  cada cas.

  Qesti 2 (2,5 punts).

  Lalumne haur de valorar la baixa natalitat espanyola, una de les menors del mn -produda

  pel baix nombre de fills per dona i per ledat tardana en qu es produeixen els naixements- i el

  manteniment de la mortalitat, a causa del procs denvelliment -ben visible a partir de laugment de

  lesperana de vida i del percentatge de gent dedat avanada-, la qual cosa produeix un baix

  creixement natural (1,5 punts). Si s capa de comentar la irregular evoluci de les dades en funci

  del procs immigratori -que va rejovenir la poblaci- i de la seua reducci en els ltims anys

  (conseqncia de la conjuntura econmica), o afegir algun mats o factor raonablement argumentat,

  comptar amb 1 punt ms. La claredat expositiva podr incrementar les puntuacions.

  Qesti 3 (2,5 punts).

  Lalumne haur de ser capa dagrupar distintes provncies en funci del seu envelliment

  diferencial, ressaltant les diferncies entre ells (1 punt). Per a explicar les diferncies concretes entre

  distints territoris haur de mencionar, juntament amb factors com ara la fecunditat i la mortalitat -les

  diferncies espacials de la qual no sn capaos dexplicar per si mateixes diferncies tan

  accentuades- el paper dels distints moviments migratoris: lxode rural, les majors possibilitats

  laborals en les rees metropolitanes, la desigual implantaci de la m dobra estrangera arribada en

 • 8

  les ltimes dcades (1 punt). Si, a ms, explica lelevat envelliment espanyol en funci de la

  caiguda de la fecunditat i de lincrement de lesperana de vida, a ms de la incidncia dels

  processos migratoris, o s capa daportar raonaments especfics a provncies o zones geogrfiques

  concretes se li concediran els 0,5 punts restants. Aportacions suplementries, com ara la referncia a

  efectes a llarg termini, conseqncies socials, etc., podran modificar, si s el cas, la puntuaci

  recomanada.

  Qesti 4 (2,5 punts).

  Lalumne haur daplicar correctament el concepte de creixement vegetatiu o natural,

  conixer la seua vinculaci directa a la natalitat i mortalitat dun lloc (de fet, pot extraure les dades

  concretes necessaris de la seua evoluci a Espanya a partir dels materials facilitats) i explicar-lo

  com a resultat del comportament combinat daquelles. (1 punt).

  Haur de mencionar el paper bsic que sobre el creixement vegetatiu ha tingut la forta caiguda

  de la natalitat en les ltimes dcades, a partir de qestions com ara el descens de la mida familiar,

  els menors casaments, les unions ms tardanes, els fills a edat ms avanada... fins al punt de situar-

  se molt per davall dels nivells de reempla generacional (0,75 punts). En laltre pilar, el de les taxes

  de mortalitat, haur de citar lacci aparentment contradictria dun increment de lesperana de

  vida i dun descens de la mortalitat infantil (que redueixen les taxes) i dun creixent pes de la

  poblaci dedat avanada (que incrementa les possibilitats) (0,75 punts). En el cas que siguen

  capaos de citar la influncia dels moviments migratoris en aquest punt (sense confondre-ho amb el

  seu impacte en el creixement real, diferent del que comentem) o daportar matisos complementaris,

  es podran compensar carncies en els aspectes abans indicats.

  Finalment, saconsella que la qualificaci definitiva tinga en compte el conjunt de la prova, la

  qual cosa pot suposar rectificar les puntuacions parcials que shagen atorgat a cada pregunta.

 • 9

  COMISSI GESTORA DE LES PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT

  COMISIN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

  PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

  CONVOCATRIA: JUNY 2014 CONVOCATORIA: JUNIO 2014

  GEOGRAFIA GEOGRAFA

  CRITERIS DE CORRECCI / CRITERIOS DE CORRECCIN

  Cuestin 1 (2,5 puntos).

  La elaboracin correcta de las lneas interiores del grfico supondr 0,9 puntos. La realizacin

  correcta de un eje de coordenadas temporal y otro de valores supondr hasta 0,9 puntos ms (La

  puntuacin mxima en ambos casos slo deber otorgarse a quien haya ajustado correctamente los

  valores correspondientes a 2005, es decir, no haya concedido igual extensin a tramos temporales

  diferentes). El grfico deber contar asimismo con sus correspondientes leyenda, ttulo y fuente

  (otros 0,7 puntos). La limpieza y claridad sern consideradas para otorgar la mxima puntuacin en

  cada caso.

  Cuestin 2 (2,5 puntos).

  El alumno deber valorar la baja natalidad espaola, una de las menores del mundo -debido al

  bajsimo nmero de hijos por mujer y a la edad tarda en que se producen los nacimientos- y el

  mantenimiento de la mortalidad, debido al proceso de envejecimiento bien visible a partir del

  aumento de la esperanza de vida y del porcentaje de gente de edad avanzada-, lo que produce un

  bajsimo crecimiento natural (1,5 puntos). Si es capaz de comentar la irregular evolucin de los

  datos en funcin del proceso inmigratorio que rejuveneci la poblacin- y de su reduccin en los

  ltimos aos (consecuencia de la coyuntura econmica), o aadir algn matiz o factor

  razonablemente argumentado, contar con 1 punto ms. La claridad expositiva podr incrementar

  las puntuaciones.

  Cuestin 3 (2,5 puntos).

  El alumno deber ser capaz de agrupar distintas provincias en funcin de su envejecimiento

  diferencial, resaltando las diferencias entre ellos (1 punto). Para explicar las diferencias concretas

  entre distintos territorios deber mencionar, junto a factores como la fecundidad y la mortalidad

  cuyas diferencias espaciales no son capaces de explicar por s mismas diferencias tan acentuadas- el

 • 10

  papel de los distintos movimientos migratorios: el xodo rural, las mayores posibilidades laborales

  en las reas metropolitanas, la desigual implantacin de la mano de obra extranjera llegada en las

  ltimas dcadas (1 punto). Si, adems, explica el elevado envejecimiento espaol en funcin de la

  cada de la fecundidad y del incremento de la esperanza de vida, adems de la incidencia de los

  procesos migratorios, o es capaz de aportar razonamientos especficos a provincias o zonas

  geogrficas concretas se le concedern los 0,5 puntos restantes. Aportaciones suplementarias, como

  la referencia a efectos a largo plazo, consecuencias sociales, etc., podrn modificar, en su caso, la

  puntuacin recomendada.

  Cuestin 4 (2,5 puntos).

  El alumno deber aplicar correctamente el concepto de crecimiento vegetativo o natural,

  conocer su vinculacin directa a la natalidad y mortalidad de un lugar (de hecho, puede extraer los

  datos concretos necesarios de su evolucin en Espaa a partir de los materiales facilitados) y

  explicarlo como resultado del comportamiento combinado de aquellas. (1 punto).

  Deber mencionar el papel bsico que sobre el crecimiento vegetativo ha tenido la fuerte cada

  de la natalidad en las ltimas dcadas, a partir de cuestiones como el descenso del tamao familiar,

  los menores casamientos, las uniones ms tardas, los hijos a edad ms avanzada... hasta el punto de

  situarse muy por debajo de los niveles de reemplazo generacional (0,75 puntos). En el otro pilar, el

  de las tasas de mortalidad, deber citar la accin aparentemente contradictoria de un incremento de

  la esperanza de vida y de un descenso de la mortalidad infantil (que reducen las tasas) y de un

  creciente peso de la poblacin de edad avanzada (que incrementa las posibilidades) (0,75 puntos).

  En el caso de que sean capaces de citar la influencia de los movimientos migratorios en este punto

  (sin confundirlo con su impacto en el crecimiento real, diferente al que comentamos) o de aportar

  matices complementarios, se podrn compensar carencias en los aspectos antes indicados.

  Finalmente, se aconseja que la calificacin definitiva tenga en cuenta el conjunto de la prueba,

  lo que puede suponer rectificar las puntuaciones parciales que se hayan otorgado a cada pregunta.