Diferencia ricos y pobres

of 53/53
Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar LOS DESEOS PRIMARIOS LOS DESEOS PRIMARIOS DE DE TODAS LAS PERSONAS SON: TODAS LAS PERSONAS SON:
 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  99
 • download

  2

Embed Size (px)

description

IMPORTANTE REFLEXION

Transcript of Diferencia ricos y pobres

 • 1. LLOOSS DDEESSEEOOSS PPRRIIMMAARRIIOOSS DDEETTOODDAASS LLAASS PPEERRSSOONNAASS SSOONN::Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar

2. ......llaa ffeelliicciiddaadd,, pprrooggrreessaarr yyggaannaarr ddiinneerroo..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 3. UUnnaa ffoorrmmaa ddee llooggrraarr eessttoossoobbjjeettiivvooss eess ssiieennddoo rriiccoo yypprrssppeerroo..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 4. AAss ccoommoo hhaayy ppeerrssoonnaassppoobbrreess yy ppeerrssoonnaass rriiccaass,,hhaayy ppaasseess ppoobbrreess yy ppaasseessrriiccooss......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 5. LLaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree llooss ppaasseessppoobbrreess yy llooss rriiccooss nnoo eess ssuuaannttiiggeeddaadd......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 6. QQuueeddaa ddeemmoossttrraaddoo ccoonn lloossccaassooss ddee ppaasseess ccoommoo IInnddiiaa yyEEggiippttoo,, qquuee ttiieenneenn mmiill aaooss......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 7. ......ddee aannttiiggeeddaadd yy ssoonn ppoobbrreess..AAll ccoonnttrraarriioo,, AAuussttrraalliiaa yy NNuueevvaaZZeellaannddaa,, qquuee hhaaccee ppooccoo mmssddee 115500 aaooss......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 8. ......eerraann ddeessccoonnoocciiddooss,, hhooyy ssoonn,,ttooddaavvaa,, ppaasseess ddeesseennvvuueellttoossyy rriiccooss..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 9. LLaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree ppaasseessppoobbrreess yy rriiccooss,, ttaammppooccoo eesstteenn llooss rreeccuurrssooss nnaattuurraalleess qquueeddiissppoonneenn......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 10. ......ppuueess JJaappnn ttiieennee uunntteerrrriittoorriioo mmuuyy ppeeqquueeoo yy ssuu 8800%% eess mmoonnttaaoossoo,,mmaalloo ppaarraa......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 11. ......llaa aaggrriiccuullttuurraa yy ggaannaaddoo,, ssiinneemmbbaarrggoo eess llaa sseegguunnddaappootteenncciiaa eeccoonnmmiiccaa mmuunnddiiaall..SSuu tteerrrriittoorriioo......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 12. ......eess ccoommoo uunnaa ggrraann ffbbrriiccaafflloottaannttee qquuee rreecciibbee mmaatteerriiaapprriimmaa ddee ttooddoo eell mmuunnddoo......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 13. ......yy llooss eexxppoorrttaa ttrraannssffoorrmmaaddooss,,aaccuummuullaannddoo ssuu rriiqquueezzaa..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 14. PPoorr oottrroo llaaddoo ssee eennccuueennttrraaSSuuiizzaa,, ssiinn ooccaannooss,, qquuee ttiieenneeuunnaa ddee llaass mmaayyoorreess fflloottaassnnuuttiiccaass ddeell mmuunnddoo,,......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 15. ......nnoo ttiieennee ccaaccaaoo,, ppeerroo ss eellmmeejjoorr cchhooccoollaattee ddeell mmuunnddoo,,......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 16. ......eenn ssuuss ppooccooss kkiillmmeettrroossccuuaaddrraaddooss,, ccrraa oovveejjaass yyccuullttiivvaa eell ssuueelloo ssoolloo ccuuaattrroommeesseess aall aaoo......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 17. ......yyaa qquuee eell rreessttaannttee eessiinnvviieerrnnoo;; ppeerroo ttiieennee lloosspprroodduuccttooss llcctteeooss ddee mmeejjoorrccaalliiddaadd ddee......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 18. ......ttooddaa EEuurrooppaa.. IIgguuaall qquueeJJaappnn,, nnoo ttiieennee pprroodduuccttoossnnaattuurraalleess,, ppeerroo ddaa yy eexxppoorrttaasseerrvviicciiooss......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 19. ......ccoonn ccaalliiddaadd mmuuyy ddiiffcciill ddeessuuppeerraarr;; eess uunn ppaass ppeeqquueeooqquuee ddaa uunnaa iimmaaggeenn ddee ......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 20. ......sseegguurriiddaadd,, oorrddeenn yy ttrraabbaajjoo,,qquuee llooss ccoonnvviirrttii eenn llaa ccaajjaaffuueerrttee ddeell mmuunnddoo..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 21. TTaammppooccoo eess llaa iinntteelliiggeenncciiaa ddeellaass ppeerrssoonnaass llaa ddiiffeerreenncciiaa,,ccoommoo lloo ddeemmuueessttrraanneessttuuddiiaanntteess ddee......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 22. ......ppaasseess ppoobbrreess qquuee eemmiiggrraannaa llooss ppaasseess rriiccooss yy ccoonnssiigguueennrreessuullttaaddooss eexxcceelleenntteess......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 23. ......eenn ssuu eedduuccaacciinn;; oottrrooeejjeemmpplloo ssoonn llooss eejjeeccuuttiivvooss ddeeppaasseess rriiccooss qquuee vviissiittaannnnuueessttrraass......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 24. ......ffbbrriiccaass,, yy aall hhaabbllaarr ccoonneellllooss nnooss ddaammooss ccuueennttaa qquueennoo hhaayy ddiiffeerreenncciiaa iinntteelleeccttuuaall..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 25. FFiinnaallmmeennttee nnoo ppooddeemmooss ddeecciirrqquuee llaa rraazzaa hhaaccee llaa ddiiffeerreenncciiaa,,ppuueess eenn llooss ppaasseess cceennttrroo--eeuurrooppeeooss......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 26. ......oo nnrrddiiccooss vveemmooss ccmmoo lloossllllaammaaddooss oocciioossooss ddeeAAmmrriiccaa LLaattiinnaa oo......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 27. ......ddee ffrriiccaa,, ddeemmuueessttrraann sseerr llaaffuueerrzzaa pprroodduuccttiivvaa ddee eessoossppaasseess.. EEnnttoonncceess......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 28. ......qquu hhaaccee llaa ddiiffeerreenncciiaa??......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 29. LLAA AACCTTIITTUUDD DDEE LLAASSPPEERRSSOONNAASS HHAACCEE LLAADDIIFFEERREENNCCIIAA......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 30. AAll eessttuuddiiaarr llaa ccoonndduuccttaa ddee llaassppeerrssoonnaass eenn llooss ppaasseess rriiccooss,,ssee ddeessccuubbrree qquuee llaa mmaayyoorr......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 31. ......ppaarrttee ddee llaa ppoobbllaacciinnccuummppllee llaass ssiigguuiieenntteess rreeggllaass,,ccuuyyoo oorrddeenn ppuueeddee sseerrddiissccuuttiiddoo::Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 32. 11 LLaa mmoorraall ccoommoo pprriinncciippiioobbssiiccoo......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 33. 22 EEll oorrddeenn yy llaa lliimmppiieezzaa......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 34. 33 LLaa iinntteeggrriiddaadd......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 35. 44 LLaa ppuunnttuuaalliiddaadd......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 36. 55 LLaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 37. 66 EEll ddeesseeoo ddee ssuuppeerraacciinn......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 38. 77 EEll rreessppeettoo aa llaass lleeyyeess yy eellrreeggllaammeennttoo......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 39. 88 EEll rreessppeettoo ppoorr eell ddeerreecchhooddee llooss ddeemmss......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 40. 99 SSuu aammoorr aall ttrraabbaajjoo......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 41. 1100 SSuu eessffuueerrzzoo ppoorr llaaeeccoonnoommaa yy aaccoommeettiimmiieennttoo..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 42. NNeecceessiittaammooss ddee mmss lleeyyeess??Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 43. NNoo sseerraa ssuuffiicciieennttee ccuummpplliirr yyhhaacceerr ccuummpplliirr eessttaass 1100ssiimmpplleess rreeggllaass??Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 44. EEnn llooss ppaasseess ppoobbrreess sslloo uunnaammnniimmaa ((ccaassii nniinngguunnaa)) ppaarrtteeddee llaa ppoobbllaacciinn......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 45. SSiigguuee eessttaass rreeggllaass eenn ttuu vviiddaaddiiaarriiaa.. NNoo ssoommooss ppoobbrreessppoorrqquuee aa nnuueessttrroo ppaass lleeffaalltteenn......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 46. ......rriiqquueezzaass nnaattuurraalleess,, oo ppoorrqquueellaa nnaattuurraalleezzaa hhaayyaa ssiiddoo ccrruueellccoonn nnoossoottrrooss..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 47. SSiimmpplleemmeennttee ppoorrNNuueessttrraa AAccttiittuudd..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 48. NNooss ffaallttaa ccaarrcctteerr ppaarraaccuummpplliirr eessttaass pprreemmiissaassbbssiiccaass ddeell ffuunncciioonnaammiieennttoo ddeellaa ssoocciieeddaadd......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 49. SSii UUdd.. nnoo ttrraannssmmiittee oo ppaassaaeessttee ee--mmaaiill,, nnoo ssee vvaa aa mmoorriirrssuu aanniimmaall ddoommssttiiccoo......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 50. ......nnii lloo vvaann aa eecchhaarr ddeell ttrraabbaajjoo,,ttaammppooccoo vvaa aa tteenneerr mmaallaassuueerrttee ppoorr 77 aaooss,, eettcc......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 51. Si ama aa ssuuss hhiijjooss,, hhaaggaa cciirrccuullaarreessttaa ccaarrttaa ppaarraa qquuee llaa mmaayyoorrccaannttiiddaadd ddee ggeennttee ppoossiibbllee ppiieennsseessoobbrree eessttee tteemmaa.. SSii eessppeerraammoossqquuee eell ggoobbiieerrnnoo ssoolluucciioonneennuueessttrrooss pprroobblleemmaass,,eessppeerraarreemmooss ttooddaa llaa VViiddaa..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 52. CCuuaannttoo mmss eemmppeeooppoonnggaammooss eenn nnuueessttrrooss aaccttoossyy ccaammbbiieemmooss nnuueessttrraa aaccttiittuudd,,ppuueeddee ssiiggnniiffiiccaarr llaa eennttrraaddaa ddeennuueessttrroo ppaass eenn llaa sseennddaa ddeellpprrooggrreessoo yy bbiieenneessttaarr......Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar 53. EEssttooss vvaalloorreess nnooss aanniimmaanneenn ccaaddaa pprroocceessoo ddee ccaammbbiioo qquueeiimmppuullssaammooss,, eenn ccaaddaa mmeettaa qquueeaallccaannzzaammooss yy ssoobbrree ttooddoo,, eenn llaa vviiddaaqquuee lllleevvaammooss..QQuueerreemmooss ccoommppaarrttiirrllooss ccoonn UUdd.. ppaarraaqquuee jjuunnttooss ffoorrjjeemmooss uunn mmeejjoorrPPaass..Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas [email protected] - www.consultinggroupsa.com.ar