[Disseny gràfic] PAC 1

of 2 /2
DISSENY GRÀFIC PAC 1 ÚS D’IMATGES DIGITALS, DRETS D’AUTOR I PROPIETAT INTEL·LECTUAL JORDI LLONCH ESTEVE GRAU MULTIMÈDIA UOC CC BY‐NC‐SA

Embed Size (px)

description

Més informació a elmeuordinador.blogspot.com

Transcript of [Disseny gràfic] PAC 1

DISSENYGRFIC

PAC1 SDIMATGESDIGITALS,DRETS DAUTORIPROPIETATINTELLECTUAL

JORDILLONCHESTEVE GRAUMULTIMDIAUOC CCBYNCSA

Disse enygrfic

PAC1sdim matgesdigita als,dretsda autoriprop pietatintelle ectual

Fram mes BartEverson tiveCommo onsReconeix xement Creat Gen rica(CCBY) )http:// /www.flickr.com m/photos/editor r/135953989/

Rabbit ts Nichola asDevenish Creativ veCommons sReconeixem ment NoCom mercialCompartirIgualG Genrica(CCBY NCSA) )http://ww ww.flickr.com/p photos/nicholas_ _devenish/4754 449988/

Dosm marcs,unc conill JordiLlonchEste eve alComparti irIgualNoad daptada(CC CBYNCSA) ) ReconeixementNoComercia

CCBYNCSA C AJORDILLO ONCHESTEV VE