Donacion de Vivienda - Guion V3.0

download Donacion de Vivienda - Guion V3.0

of 13

Embed Size (px)

Transcript of Donacion de Vivienda - Guion V3.0

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  1/13

  PROGRAMA AL DERECHO

  TITULO: Esta todava es mi casa

  TEMA: Donacin de vivienda

  GUIONISTA: Lincon de a Pa!te P"!e#DIRECTOR: Li$%e Po&e La!!ina'a

  LOCUTORES: (osvan$ No')et $ Mi')e *n'e Ri%ata

  ASESORES: Ana%e Ma!tne# $ Diana +,!%a!a Mee!o

  IN-ITADOS: m,ste! I!ina Soano. Di!ecto!a de a Unidad Nota!ia de /0 $ 12.Pa$a

  34 LOC.5-IDEO

  MOMENTOS CLIM*TICOS DELPROGRAMA

  33633647

  37 -IDEO PRESENTACI8N HA+ITUAL 336336393/ LOC. INTRODUCE REPORTAE 3363364731 -IDEO CORTINA CORTA 33633631

  3; -IDEO REPORTAE 3363463332 -IDEO CORTINA CORTA 33633631

  30 LOC. ENTRE-ISTA 7 PREGUNTAS 336336;339 -IDEO SECCION LEGISLACION -IGENTE 336336433< LOC. ENTRE-ISTA 4 PREGUNTAS 336336/343 -IDEO CORTINA CORTA 3363363144 -IDEO SECCION =UE DICE LA GENTE 3363363347 -IDEO CORTINA CORTA 336336314/ LOC. ENTRE-ISTA / PREGUNTAS 336346/341 -IDEO CORTINA CORTA 336336314; -IDEO SPOT DIRECCION ELECTRONICA (

  POSTAL33633647

  42 -IDEO CORTINA CORTA 3363363140 -IDEO REPORTAE 3363463349 -IDEO CORTINA CORTA 336336314< LOC. ENTRE-ISTA 4 PREGUNTAS 3363361373 -IDEO CORTINA CORTA 3363363174 -IDEO SECCION IN>ORMACION UTIL 336363377 -IDEO SPOT PRO?IMAMENTE 33633647

  1

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  2/13

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  3/13

  estos teevidentes.

  E Jtimo de estos casos esve!dade!amente imactante.Hemos cam%iado a')nos datos

  a!a oc)ta! as ve!dade!asidentidades de os aFectados.

  Los invito entonces a ve! e!ime! caso )e !esonde!emoso$. Este nos e'o a t!av"s deco!!eo eect!nico !ocedentede a caita.

  E e!iodista Mi')e *n'e

  Ri%ata nos t!ae a isto!ia.31 SEC. 1

  CORTE A :RUEDA S-TT. @33631B

  CORTINA HA+ITUAL3; SEC. ;

  CORTE A :RUEDA S-TT. @34633B

  HISTORIA

  Ca!men )ie!e dona!e a casa a s) eK n)e!a Soedad. Eaeva conviviendo en a casa 4; aos. Soedad es )ien seace ca!'o de Ca!men6 )e es dia%"tica $ adece de co!a#n.Est, a tanto de s) enFe!medad $ se !eoc)a de eva!a am"dico6 da!e s)s medicinas $ !eoc)a!se o! )e c)madieta. Antes de mo!i! e esoso de Ca!men6 Soedad F)etam%i"n )ien se oc)o $ asisti a enFe!mo asta s)

  Faecimiento.

  Eena6 a ia de Ca!men6 se oone a )e s) mad!e e dee avivienda a Soedad6 )e no es a!iente. Amena#a a s) mad!econ im)'na! a donacin. Le ase')!a )e esa viviendae!tenece como de!eco a ea $ a s)s ios6 )e son osa!ientes consan')neos )e conviven con Ca!men. Ca!men

  3

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  4/13

  se amenta )e Eena no se !eoc)e o! ea $ a !ee')e a)n ado.

  Ca!men )ie!e )e Soedad se )ede con s) casa6 e!o s)ia dice )e no a$ Fo!ma )e Soedad se a'a de a

  !oiedad de a casa $ )e si ace a'o o va im)'na!Cmo )edo ace! a!a )e Soedad ase a se! a!oieta!ia de esta vivienda Es cie!to )e mi ia )ede)ita!e a casa des)"s de mi m)e!te

  32 SEC. 2CORTE A :RUEDA S-TT. @33631B

  CORTINA HA+ITUAL

  30 SEC. 0SET HA+ITUALT. @336;3B

  GENERADOR: M,ste!I!ina Soano. Di!ecto!ade a Unidad Nota!iade /0 $ 12. Pa$a

  IN>OCINTA: Ca!menSosa de Matan#as:P)edo dona!e mivivienda a mi eK n)e!a

  (OS-AN(:

  M)cas '!acias Ca!men o!a%e!nos esc!ito. Pa!a !esonde! t)s!e')ntas contamos o$ comoinvitada con a M,ste! I!ina Soano.Nota!ia $ Di!ecto!a de a UnidadNota!ia de /0 $ 126 en Pa$a.

  +ienvenida I!ina.

  4B =)e de%e ace! Ca!men a!ac)mi! este deseo Ea )ie!easa! a !oiedad de s) vivienda anom%!e de Soedad

  Ms IRINA SOLANO

  RESPUESTA @De%e dona!e aviviendaB

  (OS-AN(:

  7B Pe!o Soedad no es Famiiaconsan')nea de Ca!men Se e

  4

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  5/13

  )ede dona! )na vivienda a a')ien)e no sea a!iente

  MS IRINA SOLANO

  RESPUESTA @La donacin se )ede

  ace! a a!ientes consan')neosasta en 1to '!ado $ a e!sonas SINa!entesco con convivencia ma$o! a43 aosB

  39 SEC. 9SET HA+ITUALT. @33643B

  LA RESPUESTA DELESPECIALISTA SEILUSTRA CON LAIMAGEN DEL ARTICULO03 DE LA LE( GENERALDE LA -I-IENDA @LE(2;B

  SECCION LEGISLACION -IGENTE

  Ley General de la Vivienda

  ARTCULO 03

  La t!ansmisin de a !oiedad de)na vivienda o! donacin se!eai#a!, ante Nota!io PJ%ico6 !eviaa)to!i#acin de a Di!eccinM)nicia de a -ivienda de te!!ito!iodonde se enc)ent!e )%icada6 )e aa)to!i#a!, siem!e )e se !om)evaa Favo! de:

  aB Famiia!es asta e c)a!to '!adode consan')inidad

  %B cn$)'es o eKcn$)'es6 siem!e)e e mat!imonio t)vie!a )nad)!acin de dos aos o m,s6 o sea$a tenido ios en comJn d)!antee mismo $

  cB convivientes )e de Fo!maininte!!)mida a$an vivido con edonante d)!ante die# aos o m,s.

  5

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  6/13

  3< SEC. OCINTA: Neis$Casteanos de Ho')n:=)" de%o ace! a!adona!e a vivienda a mi

  ia

  (OS-AN(:Estas !e')ntas as!esonde!emos o$ a) en e!o'!ama. Pe!o m,s adeante.

  Po!)e antes )ie!o contin)a!con os casos )e !eci%imos de)stedes a t!av"s de aco!!esondencia.

  Esta ca!ta nos a envan a ADe!eco desde a !ovinciaHo')n

  1B Neis$ Casteanos6t!a%aado!a de a sa)d6 )ie!edona!e s) aa!tamento a s)ia. Ea nos !e')nta dondede%e i! a!a !eai#a! estet!amite.

  MS IRINA SOLANO

  RESPUESTA

  (OS-AN(:Neis$ nos dice )e s) esoso6ad!e de esta ia6 esco!oieta!io de a vivienda.

  ;B En este caso Neis$ )ede

  7

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  8/13

  dona! s) a!te6 o! as deci!o6en a !oiedad de a vivienda

  MS IRINA SOLANO [email protected] ea )ede dona! s) c)otaB

  (OS-AN(:

  2B Si')e siendo s) esoso eco!oieta!io de a viviendades)"s de a donacin

  MS IRINA SOLANO [email protected]

  (OS-AN(:

  Ao!a a invito a ve! e !Kimocaso. Le advie!to )e es a'oF)e!te. M!eo $ !esndame:En caso de eKt!ema necesidadSe )ede desace! )nadonacin de vivienda AdeanteMi')e An'e Ri%ata

  41 SEC.41

  CORTE A :RUEDA S-TT. @33631B

  CORTINA HA+ITUAL

  4; SEC. 4;CORTE A :RUEDA S-TT. @33647B

  SPOT DIRECCION POSTAL ( ELECTRONICA42 SEC. 42CORTE A :RUEDA S-TT. @33631B

  CORTINA HA+ITUAL

  8

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  9/13

  40 SEC.40CORTE A :RUEDA S-TT. @34633B

  HISTORIA

  Te!esa Pe!e# tiene 97 aos. En e ao 733; decide t!ae! avivi! con ea a s) io Leona!do Ama')e! Pe!e#6 s) esosa $s) ia. Te!esa est, amiando s) vivienda6 meo!ando aconst!)ccin. Ea decide dona! s) vivienda a s) io Leona!do$ no ese!a! a testa!. Teme s)!a a')na comicacin )edesconoce $ s) io ten'a !o%emas con a !oiedad de avivienda.

  A !a# de )na enFe!medad te!mina de s) e!mana6 Te!esa se

  t!asada a a vivienda de esta a!a esta! con ea s)s Jtimosmomentos. Te!esa vive en a casa de esta e!mana o! /meses asta s) Faecimiento.

  C)ando decide !e'!esa! a s) casa6 e io e eKica )e ean dado s) a%itacin a a nieta. La oven necesita!ivacidad )es est, em%a!a#ada. S) io e s)'ie!e )e comoa casa es !es)ta e)ea se )ede a vivi! con a so%!ina enO!iente. Ao!a a$ esacio $a )e a e!mana de Te!esa a

  m)e!to.Te!esa )ie!e !e'!esa!6 e!o e io no a dea ent!a! en a

  casa. =)" )edo ace! a!a ode! ent!a! de n)evo en micasa (o no )isie!a i! a a oica o!)e a Fin $ a ca%o esmi io e!o a dnde )edo i! a edi! a$)da =)" de%oace!

  49 SEC. 49CORTE A :

  RUEDA S-TT. @33631BCORTINA HA+ITUAL

  9

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  10/13

  4< SEC. 4OCINTA: Te!esa Pe!e# deCi)dad de a Ha%ana:P)edo desace! adonacin

  (OS-AN(:@con ca!a de a')ien )e se asensi%ii#ado con )n !o%emaB

  Es amenta%e )e cosas ass)cedan. E coectivo de ADe!eco a esco'ido este casoa!a ace! )n amado a iode esta seo!a a )e cam%ie deactit)d. Since!amenteese!amos )e Leona!do!eFeKione $ Te!esa )edavove! a s) casa c)anto antes.

  Reito )e se an cam%iado os

  nom%!es $ e )'a! a!a noaFecta! a os invo)c!ados.

  0B I!ina este no es e caso m,sF!ec)ente. Pe!o en estasit)acin6 con todo o )e e aasado a esta anciana Se)ede im)'na! a donacinDe a')na Fo!ma se e )ede

  devove! a !oiedad de avivienda

  MS IRINA SOLANO

  RESPUESTA @No. La donacines siem!e i!!eve!si%eB

  (OS-AN(: =)" de!ecos tieneentonces Te!esa so%!e a

  viviendaMS IRINA SOLANO

  RESPUESTA

  (OS-AN(:G!acias I!ina. Es m)$

  10

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  11/13

  imo!tante conoce! esto.

  E coectivo de A De!eco ao!ientado a Te!esa dondedi!i'i!se a!a !eci%i!!e!esentacin e'a.

  Ese!amos )eda !e'!esa! a s)casa como conviviente o antesosi%e.Contin)amos e !o'!ama cona seccin conseos Jties. Nosvemos )e'o a!a se')i!conve!sando so%!e donacin ena de!eco.

  73 SEC. 73

  CORTE A :RUEDA S-TT. @33631B

  CORTINA HA+ITUAL

  74 SEC. 74CORTE A :RUEDA S-TT. @33673B

  SECCION IN>ORMACION UTIL=)" necesita a!a !eai#a! a donacin de s) vivienda

  E !oieta!io de a vivienda de%e !esenta!se en )na nota!iade s) eeccin con s) ca!net de identidad6 acomaado de ae!sona a )ien se e dona!a a vivienda tam%i"n con evandos) ca!net de identidad.

  No se ovide de !esenta!:4B Tt)o de !oiedad de a vivienda7B Reso)cin dictada o! a Di!eccin M)nicia de a

  vivienda )e a)to!ice a donacin./B Tasacin !eai#ada o! os a!)itectos de a com)nidad.1B 7 seos de tim%!e de ; esos;B /; esos en eFectivo.

  77 SEC. 77

  11

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  12/13

  CORTE A :RUEDA S-TT. @33647B

  SPOT PRO?IMAMENTE7/ SEC. 7/

  CORTE A :RUEDA S-TT. @33631B

  CORTINA HA+ITUAL71 SEC. 71

  SET HA+ITUALT. @346/3B

  (OS-AN(:I!ina ao!a )isie!a )e e die!a!es)esta a as !e')ntas )eicimos en a cae.

  9B Es o mismo donacin6 )e

  testamento Si Ca!men o Ne$sidonan s) vivienda. Es omismo )e si )%ie!an testado

  MS IRINA SOLANO

  RESPUESTA @No dona! es ent!evivos6 )e de%en esta! deac)e!do os dos. Testa! esdes)"s de m)e!toB

  (OS-AN(:

 • 7/24/2019 Donacion de Vivienda - Guion V3.0

  13/13

  o!ientacin !ecisa a os temas)!dicos )e o aFectan a )sted$ s) Famiia.No se o ie!da6 )e e!Kimo )ede se! e s)$o.Nos vemos a semana )e

  viene6 a)en A De!eco.

  7; SEC. 7;CORTE A :RUEDA S-TT. @33613BCREDITOS >INALES

  13