Dossier exercicis

13
DOSSIER RECUPERACIÓ 1ª i 2ª avaluació Carmen Barrero

description

1ª i 2ª avaluació

Transcript of Dossier exercicis

Page 1: Dossier exercicis

DOSSIER RECUPERACIÓ 1ª i 2ª avaluació

Carmen Barrero

Page 2: Dossier exercicis

A.- DEFINEIX ELS SEGÜENTS TERMES

- Atmosfera

- Sismes

- Aqüífers

- Corrents marins

- Estat

- Subsidi

- Estat centralitzat

- Municipi

- Nació

Page 3: Dossier exercicis

- Estat social

- Constitució

- Estat de dret

- Estat del benestar

- Divisió de poders

- República

- Comunitat Autònoma

- Estat Teocràtic

- Nació

- Comarca

Page 4: Dossier exercicis

- Subvenció

- Desocupació estacional

- Monopoli

- Productivitat

- Capital físic

- Benefici

- Mercat

- Servei

- Minifundi

- latifundi

Page 5: Dossier exercicis

- Plataforma continental:

- Aqüicultura:

- Hàbitat concentrat

- Hàbitat dispers

B. Contesta a les següents qüestions 1.- Quin tipus de relleu afavoreix la vida de les persones? Per què?. 2.- Quins problemes plantegen, pel que fa a l’aigua, la pressió demogràfica i el desenvolupament? 3.- Un país pobre pot pagar les obres d’enginyeria que permeten salvar els obstacles del relleu? Quines conseqüències té això? 4.- Quins fenòmens atmosfèrics poden provocar un desastre natural? Per què?

Page 6: Dossier exercicis

5.- Quins costos mediambientals tenen les mesures que augmenten la disponibilitat dels recursos hídrics? 6.- Indica si las afirmacions següents són certes o falses.

I. L'estat no pot intervenir al lliure mercat.

II. L’estat ha d’unificar la llengua i els costums en tot el territori.

III. Entre las funcions de l’estat està la de mantenir l'ordre públic dins el territori.

IV. El transport i l’educació son serveis essencials que sol proporcionar l’estat.

7.- Contesta i/o omple els buits: Es considera que són agents econòmics les ........................................................., ......................... ......................................... ......., ..................................................... Creus que l’Estat pot influir en el consum i en la inversió a través dels impostos? Com? 8.- Què és un sistema econòmic? Quin és el sistema econòmic predominant a l’estat espanyol? 9.- Si volguessis muntar una agència de transport, quin capital físic necessitaries? Qui aportaria el capital humà? 10.- Contesta i/o omple els buits. En funció del cap d’estat tenim una ........................... ............................................o una ...................................................... .........

Page 7: Dossier exercicis

En funció de la religió tenim estats................................................................................... .......................................................................,.................................................................... Com s’organitza territorialment l’Estat espanyol ........................................................................,.:................................................................. ................................................................................... Quins països van ser el fundadors de la Comunitat Econòmica Europea..........................................................................,.................................................., .....................................................................................,..................................................., .............................................................................,............................................................. Què és la Unió Europea? ...................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Actualment està formada per...................... països. Els seus objectius són.............................................................................,......................................................., .................................................................................................Les principals institucions són....................................................................,.............................................................. ........................................................ Quina és la llei suprema d’Espanya: Què vol dir que Espanya és un Estat social: 11.- Quina relació hi ha entre el desenvolupament d’una economia i el pes que en tenen els sectors?

Page 8: Dossier exercicis

12.- Explica com contribueixen a l’activitat econòmica d’un país les famílies, les empreses i l’estat. 13.- Què és la ramaderia?. Compara les característiques de la ramaderia extensiva i intensiva 14.- Explica els factors humans de l’agricultura. 15.- Per què les grans empreses són occidentals?. Quins avantatges ofereixen els països menys desenvolupats a aquestes empreses?. Quines indústries i tasques del procés de producció es queden als països desenvolupats?. Quins efectes té l’establiment d’una gran multinacional en un país subdesenvolupat?.

Page 9: Dossier exercicis

16.- Per què el consum d’energia és un indicador del grau de desenvolupament d’un país?. 17.- Comenta les avantatges i desavantatges de les energies alternatives. 18.-Omple la taula següent

Tipus de industries Característiques bàsiques

Page 10: Dossier exercicis

C. LLEGEIX ELS TEXTOS SEGÚENTS I CONTESTA LES PREGUNTES CORRESPONENTS. I

Myanmar està governat per una Junta militar. L’ autodenominat Consell de Restauració de la llei i l’ordre de l’estat va abolir la Constitució del 3 de gener de 1974 desprès del cop d’estat del 18 de setembre de 1988. El consell va dissoldre el Parlament i va assumir tots els poders de l’estat, va desmuntar l’organització regional i municipal i va crear òrgans amb la mateixa denominació per a tots els àmbits territorials. A l’octubre, el primer ministre va quedar sota arrest domiciliari....més de 1300 presos polítics van continuar a la presó, i les detencions i els empresonaments per haver dut a terme activitats polítiques pacífiques van seguir. L’exèrcit va continuar cometen greus violacions del drets humans contra civils de minories ètniques...

a) a.- On és Myanmar

b) b.- Explica quin sistema de govern hi ha en aquest país i per què creus què és així. Digues

quin grup ostenta el poder.

c) c.- Analitza les funcions pròpies de l’estat que s’incompleixen a Myanmar. II

Article 38. Es reconeix la llibertat d’empresa en el marc de l’economia de mercat. Els poders públics garanteixen i protegeixen el seu exercici i la defensa de la productivitat, d’acord amb les exigències de l’economia general i si s’escau, de la planificació

a) Quin sistema econòmic es contrari al defensat en aquest article?

b) Què significa “economia planificada”?

c) Què garanteix la Constitució?

Page 11: Dossier exercicis

III

El fenomen de la globalització econòmica ha suposat una gran expansió de les activitats econòmiques d’abast mundial així com la generació de milions de nous llocs de treball fora de les àrees econòmiques més desenvolupades. Aquesta expansió no ha estat una via de reequilibri mundial sinó tot el contrari, ha servit per a incrementar les desigualtats entre els països més desenvolupats que continuen mantenint la posició hegemònica i la resta de països, tant els emergents com els perifèrics, aprofundint les diferències ja existent.

a) Què entenem per globalització?.

b) Quin són els grans centres de l’economia mundial. Qui s’hi ha sumat últimament?.

c) Explica el model de relacions entre en centre i la perifèria.

IV

En els 25 anys que van del 1970 al 1995 hi ha hagut una reducció molt gran de la població activa en l’agricultura europea, que ha estat més espectacular en aquells països que en el primer moment posseïen els nivells més alts de població ocupada en el sector (Itàlia, Espanya, Portugal, Irlanda i Grècia). El sector agrari espanyol vol ser reforçat,entre altres coses, per evitar l’abandonament massiu del camp, que és una constant des de fa força anys en aquest estat. Això provoca l’envelliment de la població de les zones rurals espanyoles i, de vegades, la despoblació. Aquest abandonament del camp és un dels grans mals, no només de l’agricultura espanyola sinó de l’agricultura europea, i encara, de l’agricultura de tot el món desenvolupat.

Geografía económica, 1997. Adaptació

a) La població agrària a Espanya des del 1970 ha disminuït o ha augmentat?

b) Per què creus que la reducció de la població agrícola a Europa ha estat més forta en els països tradicionalment agrícoles (Portugal, Espanya, etc.) que en els països més industrialitzats?

Page 12: Dossier exercicis

c) Per què es produeix l’abandonament massiu del camp? Coneixes algun cas de poble que s’està despoblant o fins i tot que ha estat abandonat?

d) Llegeix l’última oració del text. Creus que l’autor està a favor o en contra de l’abandonament del camp?

Page 13: Dossier exercicis