EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA

2
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - Festivais e excursións trimestrais - Saídas a museos, teatros, exposicións, concertos... - Biblioteca e videoteca en horario de tarde - Actividades extraescolares organizadas pola Fundación Cangas Deporte e a ANPA do colexio Acompañádenos nunha visita guiada o martes 9 de abril ás 17:15 h! EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA CEIP NAZARET Rúa Real, s/n 36940 CANGAS PONTEVEDRA Tfno. / Fax: 986 30 27 93 [email protected] WEB: www.edu.xunta.es/centros/ceipnazaret

Transcript of EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA

Page 1: EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Festivais e excursións trimestrais- Saídas a museos, teatros, exposicións, concertos...- Biblioteca e videoteca en horario de tarde- Actividades extraescolares organizadas pola Fundación Cangas Deporte e a ANPA do colexio

Acompañádenos nunha visita guiada o martes 9 de abril ás 17:15 h!

EDUCACIÓN INFANTILE

EDUCACIÓN PRIMARIA

CEIP NAZARETRúa Real, s/n

36940 CANGASPONTEVEDRA

Tfno. / Fax: 986 30 27 [email protected]

WEB: www.edu.xunta.es/centros/ceipnazaret

Page 2: EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA

CARACTERÍSTICAS DO CENTRO

O CEIP Nazaret é un colexio público, adscrito ao IES María Soliño, que conta con:

6 aulas de educación infantil dotadas de ordenador

baños adaptados ás/aos nenas/os e con auga quente

patio exterior e zona cuberta para o mal tempo

12 aulas de educación primaria Departamento de Orientación

Tamén dispón de:• comedor con servizo de cátering• biblioteca• sala de audiovisuais• sala de informática• sala de música• sala de idiomas• aula de pedagoxía terapéutica• horta escolar• ximnasio e pistas deportivas• 2 patios para infantil e primaria

HORARIO

Xornada partida de 09:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 18:00 horas, actividades extraescolares, biblioteca e videoteca, agás os martes

RECURSOS HUMANOSProfesorado especialista e de apoio nas etapas educativas:- educación infantil (3, 4 e 5 anos)- educación primaria (6, 12 anos)

Profesorado especialista nas áreas de:

• música• educación física• inglés e francés• pedagoxía terapéutica• audición e linguaxe• relixión

PROXECTOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

• Programa de audición e linguaxe con intervención semanal da especialista.

• Iniciación á informática dende os 3 anos

• Lingua inglesa con profesorado especialista dende os 3 anos

• Psicomotricidade e música

Estes proxectos, reflectidos na programación xeral, seguen o método construtivista e compleméntanse con saídas relacionadas.