EEssccoollaa ... : castanyada, concert de Nadal, carnestoltes, setmana cultural, colònies a...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EEssccoollaa ... : castanyada, concert de Nadal, carnestoltes, setmana cultural, colònies a...

 • EEssccoollaa GGaayyaarrrree

  PPoorrtteess oobbeerrtteess nnoovveess ffaammíílliieess::

  DDiimmeeccrreess,, 77 ddee mmaarrçç aa lleess 1144::4455hh

  DDiimmeeccrreess,, 1144 ddee mmaarrçç aa lleess 1166::1155hh

  Escola Gayarre · Carrer Gayarre 54

  Tlf.: 93 421 13 50

  Mail: [email protected]

  Web: www.escolagayarre.cat

 • LLíínniiaa ppeeddaaggòòggiiccaa L’escola Gayarre és pública i imparteix classes d'educació infantil i primària (de 3 a 12 anys).

  El nostre centre busca per al seu alumnat una educació integral, mitjançant el desenvolupament de les seves capacitats individuals i la seva formació com a persones i ciutadans.

  A la nostra escola,

  • Creem un entorn d'escola sana, saludable i compromesa amb el medi ambient que afavoreix

  el desenvolupament psíquic, físic, emocional i social de l'alumnat.

  • Contemplem l'educació d'hàbits de convivència social des d'una perspectiva democràtica que

  proporcioni criteris i recursos a l'alumnat perquè esdevingui un ciutadà integrat a la societat.

  • Potenciem els aprenentatges significatius i funcionals perquè després els puguin fer extensius

  a la vida real.

  • Escoltem i participem amb l’entorn i el barri.

  • Atenem la diversitat en l'aprenentatge i les diferències individuals, adaptant-nos sempre al nivell

  i ritme de treball de l’alumnat.

  Alguns dels projectes que realitzem són:

  • Tallers internivell: des de P3 a 6è, disseny de tallers específics per la cohesió de l’alumnat i el

  desenvolupament de les capacitats i destreses bàsiques.

  • Anglès: treball de l’anglès des de P3 fins a 6è i en algunes sessions de tallers a primària.

  • Piscina: activitats de piscina al poliesportiu “La Bordeta” a 1r.

  • Llengua catalana: biblioteca, pla lector, sortides lectores, padrinatge i actuacions específiques per a fomentar el gust per a la lectura i les destreses bàsiques per al desenvolupament de la comprensió lectora.

  • Ciències: aula de ciències específica, escacs i treball de robòtica a la comunitat dels grans.

  • Educació musical: participació en activitats musicals i cantates, per al desenvolupament de la

  cohesió de grup, la cultura catalana i l’educació de la veu i de l’oïda.

  • Educació física: participació en activitats físiques i esportives, amb l'Ajuntament i entitats del

  barri, com natació, patinatge i jornades d'atletisme entre d’altres.

  • Projectes: sessions setmanals de metodologia de treball per projectes.

  IInnssttaall··llaacciioonnss

  FFeesstteess ii cceelleebbrraacciioonnss

  Celebrem: castanyada, concert de Nadal, carnestoltes, setmana cultural, colònies a primària i festa de final de curs. I, específicament a la comunitat de petits i mitjans: cagatió, carta als reis mags i “la mona de Pasqua”.

  HHoorraarriiss ii SSeerrvveeiiss

  L’horari del centre és de 9h a 12:30h i de 14:30h a 16h. Disposem de servei de menjador amb cuina pròpia i amb monitors especialitzats, de 12:30h a 14:30h. L’AMPA ofereix acollida matinal, casal extraescolar a partir de les 16h i casal d’estiu.

  PPrreeiinnssccrriippcciióó 22001188 ·· 22001199

  • Pissarres digitals a les aules.

  • Aula de psicomotricitat/gimnàs.

  • Aula de música.

  • Aula d’informàtica.

  • Aules d’anglès.

  • Aula de religió.

  • Aula de ciències i plàstica.

  • Menjador amb cuina pròpia.

  • Pati d’infantil i cicle inicial.

  • Pati de cicle mitjà i cicle superior.

  • Aules d’acollida i d’atenció a la diversitat.

  Per realitzar la preinscripció del curs

  2018·2019, el centre t’informarà dels

  documents necessaris per a dur-la a terme

  amb facilitat.

  Els terminis de presentació de sol·licituds

  són del 23 de març al 4 d'abril.