Els ordinadors 1

28
ELS ORDINADORS

Transcript of Els ordinadors 1

Page 1: Els ordinadors 1

ELS ORDINADORS

Page 2: Els ordinadors 1

1 Ordinador personal

Un ordinador és una màquina electrònica que es pot

programar per processar informació.

Una màquina que processa informació és un ordinador personal o PC (Personal Computer) quan la persona que l’utilitza pot ser, al mateix temps, programador i usuari dels seus programes.

Page 3: Els ordinadors 1

1.2. Informació

Un ordinador utilitza dos tipus d’informació: les • dades, que manipula per produir els resultats i les • instruccions, segons les quals fa el tractament de

les dades. Només hi havia dos estats possibles: hi havia forat o no n’hi

havia. Cada posició contenia una unitat d’informació binària, també anomenada bit.

Actualment, les coses han canviat i els CD, DVD i BD són suports per a l’emmagatzematge d’ús molt estès i de baix cost. No obstant això, la informació es continua enregistrant en unitats binàries o bits.

Page 4: Els ordinadors 1

1.3. Bit

Quan llancem una moneda, només poden passar dues coses: que surti cara o que surti creu. Com que només hi ha dos resultats possibles, n’hi ha prou amb utilitzar els símbols 0 i 1 per representar-los:

0 és creu 1 és cara

Quan tirem un dau la cosa canvia, perquè poden passar sis coses diferents. Tanmateix, podem escriure igualment els resultats utilitzant només els símbols 0 i 1:

1 és 001 4 és 100 2 és 010 5 és 101 3 és 011 6 és 110

El bit (Binary Digit) és la unitat d’informació binària. Pot tenir només dos valors, que acostumen a representar-se amb els

símbols 0 i 1.

Page 5: Els ordinadors 1

1.4. Tipus d’informació

Dades d’entrada• Les dades d’entrada són la informació que s’introdueix a

l’ordinador. Una pel·lícula en DVD és un exemple de dades d’entrada. Instruccions de programa• Les instruccions de programa codifiquen els passos que ha de

seguir l’ordinador per processar les dades d’entrada. Dades de sortida• Les dades de sortida són els resultats que produeix

l’ordinador després d’haver processat les dades.

Page 6: Els ordinadors 1

2. MAQUINARI

Nucli de l’ordinador• El nucli de l’ordinador s’encarrega del processament de dades

i regula la circulació de la informació. En un ordinador d’escriptori, es troba a l’interior de la torre. En un ordinador portàtil, està sota el teclat

Perifèrics• Un perifèric és un dispositiu que actua d’interfície entre el

nucli de l’ordinador i l’exterior. N’hi ha de tres tipus: Els • perifèrics d’entrada fan arribar la informació al

nucli de l’ordinador. Els • perifèrics de sortida transporten la informació des

del nucli fins a l’usuari. Els • perifèrics d’entrada i sortida són capaços de

portar a terme les dues tasques, segons les necessitats de l’usuari.

Page 7: Els ordinadors 1

2.1. Nucli de l’ordinador

La placa mare• La placa mare probablement és la part més important d’un ordinador

personal. Serveix com a suport i mitjà de comunicació entre els elements.

El processador• El processador controla totes les activitats del sLa memòria• Anomenem memòria el conjunt de dispositius que emmagatzemen

temporalment les dades d’entrada i les instruccions que el processador utilitzaistema informàtic. La BIOS•

La BIOS és una memòria especial que conté les primeres instruccions que s’executen quan s’encén l’ordinador. La seva missió principal és trobar els dispositius d’emmagatzematge no volàtil per carregar el sistema operatiu a la memòriaLa font d’alimentació•

La font d’alimentació converteix el corrent altern, que rep de les instal·lacions elèctriques, en corrent continu, que és el que necessita la placa mare per funcionar

Page 8: Els ordinadors 1

2.1.1. Placa mare

La placa mare serveix com a suport i mitjà de comunicació entre tots els elements de l’ordinador

Page 9: Els ordinadors 1

2.1.2. Processador

El processador o CPU (Central Processing Unit) és un xip amb milions de transistors diminuts que estan interconnectats. Controla totes les activitats del sistema informàtic i és com el cervell de l’ordinador. S’encarrega del tractament de les dades d’entrada per obtenir les dades de sortida.

Page 10: Els ordinadors 1

2.1.2.1. Freqüència de funcionament Velocitat del processador És un terme col·loquial i poc rigorós. Està relacionada amb el

temps que tarda a executar-se un programa i la rapidesa amb què l’ordinador reFreqüència del processador

Es tracta del terme formal i rigorós. Dóna compte del nombre d’operacions fonamentals per segon que el processador és capaç d’executar. Es mesura en hertzs (Hz) o en qualsevol dels seus múltiples del Sistema Internacional d’Unitats.spon a les ordres.

Page 11: Els ordinadors 1

2.1.3. Memòria

La memòria està constituïda pels dispositius que emmagatzemen temporalment les dades d’entrada i les instruccions que el processador està utilitzant.

Quan el processador demana informació (dades o instruccions):

1. La memòria la busca. 2. L’emmagatzema. 3. La cedeix al processador.

Page 12: Els ordinadors 1

2.1.3.1. Tipus

La RAM (Random-Access Memory) és la memòria principal de l’ordinador. El processador rep les dades d’entrada i les instruccions de la RAM i també hi guarda els resultats.

Memòria cau• El cau és una memòria més reduïda que la RAM, integrada en

el processador, on es desa una còpia de les dades que s’utilitzen més sovint.

Memòria virtual• La tècnica de memòria virtual permet ampliar l’espai de

memòria disponible. Consisteix a reservar, a través del sistema operatiu, un determinat espai del disc dur per a ús

del processador.

Page 13: Els ordinadors 1

2.1.3.2. Unitats de mesura Un byte és un grup de vuit bits (recordeu que un

ordinador emmagatzema i treballa amb informació binària).

Page 14: Els ordinadors 1

2.1.3.3. Espai de memòria compartida L’espai de memòria està compartit pel sistema operatiu i per

les aplicacions que s’executen en cada moment

Page 15: Els ordinadors 1

2.1.4. BIOS

La BIOS (Basic Input-Output System) és un xip d’emmagatzematge de dades que està soldat a la placa mare.

Page 16: Els ordinadors 1

2.1.5. Font d’alimentació

La font d’alimentació converteix el corrent altern que rep de les instal·lacions elèctriques en corrent continu, que és el que necessita la placa mare per funcionar.

Page 17: Els ordinadors 1

2.2. Dispositius perifèrics Un perifèric és un dispositiu que actua d’interfície entre el

nucli de l’ordinador i l’exterior.

Page 18: Els ordinadors 1

2.2.1. Connector USB

L’USB (Universal Serial Bus) és un model de port; és a dir, un tipus de connexió que permet la comunicació entre el nucli de

l’ordinador i els perifèrics.

Page 19: Els ordinadors 1

2.2.2. Dispositius d’emmagatzematge no volàtil Els dispositius d’emmagatzematge no volàtil permeten

guardar dades durant un temps indefinit. Fins i tot les mantenen en absència d’alimentació elèctrica.

Page 20: Els ordinadors 1

2.2.2.1. Discs durs magnètics Els discs durs magnètics són dispositius amb una gran

capacitat d’emmagatzematge i rapidesa de lectura i escriptura de dades.

Page 21: Els ordinadors 1

2.2.2.2. Discs òptics

Els discs òptics són suports circulars de material plàstic recoberts per una capa reflectant.

Page 22: Els ordinadors 1

2.2.2.3. Dispositius d’estat sòlid de tipus flash Els dispositius d’estat sòlid de tipus flash utilitzen circuits

integrats sense components mecànics ni discs de cap mena

per emmagatzemar dades de manera permanent.

Page 23: Els ordinadors 1

2.2.3. Escàner i impressora L’escàner és un dispositiu que permet passar continguts del

paper a l’ordinador. La impressora és un dispositiu que permet transferir contingut

de l’ordinador al paper.

Page 24: Els ordinadors 1

2.2.4. Monitor

El monitor és el dispositiu principal que permet la transmissió de dades des de l’ordinador cap a l’usuari per via visual.

Page 25: Els ordinadors 1

2.2.5. Ratolí

El ratolí és un dispositiu que permet moure el cursor per la pantalla i donar ordres.

Page 26: Els ordinadors 1

2.2.6. Targetes controladores o d’expansió La targeta controladora o d’expansió

és un dispositiu que augmenta les funcionalitats de l’ordinador, ja que permet afegir-hi maquinari perifèric.

Page 27: Els ordinadors 1

2.2.7. Teclat

El teclat és un dispositiu que permet la introducció d’informació a l’ordinador mitjançant els botons de comandament, que anomenem tecles.

Page 28: Els ordinadors 1