Energia termica laia

of 15 /15
Laia Mañé 4-10-12 1r batxillerat A

description

Treball sobre la energia tèrmica. Assigantura : Tecnologia Industrial

Transcript of Energia termica laia

Page 1: Energia termica laia

Laia Mañé 4-10-12

1r batxillerat A

Page 2: Energia termica laia

ÍndexDefinició.Esquema de la central.Components bàsics.Impacte mediambiental.Articles.Bibliografia.

Page 3: Energia termica laia

Definició L’energia tèrmica és la energia alliberada em forma de

calor.Pot ser obtinguda de la naturalesa.

Page 4: Energia termica laia

Esquema de la central.

L’escalfor generada al cremar el combustible s’utilitza per escalfar l’aigua en una caldera que es transforma en vapor.

Page 5: Energia termica laia

El vapor d’aigua va a parar a unes turbines que giren gracies a la força d’aquest.

El generador va produint electricitat.

Page 6: Energia termica laia

El generador està connectat a un transformador que converteix el corrent elèctric per que circuli per cables elèctrics.

Page 7: Energia termica laia

Components bàsics.

Si el combustible es carbó, es tritura en forma de pols fina. Si és fuel, s’emmagatzema en grans dipòsits que tenen reserva per a un o dos mesos. Si s’utilitza gas natural,es redueix la pressió fins les característiques del cremador.

Magatzem de combustible:

Page 8: Energia termica laia

Les més utilitzades són les de radiació, Disposen de cremadors adequats al tipus de combustible que utilitzen.

Page 9: Energia termica laia

Els economitzadors i pre-escalfadors aprofiten la calor residual dels gasos emesos per fer un escalfament previ a l'aigua que alimenta la caldera, al combustible quan és necessari i a l'aire utilitzat en la combustió.

•Màquines motrius que transformen l’energia cinètica del vapor d’aigua en energia cinètica rotatòria en el rodet.

Page 10: Energia termica laia

L’aigua per vaporitzar a d’entrar a la caldera en estat líquid. En el condensador, el vapor procedent de les turbines es condensa abans de tornar a entrar a la caldera per tal de repetir-se el cicle.

Page 11: Energia termica laia

Serveix per refredar l’aigua refrigerant del condensador. En els circuits tancats és imprescindible refredar l’aigua per tornar-la a utilitzar.

Page 12: Energia termica laia

Està format per l’alternador, els transformadors i el parc de distribució.

Page 13: Energia termica laia

Impacte mediambientalLa emissió de residus a l’atmosfera i els processos de

combustió tenen un gran impacte en el medi ambient. Envien gasos, partícules de sofre i àcids a l’atmosfera,

i també molt CO2

Page 14: Energia termica laia

Articles http://www.elnuevodiario.com.ni/basura/262793-

diari argentí amb un article sobre un projecte per convertir les escombraries en energia tèrmica.

http://erenovable.com/energia-termica-desperdicios/ - possible evolució de la energia tèrmica cap a font d’energia renovable.

Page 15: Energia termica laia

bibliografiahttp://www.xtec.cat/iestorredembarra/tecnologia/tec

tec1/tectec1Tema3-3.htmhttp://www.kalipedia.com/ecologia/tema/funcionami

ento-central-termica.html?x=20070924klpcnafyq_242.Kes&ap=0

http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia_t%C3%A8rmica