ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

34
ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07 PLACES, MATRÍCULA, VACANTS I PERCENTATGES

description

ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07. PLACES, MATRÍCULA, VACANTS I PERCENTATGES. EVOLUCIÓ P-3 (2004/05 – 2006/07). EVOLUCIÓ DE PLACES ESCOLARS, MATRÍCULA I VACANTS A P-3. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

Page 1: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

ESTUDI D’EVOLUCIÓCURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

PLACES, MATRÍCULA, VACANTS I PERCENTATGES

Page 2: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ P-3 (2004/05 – 2006/07)

925 900875

898882 855

27 18 200

200

400

600

800

1000

Places 925 900 875

Matrícula 898 882 855

Vacants 27 18 20

Curs 2004-2005 Curs 2005-2006 Curs 2006-2007

Page 3: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

En el curs 2004-05 s’arriba al major nombre d’oferta en places escolars amb un total de 925. En els dos cursos posteriors es perden dues línies de l’oferta pública, una el curs 2005-06 i l’altra el darrer curs. Es continua mantenint la tendència, observada en l’anterior estudi, de que primer es perden línies a la pública que a la privada concertada.

La matrícula es redueix en la mateixa proporció i es passa de les 898 inicials el curs 2004-05 a les 855 del curs 2006-07.

Respecte a les vacants que resten a la població s’observa que tot i reduir-se línies, cada curs hi ha menys vacants a disposició de la matrícula viva que es produeix durant el transcurs del curs escolar.

EVOLUCIÓ DE PLACES ESCOLARS, MATRÍCULA I VACANTS A P-3

Page 4: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ TOTAL ED.INFANTIL.(CURS 2004/05 – 2006/07)

27002675 2700

26052533 2613

105142 87

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Places 2675 2700 2700

Matrícula 2533 2613 2605

Vacants 142 87 105

Curs 2004-2005 Curs 2005-2006 Curs 2006-2007

Page 5: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ DE PLACES ESCOLARS, MATRÍCULA I VACANTS AL TOTAL DE

L’ETAPA D’ED. INFANTIL.

Al total de l’etapa d’Educació Infantil es recupera una línia en l’oferta de places escolars en el curs 2005-06 que es manté com a oferta en el darrer curs.

La matrícula total de l’etapa presenta un augment de prop de 80 places totals que pràcticament es mantenen en el curs 2006-07.

Les vacants en el conjunt de l’etapa fluctuen entre les 142 inicials el curs 2004-05 i les 100 al darrer curs.

Page 6: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ P-3 PÚBLICA – PRIV.CONCERT.

575 550 525

547 532499

28 18 26

350 350 350

351 350 356

-1 0 -6-100

0

100

200

300

400

500

600

700

Places públiques 575 550 525

Matrícula pública 547 532 499

Vacants pública 28 18 26

Places priv/concertada 350 350 350

Matrícula priv/concertada 351 350 356

Vacants priv/concertada -1 0 -6

Curs 2004-2005 Curs 2005-2006 Curs 2006-2007

Page 7: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ P-3 PÚBLICA –PRIVADA/CONCERTADA

La pèrdua d’oferta, i per tant de línies, es realitza únicament en centres públics i es manté l’oferta i les places dels privats concertats.

A la matrícula, la pública presenta un lleu descens, com a conseqüència de el descens d’oferta. La privada concertada omple tota la seva oferta, presentant en ocasions sobrerràtio.

Les vacants es troben, com a resultat de les dades, localitzades en centres públics i concentrades en determinats centres i àrees educatives. En l’oferta privada concertada no es troben vacants.

Page 8: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ TOTAL ED. INFANTIL PÚBLICA - PRIV./CONCERT.

(2004/05 – 2006/07)

16501625 1650

155615721502

9478123

105010501050

104910411031

919 1-150

50

250

450

650

850

1050

1250

1450

1650

1850

Places públiques 1625 1650 1650

Matrícula pública 1502 1572 1556

Vacants pública 123 78 94

Places priv/concertada 1050 1050 1050

Matrículapriv/concertada

1031 1041 1049

Vacantspriv/concertada

19 9 1

Curs 2004-2005 Curs 2005-2006 Curs 2006-2007

Page 9: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

S’observa la mateixa tendència que al general de l’etapa. Hi ha un augment d’entre 70 i 50 alumnes més al total dels tres nivells educatius.

També hi ha una reducció important de vacants a l’opció pública i una ocupació molt elevada a l’opció privada concertada.

Les vacants es redueixen molt més a la privada concertada presentant nombres de màxima ocupació.

EVOLUCIÓ TOTAL ED. INFANTIL PÚBLICA – PRIVADA CONCERTADA

Page 10: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

% MATRÍCULA P-3 PÚBLICA(2004/05 – 2006/07)

60,91

60,3

58,4

Curs 2004-2005Curs 2005-2006Curs 2006-2007

Page 11: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

% MATRÍCULA P-3 PRIV./CONCERT.(2004/05 – 2006/07)

39,09

39,7

41,6

Curs 2004-2005Curs 2005-2006Curs 2006-2007

Page 12: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

% MATRÍCULA TOTAL ED. INFANTIL PÚBLICA

(2004/05 – 2006/07)

59,3

60,2

59,7

Curs 2004-2005Curs 2005-2006Curs 2006-2007

Page 13: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

% MATRÍCULA TOTAL ED. INFANTIL PRIV./CONCERT.

(2004/05 – 2006/07)

40,7

39,8

40,3

Curs 2004-2005Curs 2005-2006Curs 2006-2007

Page 14: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE ED. INFANTIL (P-3 I TOTAL ETAPA)

El percentatge a P-3 es mou entre el 58% i el 61% a la oferta pública i entre el 41% i el 39% a l’oferta privada/concertada. Aquests percentatges es mantenen pràcticament iguals al darrer estudi d’evolució realitzat.

Al total de l’etapa s’observen idèntiques proporcions amb un 59-60% a la pública i un 40-39% a la privada concertada.

Page 15: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ OFERTA PLACES ESCOLARS I MATRÍCULA ED. INFANTIL I PRIMÀRIA

CURS 2004/05 - 2006/07

7700 7700 7750

7092 7143 7188

6500

7000

7500

8000

Oferta 7700 7700 7750

Demanda 7092 7143 7188

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Page 16: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ DE PLACES ESCOLARS I MATRÍCULA TOTAL D’ED. INFANTIL I

PRIMÀRIA (3 - 12a.).

L’oferta inicial de places escolars es manté en els dos primers cursos i presenta un augment de 2 línies en el curs 2006-07 al global de l’etapa d’educació primària.

La demanda de places escolars continua la tendència de l’estudi anterior amb un augment total de 96 alumnes. El primer curs de l’estudi pateix d’un total de 7.092 alumnes, en el curs 2005-06 trobem 51 matrícules més i en el darrer curs 2006-07, 45 nous alumnes, fins els 7188 actuals.

Page 17: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ TOTAL EDUCACIÓ PRIMÀRIA.(2004/05 – 2006/2007)

5025 5000 5050

4559 4530 4583

466 470 4670

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Places 5025 5000 5050Matrícula 4559 4530 4583Vacants 466 470 467

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Page 18: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ TOTAL PLACES ESCOLARS, MATRÍCULA I VACANTS EDUCACIÓ

PRIMÀRIA (6 – 12a.)

En el conjunt dels 3 cursos escolars s’observa una davallada d’una línia en el curs 2005-06 i un augment de dues línies en el darrer curs 2006-07.

La matrícula s’inicia amb 4559 alumnes en el curs 2004-05, en el curs següent es perden 29 alumnes i es recuperen 53 al curs 2006-07.

Les vacants es mouen entre dades molt homogènies, 466 en el curs 2004-05, 470 en el 2005-06 i les 467 del curs 2006-07.

Page 19: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA. PÚBLICA-PRIV./CONCERT

(2004/05 – 2006/07)

305030253075

268126282670

369397405

200019751950

190219021889

9873610

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Places públiques 3075 3025 3050

Matrícula pública 2670 2628 2681

Vacants pública 405 397 369

Places priv/concertada 1950 1975 2000

Matrícula priv/concertada 1889 1902 1902

Vacants priv/concertada 61 73 98

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Page 20: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ TOTAL PLACES ESCOLARS, MATRÍCULA I VACANTS EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6 – 12a.) PÚBLICA – PRIVADA/CONCERTADA.

L’oferta pública s’inicia al curs 2004-05 amb 3.075 places. En el curs 2005-06 es perden 2 grups i s’en recupera 1 al curs 2006-07. L’oferta privada concertada s’inicia amb 1950 places, guanya 1 línia al curs 2005-06 i una altra al curs 2006-07.

La matrícula pública va des dels 2.670 alumnes a l’inici del període, en perd 42 al curs 2005-06 i en guanya 53 al darrer curs. La matrícula privada concertada parteix de 1889 alumnes , en guanya 13 al curs 2005-06 i manté el nombre de matrícules en el darrer curs.

Les vacants es disminueixen a la pública de les 405 inicials a les 369 actuals. Les vacants de la privada concertada puja de les 61 a l’inici fins les 98 actuals tot i donat l’augment d’oferta.

Page 21: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

% MATRÍCULA PRIMÀRIA PÚBLICA (2004/05 – 2006/07)

58,57

58,01

58,5

Curs 2004-2005 Curs 2005-2006 Curs 2006-2007

Page 22: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

% MATRÍCULA PRIMÀRIA PRIV./CONCERT.(2004/05 – 2006/07)

41,43

41,99

41,5

Curs 2004-2005 Curs 2005-2006 Curs 2006-2007

Page 23: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE ED. PRIMÀRIA (6 –12a.)

En el conjunt d’anys d’aquest estudi els percentatges presenten molt poca variació. Aquests percentatges es mouen entre el 58,01 i el 58,57 % en l’oferta pública i entre el 41,43 i el 41,99 % en l’oferta privada concertada

Page 24: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ 1ER ESO.(2004/05 – 2006/07)

930 930 900

896 907 858

34 23 42

0

200

400

600

800

1000

1200

Places 930 930 900

Matrícula 896 907 858

Vacants 34 23 42

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Page 25: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ TOTAL PLACES ESCOLARS, MATRÍCULA I VACANTS 1er ESO

Les places escolars es mantenen constants en 930 places el dos primers anys de l’estudi i es per un grup en el curs 2006-07.

La matrícula parteix de 896 alumnes en el curs 2004-05, augmenta en 11 alumnes, fins arribar als 907 al curs 2005-06 i es perden uns 50 alumnes en el darrer curs.

Les vacants experimenten un descens fins les 23 i tornen a pujar el curs 2006-07 fins les 42 actuals.

Page 26: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ TOTAL ESO.(2004/05 – 2006/07)

3630 3600 3660

3372 3359 3362

258 241 298

0500

10001500

200025003000

35004000

Places 3630 3600 3660

Matrícula 3372 3359 3362

Vacants 258 241 298

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Page 27: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ PLACES ESCOLARS, MATRÍCULA I VACANTS TOTAL ESO

Al total de l’etapa s’observa una disminució de places fins les 3600 al curs 2005-06 i el darrer curs 2006-07 es tenen dos grups més fins les 3360.

La matrícula total de l’etapa mostra la mateixa tendència d’ocupació i es mou entre les 3350 i les 3375 matrícules totals.

Les vacants també es mantenen pràcticament constants entre les 240 i les 300 al total de l’etapa.

Page 28: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ 1R ESOPÚBLICA – PRIV./CONCERT

(2004/05 – 2006/07)

540 570510

557490500

40 13 20

390 360 390396

350 368

10 22-6-50

50

150

250

350

450

550

650

Places Pública 540 570 510

Matrícula Pública 500 557 490

Vacants Pública 40 13 20

PlacesPriv./Concertada

390 360 390

MatrículaPriv./Concertada

396 350 368

VacantsPriv./Concertada

-6 10 22

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Page 29: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ PLACES ESCOLARS, MATRÍCULA I VACANTS PÚBLICA –

PRIVADA/CONCERTADA 1er ESO.

Les places escolars públiques presenten fluctuacions d’un grup més o menys en el període estudiat. La privada concertada perd un grup en el curs 2005-06 i el recupera en el curs 2006-07.

La matrícula pública es manté pràcticament constant en relació a l’oferta de places escolars. La privada concertada presenta sobrerratio el curs 2004-05 i una alta ocupació a la resta de cursos.

Les vacants decreixen cada cop més a l’oferta pública i es concentren en determinats centres. La privada concertada presenta també poques vacants i en no tots els centres.

Page 30: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ TOTAL ESO. PÚBLICA-PRIV/CONCERT.

(2004/05 – 2006/07)

216021302130

1912 1985 1962

218 145 198

1500 1470 1500

1460 1374 1400

96 10040-100

400

900

1400

1900

2400

Places Pública 2130 2130 2160

Matrícula Pública 1912 1985 1962

Vacants Pública 218 145 198

PlacesPriv./Concertada

1500 1470 1500

MatrículaPriv./Concertada

1460 1374 1400

VacantsPriv./Concertada

40 96 100

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Page 31: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ PLACES ESCOLARS, MATRÍCULA I VACANTS PÚBLICA –

PRIVADA/CONCERTADA TOTAL ESO.

Les dades de places escolars, matrícula i vacants es mantenen constants pràcticament al total de l’etapa. Les fluctuacions tenen el seu origen en l’oferta inicial que es realitza per les opcions pública i privada concertada.

Page 32: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

% MATRÍCULA ESO PÚBLICA(2004/05 – 2006/07)

56,7

59,1

58,36

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Page 33: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

% MATRÍCULA ESO PRIV./CONCERT.(2004/05 – 2006/07)

43,3

40,9

41,64

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Page 34: ESTUDI D’EVOLUCIÓ CURS 2004 - 05 / CURS 2006 - 07

EVOLUCIÓ DELS PERCENTATGES ESO (12 –16a.)

L’evolució dels percentatges a l’oferta pública es situa entre els 56,7% inicials i els 59,1%, l’oferta privada/concertada entre el 40,9 el 43,3l.

Aquests percentatges es mantenen constants en els anys objecte d’aquest estudi.