Eusko Legebiltzarra Parlamento Vasco TALDE TEKNIKOA GRUPO ... Herri-Dirubideen Euskal Kontseilua 79.

download Eusko Legebiltzarra Parlamento Vasco TALDE TEKNIKOA GRUPO ... Herri-Dirubideen Euskal Kontseilua 79.

of 68

 • date post

  26-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Eusko Legebiltzarra Parlamento Vasco TALDE TEKNIKOA GRUPO ... Herri-Dirubideen Euskal Kontseilua 79.

 • 1

  Eusko Legebiltzarra TALDE TEKNIKOA ESTATUTUAREN ERREFORMARAKO PONENTZIA Eskuduna Jaime Ignacio del Burgo (ETP talde parlamentarioa) Gernikako Estatutua aldatzeko proposamena 2019ko azaroaren 30a

  Parlamento Vasco GRUPO TÉCNICO PONENCIA PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO Comisionado Jaime Ignacio del Burgo (Grupo Parlamentario PV) Propuesta de Reforma del Estatuto de Guernica 30 de noviembre de 2019

 • 2

  AURKIBIDEA ATARIKO TITULUA (7) 1. artikulua. Definizioa 2. artikulua. Lurraldea 3. artikulua. Foru-lurraldeak 4. artikulua. Erakunde-sistema 5. artikulua. Autonomia Erkidegoko erakundeen egoitza 6. artikulua. Sinboloak 7. artikulua. Hizkuntza ofizialak 8. artikulua. Euskal izaera politikoa 9. artikulua. Eskubideak, askatasunak eta eginbeharrak I. TITULUA. Eskubide pertsonalak eta sozialak (10)

  LEHEN KAPITULUA. Eskubide pertsonalak

  10. artikulua. Berdintasunerako eta diskriminatua ez izateko eskubidea. 11. artikulua. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako eskubidea eta emakumeen diskriminazioko kausak ezabatzekoa 12. artikulua. Parte hartzeko eskubidea 13. artikulua. Gutxiengoen eskubideak eta kultura-dibertsitaterako eskubidea 14. artikulua. Delituen biktimen eskubidea 15. artikulua. Desgaitasuna duten pertsonen eskubideak 16. artikulua. Migratzaileak eta errefuxiatuak

  BIGARREN KAPITULUA. Herritarren eskubideak

  1. sekzioa. Gizarte-eskubideak

  17. artikulua. Hezkuntzarako eta irakaskuntza-askatasunerako eskubidea 18. artikulua. Hizkuntza-eremuko hizkuntza-eskubideak 19. artikulua. Osasunerako eskubidea 20. artikulua. Gizarte-babeserako eskubidea 21. artikulua. Etxebizitzarako eskubidea 22. artikulua. Gobernu onerako eta administrazio onerako eskubidea 23. artikulua. Ingurumen osasungarri baterako eskubidea

  2. sekzioa. Beste gizarte-eskubide batzuk

  24. artikulua. Enplegurako eskubidea 25. artikulua. Kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak 26. artikulua. Informazio-askatasuna eta eskubideak informazioaren gizartean. 27. artikulua. Kulturarako eskubidea 28. artikulua. Memoria historikoa

  HIRUGARREN KAPITULUA. Gizarte- eta

  ÍNDICE TÍTULO PRELIMINAR (7) Artículo 1. Definición Artículo 2. Territorio Artículo 3. De los Territorios Forales Artículo 4. Sistema institucional Artículo 5. Sede de las instituciones de la Comunidad Autónoma Artículo 6. Símbolos Artículo 7. Lenguas oficiales Artículo 8. Condición política vasca Artículo 9. Derechos, libertades y deberes TÍTULO I. Derechos personales y sociales (10)

  CAPÍTULO PRIMERO. Derechos personales

  Artículo 10. Derecho a la igualdad y no discriminación Artículo 11. Derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y eliminación de las causas de discriminación de las mujeres Artículo 12. Derecho a la participación Artículo 13. Derechos de las minorías y derecho a la diversidad cultura Artículo 14. Derecho de las víctimas de los delitos Artículo 15. Derechos de las personas con discapacidad Artículo 16. Personas migrantes y refugiadas

  CAPÍTULO SEGUNDO. Derechos de la ciudadanía

  Sección 1ª. Derechos sociales

  Artículo 17. Derecho a la educación y libertad de enseñanza Artículo 18. Derechos lingüísticos en el ámbito educativo Artículo 19. Derecho a la salud Artículo 20. Derecho a la protección social Artículo 21. Derecho a la vivienda Artículo 22. Derecho al buen gobierno y a la buena administración Artículo 23. Derecho a un medio ambiente saludable

  Sección 2ª. Otros derechos sociales

  Artículo 24. Derecho al empleo Artículo 25. Derechos de los consumidores y usuarios Artículo 26. Libertad de información y derechos en la sociedad de la información. Artículo 27. Derecho a la cultura Artículo 28. Memoria histórica

  CAPÍTULO TERCERO. Principios rectores en

 • 3

  ekonomia-mailako printzipio gidariak 29. artikulua. Printzipio orokorrak

  LAUGARREN KAPITULUA. Aplikazioa eta bermeak

  30. artikulua. Aplikazioa eta interpretazioa 31. artikulua. Bermeak 32. artikulua. Bermeen Kontseilua

  II. TITULUA EUSKAL HERRIAREN BOTEREAK (21)

  ATARIKO KAPITULUA

  33. artikulua. Erakunde-antolaketa

  LEHEN KAPITULUA. Eusko Legebiltzarra

  34. artikulua. Eginkizunak 35. artikulua. Osaera 36. artikulua. Pertsonalaren Estatutua 37. artikulua. Ganberaren antolaketa 38. artikulua. Legegintza-ekimena 39. artikulua. Gobernuan eskuordetzea legegintza-ahala 40. artikulua. Lege-dekretuak 41. artikulua. Legeak promulgatzea eta argitaratzea BIGARREN KAPITULUA. Eusko Jaurlaritza eta presidente edo lehendakaria

  42. artikulua. Lehendakaria 43. artikulua. Lehendakaria izendatzea

  HIRUGARREN KAPITULUA. Gobernua eta Administrazioa

  44. Administrazio propioaren zuzendaritza 45. artikulua. Administrazioaren funtzionamendua 46. artikulua. Funtzionarioen Estatutua

  LAUGARREN KAPITULUA. Eusko Legebiltzarraren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko harremanak

  47. artikulua. Erantzukizun politikoa 48. artikulua. Desegitea

  BOSGARREN KAPITULUA. Foru- lurraldeetako erakundeak

  49. artikulua. Araubide eta izaera juridikoa. Foru-eskumenak

  SEIGARREN KAPITULUA. Euskal Herriko toki-erakundeak

  50. artikulua. Toki-autonomia

  el orden socio-económico

  Artículo 29. Principios generales

  CAPÍTULO CUARTO. Aplicación y garantías

  Artículo 30. Aplicación e interpretación Artículo 31. Garantías Artículo 32. Consejo de Garantías

  TÍTULO II. DE LOS PODERES DEL PAÍS VASCO (21)

  CAPÍTULO PRELIMINAR

  Artículo 33. Organización institucional

  CAPÍTULO PRIMERO. Del Parlamento Vasco

  Artículo 34. Funciones Artículo 35. Composición Artículo 36. Estatuto personal Artículo 37. Organización de la Cámara Artículo 38. Iniciativa legislativa Artículo 39. Delegación en el Gobierno de la potestad legislativa Artículo 40. Decretos-Leyes Artículo 41. Promulgación y publicación de las Leyes

  CAPÍTULO SEGUNDO. Del Gobierno Vasco y del Presidente, Presidenta o Lehendakari

  Artículo 42. Lehendakari Artículo 43. Designación de Lehendakari CAPÍTULO TERCERO. Del Gobierno y la Administración

  Artículo 44. Dirección de la Administración propia Artículo 45. Funcionamiento de la Administración Artículo 46. Estatuto de los funcionarios

  CAPÍTULO CUARTO. Las relaciones entre el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco.

  Artículo 47. Responsabilidad política Artículo 48. Disolución CAPÍTULO QUINTO. De las Instituciones de los Territorios Forales

  Artículo 49. Régimen y naturaleza jurídica. Competencias forales

  CAPÍTULO SEXTO. De las Instituciones Locales del País Vasco

  Artículo 50. Autonomía local

 • 4

  ZAZPIGARREN KAPITULUA. Euskal Herriko Justizia Administrazioa

  51. artikulua. Antolaketa 52. artikulua. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Lehendakaritza 53. artikulua. Justizia Administrazioko magistratuen, epaileen eta legelarien izendapena 54. artikulua. Euskal Herriko Fiskaltza Nagusia 55. artikulua. Pertsonal ez-judiziala eta antolaketa administratiboa 56. artikulua. Euskal Herriko Justizia Kontseilua 57. artikulua. Herritarren hizkuntza-eskubideak Justizia Administrazioan

  ZORTZIGARREN KAPITULUA. Euskal Herriaren botereen kontrola

  58. artikulua. Euskal erakundeen ahalmenen arieraren kontrola 59. artikulua. Eskumen-gatazkak euskal erakundeen artean

  BEDERATZIGARREN KAPITULUA. Euskal Herriko beste erakunde batzuk 60. artikulua. Ararteko edo Euskal Herriko Herriaren Defendatzailea 61. artikulua. Aholku Batzorde Juridikoa

  III. TITULUA Eskumenak (41)

  LEHEN KAPITULUA. Xedapen orokorrak

  62. artikulua. Printzipio orokorra 63. artikulua. Euskal zuzenbidearen lehentasuna

  BIGARREN KAPITULUA. Eskumenen esleiketa

  64. artikulua. Eskumen esklusiboak 65. artikulua. Legegintza-garapen eta exekuzioko eskumenak 66. artikulua. Eskumen partekatuak 68. artikuluak. Polizia Autonomo edo Ertzaintza 70. artikulua. Komunikabide sozialen arloko eskumenak

  IV. TITULUA Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren Espainiako Estatuarekiko harremanak (41)

  LEHEN KAPITULUA. Printzipio orokorrak

  71. artikulua. Printzipioak 72. artikulua. Zerga-mailako harremanak

  BIGARREN KAPITULUA. Bitariko Lankidetza Batzordea

  CAPÍTULO SEPTIMO. De la Administración de Justicia en el País Vasco

  Artículo 51. Organización Artículo 52. La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Artículo 53. Nombramiento de Magistrados, Jueces y Letrados de la Administración de Justicia Artículo 54. Fiscalía Superior del País Vasco Artículo 55. Personal no judicial y organización administrativa Artículo 56. El Consejo de Justicia del País Vasco Artículo 57. Derechos lingüísticos de la ciudadanía en la Administración de Justicia

  CAPÍTULO OCTAVO. Del control de los poderes del País Vasco

  Artículo 58. Control del ejercicio de las facultades de las instituciones vascas Artículo 59. Conflictos d