Exàmen La Fusta

of 6 /6
Examen de Tecnologia Nom i llinatges: _____________________________________________________ 2n d'ESO Grup: ___  Data: Curs 14/15  1.- EL PROCÉS TECNOLÒGIC. 1.1.- Escriu de manera ordenada les ases del !roc"s #ecnol$gic. %&'(& !un#s). 1. 2. !. 4. 5. 1.*.- +,ues#a srie daccions ormen !ar# dun !roc"s #ecnol$gic' !er$ es#an desordenades. El !ro/lema "s can0iar una /om/e#a osa. Ordena correc#amen# a,ues#es accions %&'(& !un#s). a" Enros#ar la $om$eta no%a. $" &allar el #orrent. #" ga(ar una $om$eta de #ara#ter)sti*ues similars a la (osa. d" Conne#tar el #orrent. e" Compro%ar+ne el (un#ionament. ( " &reure la $om$eta (osa i o$ser%ar+ne les #ara#ter)sti*ues. 1 2 ! 4 5 , *.- EL 2I34I5 T6CNIC. *.1.- Posa el nom a cada un dels es#ris de di/uix i indica #o#s els angles de cada un. %&'(& !un#s). Cri#eris de ,ualiicaci7 -ealitar a#urada ment els tre$alls de (orma #lara i dire#ta. Entregar el resultat ordenat i net .1

Embed Size (px)

Transcript of Exàmen La Fusta

 Data: Curs 14/15
1.- EL PROCÉS TECNOLÒGIC.
1.1.- Escriu de manera ordenada les ases del !roc"s #ecnol$gic. %&'(& !un#s).
1.
2.
4.
5.
1.*.- +,ues#a srie daccions ormen !ar# dun !roc"s #ecnol$gic' !er$ es#an desordenades. El !ro/lema "s can0iar una /om/e#a osa. Ordena correc#amen# a,ues#es accions %&'(& !un#s).
a" Enros#ar la $om$eta no%a. $" &allar el #orrent. #" ga(ar una $om$eta de #ara#ter)sti*ues similars a la (osa. d" Conne#tar el #orrent. e" Compro%ar+ne el (un#ionament. ( " &reure la $om$eta (osa i o$ser%ar+ne les #ara#ter)sti*ues.
1 2 ! 4 5 ,
*.- EL 2I34I5 T6CNIC.
*.1.- Posa el nom a cada un dels es#ris de di/uix i indica #o#s els angles de cada un. %&'(& !un#s).
Cri#eris de ,ualiicaci7 -ealitar a#uradament els tre$alls de (orma #lara i dire#ta. Entregar el resultat
ordenat i net
*.*.- 2i/uixa les 0is#es de la seg8en# igura %1 !un#).
9.- L+ :4ST+.
9.1.- Proc"s d;o/#enci7 de la us#a. Ex!lica /reumen# els seg8en#s #ermes. %1 !un#s).
• &ala:
• &rosseament:
•  sse#atge:
Cri#eris de ,ualiicaci7 -ealitar a#uradament els tre$alls de (orma #lara i dire#ta. Entregar el resultat
ordenat i net
 
 9.*.- :us#es na#urals d;<s =a/i#ual. :ormes i mides. Ex!lica /reumen# els seg8en#s #ermes i di/uixe;n un es,uema. %1 !un#s).
• &aul0:
•  &aula:
• &auler:
• listons:
• motllures:
9.9.- +nomena us#es comercials ,ue coneguis i digues-ne ,ual,ue carac#er>s#ica. %1 !un#s).
er e3emple el
Cri#eris de ,ualiicaci7 -ealitar a#uradament els tre$alls de (orma #lara i dire#ta. Entregar el resultat
ordenat i net
.!
 
9.?.- @uina dierncia =i =a en#re una us#a dura i una de /lanaA %&'(& !un#s).
9.(.- 2eri0a#s ar#iicials de la us#a Ti!us. Ordena;ls correc#amen# . %&'(& !un#s).
1.+ Contrapla#ats: .+ olpa de la (usta to%a #omprimida.
2.+ 6usta premsada: 7.+ -estes triturades i #omprimides 8D9"
!.+ glomerats:  C.+ 6ulles en#olades en %enes perpendi#ulars.
  7 C
 ?.- [email protected] [email protected]
?.1.- Ordena correc#amen# les seg8en#s accions.- %&'(& !un#s).
• Serrar. 1.
• limar. !.
• &riar la serra ade#uada. ,.
• Su$e#tar <.
8nei3 ordenadament les t=#ni*ues am$ els n;meros #orresponents".
Cri#eris de ,ualiicaci7 -ealitar a#uradament els tre$alls de (orma #lara i dire#ta. Entregar el resultat
ordenat i net
• 1.-.........................................................................................................................................................
• ?.- ........................................................................................................................................................
• (.- ........................................................................................................................................................
• .- .........................................................................................................................................................
?.9.- Ti!us d;unions SenDilles' #re/allades %encaix en angle)' em!almamen#s i aco/lamen#s. 2i/uixa es,uem#icamen# unes ,uan#es unions de !eces de us#a. %1 !un#s).
Cri#eris de ,ualiicaci7 -ealitar a#uradament els tre$alls de (orma #lara i dire#ta. Entregar el resultat
ordenat i net
 
?.?.- Tcni,ues Indus#rials ma,uinaria de gran en0ergadura. Posa nom a les seg8en#s m,uines de #ransormaci7 de la us#a. %&'(& !un#s).
?.(.- El !a!er O/#enci7.- Ordena correc#amen# ases i n<meros. %1 !un#s).
• repara#i0 de la pasta. 1.
• 9es#la i tritura#i0 de #el>lulosa espart lli #ot0 et#. 2.
• O$ten#i0 de la lmina. !.
• -ea#tius *u)mi#s. 4.
• Enrotllament a les $o$ines. 5.
• O$ten#i0 dels (ormats ! 4 et#. ,.
Cri#eris de ,ualiicaci7 -ealitar a#uradament els tre$alls de (orma #lara i dire#ta. Entregar el resultat
ordenat i net