Gallego estefania

of 33 /33

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Gallego estefania

Page 1: Gallego estefania

Vull dibuixar la formaper trobar

la meva essència

Estefania Gallego GarciaDidàctica de Visual i PlàsticaGrup 4A - Curs 2013-2014

CCaammíí ssoobbrree eell mmeeuu

pprrooccééss dd '' aa pprreenneennttaa gg ee

Page 2: Gallego estefania

22PPààgg iinnaa

Aquest treball va dedicat a totes aquelles persones que, durant algun moment de laseva vida , s’han sentit perduts i sobretot, incompresos davant el que ells volienexpressar.

Gràcies als més petits per mostrar-nos la puresa , la curiositat, la creativitat, lallibertat, la transparència , la sensibilitat de les coses. . . Gràcies.

També, m’agradaria agrair i dedicar aquest treball a tots els companys que m’hanacompanyat en aquest camí d’aprenentatge, ja que sense ells no hagués estat tantenriquidor.

Finalment, a l’equip docent, l’Anna Mauri i la Júlia Castell, que m’han fet viure iexperimentar la grandesa de la plàstica , retrocedint a la meva infància i recuperantl’essència del que vull realitzar i el que sento, com també, donar-me eines quesegurament, necessitaré a un futur com a mestra .

AAggrraa ïïmmeennttss ii dd eedd iiccaa ttòòrriiaa

Page 3: Gallego estefania

33PPààgg iinnaa

AAggrraa ïïmmeennttss ii dd eedd iiccaa ttòòrriiaa

Presentació 4

Introducció 5

Recull de material 6 - 29

Altres activitats desenvolupades 30 - 31

Conclusions 32

ÍÍnnddeexx

Page 4: Gallego estefania

44PPààgg iinnaa

Em dic Estefania Gallego i sóc una alumna de tercer curs delGrau d'Educació Infatil de la Universitat de Barcelona.

Tinc 26 anys i encara sento el mateix que quan era petita .Recordo sentir fascinació per dibuixar, relaxació . . . era una de lescoses que més feia .Recordo presentar-me a concursos de dibuixos, utilitzar tot tipusde material i passar-me hores i hores dibuixant i el temps per mino passava .

A mesura que vaig anar creixent vaig anar perdent aquestapassió pel dibuix, ja que començava a no ser creativa i, sobretot,lliure. Em sentia frustrada quan no feia el que em demanaveno com ells esperaven. Recordo que sentia la necessitat de què emdiguèssin: "DIBUIXA AIXÒ", sinó sentia inseguretat i deixavade pintar perquè no sabia que fer.

Gràcies a aquesta assignatura vaig poder retrocedir anys enrerei aquest ha estat el resultat que, per mi, ha estat molt util isignificatiu.

PPrreesseennttaa cciióó

Page 5: Gallego estefania

55PPààgg iinnaa

A continuació presentaré el meu portafolis digital,

un treball que recull el procés d'aprenentatge i

el camí recorregut a l'assignatura de Didàctica

de Visual i Plàstica , dirigit per l'Anna Mauri i la Júlia Castell.

II nnttrroodduucccciióó

Page 6: Gallego estefania

66PPààgg iinnaa

Primer cop davant un paper en blanc.

Penso què puc fer, quin serà el camí aseguir. . .

Serà correcte?

Només sé que, sino cometoerrors. . .

mai podré aprendre una cosa nova.

""OOnn ssóócc?? ""

30 de setembre 2013Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: Mà dreta i amb música

Primer procés individual a casa .

RReeccuullll dd ee mmaa tteerriiaa ll

Page 7: Gallego estefania

77PPààgg iinnaa

"" FFoossccoorr""

La meva mà no dominant

agafa el llapis amb inseguretat.

Llisca sobre el paper amb por de

no foradar-lo.

Sento que el full està completament pintat.

Sorpresa?

7 d'octubre 2013Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix amb els ulls tancats i mà esquerra

Procés a l'aula .

Page 8: Gallego estefania

88PPààgg iinnaa

Sento inseguretat, incertessa . . .

La meva mà fa lliscar el llapis sobre el paper.

Em costa no pensar com sortirà però

em sento molt relaxada i tot flueix.

Obro els ulls, em sorprenc i gaudeixoomplint de colors.

""UUllllss cceeccss ,,mmàà ccrreeaa ddoorraa ""

14 d'octubre 2013Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: Mà esquerraProcés individual a casa .

Page 9: Gallego estefania

99PPààgg iinnaa

J oc de colors Inversió de colors Posteritzat

""UUllllss cceeccss ,,mmàà ccrreeaa ddoorraa "" ""AArrtt ii tteeccnnoolloogg iieess ""

Imatges. Treball realitzat a l'aula amb la Júlia Castell.

Page 10: Gallego estefania

1010PPààgg iinnaa

El procés d'aprenentatge tria

el camí equivocat.

Dibuixo la realitat, matisso amb tècnica

amb l'objectiu de plasmar la perfecció.

El camí es torça , l'haig de reconduir.

M'he despistat.

""RReeccoonndduucccciióó ""

28 d'octubre 2013Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmMà esquerra i ulls tancats. Afegir frase.

Procés per parelles (aula) i individual (casa) .

Page 11: Gallego estefania

1111PPààgg iinnaa

La meva mà esquerra xoca amb la de la companya,

intercanviem els nostres camins.

Sento l'escalfor de la seva mà i vaig amb cura de notocar-la .

Obrim els ulls, compartim l'experiència i treballem perseparat.

La pintura aigualida ofereix color i la meva mentculmina amb una frase final.

"" CCoommppaa rrttiimmll'' aa rrtt""

28 d'octubre 2013Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmMà esquerra i ulls tancats. Afegir frase.

Procés per parelles (aula) i individual (casa) .

Page 12: Gallego estefania

1212PPààgg iinnaa

"" CCoonnfflliiccttee ""

La ment es manifesta

i la mà s'estressa .

Em sento agobiada , cohibida .

Vull fer, però no em deixen.

4 de novembre 2013Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmUn dibuixa , l'altre molesta .Procés per parelles a l'aula .

Page 13: Gallego estefania

1313PPààgg iinnaa

""AAbbssttrraa cccciióó ""

Expressar una cosa que no veig?

La meva ment treballa i viatja

al joc infantil de les ombres xineses.

Transparència plasmada a un paper.

11 de novembre 2013Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: la llum.

Procés individual a casa .

Page 14: Gallego estefania

1414PPààgg iinnaa

"" PPeerrttiinneennççaaaa ll gg rruupp ""

18 de novembre 2013Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmSer vegetal.Franja verda .Procés realitzat a l'aula .

És insignificant el meu dibuix,

un tros de paper verd.

Aquest es sent imprescindible

quan és part d'un grup.

De la varietat, l'art grupal

Page 15: Gallego estefania

1515PPààgg iinnaa

25 de novembre 2013Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: La naturaProcés individual a casa .

Les peticions familiars fan que m'equivoqui.

La meva ment treballa per pensar,

però el cor em porta a l'error.

Torno als inicis, dibuixant la perfecció i latècnica .

La raó s'apodera de mi tancant les portes

a la imaginació i la creativitat.

M'equivoco, però aprenc.

"" EErrrroorr iiaa pprreenneennttaa ttgg ee""

"" PPeerrttiinneennççaaaa ll gg rruupp ""

Page 16: Gallego estefania

1616PPààgg iinnaa

"" TTeerrrraa dd ee ccoolloorrss ""

Jugo amb el fang i penso com poder

utilitzar-lo.

El meu dibuix serà marró i no m'agrada la idea .

Barrejo el fang amb pintura .

Els colors són foscos però la sensació que sento

és fantàstica .

9 de desembre 2013Pintura i fang sobre làmina blanca

20 x 20 cmBarrejar pintura amb fang i pintar

Procés individual a l'aula .

Page 17: Gallego estefania

1717PPààgg iinnaa

"" TTrriibbuuss ""

Tanco els ulls i em deixo endur

pels sentiments i sensacions

que sento al meu interior.

Plaer, pau, confiança. . .

No vull que acabi mai.

9 de desembre 2013Barrejar pintura amb fang i pintar

Procés per parelles a l'aula .

Page 18: Gallego estefania

1818PPààgg iinnaa

9 de desembre 2013Pintura i fang sobre làmina blanca

20 x 20 cmBarrejar pintura amb fang i pintar

Procés individual a l'aula .

13 de gener 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure.

Procés individual a casa .

""LLaa bb eerriinntt dd eeffaa ttiigg aa ""

Vull mostrar sobre el paper

com em sento durant aquest camíd'aprenentatge.

Sé que és dur, que haig de superar límits,

però sóc un punt vermell perdut i la fatigaexisteix.

Estic tancada a un laberint.

Page 19: Gallego estefania

1919PPààgg iinnaa

""LLaa bb eerriinntt dd eeffaa ttiigg aa ""

9 de desembre 2013Barrejar pintura amb fang i pintar

Procés per parelles a l'aula .

10 de febrer 2014Fang i elements de la natura .Procés individual a l'aula .

"" MMeedd ii aammbbiieenntt ""

L'aire pur de les muntanyes,

ens porta a una nova creació.

EL puny com a unitat de mesura,

els elements de la natura

com a decoració.

Natura , fang, art. . .

Page 20: Gallego estefania

2020PPààgg iinnaa

13 de gener 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure.

Procés individual a casa .

"" II nnffàànncciiaa ""Les canyetes em recorden

a la meva infància .

Elles són les que juguen

amb els colors i les meves mans

les qui recorren el full.

Em diverteixo com quan feia

soroll de petita amb les canyetes.

10 de febrer 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: fet amb canyetes.

Procés individual a casa .

Page 21: Gallego estefania

2121PPààgg iinnaa

""MMeemmòòrriiaa iieessttrrééss ""

Tanco els ulls i la ment comença a treballar.

Què tinc davant?

El pinzell llista sobre el paper

M'estresso pensant on estic dibuixant,

serà dins el paper?

Sento satisfacció al crear un

diàleg entre el pinzell i la ment.

24 de febrer 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmQuè tinc davant? Ulls tancats i mà esquerra .

Procés individual a casa .

"" II nnffàànncciiaa ""

Page 22: Gallego estefania

2222PPààgg iinnaa

"" CCoonnssttrruucccciioonnssiimmppeennssaa bb lleess ""

Fang, diversos materials i creació instantània .

Les mans manipulen el fang.

Em deixo anar i elles treballen soles: una corda ,un tros de paper. . .

La màquina funciona i faig mil creacions.

M'ho passo tant bé que no puc parar.

3 de març 2014Fang i diversos materials

Creació ràpida de petites construccions.Procés individual a l'aula .

10 de febrer 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: fet amb canyetes.

Procés individual a casa .

Page 23: Gallego estefania

2323PPààgg iinnaa

"" CCoonnssttrruucccciioonnssiimmppeennssaa bb lleess ""

24 de febrer 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmQuè tinc davant? Ulls tancats i mà esquerra .

Procés individual a casa .

"" II rraa ""Un tema que engoixa per

representar a un dibuix.

La pintura es barreja entre ella

creant una lluita de colors

que fa que el negre sigui el més predominant,

sent el principal vencedor.

3 de març 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: la ira .

Procés individual a casa .

Page 24: Gallego estefania

2424PPààgg iinnaa

3 de març 2014Fang i diversos materials

Creació ràpida de petites construccions.Procés individual a l'aula .

"" PPllaa eerr ii ppaauu""Haig d'expressar la tranquil·litat.

A priori, resulta difícil però torno a la infància .

Jugo amb la pintura a les meves mans,

manipulo la pintura amb elles i sento la pau

al sentir la pintura i el paper als meus dits.

Sento un plaer indescriptible.

17 de març 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmMà dreta , música clàssica .Procés individual a casa .

Page 25: Gallego estefania

2525PPààgg iinnaa

"" PPllaa eerr ii ppaauu""

24 de març 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: mà esquerra i dreta , ulls oberts i

tancats.Procés individual a casa .

Segueixo el meu procés d'aprenentatge on

els detalls tècnics perden protagonisme.

Dibuixo un mateix element amb els ulls tancats,

amb la mà esquerra . . .

Aprenc que la perfecció no és allò que mostra

com és en la realitat.

"" PPeerrffeecccciióó ""

3 de març 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: la ira .

Procés individual a casa .

Page 26: Gallego estefania

2626PPààgg iinnaa

17 de març 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmMà dreta , música clàssica .Procés individual a casa .

"" FFuussiióó ""Retallo trossos de revista .

No sé com encaminar el meu collage.

La meva intenció és unir dos elements formant unde únic.

La mà crea , seguint traços llargs i unint pinturaamb revista .

El silenci de l'aula fa que m'endinsi en l'activitat.

Estic tan concentrada que tot flueix i aconsegueixoaquesta unió,

creant un únic dibuix.

7 d'abril 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmCollage: unió de dos elements formant un de

únic.Procés individual a l'aula .

Page 27: Gallego estefania

2727PPààgg iinnaa

"" FFuussiióó "" "" DDiissttrraa cccciióó ""

Observo que treballar a l'aula

em fa endinsar-me a un moment diferent.

Estic distreta i la unió dels elements

no es complementa tan bé.

7 d'abril 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmCollage: unió de dos elements formant un de

únic.Procés individual a casa .

Page 28: Gallego estefania

2828PPààgg iinnaa

28 d'abril 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: La primavera amb gots de

plàstic.Procés individual a casa .

La imaginació i creativitat són les meves

companyes del procés.

Utilitzo un got de plàstic per posar l'aigua,

però la meva ment va més enllà i l'utilitza per

representar la primavera .

El got impregna la pintura sobre el full,

deixant aquesta emprenta de colors.

"" PPrriimmaavveerraa ""

7 d'abril 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmCollage: unió de dos elements formant un de

únic.Procés individual a l'aula .

Page 29: Gallego estefania

2929PPààgg iinnaa

"" PPrriimmaavveerraa ""

5 de maig 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmFinal de curs. Dibuix lliure.Procés individual a casa .

Sento satisfacció pel

camí recorregut.

Miro el primer dibuix i l'últim. Quin goig!

Sé que no és el final,

és l'inici del meu "jo" .

"" PPeerrsseevveerraannççaa ""

Page 30: Gallego estefania

3030PPààgg iinnaa

28 d'abril 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmDibuix lliure: La primavera amb gots de

plàstic.Procés individual a casa .

Durant aquesta assignatura hem moltes activitats i calia treballar molt. M'agradariacomentar la importància d'aquestes ja queonsidero que aquest procés d'aprenentatge ha deser continuat i treballat setmanalment, tal i com s'ha fet durant el curs.

Setmanalment, hem realitzat reflexions individuals sobre les activitats que anavemrealitzant a l'aula (dibuixos,debats, lectures, treball a casa . . . ) . En elles reflexionàvem sobre elnostre procés, la nostra evolució i els límits que cada setmana superàvem.

Les primeres activitats a l'aula tractaven sobre la lectura de la Rhoda Kellogg "Anàlisi de laexpresión plástica" (1979) . Gràcies a aquesta lectura he après sobre l'evolució de les artsplàstiques dels infants (gargots, estadis, figures. . . ) i com els adults poden repercutir en l'artinfantil. Considero que ha estat una lectura difícil però gràcies als debats a l'aula podiementendre-la i enriquir-la molt més.

Una de les altres activitats que hem fet ha estat la interacció, tant amb un infant com ambuna mestra . Les interaccions amb els infants van ser de molt profit perquè gràcies a leslectures et fixaves en coses que mai t'haguessis parat a mirar.

La primera interacció va ser més complicada que la segona, ja que no vaig dialogar ambl'infant i no sabia ben bé què fer. A la segona vaig intentar fer coses que no havia fet a laprimera i va anar molt millor, fixant-me en els traços que realitzava, els colors que triava icom verbalitzava les accions que anava reproduint.En relació amb la interacció amb la mestra va estar molt enriquidora ja que em va explicar elque fèien a l'aula i com ho feien.

AAllttrreess aa ccttiivviittaa ttss dd eesseennvvoolluuppaa dd eess

Page 31: Gallego estefania

3131PPààgg iinnaa

5 de maig 2014Pintura sobre làmina blanca

20 x 20 cmFinal de curs. Dibuix lliure.Procés individual a casa .

La visualització de vídeos a l'aula també ha estat una activitat molt interessant i de la quem'agradaria saber més. Els videos de la Isabel Cabanelles sobre activitats realitzades a l'aulaamb infants.

Gràcies a aquests fragments hem pogut apreciar una metodologia de treball diferent, unapedagogia lliure de com treballar les arts plàstiques a Educació Infantil, respectant el ritme decada infant i la seva expressió i creativitat.

Ha estat molt enriquidor poder veure quines activitats realitzaven amb un ventall ampli dematerials manipulables pels infants i com ho feien. Tanmateix, l'edició del vídeo és molt bona, jaque quan visualitzes el vídeo hi havia aspectes que no t'hi fixaves i gràcies a la reproducció acàmera lenta i l'explicació del narrador, podiem anar més enllà i entendre la seva importància .Finalment, sobre aquesta activitat em va agradar molt el paper de la mestra .

Sobre les activitats realitzades amb la Júlia Castell, enfocades a l'àmbit digital, cal dir que heaprés recursos que podré utilitzar tant, per altres treballs, com també al meu futur com a mestraa l'aula . És molt important presentar als infants uns materials amb garanties.

Finalment, realitzat una unitat didàctica grupal sobre la civilització egípcia (Museu Egipci deBarcelona) on he pogut entendre el procés i les activitats que feiem a l'aula amb l'Anna Mauri,treure profit i sobretot, tenir una línia sobre la qual treballar sobre qualsevol temàtica en relacióamb la plàstica .

AAllttrreess aa ccttiivviittaa ttss dd eesseennvvoolluuppaa dd eess

Page 32: Gallego estefania

3232PPààgg iinnaa

El procés d'aprenentatge a l'aula ha finalitzat. Personalment, estic molt satisfeta amb el camíque he seguit durant aquests messos, camí que seguiré traçant.

Al principi d'aquest portafoli explicava la meva passió per les arts plàstiques quan era petita , icom aquesta havia anat disminuint per obstacles i instruccions que m'havia trobat.Gràcies a la metodologia d'aquesta assignatura he pogut recuperar aquella essència de lameva infància i he pogut expressar-me i trobar-me a mi mateixa .

En molts moments d'aquesta assignatura m'he sentit frustrada perquè no estavaacostumada a treballar d'aquesta manera , a seguir aquests passos, a treballar amb totalllibertat respectant el que es demanava. He plorat, he pensat molt i molt sobre com podiareconduir el meu camí, com trobar-me a mi mateixa , com saber com i què fer per assolir elsobjectius de l'assignatura . He entés que la tècnica i mostrar la realitat tal com es, no és elnostre objectiu i també, que abans de parlar de què farem amb els infants, ens hem de trobar ientendre-ho nosaltres mateixos.

Gràcies a les reflexions grupals, parlant sobre els nostres dibuixos, sobre les nostresinquietuts, he pogut redirigir aquest cami i considero que és un dels aspectes que més m'haa judat: aprendre amb els altres, punt que ha enriquit molt el nostre aprenentatge.

Cal dir que ha estat un camí molt dur on, a molts moments, m'he sentit perduda però gràciesal treball setmanal (reflexions, dibuixos) he pogut trobar respostes a les meves preguntes. Heaprés que els errors i l'equivocació és la millor eina d'aprenentatge i que nosaltres mateixosens podem respondre a qualsevol pregunta.

Finalment, per concloure aquest portafoli digital vull remarcar la importància que té per miaquest aprenentatge, ja que m'ha sorprés molt mirar el primer i l'últim dibuix i veure la mevaevolució.

CCoonncclluussiioonnss

Page 33: Gallego estefania