Habilitats comunicatives: una reflexió sobre els usos lingüístics - DGPL

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  247
 • download

  11

Embed Size (px)

description

En aquest llibre, Habilitats comunicatives, us presentem algunes de les reflexions sorgides a l'entorn de l'estudi que s'està duent a terme des del Gabinet de Didàctica per formular una tipologia textual que done suport a l'ensenyament de la llengua amb finalitats de comunicació i ús.

Transcript of Habilitats comunicatives: una reflexió sobre els usos lingüístics - DGPL

 • Habilitats comunicatives

  Direccio General de Politica Lingufstica

 • Habilitats comunicatives

  Una reflexid sobre els usos linguistics

  Uengua i text 3

 • Col-leccid assessorada per: Francesc Codina Jordina Coromina

  Assumpta Fargas Ramon Pinyol

  Director de la colleccid: Eusebi Coromina

 • Direccio General de Polftica Lingiiistica

  Habilitats comunicatives

  Una reflexid sobre els usos linguistics

  Coordinat per Rosa Artigas

  Elaborat per Rosa Artigas, Joan Bellas, Maria Grau i Montserrat Llorct

  EEumo Editorial

 • Biblioteca de la UV. Dadcs CIP:

  Habilitats comunicatives : una reflexid sobre els usos linguistics / coordinat per Rosa Artigas ; daborat per Rosa Artigas, Joan

  Belles, Maria Grau i Montserrat LJoret p. i cm. - (Llengua i text ; 3)

  A la part superior de la portada consta : Direcci6 General de PoKtica LingiHstica

  Bibliografia ISBN 84-7602-332-4

  I. Artigas, Rosa II. Catalunya. Direcci6 General de PoKtica Lingillstica III. Collecci6 1. Comunicacid oral 2. Comunicacid escrita 3. Catala - Os

  804.99-06 800.85

  Primera edici6: juliol de 1999

  Disseny de la cobena: Eumogriflc Maquetaci6: Vict6ria L6pez

  Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcci6 General de PoKtica Lingufstica, 1999

  d'aquesta edicio: Eumo Editorial Carrer de Miramarges, 4. 08S00 Vic Tel. 93 889 28 18 - Fax 93 889 35 41 Eumo es 1'editorial de la Universitat dc Vic

  Impres a ROL-PRESS, S.L Carrer Londres. 98. 08036 Barcelona Dip6sit legal: B-37.981-1999

  ISBN: 84-7602-332-4

  Queda exprcssament prohibida, sota les sancions establertes per la llci, la reproduccid total o parcial d'aquesta obra sense I'autoritzacio escrita dels titulars del copyright, tant si & feta per reprografia o per tractament informatic com per qualsevol altre mitja o procediment.

  Queda igualment prohibida la distribucid d'exemplars d'aquesta edici6 mitjancant lloguer o prcstec publics.

 • Als professors de catala i a tots els qui treballen per difondre'l

 • Presentaci6

  En aquest llibre, Habilitats comunicatives, us presentem algunes de les refle xions sorgides a l'entorn de l'estudi que s'esta duent a terme des del Gabinet de

  Didactica per formular una tipologia textual que doni suport a 1'ensenyament de la llengua amb finalitats de comunicaci6 i us.

  El Gabinet de Didactica de la Direcci6 General de Politica Linguisrica te* enco-manada la tasca d'elaborar programes i materials destinats a l'ensenyament i apre-

  nentatge del catala i d'impulsar i dur a terme activitats de suport al professorat de catala per a adults.

  L'enfocament didactic que emmarca les tasques del Gabinet de Didactica es basa en els corrents metodolbgics i linguistics que situen 1'aprenentatge de llen-giies en un context social i psicol6gic ampli que considera l'aprenent dins del marc de l'activitat humana i, per tant, d6na un especial relleu a les necessitats de l'in-dividu i al desenvolupament d'aprenentatges litils que cobreixin les seves neces sitats de comunicaci6.

  Concretament, situa la metodologia didactica en l'enfbcament comunicatiu perque prioritza el desenvolupament de les habilitats lingiifstiques i comunicati ves de l'aprenent i pren el text com a unitat de comunicacio i d'aprenentatge.

  Tots aquests aspectes es recullen en el Curriculum dels Cursos de Catala per a Adults. I 6s en el proems d'elaboraci6, en la fase de descripcio dels continguts curriculars, que es va plantejar el problema de la separacio existent entre l'estudi de la gram&tica oracional i el desenvolupament de les habilitats lingiifstiques. Iis

  per aixd que, per poder oferir als professors elements per integrar el desenvolu pament dels continguts linguistics amb el desenvolupament de les habilitats comu nicatives, es va creure necessari posar en marxa un estudi que ajude*s a resoldre aquesta qiiesti6 metodologica.

  Aixi es va decidir formular una tipologia de textos de no ficci6 del catala, el projecte Tipotext, per obtenir la descripci6 lingiifstica d'uns prototipus que expli-

 • Habilitats comunicatives

  quin els usos linguistics me*s frequents o mis representatius de la societat catala-na. Per tant es va proposar una investigacio basada en un corpus textual a partir d'unes determinates caracterfstiques i mitjancant unes fitxes de recollida de tex-

  tos. Despres de la selecci6, classificacio, informatitzaci6 i estudi dels textos s'ha arribat a la fase final d'obtenir els resultats de l'analisi i amb aquests resultats descriure els tipus textuals i deflnir la tipologia que es pretenia.

  Abans de descriure la Tipologia hem cregut convenient presentar-vos en aquest Ilibre el resultat d'una ref1exi6 feta sobre els usos linguistics que, tot i no ser una

  reflexi6 didactica, obre camins a I'aplicaci6 de l'ensenyament de la llengua amb 1'enfocament comunicatiu, perque s'estructura a partir de les habilitats que el par-lant i l'aprenent posen en joe en comunicar-se.

  Nome's ens resta desitjar que aquest Uibre sigui un instrument de referenda titil i eficac per a la vostra feina de cada dia.

  Gabinet de Didactica Direcci6 General de Polftka Lingiiistica

 • Introducci6

  Rosa Artigas coordinadora

  La comunicaci6 & m& vasta que les parades, que les oracions, que els textos... Aquest llibre 6s una aproximaci6 a la dimensi6 funcional de la Uengua, en el sen-

  tit que estableix relacions entre el sistema linguistic i els seus usos comunicatius. Constitueix una reflexi6, fruit d'un treball d'equip, en que s'ha explorat de forma sistematica els rastres que l'emissor deixa en el text. La final itat d'aquesta analisi, basada sobretot en la part subjectiva dels enunciats 6s formular una tipo-

  logia de textos de no-ficci6 del catala per donar suport a l'ensenyament funcio nal de la llengua i, en conseqiiencia, a la seva normalitzaci6. Aquest projecte, anomenat Tipotext, empres per la Direcci6 General de Polftica Lingiifstica i ava-lat i subvencionat per la Comissi6 Europea d'Educaci6, Formaci6 i Joventut, ha

  permes aprofundir en l'estudi del significat textual i avancar en la sistematitzaci6 dels usos de la llengua.

  L'obra, que com el seu nom indica se centra en les habilitats comunicatives dels parlants, es basa en una part de les dades de l'analisi textual, aquella que fa referenda a les funcions comunicatives de les oracions gramaticals. fis, per tant,

  una sfntesi parcial de les dades que es manegen en aquesta recerca, els resultats de la qual es donaran a coneixer en obres posteriors.

  La redacci6 del llibre s'ha anticipat a formulaci6 de la tipologia, perque els professionals de la llengua que en el seu dia la vulguin coneixer i aplicar dispo-sin d'un conjunt d'idees fonamentals que facilitin la comprensi6 de la unitat tex tual des del punt de vista adoptat, el de la significaci6, objectiu central de la lin giifstica del text.

 • 10 Habilitats comunicatives

  Aquesta is la li'nia d'investigaci6 de 1'equip de treball des de fa uns anys i s'em-marca en una visi6 holistica de la Uengua, ecol6gica, com sol dir el professor Albert Bastardas. El monografic El significat textual, que vam publicar el 1995,

  constitueix un recull de textos de lectura basics al voltant d'aquest tema i respon a aquesta visi6 de la Uengua.

  La tesi que mante" el llibre is que I'oraci6 gramatical is la unitat linguistica fonamental de la comunicacio verbal i que, des d'un punt de vista metodol6gic, 6s la unitat a partir de la qual es poden justificar les relacions entre les funcions intrinseques de la Uengua i les extrfnseques.

  Creiem que el llibre constitueix una aportacid significativa a I'ensenyament de la Uengua amb enfocament comunicatiu, perque tracta aspectes de les habilitats comunicatives del parlant escassament tractats fins ara: aquells que tenen a veure amb la formulaci6 dels enunciats. A me's, i aix6 es el que realment afecta la qiies-ti6 metodol6gica, permet relacionar les formes lingiiistiques de les oracions i dels seus elements constitutius amb les funcions comunicatives, tot establint un pont entre el que comunament s'ente'n per continguts i habilitats.

  En el pla linguistic, si be" no s'ocupa de la descripci6 formal de les oracions, constitueix una contribuci6 a la descripci6 de la Uengua, en el sentit que presen-ta una classificacid de les oracions del catala segons els usos; e"s a dir, considera les oracions com un tot comunicatiu. D'altra banda, tot i que no tracta els feno-mens transoracionals, es tambe* una aportaci6 a la gramatica textual, pel fet que justifica I'oraci6 com a unitat funcional fonamental del text.

  Efectivament, Pobra presenta el conjunt de les modalitats oracionals com el contingut linguistic d'algunes de les macrohabilitats comunicatives del parlant que tenen a veure amb la formulaci6 dels enunciats i segons com s'usen en els intercanvis comunicatius. En queden fora moltes questions relacionades amb les oracions, que seran materia principal d'altres publicacions que precediran o se-guiran la formulacio de la tipologia textual del catala esmentada.

  Finalitats Tots coneixem la importancia que s'ha donat a la comunicaci6 verbal com a mitja de les transaccions humanes i sabem que, tant des dels estudis linguistics com des dels sociolingiifstics, s'ha posat la mirada en la utilitat social de la Hen-gua. En aquest marc, la lingufstica del text considera la Uengua com un sistema potencial de significaci6 que es materialitza en enunciats emesos pels parlants a fi de resoldre necessitats vitals.

  En la didactica de la Uengua, el correlat metodol6gic d'aquestes idees is l'en-focament comunicatiu, que, com tambe1 sabem, prioritza el desenv