Hauxe da etxea etxe - Grupo SM...Bibliako testu batean oinarrituz, irakurmena lantzeko jarduerak....

2
Hezkuntzak mugitzen gaitu etxea gur e 8 435240 586731 Erlijio katolikoa 194104 Ikasgelako programazioak Teologia ikasgelan Asmoa, iradokizun didaktikoak eta erantzunak saio bakoitzerako Finkatzeko eta zabaltzeko jarduerak Irakaslearen liburua Ikaslearen liburua 8 unitate Liturgia-aldien kuadriptikoa Bizigarri digitala Curriculum-proiektua Programazio didaktikoak Bibliari buruzko diaporama, animaziozkoa eta mintzatua Deskargatzeko fitxa: Bibliako pertsonaia Deskargatzeko fitxa: Bibliarekin - Irakur dezagun atala ingelesez Deskargatzeko fitxa: Bibliarekin - Egin dezagun atala Zer ikasi dut? ataleko laburpenaren bertsio digitala Abestiak Zinema-sekuentziak Ebaluazio-sortzailea Jarduera interaktiboak, atal hauetarako: Abia gaitezen / Uler dezagun / Aplika dezagun Zinema ikasgelan Ospakizunak www.nuestracasa-sm.com LEHEN HEZKUNTZA gur e etxea Eskaintza zabala Hauxe da e t x e a g u r e etxea gure

Transcript of Hauxe da etxea etxe - Grupo SM...Bibliako testu batean oinarrituz, irakurmena lantzeko jarduerak....

Page 1: Hauxe da etxea etxe - Grupo SM...Bibliako testu batean oinarrituz, irakurmena lantzeko jarduerak. Bibliarekin Irakur dezagun Zer ikasi dut? Zer gogoratu behar dut? Ikasitako eduki

Hezkuntzak mugitzen gaitu

etxea gure

8 435240 586731

Erlijio katolikoa

194104

Ikasgelako programazioak Teologia ikasgelan Asmoa, iradokizun didaktikoak eta erantzunak saio bakoitzerako

Finkatzeko eta zabaltzeko jarduerak

Irakaslearen liburua

Ikaslearen liburua

8 unitate Liturgia-aldien kuadriptikoa

Bizigarri digitala Curriculum-proiektua Programazio didaktikoak Bibliari buruzko diaporama, animaziozkoa eta mintzatua

Deskargatzeko fitxa: Bibliako pertsonaia Deskargatzeko fitxa: Bibliarekin - Irakur dezagun atala ingelesez

Deskargatzeko fitxa: Bibliarekin - Egin dezagun atala

Zer ikasi dut? ataleko laburpenaren bertsio digitala

Abestiak Zinema-sekuentziak Ebaluazio-sortzailea Jarduera interaktiboak, atal hauetarako: Abia gaitezen / Uler dezagun / Aplika dezagun

Zinema ikasgelan Ospakizunak

www.nuestracasa-sm.com

LEHEN HEZKUNTZA

gure etxea Eskaintza zabala

Hauxe da

etxea gure etxea gure

Page 2: Hauxe da etxea etxe - Grupo SM...Bibliako testu batean oinarrituz, irakurmena lantzeko jarduerak. Bibliarekin Irakur dezagun Zer ikasi dut? Zer gogoratu behar dut? Ikasitako eduki

Egin dezagun loturaZer ikusten duzu zure inguruan? Zer gertatzen da zure ikastetxean eta etxean?Egoera bat planteatuko da, hausnartu dezazun eta erantzunak bilatu ditzazun.

Egin dezagun lotura

Ezagut dezagun Zer pentsatzen dute kristauek? Zer pentsatzen duzu zuk?Ikasi beharreko edukiei buruzko fitxa bat.

Ezagut dezagun

BibliarekinBeha dezagunZer adierazten du irudiak?Bibliako laminaren interpretazioa eta ulermena lantzeko jarduerak.

BibliarekinBeha dezagun

BibliarekinEgin dezagunNola landu da Jainkoa artean?Arte-proposamenak, adierazteko eta eskuekin pentsatzeko.

BibliarekinEgin dezagun

BibliarekinIrakur dezagunZer kontatzen da Biblian?Bibliako testu batean oinarrituz, irakurmena lantzeko jarduerak.

BibliarekinIrakur dezagun

Zer ikasi dut? Zer gogoratu behar dut?Ikasitako eduki guztiak begiratu bakarrean ikusteko.

Zer ikasi dut?

Jolasean ikas dezagun Ikas al daiteke jolastuz?Ikasitakoa finkatzeko eta zabaltzeko jolas-jarduerak.

Jolasean ikas dezagun

Zaindu dezagunNola zainduko dugu denon etxea?Gaiaren inguruan sentsibilizatzeko eta denon etxea zaintzea sustatzeko jarduerak.

Zaindu dezagun

Elkarrekin gauza asko ikasiko ditugu, bai Jesusi buruz eta bai gurea eta denona den etxe hau zaindu beharrari buruz.

Erlijioko proiektu honen bidez, pertsonak eta natura zaindu beharraz sentsibilizatuko dira ikasleak.

Izan ere, beren gain hartuko dute Frantzisko aita santuak guztiona den etxe hau zaintzeko botatako erronka ekologikoa.

Oso jokabide zuzena da, eguneroko ekintza txikien bitartez, kreazioa zaintzeko ardura hartzea. Horrez gain, zoragarria da hezkuntza gai izatea ekintza horiek sustatzeko, bizi-eredu bat osatzeraino.

Frantzisko aita santua, Laudato si’, 211 zk.

FAMILIA bat oinarritzat hartuta, ikaslea identifikatuta sentituko da eta bizitzarako hezkuntza bereganatuko du, hauen bidez:

– hezkuntza emozionala– askotariko adimenak– eta inklusioaren sustapena.

PENTSAMENDU BISUALAREN bidez, ikasteko tresna berri bat ezagutuko du ikasleak, oso gogo-pizgarria. Izan ere, gai bakoitzaren laburpen bisuala izango du amaieran.

PROIEKTU MALGUA da, ikaskuntza-saioetan honetarako aukera ematen baitu: – Eskola-saio bakoitzean hasieradun eta amaieradun sekuentzia bat aplikatzeko,

sekuentzia honi jarraituz: Abia gaitezen Uler dezagun Aplika dezagun.– Zure ibilbide propioa egiteko, Abia gaitezen Uler dezagun Aplika dezagun sekuentziari jarraituz,

eskola-saio bakoitzerako zure ikasleei ongien egokitzen zaizkien edukiak aukeratuta.

Zure

IBIL

BID

E pr

opio

a eg

iteko

auk

era,

Abi

a ga

iteze

n

Ule

r dez

agun

A

plik

a de

zagu

n se

kuen

tzia

ri ja

rra

ituz,

esk

ola

-sa

io b

ako

itzer

ako

zur

e ik

asl

eei

ong

ien

eg

okitz

en z

aiz

kien

ed

ukia

k a

uker

atu

ta.

Nolakoa da gure etxea?

Abia gaitezen

Abia gaitezen

Aplika dezagun

Aplika dezagun

Uler dezagun

Uler dezagun

Esko

la-s

aio

ba

koit

zea

n h

asi

era

du

n

eta

am

aie

rad

un

SEK

UEN

TZIA

ba

t a

plik

atz

eko

au

kera

, se

kuen

tzia

h

oni j

arr

ait

uz:

Ab

ia g

aite

zen

Ule

r d

eza

gu

n

Ap

lika

dez

ag

un

.

Proiektu malgua

Ibilbideak

Sekuentziak

IRAKASLEARI LAGUNTZA eskainiz, proiektu osoan zehar bertan izango duen prestakuntza teologikoari esker, eta ikasgelan lanerako erabiltzen diren euskarri guztietan proiektua bateratu izanari esker, irakasleak horietan guztietan eduki bera izan dezan, berarentzat erosoena dena erabili ahal izateko.

Gure etxea proiektuaren parte da. Hezkuntza integraleko proiektu bat da, ebidentzietan oinarritutako ikaskuntza-dinamikak eta irakasleen irakaskuntza-ekintza zabaltzeko tresna berriak eskaintzen dituena.

Hauxe da

etxeagure