HOLA, SOM LES TEA STILTON TEA SISTERS! · TEA STILTON Germana de Geronimo Stilton, és l’enviada...

of 12 /12

Embed Size (px)

Transcript of HOLA, SOM LES TEA STILTON TEA SISTERS! · TEA STILTON Germana de Geronimo Stilton, és l’enviada...

 • EL CANT DE LES BALENES

  Pugeu a bord i agafeu-vos fort: les balenes ens esperen mar

  endins per a una missió especial per descobrir...

  els misteris de la Patagònia!

  HOLA, SOM LES

  TEA SISTERS!ESTUDIEM A LA UNIVERSITAT DE RATFORD I ENS ENCANTEN LES

  AVENTURES I ELS MISTERIS! A MÉS, SOM UNES AMIGUES MOLT ESPECIALS;

  MÉS QUE AMIGUES... GERMANES!

  TEA STILTONGermana de Geronimo

  Stilton, és l’enviada es-

  pecial de L’Eco del Ro-

  segador. Sempre està

  disposada a emprendre

  viatges plens d’aventu-

  res d’on torna amb arti-

  cles i fotografies sensa-

  cionals. Tea s’ha fet molt

  amiga de cinc estudi-

  ants de Ratford: Colette,

  Nicky, Pamela, Paulina i

  Violet...: les Tea Sisters! I

  és la mateixa Tea qui ex-

  plica les extraordinàries

  aventures que viuen!

  www.geronimostilton.cat

  10228288

  A C A B A D O S

  D i S E Ñ A D O R

  E D I T O R

  C O R R E C T O R

  E S P E C I F I C A C I O N E S

  nombre: Xavi

  nombre: Patrizia, Iván

  nombre:

  Nº de TINTAS: 4/0

  TINTAS DIRECTAS:

  LAMINADO:

  PLASTIFICADO:

  brillo mate

  uvi brillo uvi mate

  relieve

  falso relieve

  purpurina:

  estampación:

  troquel

  título: Acampada a Madagascar

  encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

  medidas tripa: 140 x 210 mm

  medidas frontal cubierta: 145 x 216 mm

  medidas contra cubierta: 145 x 216 mm

  medidas solapas: 87 mm

  ancho lomo definitivo: 19mm

  OBSERVACIONES:

  Us agraden els viatges,

  les aventures i els mis-

  teris? Doncs uniu-vos a

  les Tea Sisters: explora-

  reu països sempre nous

  i fascinants... I això no

  és tot! Descobrireu que a

  les cinc noies els agrada

  molt viatjar, però encara

  més ajudar els amics en

  moments difícils, inves-

  tigar casos misteriosos

  i resoldre les intrigues

  més complicades! Amb

  elles viureu aventures

  trepidants!

  31

  EL C

  ANT

  DE

  LES

  BA

  LEN

  ES

 • T1_10228288 El cant de les balenes 001-008.indd 7 31/7/18 11:17

 • El nom de Geronimo Stilton i Tea Stilton i tots els personatges i detalls relacionats amb ells són copyright, marca registrada i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. Tots els drets reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor.

  Textos de Tea StiltonCoordinació de textos: Alessandra Berello / Atlantyca S.p.ACoordinació editorial: Patrizia PuricelliEditing: Sofia ScartezziniDirecció artística: Iacopo BrunoCoberta: Barbara Pellizzari, Giuseppe Facciotto (llapis) i Flavio Ferron (color)Il·lustracions de la maleta: Barbara Pellizzari (disseny) i Flavio Ferron (color) Disseny gràfic: Giovanna Ferraris / theWorldofDOTIl·lustracions de les pàgines inicials i finals: Barbara Pellizzari (disseny) i Flavio Ferron (color)Mapa: Caterina Giorgetti (disseny) i Flavio Ferron (color)

  Il·lustracions interiors: Barbara Pellizzari, Valeria Brambilla (disseny) i Federico

  Giretti, Antonio Campo (color) Coordinació artística: Flavio FerronAssistència artística: Tommaso ValsecchiGrafisme: Chiara Cebraro Idea original d’Elisabetta Dami

  Títol original: Il canto delle balene© de la traducció: 2018, Maria Dolors Ventós

  © 2017 - Mondadori Libri S.p.A., Palazzo Mondadori - Via Mondadori 1, 20090 Segrate - Itàliawww.geronimostilton.com

  © 2018, Editorial Planeta S. A.© 2018, de l’edició en llengua catalana: Grup Editorial 62, s.l.u.Estrella Polar, Av. Diagonal, 662-664, 08034 [email protected]stilton.catInternational Rights © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milà - Ità[email protected] / www.atlantyca.com

  Primera edició: novembre del 2018

  ISBN: 978-84-9137-663-7Dipòsit legal: B. 20.661-2018Imprès a Catalunya

  Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aques-ta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la llei. Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessi-teu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els drets reservats.

  Stilton és el nom d’un famós formatge anglès. És una marca registrada de l’Associació

  de Fabricants de Formatge Stilton. Per a més informació www.stiltoncheese.com

  T1_10228288 El cant de les balenes 001-008.indd 6 31/7/18 11:17

 • La invitació perduda

  Era un matí assolellat a l’Illa de les Balenes, i la llum que entrava pels finestrals de

  Vil·la Marea mantenia la il·lusió que encara fos

  estiu. El professor Van Kraken consultava en una gran

  p a n t a l l a

  d’ordi nador una web

  es pe cialitzada en al

  gues oceàniques, quan

  algú va trucar a la por

  ta del laboratori.

  —Endavant! —va dir el professor sense

  apartar la mirada de

  T2_10228288 El cant de les balenes 009-180.indd 9 31/7/18 11:19

 • la pàgina dedicada a les algues brunes que estudiava.

  Nicky i Paulina van exclamar:

  —Bon dia, professor! Hem vingut a entregarli la nostra recerca.Van Kraken, encara concentrat en l’ordinador,

  els va preguntar:

  —Quina rEcErca?Nicky i Paulina es van intercanviar una mirada

  de complicitat: el seu professor era un despistat!

  —La dels peixos tropicals que hem fet volun-tàriament —li va recordar Nicky.—Què? Ai, sí, és clar... deixeula aquí —va dir,

  aixecantse d’una revolada per fer una mica d’espai al seu escriptori, ple a vessar de paperassa.

  —Compte! —va exclamar Paulina, quan el pro

  fessor va fer caure una pila de fulls a terra.—Ostres, quin desastre! —va dir Van Kraken

  mentre s’afanyava a recollir els papers amb l’ajuda de Nicky.

  10

  La invitació perduda

  T2_10228288 El cant de les balenes 009-180.indd 10 31/7/18 11:19

 • Llavors la noia va veure un sobre que s’havia traspaperat entre dues revistes:

  —Tingui, professor Van Kraken, també hi ha una

  carta...

  —Una carta? I d’on ve? —va preguntar el pro

  fessor, arrugant el front.—Pel segell, em sembla que de l’Argentina —va dir Paulina, acostants’hi.

  El professor va obrir el sobre i en va treure una carta molt llarga.

  Ostr

  es!

  COmp

  te!

  Ai, nO

  !

  La invitació perduda

  T2_10228288 El cant de les balenes 009-180.indd 11 31/7/18 11:19

 • Al cap d’uns instants, els va dir:

  —Me l’ha enviat Pablo, un col·lega especialitzat

  en biologia marina que

  treballa en una important recerca so

  bre les balenes franques

  australs...

  —Que interessant! —van exclamar les dues

  noies alhora.

  —Aquest estudi es porta a terme en diversos indrets del món i Pablo dirigeix el centre de re

  cerca de la Pata gò nia. M’invita a reunirm’hi per col·laborar amb ell.

  —La Patagònia és al sud de l’Argentina, oi? —va

  preguntar Nicky.

  I Paulina va afegir:

  —Deu ser un lloc extraordinari... Quina nsortn que té!

  —Gens ni mica! —va replicar el professor, sos

  12

  La invitació perduda

  T2_10228288 El cant de les balenes 009-180.indd 12 31/7/18 11:19

 • pirant—. La invitació de Pablo coincideix de ple

  amb els dies que estaré ocupat amb els exàmens de selectivitat. No podré marxar de

  Ratford!

  —Quina llàstima! —va murmurar Paulina—. Segur que és una experiència fantàstica...

  —I no el podria substituir algú? —li va suggerir Nicky.

  El professor va negar amb el cap:

  —Per desgràcia, no és possible. Però, potser... —va

  dir amb el rostre sobtadament il·lu mi nat.—Potser... què? —li van preguntar les dues ami

  gues, encuriosides.

  —No res, no res... Gràcies per portarme la recer

  ca, noies. Ja ens veurem a classe —va dir Van Kraken, i se’n va acomiadar amb presses.

  Les noies van marxar de Vil·la Marea i van tor

  nar a Ratford.

  13

  La invitació perduda

  T2_10228288 El cant de les balenes 009-180.indd 13 31/7/18 11:19

 • una supernotícia

  Al cap d’un parell d’hores, el rector de Ratford,

  Enciclopèdic de Ratis, va convocar inespe-radament Nicky i Paulina al seu despatx.—Benvolgudes alumnes! —va exclamar el rec

  tor quan les dues amigues hi van entrar—.Ja sabeu que la feina dels professors d’aquesta

  universitat és molt exigent: classes, seminaris, cursos de reciclatge, exàmens... i no sem

  pre tenen temps de fer tot el que voldrien. Mentre s’asseien, les noies es van intercanviar

  una mirada perplexa i es demanaven, estranya

  des, què hi tenien a veure elles amb l’agenda dels

  professors... El rector va prosseguir:

  14

  T2_10228288 El cant de les balenes 009-180.indd 14 31/7/18 11:19

 • —De vegades, alguns professors podrien con

  tribuir en algunes recerques importants. Jo, per exemple, fa més de vint anys, em vaig

  trobar que...

  A Nicky i Paulina els costava seguir l’estrany monòleg del rector De Ratis i no van po

  der evitar perdre el fil mentre la quilomètrica explicació de les mil i una

  QuAn er

  A jOve...

  mmm...

  sí...

  una supernotícia

  T2_10228288 El cant de les balenes 009-180.indd 15 31/7/18 11:19

 • ocupacions passades i presents del rector i dels

  seus col·legues s’allargava i allargava i allargava...Però, de cop i volta, una frase els va cridar l’atenció:

  —I, per tant, hem decidit que vosaltres anireu

  a la Patagònia!—Com diu?! —van exclamar les noies, que de

  poc cauen de la cadira per la sorpresa.

  El rector va assentir:

  —Ja podeu donar les gràcies al professor Van Kraken, que us ha recomanat com les estu

  diants més adequades per representar Ratford en aquesta importantíssima recerca!

  —Però... com... nosaltres? —va balbucejar Nicky.

  —A la Patagònia?! N’estaN... segurs? —va continuar Paulina.

  El rector va somriure davant la incredulitat de

  les seves alumnes:

  —Marxareu la setmana vinent. Aquí teniu la

  carta de presentació oficial per al centre

  16

  una supernotícia

  T2_10228288 El cant de les balenes 009-180.indd 16 31/7/18 11:19

 • de recerca. Us aconsello que comenceu a fer les

  maletes!

  Nicky i Paulina, que encara no s’ho acabaven de

  creure, li van donar les gràcies i van marxar.

  Però, així que van tancar la porta darrere seu, es

  van mirar molt felices i es van fer una abraçada, cridant:

  VISCA!!! VISCA

  !!!

  una supernotícia

  T2_10228288 El cant de les balenes 009-180.indd 17 31/7/18 11:19