imaginacion dialectica -sicoanalisis

download imaginacion dialectica -sicoanalisis

of 42

Transcript of imaginacion dialectica -sicoanalisis

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  1/42

  I

  A NTEGRACION DEL PSCOANALISIS

  n caii a e e a exgerace

  OO W OO

  Si el tem y l etructibil fuete emcale m imrtate el facimo ertenee ricialment la emcraci

  autre e T AutonPqnly.

  En la écaa e 97 e íc aprecar a auacae primer eórc que prpuiern e iprbabemarmn e Freu y arx Cn a rcene reurreccón el neré pr Wlem ec y el ampl mpac

  e Eo an Cviizaion e arcue, a ncón e queamb penare eaban ablan be prblema mlare, aunque ee n pun e a, a gana cré en muc ecre e a quera Haeuna generacón, n embarg la abura e una eaemeane rra e era cua en cualquera e a rla el Alnc Aunque ry e aía mra arabe al pcanl u ya n ue ecucaa enl círcul cmuna rx pué e 9 cuan

  cayó un abú bre Freu y u egure y el cnucm palan e cnró en la uea rxaenr e mm mmen pcanlíc, SegreBernel, O Fencel y Pau Feern abía expreaneré en la negracón e ema, per cnpc éx Rec u prpnene m clamr a ne la écaa e 9 y urane la e 9 abía rcua y pc ceremnamene expula an

  a u cui e a rimea tenttiva ra fu a reu Mx ae We Dgm Bte Dgma r TeDifcult Marige f Mx reu T T y Suppn ( ener e 171.

  ua ecrici e ifcultae Rec ae

  \esnips. comweb/inotipo 5

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  2/42

  pari cmunia cm mimin picanal-ic Cnrvar raical pr igua aban acur n qu pimim bic Fru br lapibilia cambi cial ra incmpaibl cn lapaa luciaia un ar maiaTaa n 959 Philip i pa cribir «Para arx paa

  p

  reñado pr l uur cn l prariacm parra e a hiria Para Fru ur pña pr l paa carga la cual ól l méic- la ur pun libra La rlución ópa rpir la rblón prpica cna l pr n caa ca cm lla ara cnnaa al raca

  La aia i ür Sialrchung para

  inrucir l picanlii n u Tra Crica nmarxi u a un pa ari pc cnncina Fuambién na ña ni a aa cmia urza l marxm raicina. En cuna la iin bica l mimbr lIniu nr la gnración Grünbrg Grmann u ucr gua pr Hrkimr n cnra n u rpcia aciu rn a la piclga Y n añ prr cm rm la ini

  rncia gnra Franz Nman haca la picga uu l ac u impiin u pl acpación crcl inrir Inu Cuan Nmn inró namn n Fr crca l inal uia maia ar para grar na ngración arnaa la racn

  En cnra l inré Hrkhmr pr Fru rmnaba a a écaa 9 S inré u parcialmn imla pr L Lnal quin n c

  analia pr Fri Frmmchmann a mia a écaa Am a rlación nr piclga cilim ra n ópic icui a mn n laFrancr aqu añ igra agua im

  PAL aBINS T Fudan t N Yrk 1969 gi 29

  IEF Fd T Mnd o t Moast NuYr 199 229.

  4 V RAZ EMANN nxi ii» u TDocatc and t Autotaan Stat, Hrr Mru N Yr 97, H TART HUGS, r Numw Mrxim il mr» T ntctuaMgaon Euop an ca, - n mig Brr Bil Cmrig M 1969

  www.esnips.comweb!inoipo 5

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  3/42

  prancia en l círcul univeri !ari e iqura pué e 199 ue el belga Henrik an cua braSbr a pca d ari ( 17) ' inenaba rm-plaar el rminim ecnómc pr un acivim un

  a má ubeivamen D an atacaba la piclgíauilaria rienaa acia el ineré que aribuía a arxubraan en cambi la raíc irracinal la acciónraical Se umró pr aqulla épca que De an abía raí a la acula e Francr cm prer picgía cal para cnrapar el marxim má rx l Iniu •. Cualquiera ura la raón, u venian ganó a Hrkemer l r para una piciónirracnalia qu era clarene incmpaible cn la

  Tría Críica; l evane prir D an cnel acm parcrían cnirmar u ecnianza Lque cmparirn cn él, n embarg ue un ee er má allá el uiliarm inrumnal qu prmabaal marxim vulgar

  Ya n 197 Arn, ba la ncación Hrkemr cribó un exen raba n l qu vinculaba lpicanálii a la nmnlgía racnnal Crneliu Enr la emanza que nó eaban u éna

  i br la erucura cnecaa, imbólicamn vincu-laa el incncien u nn cmn cmnzarcn xprnca cnmprána para remnar a aqu-lla l aa Al añ guiene, Hrkimer quienabía ea pernalmne inrea n l picanál-i uran algún mp ciió paar pr él elccnan cm u piquiara a Karl Lanauer, quien abía aumn reu epué un añ pbma

  � Zu Pyolog d Mrxmu, rui l iglés mT Pyoogy of Mxm (Nuv Yrk y rs, 928 Pr isusió M vés P Byond MxmT Ft nd Wok of Hndk d Mn ( y 9

  As sugri l sr ys Meyr r u r l ur. rfsr Myr, ui sió lsiu l r rir l migrió sri uvl T Mg (Nuv Yrk 944 l u Mr ligm rsfrm m Ari r ls rss riils Pk u é él mrz 99 gó i u M r si r

  rfr l róst qu l rsr Myr sgr. TO W r griff s Uwusste ir Trsz Sllr» (ié, ivrsi r�fr, 192

  I dm 318.

  \.esnips.comweb/inotipo 53

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  4/42

  qu maba ramn a Hrkmr una ncapaca para rar n un prpara , quó ru l aná qu n rala ra má un rccuca qu rapéuic cncuó N ban pruaó a Lanaur para qu rmara l Inu Pcanalíc Francr cm una rama l rup Eu Pcanalíc la Almana l Sur rcnmn cra n Hlbrg Inaugura l 1 brr l Inu Pcanalíc Frncr cnró a prmra rganacón caraamnruana n ncular, aunqu ura nrcamna una unra amana anu ambén una cnón nula cn Hrkmr u clga qun

  abían rua c para agurar a aprbacón a unra para nu «nu uép» cm l llamó Fru mm crbó cara a Hrkmr para prar u grau

  S unrn a Lanaur cm mmbr prmannHnrc ng Erc Frmm u pa Fra Frmmcmann En l prmr m xnca Iniu Picanalí irn crncia umnar mmn al cm Hann Sac, Sgr Brn

  l, Anna Fru Paul Frn Tambén Grg Grck u un an abua cuar mmbrprmann Frmm qun abía amg Lwnal uran má una écaa qu u prna pr é a Inu acó prn cm a guramá mpran Sól ó a runr cn Inuü Slrcung pué u mgracón a EaUn n prn llgó a r un má pr

  trevst c Hrhimer e Mtl Su e mr e 99 Suró e u luch fcci etr l mvimtscltic em Vése CA M GOSSMA y IVA Gos�SMA T Wl Anlys Nuev Yr 9 178 trevst c Hrhimer m e 199 M u curs titul ifüu i Psychlys uer sychlytsch Kii» rie rmmRechm, «Psychytisch rielehre; y rmm Di wu er Psychlyse uf Sii u Reiiswisseschft Pr u scrició l iuurcó e stitut

  vés el mr e D syonlys Bwgng crresiet my-ui 929 1 és tmié noL FRIEDAN, Herich Me Psychlysis Metl HyePyonyy Pon e r r Axr Smul iseste y Mrti rth (Nuev Yr y res .

  \.esnips.comweb/inotipo 5

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  5/42

  mnnt n nm n fun Su p mbn n E Un p up lón l Iu u mb gó Amm mpum yó

  ug u ngu lg p qu Eu·p h qu fu m muó Bdu t

  f

  l gu g fu m fun pó F o

  h Bl bó m xp n hgn mnl u bm b mm m Iu ó pp n u y x

  N nf mm ó u mbn nm g u u nó fumn í p l p mnn pnm ju qu b me, m ní p pf pIí Am y O; n p u y unun l p u pm f í' ó un p y mní u l n m ó un í > Apn p , mm ju· hl unó l íul b Nb umbn ppón n l fmón l fm Jüh hhu Gg Slbg y ng Auqu mm pó bu x u x 16 pu e p p· n unh l qu pí m u u lg pó u b p-

  Sn mbg l qu l bbó u njuí fu muy n l qu pmn m Hkhm y A uy E l ul p y mpb- f hmb _fó lnón un nplg ló Cm Bub y n l íu hhu

  ul hmb m lg lnuó mu y ó E b p m ím u b p

  , Bond Cns o Ison uevYrk 1962 S

  \.esnips.comweb/inotipo 155

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  6/42

  s spués su sparac Isu pr n mm Fmm amó a aa ua auaza huana N s aaba s mbag, un cncp a cm a atur rmaa sn más bn una a a nauraza pnca hmb smara a ph gga r cnsgun Fmm smpr pusun gran éass sb as mpcacns anpógcas s Maut nófó ax Ens s haaba más próxm a acus a mns ans a ncrprcón arcus a s asuns Ins-u, u a kmr s s ascascn a Escua Francr Fmm u qun más amnu

  mpó a nón anacón ax, spcamn n su ba ps a su pas p Insu "A nnar una su só un hmb pccna a ua sa hmbr, Frmm busó vsumbrs sa nauaza n a ba pnsas cmSpnza Y a écaa 1940 nnó rmás aá a pscga, haca un ssma é asaambé a auaza humana as a apancahumansa su éca u acazara su más cmpa

  xpsón n M 947, acchaba a unaurasm u agus ccs haa c r •

  E a écaa 190 Fmm haba a aás nsó Isu sn ambén su usm xEs sgncaba, pr supus, u hubra abana s s aspcs su pscó ar N ha nunca usm» scrba más a

  4 a or mpo F Mxs Conct of Man a o 196

  n F of Fdo la vión ingla d Esa foFdo tiliada n ta nota [ondr 1942] Fromm rconocía la imortanci d Hgl y Marx aa noción d alinacón 0.

  " Byond t Cns of Illuson, . 8. S Esca fo utoty T Pstvs

  of E Fo va or 196 h agido om noacita a rond a la crítica d Moor y avid Hmcontra la alacia natraia no comrnd la ocida algo má q la natrala no d n n conocinto caba d a natraa ant d gar or natral o no y i mal xit amin tin q r art da natraa . 4.

  \.esnips.comweb/inotipo 156

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  7/42

  a mns qu s nqu a Fu cn su ía la lb Cns qu l lg básc Fu s su cncp l ncnscn sus man-sacns n la nuss ls suñs c la ss-

  nca y su cncp námc caác Esscncps an cnsa paa mí su mptancabásca n a m ba y c qu pqu cacéla ía la lb nunca al usms una caacón muy ásca psbl sól sl pun sa l usm x En cualqu cas nunca nuncé al pscanáss nunca qu ma una scula ppa Fu spaacm mmb la cacón Pscanalca n-

  nacnal a la cual abía pnc y sy -aía ( 197 mmb la Wasngn Psycanalyc sscan qu s una nsucón uana H cca smp la xa uanay ls més buocács la ganacón nnacnal uana p a m ba óca sábasaa n l qu cns ls allags más mpans Fu cn la xcpcón la mapsc-lgía

  Paa s bsas sn mbag l abann la ía la lb y s lmns unamnals n l pnsamn gnal Fu als cm lcmpl E sgncó qu Fmm s abía sanca basan ls lmns sncals n unaía xa cm paa jusca qu s l llamaaun snsa cabal a sncón Fmm n

  ls allags clíncs Fu y su mapsclgía -nmnacón qu cmpnía n sól las spculacns Fu sb ls nsns a y mu cncamn scubls n ambén su ía la lb más amplam acpaa n sas aquns ían una nculacón más ínma n las sncluís sus cgas l Insu

  unqu Fmm nunca csó cmplamn n sussus paa usna pscanálss y maxsm sus

  ms nns s apyan mns sb aspcs mnas la ba Fu y caa más n n

  1s Cata de rmm a ato 14 de may 1

  \.esnips.comweb/inotipo 17

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  8/42

  qu póg anpa pr e prp Marx Arbr u bgraa nelua n 6 neró aMarx m una gura muh má mpran n uprp arrl: nnar r erbó u

  Marx e una gura e gnaón óra munal,n uen Fru n pu n qura mparar enee n» a nón préa pa unveral quhaba aprn n u uvenu l llevó a nerara na mlar pulaa pr Marx y a aleae lamplane � mn armava l penamn ru aunqu permanó el a muh np ruan

  rena añ an uan Frmm llgó al nu,

  u au haa Freu era muy eren epué e ueu n la unvrae Hlbrg Franry Munh buv una rmaón panala en lnu Panal e Brln Aqu ue anala prHann Sah y rebó nruón ruan anprmnene m Ther ek En 6 menó apraar lnamen aunqu a mana Say muh r l prmer anala n ue nunama méamen m r El na que

  mpzó a nr n pane real ue mpre, aarmó Frmm, un mul nvalrabl para u brapulava mul el que arern l r mem-br l Inu P pué u prmr arul nar a aparr n rva panalarxa, al m la Zitchift ü pchanatichdi publa pr A J Srr y l prp bl-n e Fru !a

  9 r n pre de repeto l pidd de Mcomo pióogo e Ma' Conp o Man. H nexpoiión má detlld en Mrx ontbton to te nowedge o Mn T C o Poana Ne Yor 17

  0 Bon Can o uon, p. 1 n rt e meerió el 14 de mo de 171 romm dijo e ment omprión qe e n tonte ompr gnde omeentre pero e jiio e de mrito epetio nob mbido Byon Can of uon 0 o n oonión teóri er de pii del ombre e en

  te o en mi rente erito e no et bdo en n oberión rti de l ondt mn led bo en elro de ete trbjo pionlto r n retón det rmión e . Fu a PoFuan Londre 9

  \.esnips.comweb/inotipo 158

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  9/42

  Aunqu u ma a mnu rjaban u rmaiónrigia pr mp un ui Sabbah) Frmmxhibió ambién un mpran inré pr una pigaia Un aríu ri para Psaalis Bw-

  gung n Pianáii Píia, auó una i-uión nirab n íru anai aíamá iniai u nriqur u ruimn nqu marxia u u primr ui xnLa Elui d dga d rist ", imua pr aamin qu Thr i hi mim prbmaDn i había quia, airmaba Frmm, raa hmgniar a primii riian m ungrup úni n una raia píquia unirm A ha-

  r i amjaba a óg m ar-na «i) paa pr a hh qu upiógi aquí n un hmbr n ni iquiraun grup pr una ruura píquia inariab raiamn uniiaa, in qu má bin ánrma pr grup irn n inr píqui ia irn» Para Frmm, ambi bái n gma riian a ia apinia ig un hmbr qu nir n Di haa

  a nión hmgniara ig ara unDi qu nir n hmbr ra un pru ambi ia Só a rmuaión má anigua xpraba a hiia rb primr riianhaia a auria, a auria pa E ambirina rrpnía a a apaión a auria Di una rrinaión rnimin haia inrir br prpi riian «a aua auión argüía Frmm raia n ambi n a

  iuaión inómia n rr a ura nómia u nunia ia L ióg a a minan raían araban arr a ugrir aiain imbóia paraa maa, nauan u agión pr ana iamn inni»

  er Saah !mag XIII nm 2 4 (19 lcad rigialmente en iena en 191 aare en

  igl cm Th Dga Cht th ay n gnPyhgy and Cutu, trad. e Jame ter dam (Neark 19

  d, 91. ld, 94.

  \.esnips.comweb/inotipo 1

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  10/42

  A abgar pr una enba ane a erenaenre gup ae epe ane que pr unaabuón genea e na eógas a neesae pquas unerae Fmm esaba arman en

  érmn póg que Hrkemer aruseepué e u upura n Heegger, eaba enbe a nó abraa e «ra neFrmm nua un mpnene epeamene reuan era en u empe e meanm panaísm nep e meaón enre nu ea pr eemp a abar bre a a aa aa en érmn e reenmen ep aae pare Ee ue en ee e u que e Inu z

  má are e mu nep e Freu En e prmernúmer e a Zitschrift e eenó a Brkenau paraque erbera una reeña e La Eción d dga dCist que é aprbaramene amó e prmer eemp nre e a negaón e Feu arx

  En a mma enega Frmm nenó bquear arega báa para una pgía a Cmenzópr rar a nón e que a pgía era apabeó a nu eñaan epeamene a a bra

  na e Wem e pr apar ee rer Frmm enía que nu nuna eaba enera-men asa e u uaón a. La area rea na en supemenar enrqueer equema marxabá que aepaba m a E marxm argüaabía aua nrreamene e ener una p-ga mpsa e a aqua aqu eñaaba n une ausar a Beran ue Henr e an prnerar erróneamene e nerés enóm perna

  m a ase e a nepón e me en a Enee raznaba a pema póga e arx uern pa men que a que e prp Frmm ba apuar má are Para arx e mbre ene ermpu bá ambre, amr aí ueameneqe usan na gaaón a aqusa ea smpemene un pru e nne ae epeí

  2 F Ür Mtod d fgl in anlyicn

  oilycologi• fS l, 2 192 dcido n Te C Phn.27 Jde 2. oó l or má rcint d ic a ra d De Enbu de Seuaa d ic n S 1 9

  \.snips.comweb/inotipo

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  11/42

  ca E maxm n btae, neceiaba enqe pilógic adcnale qe maxia cm Kaky yBenein, cn ceencia idealita ingena, en l i-t male ina, abían id icapace de mi

  ia . El picanálii pda pli e elabón al-tane ene a peeca idelógica y a bae ci-cnómica En ma, pda encaa la nción de mae-iaim de la naalea eencial del mbe

  Fmm, in embag enía a idea my deinidaceca de l qe cniía l apec má cíedel picanálii paa a piclga cial Al cmienzmim de aícl deacaba eca de la eíaediana de ini de da de muee a l qe

  deeimaba cm na mecla abitaa de bilga ypiclgía Fmm cibía en cambi a dicmíaediana anei ene l impl eóic y de aneación Cm l pime pdían deplaae -blimae y aiacee p medi de aaía (pempl, el adim pdía gaiicae a aé de ne me de ma amete acepable me-a l egnd n (ól el pan pdía miiga el ambe) la exalidad ea má adapable a la cndicine

  ciale La aea de na piclgía cial analicaciía en cmpe¡de na cdca miada icn-cenemee en émin del eec de la becaciecnómica be l impl pqi báic Laexpeiencia inanile, cninaba Fmm ea epecialmene impan, ya qe la amilia ea el agenede la ciedad (El énai de Fmm be la amiliapeía a ag de da caea aqe máade mdiicaía el énai edian be la iancia

  aimand qe el analia n debe aacae en el edi de la expeiencia inanile in diigi aencióna l pce icnciene cm ell exien aa» Pe a cmien de la década de 9 etaba baanepóxim a picanálii d paa cenae en añ mai de l niñ)

  Cada ciedad, pegía, iene ppia etca

  Über Metode» ae tambn F

  The Dge of Chs 47 Über Meode 45o Ie . Ie 0 Cata de rom al at 1 e mao de 19

  \.esnips.comweb/inotipo 1

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  12/42

  lbnal una�

  omb

  acó mul uman bá!cy ac socale

  U a

  pcga cal b xama qu m a ucua lbnal acúa cm lac cón una ca y qué m lla

  aca a la aua plca Aqu, béam agga,Fmm aba ablan p xpnca pácca Elpyc paa xamna l ml aua l abaa anunca n la cnnca naugual Hm aba n maca y Fmm ga lamay pa l aba mpc En u x-plcaba n l acul, aba pupu un ca la nma bugua abluaa ónamn pa maya l pcólg a nnca palcn

  a unvala la xpnca la ca acual, agüa, vlaba má claamn n a xnón lcmpl Ep a al uman, cuann aa aba ng a ca «paaa-l» Una pclga cal vála ba cnc qucuan la ba ccnómca una ca camba-ba, ambén cambaba la uncón cal u ucualbnal Cuan l nc camb n la vaaba, cba Fmm al nal acul, pa muy

  bn ca una uacón xplva Una écaa máa ba a ala p xn pun n upóxma ba mpan, cp f Fd

  Paa a p a la gnalacn u pmnay paa la Zchf a cnnuacón Fmm -vaba u ancón aca l pblma la pga lcaác 4• Aqu nuvamn u nacón báca cn�nuaba n uana Acpaba n u may pa ancón pcanalca caác cm a ublmacón

  macón p accón mpul lbnal una-mnal Pan la a Ka Abaam y E-n Jn, cmnó p bquja p caácgnal, anal y al D l Fmm xpaba unapnca p l caác gna qu acaba cn npnnca, lba y amabla nnuaba ya lala aca p caác n gnal qu maca-a a u ba p y l apaaa acu,

  «Ür Mod 38 F « syoaalytisc aaktoogi n iBdtng di Soaycoog>> , 3 142 Tadcidon The Cr f chny

  de 65.

  \.esnips.comweb/inotipo 62

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  13/42

  q

  uie n is muy ins cc l «psi-dd plim pgnil Aqu bi ggsFmm sb más póxim Willm Rc quinsb scibin l mism imp su ppi b s-

  b iplg l các Tmbén sb cucn Ric sb l c lib l sxu gnil n pimi unqu nunc l i cm suicin n s mism En ñs psis sn mbg,ls ss Fmm cc ls pinins Rcumnn; y qu ls nzis, llgó c, ms-n qu ib sxul n ncsimn p l lib plic 38

  Hbin sblci l impnci ls cs

  biinls básics ls ips các, Fmm pc cninución suby un z más l inlun-ci ls cs scils mis és mli Cm un mpl usb impc ls csum-bs sxuls xcsimn psis qu pn mp l sll un sxuli gnil sn -mnn s ips các pgnil. En cnunsin mbg s scib un uism bsn -x: «Cm s sgs l các sán nzs

  n l sucu libinl mbién lls musn unsbi l» Al cnclu l ns Fmm scnb sb l lción n l «spiu cpils»y nli Empln gumns qu s nncs s n cni n ugs cmuns p qu nnus n qull épc inculb l cinli bu-gus pssi y l puinsm l mé y psión nl . Ess sgs g n pssis l sigl más siblmn n cculs pquñ

  uguss y mbién n guns plis cus 36 n Es and Cvan Bn 155) Marce ia a e·

  crir a reacvacin de na exaldad narcia y lmra deja de er na amenaa ara la clra y ede ea mimacndcir a a creacin de la clra cand el rganim n exie cm n inrmen de raaj alienad n cm n jede arealiacin 11). everidad imra en rmn lariad r rman Brn en Lfeagans Deah eva r 5)

  37 eic diera de rmm al argir e d acraamien del carácer era ernici y rereiv Vae ROBSON TheFeudan Lef 3

  38 nrevia cn rmm en eva r diciemre de 169 O De ycanalyice Caraerlgie 60 de 3.

  \.esnips.comweb/inotipo 3

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  14/42

  un eue enre elgí en el en mpl que n-cluí p e crácer y mb cecnómc Frmmrerr má re l relcón enre l en ueu bre l erm en Eap fr Frd.

  Pr quel emp n embrg u ctu c l nl y l erí e l lb e Freu bí ur unrnrmcón muy mrc Aunque l ecrpcónclnc el p nl n rr en l r perr lnerprecón e Frmm e leró gncmee

  El cmb e ebó c exclumene u ber-cne clínc, y mencn nte Per bí m-bén un uene nelecul que yurí rculru nue perpec A me e éc e 20,

  Frmm lló pr prmer e l br e Jnn JcbBcen, un eórc nrplógc uz el gl L eu e Bcen bre l culur mrrcl,que precern nclmene en l éc e 860, bín ur un rel eclpe en l éc perre u muere curr en 1887 L epeculc-ne nrplógc e Freu pr eempl ebn bácmene er e l eu bre emm eSr Jme Frzer Ane e e mnucón e neré

  n embrg, Bcen y r eórc el mrrcle cm Le rgn, eercern muc nluencen l crcul cl E Q d a Faa 884 ,e Engel, y La Mujr Sca 883, e Bebpr ejempl ebn mb clrmene en eu cnell

  En l éc e 20, l erí mrrcl eperb un ren exccón en r ecr erene L críc erec y nmern e

  l ce burgue le cm Alre Bumler y Lug Klge e enn r c ell pr u mplccne nneecule nurl y rmánc Vr e l ngu cípul e Sen Gerge repu- u mgn bnnrn el círcu e Gergeen buc e eern emenn E cnuyó cm el E Buler un c exc repecón e lbuc e l

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  15/42

  ian ranc cai tnta añ ant En círcul an-trplógic má rtx n Inglatrra l tui Brnila alinki br la cultura matriarcal n ex ad Repres aae et ( 27 urn ua-

  para cavar la univrala l cmpl Ep ru Simultánamnt he Mthers: A td f theOrs f etets ad Isttts ( 27 prtabacnirabl intré

  En círcul picanaític la tría matriarcal tam-ién taba n rcniraa Wihlm ch tutr l pimr n hacrl Hacia 33 pu cribrn La psía de asas de fass qu l matrar-

  ca ra l únic tip amili

  r gnuin una «cianatural rmm u también un l abgam activ la tría matriarca En 32 prnt aBriault a públic almán n una xtna rña The Mthers n la Zetshrft, qu vnía a cntinuación un artícul n inglé l prpi Briault titulaamil Sntimnt rmm nta pcialmntatraí pr la ia Briault qu t l nti-mint altruita amr rivaban n última

  ntancia l am matrnal ncari urant l xtn- prí la prñ humana l cuia ptnatalEl amr a n pnía la xualia cm ruaba uput En ct má a mnu l x tabaliga al i la trucción rmm también lgióla nibla Briault rnt a l act ciala maculinia la mina n an rl i-rncia xul «ncal co  1o habían pna lrmántic S aban n

  camio irncia n

  la uncin ital qu taba n part tminaacialmnt Aí la ngamia u cnómcamnt -mntaa pr la igilanca l rbañ u rquríamvimint la hgmna l pat Briault c-cluía rmm había i má allá la prcupacmramnt tnlógica para ingrar n la tracón lmatrialim hitóric cm l vinciaba u atculn la Zetshrft br la imprtancia actrcnómc para l arrll la amilia

  En l númr iguint la Zetshrft rmm

  4 itadQ ROBISO Te Feudan Lf p 50 amly Stmnt ¡ I I 14

  \.esnips.comweb/inotipo 15

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  16/42

  ocpaba drectamente del propo Bachoen . Comenaba por delnear cdadosamente los derentes eementos en la teoría matrarcal qe atraían a los crítcos dezqerda y de derecha de la ocedad brgesa. La ms-

  ma nostalga cosa de Bachoen por el pasado tocabana cerda sensble en la derecha Otro tanto ocrríacon s vsón romántca de la naralez a la cal elhombre debía someterse como n nño a s madre Como los romántcos, pero a derenca de Bralt, absotzba las� derencas esprtales entre el hombrey a mjer (lo cal admía Fromm expresaba na protesta egítma contra la lberacón» de las meres porparte de la Ilstracón qe les había permtdo alcanzar

  la poscón de os hombres brgeses Bmler, Klagesy los otros teórcos vlkich reacconaban sólo ante lametaísca natralsa de Bachoen, volvndola en la dreccón de n mstco dero Schwi. Lo qe gnoraban eran ss enoqes pscológcos

  Estos, por ora parte, eran la ente de s ntersara la zqerda La socedad matrarcal sbrayaba laelcdad y soldardad hmans Ss valores domanteseran e amor y la compasón, o el temor y la sbord

  nacón. Tanto a propedad prvada como la sealdadrepresva se hallaban asetes de s tca socal. asocedad patrarcal, como la haban nterpretado Engesy Bebe!, estaba vncada a la socedad de clases; ambasonían el deber y la atordad por encma del amor yla gratcacón Enendda de n certo modo, la losoade la hstora de Bachoen era smlar a la de HegelEl advenmento de na socedad patrarca correspondaa a rptra entre el espírt y la natraleza, la vctora

  de Roma sobre el Orente.A Fromm, como era de prever, le resltó más smpá-

  tca la lectra socalsta de Bachoen La mportancade estdar las socedades mararcales argía no rad

  4 ie ipygie Bedeg der Mtterreerie ZS 2 14. rdd e Te Css fscanass.

  45 ió de tre m n er dme e mre dee meere pivmee gó ppe

  impre e á de i re e im epr ejemp er mp gege de ierim i der ire Sng de Mre ZS 2 14 y Hmm. Zr rgeie der rire degie de eLe ZS 2 1

  \.esnips.comweb/inotipo 166

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  17/42

  aba en su ntes hstóc n vedad su estencaea en e pasad n ea demstabe, sn en a vsónque ecan de una eadad atenatva. m Maws Fmm usaba a ea mataca paa nea aunvesadad de cmpej de dp. La ueza de esecmpe en as scedades paacaes aseuaba eaacamente n esutad de de h cm heede de a ppedad de pade y su pscón cm p-veed de pade en su ancandad. st sncaba quea tempana educacón de h estaba dda mensaca a ecdad que haca a udad ecnómca. am ente pade e h pda muy ben tansmaseen d a causa de tem d hj a acasa. La cntnenca de am pducd de este md pda muy bencnduc a una pdda de seudad esptua aeez de debe cm e nce de a estenca.

  am matena p ta pate, ea ncndcna ymens sensbe a as pesns scaes. n a scedadcntempánea, sn emba, a uea de a made ease haba esnad ta ya n ea vsta cm a p-tecta sn más ben cm auen cn necesdad deteccón st amaba Fmm cua tambn cn

  s susttuts maenaes aes cm e pas e Vl k . ca y a cnaza matenaes naes haban sdeempaads p a cpa patena a epesón ana ya ma auttaa. advenmen de ptestantsmhaba ncementad e pde de pade a medda que aseudad de catcsm medeva cn su esa ma-tena y e cut a a ven made peda su ecaca s undamets psqcs de captasm ean caaente patacaes, auque paadójcamente e capas-

  m haba cead as cncnes paa un etn a unautua vedadeamente maaca st ea as a causade a abndanca de acs manuacuads y secs que sumnstaba, que pdan hace psbe un

  Di ilyclgc Bdtng dr Mttrrcri» 221

  A gdd d v n dicn dl jdí n t cntxt. nq rcncir n n l Di rircl tin d

  c n l nnt jd nt l c iind tir d l lc y l clrnt trirc Hidi rgy (nvn c i did crl Br, n cnt trc n cáctr á

  gn 22

  \esnips. comweb/inotipo

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  18/42

  princp e rea men rienta hci e grE scism, cncí Frmm, eb preserr a pr-mes e ete ret.

  Cn e crecente inter Frmm hci Bchen seprj na iminción e ensm pr e resmrt. n 93 rmó as ca e s esisiónn a Zthr . Fre, escrib era n prisiner es mraia brges y e s vares patrirces. nais en e pscnáiis sbre as eperencas nan-ies, prega, serí par esvir a atención e rn d náisis mism. n n cas n q e n-sta cmprtira n ríticmene s vre e a s-ce, y en e qe s eses y necesies e pcene

  rn cnt a es vaes, e nais ten s-imar resitencia e pciente Teóricamente, prpest, e spnía qe s anista ern nersrente a s vare y erantes haci mr e sspciente per e hech, rgüía Frmm, históricamente ea e ternci habí teni s cras

  Ve pen eaminar iscsión a teranci en Frmm prqe epresab n acti cmpartip rs miembrs Institt, y qe ib a repetire

  más tr en n e s enays más inyentes y p mc e Marcse . Inicimente, escrib Frmm, acha bresa pr a terncia e irigió cn a pe-ión sci Per can case meia se hiz simente mnante, a terancia se rnrmó en nmás m. n eidad, nnca egóa preger amenas serias cntr e ren prevecen-te. Cm qeaba resmi en a bra e Kant e p-cb a pensment y discs ntes qe ccón.

  La terania brges e iempre cnraictria: ercnscientmente retvita y netra, per sbcnscen-mene estb estina a preservar e sat . psianáisis insinb Frmm, cmprtía e cráer

  8 i glctlc Bingt d oanyicn Tri ZfS ( 195

  de pp -5 MARCU T A Critique Pur T

  ance con l Wol y Brrington Hoor r (Boton 195doo igmnt crbió: l brg olrnt S moror o omb como on g d do omb rcto(Ma Mraa rncot 1951] 2 Hoim omón obrción mi n Ece f Rean (N r194 p 19

  \.esnips.comweb/inotipo 68

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  19/42

  de dupldad de este tp de tlerana la ahada deneutraldad a menud era una bertura para queFrmm epresamente lamaba el sadsm mpl dedtr

  Sn embarg Frmm n d e pas sguente mhara Maruse más tard («La tlerana beradra•esrb Maruse en 965 «sgnara nterana nra ls mvments de dereha y tlerana haa smvments de zquerda Se nentr en amben a epsn de tras aeta de patraralsm deFreud. El bjetv de un psanálss rtd argüaera a apadad para trabajar prrear y dsrutarFreud sn embarg haba realzad s ds prmers

  pr enma de terer vend una ntradn rrenlabe entre vlzan y gratan Su attudhaa ls etremstas plts que queran nsrur unasedad en la ua a

  gr tific ci9n

  uera plenamentepsbe ue nstantemente hst Iodo que estabanhaend pensaba Freud era atuar sus agrenes edpas ntra sus padres . En eet a neurss habasd denda pr Freud en térmns de la napadadpara aptar las nrmas burguesas Su nsstena sbre

  el pag mnetar de tda terapa era una evdena ulterr de a napadad de Freud para trasender surman Y nalmente Frmm armaba que en suprpa persna Freud era un tp patraral lásautrtar tant n ls etudantes m n s paentes !4

  Cm aternatvas superres a Freud Frmm señalaba a Gerg Grddek y Sandr Feren. que shaa meres era su nnvan terapéutca de ubar

  a analsta rente a paente en una relan más guatara El abandn de mpej de dp pr partede Frmm sgnaba que en la téna que avreaahra e rl de a transerena quedaba muy mnmad. Grdde y Feren tambén eran mens rgds

  51 «D ghaftl Bnght» p. 33. «prv Tran» p . aa la a l prp rmm rn a l raa

  va « vltnary arar» nl n The Dog of

  Ch nd he E on Regon Pohoog nd Creva rk 1 Hrkmr haía xpra a mlar ara la pnó r l rvnarya n 14 Deng Zh 1 p. )

  glal Bg» pp 383.

  \.esnips.comweb/inotipo 6

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  20/42

  en la cuetión de pao, que a vece rechazaan En contate con la «toerancia inhumana, autotaria paticntrica, de Feud, orecían una terapia que ia máalá del miope ojetivo de un jute a la inhumanidademorae de la ociedad contporánea Fomm expre-aa un ran pea por la pdida paa e picoanáliicauada por a tempana muete de Feenci En añopoterioe tataía de ecatar u eputación de la ditoione de Ernet one, qien haía decito a Feenczi como e huiea vueto picótco en lo ltimoaño de u vida Fomm u epoa tamin iuieon iendo amio de oddeck, a pear de la inenuidadpotica de te n una poca epeaa ue itle decuo antiemitimo ddaa, apoaa pate de u taao,ólo paa deiluionare cuando ite leó al pode

  Al mimo tiempo que crecía a deiuión de Fommcon Feud tamin aumenta u ditanciamiento deo otro mieo de Intitut Depu de colaoacon un anáii picolóico de la aoidad para lotud übr utrtt ud Faml un poecto de inveación cojuna del equpo de ntitut pulicadoen 13, Fromm ecriió oamente un artículo má parala ithrift un etudio de enimiento de impotenciaen la ocedad modena . Su coneión con el Intitut ecortó en 3 e conaó má excluiamente al taajo clínico dearrollando cada vez má a veta no reudiana de u penaminto Do año má tarde e pulcóEap frm Frdm, quizá el má leíd de lroComo explicación del autoriaimo que lo Etado Uni-do ian a comatir en a uerra, reciió una atenciónconideale, oportunamente e convirtió en un cáicoen u neo Como ete iro a ha ido dicutido en

  rnet Jne The Lfe nd k f Sgmd Fed e r Jne tmbn t n de nni.rmm trt de replnter et crectmente en SgmndFed' Mn ev r 5.

  f G Y G The d An, p. 1. Friedrmeicmn etb epecilmente pxm rddec fe a de las úlimas esas e e e e me en 14 l incl nmre en dedictri de primer

  lib nce f Inenve hhey Cicg 150. F Zm el der nmct• fS I 1te trb y a cntbcin de Frmm a l Sden übeA nd Fme (rí erán cnerd en el cptl igente

  \.esnips.comweb/inotipo 7

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  21/42

  rs mmns aqí s iscrá sl la inciaq brina n can al aljamin Frmm rspca Fr y al Insi.

  Cm n ss arcls anrirs para la itif

  rmm cmnaba pr acsar a Fr srchz clral: El camp las rlacins manas n l sn-i rian s similar al mrca s u inrcambi saisaccins ncsas bilicamn a-as n l q la rlacin cn r inii s simprn mi par n in pr nnca n in n sí msm» .Dnnci l psimism y l insin mr Frmás rmn q ans. Aqí qiparaba l isin mr cn la ncsia srccin na inrpr-

  acin q Marcs más a ba a rchazar. D sm Frmm capaz scribir Si las spsicins Fr ran crrcas nríams q spnr qla cania srcia cnra ls más cnran mism s más mns cnsan Pr l q bsrams s l cnrari. N sl l ps la src-iia aría mch nr iniis n nsra clrasin q ambin la srciia in n ps sialnr rps scials irns»

  ambin cnin Frmm s iracin la ría la lbi Fr anq rira ss scrpci-ns clínicas. Al acr s rpiaba xplíciamn lapar inrpraia s prpia bra n E da dCit y la iplía l carácr rinaa acia lalibi pr la q haba aba n 32 n la iift . S iscsin l samasqism n ls cncps cnras s ría la aria irracinalbscaba xpar l cncp lmn cn c n s prxima bra Ma f if, sarrll s prpia iplía siin na rinacmy irn . cnci pr scri pr prima z

  aa do dicion dl lo va S Ecae fAu y H Man n Eangeen avill1

  ea f Feed p. .e de 15 de 6 de 24 Man f Hef Nva o 14 omm di

  vidió lo io d caác diccion «podciva imodciva. o limo on divdido n ipo d mcado aoado lotado y cpivo 10)

  \.esnips.comweb/inotipo

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  22/42

  a eeanza e penaent cn el e Kae H-ney y Hay Stac Slvan qene taban evana e en na eccón paalela Nevaente eñaóa nflenca e facte cae baaa en -

  peatv nexcable e l pl e atcneva-cón n n apnce elabó el cncep e «caácteca nnan en ba antee n cncept qelleaía a na c «á ptante cnt-bcón a cap e a pcía ca « caác-te cal ecbó «cpene ó na eleccón ea el ú sia d a strutura d arátrd a ara d s ibrs d u rup qu s hadsarrad rsutad d as priias bá

  sias d d ida mú a s rp aya e e ) n t et e haaba en teen ala

  ya cbet e n t en atcl antee L nev en Esap fr Frd n ebaea n nte á eneal en l qe pía laae lacncón «etencal» el hbe. aa «eltea cental e ete lb» ea «qe l hbe entaá lbeta cnqta en e ent e eee e la

  na nal cn el be y la nataleza y enta á e cnvete en n 'nv n tene eleccón n ne cn l n en la epntanea el ay el taba pctv n bca alna clae eea p e e vncl cn el n qe etyen lbeta y la ntea e y nva a ncón e alenacón qe había encntatan etva en pe ect e Max etabaclaaente en la aíz e nev enqe Aha l

  pl e penaent ean alaent y vncacón La ne tenía caa vez á a ene entn e cet tp e elacne ntepenae;e a y e aq p eep eaban ee enóen eva exaente y e cnvetían encab en pl qe «tenían a aya al nva ecapa e entent ntleable e lea y

  e o Feom p. 7. n ne e (Nueva York

  55) n mbago romm atacó a oó d Sllvan acrcad amor como alnado 19·9)� Carta d romm al ator 4 d mayo d 7" Fa o Fom, . 239" m . 18

  \.esnips.comweb/inotipo 12

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  23/42

  dsvaliinto» . Su vdadro propósito ra a si·iosis con los otros lo cua signiicaa la prdida dautointgridad individualidad a travs d la disolucióndl yo n l otro.

  En Eap fr rd distigua ntr la atoización aislada d una lirtad dsd ngativa y la a·vdad spoáa d la psoaldad gada oal d la lirad hacia» positivªJ Aunqu s sorzara parancionar l caio sociocoóico qu rsutara n-csario para trinar la alinación d la

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  24/42

  que la capacidad de hombre para la lbertad para elamor etc depende cai totalmente de la condicioneocoeconómica dada, y que ólo excepcionalmente pu-de hallare como eñal en h r f Ln que haya

  amor en una ociedad cuyo principo e el exactamenteopueto E dcil no obtante leer u obra última in arribar a la concuión de que en comparacóncon Horheimer y lo otro miembro del crculo nte-ror del Intitut quiene ueron abandonando u vaci-lante eperaa de a dcada de 2 y 130 Frommetaba deendiendo una poción m optimita.

  Horhemer y lo otro haban etado en genera deacuerdo con la primera colaboracione de Fromm parala Zchrf e incluo con u primera crtica a Freud.En eecto Fromm recuerda que Karen Horney y Hor-hemer e entendieron muy bien durante u primeroaño de emigrado en Nueva Yor M aún el ntuthaba ucrpto la eperana de Fromm acerca de unauión enre picoanlii y marximo En un artculotitulado Htory and ychology» en el primer número

  de la nueva revita del Intitut Horhemer haba plan-teado la urgencia d hallar un upemento picológco aa teora marxita La motivacione de lo hombre en laocedad contempornea, armaba deban comprendere a la ve como ideológica en el entido de Marx ypcológca Mientra m raciona e vuelva la ocedad, meno necearia ern eguramente eta do aproxmacone concepuae paa comprender a eadadocia Pero en la actualidad a explicación pcológica

  e neceara para comprender el poder de permanenciade la orma ociale una ve que u neceidad objetvaha paado Eta debe er una pcologa indivdual eneo Horheimer coincida con Fromm No exe reamente una concencia de grupo o un alma de a maaaunque lo actore ocale inuyan obre la ormaciónde a piqui ndividuale

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  25/42

  Drant os prmros años d la mracón Hormr ompató l dssto d Fromm por nstntod mrt odavía n 3 n El oísmo Momnto para la manpacón atacó la rsnaónq mplcaba La obra ncal d Frd armaba Hor-mr más dalctca a tarda más bolóca ostvsta; s crnca n n mpso dstrctvo raomo la atrbcón mdval dl mal a n dmono mtco. Al pasar por alto l componnt hstórco n aoprsón Frd haba absoltzado stat qo sabía rsnado ant la ncsdad d na lt prmannt para controlar a las masas dstrctvas

  A ns d a dcada d 30, sn mbaro Fromm los otros mmbros dl Insttt comnzaron a transar por dstntos sndros La dstncón ntr matrarcal patrarcal tan nátcamnt sbraada por Frommnnca plnamnt acptada por os otros Sólo War Bnjamn qn nnca s haba ncontrado conFromm no ra ralmnt mmbro dl crclo ntrordl Insttt xprsó n ran ntrs n la obra d Bachon Los otros s mostraron catlosos ant rchazo d Frd por part d Fromm como n rprsn-tant d pnsamnto patrarcal A rmmorar a rp-tra Fromm a rcrda como provocada por hchod q Horhmr hbra dscbrto n Frd másvolconaro Como l hablaba d sxaldad Hor-hmr pnsó q Frd tnía más d matralsta ralq Fromm. Lownthal por otra part rcrda a rp-tra como prodcda por n cambo d acttd n Frommsmbolzado por las dos parts drnts d Eap frFrd, la socal la xstnca s posbl ad-

  más q las dncas prsonals aran n paplor los scrtos n sí parc vdnt q la snsbldad

  •a OK gim nd Freietewegng Zf ,2 1, 22522

  7 Benmin eriió n rtí re Bfen en 1etnd l Nou Ru Fanas qe l reó n felid t 1 nd reó en Ls Nous; f ed. r erm Slem Tedr d Fnfrt 1 415 Cnd Benj

  mn erió n ree itr del ntitt r l ret deTm Mnn Mass un Wt en 18 mni retótenón eeil l r de rmm re l ter mtrirl

  7H ntret n rmm en Ne r diiemre de 189 ntreit n wentl en Berele gt de 18

  \.esnips.comweb/inotipo 5

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  26/42

  d Fomm a mnos ónc qu a d os otos mmbos d ccuo nto su nqu d vda mnoscooado po os mtcs sttcos compatdos poHohm y Ado. pn ncopoacón d Adono a os asuntos d Insttut po a msma poca n quFomm s mcab mcó un o cuc n tonod a ob d a scua d Fancot.

  uaqa sa a causa d a ptda d Fomm n dcda d su ob s convt n anatma psus antuos cos. Dspus d su uptua Insttutno stó mucho tmpo n sus pubccons dscutndoos pobmas tócos d pscoanáss. n un tcuod 3 " Hhm compa Fud avoamnt con Dty p sn nnuna xpcacón dtada d s azons d su pnca. Aunqu duant ydspus d a ua mpaon muchas catoaspscnatcas n ob d nsttut pac qu Hom y os otos no sntn nnn dso d c úbc su vncucón con a to udan n octud 12, nst Ks mnnt pscóoo d yo sdó Lonth pa ntoo sob a acttudd Insttut nt a Fd. onta scbó Hohm cnsutándo sb spusta a da. Hohm qun po q poca s hab tasadado a aona spondó n una oma xtmadamntvdo. a pna ct su spusta po xtnso:

  nso qu db s smpmnt postvo nadad stmos poundmnt n dda conFud y sus coabods Su pnsamnto s unad as Bdunsmct pds anuas sn scuas nusta soa no sa o qu s H compnddo nuvmnt su adza duant la útma smana Ustd cdaá qu mucha nt dcq su mtodo patcua a patcuamnt adcuado pa a nad cas md vnsa. omonadad sto s po supusto totmnt sopo hay n sto un ano d sa q no pudcaa ob d Fud Mntas más and s unaoba, más nzada stá n stcón stócaconcta Po s ustd aoj una mda atnt

  O « ai bn Pygy Sg i he W f Wm Dy, SPSS V 3 93

  \.esnips.comweb/inotipo

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  27/42

  b a cnxn n la na lbal y l méd gnal d Fd, advá l gand q cm pnad. Cn la dcadnca d la vda am-la d la cla mda ía alcanz nv

  ad xpad n Jn d pnp» yl c gn. E g d lía p-ba q él, n ba pacla cmpnd lcamb ñalad n l capí dl aícl bla azn (pbablmn pa d Ran y a-cnvacn d khm, cnagad a ladcadnca d la amla y l ndvd La pcl-gía n lbd n c md n pclgía yFd l baan gand paa apaa d a

  pclgía dn d pp ámb. La pcl-gía n nd pp mp pclgía dl ndvd Dnd éa la ncaa, nm qn dxamn a l pm cd Fd. La d cncp cncad cn lTdstb pln d m n cagía an-plgca n l nd almán d la palabaIncl allí dnd n am d acd cn lanpacn d Fd y cn l mpl q ac

  d ll allam q nncn bva p-ndamn cca y q ll vlan la ganagacdad d Fd pc d a acn Svlcn l ha llvad a cncln n my d-an d la dl gan pnad dl mm píd Bgn. Fd bvamn andl pcanál mna q Fmm y nynan a la pclgía vlga ncl pclg-zan la cla y la cdad 1

  n a caa xpan vaa dnca nda-mnal d pnn cn Fmm. n pm lga km ngaba la acacn d q l lmn b-g admdamn pn n l pnamn dFd an nqívcamn danad. Cmya había amad n Tía Cca y Tadcnal nngún pnad pd capa cmplamn a gn cal Mna má gand na ba, má

  Cata de Hoeime a oental de de octbe de1 dd aciic aliade Calfoia colecc de oental.

  H aditinll nd tisce oe» 1 . 2

  \.esnips.comweb/inotipo 77

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  28/42

  aaa stá a staó stóa ota» sbó a owta. D st oo la oó l sto t F ta a tó obtva» a oat ota» o po ospoa vsal bolóo so po xpsaba la poa ava las as sttvas lob oo so la, la psta a F t al ol la aa oo at la soa _ Fo sbaó ta átat ó a pat los pos sts l stttsob la atoa a alt lo s ssbla at la aa la ala la vaoa st a abo o ba a

  st po xtso s oba st. Y al aba opo la psoloa osstasaat l sto l vo As la lbo plaba sao xsta aa tat a ala otol soal toal a opto spsab. a as o soolozar al idivuo. D msmo o, s revisionistasstaba voaos al tata psoloa lta soa» Sbat sta atva Ho

  a sboa la psoloa a la sooloa o vvsa,saba s ass sob la o ta ta atal la Toa Cta. Hasta las otaoso s ba slto soalt llas o poaolas toolóat pto to sobl al vova Aoo o sps a ssó sob «Sooloa Psoloa> ".

  F Aoo to po ó pblo las as l stt o s ato

  bo vsosta. l 2 ab 14 o a oo tabao Los Als ttlao Soal S aSooloal Ts soaalss . s tsat tato po lo sob tés a sla Faot aa oo po s a at-paó l ata ás aplat ooo Ma

  83 cc Ate M Heme um eten Gebutt emet (f, 1955, Ne Let Ree

  6 nvimb mb 1967, 47 (-fb 1968.f4 n n p Lwn p hbt b m ipn S h vi mn c II: Reen un te, p MxHhim W (t, 1962

  \.esnips.comweb/inotipo 18

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  29/42

  se al ressm e E r ad Ciiiai Adr sedrga espeamee a Nw Wa Paaide Kare y a «Las Lmaes Sales de la Terapasaala de rmm, que haba apared e la

  ecrif e añs aes. sr dreamee des-ps de la guerra, el raba reelaba ua amargura el my eee de la bra el s e epasad.

  Adr mezaba pr examar el aaque de lsssas a la era del s de reud. l ssm, agüa, puede sgar ua dsó meá-a del alma e ss s be ua deduólexble de la psqus de ls mpuss de plaer y au

  seraó, araes as as. se ue elas de reud. Ls ressas se equaba as alausarl de measa, uad e ee era su prpahpósass de ps de aráer l que realmee mereaese epe Pese a d su éass sbre las lueassóras, era mes sesbles que reud a la hsraerr de la bd Al realzar exesamee la mpraa del y graba su eraó gea eld «Creamee, la deua del lamad ss

  m de reud quale a gar que la ulura, al mperresres sbre ls mpulss lbdales, parularmee sbre ls desrus, resula udameal e laprduó d represes semes de ulpa y eesdad de auasg .

  ás a a mmzar el rl de las expereas -ales (Erbi, que era l msm que Erfarue * espealmee ls raumas que aea a uer-emee el desarrll de la persaldad, ls ress-as haba srud ua era alsa de aráer.La sesbldad de reud ree a la mpraa de sc raumás e la rmaó de a persaldaddsgregada mdera se haba perdd e la bra de ls

  S! OO Si Sin n Sigi nni inPyni 2 bri 194 ini, n ión Ln

  Eanen imib un i xini ingqu inuí un nimin y un xi n fu n b, un xini mi v nini uu iinión n Eebne y Eahunn ugó un imn n b niu b uu m m n íu x

  \.esnips.comweb/inotipo 17

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  30/42

  evisinistas ·E énasis sbe la ttalia scbióAn cm puesta a ls impulss agmentaisics mplica la ceencia amniaa en l que p-a enmiase la unia e la pesnalia ua un·

  que nunca se ealia e nuesta sciea Un els mayes méts e Feu es habe baa e supeesal el mit e esta unia ategia ls tipse caácte en la ma en que l había hech Fmmsgiicaba acepta la existencia e caactees ntega-s l cual n ea ta csa que «n isa ielógcpaa el tat q psiclógic e caa iniviu

  Más genealmente la laeaa ección scló-gica e eu p pate e s evsnistas equivaa

  a pc más que la misión e las cntaiccines sca·les Al emve las aces bilógicas el psicanálsis lhabían tansma en una espece e Gitwihaft y un mei e higiene scal Su esexualaciónea pate e una negación el clict ente esencia apaienca el abism ente una gatiiacón vea-ea y la seuelica e la civilación cntempáneaFmm aga An estaba muy equivca al ne-ga la base sexual el saism pecsamente cuan

  ls nais estaban mstánla ta stentsamente Lasimpicacnes e a ba e s evsnistas a pesae sus negatvas ean en ltma instancia cnmis-tas est se evelaba especialmente e su ceciente m-alism N había excusa paa abslutia las nmasmales señalaba An cléicamente cuan éstasesultaban sspechsas ese que Netsche citicó susaíces psiclógcas

  Ls evisinstas cntinuaba se mstaban tmbinngenus al explca las uentes el esen scialAm cm l hacan que en la scea buguesala cmpettvia ea una causa unamental e cn-fct esub nec especmente a vs e ec-ncmient en Eap fr Frd e ue el invi

  Bjami aía crito or xto or a imortaciad lo c la ida moda Sor algo tma Badlair• I / tradcido Iunacne JI

  Madrid Tar . xlcamt mló ida rdiaaara aoar itrrtació Social Scic ad Sociological dcia i co

  aali . e

  www.esnips.comweb/inotipo 8

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  31/42

  do espontáneo se abía desvanedo. n eeto, aopetón en s no e nna a ey onoe a aal opeaa a soedad de lase eda> . l vedadeo vnlo de la soedad besa aba sdo sepe

  la aenaa de volena opoa qe Fed peby laaente n la ea del apo de onentaón a astaón eslta ás aateísta de la ealdad soal qe a opettvdad» . Fed, aüadono peteneía a la tadón obbesana de teóos beses ya absotaón pessta del a ena natalea ana elejaba la ealdad pevaeenteo ejo qe e optso aatvo de los evsonstas. ed no se denaba de Sopenae

  al denta la vlaón on la aón y a epetón. Los evsonstas se ostaban na vez ás deasado onados a pensa qe n abo vedadeopodía ae eplota el ontno epettvo de a vlaón odental.

  Fnalente dono objetaba e nass sobe el aon la oba de los evsonstas. Fo aba ataadoa Fed po s aena atotaa de adez, peo osedadeos evolonao a endo son dos y íos.os antaonsos soales no peden spease po obade a olntad deben onsase, lo al nevtableente sna sento paa alen: Pod yben o qe nesta soedad se aya desaoladoasta n eteo donde a eadad del ao sólo pedeepesase eaente po e odo aa o estenteentas qe alqe evdena deta de ao svesólo paa ona as sas ondones qe enen

  dán el odo» . Adono onlía el atío on naase ensente de a obsevaón de Walte enjan en s estdo sobe La afndad ta deGoete tada tan a endo: Sóo po ao a osdesespeados onsevaos todava a espeanza• Soseo esba Adono qe e despeo de Fedaa os obes no es sno na epesón de ese ao

  89 dm p. 14

  dm dm . 229 cn d. sm Shlm

  d Wd(Fancfo,

  vl 1, p 14 (n paaió e

  «

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  32/42

  ssa qu u s la nica xsn sana qu tavía ns sulta sibl» .

  Esta u, us, la actitu l nstitut hacia Fu Fmm n la caa 940. N u accintal quun ccnt simism acca la sbilia unavlución ua la man cn una más intnsa valación la imtancia Fu. En una scian la cual las cntaiccins scials acían insalvabls , sin mba aaójicamnt s staban hacin más scuas las antinmias l nsamnt Fu aacían cm un bauat ncsai cnta lasilusins amnizaas ls visinistas. Y n sóll nsamint Fu; tambin sus ascts más

  xtms saas an la ma utilia. EnMiia Mraia An xsó st al scibi una sus ass más clbaas n sicanálisis naa sva, salv las xaacins} •

  Duant la caa 940 la inluncia miaa Fu u claamnt vint n an at la ba nsut e riaria Pesaiy, Diaektik der fkru (Diaétia de a Itraió)Prpets f Deeit Lwnthal. Dsus l tnl nstitut a Amania, sta inluncia cntinuó juan un l siniicativ tant n su ba míica cmn la tóica . En 195, l nstiut xsó su stima Fu n l cntnai su nacimint cn un vlu-mn scial n su nuva si Frakfrter Beitrer Siie . Sin mba u l mimb l cícul inti l nstitut qu mns había tni qu vn as sculacns siclóicas l í amican a quin l tcó intnta una vz más cncilia

  «Soa S ad Soiooia Tdis i syhoaalysis», pp. 22-2

  94 Mnma Moaa, p. 78. aa u so maiatvo d rd tio to d

  la suda ai, véas J nod andHuman In, trad. d rmy . Shapiro (Bst 91ts ya la hstoa dl stitut dspués d a mia smparo atoas psioaalítas studios mpos omon ueneemen d. por Fiedih Pollock. EnueBt u ooo, vo. (raor, 1955.

  Fud n d Gnat Fankut Bt u oo·o, vo. V (raot, 195 El io ossta disusos yatuos prstados raort por u irto úmo d distidos psiloos, iluidos rik rko raz Aadr,é Spt y dwi Biswa

  \.esnips.comweb/inotipo 182

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  33/42

  eud Mrx en un dreón optmt n E rand Ciiizain, erbert Mue rató de retr ee reud reoluonro» l que romm hbí deehdo omo un mto qen orhemer Adorno hbíonertdo en u peta de l tebla. Aunqu guer de equem ronoógo de ete trbo Eand Ciiizatin e una otnuón del tempro neé de l Teor Crít por eud omo tl mereeun peqeñ dgreón e lu de nuetro relto.

  2

  A deren de lo oro membro etrle delInttut Marue no e neeó ermente en el poál ht llegd tdo ndo Mruen er demdo ronalt par enontrr godemdo araente en el lóbrego mundo de nonente. Subrndo omo lo ho reonlón penl de ujeto objeto en un orm en que or-heme Adorno on u é obre no dentddnun lo heron Marue et a meno nteredo enl poogí nddual que en l totldad oa. l olborón que erbó pr el prmto etdd nut obre tordd etó reooer e rode am omo gente de oedad e rommhbí deenddo n rmemente lo otro todía nohbín uetondo.

  Y n embgo omo ha eñldo Pl obnon hbí tle ebozo de u nteré poteror en reuden grn prte de l obra que erbó e l dédde 930 Por ejemplo l oneder l ldez del momento hedont en toadd t de rzón eldd Mre habí protetdo ontr a tendena ét del delmo n generl en tde l epoó habí nludo la repreón exu lol le db un gón polít má á de dmenón mermente pológ. Má ún Mrue h

  M, «Aot ud ami in dr dut Sozooi bi 1, tn be Ato n Fe Mautmién ontruyó o n laro ayo introduorio obr aitoa iual d a da d autoridad

  " oBNSON e Fean Let 1881 -

  \.esnips.comweb/inotipo 83

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  34/42

  ba crtcado la dologa brgsa dl aor q colocaba l db a ddad por nca dl pacrTabn aba atacado la nocón dasta d prso-naldad» n na ora q antcpaba la dnnca pos(Bs, 1, 13 (riinalmee e V [137to d a da d cráctr d o vonta or-ada por Adoo a n 937 abía dstacado ntocorpóro, ssal, n na cdad vrdadra, vndo nla rcacón ás xtra d crpo na oraantcpatora > d la gnna algría nalntacs aba rconocdo a racn ntr sxadadrpda agrsón, q ba a jgar n rol tan nda-nta n E ad Ciiiai n s atíco sobr

  dono n bargo no asta las plcacon nq-tants d a grra cv spañoa o procsos dosc q arcs conó a lr a Frd sran na nsaaccón crcnt con axso bao ora ganzada lo lvó coo abía paado coHor Adorno a xanar o obstáco pco-ógcos n cano dl cabo soca gncatvontras q n ss casos sto ortacó n po

  cada vz ás ondo adó a ontar na rtradadl actvo polítco, n l o condj a na raracón d a dnsón tópca d adcaso ando, dpé d n prodo d ncbacón, aparcó Esad Ciiizati n 955 co á alá q osros antrors d la Toría rítca para sonara rd arx A drnca d Horr Adornoqns saro o oqs d Frd sobr a contradccons prondas d obr odrno para apoar

  s agntos sob a no dndad ac aó nFrd y n l Frd postror tapscoógco n pro-ta d a dntdad a rconclacón A drnca dFro, qn báscat abía abandonado Frdortodoxo coo n go d nvo prncpo d

  9 M e irmate Charater Culture», Ng�on Ey n Cc ory tad. de eremy . Sir

  m 1 1 u Maruse exesaba ua atitud atea eiaión eada a su extrem ue ms tarde ia a admiraren E y N de Sarte xisteaism: emars ean-aul Sarte's LE Nén», Poopy n Pnomnooc ma de 14

  M edis Non 10 T Fn L, 1

  www.esnips.comwe!inoipo 14

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  35/42

  realdad, Marue raó de deubrr aquello elemenode poanál que eevamene e proyeaban máallá del ema preene

  Caera uea del alane de ea dreón oupareehauvamene de r and Ciiizatin, una obra deran ompledad y rquea pero odava pueden ormue e obevaone obre eón on a obapoeror del nu. Su prmera eón onoda publada por eparado en Dint en el veano de 55apareó omo un aaque ona lo revona. AquMarue reomaba e hlo donde Adorno lo haba deadouna déada ane. Comenzaba por reonoer a a obrade lhelm Reh omo un reedene de la uya pro-pa, pero rápdamene eñalaba u deena araMarue, la napadad de Reh para dnur enredno po de repreón le mpeda ver a dnáma hóra de lo nno euale y de u uón onlo mpulo deuvo> Como eulado Reh evo arrarado haa lo aeao mpla en avor dela lberaón eual que nalmene deeneraron en loerrore pmvo de u lmo año.

  Depué de deemar brevemene a Jun y el aladereha poanaa, Marue e volva haa lo neoreudano. Abra la duón de u obra on un eooa lo enoque de Fromm en u prmero aruo paraa Zitrit. Marue expreaba u ondena onla opoón de Fromm a la oedad pararal erbaparénroadquava el érmno má reene deFromm para denar el mmo enómeno omparándola a u propo aaque onra e prnpo de auaón Dena a ée omo el pnpo de realdad e-peo de a oedad aual bao uyo mpero aoedad e eraa onorme a a auaone eonóma ompeva de u membro» ero haaa époa de aleameno de Fromm de nu arüaMarue a ara ra de u obra aneror e habaperddo. El ambo undamenal e produo on ea reene devoón a a práa na que Fromm habaaabado an reuenemene Al aboa por el po deerapa onduene a la eldad dearroada por Fe-renz y Grodde, Fromm haba uumbdo a la deo

  toa Es n Catn 1. em 4.

  \.esnips.comweb/inotipo 85

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  36/42

  oga q poía alcanars la rara lca nsa soca ro amaba arcs n na socarprsa, la ca na y l sarrollo proco sn n conraccón con la soca s s losn como alors a raar nro sa socallos msmos s ornan rprsos r

  o q arcs saba cno sobr rapa o-ría pscoanalíca ra m smar a lo q l os orosmmbros l ns haban cho an a mno sobra oría a pris En sa apa a cacónoccnal las os no poían rconcars oamnanq no ran pnamn npnns na ora Sbornar compamn la oría a la pris o ala rapa) sgncaba prarla s caa crcangaa A asmlar a magnacón spcaa a laprcca rapca os rsonsas s asmaban mcho a los possas pragmasas, an nosaos porla Toría Críca; saban hacno lo q los scsors Hgl habían hcho con como o había scroarcs n la sgna par Rs d Rtilaban a cabo a asmacón n os rns Prmro,scaraban as hpóss ms aras sgrns Fr l nsno mr, a hora prmora lamr par prmora El lgao arcaco qlos rsonsas s brlaban nían sno, scrbríaarcs n s prómo o, por s «r sibóicos aconcmnos arcacos splaos por la hpóss porían sar para smpr ms a l mbo la rcacón anropoógca; las conscncas algaas sos aconcmnos son hchos hsórcos Sla hpóss saía al sno comn, lla arma ns sao na ra q sno comn ha soasrao para olar ' Y sgno como Aornohabía argo n 96 os rsonsas lmaban os con-lcos nr no y soca nr sos nsnos concnca Al rornar así a na pscología la concnca prrana s conrían n conormsas a psa sí msmos

  arcs ambn rpía aaq Aorno conrala nocón os rsonsas na prsonala n-graa En a soca conmporna, cía, la posbl

  M /dem p. 22.• Idem, pp. .

  \.esnips.comweb/inotipo 6

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  37/42

  a n gnn inivialim ra prcticamntnla a itacin invial tán rvaa ltin a, cm ha mtra Fr l cnn la clav para tin inivi>

  Vinca a t taba a nicincia l mralm l rvinita: Fr tr la ilin latica iata la 'prnalia n m ni-vi rt' ha ntriria mpla cn xita rprión agsón}> 0

  Marc atacaba cn gran vhmnca a mtlac la tra l intint Fr llvaa a cab pr viinita. S irccn intrir airmaba ra rgiaramnt la cncnc al incncint la r-

  nalia alta a la xprinca inantl, al i inivi al gnr. l razar la bi Fr ha-bía arrlla n cncpt matralta gratiicacin nía a a a irita n útimantancia rpriva l rviinita l rtrnar ala raíc xal la tría Fr Marc tna cnirar na vz má l cm o Frmm había cmbati llgaa al Intit nl txt E ad /at mncnaba l cmplj

  ip pca vc in cncrl mca imrta-cia · P n arc Dt, qe vira ílg, actt ra m irnt La ntativa Fmm tralaarl la ra x a a-lla la rlacn intrprnal ignicaba nanvrión mpl crtc l namnt Fr.ara Fr l p n ra mramnt nartta cntra la paracn la mar la brta

  /m 31 . 5 « omlo d Edio auu a u modlo nan rmara d onlio róios, o irtam aasa a d os dn n a a, am oáuo ra ara su miaión ím 04. , h Fuan Lt sñala s aaj o olvida laái d Mars or l omlo d dio íoo,dond ond mayor imorania. ara na n ra a atud d Mau rn a omo d dio va Sdn sh rr Maus From Mar o ud ad Bond» (diraió d dooado Univrsdad d oni,71.to Ciado o MACUE, Eo an Czaton, 4 dPychoanas an Ron d F (N av 150, áina .

  .esnips.comweb/inotipo 87

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  38/42

  alinada, dolorosa, qu sto signiicaba para Frommxprsaba también un anlo proundo d gratiicaciónsua d ibración d la ncsidad, d la madr comomujr, no simplmnt com proctora cto pro-sgua arcus «s n primr término anlo suald la mujr madr o qu amnaa la bas psíquica deuna ciliación s ao sua lo qu conirt onlicto d dipo n l prototipo d los conlctosinstintios ntr l indiiduo y su socidad gnorarlas ras ibdinas dl compljo d dipo ya uraést unirsa o mramnt una prsión simbólica dproblma ms proundo d sta socidad, signiicaba

  atnuar los antagonismos undamntals a los cualss rríaro aún ms important n l raonaminto d

  arcus a su protsta cona l rcao, por part dlos isionistas d otro instinto dl príodo mtapsicoógico d Frud, Tanatos l instinto d murt Auarcus s proyctó también ms jos qu Horimry Adorno y buscó una ms una intgración utópicad rud y arx Aqullos aba tnddo l instinto

  d muer como una rprsntación simbólica d la snsibiidad d Frud ant la proundidad d los impusosdstructios e a socidad modna acus acptósta intrpretación dstacando la prsistncia inclusola intnsiicación d actiidad dstructia u acompaaba la ciiliación y qu los risionistas ndían aminimiar instinto d mut d Frud captuabala naturala ambgua dl ombr modrno muco msprcpiamnt qu la implícita d los risionistasn progrso

  Pro arcus no concluía su raonamino n l psimismo como n os casos de Hormr y Adool istnto d murt como él lo ntnda no signiicaba una ugncia innata para a agresi, como saba considado tantas cs • Frud no suponaqu iimos a in d dstruir l instinto d dstrucciónopra contra os instintos d vida o a su sricio ms

  a, objtio dl instinto d mut no s la ds-trucción p sé sino la liminación d a ecsdad d

  Eo an Claon, 2412 Va m Mn o Hml 21.

  \.esnips.comweb/inotipo 88

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  39/42

  estrcc E e text e Ers ad ii/izatinacse ebrab sbe s cmpes e a verae atraea e hts L aa rea e stte merte er a ages s e e tese qe csst va Estaba bas e e maprcp e Nva qe expresab ahe el tnqilidad de l nturalez nogánic. E este de-se restba srpeetemete smr stt ev: mbs bscab a gatcc e ese msm. Si e bjetv e stt e merte ea arecc e tes, eg pereí s per vezqe a tes e a va se hbera ec. Este eae spest met qe permt rcse reta as ccses apretemete pesmstas e útmFre e recc tpc. Resme este ptrgí qe s ase beta e stt es a ermac e a va s e a aseca etes eg prajcmete e trms e stt, metras ms se rece e cct ere a ymerte, ms se prxm v est e gatcac. verage pr csgete e prcp e pacery

  e pcp e Nva» . A razar e este ms aepts ms rtxs a Fe estría e cerrcse era ta revssta cm Fmm reyaqe e recc erete.

  Así arcse tet hsta hts e me-r trc e ería rítca La merte ece-staí ejercer m s a va se berr a rvse reertac represva e s reaces ehmbre y treza. Est emaaría prsegía

  rcse, caps e trí sex e s getaesy retr a pevesa pmra e ñ

  1: E an Can 481 S yn Pasu Pncp (Nuva

  Yrk 50, 6.u Eo an Can 4-5IH qu Marus u ljs m Nrma Brw

  al arüir u da razaió sxual ra rrsiva véasLj aan Da, d Brw, -55 Marus s rhusó aaar l las al d da las d dirias ab

  ad r Brw L udad d su y b s u rasdisiiv dl idalism abslu bsa ius auv la sió r ls ds la dsiió Brw va másall d la a bslua usió mísia aia!ó (Naon 138

  \.esnips.comweb/inotipo 89

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  40/42

  Aq claramt ba más os q Frd y Rc, arao moar a ss trs atgos cogas l Isttt.Sólo s todo l cro r rrotado, armaba oda sas l abao alado, q staba asado la rcacó d las áras o gtals dl cro.Ua socdad trasormada, ya o basada l aacró-co y rrso rco d actacó, trmaraco la rrsó sobrat hstórcamt raada,lbrado así al ddo s trabao aado rodctor d tsó El go sttado ssttría a lalabor; l rco d Nraa y la dstrccó roocada or s hbcó csaría d domar la da d

  hombr. E rsltado sría la accacó d la xs-tca l corrlato scológco d la toría d d-tdad q, como s ha sto l tmo caítlo, staba la ra d la losoía d Marcs.

  Como ra d sor l atrdo tto d Marcsd lr a Fd como tosta rolcoaro o s-tó b a s atgos colgas ' . Adoro y orhmrmatro dscrto slco ro Fromm ttóa rtacó mros ostrors d Dissen • S

  lía d ataq s maaa dos s. Prmro,trataba d mostrar q Marcs había comrddo mala Frd y q carcía d toda xrca ráctca lscoaálss Como haba scrto ats, Fromm rtíaq Frd más rsoro dl matralsmo brgs o dalctco dl sglo xx q mgo syo.amb bscaba dsacrdtar la só marcsaa dlos rsostas, rchazado s tdca a rrlos msmo gro s dstgr las drcas báscastr llos. Fromm asgraba, or mlo, q sroa ocó d aráctr rodcto ta mchomás d dsaío a la socdad actal d lo q Marcsl rcooca amb acsaba a Marcs d o sdalcto s sstca d q, bao las codcos

  l émio apa nmnona Man d MauBoo 14, p 1s ao okhm omo doo pao dda aaluo po d la a d ud a po Mau uado hablé o llo dua ivo d 11

  ·

  h Huma mpliaio o iv adialim D , 4 (ooo d 155 ou-ualDsn , 1 ivio d 15).

  \.esnips.comweb/inotipo

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  41/42

  atuaes, o era posile que se prouera persoaiaes tegraas.

  El seguo vel e a reutaió e Fro era ásuetal Aquí trataba e restaurar el evitaeoto ere gratiaió sexua iviliaió subraao ta a euo por el propio reu. Era ua toterasugería Fro, pesar que iertas perversioes sexuales, iluias e la eesa arusiaa e la perversia poliora, puiera roiliarse o ualquer ivliaió real. El saiso la oproila, para itar osera eereaes bao ualquier irustaa. El ob-jetivo e ua gratiaió ieiata opleta, perseguio por Maruse overtra al iiviuo e u sistea e estuos eseos áilete aipulaos,oo e el Nw wd e Alous uxe Elao, oo isti a la seualia, era spe-ete ieológio, oo Maruse Aoro había suge-rio, auque evieteee su apariió e a soieaotporáea era rara. Las ipliaoes egativas epesaieto e Maruse ouía sóo a u rehazoihilista el uo.

  Coo suele ourrir a euo e as otroversias

  iteletuales ere atiguos aigos olegas la isputase proogó a travs e ua sere e rpas otrarrplas . Y oo suee o reuea, los pequeñosputos e isieia obraro ua portaia aorque las áreas ás aplias e oieia Maruseaeptó la ausaió e Fro e que era u hilistaargueo que el ihiliso el «ra Rehazo eraquá e o huaiso veraero posie e e uo atual. Esto o aproxió uevaee a orheer

  Aoro. Pero el pulso ásio e E ad Ciiiz·ti se orietaba laraete e ua ireió e ltiastaia airativa La iterpretaió arusiaa e

  t uma Imlatns d Istntv 'adalsm'áa 34.

  t2t M A ly t Fmm» Disn I 1 (nvi d 56). Te Cii o Psycoanay, Fmm adó dat dnd aía aandad u as as (ánas 120 )

  n m 81. st a u tém u Maus a a ma sstmnt nmnsiona Ma y sus as sts. ta m nmó (n ata dl 15 d ast d1970) n Mman aa sd a sa atadl stut dsd ls das ials Fa

  \.esnips.comweb/inotipo 1

 • 8/19/2019 imaginacion dialectica -sicoanalisis

  42/42

  princp de Nirvana no dstaba mucho realmente desentimieto expresado por Fromm aos antes en eom Feeom cuando escribió El impulso de vida el mpulso de destrucción no son actores mutuamenteindependientes, sino que se halan en una interdependenia nversa. Mientras más se rustre el mpulso haciala vida más se ortalece e mpulso hacia la destruccónmienras más se realiza a vida menor es a uerza dela destructividad L ev e e vno v» 3 Marcuse creía ciertamente en que los dosnstintos podían en deinitiva reducirse a uno, mientrasque romm se mantenía en un dualismo más cauteloso.No obstante en el dualismo de Fromm el instinto e

  muerte o la necesidad de destruir estaban entendidossolamente como un producto de la rustración del instino de vida. Más tarde en he He o Frommormularía su posición del siuente modo

  Esta dualidad: no es a de dos nstintos boló-camente inherentes relativamente constantes sempre en lucha entre sí hasta la victoria ina de nstnto de muerte sino que es una dualidad etre

  la tendenca de vda más undamenta prmariaontinuar en la vida sus contradicciones quesuren cuando e hombre racasa en este propó-sito z4

  Así, a pesar de la nsstencia de ambos en que sus posi-ciones se haaban mu dstantes, parecían converir almenos en e probema de la uerza durabiidad de unnstinto para morir La obra más utópica de Marcuse

  termnaba con una nota de airmación atemperada sóopor n arumento ormulado varias dcadas antes porHorheimer, concerniente a la imposibildad de redimirel surimiento de quienes habían muerto antes m Apartede esto expresaba una seura conanza mu eana delas ironías sombras de os otros maestros de a eoraCrítica

  3 Fea o Freeom p 5 (ilia l iia Te Hea o Man (Nuva Y 94 pp -4Z$ , dak u lii rce Teo-

  ( t 19 5