Informe balanç polítiques socials

of 12 /12
Barcelona, 12 d’abril de 2012 Informe balanç dels aspectes més rellevants de l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Comparativa del primer trimestre (gener – març) 2011 i 2012. Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Igualtat i Esports. Plaça Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona

Embed Size (px)

description

Informe balanç dels aspectes més rellevants de l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.Comparativa del primer trimestre (gener – març) 2011 i 2012.

Transcript of Informe balanç polítiques socials

 • 1. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona Informebalandelsaspectesmsrellevantsdelrea deQualitatdeVida,IgualtatiEsports. Comparativadelprimertrimestre(genermar) 2011i2012. Barcelona, 12 dabril de 2012
 • 2. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona INFORMEBALANDELSASPECTESMSRELLEVANTSDELREADEQUALITATDEVIDA,IGUALTATiESPORTS.COMPARATIVADELPRIMERTRIMESTRE(GENERMAR)2011i2012. 01.INTRODUCCIEn aquesta nova etapa, lequip de govern sha marcat, com a prioritat a curt i llarg termini, un nouprojecte deferdelaciutatdeBarcelona,la ciutat de les persones.Aquestprojectees basaenunseixosestratgicsquepivotenenlapolticaigestidelesdiferentsreesqueconfigurenlorganitzacimunicipal:1. Progrs econmic, que genera oportunitats per a tothom, una ciutat on sigui fcil desenvolupar lacreativitat,icrearriquesa.2.Benestariqualitatdevidadelespersones,unaciutatperviureambseguretat,equitatiqualitatdevida.Unaciutatsaludableenunmediurbdescalahumana.3. Illusi de la ciutadania i confiana en la instituci, amb un Ajuntament innovador, que collaboraambelteixitsocial,orientataresultats.Des de lrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, i centrantnos en el segon eix estratgic, shamarcat la missi de fer de Barcelona un referent en qualitat de vida, on totes les persones visquindignament i puguin desenvoluparse personalment, econmica i social, en condicions dequitat illibertat.ElnostreobjectiusquetotalaciutadaniadeBarcelonatinguiloportunitatdeportarunavidadignaiautosuficientiposarelseuabastelsrecursosquecalguinperquaquellsque,percircumstnciesienunmomentconcretnecessitinsuportpermantenirlavidaautnoma,noesquedinenrere.Percombatreles situacions de vulnerabilitat sha incrementat el pressupost de lrea, amb el convenciment queajudaralespersonessunactedejustciasocialiunainversidefutur.En aquest abordatge de les problemtiques socials lrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports estestablint aliances estables de collaboraci pblic privada, especialment amb la xarxa dentitats deltercersector. www.bcn.cat
 • 3. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona Enparallelaaquestainversienserveisdatenci,lreadeQualitatdeVida,IgualtatiEsportshainiciatuna tasca danlisi acurat dels recursos pblics i necessitats de la ciutat, amb una visi estratgica idinnovaci,pertaldaconseguirunamajoreficinciadelsserveispblicsiimpulsarnovesiniciativesperlabordatgedelesproblemtiquessocialsactuals. 02. JUSTIFICACIEl present informe es el reflex daquesta voluntat de prioritzaci del nou govern de latenci a lespersones,famliesicollectiusambsituacidevulnerabilitat.Desprsdesismesosdegovernpresentemdadesquantitativesiqualitativesqueconfirmen,quetotielsmomentsdifcils,lapostadelgovernperatendrealespersonesalaciutatdeBarcelonahaestatunadelesprioritats.Lesdadesqueespresentenacontinuacicorresponenalacomparativadelsprimerstrimestres(genermar) dels anys 2011 i 2012, pel que fa als pressupostos, serveis i programes de promoci i atencisocialdelreadeQualitatdeVida,IgualtatiEsports. www.bcn.cat
 • 4. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona 03.COMPARATIVAPRESSUPOST20112012PressupostinicialreaQualitatdeVida,IgualtatiEsports*.Captols2i4 2011 2012 Diferncia % 116.680.836,32 126.728.216,23 10.047.379,91 +8%*noestcomptabilitzatlInstitutBarcelonaEsports(IBE)nilInstitutMunicipaldePersonesambDiscapacitat(IMD)PressupostinicialInstitutMunicipaldeServeisSocials(IMSS).Captols2i4 2011 2012 Diferncia % 78.747.826,27 85.075.723,45 6.327.897,18 +7,44%PressupostinicialInstitutMunicipaldePersonesambDiscapacitat(IMD).Captols2i4 2011 2012 Diferncia % 4.946.564,36 7.277.013,97 2.330.449,61 +47,11%IncrementsmssignificatiusenelpressupostdelreaQualitatdeVida,IgualtatiEsports 2011 2012 %patsenCompanyia 1.438.158 1.543.158 15,2%MenjadorsSocials 1.659.319 2.805.678 69%Teleassistncia 6.511.925 9.224.928 41,66%ServeiAtenciDomiciliria(SAD) 47.000.000 53.000.000 12,7%CentreUrgnciesEmergnciesSocials(CUESB) 1.850.623,8 4.020.966,85 117%Agncia Abordatge Integral Treball Sexual 758.000 1.315.000 73,48%(ABITS) www.bcn.cat
 • 5. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona 04. DADESRELLEVANTS4.1.COMPARATIVAQUANTITATIVADESERVEISAtencialsCentresdeServeisSocials 1ertrimestre 1ertrimestre Variaci 2011 2012Unitatsdatencialscentresdeserveissocials 46.493 50.377 8,4%Personesatesesalscentresdeserveissocialsdesdelinicidelany 25.925 30.043 15,9% 55.000 50.000Una de les demandes ms freqents segueix 45.000 40.000sentlajutperassumirelcostdelhabitatge 35.000 30.000 2012 2011 Unitats datenci als Centres de Serveis SocialsServeiAtenciaDomicili 1ertrimestre 1ertrimestre Variaci 2011 2012NombredellarsatesesambServeisdAtencidomiciliriadesde 12.659 14.785 16,8%linicidelanyNombredepersonesambServeisdAtencidomiciliria 13.280 15.090 13,6% 15.000 Lincrement de pressupost dedicat a Servei 14.000 13.000 datenci a domicili ha perms incrementar les 12.000 11.000 llars i persones ateses en un 15 % 10.000 9.000 aproximadamentrespecteelmateixperodede 8.000 7.000 lanyanterior. 2012 2011 Nombre de Llars ateses amb Serveis dAtenciDomiciliriadesdelinicidelany www.bcn.cat
 • 6. Tin ncia dAlcaldia de Qualitat de e Igua altat i Esports. Pla Sant Jaume, s/n a n 080002 Barcelona Teleassis stncia 1ertrim mestre 1ertr rimestre Vari iaci 2011 2012%decoberturaServeiteleassistncia(majors65anys) 14, ,42 16 6,44 14%Nombred dusuarisamb ssistncia bServeiteleas 49.7 742 57 7.191 15%%decoberturadelessollicitudsde elServeiteleassistncia 16, ,86 29 9,76 76,5% 7Tempsm migdespera(teleassistncia a)enmesos 4,6 69 4 4,18 10,9% 1 Lincrement de re ecursos dedicats a a 60.000 Teleassistncia ha pe erms augm mentar els s 55.000 usuarisame esde57.0000.Haaugme entatendos s 50.000 45.000 punts el pe ercentatge de gent gran atesa i ha n a 40.000 disminut en tres setma n anes el tem despera mps a 35.000 30.000 per als caso no urgen Els urge os nts. ents son de e 2012 2011 coberturaimmmediata. Nombred dusuarisambs ssistncia serveideTeleasLatenci ialaDepen ndncia 1ertrim mestre 1ertr rimestre Vari iaci 2011 2012PIASene elaboraci 1.3 351 2. .999 122% 1 cialsvalidatsPIASinic 2.2 261 3. .451 52,6% 5 La demanda de la Llei d lAutonom e de mia 3.000 Persoonal ha exp perimentat un increment 2.000 impor rtantenelsttresprimerssmesosdegu uta lentrada dun no nivell. Ma ou algrat aix i en 1.000 part grcies a un dispositiu d refor sh g n de han 0 fetun ntotalde3.4450nousaco ordsdePIA,q que 2012 2011 supossenunincrem mentdel52% %. elaboraciPIASene
 • 7. Tinn ncia dAlcaldia d Qualitat de Vida, de Igualt i Esports. tat Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona Pisosadjudicatsala amesademe ergncies 1ertrim mestre 1ertr rimestre Vari iaci 2011 2012Nombred depisosadjud dicatsalamesademergn nciessocials 31 45 45,2% 4 50El nombre de pissos adjudica a la ta ats aula 40 30demerggncies, que atn essen ncialment ca asos 20dedesnoonamenthaincrementat tun45%. 10 0 2012 2011CentresObertsMun nicipals 1ertrim mestre 1ertr rimestre Vari iaci 2011 2012MenorsinscritsenCen ntresObertsM Municipals 13 38 2 276 100% 1 300Elsmeno orsatesosenCentresob bertsmunicipals 200augment per la i ten inauguraci del C.O de LesCorts 100 0 2012 2011 Program madefamlie escollabora adores 1ertrim mestre 1ertr rimestre Vari iaci 2011 2012Menorsa atesosenserv veisdefamlie escollaborado ores 13 38 192 2,3% 40 30 Els menors atesos en el servei de famlies s 20 collaborado ores sha triplicat re especte del l 10 mateixpero odedelanyanterior. 0 2012 2011 www.bcn.cat
 • 8. Tinn ncia dAlcaldia d Qualitat de Vida, de Igualt i Esports. tat Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona Agnciaperlaborda atgeintegraldeltreballsexual(ABIT TS) 1ertrim mestre 1ertr rimestre Vari iaci 2011 2012Atencia alcarreratreb balladoressex xuals(contact tesrealitzats) 5.4 410 6. .375 17,8% 1 Elm majornmer rodatencionnsesdeua 7.000 queehihagutmsdemande espercada 6.000 don atesa don na nada la major situaci 5.000 econmica. En canvi el de precarietat e p 4.000 nmmero de do ones diferents ateses 3.000 sha redut lleu a ugerament r respecte al 2012 2011 prim mertrimestre edel2011 Immigra aci 1ertrim mestre 1ertr rimestre Vari iaci 2011 2012Nombred depersonesa assistentsase essionsdacoll lida 60 00 1. .152 92%Elnomb bredepersonesqueatenenlessessions 1.500dacollid dadesdelem mpadroname entsha 1.000incrementat el 92% al millorar el sistema de % r a 500derivacidesdelesOACs 0 2012 2011 www.bcn.cat
 • 9. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona 4.2.INCREMENTSENRECURSOSISERVEISAIMPLANTAREN2012Enaquestapartathemvolgutdestacaraquellsaspectesenelsquehemposatunespecialmfasiperqurepresentenincidirenlesactuacionsmsprioritries. LaxarxadeCentresobertsambconveniamblAjuntamentincorporatresnouscentresaquest any2012:ElSubmar,TrinijoveiTronada.Passaremdetenir15centresobertsconveniats2011 a18el2012.Iunincrementenelfinanamentdelsconvenisdel13,14%. Crearemun nouCentre ObertonfaremunaAtenciIntegralquetreballi nosolamentlinfant sintotelnuclifamiliar. Els pats diaris en Menjadors Socials sincrementaran diriament en 435 pats; passem de 1.106patsdiarisel2011a1.541patsdiarisel2012,ipassantde14a17menjadors.Aquest increment ser fruit de lobertura de tres menjadors als Districtes de Sarri Sant Gervasi, Les CortsiEixampleidelampliacide135patsdiarisenserveisexistents. Reducci del temps de pagament de les ajudes a famlies que dna lIMSS mitjanant un sistema de pagament en efectiu al disposar els professionals d una targeta Moneder que evitaladisposicidequantitatsimportantsdefectiualsCSS. Sobriran nous Habitatges dInclusi per complementar el circuit datenci de persones en situacidevulnerabilitatatesesencentresresidencials.Enaquestsmomentstenimconcretades 21 places ms i seguint treballant amb les Caixes i el propi Ajuntament per incrementar la dotaci. Obrirem un Centre dAllotjament temporal familiar per aquelles famlies que han perdut lhabitatge, sutilitzar com a pas previ per trobar el recurs social ms adient en relaci a les caracterstiquesievolucidelsafectats. Per a la Campanya de Vacances destiu dels infants sincrementar el pressupost fins a 200.000pertaldenolimitarlesactivitatsdelsinfantsambdiscapacitatposantelsmonitorsde suportnecessaris. Sha iniciat la remodelaci del nou Centre Garcilaso, un espai per a joves i adolescents presentatenMesurade Governel2 demar. Elcentrequeposarmoltdmfasien lafranja adolescentpotenciarelsprogramesdecaireeducatiu,formatiuilaboral. www.bcn.cat
 • 10. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona EsposaenmarxaelprojecteSocunreferent,nosocdiferentquetcomaobjectiudivulgari difondre els joves barcelonins i barcelonines dorigen divers que tenen talent i iniciatives que aportenalaciutat. OberturadunCentre dAdolescentsquesiguireferentperaquestafranjadedat,fentatenci nonicamentaladolescentsintambalessevesfamlies. Peral2012esdestinaran2.500.000anualsalsHabitatgesambServeisperaGentGrantant per compensar el preu de lloguer com per garantir els serveis de suport necessaris pe aquest equipaments.Aquestaquantitatrepresentael59%delcosttotaldaquestespromocions.Ainicis del 2012 es va inaugurar la promoci de Cibeles al Districte de Grcia i properament sinauguraranViaJliaaNouBarrisiNavasaSantAndreu. Ampliaci del projecte Radars al conjunt de la ciutat mitjanant un conveni amb entitats socials.AquestsunprojectequeesvainiciardeformapilotalbarrideGrciaambCreuRojai voluntarissocials,adreatalavigilnciaiatencidelespersonesmajorsde75anysqueviuen soles. La millora i el nou impuls de lAgncia per a lAbordatge Integral del Treball Sexual (ABITS) aprovada en Mesura de Govern loctubre passat, emfatitza la millora de latenci a les dones que exerceixen la prostituci per facilitar el seu accs als serveis socials i als programes dinserci laboral. Aquest Mesura ha suposat un increment del pressupost de lAgncia per aquest2012dun67%passantde824.660,46a1.381.936. Enrelacialatencialesvctimesdeviolnciamasclistaestprevistpelsegonsemestrede 2012 incrementar les hores datenci social, inserci laboral, assessoria jurdica i atenci psicolgica de lequip per lAtenci de Dones (EAD). Tamb sincrementaran les hores datencipsicolgicadalgunsPuntsdInformaciiAtencialesDones(PIAD). Sha signat un conveni amb la Generalitat de Catalunya i la Diputaci per estendre a tota Catalunya lestratgia Antirumors iniciada per la Direcci dImmigraci de lAjuntament de Barcelona. ElpressupostdelCentredUrgnciesiEmergnciesSocialsdeBarcelona(CUESB)sincrementa enaquestany2012enun117%passantde1.850.623a4.020.966,presentatenMesurade Govern del gener daquest any. Aquest import no inclou lobra del nou centre que acollir tambunCentredacollidaiallotjamenttemporalpuntualperapersonesi/ofamliesquehan patitsituacidurgnciaoemergnciasocial. Dins daquest pressupost hi ha una partida de 2.000.000 per fer front a les situacions demergnciaqueshagindatendre. www.bcn.cat
 • 11. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona Shan iniciat dos projectes Temps de Barri Temps per Tu, adreats a facilitar la conciliaci familiarafamliesquetenenpersonesdependentsacrrecifamliesambinfantsdiscapacitats. Elprograma defamliesambinfantsambdiscapacitatshainiciatalsDistrictesdeNouBarris i SantMartiproperamentesposarenmarxaaHortaGuinard,LesCortsiSarriSantGervasii amblaprevisidarribaratotalaciutatpel2013.Elprogramaperapersonesdependentssha iniciataSantMartiproperamentesposarenmarxaalEixample,SantsMontjuciGrcia. www.bcn.cat
 • 12. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona 05. CORRESPONSABILITAT DE LES ENTITATS SOCIALSDesdelreadeQualitatdeVida,IgualtatiEsportsshaproposatalesempresesadjudicatrieslanoaplicacidelincrementdepreusautomticprevistenelscontractesperaugmentdelIPC(corregitaun0,85%pernormativa).Perlesempresessuposaajustarelseumargedebeneficipernoafectanialaqualitatdelsserveisprestatsnialescondicionslaboralsdelsseustreballadors.Per a lAdministraci suposa poder atendre ms demanda derivada de la situaci de crisi actual i pertantaugmentarelsusuarisatesospelsdiversosserveis.Lessegentsempreseshanacceptatlarennciadelarevisidepreusiaquestahasuposatuntotalde1.500.000,00.Llistatdeempresesquehanrenunciatalarevisidepreus:A.B.D. ASOC. BIENESTAR Y DESARROLLO, ABDALIANCE BROTHERS, SLATRA ASOCCLECE, S.A.CRUZ ROJA ESPAOLA, OFIC.LOCALEULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SAEUREST COLECTIVIDADES, S.A.FUNDACI CATALANA PRISBA, FIASFUNDACIO SALUT Y COMUNITATFUTUR JUST EMPRESA DINSERCI S.LINICIATIVES I PROGRAMES, S.L.OBRA SOCIAL SANTA LLUISA MARILLACPROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIALS,SLRESIDNCIA DAVIS LA TORRASSA, SCP (FUNDACI MARE DE DEU DELS DESAMPARATS)GESTI DE SERVICIOS SOCIALES SL, SANITASSUARA SERVEIS SCCLUTE ACCI SOCIAL INGESANSERVEIS A LA PERSONA I A LA COMUNITAT, SL, VINCLESANT JOAN DE DEU, SERVEIS SOCIALS.FUNDACI SURTCENTRE UNESCO DE CATALUNYAINSTITUT TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS, INTRESSCENTRE DINFORMACI I SERVEIS A L (CISEC)FUNDACIO IGENUSDONES JURISTESESTRATGIES DE QUALITAT URBANA, SLITINERE www.bcn.cat