Informe balanç polítiques socials

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Informe balanç dels aspectes més rellevants de l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.Comparativa del primer trimestre (gener – març) 2011 i 2012.

Transcript of Informe balanç polítiques socials

  • 1. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona Informebalandelsaspectesmsrellevantsdelrea deQualitatdeVida,IgualtatiEsports. Comparativadelprimertrimestre(genermar) 2011i2012. Barcelona, 12 dabril de 2012
  • 2. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona INFORMEBALANDELSASPECTESMSRELLEVANTSDELREADEQUALITATDEVIDA,IGUALTATiESPORTS.COMPARATIVADELPRIMERTRIMESTRE(GENERMAR)2011i2012. 01.INTRODUCCIEn aquesta nova etapa, lequip de govern sha marcat, com a prioritat a curt i llarg termini, un nouprojecte deferdelaciutatdeBarcelona,la ciutat de les persones.Aquestprojectees basaenunseixosestratgicsquepivotenenlapolticaigestidelesdiferentsreesqueconfigurenlorganitzacimunicipal:1. Progrs econmic, que genera oportunitats per a tothom, una ciutat on sigui fcil desenvolupar lacreativitat,icrearriquesa.2.Benestariqualitatdevidadelespersones,unaciutatperviureambseguretat,equitatiqualitatdevida.Unaciutatsaludableenunmediurbdescalahumana.3. Illusi de la ciutadania i confiana en la instituci, amb un Ajuntament innovador, que collaboraambelteixitsocial,orientataresultats.Des de lrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, i centrantnos en el segon eix estratgic, shamarcat la missi de fer de Barcelona un referent en qualitat de vida, on totes les persones visquindignament i puguin desenvoluparse personalment, econmica i social, en condicions dequitat illibertat.ElnostreobjectiusquetotalaciutadaniadeBarcelonatinguiloportunitatdeportarunavidadignaiautosuficientiposarelseuabastelsrecursosquecalguinperquaquellsque,percircumstnciesienunmomentconcretnecessitinsuportpermantenirlavidaautnoma,noesquedinenrere.Percombatreles situacions de vulnerabilitat sha incrementat el pressupost de lrea, amb el convenciment queajudaralespersonessunactedejustciasocialiunainversidefutur.En aquest abordatge de les problemtiques socials lrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports estestablint aliances estables de collaboraci pblic privada, especialment amb la xarxa dentitats deltercersector. www.bcn.cat
  • 3. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona Enparallelaaquestainversienserveisdatenci,lreadeQualitatdeVida,IgualtatiEsportshainiciatuna tasca danlisi acurat dels recursos pblics i necessitats de la ciutat, amb una visi estratgica idinnovaci,pertaldaconseguirunamajoreficinciadelsserveispblicsiimpulsarnovesiniciativesperlabordatgedelesproblemtiquessocialsactuals. 02. JUSTIFICACIEl present informe es el reflex daquesta voluntat de prioritzaci del nou govern de latenci a lespersones,famliesicollectiusambsituacidevulnerabilitat.Desprsdesismesosdegovernpresentemdadesquantitativesiqualitativesqueconfirmen,quetotielsmomentsdifcils,lapostadelgovernperatendrealespersonesalaciutatdeBarcelonahaestatunadelesprioritats.Lesdadesqueespresentenacontinuacicorresponenalacomparativadelsprimerstrimestres(genermar) dels anys 2011 i 2012, pel que fa als pressupostos, serveis i programes de promoci i atencisocialdelreadeQualitatdeVida,IgualtatiEsports. www.bcn.cat
  • 4. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona 03.COMPARATIVAPRESSUPOST20112012PressupostinicialreaQualitatdeVida,IgualtatiEsports*.Captols2i4 2011 2012 Diferncia % 116.680.836,32 126.728.216,23 10.047.379,91 +8%*noestcomptabilitzatlInstitutBarcelonaEsports(IBE)nilInstitutMunicipaldePersonesambDiscapacitat(IMD)PressupostinicialInstitutMunicipaldeServeisSocials(IMSS).Captols2i4 2011 2012 Diferncia % 78.747.826,27 85.075.723,45 6.327.897,18 +7,44%PressupostinicialInstitutMunicipaldePersonesambDiscapacitat(IMD).Captols2i4 2011 2012 Diferncia % 4.946.564,36 7.277.013,97 2.330.449,61 +47,11%IncrementsmssignificatiusenelpressupostdelreaQualitatdeVida,IgualtatiEsports 2011 2012 %patsenCompanyia 1.438.158 1.543.158 15,2%MenjadorsSocials 1.659.319 2.805.678 69%Teleassistncia 6.511.925 9.224.928 41,66%ServeiAtenciDomiciliria(SAD) 47.000.000 53.000.000 12,7%CentreUrgnciesEmergnciesSocials(CUESB) 1.850.623,8 4.020.966,85 117%Agncia Abordatge Integral Treball Sexual 758.000 1.315.000 73,48%(ABITS) www.bcn.cat
  • 5. Tinncia dAlcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Plaa Sant Jaume, s/n 08002 Barcelona 04. DADESRELLEVANTS4.1.COMPARATIVAQUANTITATIVADESERVEISAtencialsCentresdeServeisSocials 1ertrimestre 1ertrimestre Variaci 2011 2012Unitatsdatencialscentresdeserveissocials 46.493 50.377 8,4%Personesatesesalscentresdeserveissocialsdesdelinicidelany 25.925 30.043 15,9% 55.000 50.000Una de les demandes ms freqents segueix 45.000