Katalog 2013

148
jUż Od 1832 KReUJeMY ENtUzJAZm

description

Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję katalogu produktów DOUBLET 2013.Mając na uwadze naszą dotychczasową współpracę wierzymy, że i tym razembędziemy wspólnie tworzyć ciekawe i przyciągające uwagę projekty.

Transcript of Katalog 2013

Page 1: Katalog 2013

BELGIASIJSJESLAAN 333078 EVERBERGTél. : 00 32 2 521 61 21Fax : 00 32 2 523 53 43

FRANCJA67, rue de Lille59710 AVELINTél. 03 20 49 48 47Fax : 03 20 49 48 [email protected]

HISZPANIAPOL. IND. PLA DE LA BRUGUERACL DE LA GARROTXA, 13108211 CASTELLAR DEL VALLÉSBARCELONATél. : 00 34 93 747 31 00Fax : 00 34 93 747 10 47e-mail : [email protected]

NIEMCYBOFA-DOUBLET GmbHRömERSTRASSE 303 - 305D-53117 BONNTél. : 00 49 228 6834 - 0Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

DOUBLET GmbHRömERSTRASSE 303-305D-53117 BONNTél. : 00 49 228 6834 174Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

PORTUGALIARUA JOSÉ FERREIRA CLETON° 7, LOJA CQUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE2695-417 SANTA IRIA DE AZóIATél. : 00 351 21 956 99 26 / 29Fax : 00 351 21 956 99 30e-mail : [email protected]

USA4690 JOLIET STREETDENVER, CO 80239Tél. : 00 1 303 371 1717Fax : 00 1 303 371 9149e-mail : [email protected]

880 NORTH POINT STREETSAN FRANCISCO, CA 94109Tél. : 00 1 415 822 1222Fax : 00 1 415 822 1229

WIELKA BRYTANIABROmPTON HOUSE97-99 KEw ROADRICHmOND Tw9 2PNTél. : 0208 940 1777Fax : 0208 940 1666e-mail : [email protected]

GAMA PRODUKTÓW DOPASOWANA DO WYMAGAŃ KAŻDEGO KLIENTA:

POLSKAUL. PIEKARSKA 8643-300 BIELSKO BIAŁATel. : 00 48 33 8 16 92 24Fax : 00 48 33 8 16 92 30e-mail : [email protected]

jUż Od 1832

KReUJemY ENtUzJAZm

www.doublet.com

Page 2: Katalog 2013

PORTUGALIA

UsA

POLsKA

BELGIA

HIsZPANIA

WIELKA BRYTANIA

NIEMCY

BEZPOśREDNI KONTAKT ZE wSZYSTKImI ODDZIAŁAmI DOUBLET NA WWW.dOUBLET.COM

Grupa dOUBLETOddajemy w Państwa ręce kolejną edycję katalogu produktów DOUBLET 2013. Mając na uwadze naszą dotychczasową współpracę wierzymy, że i tym razem będziemy wspólnie tworzyć ciekawe i przyciągające uwagę projekty.

W roku 2013 mija 20 lat działalności firmy Doublet w Polsce. Od chwili jej założenia, począwszy od produkcji flag, poprzez produkty brandingowe, a skończywszy na trybunach sportowych, firma Doublet konsekwentnie realizuje swoją politykę „jakość w rozsądnej cenie”.

Powyższe motto towarzyszy całej naszej Grupie DOUBLET, która nie przestaje się rozwijać od 1832 roku. Świadczy o tym m.in. nowe zaplecze produkcyjne, jakie zyskaliśmy w ubiegłym roku przejmując niemiecki zakład sitodruku flag, firmę Bofa. Aktualnie posiadamy 5 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

Zaangażowanie naszego personelu w budowaniu wieloletniego zaufania partnerów biznesowych jest równie ważne jak jakość produktów.

Oferujemy Państwu:

•  dyspozycyjność•  kreatywność•  wiedzę i doświadczenie•  pomoc w doborze optymalnych rozwiązań •  respektowanie terminów realizacjioraz wsparcie naszej wykwalifikowanej kadry na każdym etapie współpracy.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty dające możliwość personalizacji i produkty globalne. Poprzez ich odpowiedni dobór, zastosowanie i indywidualne rozwiązania graficzne, wspólnie nadajemy im wyjątkowy charakter, „moc wizualną”, która wyróżnia Państwa produkty i markę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronach niniejszego katalogu oraz na www.doublet.pl. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, aby razem tworzyć projekty pełne entuzjazmu!

W imieniu całego zespołu Doublet

Aleksandra Bylica-Strojny Prezes Zarządu

Szanowni Klienci,

POLSKAUL. PIEKARSKA 8643-300 BIELSKO BIAŁATel. : 00 48 33 8 16 92 24Fax : 00 48 33 8 16 92 30e-mail : [email protected]

BELGIASIJSJESLAAN 333078 EVERBERGTél. : 00 32 2 521 61 21Fax : 00 32 2 523 53 43

FRANCJA67, rue de Lille59710 AVELINTél. 03 20 49 48 47Fax : 03 20 49 48 [email protected]

HISZPANIAPOL. IND. PLA DE LA BRUGUERACL DE LA GARROTXA, 13108211 CASTELLAR DEL VALLÉSBARCELONATél. : 00 34 93 747 31 00Fax : 00 34 93 747 10 47e-mail : [email protected]

NIEMCYBOFA-DOUBLET GmbHRömERSTRASSE 303 - 305D-53117 BONNTél. : 00 49 228 6834 - 0Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

DOUBLET GmbHRömERSTRASSE 303-305D-53117 BONNTél. : 00 49 228 6834 174Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

PORTUGALIARUA JOSÉ FERREIRA CLETON° 7, LOJA CQUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE2695-417 SANTA IRIA DE AZóIATél. : 00 351 21 956 99 26 / 29Fax : 00 351 21 956 99 30e-mail : [email protected]

USA4690 JOLIET STREETDENVER, CO 80239Tél : 00 1 303 371 1717Fax : 00 1 303 371 9149e-mail : [email protected]

880 NORTH POINT STREETSAN FRANCISCO, CA 94109Tél : 00 1 415 822 1222Fax : 00 1 415 822 1229

WIELKA BRYTANIABROmPTON HOUSE97-99 KEw ROADRICHmOND Tw9 2PNTél : 0208 940 1777Fax : 0208 940 1666e-mail : [email protected]

CE NY SPRZE dA ŻYwszyst kie ce ny za miesz czo ne w ka ta lo gu są ce na mi net to, do któ rych do li cza ny jest VAT we dług obo wią zu ją cych prze pi sów. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen.

TRANS PORT Kosz ty trans por tu po no si Ku pu ją cy. wy da nie to wa ru zo sta je do ko na ne z  chwi lą po wie rze nia go ku rie ro wi lub upo waż-nio ne mu przed sta wi cie lo wi Ku pu ją ce go. Z  chwi lą wy da nia to wa ru, na Ku pu ją ce go prze cho dzi ry zy ko przy pad ko wej je go utra ty lub uszko dze nia.W mo men cie do sta wy to wa ru przez ku rie ra, Ku pu ją cy ma obo wią zek spraw dzić, w  obec no ści prze woź ni ka, ja kość do star czo ne go to wa ru. W przy pad ku za nie cha nia tej czyn­no ści lub do ko na nia jej po wyj ściu ku rie ra, Ku pu ją cy tra ci moż li wość re kla ma cji uszko dze nia to wa ru w  cza sie trans por tu.

RE KLA MA CJASpraw dze nie to wa ru przez Ku pu ją ce go po win no na stą pić w cią gu 3 dni od je go otrzy ma nia. Je że li Ku pu ją cy nie za wia-do mi o  wa dzie we wska za nym ter mi nie, tra ci upraw nie nia z ty tu łu rę koj mi, bez wzglę du na ro dzaj wad.wszel kie re kla ma cje po win ny być zgła sza ne pod ry go rem nie-waż no ści pi sem nie li stem po le co nym na ad res sie dzi by fir my. Do re kla ma cji na le ży do łą czyć do ku men ty zwią za ne z umo wą sprze da ży, tj. za mó wie nie oraz fak tu rę.

ZWROT TO WA RUwszyst kie to wa ry do star czo ne zgod ne z przed mio tem za mó-wie nia oraz wol ne od re kla ma cji trans por tu nie pod le ga ją zwro to wi.

PŁAT NOŚĆPrzy za mó wie niu, któ re go war tość nie prze kra cza 1000 zł net to, Ku pu ją cy pła ci za to war przy od bio rze lub z gó ry. Ta kie sa me wa run ki obo wią zu ją w  sy tu acji pierw sze go kon tak tu, bez wzglę du na war tość za mó wie nia.Do mo men tu za pła ty to war sta no wi wła sność Sprze da ją ce go. Z  ty tu łu nie ter mi no wej za pła ty Sprze da ją cy na li cza od set ki usta wo we.

SPO RYw spra wach nieure gu lo wa nych ni niej szy mi Ogól ny mi wa run-ka mi Sprze da ży, ma ją za sto so wa nie prze pi sy Ko dek su Cy wil-ne go.Ewen tu al ne spo ry, któ re mo gły by wy nik nąć bę dą roz strzy-ga ne po lu bow nie. Gdy by po lu bow ne roz wią za nie nie by ło moż li we, roz strzy ga ją cy bę dzie wy rok są du po wszech ne go, wła ści wy dla sie dzi by Sprze da ją ce go.

O G ó L N E W A R U N K I S P R Z E d A Ż Y

Page 3: Katalog 2013

Tryb

uny

i pod

ia

112

do 1

43

Barie

rki

i arc

hite

ktur

a m

iejs

ka10

8 do

121

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

68 d

o 10

7

Nos

niki

re

klam

owe

30 d

o 67

Flag

i i m

aszt

y6

do 2

9

Skorowidz

AAkcesoria do Event Flags str. 14-15Akcesoria do krzeseł str. 102Akcesoria do masztów str. 21Akcesoria do trybun str. 135

BBaloniki reklamowe str. 67Balony pneumatyczne str. 39 Banery reklamowe str. 41Barierki reklamowe str. 46Barierki zabezpieczające str. 110-111 Boksy dla zawodników str. 143Bramy i konstrukcje reklamowe str. 43Bramy reklamowe pneumatyczne str. 38

DDrzewce do fl ag str. 26Drzewiec sztandarowy str. 26 Dywany i wykładziny str. 64

EEkrany str. 84Event Flags str. 10-16

FFigury pneumatyczne str. 39 Flagi państwowe str. 8-9Flagi reklamowe str. 25Flipcharty str. 84

GGabloty str. 87-89Godła str. 107

IInformacja wizualna str. 106

KKosze str. 121Kratki wystawiennicze str. 82-83 Krzesła str. 90-93

LLady str. 56-57Leżaki reklamowe str. 37Liny do stojaków odgradzających str. 72

ŁŁańcuchy do słupków str. 114Łańcuchy reklamowe str. 28Ławki str. 94Ławki parkowe str. 118-119

MMaszty aluminiowe str. 20-21Maszty teleskopowe str. 18-19Maszty z włókna szklanego str. 22-23Mównice str. 80

NNadruki na namiotach str. 34 Nadruki na tekstyliach i gadżetach str. 65-66Namioty reklamowe str. 32-36

OObrusy reklamowe str. 64

PParasole reklamowe str. 37Pałki reklamowe str. 67 Plecak Street Flag str. 17Podia przenośne str. 124-126Podium medalowe str. 143Podium PopUP str. 81Podium Practical str. 128Podłoga str. 129Podłoga do namiotu str. 33Popielnice str. 120Potykacze str. 47 Produkty z kartonu str. 54 Proporczyki str. 8,2 8Pufy reklamowe str. 37

RRamy dekoracyjne str. 55

SSiedziska na trybuny str. 140-141Słupki i zapory parkingowe str. 115Słupki zabezpieczające str. 112-113Stojaczki gabinetowe na biurko str. 9 Stojaki banerowe str. 50-51Stojaki na tablety i foldery str. 58-63 Stojaki odgradzające str. 70-77Stojaki podłogowe na fl agi str. 26, 27 Stojaki rowerowe str. 116Stolik pod projektor str. 80Stoły Duralight str. 96-99Stoły składane str. 100-101Szarfy str. 8

ŚŚcianki reklamowe str. 52-53, 55

TTablice moderacyjne str. 85Tablice ścienne str. 86Tablice zatrzaskowe na plakaty str. 48-49Totemy str. 44-45Trybuny demontowalne str. 138-139 Trybuny stałe str. 136-137Trybuny teleskopowe str. 132-135Tunele stadionowe str. 143

UUchwyty ścienne do fl ag str. 27

WWiaty rowerowe str. 117Wózki na krzesła str. 102Wózki na stoły str. 103Wstęgi str. 8Wydruki tekstylne str. 40

ZZaczepy na latarnie Flexifi x str. 24 Zadaszenie do podium str. 127Zestawy banerowe str. 78-79Zestawy piknikowe str. 95

Page 4: Katalog 2013

2

Grupa Doublet dysponuje zapleczem produkcyjnym zlokalizowanym w centrali, jak również w poszczególnych oddziałach i filiach. Codziennie, nasi kierownicy produkcji, inżynierowie, designerzy i przedstawiciele handlowi pracują wspólnie nad realizacją Państwa projektów. Oddajemy do Państwa dyspozycji:•   know-how przedsiębiorstwa z ponad stuletnim 

doświadczeniem, ciągle rozwijającego się i inwestującego w nowe technologie,

•   możliwości i potencjał zaplecza produkcyjnego w zakresie druku cyfrowego na tkaninach i materiałach sztywnych,

•   jednostkę produkcyjną sitodruku flag, w małym i dużym formacie,

•   szwalnię,•   jednostkę produkcji konstrukcji stalowych.

Wyżej opisane zaplecze produkcyjne daje nam możliwość samodzielnego realizowania Państwa zleceń, kontrolę procesu produkcyjnego, co bezpośrednio wpływa na jakość oferowanych

Doublet, producent i specjalista!

Pozwól swobodnie pracować swojej wyobraźni, uwolnij kreatywność, my znajdziemy sposób,

aby nadać jej rzeczywisty wymiar!

produktów oraz ich zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Staramy się również proponować dogodne terminy realizacji, dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Własny park maszynowy pozwala nam elastycznie zarządzać produkcją i realizować projekty rożnego rozmiaru:•   zlecenia seryjne lub jednostkowe,•   produkcja standardowych produktów Doublet,•   produkcja indywidualnych produktów, z logo klienta,•   realizacja zleceń nietypowych, według dostarczonych 

projektów lub projektów wypracowanych wspólnie, przez klienta i nasz zespół.

Każdego dnia, wykorzystując własne zaplecze produkcyjne oraz bazując na pracy naszego zaangażowanego i doświadczonego personelu, tworzymy produkty oryginalne i estetyczne, trwałe i solidne oraz praktyczne i użyteczne.

Page 5: Katalog 2013

3

LogistykaGwarantujemy dostawę produktów w każde miejsce w ustalonym terminie. Proponujemy sprawdzone rozwiązania w zakresie pakowania, znakowania produktów i ich bezpiecznej dostawy.

Montaż i demontażMontaż niektórych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy. Doradzamy w zakresie sugerowanych sposobów montażu oraz oferujmy usługi montażu i demontażu. Nasze wykwalifikowane ekipy techniczne gwarantują prawidłowy i bezpieczny montaż.

Obsługa technicznaOferujemy również obsługę techniczną imprez, w czasie których nasz personel odpowiada nie tylko za montaż i demontaż produktów, ale pozostaje do dyspozycji organizatorów w czasie trwania imprezy (obsługa techniczna, zmiany dekoracji, zmiany lokalizacji, etc.). MagazynowanieUsługa zarezerwowana dla klientów, którzy nam zaufali i korzystają nie tylko z naszych produktów, ale zlecają nam również montaż, demontaż i obsługę techniczną swoich imprez. Skladowanie produktów w magazynach Doublet pozwala zoptymalizować logistykę, zadbać o jakość produktów po imprezach (przeglądy, czyszczenie, naprawy, etc.), oraz w 100% odciążyć klienta z obowiązku zarządzania zakupionymi produktami i ich przechowywania.

Obok silnego zaplecza produkcyjnego oddajemy do Państwa dyspozycji wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, dyspozycyjną i kompetentną:

•   biuro obsługi klienta odpowiadające na Państwa telefony, maile, udzielające informacji w zakresie naszej oferty,

•   przedstawiciele handlowi, służący fachową radą i doradzający w wyborze produktów, dojeżdżający pod wskazany adres na terenie całej Polski,

•   kierownicy produkcji, konstruktorzy i projektanci, którzy czuwają nad realizacją Państwa zleceń,

•   ekipy montażowe i pracownicy działów transportu i logistyki, osoby odpowiedzialne za dostawę w ustalonym terminie, prawidłowy montaż produktów, ich nadzór techniczny, serwis, jak również magazynowanie, przegląd czy konfekcjonowanie.

Usługi Doublet

Page 6: Katalog 2013

4

1. WyposażenieJako producent, specjalista w dziedzinie

druku i obróbki stali, oferujemy Państwu

szeroką gamę produktów z zakresu

wyposażenia. Dotyczy to zarówno

wyposażania otwartej przestrzeni publicznej,

jak również sal i pomieszczeń zamkniętych.

W tej grupie produktowej znajdziecie

Państwo także produkty niezbędne

w czasie wszelkich uroczystości, ceremonii,

różnorakich dekoracji.

Jako usługę komplementarną, proponujemy

również personalizację większości naszych

produktów. Oznakowanie pozwala na ich

wyróżnienie na tle aktualnych standardów

rynkowych, a jednocześnie wzmacnia

wizerunek marki.

Wykonujemy również produkty nietypowe,

według indywidualnych projektów.

Doublet, to 35 grup produktowych w zakresie

ponad 4000 oferowanych artykułów!

2. BrandingJeżeli chcecie Państwo zyskać na widoczności,

wzmocnić markę, komunikować i kształtować

swój wizerunek, nasze produkty brandingowe

doskonale sprawdzą się w tej roli.

Oferujemy duży wybór produktów, zarówno

do ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej:

•   Nadruki na bannerach, w każdym formacie.

•   Flagi Event, aby komunikować dynamicznie.

•   Balony, bramy, atrapy pneumatyczne, aby 

wyróżnić przekaz.

•   Totemy reklamowe w zaskakujących 

kształtach.

•   Namioty w pełnej kolorystyce!

W zależności od potrzeb, wspólnie decydujemy

o doborze produktów, przygotowujemy ich

projekty graficzne i tak kierujemy pracami,

aby osiągnąć jak najlepszy efekt wizualny,

a w konsekwencji – wytyczone cele

w zakresie komunikacji.

Wszystkie zrealizowane projekty, produkty i liczne wydarzenia wsparte są doświadczeniem i wiedzą całej grupy DOUBLET!

1 2

Page 7: Katalog 2013

5

3. Trybuny i podiaJuż od ponad 50 lat, Doublet zajmuje się

wyposażaniem obiektów rekreacyjno-

sportowych i kulturalnych w zakresie trybun

oraz techniki scenicznej.

Nasi projektanci proponują rozwiązania

poparte ogromnym doświadczeniem, mając

na uwadze funkcjonalność produktów, a co

za tym idzie zadowolenie użytkownika.

Wszystkie projekty są sprawdzane przez

konstruktorów Doublet, co pozwala nam

przejąć całkowitą odpowiedzialność za

produkt i gwarantować bezpieczeństwo

w trakcie jego użytkowania. Dodatkowo,

odpowiednia selekcja materiałów używanych

do produkcji trybun i produktów scenicznych,

rygorystyczna kontrola jakości, pozwalają na

ich wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie.

Wszystkie nasze produkty są zgodne

z normami europejskimi i krajowymi.

Wszystkie zrealizowane projekty, produkty i liczne wydarzenia wsparte są doświadczeniem i wiedzą całej grupy DOUBLET!

4. WydarzeniaWspółpracujemy z organizatorami imprez

kulturalnych i sportowych od pierwszego

kontaktu aż po demontaż, transport i recykling

dostarczonych produktów. Nasi pracownicy

z działów design’u (kreacja), graficznego, produkcji,

logistyki i montażu wspierają Państwa na każdym

etapie organizacji wydarzenia.

Poza możliwością produkcji i dostawy produktów

eventowych, niezbędnych do zorganizowania

każdej imprezy, ten dodatkowy wachlarz usług

decyduje często o wyborze Doublet’a na partnera

wydarzeń. Na szczeblu międzynarodowym,

w minionym roku Doublet dostarczał wszystkie

flagi narodowe na Olimpiadę w Londynie, a kraju

– brał udział w dekoracji związanej z Euro 2012.

Na kontynencie amerykańskim, Doublet po raz

kolejny wykonał i dostarczył bramy, elementy

oznakowania i barierki na potrzeby wyścigu USA

Pro Cycling Challenge.

3 4

Page 8: Katalog 2013

Wznieś wysokoTwoje barwyTwoje barwy

6

Page 9: Katalog 2013

Podkreśl swoją obecność. Wywieś na maszt Twoje barwy. Zakomunikuj swoją przynależność.

Flagi i maszty6 do 29

7

14-15 Akcesoria do Event Flags26 Drzewce do flag10-16 Event Flags9, 29 Flagi gabinetowe9 Flagi państwowe8 Flagi Polskie25 Flagi reklamowe28 Łańcuchy reklamowe20-21 Maszty aluminiowe18-19 Maszty teleskopowe22-23 Maszty z włókna szklanego8, 28 Proporczyki9 Stojaczki gabinetowe na biurko26, 27 Stojaki podłogowe na flagi28 Stojaczki pod proporczyki24 System FLEIFIX27 Uchwyty flagowe

Page 10: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com8

Flagi i maszty Flaga Polski

Barwy narodoweBarwy polskie oraz barwy unijne w układzie piono-wym. Rozmiar: 100 x 300 cm. W przypadku flagi pol-skiej, w układzie bannerowym (pionowym), barwa biała jako bardziej zaszczytna zawsze znajduje się przy maszcie, drzewcu lub linie. W ten sposób, naj-ważniejsza barwa z góry staje się najważniejszą barwą przy linie w układzie pionowym.

Ref. Oznaczenie Cena24862 Barwy polskie 6924863 Barwa UE 98

Proporczyki państwoweWykonane z tkaniny atłasowej, obszyte sznurkiem ozdobnym, usztywnione wkładką z flizeliny. Nadruk dwustronny. Stojaczek w opcji dodatkowej.Rozmiar: 13 x 22 cm.

Ref. Oznaczenie Cena259 Polska lub inne państwo z UE 27260 Inne państwa 29

Flaga polski i flaga polski z orzełkiemBarwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch równych poziomych, równoległych pasach z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

RozmiarFlaga polski Flaga polski z orzełkiem

Ref. Cena Ref. Cena15 x 24 cm 21198 9 26743 1530 x 50 cm 21205 10 26744 1750 x 80 cm 21199 11 26746 1970 x 100 cm 21200 12 6267 23100 x 150 cm 21201 19 26740 39125 x 200 cm 21202 39 26741 79150 x 240 cm 21203 75 26742 115

Wstęgi i szarfy Wykonane z tkaniny poliestrowej. Szarfa może być zakończona ozdobnymi frędzlami lub bez frędzli. Wstęga o szerokości 10 cm i długości 10 m.

Ref. Oznaczenie Cena 3989 Wstęga polska 60998 Szarfa z frędzlami 34997 Szarfa bez frędzli 29

Page 11: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Flag

i i m

aszt

y

Flagi i maszty

9

Flagi państwowe

Stojaczki do flag państwowych 15 x 24 cmWykonane z blachy mosiężnej – w kolorze złotym lub ze stali niklowanej w kolorze srebrnym. Średnica podstawy: 6 cm, wysokość masztu 34 cm.

OznaczenieSrebrne

Ref. Cena1 -ramienny 80 262 -ramienny 81 333 -ramienny 82 394 -ramienny 83 475 -ramienny 84 56

Oznaczenie15 x 24 cm 70 x 100 cm 100 x 150 cm 125 x 200 cm 150 x 240 cm

Ref. Cena Ref. Cena Ref. Cena Ref. Cena Ref. CenaUE 23310 12 27002 17 23624 32 23314 65 23316 91Austria 21030 12 6293 29 21213 42 21040 59 21043 81Belgia 21046 12 21056 29 21218 42 21061 59 21064 81Bułgaria 21067 12 21072 29 21223 42 21079 59 21081 81Cypr 25541 13 25546 36 25560 65 25549 109 25552 149Czechy 23193 13 23207 36 23376 65 23212 109 23214 149Dania 22018 13 6294 36 22121 65 22022 109 22023 149Estonia 21104 12 21110 29 21233 42 21116 59 21117 81Finlandia 22030 13 6296 36 22132 65 22034 109 22035 149Francja 21118 12 6297 29 21238 42 21129 59 21131 81Grecja 23224 13 23999 36 23395 65 23229 109 23231 149Hiszpania 21147 12 21151 29 21252 42 21154 59 21156 81Hiszpania z herbem 26115 15 26117 49 26614 65 26119 119 26120 149Holandia 21157 12 31512 29 21257 42 21168 59 21171 81Irlandia 21001 12 31513 29 21266 42 21010 59 21012 81Litwa 21090 12 21094 29 21297 42 21099 59 21102 81Luksemburg 21105 12 31515 29 21302 42 21114 59 21115 81Łotwa 22188 12 22190 29 22185 42 22192 59 22193 81Malta 25018 15 25020 49 25483 65 25022 109 25023 149Niemcy 21186 12 27013 29 21317 42 21190 59 21191 81Portugalia 24165 15 24169 49 24380 65 24173 109 24174 149Rumunia 21021 12 21038 29 26805 42 21045 59 21048 81Słowacja 25085 13 25091 36 25395 65 25088 109 25089 149Słowenia 25090 15 25093 49 25401 65 25095 109 25096 149Szwecja 26824 13 26827 36 22090 65 26822 109 22091 149Węgry 21073 12 21082 29 21349 42 21106 59 21089 81Wielka Brytania 61207 13 27007 36 27005 65 23279 109 23280 149Włochy 21093 12 27009 29 26838 42 26839 59 21354 81

Dwanaście pięcioramiennych gwiazd na fladze Unii Europejskiej, ułożonych koliście na niebie-skim tle przejęto od Rady Europy w 1986 roku. Kolor niebieski to niebo, zarazem symbol bosko-ści, prawdy i czystości. Koło oznacza jedność. Gwiazdy pozostają w niezmiennej liczbie i są zawsze skierowane ku górze.

OznaczenieZłote

Ref. Cena1 -ramienny 75 232 -ramienny 76 273 -ramienny 77 334 -ramienny 78 385 -ramienny 79 44

Flagi i maszty

Page 12: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com10

Flagi i maszty

Rozmiar S180 x 106 cm

Maszt Pratic M

Rozmiar M260 x 106 cm

Maszt Pratic M

Rozmiar L345 x 106 cm

Maszt Pratic XL

Rozmiar XL435 x 106 cm

Maszt Pratic XL

Event Flags

Flaga KroplaWybierz kształt Kropli i dodaj mocy wizualnej Twoim wydarzeniom!Kształt Kropli gwarantuje optymalną czytelność i widoczność flagi nawet w warunkach bezwietrznych. Do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi masztu Pratic. Tkanina z atestem trudnopalności B1 – wycena indywidualna.

Flaga drukowana na poliestrze standardowym

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.84353 Flaga Kropla rozmiar S 128 120 116 11284354 Flaga Kropla rozmiar M 179 168 163 15784355 Flaga Kropla rozmiar L 235 220 212 20585717 Flaga Kropla rozmiar XL 293 274 264 256

Ceny nie zawierają kosztów masztu i podstawy.

01

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.85723 Flaga Kropla dwustronna rozmiar S 347 334 326 32185724 Flaga Kropla dwustronna rozmiar M 491 473 462 45585725 Flaga Kropla dwustronna rozmiar L 644 620 606 596

Ceny nie zawierają kosztów masztu i podstawy.

Flaga drukowana dwustronnie na materiale Beside

01

Optymalna widoczność, nawet bez wiatru

Maszty i podstawy do flagna str. 14–15

Flaga Kroplajuż od

112 zł

Page 13: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Flag

i i m

aszt

y

Flagi i maszty

11

Pełna ekspozycja i dynamiczny kształt

Rozmiar S190 x 87 cm

Maszt Pratic M

Rozmiar M270 x 87 cm

Maszt Pratic M

Rozmiar L360 x 87 cm

Maszt Pratic XL

Rozmiar XL450 x 87 cm

Maszt Pratic XL

Flaga PlayaFlaga Playa to połączenie klasycznego kształtu i oryginalności!Ten kształt pozwala na swobodne powiewanie flagi i jej pełną ekspozycję w każ-dych warunkach atmosferycznych. Do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi masztu Pratic. Tkanina z atestem B1 – wycena indywidualna.

Flaga drukowana dwustronnie na materiale Beside

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.85726 Flaga Playa dwustronna rozmiar S 311 299 292 28885727 Flaga Playa dwustronna rozmiar M 434 418 408 40285728 Flaga Playa dwustronna rozmiar L 573 552 539 531

Ceny nie zawierają kosztów masztu i podstawy.

Flaga drukowana na poliestrze standardowym01

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.84349 Flaga Playa rozmiar S 113 106 102 9984350 Flaga Playa rozmiar M 158 148 143 13884351 Flaga Playa rozmiar L 208 195 188 18185719 Flaga Playa rozmiar XL 258 242 233 225

Ceny nie zawierają kosztów masztu i podstawy.

01

Event Flags

Maszty i podstawy do flagna str. 14–15

Flaga Playajuż od

99 zł

Page 14: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com12

Flagi i maszty

175 cm Rozmiar S190 x 90 cm

Maszt Pratic M

Rozmiar M265 x 90 cm

Maszt Pratic M

Rozmiar L360 x 90 cm

Maszt Pratic XL

Rozmiar XL450 x 90 cm

Maszt Pratic XL

Flaga SharkPostaw na dynamizm i entuzjazm flagi Shark i Twojej imprezy! Kształt Shark’a pozwala na swobodne powiewanie flagi i jej pełną ekspozycję w każ-dych warunkach atmosferycznych. Do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi masztu Pratic. Tkanina z atestem B1 – wycena indywidualna.

Flaga drukowana na poliestrze standardowym

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.84346 Flaga Shark rozmiar S 132 123 119 11584347 Flaga Shark rozmiar M 186 174 168 16284348 Flaga Shark rozmiar L 247 231 223 21585718 Flaga Shark rozmiar XL 304 285 275 265

Ceny nie zawierają kosztów masztu i podstawy.

01

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.86124 Flaga Palm Beach rozmiar M 162 157 149 12586125 Flaga Palm Beach rozmiar L 212 205 197 16386126 Flaga Palm Beach rozmiar XL 257 248 238 198

Flaga Palm Beach

Flaga Palm BeachKlasyczny kształt flagi w nowym wydaniu!Flaga Palm Beach jest flagą o najniższym stopniu naprężenia flagi na maszcie, co powoduje znacznie większe powiewanie flagi na wietrze niż w przypadku pozo-stałych flag event. Dostępna w maksymalnej wysokości 4,20 m, może być użytkowana zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi masztu Pratic. Ceny w tabeli dotyczą flag drukowanych na poliestrze standardowym. Flagi dru-kowane na dzianinie z atestem trudnopalności B1 – wycena indywidualna.

Ceny nie zawierają kosztów masztu i podstawy.

01

Event Flags

Flaga Sharkjuż od

115 zł

Maszty i podstawy do flagna str. 14–15

Page 15: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Flag

i i m

aszt

y

Flagi i maszty

13

Flaga CornerKlasyczny kształt flagi w nowym wydaniu!Kształt flagi Corner gwarantuje jej swobodne powiewanie na wietrze oraz całkowitą ekspozycję, nawet w warunkach bezwietrznych.Flaga dostępna w maksymalnej wysokości 4,20 m, może być użytkowana zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi masztu Pratic. Dodatkowa, specjalna końcówka na wyposażeniu masztu, przeznaczona do montażu poprzeczki poziomej na maszcie. Ceny w tabeli dotyczą flag drukowanych na poliestrze standardowym. Flagi drukowane na dzianinie z atestem trudnopalności B1 – wycena indywidualna.

Rozmiar M260 x 60 cm

Rozmiar L345 x 60 cm

Rozmiar XL420 x 60 cm

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.86121 Flaga Corner rozmiar M 105 101 97 8186122 Flaga Corner rozmiar L 137 133 124 10686123 Flaga Corner rozmiar XL 166 159 154 128

Flaga Corner

Ceny nie zawierają kosztów masztu i podstawy.

01

Event Flags

Łącznik 90°Służy do zamocowania poprzeczki poziomej na maszcie Pratic.

Ref. 86130 23 zł

Flaga Cornerjuż od

81 zł

Page 16: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com14

Flagi i maszty Event Flags

Podstawy z systemem obrotowym do masztu Pratic

2,2kg

4,4kg

6,5kg

18kg

5kg

12kg

Tuleja obrotowa Pratic wbijana

Pozwala na proste i solidne zamocowanie flagi w pod-

łożu. System obracania tulei umożliwia zwrócenie flagi na

maszcie zgodnie z kierunkiem wiatru. Rozmiar: 61 x 6 cm. Ciężar: 1,7 kg.

Ref. 85870 55 zł

Podstawa składana Pratic Zalecana do wewnątrz. Rozmiar: 61 x 75 x 4 cm. Dostarczana z 4 śledziami.

Ref. 84245 75 zł

Podstawa krzyżak PraticStopa typu krzyżak wyposażona w obrotowy system tulei montażowej. 4 otwory służące do przytwierdzenia stopy do podłoża. Rozmiar podstawy rozłożonej: 87 x 100 x 24 cm.

Ref. 85721 245 zł

Podstawa spider roll Pratic Podstawa krzyżakowa składana z sys-temem obrotowym tulei montażowej. Umożliwia obrót zgodnie z kierunkiem wiatru. Rozmiar podstawy rozłożonej: 115 x 115 x 8 cm, złożonej: 72 x 11 cm.

Ref. 85868 98 zł

Podstawa kwadratowa PraticStopa wyposażona w obrotowy sys-tem tulei montażowej. 4 otwory słu-żące do przytwierdzenia stopy do podłoża. Rozmiar: 40 x 40 x 21 cm.

Ref. 85720 124 zł

Obciążnik na wodęRef. 83722 16 zł

Płyta obciążeniowaPłyta obciążeniowa do podstawy kwadratowej Pratic 6,5 kg. Pozwala dociążyć podstawę o dodatkowe 5 kg.

Ref. 85722 99 złTorba PraticTorba na maszt Pratic, flagę oraz niektóre podstawy.

Ref. 81609 32 złTorba Pratic XLRef. 81608 39 zł

Podstawa kauczukowa PraticPodstawa z kauczuku recyklingo-wanego wyposażona w system obrotowy masztu. Użytkowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Rozmiar 50 x 50 x 4,50 cm. Ciężar 12 kg.

Ref. 86288 78 zł

12kg

Pozostałe podstawy do masztów

Podstawa żeliwna Pratic Alternatywa dla podstawy składa-nej. Elegancka i solidna. Zalecana dla mniejszych rozmiarów flag. Wysokość: 38 cm. Dostarczana z 3 śledziami.

Ref. 75061 155 zł

Podstawa Pratic na kółkach 20l Podstawa wyposażona w kółka i metalową tuleję. Zdejmowalna pokrywa pozwala napełnić podstawę wodą, piaskiem lub betonem.Rozmiar: 48,5 x 41 x 38,5 cm. Ciężar: 20 kg.

Podstawa 20 kg Ref. 83136 105 złPodstawa 30 kg Ref. 85869 149 zł

Podstawa najazdowa Pratic Pozwala na obciążenie masztu flagi event poprzez najechanie kołem samochodu na podstawę. Rozmiar: 50 x 26,5 x 25 cm. Ciężar: 2 kg.

Ref. 87288 159 zł

20kg

Podstawa Eco PraticPraktyczna dzięki uchwytowi do przenoszenia oraz tulei montażowej, która dopasowuje się do wszyst-kich masztów o przekroju 18–38 mm. Możliwość wykonania podstaw z dowolnym logo – nakład min. 1000 sztuk.

Ref. 26722 78 zł

30kg

18kg

9kg

Page 17: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Flag

i i m

aszt

y

Flagi i maszty

15

do wszystkich flag eksponowanych wewnątrzZestaw zawiera składaną podstawę Pratic, pojemnik na wodę 12 L, torbę transportową oraz maszt Pratic.

do wszystkich flag „M” i „L” eksponowanych na zewnątrzZestaw zawiera podstawę Spider Roll, pojemnik na wodę 12 L, torbę transportową oraz maszt Pratic.

do wszystkich flag „S” eksponowanych na zewnątrzZestaw zawiera podstawę Eco Pratic, pojemnik na wodę 12 L, torbę transportową oraz maszt Pratic.

Maszt Pratic „S” na zewnątrz – zestaw Maszt Pratic do wewnątrz – zestaw

Ref. Oznaczenie 10 szt. 25 szt. +25 szt.

83840Zestaw Pratic włókno

199 189 183

85712Zestaw Pratic aluminium

206 196 189

Maszt Pratic „M” i „L” na zewnątrz – zestaw

Ref. Oznaczenie 10 szt. 25 szt. +25 szt.

85713Zestaw Pratic włókno

238 226 219

85714Zestaw Pratic aluminium

249 237 229

Ref. Oznaczenie 10 szt. 25 szt. +25 szt.

85715Zestaw Pratic włókno

218 207 199

85716Zestaw Pratic aluminium

225 214 207

Maszt Pratic do flag Event

Maszt Pratic Maszt teleskopowy Pratic pozwala na wyekspono-wanie flag Event o różnym kształcie i rozmiarach. System regulacji masztu oraz jego dwie giętkie koń-cówki gwarantują ekspozycję flag w rozmiarze od 2 do 5 m wysokości.Maszt dostępny w dwóch wersjach i w dwóch roz-miarach: wersja standardowa masztu dla flag w roz-miarach S, M i L oraz wersja XL dla flag w rozmiarze XL.

Pierścień i karabińczyk napinający flagę.

Aluminiowa osłona pozwalająca na obrót rotacyjny masztu.

System regulowania wysokości masztu.

Bat masztu z włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości.

Ref. Oznaczenie Cena

83706 Maszt Pratic M włókno szklane 99

85987 Maszt Pratic XL włókno szklane 119

Ref. Oznaczenie Cena

85867 Maszt Pratic M aluminium 115

Maszt z włókna szklanego Estetyka

Utrzymanie

Wytrzymałość

Maszt z aluminium Estetyka

Utrzymanie

Wytrzymałość

41

Mając jeden maszt Pratic, wyeksponujesz wszystkie kształty flag Event

Event Flags

Page 18: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com16

Flagi i maszty

Twoje logo

Zestaw Mobile FlagStalowy maszt wyposażony w ramię bannerowe, podstawa na kółkach do napełnienia oraz flaga reklamowa. Zestaw Mobile Flag zajmuje stosunkowo niewiele powierzchni i może być eksponowany na chodniku czy tez w alei handlowej, zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Jest idealny na potrzeby akcji promocyjnych!Maszt o wysokości 190 cm i średnicy 40 mm. Wyposażony w poprzeczne ramię bannerowe o długości 40 cm. Całość lakierowana na kolor czarny. Dostępne również inne rozmiary masztu, według indywidualnej wyceny. Flaga w rozmiarze 40 x 160 cm drukowana na dzianinie poliestrowej. Druk jednostronny, czytelny z obu stron, intensywne i żywe kolory. Technologia druku: sitodruk lub druk cyfrowy, w zależności od ilości zamawianych flag. Możliwość nadruku na obu stronach flagi, wycena indywidualna.

Ref. Oznaczenie Cena86294 Maszt Mobil Flag 6983136 Podstawa na kółkach 20 kg 10586295 Flaga 40 x 160 cm 34

Stabilny zestaw, widoczny przekaz reklamowy!

Minimalne zamówienie dla masztów: 10 sztuk.

Event Flags

Playa 2 mIdealny nośnik reklamowy na czas trwania imprez sportowych, ekspozycji, targów, promocji… Maszt teleskopowy wykonany z włókna węglowego. Lekki i łatwy do zamontowania, wyposażony w postawę stalową, lakierowaną na kolor czarny. Rozmiar podstawy 31 x 21 cm. Ciężar zestawu: 0,75 kg.Flaga drukowana na poliestrze standardowym. Flaga drukowana na dzianinie z ate-stem trudnopalności B1 – wycena indywidualna.Rozmiar flagi: 46 x 180 cm.

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 10 szt. 25 szt.3308 Maszt Playa 2,30 m + podstawa 68 64 62 60

85649 Flaga Playa 46 x 180 cm 59 57 55 48

Specjalny, ekonomiczny maszt z podstawą do flag eksponowanych wewnątrz!

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Podstawa Pratic na kółkach 20 l Podstawa wyposażona w kółka i metalową tuleję. Zdejmowalna pokrywa pozwala napełnić podstawę wodą, piaskiem lub betonem. Możliwość nadruku na podstawie, prosimy o kontakt.Rozmiar: 48,5 x 41 x 38,5 cm. Ciężar: 20 kg.

Podstawa 20 kg Ref. 83136 105 złPodstawa 30 kg Ref. 85869 149 zł

Page 19: Katalog 2013

A B

Super ofertaProdukt Jakość Cena

17

Idealny produkt do marketingu ulicznego!

Plecak Street flag Kształty flag: zaokrąglony oraz prostokątny Rozmiary flag: 91 x 125 cm – dla flagi okrągłej oraz 38 x 115 cm – dla flagi prostokątnej.

Produkt stworzony z myślą o działaniach marketingu ulicznego: nie przejdziesz niezauważony!Sztywny plecak z szelkami, wyściełany na wysokości ramion. Wyposażony w regu-lowany pasek zapinany wokół talii, co znacznie podnosi komfort użytkowania pro-duktu. Maszt flagowy zamocowany do plecaka. Flaga zakładana na maszt i napinana przy pomocy specjalnego pierścienia.

Ref. Oznaczenie 5 szt. 10 szt. 25 szt.86127 Plecak street flag 310 292 266

86128 A Flaga okrągła 69 62 59

86129 B Flaga prostokątna 35 33 26

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Page 20: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com18

Flagi i maszty

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com18

Maszt o wysokości 7 m, łatwy w transporcie dzięki praktycznej, dwuczęściowej podstawie do obciążenia.

Maszt King Wysokość regulowana w przedziale od 175 do 700 cm.

Obrotowy maszt przenośny do obciążenia.Skuteczne i funkcjonalne narzędzie komunikacji. Praktyczny maszt do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego z obrotowym ramieniem banne-rowym montowany na napełnianej podstawie. W zestawie pojemna torba transportowa na maszt i podstawę. Zestaw nie zawiera flagi (wycena indywidualna).

Konstrukcja:Maszt aluminiowy składający się z 4 teleskopowych elementów oraz dwuczęściowej podstawy do obcią-żenia. Podstawa napełniana. Ciężar napełnionej podstawy 85 kg. Maksymalna wysokość masztu: 7 m (wewnątrz) lub 5 m (na zewnątrz). Maszt jest wypo-sażony w blokadę zabezpieczającą przed nadmier-nym wysunięciem elementów teleskopowych.

Flaga:Zalecany rozmiar flagi (szer. x wys.) 120 x 300 cm. Flagę powinno się zdjąć z masztu przy prędkości wiatru przekraczającej 50 km/h.

Maszt Teleskopowy King Ref. 87351 679 złTorba transportowa

4 wsporniki podtrzymujące maszt

Blokada elementów teleskopowych

Maszty teleskopowe

Wykorzystaj okazję!Maszt Eco + stopa najazdowa

Wykorzystaj Maszt Eco + stopa najazdowa

Wykorzystaj Maszt Eco + stopa najazdowaMaszt Eco

już od

320 złMaszt Eco

Wysokość regulowana w przedziale od 180 do 520 cm Kompaktowy i ekonomiczny, maszt Eco w zestawie oferuje pełne wyposaże-nie potrzebne do masztu teleskopowego. Maszt aluminiowy regulowany, przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz (wiatr do 40 km/h). Zestaw zawiera daszek płaski, ramię poziome o dł. 75 cm, stopę najazdową do obciążenia kołem samochodu, obciążnik oraz torbę transportową.

Maszt Eco Ref. 81216 320 zł

41

Page 21: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Flag

i i m

aszt

y

Flagi i maszty

19

Podstawy do masztu Premium

Maszt Premium Wysokość regulowana w przedziale od 175 do 520 cm.

Maszt wielofunkcyjny z możliwością użytkowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.Praktyczny i solidny maszt wykonany z aluminium anodowanego, regulowany na wysokości przy pomocy specjalnych pierścieni. Dostępny w wersji podstawowej, z daszkiem i obciążnikiem oraz w wersji banner z ramieniem bannerowym o mak-symalnej długości 150 cm. Średnica masztu 4,9 cm, ciężar 3 kg.Maszt dostarczany bez podstawy, kompatybilny z podstawami Jumbo oraz stopą najazdową.Zalecane jest zdjęcie flag z masztu przy prędkości wiatru 60 km/h i większej.

Podstawa Jumbo Pasuje do masztów o średnicy do 5 cm oraz do masz tu Pratic (konieczna przejściówka).

Podstawa polietylenowa szara o nowatorskim kształcie. Lekka i łatwa w transpor-cie, obciążana wodą, piaskiem lub cementem. Średnica 50 cm, wysokość 50 cm, ciężar pustej podstawy 5 kg. Ciężar podstawy obciążonej: 75 kg (woda), 105 kg (piasek), 165 kg (cement).

Podstawa Jumbo Ref. 49 199 zł

165kg

Maszt Premium w wersji bannerZestaw zawiera maszt, daszek prosty, obciążnik oraz ramie bannerowe o maksymalnej długości 150 cm.Maksymalny rozmiar flagi eksponowanej wewnątrz pomieszczeń: 150 x 300 cm, zalecany rozmiar na zewnątrz: 75 x 200 cm.

Maszt Premium z ramieniem 150 cmRef. 239 419 zł

Maszt Premium w wersji podstawowejZestaw zawiera maszt, daszek prosty i obciążnik.Zalecany rozmiar flagi 100 x 150 cm.

Maszt Premium podstawowy Ref. 8109 299 zł

41

Stopa najazdowa Premium Pasuje do masztów o średnicy do 5 cm.

Solidna i trwała, obciążana przy pomocy koła samochodu. Przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Długość 50 cm, szerokość 26 cm, wyso-kość 30 cm, ciężar 2 kg.

Stopa najazdowa Premium Ref. 9986 169 zł

Maszty teleskopowe

Page 22: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com20

Flagi i maszty

Maszt aluminiowy segmentowyDobra jakość w rozsądnej cenie. Lekki, łatwy i ekono mi cz ny w transporcie oraz w 100% przetwarzalny. Maszt aluminiowy jest solidnym i trwałym produktem. Rura masztu wykonana jest z aluminium o grubości ścianki 3 mm i średnio wytrzymuje 10–15 lat użytkowania. W standardzie, maszt jest dostarczany w kolorze srebrnym anodowanym i jest odporny na działanie czynników UV. Dostępny również w innej kolorystyce – może być pomalowany na dowolny kolor według palety RAL.

Maszt aluminiowy segmentowyUniwersalny maszt

Odważ się na kolor!Malujemy maszty na dowolny kolor według palety RAL.

Prosimy o kontakt.

Estetyka

Utrzymanie

Wytrzymałość

41

fot. P. Kułaga

Maszty aluminiowe

Flagi narodowe i reklamowe na str. 8–9, 25

Page 23: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Flag

i i m

aszt

y

Flagi i maszty

21

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

Wysokość Średnica dół-góra Ref. Cena6 m – 2 elementy 85 – 70 mm 821 7428 m – 2 elementy 85 – 70 mm 823 826

10 m – 3 elementy 100 – 70 mm 824 97312 m – 3 elementy 100 – 70 mm 825 1099

* Ceny w tabeli nie zawierają kosztów montażu i dostawy.

Kopuła płaska

Kopuła płaska

Kopuła płaska

Knaga Linka

Maszt w wersji standardMaszt wyposażony w białą kopułę płaską, głowicę obrotową, knagę oraz linkę prowadzoną na zewnątrz masztu.

Wysokość Średnica dół-góra Ref. Cena6 m – 2 elementy 85 – 70 mm 831 9108 m – 2 elementy 85 – 70 mm 833 994

10 m – 3 elementy 100 – 70 mm 834 114112 m – 3 elementy 100 – 70 mm 835 1267

* Ceny w tabeli nie zawierają kosztów montażu i dostawy.

Poziome ramię obrotowe Obciążnik

Obciążnik

Maszt z poziomym ramieniem obrotowymMaszt wyposażony w białą kopułę płaską oraz poziome ramię obrotowe. Zmiana flagi wymaga położenia masztu.

Wysokość Średnica dół-góra Ref. Cena6 m – 2 elementy 85 – 70 mm 826 8618 m – 2 elementy 85 – 70 mm 828 945

10 m – 3 elementy 100 – 70 mm 829 109212 m – 3 elementy 100 – 70 mm 830 1218

* Ceny w tabeli nie zawierają kosztów montażu i dostawy.

Zamek Linka

Maszt z zamkiemMaszt wyposażony w białą kopułę płaską, głowicę obrotową, linkę prowa-dzoną wewnątrz masztu oraz knagę zamykaną na kluczyk.

Wysokość Średnica dół-góra Ref. Cena6 m – 2 elementy 85 – 70 mm 836 9738 m – 2 elementy 85 – 70 mm 838 1057

10 m – 3 elementy 100 – 70 mm 840 120412 m – 3 elementy 100 – 70 mm 841 1330

* Ceny w tabeli nie zawierają kosztów montażu i dostawy.

Kopuła płaskaWciągane ramię obrotowe Zamek

Maszt z wciąganym ramieniem banerowymMaszt wyposażony w białą kopułę płaską oraz wciągane ramię obrotowe. Zmiana flagi nie wymaga położenia masztu.

Akcesoria

Zamekwraz z kluczykiemRef. 8102 135 zł

Windtrackerwciągane ramię obrotoweRef. 8105 145 zł

Obciążnikw kształcie obejmyRef. 8104 49 zł

Maszty aluminiowe

Page 24: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com22

Flagi i maszty

Maszt z włókna szklanegoStożkowy, biały maszt

Maszt z włókna szklanegoMaszt o smukłym stożkowym kształcie, jednoelementowy, w kolorze białym. Maszt z włókna szklanego jest produktem, który możemy użyt-kować przez okres ok. 10 lat. Maszt jednoelementowy występu-jący w kolorze białym, odporny na działanie czynników UV. Maszt mocowany w fundamencie betonowym na kotwie montażowej.

Estetyka

Utrzymanie

Wytrzymałość

Montaż w całym kraju!

Aby wycenić montaż masztu skontaktuj się z doradcą handlowym

33 816 92 24

Maszty z włókna szklanego

Flagi narodowe i reklamowe na str. 8–9, 25

Page 25: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Flag

i i m

aszt

y

Flagi i maszty

23

Montaż masztu

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

Ref. Oznaczenie Cena9989 Montaż masztu Wycena indywidualna

35 Transport Wycena indywidualna

Wysokość Średnica dół- góra Ref. Cena6 m 125 – 65 mm 801 6168 m 125 – 65 mm 802 700

10 m 145 – 65 mm 804 84012 m 145 – 65 mm 805 980

* Ceny w tabeli nie zawierają kosztów montażu i dostawy.

Maszt w wersji standardMaszt wyposażony w białą kopułę płaską, głowicę obrotową, knagę oraz linkę prowadzoną na zewnątrz masztu.

Wysokość Średnica dół- góra Ref. Cena6 m 125 – 65 mm 806 7358 m 125 – 65 mm 808 819

10 m 145 – 65 mm 809 95912 m 145 – 65 mm 810 1099

* Ceny w tabeli nie zawierają kosztów montażu i dostawy.

Maszt z zamkiemMaszt wyposażony w białą kopułę płaską, głowicę obrotową, linkę prowa-dzoną wewnątrz masztu oraz knagę zamykaną na kluczyk.

Wysokość Średnica dół- góra Ref. Cena6 m 125 – 65 mm 811 7848 m 125 – 65 mm 813 868

10 m 145 – 65 mm 814 100812 m 145 – 65 mm 815 1148

* Ceny w tabeli nie zawierają kosztów montażu i dostawy.

Maszt z poziomym ramieniem obrotowymMaszt wyposażony w białą kopułę płaską oraz poziome ramię obrotowe. Zmiana flagi wymaga położenia masztu.

Wysokość Średnica dół- góra Ref. Cena6 m 125 – 65 mm 816 8478 m 125 – 65 mm 818 931

10 m 145 – 65 mm 819 107112 m 145 – 65 mm 820 1211

* Ceny w tabeli nie zawierają kosztów montażu i dostawy.

Maszt z wciąganym ramieniem banerowymMaszt wyposażony w białą kopułę płaską oraz wciągane ramię obrotowe. Zmiana flagi nie wymaga położenia masztu.

Kopuła płaska

Kopuła płaska

Kopuła płaska

Knaga Linka

Poziome ramię obrotowe Obciążnik

Obciążnik

Zamek Linka

Kopuła płaska Wciągane ramię obrotowe Zamek

Maszty z włókna szklanego

Page 26: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com24

Flagi i maszty System Flexifix

Udekoruj lampy flagami i stwórzwyjątkowy klimat alei ulicznych

Ref. Oznaczenie 1 szt. 10 szt. +25 szt.345 60 cm

203 184 171346 80 cm

347 95 cm

SkładWysięgnik górnyTaśma

Nadruk Jednostronny

Widoczność Dobra

Powiewanie wydruku na wietrze Swobodne

Medium Dzianina

Flexifix® z pojedynczym wysięgnikiemTen model zalecany do flag drukowanych na tkaninie wyposażony jest w górny wysięgnik i taśmę do mocowania flagi w dolnej części słupa.Jest łatwiejszy do zamocowania i tańszy. Sprawia, że większa część flagi powiewa na wietrze.

40

PATENT

Ref. Oznaczenie 1 szt. 10 szt. +25 szt.26693 60 cm

382 346 32226694 80 cm

26695 95 cm

Skład Wysięgnik górny i dolny

Nadruk Jedno lub dwustronny

Widoczność Bardzo dobra

Powiewanie wydruku na wietrze Ograniczone

Medium Dzianina lub materiał PCV

Flexifix® z podwójnym wysięgnikiemZ dolnym i górnym poziomym wysięgnikiem system Flexifix® gwarantuje idealną widoczność całej flagi. Niezależnie od siły wiatru będzie ona zawsze czytelna. Ta wersja jest również zalecana do flag wykonanych z materiału PCV z nadrukiem jedno lub dwustronnym, jak również do wszelkiego rodzaju wydruków tekstylnych.

40

System Flexifix®

Wyeksponuj flagi na lampach i słupach używając prostego systemu Flexifix®.

Opracowany przez firmę Doublet we współpracy z Krajowym Biurem Studiów i Badań Przestrzeni Aerospace we Francji, system elastycznych wysięgników umożliwia ekspozycję flag i bannerów przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu oddziaływania podmuchów wiatru.

Flagi i bannery obracają się wokół osi o 60° wraz z wiatrem, co dodatkowo ogranicza efekt rezonansu w maszcie (latarni, słupie).

Page 27: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Flag

i i m

aszt

y

Flagi i maszty

25

Flagi reklamowe

Flagi reklamoweFlagi reklamowe drukowane cyfrowo na dzianinie poliestrowej ok. 115 g/m², obszyte z trzech stron podwójnym szwem. Od strony masztu wzmocnione taśmą poliestrową z karabińczykami mocowanymi co 50 cm lub posiadające przeszyty tunel na drzewiec, zaszyty od góry.W opcji dodatkowej, możliwość wzmocnienia rogów flag poprzez naszycie dodatkowych łat, nabicia oczek metalowych oraz innych wykończeń według indywidualnych potrzeb.Przedstawione w tabelach ceny dotyczą wybranych rozmiarów flag. Możliwość wykonania flag w dowolnym rozmiarze i dla każdej ilości sztuk. Przy większych nakładach flag, wyceny są przy-gotowane w oparciu o sitodruk.

Flagi pionowe

Rozmiar (wys. x szer.) Ref. 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.200 x 75 cm 9996 86 83 78 66

300 x 100 cm 9996 167 161 155 129300 x 120 cm 9996 199 194 186 154300 x 150 cm 9996 249 240 229 192

Rozmiar (wys. x szer.) Ref. 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.70 x 100 cm 9996 43 41 39 33

100 x 150 cm 9996 85 83 79 66125 x 200 cm 9996 139 135 129 129150 x 240 cm 9996 197 190 182 154

Flagi poziome

01

Rozmiary flag pionowych są rozmiarami zalecanymi do masztów ze stron 20-23

Flaga reklamowajuż od

33 zł

Page 28: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com26

Flagi i maszty Stojaki gabinetowe

Maszty do stojaków wewnętrznych Długość 220 cm

Maszt klasyczny stalowy lakierowany na kolor złoty matowy lub ekskluzywny z drewna, wykończony elementami wykonanymi z mosiądzu polerowanego. Maszt 220 cm, dwuelementowy, średnica masztu 2,5 cm.

Maszt klasyczny Ref. 69 54 złMaszt ekskluzywny Ref. 6901 68 zł

Stojaki wewnętrzne

Stojak klasyczny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor złoty matowy lub ekskluzywny wykonany z drewna. Średnica podstawy od 27 cm do 35 cm. Przeznaczony do ekspozycji flag wewnątrz pomieszczeń.

OznaczenieStojak klasyczny Stojak ekskluzywnyRef. Cena Ref. Cena

1 ramienny 63 134 6301 2172 ramienny 64 167 6302 2593 ramienny 65 199 6303 299

Stojak zewnętrzny Długość 200 cm

Stojak przeznaczony do ekspozycji zewnętrznej, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Obciążona podstawa. Średnica podstawy: 50 cm. Długość masztu 200 cm, średnica: 2,5 cm.

Ref. Oznaczenie Cena1833 1 ramienny 2891834 2 ramienny 3291835 3 ramienny 359

85874 Maszt stalowy zewnętrzny 69

PierścieńSłuży do mocowania flag na maszcie.Ref. 85384 6 zł

Drzewce

Pierścień

Akcesoria

Maszt fasadowy stalowy 200 cm Maszt stalowy malowany proszkowo na kolor srebrny. Zakończenie masztu: czarna zaślepka. Średnica masztu: 50 mm. Maszt dostarczany wraz z uchwytem montowanym do fasady. Ref. 85 259 zł

Drzewiec aluminiowy Lekki teleskopowy drzewiec. Średnica: 30 mm. Wysokość regulowana do 190 cm. Ref. 5783 168 zł

Drzewiec sztandarowy z orzełkiem Drzewiec z drewna lakierowanego wykończony mosiężnymi końcówkami. Średnica: 35 mm, wyso-kość 2,5 m. Ref. 1832 899 zł

Page 29: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Flag

i i m

aszt

y

Flagi i maszty

27

Stojaki gabinetowe

Flaga Prestiż Tkanina: Satyna

Elegancka flaga nadrukowana na połyskującej satynie. Uszyta z dwóch warstw tkaniny, co gwarantuje soczystość kolorów z obu stron flagi. Wykończona złotymi frędzlami.Rozmiar: 100 x 150 cm. Cena dla jednej flagi, bez względu na rodzaj grafiki.Użytkowanie wewnętrzne.

Flaga prestiż 100 x 150 cm Ref. 85731 342 zł

Ref. Oznaczenie Cena85733 1 ramienny 29985734 2 ramienny 39985735 3 ramienny 439

Stojak PrestiżElegancki stojak, który oprócz elementów drewnianych posiada podstawę wyko-naną z mosiądzu polerowanego. Średnica podstawy dla stojaka jednoramien-nego: 28 cm, dla pozostałych: 37 cm. Dostępny również w opcji z większą ilością ramion.

Uchwyt ścienny w kształcie herbuUchwyty wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor złoty matowy. Inne kolory na specjalne zamówienie. Ilość ramion od 1 do 3. Wewnętrzna średnica rury: 23 mm.

Uchwyt ścienny w kształcie rombuUchwyty wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor czarny lub złoty matowy. Inne kolory na specjalne zamówienie. Ilość ramion od 1 do 3. Wewnętrzna średnica rury: 23 mm.

Uchwyt flagowy na słupyUniwersalny uchwyt flagowy, który można zamoco-wać na każdym słupie. Wyposażony w taśmę ze stali nierdzewnej oraz śrubę naciągającą.

Ref. Oznaczenie Cena70 Uchwyt „romb” 1 2971 Uchwyt „romb” 2 4172 Uchwyt „romb” 3 49

Ref. Oznaczenie Cena85736 Uchwyt na słup 1 4785737 Uchwyt na słup 2 5885738 Uchwyt na słup 3 66

Ref. Oznaczenie Cena96 Uchwyt „herb” 1 9997 Uchwyt „herb” 2 12498 Uchwyt „herb” 3 143

Maszt Prestiż Długość 220 cm

Maszt drewniany z grotem wykończony elementami wykonanymi z mosiądzu polerowanego. Długość masztu 220 cm, średnica 2,5 cm.

Maszt prestiż 220 cm Ref. 85732 75 zł

Zewnętrzne uchwyty flagowe

Page 30: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com28

Flagi i maszty Proporczyki i łańcuchy reklamowe

Łańcuch trójkątnyWykonany z tkaniny poliestrowej. Łańcuch 10–cio metrowy zbudowany z 18 trójkątnych figur o podstawie 20 cm rozmieszczonych na długości około 8 m. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Taśma poliestrowa.

Ref. 1 – 10 szt. 11 – 25 szt. + 25 szt.69739 32 29 26

Łańcuch prostokątnyWykonany z tkaniny poliestrowej. Łańcuch 10–cio metrowy zbudowany z 18 figur 20 x 30 cm rozmieszczonych na długości około 8 m. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Taśma poliestrowa.

Ref. 1 – 10 szt. 11 – 25 szt. + 25 szt.69738 29 26 24

Łańcuch z logo UEWykonany z polietylenu (folia). Łańcuch o dł. 4 m, zbudowany z 15 proporczyków z logo UE. Rozmiar proporczyka 20 x 30 cm. Do użytku wewnętrznego.

Ref. 1 – 10 szt. 11 – 25 szt. + 25 szt.4441 33 29 25

Łańcuch z proporczykami państw UEWykonany z polietylenu (folia). Łańcuch o dł. 10 m, zbudowany z proporczyków 27 państw UE oraz 2 proporczyków z logo UE. Rozmiar proporczyka 20 x 30 cm. Do użytku wewnętrznego.

Ref. 1 – 10 szt. 11 – 25 szt. + 25 szt.4442 33 29 25

Proporczyki reklamoweBardzo eleganckie proporczyki drukowane na tkaninach atłasowych, usztywniane wkładką z flizeliny. Różne kształty oraz różne wykończenia. W standardzie proporczyki są obszywane sznureczkiem, ale mogą być rów-nież wykończone frędzlami lub zakończone pomponikiem. W opcji dodatkowej pozioma poprzeczka do zawieszenia proporczyka.Wymiar standardowy 16 x 23 cm.Nadruk dowolny, jednostronny lub dwustronny.

Ref. 989 Wycena indywidualna

Proporczyki

Stojaczki do proporczyków

Łańcuchy reklamowe

Stojaczek drewnianyPrzeznaczony do ekspozycji proporczyków. Wykonany z drewna w kolorze wiśni.3 wysokości do wyboru:• 40 cm, stojaczek 8 cm • 50 cm, stojaczek 12 cm • 60 cm, stojaczek 12 cm

Stojaczek chromowanySpecjalne podstawki pod proporczyki, chromowane lub malowane proszkowo o wymiarze standardowym średnicy podstawy 11 cm oraz wysokości masztu 42 cm.

Ref. Oznaczenie Cena2930 Stojak jednoramienny chromowany 277148 Stojaczek drewniany 40 cm 197149 Stojaczek drewniany 50 cm 247150 Stojaczek drewniany 60 cm 27

Page 31: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Flag

i i m

aszt

y

Flagi i maszty

29

Flagi stołowe

Flaga kroplajuż od

15 zł

Flagi stołowe państwowe 9 x 14 cmFlagi w rozmiarze 9 x 14 cm na metalowych maszcikach zakończonych plastikowym grotem. Materiał 100% poliester. Stojaki drewniane z nawierconymi otworami w ilości odpowiednio 1, 3 i 28.

Flaga, 9 zł

Stojaczek drewniany do flag 9 x 14 cm

Flaga kropla na biurko Wysokość 57 cm

Gustowny produkt najwyższej jakości. Bardzo łatwy montaż. Materiał flagi – 100% poliester. Nadruk jed-nostronny. Flaga mocowana na chromowanej podsta-wie przy pomocy pręta z włókna szklanego. Rozmiar flagi: 29 x 50 cm. Materiał: poliester 90 g/m². Średnica chromowanej podstawy: 5,5 cm.

Oznaczenie Ref. Oznaczenie Ref.UE 27003 Polska 26799

Austria 26773 Łotwa 21534

Belgia 26776 Malta 5137

Bułgaria 21554 Niemcy 26794

Cypr 21535 Portugalia 26802

Czechy 21536 Rumunia 21555

Dania 26749 Słowacja 5261

Estonia 21537 Słowenia 21538

Finlandia 26767 Szwecja 26828

Francja 26769 Wielka Brytania 26908

Grecja 26774 Włochy 26834

Hiszpania 26791 Węgry 21532

Holandia 26853 USA 26831

Irlandia 26856 Kanada 21543

Litwa 21533 Japonia 31514

Luksemburg 26772 Szwajcaria 6977

Ref. Oznaczenie Cena432 Stojak z drewna na 1 flagę 3433 Stojak z drewna na 3 flagi 5435 Stojak z drewna na 28 flag 21

Ref. Oznaczenie Cena85872 Flaga Kropla na biurko Wycena indywidualna85873 Stojaczek do flagi Kropla 37

Pozostałe państwa i flaga z logo Ref. 26891 Wycena indywidualna

Page 32: Katalog 2013

Komunikuj z rozmachem!

30

Page 33: Katalog 2013

Komunikuj w dużym formacie. Eksponuj na wszystkimi wszędzie. Umieszczaj logo na nośnikach reklamowych.

Nośniki reklamowe30 do 67

Komunikuj z rozmachem!

31

67 Baloniki i pałki reklamowe39 Balony i figury pneumatyczne41 Banery reklamowe46 Barierki reklamowe43 Bramy i konstrukcje reklamowe38 Bramy pneumatyczne64 Dywany i wykładziny56-57 Lady34 Nadruki na namiotach65-66 Nadruki na tekstyliach i gadżetach32-36 Namioty reklamowe64 Obrusy reklamowe37 Parasole reklamowe33 Podłoga do namiotu47 Potykacze54 Produkty z kartonu50-51 Stojaki banerowe58-63 Stojaki na tablety i foldery52-53, 55 Ścianki reklamowe48-49 Tablice zatrzaskowe na plakaty44-45 Totemy40 Wydruki tekstylne

Page 34: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com32

Nośniki reklamowe Namioty reklamowe

Namiot Pop Up już od

1297 zł

Namiot Eos już od

1586 zł

Namiot Pop UpLekki dzięki aluminiowej, solidnej konstrukcji o przekroju nóżki 3,5 cm, jest prawie o połowę lżejszy od namiotu stalowego. Waży od 22,5 kg do 38,5 kg, w zależno-ści od rozmiaru. Cała konstrukcja stanowi jednolitą strukturę i nie wymaga skła-dania poszczególnych elementów. Nóżki stelaża są regulowane na wysokości od 126 do 210 cm. Namiot Pop Up jest dostępny w rozmiarach 3 x 3 m oraz 3 x 4,5 m i 3 x 6 m. Sprzedawany w zestawie z wygodną torbą transportową na kółeczkach oraz zestawem montażowym.

Oznaczenie3 x 3 m 3 x 4,5 m 3 x 6 m

Ref. Cena Ref. Cena Ref. CenaNamiot otwarty (konstrukcja + dach) 1112 1297 1113 1751 1114 2292

Namiot z 3 ściankami 1115 1588 1116 2065 1117 2637

Namiot EosSolidna i lekka konstrukcja aluminiowa o sześciokątnym przekroju nóżki 60 x 2 mm. Dzięki specjalnemu systemowi automatycznego blokowania, konstrukcja łatwa w rozłożeniu. Wystarczy jedna osoba, aby rozłożyć i złożyć namiot. Wysokość przejścia 2,10 m. Namiot dostępny w dwóch rozmiarach: 3 x 3 m (38 kg) oraz 3 x 4,5 m (46 kg). Dostarczany w zestawie z wygodną torbą transportową na kółeczkach oraz zesta-wem montażowym.

Oznaczenie3 x 3 m 3 x 4,5 m

Ref. Cena Ref. CenaNamiot otwarty (konstrukcja + dach) 86136 1586 86138 2010Namiot z 3 ściankami 86137 2008 86139 2321

Namioty Pop Up i Eos są dostarczane wraz z torbą transportową na kółkach, zestawem montażowym i pokrowcami do obciążenia.

Torba transportowa na kółkach

4 pokrowce do obciążenia

Zestaw montażowy

Ref. Oznaczenie Cena602 Ścianka 3 m 99604 Ścianka 4,5 m 149606 Ścianka 6 m 198

Ścianki boczne do namiotu Pop-Up i EosDach oraz ściany boczne namiotu wykonane są z impregnowanego materiału poliestrowego o gramaturze ok. 200 g/m², odpornego na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV. Ścianki mocowane są na rzepach do konstruk-cji namiotu i wewnętrznej strony owiewek dachu. Poszycie z atestem trudno-palności w opcji dodatkowej, wycena indywidualna.

Page 35: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

33

Nośniki reklamoweNamioty reklamowe Nośniki reklamowe

Podłoga ażurowa do namiotuPodłoga wykonana z tworzywa sztucznego dostępna w formatkach o rozmiarze 60 x 40 x 2 cm oraz w kolo-rach szarym, czerwonym i białym. Poszczególne kratki łączą się ze sobą na zasadzie puzzli bez konieczności stosowania dodatkowych łączników. Cena za 1 m2.

Podłoga ażurowa do namiotu Ref. 86296 115 zł

Stół składany do namiotuStół wykonany ze stali lakierowanej na kolor szary, o regulowanej wysokości. Dostarczany wraz z torbą transportową. Długość 285 cm, głębokość 40 cm, wysokość od 75 do 105 cm. Ciężar 24 kg. Odpowiedni dla namiotów Pop Up oraz Eos.

Stół składany do namiotów Ref. 86298 569 zł

Podłoga pełna do namiotuPodłoga wykonana z tworzywa sztucznego dostępna w formatkach o rozmiarze 850 x 310 x 16 mm oraz w standardowym szarym kolorze. Poszczególne kratki łączą się ze sobą na zasadzie puzzli bez konieczności stosowania dodatkowych łączników. Cena za 1 m2.

Podłoga pełna do namiotu Ref. 86297 185 zł

Page 36: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com34

Nośniki reklamowe Nadruki na namiotach

Nadruk na namiocie Pop UpNadruk na owiewkach oraz na dachu namiotu, w rozmiarach opisanych na poniższych schematach. Przedstawione ceny są cenami za nadruk na białej tkaninie, w różnych wersjach i nie zawierają kosztów konstrukcji ani poszycia.

Nadruk na dwóch owiewkach

Zone d'impression

167 cm

Tente 3x3 : 2x Pointes

Demi-cloison 3 x 3

Cloison 3 x 3

Tente 3x3 : 4x Pointes

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 2x Lambrequins

280

cm x

28

cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 4x Lambrequins

290 cm x 119 cm

Demi-cloison 3 x 3

Cloison 3 x 3

103 cm

167 cm

103

cm

167 cm

103

cm

167

cm103 cm

167 cm

103 cm

167 cm 103 cm

280

cm x

28

cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 4x Pointes 4x Lambrequins

167 cm

103

cm

167

cm103 cm

167 cm

103 cm

167 cm 103 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 2x Pointes 2x Lambrequins

167 cm

103

cm

167 cm

103 cm

Tente 3x3 : Impression totale

LOGO

LOG

O

LOGO

LOG

O

Zone d'impression

167 cm

Tente 3x3 : 2x Pointes

Demi-cloison 3 x 3

Cloison 3 x 3

Tente 3x3 : 4x Pointes

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 2x Lambrequins

280

cm x

28

cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 4x Lambrequins

290 cm x 119 cm

Demi-cloison 3 x 3

Cloison 3 x 3

103 cm

167 cm

103

cm

167 cm

103

cm

167

cm103 cm

167 cm

103 cm

167 cm 103 cm

280

cm x

28

cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 4x Pointes 4x Lambrequins

167 cm

103

cm

167

cm103 cm

167 cm

103 cm

167 cm 103 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 2x Pointes 2x Lambrequins

167 cm

103

cm

167 cm

103 cm

Tente 3x3 : Impression totale

LOGO

LOG

O

LOGO

LOG

O

Zone d'impression

167 cm

Tente 3x3 : 2x Pointes

Demi-cloison 3 x 3

Cloison 3 x 3

Tente 3x3 : 4x Pointes

280 cm x 28 cm280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 2x Lambrequins

280

cm x

28

cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 4x Lambrequins

290 cm x 119 cm

Demi-cloison 3 x 3

Cloison 3 x 3

103 cm

167 cm

103

cm

167 cm

103

cm

167

cm103 cm

167 cm

103 cm

167 cm 103 cm

280

cm x

28

cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 4x Pointes 4x Lambrequins

167 cm

103

cm

167

cm103 cm

167 cm

103 cm

167 cm 103 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 2x Pointes 2x Lambrequins

167 cm

103

cm

167 cm

103 cm

Tente 3x3 : Impression totale

LOGO

LOG

O

LOGOLO

GO

Zone d'impression

167 cm

Tente 3x3 : 2x Pointes

Demi-cloison 3 x 3

Cloison 3 x 3

Tente 3x3 : 4x Pointes

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 2x Lambrequins

280

cm x

28

cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 4x Lambrequins

290 cm x 119 cm

Demi-cloison 3 x 3

Cloison 3 x 3

103 cm

167 cm

103

cm

167 cm

103

cm

167

cm103 cm

167 cm

103 cm

167 cm 103 cm

280

cm x

28

cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 4x Pointes 4x Lambrequins

167 cm

103

cm

167

cm103 cm

167 cm

103 cm

167 cm 103 cm

280 cm x 28 cm

280 cm x 28 cm

Tente 3x3 : 2x Pointes 2x Lambrequins

167 cm

103

cm

167 cm

103 cm

Tente 3x3 : Impression totale

LOGO

LOG

O

LOGO

LOG

O

Ref. Oznaczenie Cena

86140 Nadruk na 2 owiewkach Namiot 3 x 3 m 112

86141 Nadruk na 4 owiewkach Namiot 3 x 3 m 216

86142 Nadruk na 4 owiewkach i 4 brytach zadaszenia Namiot 3 x 3 m 715

86143 Zadaszenie w całości zadrukowane Namiot 3 x 3 m 864

Nadruk na czterech owiewkach Nadruk na czterech owiewkach i czterech brytach zadaszenia Zadaszenie w całości zadrukowane

2

Page 37: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

35

Namioty reklamowe

Namiot Pop Up mini Do okazjonalnego użytkowania w czasie promocji Łatwy w utrzymaniu i montażu

Namiot składany Pop Up Mini to produkt, który świetnie sprawdza się w czasie akcji promocyjnych, organizowanych w wewnątrz pomieszczeń jak również na zewnątrz. Bardzo poręczny, rozkłada się w kilka sekund. Konstrukcja wykonana w 100 % z alu-minium, poszycie poliestrowe.Rozmiar: 150 x 150 cm, wysokość całkowita 230 – 240 cm, wysokość w przejściu 190 – 200 cm. Namiot dostarczany w komplecie z torbą transportową. Ciężar: 15 kg. Nadruk wyce-niany indywidualnie.

Ref. Oznaczenie Cena85747 Namiot Pop up mini otwarty (sam daszek) 81086299 Ścianka pełna 1,5 m 5286300 Półścianka 1,5 m 3983562 Lada 1,5 m 19986323 Drążek 1,5 m 94

Namiot Pop Up mini

Zamów nadruk na Twoim namiocie

Proponujemy nadruk na poszyciu namiotu.W zależności od planowanych imprez i wydarzeń,

nadruk może być częściowo stały, a częściowo zmienny. Skonsultuj się z naszym doradcą!

Page 38: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com36

Nośniki reklamowe

Namiot StarlightIdealny namiot na imprezy plenerowe! Prosty i elegancki, przyciągający uwagę dzięki nietypowemu kształtowi. Konstrukcja namiotu składa się z centralnego, aluminiowego masztu oraz sześciu wzmocnionych palików mocujących ramiona namiotu do podłoża. Poszycie wykonane z nieprzemakalnego, trudnopalnego płótna poliestrowego. Możliwość pełnego nadruku na namiocie. Dostępny w czterech standardowych rozmiarach. Ścianki boczne, panora-miczne w opcji dodatkowej. Namiot dostarczany w zestawie do montażu, w 3 torbach transportowych. Łatwy montaż (ok. 30 minut dla dwóch osób). Do użytku zewnętrznego.

Z namiotem Starlight tworzysz nową jakość wydarzeń

Ref. Oznaczenie Cena86093 Starlight S 15 m² 13 28086290 Starlight M 40 m² 15 77086291 Starlight L 80 m² 19 92086292 Starlight Podium 55 m² 17 955

Starlight L Starlight Podium

17 m

4 m

Powierzchnia : 55 m2

5,7 m

17 m

Powierzchnia : 80 m2

5,9 m

Starlight S Starlight M

8 m

Powierzchnia : 15 m2

4,5 m

13 m

Powierzchnia : 40 m2

5,4 m

Page 39: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

37

Parasole z Twoim logoParasole reklamowe doskonale wpisują się w letni krajobraz oferując uniwersalne i funkcjonale zagospodarowanie przestrzeni oraz bardzo dobrą ekspozycję reklamy

Poduszki, pufy, pokrowce reklamowe

Parasole promocyjne Przeznaczone do czasowej ekspozycji na imprezach. Stelaż aluminiowy malowany proszkowo, poszycie drukowane na materiale poliestrowym. Technologia druku adekwatna do nakładu.Średnica parasola 180 cm. Podstawa plastikowa do napełniania wodą.

Ref. 20458 Wycena indywidualna

Leżak reklamowyDrewnianym stelaż, dowolny nadruk!Leżak drewniany z tkaniną o gramaturze od 280 do 350 g/m². Rozmiary: 1200 x 557 mm dla leżaka bez podłokietników oraz 1390 x 584 mm dla leżaka z podłokietnikami.

Ref. 86289 Wycena indywidualna

Poduszki, pufy, pokrowce reklamoweOferujemy szereg produktów reklamowych, poznaczonych do dekoracji i jako wyposażenie stoisk firmowych, punktów promocyjnych, etc. Są to m.in.:Pufa gazoszczelna: pufa lub fotel na wentyl, wykonana z dwóch warstw: wewnętrznej napełnianej powietrzem oraz zewnętrznej w postaci drukowanego pokrowca reklamowego. Materiał PCV.Pufa z wypełnieniem styropianowym: wygodna pufa wypełniona kulkami styropianowymi, z zewnętrznym drukowanym pokrowcem. Materiał PCV.Pufa pianka: lekka pufa wypełniona pianką tapicerską. Drukowany pokrowiec zapinany na zamek. Materiał: tkanina poliestrowa 205 g.Poduszka reklamowa: poduszka typu „jasiek” z zadrukowanym pokrowcem. Materiał: tkanina poliestrowa do wyboru – połyskująca satyna lub tkanina poliestrowa 140 g. Pokrowiec na krzesło: pokrowiec drukowany na tkaninie bawełnianej lub poliestrowej typu lycra. Wycena indywidualna. Prosimy o kontakt.

Page 40: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com38

Nośniki reklamowe

Brama łukowa

Brama ze ściętymi rogami

Brama prostokątna

Inne bramy – przykład

Brama pneumatycznaWidoczna i sprawdzona reklama na każdej imprezie! Wykonana z tkaniny poliestrowej powlekanej, jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i promie-niowanie UV. Łatwa w transporcie i szybka w montażu, dostarczana jest w komplecie z systemem zasilającym. Nadruk bezpośrednio na bramie lub na wymiennym bannerze reklamowym.

Kształt bramy- Brama łukowa: estetyczna, oferująca możliwość eksponowania logotypów kilku partnerów jednocześnie.

Ograniczona wysokość minimalna.

- Brama ze ściętymi rogami: optymalne rozwiązanie, możliwość eksponowania logotypów i tekstów. Dobra widoczność treści reklamowej.

- Brama prostokątna: idealna do eksponowania napisów, oferuje największą wysokość w świetle bramy.

- Pozostałe kształty: wykonywane według indywidualnych projektów.

Rozmiar bramyRozmiary bram standardowych

- 4 x 8 m: (noga o średnicy 1,30 m)

- 5 x 10 m: (noga o średnicy 1,50 m)

Rozmiary nietypowe

Wykonujemy również bramy w innych rozmiarach, według indywidualnych projektów

Użytkowanie bramy- Miejsce: Bramę należy rozkładać na przygotowanym i równym podłożu, tj. oczyszczonym z gruzu i ostrych

przedmiotów.

- Warunki atmosferyczne: bramę można rozkładać i eksponować na wolnym powietrzu jeżeli siła wiatru nie przekracza 38 km/h.

- Konserwacja: bramę należy wyczyścić i wysuszyć po każdym użytkowaniu.

Atrapy produktów Proponujemy i wykonujemy atrapy produktów w dowolnym kształcie. Wycena indywidualna!

Bramy pneumatyczne

Page 41: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

39

Balony i figury pneumatyczne

Balon reklamowyEfektowna, duża reklama zewnętrzna!Wykonany z tkaniny poliestrowej powlekanej, jest odporny na działanie czynni-ków atmosferycznych i promieniowanie UV. Łatwy w transporcie i szybki w mon-tażu, dostarczany jest w komplecie z systemem zasilającym. Nadruk bezpośrednio na balonie. Dostępny w trzech standardowych kształtach:– balon bez wcięcia– balon z wcięciem– balon bez podstawyInne nietypowe kształty – prosimy o kontakt.

Wycena indywidualna.

Atrapy produktówDoskonałe do wyeksponowania marki lub produktu!Atrapy pneumatyczne są wykonywane w dowolnym kształcie, według indywidualnego projektu. Zazwyczaj odzwierciedlają produkt lub logo firmy. Wykonane, podobnie jak bramy i balony, z tkaniny poliestrowej powlekanej. Dostarczane w komplecie z systemem zasilającym i zestawem montażowym. Nadruk bezpośrednio na produkcie.

Wycena indywidualna.

Efektowna, duża reklama zewnętrzna

Page 42: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com40

Nośniki reklamowe Wydruki tekstylne

Wydruki wielkoformatowe tekstylneDodają rozmachu każdemu wydarzeniu! Mogą być podwieszane, ekspo-nowane na murawie lub trzymane przez uczestników imprezy.

Wydruki tekstylne doskonale sprawdzają się w czasie krótkich, parodnio-wych ekspozycji, jak również w dłuższym okresie czasu. Dysponujemy szeroką gamą tekstyliów i doradzamy w doborze materiału w zależności od jego zastosowania.

1. Jaki rodzaj wydruku wielkoformatowego wybrać?Wydruki podwieszane: mocowane do fasady lub podwieszane do sufitu, mogą przybierać różnorakie kształty (np. koszulki sportowej).

Wydruki do niesienia: duży format w dowolnym kształcie trzymany przez uczestników imprezy. Należy określić ilość osób niosących wydruk, aby przewi-dzieć odpowiednią liczbę „rączek” dookoła wydruku.

Wydruki rozkładane bezpośrednio na podłożu lub na trybunach sporto-wych. Zapewniają możliwość szybkiego i łatwego składania.

Inne: wszelkiego rodzaju wydruki na ścianki ekspozycyjne, witryny sklepów, sto-iska reklamowe, etc.

2. Gdzie będzie eksponowany wydruk?Wewnątrz budynków: szczególnie w tym przypadku zalecamy tkaniny z ate-stem trudnopalności, który pozwala na respektowanie wymogów bezpieczeń-stwa przeciwpożarowego wewnątrz obiektów publicznych.

Na zewnątrz: w zależności od miejsca i sposobu ekspozycji wydruku, należy zwrócić uwagę na kwestię odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelność oraz odporności kolorów na działanie promieni UV.

3. Co należy wiedzieć o możliwościach nadruku?Nadruk jednostronny: grafika drukowana z jednej strony. Druga strona pozo-staje w kolorze materiału (kolor biały).

Nadruk jednostronny z  przedrukiem na drugą stronę: nadruk przenika przez włókna tkaniny i jest widoczny z drugiej strony.

Nadruk dwustronny: każda strona jest drukowana oddzielnie. Możliwość nanie-sienia różnej grafiki z każdej strony wydruku.

Rencontres Nation-Défense - Paris

Page 43: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

41

Banery reklamowe

Mairie de Paris.

Peter Klasen.

Bannery reklamoweBannery reklamowe to prosty i skuteczny sposób komunikacji i reklamy! Odporne na wilgoć, promienie UV doskonale sprawdzają się w warun-kach zewnętrznych. Aby wybrać odpowiedni produkt, należy zwrócić uwagę na następujące cechy banneru.

1. Dostępne materiały Materiał PCV: o zróżnicowanej gramaturze, w standardzie 510 g/m². Mocny, wytrzymały materiał, przeznaczony do ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej.

Siatka bannerowa, tzw. mesh: zalecana przede wszystkim do wydruków wielkoformatowych.

Materiał non woven: włóknina w wyglądzie zbliżona do flizeliny, odporna na wilgoć oraz promienie UV. Jej głównymi zaletami są niski ciężar oraz bardzo dobra intensywność drukowanych kolorów. Ze względu na powyższe właściwo-ści, włóknina idealnie nadaje się do wydruków o dużym metrażu, np. do dekora-cji tras rajdowych, maratonów i innych imprez sportowych. Bannery dostarczane w rolkach po 25 i 50 mb.

2. NadrukNadruk jednostronny: grafika drukowana z jednej strony. Druga strona pozo-staje w kolorze materiału (kolor biały).

Nadruk dwustronny: każda strona jest drukowana oddzielnie. Możliwość nanie-sienia różnej grafiki z każdej strony wydruku.

3. Wykończenie Proponujmy kilka standardowych rodzajów wykończenia bannerów, które są uwzględnione w cenie produktu. Możliwe również inne wykończenia, dopaso-wane do potrzeb i oczekiwań klienta.

4. Montaż Bezpośredni: banner mocowany do fasady budynku, siatki ogrodzenia, etc… . zalecany przy niewielkich rozmiarach banneru oraz przy jednorazowej, krótkocza-sowej ekspozycji.

Na konstrukcji bannerowej: w postaci ramy stalowej mocowanej do fasady lub przy pomocy linki stalowej osadzonej na specjalnych kotwach. Dobór konstrukcji zależy od rozmiaru wydruku oraz warunków lokalnych.

Page 44: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com42

Nośniki reklamowe Projekty indywidualne

Projekty indywidualneZaskocz Twoich klientów nietypowym produktem, jedynym na rynku!Począwszy od najprostszych rozwiązań, a skończywszy na tych najbardziej zaska-kujących, nasz dział design’u proponuje rozwiązania skrojone na miarę Twoich oczekiwań. Oferujemy również produkcję, dostawę i montaż zaprojektowanych produktów.

1. Miejsce użytkowania produktuW zależności od miejsca ekspozycji oferujemy produkty wykonane z materiałów odpornych na działanie promieni UV oraz wody (użytkowanie na zewnątrz) lub zalecamy materiały posiadające atesty trudnopalności (użytkowanie wewnątrz budynków).

2. Czas użytkowania produktuOkreślenie okresu użytkowania produktu pozwala na dobór odpowiednich mate-riałów już na etapie projektu. Musimy wiedzieć, czy produkt jest przeznaczony do jednorazowej ekspozycji i w jakim okresie czasu, czy też będzie demontowany i ponownie składany (jak często)?

3. Budżet projektuOkreślenie poziomu budżetu, jakim dysponuje klient jest niezbędną informacją, aby podjąć pracę nad projektem. Ta informacja wpływa bezpośrednio na dobór materiałów i samą koncepcję produktu.

Page 45: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

43

Bramy i konstrukcje reklamowe

Konstrukcje reklamowePodobnie jak bramy reklamowe, inne konstrukcje reklamowe są projektowane i wyko-nywane na indywidualne zamówienia.

Brama reklamowa stałaBrama przeznaczona do montażu w terenie wietrznym, gdzie prędkość wia-tru przekracza 50 km/h. Polecana szczególnie jako brama wejściowa na teren imprezy lub event’u, zwłaszcza na imprezy sportowe takie jak wyścigi samocho-dowe, rajdy, etc…

1. Rozmiar bramy Zależy przede wszystkim od wewnętrznej szerokości bramy, wysokości przej-ścia oraz warunków lokalnych, np. miejsca przeznaczonego pod montaż bramy. W oparciu o te informacje przygotowujemy projekt bramy z określeniem jej parametrów.

2. Powierzchnia reklamowa Brama widoczna z bliska lub z daleka, szeroka lub wąska, na czas jednej imprezy lub do wielokrotnego użytku. W zależności od specyficznych potrzeb, proponu-jemy odpowiednie materiały przeznaczone na powierzchnię reklamową bramy.

3. Użytkowanie bramyJeżeli brama ma służyć na czas tylko jednego wydarzenia – proponujemy mate-riały łatwe do recyklingu. Jeżeli ma być wykorzystywana cyklicznie, projektujemy bramę łatwo demontowalną oraz wygodną w transporcie. W przypadku bramy eksponowanej w sposób stały, zalecamy konstrukcję mocowaną na stałe oraz powierzchnię reklamową stałą lub łatwo wymienialną, według potrzeb.

Montaż na zlecenie

Oprócz koncepcji, produkcji, dostawy naszych produktów, oferujemy również ich montaż i demontaż

na terenie całego kraju.

Page 46: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com44

Nośniki reklamowe Totemy zewnętrzne

Ref. Oznaczenie Cena1336 Barierka Event lakierowana 3991337 Barierka Event cynkowana i lakierowana 4559995 Banner reklamowy PCV jednostronny 49

Totem Event Wysokość 230 cm Szerokość 153 cm Powierzchnia ekspozycyjna 2 m²

Totem w formie barierki ze zmienną grafiką reklamową, drukowaną na materiale bannerowym PCV, mocowaną przy pomocy linki samo naciągającej. Wydruk jedno lub dwustronny, wykończony oczkami metalowymi nabitymi co 50 cm. Konstrukcja stalowa lakierowana wg palety RAL lub galwanizowana. Całość dostarczana w zestawie do montażu.

Totem Agile Wysokość 190 cm Szerokość 35 cm Powierzchnia ekspozycyjna 2,7 m²

Totem przewidziany do ekspozycji na zewnątrz, na czas krótkich akcji i kampanii reklamowych. Kolumna o kwadratowym przekroju wyko-nana z płyty PCV, mocowana do aluminio-wej podstawy. Totem lekki, po zamontowaniu wymaga dociążenia wewnątrz kolumny. W dostawie, totem złożony na płasko. Prosty montaż przy pomocy kilku plastikowych śrub.

Ref. 86144 899 zł

Totemy na miaręProponujemy totemy dopasowane do indywidualnych potrzeb, zaprojektowane przez nasze biuro projektowe. W zależności od lokalnych warunków, oczekiwań co do rozmiaru totemu, proponujemy bezpieczne i sprawdzone rozwiązania w zakresie tego produktu!

Totem zbudowany z 4 ścianek o szerokości 1m i wysokości 5 m zamontowany w dzielnicy à la Défense à Paris.

Page 47: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

45

Totemy wewnętrzne

Totem kartonowy recyklingowany!

Bądź eko - odpowiedzialny, wybierz totem kartonowy!Totemy drukowane na kartonie z odzysku atramentami bez roz-puszczalników i lotnych związków organicznych (VOC). Są w cało-ści recyklingowane i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

Ref. Oznaczenie 3 szt. 10 szt.85555 Totem Bio 4 boki 336 26985919 Totem Bio trójkątny 249 199

*Karton o grubości 4 mm.

Totem EcoDesign Bio Wysokość 185 cm Szerokość od 40 do 46 cm Powierzchnia ekspozycyjna 2,2 m²

Ekologiczny i efektowny. Stabilny totem wykonany z kartonu. Materiał uzyskany w 92% z odzysku oraz w 100% recyklingowany! Nadruk na wszystkich bokach totemu. Możliwość nadruku również na daszku i podstawie.2 standardowe rozmiary:Totem klasyczny 4 boki: 185 x 30 x 30 cm na kwadratowej podstawie w rozmiarze 46 x 46 cm.Totem trójkątny: 185 x 40 cmMożliwe inne kształty. Prosimy o kontakt.

Totem już od

599 zł

Totem w kształcie sylwetkiOryginalny i przyciągający uwagę totem ! Wykonany z kartonu, tworzywa PCV lub dibondu, w zależności od miejsca ekspo-zycji. Wyposażony w podstawę gwarantującą stabilność totemu.Rozmiary według projektu.Ref. 85576 Wycena indywidualna

Page 48: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com46

Nośniki reklamowe

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt.3307 Plipop (nadruk na 2 panelach) 796 759 721

Barierka Plipop Panel reklamowy rozkładany automatycznie.Do rozłożenia na wszystkich rodzajach podłoża. Nadruk cyfrowy na 1 lub 2 pane-lach. Rozmiary (dł. x wys.): 200 x 90 cm. Ciężar: 1,3 kg. Dostarczany wraz z torbą transportową i śledziami do wbicia w podłoże.

Barierka, która się rozkłada i składa w czasie krótszym niż jedna minuta!

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt.83727 Barierka prosta 319 308 2969995 Banner 85 x 210 cm jednostronny PCV 69 65 639995 Banner 85 x 210 cm dwustronny PCV 169 158 153

Barierka prosta Z dwustronną powierzchnią reklamową Wydruk dopasowany do barierki

Barierka praktyczna i łatwa w montażu, składana na zasadzie kilku klików. Złożona z 2 słupków i poprzeczki poziomej, dwóch podstaw krzyżakowych wraz z torbami obciążeniowymi na wodę. Całość pakowana w torbę transportową.

Rama bannerowaStabilna i praktyczna z dwustronną powierzchnią reklamową!Rama bannerowa o dwóch powierzchniach reklamowych w rozmiarze 200 x 100 cm. Konstrukcja aluminiowa o przekroju 40 x 20 mm.

Ref. 85894 347 zł

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.85575 Banner na barierkę Securistar 155 149 140 134

Banner na barierkę Securistar Z dwustronną powierzchnią reklamową Wydruk dopasowany do barierki Securistar

Banner PCV dwustronnie drukowany, wykończony rzepami.

Barierki reklamowe

Barierki Securistar na str. 111

Barierka Plipopjuż od

721 zł

Page 49: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

47

Potykacze

Potykacz Swing Format plakatu: A0, A1, 70 x 100 cm

Estetyczny i solidny potykacz Swing montowany na sprężynie, która gwarantuje jego sta-bilność w każdych warunkach pogodowych! Dwustronna, zatrzaskowa rama potykacza zamocowana na podstawie z waha-czami sprężynowymi. Stojak przeznaczony do użytkowania wewnętrznego i zewnętrznego. Struktura aluminiowa. Plakaty zabezpieczone antyrefleksyjną folią odporną na promieniowanie UV.

Ref. Oznaczenie Cena5131 Potykacz Swing A1 7185132 Potykacz Swing A0 9495133 Potykacz Swing 700 x 1000 mm 842

Potykacz Swingjuż od

718 złPotykacz z podstawą

już od

998 zł

Potykaczjuż od

339 zł

Potykacz z obciążoną podstawą Format plakatu: A0, A1, 70 x 100 cm

Z obciążoną podstawą oraz systemem sprężyn, dwustronny, użytkowanie zewnętrzne. Potykacz wykonany z anodowanej ramy aluminiowej osadzonej na stalowym wsporniku, galwanizowanym i lakierowanym. Plakat zabezpieczony antyreflek-syjną folią odporną na promieniowanie UV. Również do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.

Ref. Oznaczenie Cena5126 Potykacz z obciążoną podstawą A1 9985127 Potykacz z obciążoną podstawą A0 11645128 Potykacz z obciążoną podstawą 700 x 1000 mm 1085

Potykacz Stop Format plakatu: A1

Prosty stojak w interesującej cenie, przeznaczony do ekspozycji zewnętrznej.Potykacz wykonany ze stalowej lakierowanej rury, ze składana stopką. Wydruk zabezpieczony dwustronną folią antyrefleksyjną, chroniącą przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. Montaż bez narzędzi.Szerokość całkowita 72 cm, wysokość 103 cm, ciężar 3,5 kg. Dostarczany w zesta-wie do złożenia.

Potykacz Stop Ref. 86147 249 zł

Plakat

zabezpieczony

folią z obu stron

Potykacz standardowy Format plakatu: A1, A0

Solidny, lekki i łatwy w użyciu, przeznaczony do użytkowania wewnętrznego i zewnętrznego. Dwie powierzchnie ekspozycyjne. Konstrukcja aluminiowa o szerokości profila 32 mm. Plakaty zabezpieczone antyrefleksyjną folią odporną na promieniowanie UV. W opcji dodatkowej tablica na logo tylko do formatu A1 oraz koszyk na ulotki.

Ref. Oznaczenie Cena520 Potykacz standardowy A1 339521 Potykacz standardowy A0 449

85132 Koszyk na ulotki 3785280 Tablica na logo A1 67

Potykacz Stop już od

249 zł

Page 50: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com48

Nośniki reklamowe Tablice na plakaty

Tablica ścienna 25 mmTablica zatrzaskowa wykonana z otwieranych profili aluminiowych o szerokości 25 mm, a tylna ściana z tworzywa HIPS. W komplecie antyrefleksyjna folia zabezpieczająca prezentowany materiał. Narożniki proste lub zaokrąglone. Kolor srebrny satynowy. Możliwy inny kolor ramki, wycena indywidualna.

Ref. Oznaczenie Cena86183 Tablica okienna 25 mm A3 7286184 Tablica okienna 25 mm A2 8586185 Tablica okienna 25 mm A1 12986186 Tablica okienna 25 mm A0 199

Tablica okiennaTablica wykonana z otwieranych profili aluminio-wych o szerokości 25 mm, łatwa w montażu dzięki taśmie przylepnej. Idealna do dwustronnej prezen-tacji plakatu, dzięki profilom maskującym wygląda estetycznie z obu stron.

Druk plakatówOferujemy również wydruk plakatów do oferowanych tablic. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Tablica ścienna 32 mmTablica zatrzaskowa wykonana z otwieranych profili aluminiowych o szerokości 32 mm, a tylna ściana z tworzywa HIPS. W komplecie antyrefleksyjna folia zabezpieczająca prezentowany materiał. Narożniki proste lub zaokrąglone. Kolor srebrny satynowy. Możliwy inny kolor ramki, wycena indywidualna.

Ref. Oznaczenie Cena525 Tablica 32 mm A4 59529 Tablica 32 mm A3 62522 Tablica 32 mm A2 79528 Tablica 32 mm A1 123523 Tablica 32 mm A0 191

Ref. Oznaczenie Cena745 Tablica 25 mm A4 36746 Tablica 25 mm A3 48747 Tablica 25 mm A2 64749 Tablica 25 mm A1 96750 Tablica 25 mm A0 186

NOWOŚĆ

Page 51: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

49

Ramki plakatowe

Ramka dwustronnaRamka przeznaczona do użytkowania wewnętrznego.Ramka plakatowa o profilu aluminiowym 25 mm. Dostarczana z folią antyreflek-syjną zabezpieczającą plakat z obu stron. Ramka zatrzaskowa. W opcji dodatkowej komplet linek stalowych 1 m wraz z metalowymi zawieszkami i stoperami do sufitu.

Wsuń plakat i bądź widoczny na odpowiedniej wysokości!

Ramka CrocodiloRamka o interesującym designie. Ramka plakatowa o owalnym profilu aluminiowym gwarantująca prostą i szybką wymianę plakatów. Narożniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. W opcji dodatkowej komplet zawieszek.

Ref. Oznaczenie Cena6262 Ramka Crocodilo A4 236263 Ramka Crocodilo A3 256264 Ramka Crocodilo A2 286265 Ramka Crocodilo A1 346266 Ramka Crocodilo 500 x 700 mm 326268 Ramka Crocodilo 700 x 1000 mm 376273 Komplet zawieszek 1,50 m 28

Ref. Oznaczenie Cena85452 Ramka dwustronna A4 6985645 Ramka dwustronna A3 10485646 Ramka dwustronna A2 1356274 Ramka dwustronna A1 197

85647 Komplet zawieszek 1 m 71

Ramka plakatowajuż od

69 złRamka Crocodilo

już od

23 zł

Page 52: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com50

Nośniki reklamowe Stojaki banerowe

Stojak Pelikan II Stojak na podstawie do obciążenia Powierzchnia reklamowa 1,1 m² Wysokość całkowita 160 cm

Stojak przeznaczony do ekspozycji zewnętrznej.Konstrukcja stojaka wykonana z aluminium i polietylenu w kolo-rze szarym. Podstawa w rozmiarze 48 x 44 x 12 cm o pojemności 18 l. Wymienna gra-fika drukowana ma bannerze PCV w roz-miarze 60 x 160 cm. Opakowanie: torba transportowa.

Stojak Wing Stojak składany Powierzchnia reklamowa 1,6 m² Wysokość całkowita 205 cm

Prosty i elegancki. Daje możliwość łącze-nia 2 bannerów reklamowych. Konstrukcja stojaka wykonana czę-ściowo z aluminium, częściowo ze stali. Rozmiar grafiki (szerokość x wyso-kość) = 80 x 200 cm. Ciężar: 2,6 kg. Dostarczany wraz z torbą transportową. Klipsy do łącze-nia 2 stojaków w 1 ściankę reklamową w opcji dodatkowej.

Klips łączący 2 stojaki

Połącz stojaki w jedną ściankę!

Stojak zewnętrzny

Ref. Oznaczenie Cena7115 Stojak Pelikan II 1687098 Banner Pelikan II 52

Stojak Light Stojak składany Powierzchnia reklamowa 0,93 m² Wysokość całkowita 180 cm

Lekki, szybki w montażu. Stojak wykonany z włókien węglowych, grafika z materiału PCV. Wydruk cyfrowy. Rozmiar grafiki: 60 x 155 cm. Rozmiar całkowity: 60 x 180 cm. Ciężar: 1,8 kg.Opakowanie: torba transportowa.

Ref. Oznaczenie 1 szt. +10 szt.7102 Stojak Light 98 zł 88 zł7097 Banner Light 43 zł 39 zł

Ref. Oznaczenie 1 szt. 10 szt.83715 Stojak Wing 185 17585906 Banner Wing 112 9986182 Klips łączący 17 16

Montaż drążka napinającego banner

Stojak Light już od

127 zł

Page 53: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

51

Stojaki banerowe

Stojak Cameleon II Stojak dwustronny z grafiką rolowaną do podstawy Powierzchnia reklamowa 3,4 m² Wysokość całkowita 205 cm

Dwustronny stojak o eleganckiej konstrukcji. Prosta obsługa, łatwy transport. Banner rolowany do podstawy. Możliwość wyko-rzystania jednej lub dwóch grafik.Dostępny w rozmiarze: 83 x 205 cm.

Super ofertaProdukt Jakość Cena

Torba w zestawie

Eleganckie wykończenie

Dwustronna ekspozycja

Stojak Cameleon Stojak z grafiką rolowaną do podstawy Powierzchnia reklamowa 1,7 m² Wysokość całkowita 210 cm

Dzięki systemowi zwijania bannera do kasety, Cameleon jest wygodnym i prostym w obsłudze stojakiem! Stojak aluminiowy w solidnej kasecie (grubość ścianki 1,2 mm). Dostępny w trzech podstawowych rozmiarach: 85 x 200 cm, 100 x 200 cm oraz 120 x 200 cm.Ciężar: od 3 do 4,5 kg.Opakowanie: torba transportowa.

Ref. Oznaczenie 1 szt. + 10 szt.7080 Stojak Camelon II 397 3747081 Baner Cameleon II * 219 189

* Baner Camelon II (2 szt.)

Ref. Oznaczenie 1 szt. + 10 szt.7103 Stojak Cameleon 85 x 200 cm 99 93

85455 Stojak Cameleon 100 x 200 cm 114 10785760 Stojak Cameleon 120 x 200 cm 142 1337096 Banner Cameleon 85 x 200 cm 73 69

85761 Banner Cameleon 100 x 200 cm 85 8085762 Banner Cameleon 120 x 200 cm 102 96

Torba w zestawie

Stojak Cameleon IIjuż od

563 zł

Stojak Cameleonjuż od

162 zł

Page 54: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com52

Nośniki reklamowe Ścianki wystawiennicze

Torba transportowa

od 120 do 240 cm

od 13

0 do 2

40 cm

Ścianka o dyskretnej konstrukcji!

Stojak o regulowanej wysokości i szerokości!

Stojak teleskopowy XLStojak teleskopowy z regulowaną wysokością i szerokością eksponowany jako jedno lub dwustronny.Konstrukcja wykonana z aluminium i stali lakierowanej malowana na kolor czarny. Ciężar 5 kg. Montaż przy pomocy śrubokręta. Stojak dostarczany z torbą transportową. Wydruk reklamowy w opcji dodatkowej.W celu zagwarantowania stabilności lekkiego, aluminiowego stojaka, grafika drukowana jest na dzianinach. Dostępna w opcji jednostronnej – wydruk na dzianinie 200 gr/m² i dwustronnej – wydruk na dzianinie z przekładką zapo-biegającą przenikaniu grafiki na drugą stronę. Wykończenie: tunel na górze i na dole.

OznaczenieSzerokość ścianki

240 cm 360 cm 480 cmRef. Cena Ref. Cena Ref. Cena

Ścianka wys. 240 cm 84159 1992 84160 2099Grafika 84161 446 84162 669Ścianka wys. 200 cm 84163 2021 84164 2052 84165 2786Grafika 84166 382 84167 575 84168 763

Ścianka reklamowa Przenośna ścianka ekspozycyjna to kombinacja wydruku o bardzo wysokiej jakości oraz surowej konstrukcji. Efekt wizualny gwarantowany. Szkielet konstrukcji zbudowany z rur aluminiowych anodowanych o długości 1,20 m, łączonych między sobą przy pomocy złączek. Nóżki mocowane do dol-nej części konstrukcji gwarantują stabilność ekspozycji. Ścianka dostarczana wraz z torbą transportową.Dostępna w dwóch wysokościach: ścianka o wysokości 2 mścianka o wysokości 2,40 m

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt.7203 Stojak teleskopowy XL + torba transportowa 324 2997204 Grafika jednostronna 240 x 120 cm 218 1999995 Grafika dwustronna 240 x 120 cm 491 4439995 Inne rozmiary grafiki Wycena indywidualna

Stojak XLjuż od

299 zł

Page 55: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

53

Ścianki wystawiennicze

Jednoelementowa, wymienna grafika!

Ścianka pająkowa prosta Powierzchnia reklamowa 5 oraz 6,7 m²

W odróżnieniu od ścianki pająkowej łukowej, ta ścianka oferuje jednoelementowy wydruk reklamowy! Grafika drukowana na materiale Deco 200 g/m², który gwarantuje bardzo wysoką jakość wydruku. Montaż zajmuje zaledwie kilka sekund! Po rozłożeniu aluminiowej konstrukcji pająkowej i nałożeniu wydruku na rzepy, ścianka jest gotowa do prezentacji! Wydruk zakrywa boki ścianki, co gwarantuje jej estetyczny wygląd. Całość dostar-czana w torbie transportowej na kółeczkach oraz kompletem 2 lamp.Dostępna w dwóch rozmiarach:Rozmiar M długość 225 cm, wysokość 224 cm, głębokość 30 cm.Rozmiar L długość 300 cm, wysokość 224 cm, głębokość 30 cm.

Ref. Oznaczenie Cena85578 Konstrukcja M + torba transportowa 103585579 Wydruk tekstylny M 52885580 Konstrukcja L + torba transportowa 119085581 Wydruk tekstylny L 659

Sprawdzony produkt – czytelny przekaz reklamowy!

Ścianka prostajuż od

1563 zł

Ścianka łukowajuż od

2250 zł

Ścianka pająkowa łukowa Powierzchnia reklamowa od 6 do 9 m²

Praktyczna, estetyczna i trwała ścianka pająkowa. Konstrukcja aluminiowa rozkładana w kilka sekund. Blokowana przy pomocy listew magnetycznych, które służą jednocześnie do zamocowania grafiki. Kompletny zestaw zawiera:• aluminiową konstrukcję pająkową• grafikę najwyższej jakości• lampy halogenowe• kufer – trybunkę (wraz z grafiką)Ścianka dostępna w 3 rozmiarach (wys. x dł.):Rozmiar S długość 274 cm, wysokość 230 cm, głębokość 25 cm.Rozmiar M długość 334 cm, wysokość 230 cm, głębokość 25 cm.Rozmiar L długość 414 cm, wysokość 230 cm, głębokość 25 cm.

Ref. Oznaczenie Cena 6412 Ścianka łukowa S 22506411 Ścianka łukowa M 24506410 Ścianka łukowa L 2850 Kufer transportowy

Page 56: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com54

Nośniki reklamowe Produkty z kartonu

Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt.86157 Ścianka 115 x 115 cm 362 304 86158 Ścianka 115 x 235 cm 668 563

Stoisko Ecodesign 10 m²Stoisko oferuje możliwość nadruku na wszystkich produktach! W skład stoiska wchodzą: stojak na foldery, lada, totem oraz ścianka ekspozycyjna. Całość wykonana z kartonu pochodzącego z recyklingu. Druk bezpośredni atramentami bez rozpuszczalników i lot-nych związków organicznych (VOC). Łatwy montaż , sto-isko lekkie i wygodne w transporcie. Możliwe inne kształty i formy stoiska.

Stoisko Ecodesign 10 m² Ref. 85767 3396 zł

Ref. Oznaczenie 1 szt. 5 szt.86153 Lada 498 399

Ref. Oznaczenie 1 szt. 5 szt.86154 Półka 725 578

PółkaWykonana z kartonu o grubości 16 mm, w całości drukowana wg dowol-nego projektu. Druk dwustronny. Szerokość 60 cm, głębokość 30 cm, wysokość 180 cm.

21

Lada Miejsce dla 1 osoby

Lada kartonowa o grubości 16 mm, w całości drukowana wg dowolnego projektu. Szerokość 50 cm, głębokość 40 cm, wysokość 100 cm.

21

Ścianka Szerokość od 90 do 120 cm Wysokość od 90 do 240 cm

Ścianka kartonowa o grubości 6 mm, w całości drukowana wg. dowolnego projektu. Zróżnicowany kształt nóżek. Nadruk dwustronny.

21

Ref. Oznaczenie 1 szt. 5 szt.86156 Taboret 405 275

Taboret Wysokość 90 cm

Taboret kartonowy o grubości 16 mm, w całości drukowany wg dowolnego projektu. Składany bez konieczności użycia narzędzi. Szerokość 30 cm, głę-bokość 30 cm.

21

21

Stoiskojuż od

3396 zł

Page 57: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

55

Ścianki

Ramka dekoracyjnajuż od

253 zł

Dwustronna ekspozycja wydruku na ramie na nóżkach Wydruk mocowany na specjalnej taśmie silikonowej

Aluminiowe ramki dekoracyjne Powierzchnia reklamowa od 0,2 do 3 m² Ekspozycja jedno lub dwustronna

Wolnostojące lub zawieszone na ścianie, aluminiowe ramki wraz z wydrukami tekstylnymi tworzą klimat ciekawego design’u i elegancji w każdym wnętrzu. Znajdują swoje zastosowanie w czasie wydarzeń oraz w każdej przestrzeni publicznej: w centrach i galeriach handlowych, na targach, konferencjach, w muzeach, bankach, salonach samochodowych, etc.System bardzo łatwy w montażu. Aluminiowe ramki wystarczy skręcić tylko raz. Wymiana wydruku nie wymaga demontażu ramy. Grafika drukowana na mate-riale Deco 200 g/m², który gwarantuje bardzo wysoką jakość wydruku.

Ref. 85451 Wycena indywidualna

Ramka dekoracyjnajuż od

Ścianka konferencyjna Powierzchnia reklamowa 9,5 m² Wysokość maksymalna: 250 cm Ekspozycja jednostronna

Ścianka w rozmiarze 380 x 250 cm, wykonana z płyty polipropy-lenowej oklejonej laminatem matowym, który nie tylko zabezpie-cza ściankę przed zabrudzeniami ale eliminuje również refleksy świetlne podczas robienia zdjęć z lampą błyskową.Możliwość docięcia górnej linii ścianki do żądanego kształtu.Stabilna ścianka wraz z podporą mocowaną do jej pleców. Składana w transporcie.Inne rozmiary według indywidualnej wyceny.

Ścianka konferencyjna Ref. 86310 1820 zł

Page 58: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com56

Nośniki reklamowe

Gwarantowana widoczność w czasie wystaw i prezentacji

Lada Deluxe Powierzchnia reklamowa 3 m² Miejsce dla 2 osób

Lada o oryginalnym kształcie, wyposażona dodatkowo w stelaż na banner reklamowy, który gwarantuje widoczność przekazu reklamowego. Posiada wbudowaną kieszonkę na ulotki w formacie A4.Rozmiar osłony lady: 97 x 136,5 cm.Rozmiar bannera reklamowego: 150 x 50 cm.Rozmiar lady: 101 x 101 cm (bez bannera).

Ref. Oznaczenie Cena86148 Lada Delux 1642 6225 Grafika Wycena indywidualna

Lada Prosta Powierzchnia reklamowa 2,3 m² Miejsce dla 2 osób

Wielofunkcyjna lada o popularnym kształcie.Osłona lady wykonana z materiału PCV. Tył lady otwierany i osłonięty, pozwalający na przechowywanie niedużych przedmiotów. Lada odporna na obciążenie do 75 kg. Montaż bez narzędzi.Rozmiar osłony lady: 96,6 x 252,5 cm.Rozmiar lady: 100 x 100 cm (bez bannera).

Ref. Oznaczenie Cena86149 Lada Prosta 1368 6225 Grafika Wycena indywidualna

Lada Prostajuż od

1368 zł

Lada Owalnajuż od

1315 złRef. Oznaczenie Cena

85902 Lada Owalna 90 x 40 x 110 cm 131585903 Kieszeń A1 19985904 Zestaw 2 metalowych wieszaków 1/3 DIN A4 6185905 Zestaw 2 metalowych wieszaków DIN A4 63

Lada Owalna Powierzchnia reklamowa 1,6 m² Miejsce dla 1 osoby

Lada z wymienną grafiką.Lada owalna o konstrukcji metalowej z blatem ze sklejki drewnianej bukowej. Możliwość eksponowania plakatu i ulotek na kolumnie lady. Plakat A1 wkładany do plastikowej kieszeni i mocowany na taśmie magnetycznej. Metalowe ekspozy-tory na broszury, foldery i prospekty mocowane do frontu lady.Wymiary całej lady (szer. x głęb. x wys.): 90 x 40 x 110 cm.

1315 zł

Lady

Lada Deluxejuż od

1642 zł

Page 59: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

57

Podstawa Sandwichjuż od

252 zł

Lada Prostajuż od

1368 złRef. Oznaczenie Cena

86301 Lada Pop Up z wydrukiem 757 86302 Wydruk reklamowy do lady Pop Up 292

Złożona konstrukcja Rozłożona konstrukcja

Lada Pop up Powierzchnia reklamowa 2 m²

Miejsce dla 2 osóbSkładana lada Pop Up, łatwy transport, szybki montaż.Drukowana tkanina, mocowana do konstrukcji przy pomocy rzepów. Składana konstrukcja aluminiowo - plastikowa. Blat połączony z konstrukcją.Szerokość 106,5 cm, głębokość 40 cm, wysokość 102 cm, ciężar 15 kg.Montaż nie wymaga narzędzi. Lada dostarczana w torbie.

05

Lada Demo Budget Powierzchnia reklamowa 1,6 m² Miejsce dla 1 osoby

Wykorzystaj ladę okrągłą o wybranej wysokości do zaprezentowania produktów!Stoisko wykonane z polipropylenu dostępne w kolorze białym. Montaż bez narzę-dzi. Łatwy transport. Całość dostarczana w zestawie. Torba transportowa w zestawie. Wymiary lady (wys. x szer. x głęb.): 850 x 810 x 470 mm. Wymiary lady z tabliczką (wys. x szer. x głęb.): 2045 x 810 x 470 mm. Ciężar: 11,4 kg.Tabliczka (35 x 60 mm) i słupek ze stali lakierowanej żywicą epoksydową.

Ref. 6226 459 zł

Podstawa Sandwich Użytkowanie zewnętrzne i wewnętrzne

Stalowa podstawa przeznaczona do ekspozycji materiałów o grubości od 3 do 40 mm, dostępna w dwóch szerokościach: 80 i 100 cm. Stabilna i wytrzymała – szerokość wydruku może być większa od szerokości podstawy. Maksymalna zale-cana wysokość wydruku- 180 cm. Kolor srebrno – szary.

Ref. Oznaczenie Cena85562 Podstawa Sandwich 80 cm 252 85551 Podstawa Sandwich 100 cm 296

NOWOŚĆ

Lady

Lada Demo Budgetjuż od

459 zł

Page 60: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com58

Nośniki reklamowe

Stojak iPad Wysokość całkowita: 129 cm

Bezpieczny stojak w trzech różnych wersjach.Stojak dostępny w opcji na nóżce, do postawienia na stole oraz z możliwością mocowania do ściany. Nowoczesny design, solidne wykonanie. Podstawa i ramka z aluminium malowanego na kolor szary.Rozmiar:– stojak na nóżce: 35 x 35 x 129 cm– stojak na stół: 22 x 27 x 29 cm– stojak na ścianę: 22 x 26 x 28 cm

41

Potrzebujesz specyficznego stojaka na tablet?

Możemy zaprojektować i wykonać stojaki do Twoich punktów sprzedaży, recepcji,

salonów, etc. Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz specyficznego

Możemy zaprojektować i wykonać stojaki do Twoich punktów sprzedaży, recepcji,

Stojak iPadjuż od

365 zł

Totem owalny iPad Powierzchnia ekspozycji: 1,35 m² Wysokość: 90 cm Średnica: 48 cm

Praktyczny, solidny i wielofunkcyjny totem!Totem wykonany z polipropylenu w kolorze białym, z możliwością eksponowania dowolnej grafiki. Znakowanie poprzez oklejenie folią, możliwość zmiany grafiki. Łatwy w transporcie (torba w opcji dodatkowej).

Ref. Oznaczenie Cena86303 Totem owalny iPad 34586304 Torba transportowa 12986305 Grafika 90 x 48 cm 280

Ref. Oznaczenie Cena86307 Stojak iPad na nóżce 92386308 Stojak iPad na stół 36586309 Stojak iPad do ściany 365

Stojaki na tablety

Page 61: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

59

Stojak Vela Format A4 Wysokość 132 cm

Oryginalny stojak przeznaczony na foldery reklamowe!Przyciąga uwagę dzięki swojemu specyficz-nemu kształtowi. Wyposażony w półeczki mieszczące 7 folderów A4 lub 14 folderów w rozmiarze 1/3 A4. Możliwość ekspono-wania obok siebie materiałów w różnych formatach. Przegrody 26 mm. Rozmiar cał-kowity stojaka: 32 x 34 x 132 cm.Możliwość personalizowania stojaka poprzez naklejenie nadrukowanej folii

Stojak Vela Ref. 86168 1085 zł

Stojak Velajuż od

1085 zł

Stojak Menujuż od

359 zł

Stojak Aluline Format A4 Wysokość 90 cm

Idealny stojak do prezentacji informacji technicznych eksponowanych produktów!Wykonany z perforowanego, anodowanego metalu oraz wyposażony w tablicę zatrzaskową A4 i półkę na foldery. Profil aluminiowy tablicy zatrzaskowej 25 mm.

Stojak Aluline A4 Ref. 85920 545 zł

A

B

C

Stojaki ExpoStand Format A4, A5, 1/3A4 Wysokość 90 cm

Przeznaczone do prezentacji folderów i ulotek w różnych rozmiarach. Stelaż wykonany z anodowanego aluminium, pojemniki z przezroczystego metakrylanu o wysokiej odporności na uderzenia. Stojak Menu

Przeznaczony do prezentacji wielostronicowych dokumentów w formacie A4 (katalogi, broszury, karty menu, etc.). Noga stojaka wraz z półką moco-waną pod kątem wykonane ze stali malowanej na kolor szary. Rozmiar: 50 x 107 x 30 cm.Ref. 86293 385 zł

Ref. Oznaczenie Cena86169 ExpoStand 3 x A5 (14,8 x 21) 26686170 ExpoStand 3 x A4 (21 x 29,7) 35586171 ExpoStand 1 x A4 (21 x 29,7) 399

A

B

C

40

Stojaki na foldery

Page 62: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com60

Nośniki reklamowe

Odkryj pełną gamę naszych produktów na 60

Stojak Pluton Rozmiar od A1 do A4 Wysokość 185 cm

Stojak o atrakcyjnym design’ie, który daje możliwość ekspozycji plakatu oraz prezentacji informacji w formie folderów lub ulotek. Dostępny w dwóch wersjach: 1 – Stojak mieszany, złożony z jednej tablicy zatrzaskowej o profilu 25 mm w formacie A1 i jednej półki na ulotki (2x A4). Rozmiar (wys. x szer.) = 1850 x 638 mm. Ciężar: 20 kg. 2 – Stojak trzypoziomowy. Każdy poziom może pomieścić dwa formaty A4. Rozmiar (wys. x szer. x głęb.) = 1850 x 500 x 450 mm. Ciężar: 20 kg. Konstrukcja ramy z anodowanego aluminium. Podstawa i półki ze stali lakierowanej Ral 9006.

Ref. Oznaczenie Cena5121 Stojak mieszany Pluton 9685122 Stojak trzypoziomowy Pluton 1 110

Stojak Elipsa Plus Wysokość całkowita: 190 cm

Imponujący stojak z centralną nóżką i pojemnością od 12 do 14 folderów.Stojak metalowy w kolorze aluminium, wyposażony w półeczki wykonane z przeźroczystego tworzywa. Szerokość 63 cm lub 84 cm. Możliwość umieszczenia logo w górnej części stojaka.

Ref. Oznaczenie Cena86311 Stojak Elipsa Plus 12 x A4 175686312 Stojak Elipsa Plus 16 x A4 1945

Stojak Plutonjuż od

968 zł

Stojaki na foldery

Wszystkie akcesoria dostępne na: www.doublet.pl

Display Multiexpo Wysokość 185 cm

Stojak oferujący zróżnicowaną konfigurację półek, kieszonek i ramek w zależności od potrzeb ekspozycji oraz wolnej przestrzeni.Podstawa posiada dwa kanały do mocowania wybranych elementów z jednej lub dwóch stron w dowolnej konfi-guracji. Możliwość umieszczania: ramek plakatowych, stalowych lub akrylowych półek na broszury, kieszonek akrylowych (centralnie lub z boku).

Stojak Pluton

Stojak o atrakcyjnym design’ie, który daje możliwość ekspozycji plakatu oraz prezentacji informacji w formie folderów lub ulotek. Dostępny w dwóch wersjach: 1 – Stojak mieszany, złożony z jednej tablicy zatrzaskowej o profilu 25 mm w formacie A1 i jednej półki na ulotki (2x A4). Rozmiar (wys. x szer.) = 1850 x 638 mm. Ciężar: 20 kg. 2 – Stojak trzypoziomowy. Każdy poziom może pomieścić dwa formaty A4. Rozmiar (wys. x szer. x głęb.) = 1850 x 500

Stojak Elipsa Plus

Imponujący stojak z centralną nóżką i pojemnością od 12 do 14 folderów.Stojak metalowy w kolorze aluminium, wyposażony w półeczki wykonane z przeźroczystego tworzywa. Szerokość 63 cm lub 84 cm. Możliwość umieszczenia logo w górnej części stojaka.

Ref. Oznaczenie Cena85956 Podstawa Multiexpo 39885957 Ramka zatrzaskowa 32 mm/A2 8985960 Ramka zatrzaskowa 32 mm/B1 15985961 Półka stalowa Multiexpo 2 x A4 9285962 Półka akrylowa Multiexpo 2 x A4 10785963 Kieszonka akrylowa ukośna A4 36

Page 63: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

61

Stojaki na foldery

Wyeksponuj atuty Twojego produktu przy pomocy stojaka Branch!Wyeksponuj atuty Twojego produktu przy pomocy stojaka Branch!

Display Branch Format A4 + wydruk reklamowy Wysokość 180 cm

Stojak z możliwością eksponowania wydruku reklamowego oraz folderów na półkach z jednej lub z obu stron stojaka. Estetyczne wykonanie, design przyciągający uwagę.Kolumna stojaka wykonana z anodowanego aluminium w kolorze szaro-srebrnym. Płaska okrągła podstawa. Poprzeczny drążek u szczytu stojaka umożliwia zawieszenie flagi albo bannera o szerokości 60 cm. Zalecana wysokość wydruku 140 cm. Całkowita wysokość stojaka wynosi 180 cm. Dodatkowe opcje wyposażenia:• ukośne półki ze stali perforowanej w kolorze szarym• wydruk reklamowy.

Ref. Oznaczenie Cena85952 Display Branch 69985953 Półka lewa 12785954 Półka prawa 12785955 Grafika Wycena indywidualna

Display Branchjuż od

699 zł

Logistyka i Dystrybucja Dostarczamy produkty pod wskazany adres lub do poszczególnych oddziałów i magazynów klienta,

według zatwierdzonej listy dystrybucyjnej. Zapytaj o koszty dystrybucji i dostawy.

85955 Grafika

Page 64: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com62

Nośniki reklamowe

Ref. Oznaczenie Cena6239 A Noga stojaka Expo Class 1566240

B

Kieszeń na foldery Expo Class A4 796241 Kieszeń na foldery Expo Class A5 686242 Kieszeń na foldery Expo Class A6 476243

C

Pojemnik na ulotki Expo Class A4 996244 Pojemnik na ulotki Expo Class A5 796245 Pojemnik na ulotki Expo Class A6 72

A

C

B

Stojak Expo Class Format A4, A5, A6 Wysokość 120 cm

Skromny w wyglądzie stojak, skupiający uwagę na treści eksponowanej informacji. Proste, idealne rozwiązanie: kieszenie na foldery oraz pojemniki na ulotki wykonane są z metakry-lanu, mocowane na nodze z możliwością regulacji wysokości. Noga ze stali lakierowanej na czarno, w sprzedaży bez akcesoriów z metakrylanu. Podstawa o średnicy 195 mm.

Stojaki na foldery

Ref. Oznaczenie Cena85637 Ekspozytor 2 x DIN A5 2185638 Ekspozytor 4 x DIN A5 2385639 Ekspozytor 3 x 1/3 DIN A4 2185640 Ekspozytor 6 x 1/3 DIN A4 24

Ekspozytory na ulotki Format A4, A5, 1/3A4

Ekspozytory wykonane z plexi, prze-znaczone do ekspozycji ulotek w róż-nym formacie.

Ref. Oznaczenie Cena85633 Ramka stojąca A4 1485634 Ramka stojąca A4 + pojemnik na wizytówki 1885635 Ramka stojąca A4 + pojemnik na ulotki 1/3 A4 1685636 Ramka stojąca A4 + pojemnik na ulotki A5 19

Ramka stojąca Format A4, A5, 1/3A4

Ramka z plexi do jednostronnej ekspozycji zdję-cia lub dowolnej informacji. Rozmiar ramki: A4 oraz A5. Ramka dostępna również w opcji z pojem-niczkiem na wizytówki, ulotki w formacie 1/3 A4.

Page 65: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

63

Stojaki na foldery

A – Stojak Elipsa Format od 1/3 A4 do A4

Sam decydujesz o układzie kieszeni na stojaku i ich formatach!Stojak metalowy w kolorze aluminium z dyskretnie nawierconymi otworami pod metalowe półeczki na foldery i ulotki. Poza półeczkami, na stojaki można również zamocować kieszenie PCV wypo-sażone w listwy magnetyczne. W ten sposób stojak Elipsa może być również wykorzystany jako totem informacyjny.Wysokość całkowita stojaka 165 cm, szerokość 26 cm, głębokość 42 cm. Format kieszeni PCV: A4

Ref. Oznaczenie Cena86162 Stojak Elipsa 688

85904Zestaw 2 metalowych kieszonek 1/3 A4

64

86163 Zestaw 2 metalowych kieszonek A5 6585905 Zestaw 2 metalowych kieszonek A4 6686164 Zestaw 2 kieszeni PCV A4 13586165 Lampa halogenowa 283

Stojak pasuje do lady owalnej ze str. 56

B – Stojak Expo składany Format A4 Wysokość 165 cm

Konstrukcja z anodowanego aluminium z pod-stawą i składanymi półkami na dokumenty. Solidne wykończenie z myślą o intensywnym użytkowaniu. Torba transportowa w opcji. Wysokość po rozłoże-niu: 165 cm. Ciężar: 5,6 kg.

Ref. Oznaczenie Cena

6238Stojak Expo Składany 4 kieszenie A4

488

6228 Torba transportowa 53

Ref. Oznaczenie Cena86173 Stojak Expo Plexi A4 35786174 Stojak Expo Plexi A3 710

C – Stojak Expo Plexi Format A3 lub A4 Wysokość 146 cm

Lekki i elegancki stojak na dokumenty!Idealny na wszelkiego rodzaju, targi, wystawy i pre-zentacje. Stojak mobilny, aluminiowy anodowany, wyposażony w akrylowe półki na dokumenty. 6 dwustronnych kieszonek. Dostarczany w walizce, zabezpieczającej stojak w transporcie. Ciężar 7,5 kg.

A

B C

Stojak Expo Plexijuż od

357 zł

Page 66: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com64

Nośniki reklamowe

Ref. Oznaczenie Cena50372 Wykładzina Deco Tuft

Wycena indywidulana85891 Wykładzina Flortex

Obrusy z dowolnym nadrukiem, z możliwością prania w pralce

Wykorzystaj podłogę jako nośnik informacji!

Wykładzina reklamowaWykładziny drukowane w pełnej gamie kolorystycznej, z gwarancją doskonałych i soczystych kolorów na wydrukach. Wykładzina Deco TUFT o podłożu piankowym i grubości 3 mm. Maksymalna szerokość 500 cm.Wykładzina Flortex idealna na krótkie kampanie , targi, wystawy. Posiada atest trudnopalności B1. Maksymalna szerokość 250 cm.

1

Obrus z nadrukiemProdukt przeznaczony na konferencje, spotkania biznesowe, targi branżowe, pozwalający na udekorowanie pomieszczenia bądź stoiska w prosty i szybki sposób. Obrusy drukowane na dzianinach poliestrowych. Technologia druku dobierana względem nakładu obrusów.Obrusy są wyceniane indywidualnie. Prosimy określić następujące informacje:1. Kształt obrusówObrus okrągły, prostokątny, kwadratowy lub typu „bieżnik”.2. Rozmiar obrusówObrus całkowicie zakrywający stół: jaka wysokość, szerokość, długość (lub średnica) stołu?Obrus częściowo zakrywający stół: jaka wysokość, szerokość, długość (lub śred-nica) stołu oraz jaka żądana wysokość obrusu?Obrus konferencyjny (standardowo na całej wysokości stołu od strony fronto-wej, oraz na 1/3 wysokości od strony osób siedzących): jaka wysokość, szerokość, długość stołu oraz jaka żądana wysokość obrusu?Bieżnik: Jaka długość i szerokość bieżnika?3. Wykończenie bokówDo wyboru boki swobodnie opadające lub proste.4. Rodzaj materiałuW ofercie standardowej, oferujemy obrusy drukowane na dzianinie poliestro-wej 115 g/m², na błyszczącej satynie 115 g/m² oraz dzianinie dekoracyjnej Deco 200 g/m², o bardzo ładnym nasyceniu barwy.

1

Obrus okrągłybok swobodny

Obrus okrągłybok prosty

Obrus prostokątnybok swobodny

Obrus prostokątnybok prosty

Bieżnik na stół

1

Nadruki na tekstyliach

Page 67: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

Nośniki reklamowe

65

Nadruki na tekstyliach

Nadrukujemy Twoje logo na każdym materiale…

Zamów nadrukna Twoich produktach

Oferujemy nadruk na torbach, koszulach, fartuchach, smyczach, etc.Opcjonalnie wykonujemy również haft na wybranych produktach.

Skontaktuj się z nami, zaproponujemy najlepsze, sprawdzone rozwiązania.

Smycz reklamowaNa klucze, identyfikatory i inne zawieszki.Smycze drukowane, żakardowe lub w kształcie rozpinanego suwaka. Wykończone metalowym karabińczy-kiem lub plastikową złączką. W ofercie również etui na identyfikatory.

Smycz reklamowa Ref. 85779 Wycena indywidualna

Koszulka reklamowaPraktyczny, tradycyjny gadżet!Bawełniane koszulki o różnej grama-turze i kroju z dowolnym nadrukiem.

Koszulka reklamowa Ref. 5346 Wycena indywidualna

Torba reklamowaWygodne i trwałe torby wykonane z natu-ralnych surowców!Torby wykonane w dowolnym roz-miarze, z długim bądź krótkim uchem oraz w dowolnej kolorystyce.Możliwe wykonanie nadruku na torbie.

Torba reklamowa Ref. 85780 Wycena indywidualna

Fartuch reklamowyWykonane z tkaniny bawełnianej lub materiału non-wowen 80 g/m2. W róż-nych kolorach i z różnymi lamówkami. Możliwe wykonanie z nadrukiem bądź haftem.

Fartuch reklamowy Ref. 86313 Wycena indywidualna

Page 68: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com66

Nośniki reklamowe Nadruki na gadżetach

Nadrukujemy Twoje logo na każdym produkcie …

Etui do iPada lub smartphona Etui do iPada wykonane z tkaniny imitującej skórę z możliwością usta-wienia w 3 pozycjach. W komple-cie elastyczna opaska pozwalająca na zamocowanie do zagłówka w samochodzie. Wymiary 25 x 20 x 2 cm. Filcowe etui w rozmiarze 14 x 8 cm, pasuje do wszystkich typów smart pho-ne'ów. Zamykane filcowym paskiem z metalicznym zatrzaskiem.

Ref. 10009 Wycena indywidualna

Pendrive Różne modele, wielkości i pojemności. Z możliwością wykonania nadruku.

Ref. 86317 Wycena indywidualna

Teczka reklamowa Teczka na dokumenty, zamykana na suwak. Możliwość wykonania z paskiem na ramię lub bez oraz indywidualnym nadrukiem Wymiary 39 x 29 x 8.5 cm dla torby z paskiem.

Ref. 85780 Wycena indywidulana

Zamów nadrukna Twoich produktach

Oferujemy nadruk na torbach, pendrive, notesach, długopisach , etc.Na wybranych produktach wykonujemy haft.

Skontaktuj się z nami, zaproponujemy najlepsze, sprawdzone rozwiązania.

Notes z długopisemEkologiczne rozwiązanie.Notesy i długopisy wykonane z surow-ców wtórnych. Notes posiada 70 gład-kich kartek.Długopis z niebieskim wkładem.

Ref. 86315 Wycena indywidulana

Page 69: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Noś

niki

rekl

amow

e

67

Nośniki reklamoweBaloniki i pałki reklamowe

Bądź widoczny wysoko ponad głową!

Dmuchane pałki reklamoweSposób na widoczną i słyszalną reklamę! Dmuchane pałki reklamowe to sprawdzony produkt, który można wykorzystywać wielokrotnie. Mogą być jednokolorowe lub z dowolnym nadrukiem.

Dmuchana pałka Ref. 85772 Wycena indywidualna

Balony na helMateriał: PCV 150 mikronów. Średnica: 2,5 m. Objętość: około 8 m³. 5 kolorów do wyboru. Każdy balon dostarczany w odzielnym opakowaniu. Linka zamawiana oddzielnie. Zalecana długość linki: 20 m. Balonów nie należy używać przy prędkości wiatru przekraczającej 30 km/h. Istnieje możliwość zamocowania pod balonem flagi reklamowej z indywidualnym nadrukiem klienta.

Ref. Oznaczenie Cena85885 Niebieski

38885886 Zielony

85887 Żółty

85888 Biały

85889 Czerwony

26850 Linka 20 m 299996 Flaga 150 x 800 cm Wycena indywidualna

Ref. Oznaczenie Cena46961 Patyczki do baloników (100 szt.) 1446962 Pompka ręczna do baloników 2446963 Pompka elektryczna do baloników 450

Ref. Oznaczenie Cena46958 Baloniki pastelowe 29*46959 Baloniki metalizowane 33*46960 Baloniki fluorescencyjne 32*46522 Baloniki z dowolnym logo Wycena indywidualna

* Cena za 100 szt.

Baloniki reklamowe Jednokolorowe lub z dowolnym nadruko-wanym logo. Rozmiar „12”. Nadruk jedno lub dwustronny.1 kolor – minimalne zamówienie 200 sztuk 2 kolory – minimalne zamówienie 500 sztuk 3 kolory jednostronnie – min. zamówienie 1000 sztuk3 kolory dwustronnie – min. zamówienie 2000 sztuk

Akcesoria do balonikówPraktyczne akcesoria: plastikowe patyczki z zatyczkami, pompka elektryczna lub ręczna.

Dmuchane pałki reklamowe

Dmuchane pałki reklamowe to sprawdzony produkt, który można wykorzystywać

Page 70: Katalog 2013

68

Postaw na wygodę!na wygodę!

Page 71: Katalog 2013

Wyposażenie i wystrój68 do 107

69

Postaw na wygodę!

84 Ekrany i flipcharty87-89 Gabloty107 Godła106 Informacja wizualna82-83 Kratki wystawiennicze90-93 Krzesła94 Ławki80 Mównice81 Podium PopUP70-77 Stojaki odgradzające96-101 Stoły107 Szyldy emaliowane85 Tablice moderacyjne86 Tablice ścienne102-103 Wózki na krzesła i stoły78-79 Zestawy banerowe95 Zestawy piknikowe

Przygotuj się na przyjęcie gości. Urządź i wyposaż Twojepomieszczenia. Wybierz praktyczne magazynowanie.

Page 72: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com70

Stojaki odgradzające

C DBA E

C DBA E

Wyposażenie i wystrój

Stojak Smartjuż od

179 zł

Page 73: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

Wyposażenie i wystrój

71

Stojaki odgradzające

Lina SmartSprzedawana pojedynczo. Długość 1,5 m. Zakończenie karabińczyk.

Stojaki Smart Wysokość od 86 do 120 cm (z kieszenią)

Siedem różnych główek, aby dobrać odpowiednie zakończenie do stojaka. Możliwość dowolnej konfiguracji wyglądu stojaka i całych ciągów komunikacyjnych.Korpus stojaka o średnicy 5 cm wykonany ze stali i wykończony na wysoki połysk w kolorze srebrnym lub złotym. Mocowany do podstawy o średnicy 32 cm.

Dostępny z siedmioma różnymi zakończeniami do wyboru:– Główka płaska: wysokość całkowita 86 cm, ciężar 6,7 kg, liny sprzedawane osobno.– Główka stożkowa: wysokość całkowita 92 cm, ciężar 6,8 kg, liny sprzedawane osobno.– Główka okrągła: wysokość całkowita 92 cm, ciężar 6,8 kg, liny sprzedawane osobno.– Kasetka z czarną taśmą: wysokość całkowita 95 cm, ciężar 7 kg, czarna taśma 1,8 m w cenie.– Kasetka z niebieską taśmą: wysokość całkowita 95 cm, ciężar 7 kg, niebieska taśma 1,8 m w cenie.– Kasetka z czerwoną taśmą: wysokość całkowita 95 cm, ciężar 7 kg, czerwona taśma 1,8 m w cenie.Stojaki sprzedawane po 2 sztuki , dostarczane w zestawie do montażu. Łatwy montaż.

Chrom

Mosiądz

Sam wybierz kształt zakończenia Twojego stojaka

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Gama stojaków Smart chromowanych

Gama stojaków Smart mosiężnych

F

F

Ref. Oznaczenie Cena

87329 Stojak „Główka płaska” 209

87330 Stojak „Główka stożkowa” 229

87331 Stojak „Główka okrągła” 236

87332 Stojak „Kasetka z czarną taśmą”

28287333 Stojak „Kasetka z niebieską taśmą”

87334 Stojak „Kasetka z czerwoną taśmą”

87335 Stojak z „Kieszenią A4” 335

OznaczenieMosiądz Chrom

Ref. Cena Ref. CenaLina Smart 1,5 m 87373 99 87372 99

Ref. Oznaczenie Cena

87322 Stojak „Główka płaska” 179

87323 Stojak „Główka stożkowa” 199

87324 Stojak „Główka okrągła” 205

87325 Stojak „Kasetka z czarną taśmą”

24587326 Stojak „Kasetka z niebieską taśmą”

87327 Stojak „Kasetka z czerwoną taśmą”

87328 Stojak z „Kieszenią A4” 292

Jeżeli chcesz wyeksponować banner reklamowy na stojakach Smart, przejdź do strony 79

Page 74: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com72

Wyposażenie i wystrój

Element ściennyjuż od

29 zł

Liny odgradzające z haczykami Liny tkane z włókien poliestrowych, zakończone haczykami. Długość liny 2 m, średnica 25 mm. Ciężar ok. 1 kg.Dostępne w sześciu standardowych kolorach, z haczykiem złotym lub srebrnym. Haczyki pasują do wszystkich oferowanych stojaków z linami.

Liny odgradzające z karabińczykamiLiny tkane z włókien poliestrowych, zakończone karabińczykami. Długość liny 2 m, średnica 25 mm. Ciężar ok. 1 kg.Dostępne w sześciu standardowych kolorach, z kara-bińczykiem złotym lub srebrnym. Karabinczyki pasują do wszystkich oferowanych stojaków z linami.

Chrom Mosiądz

Dostępne kolory

40

Liny kompatybilne ze stojakami

Stojaki Tradycyjne str. 73

Stojaki Smart str. 71Stojaki Ekskluzywny str. 73

Wykorzystaj element ścienny zamiast stojaka!

ZakończenieReferencja

CenaNiebieski Czerwony Malinowy Czarny Złoty Zielony

Haczyk chromowany 5229 52230 52231 52232 52233 85461

115Haczyk mosiężny 52234 52235 52236 52237 52238 85462

ZakończenieReferencja

CenaNiebieski Czerwony Malinowy Czarny Złoty Zielony

Karabińczyk chromowany 52239 52240 52241 52242 52243 85463

115Karabińczyk mosiężny 52244 52245 52246 52247 52248 85464

Oznaczenie Referencja CenaChromowany MosiężnyElement ścienny 1120 1121 29

Wózek na 12 stojakówPraktyczny i solidny wózek umożliwiający bezpieczny transport 12 stojaków odgra-dzających. Wyposażony w dwa kółka obrotowe i dwa kółka stałe. Stal lakierowana.Rozmiary: długość 130 cm, wysokość 156 cm, szerokość 76 cm.

Wózek na 12 stojaków Ref. 87290 799 zł

Element ściennyElement w rozmiarze 5 x 3 cm dostępny w dwóch wersjach: chromowanej i mosiężnej. Kółeczko o średnicy 2 cm. Śruby w komplecie.

Stojaki odgradzające

Page 75: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

Wyposażenie i wystrój

73

Proponowane akcesoria do stojaka tradycyjnego: kieszeń A4 w dwóch wersjach kolorystycznych oraz pojemnik na ulotki.

Chrom Mosiądz

Dostępne kolory

Chrom Mosiądz

Dostępne kolorySpecyficzna potrzeba?Potrzebujesz nietypowego stojaka, o określo-nej wysokości, wykonanego z innego mate-riału lub posiadającego specyficzny system montażu…? Prosimy o kontakt, postaramy się zaproponować rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom.Doradzamy również w zakresie Marketingu kolejkowego, aby zoptymalizować zarządza-nie i funkcjonowanie kolejek, mając jednocze-śnie na uwadze wzrost sprzedaży dodatkowej. Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Stojak Tradycyjny Wysokość 82,9 cm

Stojak odgradzający stalowy o wysokości 82,9 cm, dostępny w dwóch wersjach wykończeniowych: chromowanej i mosiężnej. Korpus sto-jaka o średnicy 5 cm mocowany do podstawy o średnicy 34,5 cm.Ciężar: 10 kg.Sprzedawany pojedynczo. Dostarczany bez sznura.

Ref. Oznaczenie Cena1125 Kieszeń A4 chromowana

25982830 Kieszeń A4 mosiężna

66198 Pojemnik na ulotki 399

Ref. Oznaczenie Cena1008 Stojak Tradycyjny chromowany 3291009 Stojak Tradycyjny mosiężny 456

Stojak EkskluzywnyDostępny w wersji chromowanej i mosiężnej. Zalecana długość sznura: 2 m.Sprzedawany pojedyńczo. Dostarczany bez sznura.Wysokość 92 cm. Średnica podstawowy: 34,5 cm.Średnica stojaka: 5,1 cm. Ciężar: 13 kg.

Ref. Oznaczenie Cena1126 Stojak ekskluzywny chrom 4591127 Stojak ekskluzywny mosiądz 499

Stojaki odgradzające

Zobacz również zestawy stojaków z bannerami reklamowymi na stronie 79

Stojak Tradycyjnyjuż od

329 zł

Page 76: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com74

Wyposażenie i wystrój

Taśma ścienna MK III Taśma od 230 cm do 460 cm

Praktyczne taśmy ścienne MK III pozwalają prowizorycznie zablokować przejście na szero-kości do 460 cm.Kasety z taśmą są mocowane do ściany lub innej powierzchni, a element ścienny, który jest dostarczany w komplecie, jest mocowany do przeciwległej ściany lub powierzchni. Taśma ścienna MK III jest wyposażona w kasetkę z systemem hamo-wania taśmy. Możliwość nadruku na taśmach. Kolor kasetki zależy od koloru taśmy.Dostępne w dwóch wersjach:– taśma 230 cm: szerokość kasetki 7,8 cm, głębokość 6,3 cm, wysokość 11,5 cm,

ciężar: 0,8 kg.– taśma 460 cm: szerokość kasetki 9,2 cm, głębokość 8,4 cm, wysokość 14,5 cm,

ciężar: 0,9 kg..

Dowolna, wymienna grafika stojaka!

Stojak MK III z szeroką taśmą Wysokość 95 cm Taśma 230 cm

Stojak z szeroką taśmą gwarantuje widoczność przekazu reklamowego! Polecany w szczególności przy realizacji nadruku na taśmach. Taśma 3 razy szersza od modelu MK III standard, zaprojektowana z myślą o podniesieniu widoczności i zarazem wartości przekazu reklamowego drukowanego na taśmach. Stojak jest wyposażony w kasetkę z systemem hamowania taśmy, 3 punktami wejścia oraz 1 punk-tem wyjścia. Wysokość 95 cm, średnica podstawy 36 cm, średnica stojaka 6,3 cm, ciężar 11 kg. Szerokość taśmy 15 cm, długość taśmy po rozciągnięciu 2,30 m, zalecana długość 2 m.

Granatowy Czerwony Szary Zielony

Żółty Czarny Czarny i żółty

Czarny i czerwony

Kolory taśm do wyboru

Ref. Oznaczenie Cena87347 Stojak MK III z szeroką taśmą (kolor do potwierdzenia na zamówieniu) 99987348 Stojak MK III z szeroką taśmą oraz z nadrukiem Wycena indywidualna

Kolor taśmy 2,30 m 4,60 mGranatowy 105 672

Czerwony 106 673

Szary 667 674

Zielony 668 675

Żółty 669 676

Stojak przeźroczysty Wysokość 95 cm Taśma 230 cm

Wykorzystaj prosty i tani sposób na reklamę wewnątrz stojaka!Wystarczy włożyć do przeźroczystego stojaka wydruk reklamowy w formacie 74 x 19 cm lub dowolny produkt o średnicy max 58 mm. Idealny produkt do akcji promocyjnych. Jak wszystkie produkty z serii MK III, stojak przeźroczysty jest wyposażony w kasetkę z systemem hamowania taśmy, 3 punktami wejścia oraz 1 punktem wyjścia.Wysokość 95 cm, średnica podstawy 36 cm, średnica stojaka 6,3 cm. Szerokość taśmy 4,5 cm, długość taśmy po wyciągnięciu z kasetki 230 cm, długość zalecana 200 cm, ciężar 11 kg. Taśma dostępna w 8 kolorach.

Stojak przeźroczysty Ref. 1132 459 zł

Granatowy Czerwony Szary Zielony

Żółty Czarny Czarny i żółty

Czarny i czerwony

Kolory taśm do wyboru

Wykorzystaj wypukłą naklejkę, aby oznakować stojaki. Więcej informacji na str. 76

Kolor taśmy 2,30 m 4,60 mCzarny 107 677

Czarny i żółty 670 678

Czarny i czerwony 671 679

Cena 397 409

Stojak przeźroczystyjuż od

459 zł

Stojaki odgradzające

Page 77: Katalog 2013

Super ofertaProdukt Jakość Cena

75Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wybierz taśmę z nadrukiem

Stojak MK III Standard Wysokość 95 cm Taśma 230 cm

Najbardziej solidny stojak odgradzający z taśmą, z wbudowanym mechanizmem hamowania taśmy.Samozwijająca taśma znajdująca się w kasetce stojaka oraz opatentowany system jej hamowania gwa-rantują całkowite bezpieczeństwo w czasie użytkowania stojaka.System automatycznego zwijania taśmy umożliwia jej rozwinięcie na wybraną odległość i zatrzymanie jej w tej pozycji. Każdy stojak standardowy MK III jest wyposażony w 3 punkty wejścia taśmy oraz 1 punkt wyjścia. Daje to możliwość swobodnego konfigurowania ciągów komunikacyjnych.Wysokość całkowita 95 cm, średnica podstawy 36 cm, średnica stojaka 6,3 cm, szerokość taśmy 4,5 cm. Długość taśmy po wyciągnięciu z kasetki: 2,3 m. Długość zalecana: 2 m. Ciężar 11 kg.

Granatowy Czerwony Szary Zielony

Żółty Czarny Czarny i żółty

Czarny i czerwony

Dostępne kolory taśm

Niebieski Czerwony Żółty

Stal młotkowa Czarny Stalowy

błysk

Kolory stojaków

Stojak MK III

Kolory taśm Nadruk na taśmie

Niebieska Czerwona Szara Zielona Żółta Czarna Czarna i żółta

Czarna i czerwona Cena Ref. Cena

Niebieski 619 625 631 637 643 649 655 661

48179658

Wycenaindywidualna

Czerwony 620 626 632 638 644 650 656 662

Żółty 621 627 633 639 645 651 657 663

Czarny 622 628 634 640 646 652 658 664

Stal Młotkowa 690 691 692 693 694 695 696 697

Stalowy Błysk 624 630 636 642 648 654 660 666 529

Pomyśl o nadruku na taśmiew postaci grafiki, tekstu, logo… , aby dodać mocy wizualnej stojakom oraz informować o Twojej firmie i oferowanych produktach. Skuteczny nośnik reklamowy docierający do dużej grupy potencjalnych Klientów!

Page 78: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com76

Wyposażenie i wystrój Stojaki odgradzające

Ref. Oznaczenie Cena86242 Średnica 54 mm

Wycena indywidualna86243 Średnica 35 mm

Pachołek z taśmą Wysokość 75 i 100 cm Taśma 370 cm

Pachołek wyposażony w kasetę z rozwijaną automatycznie taśmą umieszczoną w głowicy kolumny pachołka.Maksymalne rozwinięcie taśmy: 3,70 m.Kolor taśmy: biało-czerwony.Kolor głowicy z kasetą: czerwony.Pachołki z taśmą są sprzedawane w kompletach po 2 sztuki wraz z taśmą.

Kieszeń A4Kieszeń na dokumenty, bro-szury, prospekty. Format A4 do zamocowania na głowicy stojaka. Kolor czarny.

Kieszeń A4 Ref. 83813 179 zł

Akcesoria do stojaków odgradzających

Klips do mocowań ściennychPrzeznaczony do montażu taśmy do ściany.

Klips do mocowań ściennych Ref. 1109 35 zł

Również do użytkowania na zewnątrz

Naklejki wypukłeNanieś Twoje logo na kasetkę stojaka wykorzystując naklejki wypukle samoprzylepne. Dostępne naklejki o średnicy 54 mm i 35 mm.

Ref. Oznaczenie Cena86114 Pachołek 75 cm + taśma 3,70 m 29786115 Pachołek 100 cm + taśma 3,70 m 31586117 Kaseta z taśmą 3,70 m 199

Stojak Plastic Premium Wysokość 92,5 cm Taśma 200 cm

Poręczny stojak PCV z praktyczną podstawą do napełniania.Wielofunkcyjne stojaki odporne na działanie czynników atmosferycznych. Stojak wyposażony w jedno wyjście i jedno wejście na taśmę.Wysokość 92,5 cm, średnica podstawy 33 cm, średnica stojaka 6,3 cm, szerokość taśmy 4,5 cm, ciężar 3,5 kg (podstawa pusta), 9,2 kg (podstawa napełniona). Długość taśmy po wyciągnięciu z kasetki: 2 m. Długość zalecana: 1,7 m.

Ref. Oznaczenie Kolor taśmy Cena1147 Stojak żółty Czarna/żółta

3361148 Stojak biały Czerwona/biała

Page 79: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiWycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wykorzystaj okazję!

77

Stojak Eco z hamulcem

Stojaki odgradzające Eco Wysokość 95 cm Taśma 230 cm

Stojak z rozwijaną taśmą w wyjątkowo przystępnej cenie!Dostępny w dwóch wersjach wykończeniowych: w kolorze stalowym lub lakierowany na kolor czarny. Taśma koloru czarnego, brak możliwości nadruk reklamowego na taśmie. Kaseta z taśmą bez mechanizmu samoblokującego.Wysokość całkowita 95 cm, średnica podstawy 36 cm, średnica korpusu stojaka 6,3 cm, szerokość taśmy 4,5 cm, ciężar 9 kg. Stojak sprzedawany w zestawie po 2 sztuki, gotowy do montażu. Łatwy montaż.

Ref. Oznaczenie Cena83049 Stojak Eco czarny z czarną taśmą 212 zł83050 Stojak Eco srebrny z czarną taśmą 265 zł

Czarny Srebrny

Kolory stojaków

Nadrukuj logo lub tekst na wierzchu kasetki. Więcej informacji na str. 76

Stojak EKOjuż od

212 zł

Page 80: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com78

Wyposażenie i wystrój Zestawy banerowe

Ref. Oznaczenie Cena86248 Poprzeczka Rollersings 6289995 Banner Rollersings 150 x 110 cm 79

Rollersings Szerokość 150 cm

Kompatybilny z wszystkimi stojakami odgradzającymi z taśmą, zestaw poprzeczki z wydrukiem reklamo-wym jest najbardziej funkcjonalnym zestawem bannerowym.Innowacyjne rozwiązanie, które pozwala przekształcić system organizacji kolejki czy wygrodzenia strefy w skuteczny nośnik reklamowy! Zestaw złożony z poziomej poprzeczki o szerokości 150 cm oraz nadrukowanego bannera reklamowego, zwiniętego do poprzeczki. Montaż bannera poprzez rozwinięcie. Podane ceny nie zawierają słupków.

Barierka Prosta II Szerokość od 100 do 200 cm Wysokość 105 cm

Barierka pozwalająca na wygrodzenie strefy w różnych konfiguracjach.Stojaki z włókna szklanego i żeliwnej podstawy. Specjalny system łączenia poszczególnych elementów zestawu pozwala na ustawienie barierki w różnych kon-figuracjach. Użytkowanie wewnętrzne lub zewnętrzne (strefy osłonięte od wiatru). Barierka dostarczana razem z torbą jako zestaw do złożenia. Nadruk jedno lub dwustronny.

2 słupki 2 pierścienie 2 podstawy Poprzeczka pozioma Torba

Ref. Oznaczenie 1 szt. 10 szt. 25 szt.86244 Barierka Prosta II podstawowa 1 m 413 397 37386245 Barierka Prosta II następna 1 m 329 316 29786246 Barierka Prosta II podstawowa 2 m 469 450 42386247 Barierka Prosta II następna 2 m 393 378 3559995 Banner 94 x 100 cm jednostronny 36 34 309995 Banner 94 x 100 cm dwustronny 59 57 539995 Banner 94 x 200 cm jednostronny 60 58 559995 Banner 94 x 200 cm dwustronny 118 113 106

Skład zestawu barierki Prostej II

*Uwaga podstawy nie są pakowane do torby.

Pasuje do wszystkich stojaków z taśmą

Możliwe konfiguracje

Barierka Prosta IIjuż od

373 zł

Page 81: Katalog 2013

Super ofertaProdukt Jakość Cena

79Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Zestaw bannerowy modułowy

Prezentowany system: 2 stojaki Smart + 1 zestaw bannerowy + 1 banner

Ref. Oznaczenie 1 szt. 10 szt. 25 szt.86249 Zestaw bannerowy modułowy 311 282 9995 Banner PCV 76 x 100 cm jednostronny 36 34 309995 Banner PCV 76 x 100 cm dwustronny 59 57 539995 Banner PCV 76 x 200 cm jednostronny 60 58 559995 Banner PCV 76 x 200 cm dwustronny 118 113 106

Dostarczany w torbie transportowej

Zestaw bannerowy Szerokość od 100 do 200 cm Wysokość 85 cm

Łatwy do złożenia zestaw, montowany na zasadzie kilku klików do dwóch stojaków odgradzających.Zestaw zbudowany z bannera reklamowego 76 x 200 cm lub 76 x 100 cm, drukowanego jedno lub dwustronnie oraz z aluminiowej poprzeczki o średnicy 2,7 cm, zaopatrzonej w dwa chromowane karabińczyki. W skład zestawu wchodzą 2 poprzeczki o długości 2 m (składają się również do długości 1 m) z chromowanymi karabińczykami, 2 krążki do zapinania poprzeczek oraz torba transportowa.Użytkowanie wewnętrzne i zewnętrzne (miejsca osłonięte od wiatru). W przypadku użytkowania zewnętrznego, zale-camy mocowanie bannerów o długości 1 m.Stojaki i ich zakończenia do wyboru spośród szerokiej oferty stojaków Smart.

Zapoznaj się z ofertą stojaków Smart ze strony 70–71

Zestaw bannerowyjuż od

315 zł

Page 82: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com80

Wyposażenie i wystrój

Mównica Forum już od

599 złMównica Pop Up

już od

979 zł

Mównica mobilna Forum Wysokość regulowana od 105 do

145 cm Ciężar 13 kg

Lekka i estetyczna mównica Forum jest bardzo praktyczna ze względu na możli-wość regulacji jej wysokości.Blat aluminiowy w rozmiarze 48 x 36 cm. Nóżki chromowane wypo-sażone w kółeczka z blokadą. Rozstaw nóżek u postawy 62 cm. Możliwość regulacji wysokości mównicy w prze-dziale 105–145 cm.

Mównica Forum Ref. 7129 599 zł

Mównica mobilna Agora Wysokość regulowana od 105 do 145 cm Ciężar 13 kg

Nowoczesny, oryginalny design! Możliwość wyklejenia logo na osłonie mównicy.Blaty ze szkła hartowanego z możli-wością regulacji wysokości. Górny blat w rozmiarze 48 x 36 cm, dolny blat w kształcie rogalika o długości 50 cm i szerokości 26 cm. Nóżki chromowane wyposażone w kó łecz ka z blokadą. Rozstaw nóżek u postawy 62 cm. Półprzezroczysta osłona z tworzywa sztucznego w kolorze szarym.

Mównica Agora Ref. 7128 1292 zł

Stolik mobilny Agora Wysokość regulowana od 105 do 145 cm Ciężar 13 kg

Nowoczesny, oryginalny design!Razem z mównicą Agora tworzy zestaw produktów o tym samym wzornictwie. Blaty ze szkła harto-wanego z możliwością regulacji wysokości. Górny blat okrągły o śred-nicy 40 cm, blat dolny w kształcie rogalika o długości 50 cm i szero-kości 26 cm. Nóżki chromowane wyposażone w kó łecz ka z blokadą. Półprzezroczysta os łona z two-rzywa sztucznego w kolorze szarym. Dostarczane w zestawie do montażu. Szerokość 62 cm. Długość 62 cm. Ciężar 13 kg.Produkt w 100% recyklingowany.

Stolik Agora Ref. 7095 1375 zł

Mównica Agorajuż od

1292 zł

Mównica Pop Up Wysokość 120 cm Ciężar 3,9 kg

Lekka i składana, mównica Pop up wygodna w transporcie i użytkowaniu!Mównica rozkładana bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Stelaż aluminiowy, pulpit wykonany z płyty Plexiglas®. Dostarczana z torbą transportową i małą lampką. Grubość pulpitu: 6 mm. Szerokość 49 cm, długość 120 cm. Użytkowanie zewnętrzne i wewnętrzne

Mównica Pop Up Ref. 86250 979 zł

Mównica mobilna Agora Wysokość regulowana od 105 do 145 cm Wysokość regulowana od 105 do 145 cm Ciężar 13 kg

Nowoczesny, oryginalny design! Możliwość wyklejenia logo na osłonie mównicy.Blaty ze szkła hartowanego z możli-wością regulacji wysokości. Górny blat w rozmiarze 48 x 36 cm, dolny blat w kształcie rogalika o długości 50 cm i szerokości 26 cm. Nóżki chromowane wyposażone w kó łecz ka z blokadą. Rozstaw nóżek u postawy 62 cm. Półprzezroczysta osłona z tworzywa sztucznego w kolorze szarym.

Mównica Agora

Mównica Agora

1292 zł

979 zł

Lekka i estetyczna mównica Forum jest bardzo praktyczna ze względu na możli-

Blat aluminiowy w rozmiarze 48 x 36 cm. Nóżki chromowane wypo-sażone w kółeczka z blokadą. Rozstaw nóżek u postawy 62 cm. Możliwość regulacji wysokości mównicy w prze-

599 zł

Mównice

Page 83: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

81

40 cm

1 m

1 m

Wyposażenie i wystrój

Podium konferencyjne Modułowe i składane Użytkowanie wewnętrzne Wysokość 30 cm Podest 100 x 100 cm Dopuszczalne obciążenie 500 kg/m²

Praktyczne, moduł 1 m² montowane w czasie nieprzekraczającym 1 minuty.Konstrukcja ze stali lakierowanej, podłoga ze sklejki. Rozmiar: 100 x 100 x 30 cm. Możliwość łączenia modułów ze sobą przy użyciu aluminiowych klip-sów, dostarczanych w zestawie przy zakupie podium w rozmiarze 9 m² i większym. Podium testowane dla obciążenia 500 kg/m². Łatwe magazynowanie. W opcji dodatkowej: wózek transportowy.

Stalowa konstrukcjaWózek transportowy Konstrukcja złożonaWózek transportowy

1 m

Obciążenie

500kg/m2

Ref. Oznaczenie Cena

85553 Podium konferencyjne – moduł 1 m2 755

85554Zestaw podium konferencyjnego 9 m2 + wózek

7999

Podium Pop Up Użytkowanie wewnętrzne Dopuszczalne obciążenie 750 kg/m2

Wysokość 40 cmSolidne, lekkie i łatwe w transporcie. Podium Pop Up rozkłada się czasie nieprzekraczającym 1 minuty!Wykonane z konstrukcji aluminiowej i sklejki 18 mm z powłoką antypoślizgową. Rozmiar 1 modułu: 100 x 100 x 40 cm. Ciężar 1 modułu 15 kg. Wózek transportowy w opcji dodatkowej.

Obciążenie

750kg/m2

Wyposażenie i wystrój

Ref. Oznaczenie Cena86234 Podium Pop Up 4 m² + wózek 394286232 Wózek 86686235 Stopień 1 m² (wys. 20 cm) 735

862378 zaczepów do mocowania osłony (falbany)

58

86238 4 stopki poziomujące 1386239 4 łączniki 72

Podium Pop Up

Podium Pop Upjuż od

3942 zł

Rozciągnij, postaw, zablokuj:montaż gotowy!

Page 84: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com82

Wyposażenie i wystrój

Ref. Oznaczenie Cena230 Kratka 180 x 120 cm 443

229 Kratka 150 x 150 cm 519

231 Stojak Modulexpo 186

Stopka System łączenia

Wykorzystaj kratkido ekspozycji

Twoich produktów

Kratki Modulexpo Wysokość 200 cm Szerokość od 120 do 150 cm Oczka 5 x 5 cm lub 5 x 10 cm

Kratki mocowane do stalowych podstaw. Możliwość łączenia różnych kratek, pod różnym kątem.Kratki z drutu 50 x 50 x 5 mm w rozmiarze 150 x 150 cm lub z drutu 100 x 50 x 5 mm w rozmiarze 180 x 120 cm. Kratki stalowe, malowane proszkowo na kolor czarny. Stalowy stojak do kratek na podstawie 30 x 30 cm, malowany na kolor czarny.

40

Kratka Easy Expo Wysokość 180 cm Szerokość 120 cm Oczka 5 x 5 cm

Ruchome kratki z drutu 50 x 50 x 5 mm, rama z drutu 10 mm. Rozmiar: 180 x 120 cm. Łączenie kratek przy pomocy kołków. Po złączeniu kratki pozostają ruchome. Nóżki przyspawane do kratki. Wykończenie: malowanie proszkowe, kolor czarny, RAL 9005.

Kratka Easy Expo Ref. 234 595 zł

40

Kratka Eco Wysokość 180 cm Szerokość 120 cm Oczka 20 x 5 cm

Ruchome kratki z drutu 200 x 50 x 5 mm, rama z drutu 10 mm. Rozmiar: 180 x 120 cm. Łączenie kratek przy pomocy dostarczanych złączek. Po złączeniu kratki pozostają nadal ruchome. Wykończenie: ocynk.

Kratka Eco Ref. 41939 420 zł

40

Stojak Modulexpo już od

186 zł

Kratka Easy Expo już od

595 zł

Kratki wystawiennicze

Page 85: Katalog 2013

Super ofertaProdukt Jakość Cena

83Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Eksponuj w niskiej cenie

Optymalna kratownica 200 x 50 x 5 mm

Łączniki wyposażone w śruby

motylkowe

Rama wykonana z ruryStopki

syntetyczne Skrzydełkowy system nóżek

Nóżki

Łączniki na śrubie motylkowej

Kratka Labelexpo Wysokość 200 cm Szerokość 100 cm Oczka 20 x 5 cm

Kratka stalowa lakierowana termicznie na kolor czarny, łączona przy pomocy łączników skręcanych śrubą motylkową.Zestaw kratek mocowany na specjalnych nóżkach zapewniających ich stabilność. Ramy kratek wyposa-żone w stopki syntetyczne zapobiegające powstawaniu rys na podłożu.Szerokość 100 cm, wysokość 200 cm, oczko kratki 20 x 5 mm.Kratka sprzedawana w parach, bez nóżek. Nóżki w opcji dodatkowej. Każda kratka jest dostarczana z 1 łącznikiem.

Ref. Oznaczenie 2 szt. 10 szt. + 40 szt.85542 Kratka Labelexpo 299 228 21185543 Para nóżek Labelexpo 65 62 5985544 Łącznik Labelexpo 12 11 10

40

Kratka Labelexpojuż od

211 zł

Page 86: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com84

Wyposażenie i wystrój

Flipchart mobilny Star Powierzchnia 0,7 m2

Na kółkachPowierzchnia suchościeralno-magnetyczna lakierowana.Rama i podstawa jezdna w kolorze popielatym (połysk). Kółka z systemem blokowania. Flipchart dostarczany w zestawie z akcesoriami: wymienne plastikowe narożniki (5 kolorów), blok gładki, komplet markerów, holder na markery, czyścik oraz magnesy.

Flipchart mobilny Star Ref. 85781 666 zł

Eurochart Powierzchnia 0,66 m2 Na stopkach

Tablica suchościeralno-magnetyczna w oprawie aluminiowej. Wymiar powierzchni 66 x 100 cm. Mocowana na trójnożnym stojaku o regulowa-nej wysokości. Maksymalna wysokość: 186 cm. Wyposażona w półkę na markery, uchwyt do zawie-szania bloków w dwóch rozstawach oraz dwa rozkła-dane ramiona do zawieszania dodatkowych plansz.

Eurochart Ref. 579 324 zł

Akcesoria do tablic i flipchartówPodstawowe, niezbędne akcesoria do tablic i flipchartów. Zestaw startowy w opakowaniu kartonowym: 4 markery, 1 płyn czyszczący 200 ml, czyścik magnetyczny, wymienne filce, magnesy. Bloki do flipchartów w rozmiarze 58 x 83 cm, 30 kar-tek A1.

Ref. Oznaczenie Cena570 Zestaw startowy 58572 Płyn do tablic 200 ml 18573 4 markery do tablic 17574 Blok gładki 20575 Blok kratka 32576 4 markery do flipchartów 17

Ekran przenośnyPrzenośny ekran idealny do projekcji slajdów. Ekran na trójnogu. Materiał biały matowy z czarnym tłem. Stojak składany, lekki i wygodny w transporcie. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Ref. Oznaczenie Cena85128 Ekran przenośny 150 x 150 cm 30685129 Ekran przenośny 175 x 175 cm 353

Ekran manualnyEkran projekcyjny dla sali o małej i średniej wielkości. Model z mechanizmem sprężynowym. Materiał biały matowy z czarnym margi-nesem w celu uzyskania lepszego kontrastu. Wysokość regulowana dzięki syste-mowi blokowania.

Ref. Oznaczenie Cena85125 Ekran ścienny 147 x 147 cm 21985126 Ekran ścienny 177 x 177 cm 27985127 Ekran ścienny 199 x 199 cm 354

Ekrany i flipcharty

Page 87: Katalog 2013

Super ofertaProdukt Jakość Cena

85Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Oznaczenie120 x 60 cm 120 x 90 cm 120 x 120 cm 120 x 180 cm

Ref. Cena Ref. Cena Ref. Cena Ref. CenaTablica korkowa 7229 208 7230 231 7120 269 7125 342Tablica tekstylna 7232 216 7233 242 7121 282 7126 369Tablica suchościeralna 7235 271 7236 335 7122 426 7127 602

Tablice moderacyjne Wysokość od 60 do 180 cm Szerokość 120 cm

Dwustronne tablice w pięciu różnych rozmiarach o powierzchni suchościeralnej, korkowej lub tekstylnej, do samodzielnego montażu, w dowolnej konfiguracji i według własnego uznania.Tablice tekstylne dostępne w pięciu kolorach: niebieskim, popielatym, zielonym, bordowym i czerwonym. Dostarczane razem z uchwytami montażowymi. Rama tablic wykonana z profilu aluminiowego, anodowana na kolor srebrny.Nóżki w 2 wysokościach 160 i 190 cm, w kolorze szarym. Kółka w opcji dodatkowej.

Ref. Oznaczenie Cena7123 Nóżka 160 cm 1217124 Nóżka 190 cm 1267399 2 kółka z hamulcem 21

Pinezki i magnesy do tablic na www.doublet.pl

Tablica moderacyjna

już od

208 zł

Możesz zestawiać kilka tablic w różnych konfiguracjach!

Page 88: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com86

Wyposażenie i wystrój Tablice ścienne

Tablica ścienna w ramie MDF Powierzchnia od 0,3 m² do 0,2 m² Użytkowanie wewnętrzne

Tablica informacyjna o powierzchni korkowej lub magnetycznej. Rama z listwy MDF w kolorze naturalnego dębu. Tablica mocowana do ściany w czterech punktach, pionowo lub poziomo do wyboru. W komplecie elementy mocujące oraz marker i 3 magnesy dla tablicy magnetycznej.

Rozmiar tablicyKorkowa Magnetyczna

Ref. Cena Ref. Cena45 x 60 cm 540 33 545 6790 x 60 cm 541 49 546 106120 x 90 cm 542 94 547 199150 x 100 cm 543 137120 x 180 cm 544 201

Tablica ścienna w ramie aluminiowej Powierzchnia od 0,3 m² do 0,2 m² Użytkowanie wewnętrzne Profil aluminiowy 23 mm

Tablica informacyjna w ramie aluminiowej o powierzchni korkowej, magnetycznej lub tekstylnej. Tablica magnetyczna z blachy lakierowanej (10 lat gwarancji). Plastikowe narożniki. Tablica mocowana do ściany w czterech punktach, pionowo lub poziomo do wyboru. W komplecie elementy mocujące oraz półka na markery w przypadku tablicy magne-tycznej. Tablica tekstylna dostępna w kolorach niebieskim, popielatym, zielonym.

Rozmiar tablicyKorkowa Magnetyczna Tekstylna

Ref. Cena Ref. Cena Ref. Cena45 x 60 cm 555 33 560 8390 x 60 cm 556 49 561 127 566 91120 x 90 cm 557 94 562 203 567 178150 x 100 cm 558 137 563 280 568 298120 x 180 cm 559 201 564 419 569 346

Rozmiar tablicyKorkowa Magnetyczna Tekstylna

Ref. Cena Ref. Cena Ref. Cena90 x 60 cm 5103 114 5108 192 5113 127120 x 90 cm 5104 178 5109 271 5114 203150 x 100 cm 5105 242 5110 350 5115 346120 x 180 cm 5106 314 5111 519 5116 377

Tablica Starboard Powierzchnia od 0,3 m² do 0,2 m² Użytkowanie wewnętrzne

Profesjonalna tablica informacyjna, przeznaczona zarówno do sal dydaktycznych jak i zwy-kłych pomieszczeń biurowych.Nowoczesne wzornictwo. Tablica ścienna o powierzchni korkowej, magnetycznej lub tekstylnej (kolory: niebieski, popielaty, zielony). Rama z profilu aluminiowego i wymienne narożniki plastikowe w 5 kolorach: grafit, popiel, niebieski, czerwony i zielony. Dodatkowe zawieszki na blok lub klucze. W komplecie elementy mocu-jące. Tablica pakowana w pudełko kartonowe.

Elementy mocujące w zestawie z tablicą

Kolorowe narożniki, pinezki i uchwyty w zestawie

Page 89: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

Wyposażenie i wystrój

87

Gabloty wewnętrzne

Gablota z przesuwnymi drzwiami Powierzchnia od 0,6 m² do 1,25 m²

Gablota z trzema różnymi powierzchniami do wyboru: korkową, lakierowaną o właściwościach magnetycznych, tekstylną.Przeznaczona do użytku wewnątrz budynków. Rama gabloty wyko-nana z profilu aluminiowego, anodowana na kolor srebrny oraz wykoń-czona plastikowymi, popielatymi narożnikami. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Gablota zamykana na kluczyk. Grubość gabloty 4,5 cm. Ciężar od 10 do 23 kg, w zależności od rozmiaru i rodzaju gabloty.

RozmiarKorkowa Magnetyczna Tekstylna

Ref. Cena Ref. Cena Ref. Cena

70 x 97 cm 85936 601 85939 637 85942 60570 x 141 cm 85937 741 85940 819 85943 765101 x 141 cm 85938 850 85941 913 85944 857

Gablota aluminiowa FX Powierzchnia od 0,5 m² do 2,16 m² Profil aluminiowy 23 mm

Gablota zamykana do zawieszenia w pionie lub poziomie.Wykonana z profilu aluminiowego FX. Drzwiczki z plexi zamykane na zamek imbusowy. Powierzchnia korkowa, magnetyczna lub tekstylna (kolory: nie-bieski, popielaty, zielony). W komplecie akcesoria do montażu. Przy wymiarze 120 x 180 cm podwójne drzwi otwierane są na bok.

Rozmiar gablotyKorkowa Tekstylna Magnetyczna

Ref. Cena Ref. Cena Ref. Cena90 x 60 cm 7134 369 7140 489 7137 502120 x 90 cm 7135 570 7141 704 7138 746120 x 180 cm 7251 803 7252 812 7253 903

Gablota uniwersalna Powierzchnia od 0,5 m² do 2,16 m²

Zamykana gablota o wzmocnionej konstrukcji i zaokrąglonych narożnikach do zawieszenia w pionie lub w poziomie. Wykonana z profilu aluminiowego, a narożniki z poliwęglanu imitującego alumi-nium. Drzwiczki z plexi zamykane na zamek imbusowy, tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Powierzchnia korkowa, tekstylna (kolory: niebieski, popielaty, zielony) lub magnetyczna. W komplecie elementy mocujące.

Rozmiar gablotyKorkowa Tekstylna Magnetyczna

Ref. Cena Ref. Cena Ref. Cena90 x 60 cm 7254 394 7257 405 7260 428120 x 90 cm 7255 561 7258 598 7261 624150 x 100 cm 7256 678 7259 741 7262 788

Gablota na puchary i sztandary na www.doublet.pl

Gablota już od

369 zł

Page 90: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com88

Wyposażenie i wystrój

Gablota wodoszczelna – możliwość zastosowania produktu na zewnątrz budynków

Ref. Rozmiar Cena 85782 100 x 70 cm 137285783 150 x 100 cm 211585784 200 x 100 cm / dwudzielna 2992

Gablota stojąca Standard Powierzchnia od 0,7 m² do 2 m² Użytkowanie zewnętrzne

Prosta, funkcjonalna, estetyczna gablota zewnętrzna. Gablota zewnętrzna wykonana z profili aluminiowych mocowana na stalowych nogach jedno lub dwustronna. Drzwiczki otwierane na bok lub do góry. Szyby ze szkła hartowanego lub tzw. szyba bezpieczna. Gablota może być wolnostojąca lub z możliwością wbetonowania w podłoże. Możliwość wykonania gabloty w dowolnym rozmiarze. W tabeli podano przykła-dowe ceny dla gabloty jednostronnej wolnostojącej.

Ref. Rozmiar Cena 85788 75 x 55 cm 75985789 115 x 110 cm 89985790 115 x 175 cm 1499

Gablota ścienna Powierzchnia od 0,41 m² do 1,35 m² Użytkowanie zewnętrzne

Gablota wykonana jest z wąskiego, estetycznego profilu aluminiowego. Szyby w standardzie wykonane z plexi. Poliwęglan lub szkło harto-wane w opcji dodatkowej. Drzwiczki otwierane do góry lub na boki. Zamykana na zamek patentowy. Głębokość wewnętrzna gabloty 3 cm.

Ref. Rozmiar Cena 85785 100 x 70 cm 304985786 150 x 100 cm 394985787 200 x 100 cm / dwudzielna 4699

Gablota stojąca Super Powierzchnia od 0,7 m² do 2 m² Użytkowanie zewnętrzne

Estetyczna, okazała gablota zewnętrzna. Gablota wykonana z profili aluminiowych o szerokim, owalnym profilu, wzmoc-nionym konstrukcją stalową. Szyby ze szkła hartowanego lub tzw. szyba bez-pieczna. Gablota do wbetonowania w podłoże. Możliwość wykonania gabloty w dowolnym rozmiarze. W tabeli podano przykła-dowe ceny dla gabloty jednostronnej wolnostojącej.

Gabloty zewnętrzne

Gablota Superjuż od

3049 zł

Page 91: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

Wyposażenie i wystrój

89

Tablice zewnętrzne

Tablice Outdoor Powierzchnia od 0,7 m² do 2 m² Wysokość 200 cm Szerokość od 70 do 100 cm

Tablice wystawowo-ekspozycyjne wykonane na stabilnej, dodatkowo wzmocnionej konstrukcji. Ścianki wykonane z profili aluminiowych wypełnionych płytą PCV. Możliwość dowolnego łączenia tablic miedzy sobą, pod różnym kątem, co pozwala na uzy-skanie zróżnicowanego układu i konfiguracji ścianek.Dwa standardowe rozmiary tablic: 70 x 100 cm i 100 x 100 cm. Nóżka o wysokości 200 cm z podstawą stalową. Podstawa z obciążeniem w opcji dodatkowej. Możliwość wykonania innych rozmiarów na zamówienie.

Ref. Oznaczenie Cena85791 Tablica Outdoor 70 x 100 cm + 2 nóżki 98985792 Tablica Outdoor 100 x 100 cm + 2 nóżki 1049

Tablica informacyjna Natura Powierzchnia od 0,92 m² Wysokość 220 cm Szerokość 114 cm

Solidna tablica drewniana, wykonana z drewna zabezpieczonego impregnatem. Podczas procesu impregnacji, środek wnika głęboko w drewno i zabezpiecza go przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. W ten sposób drewno zachowuje swoje walory surowca naturalnego i nie ulega zniszczeniu przez wiele lat. Tablica z daszkiem, jednostronna, z zamykaną gablotą i bezpieczną szybą. Rozmiar tablicy: szerokość 114 cm, wysokość 220 cm.Możliwe inne opcje tablicy: bez daszka, dwustronna, z logo wypalanym w drewnie, etc.

Tablica informacyjna Natura Ref. 7245 1358 zł

Tablica Outdoorjuż od

989 zł

Page 92: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com90

Wyposażenie i wystrój

90

Wyposażenie i wystrój Krzesła składane

Krzesło z serii 2600Wzmocniona, stalowa konstrukcja, łączona podwójnie nitami, gwarantuje dobrą stabilność krzesła. Dodatkowo, nogi krzesła wyposażone w dwa elementy łączne, które usztywniają stelaż. Nóżki wykończone stopkami wyciszającymi, zapobiega-jącymi również porysowaniu podłoża. System wypustek zamocowany po obu stronach krzesła umożliwia łączenie krzeseł w rzędy. Dzięki wycięciu w oparciu, krzesło jest bardzo poręczne w przenoszeniu i układaniu.Dostępne z oparciem i siedziskiem stalowym lakierowanym, tapicerowanym i winylowym. Krzesło: szerokość 46 cm, głębokość 52 cm, wysokość 88 cm.Siedzisko: szerokość 39 cm, głębokość 40 cm, wysokość 47 cm.

Element ułatwiający składowanie złożonych krzeseł

Solidna, wzmocniona konstrukcja

Stopki wyciszająceŚrednica rury 10/10 mm

Jeden model …

Wykorzystaj okazję!Krzesło 2600 Klasyczne

Krzesło 2600 Klasyczne Szerokość siedziska: 39 cm Użytkowanie wewnętrzne / zewnętrzne Klasa trudnopalności M1

Konstrukcja stalowa. Oparcie krzesła z polipropylenu w kolorze niebieskim, profilo-wane w celu polepszenia komfortu siedzenia. Wyposażone w elementy łączne, pozwa-lające na łączenie krzeseł w rzędzie, jedno obok drugiego.Ciężar: 4,6 kg.

Krzesło 2600 Klasyczne Ref. 26698 79 zł

Krzesło Klasycznejuż od

79 zł*ograniczona do ilości

magazynowych

WYPRZEDAŻ*

Page 93: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

Wyposażenie i wystrój

91

Krzesło Comfortjuż od

134 zł

Krzesła składane

Krzesło 2600 Comfort Szerokość siedziska: 39 cm Użytkowanie wewnętrzne Klasa trudnopalności M1

Konstrukcja stalowa malowana na kolor szary. Oparcie i siedzisko krzesła tapicero-wane czerwoną tkaniną, odporną na ścieranie (50 000 cykli). Możliwość łączenia krzeseł w rzędzie. Ciężar: 4,7 kg. Krzesła pakowane i sprzedawane po 4 sztuki.

Oznaczenie Ref. 4 szt. 52 szt. + 100 szt.Krzesło 2600 Comfort 85834 151 139 134

Krzesło 2600 Comfort Tapicerowane Szerokość siedziska: 39 cm Użytkowanie wewnętrzne Klasa trudnopalności M1

Oparcie i siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną w klasie trudno zapalności M1, odporną na ścieranie (50 000 cykli). Konstrukcja w kolorze czarnym. Ciężar: 4,29 kg.

Czerwony Bordowy

Dostępne kolory

Zielony ciemny

Niebieski ciemny

Niebieski SzaryZielony jasny

Czarny

Krzesło 2600 Comfort Winylowe Szerokość siedziska: 39 cm Użytkowanie wewnętrzne Klasa trudnopalności M1

Oparcie i siedzisko krzesła tapicerowane materiałem winylowym w klasie trudno zapalności M1. Konstrukcja w kolorze czarnym. Ciężar: 4,29 kg.

Dostępne kolory

Czerwony BordowyZielony ciemny

Niebieski ciemny

Niebieski SzaryZielony jasny

Czarny

… różne wykończenia

Ref. Oznaczenie 1 szt. 120 szt.86253 Krzesło 2600 tapicerowane czerwone

241 219

86254 Krzesło 2600 tapicerowane bordowe

86255 Krzesło 2600 tapicerowane zielone ciemne

86256 Krzesło 2600 tapicerowane zielone jasne

86257 Krzesło 2600 tapicerowane niebieskie ciemne

86258 Krzesło 2600 tapicerowane niebieskie

86259 Krzesło 2600 tapicerowane szare

86260 Krzesło 2600 tapicerowane czarne

Ref. Oznaczenie 1 szt. 120 szt.86261 Krzesło 2600 winylowe czerwone

283 257

86262 Krzesło 2600 winylowe bordowe

86263 Krzesło 2600 winylowe zielone ciemne

86264 Krzesło 2600 winylowe zielone jasne

86265 Krzesło 2600 winylowe niebieskie ciemne

86266 Krzesło 2600 winylowe niebieskie

86267 Krzesło 2600 winylowe szare

86268 Krzesło 2600 winylowe czarne

Page 94: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com92

Wyposażenie i wystrój

Krzesło 2700 już od

76 zł

Krzesło Jawa już od

72 zł

Krzesło Duralight już od

91 zł

Krzesło 2700

76 złKrzesło 2700

Szerokość siedziska: 39 cm Użytkowanie wewnętrzne / zewnętrzne Krzesło metalowe, niepalne

Solidne, poręczne, przeznaczone do intensywnego użytkowania.Konstrukcja, siedzisko i oparcie stalowe, lakierowane na kolor szary lub czarny. Krzesło przystosowane do łączenia w rzędzie dzięki dwóm specjalnym łącznikom. Klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny.Krzesło złożone: szerokość 48 cm, wysokość 11 cm, długość 96 cm.Krzesło rozłożone: szerokość 48 cm, głębokość 51 cm, wysokość 75 cm.Siedzisko: szerokość 39 cm, głębokość 40 cm, wysokość 45 cm.Ciężar: 4,3 kg. Krzesła pakowane i sprzedawane po 4 sztuki.

Ref. Oznaczenie 4 szt. 52 szt. + 104 szt.26700 Krzesło 2700 czarne

92 81 7685392 Krzesło 2700 szare

Ref. Oznaczenie 4 szt. 52 szt. + 100 szt.75046 Krzesło Duralight Standard 109 102 91

Krzesło Duralight Standard Szerokość siedziska: 47 cm Użytkowanie wewnętrzne / zewnętrzne Klasa trudnopalności M4

Wygodne i wytrzymałe!Krzesło wykonane PEHD (polietylen o wysokiej gęstości). Uchwyt do trzymania na zewnętrznej stronie oparcia ułatwia przenoszenie i ustawianie krzeseł. Konstrukcja stalowa lakierowana na kolor szary, wyposażone w stopki wyciszające.Krzesło rozłożone: szerokość 47 cm, głębokość 54,8 cm, wysokość 84,8 cm.Krzesła pakowane i sprzedawane po 4 sztuki.

Krzesło Jawa Szerokość siedziska: 40 cm Użytkowanie wewnętrzne Klasa trudnopalności M4

Eleganckie i wygodne. Konstrukcja ze stali chromowanej wzmocniona poziomą poprzeczką. Siedzenie i oparcie krzesła miękkie, pokryte materiałem winylowym. Kolor czarny.Krzesło: szerokość 45 cm, głębokość 49 cm, wysokość 79 cm, ciężar 5,2 kg.Siedzisko: szerokość 40 cm, głębokość 40 cm, wysokość 40 cm.Krzesła pakowane i sprzedawane po 4 sztuki.

Ref. Oznaczenie 4 szt. 52 szt. + 152 szt.69776 Krzesło Jawa 85 76 72

DOSTĘPNE KOLORY

Czarny Szary

Krzesła składane

Zobacz wózek na krzesła Duralight na stronie 102

Odkryj pełną gamę naszych produktów na

Krzesło Duralight

91 zł

Ref.75046

Krzesło Duralight Standard Szerokość siedziska: 47 cm Użytkowanie wewnętrzne / zewnętrzne Klasa trudnopalności M4

Wygodne i wytrzymałe!Krzesło wykonane PEHD (polietylen o wysokiej gęstości). Uchwyt do trzymania na zewnętrznej stronie oparcia ułatwia przenoszenie i ustawianie krzeseł. Konstrukcja stalowa lakierowana na kolor szary, wyposażone w stopki wyciszające.Krzesło rozłożone: szerokość 47 cm, głębokość 54,8 cm, wysokość 84,8 cm.Krzesła pakowane i sprzedawane po 4 sztuki.

Page 95: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiWycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wykorzystaj okazję!

93

Lekkie i zgrabne krzesło 2200

Niebieski Bordowy

Dostępne kolory

Antracytowy Czekoladowy Jasny szary

Krzesło 2200 Szerokość siedziska: 49 cm Użytkowanie wewnętrzne Klasa trudnopalności M4, M3

Optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej: przy odpowiednim ułożeniu, 30 krzeseł zajmuje przestrzeń o długości 1 m.Wykonane z polipropylenu o wysokiej gęstości. Wgłębienie w oparciu ułatwiające przenoszenie krzesła. Konstrukcja stalowa lakierowana na kolor szary, wzmocniona poziomą poprzeczką.Krzesło złożone: szerokość 44 cm, wysokość 7 cm, długość 98 cm.Krzesło rozłożone: szerokość 44 cm, głębokość 47 cm, wysokość 84 cm.Rozmiar siedziska: szerokość 49 cm, głębokość 39 cm, wysokość 47 cm.Krzesła pakowane i sprzedawane po 8 sztuk.

43

Krzesło 2200już od

49 zł

Ref. Oznaczenie 8 szt. 56 szt. + 96 szt.1190 Krzesło 2200 M4 niebieskie

64 57 491192 Krzesło 2200 M4 bordowe

1194 Krzesło 2200 M4 antracytowe

1196 Krzesło 2200 M4 czekoladowe

85851 Krzesło 2200 M4 szare

Ref. Oznaczenie 8 szt. 56 szt. + 96 szt.1191 Krzesło 2200 M3 niebieskie

109 99 891193 Krzesło 2200 M3 bordowe

1195 Krzesło 2200 M3 antracytowe

1197 Krzesło 2200 M3 czekoladowe

85852 Krzesło 2200 M3 szare

Ergonomiczne oparcie i siedzisko

Poprzeczka zabezpieczająca przed

rozsunięciem nóżek

Ożebrowanie krzesła

Konstrukcja zapewniająca

precyzyjne układanie

krzeseł w stos

Stopkawyciszająca

Page 96: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com94

Wyposażenie i wystrój

Ławka Colectiva już od

343 zł

Ławka Duralight II już od

129 zł

Ławka Kermesse już od

79 zł Ławka Kermesse Pojemność od 4 do 5 osób Długość 200 i 220 cm

Idealna ławka na festyny, pikniki, spotkania i imprezy plenerowe.Ławka składana, wykonana z drewna sosnowego, malowana lakierem bezbarw-nym. Stelaż metalowy, malowany w standardzie na kolor zielony.Pakowanie jednostkowe.

Ławka Duralight II Pojemność 3 osoby Długość 175 cm

Praktyczna lekka, a zarazem bardzo wytrzymała ławka.Ławka składana. Konstrukcja stalowa 29 x 1,4 mm lakierowana na kolor szary. Wykonana z tworzywa PEHD o grubości 40 mm.Konstrukcja wyposażona w elementy blokujące samoczynne składanie nóżek.Długość 175 cm, szerokość 23 cm, wysokość 46 cm, ciężar 9 kg.Ławka pakowana po 12 sztuk. Ref. 86929 129 zł

Ławka Colectiva Pojemność od 2 do 5 osób Długość od 120 do 240 cm

Ławki przeznaczone do szkół, szatni, pomieszczeń socjalnych.Konstrukcja umożliwiająca składanie ławek w stos, jedna na drugiej. Stalowy, solidny stelaż gwarantujący długotrwałe użytkowanie, lakierowany na kolor kasz-tanowy. Trzy listwy wykonane z lakierowanego litego drewna sosnowego. Dostępna w czterech szerokościach:• dla 2 osób: długość 120 cm, szerokość 37 cm, wysokość 45 cm, ciężar 7 kg;• dla 3 osób: długość 150 cm, szerokość 37 cm, wysokość 45 cm, ciężar 10 kg;• dla 4 osób: długość 200 cm, szerokość 37 cm, wysokość 45 cm, ciężar 12 kg;• dla 5 osób: długość 240 cm, szerokość 37 cm, wysokość 45 cm, ciężar 15 kg.Ławka pakowana i sprzedawana po 4 sztuki.

Ref. Oznaczenie Cena86178 Ławka Colectiva 1,20 m 34386179 Ławka Colectiva 1,50 m 44986180 Ławka Colectiva 2,0 m 51186181 Ławka Colectiva 2,40 m 643

Ref. Oznaczenie 1 szt. 10 szt. 25 szt. 50 szt.1025 Ławka Kermesse 25 x 220 cm 120 99 87 79

*ograniczona do ilości magazynowych

WYPRZEDAŻ*

Ławki

Page 97: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

95

Wyposażenie i wystrój

Stół Kermesse już od

159 zł

Stoły i ławki Kermesse Pojemność od 8 do 10 osób Długość 200 i 220 cm

Stoły i ławki piknikowe, niezastąpione na czas imprez plenerowych! Wygodne składowanie, łatwy i szybki montaż.Stoły i ławki piknikowe wyposażone w składany stelaż stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie na kolor zielony. Nóżki wzmocnione specjalnymi zastrzałami. Blaty stołów i ławek wykonane z dwukrotnie lakierowanego drewna sosnowego o grubości 2,7 cm. Od spodu wyposażone w specjalny zatrzask, który po ich rozłożeniu, zabezpiecza je przed niepożądanym złożeniem.W opcji dodatkowej stopki filcowe, przydatne w czasie użytkowania stołów i ławek wewnątrz pomieszczeń.Ilość zestawów mieszczących się na palecie w rozmiarze 220/200 x 120 x 135 cm: 18 zestawów dla stołów i ławek o szerokości 50 cm, 16 zestawów dla stołów i ławek o sze-rokości 70 cm, 8 zestawów dla stołów i ławek o szerokości 80 cm.

Komplet 12 podkładek Ref. 85850 9 zł

Produkt idealny na festyny i letnie pikniki!

Stoły i ławki Kermesse 220 cm

Ref. Oznaczenie Ciężar 1 szt. 18 szt. 36 szt. + 54 szt.1201 Stół 50 x 220 cm 21 kg 215 195 179 159

1202 Stół 70 x 220 cm 25 kg 234 208 202 185

1203 Stół 80 x 220 cm 29,5 kg 270 240 233 213

1025 Ławka 25 x 220 cm 12,5 kg 110 99 87 75

Zestaw Kermesse 220 cm

Ref. Oznaczenie 1 szt. 18 szt. 36 szt. + 54 szt.

1205 Zestaw stół 50 x 220 cm + 2 ławki 399 367 338 309

85648 Zestaw stół 50 x 220 cm + 2 ławki 447 399 369 345

85157 Zestaw stół 50 x 220 cm + 2 ławki 483 431 400 375

Zestawy piknikowe

Stelaż z kątownika zimnogiętego

Blat stołu o grubości

27 mm

Zielony kolor stelaża

Zatrzask przytrzy-mujący nogi

Page 98: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com96

Wyposażenie i wystrój

Stół regulowany już od

94 złStół kwadratowy

już od

215 złStół kwadratowy

215 zł

Stół Duralight kwadratowy Pojemność 4 osoby Długość 88 cm

Stół kwadratowy wykonany z konstrukcji stalowej o bardzo wysokiej wytrzymało-ści, lakierowanej termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wycisza-jące i chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat jednoelementowy o grubości 4,5 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie.Długość 88 cm, szerokość 88 cm, wysokość 74 cm, ciężar 10,5 kg.Stoły pakowane i sprzedawane po 12 sztuk.

Stół o regulowanej wysokości Pojemność 3 osoby Długość 76 cm

Konstrukcja stalowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowana termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wyciszające i chroniące podłoże przed porysowaniem.Blat jednoelementowy o grubości 4,5 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpie-czony przed promieniowaniem UV. Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie.Długość 76 cm, szerokość 75 cm, wysokość 34 – 74 cm, ciężar 5 kg.

Taboret Duralight Wysokość siedziska 74 cm Wysokość całkowita 95 cm

Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa PEHD, konstrukcja stalowa lakierowana na kolor szary. Taboret składany, łatwy do ułożenia i magazynowania. Wyposażony w poręczny uchwyt do przenoszenia, umiejscowiony w siedzisku.

Taboret Duralight Ref. 86252 243 zł

Ref. Oznaczenie 1 szt. 12 szt. 24 szt. 72 szt.82942 Stół o regulowanej wysokości 117 105 98 94

Ref. Oznaczenie 1 szt. 12 szt. 24 szt. 72 szt.85859 Stół Duralight kwadratowy 272 236 222 215

Stół Gueridon Duralight Pojemność 2 osoby Średnica 81 cm

Stół okrągły gueridon wykonany z konstrukcji stalowej o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowanej termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wyciszające i chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat jedno-elementowy o grubości 4,5 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed pro-mieniowaniem UV. Średnica 81 cm, wysokość 110 cm, ciężar 8,2 kg.

Stół Gueridon Duralight Ref. 85857 237 zł

Stół Gueridon wraz z taboretem

Stoły i krzesła Duralight

Page 99: Katalog 2013

Super ofertaProdukt Jakość Cena

97Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Najbardziej wytrzymały stół

Z G O D N E

S T O Ł Y

Z DYREKTYWĄ

RoHS

Stół Duralight Pojemność 8 osób Długość 183 cm

Konstrukcja stalowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowana termicznie na kolor szary. Nogi stołu wzmocnione dodatkowo dwoma zastrzałami dla lepszej stabilności. Nóżki wypo-sażone w stopki wyciszające i chroniące podłoże przed porysowaniem.Blat jednoelementowy o grubości 4,5 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Wzmocnione rogi stołu. Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie.Stoły pakowane i sprzedawane po 12 sztuk. Długość 183 cm, szerokość 76 cm, wysokość 74 cm, ciężar 14 kg.

Ref. Oznaczenie 1 szt. 12 szt. 24 szt. 96 szt.81631 Stół Duralight 291 252 238 229

Stabilna, wzmocnionakonstrukcja stołu

Wzmocnione rogigwarantujące

długie użytkowanie

Odporność na odkształcenia blatu

2 poprzeczki centralnegwarantujące

sztywność blatu

Blat o wysokiej wytrzymałości

Solidnestopki wycisza-

jące

?????????????????????????

Możliwość znakowaniaMożliwość

Polecany z krzesłami 2200 w kolorze szarym

ze str. 93

Stół Duralightjuż od

229 zł

Page 100: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com98

Wyposażenie i wystrój

Stół dla 6 osób już od

233 zł

Stół dla 8 osób już od

349 zł

Stół dla 10 osób już od

572 zł

Odkryj pełną gamę naszych produktów na

Z G O D N E

S T O Ł Y

Z DYREKTYWĄ

RoHS

Stół okrągły Duralight 122 cm Pojemność 6 osób Średnica 122 cm

Konstrukcja stalowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowana termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wyciszające i chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat jednoelementowy o grubości 4,5 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie.Średnica 122 cm, wysokość 74 cm, ciężar 12 kg.Stoły pakowane i sprzedawane po 12 sztuk.

Ref. Oznaczenie 1 szt. 12 szt. 24 szt. 72 szt.81633 Stół okrągły 122 cm 299 259 241 233

Stół okrągły Duralight 152 cm Pojemność 8 osób Średnica 152 cm

Konstrukcja stalowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowana termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wyciszające i chroniące podłoże przed porysowa-niem. Blat jednoelementowy o grubości 5,2 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie.Średnica 152 cm, wysokość 74 cm, ciężar 18 kg.Stoły pakowane i sprzedawane po 18 sztuk.

Ref. Oznaczenie 1 szt. 12 szt. 24 szt. 72 szt.81634 Stół okrągły 152 cm 433 385 361 349

Stół okrągły Duralight 180 cm Pojemność 10 osób Średnica 180 cm

Konstrukcja stalowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowana termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wyciszające i chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat jednoelementowy o grubości 5,2 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie.Średnica 180 cm, wysokość 74 cm, ciężar 32 kg. Stoły pakowane i sprzedawane po 12 sztuk.

Ref. Oznaczenie 1 szt. 12 szt. 24 szt. 72 szt.86092 Stół okrągły 180 cm 699 630 591 572

Dyrektywa RoHSDyrektywa unijna ROHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances In electrical al and electronic equipment) dąży do ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych takich jak ołów, rtęć, sześciowartościowy chrom … w produktach przeznaczonych do domowego użytkowania.

Dyrektywa unijna ROHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances In electrical al and electronic equipment) dąży do ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych takich jak ołów, rtęć, sześciowartościowy chrom … w produktach przeznaczonych do domowego użytkowania.

Stoły Duralight

Page 101: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

Wyposażenie i wystrój

99

Stół dla 8 osób już od

399 zł

Stół dla 6 osób już od

216 złStół dla 4 osób

już od

156 zł

Z G O D N E

S T O Ł Y

Z DYREKTYWĄ

RoHS

Ref. Oznaczenie 1 szt. 12 szt. 24 szt. 72 szt.85858 Stół prostokątny 198 cm 485 441 413 399

Ref. Oznaczenie 1 szt. 12 szt. 24 szt. 72 szt.81632 Stół prostokątny 244 cm 389 319 292 281

Stół dla 8 osób

Ref. Oznaczenie 1 szt. 12 szt. 24 szt. 72 szt.81630 Stół prostokątny 122 cm 213 174 163 156

Stół Duralight 122 cm Pojemność 4 osoby Długość 122 cm

Stół prostokątny wykonany z konstrukcji stalowej o bardzo wysokiej wytrzymało-ści, lakierowanej termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wycisza-jące i chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat jednoelementowy o grubości 4,5 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie. Długość 122 cm, szerokość 61 cm, wysokość 74 cm, ciężar 9 kg.Stoły pakowane i sprzedawane po 18 sztuk.

Ref. Oznaczenie 1 szt. 12 szt. 24 szt. 72 szt.29900 Stół prostokątny 152 cm 282 241 224 216

Stół Duralight 152 cm Pojemność 6 osób Długość 152 cm

Stół prostokątny wykonany z konstrukcji stalowej o bardzo wysokiej wytrzymało-ści, lakierowanej termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wycisza-jące i chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat jednoelementowy o grubości 4,5 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV.Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie.Długość 152 cm, szerokość 76 cm, wysokość 74 cm, ciężar 12 kg.Stoły pakowane i sprzedawane po 18 sztuk.

Stół Duralight 198 cm Pojemność 8 osób Długość 198 cm

Stół prostokątny wykonany z konstrukcji stalowej o bardzo wysokiej wytrzymało-ści, lakierowanej termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wycisza-jące i chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat jednoelementowy o grubości 4,5 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie.Długość 198 cm, szerokość 90,5 cm, wysokość 74 cm, ciężar 17,8 kg.Stoły pakowane i sprzedawane po 12 sztuk.

Stół Duralight 244 cm Pojemność 10 osób Długość 244 cm

Stół kwadratowy wykonany z konstrukcji stalowej o bardzo wysokiej wytrzymało-ści, lakierowanej termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wycisza-jące i chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat jednoelementowy o grubości 5,2 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV.Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie. Długość 244 cm, szerokość 76 cm, wysokość 74 cm, ciężar 19 kg.Stoły pakowane i sprzedawane po 12 sztuk.

Stoły Duralight

Stół dla 10 osób już od

281 zł

Page 102: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com100

Wyposażenie i wystrój

Ref. Oznaczenie 5 szt. 20 szt. + 40 szt.86176 Stół Bankiet 152 cm 284 267 25886177 Stół Bankiet 183 cm 486 455 439

Ref. Oznaczenie 5 szt. 20 szt. + 40 szt.86175 Stół Bankiet 183 cm 287 269 260

Specjalny mechanizm zabezpieczający przed

samoczynnym składaniem się nóg stołu

Stelaż stołu – rurki stalowe

o średnicy 25,4 mm

Stół Bankiet prostokątny Pojemność 8 osób Długość 183 cm

Funkcjonalny stół na wiele okazji!Konstrukcja ze stali lakierowanej termicznie na kolor szary matowy. Wykonana z rur stalowych o średnicy 25,4 mm i grubości 2 mm. Stalowe zastrzały blokujące nogi i zabezpieczające je przed samoczynnym składaniem się. Stopki solidne, wyciszające.Blat ze sklejki. Kanty zakończone czarną okleiną z PCV. Kolor kasztanowy.Grubość blatu: 18 mm. Długość 183 cm, szerokość 76 cm, wysokość 75 cm, ciężar 27,5 kg. Stoły pakowane i sprzedawane po 5 sztuk.

Stół Bankiet okrągły Pojemność od 8 do 10 osób Średnica 152 i 183 cm

Konstrukcja ze stali lakierowanej termicznie na kolor szary matowy. Wykonana z rur stalowych o średnicy 25,4 mm i grubości 2 mm. Stalowe zastrzały blokujące nogi i zabez-pieczające je przed samoczynnym składaniem się. Stopki solidne, wyciszające.Blat ze sklejki. Kanty zakończone czarną okleiną z PCV.Kolor kasztanowy.Dostępny w dwóch rozmiarach:Stół dla 8 osób: średnica 152 cm, wysokość 75 cm, ciężar 27,5 kg,Stół dla 10 osób: średnica 183 cm, wysokość 75 cm, ciężar 37 kg.Stoły pakowane i sprzedawane po 5 sztuk.

Stoły

Stół bankietowy prostokątny lub okrągły

Stół dla 8 osób już od

260 zł

Stół Bankiet prostokątny Pojemność 8 osób Długość 183 cm

Funkcjonalny stół na wiele okazji!

lub okrągły260 zł

Konstrukcja stalowa

ø 25,4 x 1,5 mm

Odporny blat podwójnie

lakierowany.

Ochronna okleina z PCV

Blokada nóg stołu

Solidne stopki o dużej wytrzymałości

Page 103: Katalog 2013

Stół prostokątnyjuż od

363 zł

Super ofertaProdukt Jakość Cena

101Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Stół konferencyjny ze składanymi nogami!

regulowane stopki

ochronna okleina PCV

dwustronnie melaminowany blat

Stoły Domino Prostokąt, trapez, półowal Wysokość 72,5 cm Szerokość 135 cm

Trzy typowe stoły w kształcie prostokąta, trapezu oraz półowalu pozwalają na ich swo-bodne ustawianie oraz szybką zmianę aranżacji pomieszczenia!Elegancki i funkcjonalny system do wyposażania sal konferencyjnych oraz miejsc spotkań.Trzy typowe stoły w kształcie prostokąta, trapezu i półowalu pozwalają na ich swobodne ustawianie oraz szybką zmianę aranżacji pomieszczenia.Składane nogi z powłoką chromowaną zaopatrzone w regulowane stopki pozwa-lające na dopasowanie stołu do podłoża.Blat wykonany z wysokiej jakości płyty obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, wykończony 2 mm obrzeżem z PCV. Dostępny w dwóch kolorach: buk i wenge. Możliwość wyboru innego koloru przy dużych zamówieniach. Wysokość 72,5 cm.

Buk Wenge Oznaczenie 1 szt. 6 szt. + 10 szt.85930 85933 Prostokąt 135 x 67,5 cm 404 377 36385931 85934 Trapez 135 x 67,5 cm 435 406 39285932 85935 Półowal 135 x 67,5 cm 435 406 392

WengeBuk

Dostępne kolory

Inne rozmiary stołów prostokątnych na www.doublet.pl

Page 104: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com102

Wyposażenie i wystrój

Akcesoria

Wózek na krzesła 2200 Maksymalne obciążenie 170 kg Długość 102 cm 4 kółka z hamulcem

Magazynuj aż do 60 krzeseł 2200 na minimum powierzchni!Konstrukcja stalowa lakierowana,o przekroju 2,8 cm, z podwójną rączką. Wyposażona w cztery obrotowe kółka z hamulcem, nie pozostawiające śladów. Pionowe słupki wózka wyjmowane, aby ułatwić załadunek krzeseł. Długość 95 cm, szerokość 47 cm, wysokość 197 cm, ciężar 19,4 kg.Pojemność: 60 krzeseł 2200. Wózek dostarczany w zestawie do montażu.

Wózek na krzesła 2200 Ref. 85860 788 zł

Wózek Medium Maksymalne obciążenie 170 kg Długość 110 cm 4 kółka z hamulcem

Pojemność: 24 krzesła 2700, 24 krzesła 2600 Komfort, 24 krzesła 2600 Klasyczne, 24 krzesła Duralight. Konstrukcja sta-lowa lakierowana o przekroju 2,8 cm, wyposażona w podwójną rączkę oraz 4 obrotowe kółka z hamulcem, nie pozo-stawiające śladów. Pionowe słupki wózka wyjmowane, aby ułatwić załadunek krze-seł. Długość 110 cm, szerokość 48 cm, wysokość 190 cm, ciężar 19,8 kg. Wózek dostarczany w zestawie do montażu.

Wózek Medium Ref. 85861 788 zł

Łącznik do krzesełZaleca się użycie 2 łączników na krzesło. Pasuje do rur o średnicy od 18 do 22 mm. Minimalne zamówie-nie: 10 sztuk.

Łącznik do krzeseł Ref. 66823 7 zł

Poprzeczka międzyrzędowaUmożliwia zachowanie odstępu pomiędzy dwoma rzędami. Zaleca się użycie 2 poprzeczek na serię około 16 krzeseł.

Poprzeczka międzyrzędowa Ref. 2437 74 zł

Wózek Uniwersalny Maksymalne obciążenie 120 kg Długość 200 cm 2 kółka z hamulcem

Umożliwia transport i magazynowanie do 50 krzeseł składanych lub układanych w stos oraz do 20 kratek ekspozycyjnych.Wykonany z czarnego kątownika. Zdejmowane uchwyty. Dostarczany w zestawie z taśmami transportowymi do spięcia krzeseł w trakcie przewożenia. Wymiary: długość 200 cm, szerokość 55 cm, wysokość 130 cm, ciężar 22 kg.

Wózek Uniwersalny Ref. 75006 799 zł

Wózek Medium Maksymalne obciążenie 170 kg Maksymalne obciążenie 170 kg Długość 110 cm Długość 110 cm 4 kółka z hamulcem 4 kółka z hamulcem

Pojemność: 24 krzesła 2700, 24 krzesła 2600 Komfort, 24 krzesła 2600 Klasyczne, 24 krzesła Duralight. Konstrukcja sta-lowa lakierowana o przekroju 2,8 cm, wyposażona w podwójną rączkę oraz 4 obrotowe kółka z hamulcem, nie pozo-stawiające śladów. Pionowe słupki wózka wyjmowane, aby ułatwić załadunek krze-seł. Długość 110 cm, szerokość 48 cm, wysokość 190 cm, ciężar 19,8 kg. Wózek dostarczany w zestawie do montażu.

Wózek Medium

Wózek Uniwersalny Maksymalne obciążenie 120 kg Długość 200 cm

Wózek mały Maksymalne obciążenie 140 kg Długość 102 cm

do transportu 48 krzeseł z serii 2200.Wykonany z kątownika lakierowanego na czarno, wyposażony w zdjemowalny uchwyt. Dostarczany w zestawie wraz z taśmą zabezpieczającą transport. Długość 102 cm, szerokość 49 cm, wysokość 140 cm.

Wózek mały Ref. 37171 271 zł

obciążenie

500kg

obciążenie

140kg

Wózek na krzesła 2200obciążenie

170kg

obciążenie

170kg

obciążenie

170kg

Wózek XL Maksymalne obciążenie 500 kg Długość 174 cm 2 kółka z hamulcem

do transportu krzeseł Java oraz krze-seł z serii 2200, 2600 i 2700.Konstrukcja stalowa lakierowana na czarno, oferująca dwa poziomy

składowania. Pojemność: do 80 krzeseł Java, 192 krzeseł

2000/2200, 96 krzeseł 2600/2700. Długość 125 cm, szerokość 174 cm, wysokość 200 cm, ciężar 80 kg. Wózek dostarczany w zestawie do montażu.

Wózek XL Ref. 75007 1366 zł

Wózki na krzesła

Wózek mały już od

271 zł

Page 105: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

Wyposażenie i wystrój

103

Wózek Maxi Maksymalne obciążenie 400 kg Długość 185 cm 2 kółka z hamulcem

Wózek o dużej pojemności. Pozwala na magazynowanie i transport do 35 sztuk blatów lub tablic. Wykonany z kątownika lakierowanego na kolor czarny. Zdejmowalne poręcze. Długość 185 cm, szerokość 93,6 cm, wysokość 125 cm, ciężar 50 kg.Wózek dostarczany w zestawie do montażu.

Wózek Maxi Ref. 52668 1390 zł

Wózek na stoły prostokątne 122 cm Maksymalne obciążenie 432 kg Długość 132 cm 4 kółka z hamulcem

Wózek z wyjmowanymi słupkami pionowymi, aby ułatwić ułożenie stołów!Wózek wykonany z rury stalowej o przekroju 2,8 cm, wyposażony w cztery obro-towe kółka z hamulcem, nie pozostawiające śladów oraz zdejmowaną rączkę.Długość 132 cm, szerokość 77 cm, wysokość 115 cm, ciężar 28,8 kg.Pojemność: do 20 stołów 122 cm. Wózek dostarczany w zestawie do montażu.

Wózek na stoły prostokątne 122 cm Ref. 85853 735 zł

132 cm

obciążenie

400kg

Wózek z rozsuwaną platformą

obciążenie

375kg obciążenie

432kg

Wózek na stoły prostokątne Maksymalne obciążenie 332 kg Długość od 202 do 254 cm 4 kółka z hamulcem

Wózek z wyjmowanymi słupkami pionowymi oraz rozsuwaną platformą, aby ułatwić ułożenie stołów! Pojemność: 18 stołów prostokątnych 244 lub 20 stołów prostokątnych 152 lub 183 cm. Długość 254 cm, szerokość 77 cm, wysokość 115 cm, ciężar 29 kg.Wózek dostarczany w zestawie do montażu.

Wózek na stoły prostokątne Ref. 85854 920 zł

Wózek na stoły okrągłe Maksymalne obciążenie 375 kg Długość 132 cm 4 kółka z hamulcem

Wózek wykonany z rury stalowej o średnicy 2,8 cm, wyposażony w cztery obro-towe kółka z hamulcem, nie pozostawiające śladów oraz zdejmowaną rączkę.Długość 132 cm, szerokość 83 cm, wysokość 102 cm, ciężar 34,2 kg.Pojemność: do 12 stołów 180, 200 cm oraz do 15 stołów 122, 152,160 cm. Wózek dostarczany w zestawie do montażu.

Wózek na stoły okrągłe Ref. 85864 927 zł

długość od 202 do 254 cm

obciążenie

332kg

Wózki na stoły

Wózek na stoły 122 cm

735 zł

Page 106: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com104

Wyposażenie i wystrój

Kaseton reklamowyWidoczna, świetlna reklamaKaseton reklamowy zbudowany jest z kilku podstawowych elementów: ramy alu-miniowej lub stalowej, wypełnienia (grafiki) oraz instalacji elektrycznej. Występuje w wersji jednostronnej montowanej do fasady, dwustronnej montowanej prosto-padle do fasady, bądź trójwymiarowej, np. kasetony typu litery przestrzenne mon-towane na budynkach.

Ref. Oznaczenie Cena6200 Kaseton reklamowy Wycena indywidualna

Informacja wizualna

Totem wypukłyNowoczesny nośnik informacji o wypukłym profilu. Bardzo łatwy montaż i demontaż, szybka wymiana informacji zabezpieczonej folią antyrefleksyjną. System kompatybilny z wieloma standardowymi wkład-kami – papierowymi, plastikowymi, laminatami, itp. Konstrukcja aluminiowa, ele-menty wykończeniowe w kolorach: matowo-srebrnym, czarnym, złotym. W ofer-cie szeroki wybór rozmiarów oraz profili (od 150 mm do 1200 mm) dostępnych w dowolnej wysokości, co pozwala na swobodne dopasowanie totemu do indy-widualnych potrzeb.

Ref. Oznaczenie Cena6201 Totem dwustronny

Wycena indywidualna6211 Totem trójstronny

Podświetlana dobrze widoczna reklama!

Nowoczesny totem z możliwością wymiany

informacji!

Page 107: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

Wyposażenie i wystrój

105

Informacja wizualna

Tabliczka na biurko Look Rozmiar 10 x 15 i 15 x 20 cm

Nowoczesna, efektowna tabliczka na biurko.Wypukły matowo-srebrny profil wykonany z anodowanego aluminium o niekon-wencjonalnym kształcie. Ochronna przeźroczysta pleksi. W tabeli podano podstawowe rozmiary. Możliwe wykonanie każdego innego żądanego rozmiaru.

System oznakowania oparty na profilu wypukłymNowatorska koncepcja modułowych nośników informacji. Kompletna gama pro-duktów w zakresie informacji wizualnej: piktogramy, tabliczki, tablice panelowe, szyldy, tablice podwieszane i podświetlane. Użytkowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

Profil wypukły Ref. 7246 Wycena indywidualna

Postaw na profil wypukły!Wybierz nowoczesny,

prosty, łatwy w obsłudze system oznakowania!

Rozmiar wydruku: A3

Totem dwustronny2 x 4 wydruki A3

Ref. Oznaczenie Cena 6203 Tabliczka Look 10 x 25 cm 1516204 Tabliczka Look 15 x 20 cm 199

Tabliczka na biurko Kangaroo Rozmiar 20 x 15, 25 x 20 cm, A4

Nowoczesna, a jednocześnie prosta forma. Wypukły matowo-srebrny profil z anodowanego aluminium. Ochronna przeźro-czysta pleksi. W tabeli podano podstawowe rozmiary. Możliwe wykonanie każdego innego żądanego rozmiaru.

Ref. Oznaczenie Cena6208 Tabliczka Kangaroo 20 x 15 cm 1556209 Tabliczka Kangaroo 25 x 20 cm 2136210 Tabliczka Kangaroo A4 246

Totem Sextan Wysokość 173 cm Szerokość 62 cm Powierzchnia ekspozycyjna 0,5 m2

Ciężar 8,9 kgEkonomiczny, wielofunkcyjny i dwustronny.Prosty design, estetyczne wykonanie totemu informacyjnego. Szybka, łatwa i ekonomiczna wymiana informacji. Totem daje możliwość ekspozycji informacji z obu stron, razem 8 dokumentów w formacie A3.

Totem Sextan Ref. 6207 1635 zł

Page 108: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com106

Wyposażenie i wystrój Informacja wizualna

Tabliczka półokrągłaNiezwykle funkcjonalny system dla informacji przydrzwiowej! Wykonana z aluminium anodowanego, wykończona zaślepkami z tworzywa sztucznego. Pozwala na łatwą, wielokrotną wymianę grafiki/tekstu bez konieczności demontażu tabliczki. Dostarczana wraz z folią antyreflek-syjną zabezpieczającą informację. Montaż do ściany za pomocą dybli i wkrętów (w komplecie). Kolory: srebrny i złoty anodowany.

Tabliczka modułowaKlasyczny system modułowy pozwalający na łatwą i szybką aktualizację informacji! Przydrzwiowa tabliczka informacyjna wykonana ze specjalnych profili aluminiowych. Dostarczana wraz z folią antyrefleksyjną zabezpieczającą informację. Montaż do ściany za pomocą dybli i wkrętów (w komplecie). Tabliczka zabezpieczona przed obcym dostępem śrubą imbusową. Kolor srebrny.

TABLICZKA prosta 36/18 Ref. Rozmiar Cena

/ 36 /18 mm/ 37 180 x 54 mm 42

/36 /2 x 18 mm/ 38 180 x 72 mm 48

/36 /3 x 18 mm/ 39 180 x 90 mm 56

Ref. Rozmiar Cena29 Tabliczka półokrągła 122 x 170 mm 5627 Tabliczka półokrągła 162 x 226 mm 7931 Tabliczka półokrągła 213 x 297 mm 112

Wymiana informacji.

Tablica MAXPozwala na budowę bardzo dużych powierzchni informacyjnych w niezwykle trwałej i eleganckiej formie!Aluminiowa tablica z możliwością wymiany tekstu. Maksymalna długość panelu 1800 mm, wysokości paneli wykorzystywanych jako nośnik informacji: 60, 115, 180 mm. Maksymalny rozmiar tablicy: 1800 x 3000 mm (model podstawowy) lub 3000 x 3000 mm (model z podziałem pionowym). Tablica dostarczana wraz z folią antyrefleksyjną zabezpieczającą informację. Mocowanie do ściany za pomocą dybli i wkrętów. Kolor srebrny.

Ref. 7159 Wycena indywidualna

Piktogramy i inne tebliczki nawww.doublet.pl

Tabliczka typu wokandaTrwały, wygodny i prosty system!Umożliwia częstą wymianę informacji bez konieczności demontażu tabliczki. Wykonana ze specjalnych profili aluminiowych, o prostym, eleganckim kształcie. Grafika zabezpieczona przeźroczystą szybką z plexi. Mocowana płasko do ściany przy pomocy dybli wkrętów (dostarczane w komplecie). Kolor srebrny satynowy lub szampański.

Ref. Rozmiar Cena60 Tabliczka wokanda – A4 12361 Tabliczka wokanda – A5 89

Page 109: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Wyp

osaż

enie

i w

ystr

ój

Wyposażenie i wystrój

107

Godła i szyldy

HerbHerb emaliowany z godłem Polski w rozmiarze 50 x 40 cm.

Ref. 10 169 zł

Herb miejskiHerby miejskie, wojewódzkie, powiatowe… , tablice reklamowe. Bardzo kolo-rowe, wykonywane najczęściej w kształcie tarczy lub owalu.

Ref. 10010 Wycena indywidualna

Tabliczka ,,Sołtys”Tabliczka emaliowana, dostępna w kilku standardowych rozmiarach. Dostępne w 2 opcjach: sam napis ,,Sołtys’’ lub napis z orzełkiem.

Godło papieroweGodło oszklone w ramach aluminiowych. Kolory ram: złoty, srebrny, czarny.

Orzeł mosiężny na drewnieOrzeł mosiężny, drewniana, brązowa podstawa. Rozmiar: 30 x 35 cm.

GobelinWykonany z mieszanki wełny (80%) i poliamidu (20%). Rozmiar: 90 x 80 cm.

Ref. Oznaczenie Cena85597 300 x 200 mm, z orzełkiem 7485598 400 x 150 mm, bez orzełka 7485599 400 x 200 mm, z orzełkiem 99

Ref. Oznaczenie Cena3995 Godło w ramie aluminiowej 40 x 30 cm 41

Ref. Oznaczenie Cena3997 Orzeł mosiężny na drewnie 199

Ref. Oznaczenie Cena4000 Gobelin 129

SzyldSzyld emaliowany, dostępny w dowolnym lub standardowym rozmiarze.

Ref. Oznaczenie Cena85593 600 x 200 mm 13985594 700 x 250 mm 21585595 700 x 300 mm 248

Godła wewnętrzne

Page 110: Katalog 2013

Dbaj o ładi bezpieczeństwo …

108

Page 111: Katalog 2013

Barierki i architektura miejska 108 do 121

Dbaj o ładi bezpieczeństwo …

Zagospodaruj przestrzeń publiczną. Wybierz funkcjonalne, proste i sprawdzone produkty. Postaw na bezpieczeństwo.

109

110-111 Barierki121 Kosze zewnętrzne114 Łańcuchy do słupków118-119 Ławki parkowe120 Popielnice115 Słupki i zapory parkingowe112-113 Słupki zabezpieczające116 Stojaki rowerowe117 Wiaty rowerowe

Page 112: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com110

Barierki i architektura miejska Barierki

Sprawdź barierki Robusta z tworzywa sztucznego na www.doublet.pl

Optymalne magazynowanieSystem uniwersalnych haków

Wysokość od podłoża

23 cm

Rozstaw drążków

co 10,7 cm

Możliwość przynitowania

tabliczki identyfikacyjnej

Drążki o średnicy

16 mm

Skośne, solidne nóżki

Rama o średnicy 32 mm i ściance 1,5 mm

Zoptymalizowane parametry w rozsądnej cenie!

OptimaOptima Securistar coulissante

Securistar voirie

Treillistar

Securistar

RobustaMaxistar

200 cm

105 c

m

Barierka Optima Wysokość 105 cm Długość 200 cm Ciężar 14 kg Średnica drążków 16 i 32 mm 14 drążków

Barierka stalowa cynkowana wykonana z rur o średnicach 1,6 i 3,2 cm (drążki i rama barierki). Stabilna dzięki swoim skośnym nóżkom. Rama barierki na wysokości 23 cm licząc od podłoża, wyposażona w dwa haki służące do spinania barierek miedzy sobą. Barierka Optima posiada 14 drążków rozmieszczonych co 10,7 cm. Jest bardzo poręczna i łatwa w ustawianiu. Oferuje możliwość ekonomicznego magazynowania i przewożenia – przy składaniu barierki ściśle przylegają jedna do drugiej. Możliwość naniesienia logo lub dowolnej nazwy na tabliczce, dostępnej w opcji dodatkowej.

40

Ref. Oznaczenie 10 szt. 50 szt. + 100 szt.85560 Barierka Optima (pakowana po 10 sztuk) 205 192 17985865 Tabliczka Wycena indywidualna

Barierka Optima już od179 zł

Page 113: Katalog 2013

Krzesła składaneSuper ofertaProdukt Jakość Cena

111Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Barierka Securistar®

Barierka Securistarjuż od

223 zł

Barierka Securistar Wysokość 105 cm Długość 222 cm Ciężar 17 kg Średnica drążków 16 i 38 mm 14 drążków

Najbardziej wytrzymała i solidna barierka! Stalowa, cynkowana ogniowo, wykonana z rury o średnicach 1,6 i 3,8 cm (drążki i rama barierki). Bardzo stabilna dzięki swoim giętym nóżkom, zintegrowanym z ramą.Barierka Securistar daje się z łatwością ustawiać na chodnikach i nierównym podłożu, zacho-wując połączenie przy zmianie poziomu podłoża. Kształt nóżek został tak zaprojektowany, aby ułatwić obracanie barierek. Dzięki temu możliwe jest dokonanie prawie całkowitego obrotu, wykonując ruch o żądanym kącie załamania. Możliwość łączenia barierki ze wszyst-kimi innymi rurami o przekroju niższym lub równym 4 cm. Dostępna w standardzie w wer-sji cynkowanej, może być również lakierowana na dowolny kolor z palety RAL. Możliwość naniesienia logo lub dowolnej nazwy na tabliczce identyfikacyjnej, która znajduje się na każ-dej barierce Securistar. W opcji dodatkowej plastikowe zaślepki przeznaczone do zabezpie-czenia nóżek, zalecane w przypadku wewnętrznego użytkowania barierki.

40

Ref. Oznaczenie 1 szt. 30 szt. 60 szt. + 90 szt.133 Barierka Securistar cynkowana 259 239 232 223

62601Barierka Securistar lakierowana do wewnątrz

349

85866Barierka Securistar lakierowana na zewnątrz

443

44573 Znakowanie tabliczki Wycena indywidualna85988 Zaślepka do nóżki 2

Proste magazynowanie

Barierki lakierowane

Łatwy transport Znakowanie

Solidne nóżki

OptimaOptima Securistar coulissante

Securistar voirie

Treillistar

Securistar

RobustaMaxistar

222 cm

105 c

m

Page 114: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Barierki i architektura miejska

112

Słupki zabezpieczające

Wykorzystaj okazję!Słupek Budget

Podstawa do obciążenia Wysokość 90 cm

Mocowany do stabilnej podstawy kauczukowej. Podstawa w kolorze czarnym. Dostępny w trzech kolorach: czerwono-białym, żółto-czarnym i białym.Rozmiary słupka: średnica 5 cm, wysokość 90 cm, ciężar 1,30 kg.

Ref. Kolor 1 szt. + 6 szt.7155 Słupek Budget czerwono-biały

88 7986187 Słupek Budget żółto-czarny

7154 Słupek Budget biały

Słupek składany Podstawa do obciążenia Wysokość 90 cm

Łatwy do złożenia i przewożenia dzięki specjalnej podstawie. System blokowania słupka utrzymuje go w dwóch pozycjach przedstawionych na zdjęciach. Słupek PCV dostępny w trzech kolorach: żółto-czarnym, czerwono--białym, biało-czarnym. Podstawa czarna, do obciążenia.Wysokość słupka 90 cm, średnica 5 cm, podstawa 28 x 28 cm, ciężar 4 kg.

Ref. Kolor 1 szt. + 6 szt.85989 Słupek składany czerwono-biały

279 25285990 Słupek składany żółto-czarny

85991 Słupek składany biało-czarny

Słupek z podstawą do obciążenia Podstawa do obciążenia Wysokość 90 cm

Dostępny w czterech kolorach: czerwono-białym, żółto-czarnym, białym i zielo-nym. Ilość sztuk w opakowaniu: 6.Rozmiary słupka: średnica 5 cm, wysokość 90 cm.Rozmiary podstawy: 28 x 28 cm, ciężar: 1,9 kg.

Ref. Kolor 1 szt. + 6 szt.85625 Słupek z podstawą czerwono-biały

99 8985626 Słupek z podstawą żółto-czarny

85627 Słupek z podstawą biały

Słupek do wbijania Do wbijania w podłoże Wysokość 90 cm

Dostępny w czterech kolorach: czerwono-białym, żółto-czarnym, białym i zielo-nym. Dostarczany z metalową końcówką. Paski czerwone i czarne klejone.Rozmiary słupka: średnica 5 cm, wysokość 90 cm, ciężar 0,80 kg.

Ref. Kolor 1 szt. + 6 szt.85629 Słupek do wbijania czerwono-biały

109 9985630 Słupek do wbijania żółto-czarny

85631 Słupek do wbijania biały

Metalowe końcówki

Dostępne kolory

Podstawa do obciążenia

Tabliczka informacyjna A4Biała tabliczka w rozmiarze A4 pasuje do wszystkich plastikowych słupków zabezpieczających (poza słupkiem Budget) i służy do pre-zentowania informacji. Możliwość zamontowania tabliczki w układzie poziomym i pionowym.

Tabliczka informacyjna A4Ref. 85619 149 zł

Słupki zabezpieczające plastikowe

Akcesoria

Dostępne kolory

Dostępne kolory

Tabliczka informacyjnado wszystkich

słupków

Podstawa do obciążenia

Page 115: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Bari

erki

i ar

chit

ektu

ra m

iejs

ka

Barierki i architektura miejska

113

Słupki zabezpieczające

Ref. Oznaczenie 1 szt. + 10 szt.

86192Słupek metalowy na podstawie czerwono-biały

236 20686193Słupek metalowy na podstawie żółto-czarny

86194 Słupek metalowy na podstawie biały

Ref. Oznaczenie Cena

86188 Słupek metalowy biało-czerwony

17986189 Słupek metalowy żółto-czarny

86190 Słupek metalowy biały

86191 Podstawa do wbetonowania

79

Słupek metalowy do wbetonowania Do wbetonowania Wysokość 100 cm

Słupek stalowy cynkowany pokryty powłoką wyko-naną na bazie żywicy poliolefinowej. Zabezpieczenie antygraffiti. Średnica 5 cm. Wysokość całkowita 100 cm (80 cm po wbetonowaniu bezpośrednio do podłoża). Ciężar 3,4 kg.Dostępny w trzech kolorach: białym, czerwono-białym i żółto-czarnym. W opcji dodatkowej podstawa do wbetonowania umożliwiająca wyjmowanie słupka.

Słupek metalowy na podstawie Do postawienia Wysokość 100 cm

Słupek stalowy cynkowany pokryty farbą epoksy-dową przeciwrdzewną. Podstawa stojaka okrągła, całość bardzo stabilna. Średnica stojaka 5 cm, średnica podstawy 33 cm. Ciężar 7,8 kg.Dostępny w trzech kolorach: białym, czerwono-bia-łym i żółto-czarnym.

Słupki zabezpieczające metalowe

Ref. Oznaczenie 1 szt. + 10 szt.

86195Słupek metalowy składany czerwono-biały

315 29686196Słupek metalowy składany żółto-czarny

86197 Słupek metalowy składany biały

Słupek metalowy składany Do postawienia Wysokość 100 cm

Słupek stalowy cynkowany pokryty farbą epoksydową przeciwrdzewną. Podstawa stojaka sześciokątna, całość bardzo stabilna. Możliwość położenia słupka.Średnica stojaka 5 cm, średnica podstawy 33 cm. Ciężar 7,1 kg.Dostępny w trzech kolorach: białym, czerwono-bia-łym i żółto-czarnym.

Słupki metalowe do wbetonowania lub postawienia

40 40 40

Słupek metalowy już od

179 zł

Page 116: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com114

Barierki i architektura miejska

Ref. Oznaczenie Cena86198 Łańcuch metalowy czerwono-biały

31586199 Łańcuch metalowy biały

86200 Łańcuch metalowy żółto-czarny

86201 Łańcuch metalowy czarny

Ref. Oznaczenie Cena85620 Oczko czerwone (10 szt.)

1385621 Oczko białe (10 szt.)

Oczko łańcuchowe plastikoweDwa kolory do wyboru: czerwony i biały.

Łańcuchy metaloweŁańcuchy zbudowane z oczek 6 mm, dostępne w 4 kolorach: czerwono-białym, białym, żółto-czarnym i czarnym. Pakowane do woreczków po 15 mb.

Ref. Oznaczenie Cena85622 Łańcuch plastikowy czerwono-biały

14685623 Łańcuch plastikowy żółto-czarny

85624 Łańcuch plastikowy biały

Łańcuchy PCV Odporne na działanie promieni UV, o dużej wytrzymałości na rozerwanie.Rozmiar oczka (dł. x szer. x ø):49 x 29 x 8 mm.3 kolory do wyboru: czerwono-biały, żółto-czarny, biały.Pakowane do woreczków po 25 mb.

Ref. Oznaczenie Cena85992 Potykacz „śliska podłoga” 45

Potykacz informacyjnyLekki i stabilny potykacz! Potykacz wykonany z tworzywa sztucznego. Zamieszczona informacja o śliskiej podło-dze w języku polskim i angielskim. Wysokość 62 cm, szerokość 24 cm.

Ref. Oznaczenie Cena86202 Czerwony

3986203 Biały

86204 Czarny

Oczko łańcuchowe metaloweTrzy kolory do wyboru: czerwony, biały i czarny. Pakowane po 4 szt.

Akcesoria do słupków plastikowych Akcesoria do słupków metalowych

Ergonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie i ustawianie stojaka!

Potykacz już od

45 zł

Łańcuchy do słupków

Page 117: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Bari

erki

i ar

chit

ektu

ra m

iejs

ka

Barierki i architektura miejska

115

Blokada parkingowa Eco Długość 75,5 cm Wysokość 38,5 cm Zamykana na kłódkę

Prosta i skuteczna, wykonana z cynkowanej stalowej rury o średnicy 3,8 cm, zamykana na kłódkę dostarczaną razem z blokadą.

Rozmiary: długość 75,5 cm, głębokość 36,5 cm, wysokość 38,5 cm, ciężar 3,5 kg.

Blokada parkingowa Eco Ref. 85605 298 zł

40

Blokada Eco już od

298 zł

Słupek Eco już od

310 zł

Słupek parkingowy Eco Szerokość 5,2 cm Wysokość 60 cm Zamykany automatycznie

Prosty i praktyczny. wykonany z rury kwadratowej o wymiarach 52 x 52 mm. Galwanizowany, wyposażony w czerwony pas odblaskowy. Dostarczany wraz z 2 kluczami. Szerokość 5,2 cm, wysokość 60 cm, ciężar 4,5 kg.

Słupek parkingowy Eco Ref. 85604 310 zł

40

Ogranicznik parkingowy Długość 183 cm Wysokość 10 cm

Ekologiczny ogranicznik z recyklingowanego kauczuku.Lekki i bardzo łatwy w montażu. Lakierowany żółtym poliuretanem – lepsze odbijanie światła i dłuższa żywotność. Odporny na promienie UV, pleśnie i grzyby, wycieki oleju, znaczne amplitudy temperatur. Długość 183 cm, szerokość 15 cm, wysokość 10 cm, ciężar 17 kg.

Ogranicznik parkingowy Ref. 86207 339 zł

Ref. Oznaczenie Cena86205 Blokada parkingowa standard z jednym kluczykiem 52886206 Blokada parkingowa standard z różnymi kluczykami 475

Blokada parkingowa Standard Długość 98 cm Wysokość 45 cm Automatyczny mechanizm zamykania

Bardzo solidna, wykonana z cynkowanej stalowej rury o średnicy 5 cm i grubości ścianki 2 mm. Mocowana na żeliwnych stopkach, oklejona taśmą fluorescencyjną. Automatyczny mechanizm zamykania na zamek z wkładką i kluczem. Rozmiary: długość 98 cm, głębokość 40 cm, wysokość 45 cm, ciężar 11,5 kg.

40

Słupki i zapory parkingowe

Page 118: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com116

Barierki i architektura miejska

Stojak Amsterdam już od

49 zł

Stojak na rowery dziecięce, młodzieżowe i dla dorosłych!

Stojak standardowy 6 rowerów Stojak do postawienia Długość 216 cm

Standardowy stojak na rowery, ze stali cynkowanej, pozwala na przyjęcie wszystkich typów opon. Moduł jednostronny z 6 stanowiskami, z których 3 są wysunięte w górę. Długość: 216 cm, szerokość: 50 cm, wysokość: 55 cm.

Standardowy stojak na rowery Ref. 130 493 zł

Stojak Rotterdam 1 rower Stojak do wbetonowania

Stojak w wersji do zabetonowania, wykonany ze sta-lowej cynkowanej rury o średnicy 20 mm.Długość 55 cm, szerokość 35 cm, wysokość 60 cm.Wysokość do wpuszczenia podłoże: 20 cm.

Stojak Rotterdam Ref. 129 61 zł

Stojak Haga 2 rowery Stojak do wbetonowania

Stojak w wersji do zabetonowania, wykonany ze stalowej rury o średnicy 50 mm. Dwie wersje wykoń-czenia: cynkowany lub cynkowany i lakierowany.Kolor RAL 6005. Długość 110 cm, szerokość 25 cm, wysokość 75 cm.

Ref. Oznaczenie Cena26871 Stojak Haga cynkowany 13885533 Stojak Haga cynkowany i lakierowany 299

Stojak Amsterdam 1 rower Stojak do wbetonowania

Stojak w wersji do zabetonowania, wykonany ze sta-lowej cynkowanej rury o średnicy 20 mm.Szerokość 25 cm, wysokość 77 cm.

Stojak Amsterdam Ref. 128 49 zł

Więcej stojaków rowerowych na www.doublet.pl

Stojaki rowerowe

Page 119: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Bari

erki

i ar

chit

ektu

ra m

iejs

ka

Barierki i architektura miejska

117

Wiaty rowerowe

Wiata Tilburg 6 rowerów Długość 220 cm

Estetyczna i modułowa, wolnostojąca wiata Tilburg.Możliwość nieograniczonego rozbudowania wiaty o kolejne moduły o długości 220 cm. Konstrukcja wiaty wykonana z ocynkowanych rur stalowych o średnicy 50 mm, pokryta dachem z przezroczystego, odpornego na działanie UV poliwęglanu o grubości 6 mm. Ścianki boczne z blachy, malowane proszkowo na kolor zielony.Rozmiary wiaty: 220 x 220 cm przy podstawie, wysokość 210 cm. Wiata dostarczana bez stojaka na rowery.

Ref. Oznaczenie Cena85995 Wiata Tilburg moduł podstawowy 518585996 Wiata Tilburg moduł następny 348485997 Stojak na 6 rowerów 431

Wiata Venlo 6 rowerów Długość 200 cm

Obszerna wiata na rowery, chroniąca przed działaniem niekorzystnych warunków pogodowych! Możliwość nieograniczonego rozbudowania wiaty o kolejne moduły o długości 220 cm. Konstrukcja wiaty wykonana z ocynkowanych rur stalowych o średnicy 30 mm, pokryta dachem z przezroczy-stego, odpornego na działanie UV poliwęglanu o grubości 6 mm. Ścianki boczne z blachy, malo-wane proszkowo na kolor zielony.Rozmiary wiaty: 220 x 220 cm przy podstawie, wyso-kość 205 cm.Wiata dostarczana bez stojaka na rowery.

Ref. Oznaczenie Cena85998 Wiata Venlo moduł podstawowy 381285999 Wiata Venlo moduł następny 243885997 Stojak na 6 rowerów 431

Wiaty rowerowe

Idealna wiataparkingowa!

Wiata modułowaz możliwościąrozbudowy!

Wiata Venlo już od

3812 zł

Page 120: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com118

Barierki i architektura miejska

Ławka Compact Dla 3 osób Długość 180 cm

Ławka parkowa Compact dobrze odnajdująca się w każdym otoczeniu i w każdych warunkach klimatycz-nych. Wykonana z drewna impregnowanego, malowa-nego lakierobejcą. Podstawy żeliwne, lakierowane.Dostępne kolory drewna: dąb, machoń, orzech, palisander.Dostępne kolory stelaża: czarny, grafit, ciemny grafit.Montaż ławki poprzez wbetonowanie elementów kotwiących lub przykręcenie do podłoża.Rozmiary: długość 180 cm, szerokość 60 cm, wyso-kość 68 cm.

Ławka Compact Ref. 86003 538 zł

Ławka Manhatan Dla 4 osób Długość 208 cm

Ławka cynkowana elektrolitycznie wykonana z per-forowanej blachy o grubości 20/10 i otworach o średnicy 7 mm. Malowana na kolor RAL 9006.Nóżki metalowe wykonane z rury o średnicy 40 mm, również malowane na kolor RAL 9006.Stopki z nawierconymi otworami, przygotowane do przykręcenia ławki do podłoża.Rozmiary: długość 208 cm, szerokość 75 cm, wyso-kość całkowita 85 cm.

Ławka Manhatan Ref. 86004 1399 zł

Zestaw Montana Dla 6 osób Długość i szerokość 160 cm

Zestaw wykonany z drewna sosnowego. Powierzchnia drewna zabezpieczona impregnatem koloryzującym oraz dwukrotną warstwą lakieru wodoodpornego.Składa się z dwóch ławek oraz stołu.Rozmiary stołu: długość 160 cm, szerokość 80 cm, wysokość 74 cm.Rozmiary ławek: długość 160 cm, szerokość 28 cm, wysokość 43 cm.Rozmiary zestawu: długość 160 cm, szerokość 160 cm, wysokość 74 cm.Zestaw dostępny również w wersji z drewna naturalnego.

Zestaw Montana Ref. 80001 532 złZestaw Montana natura Ref. 86002 395 zł

Ławka Compact już od

538 zł

Ławka Manhatan już od

1399 zł

Ławki parkowe

Page 121: Katalog 2013

Krzesła składaneSuper ofertaProdukt Jakość Cena

119Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Proste, eleganckiei funkcjonalne ławki Sydney!

Ławka Sydney Dla 3 osób Długość 180 cm

Ławka parkowa o nowoczesnym, prostym wzornictwie, wpisująca się w klimat nowo-czesnych obiektów użyteczności publicznej. Drewno impregnowane, zabezpieczone lakierobejcą. Stelaż stalowy, malowany proszkowo. Dostępne kolory drewna: dąb, machoń, orzech, palisander. Dostępne kolory stelaża: czarny, grafit, ciemny grafit. Montaż ławki poprzez wbetonowanie ele-mentów kotwiących. Rozmiary: długość 180 cm, szerokość 45 cm, wysokość 64 cm.W ofercie również kosz zewnętrzny, dopa-sowany w wyglądzie do ławek Sydney.

Ławka Sydney Ref. 121 770 zł

Drewno impregnowane

Ławka Sydney z oparciem Dla 4 osób Długość 192 cm

Ławka parkowa o nowoczesnym design’ie, świetnie pasująca do nowo-czesnych obiektów użyteczności publicznej. Drewno impregnowane, zabezpieczone lakiero-bejcą. Stelaż stalowy, malowany proszkowo. Dostępne kolory drewna: dąb, machoń, orzech, palisander.Dostępne kolory stelaża: czarny, grafit, ciemny grafit.Ławka może być użytkowana jako wolnostojąca lub przymocowana na stałe do podłoża. Montaż ławki poprzez wbetonowanie elementów kotwiących lub przykręcenie. Rozmiary: długość 192 cm, szerokość 47 cm, wyso-kość całkowita 92 cm.W ofercie również kosz zewnętrzny, dopasowany w wyglądzie do ławek Sydney.

Ławka Sydney z oparciem Ref. 120 945 zł

Stal lakierowana proszkowo

Wolnostojąca lub mocowana do

podłoża

Pamiętaj, żeŁawki parkowe urozmaicają architekturę miejską i czynią ją bardziej przyjazną i funkcjonalną. Ławki Doublet są bardzo wygodne, a przed wszystkim solidnie wykonane.

Ławka Sydney już od

945 zł

Page 122: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com120

Barierki i architektura miejska Popielnice

Ref. Oznaczenie Cena86082 Popielnica Design srebrna

79886083 Popielnica Design czarna

86084 Zestaw montażowy do podłoża 19

Ref. Oznaczenie Cena86048 Popielnica Mała 0,5 l biała

15686050 Popielnica Mała 0,5 l beżowa

86051 Popielnica Mała 0,5 l szara

86052 Popielnica Mała 0,5 l aluminiowa szczotkowana 184

86053 Popielnica Mała 1,5 l szara 179

86054 Popielnica Mała 1,5 l aluminiowa 216

Ref. Oznaczenie Cena86078 Popielnica Styl beżowa

35686079 Popielnica Styl szara

Ref. Oznaczenie Cena86080 Popielnica Kolumna ścienna 27686081 Popielnica Kolumna na nóżce 636

Popielnica Design Wysokość 104 cm

Nowoczesna, elegancka popielnica zewnętrzna.Wykonana z aluminium i stali, malowana prosz-kowo farbą epoksydową na kolor czarny lub srebrny, popielnica design jest szczególnie odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dodatkowo, obciążona podstawa gwarantuje jej stabilność. Popielnica łatwa w utrzymaniu.Możliwość zamocowania popielnicy na stałe do podłoża, aby zapobiec kradzieżom.

104 c

m

Wykorzystaj okazję!

Popielnica Inox

90 cm

Popielnica Inox Wysokość 90 cm

Nowoczesna popielnica wykonana ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 1 mm. Mocowana do stalowej, czarnej podstawy mocowanej na 3 śruby (dostarczane razem z popielnicą). Średnica popielnicy 7,6 cm, średnica pod-stawy 18 cm, wysokość całkowita 90 cm.

Popielnica Inox Ref. 86232 355 zł

Popielnica mała Wysokość 7,5 cm Długość 15 cm

Łatwa w opróżnianiu poprzez przechylanie zbiorniczka, dostępna w dwóch rozmiarach.Górna część popielnicy wykonana ze stali nierdzew-nej. Tabliczka informacja z różnym nadrukiem z obu stron. Montaż do ściany. Popielnica dostarczana bez elementów mocujących.• Pojemność 0,5 litra, długość 15 cm, szerokość

7 cm, wysokość 7,5 cm.• Pojemność 1,5 litra, długość 19 cm, szerokość

10 cm, wysokość 11 cm.

Popielnica styl Wysokość 28 cm Szerokość 23 cm Waga 3 kg

Popielnica ścienna z ocynkowanej stali, malowana proszkowo, z daszkiem chroniącym przed desz-czem. Opróżnianie poprzez otwieranie popielnicy. Zamykanie na kluczyk.Rozmiary: 23 x 6 x 28 cm.Montowana do ściany, cztery punkty mocowania.

Popielnica kolumna Wysokość 55 cm Długość 12 cm

Solidna, zajmująca mało miejsca, szczególnie odporna na warunki atmosferyczne.Popielnica stalowa, lakierowana proszkowo. Dwa systemy mocowania: ścienny i do podłoża (popiel-nica na nóżce). Kolor szary.• Popielnica ścienna (3 litry): 12 x 5 x 55 cm.

Ciężar 1,6 kg.• Popielnica na nóżce (3 litry): 25 x 10 x 96 cm.

Ciężar 5,2 kg.

Przód Tył

Page 123: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Bari

erki

i ar

chit

ektu

ra m

iejs

ka

Barierki i architektura miejska

121

50litrów

Kosze zewnętrzne

Ref. Oznaczenie Cena86043 Kosz Garden 50 l 53786229 Kosz Garden 100 l 1075

Ref. Oznaczenie Cena86032 Kosz Boca zielony ścienny

31186033 Kosz Boca szary ścienny

86034 Kosz Boca zielony na słupku394

86035 Kosz Boca szary na słupku

Kosz Boca Pojemność 50 L

Otwór w pokrywie ograniczony do 11 cm, aby uniemożli-wić wrzucanie dużych odpadów. Kosz wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na działanie promieni UV. Posiada stalową listwę do gaszenia papierosów. Gładka powierzchnia kosza ułatwia jego czyszczenie. Pojemnik łatwy do opróżnienia.Dostępny w dwóch opcjach montażu: do ściany i na słupku ze stali cynkowanej.

Kosz Standardowy Pojemność 50 L

Kosz wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na działanie promieni UV, wyposażony w sys-tem blokowania niepożądanego opróżniania pojem-nika. Dostępny w dwóch opcjach montażu: do ściany i na słupku do wbetonowania (dostarczany bez słupka). Długość 44 cm, szerokość 36 cm, wysokość 79 cm.

Ref. Oznaczenie Cena

86038 Kosz Standardowy zielony i kremowy 269

86013 Słupek z 2 obręczami 199

Ref. Oznaczenie Cena86230 Kosz Eco ścienny 24986231 Kosz Eco na słupku 398

Kosz Garden Pojemność 50 i 100 L

Konstrukcja kosza wykonana ze stali lakierowanej, listwy z drewna lakiero-wanego. Wiadro stalowe cynkowane, z dwoma poręcznymi uchwytami. Pokrywa zamykana na kluczyk, wypo-sażona w taśmę, która służy do jej przytrzymywania w trakcie opróżniania kosza. Dwa frontowe otwory uniemoż-liwiające wrzucanie dużych odpadów.Mocowanie do podłoża w trzech punktach.

Zielony Szary

Dostępne kolory

Kosz Tulipan Pojemność 60 L

Dzięki swojemu harmonijnemu kształtowi, doskonale wpisuje się w każde otoczenie. Solidny, odporny na korozję.Kosz wykonany ze stali lakierowa-nej, wyposażony w specjalną obręcz na worki, która ułatwia opróżnianie zawartości kosza. Mocowanie do podłoża w dwóch punktach.

Kosz Tulipan 50 L Ref. 86044 743 zł

Kosz Eco Pojemność 50 L

Kosz plastikowy w 100% recyklingowalny. Oddzielony w całości od pokrywy, co ułatwia jego opróżnianie. Część przednia pokrywy pokryta nierdzewną listwą służącą do gaszenia papierosów. Kosz może być moco-wany bezpośrednio do ściany jak również na słupku.Długość 43 cm, szerokość 34 cm, wysokość 76 cm. Ciężar 3,9 kg. Pojemność 50 litrów.

50litrów

50litrów

02

Oznakuj kosze Aby przypominać o czystości otoczenia i recyklingu. Możesz również nanieść na kosz logo i kontakt do firmy odpowiedzialnej za utylizację oraz wywóz śmieci.

Page 124: Katalog 2013

Wszyscyna scenę!

122

Page 125: Katalog 2013

Trybuny i podia122 do 144Wszyscy

na scenę!

Bądź gotowy na każdą imprezę! Organizuj wydarzenia.Montuj podia i trybuny w różnej konfiguracji.

123

143 Boksy dla zawodników124-126 Podia przenośne143 Podium medalowe128 Podium Practical129 Podłoga wolnostojąca140-141 Siedziska na trybuny138-139 Trybuny demontowalne136-137 Trybuny stałe132-135 Trybuny teleskopowe143 Tunele stadionowe127 Zadaszenie do podium

Page 126: Katalog 2013

124

Prawidłowy montaż Twojego podiumBezpieczny, łatwy i szybki montaż podium. Elementy składowe podium są powtarzalne i nie wymagają znakowania do montażu.

Słupek o regulowanej wysokościSłupek o regulowanej wysokości jest pionowym elementem konstrukcyjnym. Zarówno u góry jak i u dołu posiada po cztery gniazda umożliwiające szybkie połączenie z ramionami za pomocą spe-cjalnych zaczepów. Każdy słupek wyposażony jest w element ruchomy przeznaczony do regulacji wy-sokości i pozwalający na wyrównanie nierówności podłoża. Zarówno słupek jak i ramy nie muszą być ustawione do montażu w ściśle określonym kierun-ku czy położeniu.

Rama nośnaRama nośna jest głównym elementem konstrukcyj-nym podium. Za pomocą przyspawanych zaczepów jest mocowana do gniazd znajdujących się na słup-kach. Wszystkie ramy są identyczne i nie mają ściśle określonej pozycji ustawienia co znacznie ułatwia montaż oraz składowanie.

Sztaba podpodłogowaSztaba podpodłogowa spełnia podwójną rolę. Gwarantuje zarówno ustawienie konstrukcji „do kąta” jak również służy jako wspornik pod podłogę. Zadaniem tej poprzecznej belki jest także usztywnienie konstrukcji o wymiarach 2 x 2 m.

PodłogaPodłoga wykonana jest ze sklejki wodood-pornej o wymiarach 2 x 1 m. Jej umiejsco-wienie gwarantuje ustawienie konstrukcji „do kąta”. Obliczona na wytrzymałość nacisku do 500 kg/m2.

Schody podestuSchody do standardowego, jednometrowe-go podium mają pięć stopni szerokich na 22 cm oraz długich na 2 m. Schody mogą być dostawione do obojętnie którego modułu po-destu i mocowane za pomocą zaczepu. Sztyw-ne i stabilne schody mogą być ponadto wy-posażone w poręcze, mocowane do czterech złączek, umieszczonych po zewnętrznej stronie ramy nośnej.

BalustradaBalustrada może być montowana z trzech stron podium. Składa się ona z pionowych słupków mocowanych do ramy oraz poręczy o długości 2 m.

2. Elementy podium

1. Montaż

Sztaba podpodłogowa

2. Elementy podium

Montaż pierwszej płyty 2 x 1 m.Montaż drugiej płyty.

Twojego podium

Montaż ramy do słupków.

Montaż sztaby

podpodłogowej.Montaż ram i słupków.

Regulacja śrub słupków.

Gotowy moduł 2 x 2 m.

Page 127: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Tryb

uny

i pod

ia

Trybuny i podia

125

Podia przenośne

Wysokość 0,75 m Wysokość 0,90 m Wysokość 1,20 m

Ref. Oznaczenie Cena175 Podium teleskopowe 4 x 6 m 13 705

85186 Podium teleskopowe 4 x 8 m 16 871177 Podium teleskopowe 6 x 6 m 18 480178 Podium teleskopowe 6 x 8 m 22 943

85187 Podium teleskopowe 6 x 10 m 27 408180 Podium teleskopowe 8 x 8 m 29 115181 Podium teleskopowe 8 x 10 m 34 778181 Podium teleskopowe 10 x 10 m 42 147

Podium teleskopowe od 75 do 120 cm Użytkowanie zewnętrzne i wewnętrzne Nóżki teleskopowe Wysokość od 75 do 120 cm Moduł 200 x 200 cm Dopuszczalne obciążenie 500 kg/m2

Modułowe o regulowanej wysokości podium teleskopowe to rozwiązanie pozwalające na optymalne wykorzystanie estrady. Doskonale sprawdza się jako scena szkolna, ale również w czasie festynów, wydarzeń kulturalnych i innych ple-nerowych spotkań. Każdy słupek podium wyposażony jest w śrubę regulacyjną, która pozwala ustawić podium na wysokościach: 75, 80, 90, 100, 110 oraz 120 cm. Konstrukcja stalowa ocynkowana. Podłoga ze sklejki z powłoką antypoślizgową lub ze sklejki gładkiej o grubości 21 mm.

75 do 120 cm

Skoryguj nierówności podłożaDzięki nóżkom o regulowanej wysokości, podium teleskopowe daje możliwość niwelowania niewielkich różnic poziomu podłoża, bez konieczności używania podkładów.

Podium teleskopowe kompletne: konstrukcja + podesty + barierki + schodki

Zadaszenie do podium teleskopowego na str. 127

Wysokość regulowana od 75 do 120 cm

Podium teleskopowe już od

13 705 zł

Page 128: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com126

Trybuny i podia Podia przenośne

Ref. Oznaczenie Ciężar Cena85212 Słupek 6 kg 25285213 Rama nośna 2 x 1,10 m 10 kg 28885204 Sztaba podpodłogowa 6 kg 15685205 Podest 21 mm 25 kg 55685214 Schody 75 kg 303685215 Słupek barierki 15 kg 27685929 Barierka 2 m 19 kg 572

Ref. Oznaczenie Cena184 Podium 1,10 m kompletne 4 x 6 m 13 310

85178 Podium 1,10 m kompletne 4 x 8 m 16 380185 Podium 1,10 m kompletne 6 x 6 m 17 940186 Podium 1,10 m kompletne 6 x 8 m 22 275

85179 Podium 1,10 m kompletne 6 x 10 m 26 610187 Podium 1,10 m kompletne 8 x 8 m 28 170188 Podium 1,10 m kompletne 8 x 10 m 37 765189 Podium 1,10 m kompletne 10 x 10 m 40 920

Podium 110 cm Użytkowanie zewnętrzne i wewnętrzne Wysokość 110 cm Moduł 200 x 200 cm Dopuszczalne obciążenie 500 kg/m2

Konstrukcja stalowa ocynkowana, zbudowana z kilku powtarzalnych elemen-tów, co oznacza, że nie mają one ściśle określonej pozycji ani miejsca w struktu-rze podium. Podstawowy moduł w rozmiarze 200 x 200 cm. Podłoga wykonana z podestów drewnianych o powierzchni gładkiej lub pokrytych warstwą antpo-ślizgową. Prosty montaż i składowanie. Możliwość osłonięcia konstrukcji podium poniżej poziomu podestów przy wykorzystaniu siatki stalowej, plandeki PCV lub tkaniny zwykłej bądź dekoracyjnej (tzw. falbana wokół podium). Podium modu-łowe pozwala na prostą i szybką zmianę konfiguracji ustawienia. Dla przykładu, podium w rozmiarze 6 x 6 m może być rozłożone w następujących opcjach: 2 x 2 m, 2 x 4 m, 4 x 4 m, 6 x 4 m.

110 cm

Podium 110 cm kompletne: konstrukcja + podesty + barierki + schodki

Elementy podium

Badanie wytrzymałości podiumPodia przenośne DOUBLET zostały poddane badaniom wytrzy-małościowym poprzez obciążenie konstrukcji i podestów. Pomiary i ocena odkształceń konstrukcji wykonane przez jednostkę akredytowaną oraz przy pomocy uwierzytelnionych maszyn wytrzymałościowych potwier-dzają bezpieczeństwo użytkowania podium.

Potrzebne dodatkowe barierki do zabezpieczenia podium i wejścia na scenę

w czasie imprezy? Przejdź do stron 110–111

Podium demontowane

już od

13 310 złjuż od

13 310 zł

Page 129: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Tryb

uny

i pod

ia

Trybuny i podia

127

Zadaszenie podium

Zadaszenie podium montowane na bezpiecznej wysokości podestu, bez drabin i bez zwyżki!

Konstrukcja + plandeka na dach Konstrukcja + plandeka na dach, tył i boki

Ref. Oznaczenie Cena893 Zadaszenie 4 x 6 m 15 360

85641 Zadaszenie 4 x 8 m 17 100880 Zadaszenie 6 x 6 m 19 327881 Zadaszenie 6 x 8 m 21 596

85642 Zadaszenie 6 x 10 m 26 995883 Zadaszenie 8 x 8 m 27 530884 Zadaszenie 8 x 10 m 30 280897 Zadaszenie 10 x 10 m 33 840

Ref. Oznaczenie Cena895 Zadaszenie 4 x 6 m 18 960

85643 Zadaszenie 4 x 8 m 21 600886 Zadaszenie 6 x 6 m 24 300887 Zadaszenie 6 x 8 m 26 937

85644 Zadaszenie 6 x 10 m 32 850889 Zadaszenie 8 x 8 m 33 836890 Zadaszenie 8 x 10 m 37 219896 Zadaszenie 10 x 10 m 41 130

Zadaszenie podiumZadaszenie podnoszone przy pomocy wciągarek, co pozwala na swobodne podnoszenie i opuszczanie konstrukcji dachu. Tak więc nakładanie plandeki czy też montaż systemu oświetleniowego i nagłaśniającego odbywa się na bezpiecznej wysokości.Żadna drabina ani inne urządzenie nie są potrzebne, aby ustawić szkielet dachowy, co pozwala na oszczędność czasu i eliminuje wszelkie ryzyko wypadku.Plandeka zadaszenia wykonana z materiału PCV w jednolitym kolorze lub z nadrukiem. Do wyboru zadaszenie częściowe, z plandeką tylko na dachu lub zadaszenia całkowite, z plandeką na dachu, po bokach i z tyłu.

Page 130: Katalog 2013

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com128

Trybuny i podia Podium Practical

AkcesoriaSchodki, barierki boczne, wózek transportowy.

Podium Praticalo zmiennej wysokości

Podium modułowe Do użytku wewnętrznego Wysokość od 20 do 100 cm Podest 200 x 100 cm Dopuszczalne obciążenie 750 kg/m2

Reguluj wysokość podium poprzez zmianę nóżek.Płyta wykonana ze sklejki prasowanej o grubości 21 mm, obudowana solidną ramą aluminiową. Rama dodatkowo wzmocniona od wewnątrz poprzez narożniki, w których osadzane są nóżki. Płyty dosto-sowane do montażu barierek oraz schodów. W opcji dodatkowej wózek do przewożenia podestów. Wymienne nóżki w pięciu wysokościach: 0,20 – 0,40 – 0,60 – 0,80 – 1 m. przekrój nóżki 40 mm.

Ref. Oznaczenie Cena134 Płyta podium 2 x 1 m 1197135 Schodki 2238136 Barierka 2 m 329137 Barierka 1 m 310138 Wózek transportowy 1979139 Zestaw 4 nóg: wys. 0,20 m 47140 Zestaw 4 nóg: wys. 0,40 m 99141 Zestaw 4 nóg: wys. 0,60 m 107142 Zestaw 4 nóg: wys. 0,80 m 119143 Zestaw 4 nóg: wys. 1,00 m 145

MontażMontaż płyt o wybranej wysokości przy użyciu śrub motylkowych blokujących nogi w narożnikach.

Podium Practicaljuż od

1 244 złObciążenie

750kg/m2

Page 131: Katalog 2013

Super ofertaProdukt Jakość Cena

129Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Regulowana na wysokościdostosowuje się różnego podłoża

Podłoga regulowana Użytkowanie: wewnętrzne / zewnętrzne Powierzchnia 1 modułu: 2 m² Konstrukcja regulowana na wysokości

Uniwersalne rozwiązanie w zakresie tymczasowej podłogi drewnianej!Konstrukcja stalowa cynkowana wyposażona w stopki regulujące oraz sklejkę drewnianą o grubości 24 mm. Sklejka dostępna w opcji z warstwą antypoślizgową lub gładka (jak na zdjęciu). Rozmiar 200 x 100 cm. Inne rozmiary – według indywidualnej kalkulacji.

12 cm 15 cm

100 cm

200 cm

Konstrukcja

kompatybilna

z podestami podiów

demontowalnych

Doublet.

Ref. Oznaczenie Cena86316 Podłoga 4 x 6 m 6 84086317 Podłoga 4 x 8 m 8 35286318 Podłoga 6 x 6 m 9 78286319 Podłoga 6 x 8 m 12 76886320 Podłoga 8 x 8 m 16 65986321 Podłoga 8 x 10 m 20 520

Page 132: Katalog 2013

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre serviceDécouvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com

Jak dobrzewybrać trybunę?

Przy wyposażaniu sali wielofunkcyjnej, stadionu lub sali sportowej, wybór trybuny jest jednym z kluczowych zadań. Z jednej strony, trybuna musi zapewnić możliwie najlepsze warunki dla publiczności, z drugiej – być dostosowana do rodzaju sali i funkcji jakie ma ona pełnić. Poniżej kilka informacji i porad, które ułatwią podjęcie decyzji w zakresie wyboru trybuny.

1. Umiejscowienie trybunyMiejsce montażu trybuny rzutuje bezpośrednio na jej układ i konfi gura-cję. Spowodowane to jest w głównej mierze przepisami z zakresu bez-pieczeństwa oraz normami określającymi organizację widowni trybun, jak również specyfi cznymi wymogami dotyczącymi organizacji imprez masowych i wydarzeń z udziałem publiczności na trybunach.> Na zewnątrzIlość i szerokość przejść dla trybun montowanych na zewnątrz jest ściśle określona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rząd z dwoma przejściami powinien obejmować maksymalnie 40 siedzisk na wolnym powietrzu, natomiast rząd z jednym przejściem – 20. Minimalna szero-kość przejścia to 120 cm. W zakresie rodzaju siedzisk zaleca się zastoso-wanie krzeseł kubełkowych wykonanych z polipropylenu lub poliamidu, odpornych na warunki atmosferyczne oraz łatwych w utrzymaniu.> W sali sportowej

Dla trybun montowanych wewnątrz, w przypadku sal sportowych, wymogi dotyczące maksymalnej ilości miejsc pomiędzy przejściami są bardziej restrykcyjne. W obszarach pod przykryciem, dla rzędu z dwoma przejściami, norma zaleca maksymalnie 28 siedzisk oraz dla rzędu z jed-nym przejściem – 14 siedzisk. Jeżeli chodzi o rodzaj siedzisk proponujemy ławeczki oraz siedziska PCV indywidualne kubełkowe lub ze składanym siedziskiem. Łatwe w utrzymaniu pozwalają zoptymalizować ilość miejsc (ławeczki) oraz są najbardziej dostosowane dla publiczności sal sali sportowej.

> W sali teatralnej lub wielofunkcyjnejDla sali wielofunkcyjnej, konferencyjnej lub teatralnej, liczba siedzeń w rzędzie nie powinna przekraczać 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym. Komfort publiczności jest zasadniczą kwestią. Poza doborem odpowiedniego siedziska znaczenie ma również grubość pianki fotela, ilość podłokietników na jedno miejsce siedzące, szerokość przejścia pomiędzy dwoma rzędami, … . W zakresie doboru siedzisk proponujemy fotele tapicerowane lub drewniane, które wpisują się w es-tetykę wyposażanych sal oraz gwarantują odpowiedni komfort.

2. Rodzaj trybuny Trybuna demontowalna

Jeżeli istnieje potrzeba ustawienia trybuny w różnych miejscach w ciągu roku oraz w różnych konfi guracjach w zależności od potrzeb poszczegól-nych imprez i wydarzeń , trybuna demontowana jest idealnym rozwią-zaniem. Dzięki modułowej konstrukcji, trybuna ta może być użytkowana w całości lub w części, ilość miejsc oraz ich konfi guracja mogą być zmie-niane przy każdym montażu. Zdecydowanie, to rozwiązanie pozwala na dużą dowolność i swobodę w eksploatacji i użytkowaniu trybuny. Trybuna teleskopowa

Składana i mobilna, w większości przypadków, trybuna teleskopowa gwa-rantuje swobodę użytkowania sali jako obiektu wielofunkcyjnego. Istotną cechą trybuny teleskopowej jest możliwość jej składania i rozkładania, w całości lub w części w zależności od bieżących potrzeb. W odpowied-nich warunkach, trybuna ta może również przemieszczać się w obrębie sali lub poza jej obszar, np. do magazynu. W zależności od wielkości, trybuna może być składana ręcznie lub przy pomocy napędu elektrycznego. W obu przypadkach, otwieranie i zamykanie trybuny jest bezpieczne. Trybuna stała

Wykonywana według specyfi cznych projektów przygotowanych przez biura architektoniczne lub planowana pod obiekt już istniejący, z uwzględnieniem jego parametrów. Nie posiada żadnych ściśle określonych rozmiarów, jej po-jemność i organizacja widowni wynika z projektu bądź warunków lokalnych.Trybuna teleskopowa otwiera się i zamyka w zależności od potrzeb obiektu w zakresie użytkowania

130

Page 133: Katalog 2013

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service

Osłony boczneOsłony boczne zapobiegają wchodzeniu pod trybuny oraz zasłaniają konstrukcję trybun. Mogą być wykonane z różnych materiałów: Ze stali lakierowanej, aby na stałe zakryć konstrukcję widowni. Z aluminium, aby zakryć konstrukcję widowni i wykorzystać jednocześnie osłony jako powierzchnię ekspozycyjną, reklamową (możliwość nadruk na płytach aluminiowych). Z płyty drewnianej dopasowanej w wyglądzie do pozostałego wyposażenia Sali. Z materiału PCV (plandeka) drukowanego lub w jednolitym kolorze, aby móc swobodnie zdejmować i przechowywać osłony.

BarierkiBarierki montowane na trybunach są zgodne z obowiązującymi wymogami i gwarantują bezpieczeństwo osób przebywających na widowni. Barierki demontowalne, które należy zdemontować przy każdorazowej zmianie konfiguracji ustawienia trybuny Barierki składane, które „kładzie” się na trybunie przed jej złożeniem Barierki teleskopowe, które składają się razem z trybuną i nie wymagają demontażu ani jakichkolwiek zabiegów przed złożeniem i rozłożeniem trybuny. Stosowane tylko na trybunach teleskopowych.

PrzejściaZgodnie z obowiązującymi wymogami, w przejściach, w których wysokość stopnia jest większa niż 20 cm, dodawany jest tzw. podstopień, który gwarantuje bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się publiczności na trybunach. Brzegi schodów oklejane są specjalną listwą antypoślizgową. Możliwość zamontowania oświetlenia, które ułatwia przemieszczanie się po trybunie przy zgaszonych światłach.

PodłogaPodłoga trybuny może być wykończona na wiele sposobów, w zależno-ści od rodzaju sali i samej trybuny.

Sklejka drewniana z powłoką antypoślizgową, polecana do użytkowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, która wpływa na bezpieczeństwo przemieszczania się widzów na trybunach. Wykładzina dywanowa , która wpływa na polepszenie akustyki sali. Wykładzina PCV, najmniej wymagająca pod względem czyszczenia.

SiedziskaW zależności od oczekiwań w zakresie komfortu i użytkowania siedzisk, proponujemy szeroki wybór krzeseł i foteli montowanych na trybunach. Ławki drewniane, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie widowni pod względem pojemności. Użytkowanie zewnętrze i wewnętrzne.

Siedziska kubełkowe wykonane z polipropylenu, z oparciem lub bez. Użytkowanie zewnętrze i wewnętrzne. Fotele tapicerowane bądź drewniane, z podłokietnikami lub bez, w opcji ze składanym blatem. Sposoby montażu foteli przedstawione na rysunkach obok.

Ce document est la propriété exclusive de la société DOUBLET. I l ne peut en aucun cas être communiqué à des tierssans l'autorisation de la société.

DOUBLET 67, rue de Lille F-59710 AvelinTél +33 3 20 49 48 47 / Fax +33 3 20 49 48 88Email : [email protected]

Février 2011 / SCHEMASLES ASSISES DE TRIBUNES

Ce document est la propriété exclusive de la société DOUBLET. I l ne peut en aucun cas être communiqué à des tierssans l'autorisation de la société.

DOUBLET 67, rue de Lille F-59710 AvelinTél +33 3 20 49 48 47 / Fax +33 3 20 49 48 88Email : [email protected]

Février 2011 / SCHEMASLES ASSISES DE TRIBUNES

Ce document est la propriété exclusive de la société DOUBLET. I l ne peut en aucun cas être communiqué à des tierssans l'autorisation de la société.

DOUBLET 67, rue de Lille F-59710 AvelinTél +33 3 20 49 48 47 / Fax +33 3 20 49 48 88Email : [email protected]

Février 2011 / SCHEMASLES ASSISES DE TRIBUNES

Fotel montowany na brzegu stopnia

Fotel montowany z przodu stopnia

Fotel montowany z tyłu stopnia

131

Page 134: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com132

Trybuny i podia Trybuny teleskopowe

Trybuny wyposażone w fotele PCV z uchylnym siedziskiem

Zamontowane na 2 poziomach, trybuny są otwierane i zamykane w zależności od rodzaju imprezySzczegół A Skala 1:30

Szczegół B Skala 1:30

Page 135: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Tryb

uny

i pod

ia

Trybuny i podia

133

Trybuny teleskopowe

Trybuny teleskopowe o pojemności ponad 3000 miejsc na hali w Bielsku-Białej. Projekt: Pracownia projektowa Bauren.

Page 136: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com134

Trybuny i podia Trybuny teleskopowe

Page 137: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Tryb

uny

i pod

ia

Trybuny i podia

135

Dodatkowe opcje wyposażenia trybun teleskopowych

Stół operatorskiStół demontowalny, ustawiany na jednym z central-nych lub ostatnich rzędów trybuny. Przeznaczony dla osób zajmujących się sterowaniem dźwiękiem i światłem.

Oświetlenie schodówZalecane zwłaszcza do sal teatralnych, kinowych i widowiskowych, w których publiczność prze-mieszcza się po trybunie przy zgaszonych światłach. Oświetlenie pozwala na szybkie odnalezienie miej-sca oraz wpływa na bezpieczeństwo osób prze-mieszczających się po trybunach.

Osłony boczneOsłaniają boki, zakrywają konstrukcję oraz ograni-czają wejście pod trybunę. Mogą być wykonane z materiału PCV, stali lub aluminium. Zakładane ręcz-nie lub zintegrowane z barierkami i składane tele-skopowo. Możliwość nadruku na osłonach.

Dostawiane schodyJeżeli trybuna znajduje się w centralnej części sali, ist-nieje możliwość dostawienia mobilnych schodów do pleców trybuny. To dodatkowe wejście i wyjście na try-bunę ułatwia dotarcie do najwyższych rzędów, zwłasz-cza w przypadku trybun o znacznej ilości rzędów.

Napęd elektrycznySilniki będące na wyposażeniu trybun sterowanych elektrycznie, znajdują się w bębnie powlekanym powłoką kauczukową, co chroni podłoże przed zniszczeniem. Napęd elektryczny gwarantuje auto-matyczne składanie i rozkładanie trybun.

Szafa sterowniczaSzafa sterownicza może być zamontowana na ple-cach każdej trybuny, lub też może być mobilna, na wózku i być wspólna dla wielu trybun.

Miejsca dla osób o ograniczonej sprawności ruchowejZalecamy przewidzieć strefę przed trybuną lub z boku trybuny, dedykowaną dla osób poruszających się na wózkach. Część pierwszego rzędu składa się, zostawia-jąc odpowiednią ilość miejsca przed trybunami.

Stoliki do pisaniaProponujemy krzesła i fotele wyposażone w plasti-kowe lub drewniane składane blaty do pisania, które ułatwiają robienie notatek. Zalecane w szczególno-ści do sal konferencyjnych i wykładowych.

Numeracja miejscWiele możliwości w zakresie numerowania miejsc na trybunach: tabliczki plastikowe, aluminiowe, druko-wane bądź grawerowane.

Trybuny teleskopowe

Page 138: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com136

Trybuny i podia Trybuny stałe

Page 139: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Tryb

uny

i pod

ia

Trybuny i podia

137

Trybuny stałeTrybuny stałe są projektowane z uwzględnieniem istnie-jących rozmiarów w obiektach już wybudowanych lub planowanych. Są to trybuny projektowane „na miarę”.

W zależności od powierzchni przewidzianej pod trybuny, różnicy poziomów wysokości na sali, ilości żądanych miejsc, proponujemy sprawdzone i funk-cjonalne rozwiązania.

Nasze biuro projektowe proponuje plany i wizuali-zację z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm, m.in. w zakresie wymaganych ilości przejść, minimalnych odstępów pomiędzy rzędami, ilości miejsc w rzędach, etc.W naszych projektach uwzględniamy również miej-sca dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.Dysponujemy szeroką gamą siedzisk, co pozwala na dobór odpowiedniego wyposażenia trybun w zakre-sie komfortu, użytkowania i funkcjonalności.

Trybuny zgodne z obowiązującymi

normami i wymogami

bezpieczeństwa!

Trybuny stałe

Page 140: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com138

Trybuny i podia Trybuny demontowalne

Page 141: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Tryb

uny

i pod

ia

Trybuny i podia

139

TR

YBUNY DE M OTOW

ALN

E

NORMA PN-EN

13200 – 6: 2007. .

Trybuny demontowalneModułowe, łatwe do przewiezienia trybuny demonto-walne oferują szerokie możliwości w zakresie układania i konfiguracji trybun. Bazując na kilku powtarzalnych elementach, trybuny mogą być ustawiane w całości lub w części, w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości podłoża.W zakresie konstrukcji, trybuny mogą być rozbudo-wywane na długości w sposób nieograniczony. Ilość rzędów jest ograniczona do 21 i trybuna może być ustawiana w pięciu, dziewięciu, trzynastu, siedemna-stu lub dwudziestu jeden rzędach. Wyprodukowana ze stali ocynkowanej, trybuna może być użytkowana zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. W standardzie wyposa-żona w siedziska kubełkowe z tworzywa sztucznego lub ławki drewniane oraz podłogi wykonane z pode-stów drewnianych lub stalowych (krat wema).Montaż odbywa się na zasadzie zakładania jednych elementów w drugie i samoczynnego blokowania konstrukcji. Każdy element trybuny może być prze-niesiony przez jedną osobę.

Możliwe konfiguracje

Pamiętaj, żeKonstrukcja naszych trybun i podiów, wykonana w całości ze stali, jest w 100% przetwarzalna. Ponadto, w procesie obróbki i zabezpieczania stali, Doublet nie stosuje środków zawierających sześciowartościowy chrom.

Trybuny demontowalne

Page 142: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com140

Trybuny i podia

Czerwony Zielony Niebieski Żółty

Dostępne kolory

Szary

Czerwony Zielony Niebieski Żółty

Dostępne kolory

Szary

Nova Sport Na trybuny stałe Szerokość siedziska 50 cm

Siedzisko i oparcie wykonane metodą wtryskową, stelaż stalowy, malowany proszkowo. Siedzisko pod-noszone automatycznie. Montaż na stelażu do pod-łogi lub do czoła stopni.Rozmiary: Szerokość: 50 cm.Głębokość całkowita: 50 cm.Głębokość po złożeniu: 28 cm.

Nova Sport Ref. 26860 Wycena indywidualna

Nova 4 Na trybuny stałe Szerokość siedziska 50 cm

Siedzisko i oparcie wykonane metodą wtryskową. Stelaż stalowy lakierowany proszkowo, w rozmiarze 120 x 30 x 2 mm. Same stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Siedzisko podnoszone automatycznie. Montaż na stelażu do podłogi.Rozmiary: Szerokość: 50 cm.Głębokość całkowita: 51 cm.Głębokość po złożeniu: 33 cm.

Nova 4 Ref. 48472 Wycena indywidualna

Fotel drewniany Na trybuny stałe lub teleskopowe Szerokość siedziska 40 cm

Fotel na stalowej nodze lakierowanej farbą epoksy-dową na kolor czarny, wyposażony w stopę monta-żową. Oparcie i siedzisko wykonane z wysokogatunko-wej, profilowanej sklejki bukowej 15 mm, malowanej lakierem bezbarwnym. Montaż do podłogi. Rozmiary: Siedzisko (szer. x wys.): 40 x 40 cm.Oparcie (szer. x wys.): 38 x 40 cm.Wysokość całkowita: 85 cm.

Fotel drewniany Ref. 85926 Wycena indywidualna

Fotel tapicerowany Na trybuny stałe lub teleskopowe Szerokość siedziska 40 cm

Fotel na stalowej nodze lakierowanej farbą epoksy-dową na kolor czarny, wyposażony w stopę mon-tażową. Oparcie i siedzisko na stelażu drewnianym i piance komfort 10 mm, tapicerowane tkaniną typu Trevira (materiał trudno zapalny). Montaż do podłogi. Rozmiary: Siedzisko (szer. x wys.): 40 x 40 cm.Oparcie (szer. x wys.): 42 x 46 cm.Wysokość całkowita: 85 cm.

Fotel tapicerowany Ref. 85927 Wycena indywidualna

Siedziska na trybuny

Page 143: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Tryb

uny

i pod

ia

Trybuny i podia

141

Czerwony Zielony Niebieski Żółte

Dostępne kolory

Szary

Biały Czerwony Niebieski Żółty

Dostępne kolory

Szary Pomarańczowy Czarny Zielony

Biały Czerwony Niebieski Żółty

Dostępne kolory

Szary Pomarańczowy Czarny Zielony

Biały Czerwony Niebieski Żółty

Dostępne kolory

Szary Pomarańczowy Czarny Zielony

Linea Na wszystkie rodzaje trybun Szerokość siedziska 45 cm

Siedzisko bez oparcia wykonane metodą wtryskową z polipropylenu, odporne na działanie czynników UV. Mocowane bezpośrednio do podłoża, ściśle jedno obok drugiego. Numeracja w opcji dodatkowej.Rozmiary (szer. x głęb. x wys.): 45 x 30 x 6 cm.Rozstaw: 45 cm.

Linea Ref. 700 Wycena indywidualna

Nova 1 Na wszystkie rodzaje trybun Szerokość siedziska 41,5 cm

Siedzisko bez oparcia wykonane metodą wtryskową z polipropylenu, odporne na działanie czynników UV. Mocowane bezpośrednio do podłoża lub konstrukcji. Ergonomiczne i profilowane, gwarantujące komfort i bezpieczeństwo. Numeracja w opcji dodatkowej.Rozmiary (szer. x głęb. x wys.): 41,5 x 34,5 x 7,5 cm.

Nova 1 Ref. 701 Wycena indywidualna

Nova 3-40 Na trybuny stałe i demontowalne Szerokość siedziska 43 cm

Siedzisko z oparciem wykonane metodą wtryskową z polipropylenu, odporne na działanie czynników UV. Mocowane bezpośrednio do podłoża lub kon-strukcji. Ergonomiczne i profilowane, gwarantu-jące komfort i bezpieczeństwo. Miejsce mocowań maskowane zaślepkami z materiału identycznego jak siedzisko. Numeracja w opcji dodatkowej.Rozmiary (szer. x głęb. x wys.): 43 x 40 x 32 cm.

Nova 3-40 Ref. 703 Wycena indywidualna

Nova 4 Shell Na wszystkie rodzaje trybun Szerokość siedziska 50 cm

Siedzisko z oparciem wykonane metodą wtryskową z polipropylenu, mocowane na konstrukcji stalowej lakierowanej na kolor czarny. Mocowane bezpośrednio do stopnia trybuny. Numeracja w opcji dodatkowej.Rozmiary (szer. x głęb. x wys.): 50 x 50 x 40 cm.

Nova 4 Shell Ref. 85928 Wycena indywidualna

Siedziska na trybuny

Page 144: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com142

Trybuny i podia

Montaż siedzisk stadionowychOferujemy montaż siedzisk stadionowych, bezpo-średnio do stopni betonowych lub na stalowej, cyn-kowanej konstrukcji wsporczej.Siedziska posiadają wymagane atesty dopuszczające je do użytkowania na obiektach sportowych.

Trybuny stałe zewnętrzne

Page 145: Katalog 2013

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

Tryb

uny

i pod

ia

Trybuny i podia

143

Boks dla zawodnikówWykonany z profilu aluminiowego lub stalowego, plecy zabezpieczone poliwęglanem litym lub komorowym. Dostępny w opcji z ławeczkami lub siedziskami indy-widualnymi, mocowany na stałe do podłoża lub na kół-kach. Ceny podane w tabeli są cenami orientacyjnymi, należy je potwierdzić w zależności od wybranej opcji.

Podium medalowe Estetyczne, lekkie i modułowe podium medalowe. Idealne na zawody i turnieje sportowe.Zbudowane z 3 modułów w dwóch rozmiarach:• moduł o wysokości 60 cm,• moduł o wysokości 40 cm.Wykonane z włókien poliestrowo-szklanych, co gwarantuje wysoką jakość oraz trwałość pro-duktu. Podium łatwe oraz wygodne w transporcie i w magazynowaniu. Kolor standardowy biały. Inne podstawowe kolory: według zamówienia.

Ref. Oznaczenie Cena75459 Boks 3 – osobowy 499575460 Boks 6 – osobowy 580952393 Boks 8 – osobowy 663975461 Boks 10 – osobowy 745180509 Boks 13 – osobowy 8715

Ref. Oznaczenie Cena

85676 Moduł podium o wysokości 60 cm 1253

85677 Moduł podium o wysokości 40 cm 997

Tunel osadzony na nylonowych kółeczkach Szyna w opcji dodatkowej

Dostępne kolory

Czerwony Zielony Niebieski Żółty Szary Biały

Nieprzemakalny, składany,

z możliwością nadruku!

Tunel stadionowyZabezpiecz wejście na boisko przy pomocy teleskopowego tunelu stadionowego!Szkielet konstrukcji wykonany z profili aluminiowych połączonych ze sobą krzyżakami pozwalającymi na swobodne składanie i rozkładanie tunelu. Poszycie z materiału PCV 650 g. Rozmiar tunelu według indy-widualnych potrzeb. Możliwość wykonania nadruku na poszyciu – prosimy o kontakt.Ref. 80510 Wycena indywidualna

Pytaj również o konstrukcję stalową.

(33) 816 92 24

należy je potwierdzić w zależności od wybranej opcji.

Wyposażenie stadionów

Page 146: Katalog 2013

144

WARUNKI PŁATNOŚĆI (zaznacz opcję)

Wysłanie niniejszego zamówienia oznacza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży znajdujących się w katalogu produktów Doublet. Zalecamy sprawdzenie towaru w momencie dostawy, przed potwierdzeniem odbioru kurierowi. Wszelkie uwagi należy zgłosić kurierowi.

Zamówienie do 1000 zł netto – towar płatny z góry lub przy odbiorze

Nowi klienci – zaliczka 50% (nie mniej niż 1000 zł netto) płatna w momencie zamówienia. Pozostała część kwoty płatna po otrzymaniu towaru wraz z fakturą. Do zamówienia należy obowiązkowo dołączyć KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Termin płatności: 7 dni.

Referencja Oznaczenie Ilość Cena jednostkowa netto Wartość nettoKolor

lub wersja

4237 Przykład: Barierka Securistar 1 265 zł 265 zł-

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych

RAZEM netto

TRANSPORT

VAT 23%

RAZEM brutto

„Doublet - Polfl ag” Sp. z o.o. – ul. Piekarska 86 – 43-300 Bielsko-Białatel. (33) 816-92-24 – Fax (33) 816-92-30 – Internet: www.doublet.pl e-mail: [email protected]

REGON: 070413638, KRS: 0000128136, NIP: 547 020 39 38

Data: Pieczątka i podpis klienta

Adres dostawy: Dane do faktury (jeżeli inne są niż adres dostawy):

Nazwa fi rmy:

Imię i nazwisko odbiorcy:

Adres:

Kod pocztowy: Miasto:

Tel.: Fax:

E-mail :

Nazwa fi rmy:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy: Miasto:

Tel.: Fax :

E-mail :

Aby sprawniej zarejestrować zamówienie prosimy o podanie nr klienta: Oczekiwana data dostawy: do

Zamawianie jest proste …Drogą pocztową: „Doublet-Polfl ag” Sp. z o.o.ul. Piekarska 8643-300 Bielsko-Biała

Telefonicznie: (33) 816 92 24

Faksem:(33) 816 92 30

Przez internet:www.doublet.pl

i szybkie …

ZAMÓWIENIE

Wszystkie produkty Doublet oraz inne informacje na naszej stronie internetowej.

• http://www.doublet.com

• Kontakt z filiami Doublet na całym świecie.

• Ponad 3500 artykułów dostępnych przez 24h.

• Oferty specjalne i informacje bieżące.

Page 147: Katalog 2013

PORTUGALIA

UsA

POLsKA

BELGIA

HIsZPANIA

WIELKA BRYTANIA

NIEMCY

BEZPOśREDNI KONTAKT ZE wSZYSTKImI ODDZIAŁAmI DOUBLET NA WWW.dOUBLET.COM

Grupa dOUBLETOddajemy w Państwa ręce kolejną edycję katalogu produktów DOUBLET 2013. Mając na uwadze naszą dotychczasową współpracę wierzymy, że i tym razem będziemy wspólnie tworzyć ciekawe i przyciągające uwagę projekty.

W roku 2013 mija 20 lat działalności firmy Doublet w Polsce. Od chwili jej założenia, począwszy od produkcji flag, poprzez produkty brandingowe, a skończywszy na trybunach sportowych, firma Doublet konsekwentnie realizuje swoją politykę „jakość w rozsądnej cenie”.

Powyższe motto towarzyszy całej naszej Grupie DOUBLET, która nie przestaje się rozwijać od 1832 roku. Świadczy o tym m.in. nowe zaplecze produkcyjne, jakie zyskaliśmy w ubiegłym roku przejmując niemiecki zakład sitodruku flag, firmę Bofa. Aktualnie posiadamy 5 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

Zaangażowanie naszego personelu w budowaniu wieloletniego zaufania partnerów biznesowych jest równie ważne jak jakość produktów.

Oferujemy Państwu:

•  dyspozycyjność•  kreatywność•  wiedzę i doświadczenie•  pomoc w doborze optymalnych rozwiązań •  respektowanie terminów realizacjioraz wsparcie naszej wykwalifikowanej kadry na każdym etapie współpracy.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty dające możliwość personalizacji i produkty globalne. Poprzez ich odpowiedni dobór, zastosowanie i indywidualne rozwiązania graficzne, wspólnie nadajemy im wyjątkowy charakter, „moc wizualną”, która wyróżnia Państwa produkty i markę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronach niniejszego katalogu oraz na www.doublet.pl. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, aby razem tworzyć projekty pełne entuzjazmu!

W imieniu całego zespołu Doublet

Aleksandra Bylica-Strojny Prezes Zarządu

Szanowni Klienci,

POLSKAUL. PIEKARSKA 8643-300 BIELSKO BIAŁATel. : 00 48 33 8 16 92 24Fax : 00 48 33 8 16 92 30e-mail : [email protected]

BELGIASIJSJESLAAN 333078 EVERBERGTél. : 00 32 2 521 61 21Fax : 00 32 2 523 53 43

FRANCJA67, rue de Lille59710 AVELINTél. 03 20 49 48 47Fax : 03 20 49 48 [email protected]

HISZPANIAPOL. IND. PLA DE LA BRUGUERACL DE LA GARROTXA, 13108211 CASTELLAR DEL VALLÉSBARCELONATél. : 00 34 93 747 31 00Fax : 00 34 93 747 10 47e-mail : [email protected]

NIEMCYBOFA-DOUBLET GmbHRömERSTRASSE 303 - 305D-53117 BONNTél. : 00 49 228 6834 - 0Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

DOUBLET GmbHRömERSTRASSE 303-305D-53117 BONNTél. : 00 49 228 6834 174Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

PORTUGALIARUA JOSÉ FERREIRA CLETON° 7, LOJA CQUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE2695-417 SANTA IRIA DE AZóIATél. : 00 351 21 956 99 26 / 29Fax : 00 351 21 956 99 30e-mail : [email protected]

USA4690 JOLIET STREETDENVER, CO 80239Tél : 00 1 303 371 1717Fax : 00 1 303 371 9149e-mail : [email protected]

880 NORTH POINT STREETSAN FRANCISCO, CA 94109Tél : 00 1 415 822 1222Fax : 00 1 415 822 1229

WIELKA BRYTANIABROmPTON HOUSE97-99 KEw ROADRICHmOND Tw9 2PNTél : 0208 940 1777Fax : 0208 940 1666e-mail : [email protected]

CE NY SPRZE dA ŻYwszyst kie ce ny za miesz czo ne w ka ta lo gu są ce na mi net to, do któ rych do li cza ny jest VAT we dług obo wią zu ją cych prze pi sów. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen.

TRANS PORT Kosz ty trans por tu po no si Ku pu ją cy. wy da nie to wa ru zo sta je do ko na ne z  chwi lą po wie rze nia go ku rie ro wi lub upo waż-nio ne mu przed sta wi cie lo wi Ku pu ją ce go. Z  chwi lą wy da nia to wa ru, na Ku pu ją ce go prze cho dzi ry zy ko przy pad ko wej je go utra ty lub uszko dze nia.W mo men cie do sta wy to wa ru przez ku rie ra, Ku pu ją cy ma obo wią zek spraw dzić, w  obec no ści prze woź ni ka, ja kość do star czo ne go to wa ru. W przy pad ku za nie cha nia tej czyn­no ści lub do ko na nia jej po wyj ściu ku rie ra, Ku pu ją cy tra ci moż li wość re kla ma cji uszko dze nia to wa ru w  cza sie trans por tu.

RE KLA MA CJASpraw dze nie to wa ru przez Ku pu ją ce go po win no na stą pić w cią gu 3 dni od je go otrzy ma nia. Je że li Ku pu ją cy nie za wia-do mi o  wa dzie we wska za nym ter mi nie, tra ci upraw nie nia z ty tu łu rę koj mi, bez wzglę du na ro dzaj wad.wszel kie re kla ma cje po win ny być zgła sza ne pod ry go rem nie-waż no ści pi sem nie li stem po le co nym na ad res sie dzi by fir my. Do re kla ma cji na le ży do łą czyć do ku men ty zwią za ne z umo wą sprze da ży, tj. za mó wie nie oraz fak tu rę.

ZWROT TO WA RUwszyst kie to wa ry do star czo ne zgod ne z przed mio tem za mó-wie nia oraz wol ne od re kla ma cji trans por tu nie pod le ga ją zwro to wi.

PŁAT NOŚĆPrzy za mó wie niu, któ re go war tość nie prze kra cza 1000 zł net to, Ku pu ją cy pła ci za to war przy od bio rze lub z gó ry. Ta kie sa me wa run ki obo wią zu ją w  sy tu acji pierw sze go kon tak tu, bez wzglę du na war tość za mó wie nia.Do mo men tu za pła ty to war sta no wi wła sność Sprze da ją ce go. Z  ty tu łu nie ter mi no wej za pła ty Sprze da ją cy na li cza od set ki usta wo we.

SPO RYw spra wach nieure gu lo wa nych ni niej szy mi Ogól ny mi wa run-ka mi Sprze da ży, ma ją za sto so wa nie prze pi sy Ko dek su Cy wil-ne go.Ewen tu al ne spo ry, któ re mo gły by wy nik nąć bę dą roz strzy-ga ne po lu bow nie. Gdy by po lu bow ne roz wią za nie nie by ło moż li we, roz strzy ga ją cy bę dzie wy rok są du po wszech ne go, wła ści wy dla sie dzi by Sprze da ją ce go.

O G ó L N E W A R U N K I S P R Z E d A Ż Y

Page 148: Katalog 2013

BELGIASIJSJESLAAN 333078 EVERBERGTél. : 00 32 2 521 61 21Fax : 00 32 2 523 53 43

FRANCJA67, rue de Lille59710 AVELINTél. 03 20 49 48 47Fax : 03 20 49 48 [email protected]

HISZPANIAPOL. IND. PLA DE LA BRUGUERACL DE LA GARROTXA, 13108211 CASTELLAR DEL VALLÉSBARCELONATél. : 00 34 93 747 31 00Fax : 00 34 93 747 10 47e-mail : [email protected]

NIEMCYBOFA-DOUBLET GmbHRömERSTRASSE 303 - 305D-53117 BONNTél. : 00 49 228 6834 - 0Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

DOUBLET GmbHRömERSTRASSE 303-305D-53117 BONNTél. : 00 49 228 6834 174Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

PORTUGALIARUA JOSÉ FERREIRA CLETON° 7, LOJA CQUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE2695-417 SANTA IRIA DE AZóIATél. : 00 351 21 956 99 26 / 29Fax : 00 351 21 956 99 30e-mail : [email protected]

USA4690 JOLIET STREETDENVER, CO 80239Tél. : 00 1 303 371 1717Fax : 00 1 303 371 9149e-mail : [email protected]

880 NORTH POINT STREETSAN FRANCISCO, CA 94109Tél. : 00 1 415 822 1222Fax : 00 1 415 822 1229

WIELKA BRYTANIABROmPTON HOUSE97-99 KEw ROADRICHmOND Tw9 2PNTél. : 0208 940 1777Fax : 0208 940 1666e-mail : [email protected]

GAMA PRODUKTÓW DOPASOWANA DO WYMAGAŃ KAŻDEGO KLIENTA:

POLSKAUL. PIEKARSKA 8643-300 BIELSKO BIAŁATel. : 00 48 33 8 16 92 24Fax : 00 48 33 8 16 92 30e-mail : [email protected]

jUż Od 1832

KReUJemY ENtUzJAZm

www.doublet.com