Katalog 2013

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  24

Embed Size (px)

description

Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję katalogu produktów DOUBLET 2013.Mając na uwadze naszą dotychczasową współpracę wierzymy, że i tym razembędziemy wspólnie tworzyć ciekawe i przyciągające uwagę projekty.

Transcript of Katalog 2013

 • BELGIASIJSJESLAAN 333078 EVERBERGTl. : 00 32 2 521 61 21Fax : 00 32 2 523 53 43

  FRANCJA67, rue de Lille59710 AVELINTl. 03 20 49 48 47Fax : 03 20 49 48 [email protected]

  HISZPANIAPOL. IND. PLA DE LA BRUGUERACL DE LA GARROTXA, 13108211 CASTELLAR DEL VALLSBARCELONATl. : 00 34 93 747 31 00Fax : 00 34 93 747 10 47e-mail : [email protected]

  NIEMCYBOFA-DOUBLET GmbHRmERSTRASSE 303 - 305D-53117 BONNTl. : 00 49 228 6834 - 0Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

  DOUBLET GmbHRmERSTRASSE 303-305D-53117 BONNTl. : 00 49 228 6834 174Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

  PORTUGALIARUA JOS FERREIRA CLETON 7, LOJA CQUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE2695-417 SANTA IRIA DE AZIATl. : 00 351 21 956 99 26 / 29Fax : 00 351 21 956 99 30e-mail : [email protected]

  USA4690 JOLIET STREETDENVER, CO 80239Tl. : 00 1 303 371 1717Fax : 00 1 303 371 9149e-mail : [email protected]

  880 NORTH POINT STREETSAN FRANCISCO, CA 94109Tl. : 00 1 415 822 1222Fax : 00 1 415 822 1229

  WIELKA BRYTANIABROmPTON HOUSE97-99 KEw ROADRICHmOND Tw9 2PNTl. : 0208 940 1777Fax : 0208 940 1666e-mail : [email protected]

  GAMA PRODUKTW DOPASOWANA DO WYMAGA KADEGO KLIENTA:

  POLSKAUL. PIEKARSKA 8643-300 BIELSKO BIAATel. : 00 48 33 8 16 92 24Fax : 00 48 33 8 16 92 30e-mail : [email protected]

  jU Od 1832

  KReUJemY ENtUzJAZm

  www.doublet.com

 • PORTUGALIA

  UsA

  POLsKA

  BELGIA

  HIsZPANIA

  WIELKA BRYTANIA

  NIEMCY

  BEZPOREDNI KONTAKT ZE wSZYSTKImI ODDZIAAmI DOUBLET NA WWW.dOUBLET.COM

  Grupa dOUBLETOddajemy wPastwa rce kolejn edycj katalogu produktw DOUBLET 2013. Majc na uwadze nasz dotychczasow wspprac wierzymy, e itym razem bdziemy wsplnie tworzy ciekawe iprzycigajce uwagprojekty.

  Wroku 2013 mija 20 lat dziaalnoci firmy Doublet wPolsce. Od chwili jej zaoenia, poczwszy od produkcji flag, poprzez produkty brandingowe, askoczywszy na trybunach sportowych, firma Doublet konsekwentnie realizuje swoj polityk jako wrozsdnej cenie.

  Powysze motto towarzyszy caej naszej Grupie DOUBLET, ktra nie przestaje si rozwija od 1832 roku. wiadczy otym m.in. nowe zaplecze produkcyjne, jakie zyskalimy wubiegym roku przejmujc niemiecki zakad sitodruku flag, firm Bofa. Aktualnie posiadamy 5 zakadw produkcyjnych zlokalizowanych wEuropie iwStanach Zjednoczonych.

  Zaangaowanie naszego personelu wbudowaniu wieloletniego zaufania partnerw biznesowych jest rwnie wane jak jako produktw.

  Oferujemy Pastwu:

  dyspozycyjno kreatywno wiedzidowiadczenie pomocwdoborzeoptymalnychrozwiza respektowanieterminwrealizacjioraz wsparcie naszej wykwalifikowanej kadry na kadym etapie wsppracy.

  Wnaszej ofercie znajdziecie Pastwo produkty dajce moliwo personalizacji iprodukty globalne. Poprzez ich odpowiedni dobr, zastosowanie iindywidualne rozwizania graficzne, wsplnie nadajemy im wyjtkowy charakter, moc wizualn, ktra wyrnia Pastwa produkty imark.

  Zapraszamy do zapoznania si znasz ofert na stronach niniejszego katalogu oraz na www.doublet.pl. Pozostajemy do Pastwa dyspozycji, aby razem tworzy projekty pene entuzjazmu!

  Wimieniu caego zespou Doublet

  Aleksandra Bylica-Strojny Prezes Zarzdu

  Szanowni Klienci,

  POLSKAUL. PIEKARSKA 8643-300 BIELSKO BIAATel. : 00 48 33 8 16 92 24Fax : 00 48 33 8 16 92 30e-mail : [email protected]

  BELGIASIJSJESLAAN 333078 EVERBERGTl. : 00 32 2 521 61 21Fax : 00 32 2 523 53 43

  FRANCJA67, rue de Lille59710 AVELINTl. 03 20 49 48 47Fax : 03 20 49 48 [email protected]

  HISZPANIAPOL. IND. PLA DE LA BRUGUERACL DE LA GARROTXA, 13108211 CASTELLAR DEL VALLSBARCELONATl. : 00 34 93 747 31 00Fax : 00 34 93 747 10 47e-mail : [email protected]

  NIEMCYBOFA-DOUBLET GmbHRmERSTRASSE 303 - 305D-53117 BONNTl. : 00 49 228 6834 - 0Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

  DOUBLET GmbHRmERSTRASSE 303-305D-53117 BONNTl. : 00 49 228 6834 174Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

  PORTUGALIARUA JOS FERREIRA CLETON 7, LOJA CQUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE2695-417 SANTA IRIA DE AZIATl. : 00 351 21 956 99 26 / 29Fax : 00 351 21 956 99 30e-mail : [email protected]

  USA4690 JOLIET STREETDENVER, CO 80239Tl : 00 1 303 371 1717Fax : 00 1 303 371 9149e-mail : [email protected]

  880 NORTH POINT STREETSAN FRANCISCO, CA 94109Tl : 00 1 415 822 1222Fax : 00 1 415 822 1229

  WIELKA BRYTANIABROmPTON HOUSE97-99 KEw ROADRICHmOND Tw9 2PNTl : 0208 940 1777Fax : 0208 940 1666e-mail : [email protected]

  CE NY SPRZE dA Ywszyst kie ce ny za miesz czo ne wka ta lo gu s ce na mi net to, do kt rych do li cza ny jest VAT we dug obo wi zu j cych prze pi sw. Sprzedajcy zastrzega sobie moliwo zmiany cen.

  TRANS PORT Kosz ty trans por tu po no si Ku pu j cy. wy da nie to wa ru zo sta je do ko na ne z chwi l po wie rze nia go ku rie ro wi lub upo wa-nio ne mu przed sta wi cie lo wi Ku pu j ce go. Z chwi l wy da nia to wa ru, na Ku pu j ce go prze cho dzi ry zy ko przy pad ko wej je go utra ty lub uszko dze nia.Wmo men cie do sta wy to wa ru przez ku rie ra, Ku pu j cy ma obo wi zek spraw dzi, w obec no ci prze wo ni ka, ja ko do star czo ne go to wa ru. Wprzy pad ku za nie cha nia tej czynno ci lub do ko na nia jej po wyj ciu ku rie ra, Ku pu j cy tra ci mo li wo re kla ma cji uszko dze nia to wa ru w cza sie trans por tu.

  RE KLA MA CJASpraw dze nie to wa ru przez Ku pu j ce go po win no na st pi wci gu 3dni od je go otrzy ma nia. Je e li Ku pu j cy nie za wia-do mi o wa dzie we wska za nym ter mi nie, tra ci upraw nie nia zty tu u r koj mi, bez wzgl du na ro dzaj wad.wszel kie re kla ma cje po win ny by zga sza ne pod ry go rem nie-wa no ci pi sem nie li stem po le co nym na ad res sie dzi by fir my. Do re kla ma cji na le y do czy do ku men ty zwi za ne zumo w sprze da y, tj. za m wie nie oraz fak tu r.

  ZWROT TO WA RUwszyst kie to wa ry do star czo ne zgod ne zprzed mio tem za m-wie nia oraz wol ne od re kla ma cji trans por tu nie pod le ga j zwro to wi.

  PAT NOPrzy za m wie niu, kt re go war to nie prze kra cza 1000 z net to, Ku pu j cy pa ci za to war przy od bio rze lub zg ry. Ta kie sa me wa run ki obo wi zu j w sy tu acji pierw sze go kon tak tu, bez wzgl du na war to za m wie nia.Do mo men tu za pa ty to war sta no wi wa sno Sprze da j ce go. Z ty tu u nie ter mi no wej za pa ty Sprze da j cy na li cza od set ki usta wo we.

  SPO RYwspra wach nieure gu lo wa nych ni niej szy mi Ogl ny mi wa run-ka mi Sprze da y, ma j za sto so wa nie prze pi sy Ko dek su Cy wil-ne go.Ewen tu al ne spo ry, kt re mo gy by wy nik n b d roz strzy-ga ne po lu bow nie. Gdy by po lu bow ne roz wi za nie nie by o mo li we, roz strzy ga j cy b dzie wy rok s du po wszech ne go, wa ci wy dla sie dzi by Sprze da j ce go.

  O G L N E W A R U N K I S P R Z E d A Y

 • Tryb

  uny

  i pod

  ia

  112

  do 1

  43

  Barie

  rki

  i arc

  hite

  ktur

  a m

  iejs

  ka10

  8 do

  121

  Wyp

  osa

  enie

  i w

  ystr

  j

  68 d

  o 10

  7

  Nos

  niki

  re

  klam

  owe

  30 d

  o 67

  Flag

  i i m

  aszt

  y6

  do 2

  9

  Skorowidz

  AAkcesoria do Event Flags str. 14-15Akcesoria do krzese str. 102Akcesoria do masztw str. 21Akcesoria do trybun str. 135

  BBaloniki reklamowe str. 67Balony pneumatyczne str. 39 Banery reklamowe str. 41Barierki reklamowe str. 46Barierki zabezpieczajce str. 110-111 Boksy dla zawodnikw str. 143Bramy i konstrukcje reklamowe str. 43Bramy reklamowe pneumatyczne str. 38

  DDrzewce do fl ag str. 26Drzewiec sztandarowy str. 26 Dywany i wykadziny str. 64

  EEkrany str. 84Event Flags str. 10-16

  FFigury pneumatyczne str. 39 Flagi pastwowe str. 8-9Flagi reklamowe str. 25Flipcharty str. 84

  GGabloty str. 87-89Goda str. 107

  IInformacja wizualna str. 106

  KKosze str. 121Kratki wystawiennicze str. 82-83 Krzesa str. 90-93

  LLady str. 56-57Leaki reklamowe str. 37Liny do stojakw odgradzajcych str. 72

  acuchy do supkw str. 114acuchy reklamowe str. 28awki str. 94awki parkowe str. 118-119

  MMaszty aluminiowe str. 20-21Maszty teleskopowe str. 18-19Maszty z wkna szklanego str. 22-23Mwnice str. 80

  NNadruki na namiotach str. 34 Nadruki na tekstyliach i gadetach str. 65-66Namioty reklamowe str. 32-36

  OObrusy reklamowe str. 64

  PParasole reklamowe str. 37Paki reklamowe str. 67 Plecak Street Flag str. 17Podia przenone str. 124-126Podium medalowe str. 143Podium PopUP str. 81Podium Practical str. 128Podoga str. 129Podoga do namiotu str. 33Popielnice str. 120Potykacze str. 47 Produkty z kartonu str. 54 Proporczyki str. 8,2 8Pufy reklamowe str. 37

  RRamy dekoracyjne str. 55

  SSiedziska na trybuny str. 140-141Supki i zapory parkingowe str. 115Supki zabezpieczajce str. 112-113Stojaczki gabinetowe na biurko str. 9 Stojaki banerowe str. 50-51Stojaki na tablety i foldery str. 58-63 Stojaki odgradzajce str. 70-77Stojaki podogowe na fl agi str. 26, 27 Stojaki rowerowe str. 116Stolik pod projektor str. 80Stoy Duralight str. 96-99Stoy skadane str. 100-101Szarfy str. 8

  cianki reklamowe str. 52-53, 55

  TTablice moderacyjne str. 85Tablice cienne str. 86Tablice zatrzaskowe na plakaty str. 48-49Totemy str. 44-45Trybuny demontowalne str. 138-139 Trybuny stae str. 136-137Trybuny teleskopowe str. 132-135Tunele stadionowe str. 143

  UUchwyty cienne do fl ag str. 27

  WWiaty rowerowe str. 117Wzki na krzesa str. 102Wzki na stoy str. 103Wstgi str. 8Wydruki tekstylne str. 40

  ZZaczepy na latarnie Flexifi x str. 24 Zadaszenie do podium str. 127Zestawy banerowe str. 78-79Zestawy piknikowe str. 95

 • 2Grupa Doublet dysponuje zapleczem produkcyjnym zlokalizowanym w centrali, jak rwnie w poszczeglnych oddziaach i filiach. Codziennie, nasi kierownicy produkcji, inynierowi