Katalog 2013

of 148 /148
jUż Od 1832 KReUJeMY ENtUzJAZm

Embed Size (px)

description

Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję katalogu produktów DOUBLET 2013.Mając na uwadze naszą dotychczasową współpracę wierzymy, że i tym razembędziemy wspólnie tworzyć ciekawe i przyciągające uwagę projekty.

Transcript of Katalog 2013

 • BELGIASIJSJESLAAN 333078 EVERBERGTl. : 00 32 2 521 61 21Fax : 00 32 2 523 53 43

  FRANCJA67, rue de Lille59710 AVELINTl. 03 20 49 48 47Fax : 03 20 49 48 [email protected]

  HISZPANIAPOL. IND. PLA DE LA BRUGUERACL DE LA GARROTXA, 13108211 CASTELLAR DEL VALLSBARCELONATl. : 00 34 93 747 31 00Fax : 00 34 93 747 10 47e-mail : [email protected]

  NIEMCYBOFA-DOUBLET GmbHRmERSTRASSE 303 - 305D-53117 BONNTl. : 00 49 228 6834 - 0Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

  DOUBLET GmbHRmERSTRASSE 303-305D-53117 BONNTl. : 00 49 228 6834 174Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

  PORTUGALIARUA JOS FERREIRA CLETON 7, LOJA CQUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE2695-417 SANTA IRIA DE AZIATl. : 00 351 21 956 99 26 / 29Fax : 00 351 21 956 99 30e-mail : [email protected]

  USA4690 JOLIET STREETDENVER, CO 80239Tl. : 00 1 303 371 1717Fax : 00 1 303 371 9149e-mail : [email protected]

  880 NORTH POINT STREETSAN FRANCISCO, CA 94109Tl. : 00 1 415 822 1222Fax : 00 1 415 822 1229

  WIELKA BRYTANIABROmPTON HOUSE97-99 KEw ROADRICHmOND Tw9 2PNTl. : 0208 940 1777Fax : 0208 940 1666e-mail : [email protected]

  GAMA PRODUKTW DOPASOWANA DO WYMAGA KADEGO KLIENTA:

  POLSKAUL. PIEKARSKA 8643-300 BIELSKO BIAATel. : 00 48 33 8 16 92 24Fax : 00 48 33 8 16 92 30e-mail : [email protected]

  jU Od 1832

  KReUJemY ENtUzJAZm

  www.doublet.com

 • PORTUGALIA

  UsA

  POLsKA

  BELGIA

  HIsZPANIA

  WIELKA BRYTANIA

  NIEMCY

  BEZPOREDNI KONTAKT ZE wSZYSTKImI ODDZIAAmI DOUBLET NA WWW.dOUBLET.COM

  Grupa dOUBLETOddajemy wPastwa rce kolejn edycj katalogu produktw DOUBLET 2013. Majc na uwadze nasz dotychczasow wspprac wierzymy, e itym razem bdziemy wsplnie tworzy ciekawe iprzycigajce uwagprojekty.

  Wroku 2013 mija 20 lat dziaalnoci firmy Doublet wPolsce. Od chwili jej zaoenia, poczwszy od produkcji flag, poprzez produkty brandingowe, askoczywszy na trybunach sportowych, firma Doublet konsekwentnie realizuje swoj polityk jako wrozsdnej cenie.

  Powysze motto towarzyszy caej naszej Grupie DOUBLET, ktra nie przestaje si rozwija od 1832 roku. wiadczy otym m.in. nowe zaplecze produkcyjne, jakie zyskalimy wubiegym roku przejmujc niemiecki zakad sitodruku flag, firm Bofa. Aktualnie posiadamy 5 zakadw produkcyjnych zlokalizowanych wEuropie iwStanach Zjednoczonych.

  Zaangaowanie naszego personelu wbudowaniu wieloletniego zaufania partnerw biznesowych jest rwnie wane jak jako produktw.

  Oferujemy Pastwu:

  dyspozycyjno kreatywno wiedzidowiadczenie pomocwdoborzeoptymalnychrozwiza respektowanieterminwrealizacjioraz wsparcie naszej wykwalifikowanej kadry na kadym etapie wsppracy.

  Wnaszej ofercie znajdziecie Pastwo produkty dajce moliwo personalizacji iprodukty globalne. Poprzez ich odpowiedni dobr, zastosowanie iindywidualne rozwizania graficzne, wsplnie nadajemy im wyjtkowy charakter, moc wizualn, ktra wyrnia Pastwa produkty imark.

  Zapraszamy do zapoznania si znasz ofert na stronach niniejszego katalogu oraz na www.doublet.pl. Pozostajemy do Pastwa dyspozycji, aby razem tworzy projekty pene entuzjazmu!

  Wimieniu caego zespou Doublet

  Aleksandra Bylica-Strojny Prezes Zarzdu

  Szanowni Klienci,

  POLSKAUL. PIEKARSKA 8643-300 BIELSKO BIAATel. : 00 48 33 8 16 92 24Fax : 00 48 33 8 16 92 30e-mail : [email protected]

  BELGIASIJSJESLAAN 333078 EVERBERGTl. : 00 32 2 521 61 21Fax : 00 32 2 523 53 43

  FRANCJA67, rue de Lille59710 AVELINTl. 03 20 49 48 47Fax : 03 20 49 48 [email protected]

  HISZPANIAPOL. IND. PLA DE LA BRUGUERACL DE LA GARROTXA, 13108211 CASTELLAR DEL VALLSBARCELONATl. : 00 34 93 747 31 00Fax : 00 34 93 747 10 47e-mail : [email protected]

  NIEMCYBOFA-DOUBLET GmbHRmERSTRASSE 303 - 305D-53117 BONNTl. : 00 49 228 6834 - 0Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

  DOUBLET GmbHRmERSTRASSE 303-305D-53117 BONNTl. : 00 49 228 6834 174Fax : 00 49 228 67 00 16e-mail : [email protected]

  PORTUGALIARUA JOS FERREIRA CLETON 7, LOJA CQUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE2695-417 SANTA IRIA DE AZIATl. : 00 351 21 956 99 26 / 29Fax : 00 351 21 956 99 30e-mail : [email protected]

  USA4690 JOLIET STREETDENVER, CO 80239Tl : 00 1 303 371 1717Fax : 00 1 303 371 9149e-mail : [email protected]

  880 NORTH POINT STREETSAN FRANCISCO, CA 94109Tl : 00 1 415 822 1222Fax : 00 1 415 822 1229

  WIELKA BRYTANIABROmPTON HOUSE97-99 KEw ROADRICHmOND Tw9 2PNTl : 0208 940 1777Fax : 0208 940 1666e-mail : [email protected]

  CE NY SPRZE dA Ywszyst kie ce ny za miesz czo ne wka ta lo gu s ce na mi net to, do kt rych do li cza ny jest VAT we dug obo wi zu j cych prze pi sw. Sprzedajcy zastrzega sobie moliwo zmiany cen.

  TRANS PORT Kosz ty trans por tu po no si Ku pu j cy. wy da nie to wa ru zo sta je do ko na ne z chwi l po wie rze nia go ku rie ro wi lub upo wa-nio ne mu przed sta wi cie lo wi Ku pu j ce go. Z chwi l wy da nia to wa ru, na Ku pu j ce go prze cho dzi ry zy ko przy pad ko wej je go utra ty lub uszko dze nia.Wmo men cie do sta wy to wa ru przez ku rie ra, Ku pu j cy ma obo wi zek spraw dzi, w obec no ci prze wo ni ka, ja ko do star czo ne go to wa ru. Wprzy pad ku za nie cha nia tej czynno ci lub do ko na nia jej po wyj ciu ku rie ra, Ku pu j cy tra ci mo li wo re kla ma cji uszko dze nia to wa ru w cza sie trans por tu.

  RE KLA MA CJASpraw dze nie to wa ru przez Ku pu j ce go po win no na st pi wci gu 3dni od je go otrzy ma nia. Je e li Ku pu j cy nie za wia-do mi o wa dzie we wska za nym ter mi nie, tra ci upraw nie nia zty tu u r koj mi, bez wzgl du na ro dzaj wad.wszel kie re kla ma cje po win ny by zga sza ne pod ry go rem nie-wa no ci pi sem nie li stem po le co nym na ad res sie dzi by fir my. Do re kla ma cji na le y do czy do ku men ty zwi za ne zumo w sprze da y, tj. za m wie nie oraz fak tu r.

  ZWROT TO WA RUwszyst kie to wa ry do star czo ne zgod ne zprzed mio tem za m-wie nia oraz wol ne od re kla ma cji trans por tu nie pod le ga j zwro to wi.

  PAT NOPrzy za m wie niu, kt re go war to nie prze kra cza 1000 z net to, Ku pu j cy pa ci za to war przy od bio rze lub zg ry. Ta kie sa me wa run ki obo wi zu j w sy tu acji pierw sze go kon tak tu, bez wzgl du na war to za m wie nia.Do mo men tu za pa ty to war sta no wi wa sno Sprze da j ce go. Z ty tu u nie ter mi no wej za pa ty Sprze da j cy na li cza od set ki usta wo we.

  SPO RYwspra wach nieure gu lo wa nych ni niej szy mi Ogl ny mi wa run-ka mi Sprze da y, ma j za sto so wa nie prze pi sy Ko dek su Cy wil-ne go.Ewen tu al ne spo ry, kt re mo gy by wy nik n b d roz strzy-ga ne po lu bow nie. Gdy by po lu bow ne roz wi za nie nie by o mo li we, roz strzy ga j cy b dzie wy rok s du po wszech ne go, wa ci wy dla sie dzi by Sprze da j ce go.

  O G L N E W A R U N K I S P R Z E d A Y

 • Tryb

  uny

  i pod

  ia

  112

  do 1

  43

  Barie

  rki

  i arc

  hite

  ktur

  a m

  iejs

  ka10

  8 do

  121

  Wyp

  osa

  enie

  i w

  ystr

  j

  68 d

  o 10

  7

  Nos

  niki

  re

  klam

  owe

  30 d

  o 67

  Flag

  i i m

  aszt

  y6

  do 2

  9

  Skorowidz

  AAkcesoria do Event Flags str. 14-15Akcesoria do krzese str. 102Akcesoria do masztw str. 21Akcesoria do trybun str. 135

  BBaloniki reklamowe str. 67Balony pneumatyczne str. 39 Banery reklamowe str. 41Barierki reklamowe str. 46Barierki zabezpieczajce str. 110-111 Boksy dla zawodnikw str. 143Bramy i konstrukcje reklamowe str. 43Bramy reklamowe pneumatyczne str. 38

  DDrzewce do fl ag str. 26Drzewiec sztandarowy str. 26 Dywany i wykadziny str. 64

  EEkrany str. 84Event Flags str. 10-16

  FFigury pneumatyczne str. 39 Flagi pastwowe str. 8-9Flagi reklamowe str. 25Flipcharty str. 84

  GGabloty str. 87-89Goda str. 107

  IInformacja wizualna str. 106

  KKosze str. 121Kratki wystawiennicze str. 82-83 Krzesa str. 90-93

  LLady str. 56-57Leaki reklamowe str. 37Liny do stojakw odgradzajcych str. 72

  acuchy do supkw str. 114acuchy reklamowe str. 28awki str. 94awki parkowe str. 118-119

  MMaszty aluminiowe str. 20-21Maszty teleskopowe str. 18-19Maszty z wkna szklanego str. 22-23Mwnice str. 80

  NNadruki na namiotach str. 34 Nadruki na tekstyliach i gadetach str. 65-66Namioty reklamowe str. 32-36

  OObrusy reklamowe str. 64

  PParasole reklamowe str. 37Paki reklamowe str. 67 Plecak Street Flag str. 17Podia przenone str. 124-126Podium medalowe str. 143Podium PopUP str. 81Podium Practical str. 128Podoga str. 129Podoga do namiotu str. 33Popielnice str. 120Potykacze str. 47 Produkty z kartonu str. 54 Proporczyki str. 8,2 8Pufy reklamowe str. 37

  RRamy dekoracyjne str. 55

  SSiedziska na trybuny str. 140-141Supki i zapory parkingowe str. 115Supki zabezpieczajce str. 112-113Stojaczki gabinetowe na biurko str. 9 Stojaki banerowe str. 50-51Stojaki na tablety i foldery str. 58-63 Stojaki odgradzajce str. 70-77Stojaki podogowe na fl agi str. 26, 27 Stojaki rowerowe str. 116Stolik pod projektor str. 80Stoy Duralight str. 96-99Stoy skadane str. 100-101Szarfy str. 8

  cianki reklamowe str. 52-53, 55

  TTablice moderacyjne str. 85Tablice cienne str. 86Tablice zatrzaskowe na plakaty str. 48-49Totemy str. 44-45Trybuny demontowalne str. 138-139 Trybuny stae str. 136-137Trybuny teleskopowe str. 132-135Tunele stadionowe str. 143

  UUchwyty cienne do fl ag str. 27

  WWiaty rowerowe str. 117Wzki na krzesa str. 102Wzki na stoy str. 103Wstgi str. 8Wydruki tekstylne str. 40

  ZZaczepy na latarnie Flexifi x str. 24 Zadaszenie do podium str. 127Zestawy banerowe str. 78-79Zestawy piknikowe str. 95

 • 2Grupa Doublet dysponuje zapleczem produkcyjnym zlokalizowanym w centrali, jak rwnie w poszczeglnych oddziaach i filiach. Codziennie, nasi kierownicy produkcji, inynierowie, designerzy i przedstawiciele handlowi pracuj wsplnie nad realizacj Pastwa projektw. Oddajemy do Pastwa dyspozycji: know-howprzedsibiorstwazponadstuletnim

  dowiadczeniem, cigle rozwijajcego si i inwestujcego w nowe technologie,

  moliwociipotencjazapleczaprodukcyjnegow zakresie druku cyfrowego na tkaninach i materiaach sztywnych,

  jednostkprodukcyjnsitodrukuflag,wmaymi duym formacie,

  szwalni, jednostkprodukcjikonstrukcjistalowych.

  Wyej opisane zaplecze produkcyjne daje nam moliwo samodzielnego realizowania Pastwa zlece, kontrol procesu produkcyjnego, co bezporednio wpywa na jako oferowanych

  Doublet, producent i specjalista!

  Pozwl swobodnie pracowa swojej wyobrani, uwolnij kreatywno, my znajdziemy sposb,

  aby nada jej rzeczywisty wymiar!

  produktw oraz ich zgodno z obowizujcymi normami bezpieczestwa. Staramy si rwnie proponowa dogodne terminy realizacji, dopasowane do potrzeb naszych klientw.

  Wasny park maszynowy pozwala nam elastycznie zarzdza produkcj i realizowa projekty ronego rozmiaru: zleceniaseryjnelubjednostkowe, produkcjastandardowychproduktwDoublet, produkcjaindywidualnychproduktw,zlogoklienta, realizacjazlecenietypowych,wedugdostarczonych

  projektw lub projektw wypracowanych wsplnie, przez klienta i nasz zesp.

  Kadego dnia, wykorzystujc wasne zaplecze produkcyjne oraz bazujc na pracy naszego zaangaowanego i dowiadczonego personelu, tworzymy produkty oryginalne i estetyczne, trwae i solidne oraz praktyczne i uyteczne.

 • 3 LogistykaGwarantujemy dostaw produktw w kade miejsce w ustalonym terminie. Proponujemy sprawdzone rozwizania w zakresie pakowania, znakowania produktw i ich bezpiecznej dostawy.

  Monta idemontaMonta niektrych produktw wymaga specjalistycznej wiedzy. Doradzamy w zakresie sugerowanych sposobw montau oraz oferujmy usugi montau i demontau. Nasze wykwalifikowane ekipy techniczne gwarantuj prawidowy i bezpieczny monta.

  Obsuga technicznaOferujemy rwnie obsug techniczn imprez, w czasie ktrych nasz personel odpowiada nie tylko za monta i demonta produktw, ale pozostaje do dyspozycji organizatorw w czasie trwania imprezy (obsuga techniczna, zmiany dekoracji, zmiany lokalizacji, etc.). MagazynowanieUsuga zarezerwowana dla klientw, ktrzy nam zaufali i korzystaj nie tylko z naszych produktw, ale zlecaj nam rwnie monta, demonta i obsug techniczn swoich imprez. Skladowanie produktw w magazynach Doublet pozwala zoptymalizowa logistyk, zadba o jako produktw po imprezach (przegldy, czyszczenie, naprawy, etc.), oraz w 100% odciy klienta z obowizku zarzdzania zakupionymi produktami i ich przechowywania.

  Obok silnego zaplecza produkcyjnego oddajemy do Pastwa dyspozycji wykwalifikowan kadr pracownicz, dyspozycyjn i kompetentn:

  biuroobsugiklientaodpowiadajcenaPastwatelefony, maile, udzielajce informacji w zakresie naszej oferty,

  przedstawicielehandlowi,sucyfachowrad i doradzajcy w wyborze produktw, dojedajcy pod wskazany adres na terenie caej Polski,

  kierownicyprodukcji,konstruktorzyi projektanci, ktrzy czuwaj nad realizacj Pastwa zlece,

  ekipymontaoweipracownicydziawtransportu i logistyki, osoby odpowiedzialne za dostaw w ustalonym terminie, prawidowy monta produktw, ich nadzr techniczny, serwis, jak rwnie magazynowanie, przegld czy konfekcjonowanie.

  Usugi Doublet

 • 41. WyposaenieJako producent, specjalista w dziedzinie

  druku i obrbki stali, oferujemy Pastwu

  szerok gam produktw z zakresu

  wyposaenia. Dotyczy to zarwno

  wyposaania otwartej przestrzeni publicznej,

  jak rwnie sal i pomieszcze zamknitych.

  W tej grupie produktowej znajdziecie

  Pastwo take produkty niezbdne

  w czasie wszelkich uroczystoci, ceremonii,

  rnorakich dekoracji.

  Jako usug komplementarn, proponujemy

  rwnie personalizacj wikszoci naszych

  produktw. Oznakowanie pozwala na ich

  wyrnienie na tle aktualnych standardw

  rynkowych, a jednoczenie wzmacnia

  wizerunek marki.

  Wykonujemy rwnie produkty nietypowe,

  wedug indywidualnych projektw.

  Doublet, to 35 grup produktowych w zakresie

  ponad 4000 oferowanych artykuw!

  2. BrandingJeeli chcecie Pastwo zyska na widocznoci,

  wzmocni mark, komunikowa i ksztatowa

  swj wizerunek, nasze produkty brandingowe

  doskonale sprawdz si w tej roli.

  Oferujemy duy wybr produktw, zarwno

  do ekspozycji wewntrznej i zewntrznej:

  Nadrukinabannerach,wkadymformacie.

  FlagiEvent,abykomunikowadynamicznie.

  Balony,bramy,atrapypneumatyczne,aby

  wyrni przekaz.

  Totemyreklamowewzaskakujcych

  ksztatach.

  Namiotywpenejkolorystyce!

  W zalenoci od potrzeb, wsplnie decydujemy

  o doborze produktw, przygotowujemy ich

  projekty graficzne i tak kierujemy pracami,

  aby osign jak najlepszy efekt wizualny,

  a w konsekwencji wytyczone cele

  w zakresie komunikacji.

  Wszystkie zrealizowane projekty, produkty i liczne wydarzenia wsparte s dowiadczeniem i wiedz caej grupy DOUBLET!

  1 2

 • 53. Trybuny i podiaJu od ponad 50 lat, Doublet zajmuje si

  wyposaaniem obiektw rekreacyjno-

  sportowych i kulturalnych w zakresie trybun

  oraz techniki scenicznej.

  Nasi projektanci proponuj rozwizania

  poparte ogromnym dowiadczeniem, majc

  na uwadze funkcjonalno produktw, a co

  za tym idzie zadowolenie uytkownika.

  Wszystkie projekty s sprawdzane przez

  konstruktorw Doublet, co pozwala nam

  przej cakowit odpowiedzialno za

  produkt i gwarantowa bezpieczestwo

  w trakcie jego uytkowania. Dodatkowo,

  odpowiednia selekcja materiaw uywanych

  do produkcji trybun i produktw scenicznych,

  rygorystyczna kontrola jakoci, pozwalaj na

  ich wieloletnie i bezawaryjne uytkowanie.

  Wszystkie nasze produkty s zgodne

  z normami europejskimi i krajowymi.

  Wszystkie zrealizowane projekty, produkty i liczne wydarzenia wsparte s dowiadczeniem i wiedz caej grupy DOUBLET!

  4. WydarzeniaWsppracujemy z organizatorami imprez

  kulturalnych i sportowych od pierwszego

  kontaktu a po demonta, transport i recykling

  dostarczonych produktw. Nasi pracownicy

  z dziaw designu (kreacja), graficznego, produkcji,

  logistyki i montau wspieraj Pastwa na kadym

  etapie organizacji wydarzenia.

  Poza moliwoci produkcji i dostawy produktw

  eventowych, niezbdnych do zorganizowania

  kadej imprezy, ten dodatkowy wachlarz usug

  decyduje czsto o wyborze Doubleta na partnera

  wydarze. Na szczeblu midzynarodowym,

  w minionym roku Doublet dostarcza wszystkie

  flagi narodowe na Olimpiad w Londynie, a kraju

  bra udzia w dekoracji zwizanej z Euro 2012.

  Na kontynencie amerykaskim, Doublet po raz

  kolejny wykona i dostarczy bramy, elementy

  oznakowania i barierki na potrzeby wycigu USA

  Pro Cycling Challenge.

  3 4

 • Wznie wysokoTwoje barwyTwoje barwy

  6

 • Podkrel swoj obecno. Wywie na maszt Twoje barwy. Zakomunikuj swoj przynaleno.

  Flagi i maszty6 do 29

  7

  14-15 Akcesoria do Event Flags26 Drzewce do flag10-16 Event Flags9, 29 Flagi gabinetowe9 Flagi pastwowe8 Flagi Polskie25 Flagi reklamowe28 acuchy reklamowe20-21 Maszty aluminiowe18-19 Maszty teleskopowe22-23 Maszty z wkna szklanego8, 28 Proporczyki9 Stojaczki gabinetowe na biurko26, 27 Stojaki podogowe na flagi28 Stojaczki pod proporczyki24 System FLEIFIX27 Uchwyty flagowe

 • Odkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com8

  Flagi i maszty Flaga Polski

  Barwy narodoweBarwy polskie oraz barwy unijne w ukadzie piono-wym. Rozmiar: 100 x 300 cm. W przypadku flagi pol-skiej, w ukadzie bannerowym (pionowym), barwa biaa jako bardziej zaszczytna zawsze znajduje si przy maszcie, drzewcu lub linie. W ten sposb, naj-waniejsza barwa z gry staje si najwaniejsz barw przy linie w ukadzie pionowym.

  Ref. Oznaczenie Cena24862 Barwy polskie 6924863 Barwa UE 98

  Proporczyki pastwoweWykonane z tkaniny atasowej, obszyte sznurkiem ozdobnym, usztywnione wkadk z flizeliny. Nadruk dwustronny. Stojaczek w opcji dodatkowej.Rozmiar: 13 x 22 cm.

  Ref. Oznaczenie Cena259 Polska lub inne pastwo z UE 27260 Inne pastwa 29

  Flaga polski iflaga polski zorzekiemBarwami Rzeczypospolitej Polskiej s kolory biay i czerwony, uoone w dwch rwnych poziomych, rwnolegych pasach z ktrych grny jest koloru biaego, a dolny koloru czerwonego. Flag pastwow Rzeczypospolitej Polskiej jest take flaga z umieszczonym porodku biaego pasa godem Rzeczypospolitej Polskiej.

  RozmiarFlaga polski Flaga polski zorzekiem

  Ref. Cena Ref. Cena15 x 24 cm 21198 9 26743 1530 x 50 cm 21205 10 26744 1750 x 80 cm 21199 11 26746 1970 x 100 cm 21200 12 6267 23100 x 150 cm 21201 19 26740 39125 x 200 cm 21202 39 26741 79150 x 240 cm 21203 75 26742 115

  Wstgi iszarfy Wykonane z tkaniny poliestrowej. Szarfa moe by zakoczona ozdobnymi frdzlami lub bez frdzli. Wstga o szerokoci 10 cm i dugoci 10 m.

  Ref. Oznaczenie Cena 3989 Wstga polska 60998 Szarfa z frdzlami 34997 Szarfa bez frdzli 29

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Flag

  i im

  aszt

  y

  Flagi i maszty

  9

  Flagi pastwowe

  Stojaczki do flag pastwowych 15 x 24 cmWykonane z blachy mosinej w kolorze zotym lub ze stali niklowanej w kolorze srebrnym. rednica podstawy: 6 cm, wysoko masztu 34 cm.

  OznaczenieSrebrne

  Ref. Cena1 -ramienny 80 262 -ramienny 81 333 -ramienny 82 394 -ramienny 83 475 -ramienny 84 56

  Oznaczenie15 x 24 cm 70 x 100 cm 100 x 150 cm 125 x 200 cm 150 x 240 cm

  Ref. Cena Ref. Cena Ref. Cena Ref. Cena Ref. CenaUE 23310 12 27002 17 23624 32 23314 65 23316 91Austria 21030 12 6293 29 21213 42 21040 59 21043 81Belgia 21046 12 21056 29 21218 42 21061 59 21064 81Bugaria 21067 12 21072 29 21223 42 21079 59 21081 81Cypr 25541 13 25546 36 25560 65 25549 109 25552 149Czechy 23193 13 23207 36 23376 65 23212 109 23214 149Dania 22018 13 6294 36 22121 65 22022 109 22023 149Estonia 21104 12 21110 29 21233 42 21116 59 21117 81Finlandia 22030 13 6296 36 22132 65 22034 109 22035 149Francja 21118 12 6297 29 21238 42 21129 59 21131 81Grecja 23224 13 23999 36 23395 65 23229 109 23231 149Hiszpania 21147 12 21151 29 21252 42 21154 59 21156 81Hiszpania z herbem 26115 15 26117 49 26614 65 26119 119 26120 149Holandia 21157 12 31512 29 21257 42 21168 59 21171 81Irlandia 21001 12 31513 29 21266 42 21010 59 21012 81Litwa 21090 12 21094 29 21297 42 21099 59 21102 81Luksemburg 21105 12 31515 29 21302 42 21114 59 21115 81otwa 22188 12 22190 29 22185 42 22192 59 22193 81Malta 25018 15 25020 49 25483 65 25022 109 25023 149Niemcy 21186 12 27013 29 21317 42 21190 59 21191 81Portugalia 24165 15 24169 49 24380 65 24173 109 24174 149Rumunia 21021 12 21038 29 26805 42 21045 59 21048 81Sowacja 25085 13 25091 36 25395 65 25088 109 25089 149Sowenia 25090 15 25093 49 25401 65 25095 109 25096 149Szwecja 26824 13 26827 36 22090 65 26822 109 22091 149Wgry 21073 12 21082 29 21349 42 21106 59 21089 81Wielka Brytania 61207 13 27007 36 27005 65 23279 109 23280 149Wochy 21093 12 27009 29 26838 42 26839 59 21354 81

  Dwanacie picioramiennych gwiazd na fladze Unii Europejskiej, uoonych kolicie na niebie-skim tle przejto od Rady Europy w 1986 roku. Kolor niebieski to niebo, zarazem symbol bosko-ci, prawdy i czystoci. Koo oznacza jedno. Gwiazdy pozostaj w niezmiennej liczbie i s zawsze skierowane ku grze.

  OznaczenieZote

  Ref. Cena1 -ramienny 75 232 -ramienny 76 273 -ramienny 77 334 -ramienny 78 385 -ramienny 79 44

  Flagi imaszty

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com10

  Flagi i maszty

  Rozmiar S180 x 106 cm

  Maszt Pratic M

  Rozmiar M260 x 106 cm

  Maszt Pratic M

  Rozmiar L345 x 106 cm

  Maszt Pratic XL

  Rozmiar XL435 x 106 cm

  Maszt Pratic XL

  Event Flags

  Flaga KroplaWybierz ksztat Kropli i dodaj mocy wizualnej Twoim wydarzeniom!Ksztat Kropli gwarantuje optymaln czytelno i widoczno flagi nawet w warunkach bezwietrznych. Do uytku wewntrznego jak i zewntrznego. atwy i szybki monta dziki systemowi masztu Pratic. Tkanina z atestem trudnopalnoci B1 wycena indywidualna.

  Flaga drukowana na poliestrze standardowym

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.84353 Flaga Kropla rozmiar S 128 120 116 11284354 Flaga Kropla rozmiar M 179 168 163 15784355 Flaga Kropla rozmiar L 235 220 212 20585717 Flaga Kropla rozmiar XL 293 274 264 256

  Ceny nie zawieraj kosztw masztu i podstawy.

  01

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.85723 Flaga Kropla dwustronna rozmiar S 347 334 326 32185724 Flaga Kropla dwustronna rozmiar M 491 473 462 45585725 Flaga Kropla dwustronna rozmiar L 644 620 606 596

  Ceny nie zawieraj kosztw masztu i podstawy.

  Flaga drukowana dwustronnie na materiale Beside

  01

  Optymalna widoczno, nawet bez wiatru

  Maszty ipodstawy do flagna str. 1415

  Flaga Kroplaju od

  112 z

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Flag

  i im

  aszt

  y

  Flagi i maszty

  11

  Pena ekspozycja idynamiczny ksztat

  Rozmiar S190 x 87 cm

  Maszt Pratic M

  Rozmiar M270 x 87 cm

  Maszt Pratic M

  Rozmiar L360 x 87 cm

  Maszt Pratic XL

  Rozmiar XL450 x 87 cm

  Maszt Pratic XL

  Flaga PlayaFlaga Playa to poczenie klasycznego ksztatu i oryginalnoci!Ten ksztat pozwala na swobodne powiewanie flagi i jej pen ekspozycj w ka-dych warunkach atmosferycznych. Do uytku wewntrznego jak i zewntrznego. atwy i szybki monta dziki systemowi masztu Pratic. Tkanina z atestem B1 wycena indywidualna.

  Flaga drukowana dwustronnie na materiale Beside

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.85726 Flaga Playa dwustronna rozmiar S 311 299 292 28885727 Flaga Playa dwustronna rozmiar M 434 418 408 40285728 Flaga Playa dwustronna rozmiar L 573 552 539 531

  Ceny nie zawieraj kosztw masztu i podstawy.

  Flaga drukowana na poliestrze standardowym01

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.84349 Flaga Playa rozmiar S 113 106 102 9984350 Flaga Playa rozmiar M 158 148 143 13884351 Flaga Playa rozmiar L 208 195 188 18185719 Flaga Playa rozmiar XL 258 242 233 225

  Ceny nie zawieraj kosztw masztu i podstawy.

  01

  Event Flags

  Maszty ipodstawy do flagna str. 1415

  Flaga Playaju od

  99 z

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com12

  Flagi i maszty

  175 cm Rozmiar S190 x 90 cm

  Maszt Pratic M

  Rozmiar M265 x 90 cm

  Maszt Pratic M

  Rozmiar L360 x 90 cm

  Maszt Pratic XL

  Rozmiar XL450 x 90 cm

  Maszt Pratic XL

  Flaga SharkPostaw na dynamizm i entuzjazm flagi Shark i Twojej imprezy! Ksztat Sharka pozwala na swobodne powiewanie flagi i jej pen ekspozycj w ka-dych warunkach atmosferycznych. Do uytku wewntrznego jak i zewntrznego. atwy i szybki monta dziki systemowi masztu Pratic. Tkanina z atestem B1 wycena indywidualna.

  Flaga drukowana na poliestrze standardowym

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.84346 Flaga Shark rozmiar S 132 123 119 11584347 Flaga Shark rozmiar M 186 174 168 16284348 Flaga Shark rozmiar L 247 231 223 21585718 Flaga Shark rozmiar XL 304 285 275 265

  Ceny nie zawieraj kosztw masztu i podstawy.

  01

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.86124 Flaga Palm Beach rozmiar M 162 157 149 12586125 Flaga Palm Beach rozmiar L 212 205 197 16386126 Flaga Palm Beach rozmiar XL 257 248 238 198

  Flaga Palm Beach

  Flaga Palm BeachKlasyczny ksztat flagi w nowym wydaniu!Flaga Palm Beach jest flag o najniszym stopniu naprenia flagi na maszcie, co powoduje znacznie wiksze powiewanie flagi na wietrze ni w przypadku pozo-staych flag event. Dostpna w maksymalnej wysokoci 4,20 m, moe by uytkowana zarwno na zewntrz jak i wewntrz pomieszcze. atwy i szybki monta dziki systemowi masztu Pratic. Ceny w tabeli dotycz flag drukowanych na poliestrze standardowym. Flagi dru-kowane na dzianinie z atestem trudnopalnoci B1 wycena indywidualna.

  Ceny nie zawieraj kosztw masztu i podstawy.

  01

  Event Flags

  Flaga Sharkju od

  115 z

  Maszty ipodstawy do flagna str. 1415

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Flag

  i im

  aszt

  y

  Flagi i maszty

  13

  Flaga CornerKlasyczny ksztat flagi w nowym wydaniu!Ksztat flagi Corner gwarantuje jej swobodne powiewanie na wietrze oraz cakowit ekspozycj, nawet w warunkach bezwietrznych.Flaga dostpna w maksymalnej wysokoci 4,20 m, moe by uytkowana zarwno na zewntrz jak i wewntrz pomieszcze. atwy i szybki monta dziki systemowi masztu Pratic. Dodatkowa, specjalna kocwka na wyposaeniu masztu, przeznaczona do montau poprzeczki poziomej na maszcie. Ceny w tabeli dotycz flag drukowanych na poliestrze standardowym. Flagi drukowane na dzianinie z atestem trudnopalnoci B1 wycena indywidualna.

  Rozmiar M260 x 60 cm

  Rozmiar L345 x 60 cm

  Rozmiar XL420 x 60 cm

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.86121 Flaga Corner rozmiar M 105 101 97 8186122 Flaga Corner rozmiar L 137 133 124 10686123 Flaga Corner rozmiar XL 166 159 154 128

  Flaga Corner

  Ceny nie zawieraj kosztw masztu i podstawy.

  01

  Event Flags

  cznik 90Suy do zamocowania poprzeczki poziomej na maszcie Pratic.

  Ref. 86130 23 z

  Flaga Cornerju od

  81 z

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com14

  Flagi i maszty Event Flags

  Podstawy zsystemem obrotowym do masztu Pratic

  2,2kg

  4,4kg

  6,5kg

  18kg

  5kg

  12kg

  Tuleja obrotowa Pratic wbijana

  Pozwala na proste i solidne zamocowanie flagi w pod-

  ou. System obracania tulei umoliwia zwrcenie flagi na

  maszcie zgodnie z kierunkiem wiatru. Rozmiar: 61 x 6 cm. Ciar: 1,7 kg.

  Ref. 85870 55 z

  Podstawa skadana Pratic Zalecana do wewntrz. Rozmiar: 61 x 75 x 4 cm. Dostarczana z 4 ledziami.

  Ref. 84245 75 z

  Podstawa krzyak PraticStopa typu krzyak wyposaona w obrotowy system tulei montaowej. 4 otwory suce do przytwierdzenia stopy do podoa. Rozmiar podstawy rozoonej: 87 x 100 x 24 cm.

  Ref. 85721 245 z

  Podstawa spider roll Pratic Podstawa krzyakowa skadana z sys-temem obrotowym tulei montaowej. Umoliwia obrt zgodnie z kierunkiem wiatru. Rozmiar podstawy rozoonej: 115 x 115 x 8 cm, zoonej: 72 x 11 cm.

  Ref. 85868 98 z

  Podstawa kwadratowa PraticStopa wyposaona w obrotowy sys-tem tulei montaowej. 4 otwory su-ce do przytwierdzenia stopy do podoa. Rozmiar: 40 x 40 x 21 cm.

  Ref. 85720 124 z

  Obcinik na wodRef. 83722 16 z

  Pyta obcieniowaPyta obcieniowa do podstawy kwadratowej Pratic 6,5 kg. Pozwala dociy podstaw o dodatkowe 5 kg.

  Ref. 85722 99 zTorba PraticTorba na maszt Pratic, flag oraz niektre podstawy.

  Ref. 81609 32 zTorba Pratic XLRef. 81608 39 z

  Podstawa kauczukowa PraticPodstawa z kauczuku recyklingo-wanego wyposaona w system obrotowy masztu. Uytkowanie zewntrzne i wewntrzne. Rozmiar 50 x 50 x 4,50 cm. Ciar 12 kg.

  Ref. 86288 78 z

  12kg

  Pozostae podstawy do masztw

  Podstawa eliwna Pratic Alternatywa dla podstawy skada-nej. Elegancka i solidna. Zalecana dla mniejszych rozmiarw flag. Wysoko: 38 cm. Dostarczana z 3 ledziami.

  Ref. 75061 155 z

  Podstawa Pratic na kkach 20l Podstawa wyposaona w kka i metalow tulej. Zdejmowalna pokrywa pozwala napeni podstaw wod, piaskiem lub betonem.Rozmiar: 48,5 x 41 x 38,5 cm. Ciar: 20 kg.

  Podstawa 20 kg Ref. 83136 105 zPodstawa 30 kg Ref. 85869 149 z

  Podstawa najazdowa Pratic Pozwala na obcienie masztu flagi event poprzez najechanie koem samochodu na podstaw. Rozmiar: 50 x 26,5 x 25 cm. Ciar: 2 kg.

  Ref. 87288 159 z

  20kg

  Podstawa Eco PraticPraktyczna dziki uchwytowi do przenoszenia oraz tulei montaowej, ktra dopasowuje si do wszyst-kich masztw o przekroju 1838 mm. Moliwo wykonania podstaw z dowolnym logo nakad min. 1000 sztuk.

  Ref. 26722 78 z

  30kg

  18kg

  9kg

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Flag

  i im

  aszt

  y

  Flagi i maszty

  15

  do wszystkich flag eksponowanych wewntrzZestaw zawiera skadan podstaw Pratic, pojemnik na wod 12 L, torb transportow oraz maszt Pratic.

  do wszystkich flag M i L eksponowanych na zewntrzZestaw zawiera podstaw Spider Roll, pojemnik na wod 12 L, torb transportow oraz maszt Pratic.

  do wszystkich flag S eksponowanych na zewntrzZestaw zawiera podstaw Eco Pratic, pojemnik na wod 12 L, torb transportow oraz maszt Pratic.

  Maszt Pratic S na zewntrz zestaw Maszt Pratic do wewntrz zestaw

  Ref. Oznaczenie 10 szt. 25 szt. +25 szt.

  83840Zestaw Pratic wkno

  199 189 183

  85712Zestaw Pratic aluminium

  206 196 189

  Maszt Pratic M iL na zewntrz zestaw

  Ref. Oznaczenie 10 szt. 25 szt. +25 szt.

  85713Zestaw Pratic wkno

  238 226 219

  85714Zestaw Pratic aluminium

  249 237 229

  Ref. Oznaczenie 10 szt. 25 szt. +25 szt.

  85715Zestaw Pratic wkno

  218 207 199

  85716Zestaw Pratic aluminium

  225 214 207

  Maszt Pratic do flag Event

  Maszt Pratic Maszt teleskopowy Pratic pozwala na wyekspono-wanie flag Event o rnym ksztacie i rozmiarach. System regulacji masztu oraz jego dwie gitkie ko-cwki gwarantuj ekspozycj flag w rozmiarze od 2 do 5 m wysokoci.Maszt dostpny w dwch wersjach i w dwch roz-miarach: wersja standardowa masztu dla flag w roz-miarach S, M i L oraz wersja XL dla flag w rozmiarze XL.

  Piercie i karabiczyk napinajcy flag.

  Aluminiowa osona pozwalajca na obrt rotacyjny masztu.

  System regulowania wysokoci masztu.

  Bat masztu z wkna szklanego o wysokiej wytrzymaoci.

  Ref. Oznaczenie Cena

  83706 Maszt Pratic M wkno szklane 99

  85987 Maszt Pratic XL wkno szklane 119

  Ref. Oznaczenie Cena

  85867 Maszt Pratic M aluminium 115

  Maszt zwkna szklanego Estetyka Utrzymanie Wytrzymao

  Maszt zaluminium Estetyka Utrzymanie Wytrzymao

  41

  Majc jeden maszt Pratic, wyeksponujesz wszystkie ksztaty flag Event

  Event Flags

 • Odkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com16

  Flagi i maszty

  Twoje logo

  Zestaw Mobile FlagStalowy maszt wyposaony w rami bannerowe, podstawa na kkach do napenienia oraz flaga reklamowa. Zestaw Mobile Flag zajmuje stosunkowo niewiele powierzchni i moe by eksponowany na chodniku czy tez w alei handlowej, zarwno na zewntrz jak i w pomieszczeniach zamknitych. Jest idealny na potrzeby akcji promocyjnych!Maszt o wysokoci 190 cm i rednicy 40 mm. Wyposaony w poprzeczne rami bannerowe o dugoci 40 cm. Cao lakierowana na kolor czarny. Dostpne rwnie inne rozmiary masztu, wedug indywidualnej wyceny. Flaga w rozmiarze 40 x 160 cm drukowana na dzianinie poliestrowej. Druk jednostronny, czytelny z obu stron, intensywne i ywe kolory. Technologia druku: sitodruk lub druk cyfrowy, w zalenoci od iloci zamawianych flag. Moliwo nadruku na obu stronach flagi, wycena indywidualna.

  Ref. Oznaczenie Cena86294 Maszt Mobil Flag 6983136 Podstawa na kkach 20 kg 10586295 Flaga 40 x 160 cm 34

  Stabilny zestaw, widoczny przekaz reklamowy!

  Minimalne zamwienie dla masztw: 10 sztuk.

  Event Flags

  Playa 2 mIdealny nonik reklamowy na czas trwania imprez sportowych, ekspozycji, targw, promocji Maszt teleskopowy wykonany z wkna wglowego. Lekki i atwy do zamontowania, wyposaony w postaw stalow, lakierowan na kolor czarny. Rozmiar podstawy 31 x 21 cm. Ciar zestawu: 0,75 kg.Flaga drukowana na poliestrze standardowym. Flaga drukowana na dzianinie z ate-stem trudnopalnoci B1 wycena indywidualna.Rozmiar flagi: 46 x 180 cm.

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 10 szt. 25 szt.3308 Maszt Playa 2,30 m + podstawa 68 64 62 60

  85649 Flaga Playa 46 x 180 cm 59 57 55 48

  Specjalny, ekonomiczny maszt zpodstaw do flag eksponowanych wewntrz!

  Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Podstawa Pratic na kkach 20 l Podstawa wyposaona w kka i metalow tulej. Zdejmowalna pokrywa pozwala napeni podstaw wod, piaskiem lub betonem. Moliwo nadruku na podstawie, prosimy o kontakt.Rozmiar: 48,5 x 41 x 38,5 cm. Ciar: 20 kg.

  Podstawa 20 kg Ref. 83136 105 zPodstawa 30 kg Ref. 85869 149 z

 • A B

  Super ofertaProdukt

  Jako Cena

  17

  Idealny produkt do marketingu ulicznego!

  Plecak Street flag Ksztaty flag: zaokrglony oraz prostoktny Rozmiary flag: 91 x 125 cm dla flagi okrgej oraz 38 x 115 cm dla flagi prostoktnej.

  Produkt stworzony z myl o dziaaniach marketingu ulicznego: nie przejdziesz niezauwaony!Sztywny plecak z szelkami, wycieany na wysokoci ramion. Wyposaony w regu-lowany pasek zapinany wok talii, co znacznie podnosi komfort uytkowania pro-duktu. Maszt flagowy zamocowany do plecaka. Flaga zakadana na maszt i napinana przy pomocy specjalnego piercienia.

  Ref. Oznaczenie 5 szt. 10 szt. 25 szt.86127 Plecak street flag 310 292 266

  86128 A Flaga okrga 69 62 59

  86129 B Flaga prostoktna 35 33 26

  Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com18

  Flagi i maszty

  Odkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com18

  Maszt owysokoci 7 m, atwy wtransporcie dziki praktycznej, dwuczciowej podstawie do obcienia.

  Maszt King Wysoko regulowana w przedziale od 175 do 700 cm.

  Obrotowy maszt przenony do obcienia.Skuteczne i funkcjonalne narzdzie komunikacji. Praktyczny maszt do uytku wewntrznego jak i zewntrznego z obrotowym ramieniem banne-rowym montowany na napenianej podstawie. W zestawie pojemna torba transportowa na maszt i podstaw. Zestaw nie zawiera flagi (wycena indywidualna).

  Konstrukcja:Maszt aluminiowy skadajcy si z 4 teleskopowych elementw oraz dwuczciowej podstawy do obci-enia. Podstawa napeniana. Ciar napenionej podstawy 85 kg. Maksymalna wysoko masztu: 7 m (wewntrz) lub 5 m (na zewntrz). Maszt jest wypo-saony w blokad zabezpieczajc przed nadmier-nym wysuniciem elementw teleskopowych.

  Flaga:Zalecany rozmiar flagi (szer. x wys.) 120 x 300 cm. Flag powinno si zdj z masztu przy prdkoci wiatru przekraczajcej 50 km/h.

  Maszt Teleskopowy King Ref. 87351 679 zTorba transportowa

  4 wsporniki podtrzymujce maszt

  Blokada elementw teleskopowych

  Maszty teleskopowe

  Wykorzystaj okazj!Maszt Eco + stopa najazdowa

  Wykorzystaj Maszt Eco + stopa najazdowa

  Wykorzystaj Maszt Eco + stopa najazdowaMaszt Eco

  ju od

  320 zMaszt Eco

  Wysoko regulowana w przedziale od 180 do 520 cm Kompaktowy i ekonomiczny, maszt Eco w zestawie oferuje pene wyposae-nie potrzebne do masztu teleskopowego. Maszt aluminiowy regulowany, przeznaczony do uytkowania wewntrz pomieszcze jak i na zewntrz (wiatr do 40 km/h). Zestaw zawiera daszek paski, rami poziome o d. 75 cm, stop najazdow do obcienia koem samochodu, obcinik oraz torb transportow.

  Maszt Eco Ref. 81216 320 z

  41

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Flag

  i im

  aszt

  y

  Flagi i maszty

  19

  Podstawy do masztu Premium

  Maszt Premium Wysoko regulowana w przedziale od 175 do 520 cm.

  Maszt wielofunkcyjny z moliwoci uytkowania na zewntrz i wewntrz pomieszcze.Praktyczny i solidny maszt wykonany z aluminium anodowanego, regulowany na wysokoci przy pomocy specjalnych piercieni. Dostpny w wersji podstawowej, z daszkiem i obcinikiem oraz w wersji banner z ramieniem bannerowym o mak-symalnej dugoci 150 cm. rednica masztu 4,9 cm, ciar 3 kg.Maszt dostarczany bez podstawy, kompatybilny z podstawami Jumbo oraz stop najazdow.Zalecane jest zdjcie flag z masztu przy prdkoci wiatru 60 km/h i wikszej.

  Podstawa Jumbo Pasuje do masztw o rednicy do 5 cm oraz do masz tu Pratic (konieczna przejciwka).

  Podstawa polietylenowa szara o nowatorskim ksztacie. Lekka i atwa w transpor-cie, obciana wod, piaskiem lub cementem. rednica 50 cm, wysoko 50 cm, ciar pustej podstawy 5 kg. Ciar podstawy obcionej: 75 kg (woda), 105 kg (piasek), 165 kg (cement).

  Podstawa Jumbo Ref. 49 199 z

  165kg

  Maszt Premium wwersji bannerZestaw zawiera maszt, daszek prosty, obcinik oraz ramie bannerowe o maksymalnej dugoci 150 cm.Maksymalny rozmiar flagi eksponowanej wewntrz pomieszcze: 150 x 300 cm, zalecany rozmiar na zewntrz: 75 x 200 cm.

  Maszt Premium zramieniem 150 cmRef. 239 419 z

  Maszt Premium wwersji podstawowejZestaw zawiera maszt, daszek prosty i obcinik.Zalecany rozmiar flagi 100 x 150 cm.

  Maszt Premium podstawowy Ref. 8109 299 z

  41

  Stopa najazdowa Premium Pasuje do masztw o rednicy do 5 cm.

  Solidna i trwaa, obciana przy pomocy koa samochodu. Przeznaczona do uytku wewntrznego i zewntrznego. Dugo 50 cm, szeroko 26 cm, wyso-ko 30 cm, ciar 2 kg.

  Stopa najazdowa Premium Ref. 9986 169 z

  Maszty teleskopowe

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com20

  Flagi i maszty

  Maszt aluminiowy segmentowyDobra jako w rozsdnej cenie. Lekki, atwy i ekono mi cz ny w transporcie oraz w 100% przetwarzalny. Maszt aluminiowy jest solidnym i trwaym produktem. Rura masztu wykonana jest z aluminium o gruboci cianki 3 mm i rednio wytrzymuje 1015 lat uytkowania. W standardzie, maszt jest dostarczany w kolorze srebrnym anodowanym i jest odporny na dziaanie czynnikw UV. Dostpny rwnie w innej kolorystyce moe by pomalowany na dowolny kolor wedug palety RAL.

  Maszt aluminiowy segmentowyUniwersalny maszt

  Odwa si na kolor!Malujemy maszty na dowolny kolor wedug palety RAL.

  Prosimy o kontakt.

  Estetyka Utrzymanie Wytrzymao

  41

  fot. P. Kuaga

  Maszty aluminiowe

  Flagi narodowe ireklamowe na str. 89, 25

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Flag

  i im

  aszt

  y

  Flagi i maszty

  21

  MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

  MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

  MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

  Wysoko rednica d-gra Ref. Cena6 m 2 elementy 85 70 mm 821 7428 m 2 elementy 85 70 mm 823 826

  10 m 3 elementy 100 70 mm 824 97312 m 3 elementy 100 70 mm 825 1099

  * Ceny w tabeli nie zawieraj kosztw montau i dostawy.

  Kopua paska

  Kopua paska

  Kopua paska

  Knaga Linka

  Maszt wwersji standardMaszt wyposaony w bia kopu pask, gowic obrotow, knag oraz link prowadzon na zewntrz masztu.

  Wysoko rednica d-gra Ref. Cena6 m 2 elementy 85 70 mm 831 9108 m 2 elementy 85 70 mm 833 994

  10 m 3 elementy 100 70 mm 834 114112 m 3 elementy 100 70 mm 835 1267

  * Ceny w tabeli nie zawieraj kosztw montau i dostawy.

  Poziome rami obrotowe Obcinik

  Obcinik

  Maszt zpoziomym ramieniem obrotowymMaszt wyposaony w bia kopu pask oraz poziome rami obrotowe. Zmiana flagi wymaga pooenia masztu.

  Wysoko rednica d-gra Ref. Cena6 m 2 elementy 85 70 mm 826 8618 m 2 elementy 85 70 mm 828 945

  10 m 3 elementy 100 70 mm 829 109212 m 3 elementy 100 70 mm 830 1218

  * Ceny w tabeli nie zawieraj kosztw montau i dostawy.

  Zamek Linka

  Maszt zzamkiemMaszt wyposaony w bia kopu pask, gowic obrotow, link prowa-dzon wewntrz masztu oraz knag zamykan na kluczyk.

  Wysoko rednica d-gra Ref. Cena6 m 2 elementy 85 70 mm 836 9738 m 2 elementy 85 70 mm 838 1057

  10 m 3 elementy 100 70 mm 840 120412 m 3 elementy 100 70 mm 841 1330

  * Ceny w tabeli nie zawieraj kosztw montau i dostawy.

  Kopua paskaWcigane rami obrotowe Zamek

  Maszt zwciganym ramieniem banerowymMaszt wyposaony w bia kopu pask oraz wcigane rami obrotowe. Zmiana flagi nie wymaga pooenia masztu.

  Akcesoria

  Zamekwraz z kluczykiemRef. 8102 135 z

  Windtrackerwcigane rami obrotoweRef. 8105 145 z

  Obcinikw ksztacie obejmyRef. 8104 49 z

  Maszty aluminiowe

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com22

  Flagi i maszty

  Maszt zwkna szklanegoStokowy, biay maszt

  Maszt zwkna szklanegoMaszt o smukym stokowym ksztacie, jednoelementowy, w kolorze biaym. Maszt z wkna szklanego jest produktem, ktry moemy uyt-kowa przez okres ok. 10 lat. Maszt jednoelementowy wystpu-jcy w kolorze biaym, odporny na dziaanie czynnikw UV. Maszt mocowany w fundamencie betonowym na kotwie montaowej.

  Estetyka Utrzymanie Wytrzymao

  Monta wcaym kraju!

  Aby wyceni monta masztu skontaktuj si z doradc handlowym

  33 816 92 24

  Maszty zwkna szklanego

  Flagi narodowe ireklamowe na str. 89, 25

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Flag

  i im

  aszt

  y

  Flagi i maszty

  23

  Monta masztu

  MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

  MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

  MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

  Ref. Oznaczenie Cena9989 Monta masztu Wycena indywidualna

  35 Transport Wycena indywidualna

  Wysoko rednica d- gra Ref. Cena6 m 125 65 mm 801 6168 m 125 65 mm 802 700

  10 m 145 65 mm 804 84012 m 145 65 mm 805 980

  * Ceny w tabeli nie zawieraj kosztw montau i dostawy.

  Maszt wwersji standardMaszt wyposaony w bia kopu pask, gowic obrotow, knag oraz link prowadzon na zewntrz masztu.

  Wysoko rednica d- gra Ref. Cena6 m 125 65 mm 806 7358 m 125 65 mm 808 819

  10 m 145 65 mm 809 95912 m 145 65 mm 810 1099

  * Ceny w tabeli nie zawieraj kosztw montau i dostawy.

  Maszt zzamkiemMaszt wyposaony w bia kopu pask, gowic obrotow, link prowa-dzon wewntrz masztu oraz knag zamykan na kluczyk.

  Wysoko rednica d- gra Ref. Cena6 m 125 65 mm 811 7848 m 125 65 mm 813 868

  10 m 145 65 mm 814 100812 m 145 65 mm 815 1148

  * Ceny w tabeli nie zawieraj kosztw montau i dostawy.

  Maszt zpoziomym ramieniem obrotowymMaszt wyposaony w bia kopu pask oraz poziome rami obrotowe. Zmiana flagi wymaga pooenia masztu.

  Wysoko rednica d- gra Ref. Cena6 m 125 65 mm 816 8478 m 125 65 mm 818 931

  10 m 145 65 mm 819 107112 m 145 65 mm 820 1211

  * Ceny w tabeli nie zawieraj kosztw montau i dostawy.

  Maszt zwciganym ramieniem banerowymMaszt wyposaony w bia kopu pask oraz wcigane rami obrotowe. Zmiana flagi nie wymaga pooenia masztu.

  Kopua paska

  Kopua paska

  Kopua paska

  Knaga Linka

  Poziome rami obrotowe Obcinik

  Obcinik

  Zamek Linka

  Kopua paska Wcigane rami obrotowe Zamek

  Maszty zwkna szklanego

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com24

  Flagi i maszty System Flexifix

  Udekoruj lampy flagami istwrzwyjtkowy klimat alei ulicznych

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 10 szt. +25 szt.345 60 cm

  203 184 171346 80 cm347 95 cm

  SkadWysignik grnyTama

  Nadruk Jednostronny

  Widoczno Dobra

  Powiewanie wydruku na wietrze Swobodne

  Medium Dzianina

  Flexifix zpojedynczym wysignikiemTen model zalecany do flag drukowanych na tkaninie wyposaony jest w grny wysignik i tam do mocowania flagi w dolnej czci supa.Jest atwiejszy do zamocowania i taszy. Sprawia, e wiksza cz flagi powiewa na wietrze.

  40

  PATENT

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 10 szt. +25 szt.26693 60 cm

  382 346 32226694 80 cm 26695 95 cm

  Skad Wysignik grny i dolny

  Nadruk Jedno lub dwustronny

  Widoczno Bardzo dobra

  Powiewanie wydruku na wietrze Ograniczone

  Medium Dzianina lub materia PCV

  Flexifix zpodwjnym wysignikiemZ dolnym i grnym poziomym wysignikiem system Flexifix gwarantuje idealn widoczno caej flagi. Niezalenie od siy wiatru bdzie ona zawsze czytelna. Ta wersja jest rwnie zalecana do flag wykonanych z materiau PCV z nadrukiem jedno lub dwustronnym, jak rwnie do wszelkiego rodzaju wydrukw tekstylnych.

  40

  System Flexifix

  Wyeksponuj flagi na lampach isupach uywajc prostego systemu Flexifix.

  Opracowany przez firm Doublet we wsppracy z Krajowym Biurem Studiw i Bada Przestrzeni Aerospace we Francji, system elastycznych wysignikw umoliwia ekspozycj flag i bannerw przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu oddziaywania podmuchw wiatru.

  Flagi i bannery obracaj si wok osi o 60 wraz z wiatrem, co dodatkowo ogranicza efekt rezonansu w maszcie (latarni, supie).

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Flag

  i im

  aszt

  y

  Flagi i maszty

  25

  Flagi reklamowe

  Flagi reklamoweFlagi reklamowe drukowane cyfrowo na dzianinie poliestrowej ok. 115 g/m, obszyte z trzech stron podwjnym szwem. Od strony masztu wzmocnione tam poliestrow z karabiczykami mocowanymi co 50 cm lub posiadajce przeszyty tunel na drzewiec, zaszyty od gry.W opcji dodatkowej, moliwo wzmocnienia rogw flag poprzez naszycie dodatkowych at, nabicia oczek metalowych oraz innych wykocze wedug indywidualnych potrzeb.Przedstawione w tabelach ceny dotycz wybranych rozmiarw flag. Moliwo wykonania flag w dowolnym rozmiarze i dla kadej iloci sztuk. Przy wikszych nakadach flag, wyceny s przy-gotowane w oparciu o sitodruk.

  Flagi pionowe

  Rozmiar (wys. x szer.) Ref. 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.200 x 75 cm 9996 86 83 78 66

  300 x 100 cm 9996 167 161 155 129300 x 120 cm 9996 199 194 186 154300 x 150 cm 9996 249 240 229 192

  Rozmiar (wys. x szer.) Ref. 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.70 x 100 cm 9996 43 41 39 33

  100 x 150 cm 9996 85 83 79 66125 x 200 cm 9996 139 135 129 129150 x 240 cm 9996 197 190 182 154

  Flagi poziome

  01

  Rozmiary flag pionowych s rozmiarami zalecanymi do masztw ze stron 20-23

  Flaga reklamowaju od

  33 z

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com26

  Flagi i maszty Stojaki gabinetowe

  Maszty do stojakw wewntrznych Dugo 220 cm

  Maszt klasyczny stalowy lakierowany na kolor zoty matowy lub ekskluzywny z drewna, wykoczony elementami wykonanymi z mosidzu polerowanego. Maszt 220 cm, dwuelementowy, rednica masztu 2,5 cm.

  Maszt klasyczny Ref. 69 54 zMaszt ekskluzywny Ref. 6901 68 z

  Stojaki wewntrzne

  Stojak klasyczny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor zoty matowy lub ekskluzywny wykonany z drewna. rednica podstawy od 27 cm do 35 cm. Przeznaczony do ekspozycji flag wewntrz pomieszcze.

  OznaczenieStojak klasyczny Stojak ekskluzywnyRef. Cena Ref. Cena

  1 ramienny 63 134 6301 2172 ramienny 64 167 6302 2593 ramienny 65 199 6303 299

  Stojak zewntrzny Dugo 200 cm

  Stojak przeznaczony do ekspozycji zewntrznej, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Obciona podstawa. rednica podstawy: 50 cm. Dugo masztu 200 cm, rednica: 2,5 cm.

  Ref. Oznaczenie Cena1833 1 ramienny 2891834 2 ramienny 3291835 3 ramienny 359

  85874 Maszt stalowy zewntrzny 69

  PiercieSuy do mocowania flag na maszcie.Ref. 85384 6 z

  Drzewce

  Piercie

  Akcesoria

  Maszt fasadowy stalowy 200 cm Maszt stalowy malowany proszkowo na kolor srebrny. Zakoczenie masztu: czarna zalepka. rednica masztu: 50 mm. Maszt dostarczany wraz z uchwytem montowanym do fasady. Ref. 85 259 z

  Drzewiec aluminiowy Lekki teleskopowy drzewiec. rednica: 30 mm. Wysoko regulowana do 190 cm. Ref. 5783 168 z

  Drzewiec sztandarowy zorzekiem Drzewiec z drewna lakierowanego wykoczony mosinymi kocwkami. rednica: 35 mm, wyso-ko 2,5 m. Ref. 1832 899 z

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Flag

  i im

  aszt

  y

  Flagi i maszty

  27

  Stojaki gabinetowe

  Flaga Presti Tkanina: Satyna

  Elegancka flaga nadrukowana na poyskujcej satynie. Uszyta z dwch warstw tkaniny, co gwarantuje soczysto kolorw z obu stron flagi. Wykoczona zotymi frdzlami.Rozmiar: 100 x 150 cm. Cena dla jednej flagi, bez wzgldu na rodzaj grafiki.Uytkowanie wewntrzne.

  Flaga presti 100 x 150 cm Ref. 85731 342 z

  Ref. Oznaczenie Cena85733 1 ramienny 29985734 2 ramienny 39985735 3 ramienny 439

  Stojak PrestiElegancki stojak, ktry oprcz elementw drewnianych posiada podstaw wyko-nan z mosidzu polerowanego. rednica podstawy dla stojaka jednoramien-nego: 28 cm, dla pozostaych: 37 cm. Dostpny rwnie w opcji z wiksz iloci ramion.

  Uchwyt cienny wksztacie herbuUchwyty wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor zoty matowy. Inne kolory na specjalne zamwienie. Ilo ramion od 1 do 3. Wewntrzna rednica rury: 23 mm.

  Uchwyt cienny wksztacie rombuUchwyty wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor czarny lub zoty matowy. Inne kolory na specjalne zamwienie. Ilo ramion od 1 do 3. Wewntrzna rednica rury: 23 mm.

  Uchwyt flagowy na supyUniwersalny uchwyt flagowy, ktry mona zamoco-wa na kadym supie. Wyposaony w tam ze stali nierdzewnej oraz rub nacigajc.

  Ref. Oznaczenie Cena70 Uchwyt romb 1 2971 Uchwyt romb 2 4172 Uchwyt romb 3 49

  Ref. Oznaczenie Cena85736 Uchwyt na sup 1 4785737 Uchwyt na sup 2 5885738 Uchwyt na sup 3 66

  Ref. Oznaczenie Cena96 Uchwyt herb 1 9997 Uchwyt herb 2 12498 Uchwyt herb 3 143

  Maszt Presti Dugo 220 cm

  Maszt drewniany z grotem wykoczony elementami wykonanymi z mosidzu polerowanego. Dugo masztu 220 cm, rednica 2,5 cm.

  Maszt presti 220 cm Ref. 85732 75 z

  Zewntrzne uchwyty flagowe

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com28

  Flagi i maszty Proporczyki iacuchy reklamowe

  acuch trjktnyWykonany z tkaniny poliestrowej. acuch 10cio metrowy zbudowany z 18 trjktnych figur o podstawie 20 cm rozmieszczonych na dugoci okoo 8 m. Do uytku zewntrznego i wewntrznego. Tama poliestrowa.

  Ref. 1 10 szt. 11 25 szt. + 25 szt.69739 32 29 26

  acuch prostoktnyWykonany z tkaniny poliestrowej. acuch 10cio metrowy zbudowany z 18 figur 20 x 30 cm rozmieszczonych na dugoci okoo 8 m. Do uytku zewntrznego i wewntrznego. Tama poliestrowa.

  Ref. 1 10 szt. 11 25 szt. + 25 szt.69738 29 26 24

  acuch zlogo UEWykonany z polietylenu (folia). acuch o d. 4 m, zbudowany z 15 proporczykw z logo UE. Rozmiar proporczyka 20 x 30 cm. Do uytku wewntrznego.

  Ref. 1 10 szt. 11 25 szt. + 25 szt.4441 33 29 25

  acuch zproporczykami pastw UEWykonany z polietylenu (folia). acuch o d. 10 m, zbudowany z proporczykw 27 pastw UE oraz 2 proporczykw z logo UE. Rozmiar proporczyka 20 x 30 cm. Do uytku wewntrznego.

  Ref. 1 10 szt. 11 25 szt. + 25 szt.4442 33 29 25

  Proporczyki reklamoweBardzo eleganckie proporczyki drukowane na tkaninach atasowych, usztywniane wkadk z flizeliny. Rne ksztaty oraz rne wykoczenia. W standardzie proporczyki s obszywane sznureczkiem, ale mog by rw-nie wykoczone frdzlami lub zakoczone pomponikiem. W opcji dodatkowej pozioma poprzeczka do zawieszenia proporczyka.Wymiar standardowy 16 x 23 cm.Nadruk dowolny, jednostronny lub dwustronny.

  Ref. 989 Wycena indywidualna

  Proporczyki

  Stojaczki do proporczykw

  acuchy reklamowe

  Stojaczek drewnianyPrzeznaczony do ekspozycji proporczykw. Wykonany z drewna w kolorze wini.3 wysokoci do wyboru: 40 cm, stojaczek 8 cm 50 cm, stojaczek 12 cm 60 cm, stojaczek 12 cm

  Stojaczek chromowanySpecjalne podstawki pod proporczyki, chromowane lub malowane proszkowo o wymiarze standardowym rednicy podstawy 11 cm oraz wysokoci masztu 42 cm.

  Ref. Oznaczenie Cena2930 Stojak jednoramienny chromowany 277148 Stojaczek drewniany 40 cm 197149 Stojaczek drewniany 50 cm 247150 Stojaczek drewniany 60 cm 27

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  Flag

  i im

  aszt

  y

  Flagi i maszty

  29

  Flagi stoowe

  Flaga kroplaju od

  15 z

  Flagi stoowe pastwowe 9 x 14 cmFlagi w rozmiarze 9 x 14 cm na metalowych maszcikach zakoczonych plastikowym grotem. Materia 100% poliester. Stojaki drewniane z nawierconymi otworami w iloci odpowiednio 1, 3 i 28.

  Flaga, 9 z

  Stojaczek drewniany do flag 9 x 14 cm

  Flaga kropla na biurko Wysoko 57 cm

  Gustowny produkt najwyszej jakoci. Bardzo atwy monta. Materia flagi 100% poliester. Nadruk jed-nostronny. Flaga mocowana na chromowanej podsta-wie przy pomocy prta z wkna szklanego. Rozmiar flagi: 29 x 50 cm. Materia: poliester 90 g/m. rednica chromowanej podstawy: 5,5 cm.

  Oznaczenie Ref. Oznaczenie Ref.UE 27003 Polska 26799

  Austria 26773 otwa 21534

  Belgia 26776 Malta 5137

  Bugaria 21554 Niemcy 26794

  Cypr 21535 Portugalia 26802

  Czechy 21536 Rumunia 21555

  Dania 26749 Sowacja 5261

  Estonia 21537 Sowenia 21538

  Finlandia 26767 Szwecja 26828

  Francja 26769 Wielka Brytania 26908

  Grecja 26774 Wochy 26834

  Hiszpania 26791 Wgry 21532

  Holandia 26853 USA 26831

  Irlandia 26856 Kanada 21543

  Litwa 21533 Japonia 31514

  Luksemburg 26772 Szwajcaria 6977

  Ref. Oznaczenie Cena432 Stojak z drewna na 1 flag 3433 Stojak z drewna na 3 flagi 5435 Stojak z drewna na 28 flag 21

  Ref. Oznaczenie Cena85872 Flaga Kropla na biurko Wycena indywidualna85873 Stojaczek do flagi Kropla 37

  Pozostae pastwa iflaga zlogo Ref. 26891 Wycena indywidualna

 • Komunikuj zrozmachem!

  30

 • Komunikuj wduym formacie. Eksponuj na wszystkimiwszdzie. Umieszczaj logo na nonikach reklamowych.

  Noniki reklamowe30 do 67

  Komunikuj zrozmachem!

  31

  67 Baloniki i paki reklamowe39 Balony i figury pneumatyczne41 Banery reklamowe46 Barierki reklamowe43 Bramy i konstrukcje reklamowe38 Bramy pneumatyczne64 Dywany i wykadziny56-57 Lady34 Nadruki na namiotach65-66 Nadruki na tekstyliach i gadetach32-36 Namioty reklamowe64 Obrusy reklamowe37 Parasole reklamowe33 Podoga do namiotu47 Potykacze54 Produkty z kartonu50-51 Stojaki banerowe58-63 Stojaki na tablety i foldery52-53, 55 cianki reklamowe48-49 Tablice zatrzaskowe na plakaty44-45 Totemy40 Wydruki tekstylne

 • Odkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com32

  Noniki reklamowe Namioty reklamowe

  Namiot Pop Up ju od

  1297 z

  Namiot Eos ju od

  1586 z

  Namiot Pop UpLekki dziki aluminiowej, solidnej konstrukcji o przekroju nki 3,5 cm, jest prawie o poow lejszy od namiotu stalowego. Way od 22,5 kg do 38,5 kg, w zaleno-ci od rozmiaru. Caa konstrukcja stanowi jednolit struktur i nie wymaga ska-dania poszczeglnych elementw. Nki stelaa s regulowane na wysokoci od 126 do 210 cm. Namiot Pop Up jest dostpny w rozmiarach 3 x 3 m oraz 3 x 4,5 m i 3 x 6 m. Sprzedawany w zestawie z wygodn torb transportow na keczkach oraz zestawem montaowym.

  Oznaczenie3 x 3 m 3 x 4,5 m 3 x 6 m

  Ref. Cena Ref. Cena Ref. CenaNamiot otwarty (konstrukcja + dach) 1112 1297 1113 1751 1114 2292

  Namiot z 3 ciankami 1115 1588 1116 2065 1117 2637

  Namiot EosSolidna i lekka konstrukcja aluminiowa o szecioktnym przekroju nki 60 x 2 mm. Dziki specjalnemu systemowi automatycznego blokowania, konstrukcja atwa w rozoeniu. Wystarczy jedna osoba, aby rozoy i zoy namiot. Wysoko przejcia 2,10 m. Namiot dostpny w dwch rozmiarach: 3 x 3 m (38 kg) oraz 3 x 4,5 m (46 kg). Dostarczany w zestawie z wygodn torb transportow na keczkach oraz zesta-wem montaowym.

  Oznaczenie3 x 3 m 3 x 4,5 m

  Ref. Cena Ref. CenaNamiot otwarty (konstrukcja + dach) 86136 1586 86138 2010Namiot z 3 ciankami 86137 2008 86139 2321

  Namioty Pop Up i Eos s dostarczane wraz z torb transportow na kkach, zestawem montaowym i pokrowcami do obcienia.

  Torba transportowa na kkach

  4 pokrowce do obcienia

  Zestaw montaowy

  Ref. Oznaczenie Cena602 cianka 3 m 99604 cianka 4,5 m 149606 cianka 6 m 198

  cianki boczne do namiotu Pop-Up iEosDach oraz ciany boczne namiotu wykonane s z impregnowanego materiau poliestrowego o gramaturze ok. 200 g/m, odpornego na dziaanie czynnikw atmosferycznych i promieni UV. cianki mocowane s na rzepach do konstruk-cji namiotu i wewntrznej strony owiewek dachu. Poszycie z atestem trudno-palnoci w opcji dodatkowej, wycena indywidualna.

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  No

  niki

  rekl

  amow

  e

  Noniki reklamowe

  33

  Noniki reklamoweNamioty reklamowe Noniki reklamowe

  Podoga aurowa do namiotuPodoga wykonana z tworzywa sztucznego dostpna w formatkach o rozmiarze 60 x 40 x 2 cm oraz w kolo-rach szarym, czerwonym i biaym. Poszczeglne kratki cz si ze sob na zasadzie puzzli bez koniecznoci stosowania dodatkowych cznikw. Cena za 1 m2.

  Podoga aurowa do namiotu Ref. 86296 115 z

  St skadany do namiotuSt wykonany ze stali lakierowanej na kolor szary, o regulowanej wysokoci. Dostarczany wraz z torb transportow. Dugo 285 cm, gboko 40 cm, wysoko od 75 do 105 cm. Ciar 24 kg. Odpowiedni dla namiotw Pop Up oraz Eos.

  St skadany do namiotw Ref. 86298 569 z

  Podoga pena do namiotuPodoga wykonana z tworzywa sztucznego dostpna w formatkach o rozmiarze 850 x 310 x 16 mm oraz w standardowym szarym kolorze. Poszczeglne kratki cz si ze sob na zasadzie puzzli bez koniecznoci stosowania dodatkowych cznikw. Cena za 1 m2.

  Podoga pena do namiotu Ref. 86297 185 z

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com34

  Noniki reklamowe Nadruki na namiotach

  Nadruk na namiocie Pop UpNadruk na owiewkach oraz na dachu namiotu, w rozmiarach opisanych na poniszych schematach. Przedstawione ceny s cenami za nadruk na biaej tkaninie, w rnych wersjach i nie zawieraj kosztw konstrukcji ani poszycia.

  Nadruk na dwch owiewkach

  Zone d'impression

  167 cm

  Tente 3x3 : 2x Pointes

  Demi-cloison 3 x 3

  Cloison 3 x 3

  Tente 3x3 : 4x Pointes

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 2x Lambrequins

  280

  cm x

  28

  cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 4x Lambrequins

  290 cm x 119 cm

  Demi-cloison 3 x 3

  Cloison 3 x 3

  103 cm

  167 cm

  103

  cm

  167 cm

  103

  cm

  167

  cm103 cm

  167 cm

  103 cm

  167 cm 103 cm

  280

  cm x

  28

  cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 4x Pointes 4x Lambrequins

  167 cm

  103

  cm

  167

  cm103 cm

  167 cm

  103 cm

  167 cm 103 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 2x Pointes 2x Lambrequins

  167 cm

  103

  cm

  167 cm

  103 cm

  Tente 3x3 : Impression totale

  LOGO

  LOG

  O

  LOGO

  LOG

  O

  Zone d'impression

  167 cm

  Tente 3x3 : 2x Pointes

  Demi-cloison 3 x 3

  Cloison 3 x 3

  Tente 3x3 : 4x Pointes

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 2x Lambrequins

  280

  cm x

  28

  cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 4x Lambrequins

  290 cm x 119 cm

  Demi-cloison 3 x 3

  Cloison 3 x 3

  103 cm

  167 cm

  103

  cm

  167 cm

  103

  cm

  167

  cm103 cm

  167 cm

  103 cm

  167 cm 103 cm

  280

  cm x

  28

  cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 4x Pointes 4x Lambrequins

  167 cm

  103

  cm

  167

  cm103 cm

  167 cm

  103 cm

  167 cm 103 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 2x Pointes 2x Lambrequins

  167 cm

  103

  cm

  167 cm

  103 cm

  Tente 3x3 : Impression totale

  LOGO

  LOG

  O

  LOGO

  LOG

  O

  Zone d'impression

  167 cm

  Tente 3x3 : 2x Pointes

  Demi-cloison 3 x 3

  Cloison 3 x 3

  Tente 3x3 : 4x Pointes

  280 cm x 28 cm280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 2x Lambrequins

  280

  cm x

  28

  cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 4x Lambrequins

  290 cm x 119 cm

  Demi-cloison 3 x 3

  Cloison 3 x 3

  103 cm

  167 cm

  103

  cm

  167 cm

  103

  cm

  167

  cm103 cm

  167 cm

  103 cm

  167 cm 103 cm

  280

  cm x

  28

  cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 4x Pointes 4x Lambrequins

  167 cm

  103

  cm

  167

  cm103 cm

  167 cm

  103 cm

  167 cm 103 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 2x Pointes 2x Lambrequins

  167 cm

  103

  cm

  167 cm

  103 cm

  Tente 3x3 : Impression totale

  LOGO

  LOG

  O

  LOGO

  LOG

  O

  Zone d'impression

  167 cm

  Tente 3x3 : 2x Pointes

  Demi-cloison 3 x 3

  Cloison 3 x 3

  Tente 3x3 : 4x Pointes

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 2x Lambrequins

  280

  cm x

  28

  cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 4x Lambrequins

  290 cm x 119 cm

  Demi-cloison 3 x 3

  Cloison 3 x 3

  103 cm

  167 cm

  103

  cm

  167 cm

  103

  cm

  167

  cm103 cm

  167 cm

  103 cm

  167 cm 103 cm

  280

  cm x

  28

  cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 4x Pointes 4x Lambrequins

  167 cm

  103

  cm

  167

  cm103 cm

  167 cm

  103 cm

  167 cm 103 cm

  280 cm x 28 cm

  280 cm x 28 cm

  Tente 3x3 : 2x Pointes 2x Lambrequins

  167 cm

  103

  cm

  167 cm

  103 cm

  Tente 3x3 : Impression totale

  LOGO

  LOG

  O

  LOGO

  LOG

  O

  Ref. Oznaczenie Cena

  86140 Nadruk na 2 owiewkach Namiot 3 x 3 m 112

  86141 Nadruk na 4 owiewkach Namiot 3 x 3 m 216

  86142 Nadruk na 4 owiewkach i 4 brytach zadaszenia Namiot 3 x 3 m 715

  86143 Zadaszenie w caoci zadrukowane Namiot 3 x 3 m 864

  Nadruk na czterech owiewkach Nadruk na czterech owiewkach iczterech brytach zadaszenia Zadaszenie wcaoci zadrukowane

  2

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  No

  niki

  rekl

  amow

  e

  Noniki reklamowe

  35

  Namioty reklamowe

  Namiot Pop Up mini Do okazjonalnego uytkowania w czasie promocji atwy w utrzymaniu i montau

  Namiot skadany Pop Up Mini to produkt, ktry wietnie sprawdza si w czasie akcji promocyjnych, organizowanych w wewntrz pomieszcze jak rwnie na zewntrz. Bardzo porczny, rozkada si w kilka sekund. Konstrukcja wykonana w 100 % z alu-minium, poszycie poliestrowe.Rozmiar: 150 x 150 cm, wysoko cakowita 230 240 cm, wysoko w przejciu 190 200 cm. Namiot dostarczany w komplecie z torb transportow. Ciar: 15 kg. Nadruk wyce-niany indywidualnie.

  Ref. Oznaczenie Cena85747 Namiot Pop up mini otwarty (sam daszek) 81086299 cianka pena 1,5 m 5286300 Pcianka 1,5 m 3983562 Lada 1,5 m 19986323 Drek 1,5 m 94

  Namiot Pop Up mini

  Zamw nadruk na Twoim namiocie

  Proponujemy nadruk na poszyciu namiotu.W zalenoci od planowanych imprez i wydarze,

  nadruk moe by czciowo stay, a czciowo zmienny. Skonsultuj si z naszym doradc!

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com36

  Noniki reklamowe

  Namiot StarlightIdealny namiot na imprezy plenerowe! Prosty i elegancki, przycigajcy uwag dziki nietypowemu ksztatowi. Konstrukcja namiotu skada si z centralnego, aluminiowego masztu oraz szeciu wzmocnionych palikw mocujcych ramiona namiotu do podoa. Poszycie wykonane z nieprzemakalnego, trudnopalnego ptna poliestrowego. Moliwo penego nadruku na namiocie. Dostpny w czterech standardowych rozmiarach. cianki boczne, panora-miczne w opcji dodatkowej. Namiot dostarczany w zestawie do montau, w 3 torbach transportowych. atwy monta (ok. 30 minut dla dwch osb). Do uytku zewntrznego.

  Znamiotem Starlight tworzysz now jako wydarze

  Ref. Oznaczenie Cena86093 Starlight S 15 m 13 28086290 Starlight M 40 m 15 77086291 Starlight L 80 m 19 92086292 Starlight Podium 55 m 17 955

  Starlight L Starlight Podium

  17 m

  4 m

  Powierzchnia : 55 m2

  5,7 m

  17 m

  Powierzchnia : 80 m2

  5,9 m

  Starlight S Starlight M

  8 m

  Powierzchnia : 15 m2

  4,5 m

  13 m

  Powierzchnia : 40 m2

  5,4 m

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  No

  niki

  rekl

  amow

  e

  Noniki reklamowe

  37

  Parasole zTwoim logoParasole reklamowe doskonale wpisuj si w letni krajobraz oferujc uniwersalne i funkcjonale zagospodarowanie przestrzeni oraz bardzo dobr ekspozycj reklamy

  Poduszki, pufy, pokrowce reklamowe

  Parasole promocyjne Przeznaczone do czasowej ekspozycji na imprezach. Stela aluminiowy malowany proszkowo, poszycie drukowane na materiale poliestrowym. Technologia druku adekwatna do nakadu.rednica parasola 180 cm. Podstawa plastikowa do napeniania wod.

  Ref. 20458 Wycena indywidualna

  Leak reklamowyDrewnianym stela, dowolny nadruk!Leak drewniany z tkanin o gramaturze od 280 do 350 g/m. Rozmiary: 1200 x 557 mm dla leaka bez podokietnikw oraz 1390 x 584 mm dla leaka z podokietnikami.

  Ref. 86289 Wycena indywidualna

  Poduszki, pufy, pokrowce reklamoweOferujemy szereg produktw reklamowych, poznaczonych do dekoracji i jako wyposaenie stoisk firmowych, punktw promocyjnych, etc. S to m.in.:Pufa gazoszczelna: pufa lub fotel na wentyl, wykonana z dwch warstw: wewntrznej napenianej powietrzem oraz zewntrznej w postaci drukowanego pokrowca reklamowego. Materia PCV.Pufa zwypenieniem styropianowym: wygodna pufa wypeniona kulkami styropianowymi, z zewntrznym drukowanym pokrowcem. Materia PCV.Pufa pianka: lekka pufa wypeniona piank tapicersk. Drukowany pokrowiec zapinany na zamek. Materia: tkanina poliestrowa 205 g.Poduszka reklamowa: poduszka typu jasiek z zadrukowanym pokrowcem. Materia: tkanina poliestrowa do wyboru poyskujca satyna lub tkanina poliestrowa 140 g. Pokrowiec na krzeso: pokrowiec drukowany na tkaninie bawenianej lub poliestrowej typu lycra. Wycena indywidualna. Prosimy okontakt.

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com38

  Noniki reklamowe

  Brama ukowa

  Brama ze citymi rogami

  Brama prostoktna

  Inne bramy przykad

  Brama pneumatycznaWidoczna isprawdzona reklama na kadej imprezie! Wykonana z tkaniny poliestrowej powlekanej, jest odporna na dziaanie czynnikw atmosferycznych i promie-niowanie UV. atwa w transporcie i szybka w montau, dostarczana jest w komplecie z systemem zasilajcym. Nadruk bezporednio na bramie lub na wymiennym bannerze reklamowym.

  Ksztat bramy- Brama ukowa: estetyczna, oferujca moliwo eksponowania logotypw kilku partnerw jednoczenie.

  Ograniczona wysoko minimalna.

  - Brama ze citymi rogami: optymalne rozwizanie, moliwo eksponowania logotypw i tekstw. Dobra widoczno treci reklamowej.

  - Brama prostoktna: idealna do eksponowania napisw, oferuje najwiksz wysoko w wietle bramy.

  - Pozostae ksztaty: wykonywane wedug indywidualnych projektw.

  Rozmiar bramyRozmiary bram standardowych

  - 4 x 8 m: (noga o rednicy 1,30 m)

  - 5 x 10 m: (noga o rednicy 1,50 m)

  Rozmiary nietypowe

  Wykonujemy rwnie bramy w innych rozmiarach, wedug indywidualnych projektw

  Uytkowanie bramy- Miejsce: Bram naley rozkada na przygotowanym i rwnym podou, tj. oczyszczonym z gruzu i ostrych

  przedmiotw.

  - Warunki atmosferyczne: bram mona rozkada i eksponowa na wolnym powietrzu jeeli sia wiatru nie przekracza 38 km/h.

  - Konserwacja: bram naley wyczyci i wysuszy po kadym uytkowaniu.

  Atrapy produktw Proponujemy i wykonujemy atrapy produktw w dowolnym ksztacie. Wycena indywidualna!

  Bramy pneumatyczne

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  No

  niki

  rekl

  amow

  e

  Noniki reklamowe

  39

  Balony ifigury pneumatyczne

  Balon reklamowyEfektowna, dua reklama zewntrzna!Wykonany z tkaniny poliestrowej powlekanej, jest odporny na dziaanie czynni-kw atmosferycznych i promieniowanie UV. atwy w transporcie i szybki w mon-tau, dostarczany jest w komplecie z systemem zasilajcym. Nadruk bezporednio na balonie. Dostpny w trzech standardowych ksztatach: balon bez wcicia balon z wciciem balon bez podstawyInne nietypowe ksztaty prosimy o kontakt.

  Wycena indywidualna.

  Atrapy produktwDoskonae do wyeksponowania marki lub produktu!Atrapy pneumatyczne s wykonywane w dowolnym ksztacie, wedug indywidualnego projektu. Zazwyczaj odzwierciedlaj produkt lub logo firmy. Wykonane, podobnie jak bramy i balony, z tkaniny poliestrowej powlekanej. Dostarczane w komplecie z systemem zasilajcym i zestawem montaowym. Nadruk bezporednio na produkcie.

  Wycena indywidualna.

  Efektowna, dua reklama zewntrzna

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com40

  Noniki reklamowe Wydruki tekstylne

  Wydruki wielkoformatowe tekstylneDodaj rozmachu kademu wydarzeniu! Mog by podwieszane, ekspo-nowane na murawie lub trzymane przez uczestnikw imprezy.

  Wydruki tekstylne doskonale sprawdzaj si w czasie krtkich, parodnio-wych ekspozycji, jak rwnie w duszym okresie czasu. Dysponujemy szerok gam tekstyliw i doradzamy w doborze materiau w zalenoci od jego zastosowania.

  1. Jaki rodzaj wydruku wielkoformatowego wybra?Wydruki podwieszane: mocowane do fasady lub podwieszane do sufitu, mog przybiera rnorakie ksztaty (np. koszulki sportowej).

  Wydruki do niesienia: duy format w dowolnym ksztacie trzymany przez uczestnikw imprezy. Naley okreli ilo osb nioscych wydruk, aby przewi-dzie odpowiedni liczb rczek dookoa wydruku.

  Wydruki rozkadane bezporednio na podou lub na trybunach sporto-wych. Zapewniaj moliwo szybkiego i atwego skadania.

  Inne: wszelkiego rodzaju wydruki na cianki ekspozycyjne, witryny sklepw, sto-iska reklamowe, etc.

  2. Gdzie bdzie eksponowany wydruk?Wewntrz budynkw: szczeglnie w tym przypadku zalecamy tkaniny z ate-stem trudnopalnoci, ktry pozwala na respektowanie wymogw bezpiecze-stwa przeciwpoarowego wewntrz obiektw publicznych.

  Na zewntrz: w zalenoci od miejsca i sposobu ekspozycji wydruku, naley zwrci uwag na kwesti odpornoci na obcienie wiatrem, wodoszczelno oraz odpornoci kolorw na dziaanie promieni UV.

  3. Co naley wiedzie omoliwociach nadruku?Nadruk jednostronny: grafika drukowana z jednej strony. Druga strona pozo-staje w kolorze materiau (kolor biay).

  Nadruk jednostronny z przedrukiem na drug stron: nadruk przenika przez wkna tkaniny i jest widoczny z drugiej strony.

  Nadruk dwustronny: kada strona jest drukowana oddzielnie. Moliwo nanie-sienia rnej grafiki z kadej strony wydruku.

  Rencontres Nation-Dfense - Paris

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  No

  niki

  rekl

  amow

  e

  Noniki reklamowe

  41

  Banery reklamowe

  Mairie de Paris.

  Peter Klasen.

  Bannery reklamoweBannery reklamowe to prosty i skuteczny sposb komunikacji i reklamy! Odporne na wilgo, promienie UV doskonale sprawdzaj si w warun-kach zewntrznych. Aby wybra odpowiedni produkt, naley zwrci uwag na nastpujce cechy banneru.

  1. Dostpne materiay Materia PCV: o zrnicowanej gramaturze, w standardzie 510 g/m. Mocny, wytrzymay materia, przeznaczony do ekspozycji zewntrznej i wewntrznej.

  Siatka bannerowa, tzw. mesh: zalecana przede wszystkim do wydrukw wielkoformatowych.

  Materia non woven: wknina w wygldzie zbliona do flizeliny, odporna na wilgo oraz promienie UV. Jej gwnymi zaletami s niski ciar oraz bardzo dobra intensywno drukowanych kolorw. Ze wzgldu na powysze waciwo-ci, wknina idealnie nadaje si do wydrukw o duym metrau, np. do dekora-cji tras rajdowych, maratonw i innych imprez sportowych. Bannery dostarczane w rolkach po 25 i 50 mb.

  2. NadrukNadruk jednostronny: grafika drukowana z jednej strony. Druga strona pozo-staje w kolorze materiau (kolor biay).

  Nadruk dwustronny: kada strona jest drukowana oddzielnie. Moliwo nanie-sienia rnej grafiki z kadej strony wydruku.

  3. Wykoczenie Proponujmy kilka standardowych rodzajw wykoczenia bannerw, ktre s uwzgldnione w cenie produktu. Moliwe rwnie inne wykoczenia, dopaso-wane do potrzeb i oczekiwa klienta.

  4. Monta Bezporedni: banner mocowany do fasady budynku, siatki ogrodzenia, etc . zalecany przy niewielkich rozmiarach banneru oraz przy jednorazowej, krtkocza-sowej ekspozycji.

  Na konstrukcji bannerowej: w postaci ramy stalowej mocowanej do fasady lub przy pomocy linki stalowej osadzonej na specjalnych kotwach. Dobr konstrukcji zaley od rozmiaru wydruku oraz warunkw lokalnych.

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com42

  Noniki reklamowe Projekty indywidualne

  Projekty indywidualneZaskocz Twoich klientw nietypowym produktem, jedynym na rynku!Poczwszy od najprostszych rozwiza, a skoczywszy na tych najbardziej zaska-kujcych, nasz dzia designu proponuje rozwizania skrojone na miar Twoich oczekiwa. Oferujemy rwnie produkcj, dostaw i monta zaprojektowanych produktw.

  1. Miejsce uytkowania produktuW zalenoci od miejsca ekspozycji oferujemy produkty wykonane z materiaw odpornych na dziaanie promieni UV oraz wody (uytkowanie na zewntrz) lub zalecamy materiay posiadajce atesty trudnopalnoci (uytkowanie wewntrz budynkw).

  2. Czas uytkowania produktuOkrelenie okresu uytkowania produktu pozwala na dobr odpowiednich mate-riaw ju na etapie projektu. Musimy wiedzie, czy produkt jest przeznaczony do jednorazowej ekspozycji i w jakim okresie czasu, czy te bdzie demontowany i ponownie skadany (jak czsto)?

  3. Budet projektuOkrelenie poziomu budetu, jakim dysponuje klient jest niezbdn informacj, aby podj prac nad projektem. Ta informacja wpywa bezporednio na dobr materiaw i sam koncepcj produktu.

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  No

  niki

  rekl

  amow

  e

  Noniki reklamowe

  43

  Bramy ikonstrukcje reklamowe

  Konstrukcje reklamowePodobnie jak bramy reklamowe, inne konstrukcje reklamowe s projektowane i wyko-nywane na indywidualne zamwienia.

  Brama reklamowa staaBrama przeznaczona do montau w terenie wietrznym, gdzie prdko wia-tru przekracza 50 km/h. Polecana szczeglnie jako brama wejciowa na teren imprezy lub eventu, zwaszcza na imprezy sportowe takie jak wycigi samocho-dowe, rajdy, etc

  1. Rozmiar bramy Zaley przede wszystkim od wewntrznej szerokoci bramy, wysokoci przej-cia oraz warunkw lokalnych, np. miejsca przeznaczonego pod monta bramy. W oparciu o te informacje przygotowujemy projekt bramy z okreleniem jej parametrw.

  2. Powierzchnia reklamowa Brama widoczna z bliska lub z daleka, szeroka lub wska, na czas jednej imprezy lub do wielokrotnego uytku. W zalenoci od specyficznych potrzeb, proponu-jemy odpowiednie materiay przeznaczone na powierzchni reklamow bramy.

  3. Uytkowanie bramyJeeli brama ma suy na czas tylko jednego wydarzenia proponujemy mate-riay atwe do recyklingu. Jeeli ma by wykorzystywana cyklicznie, projektujemy bram atwo demontowaln oraz wygodn w transporcie. W przypadku bramy eksponowanej w sposb stay, zalecamy konstrukcj mocowan na stae oraz powierzchni reklamow sta lub atwo wymienialn, wedug potrzeb.

  Monta na zlecenie

  Oprcz koncepcji, produkcji, dostawy naszych produktw, oferujemy rwnie ich monta idemonta

  na terenie caego kraju.

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com44

  Noniki reklamowe Totemy zewntrzne

  Ref. Oznaczenie Cena1336 Barierka Event lakierowana 3991337 Barierka Event cynkowana i lakierowana 4559995 Banner reklamowy PCV jednostronny 49

  Totem Event Wysoko 230 cm Szeroko 153 cm Powierzchnia ekspozycyjna 2 m

  Totem w formie barierki ze zmienn grafik reklamow, drukowan na materiale bannerowym PCV, mocowan przy pomocy linki samo nacigajcej. Wydruk jedno lub dwustronny, wykoczony oczkami metalowymi nabitymi co 50 cm. Konstrukcja stalowa lakierowana wg palety RAL lub galwanizowana. Cao dostarczana w zestawie do montau.

  Totem Agile Wysoko 190 cm Szeroko 35 cm Powierzchnia ekspozycyjna 2,7 m

  Totem przewidziany do ekspozycji na zewntrz, na czas krtkich akcji i kampanii reklamowych. Kolumna o kwadratowym przekroju wyko-nana z pyty PCV, mocowana do aluminio-wej podstawy. Totem lekki, po zamontowaniu wymaga docienia wewntrz kolumny. W dostawie, totem zoony na pasko. Prosty monta przy pomocy kilku plastikowych rub.

  Ref. 86144 899 z

  Totemy na miarProponujemy totemy dopasowane do indywidualnych potrzeb, zaprojektowane przez nasze biuro projektowe. W zalenoci od lokalnych warunkw, oczekiwa co do rozmiaru totemu, proponujemy bezpieczne i sprawdzone rozwizania w zakresie tego produktu!

  Totem zbudowany z4 cianek oszerokoci 1m iwysokoci 5 m zamontowany wdzielnicy la Dfense Paris.

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  No

  niki

  rekl

  amow

  e

  Noniki reklamowe

  45

  Totemy wewntrzne

  Totem kartonowy recyklingowany!

  Bd eko - odpowiedzialny, wybierz totem kartonowy!Totemy drukowane na kartonie z odzysku atramentami bez roz-puszczalnikw i lotnych zwizkw organicznych (VOC). S w cao-ci recyklingowane i nieszkodliwe dla rodowiska naturalnego.

  Ref. Oznaczenie 3 szt. 10 szt.85555 Totem Bio 4 boki 336 26985919 Totem Bio trjktny 249 199

  *Karton o gruboci 4 mm.

  Totem EcoDesign Bio Wysoko 185 cm Szeroko od 40 do 46 cm Powierzchnia ekspozycyjna 2,2 m

  Ekologiczny i efektowny. Stabilny totem wykonany z kartonu. Materia uzyskany w 92% z odzysku oraz w 100% recyklingowany! Nadruk na wszystkich bokach totemu. Moliwo nadruku rwnie na daszku i podstawie.2 standardowe rozmiary:Totem klasyczny 4 boki: 185 x 30 x 30 cm na kwadratowej podstawie w rozmiarze 46 x 46 cm.Totem trjktny: 185 x 40 cmMoliwe inne ksztaty. Prosimy o kontakt.

  Totem ju od

  599 z

  Totem wksztacie sylwetkiOryginalny i przycigajcy uwag totem ! Wykonany z kartonu, tworzywa PCV lub dibondu, w zalenoci od miejsca ekspo-zycji. Wyposaony w podstaw gwarantujc stabilno totemu.Rozmiary wedug projektu.Ref. 85576 Wycena indywidualna

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com46

  Noniki reklamowe

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt.3307 Plipop (nadruk na 2 panelach) 796 759 721

  Barierka Plipop Panel reklamowy rozkadany automatycznie.Do rozoenia na wszystkich rodzajach podoa. Nadruk cyfrowy na 1 lub 2 pane-lach. Rozmiary (d. x wys.): 200 x 90 cm. Ciar: 1,3 kg. Dostarczany wraz z torb transportow i ledziami do wbicia w podoe.

  Barierka, ktra si rozkada iskada wczasie krtszym ni jedna minuta!

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt.83727 Barierka prosta 319 308 2969995 Banner 85 x 210 cm jednostronny PCV 69 65 639995 Banner 85 x 210 cm dwustronny PCV 169 158 153

  Barierka prosta Z dwustronn powierzchni reklamow Wydruk dopasowany do barierki

  Barierka praktyczna i atwa w montau, skadana na zasadzie kilku klikw. Zoona z 2 supkw i poprzeczki poziomej, dwch podstaw krzyakowych wraz z torbami obcieniowymi na wod. Cao pakowana w torb transportow.

  Rama bannerowaStabilna i praktyczna z dwustronn powierzchni reklamow!Rama bannerowa o dwch powierzchniach reklamowych w rozmiarze 200 x 100 cm. Konstrukcja aluminiowa o przekroju 40 x 20 mm.

  Ref. 85894 347 z

  Ref. Oznaczenie 1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.85575 Banner na barierk Securistar 155 149 140 134

  Banner na barierk Securistar Z dwustronn powierzchni reklamow Wydruk dopasowany do barierki Securistar

  Banner PCV dwustronnie drukowany, wykoczony rzepami.

  Barierki reklamowe

  Barierki Securistar na str. 111

  Barierka Plipopju od

  721 z

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  No

  niki

  rekl

  amow

  e

  Noniki reklamowe

  47

  Potykacze

  Potykacz Swing Format plakatu: A0, A1, 70 x 100 cm

  Estetyczny i solidny potykacz Swing montowany na sprynie, ktra gwarantuje jego sta-bilno w kadych warunkach pogodowych! Dwustronna, zatrzaskowa rama potykacza zamocowana na podstawie z waha-czami sprynowymi. Stojak przeznaczony do uytkowania wewntrznego i zewntrznego. Struktura aluminiowa. Plakaty zabezpieczone antyrefleksyjn foli odporn na promieniowanie UV.

  Ref. Oznaczenie Cena5131 Potykacz Swing A1 7185132 Potykacz Swing A0 9495133 Potykacz Swing 700 x 1000 mm 842

  Potykacz Swingju od

  718 zPotykacz zpodstaw

  ju od

  998 z

  Potykaczju od

  339 z

  Potykacz zobcion podstaw Format plakatu: A0, A1, 70 x 100 cm

  Z obcion podstaw oraz systemem spryn, dwustronny, uytkowanie zewntrzne. Potykacz wykonany z anodowanej ramy aluminiowej osadzonej na stalowym wsporniku, galwanizowanym i lakierowanym. Plakat zabezpieczony antyreflek-syjn foli odporn na promieniowanie UV. Rwnie do uytkowania wewntrz pomieszcze.

  Ref. Oznaczenie Cena5126 Potykacz z obcion podstaw A1 9985127 Potykacz z obcion podstaw A0 11645128 Potykacz z obcion podstaw 700 x 1000 mm 1085

  Potykacz Stop Format plakatu: A1

  Prosty stojak w interesujcej cenie, przeznaczony do ekspozycji zewntrznej.Potykacz wykonany ze stalowej lakierowanej rury, ze skadana stopk. Wydruk zabezpieczony dwustronn foli antyrefleksyjn, chronic przed niekorzystnym dziaaniem warunkw atmosferycznych. Monta bez narzdzi.Szeroko cakowita 72 cm, wysoko 103 cm, ciar 3,5 kg. Dostarczany w zesta-wie do zoenia.

  Potykacz Stop Ref. 86147 249 z

  Plakat

  zabezpieczony

  foli zobu stron

  Potykacz standardowy Format plakatu: A1, A0

  Solidny, lekki i atwy w uyciu, przeznaczony do uytkowania wewntrznego i zewntrznego. Dwie powierzchnie ekspozycyjne. Konstrukcja aluminiowa o szerokoci profila 32 mm. Plakaty zabezpieczone antyrefleksyjn foli odporn na promieniowanie UV. W opcji dodatkowej tablica na logo tylko do formatu A1 oraz koszyk na ulotki.

  Ref. Oznaczenie Cena520 Potykacz standardowy A1 339521 Potykacz standardowy A0 449

  85132 Koszyk na ulotki 3785280 Tablica na logo A1 67

  Potykacz Stop ju od

  249 z

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycjiOdkryj pen gam naszych produktw na www.doublet.com48

  Noniki reklamowe Tablice na plakaty

  Tablica cienna 25 mmTablica zatrzaskowa wykonana z otwieranych profili aluminiowych o szerokoci 25 mm, a tylna ciana z tworzywa HIPS. W komplecie antyrefleksyjna folia zabezpieczajca prezentowany materia. Naroniki proste lub zaokrglone. Kolor srebrny satynowy. Moliwy inny kolor ramki, wycena indywidualna.

  Ref. Oznaczenie Cena86183 Tablica okienna 25 mm A3 7286184 Tablica okienna 25 mm A2 8586185 Tablica okienna 25 mm A1 12986186 Tablica okienna 25 mm A0 199

  Tablica okiennaTablica wykonana z otwieranych profili aluminio-wych o szerokoci 25 mm, atwa w montau dziki tamie przylepnej. Idealna do dwustronnej prezen-tacji plakatu, dziki profilom maskujcym wyglda estetycznie z obu stron.

  Druk plakatwOferujemy rwnie wydruk plakatw do oferowanych tablic. Aby uzyska wicej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem.

  Tablica cienna 32 mmTablica zatrzaskowa wykonana z otwieranych profili aluminiowych o szerokoci 32 mm, a tylna ciana z tworzywa HIPS. W komplecie antyrefleksyjna folia zabezpieczajca prezentowany materia. Naroniki proste lub zaokrglone. Kolor srebrny satynowy. Moliwy inny kolor ramki, wycena indywidualna.

  Ref. Oznaczenie Cena525 Tablica 32 mm A4 59529 Tablica 32 mm A3 62522 Tablica 32 mm A2 79528 Tablica 32 mm A1 123523 Tablica 32 mm A0 191

  Ref. Oznaczenie Cena745 Tablica 25 mm A4 36746 Tablica 25 mm A3 48747 Tablica 25 mm A2 64749 Tablica 25 mm A1 96750 Tablica 25 mm A0 186

  NOWO

 • Wycena, porada, dostawa, magazynowanie 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji

  No

  niki

  rekl

  amow

  e

  Noniki reklamowe

  49

  Ramki plakatowe

  Ramka dwustronnaRamka przeznaczona do uytkowania wewntrznego.Ramka plakatowa o profilu aluminiowym 25 mm. Dostarczana z foli antyreflek-syjn zabezpieczajc plakat z obu stron. Ramka zatrzaskowa. W opcji dodatkowej komplet linek stalowych 1 m wraz z metalowymi zawieszkami i stoperami do sufitu.

  Wsu plakat ibd widoczny na odpowiedniej wysokoci!

  Ramka CrocodiloRamka o interesujcym designie. Ramka plakatowa o owalnym profilu aluminiowym gwarantujca prost i szybk wymian plakatw. Naroniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. W opcji dodatkowej komplet zawieszek.

  Ref. Oznaczenie Cena6262 Ramka Crocodilo A4 236263 Ramka Crocodilo A3 256264 Ramka Crocodilo A2 286265 Ramka Crocodilo A1 346266 Ramka Crocodilo 500 x 700 mm 3