kitto · Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera...eta kitto! 11/VI/10 767 zkia. asteko HEMEROTEKA...

32
kitto! 767 zkia. 2011-VI-10 ASTEKARIA …eta E E E U U U S S S K K K A A A R R R A A A Z Z Z B B B I I I Z Z Z I I I ! ! ! H H H o o o r r r i i i b b b a a a i i i g g g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l l l a a a ! ! ! ARTEKARITZA AUTOAREN ASEGURUA preziorik onenean Toribio Etxebarria, 1 - behea 943 20 42 99

Transcript of kitto · Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera...eta kitto! 11/VI/10 767 zkia. asteko HEMEROTEKA...

kitto!767 zkia. 2011-VI-10 ASTEKARIA

…eta

EEEE UUUU SSSS KKKK AAAA RRRR AAAA ZZZZ BBBB IIII ZZZZ IIII !!!!HHHH oooo rrrr iiii bbbb aaaa iiii gggg oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo llll aaaa !!!!

ARTEKARITZA

AUTOAREN ASEGURUApreziorik onenean

TToorr iibbiioo EEttxxeebbaarrrr iiaa,, 11 -- bbeehheeaa994433 2200 4422 9999

– Etxeko aperitiboa.– Foie-moussea Módena eta konpotarekin.– Onddo-bricka eta bere saltsa.– Madagaskarreko otarrainxkak plantxan.– Legatza txakoli eta azafrai saltsarekin.– Ahate-magreta gerezi gazi-gozoarekin.– Belaustegi postrea.– Kafea eta etxeko ardoa.

Prezioa: 38’50 euro + BEZ

Informazioa eta erreserbak:Tel. 943 74 31 02www.belaustegi.com

BBeellaauusstteeggii BBaasseerrrriiaaJATETXEA

BBeellaauusstteeggii BBaasseerrrriiaaJATETXEA EEEELLLLGGGGOOOOIIIIBBBBAAAARRRRkkkkoooo

SSSSaaaannnn MMMMiiiigggguuuueeeellllggggaaaaiiiinnnneeeeaaaannnn

PPPPoooorrrrttttxxxxeeee---- jjjjaaaarrrrddddiiiinnnneeeekkkkoooo jjjjaaaaiiiimmmmaaaa aaaarrrraaaabbbbiiiiaaaarrrrrrrreeeeaaaannnn bbbbaaaazzzzkkkkaaaalllldddduuuu eeeettttaaaa aaaaffffaaaallll ttttzzzzeeeekkkkoooo AAAAUUUUKKKKEEEERRRRAAAA

Bere 12. urteurrenean

Informazioa eta erreserbak:Tel. 943 74 31 02www.belaustegi.com

zerbitzua

itzulpentzutzu

tzu...eta kitto!-ren

EERRAA GGUUZZ

TTIIEETTAAKKOO

TTEESSTTUUAA

KK

IITTZZUULLTTZZ

EENN

DDIITTUUGGUU,,

eeuusskkaarr

aattiikk

ggaazztteellee

rraarraa,,

ggaazztteellee

rraattiikk

eeuusskkaarr

aarraa,,

eettaa iinngg

eelleesseettiikk

eeuusskkaarr

aarraa..

– Urte askotako ESPERIENTZIA dugu.

– Bezeroaren beharretara EGOKITUko gara.

[email protected]

EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk,, GGiippuuzzkkooaakkoo FFoorruu AAlldduunnddiiaakk,, EEuusskkoo JJaauurrllaarriittzzaakkooKKuullttuurraa SSaaiillaakk eettaa KKuuttxxaakk ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOOUUDDAALLAA

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOOFFOORRUU AALLDDUUNNDDIIAA

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA::...eta kitto! Euskara Elkartea

HHEELLBBIIDDEEAA::Urkizu, 11 - solairuartea

20600 Eibar TTEELLEEFFOONNOOAAKK::

943 20 67 76 / 943 20 09 18 FFAAXXAA::

943 20 28 72 AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk::[email protected]

[email protected]@etakitto.comEEllkkaarrtteeaarreenn EE--MMAAIILLaakk::[email protected]

[email protected] EERRRREEDDAAKKZZIIOO--KKOONNTTSSEEIILLUUAA::

Itziar AlbizuMaider AranberriEkhi Belar

Jose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaAADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA::Marisol Uriarte

KKOOOORRDDIINNAATTZZAAIILLEEAA::Koldo Mitxelena

EERRRREEDDAAKKZZIIOO--BBUURRUUAA::Silbia Hernandez

DDIISSEEIINNUUAA EETTAA MMAAKKEETTAAZZIIOOAA::Jose Luis GorostegiAARRGGAAZZKKII AARRLLOOAA::

Maialen Belaustegi, Ander Salegi,E.Belar eta S. HernandezHHIIZZKKUUNNTTZZAA AARRDDUURRAA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA::Itziar AlbizuBelen Ulazia

TTffnnooaa:: 943 20 67 76AAZZAALLEEKKOO AARRGGAAZZKKIIAA::

Asier SarasuaBBAANNAAKKEETTAA--AARRDDUURRAADDUUNNAA::

Ainhoa LuzTTIIRRAADDAA::88..000000 aallee

IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA::GERTU koop. (Oñati)CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA::...eta kitto!

LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA::SS/430/92

ISSN: 1132 - 1679 ("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen al-

dizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)

HHAAUUNNDDIIKK II ..-- Aberastasunagatik eragina daukana, jauntxoa. “Herriko haundikiguztiak batu ziran autua aitzeko”. Haundiki izan nahian edo haundikieninguruan ibiltzen dena. “Beti izan zan haundikixa, zerbait ziran guztien ondoren”.HHAAUUNNDDIIÑÑAA..-- Haundiena. “Haundiña be, hamar arruak hartzen dabena”.HHAAUUNNDDIITTXX OO..-- Nahikua haundi, haundiegia. “Aukeran haunditxua, daukagunetxia”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

...eta kitto! 11/VI/10767 zkia.

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak““AAnniimmaalliieekk eerree eemmoozziiooeenn eettaa mmoorraallaarreenn aarraabbeerraa jjoo--kkaattzzeenn dduuttee.. SSeennaa eettaa ppeennttssaammeenndduu aarrrraazziioonnaallaa ddii--ttuuzzttee:: sseennaazz jjaarrdduutteekkoo,, jjookkaabbiiddee mmoorraallaa iizzaann ddeezzaa--kkeettee aattzzeeaann,, ggaaii ddiirreellaakkoo eerrrruukkiiaa eettaa bbeessttee hhaaiinnbbaattsseennttiippeenn iizzaatteekkoo.. BBeessttaallddee,, aanniimmaalliieenn eesskkuubbiiddeeeennbbaabbeesseerraakkoo gguurreekkiinn aannttzz ggeehhiieenn dduutteellaakkoo ttxxiimmiinnooee--ttaann zzeennttrraattzzeeaa hhaarrrrookkeerriiaa ddaa gguurree aallddeettiikk””

((MMaarrkk RRoowwllaannddss,, EEttiikkaa eettaa FFiilloossooffiiaann ddookkttoorreeaa))

““IIttssaassooaakk,, ppiisszziiffaakkttoorriieettaattiikk kkaannppoo,, eezz dduu eettoorrkkiizzuu--nniikk.. AAzzkkeenn hhaauueettaann ggaauuzzaa ttxxuunnddiikkaarrrriiaakk lloorrttuu ddaaii--tteezzkkee eettaa oossaassuunnttssuuaaggooaakk.. GGaauurr eegguunn eezziinn ddiirraaaarrrraaiinn mmoottaa gguuzzttiiaakk hhaazzii,, bbaaiinnaa eezziinn dduugguu aahhaazzttuuhheeggaalluuzzeeaakk,, eezzppaattaa--aarrrraaiinnaakk eettaa bbeessttee eessppeezziiee bbaa--ttzzuukk bbeerruunnaa ppiillaattzzeenn dduutteellaa eeuurreenn ookkeelleeaann;; ppiisszziiffaakk--ttoorriieettaann bbeerrnnee hhaannddiiaaggooaa lloorrttuu ddeezzaakkeegguu””((LLuuiiss JJiimméénneezz ddee AAbbeerraassttuurrii,, ““EEll mmaarr ddee llooss vvaassccooss””--eenn eeggiilleeaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Joan den zapatuan, hamalau urtez jarraian ekaina-ren lehen zapatu guztietan eta behin ere huts egin ba-rik, agur esateko ordua iritsi zitzaigun: gure azken Olin-piadak izan genituen.

Egun zoragarri hori igarotzen lagundu ziguten ikasle,irakasle, guraso, sukaldari, garbitzaile eta bertaratutakoguztiei eskertu nahi diegu, bihotz-bihotzez, inoiz ahaztu-ko ez dugun sasoi horretan aurrera egiten lagundu digu-telako, eurak gabe ezinezkoak izango liratekeelako gurebizitzako une atsegin horiek gure oroitzapenetan izatea.

Eta benetan espero dugu Olinpiada hauek ospatzenjarraitzea urte askotan, ume guztiak oso zoriontsu egitenbaititu, euskal giroan murgilduta eta gure hizkuntza haumaitatzen erakutsiz -guri erakutsi ziguten bezala-.

Baina, nahiz eta bagoazen, betiko gogoratuko dugugure Argitxo, euskaldunon aingeru zaindari hura, eta be-rak lapurtu zizkigun irribarre guzti horiek.

Eskerrik asko eta laster arte, Ikastola!MOGELEKO BETERANOAK

AAGGUURRRRAARREENN OORRDDUUAA

Jendez beteta zegoen Eibarko unibertsitatea goize-ko lehen ordurako. Jendea urduri bezain haserre! Ira-kurketa zabalduz aritu gara jendearen artean ahozaho eta agerikoa zen selektibitatearen aurkakotasuna.Soinean pegata jantzita sartu dira azterketa egitera!

Horrez gain, inguruak apainduta agertu dira, pan-karta koloretsu eta irudimentsuekin: Irakasle autori-tarioa "History of Spain" idatziz edota selektibitatea-

ri ezezkoa esateko ditugun arrazoiak adierazten zi-tuen muralarekin!

Azterketa hasi aurretiko minutuetan atezainekinliskarra izan da, pegatinekin ingurua "zikintzen" ariginela aitzaki gisa ipiniz. Baina azterketa basati honiezezkoa esateko ditugun arrazoi guztien indarrarekinsalaketa lana egiten jarraitu dugu gogotsu!!!

IKASLE ABERTZALEAK

EEIIBBAARRKKOO UUNNII--AANN EERREE,, SSEELLEEKKTTIIBBIITTAATTEEAARRII EEZZ!!

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

DANONAHOTAN

4

ESPERIENTZIA ESKOLAREN7. URTIA AMAITTU BARRIDABE ETA AURREKO BARI-XAKUAN ARMERIXA ESKO-LAK HARTU EBAN EKITAL-DIXAN diplomia jaso ebenikasturtia amaittu daben 20ikasliak. Aurtengua, gaiñera,berezixa izan da, Ikasten ikas-le ohien alkartiaren bittartezeurak autogestionatu dabelakoeskolia. Ekitaldixan, bestiakbeste, Jose Luis Elortza MujikaEusko Jaurlaritzako Etengabe-ko Hezkuntzako arduraduna,Juan Angel Balbas Debegesa-ko zuzendarixa, Ainhoa Zeni-gaonandia Ego-Gaingo Kutxa-ko zuzendarixa, Miguel De losToyos alkatia eta Jose AntonioVillabella Ikasteneko zuzenda-rixak hartu eben parte eta da-nak ikasliak egindako biharra-ren garrantzixa azpimarratu

eben euren interbenziñuetan.Ekitaldixaren amaierian JulianaLopez eta Marivi Mutiloa ikas-liak egiñ eben berba: “Aurretikgenittuan itxaropenak gaindituegin dira eta arrakasta biribillaizan da. Gai interesgarrixaklandu dittugu eta hizlari bikai-

ñak etorri jakuz ikasturtianzihar”. Barre asko egin badabebe, biharra egitteko orduantxintxo jardun dabela gaiñeratueben. Taldiaren erretratua eta-ra aurretik, ikasliak “lokal txikibaten premiñia” dakela gogora-tu zetsen alkatiari.

Ikasturteari agur Esperientzia Eskolan

a u t u a nAALLKKAATTIIAA IIZZEENNDDAATTZZEEKKOOPPLLEENNUUAABixar osatuko da legegin-tzaldi barrirako Udalbatza,11.00etan udaletxeko ple-no aretuan hasiko dan oso-ko bilkuan. Bertan izenda-tuko dittue alkatia eta ziñe-gotzixak. Ezustekorik egonezian, ixa segurua da jardu-neko alkatia dan Miguel delos Toyos atzera be alkateizendatzia. Hori bestela iza-teko aukera bakarra Bildu-EAJ-PP alderdixen artekopaktua egotia litzake.

KKUULLTTUURRAALLAA EEGGUUAAZZTTEENNIIAANN ZZAABBAALLIIKKEguaztenian zabalduko da-be Kultu tabernia, azken hi-lliotan obren eragiñez itxi-tta egon ostian. Taberniazabaltziarekin batera, Topa-lekuan Eguen Zuri lehiake-tako argazki erakusketiainaugurauko dabe. ArrateKultur Elkartiak, bestalde,ekaiñaren 21erako prepa-rau daben bertso saiuare-kin ekingo detsa programa-ziñuari.

EESSKKOOLLAA TTXXIIKKIIXXEENN JJAAIIXXAADomekan, ekaiñaren 12-xan Gipuzkoako Eskola Txi-kixen jaixa hartuko dauAbaltzisketak. “Herri eta au-zo txikixak bizirik” izenbu-ruarekin, egun osorakoprogramaziñua preparaudabe, 10.30xetan hasitta.Goizian umiendako jolasakegongo dira eta bazkal os-tian, 16.30xetan Pirritx etaPorrotxen emanaldixa etamalabarismua eskindukodittue.

TINDUF-EN (ALJERIA) ERREFUXIAUTA BIZI DIRAN SAHARAUIXERI LAGUNTZEKO ELIKAGAI-XAK JASOTZEKO KANPAIÑIA AMAITTUTA, arduradunak Eibar eta Elgoibarko herrittarreri euren es-kuzabaltasuna eskertu nahi detse eta, horrekin batera, eskerrak emon nahi detsez kanpamenduetara

bidaltzeko gauzak jasotzen laguntasunaemoten daben denderi, produkto higieni-kuak eta sendagaixak batzen lagundu da-ben botikeri, ikastetxieri, komunikabidieri,Eibarko Udaleko brigadiari, lokala lagatzendaben Industrias Eve-ri eta produktuak sail-katzen eta kajetan gordetzen dittuen bolun-tarixueri. Amaittu barri daben kanpaiñiariesker 4.100 kilo elikagai, 535 kilo ojale edopardel eta 115 kilo konpresa batu dittue eta,agindutakuari jarraittuta, horrek danak erre-fuxiatueri emongo detsez.

4.100 kilo janari Saharako errefuxiatuendako

ZAPATUAN 1977-TIK 1985-ERA BITTARTIAN IKASTOLAKOOHO TALDIA OSATU ebenetako asko atzera be alkartu ziran,ikastolia laga ebenetik 26 urte pasau ostian. Erretratua aldizka-rixan kaleratzeko bialdu deskun Asier Aranzabalek azaldutakua-ri jarraittuta, “ikastolako talde honek ez eban iñoiz kokaleku fijo-rik euki: lehelengo mailla Itzioko ikastetxian egin genduan, biga-rrena Iturburun (estrenau zanian), 3. mailla udaletxeko ikasgelabatian, 4. eta 5. maillak Urkiko ikastetxian eta, azkenik, 6 ,7 eta8. maillak Alfako ikastetxian. Emoziñoz eta oroitzapenez beteta-ko eguna izan zan zapatukua eta bertara gure lehelengo irakas-lia izan zan Pili Zubizarreta juan zan, gu agurtzera”.

Ikastolakuak alkarrekin 26 urteren ostian

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

DANONAHOTAN

6

erabiltzaille dagozerregistrauta duaneko

Wifi zerbitzurakoorrixan. Urtarrillian 270erabiltzaille eguazen,

martxorako 399erabiltzaillera aillegauzan eta hillerik hille

gorantza doiazerabiltzailliak. Apirillian3.000 sesiñotik gora

egin ziran.

asteko

datua555522222222

Miguel Diego hil daMIGUEL DIEGO EIBARKO KIROLPATRONATUKO ZUZENDARIXA DO-MEKAN HIL ZAN, DONOSTIAN, 63urterekin. Famelixakuak eta lagunakmartitzenian emon zetsen azken agu-rra, San Andres elizan ospatu zan hille-ta elizkizunian. Miguel Diegok loturahaundixa izan eban bizi guztian kirolmunduarekin eta, bestiak beste, luza-ruan J.D. Arrate eskubaloi taldiaren en-trenatzaillia izan zan, talde hori Oho-rezko Maillako goi postuetan jarduneban urtietan. Geroz, behin Kirol Patro-natua sortuta, bertako zuzendari jarduneban bere sorreratik.Miguel Diegok Kiroldegixan egin dau biharra Patronatua sortu zanetik. / J.L.G.

DOMEKAN ALKARTU ZIRANATZEGI ADIMEN URRITASU-NA DAKENEN ALKARTE-KUAK, famelixen topaguniaren13. Ediziñuan. San Andres eli-zan mezia entzun ostian, Untza-gan taldiaren argazkixa etaraeta, jarraixan, Arrate hotelianbazkarixa euki eben. Bazkalos-tian, gaiñera, musikia eta hain-bat sorpresa euki zittuen topa-ketara juandakuak.

Atzegikuak famelixen topagunia ospatu eben

Bilduren billeriaDATORREN EGUENERAKO, HILLAREN16-RAKO BILLERIA DEITTU DABE BILDU-KUAK, 20.00etan udaletxian (pleno aretuan).Herrittar guztiendako zabalik egongo dan bi-lleran datorren legegintzaldirako antolatukodittuen lan talde ezberdiñen gaiñeko informa-ziñua emoteko asmua dake: “Gure helburuaherrittarron bizitzan eragiña daken esparruakjorratuko dittuen lan taldiak sor-tzia da. Lan talde bakotxak be-re alorrian herrixak dittuan pre-miñak aztertu eta eztabaidatu-ko dittu, proposamen zihatzaksortu eta Udalera eruateko”.

ENEKO ANDUEZA UDALEKO HIRIGINTZA ZIÑE-GOTZIXAK ASTE HONETAN BERTAN JASO DAUGipuzkoako Batzar Nagusietan bertako kide moduradagokixon akreditaziñua. Batzar Nagusixak dittuan51 batzarkidien artian, Euskal Sozialistak osatzendaben 10 laguneko taldian jardungo dau Anduezak.1979xan jaixotako eibartarra Zientzia Politikuetan li-zentziaua da eta, ziñegotzixa izatiaz gaiñ, EibarkoSozialisten idazkari nagusixa be bada.

Anduezak batzarkide kargua hartu dau

...eta kitto! 11/VI/10767 zkia.

7DANONAHOTAN

DEPARKEL DEBABARRENA PARKINSON ELKARTEAK ZAPA-TUAN EGIÑ EBAN URTEKO BATZARRA, alkarteak Ardantzandakan egoitzan. Ekitaldixan, 2005ian alkartearen sorreratik presi-dente kargua bete daben Jesus Astigarragak errelebua pasau ze-tsan aurrerantzian alkarteko presidentia izango dan Jesus Artola-zabal soraluzetarrari. Billeria amaittuta, Azitaiñ erretegixan bazka-rixa egiñ eben alkarteko kide zein lagunak.

Mekola itxurabarritzeko planarekin aurrera segitzen dabeudalian eta inguru osua atzera be ordenatzeko biharrezkuakdiran pausuak emoten hasitta dagoz. Oin momentuan hutsikdaguan Bildosola famelixaren txaletak betetzen daben terre-nuan, Arrate Bidetik gertuen geratzen dan aldian etxe barrixakjasotzeko asmua dake Udalian eta Untzagatik gertuen geratzendan tokixan, barriz, parkia egittia dake aurreikusitta. Horretara-ko, terrenuaren jabiekin hartuemonetan jardun dabe eta, hitzar-tu dabenez, terrenuaren zati bat erabillera publikorako emotiaonartu dabe jabiak. Horrekin batera, San Andres fundaziñuakhan inguruan dakan orube zati bat musutruk emotia onartu barridau Udalbatzak. San Andresek emondako terrenuaren balixua89.000 eurokua da eta Udalbatzian musutruk emotia erabagi ba-zan be, EAJ, Hamaikabat eta EB alderdixak abstenziñuaren bi-dia hartu eben botaziñuan, erabagixaren ondorioz fundaziño pu-blikuaren patrimonixuak behera egingo dabelako.

Bildosola txalet ingurua aldatzeko plana

Presidente barrixa daka Deparkelek

EZINHOBETO EMON EBEN ASTEBURUA URKIKUAK, AUZO-KO JAIXAK OSPATZEN. Eguraldixa lagun, programan jasotakoguztiak ederto juan ziran eta, auzuan bizi diranak ez eze, beste au-zuetatik jaixarekin bat egittera animau ziran beste asko be alkartuziran Urki aldian.

Urkiko jaixak martxa betian

Zezenbide kaliaIsasi zeiñ Juan Gisasola kalietatik zezen plazaraiño igotzendaben kalia da Zezenbide eta, kaliaren izenak argi lagatzendaben moduan, bertaraiño zezenak egin biharreko ibilbidiarierreferentzia zuzen-zuzena egitten detsa kaliaren izenak. Pegora kopurua: 9Erroldatutakoak: 154

eibar kaleka

auzorik auzo

AURREKO ASTEBURUAN ALKARTU ZIRAN ERRETRATUANIKUSTEN DITTUZUENAK ALKARREKIN BAZKALTZEKO. Aur-ten 70 urte bete edo beteko dittuenak ederto emon eben eguna,Untzagan alkartu eta jarraixan Amañako Caserio tabernan eginda-ko bazkarixan.

1941ian jaixotakuen bazkarixa

Urtero legezn, paella lehikatiak auzokide zeiñ auzotik kanpo bizi diranak erakarri zittuan.Noiztik botatzen jako ardaua paelliari? / MAIALEN BELAUSTEGI

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

8Euskal Autonomi Erkidegoko 230 herritan haurrak ezin zirela euskaraz inskribatu-eta, hainbat kexa zabaldu ziren orain dela hilabete bi. 2005ekoekainetik legez aitortutakoa betetzeko oztopoak daudela zioten bai gurasoek,eta baita Uemak (Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak) eta HizkuntzEskubideen Behatokiak. Eibarren, aldiz, edozeinek du jaiotze, hiltzeedo ezkontze inskripzioak euskeraz egiteko aukera, “2009an infoRegaplikazio informatikoa Eibarko epaitegian martxan jarri zenetik”, dio JosuneUrbieta Eibarko Epaitegiko euskara trebatzaileak, jendeak zerbitzuaerabiltzera animatzen duen bitartean.

Katalunia eta Galiziako epaitegietaninskripzioak beren berezko hizkun-tzan egiteko aukera dute 2007tik. Na-

farroan ere, foru erkidegoan berez egindadaude euskarazko hautua emateko urra-tsak. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan mote-lago joan da dena: 2008ko urtarrilaren 9anEusko Jaurlaritzak eta Red.es erakunde pu-blikoak urtebeteko lankidetza hitzarmenaizenpetu zuten, inskripzioak euskaraz etaeuskarazko euskarrian egiteko, baina aurre-rapausoak eskasak izan dira ordutik.2008ko urrian Euskal Herriko hamalau ba-rruti judizialetako erregistro nagusietan -tar-tean hiriburuetakoak daude- euskarazkohautua emateko urratsa egin zen; eta aur-ten, martxoaren amaieran, proba pilotu ba-tean sartu dituzte beste sei herri: Are-txabaleta, Lazkao, Zumarraga, Legaz-pi, Errenteria eta Ibarra. Horrek esannahi du hogei herritan eskubidea ber-matuta dagoela. Gainerakoei dagokie-nez, momentu honetan beste 70 uda-lerritan ipintzeko lanean dihardute be-te-betean.

Baina Eibarren zortea dugu arlo ho-rretan, hemen hasieratik ipini zelakomartxan inskripzioak euskeraz egitekoprograma. Hala ere, Josune Urbieta Ei-barko barruti judizialeko euskara treba-tzaileak bere kezka azaldu digu,“2009an, hasi eta berehala, jendegehiagok erabili zuelako zerbitzua gaur

egun baino”; kopuru zehatzetan murgildubarik ere, eskaera %10 gutxienez jaitsiko ze-la uste du berak. Harrigarria egiten zaio, gai-nera, gure herrian hori gertatzea “Bergaraneta Azpeitian, esaterako, jaioberrien erdiakedo euskaraz inskribitzen dituztenean etaeskaerek ere gora egin dutenean 2009tik2010era”. Hori dela-eta, udaleko euskarateknikariekin ere izan direla diosku Urbietak:“Badaude asmo batzuk, alde bietatik ereegokiak ikusi genituenak: euren web orrianaukeraren berri ematea aipatu zen, haur-tzaindegietan diptiko antzerakoa zabaldu...”.

Soluzio erraza eta egokienaAipatutako jarrera horren atzean, “ez

jakitea eta beldurra egon daitezke”. Herri-

tarrendako informazio guztia elebidunaizan arren gaur egun Eibarko epaitegie-tan, ohiturekin apurtzea askotan kostaegiten da hasieran eta, nahiz eta informa-tu, jendea askotan ez da egiten aukera-ren jabe. Horrez gain, beldurra ere izandaiteke horrelako inskripzioak etorkizune-an erabiltzeko orduan: “Zerbitzu erosoada eta edonon erabiltzekoa. Justizia Mi-nisteritzak liburu bereziak prestatu dizki-gu ziurtagiriak automatikoki hizkuntzabietan sortzeko eta, horrela, edozein tra-mite dela-eta, Valladoliden, esaterako,eskatzen badizute gaztelaniazko ziurtagi-ria, InfoReg aplikazioaren bitartez gazte-laniaz ere inprima daiteke. Modu horre-tan, lehen sor zitzazkeen arazoak ekidi-

ten dira sistema honekin”.InfoReg programa erabiltzen dute

inskripzio modalitate hori inplementa-tzeko, erraz erabiltzeko eta gerorakoere erraztasun handia eskaintzenduena. Umea euskaraz inskribatunahi duen edozeinek eskatu dezakezerbitzu hori: “Eskatu lasai. Hemengolangileek prozesuaren nondik-nora-koak argituko dizkio eta merezi du”.

Bestela ere, ez da jaioberri asko-rik izaten gure inguruan azken al-dian, baina aukera izanda inskripzio-ak eta bestelako ziurtagiriak elebi-dun egiteko, zer hobea aukeraz ba-liatzea baino!

EEiibbaarrkkoo eeppaaiitteeggiiaann bbaaddaaggoo iinnsskkrriippzziiooaakkeeuusskkaarraazz eeggiitteekkoo aauukkeerraa

ERREPORTAJEA

Maite Gastesi Uzkudun(MAIDER GURE LANKIDEAREN AMATXI)

Maiatzaren 31n hil zen, 90 urterekin

...eta kitto! Euskara Elkartea

GGuurree aattsseekkaabbeeaa eettaa eellkkaarrttaassuunnaa aaddiieerraazzii nnaahhii ddiieegguu hhaarreenn sseenniiddee eettaa llaagguunneeii..

Zelan ikusten dozuzgure hondartzak?

Aurreko egunetan es dogu lagun euki baiñaudia badator eta, horrekin batera hondartzensasoia. Mutriku, Deba, Zumaia eta Getariamoduko herrixak eibartar asko hartzen dittueurteko sasoi beruenetarikuetan eta hillaren15ian hasiko dabe hondartza sasoia.Gabardiñia laga eta baiñujantzixa jantzi!

FFRRAANNCCIISSCCOO CCIIDD7777 uurrtteejjuubbiillaauuaa

Debako hondartzia normala ikus-ten dot, hara juaten gara gehixen.Lehen Saturraranera juaten gi-ñan, baiña nahiko irregularra da,parkiñaren egoeria ez da ona,hondarreko harrixak kendu bihar-ko ziran… Debakuan hondarraoso goixan dago oin eta aparka-mendu gehixago ipiñiko neuke.

MMAAIITTEE GGAAMMAAZZOO

4455 uurrtteeiirraakkaasslliiaa

Ondo daguazela esango neuke.Hobe izango litzake luziaguakizatia bertan pasiatzeko eta buel-taka ez ibiltzeko, baiña holan diraeta kitto. Ura garbi egoten da nor-malian, gaiñera. Debara juatennaiz normalian, baiña aparkatze-ko arazuak daguazenez azkenal-dixan Zarautzera juaten naiz.

AAGGUUSSTTIINN VVÁÁZZQQUUEEZZ6622 uurrtteettoorrnneerruuaa

Nahiko ondo dagoz. Deba, Zu-maia eta Zarautzera juaten naizgehixen bat eta ondo dagoz. Ara-zua aparkamenduena da, izanbe, ez dago nahikua toki. Holan,jendia ez da kanpotik etortzen etatxarto aparkatuz gero, multia ipin-tzen detsue. Emoten dau nahittaegitten dabela.

MMAAIITTEE AASSEEGGIINNOOLLAAZZAA

6633 uurrtteeaauurrrreejjuubbiillaauuaa

Debara juaten naiz, baiña hon-dartzara baiño gehixago, pasia-tzera. Begittantzen jata oso ondodaguala eta azken urtiotan askohobetu dabela. Nik neuk ez neu-ke gauza gehixago eskatuko, da-guan moduan ondo dago.

KALEKOINKESTA

9

...eta kitto! 11/VI/10767 zkia.

Tfnoa. 943 25 72 80www.baibatzokia.com

KKAAZZUU

EELLIITTAA

KK

BBAARRRR

AANN

SSaannjjuu aanneettaann ggaauu aa bb iikkaa iinn hhaa ss tteekkoo!!KKaa ff ee ggooxxooaa eett aa tt rraaggoorr iikk oonneennaa

EIBARKO BATZOKIAEgo Gain, 1 - behea

RRAAZZIIOOAAKKBBAARRRRAANNLLeeggaattzzaa ffrrii jj iittuuaa

99 eeuurroo

UUrrddaa iiaazzppiikkoo iibbeerriikkooaa88 eeuurroo

SSeeppiiaa ppllaannttxxaann66 eeuurroo

OOllaaggaarrrrooaa66 eeuurroo

FFiilleetteeaa99 eeuurroo

EEnnttssaall aaddaakk......

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

Susto galanta hartu eban aurreko as-teko astelehen arratsaldian A-8 au-topistatik zoian trailerraren gidari-

xak. Kamioilarixari pare bat ordu itxoittiatokau jakon, kabina barruan, suhiltzailliakbertatik etara eben arte. Gure herrixa in-guratzen daben Bilbao-Behobia autopista-

ren zatixan istripuak ez dira gauza arra-rua, eta Azittaingo biadukto hori izan leikearriskutsuenetarikua. Alturia be ez da ba-daezpadakua, behin bidetik urtenda. 25metro dagoz eta horretxek egin zittuan Za-rautzen bizi zan Ukrainako kamioilarixak2007ko oktubrian, bere kamioiaren ba-

rruan Azittaiñ auzua-ren erdira jausi baiñolehen. Bertakuak ha-rrittuta, eta bera si-ñistu eziñik. Kamioi-larixen patua!

Ez eben suerte be-ra izan 1991eko aza-ruaren 7xan metrobatzuen aldiarekintoki beretik jausi zanauto barruan zoiaze-nak. Lau ertzaiñ hilziran orduan eta bes-te bat larri zaurituRenault 19 hauraerrekara jausi za-nian, mendixan mal-dan behera juan ataautua ahuzpez gera-tu ondoren. Olixomantxa bati bota ze-

tsen istripuaren errua, demaseko abiadu-riak be zer esanik baekala apuntatu ba-zan be. Hori izan da istripu larrixena tokihorretan oiñ arte.

Azittaiñen izan dira “izen haundiko edo”beste inplikatu batzuk be. Holan, GALeneta gerra zikiñaren holako saltsatan jar-dundako Amedo komisarixuak istripua“izan ei eban” 1983ko iraillaren 23an. Lasaeta Zabalaren desagerpenarekin zerikusi-rik ez ekala-eta, istripu hori erabilli ebansumarixuan bere burua zuritzeko. Sumari-xuan, gaiñera, A-8a arriskutsua dala Eibar-tik pasatzerakuan aittatzen da. Badirudi hi-ru bertebra zapalduta eta kristalak eragin-dako hainbat zauri izan zittuala Amedoketa 20 eguneko baja emon zetsela.

Bere sasoian halako ospia izan ebanGregorio Aitta Santuak, Palmar de Troya-ko Clemente Domínguezek be istripuaizan eban bertan eta orduan geratu zanitsu. Azken honen istripua 1975ian izanzan, autopistia egiñ eta handik pare baturtera: Durangotik Eibarreraiñoko tramua1972ko abenduan inaugurau zan eta Ei-bar eta Elgoibarren artekua 1973ko juni-xuan. 2005ian hil zan Clemente Aita San-tauaren biografixan agertzen da istripu ho-rren datua.

Istripu askotxo gauza onerako A-8autopistan gertaen diranak Eibartikpasatzerakuan, batez be Azittaingobiaduktuaren inguruan: azkenaaurreko astekua izan zan,suhiltzailliak egin biharreko lanikusgarrixarekin txintxilizka geratuzan kabinaren barrutik kamioigidarixa erreskatatzian. Aurretik bemirari antzerakua gertau zan horbertan, beste kamioilari bat25 metroko altura horretik jausieta miñik hartu barik urten ebanian.Hildakuak be izan dira, tartian autobaten zoiazen lau ertzaiñ, emakumebat tartian. Herri barruan, bestalde,asko gitxittu dira puntu baltzakdeittu leikiezenak eta Torrekuakourteeria da arrisku gehixen dakana,bariantiaren hainbat tarterekinbatera: hillaren 22xan inauguratukoda bertako hirugarren fasia,Ermuraiño juango dana.

AAzziittttaaiinngguuaa:: aauuttooppiissttaakkoo ppuunnttoo bbaallttzzaa

GEUREGAIA

10Suhiltzailliak gogor saiatu bihar izan ziran kamioilarixa kabinatik etaratzeko. / JAVI COLMENERO

HERRI BARRUAN, TORREKUA KALIA DA ARRISKUTSUENA

2008ko abenduan auto baterrekara juan zan Torrekuan

eta lagun bi zauritu ziran.Behian, urte bereko apirillian

trailer bat medianara igo zanian. Azken honekin

koinzididu eben be Jardiñetan ataskatu zan furgonetia eta Amañan

geratu zan kamioia: kaosaizan zan zirkulaziñuan.

...eta kitto! 11/VI/10767 zkia.

Torrekuak dauka arrisku gehixenHori diño Jose Miguel Calle udaltzainbu-

ruak herri barruko istripuak izateko arrisku-garritasuna aztertzerakuan: “Herrittik urte-tzeko lekua izanda, abiadura be haundixa-gua da eta hori izango litzake ixa puntobaltz bakarra herrixan. Bariantia be ezindogu ahaztu, batez be Estaziño kalera ba-jatzen dan bihurgunia. Bestela, herrixak ka-le bi haundi dittu trafikora begira eta horkozirkulaziñua ahal dogun modu antolatue-nian eramaten dogu. Bariantia, esaterako,Ertzaintzaren esku dago, nahiz-eta guk belagundu ahal dogun neurrixan”.

Oin baiño lehenago, izan dira gure herri-xan beste puntu arriskutsu batzuk: Bilboetorbidia eta Barrena kalia, honek bixok beherrixaren urteerian, istripu bat baiño gehi-xago ezagutu dabe. “Holakuetan, semafo-ruak asko lagundu dabe, belarrixak deitzendiranak be mesedetarako izan dira... Paso-

zebrak-eta, bidia itxiago egiñaz,psikologikoki be gidarixa bihartzendabe astiruago juaten. Ikerketetanbe halako gauzen garrantzixa na-barmentzen da”, diño Callek.

Herri barruko oiñezkuen harra-patzetan, inplikatu gehixenakedadekuak izaten dirala diñueUdaltzainguan. “Azken hildakuenkasuak hola izan dira. Erreflejo gi-txiago izatiaz gaiñ, askok pilulakbe hartu bihar izaten dabe eta ho-rrek be eragiña daka despistietaneta halakuetan”.

Kamioiak galduta auzuetanHalakuak be gertau izan dira

gurian “eta oindiokan be izaten di-ra, batez be Legarren eta Ama-ñan; noizian behin, Jardiñetan be bai”. Kan-poko kamioilarixen artian, gurera barriro

bueltatzeko gogo gitxirekin gera-tuko bat baiño gehixago halakuakpasauta: “Ez da atzerritarren ka-sua bakarrik, penintsulakueri begertazen jakue. Arazuetako batda karteletan Eibar haundi bate-kin Legarre txikitxo bat agertzendala eta horrek despistau egittendittu, gaiñera maniobratzeko tartehaundirik ez dakenian kartelagain-gaiñian eguanian ikusi da-belako”, diosku Jose Miguelek.Diputaziñuari halakueri erremedi-xua ipintzeko behin baiño gehixa-guetan aittatu detsela diño. “Ho-rregaittik, Eibarrerako sarrera na-

turala Estaziñokua danian, kanpokuak Le-garreraiño jotzen dabe. Kartelian Legarreedo Amaña jarri ezkero, bakarrik, ez zanhalakorik izango”.

Heziketa biala bihar daBestelako neurrixak hartu biharrian, hezi-

keta bialaren aldekua da Calle. Harrapa-tziak asko jaitsi dira herrixan azken urtiotaneta hor, “udaltzaiñak be eskoletara juanarren, hori baiño premiñazkuagua da mai-su-maistrak eurak heziketa hori emotia,konzienziaziñua zabaltzia”. Istripuetakobiktimen alkartiak be lan haundixa egin da-bela diño, eta baitta instituziñuak lagundu-tako kanpaiñak. Jendiak ardura hori bada-kala diño: “Euskadin, gaiñera, estatuarenburuan gagoz arlo horretan”.

Jose Miguel Calle udaltzainburuak istripu arluan Eibarren azken urtiotan askohobetu dala diño. Torrekua eta bariantia dira punto arriskutsuenak.

Azittaingo biaduktuaren punto beltzak hainbat istripu sortu dittu.

GEUREGAIA

11

ARTOLAjatetxea

Lomo iberikoaren carpaccio-aEtxeko foie

Tomate entsalada ahuntz gaztarekin Legatza laban edo

Bakailaoa pikillo saltsarekin Solomilloa plantxan edo

Txerri iberikoaren sekretua Degustazio postrea edo

Limoi sorbetea cavarekin edoTxokolate mousse-a Armagnac erara Urteko ardoa, sagardoa edo beste

25 € + BEZ

ASTEBURUKODEGUSTAZIO MENUA

AstelehenetikbarixakuraEGUNEKO

MENUA15 €

Tokia gordetzeko:943206348

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

GAZTEKITTO

12

- Benetan jabetzen zara gerta-tu zaizunaz?

Bai, pentsatu dut gertatu denguztiaren gainean, izan dudanaukeran eta pasada bat irudi-tzen zait, sinestu ezinekoa. Mila-ka lagunen aurrean dantzan egi-tea Shakira bezalako artista ba-tekin, izugarria da.- Bete egin zen San Mames?

Ia beteta zegoela esango nu-ke. Irakurri dudanez 25.000 per-tsona joan ziren kontzertura.- Hainbeste jenderen aurreandantzan egitean, urduritasunanabaria izango zen.

Eszenatokira igo aurretik eski-laretan urduri negoen, gainerazure alboan Shakira ikusteakerrespetua ezartzen du, bainabehin gora igota ez nuen hain-beste urduritasun sentitu.- Zer pentsatzen zenuen Sha-kiraren alboan eszenatoki ba-tean 25.000 pertsonaren au-rrean dantzan egitean?

Ufff, gainera niri bere ondo-ondoan tokatu zitzaidan. Bainabeste pertsona bat gehiagoizango balitz bezala ikustennuen. Nik hango jendetza guztiaikusten nuen eta beno, ondo jo-an zen dena.- Shakirarekin berarekin ber-

betan egoteko aukera edo tar-terik izan duzu?

Ez, pertsonalki ez. Heldu etaberehala Pacha-ra koreografiaentsaiatzera eraman gintuztendantzari ofizialek. Handik, ondo-ren, zuzenean kontzertura era-man gintuzten eta ikusikizunahasi zen. Hala ere, nahiko ʻleho-rraʼ iruditu zitzaidan Shakira.- Momentu berezia izango zenShakirarekin dantzan egingozenuela esan zizutenean?

Badago ETB-ko bideo batmomentu hori jasotzen duena,eta hura ikustearekin bakarrikemozionatu egiten naiz.- Nolakoa izan zen castinga?

Famako lau dantzarirekin egingenuen castinga eta lehenengokoreografiatik esan zidan Mar-belysek ondo dantzatzen nuela.Pentsa nolako poza. 60 bat per-tsona aurkeztu ginen han eta ninintzen gazteenetarikoa, 14 ur-tetik gorakoentzat egin baitzendeia. Han zirkulu bat osatu ge-nuen denek eta buruz-burukolehia egin genuen dantzan.Onenak poltsa bat jasotzenzuen opari gisa, eta niri tokatuzitzaidanean Marbelys jaitsi etaberak eman zidan poltsa. Poz-garria izan zen.

ANE MIREN BARRERO, dantzaria:

“Publikoari begiratzennion nik San Mamesen”

Ametsa bizi zuen Ane Miren Barrerok asteburuan. Shakirak

Bilboko San Mames foball zelaian kontzertua eskaini zuen

eta 14 urteko eibartarrak abeslari kolonbiarrarekin dantzan

egiteko aukera izan zuen. Bere aurpegiak poza eta harridura

erakusten zuen oraindik elkarrizketa egiterakoan.

teen-ajea

EERRAA GGUUZZ

TTIIEETTAAKKOO

TTEESSTTUUAA

KK

IITTZZUULLTTZZ

EENN DDIITTUUGG

UU,,

eeuusskkaarraatt

iikk ggaazztteelleerr

aarraa,,

ggaazztteelleerr

aattiikkeeuusskk

aarraarraa,,

eettaa iinnggee

lleesseettiikk eeuusskk

aarraarraa..

ZZEERRBBIITTZZUUAA

IITTZZUULLPPEENN

[email protected]

– Lora eta landare natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA

...eta kitto! 11/VI/10767 zkia.

13GAZTEKITTO

Armeria Eskola Sariak ezdu bide luzeegia eginbehar izan hamargarren

edizioan: Irati Murgoitio, LeireBarrena eta Aitziber Ayala Itzio-ko BHIko ikasleek irabazi dutesaria DBHkoen atalean “Negu-tegia ate automatikoarekin”izenburuko proiektuarekin,ʼlehian izan diren beste 7 parte-hartzaileen artean nagusitu etagero. Epaimahaiko kideek aur-keztutako lan guztietan egonden maila altua goraipatu dute.

Saria eraman duten Itzioko

ikasleek “Negutegia ate auto-matikoarekin” izenburukoproiektua garatzeko orduanAmaia Muniategi irakaslearenlaguntza izan dute. Proiektuaeguzki-argiaren bitartez ateenirekitze eta itxiera kontrolatzekodispositiboaren ingurukoa da.Aurreko astean, eguenean Ar-meria Eskolan egindako sari-banaketa ekitaldian Itziokoek750 euro (375 euro zentrukoTeknologia Departamenduakmaterial informatikoa erostekoerabiliko dira eta beste 375 eu-

roak taldekideenartean banatukodituzte) eta diplo-ma jaso zituzten.

Bigarren saria,berriz, BergarakoMariaren Lagun-diako ikasleekeraman zuten ʻEs-ne muuu kotxeaʼproiektuari esker.Lorea Franco, Jo-seba Osa eta Gui-

llermo Regorigoren proiektuakmotore bi eta LED argidun ibil-gailu telegidatua da. EkaitzAxula irakasleak bideratu dusaria irabazi duen proiektua.Bergararrek 450 euro (225 eurozentruko Teknologia Departa-menduak material informatikoaerosteko eta beste 225 euroaktaldekideen artean banatzeko)eta diploma jaso zituzten.

Armeria Eskolak DBH etaBatxilergoan formakuntza tek-

nologia sustatzeko asmoz an-tolatzen du lehiaketa hau. Aur-tengo edizioan DBH mailan,Itzio eta Mariaren Lagundikoikasleez gain, La Salle Azitain(proiektu birekin), Itzio, ErmukoAnaitasuna eta Ongarai, etaBergarako Aranzadik hartu du-te parte. Batxilergo mailan,bestalde, ez da lehiatzekoproiekturik jaso eta, horregatik,atal horri dagokion saria emangabe laga dute.

Itziora joan da Armeria Eskola Saria

Gipuzkoako Peritu eta In-geniari Tekniko Industria-len Eskola Ofizialak an-

tolatzen dituen Felix SopelanaSariak banatu ziren maiatzaren19an Gipuzkoako COPITIrenareto nagusian eta Eibarko EUI-TIra joan dira aurtengo sari guz-tiak. VII. Edizioa bete dute aur-ten sariek eta karrerako proiek-

tuak dira bertan parte-hartzenduten proiektuak.

David Cayon Vazquezek lortuzuen lehen saria eta, horrekin,1.500 euro. Bigarren postuanMikel Lasa Darpon geratu zen(1.000 euro) eta hirugarreneanEnrique Centeno Lopez (500euro), denak Ingeniaritza Tekni-ko Industrialeko ikasleak.

Felix Sopelana Sariak EVITIra

Saria jaso duten ikasle talde biak, irakasle eta antolatzaileak lagunduta, talde argazkian.

Sari guztiak Ingeniaritza Tekniko Industrialeko ikasleentzat izan ziren.

Itzioko taldeak lehenengo saria eskuratu zuen.

Mendiko dominak jaso zituzten taldearen irudia. / MAIALEN BELAUSTEGI

Klub Deportiboak, urtero legez, elkartearenegun handia ospatu zuen domekan Arra-ten. Gazteak izan ziren nagusi egunean

zehar, hasi Mendi Batzordekoen domina bana-ketarekin, eta roll-eski igoerarekin eta Caelo Me-morialaren pelota partiduekin jarraitzeko. Mendibueltak ere izan ziren eta, amaitzeko, bazkaria.

Deporreko KlubarenEguna Arraten

ELKARHIZKETA

14

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

- Zainketa paliatiboekin heriotza duina bi-latzen da, baina nola lortzen da hori?

Zainketa paliatibo bezala ulertzen dugutratamendu sendagarria egin ezin deneanegiten den tratamendua. Heriotzaren ateandagoen pertsona bat ezin da sendatu, bainabai zaindu. Pertsona horri bizi-kalitate one-na ematea da helburua eta amaierara artebizitzea. Zoriontsuak izatea eta bizitzaz go-zatzea ahalik eta gehien, nahiz eta ulertuamaiera fasean daudela.- Zein da zainketa paliatiboen eta eutana-siaren arteko aldea?

Ez dira inolaz ere gauza bera. Ulertzendugu jendeak, askotan, heriotza aurrez-au-rre ikustean beldurra izatea, galduta egotea;eta pertsona horiek zaindu, lagundu edo en-tzuten baditugu, ikusten dute bizitzak mereziduela. Beraz, hori da eutanasia eta zainketapaliatiboen arteko aldea. Ez dute zerikusirik.- Saiatuk eskaintzen duen zerbitzua be-rria da Euskal Herrian. Nola hartu du jen-deak?

Hasi ginenetik 25 kasu izan ditugu, etaesan digutenez eta guk egunero ikusi dugu-naren arabera, gustora egon dira. Guk fami-liekin egin behar ditugu kontaktuak. Nola eginhori? Bada sortutako sareen bitartez: Udalak,etxeetan dabiltzan zaintzaileak, laguntza-pri-

marioa eskaintzen dituztenak… Orduan, ba-daude sendagileak ekimen hau ondo hartudutenak, konektatu dutenak, eta pozik daudeeurekin dugun koordinazioarekin, baita Uda-lak ere. Batzuk pentsatzen dute berez Osaki-detzan eskaintzen den zerbitzu bera eskaini-ko genuela, baina ez. Egunean zehar badau-de hainbeste ordu, hainbeste hutsune, zerbi-tzu hauentzat lekua dagoela. Horrela, guk fa-miliekin behin kontaktua eginda, duten beha-rrizanak aztertzen ditugu, eta euskal kulturanahiko kultura itxia eta familiarra denez, poli-ki-poliki joaten gara eta behar horiek asetzensaiatzen gara. Hasieran astean bisita bat izandaiteke, lotura egin gaixoa eta familiarekin,eta ondoren frekuentzia handitu. Telefonoaegunean 24 ordu erabilgarri uzten dugu. Ho-rrek lasaitasuna ematen du, ez baituzu ur-gentzietara joan behar zerbait gertatuz gero,horrek sortzen duen antsietatearekin.- Beraz, Osakidetzan eskaintzen denarenzerbitzu osagarria da Saiatu?

Bai, guztiz. Mediku bi dauzkagu, erizaintaldea, gizarte-langilea… Azken honek, bel-dur izugarria eta zorabio handia duen fami-lia eta Osakidetzako gizarte-langile taldeakontaktuan jartzen ditu, berak ez du gizarte-langilearen lana egiten, zubi-lana baizik,orientatu egiten du. Medikuen kasua ia ber-

din. Izan ere, eguneko ordu askotan zaintzabarik daude gaixoak, hutsuneak daude ezindelako denera iritsi, beraz, hor sartzen gara,hutsune horiek betetzera. Dena modu xu-mean eta poliki-poliki.- Nola sortu zen horrelako zerbitzua es-kaintzeko ideia?

Ni irlandarra naiz, eta han eta ErresumaBatuan badago honen gainean kultura han-dia, “Hospital at home” deitzen dena. Hanoso arrunta da, ni horrekin hezitu nintzeneta barneratuta daukat. Orduan, 15 urte da-ramatzat hemen, eta zer dagoen eta zer ezikusi dut. Lana laga nuenean pentsatu nuenea zer egin zitekeen eta Gipuzkoako ForuAldundira jo nuen zainketa paliatiboen ideiaazalduz. Egitasmoa gustatu egin zitzaien la-na sortzeko aukera moduan ikusi zutelako.Ondoren, Bizkaiko Denokinn enpresara erejoan ginen, eta eurak dira laguntzen, finan-tziazioa bilatzen eta abar ari direnak. Bihauen laguntza gabe ezin zen Saiatu man-tendu, familientzat doakoa delako eta gusoldatapean gaudelako, ez baikara bolunta-rio. Badago asmoa boluntario taldea eduki-tzeko, baina boluntarioekin bakarrik lan egi-tea ezinezkoa ikusten dugu. Orain EuropakoGizarte-Fondotik ere laguntza jaso dugu.

elkarrizketa osoa: www.etakitto.com

“Hilzorian dagoenaezin da sendatu, baina bai zaindu”

Hiltzeko unea iritsi arte bizia badagoela erakusten duSAIATU proiektuak. Aitzindaria da Euskal Herrian etaharrera ona izan du otsailean zerbitzua eskaintzen hasizenetik (doakoa da). Zaintza paliatiboak eskaintzen ditu,hilzorian dauden pertsonen eta ingurukoen bizi-kalitateahobetuz. Kontaktatzeko 666685038 telefonora deitu.

NAOMI HASSON (Saiatu-ko koordinatzailea):

Naomi Hasson (argazkiaren ezkerrean) eta Saiatuko gizarte-langilea (eskuman)./ EKHI BELAR

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK- Pin-ak - Metxeroak - Kamisetak - Boligrafoak...

� eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

[email protected]

MUGICAMUGICAITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HHAANNSSGGRROOHHEE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIA

EEggiigguurreennttaarrrreenn,, 1188Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

Kirola Euskaraz Bizi 2011IÑOIZ BAIÑO GORRIXAGOUrteroko hitzorduari kale egin barik eta, pronostiko guztien gaiñetik eguzkixa lagun ebela, primeran ospatu zittuenKirola Euskaraz Bizi jaialdixaren beste ediziño bat Juan Antonio Moguel ikastolako ikasle, irakasle eta gurasuak.Olinpiadetan parte hartu eben talde guztien kalejirarekin ekin zetsen egunari eta, segidan, kirol-norgehiagokak hasiziran: pelotan, foballian, saskibaloian, patiñetan, hockeyxan, sokasaltuan, boleibollian, sokatiran, aerobitoian,abiadura proban, errelebuetan… kirol klase guztietan ederto moldatzen dirala age-rixan laga eben kirolari gaztiak. Gaiñera, arratsaldian Adolfo Jainagarekinsoiñua eta panderua jotzen ikasten diharduenak, Musika Eskolako ikasliekinbatera, ederto girotu zittuen Iturburun eguazenak. Krosaren ostian domiñakbanatuta, datorren urtera arte agurtu zittuen kirolaren eta euskeriaren olinpiadak.

Sukaldetikeziñ urten.

Boxeetan atsedenhartzen.

Tripia betetzeko

tartia.

Doiñu kontuak.

Arma, tiro, pum.

Azken metruetako joko irekixa.

Smash-a saskibaloian.

Errealidadiaren aurrian.

Pelota jokuaren

ikusgarritasuna.

Gero eta gorago,haize

gehixago.

Abituallamientua.

Abiadura kontua.

Hockey-xa: makurtzeko onena.

Dantzarako betidago tartia.

Identifikaziñokontua.

Eskaladia eta

mensajia amaierian.

Dan-dana emonda be, gatxahainbesteren kontra.

Soka-saltuangabiz gu gustora!

Hamaikakuak prest!

Munduarenbestelako ikuspegixa.

OlinpiadaTxikixa:badator errelebua

Txikixak, barriz, maiatzekoazken zapatuan ospatu zittuenolinpiadak. Nagusixenen saiuabaiño laburragua izan zan,baiña ez pentsau horregaittikatzian geratu ziranik, eztagitxiago be! Irakaslienagindueri fin-fin jarraittuta,gogo bizixarekin jardun ebenjokuetan eta kaskara biltzen,txinga-eruaten eta motorgaiñian parekorik ez dakelaargi laga eben.

Ixa jaixo-barrixen harmailla.

Armozua ondo hartuta, txinga-eruatiak

ez daka misterixorik.Motorrak bero-bero urtetzeko gertu.

Kaskara-biltzia benetan koloretsua.

...eta kitto! 11/VI/10767 zkia.

19KIROLAK

ETA ZILARREZKO BESTE BI MURTZIAN HILAREN 3-AN ETA 4-AN JOKATUTAKO IGERIKETA EGOKITUTAKO ESPAINIAKOTXAPELKETETAN. Ander Romarate braza modalitateko 50, 100eta 200 metroko probetan na-gusitu zen eta baita bizkarerako 100 eta 200ekoetan; zi-larra, bestalde, erreleboetakoprobetan eskuratu zuen, libreeta estilo modalitateetako4x100eko lasterketetan. Ei-barko igerilariak Euskadikoselekzioaren antzekoa osa-tzen duen Konporta taldeare-kin jardun zuen txapelketetaneta eurak izan dira, 50 taldeeta 200 kirolarien artean, txa-pelketako nagusiak.

Romarate igerilariak urrezko bost domina irabazi ditu

ORAINGOAN SABADELL-EKIN GERTATUTAKOA EZERREPIKATZEA ESPERODA eta Eibar FTk kanporaketa-ren azken emaitza alde izatea.Iaz ere kanporatzea lortu zutenAlcoyano izango da “biktima” ei-bartarrek aurkariek baino golbat gehiago sartzea lortzen ba-dute behintzat. Neurketa arra-tsaldeko 19.00etan hasiko daeta telebistak ez du eskainiko.Alcoyn jokatutako partiduan on-do moldatu ziren Manix Man-diolaren mutilak eta aukera batbaino gehiago izan zuten; halaere, emaitza ontzat eman beharda eta, Eibarko entrenatzaileakdioen moduan, “emaitza horrek

arriskua badakar ere, eurek erenahiago izango lukete itzulera-ko partidua etxean jokatzea”.Alex García errekuperatuta da-go Alcoyn izandako zorabioaz.

Hainbat ekitaldiPartidua aprobetxatuz, Bat

Eginda Lortuko Dugu platafor-makoek hainbat ekitaldi antola-tu dituzte egun horretarako:herri-poteoa egingo da 12.00-etan, Koskor-etik irtenda; herri-bazkaria izango da Untzagan15.00etan; 17.00etan kalejiranjoango dira Ipuruaraino, ban-dera erraldoiarekin; eta 18.30-etatik aurrera jokalarien bero-ketan animatzen izango dira.

0-0 aldeko bihurtzeko asmozZaletuak sinestuta daude taldea azken kanporaketara iritsiko delakoan. / EKHI BELAR

ANDER AGIRRESAROBE IZANGO DA PROTAGONISTA GAURASTELENAN 20.15etatik aurrera jokatuko den jaialdian; Urretxu-ko Agirrezabal izango du aurkari partidu bakarrera jokatuko denUdaberri Torneoaren final zortzirenetan. Klub Deportiboko bestebikote batek -Arrillagak eta Narbaizak osatzen duten infantil maila-koak- Ordizian jokatu beharko du torneo bereko final laurdenetakokanporaketa. Egaña, bestalde, torneotik kanpo geratu da Altuna

profesional-ohiarekin 20-22galdu eta gero.

Arraten domekan jokatuta-ko Caelo Memorialean, bes-talde, Narbaiza-Agirresarobebikotea Ruiz-Andonegi bainogehiago izan zen (22-17) etaUnamunzaga-Egaña bikote-ak ere ondo hartu zion neu-rria Zubizarretak eta Bengoe-txeak osatutakoari: 22-16.

Agirresarobe lau eta erdian Astelenan

JOSEBA PLAZA IRABAZLEAK IA BI MINUTU ETA ERDIKO AL-DEA ATERA ZION Iñigo Lariz elgoibartarrari Urkiko jaien barruanjokatutako Galdaramiñoko mendi lasterketaren III. edizioan. Dul-tzaineroen doinuak entzun etabeste ezer hartu barik abiatu zi-ren 31 parte-hartzaileak ia hamarkilometro eta erdiko ibilbidea egi-teko. Lasterketan 720 metrokodesnibela gainditzen da eta Gal-daramiño eta Azkonabitza zapal-tzen. Irabazleak 50 minutu beharizan zituen proba amaitzeko etaAne Ziaran izan zen emakumeonena, ia 20 minutura.

Ondarroako triatloiaZapatuko Ondarroako XVI. triatloian, Eibar Triatloi Taldeko Ale-

jandro Altuna bigarrena izan zen beteranoen 2 mailan eta postu be-ra eskuratu zuen Ane Ziaran taldekideak 23 urtetik azpikoenean.Aritz Egeak (Atco. SS) irabazi zuen gizonezkoen absoluto mailan,2h02ʼ48ʼʼ denborarekin, eta Ana Casares (Polo AC) izan zen onenaemakumezkon arloan, 2h23ʼ07ʼʼ denbora eginez.

Galdaramiñoko mendi lasterketa Joseba Plazarentzat

AZKEN JARDUNALDIAN IRUNEN BIDASOA B-KIN 7-5 GALDU-TA ERE, ARMAGINEK ETXEKO LANAK EGINDA ZITUZTEN au-rretik eta asteburu honetan seguruenik Anoetan jokatuko diren Gi-puzkoako Kopako finalerdietan dira dagoeneko. Euskadiko Koparidagokionez, Orbeakoei garaipen bakarra falta zaie hor ere finaler-dietara pasatzeko; dome-kan 12-11 irabazi zieten Ea-sori eta bihar izango duteaukera Leioan falta zaiengaraipen hori lortzeko,13.45etatik aurrera. Horilortuz gero, Urbat-Urkotro-nik izango da talde bakarrafinalerdi bietan sartzen.

Waterpolokoek Kopako finalerdietan

Irabazlea Azkonabitzan.

AURREKO ASTEBURUANHASI ZEN, UNBEKO KIROL-GUNEAN, ELGOIBARKO ETAEIBARKO PATRONATOEKANTOLATUTAKO FOBALL-7ESKUALDEKO TORNEOA.Hogei talde lehiatuko dira, laumultzotan banatuta, torneoarentituluaren bila. A multzoan Pau-pérrimo Balompié, La NaranjaMekanika, EGS, Amaña Rebelseta Roketxek jardungo dute, Bmultzoan Limaro, Joga Bonito, Aisi-kian, Abu Dhabi Team eta Kilimon, Cmultzoan Aston Birra, Mesón Agiñas-pi, Rompe Huesos Return, 101001 etaDadyʼs Seven, eta D multzoan, azke-nik, Minabo de Kiev, Restaurante Ca-

serío, Hamalauak, Smack Down etaAlligator Team izango dira. Aurretik li-gaxka bat jokatuko dute Kopa fasera-ko zeintzuk sailkatuko diren erabaki-tzeko eta fase horretako bi onenak fi-nalean izango dira uztailaren 22an.

KIROLAK20

Hogei taldek dihardute udako foball-7 torneoan

ZAPATUAN EL CORTE INGLÉS-AREN AURREAN ESKAINITAKOERAKUSTALDIAREN ONDOREN,Ipurua GR 5. Topaketek Markinako pi-lotalekuan izango dute txanda bihar,11.30etan hasita; eta, aurtengo Topa-ketekin amaitzeko, beste erakustaldi

bi egingo dira Eibarren: 18an Kirolde-gian eta hurrengo egunean, 19an, Un-tzagan, 100 ikasletik gora parte-har-tzaileekin. Asteburuan jokatutako Eus-kadiko txapelketan, bestalde, kadetemailako Ipuruako taldeak 4. postuaeskuratu zuen.

HILAREN 18-AN, ZAPATUAN, JOKATUKO DAHEZKUNTZA ESPARRUAN tiro olinpikoko San JuanTorneoaren 20. edizioa. Lehiaketa goizeko 11.00etanhasiko da eta mira zabaleko karabinekin egingo da.Parte hartu nahi duten guztiek izena eman dezaketeegunean bertan eta torneoa, ohizkoa denez, hiru mai-latan jokatuko da: infantil, jubenil eta seniorretan.

Tiro olinpikoko San JuanTorneoaren XX. edizioa 18an

GARAIPEN ARGIAK LORTU ZITUZTEN ALKIDE-BAK (4-1 LIVING CAFÉRI) ETA JOSERAUTOK (3-1 Esmorgari) foball-zaletuen Kopako finalerdietan.Roberto, Ochoa, Ariel eta Jorge izan ziren Alkideba-ko goleatzaileak eta Carlos -bi golekin- eta Baquéizan ziren JoserAutoko goleatzaileak. Finala bihar jo-katuko da, goizeko 10.30etan, Unbeko instalazioetaneta, partiduaren amaieran, sariak banatuko zaizkiedenboraldiko goleatzaile, atezain eta talde onenei.

BENJAMIN ETA ALEBIN ADINETAKO 50 BAT JU-DOKEK HARTU ZUTEN PARTE KALAMUA KLU-BAREN INSTALAZIOETAN jokatu zen Udaberri judotorneoan. Bederatzi mailatan banatutako lehiaketan,Eibarko klubekoekin batera Soraluzeko Ukaldi taldekoordezkariak ere izan ziren. Irene Aristi, Maddi Beraza,Eider Gómez, Irene Etxeberria, Markel Simón, UnaiSoraluze, Danel Ibarrola eta Asier Sebastián egin zi-ren urrezko dominen jabe eta Espainiako jiu-jitsu txa-pelketan domina jaso zuten Nekane Muguruza, AdrianRiaño eta Julen Ramón izan ziren dominak ematen.

50 judoka Kalamuako Udaberri torneoan

Alkide-JoserAuto foball-zaletuen Kopako finalean

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

Ipurua Klubaren topaketetako beste saio bi egingo dira Eibarren

AURREKO BARIXA-KUAN EGIAKO KI-ROLDEGIAN JOKATU-TAKO TRIANGULA-RREAN, Arrate eskuba-loiko kadete mailako tal-deak Gipuzkoako Kopabereganatu zuen Egiari21-19 irabaziz lehenen-go partiduan eta, ja-rraian, Tolosa 16-10menperatuz.

Gipuzkoako Kopa Arrateko kadeteentzat

...eta kitto! 11/VI/10767 zkia.

21KIROLAK

Txirlo biko aldea atera diobigarrenari Arkaitz Rodrí-guez Asola-Berriko ordez-

kariak Gipuzkoako XLII. hiru-txirlo Gipuzkoako txapelketan.Orain arte lortu duen garaipengarrantzitsuena du eibartarrak.“Oinez ibiltzen hastearekin bate-ra” hasi ei zen hai urruti zeudentxirloak botatzen. Bittor Rodrí-guez maisu ezin egokiagoare-kin: “Aitarekin inguruko bolatokiguztiak ezagutu ditugu, bai niketa baita Ganix anaiak ere”.Txapeldun izatea espero zuengaldetuta, “apurka-apurka auke-ra ikusten joan nintzen. Orain ar-te, bestelako txapelketetan beti

kale egin izan dut tiraldi bateanedo bestean; baina, oraingoan,tiraldi guztietan, hamar bolato-kietan, parte hartu ahal izan duteta zeozer lortzeko aukerak ereproportzionalki goraka joan dira.Txapela jantzi arte”.

Jokoz ondo ikusi du bere bu-rua txapelketa osoan eta, ho-rrez aparte, zaletasunarez piz-tea nabarmendu nahi du: “Etor-kizuna badu kirol honek. Zale-tasuna asko igo da: tiraldi bate-an, esaterako 95 lagun izan gi-nen parte hartzen”. Giroa eregoraipatzen du: “Bestalko kiro-letan ez dago halakorik; horlehia baino gehiago, lagunarte-

ko jokoa da dagoena”. Aldi be-rean, ezin du ahaztu emakume-ek hainbat urtetik hona hartuduten indarra: “Orain ere hamarbat inguru izan dira. Gazteekere gero eta gehiago hartzendute parte, beteranoenek ahaz-tuta duten urduritasunarekinbada ere”.

Arraten behar dugu bolatokiaBolatoki bat izan, bestea

izan, berehala hartzen zaielaneurria dio, eta ez dauka batgogokoen. Hori bai, gustatukolitzaioke Arraten bat egotea:“Lehen jaietarako halamoduz-

koa ipintzen zen; baina, bertansortzen den giroarekin, pena-garria da bolatoki bat ez egitea,ezin aproposagoa izango baili-tzateke. Itzion sasoi batean ze-goena ere kendu zuten...”.

Gipuzkoako txapelketan,bestalde, Asola-Berrik izan ditutxapeldun gehiago: horrela, Je-sus Mari Díezek irabazi du be-teranoetan, Egoiz Blancok in-fantiletan, taldeka Asola-Berri Aizan da onena eta, azkenik, bi-koteka, Ibai Díezek eta GanixRodríguezek osatutakoak SanMigueleko ordezkariekin ber-dindu du lehenengo postuan.

AArrkkaaiittzz RRooddrríígguueezz,, hhiirruu--ttxxiirrllookkoo GGiippuuzzkkooaakkoo ttxxaappeelldduunn

Eibarko Asola-Berriko ordezkaritza zabala txapelketan irabazitako hainbat sariekin.

–– JJ..AA.. MMOOGGEELL IIKKAASSTTOOLLAAKKOO GGUURRAASSOOEENN EELLKKAARRTTEEAA

–– ......EETTAA KKIITTTTOO!! EEUUSSKKAARRAA EELLKKAARRTTEEAA

IIRRTTEENN::1100..0000eettaann ((EEggoo GGaaiinneettiikk))

BBUUEELLTTAATTUU1199..3300eettaann

AAUUTTOOBBUUSS

ZZEERRBBIITTZZUUAA88

eeuurroo

aluminiozko eta PVC-ko aroztegiaTxonta, 30 - 1. eta behea

Tfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

ERAKUSKETAEIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

ANTENAK

SSAATT,, TTVVCC,, BBiiddeeooaa

Bidebarrieta 37 Tfnoa. 943 20 05 08Faxa. 943 20 04 94

TTffnnooaa.. 994433 2200 3355 5555

Egurrezko mota guztietako lanak

Ateak - TarimakAltzariak

IÑAKI

Milaflores 10

EEggoo GGaaiinn zz//ggTfnoa. 943 12 73 50Faxa. 943 20 73 60www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOANP RO F E S I O N A L A K

AROTZAK

GG

SUKALDE ALTZARIAK��

AROZTEGIAIparragirre Anaiak

F. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92

Mobila: 657 79 56 78

Aroztegia �� Ebanister ia�� Obra aroztegia

Otaola Etorbidea, 27 Tel. eta Faxa. 943 201 757

Egiturak, barruko eta kanpoko ateak,armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoak

ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -MUSIKA - ETXEETARAKO ETAINDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

INSTALAZIO ETA MUNTAIAELEKTRIKOAK

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75Mobila. 647 90 66 20 / 607 71 38 73

AROTZAK

ELEKTRIZITATEA

Matsaria 2 - 7. pabilioia Tel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27

www.electricidadguria.com

* Muntaia eta proiektu elektrikoak

ELEKTRIZITATEA

MANTELEC, S.L.

� Barne apainketak� Mantenimendu

eta automatismoak

UUbb ii ttxxaa 77 --1111Tfnoa. 943 70 10 44Faxa. 943 20 85 48

ERREFORMAK

rreemmiiooeennIIDDAA

II NN DD UU SS TT RR II AA GG AA RR BB II KK EE TT AA

Otaola Etorbidea, 13Tfnoa. 943 12 71 08 Faxa. 943 20 67 94

www.escudero.euskalnet.net

TTRREEJJOOTTee ll :: 994433 --775522555577FFaaxx aa :: 994433 --77552255556616 Postakutxatila - Soraluze

G a r b i k e t a e t a m a n t e n i m e n d u a

GGAARRBBIIKKEETTAAKK SS..LL..

GARBIKETAK

Tfnoa. 994433 225544 661155Mobila 668888 660099 117711 BBaarrrreennaa,, 2211 - 1. F

Superfizie mota guztietako garbiketa eta mantenimendu zerbitzua

L impiezaMul t i se r v i c io

E ibar

-- MMaanntteenniimmeenndduu ggaarrbbiikkeettaa-- KKrriissttaall ggaarrbbiikkeettaa-- GGaarrbbiikkeettaa oorrookkoorrrraa-- GGaarrbbiikkeettaa bbeerreezziiaakk

ccrriissttaalluuxxbbee@@ggmmaaiill..ccoommTTffnnooaa.. eettaa FFaaxxaa::994433 2200 6655 0088MMoobbiillaa:: 665599 5588 3355 3322 IInndd.. OOjjaanngguurreenn,, 11 -- bbeehheeaa ((1144 aacc))

AARRRRAAGGUUEETTAA 1122 --EEiibbaarr--Tel. 943 20 06 98

RROOSSAARRIIOO 1155 --EEllggooiibbaarr--Tel. 943 74 40 19

PROIEKTUAK-ERREFORMAK-BERRIKUNTZAK

Azitain Industrialdea, 3 H PabilioiaTfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA

GREMIOEN KOORDINAKETA

www.irazabal.net

Pintura orokorraMargotutako paperakZoruen kolokazioa

PVC zoruakMaketakAlfonbrakKortinakEtxerakoakOsagarriak

TTffnnooaa.. eettaa FFaaxxaa.. 994433 2200 0055 9944

TT.. EEttxxeebbaarrrriiaa,, 88 -- bbeehheeaa

�� Nexa Autocolor

�� Pinturaindustriala

�� 3Mproduktuen banatzailea

PINTURASARRATE, S.L.

ARANE, 13 [email protected]. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89

EErraa gguuzzttiieettaakkoo ssaarrrraaiilleenn ssaallmmeennttaa eettaa mmaanntteennuuaaSSeegguurrttaassuunn--iinnssttaallaakkuunnttzzaakkSSaarrrraaiilleenn eeggookkiippeennaakkSSeegguurrttaassuunn kkuuttxxaakk

EErraa gguuzzttiieettaakkoo ggiillttzzeenn kkooppiiaakkTTrraabbaattuuttaakkoo aatteeaakk eettaa sseegguurrttaassuunn--kkuuttxxaakk

aasskkaattzzeenn ddiittuugguu

GGIILLTTZZAAKK

AA rr rr aa gg uu ee tt aa ,, 33 www.giltzak.comTfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99

Sostoa, 16 ac behea

Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900Mobila. 656 784 396

KRISTALAK

PINTURAK

SARRAILAGINTZA

IGELTSEROAK

IInnffoorrmmaazziioo ggeehhiiaaggoorraakkoo

994433 2200 6677 7766

ITURGINTZA

LLAARRRRIIAALLDDIIEETTAARRAAKKOO:: 994433 770011 339911((0088..0000eettaattiikk 2244..0000eettaarraa))

MUGICAMUGICAITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HHAANNSSGGRROOHHEE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIA

EEggiigguurreennttaarrrreenn,, 1188Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

Pintura

Goi mailakodekorazioa

Pago Kalea, 35 DURANGOTel. / Faxa: 94 620 03 01Mobilak: 607 41 71 81

666 74 30 98

� eta faxa: 943 20 39 03

KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAKERREKATXU 3an

pintura eta estalduramota guztiak

BARAKALDO, 7Telefonoa: 943 12 05 02

Mobilak: 618 27 28 91 / 639 76 27 97

Jardiñeta, 25 - beheaEtxeko tfnoa. 943-207678

Mobila. 620 060 104

IGELTSERITZA

OROKORREAN

– Barne erreformak(sukaldeak, bainugelak, leihoak etb.)

– Gremioen koordinaketa

CAMILOALVAREZ

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

KULTURA24

SANJUANAK GAINEANDAUZKAGU ETA AZKEN AS-TEOTAN BEHARREAN JAR-DUN DUTE JAIXAK HERRI-XAK HERRIXANDAKO JAIBATZORDEKOEK, lip dub-aren grabazioa antolatzen. Gaurbertan grabatuko da “Gora he-rria” abestiaren inguruko bideo-klipa, Txaltxa Zelaian hasi (musi-

ka kioskoaren inguruan) eta in-guruko kaleetan. 16.00etan ha-siko dira bertaratzen den jendeanola kokatu eta antolatzen etaparte hartu nahi duenak bertaraagertu besterik ez du egin behar.Adin guztietako jendea ongieto-rria izango dela adierazi dute an-tolatzaileek, beraz animatu etabertan agertu!

- Zertan datza Txori Kanta-rien lehiaketa batek?

Kantuen gainean kode-legeadago puntuazioak zehazteko.Txoriek koplak igortzen dituzte,oinarrizko kantuak, eta notabakoitzak balio zehatz bat dau-ka kodearen arabera. Hiru txoriipintzen dira lehian, 10 minutu-ro aldatzen direnak, eta epaile-ak 3 txoriak entzun eta notakjartzeko ahalmena dauka. Notapositibo eta negatiboak ezar-tzen ditu, eta batazbestekoonena daukana da irabazlea.- Afizio handia dago ingu-ruan?

Federatuen kopuru polita da-go. Gipuzkoan 150 bat, Biz-kaian gutxiago eta Araban as-koz ere gutxiago. Andaluziare-kin konparatuz gero, askoz eregutxiago, han 25.000 baitira fe-deratuak. Afizioa musulmanakiberiar penintsulan zeudeneansortu zen eta horregatik dagohain errotua hegoaldean. Bilbo,Barakaldo eta Eibar modukohirietan, industria asko egondenez, kanpoko jende askoetorri izan da eta afizio hauekarri dute.- Txoria kanturako entrenatubehar da ala berezkoa du?

Kantua berezkoa badu, ezdu balio. Gaztetik irakastenzaie kantuan txoriei CD-en bi-tartez. Afizionatuak kantuakkonposatzen ditu lortu nahiduen emaitzaren arabera etahorrela ikasten du txoriak.- Afizio garestia da?

Alpiste kilogramo batek eurobi balio du, baina kontua dalehiaketetan ez duzula dirusari-rik jasotzen. Pentsa, Espainia-ko finalera iritsi nintzen, Ante-queran jokatu zen eta federa-kuntzak 100 euro eman ziziki-dan. Hegazkinaren prezioa 400eurokoa zen, aireportura joanbehar nuen eta kotxea bertan

laga, Malagatik Antequerara jo-an, han egunak pasatu eta on-doren buelta. Defizitarioa da,baina gustokoa dugu.- Zelan joan zitzaizun finala?

Txoria ondo prestatuta neu-kan, baina zorte txarra izannuen. Espainiako 35 onenakbatu ginen ta 10. geratu nintzen.Txoriak, hala ere, golpea hartuzuen kaiolan aurreko egunean,lehen txandan tokatu zitzaidan(denok gorroto duguna), denbo-ra amaitzear zela hasi zen kan-tuan txoria… baina Eibartik irte-tzean sinatuko nuke 10. gera-tzea. Azkenean gauza askokdute eragina emaitzean, egural-diak, txoriaren egoerak… zorteabeharrezkoa da.- Domekan da Eibarko lehia-keta. Nolakoa izango da?

Parte-hartze altua esperodugu (maila bitan: kardantxiloa,eta kanarioa eta kardantxiloa).58 partaide da muga eta espe-ro dugu lortzea. Antequeranizan nintzenean kartelak ipininituen eta askok hartu zituzten.Zaragoza, Logroño, Santandereta Madrileko jendeak bereparte-hartzea konfirmatu zidan.Izan ere, sari mailan, Eibarkoada Espainiako lehiaketa onena.Hemen ematen denarekin, Es-painiako bi edo hiru final egindaitezke.

AAiittaarreennggaannddiikk jjaassoo zzuueenn zzaalleettaassuunnaa eettaa EEssppaaiinniiaakkoooonneenneenn aarrtteeaann ddaaggoo.. JJoossee LLuuiiss FFeerrnnaannddeezz EEiibbaarrkkooTTxxoorrii LLaagguunnaakk eellkkaarrtteekkoo kkiiddeeaa ddaa eettaa TTxxoorriiKKaannttaarriieenn EEssppaaiinniiaakkoo TTxxaappeellkkeettaann 1100.. ggeerraattuu ddaa..DDoommeekkaann AArrrraatteenn eedduukkiikkoo dduuttee zzaalleettuueekk zziittaa..‘‘EEiibbaarrkkoo HHiirriiaa’’--rreenn XXIIII.. eeddiizziiooaa 99..0000eettaann hhaassiikkoo ddaa..

Jai herritarren aldeko lip-duba grabatuko da

“Sari mailan lehiaketaonena da Eibarkoa”

JOSE LUIS FERNANDEZ (Eibarko Txori Lagunak):

DATORREN ASTEAN, EGUAZTENEAN (EKAINAK 15) JUANBAUTISTA GISASOLA MUSIKA ESKOLAKOEN IKASTURTEAMAIERAKO KONTZERTUA eta diploma banaketa ekitaldia har-tuko ditu Coliseoak, 19.00etatik aurrera. Kontzertuan parte hartu-ko duten ikasle taldeak Juan Bautista Gisasola Korua, Juan Bau-tista Gisasola Banda, Eibarko Gazteen Korua, Rock Taldea, Ka-mara-Orkestra, Triki taldea, Folk-Pop taldea, bibolin-gitarra taldeaeta akordeoi taldea dira. Kontzertuaren ondoren ikasleei diplomakbanatuko dizkiete. Sarrerak salgai daude (euro bi), lehiatilan zeininterneten.

Musika Eskolakoen ikasturte amaierako kontzertua

J.B. Gisasola Musika Eskolako koroaren

Negu Gorriak taldearen Gora Herria abestiari jarraituta egingo da grabazioa.

...eta kitto! 11/VI/10767 zkia.

25KULTURAHERRIKO HAINBAT MUSIKARIK EL-KARTE BERRIA ERATU DUTE: MU-SIKEIBAR. Elkartetik adierazitakoarijarraituta, “elkarte honek txistu etabanda musika eta bertako partaideenformakuntza sustatzea du helburu.Juan Bautista Gisasola Musika Esko-laren eskaintza osatu nahi dugu etahorrela, irakaskuntza ez arautuarenbitartez, bandetan dugun instrumentujole premina asetu”. Horrekin batera,instrumentu taldeak sortzen ere aha-leginduko direla aurreratu dute, “musi-ka zaletasuna indartzeko, hobetzeko eta osatze-ko asmoz”.

Iraskasleak txistulari eta musika bandako par-taideak izango dira. Datorren ikasturteko matriku-

lazioari buruzko informazio gehiago jaso nahi iza-nez gero, elkartearekin harremanetan [email protected] helbidera idatzi daitekeedo 687 64 75 37 telefono zenbakira deitu.

Musikeibar elkartea sortu dute

BIHAR KALEETAN KANTUZ EGUNA OSPATU-KO DA GUREAN: 11.00etan parte-hartzaile guz-

tiek bat egingo dute Untzagan eta bakoitzari ha-marretakoa eta oroigarria banatuko dizkiote. Ja-

rraian, elkartutako abesbatzek elkarre-kin abestiren bat eskaini eta, talde bitanbanatuta, herrian kalejiran ibiliko dira(talde batekoak herriko goialdeko auzo-etan ibiliko dira eta beste taldekoak, be-rriz, beheko aldekoetan). 14.30ak alde-ra berriz ere bat egingo dute talde biek,udaletxeko arkupeetan eta, elkarrekinabestu ondoren, 15.00ak aldera hanbertan bazkaltzeko asmoa daukate.18.00ak aldera ekitaldia agurtuko dute.

Kaleetan Kantuz eguna bihar Eibarren

EUSKAL HERRI OSOKO BERBALAGUNAKELKARTZEN DITUEN EGUNA, MINTZA EGU-NA, Nafarroa aldera joan da aurten; Elizondoizan zuten topagune zapatuan, eta eibartarrek ezzuten kalerik egin. Hamabosteko taldea abiatuzen goizean goiz Eibartik, Bergara, Arrasate etaElgoibarkoekin batera. Eguraldia lagun, egun po-

lita pasa zuten: musika, bertsoak, dantza… De-netarik izan zuten, eta eguna biribiltzeko, mintza-praktikan eta orohar euskararen inguruan egin-dako lana eta ahalegina nabarmentzeko urteroomentzen dituztenen artean eibartar bat izanzen: Adelina Otxoa euskaldun berriari urteotanegindako ahalegina eskertu zitzaion.

laburrakGGOORRUUNNTTZZ--EEKKOOEENNZZOOZZKKEETTAA Goruntz abesbatzakSantillana del Mar-enasteburua pasatzeko bidaiazozketatu du. Irabazleaekainaren 3ko ONCE-renzozketan saritutakozenbakiaren azken lauzenbakiekin bat datorrentxartela duenak izango da.Saria jasotzeko azkeneguna ekainaren 20aizango da eta irabazleakEibarko 67 Posta Kutxaraidatzita edo 943207511zenbakira deituta eskatubeharko du saria,aipatutako eguna bainolehen.

OOPPEERRAA CCOOLLIISSEEOORRAAEEKKAARRRRII NNAAHHIIAANNColiseora gero eta jendegehiago erakartzekoasmoari jarraituta, kultureskaintza zabaltzenjarraitzeko asmoa dago eta,ildo horretan, Eibartikkanpo eskainitako operakzuzenean emateko daudenaukerak aztertzendihardute. Coliseoko zinearetoak kudeatzen dituenAreto S.L. enpresakesperientzia hori besteherri batzuetan arrakastatsuadela azaldu du eta Eibarrenere hala izan daitekeelauste dute enpresakoarduradunek. Ekimenaurritik aurrera, ikasturteberriarekin batera martxanipiniko litzateke.

SSAARRII GGEEHHIIAAGGOO AANNDDRREEAAGGOONNZZAALLEEZZEENNTTZZAATTNazioarteko sari berriakeskuratu ditu AndreaGonzalez gitarrajoleeibartarrak azken aldian.Erroman Fernando Sorlehiaketan lehenengo sariaeskuratu du orain delagutxi eta, horrez gain,lehiaketako interpreteonenari Carlo Minen saria,Città Di Unine sari bereziaere eraman du. Berezitutakohiru fasetan jokatuzenlehiaketan Argentina,Finlandia, Serbia, Italia,Ukrainia, Kroazia, Esloveniaeta Espainiakomusikagileek jardun zuten.Eibartarrak Italian etaMadrilen hainbat emanaldieskainiko ditu.

Berbalagunak gustora izan ziren Elizondon

Adelina Otxoa izan zen ekitaldianomenduetako bat. / AINHOA LUZ

Aurten hainbat herritako abesbatzek bategingo dute Eibarren.

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

KULTURA26

EGUNOTAN EKITALDI SOLTE BATZUKOSPATU DITUGUN ARREN, DATORRENBARIXAKUAN, SANJUANETAKO AU-RREKO ASTEBURUAN, bete-betean sar-tuko gara jai egitarauan. Hilaren 17an,arratsaldeko 18.00etan hasi eta 21.00akbitartean, Ipurua kiroldegian Eibar HiriaSquash Sarirako aurreko kanporaketak jo-katuko dituzte, Klub Deportiboak antolatu-ta. 19.30etan, berriz, Kezka Dantza Talde-ak urteroko martxari jarraituta DantzariEguna ospatuko du Untzagan,Kezkako dantzari guztien par-te-hartzearekin. Eta gaueanantzerkia, boxeoa eta musikaizango dira. 22.00etan jaietara-ko antolatu diren kale-antzezki-zunetako lehena ikusteko au-kera izango da: En La Lonakonpainiaren “Exodo” ikuskizu-na Toribio Etxebarria kaleanhasiko da eta kale hori etaUntzaga bitartean garatukoda. Dantzak, erritualak, akro-baziak, antzezkizun fisikoa

eta umorea, horiekguztiak bat egingo duteEn La Lona taldearenikuskizunean. 22.30-etan, berriz, Astelenafrontoiak boxeo gauahartuko du GasteizSportek antolatuta.

Anari eta Los CoronasEta gaueko 23.00eta-

tik aurrera jaietarako le-henengo kontzertua hasiko da, kontzer-tu bikoitza gainera Anari eta Los Coro-nas taldeekin. Anari Alberdi azkoitiarrak1997an eman zuen musika mundurasaltoa eta harrezkero ez da geldirikegon. Abeslari eta konpositoreak bakar-kako 3 disko eman ditu argitara eta lau-garren batean Pettirekin elkarlanean jar-dun zuen. Guztiekin jasotako kritikakoso onak izan dira. Los Coronas taldea,berriz, Espainia mailan surf instrumen-talaren arloan diharduten taldeen arteanaitzindaria da.

Sanjuanetan bete-betean sartzear

ISABEL LASPIURREN IKAS-LEEK PIANO KONTZERTUAESKAINIKO DUTE DATO-RREN ASTEAN, eguenean,20.00etan Coliseoan hasikoden emanaldian. Pianojolegazteek hainbat filme ezagu-netako soinu-bandetatik hau-tatutako piezekin osatutakoerrepertorioa eskainiko dute.Sarrerak euro bitan erostekomoduan daude.

Pianio ikasleenemanaldia

EKAINAREN 30-ERA ARTE,JOSÉ IGNACIO DE CAS-TROREN ARGAZKI ERA-KUSKETA IKUSTEKO AUKE-RA egongo da Klub Deportibo-aren tabernan. El Ambigú ka-fetegian, berriz, José Vila ar-gazkilariaren lanak ipini dituzteikusgai. Erakusketa biak KlubDeportiboko Argazkilaritza Ba-tzordeko kideek antolatu dituz-te, hileroko martxari jarraituta.

Argazki erakusketa banaDepor eta Ambi-gú tabernetan

TACHIA QUINTANA, GABRIEL GARCIAMÁRQUEZEN BIKOTEKIDEA IZANDAKO EI-BARTARRA, EGUAZTENEAN IZAN ZEN EI-BARREN BISITAN, egunotan Euskal Herrianzehar egiten diharduen bidaia kulturala apro-betxatuta. Miguel de los Toyos alketeak harre-ra egin zien Quintanari eta berarekin batera bi-daian dabiltzan ordezkariei: Lourdes AuzmendiEusko Jaurlaritzako sailburuordeari, Iñaki Mar-tinez Eusko Jaurlaritzako Kolonbia, Venezuelaeta Ertamerikarako ordezkariari eta Julian Ze-laia Euskal Kolektibitateekin Atzerrirako Harre-manetarako zuzendariari. Tachia Quintanak 24urte zituela laga zuen Eibar, Parisera joateko. Handik urte batzuetara Literatura Nobelarekin saritutakoidazle kolonbiarra ezagutu zuen eta bien artean harreman sentimentala sortu zen.

Anari

García Márquez-en bikote izandako eibartarrari harrera

Los Coronas

“Exodo”

27AGENDAllaazzttaannaakkeemmootteenn......

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

...eta kitto! 11/VI/10767 zkia.

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

11n: 19.45, 22.3012an: 19.3013an: 20.30

””EEll rriittoo””Zuzendaria: MMiikkaaeell HHaaffssttrroommAktoreak: AAnntthhoonnyy HHooppkkiinnss,,AAlliiccee BBrraaggaa,, RRuuttggeerr HHaauueerr,,FFrraannccoo NNeerroo

Zorionak, SARALeturiaga, eguaztenianhamar urte eginzenduazen-eta. Ama,aitta eta neben partez.

11n: 19.45, 22.3012an: 19.3013an: 20.30

””PPeerrddoonnaa ppeerroo qquuiieerroo......””Zuzendaria: FFeeddeerriiccoo MMoocccciiaaAktoreak: RRaaoouull BBoovvaa,, MMiicchheelleeQQuuaattttrroocciioocccccchhee,, AAnnddrreeaaMMoonnttoovvooii,, FFrraanncceessccaa AAnnttoonneellllii

11n: 19.45, 22.3012an: 19.3013an: 20.30

””MMiiddnniigghhtt iinn PPaarriiss””Zuzendaria: WWooooddyy AAlllleennAktoreak: OOwweenn WWiillssoonn,,RRaacchheell MMccAAddaammss,, MMiicchhaaeellSShheeeenn,, CCaarrllaa BBrruunnii

Zorionak, MAIDERUrizar Bravo, domekansei urte egingodozuzelako.Famelixaren partez.

Zorionak, IZAROBereziartua, hillaren5ian hiru urte betezenduazen-eta.Aitxitxa-amamen etaosaba-izeben partez.

Zorionak, LIBE,martitzenian sei urteegin zenduazen-eta.Muxu haundi batdanon partez.

Zorionak, ENEKO,mutil haundi!, gaur seiurte betetzen dozuz-eta.Patxo potolo bat aitatxoeta amatxoren partez.

Zorionak, AITANA,gaur zure lehelengourtia betetzen dozulako.Muxu bat aitxitxa-amama eta osaba-izeben partez.

Kaixo, UDAZKEN,gure bihurritxopolittena. Zer moduzatzo zure 4. urtebetetzeegunian? Besarkadaeta muxu “pillote”.

Ongi etorri, MARKOMálaga Arizmendi-arrieta. Muxu askoTelmo eta famelixarenpartez.

Zorionak, ANDER,astelenian zortzi urtebeteko dozuz-eta.Muxu haundi batetxekuen partez.

Zorionak, UNAI,domekan lau urtebeteko dozuz-eta.Patxo haundi batMarkelen etafamelixaren partez.

Zorionak, BEÑAT, guremutil haundixari,domekan hiru urteegingo dozuz-eta.Famelixaren partez.

- Andres J. Revuelta Mantecón. 79 urte. 2011-VI-2.- Jose Manuel Díaz García. 79 urte. 2011-VI-2.- Maite Baskaran Sarasketa. 66 urte. 2011-VI-4.- Mª Angeles Espeso Carro. 82 urte. 2011-VI-4.- Miguel Diego González. 63 urte. 2011-VI-5.

HHIILLDDAAKKOOAAKK JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK- Ariane Lobato Arenas. 2011-V-29.- Urko Salegi Artamendi. 2011-V-31.- Maider Cordeu Pedrosa. 2011-VI-1.- Nora Tnibar Zhiri. 2011-VI-2.

Zorionak, BEÑATAtondo Pedrera, bixarurtebete egingo dozu-eta. Segi haiñ alai etazintzo. Muxu haundibat famelixaren partez.

Zorionak, IRATI etaamama LUPE, gaururtiak betetzendozuezelako.Famelixakuen partez.

Zorionak, BEÑAT gureipurtariñari, domekanurte bi egingo dozuz-eta. Muxu haundi batfamelixaren partez.

Ongi-etorri, IZARO,eta zorionak amatxoeta aitatxori. Muxuhaundi bat hiruroietxekuen partez.

Ongi-etorri, JONE,maiatzaren 24tik

gure artian zagoz-eta;eta zorionak,

MANUEL, bixar lauurte beteko dozuz-

eta. Etxekuen partez.

AGENDA28

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

hhoorroosskkooppooaaAARRIIEESSSinestu ezinekoko zerbait gertatukozaizu. Pentsatuko duzu gauza bataskotan pentsatzeagatik egiabihurtzen dela. Beharbada horrela da.

TTAAUURRUUSSZerbait gehien behar duzunmomentuan huts egiten dizu.Ez zabiltza batere zorteko, baina egiaesan ez daukazu inongo errurik.

GGEEMMIINNIIHiru aukera izango dituzu, bainabakarra aukeratu ahal izango duzu.Distiratsuena hartu nahi izango duzueta agian hori da aukera egokiena.

CCAANNCCEERRZure izarra lo dago eta itzaltzen doa.Orduan konturatuko zara orain artelortu duzun dena zure lanagatik izandela, zortea zuk bilatu duzula.

LLEEOOSudurra dariola izango duzu asteosoan eta mukizapi egokiak izanbeharko dituzu azala ez gorritzeko.Ez zara tapatzen... eta gero gerokoak.

VVIIRRGGOOEz egin kasu handirik zurrumurruei.Jendeak gauza asko asmatzen ditu,min egitea gustatzen zaie-eta. Zukzeurearekin jarraitu eta kitto!

LLIIBBRRAAKokoteraino zaude besteek zukegiten duzuna kontrolatzearekin.Datozen egunotan argi lagako diezuburuan dituzun kontu guzti horiek.

SSCCOORRPPIIUUSSNon dira aspaldi zenituen ametsak?Atzera begiratu eta berriz gauzalortzeko bidean ipiniko zara. Nahiduzuna lortzea posible izango da.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSSZure burua rasta batzuekin Karibekouharte batean ikusten duzula? Ea,Marley, errealistagoa izan zaitez etaamets egiteari laga! Ilerik baduzu ala?

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSSKontuz errepidean. Badakizu obraknonahi daudela eta begiak zabalikizan behar dituzula auto berrianzoazenean. Ez ibili txantxetan!

AAQQUUAARRIIUUSSDena ondo joango den itxaropenazekingo diozu asteari eta, izarrekdiotenaren arabera, zuk nahi bezalairtengo da dena. Zortekoa zu!

PPIISSCCIISSJoan zaitez prestatzen San Juanjaietarako, benetan bereziak izangodira-eta zuretzat. Egun mundialakpasako dituzu! Dudarik ez izan.

Barixakua 10LLIIPP DDUUBB GGRRAABBAAZZIIOOAA1166..0000..-- Lip Dubagrabatzeko elkartzea.Txaltxa Zelaian (musikakiosko inguruan).

DDAANNTTZZAA 2200..3300..-- Eibarko DantzaGaraikide taldearenemanaldia. Sarrera: Euro bi.Coliseoan.

MMOOJJIITTOO FFEESSTTAA 2211..0000..-- Mojito jaia:karaokea, abeslariak…

Zapatua 11KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ1111..3300..-- Kaleetan KantuzEguna. Untzagako jubilatuetxean batzea.Hamarretakoa etaoroigarriak banatzea.Jarraian, kalejiraren hasiera(talde bitan banatuta, batzukgoiko auzoetan eta bestebatzuk behealdean).1144..3300..-- Talde biakbatzea, udaletxekoarkupeetan. Abesti batzukeskaini eta, jarraian,bazkaria (15.00ak aldera).1188..0000..-- Amaiera.

Astelehena 13JJ..DD.. AARRRRAATTEERREENNBBAATTZZAARRRRAA1199..3300..-- J.D. ArraterenOhiko Batzar Orokorra,azken denboraldiko kontuakonartzeko.2200..1155..-- EzOhiko BatzarOrokorra, Zuzendaritza berriaosatzeko HauteskundeBatzordea osatzeko.Portalean.

Eguaztena 15KKOONNTTZZEERRTTUUAA1199..0000..-- Juan BautistaGisasola Musika Eskolakoenikasturte amaierakokontzertua eta diplomabanaketa: J.B. GisasolaKorua, Banda, EibarkoGazteen Korua, Rock Taldea,Kamara-Orkestra, TrikiTaldea, Folk-Pop taldea,bibolin-gitarra taldea etaakordeoi taldea. Coliseoan.

DDAANNBBOORRRRAADDAA 1199..0000..-- Sanjuanetakoumeen danborradarakoentsegua (helduena20.00etan hasiko da).Beistegi eraikinean(B. Sarasketa kalean).

Eguena 16BBIILLEERRAAIINNFFOORRMMAATTIIBBOOAA1177..3300..-- Udan GaztetanDBHko gazteentzat bilerainformatiboa. Portalean(3. pisuan).

GGAARRAAGGAARRDDOO JJAAIIAA 1199..0000..-- Eibar RugbiTaldearen Garagardo Jaia.Untzagan.

DDAANNBBOORRRRAADDAA1199..0000..-- Amañakojaietarako, umeendanborradarako entsegua(helduena 20.00etan hasikoda). Amañako herriikastetxean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA2200..0000..-- Isabel Laspiurrenpiano ikasleen emanaldia.Sarrera: Euro bi. Coliseoan.

BBIILLEERRAA2200..0000..-- Bilduren bilerairekia, datorren legealdirakolan taldeen berri emateko.Udaletxean (osoko bilkurenaretoan, 2. solairuan).

Domeka 12TTXXOORRII KKAANNTTAARRIIAAKK0099..0000..-- Eibarko HiriaTxori Kantarien XII. Txapelketa:JJJ Memoriala. Arraten(euria egin ezkero, Iturburunegingo da).

Martitzena 14GGAARRAAGGAARRDDOO JJAAIIAA1199..0000..-- Eibar RugbiTaldearen GaragardoJaiaren inaugurazioa.Untzagan.

2 8 5 77 6 2 5 3

4 5 2 81 67 4 3 5

3 9 4 8 21 7 8 6

AAUURRRREEKKOOAARREENN EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

SSUUDDOOKKUUAA

...eta kitto! 11/VI/10767 zkia.

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.EUSKADI.NET)

eerraakkuusskkeettaakk– Ekainaren 19ra arteMARGO, MARRAZKI ETA ZERAMIKAUDAL ESKOLEN erakusketa. Portalean.

– Ekainean“EQUIVALENCIAS” argazki erakusketa (GasteizkoDiseinu eta Arte Eskolako ikasleak. Karrika tabernan.JOSE VILA-ren argazki erakusketa. El Ambigútabernan.JOSE IGNACIO DE CASTRO-ren argazkierakusketa. Portalea tabernan.

29AGENDA

SSOOSS ddeeiiaakk ................................................111122PPeeggoorraa ..........................................................001100UUddaalleettxxeeaa ..................994433 7700 8844 0000PPoorrttaalleeaa ........................994433 7700 8844 3399UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433 2200 1155 2255MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433 7700 0077 9999DDeebbeeggeessaa....................994433 8822 0011 1100KKIIUUBB ..................................994433 2200 3388 4433EEppaaiitteeggiiaa ....................994433 0033 3344 0000IIbbeerrddrroollaa ....................990011 2200 2200 2200NNaattuurrggaass ......................990022 1122 3344 5566DDYYAA LLaarrrriiaallddiiaakk..994433 4466 4466 2222GGuurruuttzzee GGoorrrriiaa....994433 2222 2222 2222MMeennddaarroo oosspp.. ........994433 0033 2288 0000AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433 0033 2255 0000TToorrrreekkuuaa ......................994433 0033 2266 5500EErrrreeppiiddeeaakk ................990022 1111 2200 8888EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433 5533 1177 0000EEuusskkoo TTrreenn ..............990022 5544 3322 1100PPeessaa ..................................990022 1100 1122 1100TTaaxxiiaakk..............................994433 2200 3300 7711..................................................994433 2200 1133 2255AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299 1144 1188 7744AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500 2266 5599 6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR.. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Lanegu-nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR.. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR.. La-neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatuak: 14.15. Jaiegu-nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAA--TTEE--EEIIBBAARR.. Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30,10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--BBAARR.. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30. EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR.. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-negunak: baita 05.47 eta 06.47. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Egunero: 06.57eta-tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.

tren ordutegiak

bbeekkaakk– JJuuaann SSaann MMaarrttiinn iikkeerrkkeettaa bbeekkaa..Gaia: Mendizaletasuna. Informazioa eta lanak entregatzea: Pegoran edo www.eibar.net helbidean.Irailaren 1etik urriaren 15era arte.

ffaarrmmaazziiaakk1100,, bbaarriixxaakkuuaaEGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)1111,, zzaappaattuuaaEGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)1122,, ddoommeekkaaEGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)1133,, aasstteelleehheennaaEGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)1144,, mmaarrttiittzzeennaaEGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)1155,, eegguuaazztteennaaEGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)1166,, eegguueennaaEGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 10)GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 10)1177,, bbaarriixxaakkuuaaEGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)

iikkaassttaarrooaakk– UUEEUUkkoo uuddaakkoo iikkaassttaarrooaakk..Noiz eta non: Ekainaren 27tik uztailaren 1era eta uztailaren 11tik 15era (Eibarren), uztailaren 4tik6ra (Baionan) eta uztailaren 18tik 20ra (Iruñean). Informazioa: www.ueu.org / 943821426.

ddiirruu--llaagguunnttzzaakk– EEuusskkaarraa iikkaasstteekkoo..Norentzat: 12 urte arteko seme-alaben guraso edo tutoreentzat, merkatarientzat, ostalarientzat,euskera plana duten enpresetako beharginentzat, 65 urte edo gehiago dituzten jubilatuentzat.Eskaerak: Abuztuaren 31a baino lehen, Pegoran.

lleehhiiaakkeettaakk– SSaannjjuuaannaakk 22001111 MMaarrmmiittaakkoo ttxxaappeellkkeettaa..Noiz: Ekainak 25, 11.30etan Untzagan.Informazioa eta izen-ematea: Pegoran, ekainaren 17ra arte.

DANTZA:IIppuu rr uuaa DDaann ttzzaaGGaarraaiikk iiddeeaa..Ekainak 10, 20.30.

salgaiMUSIKA:MMuuss iikk aa EEsskk oollaakk ooaakk .. Ekainak 15, 19.00.PP iiaannoo iikk aass lleeaakk .. Ekainak 16, 20.00.

1. Etxebizitza

Tel. 646-358709.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak edo umeak zaintzeko eta pego-rak garbitzeko. Tel. 657-394754.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak edo umeak zaintzeko eta pego-rak garbitzeko. Tel. 665-301550.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko orduka (10.00etatik17-00etara). Tel. 680-969415.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko, ziurtagiri sozio-sanitario-arekin. Esperientzia. Tel. 690-791689.– Neska euskalduna eskaintzen daumeak zaintzeko. Tel. 685-797220.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxekolanak egiteko. Tel. 605-129530.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko etaetxeko lanak egiteko. Esperientzia.Tel. 681-322442.– Neska arduratsua eskaintzen da15.00etatik aurrera edoein lan egi-teko. Gauez ere. Esperientzia. Tel.699-706869.– 45 urteko emakumea eskaintzenda arratsaldetan eta asteburuetannagusiak zaintzeko eta etxeko lane-tarako. Tel. 605-862219.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Esperientzia. Interna, ex-terna edo orduka. Tel. 663-682150.– Neska eskaintzen da edozein la-netarako. Tel. 651-836353.– Emakumea eskaintzen da edo-zein lanetarako. Tel. 674-716699.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketa la-netarako. Tel. 648-603029.– Produkziorako teknikoa eskain-tzen da lantegia eramateko,ISO9001 jartzeko eta kontabilitateaeramateko. 21 urteko esperientzia.Tel. 638-925415.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko eta garbiketa laneta-rako. Tel. 690-134485.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko, garbiketa lanetarakoeta sukaldari-laguntzaile jarduteko.Tel. 695-182457.

– Gasteizeko “Azkena Rock Festi-val”-erako sarrera bi salgai. Tel.652-716135.– Sehaska bi salgai, bikientzakoegokiak. Edoskitze-burkoa opari.180 euro. Tel. 669-346335.– Baserritar trajea salgai. Estreinatugabe eta abarketekin. Neskatilaren5 tailakoa. 90 euro. Tel. 696-367250.

6. Denetarik6.1. Salgai

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,

12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA2.1. Salgai

3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan

4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak

11/VI/10 ...eta kitto!767 zkia.

3. Lokalak

1.2. Errentan– Pisua alokagai Donostiako Erizpasealekuan, Itsasaurre auzoan, lo-rategiz inguratuta. Logela bi, egon-gela, sukalde amerikarra eta komu-na. Dena kanpora begira. Tel. 658-717754.– Pisua alokagai Mutrikun. 3 logelaeta komun bi. Eguzkitsua, terraza-rekin eta inguru loretsuan. Denakanpora begira. Tel. 943-201294eta 645-728317.– Logela alokagai. Etxetik indepen-dentea, intimitate osoarekin. Komu-na dutxarekin, mikrouhinak eta hoz-kailua. Garaje plaza aukeran. Tel.635-731831.

1.1. Salgai– Pisua salgai Egiguren-tarren kale-an. Logela bi, egongela, sukaldea,komuna eta despentsa. Bizitzerasartzeko moduan. Tel. 665-729231.– Pisua salgai Txaltxa-Zelai kalean.3 logela, egongela, sukaldea, ko-mun bi eta ganbara. Kalefakzioa.Garajea aukeran. Tel. 657-779650.– Pisua salgai Mendaroko erdialde-an. 80 m2. 3 logela, egongela, su-kaldea eta komuna. Kanpora begi-ra. 126.000 euro. Deitu astelehene-tik barixakura. Tel. 943-700690.– Pisua salgai Juan Antonio Mogelkalean. 2 logela, egongela, sukal-dea, komuna eta ganbara. Denakanpora begira. Tel. 610-603631.

– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko eta sukaldari-lagun-tzaile moduan. Tel. 689-273664.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko interno edo gauez. Tel.628-874887.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak edo umeak zaintzeko. Tel. 618-656020.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak edo umeak zaintzeko eta etxe-ko lanak egiteko. Tel. 943-254145eta 695-804895.– Emakumea eskaintzen da etxekolanak egiteko eta nagusiak pasea-tzeko. Tel. 630-410724. Dora.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Tel. 699-232823.– Mutila eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta tabernan lan egiteko.Tel. 943-257396.– Emakume euskalduna eskaintzenda etxeko lanak egiteko. Tel. 687-114707.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketalanak egiteko. Baita asteburuetanere. Tel. 608-147559.– 33 urteko neska euskaldun eta ar-duratsua eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Araututako titulazioa. Tel.650-455685.– Neska eskaintzen da nagusiak or-duka zaintzeko. Tel. 608-820954eta 689-658471.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko eta pegorak garbi-tzeko. Tel. 646-506777.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko eta etxeko gar-biketak egiteko. Tel. 943-200994eta 617-571210.– Haur Hezkuntzako ikasle euskal-duna eskaintzen da umeak urteguztian zaintzeko. Tel. 659-671428.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko. Asteburuetan ere.

– Garajeak salgai Txontan, 6-8 zen-bakietan. Prezio interesgarria. Deituarratsaldez. Tel. 696-409217.

3.1. Salgai

– Garajea alokagai (marra) San An-dres pasealekuan. Tel. 617-688311.Elena.– Garaje txikia alokagai Urkizu ingu-ruan. Tel. 617-688311. Elena.

3.2. Errentan

4. Lana4.1. Lan bila

– Bigarren eskuko bideo-kamara di-gitala behar da. Tel. 676-556739.Iñaki.

6.4. Bestelakoak

– Umearen motorra laga genuenmaiatzaren 28an Arraten. Pedroizena dauka idatzita. Horia eta urdinkolorekoa. Moltó markakoa. Jasobaduzu, deitu. Tel. 635-721528.– Cimarron markako txamarra ba-keroa galdu dut. Aurkitu baduzu,deitu. Tel. 626-887589.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Neska euskalduna behar da an-dra nagusia zaintzeko, interna mo-duan. Tel. 652-774988.– Sukaldari-laguntzailea behar da.Ezinbestekoa da autoa eta espe-rientzia. Tel. 679-950907.– Emakume euskalduna behar daumea zaindu eta etxeko lanetarako.Tel. 616-801304.– Kamarera/o behar da asteburue-tarako Soraluzen. Tel. 670-541347.– Kamarera/o euskalduna behar daEibarko taberna batean. Tel. 685-738435. Aitor.– Kamarera euskalduna behar dajatetxe baterako. Tel. 943-121262.

4.2. Langile bila

– Ingeniari kimikoak klase partikula-rrak emango lituzke. Tel. 685-797220.– Alemanierazko klaseak ematenditut haur, gazte eta helduentzat.Tel. 647-275374.

5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak

– Katakumeak oparitzen dira. Tel.646-601923.

6.2. Eman

BBAASSIICCkontaktologia pack-a

Seihilabeteko

Ikusmen- eta entzumen-osasunean adituakaudifonoen egokitzapena eta entzumen-azterketak

Errebal, 14 20600 EEiibbaarr GIPUZKOA 943 202 137

[email protected]

Freshlens ukipen lenteak + sei hilabeterako likidoakPack-ean FFrreesshhlleennss hilero aldatzeko ukipen lenteak eta sei hilabetetan irauteko likidoa sartzen dira.Galdetu zure optiko optometristari zure beharretara hobeto egokituko den lente mota aukeratzeko orduan.

5 eguneko Teorikako ikastaro trinkoak

AUTOESKOLA

ZEZENBIDE

San Andres, 1 acTel. 943 20 34 45EIBAR

GIDA-BAIMENAK

ORDUTEGIA:09.30-13.0015.30-20.30

RPS 04/02

Badirelako gauza batzuk

galtzea komeni ez direnak...

IRAZABAL KLINIKAn txikienen

aho-hortzetakoprebentzioaren

alde egiten dugu apustu.

Egizuz PADI-ren azterketak.

Zatoz eta KONTSULTA egin!

irribarrerik

onena

lortuko duzu!

...eta atera

egiezu etekina

hortz-zuriketan di-

tugun

PROMOZIO

BEREZIEI.

ORTODONTZIA IKUSIEZINAREKIN...