kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21...

of 28 /28
kitto! 795 zkia. 2012-II-24 ASTEKARIA …eta 2 2 2 1 1 1 a a a r r r t t t i i i s s s t t t a a a b b b a a a t t t z z z e e e k k k o o o a a a i i i t t t z z z a a a k k k i i i a a a DENETARIKO ASEGURUAK Eibarko Txikito, 8 Tel. 943 200 908 Faxa. 943 702 206 Mobila. 610 422 179 [email protected] Erreg. zkia. C046815351532K (Emilio de los Toyos)

Embed Size (px)

Transcript of kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21...

Page 1: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

kitto!795 zkia. 2012-II-24 ASTEKARIA

…eta

22221111 aaaarrrrttttiiiissssttttaaaabbbbaaaattttzzzzeeeekkkkoooo aaaaiiiittttzzzzaaaakkkkiiiiaaaa

DENETARIKOASEGURUAK

Eibarko Txikito, 8Tel. 943 200 908Faxa. 943 702 206Mobila. 610 422 [email protected]

Erreg. zkia. C046815351532K

(Emilio de los Toyos)

Page 2: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

ORDUTEGIA:Astelehenetikostegunera:10-14 / 16-20h / Os-tiraletan:10-14 / 15-19h

JJuulliiaann EEttxxeebbeerrrriiaa,, 1122 -- 11.. EEsskk -- TTffnnooaa.. 9943 20 85 52

www.clinicairazabal.com -- iinnffoo@@cclliinniiccaaiirraazzaabbaall..ccoomm

Edozein tratamendu

dela ere, eskaintzen

dizkizugun abantailekin

BELDURRADENTISTARI?

ZER DA HORI?

RPS 04/02

Edozein tratamendu

dela ere, eskaintzen

dizkizugun abantailekin

BELDURRADENTISTARI?

ZER DA HORI?

–– AAnnttoonniioo MMuurriilllloo ddookkttoorreeaaPERIODONTZIA, INPLANTOLOGIA, AHO-KIRURGIA–– AAiinnhhooaa ZZuulluueettaa ddookkttoorreeaaODONTOLOGIA OROKORRA, PROTESIAK, ESTETIKA–– SSuussaannaa SSiieerrrraa ddookkttoorreeaaORTODONTZIA, OKLUSIOA

SSSSeeeeddddaaaazzzz iiii ooooaaaarrrr eeeekkkk iiii nnnn

gggguuuussss tttt ooooaaaa

eeeemmmmaaaa tttt eeeennnn dddduuuu !!!!

Page 3: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

...eta kitto! 12/II/24795 zkia.

IINNKK EESSAA//IINNKK EEZZAA..-- Aienea, keja. “Inkesaka, baiña atara eben barandillanburua harrapatuta zekan mutikua”. “Hori ez dok sekula konformatzen, betiinkesaka”.IINNKK IILL LLAAUUTTAA..-- Beteta, gainezka, josita. Gaztelerazko ‘‘ppllaaggaaddoo’’. “Erropakesegitteko alanbria txoriz inkillauta eguan”.IINNTTEERR IIOORR//IINNTTIIOORR ..-- Erropen azpian jazten den kamiseta, mangaduna zeintiranteduna. “Jantzizu interiorra, gaur fresko dago-ta”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA::...eta kitto! Euskara Elkartea

HHEELLBBIIDDEEAA::Urkizu, 11 - solairuartea

20600 Eibar TTEELLEEFFOONNOOAAKK::

943 20 67 76 / 943 20 09 18 FFAAXXAA::

943 20 28 72 AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk::[email protected]

[email protected]@etakitto.comEEllkkaarrtteeaarreenn EE--MMAAIILLaakk::[email protected]

normali[email protected] EERRRREEDDAAKKZZIIOO--KKOONNTTSSEEIILLUUAA::

Itziar AlbizuMaider AranberriEkhi Belar

Jose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaAADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA::Marisol Uriarte

KKOOOORRDDIINNAATTZZAAIILLEEAA::Koldo Mitxelena

EERRRREEDDAAKKZZIIOO--BBUURRUUAA::Silbia Hernandez

DDIISSEEIINNUUAA EETTAA MMAAKKEETTAAZZIIOOAA::Jose Luis GorostegiAARRGGAAZZKKII AARRLLOOAA::Leire Iturbe, E. Belareta S. Hernandez

HHIIZZKKUUNNTTZZAA AARRDDUURRAA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA::Itziar AlbizuBelen Ulazia

TTffnnooaa:: 943 20 67 76AAZZAALLEEKKOO AARRGGAAZZKKIIAA::

Silbia HernandezBBAANNAAKKEETTAA--AARRDDUURRAADDUUNNAA::

Ainhoa LuzTTIIRRAADDAA::88..000000 aallee

IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA::GERTU koop. (Oñati)CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA::...eta kitto!

LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA::SS/430/92

ISSN: 1132 - 1679 ("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen al-

dizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)

EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk,, GGiippuuzzkkooaakkoo FFoorruu AAlldduunnddiiaakk,, EEuusskkoo JJaauurrllaarriittzzaakkooKKuullttuurraa SSaaiillaakk eettaa KKuuttxxaakk ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOOUUDDAALLAA

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOOFFOORRUU AALLDDUUNNDDIIAA

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak“Ikasleak ikasteko badakizu zein den akuilurik han-diena? Beharra. Ikasi beharra daukanak azkarragoikasiko du. Hizkuntza batetik bestera aldea izaten da:espainiera dakien batentzat italiera errazagoa izan-go da beti, japoniera baino. Eta britainiar batentzatikastea zailago izango da beti, inkontzienteki daukanhizkuntz harrokeria hori dela-eta. Baina, nolanahiere, hizkuntzak ez dira irakasten; ikasi egiten dira.Irakasle onena izanda ere, ikaslea saiatzen ez badaalferrik da”

(Alan Griffin, ingeles-irakaslea Hernanin)

“Katua abere jator eta inteligentea da, bere espazioabehar duena. Katuak sortzaileak, saltinbankiak eta gan-berroak dira: keinua egingo dizute egin behar bada etaatzaparkada emango beharrezkoa ikusiz gero. Betibueltatzen dira tximeleta berri batekin edo ehizatutakotxori batekin. Ardiak, ordea, ez du ezer kuestionatzen,ez da sortzailea: belarra jango du eta gizena hilgo da.Ardiek korporazioak hondoratzen dituzte. Ardiak larre-ratzea erraza da, baina 100 mila katuen taldea ezinzailagoa. Hori egin du Amancio Ortegak”

(Javier Chércoles, Inditex-eko Giza Erantzukizun Korporatiboko presidente-ohia)

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Ustez krisi ekonomikotik ateratzeko aurrekontu pu-blikoak doitu eta murrizteko hartutako neurri gogo-rren ondoren, Madril, Gasteiz eta Iruñeko gobernuekpolitika eta baliabide publikoak bankuen eta finantzaerakundeen esku jartzera mugatu dira, boteretsuenmesedetan makurtuz. Herritarron osasunarekin, hezkuntzarekin, erretiro-

arekin, pertsonen zaintzarekin… negozioa egin nahidute, euren irabaziak handitzen jarraitu langileon sol-data eta lan baldintzak kaltetzearen kontura. Langa-bezia etengabe gora doa, etxetik kaleratzeak, lan-prekaritatea, pobrezia (gazteak, pentsiodunak, ema-kumezkoak, etorkinak, desgaitasuna duten pertso-nak dira kaltetuenak) igotzen ari dira eta gobernuenpolitikek langileak baztertu dituzte. Ongizate estatuasuntsitu nahi dute.Udal eta Foru administrazioetako, Osakidetzako,

Irakaskuntza Publikoko eta Eusko Jaurlaritzako lan-

gileok Euskal Sektore Publikoaren defentsan, murriz-ketak salatzeko eta Zerbitzu Publikoen garapena exi-jitzeko mobilizazio dinamika aurrera daramagu: urta-rrilaren 26an hiriburuetan manifestazioak, otsailaren9an lau orduko lanuzteak eta manifestazioak egin di-tugu eta otsailaren 25ean manifestazio nazionalaeragile sozialek eta euskal sindikatuek deituta.Erasoak hainbat dira eta aurrera jarraituko dute,

lan erreforma, greba eskubidearen erreforma, sekto-re publikoarena… Guzti hau gelditu behar da, eta ho-ri borrokatuz lortzen da. Inposizioen eta merkatuarendiktaduraren aurrean “ASKI DA” esateko unea iritsida; kalera atera behar dugu! Borrokarik gabe ez da-goelako irtenbiderik! Euskal Herria eraiki behar dugueuskal gehiengo langiletik eta euskal gehiengo langi-learentzat.

KONTXI KEREXETA ZULAIKA(Eusko Jaurlaritzako LAB-en sail sindikala)

SSEEKKTTOORREE PPUUBBLLIIKKOOAARREENN DDEEFFEENNTTSSAANN:: MMOOBBIILLIIZZAAZZIIOO SSOOZZIIAALLAA

Page 4: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

AZKEN URTIOTAKO MAR-TXARI JARRAITTUTA, EI-BAR MERKATARITZA GUNEIREKIAK BEHERAPENENazokia antolatu dau. Atzo goi-zian inaugurau eben azokia,agintarixekin eta gaurko mo-duan, egun osuan egon zanmartxan Toribio Etxebarria ka-lian, 20.00ak arte. Egun bikoiraupena eukiko daben azo-kan parte hartzen diharduen21 dendak eskintza berezixaketara dittue kalera, merkealdi-xen azken txanpan dendetanoiñ arte euki dittuen prezixuakoindiok gehixago bajauta. Kar-

pen babespian daguazenakArizona Jeans, Bianco, Cedry,Gloss, Guby mutilak, Lide, Lo-la's, No Comment, Ikusimaku-si, Kopiña, Pasitos, Ttiki, Chi-quitín, Nona, Pissa, Rosa Do-mínguez, Oskarbi, Txukuna,

Etxedreams, Burbujas y máseta El Corte Inglés dira. Ho-rrez gain, nahiz eta ToribioEtxebarrian posturik ez ipiñi,Tribeka zapatadendiak eta Ig-mar optikiak be eskintza bere-zixak dittue.

Neguko merkealdi berezixa

SEI HILLEBETE FALTA DIRAARRATEN ESPAIÑIAKO ITZU-LIKO HIRUGARREN ETAPIAamaitzeko (abuztuak 20), baiñahonezkero egun horretarako kon-tuak preparatzen dihardue. Es-paiñiako Itzuliko ordezkarixak Ei-barren egon dira aste honetan,etapiari begira gauzak nun etazelan kokatu leikiazen aztertzen.Alkatetzatik aditzera emon dabe-nez, "lasterketako ordezkarixak

pozik geratu ziran Arratek eskin-tzen dittuan edertasun eta auke-rekin". Bestiak beste, Arratenbertan telebisiño, irrati eta taldientokixak nun ipiñi leikiazen ikustenibilli ziran. Horrekin batera, etapaegunian Untzagan ikuskizunakegongo dira egun osuan, bule-guak Hezkuntza Esparruan ipiñi-ko dittue eta taldien autobusak,barriz, Azittaingo industrialdianegongo dira.

DANONAHOTAN

4

Espaiñiako Itzuliko etapia preparatzen

bazkide zittuanliburutegixak 2011.

urtiaren amaieran etaeibartarren %33'44k

dauka bertako karneta.Iaz 130.451 bisitari hartu

zittuan, aurrekourtiarekin konparauta

%11'7 gitxiago.

asteko

datua9999 .... 111199993333

GOI ARGI ANDREN ALKARTEKUAK BE EDERTO PASAU DI-TTUE Aratostiak, erretratuan ikusi leikian moduan: danak alkarre-kin merixendia hartu eta, jarraixan, abesten eta txistiak kontatzenibilli ziran, etxerako ordua ailegau zan arte.

Aratostiak Goi Argi alkartian

21 dendak etara dittue aurten euren eskintza berezixak kalera. / EKHI BELAR

ARMERIXA ESKOLAKO MENDEURRENA DALA-ETA EGINDA-KO ZOZKETAKO irabazlia Paul Unamuno Galarza izan da. Zozke-tia Orbeako dendaofiziala dan ErmukoBicicletas Agirredendan egin zan etahan jaso zittuan ira-bazliak ʻStateʼ bizi-kletia, ʻThorʼ kaskuaeta Orbeako elastikoofiziala. Argazkixan,irabazliarekin batera,dendako Rafael Agi-rre eta Armerixa Es-kolako Iñaki Urbietadagoz.

Armerixakuen bizikletia banatu dabe

Page 5: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

...eta kitto! 12/II/24795 zkia.

5DANONAHOTAN

BILDUKO ORDEZKARIXAKAURREKO ASTELEHENEKOPLENUAN ONARTUTAKOAURREKONTUAREN inguru-ko baloraziñua egiñ eben bari-xakuan eta, "Udal gobernuakEAJ eta PP-ren laguntzarekinonartutako aurrekontuak" era-giña zeiñen gaiñian eukiko da-ben azaltziaz gain, PSE-PP etaEAJren jarreria salatu dabe,"eurak diñuenez presupuestuaardura haundixarekin onartu eidaben arren, guretako argi da-gualako atzian kaltetu batzuklaga dittuala". Bestiak besteUdaleko bihargiñak, herriko al-kartiak eta errekurtso gitxiendaken herrittarrak kalte gehi-xen jasoko dabenen artian az-pimarratu zittuen agerraldixaneta, horrekin batera, parte-har-tzia sustatzeko partida kenduizana salatu eben: "Udal go-

biernuak parte-hartzia duanegitten omen dau. Arcadio Be-nitez jaunari argi eta garbiesan bihar jako parte-hartziaez dala billera batera juan etahara juandakuak zer diñuenapuntatzia. Parte-hartzia tal-diak dinamizatzia, eztabaidara-ko guniak zabaltzia, eztabaidagaixak aukeratzia eta danonartian ondorixo batzuetara ai-llegatzia baiño, eta horrek kos-tu bat dakan biharra eta jakin-tza eskatzen dittu". Hain zuzenbe, aurreko barixakuan bertanargitaratu eben Gipuzkoako al-dizkari ofizialian parte-hartziarilotutako diru-laguntzak eska-tzeko epia zabaldu dala,%75eko finanziaziñuarekin,eta Bilduko zinegotzixak alka-tiari eskaeria egitteko proposa-mena helarazteko asmua azal-du eben agerraldixan.

Aurrekontuak “kaltetutakuak” eragingo dittuala diño Bilduk

ESTAZIÑO KALETIK MATSARIRA, TRENBIDIAREN GAIÑETIKDOIAN PASABIDIA BARRITTUKO dabe tren-geltokixan egittendiharduen biharren barruan. Pasabidia zaharra eta hondatuta dagoeta inguru guztia barriztatzen diharduela aprobetxauta, eraitsi etatren geltoki barrixaren estetikarekin bat egingo daben pasarela ba-rrixa jasoko dabe. Aurretik, baiña, eta biharraren epia ziheztuta di-ttuenian, obria dala-eta kaltetuta gerta leikiazenekin billeria egingodabela aurreratu dabe Udaletik.

Tren-geltokiko Matsarirako pasabidia barrittuko dabe

EGUAZTENIAN HIL ZAN 64 URTEREKIN FAUSTO MORGADOVICENTE ARTISTIA. Margolarixak behin baiño gehixagotan eraku-tsi zittuan bere bodegoi eta bestelakuak Eibarko aretuetan zeiñ ha-mendik kanporakuetan be. Lagunak eta famelixakuak atzo emonzetsen azken agurra, San Andres elizan ospatutako funeralian.

Fausto Morgado hil da

Page 6: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

DANONAHOTAN

6

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

a u t u a nRRUUGGBBIIKKUUEENN ZZOOZZKKEETTIIAA Aurreko zapatuan Eibar

Rugbi Taldekuen

partiduan egindako

zozketan saritutako

zenbakixak 879 eta 889

izan ziran. Salduta dagoz

eta irabazliak 610432687

telefono zenbakira deittu

leikie, premixua

jasotzeko.

GGIIZZAARRTTEELLAARRRRIIAALLDDIIXXEETTAARRAAKKOOLLAAGGUUNNTTZZAAKKAstelehenian zabaldu

eben gizarte

larrialdixetarako

diru-laguntzak eskatzeko

epia eta interesa dakenak

iraillaren 28ra arte eukiko

dabe horretarako aukeria,

Pegoran.

IIRRAATTII AANNDDAAIILLLLUUNNAABBAARRRRIIAANN"Hamarkada bat harkaitz

artean" diaporamarekin

etorriko jaku Irati Anda

eskalatzaillia Eibarrera,

martxuaren 6xan

19.00etan, Illunabarrian

programaren barruan

…eta kitto! Euskara

Elkarteak antolatutako

saiuan. Hitzaldira sartzia

libria eta musutruk

izango da.

TERESITA LAPEYRA GUISASOLAII.. UUrr tteeuurr rreennaa ((22001111--IIII--2233))

MAITE ZAITUGUZure seme-alabak

Bere aldeko meza egingo da otsailaren 25ean (zapatua),arratsaldeko 19.00etan, San Andres parrokian.

HILLAREN 29-XAN, EGUAZTENIAN, HERRIRAMUGIMENDUA JENDIARI PRESENTATZEKOHITZALDIXA EMONGO DAU Nagore Garmen-diak 19.00etan Portalean (areto nagusixan). EginDezagun Bidea ekimenaren eskutik datorren mu-gimenduak Euskal Herriko gatazkaren konponbi-dian preso eta iheslari politiko guztiak etxera ekar-tzia dauka helburu (informaziño gehixago herri-ra.org webgunera jo leike). Presentaziñuarekinbatera, Eibarren Herri Bilgunea sortu nahi dabehorretarako prest daguazenekin eta, sustatzaillienberbetan, "Eibarko preso eta iheslarixen eta eu-ren famelixen inguruan alkartasuna erakusteko

eta eibartarren inplikaziñua aktibatzeko biharrez-kuak begittantzen jakuzen ekimenak bultzatzekoprest daguazeneri eguazteneko aurkezpenianparte-hartzeko inbitaziñua egin nahi detsagu".

“Herrira” presentatzeko hitzaldixa eguaztenian

UDAL EUSKALTEGIXAK ETA AEK-K, UDALAREN LAGUNTZAREKIN ANTOLATUTAKO berbalehiaketia aurrera doia. Astelehenian amaittu zan gure herrixa definitzeko berbak lehiaketara aurkezte-

ko epia eta oin botua emoteko mo-mentua da. Guztira 73 parte-hartzai-lle izan dira eta eurak proposatutakoberbak, barriz, 67. Lehiaketara pre-sentautako berbak www.eibarko-euskara. com webgunian irakurtzekomoduan ipiñi dittue. Botua emoteko,barriz, Eibarko herrixa aproposendefinitzen daben berbia aukeratu etabotua jartzen daben tokixan klikatu,besterik ez da egin bihar. Botuaemoteko epia datorren barixakuan,martxuaren 2xan amaittuko da.

Berba lehiaketia aurrera doia

EAJ-K GABONETAKO OTA-RRA BANATU DAU oin dalaegun batzuk eta irabazlia erretra-tuan pozarren agertzen dan Una-nue soraluzetarra izan da. Zorio-nak eta on egin!

Gabonetako otarra

Page 7: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

...eta kitto! 12/II/24795 zkia.

7KALEKOINKESTA

MMAAIITTEE ZZAABBAALLEETTAA

5555 uurrtteeggaarrbbiittzzaaiilllliiaa

Beti egon naiz greba egittiaren al-de, izan be, bizitza osuan ziharegin dogu burruka langilliok esku-bidiak lortzeko. Holan, martxuangrebia egittiaren alde nago, baiñaegixa esan ez dakitt gauza askolortuko danik.

Greba orokorra egittiaren alde zagoz?

AAIITTOORR BBLLAANNCCOO

2244 uurrtteebbiihhaarrgg iiññaa

Ni Greba Orokorraren alde nago,nahiz eta ez naguan sindikatuta.Lan erreformiarekin hartu diranerabakixak demasekuak dira, ezdago eskubiderik. Orduan, grebiaegingo neuke.

AALLEEXXAANNDDEERR GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ

2266 uurrtteebbiihhaarrgg iiññaa

Greba Orokorra egittiaren aldenago, baiña ez dakitt askorakobalixo izango daben. Halanda be,gure esku daguan dana eginbihar dogu egoeria aldatzeko.Langilliori ez deskue kasorik egi-tten eta Gobernuari gure ezados-tasuna erakusteko zeozer eginbihar dogu.

EESSTTRREELLLLAA CCAASSTTRROO

8811 uurrtteeeettxxeekkooaannddrriiaa

Egoeria hobera juateko edoze-rren alde nago, izan be, ez jatabape gustatzen jentia lan barikegotia. Prostesta egitteko auke-ria daka jendiak. Nik nahi dotenada egoera txar hau behingozamaitzia.

Euskal Herriko sindikatu abertzaliek lan erreformiaren kontrako greba orokorra deittu dabe martxuaren 29rako. UGT eta CCOO, euren aldetik, ekimenera gehittu edo ez erabagitzen dihardue momentuz.

Ogietan aukera zabala Ogi beroaOpilak Pastelak Sanblasak

Arrautzak EsneaEdariak Kafea

Prentsa

F. Calbetón, 23 tel. 943 53 05 26

Egunero07.30-20.30

Igande etajaiegunetan

07.30-20.00 Zabalduberri

aZabalduberri

a

Page 8: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

GEUREGAIA

8

Aurreko barixakuan inaugu-rau eben “Hiperasia” izenbu-ruko erakusketia Portaleko

erakusketa aretuan. Martxuaren4ra arte, martitzenetik domekara18.30xetatik 20.30xetara bittartianbisitatzeko moduan izango dan ex-posiziñuan 21 artista ezagunen la-nak alkarrekin ikusgai ipiñi dittueeta aretua oso-osorik betetzen da-ben artelanen artian estilo eta mo-dalidade oso diferentiak topauko di-ttu ikusliak: margolanak nagusiizanda be, eskulturia eta bestela-kuak tartekatzeko modua topau da-be. Lehen begiratu batian artelanen artian loturiatopatzia gatxa edo ixa eziñezkua izanda be, ho-rrek danak alkarrekin egoteko arrazoia egon ba-dago, baiña: artista gehixenak Debabarrena etaDebagoienakuak izatiaz gaiñ, euren arteko har-tuemona sendotzeko bidia eta aitzakixa topaudabe lantzian behiñ antolatzen daben erakuske-ta kolektibuan. Euretako askok aurretik be aretoberian alkarrekin exposiziñua egindakuak dira,

2005ian Portaleak hartu eban "Taladrine Dream"izenburukuan. Harrezkero 7 urte pasau dira etaoinguan hamaika adiera dittuan berbia, "Hipera-sia" aukeratu dabe titulo modura. Ikusliari "Zer daHiperasia?" galderia bota eta berari laga nahiizan detse gustokuen dakan esanahixa aukera-tzeko arduria. Horretarako, baiña, erakusketiaribisitia egittia ezinbestekua da. Edozelan be, gus-tora betetzeko moduko zeregiña.

FERNANDO DE VICENTE (Ei-bar, 1965). Quasipinturas (mix-tua). Teknika mixtua erabillitta ar-tistiak osatutako irudixak sortzendaben efektua, koloretsua ez ezeberezixa be bada. PELLO AL-BERDI (Elgeta, 1958). Olixuamihisean. Elgetako margolarixakbere obraren artetik barrixeneta-kuak, iaz mihise gaiñian margo-tutakuak ipiñi dittu Portaleko era-kusketa aretuan. MARINA BA-RRENA (Eibar, 1963). Bernizaketa pigmentuak. Eibarko Udal Di-bujo Eskolako irakaslia izanda-kua, gaur egunian Armagintza-ren Museoko teknikarixa da. JO-SE ANTONIO AZPILIKUETA(Eibar, 1962). Marrazkixa.1987az geroztik Euskal HerrikoUnibersidadian, Arte Ederren fa-kultadian klasiak emoten dittu.VICENTE IRIONDO (Eibar,1953). Arrautza-tenpera. Ikaske-taz ingeniari mekanikua, bokazi-ñoz artistia dan eibartarra berta-ko Artisten Elkarteko kidia da.ALBERTO IBAÑEZ (Eibar,1957). Akrilikua mihisean. AI-TOR ETXEBERRIA (Mendaro,1958). Akrilikua mihisean. Men-daroko artistiak hamen be bereestiluaren ezaugarrixak diranerieusten detse, akrilikuarekin for-ma geometriko ikusgarrixak sor-tzen daben kuadruekin. JOSEFELIX IGARTUA (Ermua,1948). Azken 30 urtiotan diseiñugrafiko, inprimategi eta argitale-txe munduan biharrian dihardu,baiña marrazki-irakasle modurajardundakua be da. JOSE RA-MON ELORZA (Elgoibar, 1957).Akrilikua. Sarixak jasotzen osoohittuta daguan artistiak EuskalHerriko Unibersidadian ikasieban, pinttura arloko espeziali-dadia aukeratuta. JUAN LUISBAROJA COLLET (Le Creusot,Frantzia, 1957). Altzairu herdoil-gaitzezko letargia.1964az geroz-tik Eibarren bizi dan artista eza-gunak Mari Puri Herrero eta Ga-briel Ramos Urangarekin gra-baua ikastiari ekin zetsan1979xan eta, beste teknika ba-tzuk erabilli dittuan arren, batezbe grabauan nabarmendu daDebako Arte Eskolan klasiakemoten dittuan artistia. MARINOPLAZA (Eibar). Zeramika. Las-turren bizi dan artista plastikuakeskulturia, zeramikia eta pintturialandu dittu, baiña zeramikagin-tzan zentrau eta 1983az geroztikhorren gaiñeko klasiak emotendittu Debako Arte Eskolan.

2211 aarrttiisstteenn oo bb rr aa rr ee nnaanniizzttaassuunnaa HHiippeerraassiiaann ii kk uu ss gg aa ii

Barbara Stammel. / LEIRE ITURBE Asier Laspiurren lana. / L.I.

Page 9: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

9

...eta kitto! 12/II/24795 zkia.

GEUREGAIA

Marrazki eta koadroak nagusi dira erakusketan. / L.I.

BARBARA STAMMEL (Söking,Alemania, 1960). Olixua mihise-an. 1995az geroztik Getarixan bi-zi dan artista alemaniarrak Mu-nich-en ikasi eban, Akademie derBildenden Kuenste-n. Oso estilobereziko bere erretrato-bilduma-ko batzuk ipiñi dittu ikusgai era-kusketan. KEIXETA (Zumaia,1963). Mixtua. Txiki Agirre Keixe-tak arte munduko diziplina dife-rentiak erabilli dittu bere obra za-bala osatzeko orduan, baiña Por-talera kuadro batzuk ekarri dittu.AITOR SARASKETA (Eibar,1962). Akrilikua mihisean. Ikus-lien arreta erakartzeko bere aha-legiñari jarraituta, margolarixakegindako kuadruetan geometri-xia da nagusi. RICARDO AZ-KARKORTA (Bergara, 1958).Akrilikua mihisean. Bergarakopinttoriak erakusteko aukeratuta-kuak kuadruaren itxuria eukittabe, oihal gaiñian margotutakuakdira. BINGEN DE PEDRO (Ber-gara, 1961). Mixtua mihisean.Arte Ederrak ikasittakua dan ar-tista bergararraren marguakmunduan zihar erakutsi dittu,bestiak beste Japonian, Pariseneta Argentinan erakusketak anto-latuta. Beart Bergarako margola-rixen alkarteko kidia be bada.IÑIGO ARREGI ELORZA (Arra-sate, 1954). Margotutako egurra.Arrasatearrak erliebiak eta obragrafiko zabala landu dittu, eskul-turarekin batera, eta taldekakomuestra honetarako egurrianlandutako eskulturia ekartzia era-bagi dau. JUAN LUIS GOIKO-LEA (Arrasate, 1954). Olixua.Arrasateko artistiak bere mar-guak sortzeko teknika diferentiakerabiltzen dittu eta gurian era-kusteko olixuak aukeratu dittu.ASIER LASPIUR (Eibar, 1960)."…baina, non dago artearen gor-putza?". Euskal Herriko Unibersi-dadian lizenziautako artista eza-gunak Leioan, Arte Ederretakofakultadian klasiak emoten dittueta erakusketa honetarako es-kulturia aukeratu dau, bere kuttu-nena. MIKEL CAMPO (Mirandade Ebro, 1957). Egurra. DebakoArte Eskolako zuzendarixak es-kulturiaren aldeko posturia egindau erakusketarako, egurra era-billitta sortutako artelanarekinaretora juandako bisitarixakagurtuta. JOSÉ ARANA (Eibar).Akrilikua taula gaiñian. Kolore bi-ziko kuadruak zintzilikatu dittumargolari eibartarrak, taula gai-ñian akrilikuarekin pinttautako ar-telanak ikusgai ipiñitta.

Kuadruetan klase diferentietako teknikak erabilli dittue artistak. / L.I.

Marino Plaza. / L.I.

Fernando de Vicente. / SILBIA HERNANDEZ

Figuratibua baiño, abstraktua da nagusi. / S.H.Jose Antonio Azpilikueta. / L.I.

Page 10: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

GAZTEKITTO

10

ANDER CURIEL AYUSO (Narruzko Zezen):

“Saiatu naiz ikuskizuneansentitutakoa islatzen”

Atzo eman zitzaien hasiera XXXV. Antzerki

Jardunaldiei, eta Juan Carlos Rubioren hitzaldiarekin

batera, Narruzko Zezen sariak banatu ziren. Horien

artean Ander Curiel izan zen. 15 urteko La Salle

Azitaineko ikasleak sorpresa handiz hartu zuen saria.

teen-ajea

- Aldez aurretik, zorionak. Es-pero zenuen saria jasotzea?

Egia esan, lana ahalik etaondoen egiten saiatu nintzen,baina ez nuen espero irabaz-tea. Sorpresa handia jaso nuenberria eman zidatenean, izanere, denbora dezente pasa dalanak entregatu genituenetiketa uste nuen beste batek es-kuratuko zuela. Interneten be-gira ibili ginen, baina ez ge-nuen ezer aurkitu. Pozgarria dahorrelako zerbait lortzea; jendeaskok hartzen du parte lehiake-tan eta ez da erreza irabaztea.- Zertan datza zure lan ira-bazlea?

Bada, Anthony Blakek Elge-tako Espaloian egindako ikus-

kizunaren kritika da. Eibarrensaioa eskaini zuenean ereegon nintzen, baina orain delahainbat hilabete izan zen etaElgetara joatea pentsatu nuenberriz ikustera. Lanean Espa-loia eta dekoratua nolakoa dendeskribatzen dut hasieran. Ge-ro, Anthony Blakek egindakoakontatzen dut, bere ahots go-gorra nola erabiltzen duen pu-blikoarengan izua sortzeko, etaabar. Ikuskizunean ni nola sen-titu nintzen islatzen saiatu naiz.- Irabazi duzu aurretik antze-ko lehiaketarik?

Ez, hau izan da aurrenekoa.- Baina parte-hartzeko ohitu-ra daukazu?

Bai, hainbat lehiaketatarakolanak egin izan ditut. Ikastetxe-an prentsa-tailerra izeneko hau-tazko irakasgaia daukagu etahor egiten ditugu lehiaketetara-ko lan hauek, besteak beste.- Antzerki Jardunaldien inau-gurazioan jaso duzu saria.Gustatzen zaizu antzerkia?

Ikustea gustatzen zait, bai.Aurreko urteetan joan naiz pa-re bat aldiz antzezpenak ikus-tera, baina zinemara joatekoohitura gehiago daukat.

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK- Pin-ak - Metxeroak - Kamisetak - Boligrafoak...

� eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

[email protected]

� ttaarrttaakk� eennkkaarrgguuaakkeettxxeerraa

Bidebarrieta, 28 �� 943 20 79 73

San AndresGozotegia

Page 11: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

11GAZTEKITTO

Historikoki herri ekintzaileaizan da Eibar eta horrenadibide dira urteetan ze-

har herriaren paisaia osatu du-ten tailerrak. Inoiz ez dira faltaizan aurrera egiteko ideia be-rriak, eta azken urteotan egitenari den lanari jaramon eginezgero, badirudi joerak horrela ja-rraituko duela.

Ekintzaileen agerpena susta-tzeko hainbat programa martxanjarri dituzte ikastetxeek azken al-

dian. Ikasketak enpresa mundu-ra hurbildu dituzte, ikasleeiʻmundu erreala ̓zer den irakatsidie, bertan mugitzen lagundudie fikziozko enpresekin, eta ho-rietariko hainbat proiektu aurreraegin eta gauzatu egin dira errea-litate bihurtuz. Ikasleek, bere al-detik, guzti horri erantzuteko gai-tasun eta interesa erakutsi dute,eta harrobia handitzen doan sei-naleak nabari dira krisia denonahotan badago ere.

EJE, UrratsBat, …Orain dela 3 aste EJE Azoka

(Empresa Joven Educativa) ja-so zuen Untzaga Plazak. Ber-tan, Euskadi osotik etorritako300 gazte inguruk eskoletansortutako kooperatibak erakutsizizkioten herriari. Normaleanhiriburuetan antolatzen denazoka izaten da EJE, baina Ar-meria Eskolaren mendeurrenadela-eta hemen egin zen.

Armeria Eskolako bi eta UniEibar-Ermuako beste batekhartu zuten parte ekimenean,eta hotzari aurre eginez eurenproduktu eta lanak jarri zituz-ten publiko eta beste kideeneskuetan.

UrratsBat programak, berealdetik, proiektu ugari sustatuditu azken urteotan, eta horieta-riko asko errealitate bihurtu etabere martxa egiten dihardutegaur egun lan munduan. Urteroproiektu berriak ipintzen diramartxan, eta denek aurreraegin ezin badute ere, horietari-ko batzuek bere bidea egitendute programatik at.

Aktibitate eta dinamika honekerakusten du, beraz, herrikoenpresek badutela harrobia,baina ez hori bakarrik, baitakonpententzia ere. Gazteakdaude enpresa eta proiektu be-rri horien buru. Gazteak, bainaaski prestatuak.

Herriko ikastetxeek ahalegin berezia egin dute ikasketak enpresa mundura hurbiltzeko.

Enpresek badute harrobia EibarrenJoan den barixakuan Isabel Celaa Hezkuntza Sailburua egon zen Eibarren Armeria Eskolarenmendeurrena ospatzeko ekitaldien barruan, eta krisi ekonomikotik irteteko “berrikuntza eta ekintzailetasuna” bultzatu behar direla aipatu zuen.Nonbait bada, Eibarren ziur aurkituko duela hori.

...eta kitto! 12/II/24795 zkia.

Celaá Hezkuntza sailburua barixakuan egon zen Armeria Eskolan. / EKHI BELAR

Tel. 943 20 68 [email protected]

((HHiippeerr EErroosskkiirreenn aallbbooaann))OOttaaoollaa eettoorrbbiiddeeaa,, 33 -- aattzzeeaa

EEnnttssaallaaddaa mmiixxttooaa eeddoo

BBaakkaaiillaaoo ttoorrttii llaa eeddoo

BBaakkaaiillaaoo kkoonnffiittaattuuaa

TTxxeerrrrii --ssaaiihheesskkiiaa ppaarrrriill llaann eeddoo

OOiillaasskkoo eerrrreeaa ppaarrrriill llaann eeddoo

OOkkeellaa ggiissaattuuaa((HHiirruurraakk ppaattaattaa ggooaarrnniizziiooaarreekkiinn))

GGaazzttaaiiaa,, iinnttxxaauurrrraakkeettaa mmeennbbrriillooaa

OOggiiaa ,, uurraa,, aarrddooaa,, ggaarraaggaarrddooaa eettaa ssaaggaarrddooaa

GAZTEMENUAbarixaku gauetantxotxa eta garagardoa barne

DENA

BARNE18 €

MMAANNOOLLOO MMAAGGRROO AALLVVAARREEZZ

MMiirreesstteekkooaa, izan da betizuk izan duzun indarra,primerakoa izan zara zu,lagun, aita ta senarra,eta patuak, orduan eman,zigun gu denoi bizkarra,etorri zen ezbeharra,gure bihotzen negarra,zure irribarra, ez da izango,geratzen zaigun bakarra,bizitzak kendu eta bihurtubait zaitu gguurree iizzaarrrraa.

II.. uurrtteeuurrrreennaa (2011-II-26)

E T X E K OA K

Page 12: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

ELKARHIZKETA

12

- ʻHil arte biziʼ antzezlanean adiskideta-suna da ardatza, baina zein zentzutan?

Ez dugu adiskidetasunaren gainean bes-te barik irakaspen bat kontatu nahi, adiski-detasuna muga batzuetan jartzea da as-moa. Lerro batzuk markatzen ditugu etaplanteatu nahi dugu ea muga horiek guru-tzatu daitezkeen edo ez. Muga horiek guru-tzatzeko egoerak muturrera eraman behardira, maitasun kontuak dauden bezala, he-riotza presente dagoen egoeretara. Adibi-dez, “lagun bati zerbait barkatuko zenio-ke?”, adar kontuak badira, nork daki, bainaheriotza tartean badago, egoera aldatu egi-ten da.- Jose Veigaren ʻAmigos hasta la muer-teʼ-ren egokitzapena da antzezlana, zukeuskaratu eta Euskal Herrian kokatu du-zuna. Nolakoa izan da lan hori?

Oso ondo funtzionatu duen testua izanda eta ez dakit zergatik, baina uste nuenEuskal Herrirako oso egokia zela. Euske-raz gatz eta piper asko izan zitekeela pen-tsatzen nuen. Orduan, testuari heldu etaukitu ezberdinak eman nizkion. Adibidez,Argentinako musikekin apainduta zegoenjatorriko testua eta ez nuen zertan aldatu,baina nola beste begi batez begiratzen du-gun hemen eta musika ere daukagunez,Gozategiren musika aukeratu nuen antzez-

lana apaintzeko. Gozategiren azken diskaari nintzen orduan entzuten eta esatennuen, “honek duen musikak antzerkiaapaintzeko balio du, egokia da”. Ez duguzertan kanpora joan hainbat gauzen bila.Seguruenik, Tapia eta Leturia entzutenegongo banintz, berdin gertatuko litzatekeeurekin. Musika eta antzezlanak ondo uz-tartzen zutela pentsatzen nuen, besterikez. Horrela, Gozategikoei baimena eskatueta aurrera. Eurak pozik!- Aktore moduan zer izan da du zuretzatproiektu hau?

Zerbait ezberdina egitea izan da. Jende-ak kartelean ikusten nauenean, JosebaUsabiagarekin gertatzen den bezala, barreegiteko asmoarekin etortzen da beti. Kurio-soa izango litzateke nire argazkia karteleanjarri eta gero ʻCinco horas con Marioʼ ikus-tea. Aktore bezala, gauza ezberdinak egi-tea gustatzen zaizkit. Antzezlan honek ore-ka ematen dit, baina jendeari espero duenaere ematen saiatzen gara, izan ere, horre-gatik gaude hemen, umoreagatik. Jendeariumorea gustatzen zaio eta horri eutsi beharzaio, baina horrez gain istorio polita konta-tzeko gogoa du aktore batek, pertsonaiabat eraiki eta gauzak kontatu. Antzezlanaez da parodia bat, istorio polita kontatzenda. Ni horrekin konformatzen naiz.

- Estreineko antzezlanaegingo duzue AntzerkiJardunaldietan. Presiogehiago zuentzat?

IIusio berezia egitendit. Izan ere, orain dela14 urte, 20 urterekin uni-bertsitateko antzerki tal-dean nengoenean, lanbat aurkeztu genuenHezkuntza Esparruan.Caligularena egin nuen.Orduan bai nuela pre-sioa, kaka eginda nengo-en! Nire buruari esan

nion ea bueltatuko nintzen berriz Eibarreraantzezlan bat egitera. 14 urte pasa dira,baina inoiz ez da beranduegi.- Aurten euskerazko lanekin zabaldu etaitxiko dira jardunaldiak. Euskarazko an-tzerkia aldarrikatu beharra dago?

Hori da. ʻIpar haizearen kontraʼ lanarekinitxiko dira jardunaldiak. Aurten maila handi-ko 4-5 lan estreinatu dira Euskal Herrian.Euskal antzerkigintzak apustu handia egindu eta afizioa sortzeko moduko lanak dira.Ea jendea animatzen den euskarazko la-nak ikustera. Beti iruditzen zaigu, pelikule-kin gertatzen den bezala, lanek galdu egi-ten dutela euskeraz, baina pentsatzen dutetxean maila dagoela eta zorte handia du-gula. Euskerazko antzerkiari bere garran-tzia eta lekua eman behar zaio. ʻIpar haize-aren kontraʼ gazteleraz ere egingo da, se-guruenik gurea ere geroago, baina euske-raz abiatu diren produkzioak dira.

““EEuusskkeerraazzkkoo aannttzzeerrkkiiaakk bbeerree ttookkiiaa bbeehhaarr dduu””

Bihar antzerki-maratoiari ekingo zaio herrian. 20 antzezpen izango dira guztira, eta euskerazko lanekin hasi eta amaituko dira XXXV. Antzerki Jardunaldiak. Bihar, estreinaldian, Txalo taldearen ‘Hil arte bizi’ egongo da ikusgai Hezkuntza Esparruan. Sara Cozar, Joseba Usabiaga eta Iker Galartza dira antzerkiko aktoreak.

IKER GALARTZA, aktorea:

Iker Galartza lan honetan lagun dituen Joseba Usabiaga eta Sara Cozar-ekin.

Page 13: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

IINNMMOOBBIILLIIAARRIIEENNGGEEHHIIGGAARRRRIIAA

2277.. zzeennbbaakkiiaa.. 22001122kkoo oottssaaiillaa Publizitatea: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Tel. 943 20 67 76. Faxa. 943 20 28 72

FINKAK323•• GGEESSTTIIOO IINNMMOOBBIILLIIAARRIIOOAA:: aallookk aaiirruu aakk ,, eerroosskk eettaakk ,,

ssaallmm eenn ttaakk ,, tt aassaazziiooaakk ,, kk oonn tt rraattuu aakk ……•• GGaallddeettuu zzuu rree eettxx eebbiizziitt zzaarreenn FFIINNAANNTTZZIIAAZZIIOORRAAKKOO BBIIDDEEAA::

mm aaiilleegguu hh iippoott eekk aarr iiooaakk ,, ppeerr tt ssoonn aallaakk ……•• IINNFFOORRMMAAZZIIOO PPEERRTTSSOONNAALLIIZZAATTUUAA

Toribio Etxebarria, 1 943 20 03 58 Faxa. 943 82 04 03 [email protected]

Page 14: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

……eettaa kkiittttoo!! aldizkariaren IINNMMOOBBIILLIIAARRIIEENN GGEEHHIIGGAARRRRIIAA

EErr rreebbaall ,, 2200EErr rreebbaall ,, 2200TTeell..//FFaaxxaa.. 994433 220033 333333 MMoobbiillaa.. 665566 776666 334444

wwwwww..iinnmmooaarrrreeggii..ccoomm

HHuurrrreennggoo ggeehhiiggaarrrriiaann aaggeerrttzzeekkoo ddeeiittuuiigguuzzuu::

994433 2200 6677 7766

HHiigg iieezziinn-- zzeerrbbii tt zzuuaakk eett aa BBaarr nnee aarrkk ii tt eekktt uurraa

Tel./Faxa. 994433 7744 2233 0066 20870 EELLGGOOIIBBAARRwwwwww..iinnmmoobbiilliiaarriiaappssxxxxii..ccoomm

IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA EESSTTUUDDIIOOPPSS XXXXII

EIBAR Arragueta Berrizteko. 70.000 e

EIBAR J. A. Mogel 2 logela, egongela, sukaldea, komuna. Ganbara. 90.000 e

EIBAR Isasi Apartamentua. Terrazak. Bista onak. Igogailua. 130.000 e

EIBAR Arane Duplexa. Garajearekin. 270.000 e

EIBAR Bidebarrieta 4 logela, egongela, sukaldea, komuna. Despentsa. 216.000 e

EIBAR Urkizu 2/3/4 logelako etxebizitzak. 198.000 e-tik aurrera

EIBAR Santaiñes 2 logela, egongela, sukaldea, komuna. Kalefakzioa. Igogailua. 153.000 e

EIBAR Amañako dorreak 3 logela. Trastelekua. Terraza. Berriztua. 129.000 e

EIBAR Romualdo Galdos 3 logela, sukalde-jangela, komuna. Balkoia. Trastelekua. 150.000 e

EIBAR Urkizu Etxebizitza altua. Igogailua. 102.000 e

EIBAR Barrena Tamaina desberdineko hainbat etxebizitza. 120.000 e-tik aurrera

EIBAR Errekatxu Altua. Igogailua. Berriztua. 185.000 e

EIBAR Txirio kale Eraikin berriak. Estreinatzeko. Galdetu

HHEERRRRIIAA KKAALLEEAA EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK PPRREEZZIIOOAA

R. Juaristi API Arragueta, 2 bis - beheawww.inmobiliariajuaristi.com Tel. - Faxa. 943 20 08 60

Page 15: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

EIBAR Barrena Aukera ona. Apartamentua. Trastelekua. Igogailua. 93.200 e

EIBAR Juan Gisasola Aukera ona. Apartamentu polita. Berriztua. Igogailua. Kalefakzioa. 100.000 e

EIBAR Txirio kale Aukera ona. Apartamentu berria. Sabai altuak. 113.900 e

EIBAR Fermin Calbeton 110 m2ko etxebizitza bi. 2. eta 3. solairua. Berrizteko. Duplexa aukeran. 135.000 e bakoitza

EIBAR Romualdo Galdos 2/3 logelako etxebizitzak. Igogailua. Kalefakzioa. 155.000 e-tik 177.300 e-ra arte

EIBAR Muzategi 2 logela. Garajea eta trastelekua aukeran (30.000 e). 197.000 e

EIBAR Urkizuko dorreak 2/3/4 logelako etxebizitzak. 240.000 e-tik 280.000 e-ra arte

EIBAR Barrena (Lidl) 3 logela. Ia berria. Aukera ona. Altua. 13 m2ko trastelekua. Garajea aukeran. 233.000 e

EIBAR Arratebide Atiko polita. Eraikuntza berria. Terraza bi. Garaje eta trastelekua aukeran. 269.000 e

EIBAR Zuloagatarren 4 logela. Altua. Igogailua. Kalefakzioa. Garajea aukeran. 306.000 e

EIBAR Julian Etxeberria 4 logela. Altua. Igogailua kaletik. Berrizteko. Galdetu

EIBAR Errebal Altua. Terraza. 200 m2. Berrizteko. Igogailua kaletik. Garajea aukeran. Galdetu

EIBAR Errekatxu Garaje itxiak Bista Eder eta Bidebarrietatik sarrerarekin. Eraikin berria. 26.000 e - 43.000 e

HHEERRRRIIAA KKAALLEEAA EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK PPRREEZZIIOOAA

Calbeton, 22-24 beheaTel. 943 20 00 12 / 690 61 07 15

Page 16: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

aratostiakaratostiak

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

Page 17: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

2012aratostiakaratostiak2012

...eta kitto! 12/II/24795 zkia.

Page 18: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

KIROLAK18

ARETO-FOBALLEKO ES-KUALDEKO TALDE NAGU-SIAK MAILA BERRIARI NEU-RRIA hartu diola dirudi etaigoera play-offerako borrokansartzeko asmoekin jarraitzendu (lehenengo biek jokatukodute); hirugarrena izanda, pro-mozio horretan sartuko ez ba-litz ere, hurrengo denboraldikoEspainiako Kopan jokatzekoaukera izango luke. Une hone-

tan 6. postuan daude Concep-to Egilekoak, Pinseque etaEbroSala lehenengo biengan-dik bost puntutara. Azken hirujardunaldietako garaipenenondoren (asteburuan 1-5 ira-bazi zuten Zaragozan), Alcá-ñiz hartuko du ConceptokOlaizaga kiroldegian, jarraianBurgosen jokatzeko eta mar-txoaren 17an Laskorain har-tzeko etxean.

Concepto Egilek igoerarekinamets egiten jarraitzen du

MAILAZ IGOTZEKO BIDEAN,AURRERAPAUSO GARRAN-TZITSUA EMATEKO AUKE-RA izango du Miguel AngelSánchezen taldeak domekanElgoibarren. Eguerdiko 12.00-etan hasiko den neurketan, Ga-bi Jatetxea bigarren sailkatuariegingo diote bisita eibartarrek,

euren arteko lehia gehiago argi-tzeko asmoz. Ruibalek ez dupartidurik galdu denboraldi ho-netan eta elgoibartarrek bakarragaldu dute (Ipuruan 68-44 nagu-situ zen Eibarko taldea 1. itzu-lian). Lau partidu gehiago ira-baztea nahikoa izango litzatekeeibartarrak mailaz igotzeko.

Ruibal liderrak bigarren sailkatuabisitatuko du Elgoibarren

BIHAR ARATOSTEKO MOZORROA KENDU ETA ZARAUTZIIRABAZTEN AHALEGINDU beharko da Klub Deportiboko xaketaldea, T. Etxebarriako lokaletan 16.00etatik aurrera jokatuko den7. jardunaldian. Gipuzkoa-ko xake ligako seigarrene-an, Alex Aranzabal izanzen irabazle bakarra, berepartidan Pirc defentsa era-biliz Eugenio de Andrésgaraitzerakoan. Julen Ga-rrok, Edu Olabek eta JonAranak ez zuten zorte be-ra izan.

AZKEN ALDIAN EZ BATAK EZBESTEAK KALERIK EGIN EZDUTENEZ, atzetik datozenak ge-ro eta atzerago geratzen doazsailkapenean. Hori bai, azken jar-dunaldian nahiko larri ibili ziren talde biak euren neurketak irabaz-teko: Koskor 1-0 gailendu zitzaion Caserío XOK taldeari eta Alki-deba, bestalde, 3-2 Tankemans-i. Elurrarengatik atzeratutako jar-dunaldia jokatu zen asteburu honetan eta EzDok-ek eta Durangokerraz irabazi bazuten ere, berdinketak izan ziren nagusi, oso golgutxirekin gainera.

Bihar goizeko 09.00etan jokatuko den Durango-Alkideba neur-keta izango da asteburuko interesgarriena. Etzi ordu berean joka-tuko du Koskor liderrak EzDok-en aurka, Alkidebari ateratzen dionsei puntuko aldeari eusteko asmoz gutxienez.

Koskor vs Alkideba:foball-zaletuarentxapela biren kontua da

Ruibal saskibaloi taldeak aurten izan dituen hiru berrikuntzak.

BEIZAMAKOAK ASTELEHENEAN TO-LOSAN EMANDAKO IKUSKIZUNAerrepikatzea nahiko du domekan eta, bi-nakako txapelketa nagusian, garaipenberria lortzen lagundu Aritz Lasari. PabloBerasaluze eta Albisu izango dituzteaurkari gipuzkoarrek sailkapena zehaz-ten doan honetan eta zeinek joko duen

aurrera erabakitzeko gero eta gertuagogaudenean. Jaialdiarekin hasteko, Rete-gi Bi - Larrinaga eta Apezetxez - MerinoI.a bikoteak arituko dira, nor baino nor.Eta, azken partiduan, Taintak eta Argo-tek osatutako bikotea Mendizabal III.aketa Ladis Galarzak osatutakoaren aurkalehiatuko da, 2. mailako txapelketan.

Peñagarikanok lagunduko dio Lasari Astelenan

Deporreko xakelariek 3-1 galdu zuten

Page 19: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

...eta kitto! 12/II/24795 zkia.

LIDERGOA SENDOTUZETA MAILA ONA ERA-KUTSIZ, Hierros AnetxeEibar Rugbi taldeak 34-17 irabazi zion ZarautzRugbyari Unben eta,emaitza horrekin, seipuntuko aldea jarraitzendio ateratzen AMPO Or-dizia B-ri, azken horrek28-19 irabazi baitzionUribealdeari. Liga erre-gularra amaitzeko jardu-naldi bakarra falta da, hemendik astebetera jokatuko dena (astebu-ru honetan ez dago partidurik). Gero igoera faseari ekingo dioteIsasaren mutilek: lehenengo kanporaketan garaile irtenda, mailazigotzea lortuko zuten eta, bestela, beste aukera bat izango dute,multzoko 1. postuan amaitu dutelako.

19KIROLAK

Del Olmo berehala integratu da Manixen taldean. / FELIX MORQUECHO

Gimnasia erritmikoko eskolartekoentxapelketa bihar Ipuruan

Burgosen irabazteak 3. postuanfinkatuko luke Eibar KE

AZKEN PARTIDUAN ARAN-DINARI SARTUTAKO LAUGOLEK animoak berpiztu dituEibar KE-ko zaletuen arteaneta, baita, ligaren amaieran laulehenen artean sartzeko itxaro-pena ere. Egia bada ere bi golazkar sartu zituela, domekakotaldearen jokoarekin pozik ir-ten zen zaletuen gehiengoaIpuruatik. Azken postuetan da-

goen Burgosi egingo diote bisi-ta bihar Manixen mutilek, orduez-ohikoan (20.15etan hasikoda partidua). Eskozia La Bra-vak, Premier Bidaiekin elkarla-nean, goizeko 10.00etan irten-go den desplazamendua anto-latu du partidua ikusteko. Pre-zioa 18 eurokoa da eta gaureguerdian amaitzen da izenaemateko epea.

EIBARKO TENIS TXAPELKETA IZANGO DA JOKOAN martxoa-ren 4a baino lehen izena ematen dutenen artean. Eibarko Kirol Pa-tronatoak antolatutako torne-oa maila indibidualean joka-tuko da, liga modalitatean, 16urtetik gorako tenislariekin.Ordaindu beharreko kuota 20eurokoa da eta izena emate-ko honako helbide eta telefo-no zenbakietara jo dezaketeinteresatuek: libargutx[email protected] (615-758420) [email protected](635-708128).

Eibarko tenis txapelketan izena emateko aukera

B MAILAKO GIPUZKOAKOESKOLARTEKO TXAPELKE-TAREN 1. FASEA izango dajokoan bihar, goizeko eta arra-tsaldeko saioetan. 10.30etanhasita, alebin eta infantil maile-tako sei klubek jardungo duteeguerdira arte: Ipuruak bi talde

aurkeztuko ditu alebinetan etabat infantiletan. Arratsaldean,berriz, benjaminen txandaizango da 17.00etan hasikodena, tapizaren gainean 23 tal-deetako ordezkarien lana ikus-teko aukera eskainiz. Aukerabikaina ikuskizunaz gozatzeko.

Hierros Anetxek Zarautz bikoiztu zuen

CCAAYYEETTAANNOO MMEENNÁÁRRGGUUEEZZ VVEEGGAARRAAIIII.. uurrtteeuurrrreennaa ((22001100--IIII--2288))

OORRAAIINN DDEELLAA UURRTTEE BBII JJOOAANN BBAAZZIINNEENN EERREE,,GGUURREE BBIIHHOOTTZZEEAANN JJAARRRRAAIITTZZEENN DDUUZZUU..

BBeerree aallddeekkoo MMEEZZAA eeggiinnggoo ddaa oottssaaiillaarreenn 2266aann ((ddoommeekkaa)),, eegguueerrddiikkoo 1122..0000eettaann,, SSAANN AANNDDRREESS ppaarrrrookkiiaann..

ZZuurree eemmaazzttee eettaa sseemmee--aallaabbaakk

Page 20: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

KULTURA20

- Zer da, orokorrean, ikasta-ro honetan eskainiko du-zuena?

Enplegua bilatzeko nolaprestatu edo zer egin azaldu-ko dugu modu orokorrean.Besteak beste, elkarrizketaknola prestatu, oinarrizko curri-culuma nola egin… Gizonen-tzat ere funtzionatuko luketengauzak azalduko ditugu, bai-na nola Emakumeen Nazioar-teko Eguna den, emakumeeibakarrik eskaintzea pentsatudute liburutegikoek. Ikastaro-ak ordu bikoak izango dira,Lanbide eta Infojobs bezalakowebguneak ikusiko ditugu, etagauza puntualak jorratuko di-tugu. Ordu bi ditugunez, nahi-ko gainetik eman beharko du-gu. Horrela, guk hainbat ja-rraibide emango ditugu, geroemakumeek euren kabuz era-bili ditzaten.- Zeintzuk izan daitezke en-plegua interneten bilatzea-ren alde onak?

Alderik onena da gaur egu-nean dena interneten dagoela(edo ia dena). Adibidez, en-presen helbideak han bilatuditzakezu, Lanbideren eskain-tza danak han aurkitzen di-ra… aukera asko dago.- Kontaktu pertsonala, halaere, galdu egiten da.

Bai, lana eskaintzen duena-ren eta eskatzen duenaren ar-tean ez dago lehen zegoenkontaktu hori, baina elkarrizke-tan eman daiteke harremanhori. Horrela izaten da oroko-rrean, izan ere, enpresa asko-tara lan bila bazoaz, curriculu-ma euren helbide elektroniko-ra bidaltzeko esaten dizute.- Alde txarrak zeintzuk izan-go lirateke?

Orain komentatu duguna.Lana eskaintzen duenak ezduela ezagutzen curriculume-an azaltzen den pertsona hori,eta horri jarraitzen diola era-baki bat edo beste hartzeko.- Badago jende asko ez delainternetez gehiegi fidatzen.Fidagarriak dira internetenbitartez lana bilatzeko agen-tziak?

Askotan entzuten dira inter-neten segurtasunari buruzkozalantzak, “nik ez ditut sartukohor nire datuak”, eta abar. Nor-mala da horrelakoak entzutea,baina azaltzen badiezu zerden eta nolabaiteko konfidan-tza ematen badiezu, kontura-tzen dira seguruak direla. Info-jobs, adibidez, jende asko etaaskok erabiltzen du. Lanbiden,bere aldetik, oinatz digitalaematen dizute eta internet bi-tartez dena egin dezakezu.

35. Antzerki Jardunaldien barruan antolatutako giza-irudienerakustaldiak Aratosteekin bat egin zuen Barixaku Erregularrean.Bolivia, Argentina, Venezuela eta Italiatik ailegatu zaizkigu aurtenBartzelonako M.P.C. taldearekin jarduten duten aktoreak, bakoitzapertsonaia berri batekin: Gualberto Marqués zaldi gaineko zenturioierromatarra izan zen, Jorge Balmaseda zentauroa, Karina Valde-rrama guardasolaren anderea, Josefina Vermejo arbola eta eurekinbatera brontzezko beste irudi bat ikusi genuen, Untzagan, eskaile-ra mekanikoen aldamenean.

Giza irudiek Aratosteekin bat eginez

MMaarrttxxooaarreenn 88aann ‘‘EEmmaakkuummeeaarreenn NNaazziiooaarrtteekkoo EEgguunnaa’’ oossppaattzzeenn ddaa,, eettaa JJuuaann SSaann MMaarrtt iinn LLiibbuurruutteegg iiaakk eettaa KKZZGGuunneeaakk eemmaakkuummeeeennttzzaakkoo eennpplleegguuaa bbiillaattzzeekkoo ttaaiilleerrrraaaannttoollaattuu dduuttee.. AAuukkeerraa bbii eeggoonnggoo ddiirraa iikkaassttaarrooaann ppaarrttee--hhaarrttzzeekkoo;; bbaattaa,, mmaarrttxxooaarreenn 11eeaann 1111..0000eettaatt iikk1133..0000eerraa eettaa,, bbeesstteeaa,, 2277aann 1166..0000eettaatt iikk 1188..0000eettaarraa..

“Interneten dena (edo ia)aurkitu dezakegu”

Datorren barixakuan, martsoaren 2an zabalduko dute Topale-kuan Martxoaren 8aren inguruko erakusketa, 19.00etan. Martxo-aren 11ra bitartean ikusgai egongo den erakusketan plastikandiharduten hainbat artista profesional zein zaleturen artelanak ikus-teko aukera izango da, ohiko ordutegian: astegunetan, 19.00etatik21.00etara eta zapatu eta domeketan, berriz, 12.00etatik 14.00eta-ra eta 19.00etatik 21.00etara.

Martxoaren 8aren inguruko erakusketa

LAURA AGUDIÑA (KZ GUNEA):

Gualberto Marqués zenturioi erromatarra. Eskailera mekanikoetan ikuskizuna. / ISABEL HERNANDEZ

Martxoan Bertso Astea ospatuko dute Arrate Kultur Elkartean,ohiko martxari jarraituta: taberna-saioa martxoaren 8an izangoda eta bertan Amaia Agirre eta Julio Soto bertsolariek jardungo du-te. Martxoaren 10rako, berriz, bertso bazkaria antolatu dute Maia-len Lujanbio eta Jon Maiarekin. Bazkarirako txartelak Kultun daudesalgai, 25 eurotan (23 eurotan bazkide direnentzat).

Dena prest Bertso Asteari ekiteko

Page 21: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

...eta kitto! 12/II/24795 zkia.

21KULTURA

ANDOAINEN OTSAILEKO LEHEN ASTEBURUAN JOKATUTA-KO PIANOJOLE GAZTEEN LEHIAKETAN 18 URTETIK BEHE-RAKO 887 pianojolek jardun zuten, tartean Eibartik joandako 47gaztek. Lehiatu ziren eibartarrak Juan Bautista Gisasola MusikaEskolako, Musikum akademiako eta Isabel Laspiurren ikasleak di-ra eta azken horrekin klaseak hartzen dituzten Jorge Lahidalga (12urte) eta Jon Azkune (11 urte) urrezko dominarekin itzuli ziren etxe-ra. Gainera, epaimahaiaren aipamen berezia ere jaso zuten 11-14urte bitartekoen B mailan, 4 eskurako modalitatean, eta lehiaketaagurtzeko kontzertuak joteko aukeratutako 30 bat lagunetako biizan ziren eibartar gazteak.

Urrezko domina Jorge Lahidalga eta Jon Azkune pianojole gazteentzat

KOKEIN TALDEAREN LANIK BERRIENAK EGUN GUTXI BA-RRU IKUSIKO DU ARGIA. "Izan" izenburua ipini diote eibartarrekeuren laugarren diskoa izango denari eta aurkezpenerako lehenkontzertua Ondarroan emango dute martxoaren 10ean, hango Ka-fe Antzokian, Pasaiako Anai Arrebak taldearekin batera eskainikoduten emanaldian. Horren harira, Gaztezulok zozketa antolatu dueta parte hartzen dutenen artean (www.gaztezulo.com helbidean)kontzertura joateko hiru sarrera bikoitz oparituko ditu. Bestalde,diskoa eskuratu nahi duenak interneten, www.kokein.com webgu-nean lana doan jaisteko aukera izango du. Taldekideen berbetan,"gure lanak zerbait gehiago merezi duela uste dutenek donazioaegiteko aukera izango dute webgunean bertan". Formatu fisikoa,berriz, biniloa (12") izango da eta web orrian zein zuzeneko ema-naldietan erosteko aukera izango da.

Kokein-ek Ondarroan joko du

Otsailak 2720.30

Unibertsitatean

Otsailak 2520.30

Unibertsitatean

Otsailak 2920.30 / Coliseoan

Martxoak 117.30/21.00 / Unibertsitatean

Otsailak 2820.30 / Coliseoan

“Hil arte bizi”Txalo ProdukzioakSSAARRAA CCOOZZAARR,, IIKKEERR GGAALLAARRTTZZAA,, JJOOSSEEBBAA UUSSAABBIIAAGGAA

Zer egin zure bikoteak zure lagun hobe-renarekin alde egiten badu? Heriotzazhitz egiten duen komedia, adiskidetazu-naz hitz egiten duen tragedia: lagun tal-de batek aurre egin behar dion tragiko-mediaren aurrean gaude.

“El hombre de al lado”Zuzendaria: MMAARRIIAANNOO CCOOHHNN

DDAANNIIEELL AARRAAOOZZ,, RRAAFFAAEELL SSPPRREEGGEERRBBUULLDD

Egoera larriak eta barregarriak tarteka-tzen dira elkarrizketa eta eszena landuakdituen tragikomedia atsegin eta azkarhonetan, gai garrantzitsuak era umore-tsuan garatuz.

“La apoteosis necia”Cía. El CansancioBBEERRTTOO RROOMMEERROO

Emanaldi komiko honetan, antzezten duenpertsonaiaren bizi-ibilbidearen bitartez,familia, maitasun eta lan esparruko berezorigaitzak ezagutuko ditugu. Begiradasurrealista eta zinikoaren galbahetik pa-satutako eguneroko erreferenteekin.

“Perro que muere”Companhia do ChapitoJJOORRGGEE CCRRUUZZ,, MMAARRTTAA CCEERRQQUUEEIIRRAA

Zehaztasun osoz planteatutakoproposamen honetan, irribarrealgarak izoztu egin daitezke eta,agian, malkoetan bihurtu ere.Elementu absurdo eta makabro-ak erabiliz, umorea da lan guz-tiaren ardatz eta keinua kontaki-zuneko baliabide nagusia.

“Lázaro”Mirage CompañíaMMIIGGUUEELL OOYYAARRZZUUNN,, DDAANNIIEELL GGAALLLLAARRDDOO,,MMIIGGUUEELL PPÉÉRREEZZ

Memoria zatiekin egindakomuntaia da, hiru antzezle etazuzeneko musika nahikoabihurtuz protagonistaren sasoi-ko gizartearen kritika garratzaegiteko. Engainua, pikardia,gosea, azpikeriak, nagusiak,morroiak... dira tartean.

J a r d u n a l d i a kAAnnttzzeerrkkii

Page 22: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

KULTURA22

laburrakKKOONNTTZZEERRTTUUAA KKAARRRRIIKKAANNDomekan 20.30etankontzertua hartuko duKarrika tabernak: "Todoo nada". Aurretik "Pasoa Paso" taldean ibilitakoKike bakarlariak,gitarrarekin lagunduta,malenkoniaz eta letrairaultzailez betetakoabestiak eskainiko ditu.

IIPPUUIINNAAKK AARRAABBIIEERRAAZZDomekan, 17.00etatikaurrera, umeentzat ipuinkontalari saioa eskainikodute arabieraz Portalean(3. pisuko ikastaro gelan),Safa Eibarko EmakumeMusulmanen elkarteakantolatuta. Asmoa hilero,azken domekan horrelakosaioa eskaintzea da.Sarrera librea eta doanizango da.

UUNNTTZZEETTAA EELLGGEETTAANN GGAAUURRGaur 22.30etan hasiko daMarkos Untzeta bakarlarieibartarraren kontzertua,Elgetako Espaloia kafeantzokian. Untzetakaurretik ere ezagutzen dutokia, literatura eskolenaitzakiarekin hanjardundakoa delako, bainaoraingoan bere azken lanazuzenean eskaintzekokontzertua emango du.Sarrerak 5 eurotan daudesalgai (bazkideendako3 eurotan).

EGUAZTENEAN, ANTZERKI JARDUNALDIENIREKIERA EKITALDIAN JASO ZITUZTEN SA-RIAK 27. NARRUZKO ZEZEN lehiaketako ira-bazleek, hitzaldia ematen egon zen Juan CarlosRubio aktorearen eskutik. Epaimahaiak aurreiku-sitako sarietako batzuk eman barik lagatzea era-baki zuen, baina hauek izan dira aurten saria ja-so duten gazteak: antzez-gidoien atalean, euske-raz, Itzioko Dandara Sánchez Pereirak akzesitaeraman du "Super-heroiak" izenburukoarekin etagaztelerazko lehen saria, berriz, ikastetxe berekoAmaia Alberdi Luengok jaso du, "La extraña invi-tación" lanarekin; artikuluetan, euskeraz, akzesi-ta La Salle Azitaingo Ander Curiel Ayusok eramandu eta gaztelerazko lehen saria, 13 urtera arteko-

en artean, lehen saria Itzioko Irene Amarillaren-tzat izan da "Experiencia teatral" lanarengatik etabigarrena ikastetxe bereko Malen IllarramendiBeitiarentzat, "Mucha mierda" lanarengatik; eta17-25 urte bitartekoen mailan lehen saria KoldoCarranzak eskuratu du "El teatro, medio paratransmitir lecciones de vida" lanarengatik.

Itzio nagusi Narruzko Zezen lehiaketan

BIHAR ARRATSALDEAN, 18.00-ETAN IPUIN-KON-TALARI SAIOA HARTUKO DU Juan San Martin libu-rutegiak Zapatuko Ipuinaren programari jarraituta:biharkoan Durangon bizi den Saroa Bikandiren txandaizango. Antolatzaileek diotenez, "urte bi daramatza li-burutegietan ipuinak kontatzen eta bere saioetan oler-kiak eta abestiak ipuinekin tartekatzen joaten da”.

Zapatuko ipuina liburutegian

CIELITO MUSIKA BANDAK III. UDABERRIKO KONTZERTUA ESKAINIKO DU COLISEOAN,12.30etan, txirrindularitzari eskainitako egitarauarekin. Emanaldia "Txirrindularien Txirrina" polkarekin,kontzertua zuzenduko duen Carlos SánchezBarbak Eibarko Txirindularien Elkartearentzatpropio sortutako piezarekin zabalduko dute etajarraian "La Chasse" (J. Strauss), "PerpetuumMobile" (J. Strauss), "The Lonely Goatherd" (P.Royers), "The Typewriter" (L. Anderson), "Poe-ta y Aldeano" (F. Von Suppe), "Trisch Trasch"(J. Strauss) eta "El Galope Infernal" (J. Offen-bach) entzuteko aukera izango da.

Udaberriko kontzertua domekan

Juan Carlos Rubiok hitzaldia emanzuen herenegun. / EKHI BELAR

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoak

�� KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK �� EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK �� HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGG IIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.

ZERBITZU IRAUNKORRA:� 943 201095 Faxa: 943 202564

EMAKUME ETA GIZONM O D A

�� 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7K O N F E K Z I O A K

Page 23: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

23AGENDAllaazzttaannaakkeemmootteenn......

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

...eta kitto! 12/II/24795 zkia.

Zorionak, UNAItxo!!!,bixar urte bi betekodozuz-eta. Muxuhaundi-haundi bataitatxoren etaamatxoren partez.

Zorionak, NAIA, lauurte bete dozuz-eta.Muxu haundi batfamelixaren partez.

Zorionak, LARRI! Gaurzenbat egitten dozuz,36 ala 63, eh? EibarkoTxirrindulari Elkartiareneta, batez be, Joxerenpartez, besarkada bat.

Zorionak, MIREN,zure lehelengo urtiabetetzerakuan. AhiztaArrate, lehengusu Aitana eta Pello eta famelixaren partez.

Zorionak, NAHIA, atzosei urte bete zenduazen-eta. Baitta zure nebaUNAIri be, hillaren 7xanbere eguna izan zalako.Etxekuen partez.

Zorionak, IKER,gure etxeko “mi niñobonito”, bi urte beteeta mutil haundixaegin zarelako. Muxuasko famelixaren partez.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK- Maria Agirresarobe Mora. ......

2012-II-12.- Jon Cortina Mendoza.

2012-II-13.- Maddi Lanas Valenciaga. ......

2012-II-13.- Leire González Ruiz.

2012-II-15.- Markel Sastre Martín.

2012-II-16.

Zorionak, IRAIDE, zurebigarren urtebetetzian.Muxu haundi bat tioJavi eta tia Iraiarenpartez.

(1 ARETOAN)24an: 22.3025ean: 19.45, 22.3026an: 20.0027an: 20.30

(2 ARETOAN)24an: 22.3025ean: 19.45, 22.3026an: 20.0027an: 20.30

(ANTZOKIAN)24an: 22.3025ean: 19.45, 22.3026an: 20.0027an: 20.30

””NNoo tteennggaass mmiieeddoo......””Zuzendaria: TTrrooyy NNiixxeeyy

””EEll iinnvviittaaddoo””Zuzendaria: DDaanniieell EEssppiinnoossaa

””BBaajjoo aammeennaazzaa””Zuzendaria: JJooeell SScchhuummaacchheerr

zziinneeaaCCoolliisseeooaann

Zorionak, IRENE,martitzenian zazpiurte beteko dozuz-eta.Muxu haundi batetxekuen partez.

Zorionak, UNAI,domekan hiru urtebeteko dozuzelako.Etxekuen partez.

Zorionak, TIO JAVIER, zureurtebetetzian. Famelixa guztiareneta, batez be, bere hirugarrenhillabetian EMMAren partez.

Zorionak, amama!!! Asko maitte zaittugu. Zure famelixaren partez.

- Jose Luis Alegría Martínez. 82 urte. 2012-II-16.- Luis Zendoia Mendizabal. 81 urte. 2012-II-16.- Jose Luis Labiano Uribarri. 87 urte. 2012-II-17.- Jesus Egia Orbea. 82 urte. 2012-II-19.- Juan Herrera García. 61 urte. 2012-II-20.- Agustina Elorza Gallastegi. 91 urte. 2012-II-20.- Juana Legarra Garetxana. 87 urte. 2012-II-21.- Eusebia Azkargorta Errasti. 91 urte. 2012-II-21.- Fausto Morgado Lópezi. 64 urte. 2012-II-22.

Zorionak, MAIALENBilbao, astelehenianzazpi urte egingodozuz-eta. Muxu haundi bat famelixarenpartez.

Zorionak,NAROA,aurreko domekanzortzi urte eginzenduazen-eta.Zure amafamelixaren partez.

Page 24: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

AGENDA24

hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 24NNEEGGUUKKOOMMEERRKKEEAALLDDIIAA1100..0000..-- EibarMerkataritza Gune Irekiakantolatutako azoka,eskaintza bereziekin. ToribioEtxebarria kalean.

EEDDUUKKIIOONNTTZZIIAAKK1166..3300..-- Biohondakinakjasotzeko edukiontziarenmaterialaren erabilerareninguruko azalpenak ematekoteknikaria. Portalean.

AARRIIEESSFruta gehiago eta grasa gutxiagojatea komeni zaizu. Ez da itxurakontua bakarrik; osasun kontuada gehiago. Luzera igarriko duzu.

TTAAUURRUUSSBizi duzun egoera nahiko kaskarradela badirudi ere, tinko eta indartsujarraituko duzu. Etorkizunean askolagunduko dizu bizipen honek.

GGEEMMIINNIINoiz kenduko duzu Aratosteetakokoko-jantzia? Akabo, eh! Zurebenetako irudia eman behar duzuorain, ez zure pertsonaiarena.

CCAANNCCEERREzin izango duzu ile-hori huraburutik kendu. Aurpegia, begiak...baina batez ere ileak txundituta lagazaitu eta tontotuta ibiliko zara.

LLEEOOJakin dezala ez duela zure beharrik;gai zarela zure burua zaintzeko.Askotan gutxietsi egiten zaitu etahorrelakorik ezin duzu onartu.

VVIIRRGGOOOndo pasatu zenuen Aratosteetan,baina hobeto pasatuko duzu asteburuhonetan, gutxien espero duzunean.Ezusteko polita jasoko duzu!

LLIIBBRRAAAste nahiko aspergarria pasatukoduzu, gehienbat ez duzulako ezeregiteko gogorik izango. Ea norbaitekzerbait egitera animatzen zaituen!

SSCCOORRPPIIUUSSLan ederra egin zuen Cupidokotsailaren 14an, ezta? Kolore bizizikusten duzu bizitza orain, ahoanirrifarrea begibistan duzula.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSSBizkarreko mina izango duzudomekatik aurrera: postura txarrakeragindakoa izango da. Aulkian ondojartzen ikasi beharko zenuke.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSSOscar sariak egun gutxi barrubanatuko dira eta, zu nominatutaez bazaude ere, erakutsi duzuaktuaziorako dohaiak dituzula.

AAQQUUAARRIIUUSSBizitzan duzuna zeinen gutxibaloratzen duzun konturatuko zara.Tristea da, baina beti gertatu beharda zerbait horretaz ohartzeko.

PPIISSCCIISSEz da normala beti puntual heltzeatoki guztietara; oraindik arraroagoada zu bezala, beti berandu iristea.Ordularia atzeratuta daukazu?

Eguaztena 29TTAAIILLEERRRRAA1100..0000..-- "Lana etaikasketak atzerrian" (3 ordu).Portalean (aldez aurretikizena eman behar da,943820180 telefonozenbakian,[email protected] edowww.lanbide.net helbidean).

HHIITTZZAALLDDIIAAUURRKKEEZZPPEENNAA1199..0000..-- "Herrira"mugimendua aurkeztekohitzaldia, Nagore Garciareneskutik (Egin DezagunBidea). Portalean.

AANNTTZZEERRKKIIJJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK2200..3300..-- "Lázaro", MirageCompañía de Teatro.Coliseoan. Sarrera: 11 euro.

9 2 74 8 2 6

2 15 9 1

6 1 8 38 4 2

4 34 9 3 7

3 6 8 AAUURRRREEKKOOAARREENN EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

SSUUDDOOKKUUAA

Eguena 1IIKKAASSTTEENN1100..0000..-- "Izpiritualitatea",Xabier Andonegiren eskutik.Armeria Eskolan.

AANNTTZZEERRKKIIJJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK1177..3300 eettaa 2211..0000..--Zinea: "El hombre de allado". Hezkuntza Esparruan.Sarrera: Euro bi.

Zapatua 25EEDDUUKKIIOONNTTZZIIAAKK1100..0000..-- Biohondakinakjasotzeko edukiontziarenmaterialaren erabilerareninguruko azalpenak ematekoteknikaria. Portalean.

IIPPUUIINN KKOONNTTAALLAARRIIAA1188..0000..-- Saroa Bikandiipuin-kontalariaren saioa(3 urtetik gorakoendako).Juan San MartinLiburutegian.

AANNTTZZEERRKKIIJJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK2200..3300..--20.30.- "Hil arte bizi", TxaloProdukzioak. HezkuntzaEsparruan. Sarrera 11 euro.

Astelehena 27AANNTTZZEERRKKIIJJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK2200..3300..-- "La apoteosisnecia", El Cansancio.Hezkuntza Esparruan.Sarrera 15 euro.

Martitzena 28IIKKAASSTTEENN1100..0000..-- "Artxibategienistorioak", Yolanda Ruizeneskutik. Armeria Eskolan.

BBAATTZZAARR IIRREEKKIIAA1199..0000..-- Bildu Eibarrekdeitutako batzar irekia.Portalean (ikastaro gelan).

AANNTTZZEERRKKIIJJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK2200..3300..-- "Perro que muereno ladra", Companhia doChapitô. Coliseoan. Sarrera11 euro.

IIPPUUIINN--KKOONNTTAALLAARRIIAAAARRAABBIIEERRAAZZ1177..0000..-- Haurrentzakoipuin kontalari saioa, SafaEibarko EmakumeMusulmanen elkarteareneskutik. Portalean (3. pisukoikastaro gelan).

KKOONNTTZZEERRTTUUAA2200..3300..-- Todo o Nada,Kike bakarlariaren taldeak“Tierra del aire” aurkeztukodu. Karrika tabernan.

Domeka 26KKOONNTTZZEERRTTUUAA1122..3300..-- III. UdaberrikoKontzertua, Cielito MusikaBandaren eskutik,txirrindularitza girokopiezekin. Coliseoan.

Page 25: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

...eta kitto! 12/II/24795 zkia.

eerraakkuusskkeettaakk– Otsailaren 29ra arteMIGUEL QUIRÓSen argazki erakusketa.El Ambigú tabernan.MARIAN ARETXABALAren argazki erakusketa.Portalea tabernan.JOSE VILAren argazki erakusketa.Debako Turismo Bulegoan.– Martxoaren 2ra arteALEX JIMÉNEZen“Itsasoaren istorioak”.Untzagako Jubilatu Etxean.

– Martxoaren 4ra arte“HIPERASIA”. Portalean.

25AGENDA

SSOOSS ddeeiiaakk ................................................111122PPeeggoorraa ..........................................................001100UUddaalleettxxeeaa ..................994433 7700 8844 0000PPoorrttaalleeaa ........................994433 7700 8844 3399UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433 2200 1155 2255MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433 7700 0077 9999DDeebbeeggeessaa....................994433 8822 0011 1100KKIIUUBB ..................................994433 2200 3388 4433EEppaaiitteeggiiaa ....................994433 0033 3344 0000IIbbeerrddrroollaa ....................990011 2200 2200 2200NNaattuurrggaass ......................990022 1122 3344 5566DDYYAA LLaarrrriiaallddiiaakk..994433 4466 4466 2222GGuurruuttzzee GGoorrrriiaa....994433 2222 2222 2222MMeennddaarroo oosspp.. ........994433 0033 2288 0000AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433 0033 2255 0000TToorrrreekkuuaa ......................994433 0033 2266 5500EErrrreeppiiddeeaakk ................990022 1111 2200 8888EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433 5533 1177 0000EEuusskkoo TTrreenn ..............990022 5544 3322 1100PPeessaa ..................................990022 1100 1122 1100TTaaxxiiaakk..............................994433 2200 3300 7711..................................................994433 2200 1133 2255AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299 1144 1188 7744AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500 2266 5599 6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR.. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Lanegu-nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR.. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR.. La-neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.30. Zapa-tuak: 14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--EEIIBBAARR.. Egunero: 16.00.Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--BBAARR.. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30. EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR.. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-negunak: baita 05.47 eta 06.47. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Egunero: 06.57eta-tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.

tren ordutegiak

lleehhiiaakkeettaakk– PPoorrttaaddaa lleehhiiaakkeettaa..XXIX. Día das Letras Galegas egitaraurako azala aukeratzeko lehiaketa. Informazioa eta lanakaurkeztea: OOtt ssaaiillaarreenn 2288rraa aa rr ttee,, As Burgas Galiziako Etxean (Urkizu, 11 behean).

– BBeerrbbaa LLeehhiiaakkeettaa..Gaia: Eibar herria egokien definitzen duen berba. Informazioa eta lanak entregatzea:MMaarr ttxx ooaarreenn 22rraa aa rr ttee, Udal Euskaltegian, AEK-n edo www.eibarko-euskara.com webgunean.

– EEgguueenn ZZuurrii AArrggaazzkkii LLeehhiiaakkeettaa..Lanak entregatzea eta informazioa: MMaarr ttxx ooaarreenn 2200rraa aarr ttee, Arrate Kultur Elkartean.

ffaarrmmaazziiaakk2244,, bbaarriixxaakkuuaaEGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)2255,, zzaappaattuuaaEGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)2266,, ddoommeekkaaEGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)2277,, aasstteelleehheennaaEGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)GAUEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)2288,, mmaarrttiittzzeennaaEGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)GAUEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)2299,, eegguuaazztteennaaEGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)11,, eegguueennaaEGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)22,, bbaarriixxaakkuuaaEGUNEZ IIrraauunnddeeggii (Sostoatarren, 10)GAUEZ IIrraauunnddeeggii (Sostoatarren, 10)

iikkaassttaarrooaakk– UUrr--ssoorroossppeenn eettaa bbiirrzziikkllaattzzee iikkaassttaarrooaa..OOttssaaiillaarr eenn 2255eett iikk aauu rr rreerraa, Ipurua kiroldegian. Izen-ematea eta informazioa: Eibar-Ermuako GurutzeGorrian, 943176248 edo 659464241 telefonoetan.

– SSuukkaallddaarriittzzaa eenneerrggeettiikkooaa eettaa mmaakkrroobbiioottiikkaa..MMaarr tt xx ooaarreenn 33 eettaa 44aann, 10.00etatik 12.30etaraeta mm aarr ttxx ooaarreenn 66,, 1133,, 2200 eettaa 2277aann, 19.00etatik21.30etara. Izen-ematea eta informazioa:Azataporrua elkartean (Juan Gisasola kalean),eguaztenetan 17.00etatik 20.00etara.

– LLeehheenn SSoorroossppeenn eettaa SSoorroossllee iikkaassttaarrooaa..MMaarr tt xx ooaarreenn 33tt iikk 2244rraa, zapatuetan, 09.00etatik13.30etara eta 15.30etatik 19.30etara, DYAkoEibarko ordezkaritzan (Pagaegi, 5 behean). Izen-ematea eta informazioa: 943464622 telefonoanedo www.dyagipuzkoa.com helbidean.

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

Page 26: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

1. Etxebizitza

– Neska arduratsua eskaintzen dagarbiketak egiteko, sukalde-lagun-tzaile edo kamarera jarduteko etanagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 692-332871 eta 943-257815.– Mutil arduratsua eskaintzen danagusiak zaintzeko, sukalde-la-guntzaile moduan eta kamarerojarduteko. Tel. 615-720384 eta943-257815.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeak garbitzeko.Tel. 617-571210.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko. Tel. 650-152866.– Jostuna eskaintzen da jostungin-tzan lan egiteko, igeltsero eta elek-trizista moduan eta kamarero jar-duteko. Esperientzia. Tel. 689-286167.– Batxilergoko neska eskaintzenda umeak zaintzeko. Tel. 622-824468.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Orduka, jor-nada erdiz eta baita gauez ere. Tel.618-052967.– Neska euskalduna eskaintzen daileapaintzaile moduan (esperien-tzia) eta beste edozein lanetarako.Tel. 622-383696.– Emakumea eskaintzen da etxekolanak egiteko eta umeak edo na-gusiak zaintzeko. Orduka. Tel.695-804895.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko eta garbiketak egi-teko. Tel. 636-423493.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxekolanak egiteko. Tel. 677-689227. Ai-tziber.– Emakumea eskaintzen da etxekolanak egiteko eta umeak edo na-gusiak zaintzeko. Esperientzia.Tel. 666-986611.– Emakumea eskaintzen da etxekolanak egiteko eta nagusiak zain-tzeko. Interna. Tel. 674-027961.– Emakume arduratsua eskaintzenda nagusiak edo umeak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Esperien-tzia eta erreferentziak. Tel. 633-150376.

– Ohe artikulatu bi (0ʼ80) salgai.Gutxi erabilitakoak eta egoera one-an. Izarak oparitzen dira. Tel. 615-781238.– Bikiendako kotxe-silla salgai, ka-pazo bat eta bi aulkitxorekin. Iaerabili gabe. 400 euro. Tel. 629-326067.– Babyjorn umeendako motxilasalgai. Berria. 60 euro. Tel. 600-466573.

6. Denetarik6.1. Salgai

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,

12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA2.1. Salgai

3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan

4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak

3. Lokalak

1.1. Salgai– Pisua salgai Soraluzen, Zeletakalean. 3 logela, sukalde-jangelaeta komuna. Ganbara eta kalefak-zioa. Eguzkitsua. Sartzeko mo-duan eta altzari berriekin. Garajeaaukeran, pegora ondoan. 135.000euro. Tel. 696-658413 eta 626-666919.– Pisua salgai Amañako plazole-tan. 2 gela, egongela, sukaldea,komuna eta ganbara. Dena kanpo-ra begira. 125.000 euro. Tel. 685-728995.– Eibarko Txikito kalean pisua sal-gai. 2 logela, egongela, sukaldeaeta komuna. Igogailua. 150.000euro. Tel. 672-622774.

1.2. Errentan– Esteponan (Málaga) pisua aloka-gai, kaia eta hondartzaren ondoan.3 logela, egongela, komun bi etaterraza (itsasora). Dena kanporaeta jantzita, elektrogailu eta ohe-arroparekin. Tel. 945-621015 eta645-728317.– Pisua hartuko nuke alokairuanEibarren. Tel. 618-734000.

12/II/24 ...eta kitto!795 zkia.

– Mutil arduratsua eskaintzen danagusiak zaintzeko. Ordutegi za-bala. Esperientzia eta erreferen-tziak. Tel. 683-463499.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko. Tel. 675-421933.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko orduka eta gauez. Tel.648-143804.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko. Tel. 638-515953.– Emakumea eskaintzen da gaueznagusiak zaintzeko. Tel. 638-515953.–– Emakumea eskaintzen da na-gusiak zaintzeko eta etxeko lane-tarako. Tel. 630-365137. Elena.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbike-tak egiteko. Tel. 943-567034 eta659-037882.– Mutila eskaintzen da kamarerojarduteko, pintore moduan edogarbiketak egiteko. Tel. 943-567034 eta 659-037882.– Emakumea eskaintzen da edo-zein lanetarako. Tel. 662-012834.– Emakumea eskaintzen da edo-zein lanetarako. Tel. 632-236564.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 679-912841.– Emakumea eskaintzen da ordu-ka nagusiak edo umeak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Baita aste-buruetan ere. Tel. 698-632922.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta baserrian lan egite-ko. Autoarekin. Tel. 632-798768.– Neska eskaintzen da sukalde-la-guntzaile moduan, etxeak garbi-tzeko eta umeak zaintzeko. Tel.674-691381.– Mutil arduratsua eskaintzen dakamarero eta zaintzaile jarduteko.Esperientzia. Tel. 692-332871 eta943-257815.– Neska eskaintzen da kamarerajarduteko, odontologia-laguntzailemoduan eta nagusiak edo umeakzaintzeko. Tel. 638-002368. Kely.– Mutila eskaintzen da kamarerojarduteko, garbiketak egiteko etanagusiak zaintzeko. Tel. 675-377021 eta 657-395980.

– Asua-Errekan (Urkizu) garajeasalgai. Sarrera onarekin, erosoaeta azkarra sartzeko. Tel. 670-793312.– Lokala salgai Ubitxa behean. Tel.617-688311. Maria.

3.1. Salgai

– Gorbeia arrazako ardi-txakurku-meak oparitzen ditut (ar eta emebina). Tel. 943-203205.– Bikiendako aulki euritakoa opari-tzen da. Tel. 669-208763.

6.4. Bestelakoak

4. Lana4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak edo umeakzaintzeko. Baita asteburuetan ere.Tel. 646-778839.– Neska eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak edo umeakzaintzeko. Baita asteburuetan ere.Tel. 634-887814.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Orduka. Tel. 690-134485.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 626-052165.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 646-464300.

5. Irakaskuntza

– Ingelesezko irakaslea behar dagazte bati klaseak emateko. Tel.639-136266.

5.1. Eskaerak

– Border Collie arrazako txakurradesagertu zen, orain dela ia bi hila-bete, Azitain inguruan. 3 urte ditu,zuria eta beltza da eta eskumakobelarria jausita dauka. Ikusten ba-duzue, deitu. 1.000 eurorekin sari-tuko da Tel. 629-588627.

6.3. Galdu/Aurkitu– Asua-Errekan garaje txikia aloka-gai. Prezio onean. Tel. 652-700919eta 666-845249.– Ileapaindegia alokagai, arazopertsonalarengatik. Oso merke.Tel. 667-806737.

3.2. Errentan

– Ingeniari kimikoak klase partiku-larrak ematen ditu: LH, DBH etaBatxilergoa. Tel. 628-665220.– Marrazketa titulatuak pintura etamarrazketa eskolak ematen ditu.Tel. 666-449559.– Batxilergoko neska batek klasepartikularrak ematen ditu. Tel. 622-824468.

5.2. Eskaintzak

– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko. Tel. 648-873547.Socorro.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak edo umeak zaintzeko eta gar-biketa lanetarako. Tel. 659-080186.

Page 27: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

LLLL aaaa ssss eeee rrrr ffff oooo tttt oooo dddd eeee pppp iiii llll aaaa zzzz iiii oooo aaaa

CAPICAPI GGGG oooo rrrr ppppuuuu tttt zzzz tttt rrrr aaaa tttt aaaa mmmm eeee nnnn dddd uuuu aaaa kkkk

masajea OOPPAARRIIssaaiiooaa 3355 eeuurroo

Bidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547

-- KKOOIIPPEE GGUUTTXXIITTZZEEAA -- ZZEELLUULLIITTIISS GGUUTTXXIITTZZEEAA-- AAZZAALL IINNDDAARRTTZZEEAA09.00-13.00 / 14.30-20.00 Zapatuetan: 09.00-13.00

lehen orain

AAAA uuuu rrrr pppp eeee gggg iiii tttt rrrr aaaa tttt aaaa mmmm eeee nnnn dddd uuuu aaaa kkkkBBeerreehhaallaakkoo eerraaggiinnaa dduueennGGAAZZTTEETTZZEETTRRAATTAAMMEENNDDUUAA

-- KKOOIIPPEE GGUUTTXXIITTZZEEAA -- ZZEELLUULLIITTIISS GGUUTTXXIITTZZEEAA-- AAZZAALL IINNDDAARRTTZZEEAA

ezpaina .............................. 10 €begitartea............................. 10 €kokotsa / patillak ........................ 30 €besapeak ...................................... 35 €izterrondoak ................................. 40 €izterrondoak sartuta .....................50 €izterrondoak + besapeak ............ 70 €alba lerroa .................................... 15 €hanka erdiak ................................ 70 €

hanka erdiak + izterrondoak .. 100 €hanka osoak ..................... 120 €hanka osoak + izterrondoak .. 150 €besoak ................................ 70 €bularra + sabelaldea .......... 65 €bizkarra + lunbarra ............. 65 €sorbaldak ............................ 35 €ipurmasailekoak ................ 35 €

RRRR aaaa dddd iiii oooo ffff rrrr eeee kkkk uuuu eeee nnnn tttt zzzz iiii aaaa

GGEELL AATTZZAAZZKKAALLAAKKMMIIKKRROOPPIIGGMMEENNTTAAZZIIOOAA

BBEETTIILLEE LLUUZZAAPPEENNAAKKMMAASSAAJJEEAAKK ((OOSSTTEEOOPPAATTIIAA))

SSEENNDDOOTTZZEE TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK aauurrppeeggiiaann eettaa ggoorrppuuttzzeeaann::BBEESSOOAAKK

lleehheenn oorraaiinn

EESSTTRRIIAAKK

lleehheenn oorraaiinn

KKKK aaaa bbbb iiii tttt aaaa zzzz iiii oooo aaaa

ZZIIMMUURRRRAAKK((BBEEGGII EETTAA AAHHOO IINNGGUURRUUAAKK))

5 s a i o r a k o B O N OA

zerbitzua

itzulpentzutzu

tzu...eta kitto!-ren

EERRAA GGUUZZ

TTIIEETTAAKKOO

TTEESSTTUUAA

KK

IITTZZUULLTTZZ

EENN

DDIITTUUGGUU,,

eeuusskkaarr

aattiikk

ggaazztteellee

rraarraa,,

ggaazztteellee

rraattiikk

eeuusskkaarr

aarr aa,,

eettaa iinngg

eelleesseettiikk

eeuusskkaarr

aarraa..

– Urte askotako ESPERIENTZIA dugu.

– Bezeroaren beharretara EGOKITUko gara.

[email protected]

Page 28: kitto! · lian, 20.00ak Karte. Egun biko iraupena eukiko daben azo - kan parte hartzen diharduen 21 dendak eskintza berezixak etara dittue kalera, merkealdi- ... tia Orbeako denda

HH ee rr rr ii aa rr ee nn ee rr dd ii aa nn bb ii zz ii ,,ii nn gg uu rr uu aa nn nn aa hh ii kk oo tt oo kk ii rr ee kk ii nn

TTeell.. 994433 2200 1122 1133Ibai Ondo Inmobiliaria Bidebarrieta kalea, 24 www.errekatxu.com

22.. FFaasseekkoo aazzkkeenn eettxxeebbiizziittzzaakk ssaallggaaii

B i z i e r a b e r r i b a t

EibarrenBi z i e r a b e r r i b a t

ETXEBIZITZAK GARAJE PLAZAK LOKAL KOMERTZIALAK

Sarrerak Bidebarrieta eta Bista Eder-etikGG aa rr aa jj ee ii tt xx ii aa kk 22 55 .. 00 0000€€-- tt ii kk