La Semana Santa en España La Semana Santa en ... Semana Santa, en...La Semana Santa en EspañaLa...

of 20/20
La La La La Semana Santa en España Semana Santa en España Semana Santa en España Semana Santa en España Demetrio E. Brisset Demetrio E. Brisset Demetrio E. Brisset Demetrio E. Brisset Rito, música y escena en Rito, música y escena en Rito, música y escena en Rito, música y escena en Semana Santa Semana Santa Semana Santa Semana Santa (N. Albaladejo, N. Albaladejo, N. Albaladejo, N. Albaladejo, coord coord coord coord.) .) .) .) Centro de Estudios y Actividades Centro de Estudios y Actividades Centro de Estudios y Actividades Centro de Estudios y Actividades Culturales, Comunidad de Madrid, Culturales, Comunidad de Madrid, Culturales, Comunidad de Madrid, Culturales, Comunidad de Madrid, 1994, pp. 7 1994, pp. 7 1994, pp. 7 1994, pp. 7-18. 18. 18. 18.
 • date post

  13-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  28
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of La Semana Santa en España La Semana Santa en ... Semana Santa, en...La Semana Santa en EspañaLa...

 • La La La La Semana Santa en EspañaSemana Santa en EspañaSemana Santa en EspañaSemana Santa en España

  Demetrio E. BrissetDemetrio E. BrissetDemetrio E. BrissetDemetrio E. Brisset

  Rito, música y escena en Rito, música y escena en Rito, música y escena en Rito, música y escena en

  Semana SantaSemana SantaSemana SantaSemana Santa

  ((((N. Albaladejo,N. Albaladejo,N. Albaladejo,N. Albaladejo, coordcoordcoordcoord.) .) .) .)

  Centro de Estudios y Actividades Centro de Estudios y Actividades Centro de Estudios y Actividades Centro de Estudios y Actividades Culturales, Comunidad de Madrid, Culturales, Comunidad de Madrid, Culturales, Comunidad de Madrid, Culturales, Comunidad de Madrid, 1994, pp. 71994, pp. 71994, pp. 71994, pp. 7----18.18.18.18.

  DemetrioTexto escrito a máquinaGIIAC (UCM / UMA)

  DemetrioTexto escrito a máquina

  DemetrioTexto escrito a máquina

 • zeu!!cl\ zougullf sollc3 'c:S3]VUOIMJ S]CVOI^]I3V ¡, SOICNJS] ]C O¿]IN]J T¡C ]JN]U]3

  soulrD6Dj/{ D3D^D¡33 ugum¿l C:ouxfssNoSlSl^

  zeIC ful4e^¡ssrl ourucf o:o¿ttftsNo3

  'pllpoy{ ep pppunulo3 DT op Drn}ln3 Á ugtcocnpXep oqefesuo3 DI op saprn]Tnf, sepou^ncv L sorcnpS op o4ueJ 1e tod opna¡oel opIS pq plqo D]sl

  0-8980-t9n-ü8 :'N'g'S'l

  166I-IZ0LZ Yr¡ :pbe1 oltsgdeq

  'plrpDy{ ep pogrinulo3 o1 ep oluetdrul:Nglsl¿ldl l

  'v.s ,solxeJ Jf,l/{

  :vJlJy¿r3 N9r3f,0COUd .{ ON]STC

  zo]!uo8 ollnxS

  JV¡IJ Iep lDrnlln3 u9rco6ffe,ru1 o sorpnlsl ep olueulcpcdeqV3IN3]J VISN]TSISV

  'ugureqxl o[epn¡nq¡y V oUoqIoN: NOISIA¿]]dOS A NO]f, VN]C¿]OO3

  .t

  .¡;3

  ,.i5'.:

  ii,r*.{

  il

  :n

  i;!

  q-l

  'i:,¡

  'n

 • f p lo oo.e.oxeor o -o.-f_ ilm-fe o ¡ .o..Eo¡.ooi_. u eo .o0¡- - oD;¿ éa¡ oj l¡!ürluou¡ 11 ü¿ op¡x39üá' Dtlloairs és a¡b itrnp¡rrl¡ D ¡qffsnqr oiqand E z

  solp lap auanlll ¡uo,,lsDd DI ¡r4oqüns Flpcd érrb orol un D (DsIIu]m as o63n1 e]üeaoln nqD¡c:€p as artr Dl u3.o. e, o.) ep o_ .d . oLf sr. m.o.. oo-o uo_ oorloopqr--o 1É eD elni o-D..m e.eltlDe,.¡c eop_o. o. o o..coooo¡ooo1rl .o "n- popn-6o .D Du¡L¡ s¡l ap r:¡rqDlodsap anir p ,l¿¡ Jép uqDD¡Iürnq ¡,i rD6nt Dlue: ugrqrl¡rJ srqqa¡{l sDl ¡ soDlIa 'or:¡]g3o IAp SDisUslOl SDI arqos IOS Fp SOQ IAp DUOJ¡L¡. DsLtuI Ol DqDtOlllALUAi 35 UglaDarJ Dl ap nuéod o r¡5 ],¡unüJ I¿p IDr:rrr u9pDsllluaasé DI uo3 opum¡suÉl ow I¿p oDrDlu ulp ouu utLlJ ltuw-r q, elJlovo

  o, É uolo e . o.pal¡, .o -r¡_o io"d olrf, uo¡ 'Dra¡¡luüd or3¡oü1¡¡e pr alualltopDunrctd¡ epucds¿xo, an¡ ¡qsTN ép séur lép snpoo:-.o ot .e -cl¡.q.e: e o e \ol,rdepo. n ¡o l]_ ouo-o¡goop0r¡o

  '-D00 el].ou o l^¡rn"F^.co_o u.o.6olo. . ¡Ii-!r DrJo¡qpg opl¡anJ scrtr orr:uerdns oll¡o3 alurlr¡I n glpaans )lnp¡¡t"il sclpDao sol tcd opDpo rdi o opo-e epoo ll_Dooje o. e. .e..o o oer¡{

  _e ooo ooo I tD5.oo06

  'aluarrrpnlrD D]rJnsar tr aianlu a¡¡ solp u¡^of Ié¡ au¿üms cdlolord 'znrlr,irDl /1 Dfaruop Dr:n

  ^ oú. !..1! c Lu!u! ! tud ! J !.u1 !.1v. ¡É e !o¡ Jew

  el .... L et e l' nlqr ^ A..oDDÜlo o o on-DIo éo, ¿ o;ll ?or1 trJro.]1 ¿r--¡l oulr ..5.^o. oÓ LD.eolr o e¡.es¡úlll, mpoq s¡J ¿p IDnIIJ uqIJDlftLIr D¡ Joci o¡éns iap p¡p¡¡li¡ai D¡ ¡rfi¡as¡ ¡)q.olüéli¡f és ( f D00-c z DrJDrl) oJrtslJrp3ro opoqed ns ue Duaurns ua é¡¡ ülllua_LLlnJop sou soJ&loé¡¡rDoo¿rfla I-oryt o o e¡¡-o - _eo crce tr]eo o.o d bo

  -

  soNv9 vdstJNfoSSxad

  salmllol so]uéLLI¿ló ép oli)r:r:I!u üerq Dr¡¡p3] ú]].ias_JoJ as alÚ snl 3p selD¡]rr sD¡ert s¿pirDrn uolorqale, as ugraar.fl\b ac sollFq sof¡!!!¡ sol ¿p soLIJ¡uj ua saroJ nJ¡JjD

  .o _o_ uo ,{u[l- ]¡ ta D- 'trr¿-rlo!c!a|:ie ns ap I ¡qos sop üar\oi L¡¡ cu3nur cré o!¡r DpoJ sorü9lsrqaId FlopD¡qF¡o3!tr1 sole,..0 ouo opp r.p .!..o. o o Doo oorl e no ooÓcÚro u .o e o0 '1 .ppop q-e oo.ou-l] o .m p..rDÓ e - j elD¡e- o 1]1 6 oo

  -ualdsa ap ouar3uoJ slrDraqnxé rm u¡ 'sa;clr tr sD{cq lrDlolc ieÍri¡p rc{l srl\nl sDl.{ sé¡lose.o.opo _epo. oo.+[cd- rJ

  ^ o... o 0o'.uJ o o o D¡1

  oo Rir.oo.. o é "df. o "lD -o.o.o-oolo._cd o 0lo .. m.o. oo-.llocolusruDrtsri¡ lap ropDpunj lap . ugijra-unse.¡ /i alLnllrr Dl ép ugl3cror:Ll3r:Lruor Dl ol¡)pu¿Í

  o-o ) eo D-¡ruo.ooe.e. .. o o Do e o.e^J] n.oeoo JoL,'¡¡ Do o .E'r¡

  r€l,'!W r-o ilYl]rs¿,x,uN¡iro)Jr¿lJ úr eru J u,r+oue(l

  vNvdstNg vJNvs vMvwxsw

 • 1 t. o .nr ^ ot d. l\4m¡r-¿ ..^ñ/\mñ¡d n ñrfó¡Án ñ . m;.o¡o ¡o ^ ¡n¡

  drv¡xdcldes de los scniucr¡rcs vecrrlog que hobicn sido cong[egodos en Bobl]orno, ero llevddo o io co¡c de ic iresi1, unc caEncrs slrbteróreo en lcrs adueros de lo ciuddd, en io qua ou'ronte tres díos debio residn Mord|l snüóiicdmente en el rerio cie ios muedos iuchcndooLroo.. boomdo dor-é o o..é_ oc.o-o-om p.o o.é

  semodo por medro de pcsrtomuncs, rgJol que su aosiedo¡ r,'lctono y resLrrección (3)¿ Al ..1Á ñ^rl^ rl.c'am ^h^ ^lam. m.nt rooo d. aJoo.o vo oajf )oo o o.ooo.o.on¿ o

  censión o los clelos Alli se escenficc¡ú: Iuego los cerenonics de lo entorxxocró]] o corono.Á. l. 1r¡. ¡ ¡.^ ñf^.^.¡al¡ .¡lw^ n¡rñ; -a.am¡.oo.¿

  seollcf luese prosleloV .o "Dr¡d o oó . .o a .oo.-A¡ N ol : D '{ o

  a).p. .F.ñ. Il.m l,Á¡ a¡ al^ hh^ f. l^ma,alÚt d h ¡^^ñr En;mo¡

  - n.d c!0 o o.cr ".o:q.o q. é{:lo cé.oolro - oo.ooD-o._.oco.oéo.o,.¡r¡d¡ ü lr ñ,,a,rÁ

  úno de lo ¡ltrrna co6echc, se ionnobo u¡ cciejc que represenicirú lo Lleqodo del dros q lc ciudod.o^folto o.o/ o.o-L ü cljo or]-ó o.o o.foo-cro r - ré..o oo odcJd DU c0'_. o 'i ocAo- o'. o . .[Dn.o qL. j. .no¡cn o o do Uó_o ¿Oho cerccmo eiemDlo de fueroglnlxo o nupcicrs scgrcldos ¡os lo proporciono el cllto nnt¡(¡co,¡. ^.¡.. ^. . ^l m, v v a..l ¡¡ m, a ,ññre sobre el üúirÍrsmo, clicl]ldo se celebrocq qxe el chos deL Scl fecurda€ o lo Moahe Tie[c1e o'- od. oqr.¡. -odol, d o.oq. E{ 'vo-.'"..lo[n c!.o.o.d oV.g.. yao ,Lt. -o-o9doC o oo_on.o .g.o no.op.és.'odo'o*o ogoo" borootDr.l-cqo olc!q.pp o rJ ool-p tS0'o

  o R i G E N; s ¿ i T Ú R G I c o sUno de los gtcfirdes jjestos mstituidos por Mcrsés pctro el pueblo hebreo iue la P¡cse o Pos

  ^ a. I .la rñ^.,rñ_¡ ¡ d ¡Á . mó ma nm.¿;^

  ^ ; o^,6 o^^^é ú^¡ 1

  angel l¡¡ Egrpto pctro moictr o los pruncgérutos .ie Los egrpcios y lcI posie or hudo de los he-br"o on looroooood. c0Íoo'-_.dio.o _ co!c0 r conior 'o.o..o opaúr sr,1 Levodurcl Beosc¡:¡ente en lc noche ciel Lcqtqxete p,rscucd, tuvo lugc[ el p¡endrnento de Jesús y el ricro de su Arsrón (ó).

  C.ondo 10..1.Eó1 .lodo po -.s - 'o o . 7crb- ' e \pcr ó o por.r o..o n.la¡c h h,a h,a

  ^h:Ár^ ^ó dra,l-ñ rÁñ.. - oo,m¡mo.m;¡^

  bror Lo íieslo de ld¡ ¡iestds ls conmemo¿oción de su resrxrección, jlstrÍcoción o psiedod de.c ¡-ooo -o o. ..o.nri c! to o Io ovI"-o ono 00- .e.-oa-.. -,o-. ot.o

  l0l o.alah,m^¡ lf,d nlr.,ñd o. e.e. o co 1pc01-o1- 10 ltLo .dc¡ o D.:o\o¡ó: .péc¡Lo_oq ee. -p odo. Con [cn[,1o, ol o lodoN éc o o , 'ob.- or d"'- .t¡- e o:o nopt.,.l.Ec! ro. ol dc¡o LU clJ oboó oo' .épooroo o .. oPo .ol.ot.o o. oPúccuc hebrecr dl drcic¡rar¡c[ que se celehose en el dom,'rgo si$nente ci pLe¡rL!]xo posi+¡, ¡l .m .. ¡.la l^ ¡ a ..c hla ..^,1d.,Á¡ ñhñrñ

  ^ ón,a a )) ^o

  morzo y eL 25 de cdrnl In ese mismo sjglo, en Jeruscdén, comenzo c odorc&se lo C¡uz en eldio deL Vienes Sco1io En cuctrtto o lq bencbcrón del ,fueoo ¡uevo, o cüio Ldscuol en eL Sá-bodo Scnto, este dtuol L'rúrlrco, extrcflro o nomo, aiebe p;oveN de los breiones o uloldeses

  -él]J.ocJóo'ooo(oeoo....onooo.ooo'o'ooo'o]'ooéqé.'oen los Evcngellos c Io: horo de represeniülcr plc$lccmente en lcr p¡nnirvo icono$cúo cn5¡c.. ca t-^.1 om^ ¡a t^nÁc ^tra.¡^.ta ,ra¡r ¡. t^ ñ^ ó.¡.¡m.

  rue!qrie

  Ia$trf

  Peic

  bctr1

  Ies c

  Iprúc

  T

  c1lef

  E

  ios pcddc

  1355

  lo colos _r

  Y

  que r

  iLnd(su elPc¡ o

  los c(la Cr

  D

  deGll0rca

 • -sar! sorcluor so¡¡r sop ap _J9l)r¡rd¡ FI ué allialslsuoJ o¡¡4qr{ la D¡rnl DIU€} üglaDarmsa¿l épe oojrjop l e . . .o_crD o e.o ooo_¡ ooolo.p -o -D oe o... n ooo .". ,{'ugrsDd FI aE, -d qsúplolY Iep sóIdll o so!¡rd sol rD.!r6lo:r as sou:D.¿l ép o6'.nuo0 Ia (Drroll-ot{ 3p aluapa¡ord I óOEi ua opDlquou) sDio¡l odÍqozrY Iap pDpuolrll !r olDq DpDrnI9 épprpat¡a ol ua sollrDl:uo3ué sol s¡ruolua lé¡¡D lcd.Iou* u" *uo*"t". -, "roij,io.#.

  o,

  ép saula¡ Ja D¡rd' L¡.qDsn sol D¡ so3q9lD3 se¡.ad sot a¡¡ a:!ls 3s soqÍr¡¡rll, o siló¡¿písoiD OIUOIú u3 (tl) ol$lJ ap rl¿¡lplrJ ¡a opuDlé¡ allloü DI ÉÉror _ú@¡d as sooo_LiilD salqulor{¡p sodru¡ cprúr]¡ or,:¡¡s sa énf I3p oaitsllapÉ¡cJ lrqrl o4o uIuo3 mé sa¡uolué FtulD lod(01) salrtcL":Idl3lrp ¿p sDlpD4or sDI ep _,l9lsu¡Jx3 DI ue Dlru¡nllxl r¡lrc rioréL¡.rq o¡druaa ns

  uoo sáu¿Ír¡ sas¿^oua6 sol uoranl D¡ñluei Dl ul souDi$a[cr] sol rod sa]L¡l oJoai opDpr:mllDlaisoq lép sollua¡r3 scl D ¡alllu1rD D¡:)I 89nl ua Dl¡d I3 rcd Sqla ap Dr:m DpDZüolrlD anlDaiopt\ ue l(¿1) I lil u¡ DpDpLmt éfi Dlrr¡.l\ 3p Dl aluaili¡rJlqncl !¡cc|]iruallusd 3s 3n02tu3 nla i'l ac o érllL¡rs ap s¡lpD4o3 sll as¡rqlsul D r-4ruallüo,r\X s Ié ug o]LIDS s¿^anlepD-J\.o:uo .o.oo 1!tl_ o. rpoo o'lD llD ¡ .oÓo o . to' .o/

  (11) otuarlSlm la DqDlduoa DualDp6Dl",l ua¡1c D olta,¡lcq la ,i rélnúlnS oI¿MD la r:¡¡llé¡r¿lul uglqu¡rl apuop s¡¡¡rr{ s¿4 sDT sé_1la¡91 s¡uj SO!]_ü9I]D, s34 soleoooo ou ..n )on odo. po: oo.o'1)-..-d.. ooe" o o_oolD oua oDDl o4o rod ugisDd ¡J ap ol3lslr{ Ia D!¡DU és u9lqlrlDl DIrUa¡rr\ UA 3n¡ SD4UarÚj (qg0 I'oJu€ilod ap lü3u¡llp¡r{) m¡ D¡ ép olüa[L¡rpu¿Jsap¡ Ia DqD3II]üa¡sa 39 D3lollnl4l DrLIsluDl üa arrb oFlio, alusnr¡rs 016ls ia ug (0I),¡rt¡¡toa o4jr3l Jép ]¡IJUésa DJqo¡ olroJ DpDortfD! ols:rJ ap uglsDd Dl ap ¡31o1üo; DrLSus ua goaaioma sD¡qlu]Frp sauoBle¡ mleurrrd sDl

  ap Dlm -o$s¡d DJ ép tnra¡¡{ Dl Dsloll]l\ ua gpDpal 3s aflb aaé¡rd IIx s cLilsllll alsa u3(ó) "olslÚnséf 3p u9lrrar

  nsaj D¡, olduaté oluo, eucd 3s á¡¡ sDJ arua ,op¡s]trJ cl ap DuoLüé!ü DI i¡]pjanral .{ uoLD¡'áp ¡ ua¡antü üÉ¡q ¡rqo ¡ uamu¡rse a¡¡ sauolDlüésa,ier u3llréla es ¡l6nl ns ua aÍl¡ opuopusüro3ar 5Drsal6. sDI ep o4uap.soc!9ir¡q so6anl, sol uéqqold és apuop e9Z1 ua sDpDlr

  r .o.. oq-s_exo oJI!.( oD sro e.e o -o e ooo .4n-o u"o ...-¿ o.''s¿ Dun s¿ o¡zouo3 ¿¡¡ ol¡p leumd E mu9ql D¡$rlued ol ua Dlurs Dr:¡]rüas DI fiIDlqsla¡39 atü¿Llür¡¡qr:¡r anb ué opoLu la a;qos gcüolDlDIJD soluaum:¡p _Joi DJuar3 és sDualv

  Y¡¡VdS3 Nr v)Id9r SrH NgISnlOAX

  o3t.-. -o-o uoo .D. o oor" eoop. oe rJ . o!d o o -^¡¡ -puop .mÓn- o úS.o eoI po- Jo_oD F .p.oooobrJ eon- JÚru o

  Dl D epr:icds¿¡oa al (DlrDroualuér n.rfl s3lDuoi3o,\ap scpulotrst srjn¡ ¡!l sol ep o¡]l]rlldDI -'! clsrr3 ap uolsod ol D u-otao¡ap r:l_ ép D¡dome uq3r]¡r:dord Dl rc laa¡¡d pllcl¡¡ un

  (!J DIDI] a Dpi¡¡U ¡p ¡s la D!¿rdsl ap séllo¡ sDl rod sFqqld séuolsDlallDll ollro scl g',\or:uold ol¡l¡qrrlooa¡rd olslrJn,ry lap ¡pDDaI D ap séuolsrr! laua: l]] l3xéi alliaalr\ S ouDl¡ualn¡ oJlu¡xop la'oljl6 51sa ap salrlrrl V rg!.ls¡rlbul Dl Io,C sopn¡ésial las crrll sal salqou scl ¡ Dlsé16' Dl ap salapo,c scl oquor nq.nl nS ua6¡^ DI ap sDuoi6 sot tr olsll3 ap ulilsr)d Dl opülqDp solnqq úrqDuolua sF4u3rlu o;ia¡J ap sDrd¡cJsa ué sopD,lnural o;erl¡ ap salom uo3 eiueulDrlullÍ Lrlg.o d_. ¡oé coJ o or _.oo.Ó.l\. Jin_.ol o0¡-.r _"oú or.rgraq ¡ Drtluor3nlo ar Dllopépl Dr:m uo3 gall¡Jla¡ ll ¿p soluéru¡,{olrl sol ap lolioLi ia or¡dsDrsel6r sDI ap ¿[ü]lép sDloq elu¡mp rm{olom ¡s ¡ saDDpnr stl uci;roaar en¡ se}uelüao.p ou.o -.ú.oD_ p..o. -oo ooo. (tD _Lr 0o - o o'Jo aoér¡alr ia ¿iqos opuaruodun Dianl as puolg¡¡ D]33DI Dsoru,:nl Dl 3¡¡ DlsDq solfis rL!¡rs¡d

  p crjro r . .. eo o_ o e 0r...p( J.r:J d o- ... ¡ trD;nfusn as apuop

  ,'gouláü_L¡ soJ D os¡r?asep, Iac ua¡Drul FI rori 91do DxomIo DlsalSI Di o6anl

  u9r¡Dlqls¡s]}

  sasal'9S lrla ua

  slsc(DI AE

  Dq¡i

  cqcap Ii(

  Lus

  s¡d I

  DjP c

  u3r.L'mm(i) snf,I

  at ¡l

  5pr

  cpLE

  .D¡IéI

  sD4C

 • trdos como angeles aIJe descoüío¡ lcÍj cortncs air llito que ürbria¡r los n¡ógene9 de los sc¡.r-ios después qde hu¡rese úrído Lc piedro que ccltlloba el Sotio Sepulcro (l ó)

  Oir¡ octo que sé fue urtegrondo cl cetemonLc¡l lue ei "lovo'roio de los pjes cie los oFóstclesen lo lltr.r Ce¡d" Scf¡emos c1]e el Juefes So¡to de 1529 et Moniuq 0t ¡ic) el reci¿n co¡o_nodo enpe¡odot CatrLos V quso sri¡t io hulrxlLocLón de Lovú los pies de doce Lldrcfentes en' '"o ..o l r a¡o.oo qu. d:/... d¿ ¡ bOlO -OO OrOl DO.- -"OO yO.C OO..O .-O - _ Oé O--

  -n'éo c1o oo .¡. o -coc¡cJ ......s p".

  La r,nogen de Ic Vtrgen Mcojd comenzó d ncotl¡rorse o los prccesjones de lo SemcnoSorto, miertcs axe los pcaLeg conciliGes de Trento exhoridbcln o Lo veneqción de los t,nógenes y cl centtenctclIse conc qcto de a-Ltllo frctüeifit lqs colrddíos de sange o de lc VercjCIr.j¿ cue duJcnte el iesio alei qño cumpl;or lnciones osistencjc¿es c¡lq!,to .,á¡ clr,loso comood" o_-. utooo o o..og o1.oo--o Lt5I ooo o.q.. .ob.ooecuor¡¡cdc y reporiic por ics [email protected]¡lnos, púo ilerúLos o enterrcÍ o ,ü cementerjo ( I g) fue icflsu ru¡emenio t excesos que lcs outorjdodes teh$osos decjdreron reg.,ricrL¡s como se aijspo-neenelSíndcdeGirqdt\Edzc,reLuidoen1554,aelrocoocósehc¡rrnsiilLidocre¡la¡Jcdrodr.rs dob.ro del iildo Ce lo S.¡nl6 Cruz qlre Uom(nl d¿ .lscj¡L,tc[r¡es (qxe) üené¡ IDr oblgccró¡ s.rn res¡dos de lenzo io ¡oc¡e de¡ Jüel,es Scnto y soócrse Oe toi espcl:lcs mucloiá.!n'e o gci,Des coi Crscjpjrnos, lo cuol pfiece süp?rsljctón l¡ co¡ro lo dor¿¡tns del Atróslol S(¡tP¿blo ( ) ros conslo drscrpLnarse ¡Iüc¡oc¡os y esclol,os y ¡onb¡es crqrtardcs pctro ello ( )pcr lo de¡rrood resdlmlé que¡rcn¡dr el ol,utlc y rol¡en caÍne esos clios (mo¡dúnos arue)...'''oo-.o'oéo)'oo'c¿."/.'|lj..J'-Llor']]'¿'¿d-..p'rooc¡os prorestones¡ (niulo l{. Corst .XlyI) for oho pxrie en el conc.tio prot¡ncjqt celebro.loen Vclencio en 15óó se esiiplilo que Deoé¡dose ceigbrff el cutio dtrlno a0rie iodo úuao -.r'.it a..¿c¡-o...o da - q]- .oa¡ o_o.ooD .-raraé ..e.ode ¡ués¡ro le; y c¡l¡o qxe dcn elretde escóndcdo its que púb]lccc¡e¡le se drsctp¡,']cat el juetes sffrlo y ia¡]lbién e] ner¡es por lc mo,ic0to ( ) muc¡os ale elo¡ 5e e¡heoc0t (:I ccmijonos. A O O . é 1¡é. Oo .Or.l ar -r1lo O O éO-o. O q1'. c.O- *O¡ omdrdo q]le solo) se les ¡re¡¡uld ei nemes sdtlo despüés de medcoía¡ hoslc lo püe¡lo. cle sol,ozo¡(fse en lo,Drocesró¡, (Consl _Xl{ll)

  Pcúc dúse:Ceo de lo unportcnciq de estcs coúqdios,cle ltenitencjo I sctrrgre,, se pueciemencronctr que i.taL sólo en lo ciudad de Sevüc o i,'1cdes del s XVI se cuentcn 40 colroclíclgÍnentos que en Modtld es lo Coicrdjo de to pdsión tq que en lS79 consinye y gesijono eltecrtlc o Cor¡ai de jo C¡ü2, pard recc¡LLdctr ccn los t,lgr¡esos de los comedtos ba nondos necesorios poro lc lcüot os4tenctci de los enfemos snl recuJsos (lq) Los crlocfues en conto cle Lúloir ooo o..o o odo . c! u( _.codo oro. cJoo.o: .-oo. c0ocrdom..o ._ocon .c¡oocl:I]. __.- ao. odrooo, oo-.¡ od

  _o ",-o. o-é o.drscrplmcmtes

  Dlrcmte lo etqpa bÍcro, ios JruLes Ícricisccfltcs en sus ccr11padLos mlsioncrleg cülvcronÓ o -é_on¿ p oo a -.c!-ca vo. oo-o Fro o oo.-s.o o o. o oe oo.éó.-oLoo oot_e oo __o-¡ . oo-. o d. no Il)l-o .ono. oe pctÍlc¡ cJ Ao.onc¡ .cJc ..ca¡tdo o su lxjo lsooc (20) metúoro del socrfLcio de Jesús io.emco por Jehovó) r .le escenos deooop.ol](so ot ooo-:oo cJ-o. oo b'-opüoo o o.oto eo.o.lt -ó.ooe su le Se utpimen soetos o coplns chol¡godos y se enheno o los impro\raqcdcs octo¡espolo encolllÍ Lcs scg[odos p]lteles Drücnte el s XIX ioles reptesentoclones muesi¿cn qrarL_.-10. d.o oo(.oor o e-mp.o d. oqcodro.mo o oo.o.., g¡.olorc¡ ó . é o_oScmo o l]Eo o" qro^ ". . Dt¡o o . ¡o-¡tr'vcJ_ q¡toh,rm e Ysocrcr Jesús y Io sctrncrjtcmor Judos He¡odes 1¡ tos solclodos) (21) y loiel.ntcmcr Mor,chena (donde o futcdes deL s1glo el P. P¡edtcodor y el pregonero se oltenobcn en ncnrcr los

  M(

  ccl

  5eI

  elrcc-Ás

  ponLx

  pló

  ¡io(

  ¡no

  ¡rd

  trDIme

  cto

  oes

  nu¡aflró

  JAI

  c:Lt¡

  C¡sen.¡od(

  Cds

  loBlslc¡

  el clPdsi

  lss 1dc1(

 • san-

  ,toles ::orois en �s de nplo.

  oner ,erfu-

  1a.na imáVera :orno des.e tai ispo·ofra,iigasan

  I

  San) ( . .)

  que) rs d.Jrado 1IO e erios I jue]nas s (se ,soi.

  160.6

  :lías, ia el ;esa� las ¡ado is de

  :rron j.CiC-

  caniS de eríos lores �a:n 8 se bra:vlarr )os

  !NTRODUCCIÓN

  hechos. mientras los rrumaban personajes como los scr¡ones -judíos-. le: Verónica. las tres Marías y un hombre tuerto. entre otros) (22).

  ETNOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

  El complejo festivo-ntuol configurado por la SeEana Santa en la España actual cuenta con elementos muy arcaicos. al mismo tiempo que experimenta cualificadas transíormaciones. provocadas especialmente por el influjo del modelo procesional andaluz. con su lujuria sensorial. estética de la belleza y sus piropos a las Vírgenes. Mientras que la sociedad es cada vez más laica y el sentido vacacional de la fecha se ve: imponiendo sobre el litúrgico de forma aparentemente contradictoria (y al igual que sucede cor.. otros fenómer..os de la religiosidad popular) se experimenta un considerable auge de la participación activa en las ;¡rocesiones. aumentcmdo el número de pasos. cofradías y penitemes, y la riqueza de los tronos o pasos que sustentan las imágenes. A grandes rasgos. le: evolución durante nuestro siglo del nún1ero de ccüadías se puede esquematizar en: prolongación de la paulatina decadencia en la que se hallaban el siglo anterior hasta su resurgir bajo la dictadura de Primo de Rivera: práctica desap::aición durante la II República; recu�eración y mantenimiento apenas sin variación duro:nte ia dictadura de Franco y crecim1ento vertiginoso a partir de 1978, bajo la democracia laica. con la incorporación al ritual de las nuevas barriadas ur:Canas.

  Hasta ahora no se tenía ningún estudio profundo sobre las modalidades contemporáneas de celebración de la Semano: Scmta a lo largo y ancho del Estado español, limitándose los estudios intensivos e: etno91aíías provinclales o algunos aspectos de estos ntuales en el plano de ias Comunidades Autónomas. Gracias a la presente iniciativa de le: ComW1idad de i,1adríd. por fin se cuenta con una míormación global b::xstante precisa sobre la realidad de este íenómeno en nuestra cultura, que nos viene a demostrca la variedad y vigor de rituales públicos de los que apenas se pedía sospechar que continuasen vivos. Para los datos sobre su presencia actual, en gran :¡:;arte nos vcanos a reíerir a ios resultados de las investigaciones reurndas de este libre. pero hoy que hacer constar que a pesar de los esfuezos recopilatorios, no se pueden pretender que se hcryan recogido TODOS los actos que se realizan en TODAS las localidades del país, porque no ha sido posible ser totalmente exhaustivos. Hay que subrayar esto antes de proceder al estudio compamtivo. ya que es pro:Cable que se hcr¡cm esca¡::ado buen n(unero de actos rituales, pero creemos que su ausencia no afectará las grandes líneas del análisis al que a continuación se va a proceder. Lo que es seguro. es que LOS DATOS iv1.A.NEJADOS CORRESPONDEN A RJTUALES ACTIVOS EN LA DÉCADA DE LOS 90.

  Una vez sentado el punto de partida estadístico, se puede considerar nmy significc:tivo el aumento de las localidades en las que se representan en vivo la.s escenas de la Pasión de Cristo, incluso con construcciones permanentes para su escenificación. Hoy dío:. por lo n:ienos en 105 pueblos de Espaúa sus propios vecinos rememoran da J,.1storia más grande jamás contada». con su núcleo más numeroso en Cataluña -con 21 representaciones-. seguida por Castilla-León con 14 y Andalucía con 13.

  En muchas otras poblaciones. especialmente andaiuz.as, mtervienen personajes bíblicos en los desfiles procesionales y ío se efectúen escenificaciones, tanto de historias contemd.as e,1 la Biblia (como la de Moisés y la instawación de la Pascua -en Granadilla de Abona en la Isla de Tenerife-. el .Arcángel San Miguei --0os pueblos guipuzcoanos: Azkoita y Segura- y ei clásico Paso de Abw.ham -en el jiennense Alcaudete-) como de aspectos parciales de la Pasión. Respecto a esta amplia Í'uente de mspiración. por número de interpretaciones los temas preferidos son: el Descendinüento (también conoc;do como Agonía): el Prendimiento: las Tres Caídas; la Sepultura de Cristo; el Lovatorio y la Última Cena; la Verónica y la Entrada de Jesús en Jerusalén. Son millares ios fieles que se disfrazan de soldados romanos. efectuando marciales evoluciones (23). En muchos pueblos de Castilla es costumbre que en vez

 • l. q.d o é o oqo o o p o o! o c¡ o o q o o o.o oAgredo lo9 Iieies scn llúnodos ler'iIÉcuarJos. l.c que utjLüc0:r. como en Segorbe, vestmentooo. XVI- on . go. . Jr - -oo -.- Eor n.m.ro o. -o¡ D¡ .¡ ñ ..tma^ o o. a.cn . a^. _.¡ lc^c a,c trr¡JO' _O 1ró OIO 'OO'Lr.O ó -O O 'O% .vgO -Orü¿ C¡'.\¿¡ere en celco de ircmto -ugcres

  ,t o pc .ir'l¡ . , o.ncr o o o. o go .oo ol'rrro .ooo 1r_ü odo qu cJ_o cr' 'o u o iruo d . o 'o dé Lx'o ¡ón Lé- cJ dé pu.o c o n.oo-. a.e-qLq"o o o .opoo.e.oo- .o.o.- -..o Hellin.oo.oo o E gcrl .o o o000 cr.¡c .o .. a..a.. o A.lijq del Inlcnlqdo o ..oLn ccncrerio de ccÍroca¿g Otros s!'rgilrlúes sonidos rmrsiccles so1 los prcducidcs en lo en:oncIdrno Lojd l¡r los [email protected] que sj¡cronbqdcelente mueren r¡orios cuoclrillos compuestospo. o..o.omr. o. n. o ql-o o Jlcot¿n mot o. .,ot ono o o r0o ¡ciensür los sim¡olos y posos de coaic ccfioaÍo electuc¡do d1\"e6os nounxenios gruldlesómn¡ m.¡; ñ.p¡ ¡.ó.¡ .Ál .m

  obletos n\rsjccdes tenemos en Lo ne€rón aie Mücjo y su zono ¡mÍircle laa muy decorodos balc]]los sobre ruedcs crue o 1¡eces odopion lo fo]mo de mcnstruosos seres con ccü€zq de cLcgón y cuelo de sre4€ conc en Totc¡no,

  .Aleru¡cs objeios esian corectodos con eL .c,-¡l¡o cl.fs á'.]]mos benahtos' {mos bren carccieritico de los rituoles de imes de cnio centrodos en lo fiesio de los Llocentes) como ios cctrnpr-no q ¿ .op. c8t .o m ...do.. d. .o onol. . Miro , I on cs l ol¿. ooolenfqcs deL zanlorcno To¡o, con los que so¡citcr! Lmosnos paro ld CoicrdÍo de lcls A¡mca In)o I -tr¿!ooobo a ó ooo da o.o co ab- o'o.. .úoo ct..o

  Un cspecto rjtucl que mas que muestos de piedoai ofrece moiivocjones sLcolóqLcos de.c¡Jtócdnmocró¡ en lo otrDsrción'. es io ir. idqd ente colúdlos e1 iccoldodes clr¡didos cqsi

  ^^o.ñfr^¡l¡encer en espectoculoridod o sus ortdgómcos convecl,los Osientosos rilc¡rdodes de esie¡po se [email protected] en lds mulcLcrrLog Ccr¡togeno (enhe los coi,tol¡ro¡ y los marrqbi) !, Lorcq.o oo.jo o¡.-.ogr'-o-.c. oo-o o-,r-o - - r.út o qL"

  riosos como lc¡s de Nerón, Nobucodonos¡r, C:eoqircl '1 ld ¡er¡o de Sobo hclcen recordor supÁpodL _o- oé-o r'o'o o qó .¡' ér'é¡o ¡oo Co o eep.--;.... ^^ ..^.Bqeno. toco. o Joó oj]an o s ..qo J¡, o oo.o.o ood Irespecijvos coscos- y en eL cdso del gddrtmo Selenil de las Bodegos ri\¡qlüon en lo gee¡¡ooa o c¡:r co l]caooe orco o ao ool oo .. .oq..p ooc. m-.oolct

  D. c8o . on p.ocm o o oto o l c0l. d.o crr al Lr od.poodobLest los luegós de lo b.8rderc¡ en los qrie se los cnded con hc¡brhdodr ioi c¡otrrs o corc¡¡,luegos de opuestos que se descÍ¿ollcm en los colles ie mos de ünc doceno de pueblcs coste

  c¡oooé - oo.,,.oclo.. ,do.vo oóo.é..-o.oo v.¡ql-oé1r'odo

  cudosos juegcs especiÍcos de estos djos, como pr,tlc¡atr ia¡s coros (totcc de clovcr nonedosd ob. .ob...ofo d.cL..3 o Lo-g .or.d égo dé büco o.L!.o.illo cJicnqiillar Lo coivo !, Los ¡,rilles (como bolos. en los que se deb-én üctr o¡r]dros cie moderc condferentes proyectle, Sm oh'rdd los cLvenos reparlos aie ccÍco:nelost sctrdl¡os y lr¡ot judicso bo oloo o.-o V pa! b. d'o o qujo y -ü o !¡ oijo c¡ Jc8é p'opo dó o ó¡é*¿-

  De31e hoce pocos cLños hcm ldo surgrendo nücles totomenie profcnos aig_üo bien coI.odo 10 o o" oo,Á f .óodéCóúr o o odod-J'c¡ b o ; qu .!ó

  ctr0

  lrlcs

  X¡ir

  cc0¡ctcs

  necl

  CelIlos firnd(lc5 !dlolcaauF

  E

  g1s0

  dlcolpor I

  M(gi

  ''r.1)o(

  Il-ostc

  BcrrC

  nftic

  ccQiiorzcs9dnplet!

  l0cdI

  IImen(luegc

 • .mr o.' , --rd Br oe o/^[\'L _o o-Nlt\o( te, uo.e oo_o r

 • e,o¡o¡oclos Darlmos blüIcu¿cqs aie Eiche In lo se1al:ono Mcschend se lLcm, o Aaresión de losHuesos, l¡¡clue se escen jco un s]]nrloüc aie entlefio con rn ctoúd que slrre de plesaglo ie]ceicmc drcLmcf lü1entc6 en Lo ccldoaeso fuenle_Tó[email protected] ld gente sdie cd cmrpo o datr lteliod demonro, c clescdctr Ls tollos de retcmo qrie se hobÍcn o¡udctdo el MiéIcoLes de Cenuo

  ll JLIEVXS SANIO es eL dío álqldo de los conmelorociones con litüoLes ]elocionodos_ .o o""cJ o o.\-o-.o oooo or' oo crdc lodco-o o o'Co¡ que, en un p¡,'1crpro, los octos del Corpus se celebld¡{¡] en esie dio En todqs lcfs lgl+sios se ddorircn los mo¡u,nenios, que sllnbó[email protected] leqesellton tcnto r'n cenoculo como

  Luro corcel o un srpulclo -v son motivo de ]ondcs de visito pctro compcÍctrlos Lo tiodrcónmedrevol ce q¿e Los cobcdlelos velosen dr]Jcmte todo Ld ncche se F]IoLongo en Lccoiidodes

  extreneños non lo r,nstitucón de los E¡ümooalor¿s alel cue¡lro de C¡islo- T en Lo ser,illonctLebriid, con lo velo públLco deL CLsto Yocenie In vüjos pueblos brJrgoLeses se expcnen io_prce;alescnpiitos dilos escenos ale lq Pogión Estc noche es lo grcr1 noc¡e mo:cqllcdlle Y rei¡sclnte de em.Eión y bellezo estéiico t¡rjo lo luno lleno y enire los perfrjmodos ctromos delo pdmo',/erc en llor nache ci-Le en Sevillo es lluúlnodo pcr los velones de 13 000-nazc¡l+n; y en rnconirbles -airblocLones ve sus cclles ¡ecc]]idos ]¡1 los Cnsios Y ¡¡rgenes hcsto el

  El1,/ERNXS SANTO es eL dio del dclol, Lo -.enitencio y los plocesiones del Silencro (que en

  Gcü o c¡-c| o ¿ooj \ .I\ cru oo ooj c¡ olo\'cr' "-oSoledodJ Se hacen votos de sienclo pú¡licc ?1 ¡o decero de lccohdodes cosielLcnos Glgnljrcctivc elemplo de lq serrc y odusio c1_¡nóslelc ce lcfs piccesiones en Cdsilllq) En o1rcs pc[-'es

  ocuie iodo lo conticÍio debido cd ncescnie esl'uenco de lc$ yo:Ixencionodos lcr¡iolrodosA lesar de Las prohrbiciones cLeciochescqs cie Los pertentes co]l st0lgl, en lo nojcoÚ ScaI Vi'cenie cle lo Sonsielrd sreuel czotóldose lo espqrdq los pícoos de lo coilodjo de ld VeIo C zqre se consiCelc iüldcdo d pimclpros aiel s X\¡l otlos cLimplicloles de serelos prcmesosmu-v llc[]latNos son los em,ocloos (atodos con cendos cueldos o uII modelo hoiizonicd) eÍremeños I los pdeci{lcs osparcs ccnq-LLenses Scden tcr¡¡lén cLsclp¡nültes que pcfc¡l colondsaie esDmc6 ---en Zomo¡o v Ciudqd Redl- va¡] dtodos ct los posos -Joen cs¡ostc0r codenos o cccgcm cruces, aomo suceale en mlrltltrLd de [email protected] U]l esjuerzc coLectlvo es el que

  hocen en lc coriil_lo, o subido de lcs q:rsos cofiiendo anesic clr¡¡o pdro alceÍü]os en srltemirlo en Lojo €lülcdo- Como lepreseltociól aLcdogcldo qu? se pletelde cemostiotlvcclel grnn msiedo pdscu.i, ol téInrno ce io prolesión del Sdnto Xntierlo en Colcr¡dq -Te¡uel se efeciúo lo luallq ü comcoie co¡ espoios enle e, cenirmón Lon+¡cs (qrLen des-cubre que e Sd¡to Sepuiüc esió vocio) 1 eL cop:tfot romcno q!.en hene que oceplctr elheaho ircs ser vencido en Lc peleo

  r SJ\DO ANO o coé óo '-.ocrgo noo( oo or-ol¡é o no/oolee-.e aÜ-¡ oo. cn óc0 cl]llo.o ol "...o: -o o-o.-o'cdouguen proctrcc¡rdc aosir,lmbres como Lc de Soln c¿ monie poio cot.tr !,n arb¡l cdto llevcrlo oLo plctrd y coLgc[ de él Lr]r peLe]e leplesentmdo cL rc0dor Judc6 T.mlclén colidr icmas y llo_Ies con lo que Le\¡cfi]icn lcs oaicmcalcs eL-a¡nes en los pue[os de ]os mozos o los que prelen

  den en no,¡cr-go, nnentos qr1e de los leos se brlllorr colocamdoles ccl]ics ofilgo:s y @ljmdlesmJertos A sonú lor cc¡¡-arnodos de lo medcnache, en olgú1 LJgcs our se iecogen Localoce piecllecjtos que p]otegelcol lcs cdsalq contlc los iomentqs Tlca Lo '¡l!so dé grlono' enLoqJe se descorim los lop,les lucfuosos que c'Jll¡lelon lqs mógenes de los scfilios d¡Jo]l'te los

  Ccs djos cflrtenoÉs elcn lrec¡enies lcs brcmqs de los qujrtos como opodelúse o escondúcls

  de dodos cco:rcs y lo91l4tos de lca moms qr.le olnoceno¡arL en lc plozo qde dsl clllcneoorepLeio de ccleios, o comotdr ie iendedelos lcrs lop:ls que se estcll:@L secondo lstca blomosso; Lr¡ resto de lc medrevol ¡i5o losc¡arlis o iJc trnscucd, consjsiente en humoíshccs cllvelslones que ncluso se efeciuobcn en el mienor de los igLesics y de lds que o:ún 5e conselvc r.n1o

  rehqr-uo Ia fctcid Itra e4he e] pledicoalol y el orgorlsicf que leplelen1c¡I en lo mollorqrDncLlucmojor.

  los cc

  Pr¡tol

  nooct

  tod yrq quf

  nes d(que s

  l¡¡ ioXn el

  lo¡o(

  0:SeS CLI

  rllogÉp!rcrcclodcnos cnug€hcsto

  In]]lrrc cc¡rco

  rcr, iu

  U¡ldodÉgos es

  etaol(rnslirc

  ilrLro

  ¡1dlol

  2

  plcnto

 • ourolüo¡ lap so,!l sglu sol 34ue élu3lr¡rrrrpalcr scric]

  . "tu;DsoD_ -o_ éo cJ_rJ ¿ ;¿ ooo,.¡

  -.0¡o. . ¡d^...oq0r noloqoqe.o e 0 p r. d..¡0r .p..' o. d

  solln3o strlr soulipqurs L¡!3

  ooa-o1\'o oo o. .e.eopo-...-. o..me.o.e.¡o . d .oÓ

  Dlr¡ny{ .e o . /.A.o.... .6o I, oo qo 8lpBl " ,d

  sol uos o¡n6os lop D^énuDIIr^ Dlrlramrr Dl !r¡ Dlcarr6o o-Édso I¡ olu¡nr irf, (lZ) sapnrsDi

  ''' t_:-t-,,J¡ ¡^^ .ñ .ñLin D LieÉL\ snsél oLrN IeD Dr¡:¡lsa DI +r orouarep ID oplq¡p D!¡eu¡lv ap DrxDqlv Jl

  . /-o. po eq1 o.oolcp f o o bo0rdo oo"b orfol b.

  -b. o -ooo-o.-o.o o.. ...J o.....l.o-o-o. ¡lrn- 0r eóo' e/., e.re o o ÓtD.lo p.e o.e u. o

  ull euo er r Lr\'i]n DuD.'e.e .. o --cc¡o. r'ooo... -o -60. o o.e..e e. ¡. nq .¡ o. .e.) o. .o'o. n¡o o o o

  o o0ltoÓuo ooodo _ r])'oe_uI _ e_o _ 0 0 .' -o oo

  €JOal orJ¡ll3lslr¡ solqand c3lirr u3 arnporal as so.quanrua sol ap prqu Iep sali¡allrr\ sD4o.4slu ep sDpúrl

  o a 'ood- o |(.d-. o. r'.o..0¡coqr ^*.oo .o-. ¡ .. po.dnsom oooe.\ o e.e ...or o ..: F¡.d.po. u LUt" _l

  e \' - ¿LUD_JDs OLLr_¡O¡S ¿ O'OOO- O Or

  ..orop.n¡... o,Fr o o opo.oo. -o. q o.q.olDool].ee. r¡

  . o..dom.po. pe /.oo o..e o.0r.eo oo..orD o o¡ po-¡arID uor) D¡aJ op D,[o¡J DluDs ap oL]DrorLDz olqénd _ap cErn4al Dt aD ollropro,larrl

  la l-D¡-n5éS op Dsolpar oraiTo]!3 Ln l--$omy{ '1DIépnJ lar¡cuad 'o¡enc ap Dpur¡V- Di3Fe o oqol¡

  . .e, h e' ¿p q Jr:u''¿ ¿'olo so'u p frDLU Lr _ J

  ooo. .e op.p.-ae.....o- e-l.oll.D. _o..

 • 'ooo .d q- " o-o '6 cf * o d' ¡\'o eé c''0 o p¡... roo ¿-o o no oqL moooooo o o ol nc¡ff]o1( or" o ooloo )qr.n.oor oo o oo_ _ o o "l d'oo o o]0_óues oi los qre se¡ór los próxunos qunios que tlcr,úúl de deÍl¡'qlo'-': óto.i"=ento tignrLcottvo soi sus connotocrones sexJqles yo qJe en muchos pueblcsse los reDregento ccn lelet(Idtes ólgcnos genitcles y en oios son ocompdnooos poi J¡omuier Lo iualesc Asuu¡nc se les suelen colccor cúieles soeces Y ELtcÍLes obscenLlodes''4 r;dhente sJ leloclón col ntucces cdrno-,torescos :c[¡¡ién es mu1'explesivo E]l vcl]rcs Lccohdcrdes de Guodcloflc se les juzgcoo 1'condencbo o mueie LeYéndose o contl_nuocrón su brJlesco ,tesiatr¡etto" In otlos siiios se les ideniiiLo con pencroles cle lo clctuollicd, suleios osi c lo clibccl sccicl,, 1]entlq:s que tcnüléll se les puede ccÍdclerücl Dqo rqsgos

  Jenoniocos una curloso mezcLc de eLementos es Lo que iiene lugü en 'o murcrcno Albudei

  tet lo pLozo maf\'ol se elncmo ccmo Ln bosqr'ie 'oblondo lc entlqdo cI q'Lenes qüelcn e¡-

  , . "n- é 0 oé oo-,o ..do n .ocJ cloló o¿ool n" d t-po 'co o.oquo.ooé .oo .é o ' o -o' ) c0l _o fF djooq Óo o-picre Lo lle;odo del or-.n trempo ln Lc g]modl]]cl Pddul, pol los ccdles llol lüs que no deiosor lo pócesLól del Incuentlo se cüelg.n Lmos sngulctres judos. IeLlenos ie globos conoc¡-o.cro c¡l- oó...- . o oroo eoolo''ceoom cJo -nriaoo .ao o o'cto - .o -éoo o oo'o " oo'o_ do-"o ... p{¡.oJ c!' ploJr"o o/ o óo oo o'llooóocÉ15üml-._: o toq.- o .o. q or .o cl o.o'o oen m

  Cd¡tooeno " c: cJ q o a¡l o o¡o,"odo oo ¿l¡o c¡ o 'o- rLLo _-e- (:o .c¡ .o. .'i é por 'ot oo-o o o o o.lo' (oco o on o c¡ono iá¡"¿t¿, y lot s*"es y en lo ncr,'oro Cobolillas se electúo lo persecución ie Li¡cc:ol que lo enccono: que es ccptr.üodo y moLtroloda

  Si¡ Eodel entor oh¡Icf en ul Ímucioso cfliólis]¡ ie est? sínüolo nilicd lc6 cmtenoÉs conexiones ;lrecer nTcLcctr lo nco¡l:¡rloción d lqs celeblqcicnes Foglucdes de un lelsoncle ce un

  tnbi¡ ¡ltrcl nolurolillco, Iigoáo o ce:emon:cs ie llicroclón ijlcs'dmcs o Lo edod odlrlto yo lo ,¡do serucl, con eL qr; se ejerce !,1o dúpliol del iulcio conceno y mJerte del elereco¡ncf'rolesco (que en alEín sltio es senlercLodo I¡'¡ lr'!dor'' con el cFe irsece comporllJmuchos oroctedodes sinüóliccs

  tor;;;áo cL DOMINGo otlo colocterisilco '"lemenlo cle este dio son los huej/os d-'Posc-o oL I óa¡o- oooo ) p.o o o o-o 01 000 0 000

  oo : oo 9o oo ol o'n_ ooovcJ' LOto o o 6.ocrzo .. o orooo. o J0 -n oo ' " ' o. ''o h cLTo_ i

  _1O .O p'.oo oolo o a¡ o o ¡do ' cJ o tod o ollo que recuerdo diieniones poprllores en el s XV (25) Ínenlas que lqs pnnercs m€ndones

  n.Éüroo :oo p _ooo od'orooo o.o( X\ So I 'o lo o _o dtlooq... .ol c¡c _uc¡o - coo " c¡-o o éo -cü"en cuctro prLeblos gocli(]]lcs se slenre celeblcndo u¡ sm$llor niúol se.coll-a rJn lon pol loscclles, Llccncdo ¡o¡o del delül'd, que en dos cosos estú emboLado 'l er _os oüos dos enmcTc'

  modo. Delc m¡aruno ,ello er rno comdo smo que se lcs slcn¡co y se vende su comepctro ollegü jonclos !üa lo colrcciío' A Lcs-huevos desde mrl' o¡tiglo se Les ho otl¡uicLo rm lclol sim¡óLico de origen d-" Lo.oo,oo.o o.c-oo _oo1._ o -o 'o qo- o '--lpl':!'¡ n e o -olooo tl.. odé ¿o yo ,oo. o .oo' oo o'od Alo'J 'lo dblónccr, con lo que rolvemos ql pnncipLo o los niucdes strme¡ios como p¡ece'Lenle oe mucnos

  J" loii" nu.tdo s"**. Scült; Que de hecho no ielmnolro el Donrngo t'o que el LIINES yeL [4,qR]ES DE IASCUA elon, Y en.d$-Lnos s]iios sigrien slendo sli plolongooon testlvo' con

  c¡rrmodcE rome¡ios a¡l corl¡ plimm'erfl

  (

  MadrD4rut

  {

 • ¡brpp.n! odor qn:rilxéd .t ér :.D¡,1 s.!c r: ¿m r¡li¡u ci so; :p ¡p¡r9! ,, c$ ¡[email protected]Ít !1 ¡ Dra,n.N ¡p¡¡r. r¡.pór ¡d (9qsúns éq!¡!ú rtÉ ¡!) .tú: s3u¡1t. 3t¡:rLtir ¡i¡! DI !Érd,cr Dt ! ¡tt¡'la: a; a.b 4!rrj.d¡r iro.jddo¡ i¡ ¡rü.ur¡rr.¡ ú¡..!.. ¡¡rc rlrü !t ép ofi.nor D !i¡s:r,¡¡¡ Drnú¡ ns n .u.u F.:@5:.r;nt .p arj¡! !t:nLr.qcl¡¡ !9úa¡¡ ¡1 ¡tú! ¡Duas rol so}-nro¡ son¡¡ sN ¡p s!, !t ?¡r ¡Eurd iol¡mtú rpnaucrc 5.t ¡! s¡Dü¡ sc ¡nb. s¡ let¡¡És i¡!ü¡rt.r.r i4!anü ¿_¡ ¿ronF.j conj !¡¡ (i¿)

  [email protected]¡ri s.¡or ¡p ioprD¡:p ro¡¡;.ua¡.et.¡lu FcF¡ lDr s.rD¡üu e.I s.úú!é.¡ s.lqsnd só!

  únr a.¡ .F rlcDj !¡oré9 ¿p .rqmts¡ Dr :. piprn¡i r ¡ cúú.r ¿p rn¡s a¡r: anbu¡:r J¡ s0 nr ¡l (i¿)¡r.s3r¡nt .i c! o rr¿.s úDrD. s¡E!:( $iF¡|, :ú ,¡¡ o ¡¡¡I¡.c¡¡r

  c L¡Mr¡¡¡ i¡u¿¡lu s¡]ú:rs $ r¡¡ .! .Fnó Lor .i.!rp 3p shc s¡-¡ tru3F¡t.u. s ¡]![c]G¡p ¡s f,[email protected]:m !uoi.¡:¡, 8i, d ioói ¡II¡as r].n¿rp,v ü. lu¡]ldrp s¿DF.idl séloox¡4:¡dal rLl olol{o (?¿l

  eo " " ,it:'" (EI d tr l. s9D¡d ri I¡g) !rt.¡11DI a¡ $u.r so¡o,i '¡ot !.D:úi Fn.rr¡¡S t¡ ue otrl'¡¡r¡pr Dr rF s.lr¡trl

  ':]!¡q $t ryl q¡r!.s.ri.r .r¿ Dn ¡r.r¿9 3p sn l¡.t I¿p lqsa¡rd r !¿ r1t¡ S Fp soidDúd ¡ .¡b ¡¡!.1 l0¿)¿tr d llllou lD dc 4¡]./! z.pr !i¡ (ót)

  i9¿ .j t3ót ¡¡Lr¿S ¡.rd lndc¿tr¡!ú /i .¡r.úr¡r .rü¡.úr¡¡ .p ¡ñi¡¡o s¡¡ri¡.r s¡rltúrjsj .ru.liry 'j9ú1 r.d lpqF¡ I05 t a! .rit,J¡. €laln Fp Dr¡nru¡ ri. $.nds¡r Dú u¡ ormpú '999 ¡: cF¡...1óu.úrF !n G ¡tr!ó !:¡¡S (8tl

  t]t¡i ¡úd s ¡r ti 3 ¡ rÉt¡'{, ¡ sJrái ú sé¡ü.úé¡aj F s¿t:J ué .{¡ar .A s..!cu.r¡. ta s:r?::.p !úr¡L¡d s¡¡¡.¡t lorb.¡- i¿l)

  LU d!.ótgt [email protected] ¡p¡D€).F ¡¡ti¡. r¡ rJp ¡¡+,.j¡J iS ¡l ép ,¡xé¡có¡.i s¡¡r.tr¡é¡, r¡ ué¡rol ! uI (9t)

  ¿t9 t !¡ .q¡itr.1 lap]|llr s.l lorélnp.lr ¿s DItd4 !a 3¡¡ a.¡rd:¿¡¿ c.j ! t ¡tói p!.T).¡, JISf ssli9iDr s.l¡¡ s:! llr¡xEj nt ü¡ ¡tLD¡r tr s.ú,! ¡r¿aDl suáa (St)

  ¡a s r¡4, !¡út ¡ trroli.r.tré ¡l¡q .! i.l .rúS sér¿nf Ia. !!rLt.cu .ta¡ !t ¡:¡ 3rip u7.fml (!t d Soot .,u-¡t djo¡ ,L].¡lor¡d .!i¡:r.¡i ¡ro-rtol pri !órr¡1srq.!¡ lrluor a roi r.) 'o¡rFd¡s ¡: D¡r¡n¡i !D rir'¡¡ Di!p.¡ ¡p¡dD aiü.¡ ¡p s¡ú?ii,L!¡a s¡a¡ st o¡!¡5 s¡!Ér¡ .i s¡n nf F ¡drCs3 rsl r¿ étrb.¡A (loqt G) 6.u]:H ¡ ¿n¿J.p.b!. t3 DpterE ¡D&.i ¡r v ¡.b r¡u:.¡ ¡J d¡r oiót p+¡t{ ¡1F3 I (dnf .brD: !t¡!{ 3p !q.rr,3) omij 3¡m¡i¡ar¡rt{ é¡q¡tsép!.ar i¡p soaÉii r¡ar!¡n D¡tulir¡ Di ¡j¡ r:-it 0r¡r t¡ ¡:tf ¡ .la1'lsr ¡tlad_¡p.s.rcl (i r)

  (¿r ú r!¡rDror¡¡Z )..jd drl ,jd5 rúú:j ¿p s]l]rxoj ép i¡ú.D¡rv d3¡6úor I iap rt.t lp¡pruqrú ¡t ¡[email protected] str¡[email protected] ¡p rP¡;.. rr1, f.-¡!¡¡l ?¡.Jú!3 Lé) gtt x..p![]ml ri:l !r3¡ ! .p qpul- !¡.p s:rúFiru .€¡G 3p,i.t:p [email protected] ¡lu¡¡pJ.¡!:¡orc loi¡¡r¡ ?.r. rÉLld rol !9it t 3F!o¡ lfl¿s !a cúoit (i'i

  ,r.n.N! aF: L; !Ún/i 3-q0s.¡-¡rs¡! ?.E uo! únl.p olnrll¡ I3.$1¡, tl)- lb _D_'

  ¿¿t ! l¡ó. ull!t\ [email protected]!1¡ ¿p pDp¡fúql q .p tinrtfo ¿! i!.ésuo: lrlnE ü6 6.¡Jr¡¡ orD ]t ¡j. qrmplr [email protected]¡u:t¡¡ ¡t¿,! :.GI¡g rtst Drlrt¡r¡¡. :jq.s ol¡tu: ns !¡ ': ni 6F I,',¡ réDf ,! J dser! ro.p!lD srod s I utli¡s (ct)

  tf 1¿1 ,¡¡ .¡.Lill 'I¡p+Dd (ó):ol¿rl

  6 s.rúlé¡lt¡ s. ap.'¡ Dr¡r¡I !a opluar¡ .1 cF!¡n: 3n¡ !B u: uiy ¿!t 9!t cd ¿tói üq¡rDE .l i¡r¡¡lio¡¡T p¡p¡ ri ü. s.r¡j¡ú sisrf,b¡D I e¡tsD¡étru¡ sFüo¡rlr.¡.i ro¡r¿it¡¡ ¡¿ir u !¡ @ur.N !rl.a (9)

  IIDL:I¡ ¡! ^

  Cü'¡rcr DirúI, ¡:¡j¡¡! n .F!¡ú iqrop!¡r¡. ¡¡rd sslJ et n DFD.6 s em q.r $r .p!¡r¡r¡uaq GnljE .s Fur¡d:.t új !!o:.t 992 d (F¡.!)¡¿ór lEd F¡Jrr¡s ¡. I ülqe¡qr éi!¡ np s¿i¡¡oo rq aG¡¡.nd (J)

  ?9¿t rDrqct:i.É¡¡t.it¡:!3 (,¿¿ d ¡ I ¿!ór .u!¡i.,t'flDrtv¡p¡¡.rú¡pr¡é/i:i,i ó¡olúS '¿L1b!,r.i ! ép) úDtnú¡ ¡Du6p¡.ro .m irDlrD¡s¡r sE .u r!¡sJ¿ rn¡r 4t r" tuj ¡¡ !r .pr,útj!nr?i ( I ?r' rp:s .¡] ¡r¡¡i ¡¡ ¡Dq ¡t¡ .útu ié¡Lr¡ ,i @ü¡ óp sau ¡é! s-.üFú m opFr. :nt r_¡pa :nb ..',!qÉ¡ rs¡ uo. ¡rqúo\ r.úld, p r¡!.rJ: .urDErD I¿r s.iuéq soEurd s.t :p Drrle¡. rscprrd Df,] (Q)

  orri":!¡.srl DiF jrlÉdqdDarc¿itriq!0¡.l (qJ IITII orn4al qtqg) ,r.!¡¡J iép¡rDsd ,¡ s¿ :!n ¡i ral i¡u i¡p ¡.roi.D. !F ¡: .raú¡a !?ú ¡. rn !órdé¡¡¡6 s¡i ua ,sflrr¿4 rs ¡ Ditsiér Í?qép¿r]j) l¡qas iép ets69 r't, s9rot',t D !¡.qat .d.ri i¡ 9.¡Fú!. r'llJ¡! bnrDi q úro¡rar ú.q¿D ¡llr a3 iq)

  ¿/t C'r¡ d. ¡J5F!t ft)¿¿t I.uapl.f q)

  lei d ng¿t !u¡.¡Dg ra¡r.H srxoúr:r r¡ ¿¡r.¡D!.i.r¡O rorJ ¡ruq (¿)t9. ú I B¿¡t p:aDt{ pDpu¡lra pa e!óó(¿r spi 3¡i ép,l s¡iü+-ir s¡ r¡ ¡!.t s]]l rrirrr'.pDnf (t)

  uoa r

  ^ S]N

  rqDc

  ¡t 3!

  sDl ¡cr

  3:UéLl

  sci ép

  sap¡

  s0¡lusDi ¿

  ¡!r001

  N D]I¡Jrm aa

  un aDDLID]

  ul s¡rcd LtrsDp19¡

  ¿p !q

  llr o_lapnq

  so¡sDi'lDl+¡

  D¡. U3

  sc q¡n

  IOqry I

  stJo,\¡

 • r! Á¡lo .l¡ g.F!¡ Er.¿¡o i. hn.lú5:! p¡i¡io.s d: sqlo !.Eú.:enlo l"l leig.do iu vi.ler.i. n¡-.1 r'dÍisrór strr¡il[! de l.s :.v¡: e¡ ;rlr..an (arr¡úd n3r). .. n tsr! j-é tlr-i.i¡or¡ I liúd,.i.¡es Pó¡,'lúes¡asntl .,iua Llr-1lr't2) D ?7

  (:5) Lr lo la.r!C¡ cró.i.. ilel -r.ies:!r.e lrillt it¡:¡ 11) s c..enlq qre -Él N.r¡!o & a.s.u! Fl.:!dr !e..r,if,i c.¡.er.: od.ic.o! .0., l.¡es t r .i1 r:r-r..t s-" .¡grúax ur b.nql c d-" 4!:r.: ..¡r.os .¡lre .s !ei.:.s .Lel .dstilo I los ¡. elúoi ¡,-E sÉ sJ¡ir, . uú iot c. ald.rd qE .ú¡i¡r l.r'irtcilo er.nte c r.ru.¡lclu.n .llicbü ú Fc d: r¡rcs t !: rr.rúlf.,.er.. de I0l0Ú ¡!.vos i..q ji!)

  i

 •  

  Ane

  F

  exo:

  Figuras Bí

  Fotos m

  íblicas de P

  Procesió

  mías e

  Puente Ge

  ión del Sile

  en el li

  enil (Córd

  encio (Za

  ibro

  doba) p. 2

  amora) p

  7

  p. 129

 •  

   

       Incensarios de Loja (Granada)

 •  

   

       Santeros de Lucena (Córdoba)

 •  

         P

       

  Procesió

  ión del

  l Vierne(Mad

  es Santodrid) p

  o en la . 109

  a calle MMayor

   

 •  

       

            

            

   

   

        Turbbas del l Viernees Santoo (Cuennca) p. 111

   

  z Ssanta, en Esp.pdfAnexo fotos Sa Sa Esp.pdfAnexo P Genil y Zamf LojaLucenaf calle Mayor Mdf Cuenca