LA UNIÓN EUROPEA

Click here to load reader

 • date post

  10-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  157
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of LA UNIÓN EUROPEA

 1. 1. Diego GGaarrccaa CCuuaaddrraaddoo 33 DDiivveerr
 2. 2. El origen de la Unin Europea. Las ampliaciones de la Unin Europea I. Las ampliaciones de la Unin Europea II. La moneda nica. El euro. La economa europea. El consejo de la Unin Europea. La comisin europea. Parlamento europeo. Ostras instituciones de la UE. Desequilibrios, polticas, ingresos y gastos.
 3. 3. EEnn 11994488,, BBllggiiccaa,, PPaasseess BBaajjooss yyLLuuxxeemmbbuurrggoo ffoorrmmaarroonn uunnaa uunniinnaadduuaanneerraa.. EEnn 11995511,, AAlleemmaanniiaa,, FFrraanncciiaa,, IIttaalliiaa eettccccrreeaarroonn llaa CCoommuunniiddaadd EEuurrooppeeaa ddeellCCaarrbbnn yy ddeell AAcceerroo ((CCEECCAA)).. EEll 2255 ddee mmaarrzzoo ddee 11995577 ssee ffiirrmmoo eellttrraattaaddoo ddee RRoommaa ppoorr llooss sseeiiss ppaasseess ddee llaa((CCEECCAA))..
 4. 4. En 1973, RReeiinnoo UUnniiddoo,, IIrrllaannddaa yyDDiinnaammaarrccaa ccoonnssttrruuyyeerroonn llaa eexxppaannssiinn ddeellooss ppaasseess ddeell NNoorrttee.. EEnn 11998811 ssee iinntteeggrroo GGrreecciiaa,, yy eenn 11998866,,EEssppaaaa yy PPoorrttuuggaall qquuee ccoonnssiigguuiieerroonn eellmmaayyoorr pprroottaaggoonniissmmoo ddee EEuurrooppaa..
 5. 5. En 1992, mediante el tratado de Maastricht, llaa CCEEEE ssee ccoonnvviirrttiieenn llaa UUnniinn EEuurrooppeeaa.. EEnn 11999955 ssee aaddhhiirriieerroonn AAuussttrriiaa,, FFiinnllaannddiiaa yy SSuueecciiaa,, ppoorr ssuu aallttoonniivveell ddee ddeessaarrrroolllloo qquuee hhiizzoo qquuee llaass nneeggoocciiaacciioonneess ddeeiinntteeggrraacciinn ffuueerraann rrppiiddaass.. EEnn 22000044 iinnggrreessaarroonn eenn llaa UUEE ddiieezz nnuueevvooss ppaasseess:: RReeppbblliiccaaCChheeccaa,, HHuunnggrraa,, PPoolloonniiaa,, EEsslloovvaaqquuiiaa,, LLiittuuaanniiaa,, EEssttoonniiaa,, LLeettoonniiaa,,MMaallttaa yy CChhiipprree.. EEnn 11999922,, mmeeddiiaannttee eell ttrraattaaddoo ddee MMaaaassttrriicchhtt,, llaaCCEEEE ssee ccoonnvviirrttii eenn llaa UUnniinn EEuurrooppeeaa.. EEnn 11999955 ssee aaddhhiirriieerroonn AAuussttrriiaa,, FFiinnllaannddiiaa yy SSuueecciiaa,, ppoorr ssuu aallttoonniivveell ddee ddeessaarrrroolllloo qquuee hhiizzoo qquuee llaass nneeggoocciiaacciioonneess ddeeiinntteeggrraacciinn ffuueerraann rrppiiddaass.. EEnn 22000044 iinnggrreessaarroonn eenn llaa UUEE ddiieezz nnuueevvooss ppaasseess:: RReeppbblliiccaaCChheeccaa,, HHuunnggrraa,, PPoolloonniiaa,, EEsslloovvaaqquuiiaa,, LLiittuuaanniiaa,, EEssttoonniiaa,, LLeettoonniiaa,,MMaallttaa yy CChhiipprree..
 6. 6. En 1992 ssee ccrreeoo eell BBaannccoo CCeennttrraallEEuurrooppeeoo yy uunnaa mmoonneeddaa nnuueevvaa,, eell eeuurroo,,qquuee ssee ccoommeennzz aa uuttiilliizzaarr eell 11 ddee eenneerrooddee 22000022.. LLooss ppaasseess qquuee uuttiilliizzaann eell eeuurroo ssoonn::AAlleemmaanniiaa,, AAuussttrriiaa,, CChhiipprree,, BBllggiiccaa,,EEsslloovvaaqquuiiaa,, EEssppaaaa,, FFiinnllaannddiiaa,, FFrraanncciiaa,,GGrreecciiaa,, IIrrllaannddaa,, IIttaalliiaa,, LLuuxxeemmbbuurrggoo,,MMaallttaa,, PPaasseess BBaajjooss yy PPoorrttuuggaall..
 7. 7. La consolidacin ddeell mmeerrccaaddoo eeuurrooppeeoohhaa ffaacciilliittaaddoo llooss iinntteerrccaammbbiiooss eennttrree lloossmmiieemmbbrrooss ddee llaa UUnniinn EEuurrooppeeaa.. EEnn ccuuaannttoo aall ccoommeerrcciioo eexxtteerriioorr,, EEuurrooppaaeexxppoorrttaa pprroodduuccttooss iinndduussttrriiaalleess,, ppeerrooiimmppoorrttaa aalliimmeennttooss,, pprroodduuccttoosseenneerrggttiiccooss,, mmaatteerriiaass pprriimmaass yy bbiieenneess..
 8. 8. Los pases de Europa oriental aattrraaeenn,, ddeessddee hhaaccee uunnppaarr ddee ddccaaddaass aa aaccttiivviiddaaddeess iinndduussttrriiaalleess ddeeeemmpprreessaass ddee EEuurrooppaa oocccciiddeennttaall.. EEll ttuurriissmmoo eess eell sseeccttoorr ddee ggrraann iimmppoorrttaanncciiaa.. EEuurrooppaarreecciibbee nnuummeerroossooss ttuurriissttaass ddee ttooddaass ppaarrtteess ddeell mmuunnddoo.. LLooss ppaasseess ddee EEuurrooppaa oorriieennttaall aattrraaeenn,, ddeessddee hhaaccee uunnppaarr ddee ddccaaddaass aa aaccttiivviiddaaddeess iinndduussttrriiaalleess ddeeeemmpprreessaass ddee EEuurrooppaa oocccciiddeennttaall.. EEll ttuurriissmmoo eess eell sseeccttoorr ddee ggrraann iimmppoorrttaanncciiaa.. EEuurrooppaarreecciibbee nnuummeerroossooss ttuurriissttaass ddee ttooddaass ppaarrtteess ddeell mmuunnddoo..
 9. 9. Es el principal rrggaannoo ppoollttiiccoo ddee llaaUUnniinn EEuurrooppeeaa,, rreepprreesseennttaaddooss ppoorr lloossggoobbiieerrnnooss ddee llooss ppaasseess mmiieemmbbrrooss.. SSuu ffuunncciinn pprriinncciippaall eess aapprroobbaarr,, jjuunnttoo aallPPaarrllaammeennttoo,, llaass lleeyyeess eeuurrooppeeaass yy eellpprreessuuppuueessttoo ddee llaa UUnniinn.. LLaa pprreessiiddeenncciiaa ddee llaa UUnniinn EEuurrooppeeaaccaammbbiiaa ccaaddaa sseeiiss mmeesseess..
 10. 10. Su presidente eess eelleeggiiddoo ppoorr lloossggoobbiieerrnnooss ddee llooss ppaasseess ccoommuunniittaarriiooss yyrraattiiffiiccaaddoo ppoorr eell PPaarrllaammeennttoo.. LLoo aayyuuddaann 2277 ccoommiissaarriiooss,, uunnoo ppoorr ccaaddaappaass mmiieemmbbrroo.. SSuu ffuunncciinn eess pprrooppoonneerr nnuueevvaass lleeyyeess aallCCoonnsseejjoo yy eell PPaarrllaammeennttoo,, ttaammbbiinn sseeeennccaarrggaa ddee aapplliiccaarr llaass ddeecciissiioonneess ddeellCCoonnsseejjoo..
 11. 11. Cada cinco aaooss,, llooss cciiuuddaaddaannooss ddee lloossppaasseess ddee llaa UUnniinn EEuurrooppeeaa eelliiggeenn,, aa uunnnnuummeerroo ddee ddiippuuttaaddooss pprrooppoorrcciioonnaall aa llaappoobbllaacciinn ddee ccaaddaa EEssttaaddoo.. SSuu sseeddee eessttaa eenn llaa cciiuuddaadd ffrraanncceessaa ddeeEEssttrraassbbuurrggoo.. IImmppuullssaarr lleeyyeess pprreesseennttaa pprrooppuueessttaass aa llaaCCoommiissiinn ppaarraa aapprroobbaarr oo rreecchhaazzaarr eellnnoommbbrraammiieennttoo ddee llooss ccoommiissaarriiooss..
 12. 12. Tribunal ddee jjuussttiicciiaa:: ggaarraannttiizzaa qquuee lloossttrraattaaddooss yy llaass lleeyyeess ddee llaa UUEE ssee ccuummppllaannyy ssee aapplliiqquueenn ee iinntteerrpprreetteenn.. TTrriibbuunnaall ddee ccuueennttaass:: ccoonnttrroollaa ccoommoo sseeggaassttaann llooss ffoonnddooss ddee llaa UUEE.. DDeeffeennssoorr ddeell PPuueebblloo EEuurrooppeeoo:: rreecciibbee llaassddeennuunncciiaass ddee llooss cciiuuddaaddaannooss eeuurrooppeeooss.. BBaannccoo CCeennttrraall EEuurrooppeeoo:: rreessppoonnssaabbllee ddeellaa mmoonneeddaa nniiccaa,, eell eeuurroo..
 13. 13. Para favorecer aa llooss cciiuuddaaddaannooss ddee llaassrreeggiioonneess mmeennooss ddeessaarrrroollllaaddaass yy rreedduucciirrllaass ddiiffeerreenncciiaass eeccoonnmmiiccaass yy ssoocciiaalleess.. FFoonnddoo EEuurrooppeeoo ddee DDeessaarrrroolllloo RReeggiioonnaall::ddeessttiinnaaddoo aa ccoorrrreeggiirr llooss ddeesseeqquuiilliibbrriioossddee llaa UUEE.. FFoonnddoo SSoocciiaall EEuurrooppeeoo:: ccuuyyoo oobbjjeettiivvoo eesslluucchhaarr ccoonnttrraa eell ddeesseemmpplleeoo..
 14. 14. Editorial SM 3 ESOPginas 313, 313, 314 y 315