LEKEITIOKO Municipal... historiaurreko artea aurkitzea eta ikertzea ahalbidetu du. Ventala-perra...

Click here to load reader

 • date post

  09-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LEKEITIOKO Municipal... historiaurreko artea aurkitzea eta ikertzea ahalbidetu du. Ventala-perra...

 • Informazio buletina 5 zk. AZAROA 2017 UDALETIK

  LEKEITIOKO

  LEKEITIO ZEURE ERARA egiteko!

  Ar ga

  zk ia

  : K IÑ

  U KA

  656702508

  facebook.com/[email protected]_Udala youtube.com/LekeitiokoUdala

  www.lekeitio.eus

  • Bostgarren kontenedorea

  • San Andres auzoko urbanizazio proiektua

  • Etxebizitza sozialak alokairuan

  • Lekeitioko bonoa

  • Paleolitoa Lekeition

  • Portua oinezkoentzako irabazi da (balorazioa)

  • Herritarrentzako aparkalekuak (balorazioa)

  • Arropaineko espaloi barria

  • Argiteri publikoa

  • Elizatea kale eta gasolindegiko urbanizazio obra

  Udal gobernutik 2018ko au-rrekontuak lantzen gabiltza, abenduaren bukaeran au- rrekontuok behin betiko onartze- ko asmoarekin. 2018ko aurrekon- tuak 8.294.678,00 eurokoak dira (2017koak 7.824.601,00 eurotakoak) Udal Gobernu honen apustua oina- rrizko eta kalitatezko zerbitzuak ber- matzen eta mantentzen jarraitzea da.

  Aurten ere, Udal gobernuak herri- tarren ekarpenak, iritziak, proposa- menak kontuan izan nahi ditu urteko

  plangintza egiterakoan, partehartzea eta gardentasuna bultzatuz, “Lekeitio zeure erara” eraikitzeko.

  Beraz, Lekeition erroldatuta bazau- de eta adin nagusikoa bazara, aben- duaren 11ra arte egin itzazu zure ekarpenak Udaleko edozein bulego- tan, web orrialdean www.lekeitio.eus partehartzeko udal e-mail helbidean ([email protected]) edota whatsapp bidez (656 702 508). Aurre- kontuak osotasunean www.lekeitio.eus web orrialdean.

  2018.urteko AURREKONTUAK PARTE HARTU!

  [email protected]@

 • 656702508 facebook.com/[email protected]_Udala youtube.com/LekeitiokoUdala

  www.lekeitio.eus [email protected] @

  2

  Para el año 2018 el Ayuntamiento cuenta con 8.294.678,00 euros, algunas partidas no se pueden modificar tales como per- sonal, gastos de funcionamiento, cuotas a otras entidades ( Mancomunidad, agencia desarrollo, escuela pública, UEMA, etc….) La propuesta de presupuestos 2018 está disponible en su totalidad en la secretaría del Ayuntamiento o en la página web del mismo

  • Se propone una subida salarial del 1,5% al personal municipal.

  • Seguiremos impulsando la accesibili- dad en nuestro municipio. Obras de mantenimiento en distintas calles. Campaña de poda y fumigación de árboles. Campaña de control de ga- viotas y gatos. Puesta en marcha de un sistema que garantice plazas de

  aparcamiento a los/as lekittarras en época estival. Nuevo contrato de reco- gida de basura, nuevos contenedores incluidos.

  • Avanzar en el Plan General de Ordena- ción Urbana.

  • Apostamos por eventos deportivos con retorno económico a los diferentes sectores del municipio. Se organizarán la maratón de spinnig, Mendi martxa y Bizkaia Kopa Trail Lekeitio.

  • Se apoyarán actividades culturales en Ikusgarri de la mano de Zinemaza- leak, aumentando la partida y recur- sos. Trabajar con los grupos culturales para elaborar una agenda cultural plural y diversa que tenga repercusión tanto económica como social en el municipio.

  • Se propone mantener las aportaciones a los centros escolares del municipio.

  • Aumentar las partidas para ayudas de

  emergencia social. • Ayudas a la alfabetización en euskera.

  Clases de refuerzo para jóvenes mi- grantes en edad escolar.

  • Se mejorará la página web del Ayunta- miento para facilitar la transparencia y la participación.

  • Elaboración del III Plan de Igualdad.

  • Se aumentarán las ayudas económicas para alquiler de vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años. Asimismo se seguirá con el proceso de elaboración de una or- denanza sobre locales juveniles.

  PRESUPUESTOS 2018 ¡PARTICIPA!

  2018. urterako Lekeitioko Udalak 8.294.678,00 euro izango ditu. Uda- leko partida batzuk ukiezinak edota alda ezinak dira; pertsonala, herria- ren funtzionamendurako gastuak (kale eta udal eraikinen argiteria, ura, seguruak, garbitasuna, etab.) edota udalak dituen konpromisoak (Lea- Artibai Amankomunazgoko kuota, Garapen Agentziakoa, ikastetxeei ekarpenak, UEMAra ekarpena, musi- ka eskola, musika banda, etab.).

  Aurrekontua bere osotasunean ikusi nahi izanez gero, Lekeitioko Udaleko idazkaritzan edo web orrial- dean duzu.

  Udal gobernuaren 2018. urteko aurrekontu proposamena lerro na- gusietan hurrengo hau da:

  • Pertsonalaren soldatan %1,5eko igoera planteatzen da.

  • Herri lanen arloan helburutzat izan dugu herria irisgarriagoa egitea, arazoak sortzen dituzten guneei irtenbidea ematea eta ka- leen mantentze eta hobekuntza lanak burutzea. (zebra bideak, losak, argiteria, barandak, lora- tegiak, zuhaitzen inausketak eta fumigazioak, kalatxorien eta ka-

  tuen kontrol kanpainak, lekitta- rrentzat uda sasoian aparkale- kuak ziurtatzeko sistema, etabar.

  • Herri Antolamendu Plan Oroko- rrarekin aurrera jarraituko da.

  • Herriaren garapenerako onura- garriak eta inpaktu ekonomikoa duten Kirol ekintzak bultzatzen jarraituko da. Udalak besteak beste, Mendi martxa, Spining maratoia eta Bizkaiko kopa trail Lekeitio antolatu edo lagunduko ditu.

  • Aurten ere, Ikusgarri Zine Aretoan egiten den zine eta beste ekintza kulturalen programazioa manten- tzeko laguntza jasoko du Zinema- zale elkarteak. Laguntza hau gehi- tu egingo zaio, eta baita baliabide barriak erosiko dira Ikusgarri Are- torako. Urtero bezala Kaleka, Zine- bilera, San Pedro eta San Antolin jaiak bultzatu eta sustatu egingo dira. Azken hauek partida goraka- da bat izatea proposatzen da.

  • Herriko Eskola Publikoari, ikas- tolari eta Iturriotz Institutoari egiten zaizkien diru ekarpenak

  mantendu egingo dira. Datorren urteko Euskal Eskola Publikoaren jaia lagundu eta babestuko da, “ZAPrAn gAgOZ”!!!

  • Kitto merkatari elkartearekin el-

  karlana bultzatu eta sakonduko da.

  • Turismoari begira material berria argitaratuko da.

  • gizarte Larrialdietarako partidak gehitu egingo dira.

  • Euskara alfabetatzeko diru la-

  guntzak ematen jarraituko da. Ikasle etorkinentzat errefortzuko euskara eskolen kostua beregain hartzen jarraituko du Udalak.

  • Web orrialdea eraldatu egingo da Udalaren gardentasuna erakutsiz eta partehartzea erraztuz.

  • III. Berdintasun Plana landuko da.

  • 18 eta 35 urte bitarteko herriko gazteei zuzendutako etxebizitzen alokairurako diru-laguntzak erre- pikatu eta partida gehituko da. gazteek erabiltzen dituzten loka- len arautze prozesuari jarraipena emango zaio.

  UDAL GOBERNUAREN PROPOSAMENA

 • 656702508 facebook.com/[email protected]_Udala youtube.com/LekeitiokoUdala

  www.lekeitio.eus [email protected] @

  3

  KONTZEPTUA % 2018 Pertsonal gastuak 39,27% 3.257.490,00 €

  Gastu arruntak (argiteri publikoa, erregaiak, kale garbitasuna, kirol instalakuntzen garbitasuna, kanpo zerbitzuak, eraikinen mantenua…

  35,83% 2.971.683,00 €

  Interesak 0,10% 8.140,00 €

  Tranferentzia arruntak (Mankomunitatea, Garapen Agentzia, UEMA, Kirol eta Kultur taldeak, Eskola eta Ikastolari aportazioak).

  9,58% 794.888,00 €

  Inbertsio errealak 9,54% 791.360,00 € Kredituen amortizazioa 5,68% 471.117,00 €

  GUZTIRA 100% 8.294.678,00 €

  KONTZEPTUA % 2018

  Zuzeneko zergak (IAE, IBI, ibilgailuak…) 18,90% 1.567.997,00 €

  Zeharkako zergak (obrak) 1,39% 115.212,00 €

  Tasak eta bestelako zergak (ura, zaborrak, estolderia…) 18,18% 1.507.700,00 €

  Transferentzia arruntak (Aldundiaren aportazioa) 57,01% 4.729.184,00 €

  Ondare sarrerak (alokairuak) 0,90% 75.000,00 €

  Inbertsio errealen enajenazioa eta bestelako sarrerak (Garajeak…) 2,41% 200.000,00 €

  Kapital transferentziak (diru laguntzak)

  1,20 99.585,00 €

  GUZTIRA 100% 8.294.678,00 €

  INBERTSIOAK

  Santa Katalina Pasealekua III. Fasea (Bide Berdea) 100.000,00 €

  Kirol Instalakuntzak (skatepark, futbol zelaia ikerketa barne) 147.000,00 €

  Eskola Publikoak konpoketak (segurtasun neurriak) 60.000,00 €

  Arropaingo losa 66.585,00 €

  Mendieta Ontziola 45.000,00 €

  Abaroa Jauregia 50.000,00 €

  Elizatea – gasolindegiaren urbanizazioa II. Fasea 100.000,00 €

  Musika Eskola I. Fasea 50.000,00 €

  Herriko argiteria aldatu II fasea 30.000,00 €

  Ikusgarri Aretoa 25.000,00 €

  HAPO 100.000,00 € Oharra: San Andres auzoa barriteko obrak hasiko dira. Zenbatekoa zehaztu gabe

  gastuak 2018

  sarrerak 2018

 • “Hitzetatik ekintzetara, Lekeitio zeure erara”

  HONDAKIN ORGANIKOAK BATZEKO SISTEMA 5. KONTENEDORA, MARTXAN JARRIKO DA LEKEITION ABENDUTIK AURRERA

  Sistema berria azaltzeko eta ho-nek nola funtzionatuko duen jakinarazteko, herritarrek infor- matzaileen bisita jasoko dute etxean eta horrela herritarrek ere zuzenean beraien zalantzak, galderak etab adie- razi ahalko diete informatzaileei.

  Funtzionamendu berria azaltzeaz gain, hondakinak biltzeko erabi- li behar den 10 litroko ontzi txikia, poltsa konpostagarri sorta bat, edu- kiontzia zabaltzeko tarjeta magnetiko pertsonalizatua, hozkailuan jartzeko pegatina magnetikoa eta hondakinak nora bideratu behar diren zehazten dituzten eskuorriak ere banatuko di- tuzte.

  Informatzaileek euren burua aur- keztuko dute eta identifikatuta egon- go dira, Lea-Artibaiko Amankomunaz- goko identifikazioa eramango baitute