Liniabcnnord 178

24
redacció: 93 458 87 80 - [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 - [email protected] | administració: [email protected] línia nord El setmanari del Barcelonès Nord linianord.cat · 30/6/2016 · Núm.178 · Difusió OJD-PGD: 15.376 exemplars setmanals El setmanari del Barcelonès Nord Santa Coloma pàg 14 El Ple aprova el Pla d’Actuació amb els únics vots del PSC Montgat pàg 17 La Festa Major, un èxit malgrat haver caigut en el pont de Sant Joan Tiana pàg 18 Govern i oposició estudiaran millores al consultori local Esports pàg 23 Tot a punt al Círcol Catòlic de Badalona per acollir el clínic d’Aíto García Reneses Badalona pàg 8 Llum verda a la inversió de 14,3 milions d’euros per recuperar espais públics Reaccions al 26J pàg 16 Joan Belda (Sant Adrià en Comú): “Podem s’ha d’implicar en el procés independentista”

description

http://comunicacio21.cat/images/liniabcnnord_178.pdf

Transcript of Liniabcnnord 178

Page 1: Liniabcnnord 178

redacció: 93 458 87 80 - [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 - [email protected] | administració: [email protected]

línianordEl setmanari del Barcelonès Nord linianord.cat · 30/6/2016 · Núm.178 · Difusió OJD-PGD: 15.376 exemplars setmanalsEl setmanari del Barcelonès Nord

Santa Coloma pàg 14El Ple aprova el Plad’Actuació amb elsúnics vots del PSC

Montgat pàg 17La Festa Major, un èxitmalgrat haver caiguten el pont de Sant Joan

Tiana pàg 18Govern i oposicióestudiaran milloresal consultori local

Esports pàg 23Tot a punt al Círcol Catòlicde Badalona per acollir elclínic d’Aíto García Reneses

Badalona pàg 8Llum verda a la inversió de 14,3 milions d’euros perrecuperar espais públics

Reaccions al 26J pàg 16Joan Belda (Sant Adrià en Comú):“Podem s’ha d’implicar en el procés independentista”

Page 2: Liniabcnnord 178

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517| 2 30 juny 2016línianord.cat

Page 3: Liniabcnnord 178

En Comú Podem (ECP) va guan-yar diumenge les eleccions es-panyoles a la comarca, repetint lavictòria obtinguda als comicisdel 20D, tot i que alhora va ser lacandidatura que més vots va per-dre. I és que ECP va rebre 51.300vots, 7.000 menys que els obtin-guts el desembre. Així doncs, ladistància amb la segona força, elPSC, s’ha escurçat, però tot i aixòcontinua sent de gairebé 12.000vots. A més, ECP ha tornat a serla candidatura més votada a Ba-dalona, Santa Coloma, Sant Adriài Montgat i es consolida coml’opció política hegemònica a lacomarca, almenys en el cas de leseleccions espanyoles.

Per la seva banda, els socia-listes tornen a ser segons, tambéperdent suports, i veuen de noucom, malgrat governar els Ajun-taments de Santa Coloma i SantAdrià –el primer còmodament–,han tornat a quedar per darrered’ECP a les espanyoles. En totalel PSC ha obtingut 39.706 vots,2.600 menys que al 20D.

Per altra banda, el BarcelonèsNord ha contribuït en l’augmentde suports al PP registrat arreu del’estat espanyol. A la comarca, elspopulars han millorat els resul-tats del desembre. Aleshores novan arribar als 27.000 vots i arahan superat els 28.000, crei-xent a tots els municipis.

En aquest sentit, el principaldamnificat de l’ascens del PP ésCiutadans, que després de supe-rar els populars al desembre,diumenge va perdre gairebé

6.000 vots –amb pou feines hasuperat els 22.000– i es quedacom a quarta força al BarcelonèsNord. El PP, doncs, repeteix elseu tercer lloc a Badalona i acon-segueix ser la tercera força més

votada a Santa Coloma, SantAdrià i a nivell global a la co-marca.

Una millora de resultats pro-duïda, en part, per l’augment del’abstenció a tots els municipis.De fet, l’índex de participació

en les eleccions va ser del 65% demitjana, mentre que en els co-micis del 20D va arribar al 71%.

Pel que fa als partits sobira-nistes, ERC s’ha tornat a imposari a més ha augmentat el seu avan-tatge sobre Convergència (CDC).Al desembre va ser de 5.000 vots,mentre que ara és de 8.000.

Els republicans són l’únicaforça que, conjuntament amb elPP, ha crescut a tots els munici-pis en aquestes eleccions. Con-cretament, ha rebut gairebé unmiler de vots més al BarcelonèsNord i ha guanyat els comicis aTiana. A més, la davallada de Ciu-tadans ha permès als republicansveure de més a prop la quarta po-sició a Badalona i Sant Adrià.

Per la seva banda, els con-vergents han empitjorat els re-sultats obtinguts sota la marca deDemocràcia i Llibertat al des-

embre. I és que CDC ha perdut2.000 vots respecte del 20D i ésla força menys votada a tots elsmunicipis de la comarca, a ex-cepció de Tiana, on ha estat ter-cera. La candidatura ha obtingut9.600 vots al Barcelonès Nord.

En conjunt, els resultatsd’ERC i CDC comporten que elsobiranisme hagi patit una lleu-gera reculada a la comarca. Elcreixement republicà no ha estatsuficient per compensar la cai-guda dels convergents. Ara, lasuma de vots de les dues candi-datures és de 27.500, mentreque al 20D les dues forces van su-mar-ne 28.500 –una diferènciade 1.000 vots–. Tot i això, cal te-nir present que les eleccions es-panyoles mai no han estat un es-cenari propici per a les forces so-biranistes. Això sí, els resultats nodeixen de ser un toc d’atenció.

La comarca es manté lilaEn Comú Podem va poder tornar a celebrar una nova victòria al Barcelonès Nord. Foto: Marc Lozano/En Comú Podem

El PP ha milloratels resultats del

20D i ha superatels 28.000 vots

Eleccions 26J 3 | línianord.cat30 juny 2016

» En Comú Podem torna a guanyar les eleccions espanyoles al Barcelonès Nord tot i perdre 7.000 vots» ERC es consolida com a força sobiranista més votada mentre que CDC és el partit amb menys suports

Andreu MerinoBARCELONÈS N.

Page 4: Liniabcnnord 178

| 4 línianord.cat 30 juny 2016línianord.cat

Victòria lila tot i perdre 4.000 votsBADALONA4En Comú Podem (ECP) va consoli-dar la seva hegemonia a Badalona, després d’ha-ver-se endut la victòria als comicis del desembre.Diumenge, tot i perdre 4.139 vots, la candidatura en-capçalada per Xavier Domènech va tornar a supe-rar àmpliament el PSC, que va perdre un miler devots i es va quedar a 8.000 dels comuns.

D’altra banda, la campanya centrada en la figuradel candidat al Senat i regidor a l’Ajuntament, Xa-vier Garcia Albiol, li ha servit al PP per mantenir latercera plaça obtinguda al 20D i per ampliar el mar-ge sobre Ciutadans. Al desembre, els d’Albert Riveravan quedar-se a només a 200 vots dels populars,però la davallada en aquestes eleccions –han per-dut 3.350 vots– els ha deixat a una distància de

4.000 vots de la candidatura encapçalada per Jor-ge Fernández Díaz. En aquest sentit, el cas Antifrauno ha passat factura al ministre de l’Interior en fun-cions, a qui Albiol va donar ànims en un acte cele-brat a la ciutat el 22 de juny.

El PP, doncs, ha sortit reforçat dels comicis i haobtingut 502 vots més que al desembre. Tot i això,no ha estat el partit que més ha crescut, ja que ERCha augmentat els seus suports en 675 vots, tot i ques’ha hagut de conformar amb mantenir-se com acinquena força, mentre que CDC ha quedat de nourelegada a l’última posició.

Les candidatures integrades per formacionsque donen suport al govern municipal –ECP iERC– han obtingut el 41% dels vots registrats.

El PSC cau de nou en un dels seus feusSANTA COLOMA4La confiança dels colomencs enel PSC varia ostensiblement si es tracta de políticamunicipal o espanyola. Així, tot i que els socialistesgaudeixen d’una còmoda majoria absoluta a l’A-juntament, han perdut de nou les eleccions estatalsa la ciutat, on s’ha imposat En Comú Podem.

Els liles, doncs, han ratificat la victòria del des-embre però han perdut suports pel camí. Fa sis me-sos, Xavier Domènech va obtenir 17.400 vots a San-ta Coloma, mentre que ara ha rebut 15.615 suports.La davallada, però, no ha estat suficient perquè elssocialistes poguessin fer el seu sorpasso particular,

ja que el PSC també ha perdut vots respecte al 20D,en aquest cas gairebé un miler, quedant-se en14.750.

En canvi, el PP ha pujat i ha quedat en una ter-cera posició que al desembre va obtenir Ciutadans.En aquesta ocasió, els taronges han perdut propde 1.800 vots i han quedat relegats com a quartaforça.

En clau sobiranista, i tot i que ERC ha esgarra-pat un centenar més de vots que al 20D, els resul-tats de CDC i els republicans sumats indiquen ques’han perdut 425 vots en sis mesos.

El PP pren la tercera posició a C’sSANT ADRIÀ4Les noves eleccions han estat un bàl-sam per al PP a Sant Adrià. Després de quedar coma quarta força en les eleccions del desembre, els po-pulars han estat ara la formació que més ha cres-cut en els nous comicis –amb un centenar i escaigde vots– i a més ha pres la tercera posició a Ciu-tadans, que anava camí de convertir-se en alter-nativa en aquest feu socialista, després de ser el ter-cer partit més votat en les darreres eleccions es-panyoles i el segon que va rebre més suports en leseleccions municipals del maig de 2015.

De fet, la raó de l’ascens del PP s’ha de buscar

més aviat en la davallada de Ciutadans que en elcreixement dels populars. I és que els d’Albert Ri-bera han perdut gairebé 600 vots respecte del des-embre.

Mentrestant, En Comú Podem ha repetit la vic-tòria del 20D, però per un marge molt més estretsobre el PSC, que ara només s’ha quedat a 1.300vots dels comuns en un altre dels feus socialistesde la comarca.

Per la seva banda, malgrat el creixementd’ERC, l’independentisme continua sent residuala Sant Adrià.

Còmode triomf lila sobre ERC, segonaMONTGAT4Montgat trenca el relat de les tres gransciutats del Barcelonès Nord. Mentre que a Badalona,Santa Coloma i Sant Adrià En Comú Podem (ECP) iPSC s’han disputat l’hegemonia en les dues darrereseleccions espanyoles, aquí és ERC qui s’ha aferrat alsegon lloc, tot i que lluny de discutir la victòria lila.

El triomf d’ECP ha estat clar tant al desembrecom diumenge passat. Ara bé, en les primeres, elmarge dels comuns sobre els republicans va ser demés de mil vots, mentre que ara s’ha reduït a 700,després que ECP hagi perdut gairebé 300 vots i ERCn’hagi guanyat una cinquantena.

Això sí, ERC ha reafirmat una segona posició queCiutadans li va discutir el 20D, després que la can-didatura de Girauta hagi perdut 150 suports respectedels comicis de fa sis mesos.

Per la seva banda, el PSC es manté com a quar-ta força, havent obtingut 772 vots, i el PP es con-verteix en el cinquè partit més votat amb 681 vots.L’augment de suports als populars ha relegat CDCa l’última posició. Els sobiranistes han empitjoratels resultats obtinguts sota la marca de Democrà-cia i Llibertat i ara només han rebut 558 vots, mésd’un centenar menys que al desembre.

Victòria d’ERC en un món al revésTIANA4A Tiana s’ha tornat a evidenciar que pocté a veure el comportament dels electors en uneseleccions espanyoles respecte d’uns comicis locals.El PSC, que va guanyar les eleccions municipals iostenta l’alcaldia, ha estat la força amb represen-tació al Congrés que menys vots ha obtingut al po-ble, concretament 429.

En canvi, ERC, quarta força a les municipals,va guanyar les eleccions de diumenge, superant EnComú Podem, que s’havia imposat en els comicisdel 20D. Aquest cop els republicans han obtingut1.172 vots –70 més que al desembre–, però la pèr-

dua de 84 vots per part d’En Comú Podem ha apla-nat el camí als republicans.

D’altra banda, tot i perdre més d’un centenarde vots, CDC ha mantingut la tercera posició ob-tinguda per Democràcia i Llibertat al desembre,mentre que la quarta força més votada ha estat elPP amb 500 vots, superant Ciutadans, que n’haperdut gairebé un centenar.

Així doncs, caldrà esperar per veure si la pata-cada del PSC es deu al caràcter estatal dels comi-cis o si, per contra, pot ser un senyal que s’acostaun canvi de cicle a Tiana.

Eleccions 26J

Page 5: Liniabcnnord 178

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 5 | 30 juny 2016 línianord.cat

Page 6: Liniabcnnord 178

Opinió| 6 línianord.cat 30 juny 2016

publicitat 686 429 517

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

línianord.catDipòsit legal: B 43222-2010

amb el suport de:Difusió controlada

15.376 exemplars setmanals

Un diari plural

A l’Estat espanyol ha guanyat elvot de la por. El PP ha millorat elsresultats i les forces del canvi, Uni-dos Podemos, han sigut incapa-ces de prendre el segon lloc a unPSOE que, encara que obté els pit-jors resultats de la seva història,salva els mobles i consolida el li-deratge del seu candidat davantles aspiracions i les conspira-cions de la vella guàrdia socialis-ta. La dirigent andalusa hauràd’esperar una altra oportunitat.

Tanmateix, ens resulta difícilacceptar que l’electorat espanyolsiguin còmplice dels corruptes opensi que amb el PP tot anirà mi-llor. Ara bé, els resultats són el quesón i és evident que el PP ha gua-nyat. Un diumenge negre per a lademocràcia, segrestada per lapor i els mercats.

Sense cap dubte, hi ha influïtla situació de Grècia, també la deFrança i fins i tot el resultat del re-ferèndum de la Gran Bretanya. Hafuncionat el pragmatisme d’allò“virgencita que me quede comoestoy”. I és una llàstima, ja quel’entusiasme i la il·lusió que s’ha-via generat entre els joves amb lacandidatura de Pablo Iglesias i Al-berto Garzón, les marees i altresorganitzacions que apostaven pelcanvi, difícilment se superarà.També és possible que l’explica-ció estigui en aquella dita que diuque amb la maduresa tothom esfa conservador i de dretes. D’on sino provenen els vots del PP?

Hem de reconèixer que s’haperdut una gran oportunitat. I en-cara que sembli una paradoxa, emdiu un bon amic, ha perdut la de-mocràcia. Com s’explica que en unpartit ple de corruptes i respon-sables del desmantellament de

l’Estat de benestar, i agafat cons-pirant contra formacions políti-ques rivals, millori els seus resul-tats electorals de fa sis mesos?

Venen dies difícils, però quipensa que hi haurà unes noveseleccions segurament s’equivoca.Entre altres raons perquè no se-ria gens descartable una majoriaabsoluta del PP.

Els resultats ens diuen que elcentre-dreta suma 169 diputatsmentre que el centre-esquerra ensuma 156. Si la coherència del ques’ha dit i defensat fins ara fos elque es mantingués, estaríem abo-cats a unes noves eleccions. Peròés evident que al centre-esquer-ra això no li interessa.

És possible un govern de cen-tre-esquerra? Hi ha una majoriad’opinadors que ho descarten i hoconsideren més que impossible.La incompatibilitat entre l’es-querra sistèmica i l’esquerra queaposta per una nova transiciófan inviable qualsevol acord. Amés, no s’ha d’oblidar que pes-quen en els mateixos caladors.

Té més possibilitats un governen minoria del PP, amb suportspuntuals tant de Ciutadans comdel PSOE. No serà la gran coali-ció per la qual aposten els vells di-rigents socialistes. Ciutadans ensexplicarà que, gràcies a ells, les re-formes necessàries per regenerarla política i la governança de l’es-tat són possibles.

I a Catalunya? Es mantenenels resultats del 20-D i es conso-lida el sobiranisme i el gir a l’es-querra. En Comú Podem continuasent la força més votada a les gransciutats metropolitanes, encaraque perd a prop de 150.000 votsrespecte del 20-D. En el bàndol in-

dependentista, ERC –nou dipu-tats– esgarrapa vots a CDC que,tanmateix, salva els mobles imanté els seus vuit diputats.

I a Badalona? En Comú Po-dem es converteix en la primeraforça –28.485 vots–i dobla els re-sultats que a les municipals va ob-tenir Guanyem –15.645 vots–. Ensegon lloc se situen els socialis-tes –20.316 vots– que guanyen7.726 vots i el PP –16.483 vots–perd el primer lloc que va obtenira les municipals –30.559 vots– ise situa en tercer lloc amb una pèr-dua de 14.000 vots. Ciutadansmultiplica per 2,5 els resultats ob-tinguts a les municipals –incre-menta en 7.402 els vots respectea les municipals– i se situa com aquarta força. ERC millora els re-sultats de les municipals –guanya1.559 vots–, mentre que CDC enperd 688 respecte a les munici-pals. Sí que és cert que no són elmateix unes generals que unesmunicipals, però donen pistes.

Més enllà dels resultats del’Estat, a Catalunya i a Badalonaes consolida el canvi. A Catalunyahi ha una marca com a referent,En Comú Podem, formada perPodem i l’esquerra transforma-dora que aposta per un nou pro-cés constituent. Per això, a Ba-dalona cal treballar per aconseguirla confluència de tots els quelluiten per defensar el benestar deles persones i aposten per una al-tra forma de fer política en la qualla gent pugui decidir sobre el quil’afecta, i on el dret a decidir i el re-ferèndum siguin una realitat.

A Badalona, si bé es progres-sa adequadament, és evident quenecessitem millorar per no tornara les velles pràctiques.

per Pedro Jesús Fernández

4El vot de la por

Actualitat a la xarxa

#Tortasso

@Joanlluislluis: S'ha fet evident quel'única possibilitat real que té Podem pergovernar és la de guanyar les eleccions enuna Catalunya independent.

4Un país extravagantper Jordi Lleal

Després de les eleccions del26J, una multitud de reac-cions s’han desfermat als mit-jans informatius amb comen-taris i anàlisi dels resultats ob-tinguts pels diferents partits po-lítics, intentant explicar el per-què d’aitals resultats. El que ésuna paranoia, és no voler veu-re i entendre què passa en la re-alitat i pintar-la segons con-vingui. Voler tenir una expli-cació de com pot ser que el PPa Catalunya hagi augmentat elnombre de vots, amb els ante-cedents del joc brut del senyorFernández Díaz en les conver-ses amb De Alfonso és incom-prensible, només es podria en-tendre que als seus votants jaels està bé i premien al minis-tre per “fotre canya als inde-pendentistes”. Si amb els cen-tenars d’implicacions en ca-sos de corrupció, amb el seny-or Mariano Rajoy a la lluna deValència, augmenten els seus

votants, serà perquè ja els estàbé que sàpiguen portar els seus“negocis”. Quan la societat estàcondemnada per la desaparicióde la classe mitjana, l’atur, elssous de misèria i els contractestemporals per dies i hores, ladepredació dels diners delsfons de pensions, etcètera, el re-sultat és inexplicable.

Molts catalans veiem Es-panya com una cosa llunyanaperò que ens mortifica i en re-bem les conseqüències d’unens momificat, anquilosat en laseva supèrbia que pretén im-posar el model castellà, senseuna mínima autocrítica, ni ferni un gest, d’apropament i en-tesa, cap a Catalunya. El mésdecebedor és que amb el PP s’a-lineen, amb petits matisos, lesaltres tres forces principals dela política espanyola. El pobleespanyol ha votat, es pot sermés autodestructiu i maso-quista? Van aviats!

Un diari participatiu

#AJudici

@Jaumeasens: El nostre suport a Mas,Ortega i Rigau davant del judici política la democràcia 9N. Les urnes no delin-queixen, les clavegueres sí!

#DobleBrexit

@MABastenier: Inglaterra acaba de salirdos veces de Europa. La primera por elBrexit contra la UE; la segunda, derrotadapor Islandia en la Eurocopa.

Page 7: Liniabcnnord 178

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 7 | 30 juny 2016 línianord.cat

Page 8: Liniabcnnord 178

30 juny 2016

| 8

línianord.catBadalona

El Ple municipal de dimarts vaaprovar -amb els vots dels grups degovern i l’abstenció de l’oposició-la primera fase del pla d’inversionsdel mandat, dedicada a la rehabi-litació d’espais públics i equipa-ments i que ha estat batejada ambel nom de Pla Recupera. El Pla esfinança amb 14,3 milions d’eurosde l’Ajuntament i 3,5 milions queaportaran entre la Diputació i l’À-rea Metropolitana.

Un cop aprovada la primerafase, la segona se sotmetrà a vo-tació del Ple a la tardor. Una se-gona fase dotada amb 31,5 milionsd’euros, dels quals 14 s’invertiranen allò que decideixi la ciutadaniaa través d’un procés participatiu,mentre que el govern de Sabaterencara no ha avançat on preveudestinar la resta. Sigui com sigui,diversos grups van demanar al go-

vern que treballi per aconseguir elseu suport en aquesta segona fase.“El més complicat vindrà a la tar-dor”, va dir el portaveu del PP,Juan Fernández. “Demanem mésconsens i treball conjunt”, va de-manar el portaveu del PSC, ÁlexPastor.

En aquest sentit, el tercer ti-nent d’alcaldia i regidor d’Hisen-da, Jose Téllez, va assegurar que nohavien rebut preguntes ni pro-postes dels socialistes. “No passa-ria res si vostès votessin a favord’alguna cosa algun dia”, va etzi-bar a Pastor.

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRESD’altra banda, el Ple va aprovar elpla de socialització de llibres per alpròxim curs. La regidora d’Edu-cació, Laia Sabater, el va presen-tar com una “proposta de transi-ció”, dotada amb 300.000 euros.“Ens comprometem a revisar-la decara al següent curs”, va afirmar.

Se’n beneficiaran les comuni-tats escolars de centres públics iconcertats i cada una dissenyarà elseu propi pla de socialització.Aquest cop el PSC sí que va votara favor, igual que C’s, mentre queel PP i CiU es van abstenir.

Un moment del Ple celebrat dimarts. Foto: Línia Nord

Llum verda a la inversió de 14,3 milions d’euros a la ciutat» El Ple va aprovar la primera fase d’inversions del mandat

amb l’abstenció de l’oposició, que llança un avís per a la tardor

L’espai cultural a Eines Canela,proposta més votada del PAM

PARTICIPACIÓ4La rehabilita-ció de l’antiga fàbrica Eines Ca-nela, al Torrent de Vallmajor, enun equipament cultural és laproposta més votada pels veïnsen el marc del procés participa-tiu del Pla d’Actuació Municipal(PAM).

Avui, un cop realitzades lesaudiències informatives als sisdistrictes, comencen les ses-sions participatives en què l’A-juntament vol treballar les pro-postes rebudes a través de la pà-gina web. També se’n farà unaper districte i acabaran el 13 dejuliol. “Cada districte treballaràbàsicament les propostes de laseva zona”, explica l’assessor de

la regidoria de Participació, Ra-fael Crespo.

Més enllà de la conversiód’Eines Canela en un equipa-ment cultural, les altres pro-postes més votades són l’esta-bliment de mecanismes muni-cipals contra la pobresa, aug-mentar els recursos en educaciói sanitat o potenciar l’ús de la bi-cicleta.

Un cop finalitzades les ses-sions participatives, els tècnicsmunicipals valoraran si les pro-postes són viables econòmica-ment, tècnicament o són com-petència de l’Ajuntament. Fi-nalment, a l’octubre es farà la vo-tació ciutadana.

Can Ruti celebrarà demà els 1.000 trasplantaments

SALUT4Demà l’hospital Ger-mans Trias i Pujol estarà de cele-bració. El centre ha demostratenguany que és un referent a Ca-talunya i a l’estat espanyol, ja queha arribat als 1.000 trasplanta-ments realitzats. Per això demà, elservei de Nefrologia del centre haprogramat una jornada de col·lo-quis a la sala d’actes de l’hospital,en els quals intervindran pacientstrasplantats, els seus familiars i res-ponsables de Can Ruti.

D’altra banda, al vespre esfarà un sopar de cloenda de la jor-nada al Centre Internacional de

Negocis de Badalona (BCIN), alqual l’hospital ha convidat tots elspacients trasplantats, així com elpersonal mèdic responsable delstrasplantaments.

ANY DE RÈCORDA més d’arribar a la xifra rodonade 1.000, durant el 2015 Can Rutiha establert un nou rècord detrasplantaments fets en un any,amb 74.

A més, enguany també s’hancelebrat 30 anys de la primera ope-ració i 25 del primer trasplanta-ment de pàncrees.

Rescaten amb helicòpter un home de 82 anys a la platjaSUCCESSOS4El passat dissabte25 de juny, a la zona de platja del’estació de Badalona es va viureuna escena molt poc habitual.

Al matí, un home de 82 anysi veí de la ciutat va estar a punt d’o-fegar-se, a causa d’un tall de di-gestió. Després de l’incident, lapersona va ser atesa a la platja i elServei d’Emergències Mèdiques(SEM) va desplaçar un helicòpterfins al lloc dels fets, la qual cosa va

permetre fer més ràpid el trajec-te fins a l’Hospital dels GermansTrias i Pujol, on el pacient es va re-cuperar.

DESALLOTJAMENTD’altra banda, l’incident va ferque la Guàrdia Urbana desallot-gés una part de la platja per fa-cilitar l’atenció mèdica del pa-cient i el seu trasllat a Can Rutiper part del SEM.

Departament de Comunicació | El PP denuncia “ús partidista”El PP ha denunciat un “ús partidista” del departament de Comunicació municipal per part del govern. El

principal partit de l’oposició considera que l’executiu de Sabater va obligar els treballadors municipals a “po-sar-se al servei” dels grups -tots menys els populars- que el 23 de juny es van reunir per treballar una moció

conjunta que demanés la dimissió de Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso arran del cas Antifrau.

Andreu MerinoBADALONA

Page 9: Liniabcnnord 178

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 9 | 30 juny 2016 línianord.cat

Page 10: Liniabcnnord 178

Badalona| 10 línianord.cat 30 juny 2016

Eduard Roure, premi literariCiutat de Badalona 2016

TEATRE4Eduard Roure és elguanyador del premi literari Ciu-tat de Badalona de narrativa2016 amb l’obra La nit de lesoques. Ara, el text serà publicatper Viena Edicions, mentre queRoure ha rebut un premi en me-tàl·lic de 2.000 euros.

L’autor va rebre el premi enla cerimònia celebrada ahir al Te-atre Principal, que també va re-conèixer Albert López Vivancos

com a guanyador de la categoriade narrativa juvenil per Em dicSaül i sóc un noi normal.

A més, Vicent Almela vaguanyar el premi literari Betúliade poesia amb l’obra També elvertigen i Roger Simeon va rebreel reconeixement a millor peça deteatre breu per El pis del pare.López, Almela i Simeon tambépublicaran la seva obra i han re-but un premi de 1.000 euros.

Aspanin celebra els seuscinquanta anys al Museu

ENTITATS4Avui l’entitat Aspa-nin viurà un dels dies més as-senyalats en el marc dels actes decelebració del seu cinquante-nari. I és que a dos quarts de vuitde la tarda, el Museu de Bada-lona inaugurarà l’exposició Elsdiferents: nosaltres i vosaltres.50 anys d’Aspanin a Badalona.

L’exposició oferirà un repàsde la trajectòria d’aquesta enti-tat, que va néixer el 1966 ambl’objectiu de buscar solucionsals problemes quotidians alsquals els joves amb discapacitatintel·lectual havien de fer frontcada dia. Concretament, l’entitatva ser impulsada per un grup re-duït de pares i mares, amb la

col·laboració de diversos treba-lladors socials.

ASSESSORAMENT I SERVEISDesprés de cinquanta anys devida, Aspanin té plenament con-solidada la seva activitat a la ciu-tat. Actualment, ofereix un ser-vei d’assessorament per a famí-lies, diverses aules d’educació es-pecial, una llar residència inau-gurada el 2009 -a través de laqual els joves amb discapacitatpoden emancipar-se de la famí-lia-, així com diversos tallers i ac-tivitats de lleure.

L’exposició al Museu, ques’inaugura avui, estarà oberta alpúblic fins al 31 de juliol.

“Proactiva Open Arms està pre-parada per ajudar on calgui”. Aixíde contundent s’expressava el di-rector de l’ONG badalonina, Òs-car Camps, a l’abril en declaracionsa Línia Nord. El temps li ha donatla raó. Dimarts, un equip de Pro-activa salpava des del port de Ba-dalona amb el vaixell Astral en di-recció al Mediterrani central, onl’ONG s’instal·larà per dur a termetasques de salvament marítim a laruta entre Líbia i Itàlia, el punt delmar Mediterrani on actualmentmoren més persones en el seu in-tent per arribar a Europa.

És per això que Proactiva hiha desplaçat una embarcació de30 metres d’eslora, amb la qualtreballaran principalment a lescostes líbies i tunisianes. El vai-xell és un iot de luxe cedit perl'empresari italià Livio LoMona-co, que l’ONG ha convertit en unaembarcació medicalitzada peratendre emergències.

Tot i el desplaçament al Me-diterrani central, Proactiva man-tindrà l’activitat a l’illa grega deLesbos, on els socorristes badalo-nins van arribar al setembre de

2015 i ja han salvat centenars demilers de vides.

LA RUTA MÉS PERILLOSAEstava previst que l’Astral salpésde Badalona el 20 de juny, però fi-nalment problemes tècnics vanprovocar que l’inici de la travessias’ajornés fins dimarts. Ara, Pro-activa es prepara per actuar en unade les rutes més perilloses delMediterrani.

De fet, segons dades de l’AltComissionat de les Nacions Uni-des per als Refugiats (Acnur), a fi-nals de maig 700 persones po-drien haver mort en diversos nau-fragis d’embarcacions sortides del

nord d’Àfrica o l’Orient Mitjà en di-recció a Itàlia.

El tancament de la ruta delsBalcans i l’acord firmat entre laUnió Europea i Turquia ha fet quela ruta del Mediterrani s’hagi re-activat, deixat en segon lloc la delmar Egeu, que en molts cops te-nia Lesbos com a destí.

Així doncs, milers de personesrefugiades aposten per embar-car-se en una ruta més llarga -i pertant més perillosa- i on les màfiesoperen des de fa temps. A més, se-gons organitzacions com MetgesSense Fronteres, les embarca-cions cada cop arriben més ata-peïdes a les costes italianes.

L’Astral va salpar dimarts des del Port de Badalona. Foto: Twitter

Proactiva salpa de Badalonacap al Mediterrani central

RedaccióBADALONA

Page 11: Liniabcnnord 178

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 11 | 30 juny 2016 línianord.cat

Page 12: Liniabcnnord 178

| 12 30 juny 2016línianord.cat

Centre Comercial Passeig de la Salutwww.passeigsalut.com

Centre Comercial Passeig de la Salut - Butlletí nº 09

Page 13: Liniabcnnord 178

13 | 30 juny 2016 línianord.cat

Centre Comercial Passeig de la Salutwww.passeigsalut.com

Centre Comercial Passeig de la Salut - Butlletí nº 09

Aquest mes de juny, la nostra associacióha participat en el consell d'associacionsde comerç de Pimec Barcelonès nord iMaresme.

En aquesta reunió vam comptar amb

la presència del Diputat Delegat de Co-merç, el Sr. Isaac Albert. Agraïm la seva predisposició de tre-ballar i col·laborar amb el comerç deproximitat.

Participem en el consell d’associacions de comerç

Una mirada a aquest mes

Reunits al districte amb Aïda Llauradó,Fernando Gómez i Pep Palau, treba-

llant en les pròximes activitats querealitzarem al Passeig de la Salut.

Reunió al districte per organitzar les pròximes activitats

Per segon any hem tornat a col·laboraramb els nostres amics i veïns en la "Bici-cletada Solidària”, organitzada pel col·legiMare de Déu de la Salut.

Un plaer poder acompanyar-vos enaquesta magnífica iniciativa solidària.Moltes felicitats!!!L’any que ve repetirem...

Col·laborem amb la Bicicletada Solidària del col·legi Mare de Déu

Per a nosaltres ha estat un plaer haverpogut acompanyar i col·laborar amb elsnostres amics del Tennis taula TTCJEMA de Badalona al barri del Remei,

en el seu torneig anual, que es va cele-brar el dia 11 de juny.Tot plegat en un gran ambient moltfamiliar. Felicitats!!!!

Acompanyem el TTC JEMA en el seu torneig anual de tennis taula

Ens visiten la Intendenta en Cap i el Caporal de l’ABP Badalona

Hem tingut la visita de laIntendenta en Cap, Lour-des Puigbarraca, i el Ca-poral J. Miquel Luque del’ABP Badalona.

Els hem traslladat lesnecessitats i millores enprevenció que es podrienrealitzar en temes de segu-retat en el nostre eix co-mercial i la importància, laprofessionalitat i el granservei que realitzen elsMossos d'Esquadra alsnostres comerços.

Page 14: Liniabcnnord 178

30 juny 2016

| 14

línianord.cat

Santa Coloma

La Policia Local i els Mossostornen a patrullar junts

SEGURETAT4Ja fa uns dies quepels carrers de Santa Coloma espoden veure patrulles policialsmixtes, integrades per agentsde la Policia Local i dels Mossosd’Esquadra. Unes patrulles que,de moment, han centrat els seusesforços al mercat de venda nosedentària de l’entorn de la pla-ça dels Sagarra.

Segons l’Ajuntament, aquestpatrullatge vol transmetre una“bona sensació de seguretat”, iper això els agents han mantin-gut entrevistes amb els gestorsdel mercat.

Unes entrevistes en què, se-gona explica el consistori a tra-vés d’un comunicat, els agentsvan rebre peticions relacionadesamb els petits furts que es pro-dueixen al mercat, així com ambels venedors ambulants que nodisposen del permís municipalcorresponent.

D’altra banda, les patrullesmixtes volen eradicar la pràcti-ca del top manta, un tipus devenda que, segons l’Ajuntament,els comerciants del mercat devenda no sedentària valoren“molt negativament”.

Comencen les obres al passatge de Sant Miquel

URBANISME4Dilluns l’Ajunta-ment va començar les obres dereforma i millora del passatge deSant Miquel, al barri de Sin-guerlín, que segons preveu elconsistori s’allargaran durantles dues pròximes setmanes.

El principal objectiu de lesobres és substituir el pavimentde formigó de tota la via per unnou d’aglomerat, a més de re-duir lleugerament l’amplada dela calçada per eixamplar les vo-reres existents uns deu centí-metres -ara en mesuren 60 i pertant les noves en farien 70- per

posar-les al mateix nivell de lacalçada. Tot plegat, segons ex-plica l’Ajuntament a través d’uncomunicat, per millorar la cir-culació dels vehicles i fer més se-gur l’itinerari d’accés per alsveïns del barri.

El pressupost de les obres és,segons dades fetes públiquespel consistori, de 12.338 euros.D’altra banda, l’Ajuntament de-mana disculpes al veïnat perles possibles molèsties que espuguin produir durant el des-envolupament de les obres alpassatge de Sant Miquel.

Dol per la mort del mestreJon Anchustegui- Etxearte

OBTIUARIS4El mestre i acti-vista del moviment educatiu,Jon Anchustegui-Etxearte, vamorir dimarts a l’edat de 65anys.

Anchustegui-Etxearte erauna figura molt popular a la ciu-tat, on havia exercit de mestre ales escoles Salvat Papasseit, Pri-mavera o Rosselló-Pòrcel, ontambé va ser impulsor de l’As-sociació de Mares i Pares d’A-lumnes (AMPA) del centre.

Més tard, va ser professor aSant Adrià de Besòs i va acabarla seva carrera professional alcentre El Turó, de Montcada, dela qual va ser director i on es vajubilar el curs passat.

Després de la seva mort, di-versos mitjans de comunicaciói entitats, com el Casal del Mes-tre o el Fòrum Grama, han ex-pressat el seu condol a família iamics, al qual es vol sumaraquesta publicació.

LGTBI | Xarxa de municipisSanta Coloma és una de les ciutats impulsores de la Xarxa de municipis LGTBI, que es va presentar

dimarts a Cerdanyola del Vallès. L’objectiu de la iniciativa és defensar els drets de lesbianes, gais, bi-sexuals, transgèneres i intersexuals, així com eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. També

en formen part Sabadell, Terrassa, Ripollet, Barberà del Vallès, Berga i Sant Quirze del Vallès.

Salvat Papasseit. Foto: Google Maps

Atendre les nenes i adolescentsvíctimes de la violència masclis-ta, vetllar per les persones gransi dependents, així com per laqualitat dels serveis públics de sa-lut de la ciutat. Aquests són al-guns dels objectius prioritarisinclosos en el Pla d’Actuació Mu-nicipal (PAM) aprovat dimarts alPle amb els únics vots favorablesdel PSC.

Les polítiques incloses en elPAM s’han establert després d’unprocés participatiu impulsat perl’Ajuntament i, a partir d’ara, lespropostes s’aplicaran en funció dela “disponibilitat pressupostà-ria”, tal com explica el consisto-ri. L’Ajuntament ha xifrat en 98milions d’euros la inversió ne-cessària per desenvolupar el PAMfins al 2019.

CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓD’altra banda, el govern no vacomptar amb cap suport de l’o-posició per aprovar el PAM. Elprincipal grup opositor, SOM,va votar-hi en contra perquè con-sidera “deficient” el procés par-ticipatiu impulsat per elaborar-lo.“S’han fet molts actes, però nos’ha impulsat la deliberació ni s’hacedit poder real”, argumenta elportaveu de SOM, Aitor Blanc,que a més qualifica el procésparticipatiu de “campanya enco-

berta per l’alcaldessa” i creu queels objectius del pla són un reflexdel programa electoral del PSC.

Un punt de vista compartitper Ciutadans, que es va abstenir.“S’han prioritzat les línies pro-posades pel govern per sobre deles necessitats de la ciutadania”,considera. “Ha importat més lafoto o la promoció que el contin-gut del procés participatiu”, creuel seu portaveu, Dimas Gragera.

Per la seva banda, el PP va vo-tar en contra i ICV es va abstenir.

Imatge del Ple celebrat dimarts. Foto:Twitter

El Ple aprova el Pla d’Actuacióamb els únics vots del PSC

» El PAM suposarà una inversió de 98 milions d’euros fins al 2019» SOM i PP van votar-hi en contra i C’s i ICV van abstenir-se

RedaccióSANTA COLOMA

Page 15: Liniabcnnord 178

Santa Coloma 15 | línianord.cat30 juny 2016

El Sagarra acollirà dimecres laprimera preestrena del Grec

TEATRE4Santa Coloma gaudiràun any més d’un tastet del Festi-val Grec de Barcelona a preus po-pulars. Enguany, el Sagarra pre-estrenarà dues obres que inte-graran la programació del festivalbarceloní i començarà dimecresque ve amb Tata Mala, un es-pectacle de teatre musical creat perEnric Montefusco, que reflexionasobre la unió entre les persones isobre la naturalesa dels rituals, anivell psicològic i polític.

Montefusco va integrar la ban-da musical Standstill i, tot i que jahavia fet incursions al món del te-atre, aquesta és el seu primergran muntatge, en què adaptaun text de la dramaturga Diana

Bandini i aposta per una fusió en-tre música, dansa, interpretació ifins i tot cultura tradicional po-pular, a través de la intervenciódels Falcons de Barcelona.

Després de preestrenar-se aSanta Coloma, Tata Mala s’ins-tal·larà del 8 al 10 de juliol al Cen-tre de Cultura Contemporània deBarcelona, en el marc del Grec.

D’altra banda, el 19 de juliol elSagarra acollirà Así en la tierracomo en el cielo, que abans d’a-terrar al festival barceloní tambépassarà per Santa Coloma. Estracta d’un espectacle de dansasurrealista amb certa dosi d’hu-mor negre. Les dues funcionstenen un preu de 6 euros.

El barri del Llatí celebrarà aquestcap de setmana la seva Festa Ma-jor. Divendres al migdia el grupinfantil Pot Petit donarà el tret desortida a les festes i a la tarda esfarà un acte d’homenatge a lagent gran. D’altra banda, a lesvuit del vespre es durà a termeuna recepció d’entitats, que pre-cedirà el pregó, enguany prota-gonitzat per l’alcaldessa, NúriaParlon.

Després del moment solem-ne, els veïns podran gaudir d’u-na actuació del mag Micki Mocoi del ball amb el grup Capaca-bana.

MÚSICA I BALLDissabte la programació estaràcentrada en el públic infantil. Almatí s’habilitarà un inflableaquàtic, mentre que al migdias’organitzarà una xocolatada idesprés una festa de l’escuma. Ala una del migdia s’oferirà eltradicional dinar de migas i latarda serà el moment per al balli la música.

En primer lloc, a dos quartsde sis els protagonistes seran els

integrants de la colla de batuka-da Tukantú. Més tard, a dosquarts set serà el torn de les se-villanes, mentre que a les vuit delvespre s’organitzarà una exhibi-ció de dansa. A les onze de la nit,el grup Chess posarà punt finalal segon dia de Festa Major .

D’altra banda, diumenge co-mençarà amb una exhibició deBolillos, així com espais de jocsinflables per a nens, un taller demaquillatge i una exhibició detaekwondo. Melani Corazón ila màgia del Mago Fleky ame-nitzaran la tarda, mentre que el

fi de festa anirà a càrrec del grupCanela i miel, que acomiadaranles festes fins a l’any que ve.

ACABEN LES FESTES DE BARRIDe fet, les festes del Llatí servi-ran per acomiadar les festes ma-jors dels barris que s’han celebratdes de principis de juny a SantaColoma.

Al llarg de tot el més, la ciu-tat ha celebrat les festes de RiuSud, Can Calvet, Singuerlín, LesOliveres, Riu Nord, CementiriVell Pallaresa, Guinardera, Fon-do i Serra de Marina.

El Mago Fleky actuarà diumenge al vespre. Foto: Mago Fleky

El Llatí tanca la temporada de festes majors de barri

RedaccióSANTA COLOMA

La Colmena tanca temporadaamb 4.500 espectadors

ENTITATS4La Colmena ha tancatla seva segona temporada de tea-tre a la nova seu de l’entitat amb4.540 espectadors.

La Colmena ha programatdurant tot el curs 70 funcions imés de 36 espectacles diversos.Segons els seus directors, JoanFernández i Andreu Banús, partde l’èxit rau en l’aposta per les ac-tuacions d’artistes locals. “Enshem consolidat com una ala al-

ternativa al teatre municipal Jo-sep Maria de Sagarra”, afirmen.

D’altra banda, per a Fernándezi Banús la clau de l’èxit també haestat l’oferta de cursos de forma-ció i la creació d’un grup de teatreestable.

De fet, la temporada que ve lesobres de la companyia La Col-mena estaran en cartell tres set-manes, amb la qual cosa es volatreure nou públic.

Page 16: Liniabcnnord 178

30 juny 2016

| 16

línianord.catSant Adrià

L’Alex Zayas Band obre avui el 22è Festival de Jazz

MÚSICA4Els jardins del Museude la Història de la Immigracióde Catalunya (MhIC) acolliranavui el concert de l’Alex ZayasBand, que donarà el tret de sor-tida al 22è Festival de Jazz deSant Adrià, organitzat per l’as-sociació Amics del Jazz.

Després de formar part de labanda del cèlebre bluesmanamericà Hook Herrera, Zayas hatingut una dilatada carrera, jaconsolidada, a partir d’una ba-rreja de blues rock i funk, amb la

qual ha sabut construir un estilpropi.

El festival continuarà als jar-dins del MhIC el 7, el 14 i el 21 dejuliol. Després de Zayas serà eltorn de Gwen Perry, mentre queel dia 14 els protagonistes seranImma Ilies i el Michele FaberQuartet i el 21 el Benjamín LeónTrio.

Tots els concerts començarana les nou del vespre als jardinsdel MhIC i el preu de les entra-des és de 5 euros.

LABORAL4L’Ajuntament deSant Adrià s’ha compromès apagar un sou mínim de 1.000 eu-ros al mes als treballadors muni-cipals i a treballar perquè les em-preses adjudicatàries de serveissegueixin el mateix exemple.

Així ho va aprovar el Ple di-marts, després de donar llumverda a una moció presentada perERC -a la qual es van adherir elPSC, Sant Adrià en Comú i MES-i que va ser impulsada per Anema Mil, una iniciativa ciutadana que

demana fixar el sou mínim in-terprofessional en 14 pagues de1.000 euros.

Mentre que el sou de la plan-tilla municipal ja és igual o supe-rior als 1.000 euros, caldrà tre-ballar perquè les empreses adju-dicatàries respectin el compromísadquirit. “La moció preveu que lesempreses incorporin clàusulessocials”, explica el portaveud’ERC, Rubèn Arenas. “L’Ajun-tament haurà de donar més pun-tuació a aquelles que es com-

prometin a pagar als seus treba-lladors un mínim de mil euros”,afegeix.

D’altra banda, la moció tam-bé proposava l’elaboració d’un plade treball entre Ajuntament, em-preses i sindicats, amb l’objectiuque progressivament tots els tre-balladors de la ciutat ingressincom a mínim 1.000 euros men-suals. “És un objectiu a llarg ter-mini, primer cal tenir capacitatd’interlocució amb les empre-ses”, explica Arenas.

El Polidor | Activitats de juliolEl centre de producció cultural i juvenil Polidor no aturarà la seva activitat al juliol i oferirà

diversos tallers. Els dilluns estaran dedicats a les xarxes socials, els dimarts a la cerca de fei-na i l’elaboració de currículums, els dimecres a instruments musicals, els dijous a l’apre-nentatge d’anglès, els divendres a pel·lícules i jocs i els dissabtes a espectacles culturals.

Cap a un sou mínim de mil euros

“Jo plego d’intentar canviar Es-panya. Seré la mosca collonera ala vostra esquerra, us acompan-yaré i lluitaré en l’únic procés deruptura possible a la península: laindependència de Catalunya”.Aquestes paraules del portaveu deSant Adrià en Comú i militant dePodem, Joan Belda, a Facebookhan tingut abast nacional i moltsles consideren la prova de la con-versió del regidor a l’indepen-dentisme.

Enmig del rebombori, Beldaha atès Línia Nord per dotar decontext la seva reflexió a la xarxa.“Sant Adrià en Comú sempre hadefensat un procés de rupturaper la república catalana”, expli-ca. De fet, la candidatura es va pre-sentar amb el nom de Poble Actiu,un epígraf que agrupava diverses

confluències municipals alineadesamb la CUP. Tot i això, la candi-datura no descartava l’aposta perfederar-se amb l’estat espanyol.

“HEM TOPAT AMB UN MUR”Ara, un cop passades les elec-cions espanyoles de diumenge,Belda considera que els que veienfactible un canvi de model terri-torial a l’estat “han topat amb unmur”. “No critico el paper de Po-dem, però és impossible federar-se quan no hi ha un tracte d’iguala igual”, argumenta el regidor, queacusa PP, PSOE i Ciutadans de

bloquejar qualsevol canvi de mo-del territorial. “ Actualment l’únicprocés de ruptura possible a l’es-tat és l’independentista”, afegeix.

En aquest sentit, Belda rei-vindica Podem com a eina per su-mar suports a un procés consti-tuent i de ruptura independen-tista. “A l’àrea metropolitanamolts cops s’ha vist l’indepen-dentisme com un moviment bur-gès i etnicista”, afirma Belda.“Candidatures com Sant Adrià enComú han aconseguit suports alsbarris i així és com se sumen es-forços per la ruptura”, conclou.

Belda (a la dreta), en una imatge d’arxiu. Foto: Sant Adrià en Comú

Belda: “Podem s’ha d’implicaren el procés independentista”» El portaveu de Sant Adrià en Comú reivindica el partit lila

com a eina per sumar suports a la ruptura amb l’estat espanyol

Andreu MerinoSANT ADRIÀ

Page 17: Liniabcnnord 178

30 juny 2016

17 |

línianord.catMontgat

El consistori rep 20 propostesde nou logotip municipal

PROMOCIÓ4L’Ajuntament harebut 20 propostes de nou lo-gotip municipal en el marc de lacampanya impulsada pel con-sistori amb l’objectiu de pro-mocionar la vila.

L’objectiu de la regidoria deComunicació i Promoció és es-collir un logotip que reflecteixiels atractius de Montgat, ambl'objectiu de fer-lo servir com aimatge en campanyes, objectespromocionals, serveis i publi-cacions municipals.

Ara, el jurat integrat per l’al-caldessa, la regidora de Pro-moció de la Vila, el regidor de

Promoció Econòmica, tècnicsde l’Ajuntament, dos dissenya-dors professionals i el secretarimunicipal hauran d’escollir laproposta guanyadora.

Per fer-ho, es basaran encriteris artístics i simbòlics. Amés, es valoraran especialmentaquelles propostes que mostrincom s’adapta el logotip a diver-sos espais on es pugui aplicar enun futur, com tríptics, fullets opàgines web.

El logotip ha d’incloure l’s-kyline del poble i pot contenirlemes o eslògans per promo-cionar la vila.

Igualtat | Primera Jornada de diversitats sexualsEl 8 de juliol a partir de les nou del vespre, el Parc del Tramvia acollirà la primera Jornadade diversitats sexuals de Montgat, en el marc d’actuació local LGTBI. En el programa s’in-

clouran un col·loqui presentat per l'Observatori Contra l'Homofòbia i la projecció de lapel·lículaPride. Tot plegat amb l’objectiu de fer sensibilització envers la diversitat sexual.

L’Ajuntament i les entitats ja res-piren alleujades. La Festa Majorde Sant Joan ha estat un èxit, mal-grat que enguany Sant Joan cai-gués en pont i, a més, hi haguéseleccions diumenge. “Les festeshan superat les expectatives departicipació que teníem”, reconeixel regidor de Festes i Cultura, Jor-di Chimisanas.

Una participació que, segonsChimisanas, ha estat promogudaper les associacions de veïns i lesentitats culturals del poble, co-mençant pel pregó del 22 dejuny, en el qual hi van participarel CRiC, la Coral i Aspamoti. “Elpregó ha estat un dels plats fortsde les festes, estem molt satisfetsde com va anar”, explica Chimi-sanas. “D’altra banda, l’afluènciaals concerts també ha estat moltpositiva”, afegeix. Concerts com elde l’orquestra La Privada, la nit dela revetlla al parc de la Riera d'en

Font. Aquest va ser un dels in-gredients d’una nit de Sant Joanque també va comptar amb l’a-rribada de la Flama del Canigó,l’encesa de la foguera a la platja iun sopar popular.

Una revetlla en la qual, segonsl’Ajuntament, van participar-hiforça joves del poble, que, enmolts casos, van preferir que-dar-se que optar per altres alter-natives d’oci a municipis veïns.“Bona part del jovent va optar perquedar-se a Montgat”, asseguraChimisanas. Un fet meritori si, amés, es té en compte que el 25 de

juny Vilassar de Mar va acollir lafinal del concurs de Música Jovedel Maresme, amb la participacióde bandes locals.

Precisament, un dels motiusde satisfacció per part del governmunicipal és que, segons assegurael consistori, veïns de totes lesedats s’han implicat en les festesde Sant Joan d’enguany.

Una participació que s’hapogut evidenciar en diverses ac-tivitats com el concert de cobla,el torneig de voleibol o les acti-vitats infantils organitzades ala plaça Sant Joan.

El consistori valora positivament la participació. Foto: Ajuntament

La Festa Major aguanta el pont de Sant Joan

RedaccióMONTGAT

El disseny escollit servirà per promocionar la vila. Foto: Isidro Jabato

Page 18: Liniabcnnord 178

30 juny 2016

| 18

línianord.catTiana

Esports, anglès i música als casals d’estiu de Tiana

CASALS4Tiana ja ha donat eltret de sortida a la majoria de ca-sals d’estiu destinats a infants ijoves. De fet, l’únic que encara noha començat és el Campus debàsquet Cruz Domínguez, queho farà dissabte i que també in-clou piscina, sortides, activitatslúdiques i visites de jugadorsprofessionals.

D’altra banda, fins ara hancomençat sis casals, com perexemple el campus d’estiu DuetSports, pensat per a nens de 3 a15 anys i que durarà fins al 29 dejuliol. Aquest casal inclou lapràctica d’esports com futbol,bàsquet, handbol o bàdminton.

En canvi, el Campus SoccerDream se centra principalment

en el futbol i es desenvoluparà alcamp de futbol fins al 22 de ju-liol.

Per la seva banda, el Casinoacollirà les seves setmanes es-portives per a nens de 3 a 13anys, que duraran fins al 29 dejuliol.

MÚSICA I ANGLÈSL’oferta de casals no se centranomés en les activitats esporti-ves. És el cas de l’Escola de Mú-sica i Dansa, que organitza un ca-sal de cant, teatre, jazz i hiphop fins al 8 de juliol.

Per últim, l’escola d’anglèsKids&Us, organitza un campusfins al 29 de juliol centrat en l’a-prenentatge de l’anglès.

PAM | Enquesta ciutadanaL’Ajuntament ha habilitat a la pàgina web municipal una enquesta destina-da als veïns en el marc del procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal

(PAM). El qüestionari s’estructura en nou blocs a través dels quals el governmunicipal proposa les principals mesures d’actuació al llarg del mandat.

El govern municipal i els grupsde l’oposició estudiaran possiblesmillores al consultori de salut lo-cal, un cop les dues parts dispo-sen per primera vegada de totala informació sobre els serveisprestats a l’equipament, aixícom sobre els professionals quehi treballen o les llistes d’espera.

La informació l’ha facilitatBadalona Serveis Assistencials(BSA), empresa pública a qui elServei Català de la Salut (Cat-Salut) té concedit el servei delconsultori. L’equipament enca-ra manté la qualificació de rural,propi de municipis amb poca po-blació.

ESTUDI I PROPOSTESA la reunió hi va assistir la regi-dora de Drets i Benestar Social,Marta Guàrdia i l’assessor deJunts per Tiana en matèria desanitat, Ramon Coll, a més de la

gerent de BSA, Pilar Saura, en-tre altres representants de l’em-presa pública.

Ara, tant l’executiu d’EsterPujol com l’agrupació d’electorsestudiaran la informació ob-tinguda i a partir d’aquí valo-raran fer demandes de millo-res del servei. “Podríem de-manar que el consultori oferísels serveis de metges especia-listes”, apunta Coll, que recor-da que aquest servei fins ara no-més s’ofereix a Montgat.

D’altra banda, Coll asseguraque la voluntat de Junts és tre-ballar conjuntament amb l’exe-cutiu municipal.

Una predisposició que Guàr-dia comparteix. “Estem oberts atreballar amb tothom”, assegu-ra la regidora, que valora moltpositivament disposar de tota lainformació possible sobre elconsultori local. “A partir d’aquí,veurem si cal reclamar algunamillora. Si és el cas, haurem derecórrer al CatSalut”, conclou.

Imatge d’arxiu del consultori local. Foto: Junts per Tiana

Govern i oposició estudiaranmillores al consultori local

RedaccióTIANA

Page 19: Liniabcnnord 178

30 juny 2016

19 |

línianord.catComarca

Les PAH volen que el BBVAcedeixi pisos buits

HABITATGE4Les PAH de la co-marca mantenen la seva deman-da per aconseguir que el BBVA ce-deixi als Ajuntaments pisos queactualment té buits per destinar-los a lloguer social. Segons la pla-taforma, aquest banc és un delsque té més pisos buits a tot l’estat,i per això la demanda s’emmarcaen una campanya de la PAH a ni-vell estatal.

Per ara, les PAH de Badalonai Santa Coloma han demanat reu-nions a tres bandes en què hi par-ticipin els Ajuntaments i repre-sentants de l’entitat bancària. Entots dos casos, fins ara la plata-forma no ha obtingut resposta.“Tenim contacte constant amb laPAH i el BBVA”, assegura el regi-dor d’Habitatge, Oriol Lladó. “En-tenem que no hauria de ser difí-cil convocar una reunió a tres

bandes, però encara no ho hemvalorat”, explica.

Per la seva banda, la portaveude la PAH de Badalona, MontseGarcia, creu que la intervenció delconsistori suposaria un pas en-davant en les reclamacions de laplataforma. “Creiem que si l’A-juntament es posiciona, el BBVAestaria disposat a cedir pisos”,assegura. Mentrestant, Juan Pas-tor, membre de la PAH de SantaColoma, és més prudent. “La me-diació amb el BBVA ha servit peraturar desnonaments, però veu-rem si també serveix perquè ce-deixin pisos buits”, diu.

A l’espera d’obtenir respos-ta dels seus Ajuntaments, lesPAH preparen una acció con-junta a nivell català dissabte perexigir a l’entitat bancària la ces-sió dels seus pisos buits.

Consorci del Besòs | Badalona oficialitza la seva adhesióEl Ple municipal de Badalona celebrat dimarts va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci del Besòs,

que ja es va anunciar al desembre, amb l’abstenció del PP i el vot a favor de la resta de grups. Fins ara l’ens elformaven els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià i Montcada i un dels reptes més desta-

cats que ha d’afrontar és la transformació del litoral a la zona on s’ubiquen les Tres Xemeneies.

El Barcelonès Nord s’ha bolcatamb la celebració del Dia Inter-nacional de l’Orgull Lèsbic, Gai,Transsexual, Bisexual i Interse-xual (LGTBI), que es comme-mora el 28 de juny, tant a nivellinstitucional com social.

Per una banda, els Plens mu-nicipals de Badalona, Santa Co-loma i Sant Adrià han aprovatmocions de suport al dia de l’Or-gull LGTBI, que reivindiquen eldret de les persones a viure de for-ma plena, lliure i segura la sevasexualitat, a reconèixer que lesmúltiples formes d’estimar i des-itjar han de ser viscudes i trans-meses de manera naturalitzada irespectuosa.

GRAFITI COL·LECTIUD’altra banda, l’Ajuntament deBadalona va impulsar dimarts lacreació d’un grafiti col·lectiu alpàrquing de la platja, amb l’ob-

jectiu de sensibilitzar els veïns en-vers els drets i llibertats delcol·lectiu LGTBI.

La intervenció artística vaanar a càrrec de la comissió de jo-ves Krear-T i va comptar amb laparticipació de desenes de per-sones. Aquesta, però, no va serl’única acció que es va fer a Ba-dalona el 28 de juny. Al matí, Lespilones del carrer Francesc Lay-ret van aparèixer enfundadesamb els colors de la bandera del’Arc de Sant Martí.

FESTA AL MAS FONOLLARD’altra banda, a Santa Coloma lacelebració del dia de l’Orgull s’a-llargarà fins dissabte.

El nou col·lectiu EntenemSanta Coloma LGTBI, que es vapresentar en societat el 17 demaig, celebrarà una festa al MasFonollar amb actuacions delsdj’s Rajah, Pam Pool i Ari Ko-rrales i amb Sharonne com a ar-tista convidada. El col·lectiu Brui-xes de Gramenet serà l’encarre-gat de fer la colenda d’un acte.

S’han dut a terme accions artístiques als carrers de la comarca. Foto: Twitter

La comarca surt de l’armari per reivindicar l’orgull LGTBI

RedaccióBARCELONÈS NORD

Page 20: Liniabcnnord 178

30 juny 2016

| 20

línianord.catComerç

La febre de la tapa contagiaràSant Adrià el cap de setmanaSANT ADRIÀ4L’estiu ja és aquíi el bon temps que l’acompanyaconvida a sortir al carrer a gau-dir de les nits. Per aquesta raó, iper tal de reivindicar la gastro-nomia local, Sant Adrià celebra-rà a partir de demà i fins diu-menge la primera edició del Ta-pa’t, una mostra on més de 10restauradors locals oferiran a laplaça de la Vila les seves millorstapes a un preu econòmic.

La iniciativa va a càrrec de l’a-gència Klousner i compta amb lacol·laboració de l’Ajuntament.A banda de l’aspecte gastronòmicels organitzadors han volgut do-nar un aire festiu a l’esdeveni-ment, ja que hi haurà un escenaricentral on es faran actuacions iespectacles. Per la seva banda, di-verses entitats de la ciutat, comara el grup La Tronada, tambés’han implicat en aquesta fira.

Tiana escalfa motors per a la seva primera Festa d’Estiu

TIANA4La primera Festa d’Es-tiu de Tiana tindrà lloc demà di-vendres a la tarda. L’esdeveni-ment està organitzat per l’Asso-ciació de Comerciants i ServeisTianencs (ACIST) per “dina-mitzar el comerç” del municipi,expliquen des de l’entitat, i tam-bé servirà per donar la benvin-guda a l’estiu.

La festa arrencarà a les sis dela tarda amb un taller de cuinaamb flors a càrrec de Núria Cui-

netes. Una hora més tard hihaurà l’actuació de Bufa & Sons,un grup que fa música ambqualsevol estri, des de cadiresfins a mànegues o escales.

Al llarg de la festa també hihaurà un altre espai on es po-dran tastar cerveses artesanes.

Aquest tipus d’activitats, depetit format, s’afegeixen a les queja organitza l’ACIST al llarg del’any, com ara el Tast Tiana, elMarket Tiana o la Fira de Nadal.

L’arribada de dos Mercadonamés a Badalona, gràcies a unacord entre la marca valenciana ila Fundació Badalona Capaç –quetreballa amb discapacitats–, con-tinua portant cua. Després de latensa reunió a Bufalà entre veïns,botiguers, fundació i Ajuntamentde fa unes setmanes, i de l’anun-ci d’una assemblea oberta per al8 de juliol, organtizada per l’As-sociació de Veïns de Bufalà, per“sumar forces i encetar mobilit-zacions” en contra de Mercadona,abans-d’ahir la qüestió va ocuparuna part del Ple.

Des de l’Ajuntament sempres’ha defensat un projecte que té“un retorn social”, tal com va ver-balitzar el regidor del Districte III,Francesc Ribot, en la reunió ambcomerciants a Bufalà. Ribot es re-feria a la permuta de terrenysentre Mercadona i Badalona Ca-paç que permetrà a la fundació

gaudir d’un espai més gran en unnou edifici on s’instal·larà un delsdos supermercats que té projectatsla marca. Els botiguers, per la sevabanda, creuen que un altre Mer-cadona a la ciutat –ara n’hi ha 5–“canviaria el model comercial”.

I què hi tenen a dir des de Ba-dalona Capaç? La seva presiden-ta, l’exalcaldessa socialista MaiteArqué, explica a Línia Nord quel’acord amb Mercadona “és moltimportant”, ja que els permetrà te-nir “el doble d’espai”. Arqué la-menta que actualment no tenenles condicions “adients” per tre-ballar al seu local del Gorg, i queper aquesta raó no poden atendremés demanda. La presidenta tam-bé assegura estar “estranyada”

per l’actitud contrària dels boti-guers amb aquest projecte. “En-tenem les seves raons i podemparlar-ne”, afirma, tot i que re-corda que altres marques comCondis han obert supermercats ala ciutat “i els comerciants nohan dit res”, critica Arqué.

El president de la Federaciód’Associacions de Comerciants,Joaquín Nocete, respon que “noes pot comparar una “gran su-perfície com Mercadona” ambun Condis, que “són franquíciesamb locals més petits i amb for-mat de proximitat”.

Amb tot, ahir a la tarda es vacelebrar una trobada entre Guan-yem i les plataformes crítiquesamb l’arribada dels Mercadona.

Badalona Capaç: “No enteneml’actitud dels comerciants”

F. Javier RodríguezBADALONA

Badalona | Campanya d’inspecció a les botigues del centreEl departament de Consum de Badalona Pròspera Sostenible, amb la col·laboració de la Diputació,

ha iniciat aquesta setmana una campanya d’inspecció informativa adreçada als comerços del centre de la ciutat. L’objectiu és informar i assessorar els botiguers sobre els requisits que

han de tenir els seus comerços pel que fa a la informació que han de donar als seus clients.

Page 21: Liniabcnnord 178

30 juny 2016

21 |

línianord.catEsports

El Seagull s’enfrontarà a l’Es-panyol a les semifinals de laCopa Catalunya. Les gavinesvan tornar a fer història dissab-te passat i van segellar la sevaclassificació després de patir i su-perar l’Atlètic Prat (2-2 desprésdel partit, 4-2 als llançaments depenal). Ara falta saber quan esdisputarà aquest partit, malgratque des de la Federació Catala-na de Futbol (FCF) apunten quesi tot va com l’any passat serà afinals d’agost i, si res no canvia,l’eliminatòria, a partit únic, es ju-garia a Montigalà.

Encara amb les ferides ober-tes del partit contra el Tacuense,les de Jordi Ferrón van afrontarel matx de dissabte passat al Ju-lio Méndez del Prat amb l’ob-jectiu de guanyar-se un lloc en-tre els quatre millors equips delpaís. Després de gairebé mitjahora de joc molt igualada i sen-

se massa presència a les àrees,les gavines van donar el primercop gràcies a una diana de Bea alminut 26.

Tot i això, les locals, que vanacabar en cinquena posició algrup 1 de la Preferent femenina,no es van donar per vençudes idesprés del descans van capgirarel marcador. Mireia Garcia alsetè minut de la represa i Ánge-la Barroso des dels 11 metres alminut 70 van donar-li la volta a

l’eliminatòria. La reacció del Se-agull va ser gairebé immediata itres minuts després tornaven asituar l’empat al marcador, tam-bé amb un penal que va trans-formar Alba Gordo.

Els llançaments des del puntde penal van somriure al Seagull.Alba, Xènia, Georgina i Patri esvan mostrar infal·libles des dels11 metres, mentre que nomésÁngela i Tania Martínez vanaconseguir superar Noe.

Les gavines continuen fent història. Foto: CES

El Seagull pateix però ja és a lessemifinals de la Copa CatalunyaRedaccióBADALONA

Montgat | Quatre cares noves per a la Fundación HermesL’Hermes comença a perfilar la plantilla per al curs que ve. A finals de la setmana passada,

el club va anunciar les arribades de quatre jugadors, el veterà davanter argentí Forzinetti(ex de la Grama), el migcampista Tomás García (que arriba de la UE Sants) i dos jugadorsjoves, el porter Fabi (procedent de la UA Horta) i el lateral dret Sergi (fitxat del Ripollet).

El CF Badalona, entreMontigalà i Can Peixauet

BADALONA4El futur immediatdel CF Badalona es resoldrà aviat.Després de les darreres trobadesque el club i l’Ajuntament hanmantingut en el marc de la co-missió de seguiment de les obresdel nou estadi, el president MiquelÀngel Sánchez ha explicat a LíniaNord que el club sabrà abansdel 15 de juliol on jugarà els seuspartits fins que el camp estiguiacabat. “Ens és igual jugar a Mon-tigalà o a Can Peixauet, el que vo-lem és un espai ordenat i quecompleixi amb la normativa, novolem un camp petit”, assegura el

dirigent, que explica que en els da-rrers dies han començat obres aMontigalà per instal·lar-hi gra-deries suplementàries.

PRIMERES RENOVACIONSPer altra banda, abans-d’ahir elclub va anunciar les primeres re-novacions de dos pesos pesants dela plantilla, Toni Lao i SergioMaestre, que seguiran vestintl’escapulada com a mínim unatemporada més. El mateix dia,però, es va conèixer la marxa delporter Marc Vito, que ha fitxat pelCórdoba per jugar al seu filial.

El club sabrà si continua a Montigalà abans del 15 de juliol. Foto: CFB

Page 22: Liniabcnnord 178

Esports| 22 línianord.cat 30 juny 2016

“M’havia marcat com a objectiujugar a la lliga espanyola. M’a-graden els reptes i volia jugar ala millor lliga del món”. Són pa-raules de Maxi Rescia, el primerfitxatge del Catgas 2016-17. Cam-pió de Lliga, Copa i Supercopa aItàlia amb el Pescara i finalista dela darrera edició de la UEFAFutsal Cup, el tanca de 28 anyss’ha compromès per tres tem-porades amb els colomencs. Eljugador de Buenos Aires esperaadaptar-se ràpidament al nou es-til de joc i a la lliga i assegura ques’esforçarà de valent per sumarel màxim i respondre a tot el queli demani el tècnic.

El pròxim repte per a Rescia,però, serà la disputa del mundialde Colòmbia amb l’albiceleste,amb qui ja ha jugat dues copes

del món i suma més de 100 in-ternacionalitats. L’Argentina de-butarà el dia 12 de setembrecontra el Kazakhstan. Els altresdos rivals dels sud-americans se-ran Salomó i Costa Rica.

COMENÇA EL CAMPUS D’ESTIUPer altra banda, dilluns passat vaarrencar una nova edició del

campus d’estiu del club, que s’a-llargarà fins al divendres de la set-mana que ve. Durant tots aquestsdies, els nens poden gaudir desessions enfocades a la tècnica ila tàctica i d’altres pensades pertreballar la psicomotricitat. Tam-bé faran una sortida a la piscinai un intercanvi amb els partici-pants al campus del CF Lloreda.

Rescia, en un partit de la selecció argentina contra Itàlia. Foto: AFA

Rescia: “M’agraden els reptesi volia jugar a la millor lliga”

» El tanca argentí s’ha compromès amb el Catgas per tres anys» Dilluns va començar una nova edició del campus d’estiu del club

El CK Badalona vol fer “unreset” i tornar a crear un equip

BADALONA4Bufen vents decanvi al CK Badalona. L’equipmés antic en actiu del país (es vafundar l’any 1997), comença a di-buixar la temporada 2016-17 i fauna crida per captar jugadors i ju-gadores per al primer equip.

“Volem fer un reset, l’objectiua curt termini no és guanyar la lli-ga, sinó començar de zero, que lagent ens conegui i crear un equip”,explica l’entrenador i vicepresi-dent, Jordi Martínez. Per això,l’entitat fa una crida per trobarnois i noies de més de 16 anys.“De moment hem fitxat 3 juga-dors del Mataró i ara mateix so-bretot necessitem noies. La tem-porada passada vam patir molteslesions i també hi ha gent que s’haretirat. Jo mateix vaig acabar la

temporada com a jugador i en-trenador”, afegeix Martínez. To-thom qui vulgui atrevir-se amb elkorfbal pot contactar amb el cluba través de Facebook o Twitter oenviar un correu electrònic [email protected]. La in-tenció del club és començar a ferentrenaments oberts a l’escola Ba-rres i Ones a finals d’agost.

Actualment, el club té dosequips sèniors, un a Segona i una Tercera, però la situació podriacanviar. “Demà hi ha una as-semblea extraordinària on podriacanviar el format de lliga, per imi-tar el model holandès. De cara alcurs que ve eliminarem el filial ien funció del que es decideixi al’assemblea, podríem anar a jugara Tercera”, acaba Martínez.

El Dojo Satori organitza un entrenament solidari

Pluja de medalles per al CTT Badalona a Blanes

BADALONA4Continuen arri-bant bons resultats per al CTTBadalona. Els darrers metalls pera les vitrines del club van arribaral campionat d’Espanya que esva disputar entre el 17 i el 26 d’a-quest mes a Blanes.

El conjunt aleví badaloní, for-mat pels germans Lloret, DavidRepecho i Sergi Bocanegra vanaconseguir la segona posició des-prés de plantar-se a la final, on novan poder guanyar contra elsgrans favorits, el CETT Esparre-guera (3-1). Pel camí, l’equip vaeliminar l’Atlético San Sebas-tián, el filial de l’Esparreguera i elTenis Mesa Alicante per la via rà-pida (3-0).

Pel que fa a les categories detennis adaptat, Alberto Seoane vaaconseguir dos guardons més. Elpalista va fregar el títol en la ca-tegoria individual Classe 6, peròtambé va caure a la final en qua-tre sets contra l’andalús ÁlvaroValera. Seoane va arrodonir laseva actuació al campionat ambun bronze per equips fent pare-lla amb el madrileny del CTMProgreso Ángel Garrido.

D’aquesta manera, Seoaneclou un juny fantàstic, ja quetambé va aconseguir dos bronzesfa unes setmanes a l’Open Inter-nacional del Prat. Ara, Seoanecontinua preparant-se per alsJocs Paralímpics.

RedaccióSANTA COLOMA

SANTA COLOMA4Esport i so-lidaritat es donen la mà. Demàpassat el pavelló La Bastida seràl’escenari d’un entrenamentd’arts marcials, boxa i lluita or-ganitzat pel Dojo Satori.

“És el primer cop que s’or-ganitza i vindran mestres i cam-pions mundials com César Cór-doba, Jonathan Tineo o JaviGarcía. L’espectacle està asse-gurat”, expliquen des del gimnàsa Línia Nord. La jornada co-mençarà a les 9 del matí i s’a-llargarà fins a la 1 del migdia.Durant aquestes quatre hores,

els participants podran aprendred’aquests mestres, campions delmón en les seves disciplines, enun tatami gegant de més de400 metres que s’instal·larà alpoliesportiu. “A Catalunya sem-pre hi ha hagut una gran aficiópels esports de contacte i si hi hauna bona resposta, ens plante-jarem repetir l’experiència”, ex-pliquen els organitzadors.

La sessió tindrà un marcat ca-ràcter solidari. Tot el que es recaptide les inscripcions dels partici-pants serà per a Creu Roja. El pú-blic també podrà fer donacions.

Page 23: Liniabcnnord 178

Esports 23 | línianord.cat30 juny 2016

[email protected]

AGENDA SETMANALDEMÀ 1 DE JULIOL21:00 Amb l’arribada del mes de juliol tornen

les Nits d’Estiu al Museu a l’Anís del Mono. Laprimera serà una concert de l’OrquestraSimfònica del Vallès. / Fàbrica Anís del Mono.

FINS AL 4 DE JULIOLTarda Últims dies per poder veure l’exposició dels

alumnes dels tallers de pintura de l’Associacióde Veïns del Raval i del Casal de la Riera Alta./ Biblioteca Can Peixauet.

DIMARTS 5 DE JULIOL15:00 L’Agrupació del Comerç i la Indústria or-

ganitza un curs de manipulador d’aliments. Pera més informació cal trucar al telèfon 93 38579 04. / Agrupació del Comerç i la Indústria.

AVUI 30 DE JUNY21:00El Festival de Jazz, que organitzen els Amics

del Jazz de Sant Adrià, celebra la seva 22a edi-ció. El concert inaugural anirà a càrrec d’AlexZayas Band. El preu de l’entrada és de cinc eu-ros. / Jardins del MhiC.

AVUI 30 DE JUNYTarda La darrera tarda del mes de juny al Po-

lidor repetirà el calendari dels dijous. Primeres farà una nova sessió del taller de guitarrai després un cinefòrum. / Centre El Polidor. DISSABTE 2 DE JULIOL

Matí La Festa de Sant Pere omplirà tot el dia d’ac-tivitats al barri del Turó del Mar. De bon matíhi haurà jocs infantils i els actes es tancaranal migdia, quan es farà una paella popular.

DISSABTE 2 DE JULIOLTarda Animació infantil de Ja, je, ji, jo, ju, bo-

tifarrada popular i masterclass de zumba a la15a Festa de l’Estiu. / Plaça de les Mallorquines.

AVUI 30 DE JUNY17:00Quan encara no ha passat ni una setmana

des de la celebració de la revetlla de Sant Joan,Tiana torna a estar de festa per la revetlla deSant Pere. / Llar de persones grans L’Esplai.

BADALONA MONTGAT TIANASANT ADRIÀSANTA COLOMA

El Trio Barril, format per Joan Aymerich,Tito Busquets i Ernest Martínez, seràel grup encarregat d’amenitzar musi-calment aquesta nit de Jazz a la fres-ca. / Plaça de Sant Joan.

Un concert de jazz a lafresca a la plaça Sant Joan

Demà 1 de juliol a les 22:00

Ja està tot a punt per a la 36a edicióde les 24 hores de futbol sala que or-ganitza l’FS La Unión. La fase final esfarà amb sis grups de tres equips ca-dascun. / Pavelló Nou.

L’FS La Unión torna a celebrarles 24 hores de futbol sala

1, 2 i 3 de juliol

‘Chagrin d’école’, de Daniel Pennac, al Club du livre

Avui 30 de juny a les 19:00

El Circ Raluy tornarà a portar la sevamàgia a la ciutat. Acrobàcies, poesia,tècnica i emoció en aquest espectacleper a tota la família.

El Circ Raluy aterraa la rambla del GorgDc. 6 de juliol a les 20:00

La darrera sessió del mes del Club dulivre (el club de lectura en francès) abor-darà l’obra Chagrin d'école, de l’escriptornascut al Marroc Daniel Pennac. / Bi-blioteca Can Baratau.

Aíto García Reneses torna a lesseves arrels per celebrar els seus50 anys a la lliga. L’entrenadormadrileny serà el gran atractiudel clínic Aíto#50 que comen-çarà demà i s’allargarà fins diu-menge al pavelló del Círcol.

Serà un cap de setmana es-pecial per a Aíto, perquè preci-sament a la Plana va ser on vadebutar com a entrenador quannomés tenia 27 anys. Els seusmètodes van revolucionar lamanera de jugar i durant quatreanys, abans de marxar a la Pen-ya, va aconseguir mantenir la ca-tegoria i, fins i tot, classificar l’e-quip per a la Copa Korac. Ambels verd-i-negres, Aíto va fermés gran la seva llegenda, ambuna Copa del Rei, una EuroCupi una Copa ULEB.

Reneses serà el protagonista dela jornada inaugural, una xerrada-clínic que es farà demà a les 6 dela tarda i que s’anomenarà El jocen transició en funció de les ca-racterístiques dels teus jugadors.El tècnic també serà una de les ca-res principals de la segona activi-tat, la presentació de les activitats

en una conferència conjunta ambel president de l’ACB, FranciscoRoca. El seminari El dribbling,que impartirà el també l’ex verd-i-negre Sito Alonso, clourà aquestprimer dia del clínic.

Diego Ocampo, Carles Du-ran i el mateix Alonso seran elstres noms propis de les confe-rències de dissabte. Ocampo co-ordinarà les xerrades Jugant desdel bot a les 10 del matí i tancaràles activitats de dissabte ambPassi el que passi, no t’aturisa les7 de la tarda. Entre aquestes

dues, Duran s’encarregarà de laclasse Defensa d’un jugador in-terior, mentre que l’entrenadordel Bilbao Basket durà a terme laclasse Distribució setmanal delsentrenaments: tècnic, tàctic, físic,vídeo, individual i llançament.

El clínic Aíto#50 es tancaràdiumenge amb dues darreres ses-sions, la primera, Pressionant atota la pista, a càrrec de Duran,mentre que Aíto s’encarregaràde la cloenda amb el clínic L’evo-lució del teu equip i dels teus ju-gadors al llarg de la temporada.

El madrileny inaugurarà i clourà les jornades. Foto: CJB

Tot a punt al Círcol de Badalonaper acollir el clínic ‘Aíto#50’

RedaccióBADALONA

El pavelló Ricart tanca el curs amb un torneig de 3x3

SANT ADRIÀ4El curs de bàs-quet es va cloure definitiva-ment a la ciutat amb la dispu-ta del campionat Tir Lliure3x3 tour dissabte passat alRicart.

Durant tot el dia, el pavellóes va reunir centenars de par-ticipants en les diferents cate-gories, des de premini fins a sè-nior, per jugar a aquesta mo-dalitat de basquet dinàmica idivertida. Algunes jugadores

del primer equip de l’Snatt’s,com Marta Claret o Olga Rua-no, no es van voler perdre lacompetició.

GASCÓN, AL PRIMER EQUIPPer altra banda, diumengepassat es va anunciar una al-tra cara nova per al primerequip de l’Snatt’s. Maria Gas-cón, que complirà la seva se-tena temporada al club, puja alsènior procedent del filial.

Alberto Abalde, a la llistaprèvia per als Jocs Olímpics

BADALONA4El Joventut podriatenir representació als Jocs deOlímpics de Rio. L’escorta gallecAlberto Abalde va ser inclòs a lallista prèvia de 20 jugadors que elseleccionador espanyol SergioScariolo va anunciar dilluns pas-sat per jugar els darrers amisto-sos abans de la cita olímpica.D’aquesta manera, Abalde co-mençarà la concentració amb elcombinat espanyol divendres i ju-garà els amistosos de preparaciócontra Angola (el 12 de juliol aBurgos), Lituània (el 21 de juliola Màlaga), Veneçuela (el 23 de ju-liol a Madrid i el 25 a Valladolid).Després d’aquests quatre par-

tits, el tècnic italià haurà de des-cartar vuit homes més per con-feccionar l’equip que viatjarà alBrasil. Els ex verd-i-negres PauRibas, Ricky Rubio, Guillem Vi-ves i Rudy Fernández també for-men part d’aquesta llista.

SALVANS, CAMPIÓ EN 3X3Per altra banda, el verd-i-negreQuim Salvans es va coronar cam-pió d’Espanya 3x3 amb la selec-ció. Fent equip amb el blaugranaÈric Vila, amb l’hospitalenc DaniGarcia i el manresà Joan Pons,Catalunya va aconseguir la vic-tòria diumenge passat a Valènciacontra Madrid (22-20).

Page 24: Liniabcnnord 178

| 24 30 juny 2016línianord.cat Una nova edició cada dijous