LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels...

of 12 /12
LLIBRE 3D CIÈNCIES DE LA NATURALESA, BIOLOGIA I GEOLOGIA BIOTERRA Nou

Embed Size (px)

Transcript of LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels...

Page 1: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

LLIBRE 3D

CIÈNCIES DE LA NATURALESA, BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOTERRANou

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 1 08/03/12 08:08

Page 2: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

Dimensió offlineSense connexió a la xarxa, conjuga lapotencialitat digital amb la pràctica de l’ús.

· Llibre de l’alumne(WebBook versió offline)

· Activitats

· Guies, solucionaris iprojectes curriculars

· Generador d’avaluacions de contingutsi de competències bàsiques

· Dissenyat i adaptat per a lapissarra digital (PDI)

2

El Llibre 3D és el projecte educatiu més ambiciós i complet de Vicens Vives, amb els seus materialsen dimensions paper, online i offline.

Dimensió paperLlibres i materials amb la reconegudaqualitat de sempre.

· Llibre de l’alumne

· Activitats

· Activitats online a la xarxa

· Activitats web autocorregibles

· Quadern per a la diversitat

· Llibreta de competències bàsiques

· Guia i solucionari

· Generador d’avaluacions decontinguts i de competències bàsiques

BioterraNou

CIÈNCIES DE LA NATURALESA, BIOLOGIA I GEOLOGIA

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 2 08/03/12 08:08

Page 3: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

Dimensió onlineIntegra i expandeix el llibre, les activitats,les avaluacions i la gestió a través del web.

· WebBook: versió ordinador o versió tauleta

· Activitats: interactives, autoavaluables

· Guies i solucionaris (descarregables)

· Gestió i control de l’aprenentatge

· Llibre digital personalitzable

· Dissenyat i adaptat per a ordinador,tauleta i pissarra digital (PDI)

· Generador d’avaluacions decontinguts i de competències bàsiques

· Tiching: xarxa educativa global. tiching.com

3

La llibertat d’escollir LLIBRE 3D

La fiabilitat i la qualitat de Vicens Vives,adaptades a qualsevol necessitat de l’aula.

M. À. Fernández EstebanCatedràtic de Biologia i Geologia d'IES

M. J. Martínez de Murguía LarrechiCatedràtica de Física i Química d'IES

B. Mingo ZapateroLlicenciada en Geologia. Professora d'IES

R. Rodríguez BernabéDoctora en Biologia. Professora d'IES

M. D. Torres LobejónCatedràtica de Biologia i Geologia d'IES

AUTORS:

Segueix-nos a:

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 3 09/03/12 13:36

Page 4: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

4

Segon curs Novetat!

I. La vIda en accIó

1. La nutrició de les plantes

2. La nutrició dels animals

3. La reproducció de les plantes

4. La reproducció dels animals

5. Relació, coordinació i adaptacióen animals i plantes

6. El medi ambient. Els ecosistemes a les Balears

7. L'energia interna de la Terra.Manifestacions a les Illes Balears

II. MatèrIa I energIa

8. Els moviments

9. Les forces

10. L’energia: obtenció i consum

11. Calor i temperatura

12. Ones. La llum i el so

I. La MatèrIa, L’UnIverS I La terra

1. La matèria i els materials

2. La matèria: massa, volum i densitat

3. L’Univers i el Sistema Solar

4. La Terra i la Lluna

5. L’atmosfera

6. La hidrosfera

7. L’escorça terrestre

II. La terra I eLS ÉSSerS vIUS

8. La Terra, un planeta viu

9. La diversitat dels éssers vius

10. El regne vegetal

11. El regne animal (I). Els invertebrats

12. El regne animal (II). Els vertebrats

III. LeS ILLeS BaLearS

13. El medi natural a les Illes Balears

BioterraNou

Primer curs

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 4 09/03/12 13:36

Page 5: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

5

Quart curs Novetat!

I. BIoLoGIa

1. La cèl·lula

2. La divisió cel·lular

3. Bases genètiques de l'herència biològica

4. ADN i biotecnologia

5. L’evolució biològica

II. ecoLoGIa

6. Dinàmica dels ecosistemes

7. Les transformacions dels ecosistemes

III. GeoLoGIa

8. La Terra, un planeta en canvi continu

9. La tectònica de plaques

10. Manifestacions de l'energia interna de la Terra

I. LeS PeRSoneS I La SaLUT

1. L’organització del cos humà

2. La nutrició i l’alimentació. L’aparell digestiu

3. Els aparells circulatori, respiratori i excretor

4. Percepció i coordinació

5. Percepció i moviment

6. Reproducció humana i sexualitat

7. Salut i malaltia

II. LeS PeRSoneS I eL MedI aMBIenT

8. Els recursos naturals i el seu aprofitament

9. L'impacte humà als ecosistemes

III. eLS canvIS GeoLÒGIcS I L'eneRGIa eXTeRna

10. L'activitat geològica externa de la Terra

11. Els agents geològics externs

aTLeS d'anaToMIa

CIÈNCIES DE LA NATURALESA, BIOLOGIA I GEOLOGIA LLIBRE 3D

Tercer curs

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 5 08/03/12 08:08

Page 6: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

6

Vicens Vives ha dissenyat un llibre digital que es presenta en formatpàgina web i que es pot consultar des de qualsevol ordinador, tant acasa com a l'escola. Fàcil, accessible i estructurat curricularment perfacilitar l'estudi.

www.vicensvivesdigital.com

WEBBOOK

Abans de començar:avaluació inicial del temai objectius didàctics.

Accés a la llista completade les Activitats i delsEnllaços del tema.

Taula de continguts pernavegar a través delsdiversos apartats deltema. Es pot minimitzarper estalviar espai.

Contingut del tema:conté el text, les imatgesi les animacions mésdestacades.

Animacions: interactivesd'una gran qualitatdidàctica i visual.

Recursos afegits: permet al professor incorporar totaclasse de materials didàctics (activitats, enllaços,documents multimèdia, fòrums, consultes, etc.)i compartir-los amb els alumnes.

Biblioteca multimèdia:on apareixen totes lesimatges i totes lesanimacions del tema.

Permet ajustar la grandària de la lletrasense alterar l'estructura i facilitaramb això la lectura en pantalles petites.

Versions especialment adaptades per aordinador, tauleta i PDI.

BioterraNou

A Annexos hi ha els materialsi els recursos específics de lamatèria: atles d'anatomia, taulaperiòdica, calculadora, glossari, etc.

Resums dels diversos apartatsdel tema, en format pdf, per podertreballar-los sense connexió.

Enllaços a pàgines webseleccionades per aprofitartota la riquesa de contingutspresents a Internet.

Cercar a Tiching.

Activitats per treballar els con-tinguts de cada apartat, amb elnombre de qüestionaris i el nivell dedificultat indicats. Poden ser de res-posta oberta o de resposta tancadaautoavaluables.

Documents complementaris peraprofundir en aspectesconcrets de cada tema.

Informació de l'usuari:indica el nom i el rol del'usuari.

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 6 08/03/12 08:08

Page 7: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

7

ZON@WEB, DID@-CLIC I ZON@LINKS

· Activitats de cada tema, autocorregibles online.

3 Seleccionar el tema i l'activitat. 4 Fer l'activitat i corregir-la.

ACTIvITATS @WEB

Cercador i xarxa social que organitza i difon elscontinguts digitals educatius i posa en contactetota la comunitat educativa.

tiching.com

1 Escollir la matèria. 2 Seleccionar el llibre.

Nou Bioterra 1Ciències dela naturalesa

1r ESO

LLIBRE 3D

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 7 08/03/12 08:08

Page 8: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

8

mATERIAL COmPLEmENTARI

Quaderns per a la diversitat

Llibretes de competències bàsiques

· Quaderns amb els continguts i les activitats necessàries per atendre la diversitat dels alumnes.

· Quaderns de reforç dels continguts del llibre, amb petits resums de cada apartat i activitatsrelacionades. És el complement perfecte per al llibre digital.

BioterraNou

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 8 08/03/12 08:08

Page 9: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

9

· Material específic per preparar els exàmens.

CONTÉ

· Exercicis tipus

· Temps estimat de treball

· Examen

· Exercicis proposats

· Consells i trucs

· Teoria bàsica

· Solucionari

PEr AMPLIAr LA INFOrMACIÓ:

www.exatac.com

EXAtac

LLIBRE 3D

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 9 08/03/12 08:08

Page 10: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

10

RECURSOS PER AL PROFESSORAT

Carpetes de recursos

CD-ROm

Projecte curriculari programació d'aula

Proves d'avaluaciói de recursos didàctics

BioterraNou

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 10 08/03/12 08:08

Page 11: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

11

a

c

b

LLIBRE 3D

Generadord'avaluacions de contingutsi de competències bàsiques

L'objectiu d'aquest programa és oferir un ventall de proves d'avaluacióque permeti a cada professor fer un seguiment dels aprenentatges delsalumnes en funció de la seva diversitat.

Per això:

a) Cada tema d'un llibre està organitzat en 10 tasques diferents.

b) Per a cada tasca s'han programat 3 opcions d'avaluació de dificultatcreixent: nivell baix, nivell mitjà, nivell alt.

c) Cada opció d'avaluació permet avaluar tant els continguts com lescompetències bàsiques.

AvANTATGES COmPLEmENTARIS

Aquest programa també es pot utilitzar com a generador d'activitats.

Si s'hi introdueixen les qualificacions de l'alumnat, el programa ofereix dadessobre els nivells d'aprenentatge assolits i això permet fer estadístiques,estudis i informes.

COm FUNCIONA?

1. El professor organitza cada examen combinant la dificultat de les tasquescom creu convenient.

2. Un cop seleccionades les tasques, el programa generaautomàticament:

un examen per a l'alumne, que es pot imprimir.

un examen per al professor, que es pot imprimir i que inclou:

les solucions de les tasques

el sistema de puntuació

3. El programa ofereix, a més:

la llista dels continguts avaluats

la llista de les competències bàsiques avaluades

a

b

c

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 11 08/03/12 08:08

Page 12: LLIBRE 3D BIOTERRA Nou - Editorial Vicens Vives · La nutrició de les plantes 2. La nutrició dels animals 3. La reproducció de les plantes 4. La reproducció dels animals 5. Relació,

Nou BIOTERRA 1• Llibre• Llibreta de competències bàsiques• Quadern per a la diversitat• Activitats Web• Zon@web, Did@-clic i Zon@links a Internet• Exatac• CD-ROM avaluacions i activitats• CD-ROM projecte curricular i programació d’aula• Generador d’avaluacions de continguts

i de competències bàsiques• Recursos per al professorat

Nou BIOTERRA 2• Llibre• Llibreta de competències bàsiques• Quadern per a la diversitat• Activitats Web• Zon@web, Did@-clic i Zon@links a Internet• Exatac• CD-ROM avaluacions i activitats• CD-ROM projecte curricular i programació d’aula• Generador d’avaluacions de continguts

i de competències bàsiques• Recursos per al professorat

Nou BIOTERRA 3• Llibre• Llibreta de competències bàsiques• Quadern per a la diversitat• Activitats Web• Zon@web, Did@-clic i Zon@links a Internet• Exatac• CD-ROM avaluacions i activitats• CD-ROM projecte curricular i programació d’aula• Generador d’avaluacions de continguts

i de competències bàsiques• Recursos per al professorat

Nou BIOTERRA 4• Llibre• Llibreta de competències bàsiques• Quadern per a la diversitat• Activitats Web• Zon@web, Did@-clic i Zon@links a Internet• Exatac• CD-ROM avaluacions i activitats• CD-ROM projecte curricular i programació d’aula• Generador d’avaluacions de continguts

i de competències bàsiques• Recursos per al professorat

CIÈNCIES DE LA NATURALESA, BIOLOGIA I GEOLOGIABioterra

Nou

C100128

Polígon Son Castelló • c/ Gremi de Boneters,1607009 Palma de Mallorca • [email protected] • www.vicensvives.com

icensVivesV

CENTRES VICENS VIVES

Ronda de Outeiro, 308. 15011 A Coruña.Tel. 981 27 35 00 • Fax 981 26 98 86

A CoruñA · Lugo · ourense · PontevedrA

c/ Gaviota, 30. 28025 Madrid.Tel. 91 462 76 00 • Fax 91 461 70 32

ALBACete · CIudAd reAL · ConCA · guAdALAJArA · MAdrId · toLedo

Avda. de Navarra, s/n. 26141 Alberite (La Rioja).Tel. 941 43 63 00 • Fax 941 43 63 46

ÀLABA · AstÚrIes · ÀvILA · BIsCAIA · Burgos · CAntÀBrIA · guIPÚsCoALA rIoJA · LLeÓ · nAvArrA · osCA · PALÈnCIA · sALAMAnCA

sArAgossA · segÒvIA · sÒrIA · vALLAdoLId · ZAMorA

Polígon Industrial Pratenc. c/ 111, parcel·la 16.08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).Tel. 93 478 27 55 • Fax 93 478 36 59

BArCeLonA · gIronA · LLeIdA · tArrAgonA

Polígon Els Mollons. c/ Traginers, parcel·la 17.46970 Alaquàs (València).Tel. 96 198 62 10 • Fax 96 151 21 30

ALACAnt · CAsteLLÓ · MÚrCIA · teroL · vALÈnCIA

Polígon Son Castelló. c/ Gremi de Boneters, 16.07009 Palma de Mallorca.Tel. 971 43 23 81 • Fax 971 76 03 54

ILLes BALeArs

Urbanización Lomo Blanco - Las Torres. c/ Artenara, 15.35010 Las Palmas.Tel. 928 48 01 86 • Fax 928 48 02 48

LAs PALMAs

Polígono El Mayorazgo. c/ Ingenieros Cervera, 16.38108 Santa Cruz de Tenerife.Tel. 922 21 06 00 • Fax 922 21 15 10

sAntA CruZ de tenerIFe

Polígono Industrial Store. c/ Gramil 27, nave 5. 41008 Sevilla.Tel. 95 443 28 11 • Fax 95 435 70 90

Atenció al professorat:Tel: 958 53 52 32 • Fax: 958 25 03 29

Distribució des de Sevilla:Tel. 95 443 28 11 • Fax 95 435 70 90

BAdAJoZ · CÀCeres · CAdIs · CeutA · CÒrdovA · HueLvA · sevILLA

ALMerIA · grAnAdA · JAÉn · MÀLAgA · MeLILLA

Ctlg_NBioterra_Bal_012.indd 12 08/03/12 08:08