Mediacion Social

21
1 LA MEDIACIÓ SOCIAL LA MEDIACIÓ SOCIAL J-P BONAFE-SCHMITT J-P BONAFE-SCHMITT Groupe d’Etude Médiation Groupe d’Etude Médiation CNRS/Université Lyon II CNRS/Université Lyon II

Transcript of Mediacion Social

Page 1: Mediacion Social

1

LA MEDIACIÓ SOCIALLA MEDIACIÓ SOCIAL

J-P BONAFE-SCHMITTJ-P BONAFE-SCHMITTGroupe d’Etude MédiationGroupe d’Etude MédiationCNRS/Université Lyon IICNRS/Université Lyon II

Page 2: Mediacion Social

2Definició : Recomanació dels experts europeus del seminari europeu de Paris-Crétail (21-23/9/2000)

La mediació social es defineix com un procès de creació i

reparació del vincle social i la resolució dels conflictes de la vida

quotidiana, en el qual una tercera part imparcial i independent

intenta ajudar a millorar una relació o solucionar un conflicte

mitjançant l'organització d'intercanvis entre les persones o les

institucions.

Page 3: Mediacion Social

3Definició : Recomanació dels experts europeus del seminari europeu de Paris-Crétail (21-23/9/2000)

Altres pràctiques que persegueixen els mateixos objectius es

porten a terme, de vegades, sota el nom de mediació social. Tot i

que també recurreixen a l'intervenció d'un tercer, no acompleixen

les condicions d'imparcialitat o independència. No obstant això,

aquestes pràctiques s'han d'incloure dins la reflexió global sobre

la mediació social.

Page 4: Mediacion Social

4

Page 5: Mediacion Social

5

1-LA MEDIACIÓ SOCIAL: LA DIVERSITAT DE MODELS

2-LA MEDIACIÓ SOCIAL : UNA ACCIÓ DE REGULACIÓ I SOCIALITZACIÓ

3-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA CONTRACULTURA

Page 6: Mediacion Social

6

1-la crisi de les institucions de regulació social

-Nova forma de conflictualitat: tracta “les formes de la gramàtica de viure”

-Crisi de les estructures tradicionals de regulació social: familia, barri, empresa...

-Crisi del “taylorisme social” : polítiques de racionalització dels procesos de regulació

-Crisi d'un sistema normatiu

1-LA MEDIACIÓ SOCIAL : LA DIVERSITAT DE MODELSᄎ

Page 7: Mediacion Social

7

2-la creació d'estructures de proximitat

-les activitats de gestió dels conflictes

-els mediadors veïnals/locals-estructura semi-professional: implicació dels habitants

1-LA MEDIACIÓ SOCIAL: LA DIVERSITAT DE MODELS

Page 8: Mediacion Social

8

2-la creació d'estructures de proximitat

-les activitats educatives

-els mediadors escolars adults

-les mediacions escolars entre alumnes

-estructura semiprofessional : Implicació dels membres de la comunitat educativa

1-LA MEDIACIÓ SOCIAL : LA DIVERSITAT DE MODELS

Page 9: Mediacion Social

9

2-la creació d'estructures de proximitat

-les activitats de comunicació

-els mediadors interculturals

-lògica de professionalització

-les activitats de protecció

-els « grands frères », agents mediadors

-lògica de professionalització

1-LA MEDIACIÓ SOCIAL : LA DIVERSITAT DE MODELS

Page 10: Mediacion Social

10

1-les lògiques de mediació social

-lògica de readaptació

-lògica de desjudicialització, desprofessionalització

-reconstrucció de les formes de sociabilitat

-responsabilitat dels usuaris

-nous mètodes d'intervenció

2-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA ACCIÓ DE REGULACIÓ I DE SOCIALITZACIÓ

Page 11: Mediacion Social

11

1-les lògiques de mediació social

-logica d’instrumentalització

-lògica de pacificació I de control social

-estructura professional

-nous mètodes d'intervenció

2-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA ACCIÓ DE REGULACIÓ I DE SOCIALITZACIÓ

Page 12: Mediacion Social

12

2-la mediació : un mitjà de regulació

-el barri : un lloc pertinent d'institucionalització dels conflictes

-estructura de proximitat :facilitat per interposar la demanda

-estructura professional o semiprofessional (implicació dels habitants)

-regulació dels conflictes quotidians

2-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA ACCIÓ DE REGULACIÓ I DE SOCIALITZACIÓ

Page 13: Mediacion Social

13

3-la mediació: un mitjà de socialització

-reconstitució de formes de sociabilitat amb la implicació dels habitants

-criteri d'elecció : representativitat de la població; legitimitat social

-establir la mediació : crear una identitat de grup

-creació de noves solidaritats a nivell veïnal

2-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA ACCIÓ DE REGULACIÓ I DE SOCIALITZACIÓ

Page 14: Mediacion Social

14

2-La mediació : un nou model d'acció

-una « acció comuna » : replantejament de les relacions entre l'Estat i la societat civil

-creació de mitjans d'intermediació

-mediadors : actors « intermediaris »

2-LA MEDIACIÓ SOCIAL : 2-LA MEDIACIÓ SOCIAL : UNA ACCIÓ DE REGULACIÓ I DE SOCIALITZACIÓ

Page 15: Mediacion Social

15

3-la mediació : un nou model de regulació social

-racionalitat comunicativa

-nova actuació :

-nova oralitat

-nova gestió de la temporalitat

-de les discrepàncies al consens : l'intercanvi reparador

2-LA MEDIACIÓ SOCIAL : UN NOU MODEL DE REGULACIÓ 2-LA MEDIACIÓ SOCIAL : UN NOU MODEL DE REGULACIÓ SOCIALSOCIAL

Page 16: Mediacion Social

16

4-un dret comú

-regles negociades

-normes basades en l'equitat

- nova normativa : mesures simbòliques, regles de comportament…

2-LA MEDIACIÓ SOCIAL : UN NOU MODEL DE REGULACIÓ 2-LA MEDIACIÓ SOCIAL : UN NOU MODEL DE REGULACIÓ SOCIALSOCIAL

Page 17: Mediacion Social

17

1-La cultura de "la relació de força/evitació"

-cultura de la llei i del recurs a la institució judicial

-lògica de la sanció/victimització

-lògica de l'evitació

4-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA CONTRACULTURA4-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA CONTRACULTURA

Page 18: Mediacion Social

18

2-difIcultats de reconeixement

-activitats poc valorades : precarietat, baixa remuneració…

-fenòmen marginal en el pla quantitatiu

4-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA CONTRACULTURA4-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA CONTRACULTURA

Page 19: Mediacion Social

19

3-una implantació feble

-No és un mètode natural per resoldre conflictes

-Dependència de les institucions

-Manca de determinació

4-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA CONTRACULTURA4-LA MEDIACIÓ SOCIAL: UNA CONTRACULTURA

Page 20: Mediacion Social

20

-mediació, fenòmen complex :

-coexistència de lògiques : de readaptació i control social

-coexistència de models d'acció : racionalitat comunicacional i instrumental

-un altre tipus de regulació social :

-descentralització, desprofessionalització, il·legalització

-replantejament de les relacions estat/societat civil: noves estructures intermediàries

Conclusió

Page 21: Mediacion Social

21

-conservar un esperit crític : promoció d'una ideologia de l'harmonia

-disciplina dels cossos i els esperits

-extensió del control social

Conclusió