Monogr fic Especial Candidats #MunicipalsSPM 2015

download Monogr fic Especial Candidats #MunicipalsSPM 2015

of 6

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Publicat a l'Informatiu núm. 534 del 22 de maig del 2015

Transcript of Monogr fic Especial Candidats #MunicipalsSPM 2015

 • / 17Del 22 de maig al 5 de juny

  Lactual alcaldessa de Santa Perptua de Mogoda, Isabel Garcia, s lalcaldable dICV. T 54 anys i s regidora a lAjuntament des de lany 1995. A mit-jans de 2002, va accedir a lalcaldia, crrec que va ocupar fins al 2007, per passar a loposici fins a

  lany 2011 en el qual va recuperar la presidncia de la Corporaci. Es presenta per quart cop com a cap de llista per ICV i aspira a revalidar un cop ms lalcaldia. En aquest mandat, a ms dalcaldessa ha exercit les competncies de Promoci Econ-

  mica, Poltica Industrial, Projectes Estratgics, Comunicaci i Cooperaci i Solidaritat. Tamb ha estat membre de lExecutiva de la Federaci de Municipis de Catalunya, sent la responsable de lrea de Benestar i Famlia.

  ICV-E // Isabel Garcia

  Governarem amb rigor i sentit com en benefici del poble i amb una bona gesti dels comptes

  Quins sn els objectius de la seva for-maci en aquest nou mandat?Dentrada, el nostre objectiu s conso-lidar tot all que hem aconseguit amb lesfor i la participaci de molta gent. Mantenir un full de ruta clar per con-solidar el sanejament dels comptes mu-nicipals; reforar latenci a les persones i famlies ms vulnerables; crear ocupa-ci i apostar per les noves oportunitats dactivitat econmica i formaci que hem identificat dins dels treballs de lAgenda Estratgica de Santa Perptua, com la logstica i el vehicle elctric. Quin s el seu eslgan de campanya i per qu?Leslgan s Acompanyans! Junts i Juntes Construm Futur. s una crida a la ciu-tadania per tal que acompanyi les pol-tiques que shan desenvolupat en aquest mandat. Alhora el missatge vol transme-tre que junts, sumant, s com millor podem defensar el b com de la ciutat. Totes i tots construm el futur de Santa Perptua, dia a dia. Si fos alcaldessa, quins serien els eixos principals de la seva poltica?Governar amb rigor i sentit com en benefici del poble. Continuar fent una gesti rigorosa dels comptes municipals. Continuar lluitant contra els efectes de la crisi i latur, creant noves oportuni-tats de treball. Encara que ho diguin, no hem superat la crisi. Les famlies no noten la recuperaci que ens venen i cal-dr prioritzar la despesa dins dun pla de rescat social per atendre les persones ms vulnerables. Quins serveis o inversions sn priori-taris per als propers quatre anys?Durant aquest mandat, i malgrat les re-tallades, hem mantingut tots els serveis municipals amb la mxima qualitat pos-sible. En el proper mandat cal que els serveis bsics com leducaci o la salut es recuperin de les retallades perqu sn inversions de futur. A Santa Perptua, s prioritria la inversi per a la nova esta-ci a la R8 a lalada de la Granja Solde-vila i el seu enlla amb la R3 per crear una veritable estaci intermodal. I con-tinuaran sent prioritaris tots aquells ser-veis necessaris per atendre les persones, i la promoci econmica de la ciutat. Tamb ens plantegem la rehabilitaci del Vapor amb treballadors i treballado-res de plans docupaci.

  Isabel Garcia Ripoll s la candidata dICV-E / LInformatiu

  Quines mesures es poden realitzar des de la gesti municipal per afrontar la crisi?En aquest mandat hem demostrat que es poden fer moltes coses: crear ocupaci, encara que sigui temporal; incrementar la inversi social per atendre les perso-nes que ms ho necessiten; incremen-tar loferta de formaci ocupacional dacord amb les necessitats de les em-preses; cooperar amb els municipis de la riera de Caldes per cercar noves opor-tunitats dactivitat econmica i creaci docupaci; o identificar nous sectors

  econmics de futur com la logstica o el vehicle elctric. Si les altres adminis-tracions estiguessin implicades, podrem aconseguir molt ms. Ho hem fet i ho tornarem a fer. Quin model de municipi considera ms apropiat per a Santa Perptua?Aquell model que sigui equilibrat, sos-tenible, doni resposta a les aspiracions de la ciutadania i faci possible els seus projectes de vida. Un model que spiga trobar lequilibri entre la ciutat urbana, el teixit industrial i els espais naturals

  de Santa Perptua, que afortunadament sn molts. Quina valoraci fa de lactual mandat?Ha estat un mandat dur i complexe de gestionar. Per no ens vrem resignar davant les dificultats. Vrem trobar uns comptes municipals desbordats, amb un important deute i que no podien fer front a la situaci demergncia so-cial pels efectes de la crisi i les altes taxes datur. Hem tingut que treballar molt per superar tots els entrebancs i, a ms, les retallades de les altres administracions en serveis bsics i en aportacions per ges-tionar serveis municipals com les escoles bressol, lescola de msica, la formaci ocupacional o els serveis socials. Penso que el resultat de la feina feta durant el mandat en general s positiu. Hem con-tribut a generar esperana en el futur de Santa Perptua. Estaria disposada a formar govern amb altres forces poltiques?En la meva experincia com a regidora o com a alcaldessa sempre he governat amb altres forces poltiques, fins i tot quan ICV ha tingut majoria absoluta. Noms cal que hi hagi voluntat per totes les parts i acordar un programa de go-vern creble i possible. La meva prioritat seria arribar a acords amb forces polti-ques desquerres. a

 • 18 / Del 22 de maig al 5 de junyMonogrfic

  El candidat a lalcaldia pel PSC s Manuel Ruiz i t 51 anys. Va ser lalcalde de Santa Perptua en el mandat 2007-2011. La seva trajectria pol-tica comena als setze anys com a collaborador del PSC. Lany 1992, es va afiliar al PSC de Santa

  Perptua. Va formar part de la candidatura per primer cop lany 1999, per no va ser fins al 2003 quan va ser cap de llista. Aquesta s la quarta ocasi que encapala la candidatura del PSC perpetuenc. A lactualitat, s portaveu del grup

  municipal, primer secretari de lAgrupaci Local, conseller nacional del PSC i vicepresident del Consell Comarcal del Valls Occidental. Profes-sionalment, Manuel Ruiz s responsable comer-cial dAALL Catalunya Telefnica.

  PSC // Manuel Ruiz

  El nostre objectiu s governar, tenim aquesta vocaci, idees, projectes i ganes

  Quins sn els objectius de la seva for-maci en aquest nou mandat? El nostre objectiu s governar, tornar al govern s la intenci del grup socialista perqu tenim vocaci de govern, idees, projectes i ganes. Adreant aquestes ac-cions a les persones, prioritzant qualse-vol acci que pugui millorar la vida de les persones ms desfavorides, per als nostres joves, per les nostres persones amb risc dexclusi social, en definitiva lacci social s un dels objectius princi-pals, per no lnic. Quin s el seu eslgan de campanya i per qu? El nostre eslgan s Molt Per Fer, i s evident el perqu, queda molt per fer per aconseguir la transformaci de Santa Perptua en una ciutat per sense obli-dar el seu cor de poble. Si fos alcalde, quins serien els eixos principals de la seva poltica? Les poltiques adreades a les perso-nes ms necessitades. Garantint el serveis bsics i fonamentals a les fam-lies. La creaci docupaci. Millores en lmbit de leducaci. Transformaci de lAdministraci, amb poltiques de proximitat i eficincia en la gesti, opti-mitzant els recursos existents. Quins serveis o inversions sn priori-taris per als propers quatre anys? Els serveis socials i promoci econmica sn els serveis prioritaris en els propers quatre anys. Quines mesures es poden realitzar des de la gesti municipal per afrontar la crisi? Gestionar els recursos pblics de forma ms eficient i austera, per a la vegada aquests estalvis en eficincia i austeritat shan dutilitzar en inversions adreades a la creaci docupaci, ajuts als empre-nedors i a les pimes, en millores que facis del sector industrial de Santa Per-ptua de Mogoda un atractiu potencial per qu els industrials actuals i futurs vulguin invertir en el nostre territori.Exigir a les administracions supra-municipals els ajuts i la collaboraci necessaris per crear plans docupaci reals, per major nombre de persones que els plans docupaci local, que sn de vegades opacs i no generen tanta ocupaci, ni en nmero ni en rotaci de persones.

  Quin model de municipi considera ms apropiat per a Santa Perptua? El model de municipi que els socialis-tes vrem comenar a construir fa vuit anys. Un municipi capa de dotar de serveis de qualitat donant resposta a les necessitats que demana la ciutada-nia, per sense perdre aquest esperit de poble. Una Santa Perptua acollidora, comercial, emprenedora, sensible a les nostres cultures i tradicions, educadora, cohesionada, solidria i que sigui mo-tiu per sentir-se orgulls de pertnyer a un poble tant amable com el nostre.

  Orgullosos de ser perpetuencs i perpe-tuenques.

  Quina valoraci fa de lactual man-dat? Lactual mandat ha estat de mnims, sense inversions que hagin impactat en la millora de la qualitat de vida dels ciu-tadans i exclusivament amb accions per justificar el pacte de govern, garantint la continutat dun pacte antinatural i amb grans diferncies programtiques. Un mandat centrat en la desqualifica-ci de lanterior govern com a justifica-

  ci per les seves poltiques maquillades dausteres, per adreades a garantir un vot captiu. Un mandat on des de loposici van desistir daportar idees i que en ms duna ocasi van oferir-nos a treballar de forma conjunta per aquestes eren desestimades sistemtica-ment. Un mandat marcat per la con-frontaci entre govern i oposici en lloc de fer poltiques conjuntes adreades a les persones. Estaria disposat a formar govern amb altres forces poltiques?Com en altres municipis, laparici de nous partits pot produir una major frag-mentaci en la representaci poltica de lAjuntament de Santa Perptua de Mo-goda. Les eleccions sn un instrument democrtic, i com a tal, hem dacceptar els resultats que es donin i donar forma a un govern sobre la base daquests re-sultats. s lessncia de la democrcia. La realitat actual ens porta a una nova cultura poltica en la qual hem de va-lorar els aspectes positius del pacte. En qualsevol cas, entenem que no tot pacte s possible. Per a nosaltre