NERABEZAROAREN GORABEHERAK

35
NERABEZAROAREN NERABEZAROAREN GORABEHERAK GORABEHERAK

description

NERABEZAROAREN GORABEHERAK. Aurre nerabezaroa 9-10 Nerabezaroa: Pubertadea 11-12 (aldaketa fisiko eta izaera aldaketa) Erdia 13-15 (Isolamendua eta taldearen garrantzia) Berantiarra 15-18 (bukaeraren hasiera, bikote erlazioak). Preadolescencia 9-10 Adolescencia - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Page 1: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

NERABEZAROAREN NERABEZAROAREN GORABEHERAKGORABEHERAK

Page 2: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Zer da nerabezaroa?Zer da nerabezaroa?Etapak eta ezaugarriakEtapak eta ezaugarriak

Aurre nerabezaroaAurre nerabezaroa 9-109-10

Nerabezaroa:Nerabezaroa: PubertadeaPubertadea 11-12 11-12

(aldaketa fisiko eta (aldaketa fisiko eta izaera aldaketa)izaera aldaketa)

ErdiaErdia 13-15 13-15 (Isolamendua eta (Isolamendua eta taldearen garrantzia)taldearen garrantzia)

BerantiarraBerantiarra 15-18 15-18 (bukaeraren hasiera, (bukaeraren hasiera, bikote erlazioak)bikote erlazioak)

PreadolescenciaPreadolescencia 9-109-10 AdolescenciaAdolescencia

Pubertad 11-12 (cambio Pubertad 11-12 (cambio físico y temperamental)físico y temperamental)

Media 13-15 Media 13-15 (aislamiento e (aislamiento e importancia del grupo)importancia del grupo)

Tardía 15-18 (inicio del Tardía 15-18 (inicio del final, relación de pareja)final, relación de pareja)

Page 3: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Pubertaro nerabezaroa Pubertaro nerabezaroa 11-11-1212 Aldaketa fisiko Aldaketa fisiko

garrantzitsuakgarrantzitsuak ematen ematen hasten dira.hasten dira.

Gaztea Gaztea asko asko haserretzenhaserretzen da guraso da guraso eta anaiekineta anaiekin

Etxean dauden Etxean dauden arauak arauak kritikatzen ditukritikatzen ditu eta ez eta ez ditu bete nahiditu bete nahi

Bere Bere autonomia autonomia gehiagogehiago gorde nahi du gorde nahi du

Se dan cambios físicos Se dan cambios físicos importantesimportantes

El/la joven se enfada El/la joven se enfada con sus padres y con sus padres y hermanoshermanos

Está en desacuerdo con Está en desacuerdo con las normas y las criticalas normas y las critica

Comienza a dar signos Comienza a dar signos de autonomía, con de autonomía, con deseos de separarse de deseos de separarse de los padres.los padres.

Page 4: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Bere burua Bere burua aztertzen hasten daaztertzen hasten da, , zein momentutan zein momentutan dagoen gogor dagoen gogor zeinetan ahulzeinetan ahul

Askotan Askotan bere bere haurtzarotik alde haurtzarotik alde egin nahi duegin nahi du baina baina ezin duezin du

Bere lagun Bere lagun taldearekin taldearekin identifikatuidentifikatu eta ondo eta ondo eraman nahi dueraman nahi du

Empieza a descubrir Empieza a descubrir su identidad, en qué su identidad, en qué aspectos es fuerte y aspectos es fuerte y el cuáles débilel cuáles débil

Aunque huye de todo Aunque huye de todo lo infantil no puede lo infantil no puede dejar de comportarse dejar de comportarse como un niño.como un niño.

Su interés se va Su interés se va focalizando en un focalizando en un grupo de amigosgrupo de amigos

Page 5: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Erdi nerabezaroa Erdi nerabezaroa (13-15 (13-15 urte)urte) Gurasoak ez dituzte Gurasoak ez dituzte

miresten, miresten, beraien beraien gurasoei faltak aurkitzengurasoei faltak aurkitzen dizkiete, behar hori dizkiete, behar hori sentitzen dute.sentitzen dute.

Gorputz berriaGorputz berria dute; dute; Neskarengan bere Neskarengan bere aldaketa azkarrak aldaketa azkarrak konpexua sortu diezaioke, konpexua sortu diezaioke, mutilengan, garapena mutilengan, garapena beranduago bada, beranduago bada, konplexua sortuko dio, konplexua sortuko dio, besteekin besteekin konparatzerakoan.konparatzerakoan.

Los padres ya no son Los padres ya no son dignos de admiración. dignos de admiración. Necesitan comprobar Necesitan comprobar que los adultos también que los adultos también tienen defectostienen defectos

Estrenan cuerp; el Estrenan cuerp; el desarrollo temprano desarrollo temprano acompleja a las chicas y acompleja a las chicas y el tardío a los chicosel tardío a los chicos

Page 6: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Lagun mina agertuko Lagun mina agertuko da.da. Gazteak zuirtasuna Gazteak zuirtasuna behar du baina sentitzen behar du baina sentitzen du bere lagun batek du bere lagun batek amak edo aitak baino amak edo aitak baino hobeto ulertzen duela. hobeto ulertzen duela. Ama edo aita oso Ama edo aita oso posesibo sentitzenposesibo sentitzen dute.dute.

Garai hau nahiko Garai hau nahiko dramatikoa da; Bizi dramatikoa da; Bizi dituzten dituzten zenbait arazo zenbait arazo oso gogortzatoso gogortzat jotzen jotzen dituzte:dituzte:

Aparece un amigo Aparece un amigo íntimo. Adquiere íntimo. Adquiere seguridad respecto a seguridad respecto a lo de fuera de un lo de fuera de un amigo íntimo del amigo íntimo del mismo sexo.Le mismo sexo.Le comprende mejor comprende mejor que su madre o que su madre o padre y los siente padre y los siente muy posesivos.muy posesivos.

Todo es cuestión de Todo es cuestión de vida o muerte vida o muerte (extremos):(extremos):

Page 7: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Bere lagunekiko Bere lagunekiko fisiko desberdin bat bat izatea.izatea.

Bere Bere lagun lagun honenarekin honenarekin haserretzeahaserretzea..

Zenbait asignatura Zenbait asignatura ez gainditzeaez gainditzea

Kirolaria ez izateaKirolaria ez izatea

Berarekin kontatzea Berarekin kontatzea gustatzengustatzen zaio. zaio. Beraren gustoko Beraren gustoko lagun taldea bilatzen lagun taldea bilatzen du.du.

Tener un físico Tener un físico idéntico a la mediaidéntico a la media

Discutir con su mejor Discutir con su mejor amigoamigo

Suspender las Suspender las asignaturasasignaturas

No ser deportistaNo ser deportista

El/la adolescente El/la adolescente necesita que se necesita que se cuente con cuente con él/ella.Buscan grupo él/ella.Buscan grupo de amigos con de amigos con gustos parecidos.gustos parecidos.

Page 8: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Beranduago datorren Beranduago datorren nerabezaroa (15-18 urte)nerabezaroa (15-18 urte)

Garai honetan Garai honetan nerabea nerabea pertsona pertsona bakartzatbakartzat eta eta bere identidadea duen pertsonatzat definitzendefinitzen hasten da. hasten da.

Lehenengo Lehenengo amodioakamodioak agertuko agertuko dira.dira.

Deja de ser parte de Deja de ser parte de un grupo para un grupo para empezar a definirse empezar a definirse como persona única.como persona única.

Aparece el amorAparece el amor

Page 9: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Garai guztiak berezitasun Garai guztiak berezitasun berdinak dituzteberdinak dituzte

Nerabeek, Nerabeek, Autonomia gogoaAutonomia gogoa,, Independentzia gogoa Independentzia gogoa Errebeldiaren azalpenaErrebeldiaren azalpena

dute berezitasunadute berezitasuna

Bi indar desberdinen Bi indar desberdinen arteanartean aurkitzen dira, aurkitzen dira, Seguridadea eta babesaSeguridadea eta babesa

bilatzen du gurasoenganbilatzen du gurasoengan Autonomia, askatasuna eta Autonomia, askatasuna eta

esperientzi berriak bilatzenesperientzi berriak bilatzen dituditu

Las características en Las características en común son el deseo de común son el deseo de autonomía, y la autonomía, y la independencia y la independencia y la aparición de la rebeldía.aparición de la rebeldía.

Se siente atraído por Se siente atraído por dos fuerzas:dos fuerzas: La seguridad y protección La seguridad y protección

de los padresde los padres El deseo de autonomía, El deseo de autonomía,

libertad y nuevas libertad y nuevas experienciasexperiencias

Page 10: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Nerabea errebelatu egiten Nerabea errebelatu egiten da,da, ez du gurasoek esaten ez du gurasoek esaten diotenari kasurik egiten, diotenari kasurik egiten, Zergatik? Nagusia Zergatik? Nagusia sentitzen delako eta sentitzen delako eta independentzia desiratzen independentzia desiratzen duelako.duelako.

Gaztea, Gaztea, pertsona bezela pertsona bezela baieztatzeko errebelatzen baieztatzeko errebelatzen da eta gurasoei azaldu nahi da eta gurasoei azaldu nahi die egin ezin ditzakeen die egin ezin ditzakeen gauzak egin ditzakeela.gauzak egin ditzakeela.

Besteen aurka joateaBesteen aurka joatea nerabearen nerabearen zeinuzeinu bat da. bat da.

El/la adolescente se El/la adolescente se rebela porque es la rebela porque es la forma de defenderse de forma de defenderse de la protección familiar. la protección familiar.

Es una forma de Es una forma de enfrentarse y de mostrar enfrentarse y de mostrar su deseo de ser mayor, su deseo de ser mayor, su deseo de su deseo de independencia de independencia de demostrar a los padres y demostrar a los padres y a él mismo que puede a él mismo que puede hacer lo que en realidad hacer lo que en realidad todavía no puede.todavía no puede.

La rebeldía es un signo La rebeldía es un signo típico de la adolescenciatípico de la adolescencia

Page 11: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Guraso bezela zer egin Guraso bezela zer egin dezakegu?dezakegu?

Gaztea Gaztea babestua sentitubabestua sentitu behar da, adinak eskatzen behar da, adinak eskatzen duen duen konfidantza emanezkonfidantza emanez (konfidantza honek (konfidantza honek erantzunkizuna du)erantzunkizuna du)

Askatasun kontrolatua Askatasun kontrolatua ematenematen joan behar dugu, joan behar dugu, zein nolako lagunak dituen, zein nolako lagunak dituen, zein tokitan ibiltzen den, zein tokitan ibiltzen den, etxeratzeko orduak etxeratzeko orduak errespetatzen dituen...errespetatzen dituen...

Apoyar a los jóvenes, Apoyar a los jóvenes, dándoles un razonable dándoles un razonable confianza, según la confianza, según la edad, que les permita ir edad, que les permita ir responsabilizándose.responsabilizándose.

Proporcionar una Proporcionar una libertad controlada. libertad controlada. Sabiendo con quién Sabiendo con quién andan, dónde andan, si andan, dónde andan, si respetan los horarios de respetan los horarios de llegada... llegada...

Page 12: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Guraso bezela Guraso bezela BETI BETI zabalik egon behar zabalik egon behar dugu, elkarrizketa ahalik dugu, elkarrizketa ahalik eta gehien erabilieta gehien erabili behar behar dugu, dugu, dena entzuteko dena entzuteko prest egon behar duguprest egon behar dugu nahiz eta entzuten duguna nahiz eta entzuten duguna ez gustatu, ez gustatu, beraien beraien arazoak ulertu behar arazoak ulertu behar dituguditugu, , flexibleak izan flexibleak izan behar dugubehar dugu

**

Mantener siempre Mantener siempre abiertos los canales abiertos los canales de comunicación de comunicación para que puedan ir para que puedan ir contándonos sus contándonos sus experiencias aunque experiencias aunque no nos gusten. Y no no nos gusten. Y no soltando discursos.soltando discursos.

Page 13: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Autoestima nerabezaroanAutoestima nerabezaroan Oso Oso adin kritikoadin kritiko eta eta

zailazaila da da Guraso bezela egin Guraso bezela egin

dezakegun gauzarik dezakegun gauzarik honenetarikoa beraien honenetarikoa beraien autoestima autoestima errefortxatzeaerrefortxatzea da da

Zertarako? Beraien Zertarako? Beraien buruarekiko autestima buruarekiko autestima on bat izateak, on bat izateak, pertsona pertsona arloan, ikasketetan eta arloan, ikasketetan eta sozial arloan sozial arloan lagunduko dielako.lagunduko dielako.

Es una etapa muy Es una etapa muy difícildifícil

Una de las mejores Una de las mejores cosas que podemos cosas que podemos hacer es ayudarles a hacer es ayudarles a reforzar su reforzar su autoestima.autoestima.

Para qué? Tener una Para qué? Tener una buena autoestima es buena autoestima es una de los recursos una de los recursos más valiososmás valiosos

Page 14: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Berarenganako Berarenganako estimuaestimua; bakoitzak bere ; bakoitzak bere buruarekiko duen buruarekiko duen informazio objetiboaren informazio objetiboaren eta bakoitzak bere eta bakoitzak bere buruarekiko egiten duen buruarekiko egiten duen ebaluaketa subjetiboaren ebaluaketa subjetiboaren arteko alderatzea arteko alderatzea litzateke.litzateke.

Estimu altua: informazio Estimu altua: informazio objetiboa eta subjetiboa objetiboa eta subjetiboa antzekoak direnean.antzekoak direnean.

La autoestima es el La autoestima es el concepto que concepto que tenemos de nuestra tenemos de nuestra valía y se basa en valía y se basa en todos los todos los pensamientos, pensamientos, sentimientos sentimientos sensaciones que sensaciones que hemos ido hemos ido recogiendo en la recogiendo en la vida.vida.

Page 15: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Bere buruarekiko Bere buruarekiko iritzi on bat izatea, iritzi on bat izatea, bere akatsak modu bere akatsak modu errealista baten errealista baten onartzea litzateke onartzea litzateke baina kritikoegia izan baina kritikoegia izan gabegabe Pertsona hau pozik Pertsona hau pozik

dago bere jarrera eta dago bere jarrera eta gaitasunekingaitasunekin

Pozik sentitzen ez Pozik sentitzen ez den gauza horiek den gauza horiek hobetzen saiatuko da.hobetzen saiatuko da.

La buena autoestima La buena autoestima sería tener una sería tener una buena imagen de buena imagen de uno mismo y aceptar uno mismo y aceptar los errores sin ser los errores sin ser demasiado críticodemasiado crítico Esta persona es Esta persona es

consciente de sus consciente de sus virtudes y está virtudes y está orgullosa de ellosorgullosa de ellos

Las cosas en las que Las cosas en las que no es buena las no es buena las intenta mejorarintenta mejorar

Page 16: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Nerabezaroan autoestima Nerabezaroan autoestima lantzeko zer eduki behar da lantzeko zer eduki behar da

kontutan: (4 esparru)kontutan: (4 esparru) SOZIAL ARLOA:SOZIAL ARLOA: Beste pertsonen Beste pertsonen

erlazioetan izango erlazioetan izango dituen sentimenduak dituen sentimenduak aztertzenaztertzen ditu. ditu. Beste pertsonak gustura Beste pertsonak gustura

sentitzen dira berarekin?sentitzen dira berarekin? Bere iritzi, jarrera eta ideiak Bere iritzi, jarrera eta ideiak

kontutan hartzen dira?kontutan hartzen dira? Bere lagunekiko erlazioetan Bere lagunekiko erlazioetan

gustura sentitzen da? gustura sentitzen da?

AREA SOCIALAREA SOCIAL Analizan las Analizan las

relaciones que tienen relaciones que tienen con las demás con las demás personaspersonas ¿Se sienten los ¿Se sienten los

demás a gusto demás a gusto conmigo?conmigo?

¿Tienen en cuenta ¿Tienen en cuenta sus opiniones?sus opiniones?

¿Se siente a gusto en ¿Se siente a gusto en sus relaciones?sus relaciones?

Page 17: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Bere Bere giza erlazioekin giza erlazioekin gustoragustora sentitzen den sentitzen den nerabea, nerabea, bere bere buruarekiko gustoraburuarekiko gustora sentituko da. (ez da sentituko da. (ez da zergaitik taldeko zergaitik taldeko popularrena izan behar)popularrena izan behar)

AKADEMIKOAKADEMIKO ARLOAARLOA:: Bere burua ikasletzatBere burua ikasletzat

nolakoa den nolakoa den ebaluatuebaluatuko ko dudu

Honen inguruan ia “ona Honen inguruan ia “ona den” baloratuko duden” baloratuko du

Arrakasta izanArrakasta izan ahal ahal izateko bere izateko bere ereduak ereduak bilatu behar ditu. bilatu behar ditu.

El/la adolescente El/la adolescente que se siente seguro que se siente seguro en sus relaciones en sus relaciones con los demás, se con los demás, se sentirá seguro de sí sentirá seguro de sí mismomismo

AREA ACADEMICAAREA ACADEMICA:: El adolescente se El adolescente se

ebalúa como ebalúa como estudianteestudiante

En qué es bueno y En qué es bueno y en qué no.en qué no.

Busca ejemplos a Busca ejemplos a seguir en lo que seguir en lo que pueda destacarpueda destacar

Page 18: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

FAMILIA ARLOA:FAMILIA ARLOA: Nerabeak Nerabeak familiak familiak

estimatzen duela estimatzen duela sentitusentitu behar du. behar du.

Bere Bere aportazioak aportazioak kontutan hartzen kontutan hartzen dituzteladituztela

Amodioa eta Amodioa eta errespetoa jasotzen errespetoa jasotzen ditueladituela beraiengandikberaiengandik

Modu honetan bere Modu honetan bere buruarekiko estimu buruarekiko estimu handia izango du.handia izango du.

AREA FAMILIAR:AREA FAMILIAR: El adolescente tiene El adolescente tiene

que sentir estima por que sentir estima por parte de su familiaparte de su familia

Tiene que sentir que Tiene que sentir que sus aportaciones se sus aportaciones se toman en cuentatoman en cuenta

Que recibe amor y Que recibe amor y respeto por parte de respeto por parte de sus padressus padres

De esta forma De esta forma aumentará su aumentará su autoestima.autoestima.

Page 19: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

GORPUTZ ARLOA:GORPUTZ ARLOA: Gorputz irudia;Gorputz irudia; irudi irudi

fisikoa eta fisikoki dituen fisikoa eta fisikoki dituen trebetasunen batura da.trebetasunen batura da.

Bere buruarekiko duen Bere buruarekiko duen irudia garrantzitsuairudia garrantzitsua da da adin honetan adin honetan autoestimuari autoestimuari dagokionean.dagokionean.

Orokorrean Orokorrean neskek neskek garrantzi handia eman garrantzi handia eman gorputzarigorputzari eta eta mutilek mutilek kirola egiteko kirola egiteko trebetasunari.trebetasunari.

AREA FISICA:AREA FISICA: Es la suma de la Es la suma de la

imagen corporal y las imagen corporal y las habilidades físicashabilidades físicas

En esta edad es muy En esta edad es muy importante la imagen importante la imagen que tenga de sí que tenga de sí mismo/amismo/a

En general las chicas En general las chicas les dan más les dan más importancia a la importancia a la imagen corporal y los imagen corporal y los chicos a las chicos a las habilidades físicas.habilidades físicas.

Page 20: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Guzti hau kontutan izanik Guzti hau kontutan izanik berarenganako estimua; berarenganako estimua; bakoitzak bere bakoitzak bere buruarekiko duen buruarekiko duen ikuspegia eta izatea ikuspegia eta izatea gustatuko gustatuko litzaiokeenaren artean litzaiokeenaren artean dagoen diskrepantziadagoen diskrepantzia dela esan dezakegudela esan dezakegu

Bien arteko banaketa Bien arteko banaketa handiak estimu baxua handiak estimu baxua litzateke eta diferentziak litzateke eta diferentziak txikiak badira estimu altua.txikiak badira estimu altua.

La autoestima es alta La autoestima es alta cuando la imagen cuando la imagen que tiene uno mismo que tiene uno mismo y la que le gustaría y la que le gustaría tener no discrepan tener no discrepan demasiado.demasiado.

Page 21: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

NOLA ALDA DEZAKEGU NOLA ALDA DEZAKEGU IKUSPEGI HAU?IKUSPEGI HAU?

1-Argi izan 1-Argi izan zein arlotan zein arlotan duen arazorik handiena.duen arazorik handiena. Arlo horretan Arlo horretan errendimendua hobea errendimendua hobea izan dadin trebetasunak izan dadin trebetasunak erakutsi.erakutsi.

Obserbatu Obserbatu zein ideal zein ideal dutenduten eta ideal hau eta ideal hau aldatu bere helburuak aldatu bere helburuak lortzeko gai izan dadin lortzeko gai izan dadin (autoezagutzatik (autoezagutzatik abiatuta)abiatuta)

1-Debemos de tener en 1-Debemos de tener en cuenta en cuál de las cuenta en cuál de las áreas anteriormente áreas anteriormente mencionadas tienen mencionadas tienen mayor problema y mayor problema y ayudarles a superarlo.ayudarles a superarlo.

Observar cuál es su Observar cuál es su ideal e intentar ideal e intentar modificarlo a la realidad modificarlo a la realidad (autoconocimiento)(autoconocimiento)

Page 22: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Autoestima altua duen Autoestima altua duen nerabearen ezaugarriaknerabearen ezaugarriak

Modu independientean Modu independientean autonomiaz jokatukoautonomiaz jokatuko du du

Bere Bere ardurak onartukoardurak onartuko ditu ditu Erronka berriei aurreErronka berriei aurre egingo egingo

diedie Bere Bere lorpenetaz arrolorpenetaz arro

sentitusentituko dako da Bere Bere emozio eta emozio eta

sentimenduak expresatzeko sentimenduak expresatzeko gaigai izango da izango da

Frustrazioak jasatzeko gaiFrustrazioak jasatzeko gai izango daizango da

Besteengan eragiteko gaiBesteengan eragiteko gai sentituko dasentituko da

**

Actuará Actuará independientementeindependientemente

Asumirá sus Asumirá sus responsabilidadesresponsabilidades

Afrontará nuevos retos con Afrontará nuevos retos con entusiasmoentusiasmo

Estará orgolloso de sus Estará orgolloso de sus logroslogros

Demostrará amplitud de Demostrará amplitud de emociones y sentimientosemociones y sentimientos

Será capaz de aguantar Será capaz de aguantar frustracionesfrustraciones

Se sentírá capaz de influir Se sentírá capaz de influir en otrosen otros

Page 23: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Nerabea eta ikasketakNerabea eta ikasketakZergaitik ematen dira Zergaitik ematen dira

zailtasunak garai honetan?zailtasunak garai honetan? Nerabeari Nerabeari ezez diote diote

ikasketekiko ikasketekiko lehen lehen zituen arrazoiak baliozituen arrazoiak balio

Bere Bere barne krisialdianbarne krisialdian “arrapatua” dago eta “arrapatua” dago eta beste beste gauza guztiakgauza guztiak 2.maila 2.maila batera pasatzen batera pasatzen diradira

Al adolescente ya no Al adolescente ya no le sirven los motivos le sirven los motivos que tenía antes, en que tenía antes, en la infancia para la infancia para estudiarestudiar

Está tan “atrapado” Está tan “atrapado” en su drama interior en su drama interior que todo lo demás que todo lo demás tiene una tiene una importancia importancia secundaria secundaria

Page 24: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Nerabearek Nerabearek izateko era izateko era ikasketetarako behar ikasketetarako behar denaren kontrakoadenaren kontrakoa da da Ez dauka pazientziarik:Ez dauka pazientziarik:

Gauzak momentuan behar Gauzak momentuan behar dute izandute izan

Erosoa daErosoa da: Esfortsutik : Esfortsutik aldegiten du, errezenera aldegiten du, errezenera doadoa

Moralitate ahulekoa:Moralitate ahulekoa: Zailtasunen aurrean erraz Zailtasunen aurrean erraz etsitzen du.etsitzen du.

Nagia, alferra:Nagia, alferra: Lanak Lanak geroko edo bukatu gabe geroko edo bukatu gabe uzten ditu uzten ditu

Anarkikoa:Anarkikoa: Ordutegi eta Ordutegi eta planak jarraitzeko planak jarraitzeko zailtasunak dituzailtasunak ditu

El caracter típico del El caracter típico del adolescente es lo adolescente es lo contrario al caracter contrario al caracter necesario para el estudio.necesario para el estudio. Es impaciente: Lo Es impaciente: Lo

quiere todo aqui y ahoraquiere todo aqui y ahora Cómodo: Busca lo fácil Cómodo: Busca lo fácil

y huye del esfuerzoy huye del esfuerzo De moral frágil: Se De moral frágil: Se

desanima ante las desanima ante las dificultadesdificultades

Perezoso: Aplaza las Perezoso: Aplaza las tareas o las deja tareas o las deja inacabadasinacabadas

Anárquico: Se resiste a Anárquico: Se resiste a seguir planes y horariosseguir planes y horarios

Page 25: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Nola lagundu ikasketen Nola lagundu ikasketen aurrean jarrera positibo bat aurrean jarrera positibo bat

edukitzenedukitzen Ona izan daitekeenOna izan daitekeen edozein edozein

ekintza errefortxatuekintza errefortxatu

Etxeko lanakEtxeko lanak egiten dituen egiten dituen kontrolatukontrolatu

Gaizkiak saiestuGaizkiak saiestu

Irakasleekin hitzeginIrakasleekin hitzegin

Gainean egon, Gainean egon, preokupatzen preokupatzen garela jakin dezatengarela jakin dezaten, nahiz , nahiz eta batzutan arbuiatueta batzutan arbuiatu

Estimular cualquier Estimular cualquier actividad en la que pueda actividad en la que pueda destacardestacar

Vigilar que haga los Vigilar que haga los deberesdeberes

Evitar reprochesEvitar reproches

Hablar con los profesoresHablar con los profesores

Demostrar atención Demostrar atención constante, aunque en constante, aunque en ocasiones sea mal ocasiones sea mal recibidarecibida

Page 26: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Beraien espektatibak Beraien espektatibak aztertuaztertu eta errealak diren eta errealak diren ikusiikusi

Bere Bere eboluzioa kaxkarra eboluzioa kaxkarra baldin bada laguntza baldin bada laguntza ikastolan eskatuikastolan eskatu

Ikastolako gaietan interesa Ikastolako gaietan interesa adieraziadierazi

Ulermena eta maitasunaUlermena eta maitasuna saiatu egiten denean saiatu egiten denean adieraziadierazi eta ez soilik nota eta ez soilik nota onak ateratzen dituenean.onak ateratzen dituenean.

Analizar sus Analizar sus expectativas y observar expectativas y observar si son realistas (no exigir si son realistas (no exigir mayor rendimiento del mayor rendimiento del que puede dar)que puede dar)

Pedir ayuda en la Pedir ayuda en la Ikastola para buscar la Ikastola para buscar la causa del bajo causa del bajo rendimientorendimiento

Demuestre interés por Demuestre interés por todo lo concerniente a la todo lo concerniente a la Ikastola, sin agobiarIkastola, sin agobiar

Demuestre a su hijo/a Demuestre a su hijo/a satisfacción, satisfacción, comprensión y cariño no comprensión y cariño no solo cuando saque solo cuando saque buenas notas, también buenas notas, también cuando se esfuercecuando se esfuerce

Page 27: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Bere trebetasunak Bere trebetasunak baloratubaloratu nahiz eta nahiz eta noten emaitzekin noten emaitzekin zerikusirik ez eduki.zerikusirik ez eduki.

Seme alabaren Seme alabaren autonomia bultzatuautonomia bultzatu, , eta ikastolako eta ikastolako arazoak konpontzen arazoak konpontzen lagundu.lagundu.

Valore sus Valore sus habilidades, aunque habilidades, aunque sean distintas a las sean distintas a las que se aprecian en que se aprecian en las notaslas notas

Fomente la Fomente la autonomía de su autonomía de su hijo/a, ayúdele a hijo/a, ayúdele a resolver sus propios resolver sus propios problemas en la problemas en la escuela, pero escuela, pero responsabilícele a responsabilícele a él/ella.él/ella.

Page 28: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Zer ez den egin beharZer ez den egin behar Ez ezazu era Ez ezazu era

pertsonalean hartu pertsonalean hartu seme alabaren porrot seme alabaren porrot eskolarraeskolarra

Ez ezazu besteekin Ez ezazu besteekin konparatukonparatu

Emaitza baloratu Emaitza baloratu beharrean esfortxuari beharrean esfortxuari indarra eman.indarra eman.

No considere el No considere el fracaso escolar como fracaso escolar como un ataque personal un ataque personal (no machacarle (no machacarle repitiendo que todo repitiendo que todo lo hace mal)lo hace mal)

No compare a su hijo No compare a su hijo con compañeros, con compañeros, hermanos...hermanos...

No valore el logro, No valore el logro, sino el esfuerzosino el esfuerzo

Page 29: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Ikasketak modu egoki Ikasketak modu egoki batean eramateko zenbait batean eramateko zenbait

baldintzabaldintza ORDENA:ORDENA: Gela ordenatuaGela ordenatua egon egon

dadila, kontzentraziorako dadila, kontzentraziorako ezinbestekoa da.ezinbestekoa da.

Beraien Beraien materialarekiko materialarekiko ordena:ordena: Gauza bakoitza non dagoen Gauza bakoitza non dagoen

jakinjakin Ikasten hasterakoan Ikasten hasterakoan

beharrezko guztia mahai beharrezko guztia mahai gaineangainean

Liburuak garbi eta txukun Liburuak garbi eta txukun

ORDEN:ORDEN: La habitación debe La habitación debe

estar ordenada. Es estar ordenada. Es imprescindible para imprescindible para poder concentrarsepoder concentrarse

Mantener el orden del Mantener el orden del material escolar:material escolar: Saber dónde está cada Saber dónde está cada

cosacosa Antes de empezar a Antes de empezar a

estudiar tener todo estudiar tener todo preparado encima de la preparado encima de la mesamesa

Page 30: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Hartzen dituzten Hartzen dituzten apunteak txukun apunteak txukun mantendumantendu edo edo txukunera pasatutxukunera pasatu

IKASTEKO GIRO IKASTEKO GIRO EGOKIAEGOKIA

Mahaia, aulkia eta argia Mahaia, aulkia eta argia edukiz gero nahikoa daedukiz gero nahikoa da

Ikasteko Ikasteko isiltasunaisiltasuna behar dabehar da

ORDUTEGIAORDUTEGIA Ordutegi pertsonalaOrdutegi pertsonala (noiz (noiz

zer ikasi, antolaketa, zer ikasi, antolaketa, lanak noiz entregatu...)lanak noiz entregatu...)

Mantener los libros Mantener los libros limpioslimpios

Pasar a limpio los Pasar a limpio los apuntesapuntes

AMBIENTE DE AMBIENTE DE ESTUDIOESTUDIO

Para estudiar es Para estudiar es suficiente tener una suficiente tener una mesa, una sillay luz mesa, una sillay luz adecuadaadecuada

Para estudiar es Para estudiar es necesario el silencionecesario el silencio

HORARIOHORARIO Horario personalizado Horario personalizado

(qué estudiar, (qué estudiar, cuándo...)cuándo...)

Page 31: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

METODOLOGIAMETODOLOGIA Gutxien gustatzen zaien

asignaturatik ikasten hasi

Helmuga txikiakHelmuga txikiak jarri jarri (ordubete honetan hau...)(ordubete honetan hau...)

Materia bakoitza ikasi Materia bakoitza ikasi ondorenondoren, ikasia dagoen , ikasia dagoen frogatu.frogatu.

Ikasgai Ikasgai bakoitza bakoitza errepasatu eta errepasatu eta eguneratutaeguneratuta eraman. eraman.

Apunteetako Apunteetako letra eta letra eta txukuntasuna mantendutxukuntasuna mantendu

**

METODOLOGIAMETODOLOGIA Empezar por la Empezar por la

asignatura que asignatura que menos les gustamenos les gusta

Ponerse pequeñas Ponerse pequeñas metasmetas

Después de estudiar Después de estudiar cada materia cada materia comprobarlocomprobarlo

Estudiar cada Estudiar cada asignatura y llevarla asignatura y llevarla al díaal día

Mantener buena letra Mantener buena letra en los apuntesen los apuntes

Page 32: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

SEME/ALABA BATEK SEME/ALABA BATEK IDATZITAKO ESKUTITZA IDATZITAKO ESKUTITZA

MUNDUKO GURASO GUZTIEIMUNDUKO GURASO GUZTIEI Ez iezadazu eskatzen dizudan guztia eman. Ez iezadazu eskatzen dizudan guztia eman.

Batzutan noraino har dezakedan frogatzeko Batzutan noraino har dezakedan frogatzeko besterik ez dizut eskatzenbesterik ez dizut eskatzen

Ez iezadazu burlarik egin. Egiten Ez iezadazu burlarik egin. Egiten didazunean gutxiago errespetatzen zaitut. didazunean gutxiago errespetatzen zaitut. Ordenak eman beharrean gauzak eskatuko Ordenak eman beharrean gauzak eskatuko bazenit nik azkarrago eta gusto handiz bazenit nik azkarrago eta gusto handiz egingo nituzkeegingo nituzke

Page 33: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Esaten didazuna bete ezazu. Sariren bat Esaten didazuna bete ezazu. Sariren bat eman behar didazula esaten badidazu eman behar didazula esaten badidazu eman iezadazueman iezadazu

Ez iezadazu inorekin konparatu. Besteak Ez iezadazu inorekin konparatu. Besteak baino hobea naizela esaten badidazu, baino hobea naizela esaten badidazu, besteak sufrituko du. Besteak baino besteak sufrituko du. Besteak baino okerragoa naizela esaten badidazu, nik okerragoa naizela esaten badidazu, nik sufrituko dut.sufrituko dut.

Page 34: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Ez ezazu egin behar dudanaren gain iritzia Ez ezazu egin behar dudanaren gain iritzia aldatu. Erabaki ezazu eta erabaki hori aldatu. Erabaki ezazu eta erabaki hori mantendu.mantendu.

Zerbaitetan oker bazabiltza onar ezazu eta Zerbaitetan oker bazabiltza onar ezazu eta zuregan dudan iritzia handituko da eta niri zuregan dudan iritzia handituko da eta niri ere nire okerrak onartzen lagunduko ere nire okerrak onartzen lagunduko didazudidazu

Maitazunez eta begikotasunez trata nazazuMaitazunez eta begikotasunez trata nazazu

Page 35: NERABEZAROAREN GORABEHERAK

Ez iezaidazu eskatu zuk egiten ez duzun Ez iezaidazu eskatu zuk egiten ez duzun zerbait nik egin dezadan. Nik zu egiten zerbait nik egin dezadan. Nik zu egiten duzunarengatik ikasiko dut, baina ez dut duzunarengatik ikasiko dut, baina ez dut inoiz ikasiko zuk esan baina egiten ez inoiz ikasiko zuk esan baina egiten ez duzun zerbaitengatik.duzun zerbaitengatik.

Nik dudan arazoren bat kontatzen Nik dudan arazoren bat kontatzen dizudanean, ez iezadazu esan “hori dizudanean, ez iezadazu esan “hori lelokeri bate da” ez du garrantzirik. Ni lelokeri bate da” ez du garrantzirik. Ni ulertzen eta laguntzen saia zaitez.ulertzen eta laguntzen saia zaitez.

Maite nazazu eta esan iezadazu.Maite nazazu eta esan iezadazu.