Ofertes de feina

download Ofertes de feina

of 35

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  457
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Ofertes de feina

LA ENTITAT S FEMARECHeu de adrear l'oferta a rrhh@femarec.es i la web del lloc s www.femarec.es/ on tenen una borsa de treball.EXPERTS EN FORMACI OCUPACIONAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSQUICA I/O TRASTORN MENTALRequeriments: Pedagogs, Psicolegs, Treballadors Socials i Educadors Social Experincia en l'acompanyament, assessorament, orientaci i inserci sciolaboral, dins de l'ambit de la formaci ocupacional, de persones amb discapacitat psquica i/o transtorn mental, aix com en la coordinaci amb els diferents serveis d'atenci social, com CSM's, CSS's, Coneixements d'informtica Coneixements de catal (equivalent nivell C)Funcions: Disseny, implementaci i avaluaci de l'acci formativa Seguiment i acompanyament en el procs d'inserci de l'alumne Tutoritzaci de prctiques a empreses Coordinar-se amb el professional sciosanitri que atn a l'alumneCondicions laborals: Contracte laboral. Jornada de 35 hores/setmanals Possibilitats de promoci com a professional dins de l'entitatHeu de adrear l'oferta a rrhh@femarec.es i la web del lloc s www.femarec.es/ on tenen una borsa de treball.TCNICS D'ORIENTACI I INSERCI LABORALRequeriments: Llicenciats en Psicologia i/o Pedagogia, Diplomats en Treball Social i/o Educaci Social,

Experincia en l'acompanyament a la inserci laboral de collectius amb risc d'exclusi social i collectius especials

Ampli coneixement de la xarxa de serveis socials i salut mental

Coneixements d'informtica

Coneixements de catal (equivalent nivell C)

Funcions: Dissenyar, planificar i avaluar l'itinerari personal d'inserci

Prospecci, gesti i seguiment continu amb les empreses collaboradores

Conduir i dinamitzar grups de recerca de feina de diferents collectius Coordinar-se amb el professional sciosanitri que atn al participant el seguiment i acompanyament post-inserci dels participants

Condicions laborals: Contracte laboral. Jornada de 39 hores/setmanals

Possibilitats de promoci com a professional dins de l'entitat----------------------------------------------------------------------------------------------CervellEDICTEEs fa pblic que l'Alcalde de l'Ajuntament de Cervell, mitjanant decret d'alcaldia de data 30 de novembre de 2009, va resoldre:

1r. Aprovar les bases que figuren a l'Annex 1 d'aquest decret, que hauran de regir el procs de selecci per a la contractaci d'un/a Tcnic/a d'Intermediaci Laboral, en rgim laboral i amb durada determinada, a l'Ajuntament de Cervell. 2n. - Publicar l'edicte de la present convocatria i de les Bases completes que l'han de regir al Butllet Oficial de la Provncia de Barcelona, aix com inserir un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de publicitat per a coneixement general, en els termes que preveu l'article 76 del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 3r. - Establir que el termini per la presentaci de les sollicituds per prendre part en la convocatria sigui de 10 dies naturals comptats des de l'endem de la publicaci de la convocatria al Butllet Oficial de la Provncia de Barcelona, i que l'anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya faci referncia a l'inici del cmput del termini per a la presentaci de candidatures.

Annex 1

Bases que han de regir el procs de selecci, pel procediment d'oposici lliure, d'un/a Tcnic/a d'Intermediaci Laboral, per a sser contractat/da, en rgim laboral i per temps determinat, per l'Ajuntament de Cervell.

Primera. - Objecte de la convocatria

La selecci, pel sistema d'oposici lliure, d'un/a Tcnic/a d'Intermediaci Laboral, per a sser contractat/da, en rgim laboral i per temps determinat, a fi de desenvolupar el projecte de Servei Local d'Ocupaci de Cervell, dins el marc del programa de suport a les poltiques de concertaci territorial de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. Aquesta contractaci s susceptible de rebre finanament extern per part de l'rea de Desenvolupament Econmic de la Diputaci de Barcelona.

Segona. - Funcions del lloc

Les funcions bsiques a desenvolupar seran les establertes a continuaci:

- Dinamitzaci laboral al municipi de Cervell.

- Informaci laboral, orientaci i acompanyament a la inserci.

- Gesti d'ofertes i de la borsa de treball del municipi de Cervell.

- Gesti del Club de feina espai de recerca activa de feina.

- Prospecci i interlocuci amb les empreses de Cervell.

- Altres funcions requerides per al bon funcionament dels objectius als quals respon el seu lloc de treball, dins la Regidoria de Promoci Econmica.

Tercera. - Caracterstiques i durada del contracte

El contracte que es subscriur entre la persona seleccionada i l'Ajuntament de Cervell ser per obra i servei determinat, a mitja jornada, amb flexibilitat horria, dedicaci de 20 hores setmanals, amb una retribuci bruta mensual de 865,23EUR, i s'estendr per un perode no superior a un any, no podent-se prorrogar en cap cas. Les persones aspirants s'han de poder incorporar de forma immediata al servei de la Corporaci.

Quarta. - Condicions de les persones aspirants

Per ser admeses en el procs selectiu les persones aspirants han de complir els requisits segents:

4.1 Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Uni Europea o la d'altres estats als quals els sigui d'aplicaci la lliure circulaci de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya. Els nacionals de la resta d'Estats hauran de ser residents a l'Estat espanyol i acreditar el domini de la llengua oficial al mateix.

4.2 Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilaci forosa.

4.3 Estar en possessi de la titulaci de diplomat/da universitari/ria, o de llicenciat/da universitari/ria.

4.4 Satisfer els drets d'examen fixats en aquestes bases.

4.5 Posseir la capacitat fsica i psquica necessria per a l'exercici de les funcions prpies de la plaa convocada, i no patir cap malaltia o defecte fsic que impedeixin dit exercici.

4.6 No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions pbliques ni estar separat mitjanant expedient disciplinari del servei de qualsevol administraci pblica. Ser aplicable tanmateix, el benefici de la rehabilitaci, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjanant el corresponent document oficial.

4.7 No concrrer en cap causa d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions pbliques.

4.8 Les persones candidates han d'acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficincia de catal) de la Secretaria de Poltica Lingstica, Junta Permanent de Catal, o equivalent. Per a la seva acreditaci les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentaci de sollicituds un dels documents segents:

a) Document que acrediti el coneixement de catal dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificaci que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el ttol que correspon desprs del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educaci secundria pblic en la forma que determina la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa.

b) Fotocpia compulsada de la documentaci acreditativa d'estar en possessi del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficincia de catal) de la Secretaria de Poltica Lingstica, Junta Permanent de Catal o equivalent.

Tamb estan exemptes de fer la prova de catal les persones candidates que hagin participat i obtingut plaa en processos anteriors de selecci de personal per accedir a l'Ajuntament de Cervell, en qu hi hagus establerta una prova de catal del mateix nivell o superior i l'haguessin superat.

El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest procs selectiu s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentaci de sollicituds i mantenir-se fins al moment de la contractaci. Aquestes condicions i requisits s'han d'acreditar de la manera i en el termini que preveuen aquestes bases.

No obstant aix, si durant el procs selectiu el tribunal considera que hi ha raons suficients, podr demanar a qualsevol dels aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procs selectiu.

Cinquena. - Sollicituds

Les bases es publicaran al Butllet Oficial de la Provncia de Barcelona, i es trobaran a disposici dels interessats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Cervell (c/Major 146-148, 08758), i a la pgina web municipal www.cervello.cat.

Les instncies per sollicitar prendre part en el procs de selecci s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 10 dies naturals des del segent al de la publicaci d'aquesta convocatria al Butllet Oficial de la Provncia, i s'han d'adrear al president de la corporaci. Tamb poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com. En cas que es presenti per qualsevol de les formes que es preveuen a l'article esmentat de la referida Llei, s'haur de comunicar a l'Ajuntament que s'ha trams la mateixa fent s de les formes previstes al referit article, mitjanant fax (al nm. 93 660 06 59), o b telegrama, dins el mateix perode de presentaci de sollicituds.

Els/les aspirants amb discapacitat han de fer constar en la sollicitud aquesta condici, aix com les adaptacions que solliciten per a la realitzaci d