PLA D'ÚS DE LES TIC AL CEIP CAS SERRES

of 42/42
PLA D'ÚS DE LES TIC CEIP CAS SERRES Març, 2011 CEIP CAS SERRES (07001435) C. Músic Fermí Marí 53 07800, Eivissa
 • date post

  01-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  140
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Pla estratègic d'ús de les TIC al Ceip Cas Serres

Transcript of PLA D'ÚS DE LES TIC AL CEIP CAS SERRES

PLA D'S DE LES TIC

CEIP CAS SERRESMar, 2011

CEIP CAS SERRES (07001435) C. Msic Ferm Mar 53 07800, Eivissa

INDEX Pg.1. Justificaci 2. Contextualitzaci. Punt de partida: 2.1 El centre i l'alumnat. 2.2 Infraestructures i equipament. 2.3 Desenvolupament TIC del professorat. 2.4 s actual de les TIC per part de l'alumnat. 2.5 Les TIC integrades a la tasca administrativa. 2.6 Les TIC als documents de centre. 3. Pla d'actuaci: objectius i concreci 4. Seqenciaci de les CCBB en l's de les TIC 5. Metodologia: 5.1 Principis meetodolgics. 5.2 Horaris 5.3 Agrupaments. 5.4 Atenci a la diversitat. 5.5 Espais. 5.6 Recursos i programari 6. Pla de formaci del professorat 7. El paper del coordinador TIC 8. Seguretat i protecci dels drets de l'alumnat. 9. Avaluaci: 9.1 Dels objectius. 9.2 Del Pla Estratgic. 13 13 16 16 17 17 20 21 22 26 30 2 2 3 4 5 6 7 10 1

ANNEXES: Protocol d's dels ultrapottils Guia d'utilitzaci de l'aula d'informtica Guia d's dels ordinadors de la biblioteca Autoritzaci d's d'imatges Sobre la utilitzaci dels recursos 32 36 37 38 39

JUSTIFICACIs inqestionable la rellevncia que actualment tenen les Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci a la societat actual. L'escola, part essencial d'aquesta societat, no s'ha de quedar al marge. Consideram imprescindible que el nostre alumnat tengui accs a nous models d'aprenentatge. La integraci de les TIC a l'entorn escolar s el cam per aconseguir que no ens quedem nicament en all que s informaci i arribem a l'objectiu final: l'aprenentatge. Per tot aix, necessitem un document clarificador on, per una banda, quedi reflectit el nostre punt de partida, i per altra banda, el cam que volem seguir.

1

CONTEXTUALITZACIEL CENTRE- ALUMNAT:El CEIP Cas Serres s un centre d'una lnia que es troba a la perfria de la ciutat d'Eivissa. El seu alumnat aprximadament 211 alumnes sn en un alt percentatge poblaci inmigrant ( magrebina, equatoriana, romanesa... fins a arribar a 14 nacionalitats diferents). Tot i que alguns d'ells han nascut a Eivissa, les seves arrels, costums i tradicions sn les prpies dels pasos d'origen de les seves famlies. La implicaci d'aquestes a la vida escolar es limita a alguna entrevista amb els tutors i a recollir els informes escolars. El nivell socio-cultural s mitj baix. Actualment un gran nombre de famlies tenen el pare o la mare ( alguns casos els dos) a l'atur. El centre intenta, dins les seves possibilitats, palliar les dificultats que tenen els alumnes a l'hora d'accedir a recursos que poden ser normals i habituals a altres nens/nenes. Tenim un nombre molt elevat d'alumnat amb diferent tipologia NESE. El fet de tenir una plantilla de mestres bastant estable ens ha de facilitar la tasca. La plantilla actual est formada per 16 mestres, dels quals 9 son funcionaris defintius, 2 en prctiques i la resta (5), interins.

INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS: Escola cablejada completament. Possibilitat d'accs a internet des de qualsevol aula/sala del centre. Dos punts d'accs wifi. Un d'ells Linux. Possibilitat de connexi wifi encara limitada. Aula d'informtica creada el curs 2008-2009: 14 ordinadors de sobretaula (SO Windows XP), 2 servidors, E-Beam ( dotaci de Conselleria 20082009) porttil, can projector. Altres: porttil i can projector ( dotaci de Conselleria anterior a 2008), WebCam, micrfon, una PDI Promethean( donaci d'una editorial), Altres equipaments: Cmera de fotos, cmera de video, escanner,2

impressores, fotocopiadores en xarxa. Ordinadors a altres espais: Per a tasques d'E-A: Aula d'Acollida/ Atenci a la Diversitat: 1 Aula PT : 1 Aula AL: 1 Biblioteca: 2 Rac E.Inf. 5 anys 1 Aules digitals ( Tercer cicle): Dotaci completa.

Per a tasques organitzatives/administratives: Sala de professors Directiva

3 3

DESENVOLUPAMENT TIC DEL PROFESSORATFormaci :Els mestres tenen un desenvolupament TIC que els capacita l's MOLTA individual i amb els alumnes d'eines de processament de textos i SUFIC. recursos d'Internet adequats a l'etapa educativa. POCA GENS 2 7 5 2

Utilitzaci d'Internet:Els mestres utilitzen Internet per una mplia gama de consultes, MOLT relacionades amb diferents aspectes que ocupen la seva vida SOVINT professional, dins i fra del centre (xarxes socials, blocs...) ALGUNA VEGADA MAI 2 11 3 5

Correu electrnic:El correu electrnic entre els mestres s utilitzat. NOMS PER QESTIO NS PROFESSI ONALS. SEMPRE 3

9

ACCS ACTUAL DE L'ALUMNAT A LES TIC.Aula de refern cia(indica si a Horari Fixe l'aula de grup l'alumnat hi ha un ordinador a l'abast de l'alumnat) E.I. - 3 a. E.I. - 4 a. E.I. - 5 a. E.P. - 1r E.P. -2n E.P.-3r E.P.-4t NO NO SI NO NO NO NO

Aula informtica

MESTRE

Horari Recursos espordic/ PDI PCs mestre (indica si el mestre la fa servir amb els seus alumnes)

SI 1 Hora/mes Mestra tutora SI 1 hora/mes Mestra suport de

NO NO NO SI (ANGLS) SI (ANGLS) SI (Tutora) SI (SUP. LLENGUA) NO NO

SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI SI SI

SI 1 hora/mes Mestra tutora SI 1 hora/quinz SI 1 hora/quinz SI 1 hora/setm. SI 1 hora/setm. Coordinadora TIC Coordinadora TIC Coordinadora TIC Coordinadora TIC

E.P.-5* E.P.6*

SI SI

SI 1 hora/setm Coordinadora TIC SI 1 hora/setm Coordinadora TIC

NO NO

SI SI

(*) Els alumnes del Tercer cicle de primria han comenat enguany atreballar a les seves aules amb els ultraporttils quan la coordinadora TIC fa suport dins les aules. De moment, l's efectiu de les PDI est condicionat a l'actitud i predisposici de cada un dels mestres.

4

LES TIC INTEGRADES A LA TASCA ADMINISTRATIVA DEL CENTRE.Responsables Utilitzaci per a la Gesti del centre: Gestib Ecoib Utilitzaci del correu electrnic per: Convocatries de reunions de Claustre Convocatries de reunions de C.Escolar Convocatries de reunions de CCP Convocatries de reunions de cicle Convocatries de reunions de nivell Digitalitzaci de documentaci: Actes de reunions de Claustre Actes de reunions de C.Escolar Actes de reunions de coordinaci Registre de les activitats complementries i excursions Documentaci de centre SI SI SI NO SI NO NO Tots Secretria Directiva Directiva -

SI Secretria NO SI Coordinadors/es SI SI Mestres/coordina dors de cicle. Directiva Coordinadors cicleMestres

Utilitzaci com a eina de comunicaci i informaci amb les famlies Enviament de missatges sms/e-mail SI El centre t pgina web SI El centre t un bloc especfic que s'actualitza SI peridicament La majoria d'aules tenen un bloc que SI s'actualitza peridicament

Directiva Coordinadora TIC Coordinadora TIC Coordinadora TIC i alguns mestres del centre.

5

LES TIC ALS DOCUMENTS DEL CENTREPROJECTE EDUCATIU DE CENTRE:El nostre PEC diu:Pretenem potenciar ,segons les nostres capacitats i mitjans, la incorporaci de les noves tecnologies a lescola, amb la finalitat de convertir-les en eina daprenentatge dels alumnes, aix com eina de treball per als mestres. OBJECTIUS 1.- Afavorir lensenyament actiu, utilitzant les TIC com a mitj en que es desenvolupin la iniciativa i la creativitat, aix com eina de recursos per als mestres. 2.- Fomentar lesperit crtic, envers la informaci que ens arribi. 3.- Proporcionar als alumnes instruments danlisi cientfic, fomentar la seva capacitat dobservaci i investigaci, aix com ladquisici dhbits de treball. 4.- Fomentar les possibilitats dautoaprenentatge dels alumnes. 5.- Afavorir la participaci del professorat en les activitats de formaci permanent. 6.- Facilitar la especialitzaci del personal.

PROGRAMACI GENERAL ANUALInclou dos objectius complementaris:Implementar i adequar el Pla de Modernitzaci Educativa. Dinamitzar l's de les aules digitals.

A la PGA s'inclou un pla per incloure les TIC al procs densenyamentaprenentatge. s de les PDI, porttils, aula d'informtica...

CONCRECI CURRICULAR I PROGRAMACIONS DIDCTIQUES.Actualment en el procs final de redacci. S'inclou un captol sobre el tractament de les TIC al centre i a l'aula.

PROGRAMACIONS D'AULAS'ha incls a la darrera programaci d'aula d'alguns grups una activitat TIC *

PLA D'ACOLLIDA. PLA D'ATENCI A LA DIVERSITAT.Cap dels dos Plans fa referncia a l's de les TIC.

* L'escola ha iniciat enguany un procs d'elaboraci de programacions d'aula cooperativament, partint d'un centre d'inters. Les programacions es van elaborant quinzenalment amb la implicaci de tot el claustre organitzt en grups de treball per cicles,

6

PLA D'ACTUACI.MBIT OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLESDirectiva CCP Equips de cicle Coordinador/a TIC

TEMPORALITZACI2011 2012 2012 -2013 2013 - 2014

GESTI DE CENTRE

Integrar l's de les TIC als Revisi i actualitzaci dels documents de centre documents de centre. Inclusi a la PGA del pla de feina anual Facilitar la creaci a les aules d'un rac TIC Installaci d'un PC a cada aula. Inclusi a la Prg. D'aula les actuacions al rac TIC

Facilitar l'accs a les TIC a totes Ampliaci generalitzada de les aules projectors a totes les aules Utilitzar diferents aplicacions TIC per crear una base de dades de recursos. Treballar en entorns collaboratiusi crear una base de dades de recursos per les unitats didctiques que es treballen al centre. Fer les convocatries exclusivament per correu electrnic.

Directiva Coordinador/a TIC Coordinadora TIC Equips docents

Utilitzar el correu institucional per l'enviament de documentaci, convocatries...als diferents rgans. Fomentar entre el professorat l's del seu correu institucional Afavorir la formaci TIC del professorat Facilitar l'accs a la xarxa wifi del centre.

Directiva Coordinadors

Facilitar a principis de curs les adreces de correu de tots els membre del claustre. Organitzaci del centre per tal de suplir les hipottiques absncies del professorat. Coneixement de la xarxa. Suport tcnic

Directiva

Directiva

Coordinador/a TIC

7

MBITPROFESSORAT

OBJECTIUS

ACTUACIONS

RESPONSABLE

TEMPORALITZACI2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

Realitzar cursos de formaci TIC Realitzaci d'al menys un curs a CCP a distncia i al centre. distncia convocat per (Formaci Coordinador/a TIC a distncia). Realitzaci al centre de formaci segons les necessitats consensuades als cicles. Calendari de formaci al centre. Integrar les TIC en el procs E-A 1. A les Programacions d'Aula incloure al menys una activitat TIC a tots els nivells. 2. Preparar al menys una activitat amb el suport de la PDI i els ultraporttils, a les aules digitals 3. Utilitzar les TIC com una eina per adaptar les tasques als alumnes NESE. Equips docents Tutors Coordinadors cicle CCP Coordinador/a TIC

ALUMNAT

Assolir, en acabar l'educaci Treball setmanal amb cada grup coordinador/a TIC primria, les destresses d'alumnes (desdoblaments) tutor/a bsiques per a poder activitats especfiques per mestres. desenvolupar-se amb l's de les aprendre a utilitzar les diferents TIC aplicacions al seu abast Saber valorar l's responsable Debatre, cercar informaci de les TIC referida al tema. coordinador/a TIC tutor/a - Claustre

8

MBITFAMLIES

OBJECTIUSInformar les famlies sobre l's de les TIC a les escoles Implicar-les en la tasca de corresponsabilitat en l's adequat de les TIC dels seus fills. Animar la seva participaci.

ACTUACIONSReunions de pares a principi de curs. Explicaci de tasques Reunions a principi i al llarg de curs. Xerrades d'especialistes Posada en marxa, per part de l'APIMA, d'un bloc

RESPONSABLESTutors coordinador/a TIC Directiva. Coordinador/a TIC

TEMPORALITZACI2011-2012 2012-2013 2013-2014

Coordinador/a TIC Apima

9

SEQENCIACI DE LES COMPETNCIES BSIQUES EN L'S DE LES TICLa Concreci Curricular del centre estableix les dimensions i els indicadors segents referits al Tractament de la Informaci i Competncia Digital.

DimensionsED. INFANTIL (2n cicle), s capa de...

ETAPES/ CICLESED. PRIMRIA (1r cicle), s capa de... ED. PRIMRIA (2n cicle), s capa de... Dominar l's d'algunes tecles (bloq majscules, barra d'espai, intro, retrocs) i conixer-ne d'altres ( tabulaci, majscules, signes ortogrfics...). ED. PRIMRIA ( 3r cicle), s capa de... Dominar els elements essencials de l'ordinador. Personlitzar els seus escriptoris.

Conixer i utilitzar els elements de l'ordinador.

Iniciar-se en la utilitzaci del Conixer les operacions teclat, el ratol . bsiques de ls dels ordinadors: encendre, Conixer el nom d'algunes apagar. parts bsiques de l'ordinador: ratol, teclat, Iniciar sessi al seu perfil monitor. dins el domini del centre. Utilitzar el ratol amb rapidesa. Afianant-se en el coneixement d'algunes tecles (bloq majscules, barra d'espai, intro, retrocs).

Conixer alguns usos de la tecla control per: obrir pestanyes al navegador, per Dominar les operacions copiar, enganxar,retallar. bsiques d'encendre, apagar, iniciar i tancar Manejar aparells i programes sessi. multimdia per fer les seves Crear carpetes. Desa-hir creacions i penjar-les al bloc documents. Recuperar els documents desats. Imprimir documents. Elaborar una gravaci amb les aplicacions adients i desar-la a les seves carpetes.

Utilitzar el programari bsic

Fer dibuixos senzills amb el programa TuxPaint.

Iniciar-se en tasques de Conixer la posici de les Dominar l's del processador mecanografia utilitzant lletres al teclat utilitzant de textos. programes com TuxType. diferents programes i

10

aplicacions com TuxType. Crear composicions senzilles amb el programa TuxPaint. Utilitzar bsicament el processador de textos Conixer i utilitzar bsicament el processador de textos (OpenOficce Writer): Format del text, inserci d'imatges, obrir i desar documents,Manejar programes. Impressi. Utilitzar programes de dibuix (TuxPaint i Paint), fent-ne servir diferents eines, com, p.e., text. Iniciar-se en la creaci presentacions (PPT)

Utilitzar programes de dibuix ( Paint I Gimp). Utilitzar els documents elaborats amb l'OO I els programes de dibuix per crear presentacions amb OpenOficce Impress.

Navegar per Internet

Utilitzar Internet per accedir a continguts seleccionats pels mestres com a mitj per aprofondir en el seu aprenentatge.

Accedir a diferents pgines prviament seleccionades pels mestres i sota el seu control.

Accedir a un navegador Utilitzaci d'aplicacions de la d'Internet i fer una recerca xarxa. d'informaci, guiada a Saber seguir la informaci a Internet. travs dels enllaos. Utilitzar un cercador per Saber utilitzar recursos accedir a informaci a partir compartits en una xarxa de paraules clau proporcionades pel mestre. Processar i gestionar Desar a Adreces d'Inters adequadament informaci abundant i complexa llocs web. Emprar les TiC de manera tica, responsable i segura.

11

Transformar la informaci en coneixement

Processar la informaci obtinguda amb l's de les TIC per aconseguir objectius d'aprenentatge prviament establerts.

Seleccionar, organitzar i interpretar la informaci obtinguda amb l's de les TIC per aconseguir els objectius d'aprenentatge prviament establerts.

Generar produccions Generar produccions responsables i creatives responsables i creatives Emprar les TiC de manera Emprar les TiC de manera tica, responsable i segura. tica, responsable i segura.

12

METODOLOGIAPRINCIPIS METODOLGICS.Les TIC sn una eina a l'abast del professorat que facilita l'assoliment de tres aspectes bsics establerts al Curriculum: l'adquisici d'hbits de feina cooperativa, la progressiva autonomia dels alumnes i adquirir la capacitat d'aprendre per si mateixos. No s'ha de perdre de vista la importncia d'integrar les TIC a la prctica diria de feina a l'aula i no considerar-les un afegit. La seva utilitzaci ha de tenir sempre un objectiu final: treballar de manera diferent amb l'alumnat. No t sentit una PDI o uns ultraporttils a les aules si continuam treballant igual que amb un llibre de text i una llibreta. A l'hora de planificar l's de les TIC, hem de tenir molt presents all que els alumnes aprendran i en quina mesura la tecnologia servir per millorar el procs d'ensenyament-aprenentatge. No es tracta, doncs, d'aprendre informtica (tot i que s necessari assolir unes nocions bsiques) sin d'assolir aquest aprenentatge a partir d'activitats diverses on les TIC suposen un recurs per reforar l'aprenentatge de les diferents rees curriculars. Les TIC es poden utilitzar tant per la recerca, consulta i elaboraci d'informaci com per fomentar les relacions amb els altres. Es propicia que l'alumnat desenvolupi tasques de caire intellectual i social alhora. En el moment de portar els alumnes a l'aula d'informtica, hem d'evitar la improvisaci i tenir molt ben planificats els temps, les tasques, els agrupaments i el procs de feina. No oblidar l'atenci individual i, per tant, tenir molt en compte adaptar els continguts a l'alumnat. Amb els alumnes d'infantil i de primer cicle, s'han de familiaritzar amb l's de l'ordinador a partir d'activitats engrescadores.

HORARISDepenent del nivell educatiu i de la disponibilitat de personal, cada curs escolar s'establiran les sessions TIC, de cada nivell educatiu, a l'aula d'informtica. L'organitzaci horria mnima s la segent:13

EDUCACI INFANTIL: 1 sessi de 50 minuts cada tres setmanes per a cada grup. EDUCACI PRIMRIA PRIMER CICLE: 1 sessi de 50 minuts cada dos setmanes per a cada grup. EDUCACI PRIMRIA SEGON I TERCER CICLES: 1 sessi setmanal de 60 minuts per a cada grup. Els mestres responsables d'aquestes sessions sn: per a educaci infantil, la mestra de suspsort; per a educaci primria, la coordinadora TIC.

14

HORARI ESTNDARD DE L'AULA D'INFORMTICA.*DILLUNS 9 a 10 SIS CURS GRUP A DIMARTS DIMECRES DIJOUS CINQU CURS GRUP A EDUCACI INFANTIL ( 10 a 10.45) CINQU CURS GRUP B DIVENDRES

10 a 11

SIS CURS GRUP B

11 a 12 12 a 13 TERCER CURS GRUP A

RESERVAT COORDINADORA QUART CURS GRUP A PRIMER PRIMRIA 12.50) QUART CURS GRUP B CURS SEGON (12 a PRIMRIA 12.50) ( CURS 12 a

13 a 14

TERCER CURS GRUP B

(*) Veure annex amb instruccions al claustre per poder fer s de l'aula d'informtica, aa les sessions lliures.

15

AGRUPAMENTSDepenent de l'activitat: petit grup, treball per parelles o individual. Aquests agrupaments fan referncia, evidentment, a la feina a l'aula d'informtica. A les sessions dins l'aula d'informtica es far amb els grups desdoblats, permetent tamb d'aquesta manera que el mestre que es queda a l'aula pugui tamb treballar amb mig grup, la qual cosa afavoreix l'atenci ms individualitzada dels alumnes. EDUCACI INFANTIL: S DE LA PDI: gran grup. S Pcs: individual EDUCACI PRIMRIA: Individual. Parelles. A l'hora d'agrupar els alumnes es tenen en compte una srie d'aspectes: el tipus de tasca a realitzar, la idonetat dels alumnes a l'hora de treballar per parelles i, sobretot, la heterogetat per faciltar la tasca de treball collaboratiu. Fomentar la dinmica de l'alumne tutor permet que els alumnes amb ms desventatges en aquest camp es puguin recolzar en els companys. s especialment positiu amb l'alumnat NESE.

ATENCI A LA DIVERSITATLes TIC per si mateixes, sn integradores. Permeten que l'alumnat NESE, a les seves diferents tipologies, sigui capa d'assolir els objectius que hem establert, amb un ritme d'aprenentatge propi. No obstant aix, s'han de preveure adaptacions d'accs pels alumnes que ho necessitin. Llevat de casos molt especials, no hi ha ra perqu els alumnes NESE no facin les mateixes tasques que la resta de l'aula, si aquestes estan convenientment adaptades. Per les seves especials caracterstiques, l'alumnat NEE t amb les TIC una eina molt efica per assolir els seus aprenentatges. A la xarxa es poden trobar molts recursos per treballar: pedagogoterapeuta.blogspot.com, diverneetic.blogspot.com16

Pel que fa a l'alumnat d'Incorporaci Tardana, les TIC s'han de convertir en les grans aliades, tant del mestre de l'aula d'acollida com dels propis alumnes. A la xarxa es poden trobar molts recursos per aquest tipus d'alumnes: caire-ef.blogspot.com

ESPAIS1 aula d'informtica: 14 ordinadors de sobretaula. Un ordinador per alumne. Espais oberts a l'alumnat: biblioteca. Altres espais : aules especfiques d'atenci a la diversitat ( Acollida/AD; PT; AL).

RECURSOSPROGRAMARI DISPONIBLE AL CENTRE I QUE ES FAR SERVIR: Especialment programari lliure: OpenOficce, pel que fa al tractament de presentacions...etc; GIMP, pel tractament d'imatges; MOZILLA FIREFOX, com navegador predeterminat RECURSOS DE CENTRE: Web del centre ( http://eivissaweb.net/cpcasserres): - informaci bsica del centre: Dades generals, professorat, horari, calendari escolar, activitats extraescolars, APIMA, enllaos als blocs). Bloc del Centre (http://casserresescola.blogspot.com) : - Informaci actualizada del centre, links a planes d'informaci, calendari amb les diferents activitats, festes, celebracions, sortides...). Blocs d'aula ( a segon i tercer cicles): - Recursos didctics sobre les unitats didctiques treballades. - Recordatori de deures i treballs. - Informaci sobre les activitats que es fan a les aules. - Participaci de l'alumnat. textos,

17

Blocs temtics ( llengua anglesa, pla de lectoescriptura, mediambient, nadal): - Inserci d'activitats fetes. - Inserci d'enllaos. Blocs d'alumnes ( Tercer cicle): - Aprenentatge de les TIC. - Millora de l'expressi escrita. RECURSOS DIDCTICS. Actualment es troben installades als ordinadors les segents aplicacions: Pel tractament de textos, presentacions...: OpenOficce. Per creaci de dibuixos i tractament d'imatges: Paint, Tux Paint, Gimp. Per creaci d'audios: Audacity. Per creaci de videos: Movie Media Maker Altres: Celestia, Google Earth, CMapsTools. RECURSOS ON LINE: s necessari un registre previ. s Gratuit. Scribd : Eina que permet l'allotjament de documents, al temps que permet la possibilitat d'integrar-lo a una entrada del bloc. Vimeo : Permet allotjar videos, per desprs integrar-los al bloc de l'aula. Slide : Permet allotjar i compartit presentacions de diapositives i/o fotografies i la seva posterior integraci al bloc. Picasa: Aplicaci de Google. Serveix per allotjar fotografies. Permet crear una presentaci de diapositives per al bloc. Emmagatzema automticament les imatges dels nostres blocs. Flikr: La versi de Yahoo. T una amplssima base de dades d'imatges amb llicncia Creative Commons. Per l'aprenentatge del ratol: - Caa papallones. - Closques - Caa de lletres18

- Clic del ratol. Per l'aprenentatge del teclat: - Escriure amb el teclat. - Tecles test - Tux Type ( cal installaci) PER EDUCACI INFANTIL: Installats als ordinadors o en CD: Clic. Pipo. Recull de programes en CD per treballar les diferents rees curriculars.

Recursos on line: edu365.cat/infantil xtec.es Recursos per iniciar-se en les TIC., Per l'aprenentatge de la lectoescriptura Recull de material per etapes i per rees a la WEIB

PER EDUCACI PRIMRIA: Installats als ordinadors o en CD: Clic. Pipo. - Recull de programes en CD per treballar les diferents rees curriculars. Recursos on line: edu365.cat/primria. ieduca.caib.es agrega,caib.es19

PLA DE FORMACI DEL PROFESSORAT.Establiment al final de cada periode escolar del Pla de Formaci del Professorat per al segent curs. Els criteris que s'han de tenir en compte sn: Tipus de formaci considerada millor per una majoria del claustre. Objectius que es volen aconseguir. Temporalitzaci. Organitzaci. Coordinaci. Recursos necessaris.

Oferta de formaci: Cursos i/o Tallers organitzats pel CEP Cursos de Formaci a Distncia de la D.G. D'Innovaci i Formaci del Professorat. Seminaris de formaci al centre. Altres.

Segons el tipus de formaci:

Inicial: Informtica bsica: processador de textos, navegaci per Internet, correu electrnic, s educatiu de les eines multimdia i planes web de diferents rees.

Mitj: Presentacions, projectes d'investigaci (Webquest), tractament d'imatges, tractament d'audios, s educatiu dels blocs, wikis. Superior: Disseny de recursos amb HotPotatoes, Jcli c, CmapsTools, etc.

20

FUNCIONS DEL COORDINADOR TIC.Tot tenint molt present els que diuen les Instruccions de funcionament de centres sobre les funcions dels coordinadors TIC, al CEIP Cas Serres hem de contemplar dues vessants: a) Suport tcnic. Organitzaci, gesti i manteniment dels recursos. Integraci de nous equips al domini del centre. Facilitar l'accs a la xarxa wifi del centre dels porttils personals del professorat. Installaci als equips dels recursos didctics que els mestres necessitin per la seva tasca docent.

Per algunes d'aquestes tasques es compta amb el suport extern dels tcnic de CEC. b) Suport Pedaggic. Oferir el suport necessari per facilitar la integraci de les TIC a les programacions d'aula. Oferir el support necessari dins l'aula en la prctica docent. Suggerir recursos TIC al professorat. Tenir actualitzat l'inventari de recursos TIC i difondre'l entre el professorat. Dinamitzador amb les TIC de projectes i iniciatives del centre. Animador de la formaci del professorat en l's de les TIC.

QU NO HA DE SER EL COORDINADOR TIC En cap moment se l'ha de considerar el profe d'informtica, amb el sentit de tenir la responsablitat exclusiva de preparar activitats amb l's de les TIC. Aquesta tasca ha de ser coordinada amb el mestre de referncia. Pot ser, que degut a l'organitzaci i distribuci dels recursos humans al centre, una de les tasques del coordinador sigui facilitar els desdoblaments de grups a rees especfiques i aprofitar per treballar sessions d'informtica amb els grups d'alumnes. Per en cap moment hem de perdre la tasca principal ser suport pedaggic.

21

SEGURETAT PRIVACITAT DE L'ALUMNAT A LA XARXA

NORMATIVA LEGAL. D'MBIT INTERNACIONAL. Destaquem: 1.Convenci de les Nacions Unides sobre els drets dels infants. 2. Convenci europea sobre l'exercici dels drets dels infants. D'AMBIT ESTATAL 1. REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, por la qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Lley Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades. D'AMBIT AUTONMIC 1. Instruccions per a l'organitzacci i funcinament dels centres pblics de segon cicle d'educaci infantil i educaci primria.

CONSIDERACIONS GENERALS. El fet de que els protagonistes dels aprenentatges siguin menors fa que l'escola posi en marxa una srie de mesures per protegir els infants. Hem de tenir en compte la seva immaduresa, la qual cosa els fa vulnerables davant moltes situacions. Es tracta de trobar l'equilibri necessari per a que l's de tots els recursos TIC respectin sempre la seva privacitat.

RESPECTE DE L'S DE LA IMATGE DE L'ALUMNAT PER PART DEL CENTRE. A l'inici de cada curs escolar, o en el moment de la matriculaci de nous alumnes, els pares hauran d'omplir el formulari que s'adjunta a l'annex, on autoritzen l's de la imatge del seu fill amb finalitats estrctament pedaggiques22

( webs del centre, activitats diverses del centre, publicacions a mitjans de comunicaci). Seran informats, a les reunions de comenament de curs, sobre el qu es fa amb les imatges dels alumnes. s fonamental tenir en compte els alumnes que, per les seves circumnstncies familiars no poden baix cap concepte sortir a les fotografies de l'escola. A comenament del perode escolar, la direcci del centre informar a tot el claustre i la resta de personal no docent quins sn els alumnes que no tenen autoritzaci d'imatge. La llista de l'alumnat es trobar penjada tot el curs al taulell de la Sala de Professors . Igualment tots els tutors en disposaran d'una. SOBRE L'ACCS DE L'ALUMNAT A INTERNET. L'accs dels alumnes a Internet a l'escola es produir sempre perqu la programaci del mestre aix ho estableix. Per tant, en el moment que els alumnes hagin d'accedir per primera vegada per la recerca d'informaci, el mestre dedicar, al menys una sessi prvia, a parlar del comportament que s'ha de tenir. Es tracta de decidir entre tots quines sn les bones prctiques a la xarxa. Els pares han d'estar totalment informats del que fan els seus fills quan utilitzen Internet a l'escola. s fonamental la implicaci familiar tamb en aquest mbit. Per aix: S'informar de l's de les TIC al centre a la primera reuni de pares amb els tutors a comenament de curs. S'informar igualment a la primera assemblea general de apres que celebrem amb l'APIMA. Amb les famlies dels alumnes que inicien cinqu de primria s'explicar clarament com ser la feina dins l'aula. S'els aconsellar dels hbits que s'haurien de tenir en compte a casa. Al bloc del centre hi figurar un enlla per facilitar a les famlies informaci sobre seguretat a la xarxa i s responsable. Les grans possibilitats de les diferents eines 2.0 han de permetre l'accs dels nostres alumnes tot i la seva edat. Sota l'orientaci del mestre han de poder accedir a tots els recursos. Moltes aplicacions presents a la xarxa necessiten que l'usuari es registri. Evitarem que els nostres alumnes crein per iniciativa prpia un compte.23

Ser el mateix mestre qui la crear . En aquest cas, ser un compte genric per a l's dels seus alumnes, on no cal revelar cap dada identificativa del menor. Per aquest mateix motiu, els alumnes no utilitzaran el seu llinatge en el moment de signar documents que seran publicats. No obstant, si poden fer servir el seu nom propi i sentir-se aix propietaris del seu treball. El tipus de tasca que els alumnes realitzin a la xarxa ha de ser sempre guiada pel mestre. s necessari haver preparat la feina i haver escollit les planes concretes on volem que els nostres alumnes hi entrin. Un bon recurs s facilitar els enllaos concrets al full d'instruccins de l'activtat. Deixar que els alumnes busquin pel seu compte informaci d'un tema concret, per la seva dificultat els hi pot resultar molt frustrant. No hem d'oblidar mai els destinataris de l'activitat. Els equips del centre hauran d'estar protegits, mitjanant els filtres adequats, per dificultar l'accs a pgines no adequades per l'alumnat.

SOBRE LES DESCRREGUES D'IMATGES . El mateix pot passar a l'hora de cercar imatges a la xarxa. Per encara hem d'anar ms lluny. Cal incidir tant als alumnes com als mateixos mestres en la importncia de valorar les imatges que es troben a la xarxa tenint en compte que no totes sn lliures. Es fomentar l's de capturar imatges sota llicncia Creative Commons.

24

25

AVALUACIEn finalitzar cada curs escolar, es dur a terme l'anlisi i valoraci dels objectius fixats per aL curs. Aquesta valoraci s'inclour a la Memria final i les propostes de millora serviran per establir les actuacions per al curs segent. Independentment, el Pla estratgic s'haur d'avaluar en el seu conjunt per tal de conixer el grau d'implementacii i la seva funcionalitat. AVALUACI DELS OBJECTIUS. OBJECTIUS INDICADORS INSTRUMENTS TEMPORALITZACI

Relacionats contexte

amb

el

Adequaci a la realitat socioeducativa. Millora en la comunicaci amb les famlies

Qestionari

Final de cada curs .

Propostes de millora:

Relacionats Curriculum

amb

el

Grau d'inegraci curricular de les TIC Funcinalitat de les TIC com instruments d'aprenentatge.

Programacions d'aula. qestionari

Mensualment. Final de curs.

26

Propostes de millora:

Relacionats metodologia

amb

la

Grau de motivaci en l's de les TIC per part del professorat. Grau de motivaci per part de l'alumnat. Adequaci de les TIC a l'alumnat NESE. Idoneitat dels recursos utilitzats. Gesti adequada del temps. Organitzaci adient dels espais. Equipaments adequats. Materials didctics funcinals.

Qestionari

Trimestralment.

Propostes de millora:

Relacionats amb prctica docent.

la

Incorporaci de les TIC a l'aula. Millora en la construcci de nous coneixements. Valoraci de la necessitat de continutat en l's de les TIC.

Qestionari

Trimestralment

Propostes de millora:

27

Relacionats formaci professorat.

amb

la del

Ha estat suficient la formaci inicial. Utilitat de la formaci per la tasca docent.

Qestionari

Final de curs

Propostes de millora:

Relacionats l'alumnat

amb

Ha millorat el pensament crtic. Augment de l'inters per adquirir nous coneixements. Millora de l'aprenentatge en les feines en grup. Millora de les relacions socials.

Registres d'observaci. Qestionari

Trimestralment.

Propostes de millora:

Relacionats amb coordinaci TIC

la

Capacitat per resoldre problemes senzills de manteniment. Gesti adequada de la installaci i28

Qestionari

Final de curs.

configuraci de programari. Dinamitzaci pedaggica adequada. Propostes de millora:

29

AVALUACI DEL PLA. Els agents encarregats de l'avaluaci del Pla sn el Claustre de Professors i el Consell Escolar. Aquesta avaluaci t una periodicitat anual INDICADORS - Es concreten les actuacions prioritries - Les actuacions sn coherents amb la Concreci Curricular i el Projecte Educatiu. - Contribueix a l'assoliment dels objectius - Contempla actuacions dirigides a l'atenci a la Diversitat. - T el recolzament del Claustre. - T el recolzament del Consell Escolar. - El Pla orienta la formaci TIC en funci de les necessitats del centre. - Planteja procediments i mesures concretes de caire formatiu i tecnolgic per fer un s segur d'Internet amb menors, alhora que promou la reflexi d'aquest tema en les famlies. Propostes de millora: SI NO INCOMPLET

30

ANNEXES

31

PROTOCOL D'S DELS EQUIPS (ULTRAPORTTILS)CONSIDERACIONS GENERALS. A. El nombre actual d'ultraporttils s de 60, distribuits en 2 carretons. B. Els carretons es troben a les aules de Tercer cicle de primria. C. Cada carret est identificat amb el n de l'aula a la qual pertany ( aula 7, cinqu; aula 1, sis). D. Els carretons estan tancats amb clau. Una cpia de la clau la t el mestre tutor/ la mestra tutora. L'altra, la coordinadora. Els ratolins, auriculars i fundes es troben dins l'armari collectiu de les aules. E. Els equips ( ultraporttils, carregador, ratol, auriculars, fundes) sn d's exclusiu dels alumnes del Tercer cicle. F. Cada equip est convenientment etiquetat amb el nom de l'alumne, el n de llista, el nivell al qual pertany. Cada departament del carret est etiquetat amb el n de llista de l'alumne. G. Els equips sobrants estan collocats en els carretons fins a arribar a la quantitat de 30, en cada un d'ells. Aquests equips estan etiquetats amb el n del carret corresponent. H. El professorat pot fer s dels equips sobrants, preferentment amb aquest ordre: 1. Mestres de l'equip docent de tercer cicle. 2. Resta del claustre. Per fer-ne s utilitzaran l'usuari alumnat i la contrasenya corresponent a aquest usuari. I. No es poden treure del centre. Excepcionalment es podran portar a casa si queda explicitada a la Programaci d'Aula del grup classe, la necessitat de fer servir una aplicaci dels equips per fer la tasca encomenada. J. Les famlies, que seran informades a comenament de curs o en arribar al centre, hauran de signar un document de comproms sobre el bon s i cura de l'equip. K. S'aconsella que el temps d'utilitzaci dels porttils per part dels32

alumnes/ mestres no excedeixi de 60 minuts continuats. L. Es far servir el SO Linux, especialment en les connexions a Internet. ALUMNAT. 1. L'alumne t l'obligaci de cumplir les normes d's incloses a aquest protocol i aquelles recomenacions que faci el mestre responsable. 2. Noms podr fer servir els equips sota la supervisi del mestre responsable i d'acord amb un pla de feina establert. 3. Els podr fer servir a qualsevol indret del centre ( aula ordinria, aula especfica, pati...). Per treure'l de l'aula ho far sempre dins la seva funda. 4. Els alumnes hauran de tenir el seu espai de feina organitzat abans d'agafar l'equip. 5. Cada alumne agafar del carret el seu porttil i en acabar el tornar a deixar a l'espai on figura el seu n de llista. Procurar deixar-lo preparat per a poder carregar-lo en cas necessari. El mestre d'aula supervisar l'acci. 6. Els alumnes comunicaran al mestre d'aula qualsevol problema observat en el seu equip. El mestre d'aula ho intentar solucionar. En cas contrari, ha d'avisar el ms aviat possible a la coordinadora TIC. 7. No els poden treure del centre, llevat de casos molt raonats. 8. L's est restringit a tasques encomenades pels mestres. No es permet l's per qualsevol activitat no programada pel mestre. 9. Cada alumne crear una carpeta amb el seu nom on deixar els documents de feina. 10. Els alumnes sn responsables dels seus equips. En cas de mal s o de provocar un dany intencionat s'aplicaran les mesures correctives prpies de la normativa vigent. Els pares es faran crrec de les despeses de reparaci de l'equip.

33

PROFESSORAT. 1. El mestre tutor t l'obligaci de carregar els porttils. 2. La crrega dels dos carretons es far en hores o dies diferents. Mai en el mateix moment. 3. Controlar que cada porttil estigui al seu lloc. 4. T l'obligaci de controlar la clau dels carretons i el comandament de la PDI, aix com posar-les a l'abast dels mestres especialistes. 5. No es poden installar programes ni canviar-ne la configuraci dels equips. 6. Per disposar d'un porttil, la resta de mestres l'hauran de comunicar al mestre tutor/la mestra tutora, els quals seran responsables del seu control. Als carretons hi haur un quadrant on s'apuntar el nom del mestre que est fent servir l'equip. Igualment hi constar la data en que se l'emporta. 7. Els mestres podran emportar-se els porttils a casa sempre que hagin de fer servir aplicacions que d'altre manera no els s possible, sempre amb la finalitat estrictament pedaggica. 8. En el moment que el mestre utilitza un porttil s el seu responsable. 9. A l'aula, s responsable que els alumnes facin ls adequat dels equips i vigilar especialment el moment en que deixen als llocs corresponents tant els porttil com la resta d'estris.

34

CEIP CAS SERRES

El sr./la sra. ____________________________________________________ amb DNI/NIE ____________________pare/mare/tutor ______________________ ________________________________ de _________ curs, manifesta conixer les normes d's dels ultraporttils per part dels alumnes aix com l'obligaci de fer-me crrec del cost de la reparaci de l'avaria o reposici de maquinria que pugui ser causada per negligncia o mal s per part del meu fill /la meva filla. Signatura: Data:___________________________

_____________________________

35

GUIA D'UTILIZACI DE L'AULA D'INFORMTICA.L'aula d'informtica disposa d'un horari de sessions fixes. Aquestes no es poden modificar. No obstant aix, tots els mestres amb atenci directa d'alumnes poden reservar una sessi. A tal efecte es troba a la porta de l'aula un horari mensual en blanc per a poder fer la reserva. El procediment a seguir s el segent. Anotar al dia del mes corresponent l'hora dessitjada, el nivell i a ms indicar si l'activitat necesssita el recurs de projector i/o PDI. Aquest calendari s adient tamb per la reserva de la TV/Video. Les hores reservades per Coordinaci TIC es podran reservar, prvia comunicaci a la Coordinadora TIC. El professorat no pot installar pel seu compte programari als ordinadors de l'aula d'informtica. L'ha de demanar a la Coordinadora TIC, la qual far la installaci el ms rpidament possible. s factible utilitzar la E-Beam a les aules. El protocol que s'ha de seguir s el mateix. En aquest cas, cal avisar amb temps suficient per a fer tota la installaci.

36

GUIA D'S DELS ORDINADORS DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRE.Els ordinadors que es troben a la biblioteca sn de lliure accs ( mestres, alumnes i famlies). Per la installaci de programari s'haur de comunicar a la Coordinadora, responsable d'aquesta tasca. Els alumnes els podran fer servir durant l'horari d'obertura de la biblioteca ( a l'hora de l'esbarjo) i en presncia del mestre encarregat de la biblioteca. Noms hi podran accedir si tenen un tasca encomenada, hagin de cercar informaci a Internet o necessitin imprimir documents. El mestre responsable de la biblioteca vigilar l'accs dels alumnes a les planes necessaries per fer el treball. No est permet l'accs a xarxes socials. Si s'observa una conducta inadequada per part dels alumnes, s'els prohibir l's d'aquests ordinadors.

37

AUTORITZACI D'S D'IMATGE

CEIP CAS SERRESEl CEIP Cas Serres publica a la seva pgina web, als diferents blocs i a la revista escolar les activitats realitzades al centre. Shi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, els alumnes realitzant les esmentades activitats. Ats que el dret a la prpia imatge est reconegut en larticle 18.1 de la Constituci i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la prpia imatge, la direcci daquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies on apareguin els seus fills o les seves filles i on siguin clarament identificables. Si voleu que el vostre fill/la vostra filla aparegui junt amb els seus companys a les imatges, vos pregam signeu el full. En cas contrari, no hi podr sortir.

, amb DNI o passaport., autoritzo que la imatge del meu fill/filla ........................................................................, pugui aparixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a la pgina web del centre, a filmacions destinades a difusi pblica no comercial o a les revistes o publicacions dmbit educatiu.

.......................................................................... (Lloc i data)(Signatura)

38

GUIA D'S DELS RECURSOS TIC PRESENTS AL CENTRE.

Al centre hi ha un recull, en CD, de material didctic digital per l's del professorat i l'alumnat. Una mostra de cada un d'ells est a l'abast dels mestres a la Sala de Professors. La resta es troba a l'aula d'Informtica. Cada mestre pot accedir al material que necessiti. Haur d'anotar al full que trobar a l'armari dels CD, el seu nom i la data. En acabar, els retornar i indicar la data de devoluci.

39